Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
Београд, Милана Тепића бр. 1
www.ikvbd.com
Деловодни број: 979
Датум: 07.03.2014.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних
делова за наведену опрему
Број јавне набавке ЈН 10/14
у отвореном поступку
mart, 2014. године
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 1 од 86
С А Д Р Ж А Ј
У складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012- даље ЗЈН) и члана 2. Став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
Гласник РС“, бр. 29/2013), кoнкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном
поступку садржи:
Прилог бр. 1 - Опште податке о јавној набавци
(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца,
(2) напомена да се спроводи отворени поступак,
(3) предмет јавне набавке (услуге , услуге или радови),
(4) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци или оквирног споразума,
Прилог бр. 2 - Податке о предмету јавне набавке
(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив
и ознака из општег речника јавне набавке,
(3) врсти оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног
или више понуђача), трајању оквирног споразума , начину доделе
уговора у случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача,
називу, адреси и интернет страни наручилаца који могу да користе
оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује
тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради
закључења оквирног споразума;
Прилог бр. 3 - Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и
опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења услуга, евентуалне додатне
услуге и сл.;
Прилог бр. 4 - техничку документацију и планове, односно документацију о кредитној
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита; Није саставни део ове документације
Прилог бр. 5 - услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова;
Прилог бр. 6 - Упутство понуђачима како да сачине понуду;
Прилог бр. 7 - Образац понуде;
Прилог бр. 8 - Модел уговора; осим у случају набавке кредита као финансијске услуге
када конкурсна документација садржи кредитни захтев наручиоца на
основу којег понуђач доставља свој модел уговора;".
Прилог бр. 9 - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 2 од 86
Прилог бр. 10 - Образац трошкова припреме понуде;
Прилог бр. 11 - Образац изјаве о независној понуди.
Прилог бр. 1 - Општи подаци о јавној набавци
(1)
Подаци о наручиоцу
Назив: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
Адреса: 11000 Београд, Милана Тепића 1
Интернет страница наручиоца: www.ikvbvd.com
Електронска адреса: [email protected]
Матични број: 07062117
ПИБ: 100222374
Текући рачун: 840-647661-55 код Управе за трезор.
(2)
Врста поступка : отворени поступак
(3)
Предмет јавне набавке: услуге
(4)
Поступак се спроводи ради закључења: уговора о јавној набавци
(5)
Није у питању резервисана јавна набавка
(6)
Не спроводи се електронска лицитација
(7)
Контакт: Драгица Скочић, тел. 011 3601-606, факс 011 2666-445.
Остали подаци о јавној набавци:
1. Датум објављивања јавног позива и конкурсне документације на Порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници наручиоца: 07.03.2014. године;
2. Датум достављања текста јавног позива на објављивање на Портал Службеног
Гласника РС: 07.03.2014. године;
3. Рок за подношење понуда: 07.04.2014. године до 10 часова.
4. Јавно отварање понуда ће се обавити 07.04.2014. године у 10:30 часова у просторијама
ИВКБ „Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр.1.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 3 од 86
Прилог бр. 2 - Подаци о предмету јавне набавке
(1)
(2)
Предмет набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Услуге одржавања и поправки:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова
за наведену опрему
Доминантна ознака из ОРН: 50000000 - Услуге одржавања и поправки
50400000 – Услуге одржавања и поправке медицинске и прецизне опреме
(3)
Опис партије: предмет јавне набавке обликован је у једну партију.
(4)
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 4 од 86
Прилог бр. 3 - Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења услуга, евентуалне додатне
услуге и сл.
Услуге одржавања и поправки лабораторијске опреме, са уградњом
резервних делова, обухватају следеће активности и то:
РБ
ОПИС УСЛУГА
1.
Превентивни сервиси опреме лабораторијске опреме
(са издавањем сертификата о исправности)
2.
Одржавање по позиву опреме лабораторијске опреме
(хаваријске ситуације) са заменом делова
Преглед постојеће опреме на Инситуту за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“ (на коју се уговор односи):
ПРЕГЛЕД ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТА НА ИКВБ „ДЕДИЊЕ“
(тендер за одржавање)
Анализатор аутоматски
коагулометар
Анализатор аутоматски
коагулометар
ПРОИЗВОЂАЧ
И ОЗНАКА
DxC 600
Beckman coulter
HmX-Al
Beckman coulter
Olympus AU400
Beckman coulter
Access 2
Beckman coulter
Act-diff
Beckman coulter
ACL ELITE PRO
Instrumentation Laboratory
ACL ELITE PRO
Instrumentation Laboratory
8.
Анализатор шећера у
крви
BECKMAN
Glucose – 2*
SB: 5205
IB: 20734
9.
Анализатор шећера у
крви
BECKMAN
Glucose – 2*
SB: 3005
IB: 20737
РБ
ВРСТА АПАРАТА
1.
Биохемијски анализатор
2.
Анализатор крвне слике
3.
Биохемијски анализатор
4.
Имунохемијски
анализатор
5.
Анализатор крвне слике
6.
7.
СЕРИЈСКИ
БРОЈ
ИНВЕНТАРНИ
БРОЈ
SB: 4726
IB - 23990
SB: AU14436
IB - 20740
SB: 7664312
IB - 20738
SB:504107
IB - 20760
SB: AG 27420
IB - 20733
SB:09081279
IB - 20474
SB:11082005
IB - 21291
(*) апарати се више не производе па ће бити сервисирани докле је то технички могуће !!!
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 5 од 86
Захтеви наручиоца у погледу резервних делова:
Наручилац захтева од понуђача да сви понуђени резервни делови буду нови, некоришћени, оригинални
делови произвођача предметне медицинске опреме.
У сврху доказивања доставити податке о произвођачу и земљи порекла резервних делова који ће се
уграђивати приликом сервиса у виду техичке документације произвођача, каталога са наведеним
каталошким бројевима.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета пружених услуга:
Услуге одржавања и поправки постојеће медицинске опреме и пуштања у рад се примају у техничкој
служби наручиоца потписивањем Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји услуга и
услуга представника Пружаоца услуге и наручиоца у коме се констатују недостаци у извршеним
услугама, које је Пружалац услуга дужан да отклони у року до пет дана од дана сачињавања записника.
Наручилац је у овлашћен да врши контролу квалитета пружене услуге на месту извршења, током, и
после извршења, са правом да уграђене резервне делове и потрошни материјал достави независној
специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета установи да
испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и стандардима, Пружалац услуга ће бити у
обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 3 дана, достави, угради и пусти у рад резервне
делове и потрошни материјал одгоарајућег квалитета и стандарда. У том случају сви трошкови анализе
и рекламације падају на терет Пружаоца услуге .
Сматра се да је Пружалац услуга предао све уговорена услуге и пружио све уговорене услуге из члана
1. овог уговора када их без примедаба прими представник наручиоца Записником о коначној
квалитативној и квантитативној примопредаји услуга одржавања и поправки предметне медицинске
опреме.
Захтеви наручиоца у погледу рока извршења уговора:
Понуђач је у обавези да предметну услугу превентивног сервиса опреме, са издавањем сертификата
изврши у року од 10 дана од дана потписивања уговора,
Понуђач је у обавези да предметну услуге одржавања по позиву - хаваријске ситуације, са радом и
заменом делова, извршава у току 365 дана од дана закључења уговора.
Рокови према захтеву наручицоа:
рок одазива по позиву наручиоца за:
- хитне сервисне интервенције: у току радног дана;
- остале сервисне интервенције: одмах, а најкасније у року од 24 сата;
рок извршења услуга за:
рок за испоруку резервних делова из пописа: 1 дан
Захтев наручиоца у погледу места извршења :
Место извршења предметних услуга је ИКВБ „Дедиње“ Београд, Хероја Милана Тепића бр.1.
Захтев наручиоца у погледу гаратног рока :
Понуђач је у обавези да да гарантни рок за извршене услуге и уграђене резервне делове у трајању од
најмање 6 месеци од дана извршења услуге и уградње резервних делова, и пуштања у рад.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок или рок не изрази у месецима, његова понуда биће
одбијена као неприхватљива.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 6 од 86
Прилог бр. 4 - Техничка документација и планови, односно документација о кредитној
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита;
Није саставни део ове документације.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 7 од 86
Прилог бр. 5 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члaнa. 75. и члана 76.
Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
А. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и доказивање испуњености
услова за ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати:
Доказивање испуњености услова
За правна лица као понуђаче
(чл.75. став 1. ЗЈН)
1.) да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Pривредног суда
2.) да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела
2.1. као члан организоване криминалне
групе;
2.2. да није осуђиван за кривична дела
против привреде
2.3. кривична дела против животне
средине
2.4. кривично дело примања или давања
мита
2.5. кривично дело преваре;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да оно и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних деле као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
1. Докази из ове тачке не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
2. Докази:
2.1. Извод из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем
је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште
предсавнитштва или огранка страног правног лица;
2.2. Извод из казнене евиденције Pосебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду и
2.3. Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова за сваког од законских
заступника (захтев се подноси према месту рођења или месту
пребивалишта).
3) да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за
подношење понуда;
Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности,
или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности.
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ :
1. Докази из ове тачке морају бити издати након
објављивања позива за подношење понуда.
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
ВАЖНА НАПОМЕНА :
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
5) да има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности,
издата од стране надлежног органа, ако је таква потврда
предвиђена посебним прописом.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 8 од 86
(чл.75. став 2. ЗЈН)
6) да приликом састављања своје понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне
својине
Понуђач доставља изјаву на сопственом меморандуму
према тексту изјаве која чини саставни део ове конкурсне
документације.
Б. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и доказивање испуњености
услова за ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати :
Доказивање испуњености услова
За предузетнике као понуђаче
(чл.75.став 1. ЗЈН)
1.) да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра;
2.) да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела
2.1. као члан организоване криминалне групе;
2.2. да није осуђиван за кривична дела против
привреде
2.3. кривична дела против животне средине
2.4. кривично дело примања или давања мита
2.5. кривично дело преваре;
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за
неко од кривичних деле као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
Докази из ове тачке не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Докази:
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према
месту рођења или месту пребивалишта).
3) да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности,
или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности.
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ :
1. Докази из ове тачке морају бити издати након
објављивања позива за подношење понуда.
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
ВАЖНА НАПОМЕНА :
Докази из ове тачке не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
5) да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности,
издата од стране надлежног органа, ако је таква потврда
предвиђена посебним прописом.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 9 од 86
(чл.75. став 2. ЗЈН)
6) да приликом састављања своје понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине
Понуђач доставља изјаву на сопственом меморандуму
према тексту изјаве која чини саставни део ове
конкурсне документације.
В. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и доказивање испуњености
услова за ФИЗИЧКА ЛИЦА као понуђаче
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати :
Доказивање испуњености услова
За физичка лица као понуђаче
(чл.75.став 1. ЗЈН)
1.) да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела
2.1. као члан организоване криминалне групе;
2.2. да није осуђиван за кривична дела против
привреде
2.3. кривична дела против животне средине
2.4. кривично дело примања или давања мита
2.5. кривично дело преваре;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова
да није осуђиван за неко од кривичних деле као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
Докази из ове тачке не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Докази:
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према
месту рођења или месту пребивалишта).
2) да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
Потврде прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања одређених послова ,
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ :
Докази из ове тачке морају бити издати након
објављивања позива за подношење понуда.
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;
уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
ВАЖНА НАПОМЕНА :
Докази из ове тачке не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
4) да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности,
издата од стране надлежног органа, ако је таква потврда
предвиђена посебним прописом.
(чл.75. став 2. ЗЈН)
5) да приликом састављања своје понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине
Понуђач доставља изјаву на сопственом меморандуму
према тексту изјаве која чини саставни део ове конкурсне
документације.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 10 од 86
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар доказује се подношењем извода из регистра који према члану 8. Закона о
регистрацији привредних субјеката издаје Агенција за привредне регистре.
•
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја комисије за јавне набавке оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
• Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
• Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
• Извод може бити и из ранијих година у односу на годину спровођења поступка
конкретне јавне набавке и као такав представља валидан доказ.
• Старост наведеног документа није битна за исправност понуде.
• Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача
2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре доказује се подношењем доказа наведених у претходној
табели
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача
• Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда, понуђач доказује подношењем
потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.
•
•
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача
Докази из ове тачке морају бити издати након објављивања позива за подношење
понуда.
•
4. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине доказује се достављањем
ДВЕ ПОТВРДЕ, од којих једну издаје Пореска управа, а другу надлежни орган локалне
самоуправе о измиреним јавним дажбинама које се наплаћују на локалном нивоу, (нпр.
порез на имовину).
•
•
•
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Уколико понуђач има више организационих јединица који обављају делатност у
различитим локалним самоуправама, дужан је да овај доказ достави за сваку локалну
самоуправу на којој обавља делатност.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 11 од 86
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом доказује се копијом
дозволе надлежног органа за обављање те делатности (на пример: за промет лековима
подноси се дозвола надлежног министарства).
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који ће се извршити
преко подизвођача
• Овај доказ дужан је да поднесе понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за коју је неопходна испуњеност тог услова.
• За обављање делатности која је предмет јавне набавке у овом поступку, јесте/није
посебним прописом предвиђена дозвола надлежног органа.
6. (тачка 5. за физичко лице као као понуђача) изјаву о поштовању обавеза које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
• понуђач ову изјаву доставља на сопственом меморандуму према тексту изјаве који
достављамо у конкурсној документацији. и за подизвођача за део набавке који ће се
извршити преко подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан
групе понуђача је у обавези да достави ову изјаву на сопственом меморандуму.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
Наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76.
ЗЈН, а које је понуђач дужан да достави уз понуду, и то:
А/ Финансијски капацитет:
Потребно је да понуђач није био у губитку у 2010, 2011. и 2012. године:
Доказ: Приложити Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН ЈН, издато д стране Агенције
за привредне регистре где се јасно види позиција АОП 202 и АОП 229.
Б/ Пословни капацитет:
Потребно је да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да је вршио
истородне услуге у најмање још једној стационарној здравственој установи.
Доказ: Приложити копије закључених уговора у последње три године (2010, 2011 и 2012.
година).
В/ Кадровски капацитет:
1. Потребно је да понуђач располаже адекватним кадровским капацитетом, и то да има
најмање два запослена на неодређено време.
2. Потребно је да понуђач има најмање једног стално запосленог или уговором ангажованог
сервисера са сертификатом произвођача медицинске опреме за коју се спроводи набавка
услуга одржавања.
Докази :
• Приложити, копије М3А или МА обрасца и копије радних књижица.
• Приложити копије сертификата за сервисере, издате од стране произвођача медицинске
опреме.
• Приложити уговор о ангажовању сервисера, уколико исти није у сталном радном односу
код понуђача.
Г/ Технички капацитет:
Потребно је да понуђач располаже адекватним техничким капацитетом, односно да располаже
најмање једним сервисним возилом.
Докази :
• Приложити копије саобраћајних дозвола.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 12 од 86
• Напомена:
•
•
•
•
Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама;
Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће
доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре, нема обавезу доказивања обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1 – 4.,
Закона о јавим набавкама, али има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се
налази у регистру понуђача, као и да достави копију Решења издатог од стране
Агенције за привредне регистре о упису понуђача у Регистар понуђача или сопствену
изјаву да је уписан у Регистар понуђача.
НАРУЧИЛАЦ
Институт за кардиоваскуларне
болести „Дедиње“
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 13 од 86
ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
(ЗА ПОНУЂАЧА)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу
Изјаву
Да у поступку јавне набавке услуга: Услуга одржавања лабораторијске опреме са
уградњом резервних делова за наведену опрему, број ЈН-10/14, понуђач
_______________________________
из ____________________________, матични број
_____________, испуњава услове из члана 75. Став 2. ЗЈН и да је при састављању своје
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујемо да смо ималац
права интелектуалне својине.
У _________________
Овлашћено лице понуђача
Дана_______________
_________________________
М.П.
Напомена:
Понуђач је дужан да уз понуду достави ову изјаву на сопственом меморандуму, потшише је и овери
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача је у обавези да достави
ову изјаву на сопственом меморандуму.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 14 од 86
Прилог бр. 6 - Упутство понуђачима како да сачине понуду
Упутство понуђачима како да сачине понуду припремљено је на основу члана 61. Закона о
јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012), и на основу члана 2. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 29/2013).
Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима
НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора
о јавној набавци.
Од ПОНУЂАЧА
се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и
спецификације које су садржане у конкурсној документацији.
Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су
наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговора условима
предвиђеним у конкурсној документацији представља у сваком погледу, ризик за
ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање његове понуде.
1)
Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена,
1.1.
Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском
језику.
Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора
бити написана на српском језику.
Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу
бити на енглеском језику или српском језику.
1.2.
1.3.
2)
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
2.1.
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач преузимања са Интернет
странице наручиоца: www.ikvbd.coм или Портала Управе за јавне набавке.
2.2.1 Понуђач своју понуду припрема на начин што обрасце из конкурсне документације,
попуњава и уз њих прилаже захтевану документацију и слаже следећим редоследом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Подаци о понуђачу/ Подаци о учеснику у заједничкој понуди / Подаци о подизвођачу
Прилог бр. 7 - Образац понуде
Прилог бр. 5 - Докази за испуњеност услови за учешће у поступку јавне набавке из
члaнa. 75. и члана 76. ЗЈН;
Прилог бр . 8 - Модел уговора;
Прилог бр. 9 - Образац структуре цене;
Прилог бр. 10. - Образац трошкова припреме понуде;
Прилог бр. 11 –Образац изјаве о независној понуди;
Гаранција за озбиљност понуде
Остала документација коју захтева наручилац.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 15 од 86
2.2.2 Понуђач појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава читко,
јасно и недвосмислено.
Број прилога из
конкурсне
документације
Прилог бр. 1
Прилог бр. 2
Прилог бр. 3
Прилог бр. 4
Прилог бр. 5
Прилог бр. 6
Назив прилога
Упутство за попуњавање
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике
(спецификације), квалитет, количина
и опис услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место
извршења услуга, евентуалне додатне
услуге и сл
Техничка документација и планови,
односно документација о кредитној
способности наручиоца у случају јавне
набавке финансијске услуге кредита
Понуђач не попуњава
Понуђач не попуњава
Понуђач не попуњава.
Није саставни део ове конкурсне документације.
Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
Понуђач не попуњава.
Понуђач доставља захтеване доказе о
испуњености услова из члана 75. и прилаже
доказе за испуњење додатних услова
предвиђених конкурсном документацијом, у
складу са чл. 76 . ЗЈН
Упутство понуђачима како да сачине
понуду
Понуђач не попуњава.
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће
рубрике уноси тражене податке.
Прилог бр. 7
Образац понуде
Прилог бр. 8
Модел уговора
Прилог бр. 9
Образац структуре понуђене цене, са
упутством како да се попуни
Прилог бр. 10
Образац трошкова припреме понуде
Прилог бр. 11
2.3.
2.4.
2.5.
Уколико образац понуде није исправно попуњен,
потписан или оверен понуда ће бити одбијена као
НЕПРИХВАТЉИВА.
Образац изјаве о независној понуди
Понуђач у моделу уговора попуњава, парафира
сваку страну и оверава печатом модел уговора.
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће
рубрике уноси тражене податке
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће
рубрике уноси све трошкове које је имао
приликом припремања понуде у складу са Чланом
88. Закона о јавним набавкама.
Трошкови се исказују у динарима.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач попуњава тако што на предвиђена места
уноси тражене податке
Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од
стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име
понуђача;
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;
Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова.
Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци
или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању,
дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери
печатом;
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 16 од 86
2.6. Захтеви наручиоца у погледу рока и начина подношења и јавног отварања понуда:
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају
да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу позива за подношење
понуда.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози. Меницу са меничним овлашћењем је потребно
ставити у pvc фолију са перфорацијом, која са горње стране треба да буде залепљена
налепницом и запечаћена.
Благовременом понудом сматра се она понуда која Наручиоцу стигне најкасније до
07.04.2014. године до 10.00 часова, односно тридесетог дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем
поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:
''Не отварати'' – Понуда за јавну набавку број ЈН - 10/14,
Услуге одржавања лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за
наведену опрему
на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ Београд, Хероја
Милана Тепића бр.1, а на полеђини назив понуђача и адресу
Уколико се понуда доставља лично понуђач предаје понуду на писарници ИКВБ „Дедиње“.
Уколико се понуда доставља поштом или путем брзе поште, предаја се врши на писарници
ИКВБ „Дедиње“, радним даном од 8 до 16 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета Наручиоцу до назначеног
датума и часа.
Комисија за јавне набавке Наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све
неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Благовремено достављене понуде биће јавно отварене комисијски, 07.04.2014. године у 10:30
часова, у просторијама ИВКБ „Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр.1.
Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за подношење и
отварање понуда се помера за први наредни радни дан.
3)
Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више
партија
3.1. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може поднети понуду за
једну или више партија;
3.2. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија Понуђач је дужан да на омоту
(коверти) у којој доставља понуду наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно.
4)
Oбавештење о могућности подношењa понуде са варијантама
4.1.
Понуде са варијантама нису прихватљиве за наручиоца.
5)
Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;
5.1.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен у конкурсној документацији.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 17 од 86
5.2.
5.3.
6)
6.1.
6.2.
6.3.
Понуђач може да измени или повуче своју понуду за сваку партију пре истека рока за
подношење понуда, а измена или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац прими
измењену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда
на начин на који је одређен за подношење понуда.
Понуђач не може изменити понуду након истека рока за подношење понуда.
Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач;
У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;
Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде
одбити, као неприхватљиве.
7)
Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања
наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу;
7.1.
Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен,
тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове
подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви
да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
У случају из тачке 7.7. наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6
7.7.
7.8.
7.8
7.9
7.10. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из
конкурсне документације.
8)
Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке
8.1. Понуду може поднети група понуђача.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 18 од 86
8.2. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога
не одреди другачије.
8.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
8.4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
8.4.1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
8.4.2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
8.4.3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
8.4.4. понуђачу који ће издати рачун;
8.4.5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
8.4.6. обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
8.5.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8.6. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
8.7. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
8.8 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8.9. Одредбе овог члана сходно се примењују на подносиоце пријава у рестриктивном поступку,
квалификационом поступку и конкурентном дијалогу.
8.10. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати
образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ , који садржи , поред
осталог, имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за
извршење уговора.
9)
Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;
9.1.
Наручилац ће плаћање извршених услуга и испоручених добара извршити уплатом на рачун
понуђача у року од 30 дана од дана испостављања рачуна и комплетирања документације за
плаћање. Уколико понуђач понуди краћи рок плаћања или рок не изрази у данима његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац не дозвољава аванс. Уколико понуђач у понуди наведе да тражи аванс таква понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.
9.2.
10)
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;
10.1. Валута понуде је динар (РСД);
10.2. Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.
11)
Податке о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење
уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за
подношење понуде објављен на страном језику
11.1.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 19 од 86
12)
Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева;
12.1.
Захтеви наручиоца у погледу гаранције за озбиљност понуде
Понуђач је у обавези да у понуди достави бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењем на износ 10% понуђене цене без ПДВ-а, као гаранцију за озбиљност понуде са
роком важења менице најкраће 90 дана од дана отварања понуда, према моделу који
достављамо у прилогу конкурсне документације. Меница мора бити пријављена код НБС.
Понуђач може да достави једну меницу са меничним овлашћењем за сваку појединачну
партију за коју доставља понуду или да достави једну меницу са меничним овлашћењем за
све партије за које доставља понуду.
Уколико понуђач не достави меницу са меничним овлашћењем или достави исте са краћим
роком важења или мањим износом од износа одређеног конкурсном документацијом или не
достави исте на начин дат конкурсном документацијом његова понуда биће одбијена као
неприхватљива.
Гаранцију за озбиљност понуде Наручилац (ИКВБД „Дедиње“) ће наплатити у целости у
случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан
групе понуђача:
I. након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
II. уколико је његова понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор о
јавној набавци;
III. не достави тражена средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла ( и по
потреби за повраћај аванса или за отклањање грешака у гарантном року).
Гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, (односно за повраћај аванса - уколико
понуђач тражи аванс и за отклањање грешака у гарантном року - уколико су предмет јавне
набавке добра са гарантним роком).
12.2.
Захтеви наручиоца у погледу гаранције за добро извршење посла
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног извршења уговорених обавеза, Пружалац
услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави наручиоцу, на име гаранције
за добро извршење посла, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са клаузулом
«без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 % уговорене вредности набавке
без урачунатог ПДВ-а са роком важења који не може бити краћи од 370 дана од дана
закључења уговора.
Меница мора бити регистрована код НБС.
Меница ће бити реализована:
- у потпуности, уколико Пружалац услуга у току спровођења Уговора одустане од истог, или
уколико Пружалац услуга неспровођењем уговора омете наручиоца у редовном раду и нанесе
му штету или угрози живот пацијената на ма који начин;
- делимично, у висини настале штете (разлике у цени и другим трошковима) уколико
наручилац буде принуђен да у току спровођења уговора, одређену услугу набави од другог
понуђача у складу са уговором, а због неуредног или неадекватног извршења од стране
Пружаоца услуге.
Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку рока или окончању посла.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
меничног овлашћења се мора продужити.
12.3. Захтеви наручиоца у погледу гаранције за отклањање грешака у гарантном року
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног отклањања грешака у гарантном року,
Пружалац услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави наручиоцу, на име
гаранције за отклањање грешака у гарантном року, бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 %
уговорене вредности набавке без урачунатог ПДВ-а. Меница мора бити регистрована код
НБС.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 20 од 86
Меница ће бити реализована ако Пружалац услуга не изврши обавезу отклањања квара у
складу са условима гарантног рока, Наручилац ће по истеку рока поступити по прописима
којима је уређена наплата менице.
Рок важења меничне обавезе је 10 дана дужи од гарантног рока.
Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку гарантног рока.
13)
Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче;
13.1.
Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као
и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни
једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног
понуђача.
Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на
државну, војну, службену или пословну тајну.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и
поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно
пријава
Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у
складу са степеном поверљивости.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
14)
Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација
у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;
14.1.
Комуникација у предметном поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем
поште, електронске поште или факсом, у складу са чл. 20 ЗЈН.
14.2.
Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације
или објашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.
14.3.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева,
пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
15)
Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог
подизвођача
15.1.
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно код његовог подизвођача.
15.2.
16)
Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене
цене
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 21 од 86
16.1.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а
који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне
набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено у тачки 12.2. достави писмо
о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења
посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим
понуђачем.
16.2.
Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од
10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први
позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
17)
Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају
спровођења преговарачког поступка;
17.1.
У случају спровођења преговарачког поступка прeговараће се о оним елементима уговора
који су утврђени као елементи критеријума на основу којих се бира најповољнија понуда.
Начин преговарања наручилац ће описати у позиву за подношење понуде у преговарачком
поступку.
17.2.
18)
Врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих
се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и
методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће
омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;
18.1.
Наручилац ће доделу уговора извршити применом критеријума најниже понуђене цене.
19)
Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом;
19.1.
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће се дати понуђачу
чија је понуда приспела раније у писарницу ИКВБ „Дедиње“.
20)
Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;
20.1.
Понуђач је дужан уз понуду достави на сопственом меморандуму изјаву под кривичном и
материјалном одговорношћу да ће сносити накнаду за коришћење патената као и
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.
21)
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са
упутством о уплати таксе из члана 156. Закона;
21.1
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
[email protected], факсом на број факс 011 2666-445 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, 11000 Београд,
Милана Тепића 1.
21.2.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 22 од 86
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
21.3.
Услучају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за
подношење понуда.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
21.4.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од
дана пријема одлуке за учеснике поступка.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
21.5.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
21.6.
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 80.000,00 динара:
1) број жиро рачуна: 840-742221843-57,
2) шифра плаћања 153,
3) позив на број: 97 50-016,
4) сврха: Републичка административна такса са назнаком
поднети захтев за заштиту права и називом наручиоца,
5) корисник: Буџет Републике Србије.
набавке на коју се односи
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора да:
1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди
мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата
таксе реализована).
Поступак заштите права понуђача регулисан јеодредбама чл. 138. -167. Закона.
22)
Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из
члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној
набавци.
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у случају из члана 112. Став 2.
ЗЈН уговор ће бити закључен у року од пет дана.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 23 од 86
Напомене:
Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ, И НАЧИНУ
ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА који је објављен у „Службеном гласнику РС“,
бр. 29/2013 и 104/2013 )
Називи свих тачака (22) које су садржане у Упутству понуђачима дословно су преузети из
члана 8. поменутог Правилника.
Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку у отвореном
поступку.
Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са
захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне
набавке.
Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације
садржане у конкурсној документацији.
Понуђач и су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и
провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.
Под ношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну
документацију и јавни позив.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 24 од 86
Прилог бр. 7 - Образац понуде
ПОНУДА бр. ________________________ од ____________________ 2014. године;
за јавну набавку УСЛУГА: Услуга одржавања лабораторијске опреме са уградњом
резервних делова за наведену опрему - број ЈН 10/14,
у отвореном поступку јавне набаваке по позиву за подношење понуде објављеном дана 07.03.2014.
2014. године на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца ИКВБД
,,Дедиње”.
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ
(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника )
(a) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
(б) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(в) КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
А – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ПО ПОЗИВУ (хаваријске
ситуације):
А1 - Цена сервисног сата:
А1.1 - у редовном радном времену ________________ динара без пдв-а (попуњава понуђач)
А1.2 - ван редовног радног времена ________________ динара без пдв-а (попуњава понуђач)
Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове:
транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу,
пробу и пуштање у рад.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 25 од 86
А2 - Јединичне цене резервних делова
Резервне делове, неопходне за рад свих система, испоручује сервисер по потпису уговора, а на захтев
одговорног лица Техничке службе Института, према указаним потребама (хаваријске ситуације).
Резервни делови према ознакама произвођача за одређени тип опреме, морају бити испоручени у
оригиналном паковању, са декларацијом произвођача.
Због недостатка простора за смештај, а само на основу указане потребе и захтева одговорног
лица Техничке службе Института, резервни делови се испоручују пре уградње !!!
НАПОМЕНА: Потребно је дати јединичне цене резервних делова (наведених у следећим
табелама), који ће се уграђивати само у случају ако се за то укаже потреба (у случају
хаваријских дешавања), а фактурисаће се према наведеној цени и стварном утрошку
резервних делова и утрошених сати рада.
a.2.1 - Биохемијски анализатор DxC 600
(SB:4726, IB:23990)
Beckman coulter
Цена по
јединици
мере
(без ПДВ)
РБ
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
1.
441930
CLORIDE ELECTRODE
KOM
1
2.
6705314
DATA ACQUISITION BOARD
KOM
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
671488
670597
670522
669117
660318
472687
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
1
1
1
1
1
1
9.
758751
KOM
1
10.
758471
KOM
1
11.
A10162
KOM
1
12.
464277
KOM
1
13.
464786
KOM
1
14.
759451
KOM
1
15.
759570
KOM
1
16.
464234
KOM
1
17.
759358
KOM
1
18.
447970
KOM
1
19.
464719
KOM
1
20.
928873
KOM
1
21.
A22681
ELECTRODE GEL 25ml
MEMBRANES pkg of 25
ELECTRODE PO2
ELECTRODE K
CO2 ELECTRODE ASSY
STIRRER GLU-UREA
SOL VALVE 2 WAY CX4 pumpa
za otpad
COMPRESSOR ASSY (255514)
kompresor
KIT, PUMP, REBUILD kit za
reparaciju kompresora
SCD, ELBOW FITTING
prikljuшak za vazduh
REAGENT PROBE ASSY sonda
za reagens
CX4 SPARE TUBING PKG creva
CX
CX4 SPARE TUBING crevo
AIR REGULATOR ASSY
regulator vazduha CX
REGULATOR 5 PSI AIR regulator
vazduha CX
PMC KIT SYNCHRON CX3
TEFLON COMPRESSOR HOSE
crevo teflonsko CX
928873 FITTING prikljuшak za
vazduh
PREV MAINTENANCE KIT A
CC DxC 600/800
KOM
1
Гаран.
рок
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 26 од 86
Обавезан
лагер
a.2.1 - Биохемијски анализатор DxC 600
(SB:4726, IB:23990)
РБ
Кат. бр.
22.
A22683
23.
A37245
24.
A15931
25.
A09134
26.
A21771
27.
A41599
28.
A50800
29.
