План набавки за 2014. годину
Обухвата:
Датум усвајања:
29.01.2014
Дом здравља Нови Сад
Јавне набавке
Рб
Предмет набавке
Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)
Укупно
272.253.000
добра
168.622.000
1.1.1
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Планирана средства у буџету/фин.плану
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
КАНЦЕЛАРИЈСКИ
МАТЕРИЈАЛ
3.800.000
3.800.000
Врста поступка
покретања
поступка
Конто/позиција
426111
По годинама:
Оквирни датум
закључења извршења
уговора
уговора
отворени
поступак
12
2013
2
2014
2
2015
отворени
поступак
11
2013
1
2014
1
2015
отворени
поступак
10
2013
12
2013
12
2014
2014-3.800.000
1.1.2
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ЛЕКОВИ СЕТ Б-1
На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
ЛЕКОВИ
1.135.000
426751
1.135.000СЕТ Б-1
По годинама:
2014-1.135.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.3
Остале напомене:
ЛЕКОВИ - СЕТ А
На основу Закона о здравственој заштити
-На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
тип набавке: обликована по партијама;
ЛЕКОВИ
- СЕТ А
18.230.000
18.230.000
По годинама:
426751
2014-18.230.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
тип набавке: централизована набавка; набавку спроводи: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ; образложење централизоване
набавке: Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке ( ,,Службеном гласник РС“ број 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13);
Страна 1 од 28
1.1.4
ЛЕКОВИ СЕТ Б-2
ЛЕКОВИ
6.200.000СЕТ Б-2
6.200.000
426751
отворени
поступак
12
2013
2
2014
2
2015
426751
отворени
поступак
3
2014
5
2014
5
2015
426711
отворени
поступак
11
2013
1
2014
1
2015
426711
отворени
поступак
11
2013
1
2014
1
2015
426711
отворени
поступак
2
2014
4
2014
4
2015
По годинама:
2014-6.200.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.5
Остале напомене:
ЛЕКОВИ 3
На основу Закона о здравственој заштити
-На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
тип набавке: обликована по партијама;
ЛЕКОВИ
768.000
768.000 3
По годинама:
2014-768.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.6
Остале напомене:
МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне год
тип набавке: обликована по партијама;
МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА 1.600.000
1.600.000
По годинама:
2014-1.600.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.7
На основу Закона о здравственој заштити
-На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне год
Остале напомене:
тип набавке: обликована по партијама;
ТРАКЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВО ШЕЋЕРА У КРВИ ТРАКЕ
ЗА МЕРЕЊЕ НИВО 1.550.000
ШЕЋЕРА У КРВИ
1.550.000
По годинама:
2014-1.550.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.8
Остале напомене:
МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА
ЦИТОДИЈАГНОСТИКУ
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
тип набавке: обликована по партијама;
МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА ЗА
1.000.000
1.000.000
ЦИТОДИЈАГНОСТИКУ
По годинама:
2014-1.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
Страна 2 од 28
1.1.9
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 1
САНИТЕТСКИ
МАТЕРИЈАЛ8.883.000
1
8.883.000
426711
отворени
поступак
2
2014
4
2014
4
2015
426711
отворени
поступак
6
2014
8
2014
8
2015
426711
отворени
поступак
10
2014
12
2014
12
2015
426711
отворени
поступак
2
2014
4
2014
2
2015
426791
отворени
поступак
11
2013
2
2014
2
2015
По годинама:
2014-8.883.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.10
Остале напомене:
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 2
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
тип набавке: обликована по партијама;
САНИТЕТСКИ
МАТЕРИЈАЛ1.000.000
2
1.000.000
По годинама:
2014-1.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.11
Остале напомене:
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 3
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
САНИТЕТСКИ
МАТЕРИЈАЛ1.000.000
3
5.000.000
По годинама:
2014-5.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.12
Остале напомене:
РТГ МАТЕРИЈАЛ
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
тип набавке: обликована по партијама;
РТГ
МАТЕРИЈАЛ
5.500.000
5.500.000
По годинама:
2014-5.500.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.13
Остале напомене:
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне год