450627
30.
A20501
31.
389375
32.
472897
33.
A10796
34.
758493
35.
474171
36.
758383
37.
A37244
38.
476243
39.
A44147
40.
A44148
41.
450661
42.
443606
43.
443605
44.
669288
45.
883371
46.
A08329
47.
669115
Назив производа
PREV MAINTENANCE KIT B
MC/CC DXC 600/800
DXC800 PREV MAINTENANCE
KIT C ISE/MC
PROBE ASSY REAGENT LONG
sonda za uzorak
CUP ELECTROLYTE
INJECTION posuda za uzorak
CABLE FIBER OPTIC 70'' opticki
kabl
PUMP MAINT KIT SYRINGE
шpric
CUP MODULE THUMB INT
HEX alat
CARBON BRIDGE REMOVAL
CX3 alat
LEVEL SENSE ASS MOLDED
senzor tecnosti
PROBE ASSY SAMPLE PACK
sonda za uzorak
WASH COLLAR ispirac
COLLAR WASH VERT MOUN
ispiraш
PROBE WASH VAC ASSY sonda
za pranje
SYRINGE 100UL spric
CX MIXER PADDLE
mesalica
DXC600
PREV MAINT KIT
COLLAR WASH LO
VIBRATION ispirac
DXC VAC PUMP REBUILD KIT
kompl za prev odr`
DXC COMPRESSOR VAC PUMP
REB KIT
SOURCE LAMP CREAT/CA
lampa
560nm CRE REF DETEC
detektor
520nm CRE SAMPLE DETEC
detektor
DETECTOR ASSY PROTEIN
MDL detektor
TRRIFLOW LUBR BOTTLE
59ml ulje za odrzavanje
MOTOR ASSEMBLY DXC motor
reakc kiveta
BODY ASSY, K/Ca ELECT
elektroda
Beckman coulter
Јед.
мере
Цена по
јединици
мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 27 од 86
Обавезан
лагер
a.2.1 - Биохемијски анализатор DxC 600
(SB:4726, IB:23990)
РБ
Кат. бр.
48.
471924
49.
758419
50.
949886
51.
A44114
52.
758068
53.
758879
54.
758861
55.
464133
56.
758499
57.
758917
58.
A48458
59.
988590
60.
659895
61.
659894
62.
965240
63.
A08768
64.
450822
65.
A18117
66.
758448
67.
949898
68.
443602
69.
463071
70.
447972
71.
450646
72.
468671
73.
466085
Назив производа
SAMPLE RACKS 13 x 100 mm
Purple, 10
CX4 SYRINGE VALVE ASSY
ventil
FAN, enclosed 240 CFM,
240V
Board assy
CPU
PELTIER CONTROLLER
BDstampana ploca
HARNESS, REFR.
THRMSTR/FAN kabl
CX4 PELTIER HARNESS
kabl
CX4 COLD PLATE AY/PKG
nosac pelt. elemenata
CX4 BI-LEVEL FLOATING
SWITCH dvopolozajni senzor
CX Preassure switch, senzor
pritiska
Console, DxC Configured w/o
software
COOLER
ASSEMBLY
MEMBRANE RETAINER
CO2
RETAINER CLAMP
CO2
GAS SPRING
amortizer
CABLE MOTOR FLEX
DXC
CX3 HARNESS, CRANE
SAMPLE DETECTOR kabl
Total Protein Module
Assembly
CX4
PELTIER WITH HEATSINK
FILTER WATER 0.2
MICRON
BI-CHROMATIC
ASSY
RBLT LOG ADC BRD
PMC
KIT SYNCHRON
ELEC-INJECTION
CUP PKGD
CX SAPMLE PROBE
ASSY
LAMP
ASSY
Beckman coulter
Јед.
мере
Цена по
јединици
мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 28 од 86
Обавезан
лагер
a.2.1 - Биохемијски анализатор DxC 600
(SB:4726, IB:23990)
РБ
Кат. бр.
74.
661750
75.
467432
76.
468222
77.
759927
78.
A66257
79.
988826
80.
A08023
81.
A10887
82.
758498
83.
A11163
84.
448947
85.
651683
86.
669212
87.
758023
88.
A79317
89.
A83860
90.
758407
91.
A32408
92.
473417
93.
828559
94.
963530
95.
757838
96.
A91620
97.
758196
98.
A20622
99.
A38307
Назив производа
CO2 MEMBRANE
PKG OF 5
ACCUSENSE GLUCOSE
ELEKTRODA
CX7 DELTA INSTALLATION
KIT
WIPER VACUUM PROBE
PK12
DXC vesrion 4.0
Upgrade kit
BAR CODE
SCANNER
CABEL BAR
CODE
CABEL BAR
CODE
PROBE ASSY VACUUM
aspiraciona sonda
MAINTENANCE
KIT DXC
SYRINGE ASSY, 50UL
(SYNCHRON)
STIRRER
CREA-CA PT
FILTER
ASSY
lLOG/ADC
BOARD
TUBING
ASSEMBLY
PREVENTIVE MAINTENANCE
A KIT
Cuvette
Cup Subassembly Reaction
Colorimetric 37C
Preheater Assy reagent
tube
Washer flat 2
S-B
O-Ring
viton .078IDX.07W
WASH STATION
INSERT
SOFTWARE PACKAGED
DXC
BODY WASH STATION
CX4
Phosphorous Electronics Module
Assembly
Harness, Optical Cup Interface
DxC 800
Beckman coulter
Јед.
мере
Цена по
јединици
мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 29 од 86
Обавезан
лагер
a.2.1 - Биохемијски анализатор DxC 600
(SB:4726, IB:23990)
РБ
Кат. бр.
100.
A45715
101.
466946
102.
466947
103.
473422
104.
475296
105.
A69950
106.
A21195
107.
473430
108.
A20621
109.
A37722
110.
467020
111.
473420
112.
988588
113.
668648
114.
A10934
115.
946426
116.
758510
117.
443004
118.
669662
119.
A09397
120.
466769
121.
467136
122.
471502
123.
464791
124.
669977
Назив производа
Motor Assembly, Syringe Lead
Screw - DxC
REACTION BUN/GLU
(MACHINED) CUP
REACTION-COLORMIMETRIC
CUP
TUBE AY #61 RGT
PREHTR
KIT, HTR/SENSOR
W/HARNESS
Update kit,MC Cup Brush.Stirrer
motorDXC bun/glu
Harness,Ext.waste no-foam
prox.switch
TUBE ASSY #63
PREHTR
Bun/Glu Electronics Module
Assembly
TriContinent Syringe Pump, MC
Reagent
PREHEATER/REAGENT TUBE
PLATE
PREHEATER ASSY, REAG
BUN/G
Thermistor
Assembly
MOTOR ASSY 720RPM
STIRRER
CANISTER KIT HYDRO
DXC
AIR INTAKE
FILTER
DRAIN
PUMP
RATIO PUMP MAIN ,
KIT
STIRRER MOTOR
900 RPM
DUAL MOTOR DRIVE SMART
MODULE
EIC SPASER
(distancer)
QUAD RING 056ID (Zaptivni
prsten)
MAGNITIYED STIRRER GREY
mesalica
SAMPLE PROBE UNCOATED,
INSERT ONLY
HEATER BASE
ASSEMBLY
Beckman coulter
Јед.
мере
Цена по
јединици
мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 30 од 86
Обавезан
лагер
a.2.1 - Биохемијски анализатор DxC 600
(SB:4726, IB:23990)
РБ
Кат. бр.
125.
473583
126.
A45726
127.
965238
128.
472689
129.
472479
130.
A10869
131.
472790
132.
473181
133.
A10867
134.
758256
135.
928759
136.
928811
137.
970835
138.
758287
139.
A62729
140.
A62732
141.
442830
142.
442831
143.
472055
144.
A10074
145.
473103
146.
A09011
147.
472977
148.
A09973
149.
473163
Назив производа
CONTROLLER ASSY,
HEATER
MOTOR ASSEMBLY,
REFRIGERATOR DRIVE
BELT TIMING,
REF
VALVE
SOLENOID
LX20 CAL/CNTRL BARCD
LBLS
Body Assembly,
Ca electrode
BUN
ELECTRODE
FLOW CELL
FLUSH KIT
TIP ASSEMBLY CHLORIDE
ELECTRODE
STEPPER MOTOR CAROUSEL
CX4
BALL
BEARING
CX ROTARY VIBRATION
DAMPER
HV 4-4 VALVE
(HAMILTON)
GEAR, DRIVE-144 TEETH
CX4/5/7
POWER SUPPLY
ASSEMBLY
Power Supply Kit for CX4,
RoHS
CX CARRYOVER TEST
CX CUVETTE TEST
KIT
LX PVT 5 PREC/
ACCURACY 2
REGULATOR,
PRESSURE
SCD,
MAMIFOLD VALVA
RATIO PUMP ASSEMBLY DXC
600
PUMP ASSY
DXC 800
VALVE,3 WAY
DXC
VALVE ASSY,
EIC DXC
Beckman coulter
Јед.
мере
Цена по
јединици
мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 31 од 86
Обавезан
лагер
a.2.1 - Биохемијски анализатор DxC 600
(SB:4726, IB:23990)
РБ
Кат. бр.
150.
A68986
151.
B02862
152.
B02863
153.
A10898
154.
474172
155.
756811
156.
448658
157.
A96137
158.
946766
159.
A84827
160.
466746
161.
988732
162.
468601
163.
466990
164.
A19459
165.
476320
166.
476383
167.
B00030
168.
A99068
169.
A44148
170.
B03458
171.
965199
172.
758498
173.
A64665
Назив производа
PROTECTIVE COVER KIT DXC
HIDRO CLAMPS
Softwer Kit, DXC 600 V4.92 with
Cover
Softwer Kit, DXC 800 V4.92 with
Cover
KIT, LP2 POWER SUPPLIES
CX
SYRINGE
500ml
CX4
auto dr vlve assy
FILTER SDS PROBE
RINS
DXC ISE MODULE CUSTOMER
PACK
FILTER IN - LINE 100
MICRON
Cap
Assembly
OPTICAL SWITCH 5.0
CABLE
CAM FOLLOWER ASSY
SHUTTLE
PTS PROBE
KIT
Sensor
bracket
Dryer, Reservoir Kit,
Membrane
PHOTOMETER LAMP ASSY,
PKGD
PHOTOMETER ASSY,
HV LX-20
KIT, GROOVED COVERS
UPDATE
WARNING
BIOHAZARD
DxC Compressor/Vacuum Pump
Rebuild Kit
PLATE, VALVE,
REPLACEMENT FOR THOMAS
PUMPS
PLUG HDPE
1/4 NPT
PROBE ASSY,
VACUUM,PKG
Waste Collector Kit, Hydro –
DxC
Beckman coulter
Јед.
мере
Цена по
јединици
мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 32 од 86
Обавезан
лагер
a.2.1 - Биохемијски анализатор DxC 600
(SB:4726, IB:23990)
РБ
Кат. бр.
174.
A65595
175.
B21361
176.
466963
177.
759475
178.
Назив производа
Environmental caps,
Bag of 100
UPGRADE KIT, DXC 600/800
V5.0 SOFTWER
SHAFT ASSY
DRIVE
Beckman coulter
Јед.
мере
Цена по
јединици
мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
BRACKET,
SPRING MACH.
KOM
1
896542
BALL
BEARING
KOM
1
179.
A10944
Module Assembly, DxC Level
Sense, Packaged
KOM
1
180.
B16493
PUMP SERVICE
KIT
KOM
1
181.
467221
RETAINER NUT
WRENCH
KOM
1
182.
A48255
Rebuilt, Vacuum Pump,
DxC
KOM
1
a.2.2 - Анализатор крвне слике HmX-Al Beckman
(SB:AU14436, IB:20740)
РБ
Кат. бр.
1.
6605419
2.
7000069
3.
6858505
4.
7000037
5.
6912099
6.
7000645
7.
3202209
8.
7000607
9.
7000068
10.
2306087
11.
624088
Назив производа
LATEX PARTICLES
DC/RF
(OLD 6232613) 30 PSI
REGULATOR
S/ASSY, HARN PLATFORM
STEPPER
FRU PELTIER TEMP
CARD
MOD KIT, S+IV WBC DILUENT
DISP
FRU NEEDLE
HMX
TUBING, POLYURETH
plava cev
Јед.
мере
coulter
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
FIT
1
FRU ASSY SENSOR senzor
KOM
1
FRU,WATER TRAP,VACUUM
KOM
1
KOM
1
KOM
1
XDCR, VAC/PRESS 0-15
PSIG
Monitor
HMX
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 33 од 86
a.2.2 - Анализатор крвне слике HmX-Al Beckman
(SB:AU14436, IB:20740)
РБ
Кат. бр.
12. 899860111
coulter
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Назив производа
Јед.
мере
Гаран.
рок
Обавезан
лагер
CABLE HMX
KOM
1
13.
6915374
MANUAL HMX
KOM
1
14.
1022376
SPRING EXTENSION ARM
KOM
1
15.
6028385
KOM
1
16.
A98087
KOM
1
17.
6232357
KOM
1
18.
177003
KOM
1
19.
2016942
KOM
1
20.
1025122
KOM
1
21.
6706296
KOM
1
22.
6705822
KOM
1
23.
6028454
KOM
1
24.
7000429
KOM
1
25.
6232469
KOM
1
26.
6905043
KOM
1
27.
2016824
KOM
1
28.
4466
KOM
1
29.
7000028
KOM
1
30.
2523221
KOM
1
31.
7000071
KOM
1
32.
7000087
KOM
1
33.
7000474
KOM
1
34.
5415374
KOM
1
35.
1021600
KOM
1
36.
7000381
KOM
1
37.
7000024
KOM
1
CBL ASSY AUTOLODER flet kabl
za AL
(A45298) FRU ASSY SENSOR
W/PLASMA & HSG .060ID
CYLINDER AIR SINGLE
ACTING cilindar za ispirac
FRU ROCKERBED CAMPLATE
vodjica transporta
HARD DISK 20.5 GB
CP SHIM .006 THK
podloшka .006''
ASSY UNIVERSAL PICK UP
HMX
AUTOSENSOR TESTSET
stampana ploшa
CBL, RIB/FL, AUTOSENSOR
TESTSET konektor plast
FRU HGB LAMP AND
BRACKET
CPLG, Q-C, INTL, 50V, .125
HOSE konektor plast
REPL KIT, RBC DILUENT
DISPENSER
DIGIBOARD
Napajanje
HMX
VCS Processor Card шtampana
ploшa
BELT MIXING MOTOR zupшaisti
kaiш
FRU SPL PRESSURE
REGULATOR (regulator pritiska)
FRU PELTIER
CARD
Drive assembly
mixing chamber
TOOL PRCN HD OPER graduisana
epruveta
WHEEL, CASSETTE SHELF drzac
kaseta
FRU ISOLATOR CHAMBER
ASSY
Fru dilutor interface
card
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 34 од 86
a.2.2 - Анализатор крвне слике HmX-Al Beckman
(SB:AU14436, IB:20740)
РБ
Кат. бр.
38.
4488658
39.
6232628
40.
6232658
41.
6208005
42.
1022376
43.
7231079
44.
1022161
45.
7000487
46.
6232376
47.
7000023
48.
6915421
49.
6232457
50.
2016525
51.
1020694
52.
6857371
53.
6915392
54.
1020950
55.
A45299
56.
6915321
57.
3213136
58.
3213137
59.
3213139
60.
3213163
61.
3213176
62.
3213197
Назив производа
FILTER SDS PROBE
RINSR
RGLTR,VACUUM
7HG,45SCIM,AIR
PUMPS, VAC & PRESS, PSTN,
FLTR
GAUGE; REGULATOR; 50 - 100
PSI
SPRING,EXTENSION
ARM
SVCE PTS/MISC K444 SERVICE
KIT hmx/al
GUIDE, CASSETTE BED
FRU MOTOR W/PULLEY
MAXM-CE
VALVE, PNEU SOLENOID,
PILOT, NO
I/O
CARD
SWRE KIT, ENGLISH
VERSION__
SPL VERT DISP
2 ml
KEYBOARD COMPACT
101 KEY
SPRING. RETURN
HMX-RCP
LATEX PARTICLES 5.1 MICRON
15ml
KIT 3.5IN SERVICE
DISK
CRADLE
GUIDE
(7000606) FRU ASSY SENSOR
senzor new A98088
KIT HMX
AUTOLOADER
TUBING
PULL-APART .062
TUBING
PULL-APART
TUBING
SILICONE
TBG,
SILICONE
TBG
SILICONE .079
TUBING ELASTOMER,
THERMOPLASTIC (crevo)
Јед.
мере
coulter
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
FIT
1
FIT
1
FIT
1
FIT
1
FIT
1
FIT
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 35 од 86
Обавезан
лагер
a.2.2 - Анализатор крвне слике HmX-Al Beckman
(SB:AU14436, IB:20740)
coulter
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
63.
3203026
TUBING
SILICONE
FIT
1
64.
6232588
KOM
1
65.
7000078
KOM
1
66.
C7000138
KOM
1
67.
7000034
KOM
1
68.
7000063
KOM
1
69.
6232985
KOM
1
70.
7000032
KOM
1
71.
6806719
KOM
1
72.
6232982
KOM
1
73.
7000114
KOM
1
74.
9913796
KOM
1
75.
6859267
KOM
1
76.
7000095
KOM
1
77.
7000096
KOM
1
78.
6807391
KOM
1
79.
6707096
KOM
1
80.
7000074
KOM
1
81.
7000082
KOM
1
82.
6859003
KOM
1
83.
6858748
KOM
1
84.
5704031
KOM
1
85.
6706013
KOM
1
86.
6706039
KOM
1
87.
2512104
KOM
1
88.
2512120
KOM
1
РБ
CPLG, QUICK-CONN INSERT
W/SOV
FRU PUMP PRIMARY
ASP
FRU, PUMP, SECONDARY
ASPIRATE
FRU PUMP,
BUBBLE 0.064
FRU PUMPS, 300 ML
VALVE, PENU.
SOLENOID
FRU PUMP
QUENCH
S/ASSY, HARN, CBC, MOD,
HMX
ACTUATOR, VALVE 1/6
STATION
FRU BATH & APERTURE HSG
MOD komora za aperturu
REPL KIT, MAXM SERIES PMI
komplet za god servis
LYSE RESTRICTOR TUBE
crevo
FRC, RINSE LINE, 4.50x030
kalibrisano crevo
FRC, RINSE LINE, 4.00x030
kalibrisano crevo
S/A, TRAP,
FOAM
ASSY, BSV. MAXM/HMX
(segmentacioni ventil)
FRU, BLOOD DETECTOR
(MATCHED PR)
FRC, ASPIRATE RINSE
BLOCK
PRE-PREP, LINE, 18.00Lx030ID
kalibrisano crevo
MIXING
CHAMBER
TUBE, VAC. RF TRIODE12AU7A
(TESTED) vak. trioda
3
ELEMENT SCATTER
4 SENSOR
FLOW CELL, COATED &
TESTED protocna kiveta
O-RING,.489ID x .070W, BUNA-N
gumica
O-RING,. 114IDX.070W
,ETH/PROP,60 gumica
Гаран.
рок
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 36 од 86
Обавезан
лагер
a.2.2 - Анализатор крвне слике HmX-Al Beckman
(SB:AU14436, IB:20740)
РБ
Кат. бр.
89.
2523062
90.
3202036
91.
3213205
92.
6859115
93.
6859030
94.
3213199
95.
6807533
96.
6605368
97.
6858739
98.
6858741
99.
1022462
100. 6858507
101. 6702720
102. 6702275
103. 2523590
104. 6859777
105. 6859066
106. 624974R
107. 7000070
108.
627773
109. 6859118
110. 1018010
111. 7000101
112. 6232994
113. 7000064
114. 6855763
Назив производа
O-RING,.187ID x.050 W, ETHY-P
gumica
TBG,POLYU,.082IDX.144OD,CLE
AR (crevo)
TBG, PVC, MED GRD
.030IDX.090OD crevo
SAMPLE LINE 6.00 LG 0.12 ID
SILICON
S/ASSY, BRKT
BUMPER
TBG SILICONE
250 ID X 094W
ISOLATOR
CHAMBER
PKG CASSETTES
10-13 MM
HARN CASSETTE 0&3
HARN CASSETTE
1&2
ARM,
TUBE SENSOR
HOUSING OPTO
SWITCH
RBC APERTURE BLOCK
(apertura za eritrocite)
WBC APERTURE
BLOCK
SHKMNT, RBR, MULTIPANE,
6LB , 32LB
DETECT &
PREAMP 6
R-LIGHT SCATTER
PREAMP 5
(old7000026R)
RBLT.ASSY,RFU,CPU CARD
FRU,COMPENSATE DRAIN
SOLENOID elektroventil
FRU , OPTO SW & 3.17
BRACKET A/L old 6858741
S/A CHOKE LINE 4.75LG.021 ID
kalibrisano crevo
SAMPLE LINE 14.64LG,0.30ID
kalibrisano crevo
FRC. TUBING SPECIAL 3.5
kalibrisano crevo
ACTUATOR VALVE
FRU 5CC DISPENSE
PUMP
ASSY PULL-APARTPINCH
VALVE
Јед.
мере
coulter
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
KOM
1
KOM
1
FIT
1
KOM
1
KOM
1
FIT
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 37 од 86
Обавезан
лагер
a.2.2 - Анализатор крвне слике HmX-Al Beckman
(SB:AU14436, IB:20740)
coulter
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Назив производа
Јед.
мере
115. 6856319
ASSY 3 TUBE PINCH
VALVE
KOM
1
116. 1017501
MOUNT, PINCH VALVE dr`aш
jednostrukog ventila
KOM
1
117. 6232447
ACTUATOR, VALVE PILOT
PISTON
ACTUATOR
VALVE
Pneumatic Monitor card
(stampana ploca)
Valve
solenoid
old 7000026 ASSY 376
CPU
TUBING ELASTOMER
THERMOPLASTIC crevo
POWER CABLE 3.m
Pharmed tubing
(crevo)
Plate dead
(metalna ploшa)
Screw, special arm
(šraf)
FRU, OPTO SW 2.49 BRKT A/L
old 6858739
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
РБ
Кат. бр.
118. 6211015
119. 7000020
120. 6232342
121.
624974
122. 3213212
123. 899860111
124. 3230077
125. 6858476
126. 1022379
127.
627772
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
РБ
Кат. бр.
1.
O9100650
2.
OE63093
3.
OE63100
4.
OE63101
5.
OE63102
6.
OE63103
7.
OE63157
8.
63119
9.
DS353800
Назив производа
AU680 UG
Serbian hardco.colour
BOTTLE
60ml MU919400
Na-electrode
MU919600
Cl-electrode
MU919700
REF-electrode
MU919500
K electrode
MU809200 RACK WHITE
(10PCE/SET)
RACK ID
Label 1-20 nalepnice
Photointerrupter
Јед.
мере
Гаран.
рок
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 38 од 86
Обавезан
лагер
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
10.
DS378800
PHOTO Reflector
PM2-LL 10B
KOM
1
11.
DS416100
Sensor
KOM
1
12.
DX048900
Solid State
Relay
KOM
1
13.
DY220800
Micro Switch
2
KOM
1
14.
MD9213
KOM
1
15.
MD9214
KOM
1
16.
ME0370
KOM
1
17.
MA2212
T TUBE B
T TUBE
B
AU400/640/2700
DA LATCH
Tubing
Teflon
KOM
1
18.
MA3502
TUBE
KOM
1
19.
MA3510
AU400/2700
Teflon Tube
KOM
1
20.
MA3627
Connector
KOM
1
21.
MB0024
Rubber
KOM
1
22.
MB0205
Tube
KOM
1
23.
MB6812
Plate
KOM
1
24.
MB9893
Tube
KOM
1
25.
MD2025
Valve
KOM
1
26.
MD2827
KOM
1
27.
MD6213
KOM
1
28.
MD7061
KOM
1
29.
MD7072
Roller
KOM
1
30.
MD7512
Collar
KOM
1
31.
MD7559
Connector
KOM
1
32.
MD7749
Packing
KOM
1
33.
MD7773
Mouthpiece
KOM
1
34.
MD7931
Joint
KOM
1
35.
ME5001
D-POT Tube
KOM
1
36.
ME5128
CAP
KOM
1
РБ
Tube
2x3x860
Lower
lid
WS
Nozzle
рок
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 39 од 86
Обавезан
лагер
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
37.
38.
ME5522
ME5742
T Tube A
T Tube B
KOM
KOM
1
1
39.
ME7191
S CUP 1
KOM
1
40.
ME7758
FG PLATE
KOM
1
41.
ME8278
RP Holder
KOM
1
42.
ME8477
Diaphragm
KOM
1
43.
ME8478
Valve
KOM
1
44.
MF0261
O Ring
KOM
1
45.
MF0316
Maintenance Oil
KOM
1
46.
MF4325
Gear 30
KOM
1
47.
MF4326
Motor Gear
KOM
1
48.
MF4401
Diaphragm
KOM
1
49.
MF4404
Retainer plate
for MF 4401
KOM
1
50.
MU1241
Cleaning valve
KOM
1
51.
MU1425
Termister
KOM
1
52.
MU1693
Thermister Assy
KOM
1
53.
MU1711
Thernister
KOM
1
54.
MU2811
PHOTO Sensor
KOM
1
55.
MU2912
Puls Motor Assy 4
KOM
1
56.
MU2929
Valve Assy 2
KOM
1
57.
MU2944
Valve Assay 3 new MU5798
KOM
1
58.
MU2945
Valve Assay 4
KOM
1
59.
MU2949B
Valve Assy B old MU2949
KOM
1
60.
MU2968
Puls Motor Assy 10
KOM
1
61.
MU3254
Thermister
KOM
1
62.
MU3584B
ISE analog PCB
KOM
1
63.
MU3589
MV1030 Anl.com.rom
KOM
1
64.
MU3602G
Analyzer main PCB
KOM
1
65.
MU3614
Photo diode array PCB
KOM
1
66.
MU5004
Pressure switch
KOM
1
67.
MU5011
KOM
1
68.
MU5014
KOM
1
РБ
Valve
Assy
AU400/640 CB01 PM
рок
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 40 од 86
Обавезан
лагер
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
РБ
Кат. бр.
Назив производа
69.
MU5020
70.
MU5194
71.
MU5197
72.
MU5198B
73.
MU5355
74.
MU5532
Assy
514 Fan Assy
514 Auto Re-run
control board
514 AC driver board
514 Incubation bath temp.
cont.bo
514 Prom
11 ISE IPL
Valve
75.
MU5943
Thermister
76.
MU5199
77.
MU5353
78.
MU5365
79.
MU6033B
80.
MU6188
81.
MU7980
82.
MU6190
83.
MU6296
84.
MU6524
85.
MU6910
86.
MU6914
87.
MU7446
88.
MU7447
89.
MU7638
90.
MU7648
91.
MU795103
92.
MU805100
93.
MU8206 S1
94.
95.
Јед.
мере
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Probe
KOM
1
MU820600
S1
Probe
KOM
1
MU8207 S2
Probe
KOM
1
AU400/640
Peltier control PCB
AU400
conc.det.detection PCB
Probe transfer printed
circuit BO
Analyzer contr.PCB
Valve Assy 11,
old No.MU4153
(old MU6189)
Valve Assy 12
Valve Assy 514,
old No.MU5304
AU2700
ISE IPL prom
AU2700 DI H20/
detergent pump
Solenoid
Valve 1
Solenoid
Valve 3
RP Holder
Assy 1
RP Holder
Assy 2
Valve
Assy 12
Valve
Assy 4
541 BANL
1A
Rack ID Label
1x14PCS 2&3x3P
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 41 од 86
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
96.
MU820700
S2
Probe
KOM
1
97.
MU8262
KOM
1
98.
MU8267
KOM
1
99.
MU8267
KOM
1
100.
MU852900
KOM
1
101.
MU853000
KOM
1
102.
MU920200
KOM
1
103.
MU920900
KOM
1
104.
MU927800
KOM
1
105.
MU9518
KOM
1
106.
MU952000
KOM
1
107.
MU9539
KOM
1
108.
MU9599
KOM
1
109.
MU9600
KOM
1
110.
MU9601
KOM
1
111.
MU9602
KOM
1
112.
MU962300
KOM
1
113.
MU9628
KOM
1
114.
MV4023
KOM
1
115.
OT3364
KOM
1
116.
MU9638
KOM
1
117.
MU988800
KOM
1
118.
MU990000
KOM
1
119.
MU993400
KOM
1
120.
MU995800
KOM
1
121.
O9100414
KOM
1
РБ
Separator for 30ml
bottle
Mix Bar (L-Shape),
1set/3pcs
Mix bar (L-shape),
1 pcs
Adaptor
set
Adaptor set 30ml
(20pkg)
Ref silicone
packing
Thermister
O-ring
Dummy 1
electrode
Belt for chamber
2PCS/SET
Sample Tray Semi micro,
5pcs set
Sponge 2
PCS/SET
Mixing Rod
3PCS/SET
Washing
3 way nozzle
Aspirating
Nozzle
Dry
Nozzle
Peristaltic Tubes
(2PCS)
Mixing Rod
for ISE
541 C0232
AFC
Grease
O Ring for cuvette washer
6PCE/SET
Lamp old
ZM0041
Electrode O Ring old
MU9208
S Probe old
MU958600
R Probe old
MU958800
CA-Film
for Hite System
рок
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 42 од 86
Обавезан
лагер
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
РБ
Кат. бр.
122.
OE63159
123.
OE63161
124.
OT3378
125.
ZM0073
126.
ZM0111
127.
ZM0112
128.
ZM0229
129.
ZM0361
130.
ZM0365
131.
ZM0513
132.
ZM0515
133.
ZM063400
134.
ZM0635
135.
ZM1131
136.
ZM1526
137.
ZM2970
138.
MU5051D
139.
MU3226
140.
MU3596G
141.
ZM1908
142.
DY097100
143.
MU7741
144.
MU3084
145.
B09924
146.
MU5190
147.
MU932300
148.
MU2552
Назив производа
MU809400 Rack Green
(1PCE/SET)
MU8096
Flexible Yellow Rack
AFB
Grease
Fotolubrication
S
Syringe
R
Syringe
Syringe
Case
AP blade 2 (2PCS/SET) Semimicro
Lamp
Unit
O-Ring
(4PCS/SET)
Sponge
Roller
Cuvette
10 PCSSET
Lamp
Connector 3PCS/SET for
washnozzle
UDCD 42A
LED PCV
Pinch Valve Tube
2PCS/SET
Mix Unit
M514-FCO1
REFERENCE SOLUTION
VALVE
MEASURE CONT.PCB OLD
MU3596F
Photointerrupter,
OLD DS086100
MICRO
SWITCH
CLOC
ASSY
PUMP
MW-700EPH
(old MU4980) 514 SENSOR
ASSY
AU400 PHOTO CTRL EPROM
MV2078
R1 PROBE OLD
MU927000
DISPENSER UNIT SA, OLD
Јед.
мере
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 43 од 86
Обавезан
лагер
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
РБ
Кат. бр.
149.
ME9376
150.
ME 7878
151.
MU6774
152. DPO064400
Назив производа
MU2465
NO REP
TUBE
FIXER
PCB
516BRLS2A
Јед.
мере
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
CONVERTER
KOM
1
153.
MU5193
DISPENSER CONTROL
BOARD
KOM
1
154.
ZM063500
LAMP
KOM
1
155.
MU6901
PELTIER ASSY
ALL NEW AU
KOM
1
156.
MU3598
MIXER PCB
KOM
1
157.
MU5186
PROM 03 MIXER
CONT
KOM
1
158.
MF7443
DIAPHRAGM
KOM
1
159.
MU826200
KOM
1
160.
MU811800
KOM
1
161.
MU811900
KOM
1
162.
MU812400
KOM
1
163.
MU812300
KOM
1
164.
MU7955
KOM
1
165.
MU7669
KOM
1
166.
DM130800
KOM
1
167.
MU988800
KOM
1
168.
ME4305
KOM
1
169.
O9100703
170.
O9100709
171.
MD9888
172.
DX054500
173.
MU5360
174.
MU5361
ADAPTER SET
FOR 30 ml
ADAPTER A FOR STAT 11.514MM
ADAPTER B FOR STAT 13.516MM
PRATITION PLATE
FOR 15ml
ADAPTER SET FOR
15ml
PMC 3 AXIS PCB 541 BPMC
3A new MU795502
P motor assy 17
PUMP MD-6ZA FOR OPH
UNIT
LIGHT SOURCE
LAMP
COOLANT
Printer/
PC Holder
CPUstand
T TUBE
B
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Relay
KOM
1
KOM
1
KOM
1
AU400/680 ISE CTRL EPROM
MV2191
CPU
PCB
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 44 од 86
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
РБ
Кат. бр.
175.
MV5102
176.
MU7640
177.
MV1391
178.
MV1392
179.
MV1393
180.
MV1394
181.
MV1113
182.
MU5304
183.
MU7954
184.
10602
185.
K001-100
63104
186.
MU7646
187.
MU7696
188.
MU7685
189.
MU2950
190.
MU7696
191.
MW0303
192.
MU795203
193.
MU795602
194.
MU796302
195.
MW0168
196.
MU795104
197.
B04783
198.
DZ456300
199.
MU6232
200.
MA3510
Назив производа
M519-opd01
Monitor Arm
VALVE
ASSY
Na
CABLE
K
CABLE
Cl
CABLE
REF
CABLE
Thermistor
cable
VALVE ASSY
C280-84F
2 axis Pules Motor Controler
541BPMC2A
Start up kit
for AU640
Јед.
мере
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
VALVE ASSEMBLY
KOM
1
T TUBE
A
KOM
1
RACK ID Label 1-100 nalepnice
VALVE
ASSY
VALVE
ASSEMBLY
VALVE
ASSEMBLY
VALVE
ASSY 9
(old MU7655)
VALVE ASSY 11
Valve
Photometry Control Board,
541BPHC1A, MV3980
TEMP. CONTR. B.
541BTMC1A
AC/DC DRIVER PCB
AU480/680 541 BACD
PCB TEMP. CONTR.
519BTMC1A
ANL CPU BOARD 541
BANL1A
POWER CORD, LENOVO
EURO 1.8M
BARCODE
READER
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 45 од 86
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
РБ
Кат. бр.
201.
ME5516
202.
MW0490
203.
MW0491
204.
MW0499
205.
MW0500
206.
MW0501
207.
MW0502
208.
MW0549
209.
MW0492
210.
MW0493
211.
MF4378
212.
ODL06454
213.
MU5529
214.
MU4396
215.
MW0177
216.
MF0226
217.
MB0176
218.
B13397
219.
MW016903
220.
MU5187
221.
B14430
222.
MF4644
223.
Назив производа
T TUBE
A
AU400 Preventive Maintenance
Kit 2y
AU640 Preventive Maintenance
Kit 2y
AU480 Preventive Maintenance
Kit 1y
AU480 Preventive Maintenance
Kit 2y
AU680 Preventive Maintenance
Kit 1y
AU680 Preventive Maintenance
Kit 2y
AU680 Preventive Maintenance
Kit 3
AU2700 Preventive Maintenance
Kit 1y
AU2700 Preventive Maintenance
Kit 2y
GAS
SPRING
Datamobil with 15 TFT and
Touch-Screen
S LIQUID LEVEL
PCB
PCB
BARCODE
READER
Feed
Plate
PTFE Tube 2 X 3 X 1650
Type B
Silencer
PCB S Level
519BRLS1A
PROM 04 RACK TRANSFER
CONT
MOD1129, AU 680-132, PUMP
BASE
Јед.
мере
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Plunger
KOM
1
MU959300
AIR FILTER
140 X 140 X 7 mm
KOM
1
224.
MU959400
AIR FILTER 305 X 160 X 7
KOM
1
225.
MU6064B
FIBER ASSEMBLY
KOM
1
226.
MU2963
FLOAT SWITCH 2
KOM
1
227.
B07011
(old MU5526) AUTO REPEAT
RUN CONT PCB /640
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 46 од 86
a.2.3 - Биохемијски анализатор Olympus AU400
(SB:7664312, IB:20738)
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
228.
B07019
(old MU5192) RACK
TRANSFER CONTROL BOAR/
640
KOM
1
229.
MU5518
RACK
PPR
KOM
1
230.
MU5519
AUTO REPEAT RUN PPR
KOM
1
231.
MW0182
(old MU6190) solenoid valve
assy
KOM
1
232.
MA5621
JOINT
KOM
1
РБ
А.2.4 - Имунохемијски анализатор Access 2
(SB:504107, IB:20760)
РБ
Кат. бр.
1.
6805019
2.
84241
3.
8051F
4.
973141
5.
8648A
6.
84421
7.
6932A
8.
A74731
9.
386214
10.
973001
11.
6981C
12.
104838
13.
101091
14.
6062A
15.
77602
16.
81071
17.
81081
Назив производа
SWITCH TRAVERSE OPTO
(opto-kapler)
ASSY UNIBASE
REASERVOIR
DISK, ACCESS UTILITY
V1.11
AC2 FIELD SERVICE DISK
KIT
BALL BRNG250ID
BEARING, BALL 125X.25
LLEE
RET RING,
0.125 DIA SHIFT
Belt Incubator Access
MIXER
BELTS
BRUSH DISP ASPIRATE
10/KPG
LUBRICANT TYPE2
LITHIUM
SWAB, POLYESTER WIPE,
100/PK stapici
SEAL, VALVE,
PRECISION
FST, FERRULE,
1/16 TUBING
FST, SEAL,
O-RING
ASSY, SEAL/O-RING, PREC,
UPPER, FS
ASSY, SEAL/O-RING,
WASH/PREC, FS
Јед.
мере
рок
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 47 од 86
Обавезан
лагер
А.2.4 - Имунохемијски анализатор Access 2
(SB:504107, IB:20760)
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
18.
8014B
NDS HARDWARE
KIT
KOM
1
19.
6565A
FST,
O-RING.188 ID .062 THK
KOM
1
20.
82971
KOM
1
21.
82981
KOM
1
22.
386164
KOM
1
23.
8122D
KOM
1
24.
7877A
KOM
1
25.
8177A
KOM
1
26.
6711B
KOM
1
27.
7143C
KOM
1
28.
8299B
KOM
1
29.
A15341
KOM
1
30.
A53635
KOM
1
31.
74255
KOM
1
32.
75895
KOM
1
33.
77372
KOM
1
34.
8808B
KOM
1
35.
7597B
KOM
1
36.
8382B
KOM
1
37.
6596A
KOM
1
38.
1465H
KOM
1
39.
386177
KOM
1
40.
77155
KOM
1
41.
88911
KOM
1
42.
77512
KOM
1
РБ
10T MIXER ASSY,
3-RING
14T MIXER ASSY,
3-RING
PMC
MAJOR KIT
PMC MODEL
B MINOR KIT
ASSY,
VALVE HOME SENSOR
ASSY, OPT SENSOR 14 INCH
W TYPE optiшki senzor
ASSY, THERM, 10-32 STUD, 14
INCH
ASSY,
SUBSTRATE PROBE
ACCESS
DISPENSE PROBE
CONNECTOR, TUBE konektor
creva
(old 5692B 56-005692B)
TUBING .125IDx.187OD crevo
02-007425-5 STATOR, WASH
VALVE
02-007589-5 STATOR,
PRECISION VALVE
TUBE,
PUMP 1.29 MM,I.D
ULTRASONIC BOARD
ACCESS2
AY,
ATERA BSD, I/O
ULTRASONIC DRIVER,
PCB
ASSY,
PCB, VESSEL SENSOR
ASSY,
PCB, POWER DRIVER
AC2/DXI 40GB HARD DRIVE
WITH IMAGE
(A60170) PERI PUMP
ASSEMBLY PKG FOR FS
SPRING,
COMPRESSION
TUBE,
PERI PUMP, 2.79 MM
рок
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 48 од 86
Обавезан
лагер
А.2.4 - Имунохемијски анализатор Access 2
(SB:504107, IB:20760)
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
43.
973073
ACCESS2
FORMATTED HDD
KOM
1
44.
5033A
FST, THERMAL GREASE 8oz
BTL
KOM
1
45.
7884A
KOM
1
46.
8380C
KOM
1
47.
973023
KOM
1
48.
973127
KOM
1
49.
8157D
KOM
1
50.
7399E
KOM
1
51.
973083
KOM
1
52.
8409B
KOM
1
53.
79263
KOM
1
54.
A24758
KOM
1
55.
3649B
KOM
1
56.
3405A
KOM
1
57.
3621A
KOM
1
58.
3574A
KOM
1
59.
3353A
KOM
1
60.
3352A
KOM
1
61.
3408B
KOM
1
62.
3693A
KOM
1
63.
3641B
KOM
1
64.
3644A
KOM
1
65.
973010
KOM
1
66.
3639A
KOM
1
67.
AC2
FIELD S
KOM
1
РБ
ASSY, SOL VALVE, 2-WAY
elektroventil
ASSY 486 DX4
CPU BD, TSTD
THERMISTOR
10-32 14 INC
AC2 3
TRANSDUCER/HOUSING
ASSY
ASSY, TRNSDCR/HOUSING
REV G PIP
STEPPER MOTOR CONTROL
PCB
AC2
SETUP NETWORK PCB
ASSY,
ASPIRATE PROBE
ASSY, ROTOR/SHAFT
FLUSHABLE VACUUM PUMP
FIELD KIT
WALKING BEAM
ADJUSTEMENT TOOL
INCUBATOR/
WASH ASSY FIX
WASH WHEEL
ALIGN TOOL
BELT
TENSIONER 1
LOCATE PIN
NO 1
LOCATE PIN
NO 2
ALIGNMENT
FIXTURE
THERMISTOR
DRIVER
TOOL LIS
TEST
TOOL LVL SENS
SHRTG PLU
BEARING
PRESS TOOL
BEARING
PULLR/PRSS
ERVICE DISK KIT
рок
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 49 од 86
Обавезан
лагер
А.2.4 - Имунохемијски анализатор Access 2
(SB:504107, IB:20760)
РБ
Кат. бр.
68.
75373
69.
74883
70.
81831
71.
6605659
72.
A14364
73.
80171
74.
75863
75.
6792A
76.
5939C
77.
973002
78.
A23013
79.
5401269
80.
2906639
81.
1604005
82.
7639F
83.
A50385
84.
6071
85.
5941A
86.
87144
87.
87981
88.
79102
89.
5542C
90.
8811B
91.
7973A
92.
6351C
93.
77962
Назив производа
TIMING BELT (wash pump)
3mm
TIMING BELT (precision pump)
3mm
FILTER,
SCRN BUFER TANK
ACCESS SS RACK POWER
PROCESSOR
KEYPAD, SWITCH PANEL
S+R PRIORTY
Filter/
Bottle Assembly Waste
SEAL,
CERAMIC VALVE
SPRING,
VESSEL
ASSY
PELTIER
PULLER OUTER RACE
(TOOL)
DRIVE, HARD, 120 GB
ACCESS hard disk sa programo
Tool TTM Lighe Shield
Alignment alat za optiku
GAGE PRESSURE pokazivac
pritiska
LubricantGrease (mast)
HARD DISK
ACCESS 2 Hard Drive with
software
3 INCH TIP TRANSDUCER vrh
pipetora Access2
TIP TRANSDUCER
REPLACEMENT vrh pipetora
Access
STAYBEAM, MACHINED
vodjica
Јед.
мере
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
ASSY TUBE crevo
KOM
1
SWITCH BOOT
mikroprekidaш
KOM
1
SUPPLY TUBE ASSY crevo
TUBING, TYGON,
SURGICAL/HOSPITAL crevo
TUBE ASSY,
SF11 crevo
TUBE ASSEMBLY 16 INCH
crevo
TUBE ASSY,
DCF 6.0'' crevo
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 50 од 86
А.2.4 - Имунохемијски анализатор Access 2
(SB:504107, IB:20760)
РБ
Кат. бр.
94.
A49912
95.
7212A
96.
A56208
97.
A53634
98.
A48633
99.
A54030
100.
78143
101.
6848A
102.
A51332
103.
6719A
104.
88201
105.
118891
106.
6720A
107.
75262
108.
972964
109.
7044A
110.
A69165
111.
6324A
112.
75803
113.
A80247
114.
6285A
115.
6323A
116.
A61030
117.
A71779
118.
A16955
Назив производа
Јед.
мере
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
SPLASH GUARD plastiшni
шtitnik
FST, FERRULE 3/16, plast.
dihtung
TUBING, 12''
(30 cm) crevo
KOM
1
KOM
1
KOM
1
FITTING, Push ON, .125,
konektor
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
FST Clamp adjustable, plastiшna
stezaljka
KIT, ACCESS chassis ground,
`ica za uzemljenje
HARNESS FLUIDS TRAY
konekt sa kablom i prekidaшem
HEATER, WASH CAROUSEL
TOP grejaш folijski
SPRING
metalna opruga
Pulley, Idler,
Pipettor X axis
AC2 IDLER Z-AXIS ASSY lezaj
sa nosacem
ASSY IDLER, X, PNP lezaj sa
nosacem
AY IDLER, Z-AXIS lezaj sa
nosacem
SENSOR HOME RV SHUTTLE
optiшki senzor
ASSY SENSOR EJECT optiшki
senzor
SWITCH DUAL LINE
INTERRUPT prekidaш
SENZOR VAKUM, FLUIDICS
PCB
ASSY,
X-END SENSOR
WASH VALVE MOTOR
ASSEMBLY TERM
PERI
PUMP
ASSY SENSORE
RAKE HOME
ASSY XHOME SENSOR
KIT ACCESS
ANALYTIC
ACCESS
PM MAJOR
PC DIAGNOSTIC
KIT
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 51 од 86
А.2.4 - Имунохемијски анализатор Access 2
(SB:504107, IB:20760)
РБ
Кат. бр.
119.
973040
120.
A59590
121.
A49945
122.
B00215
123.
A41101
124.
A64838
125.
A59751
126.
986410
127.
79094
128.
A45140
129.
A52022
130.
A55454
131.
78013
132.
973155
133.
B20205
134.
B15047
135.
B15046
136.
B11847
137.
B00350
138.
B21391
139.
A91138
140.
81600074
141.
A24510
Назив производа
ACCESS 2
KEYBOARD
ACCESS2 PCB
KIT W/SW
Quad Stepper
Motor Control
Pack load CD
and label kit
WRENCH
1/4 inch
WRENCH
CROWFOOT
KIT,
SOCKET
LUBRICANT OIL
3 IN 1
ACCESS TUBE FITTING,
MANIFOLD
Tool, Hex Bit, Kit
Monitor, Touch Screen, LCD, 17
Inch, Richardson
ASSY ACCESS
LUMINOMETER FS
09-007801-3 BUFFER LEVEL
SENSOR AS
KIT, 486 DX4 CPU BD,
TESTED
Reagent storage
cover kit
Јед.
мере
Beckman coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
WASH PULLEY SERVICE KIT
KOM
1
System check
HS Tool
KOM
1
THERMAL MOD KIT
THERMAL MOD
KIT
Case Thermistor
Simulator
KIT CASSETTE , 6 CHANNEL
PUMP
KIT ACCESS2 MAJOR (old
A71779)
ACCESS 2 CPU &
CABLE KIT
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 52 од 86
a.2.5 - Анализатор крвне слике Act-diff Beckman
(SB: AG27420, IB:20733)
РБ
Кат. бр.
1.
6232254
2.
6232779
3.
6232780
4.
6805032
5.
3213214
6.
6805025
7.
6706703
8.
6859716
9.
6232502
10.
6232846
11.
6232801
12.
6214108
13.
4206
14.
06806442
15.
2306099
16.
6232802
17.
6028894
18.
6232803
19.
6806443
20.
6805357
21.
2527677
22.
2527678
23.
2527679
24.
6805344
25.
6805479
26.
4312
Назив производа
6 VACUUM REGULATOR
(vakum regulator)
VALVE 3 WAY (ventil sa 3
izvoda)
VALVE 2 WAY (ventil sa 2
izvoda)
CHAMBER, VACUUM
ISOLATOR (vakum komora)
PUMP TUBING SILICON (cev
peristaltiшke pumpe)
DILUENT LEVEL SENSOR
(diluent senzor)
ASSY, KEYPAD/DISPLAY
SMT
WIPE TRANSFER PROBE
ispirac igle
LUER
LOCK MALE .094
LUER
LOCK MALE .170
LUER
LOCK FEMALE
VALVE, PNEUMATIC
jednosmerni ventil
ACT DIFF
CARD
RBC APERTURE ACT (apertura
za eritrocite)
SENSOR VACUUM
TRANSDUCER (sen. za vakum)
FILTER FLUID PARTICLE
BLUE (filter, plavi)
FUSE CABLE ADAPTER
(adapter kabl za vakum dilue
GREEN FILTER ACT (filter
zeleni)
(A51196) APER. WBC AND
BATH ASSY (WBC apert.)
HGB HOLDER (dr`aш za HGB
fotometar)
PISTON SYRINGE 1ml (klip za
шpric 1 ml)
PISTON SYRINGE 250ul (KLIP
250 ul)
PISTON SYRINGE 5ml (klip za
шpric 5 ml)
LAMP HGB ASSY ACT (lampa
HGB za ACT)
HOUSING TRAV (ku}iшte igle
za uzorke)
ACT CARD (kreditna kartica za
ACT)
Јед.
мере
coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 53 од 86
Обавезан
лагер
a.2.5 - Анализатор крвне слике Act-diff Beckman
(SB: AG27420, IB:20733)
РБ
Кат. бр.
27.
6232776
28.
4314
29.
6028676
30.
014837317
31.
6706334
32.
6707111
33.
16706442
34.
6706654
35.
6805555
36.
011023360
37.
6232880
38.
6806261
39.
2016703
40.
6233052
41.
7000556
42.
7000169
43.
6805125
44.
6232867
45.
4004097
46.
2121695
47.
3230085
48.
6706541
49.
6706442R
50.
6214107
51.
6232503
52.
6805773
Назив производа
VALVE
(1/5 ventil)
ACT DIFF CARD (kreditna
kartica za AcT diff)
FLEX CAB ACT8
SENSOR
AR ACT
CARD, TRAV. MOTOR &
SENSOR
MAIN BOARD CPU ACT
DIFF/DIFF 2
ANALYZER CARD
ACT DIFF
SW CARD ACT 8
MOTOR ACT8 TRAVERSE
ASSY (motor igle za uzorke)
RACK, TRAVERSE
HORIZONTAL
OLD PUMPS. VAC &
PRESSURE (vakum pumpa)
RESERVOIR, SUB ASSY
FLOAT SENS
KEYBOARD SCREEN
TRANSFER
FILTER WATER, 5 MICRON,
BLUE (plavi filter)
POWER SUPPLY
MODULE
FRU, PERISTALTIC PUMP
(tocak perist.pumpe)
PROBE
VALVE, PINCH SOLENOID 3
WAY
POWER SUPPLY, SW 80W
CONT stampana ploca
CONN, MINI UNIV MATE-NLOK
TUBING SILICONE 60 DURO
crevo (2x8cm)
ACT MOTHER BOARD
0221020000R
ACT MOTHER BOARD
1216970109R
VALVE,
PNEUMATIC
LUER .094
ACT
POST, BATH SUPPORT
Јед.
мере
coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
FIT
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 54 од 86
Обавезан
лагер
a.2.5 - Анализатор крвне слике Act-diff Beckman
(SB: AG27420, IB:20733)
РБ
Кат. бр.
53.
3202205
54.
6706809
55.
6706652
56.
6706808
57.
A80607
58.
6707085
59.
2302008
60.
3213073
61.
6915366
62.
176614
63.
6706342
64.
4837341
65.
2807024
66.
177491
67.
6233049
68.
3203015
69.
3202208
70.
3202207
71.
6213006
72.
3202039
73.
A46110
74.
2104418
75.
A84048
76.
6707095
77.
A51196
78.
6705994
Назив производа
TUBING, POLYURETH, .082
1m crevo
(6706651) ASSY SYRINGE
BARREL 5ML ACT
ASSY SYRINGE BARREL 1ML
ACT spric 1ml
ASSY SYRINGE BARREL
250ul spric 250 ul
(OLD 6233071) PUMPS VAC
PRESSURE (vakum pumpa)
ASSY
SYRINGE
XDCR VAC/PRESS
ASSY
TUBING SILICONE 1m
crveno
KIT ACT DIFF VET MANUAL
(vet softver)
ACT DIFF SOFTWARE
KIT
ASSY, KEYPAD/
DISPLAY
DISPLAY, GRAPHICAL LCD
SCREEN
SCREW,
SET
VALVE, PINCH, SOLENOID, 3WAY elektroventil
FILTER WATHER
HIDROPHILIC beli filter
TUBING,
SILICONE
TUBING, POLYURETH zelena
cev
TUBING, POLYURETH
zuta cev
CHOKE,
PNEUMATIC
TUBING
CLEAR
DUAL HEAD PUMP SERVICE
KIT servisni kit za pumpu
HDR/SKT,
.156 CTR
S/ASSY,BRKT,VACUUM
PUMP
ASSY SYRING BERREL
1ML
S/A FR/RR CHAMBERS WBC
MOLDED ACT WBC BATH
ASSY DIFF
POWER SUPPLY
Јед.
мере
coulter
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
FIT
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
FIT
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
FIT
1
FIT
1
FIT
1
KOM
1
FIT
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 55 од 86
Обавезан
лагер
a.2.5 - Анализатор крвне слике Act-diff Beckman
(SB: AG27420, IB:20733)
РБ
Кат. бр.
79.
6915526
80.
7000573
Назив производа
REPL DUAL DILUENT
FILTERS (beli filteri)
FRU PS
PCB
Јед.
мере
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
a.2.6 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL ELITE PRO
(SB: 09081279, IB:20474)
РБ
coulter
Instrumentation Laboratory
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
18102093
GUIDE ROTOR SNAP ACL
drzac kiveta
KOM
1
18102181
LAMP H ACL
KOM
1
18102495
RESERVOIR RES ACL
KOM
1
18102318
HINGE MOLDED ACL
KOM
1
8262600
DETECTOR COVER ACL
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
18102427
18103855
18102002
18102497
7090800
18103839
18102174
18102498
18103941
SHAFT ASSY ACL 300 osovina
sa kablom
HEATSINK AND PELTIER
ASSY ACL rashlad uredj
DILUTOR CHAMBER ACL
komora
RESERVOIR RGT ACL APTT
CALC2
DUAL CHANNEL OPTICAL
SWITCH opticki senzor
SAMPLE CUP DECETOR
detektor casica za uzorke
SENSOR DETECTOR SAMPLE
TRAY opt senzor
RESERVOIRS RGT
CLEAN/FIB-C ACL
TOOL, NEEDLE ALIGNMENT
ACL
рок
Обавезан
лагер
9838601
BOTTLE CAP
KOM
1
18110898
SAMPLE TRAY 5 ml nosaш
uzoraka
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 56 од 86
a.2.6 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL ELITE PRO
(SB: 09081279, IB:20474)
РБ
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Instrumentation Laboratory
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
18110894
ROTOR STACK ASSY
KOM
1
18110857
ROTOR TRANSPORT
KOM
1
18235530
CPU SLAVE BOARD
KOM
1
18235660
POWER SWITCHING
KOM
1
18420238
CABLE, RS232, ACL
KOM
1
8261800
ROTOR CONTROL BOARD
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
18110840
19085689
19085688
REFERENCE EMULSION
SENSOR
HARD DRIVE WITH ACL
ELITE/ELIT PRO
HARD DRIVE WITH ACL
8/9/10000 SW
рок
Обавезан
лагер
8486944
CHROMOGENIC CABLE ASSY
KOM
1
18110858
ASSEMBLY, DILUTOR PUMP
MODULE
KOM
1
19085020
KIT, DILUTER GASKET
KOM
1
19064300
KIT, PELTIER ASSY
W/RESISTOR
KOM
1
18110349
DOOR, ROTOR WASTE
KOM
1
18235540
PCB, AQUISITION&SENSOR
KOM
1
18110834
Peltier assy
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
18110847
19082260
18102286
18102420
ROTOR COVER MOTOR
ASSY_ACL 9000
TIMING BELT
ANGST+PFISTER 8/2.5/106/26
AIR FILTER (filter za vazduh
ACL)
MOLDED CONNECTOR
CABLE ACL konektor
18103822
NEEDLES BLOCK (T) igla
KOM
1
18102493
REAGENT RESERVOIR
KOM
1
18103900
SAMPLE TRAY
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 57 од 86
a.2.6 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL ELITE PRO
(SB: 09081279, IB:20474)
РБ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Instrumentation Laboratory
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
18102492
REAGENT RESERVOIR
KOM
1
18102491
REAGENT RESERVOIR
KOM
1
18102494
REAGENT RESERVOIR
KOM
1
18103900
NEEDLES ADJUSTMENT
KOM
1
200091SP
KIT, C PROT
KOM
1
8295300
KEYBOARD, TOUCH PANEL
ACL 100
KOM
1
18106194
VDU ASSY ACL
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
8262051
7107955
18102393
18102422
19067572
18103837
PCB, ACQUISITION SLAVE
BD ACL 200
POWER SWITCH & FUSE
ACL200
LED FIBER ASSY ACL izvor
svetla
PIPETTE MOLDED ARM ACL
nosaш igle
ASSY FLEX CABELE AND
SHAFT
NEEDLE MOVEMENT ASSY,
ACL 100
рок
Обавезан
лагер
18102265
PREHEATER ASSY ACL
KOM
1
18180211
KIT EPROM ACL 2000
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
18102532
18106115
18106160
8261630
18235210
19085467
18103897
18102015
ELECTROVALVE SAMPLER
ACL elventil
KEYBOARD ASSY ACL
6000/7000
SAMPLE TRAY 5ML ACL
6/7000
PCB, INTERFACE BD, ACL
(stampana ploшa)
PC LITTLE BOARD SECO ACL
PRINTED CIRCUIT BOARD PS
ACL
SAMPLE TRAY 5ML nosaш
uzoraka
FORK+SCREW ASSY
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 58 од 86
a.2.6 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL ELITE PRO
(SB: 09081279, IB:20474)
РБ
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Кат. бр.
18110838
19085616
8485108
18108070
8255645
8255680
Назив производа
DILUTOR ELECTROVALVE
3WAY (elektroventil)
KIT LLD CABLE
REPLACEMENT kabl
CABLE, COAX CHROM SENS
koaksijalni kabl
ACQUISITION SLAVE BD
ASSY PKG
KIT SW RESEARCH WINDOW
ACL
PCB, MAIN BD W/O EPROM,
ACL
Јед.
мере
Instrumentation Laboratory
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
18112180
ACL PENTIUM UPGRADE KIT
KOM
1
8486710
POWER ENTRY ASSY prekidac
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
8261731
7090700
19083347
18110843
19076300
18110860
18110358
PCB FLUID CONTROL BD
[tampana ploшa
SINGL CHANNEL OPTICAL
SWITCH
LOGITECH MOUS
ASSY NEEDLE ACL
9000/10000
4 ML VIAL SAMPLE TRAY
ADAPT
ELECTROMAGNET
elektromagnet
MTG VISOR ASSY poklopac za
reagense
18181271
AIR FILTER assy filter za vazduh
KOM
1
18181272
WASTE RESERVOIR posuda za
otpad
KOM
1
18112023
SBC INTERFACE
KOM
1
19061200
MONITOR FIELD UPGRADE
KIT
KOM
1
19083570
FLD SERV KIT EPROM ACL
KOM
1
18235680
DUAL CHANNEL OPT. SWIT.
KOM
1
18110851
ROTOR HOLDER SNAP
KOM
1
18235561
PHOTOMETRIC & TEMP.
CONTROL BD ASSY
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 59 од 86
a.2.6 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL ELITE PRO
(SB: 09081279, IB:20474)
РБ
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Instrumentation Laboratory
Цена по
јединици мере Гаран.
(без ПДВ)
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
19080455
TIMING BELT 6/T 2,5/200LG
KOM
1
19080456
TIMING BELT 6/T 2,5/230 LG
KOM
1
8486939
EXTERNAL AUTOSAMPLER
SENSOR W/CABLE
KOM
1
18235600
REM BOARD
KOM
1
18110802
ROTOR COVER SENSOR
(TESTED)
KOM
1
19085602
POWER ENTRY MODULE
KOM
1
18110850
ROTOR HOLDER MOVEMENT
ASSY ACL 9000
KOM
1
18235350
SPEAKER BOARD
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
6425245
28520501
28520901
O-RING .145X .080W BUNA-N
70 DUR
KIT ADAPTER FOR 4ML VIAL
ACL TOP
KIT ADAPTER 10 ML VIAL
ACL TOP
рок
Обавезан
лагер
18235640
DETECTIN BOARD LIQUID
KOM
1
07328901C
URETHANE TUBING crevo
KOM
1
a.2.7 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL
ELITE PRO Instrumentation
Laboratory
(SB: 11082005, IB:
)
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
РБ
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
1.
18102093
GUIDE ROTOR SNAP ACL
drzac kiveta
KOM
1
2.
18102181
LAMP H ACL
KOM
1
3.
18102495
KOM
1
4.
18102318
KOM
1
5.
8262600
KOM
1
6.
18102427
KOM
1
7.
18103855
KOM
1
RESERVOIR RES
ACL
HINGE MOLDED
ACL
DETECTOR COVER
ACL
SHAFT ASSY ACL 300 osovina
sa kablom
HEATSINK AND PELTIER
ASSY ACL rashlad uredj
Гаран.
рок
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 60 од 86
Обавезан
лагер
a.2.7 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL
ELITE PRO Instrumentation
Laboratory
(SB: 11082005, IB:
РБ
Кат. бр.
8.
18102002
9.
18102497
10.
7090800
11.
18103839
12.
18102174
13.
18102498
14.
18103941
15.
9838601
16.
18110898
17.
18110894
18.
18110857
19.
18235530
20.
18235660
21.
18420238
22.
8261800
23.
18110840
24.
19085689
25.
19085688
26.
8486944
27.
18110858
28.
19085020
29.
19064300
30.
18110349
31.
18235540
Назив производа
DILUTOR CHAMBER ACL
komora
RESERVOIR RGT ACL APTT
CALC2
)
Јед.
мере
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
DUAL CHANNEL OPTICAL
SWITCH opticki senzor
KOM
1
SAMPLE CUP DECETOR
detektor casica za uzorke
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
SENSOR DETECTOR SAMPLE
TRAY opt senzor
RESERVOIRS RGT
CLEAN/FIB-C ACL
TOOL, NEEDLE ALIGNMENT
ACL
BOTTLE
CAP
SAMPLE TRAY 5 ml nosaш
uzoraka
ROTOR STACK
ASSY
ROTOR
TRANSPORT
CPU SLAVE
BOARD
POWER
SWITCHING
CABLE, RS232,
ACL
ROTOR CONTROL
BOARD
REFERENCE EMULSION
SENSOR
HARD DRIVE WITH ACL
ELITE/ELIT PRO
HARD DRIVE WITH ACL
8/9/10000 SW
CHROMOGENIC CABLE
ASSY
ASSEMBLY, DILUTOR PUMP
MODULE
KIT, DILUTER
GASKET
KIT, PELTIER ASSY
W/RESISTOR
DOOR, ROTOR
WASTE
PCB, AQUISITION&
SENSOR
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 61 од 86
a.2.7 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL
ELITE PRO Instrumentation
Laboratory
(SB: 11082005, IB:
РБ
Кат. бр.
32.
18110834
33.
18110847
34.
19082260
35.
18102286
36.
18102420
37.
18103822
38.
18102493
39.
18103900
40.
18102492
41.
18102491
42.
18102494
43.
18103900
44.
200091SP
45.
8295300
46.
18106194
47.
8262051
48.
7107955
49.
18102393
50.
Назив производа
Peltier
assy
ROTOR COVER MOTOR
ASSY_ACL 9000
TIMING BELT
ANGST+PFISTER 8/2.5/106/26
AIR FILTER (filter za vazduh
ACL)
MOLDED CONNECTOR
CABLE ACL konektor
NEEDLES BLOCK (T)
igla
)
Јед.
мере
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
REAGENT
RESERVOIR
SAMPLE
TRAY
REAGENT
RESERVOIR
KOM
1
KOM
1
KOM
1
REAGENT
RESERVOIR
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
LED FIBER ASSY ACL izvor
svetla
KOM
1
18102422
PIPETTE MOLDED ARM ACL
nosaш igle
KOM
1
51.
19067572
ASSY FLEX CABELE AND
SHAFT
KOM
1
52.
18103837
KOM
1
53.
18102265
KOM
1
54.
18180211
KOM
1
55.
18102532
KOM
1
REAGENT
RESERVOIR
NEEDLES
ADJUSTMENT
KIT,
C PROT
KEYBOARD, TOUCH PANEL
ACL 100
VDU ASSY
ACL
PCB, ACQUISITION SLAVE
BD ACL 200
POWER SWITCH & FUSE
ACL200
NEEDLE MOVEMENT ASSY,
ACL 100
PREHEATER ASSY
ACL
KIT EPROM
ACL 2000
ELECTROVALVE SAMPLER
ACL elventil
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 62 од 86
a.2.7 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL
ELITE PRO Instrumentation
Laboratory
(SB: 11082005, IB:
РБ
Кат. бр.
56.
18106115
57.
18106160
58.
8261630
59.
18235210
60.
19085467
61.
18103897
62.
18102015
63.
18110838
64.
19085616
65.
8485108
66.
18108070
67.
8255645
68.
8255680
69.
18112180
70.
8486710
71.
8261731
72.
7090700
73.
19083347
74.
18110843
75.
19076300
76.
18110860
77.
18110358
78.
18181271
79.
18181272
80.
18112023
Назив производа
KEYBOARD ASSY ACL
6000/7000
SAMPLE TRAY 5ML ACL
6/7000
PCB, INTERFACE BD, ACL
(stampana ploшa)
PC LITTLE BOARD
SECO ACL
PRINTED CIRCUIT BOARD PS
ACL
SAMPLE TRAY 5ML nosaш
uzoraka
FORK+SCREW
ASSY
DILUTOR ELECTROVALVE
3WAY (elektroventil)
KIT LLD CABLE
REPLACEMENT kabl
CABLE, COAX CHROM SENS
koaksijalni kabl
ACQUISITION SLAVE BD
ASSY PKG
KIT SW RESEARCH WINDOW
ACL
PCB, MAIN BD W/O EPROM,
ACL
ACL PENTIUM UPGRADE
KIT
POWER ENTRY ASSY
prekidac
PCB FLUID CONTROL BD
štampana ploča
SINGL CHANNEL OPTICAL
SWITCH
LOGITECH
MOUS
ASSY NEEDLE ACL
9000/10000
4 ML VIAL SAMPLE TRAY
ADAPT
ELECTROMAGNET
elektromagnet
MTG VISOR ASSY poklopac za
reagense
AIR FILTER
assy filter za vazduh
WASTE RESERVOIR posuda za
otpad
SBC
INTERFACE
)
Јед.
мере
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 63 од 86
Обавезан
лагер
a.2.7 - Анализ. аутоматски коагулометар ACL
ELITE PRO Instrumentation
Laboratory
(SB: 11082005, IB:
РБ
Кат. бр.
81.
19061200
82.
19083570
83.
18235680
84.
18110851
85.
18235561
86.
19080455
87.
19080456
88.
8486939
89.
18235600
90.
18110802
91.
19085602
92.
18110850
93.
18235350
94.
6425245
95.
28520501
96.
28520901
97.
18235640
98.
07328901C
Назив производа
MONITOR FIELD UPGRADE
KIT
FLD SERV KIT EPROM
ACL
DUAL CHANNEL
OPT. SWIT.
ROTOR HOLDER
SNAP
PHOTOMETRIC & TEMP.
CONTROL BD ASSY
TIMING BELT
6/T 2,5/200LG
TIMING BELT
6/T 2,5/230 LG
EXTERNAL AUTOSAMPLER
SENSOR W/CABLE
REM
BOARD
ROTOR COVER SENSOR
(TESTED)
POWER ENTRY
MODULE
ROTOR HOLDER MOVEMENT
ASSY ACL 9000
SPEAKER
BOARD
O-RING .145X .080W BUNA-N
70 DUR
KIT ADAPTER FOR 4ML VIAL
ACL TOP
KIT ADAPTER 10 ML VIAL
ACL TOP
DETECTIN BOARD
LIQUID
URETHANE TUBING
crevo
)
Јед.
мере
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гаран.
рок
Обавезан
лагер
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
Напомене:
- Понуђене цене се односе искључиво на нове, оригиналне резервне делове (осим за позиције где
је то изричито наведено).
- У случају да је немогуће обезбедити нове, оригиналне резервне делове, алтернативна опција ће
бити предмет допунске понуде.
- Обавезан лагер са наведеним минималним количинама ПОНУЂАЧ мора да поседује у тренутку
давања понуде. Доказује се изјавом понуђача. Могућа провера од стране комисије.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 64 од 86
Б) – УСЛУГЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА
• Кратак опис превентивних сервиса (навести резервне делове уколико су предвиђени).
Издавање сертификата о исправности опреме обавезно. Такође је потребно приложити:
чекинг листу произвођача опреме по којој се врши превентивни сервис и изјаву од
произвођача о динамици превентивних сервиса, као и састав сетова за одговарајуће
превентивне сервисе. Осим тога, неопходно је навести мерну опрему којом Понуђач врши
контролу исправности апарата према важећим прописима.
б.1. - Биохемијски анализатор DxC
Ред. бр.
Кат. бр.
(Шифра
ИКВБД)
1.
A83860
2.
B16493
3.
A37244
4.
A09011
Назив производа
PREVENTIVE
MAINTENANCE A KIT 600
PUMP SERVICE KIT B DXC
600
DXC600 PREV MAINT
KIT C
RATIO PUMP ASSEMBLY
DXC 600
600
Јед.
мере
Кол
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Јед.цена
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
Јед.цена
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
б.2. – Анализатор крвне слике HmX-Al
Кат. бр.
(Шифра
ИКВБД)
Назив производа
Јед.
мере
Кол
1.
9913796
PMI Kit for MAXM
kom
1
2.
2512104
O-Ring
kom
2
3.
2512120
O-Ring
kom
4
4.
3202036
TBG, Poly .082IDX
kom
2
5.
3213197
kom
1
6.
3213205
TBG, P-A .062IDX
TBG,
PVC Medical grade .030ID
kom
1
7.
6859267
Lyse Tubing Restrictor 7.5''
kom
1
8.
7000096
kom
1
9.
2523062
kom
1
10.
3213212
kom
1
11.
1017501
MOUNT, PINCH VALVE
kom
1
12.
1025122
CP SHIM .006 THK
kom
2
13.
1018010
Sample Line 14.6''
kom
1
14.
7000101
Sheat restrictor 3.5''
kom
1
15.
6859118
Lyse Tubing Restrictor 4.75''
kom
1
16.
7546914
Latron Control 5x16ml
kom
1
Ред. бр.
FRC Rinse Line,
4.00"X.030"
O-RING,.187ID x.050 W,
ETHY-P
TUBING ELASTOMER
THERM.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 65 од 86
б.3. – Биохемијски анализатор Olympus
AU400
Кат. бр.
(Шифра
ИКВБД)
Назив производа
Јед.
мере
Кол
1.
MU962300
Peristaltička crevo DI Pumpe
kom
2
2.
MU962300
Peristaltička crevo ISE
kom
2
3.
MU995800
Reagens Igla*
kom
1
4.
MU993400
Igla za uzorak *
kom
1
5.
MU959900
Lopatice Miksera*
kom
1
Ред. бр.
б.4. – Имунохемијски анализатор Access
Кат. бр.
(Шифра
ИКВБД)
Назив производа
Јед.
мере
Кол
1.
B21391
Kit Access Major (old A71779)
Kom
1
2.
8409B
ASSY, ASPIRATE PROBE
kom
3
Ред.
бр.
Јед.цена
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
Јед.цена
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
Јед.цена
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
2
б.5. – Анализатор крвне слике Act-diff
Кат. бр.
(Шифра
ИКВБД)
Назив производа
Јед.
мере
Кол
1.
3213214
Pump tubing silicone
kom
8
2.
2527677
Piston syringe 1ml
kom
1
3.
2527678
Piston syringe 250 ul
kom
1
4.
2527679
Piston syringe 5ml
kom
1
5.
6233052
Filter water, 5 micron, blue
kom
6
6.
6232803
Green filter AcT
kom
3
Ред. бр.
б.6. – Анализатор аутоматски коагулометар ACL
ELITE PRO (нови)
Кат. бр.
(Шифра
ИКВБД)
Назив производа
Јед.
мере
Кол
1.
18181271
Filter vazduha
kom
1
2.
9909503
Otpadno crevo
kom
1
3.
18181272
Posuda za otpad
kom
1
Ред.
бр.
Јед.цена
(без ПДВ)
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 66 од 86
Укупно
(без ПДВ)
б.7. – Анализатор аутоматски коагулометар ACL
ELITE PRO (стари)
Ред.
бр.
Кат. бр.
(Шифра
ИКВБД)
Назив производа
Јед.
мере
Кол
1.
18181271
Filter vazduha
kom
1
2.
9909503
Otpadno crevo
kom
1
3.
18181272
Posuda za otpad
kom
1
Јед.цена
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
Динамика превентивних сервиса према препоруци произвођача
Рб
Врста опреме
1.
2.
3.
4.
5.
Биохемијски анализатор DxC 600
Анализатор крвне слике HmX-Al
Биохемијски анализатор Olympus AU400
Имунохемијски анализатор Access 2
Анализатор крвне слике Act-diff
6.
Анализатор аутоматски коагулометар ACL ELITE PRO (нови)
7.
Анализатор аутоматски коагулометар ACL ELITE PRO (стари)
Динамика сервиса
(у месецима)
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему,
бр. ЈН 10/14, у отвореном поступку
Стр. 67 од 86
Цене превентивних сервиса са издавањем сертификата (годишњи ниво)
Рб
1.
2.
Врста
апарата
Биохемијски
анализатор
DxC 600
Анализатор
крвне слике
HmX-Al
Број
апар.
(ком)
Kaт. бр.
сета
Састав сета
Број серв.
(годишњe)
A83860
PREVENTIVE MAINTENANCE A KIT
600
1
B16493
PUMP SERVICE KIT B DXC 600
1
A37244
DXC600 PREV MAINT KIT C
1
A09011
RATIO PUMP ASSEMBLY DXC 600
1
9913796
PMI Kit for MAXM
1
2512104
O-Ring
2
2512120
O-Ring
4
3202036
TBG, Poly .082IDX
2
3213197
TBG, P-A .062IDX
1
3213205
TBG, PVC Medical grade .030ID
1
6859267
Lyse Tubing Restrictor 7.5''
1
7000096
2523062
3213212
1017501
1025122
1018010
7000101
6859118
FRC Rinse Line, 4.00"X.030"
O-RING,.187ID x.050 W, ETHY-P
TUBING ELASTOMER THERM.
MOUNT, PINCH VALVE
CP SHIM .006 THK
Sample Line 14.6''
Sheat restrictor 3.5''
Lyse Tubing Restrictor 4.75''
1
1
1
1
2
1
1
1
7546914
Latron Control 5x16ml
1
Цена сета
(без ПДВ)
1
1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 68 од 86
Цена рада
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
Цене превентивних сервиса са издавањем сертификата (годишњи ниво)
Рб
3.
4.
Врста
апарата
Биохемијски
анализатор
Olympus
AU400
Имунохемијс
ки
анализатор
Access 2
Број
апар.
(ком)
1
1
Kaт. бр.
сета
Састав сета
Број серв.
(годишњe)
MU962300
MU962300
MU995800
MU993400
MU959900
ZM011200
ZM011100
MU988800
OE63100
OE63103
OE63101
Peristaltička crevo DI Pumpe
Peristaltička crevo ISE
Reagens Igla*
Igla za uzorak *
Lopatice Miksera*
Syringe R*
Syringe S*
Lampa**
Na elektroda*
K elektroda*
Cl elektroda*
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OE63102
Referentna elektroda*
1
B21391
Kit Access Major (old A71779)
1
8409B
ASSY, ASPIRATEPROBE
3
3213214
Pump tubing silicone
8
2527677
Piston syringe 1ml
1
2527678
Piston syringe 250 ul
1
2527679
Piston syringe 5ml
1
6805032
Chamber, Vacum isolator
1
6233052
Filter water, 5 micron, blue
6
6232803
3202036
3202205
3202208
Green filter AcT
Tubing, Clear
Tubing, Clear W/Red
Tubing, Clear/Green
3
5
3
5
Цена сета
(без ПДВ)
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 69 од 86
Цена рада
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
Цене превентивних сервиса са издавањем сертификата (годишњи ниво)
Рб
5.
6.
7.
Врста
апарата
Анализатор
крвне слике
Act-diff
Анализатор
аутоматски
коагулометар
ACL ELITE
PRO (нови)
Анализатор
аутоматски
коагулометар
ACL ELITE
PRO (стари)
Број
апар.
(ком)
Kaт. бр.
сета
Састав сета
Број серв.
(годишњe)
1
3202039
3203015
3202209
3202207
6859716
6214108
Tubing, Clear (Šire)
Tubing, Silicone
Tubing, Clear W/Blue
Tubing, Clear W/Yellow
Wipe, Transfer Probe
Valve, Pneumatic, Chok
3
1
3
1
1
2
18181271
Filter vazduha
1
18110843
Probe Block
1
9909503
Otpadno crevo
1
18181272
Posuda za otpad
1
0018110838
DILUTOR ELEC.VALVE 3WAY
2
18181271
18110843
9909503
18181272
Filter vazduha
Probe Block
Otpadno crevo
Posuda za otpad
1
1
1
1
0018110838
DILUTOR ELEC.VALVE 3WAY
2
1
1
Цена сета
(без ПДВ)
Укупно превентивни сервиси лабораторијске опреме(годишњи ниво) - без ПДВ:
ПДВ (20%):
Укупно превентивни сервиси лабораторијске опреме (годишњи ниво) - са ПДВ:
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 70 од 86
Цена рада
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА УКУПНОГ ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ за 2014. ГОДИНУ
Рб
Врста одржавања
Опис
1.
Превентивно
одржавање
Превентивни сервиси лабораторијске опреме
(са издавањем сертификата)
(б1+б2+б3+б4+б5+б6+б7)
2.а
2.б
2.ц
2.
Одржавање по
позиву
(хаваријске
ситуације) са
радом и заменом
делова
Резервни делови за лабораторијску опрему
(а2.1 до а2.7)
*** Релативан износ, служи за формирање јединичних цена резервних делова и оцену понуде,
а делови се поручују у случају хаваријских ситуација и фактуришу према стварном утрошку.
Цена сервисног радног сата у редовно радно време (а1.1)
(понедељак-субота 08-16 часова)
*** Релативан износ, служи за формирање јединичне цене радног сата у редовно радно време у случају
хаваријских ситуација и оцену понуде, а фактурише се према стварном утрошку.
Цена сервисног радног сата ван редовног радног времена (а1.2)
(субота 16 - понедељак 08 часова и празником)
*** Релативан износ, служи за формирање јединичне цене радног сата ван редовног радног времена у случају
хавариј. ситуација и оцену понуде, а фактурише се према стварном утрошку.
Укупно одржавање лабораторијске опреме по позиву (хаваријске ситуације) са радом и заменом делова
(процена)
Укупно годишње одржавање лабораторијске опреме
без ПДВ (1+2):
ПДВ (20%)
Укупно годишње одржавање лабораторијске опреме (са ПДВ):
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 71 од 86
Укупна цена
(годишњи ниво)
(без ПДВ)
ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ):
Цене су фиксне и непромењиве до коначне реализације уговора.
Рок важења понуде: ______ дана од дана јавног отварања понуда.
Напомена: Наручилац неће прихватити рок важности понуде краћи од 60 дана од дана
отварања понуде.
Рок плаћања: уплатом на рачун понуђача у року од _____ дана од дана испостављања
и овере рачуна о извршеним услугама и испорученим добрима.
Рок одзива и извшења услуга:
-
рок одазива по позиву наручиоца за:
-
-
рок извршења услуга за:
-
-
хитне сервисне интервенције: у току радног дана
остале сервисне интервенције: одмах а најкасније у року од 24 сата
време за извршење дефектаже: у току радног дана
сервисирање мањег обима и хитне сервисне интервенције: у току радног дана
сервисирање већег обима (уколико извршилац не поседује потребне делове на
сервисном лагеру): __________ дана
рок за испоруку резервних делова из пописаа: 1дан
гарантни рок за:
-
извршене услуге: __________ месеци
-
уграђене резервне делове: __________ месеци.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 72 од 86
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Овлашћено лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Рачун понуђача
Назив банке
Матични број понуђача
ПИБ
ПДВ број
Датум:
Потпис одговорног лица:
Печат:
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 73 од 86
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ
УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив Понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Општина
Облик организовања
(АД,ДОО,СЗР итд.)
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Број текућег рачуна
Назив банке
Матични број понуђача
ПИБ
ПДВ број
У _________________
Овлашћено лице
Дана_______________
_________________________
М.П.
Напомена: У случају када има више учесника у заједничкој понуди, потребно је за све
учеснике овај образац копирати, попунити, оверити и доставити уз понуду.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 74 од 86
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште и адреса подизвођача
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Овлашћено лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Рачун понуђача
Матични број понуђача
Назив банке
ПИБ
ПДВ број
У _________________
Овлашћено лице
Дана_______________
_________________________
М.П.
Напомена: У случају када понуђач има више подизвођача, потребно је за све подизвођаче
овај образац копирати, попунити, оверити и доставити уз понуду.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 75 од 86
Прилог бр. 8 - Модел уговора
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. Уколико понуђач наведе да ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу, дужан је да у члану 9. модела уговора, наведе назив подизвођача и део
извршења услуга који му поверава. У случају заједничке понуде, сваки члан групе понуђача је у
обавези да попуњени модел уговора овери и потпише.
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), и
спроведеног поступка јавне набавке услуга oдржавањa лабораторијске опреме са уградњом
резервних делова за наведену опрему у отвореном поступку, редни број ЈН – 10/14, покренутог по
одлуци о покретању поступка јавне набавке број ______ од ________.2014. године, по позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца дана ________.2014.
г. и одлуке о избору најповољније понуде број _______ од_________, уговорне стране
Институт за кардиоваскуларне болести «Дедиње», Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр.1,
Матични број: 07062117, ПИБ 100222374, који заступа директор Проф.др Бошко Ђукановић
(у
даљем тексту: Купац) с једне
и
_______________________________________________________________________________________,
Матични број ____________ ПИБ ____________, кога заступа директор __________________________
( у даљем тексту: Продавац) с друге стране
закључују
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
услуге oдржавањa лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему у
отвореном поступку, редни број ЈН – 10/14
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су се споразумеле да Продавац, за рачун Купца, изврши услуге oдржавањa
лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему, број јавне набавке ЈН
– 10/14, у свему према Спецификацији услуга са структуром цене и техничким описом предмета
набавке, датој у Конкурсној документацији.
Саставни део овог Уговора је Понуда ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ број _____________ од __________2014.
године, која је достављена по позиву за подношење и прихваћена од стране стручне комисије КУПЦА.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупно уговорена цена за испоручена услуге из члана 1. овог уговора, према спецификацији услуга са
структуром цене из понуде,
износи:
ДИНАРА: _________________,
с тим што је укупно уговорена цена и јединичне цене из усвојене понуде Пружаоца услуге,
непроменљива, фиксна.
Ценом из става 1. овог члана ниje обухваћен порез на додату вредност.
Укупна цена са урачунатим ПДВ-ом износи _________________динара.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 76 од 86
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на
рачун, број _______________________, који се води код___________________ банке, у року од
_______дана од дана пријема рачуна за извршене услуге и комплетирања документације за плаћање.
Пружалац услуге се обавезује да за плаћање Наручиоцу достави рачун за пружене услуге и Записник
коначном о квантитативном и квалитативном пријему услуга потписан од овлашћених представника
Наручиоца и Пружаоца услуге.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног извршења уговорених обавеза, Пружалац услуга је у
обавези да приликом потписивања уговора достави наручиоцу , на име гаранције за добро извршење
посла, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком
доспећа «по виђењу», у висини од 10 % уговорене вредности набавке без урачунатог ПДВ-а са роком
важења који не може бити краћи од 375 дана од дана закључења уговора.
Меница мора бити регистрована код НБС.
Меница ће бити реализована:
- у потпуности, уколико Пружалац услуга у току спровођења Уговора одустане од истог, или уколико
Пружалац услуга неспровођењем уговора омете наручиоца у редовном раду и нанесе му штету или
угрози живот пацијената на ма који начин;
- делимично, у висини настале штете (разлике у цени и другим трошковима) уколико наручилац буде
принуђен да у току спровођења уговора, одређену услугу набави од другог понуђача у складу са
уговором, а због неуредног или неадекватног извршења од стране Пружаоца услуге.
Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку рока или окончању посла.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног
овлашћења се мора продужити.
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног отклањања грешака у гарантном року, Пружалац
услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави наручиоцу, на име гаранције за
отклањање грешака у гарантном року, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са
клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 % уговорене вредности
набавке без урачунатог ПДВ-а. Меница мора бити регистрована код НБС.
Меница ће бити реализована ако Пружалац услуга не изврши обавезу отклањања квара у складу са
условима гарантног рока, Наручилац ће по истеку рока поступити по прописима којима је уређена
наплата менице.
Рок важења меничне обавезе је 10 дана дужи од гарантног рока.
Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку гарантног рока.
РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Члан 5.
Рок извршења предмета јавне набавке из члана 1. овог уговора је у току 365 дана, од дана закључења
уговора. Место извршења је Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја Милана
Тепића бр.1.
Члан 6.
Извршилац има право на продужење рока из члана 5. овог уговора у случају дејства више силе и
неиспуњења обавеза од стране наручиоца.
Уговорени рок из члана 5. овог уговора продужиће се у случајевима наведеним у ставу 1. овог члана за
онолико дана колико је сметња трајала, што овлашћени представници уговорених страна заједнички
констатују.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 77 од 86
Члан 7.
ГАРАНТНИ РОК
Пружалац услуге испоручује добара у оригиналном паковању произвођача која имају гарантни рок
најкраће _____________ месеци од дана пријема добара и пуштању у рад код Наручиоца, док услуге
морају да изврше лица са сертификатом произвођача за предметну медицинску опрему која је предмет
јавне набавке.
У том року сва добра која, при нормалној употреби и прописаном чувању, претрпе трајне промене или
оштећења, а која нису проузрокована непрописним начином коришћења или радом у условима за које
нису предвиђена, биће замењена о трошку Пружаоца услуга.
За све пружене услуге редовног сервиса Пружалац даје гаранцију у трајању ________ година од дана
квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга одржавања и поправки постојеће опреме.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Ако Пружалац услуга не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан
је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:
- у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно уговорене цене,
и
- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока из члана 5. овог
уговора, изузимајући случајеве из члана 6. овог уговора), за сваки дан задоцњења у висини 2‰
(два промила) од укупно уговорене цене, с тим што укупан износ уговорене казне не може прећи
5% (пет процената) укупно уговорене цене.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Испоручиоца или због
задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Пружаоца услуге већа од износа уговорне казне, Наручилац
има право на разлику до потпуне накнаде штете.
У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Пружаоца услуге , Наручилац без посебног
саопштења Пружаоцу услуге , задржава своје право на уговорну казну. Пружалац услуга ће, у складу са
одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу
уговореног рока од стране Пружаоца услуге , и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за
који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 2. овог уговора.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 9.
Пружалац услуга се обавезује:
1. да испоручи услуге и пружи услуге из члана 1. овог уговора, у свему према усвојеној понуди,
квалитетно, професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту услуга , у складу са
прописима, стандардима, техничким нормативима;
2. да испоручи услуге и пружи услуге из члана 1. овог уговора у року утврђеном у члану 5. овог
уговора, изузимајући случајеве из члана 6. овог уговора;
3. да за време испоруке услуга и пружања услуга из члана 1. овог уговора, извршава захтеве
овлашћеног лица купца, који се односе на та услуге , у складу са одредбама овог уговора;
4. да накнади штете које приликом извршења предмета јавне набавке причини својом кривицом
приватним власницима и правним лицима;
5. да приликом испоруке достави Наручиоцу потребну документацију (радни налог, сервисни
протокол) на српском језику
6. да са представником наручиоца, за сервисе већег обима, сачини Записник о коначном квалитативном
и квантитативном пријему услуга и услуга
7. да приликом испоруке услуга и пружања услуга се придржава законских прописа о безбедности и
здравља на раду, запошљавања и условима рада; и
8. да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 78 од 86
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 10.
Наручилац се обавезује:
1. да Пружаоцу услуге омогући пружање уговорених услуга и испоруку уговорених добара ;
2. да Пружаоцу услуге уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог
уговора;
3. да са Продавцем, за сервисе већег обима, сачини Записник о коначном квалитативној и
квантитативној примопредаји услуга и услуга;
4. да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 11.
Услуге одржавања и поправки постојеће медицинске опреме и пуштања у рад се примају у техничкој
служби наручиоца потписивањем радног налога а за сервисе већег обима Записника о квалитативној и
квантитативној примопредаји услуга и услуга представника Пружаоца услуге и наручиоца у коме се
констатују недостаци у извршеним услугама, које је Пружалац услуга дужан да отклони у року до пет
дана од дана сачињавања записника.
Наручилац је у овлашћен да врши контролу квалитета пружене услуге на месту извршења, током, и
после извршења, са правом да уграђене резервне делове и потрошни материјал достави независној
специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета установи да
испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и стандардима, Пружалац услуга ће бити у
обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 3 дана, достави, угради и пусти у рад резервне
делове и потрошни материјал одгоарајућег квалитета и стандарда. У том случају сви трошкови анализе
и рекламације падају на терет Пружаоца услуге .
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уколико Пружалац услуга несавесним извршењем својих уговорних обавеза, посебно у погледу
динамике извршења, квалитета резервних делова и потрошног материјала омете наручиоца у
обављању своје делатности, дужан је да му надокнади причињену штету.
Члан 13.
Свака уговорна страна може да раскине овај уговор ако се током реализације уговора деси случај више
силе, под условом да случај више силе другој уговорној страни писмено пријави и јавним исправама
докаже, у року од осам дана од дана догађаја.
Услов за раскид уговора је да стање или последице изазване дејством више силе трају дуже од 30 дана
од дана настанка.
Као случај више силе сматрају се догађаји и околности које су настале после закључења уговора и које
кумулативно испуњавају два следећа услова:
- да спречавају извршење уговора и
- да спречена страна није могла својом вољом утицати на случај више силе нити је исти могла
разумно предвидети.
Несташица материјала као и штрајк радне снаге ангажоване од стране Пружаоца услуге не представља
случај више силе.
Настанак, трајање и престанак случаја више силе констатује се записнички.
Члан 14.
Наручилац може једнострано раскинути овај уговор у случајевима када :
- Пружалац услуга не приступи извршењу услуге која је предмет ове набавке,
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 79 од 86
-
-
Пружалац услуга не испоручи добро у уговореном року или уговореном квалитету или
испоручи добра која нису упакована у оригинално паковање произвођача или не пружи
уговорене услуге,
Пружалац услуга не отклони уочене недостатке у уговореном року или
Пружалац услуга приликом испоруке не достави потребну документацију.
Члан 15.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим су регулисани
облигациони односи.
Члан 16.
Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме решавати мирним путем, договарањем својих
овлашћених представника.
Уколико се евентуални неспоразуми не буду могли решити на начин одређен ставом 1. овог члана за
настале спорове решаваће надлежни Привредни суд у Београду
Члан 17.
Саставни део овог уговора је:
Понуда Пружаоца услуге број ___________од _____________.
Финансијска гаранција.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за
Пружаоца услуге .
ПРОДАВАЦ
ДИРЕКТОР
КУПАЦ
Институт за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“ Београд
ДИРЕКТОР
________________________
Проф др Бошко Ђукановић
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 80 од 86
Прилог бр. 9 - Образац структуре понуђене цене
Предмет: Образац структуре цена за набавку услуга одржавања и поправки опреме произвођача GE Healthcare
a) Структура цене радног сата
Попуњава понуђач
Рб
Јединична
цена
(динара без
ПДВ-а)
НАЗИВ
Сви
трошкови
који чине
укупну цену
(семинари,
обуке...)
Стопа
ПДВ-а
Износ ПДВа на
јединичну
цену
ЦЕНА СЕРВИСНОГ РАДНОГ САТА
(У РЕДОВНО РАДНО ВРЕМЕ)
1
(Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач
даје обавезно укључују све трошкове: транспорта
(опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу,
сервисне активности монтажу, пробу и пуштање у рад)
ЦЕНА СЕРВИСНОГ РАДНОГ САТА
(ВАН РЕДОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА)
2
(Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач
даје обавезно укључују све трошкове: транспорта
(опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу,
сервисне активности монтажу, пробу и пуштање у рад)
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 81 од 86
Укупна
цена без
ПДВ-а
Износ
ПДВ-а на
укупну
цену
Укупна
цена са
ПДВ-ом
б) Структура цене резервних делова
Попуњава понуђач
РБ
1
НАЗИВ
Проценат учешћа набавне
цене у укупној цени
резервних делова
(%)
Проценат учешћа осталих
трошкова у укупној цени дела
(%)
Стопа ПДВ-а
(%)
ПРОЦЕНТУАЛНА
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
Укупно
(%)
100 %
Упутство за попуњавање: Образац структуре цене понуђач попуњава тако што у предвиђена поља уноси захтеване податке.
У _________________
Овлашћено лице понуђача
Дана _______________
_________________________
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 82 од 86
Прилог број 10 - Образац трошкова припреме понуде
Редни
број
Спецификација трошкова
Износ (динара са пдв-ом)
Износ укупних трошкова са пдв-ом
Упутство за попуњавање:
У табелу је потребно унети све трошкове које је понуђач имао приликом припремања понуде
у складу са Чланом 88. Закона о јавним набавкама.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
У _________________
Овлашћено лице понуђача
Дана_______________
_________________________
М.П.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 83 од 86
Прилог бр. 11 -
Изјава понуђача о независној понуди
У складу са чл. 26. ЗЈН изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
понуду број _________ од____________2014. године, у поступку јавне набавке
Услуге oдржавањa лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену
опрему, број ЈН 10/14,
по позиву за подношење понуде, објављеном дана 07.03.2014. године на Порталу управе за
јавне набавке и на интернет страници наручиоца ИКВБД ,,Дедиње”, подносим независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У _________________
Овлашћено лице понуђача
Дана_______________
_________________________
М.П.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 84 од 86
Модел меничног овлашћења:
Пун назив Дужника – Понуђача _________________________
Матични број, ______________
ПИБ 1______________________
Дел бр.__________
Датум: __________
СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА
На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр.
16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета,
___________________________________________________________________ (навести пун
назив понуђача)
(у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку
јавне набавке услуге oдржавањa лабораторијске опреме са уградњом резервних
делова за наведену опрему, број ЈН 10/14, по позиву за подношење понуде објављеном
на порталу УЈН дана 07.03.2014. г., коју спроводи ИКВБ „ДЕДИЊЕ“, као НАРУЧИЛАЦ,
дана ___________ године издајемо
ОВЛАШЋЕЊЕ – МЕНИЧНО ПИСМО
1. Овлашћујемо ИКВБ „ДЕДИЊЕ“, 11000 Београд, Милана Тепића ( у даљем текст:
Повериоца),
да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих
идентификационих ознака :
___ /___ / ; ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,
(словна )
( н у м е р и ч к а )
до укупног износа од ____________________________________________________ динара
(словима: _________________________________________________________________ динара),
на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке
услуге oдржавањa
лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему, број ЈН 10/14,
који спроводи ИКВБ „ДЕДИЊЕ“, као наручилац.
у складу са позивом за подношење позива и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:
(а)
Ако ПОНУЂАЧ повуче или мења своју понуду, након истека рока за подношење понуда, а
током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у Прилогу бр. 7- обрасцу
понуде конкурсне документације
1
Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење
треба да се да нпише на меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 85 од 86
(б) Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде као најповољније, у току
периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише уговор или (б) не обезбеди
или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла по уговору.
2. Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без протеста,
безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски, издавањем налога за наплату на терет свих
наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца, али не пре дана (уписати датум
јавног отварања понуда)
2014. год.
3.
Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет
свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед
чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава,
због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
4. Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре
њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица
овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања
статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.
5. Рок важења менице је
дана од дана отварања понуда
6. Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на
повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из
јавног позива и конкурсне документације .
7. У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд у Београду.
ЗА ДУЖНИКА
Овлашћено лице2
Печат
2
Лице уписано у регистар привредних субјеката или лице које он овласти писаним овлашћењем које се мора
доставити у прилогу.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Oдржавањe лабораторијске опреме са уградњом резервних делова за наведену опрему
бр. ЈН - 10/14, у отвореном поступку
Стр. 86 од 86
Download

Konkursna dokumentacija