тип набавке: обликована по партијама;
СТОМАТОЛОШКИ
МАТЕРИЈАЛ
15.000.000
15.000.000
По годинама:
2014-15.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
тип набавке: обликована по партијама;
Страна 3 од 28
1.1.14
ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ЛАБОРАТОРИЈСКИ
РЕАГЕНСИ
1.000.000
И
1.000.000
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
426721
отворени
поступак
3
2014
5
2014
5
2015
426721
отворени
поступак
10
2014
12
2014
12
2015
426721
преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда
2
2014
3
2014
3
2015
По годинама:
2014-1.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.15
Остале напомене:
ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ЛАБОРАТОРИЈУ
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
тип набавке: обликована по партијама;
ОСТАЛИ
250.000ЗА
250.000 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ЛАБОРАТОРИЈУ
По годинама:
2014-250.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.1.16
Остале напомене:
ВАКУУМ ЕПРУВЕТЕ ЗА СИСТЕМ ЗА
ОДРЂИВАЊЕ СЕДИМЕНТАЦИЈЕ
ЕРИТРОЦИТА V100SC
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
ВАКУУМ
1.050.000
ЗА
1.050.000ЕПРУВЕТЕ ЗА СИСТЕМ
ОДРЂИВАЊЕ СЕДИМЕНТАЦИЈЕ
ЕРИТРОЦИТА V100SC
По годинама:
2014-1.050
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Predmet javne nabavke su vakuum epruvete za sistem za određivanje sedimentacije eritrocita V 100 SC. Čitač
brzine sedimentacije eritrocita kojim Dom zdravlja „Novi Sad“ raspolaže je ESR čitač - MONITOR V100, ujedno i zatvoren sistem, podešen i potvrđen
isključivo za rad sa vakuum epruvetama čija je šifra proizvoda VT+ESRV. Kako je Terumo Europe N.V., Researchpark Haasrode 1520, Interleuvenlaan 40,
3001 Leuven, Belgija, dostavio izjavu u kojoj je navedeno da je Ecotrade BG, Strahinjića Bana 3, 18000 Niš, Srbija, njihov ekskluzivni distributer za
proizvode za teritoriju Srbije, Dom zdravlja „Novi Sad“ kao naručilac je u obavezi da iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava pokrene pregovarački
postupak bez objavljivanja poziva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12);
Страна 4 од 28
1.1.17
ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ
ХЕМОСТАЗА
ЛАБОРАТОРИЈСКИ
РЕАГЕНСИ
1.300.000
1.300.000
ХЕМОСТАЗА
По годинама:
2014-1.300.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
1.1.18
ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ ЗА
ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗАТОРЕ МИЦРОС
60 И ПЕНТРА
2014-6.150.000
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда
2
2014
3
2014
3
2015
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Dom zdravlja „Novi Sad“ koristi instrumente proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics, sertifikovane
isključivo za korišćenje sa originalnim Siemens Healthcare Diagnostics reagensima i potrošnim materijalom, kao što su reagensi hemostaza, predmet javne
nabavke.
Kako je Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Siemensstrasse 90, 1210 Beč, dostavio izjavu u kojoj je navedeno da je Interlab Exim doo, Birčaninova
ul.19, 11000 Beograd, Srbija, ekskluzivni distributer njihovih proizvoda na teritoriji Srbije, a ujedno i jedino ovlašćeno preduzeće za prodaju i servis njihovih
aparata, odgovarajućih reagensa i potrošnog materijala, Dom zdravlja „Novi Sad“ kao naručilac je u obavezi da iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih
prava pokrene pregovarački postupak bez objavljivanja poziva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12;
ЛАБОРАТОРИЈСКИ
РЕАГЕНСИ
6.150.000
ЗА
426721
2
3
3
6.150.000
преговарачки
ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗАТОРЕ МИЦРОС
поступак без
2014
2014
2015
60 И ПЕНТРА
објављивања
По годинама:
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
426721
позива за
подношење
понуда
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Dom zdravlja „Novi Sad“ koristi HORIBA hematološke analizatore MICROS 60 i PENTRA, konstruisane da rade
isključivo sa originalnim HORIBA hematološkim reagensima, što je navedeno u svakom uputstvu za upotrebu analizatora i u svakom umetnutom listu
reagensa. HORIBA reagensi su posebno adaptirani da optimizuju performanse instrumenta – da naprave ispravnu kalibraciju, da daju validan klinički
rezultat i da urade validnu kontrolu instrumenta sa kontrolnom krvlju. Kako je HORIBA ABX SAS, Parc Euromedecine, Rue du Caducee, BP 7290, 34184
Montpellier, Cedex 4, Francuska, dostavio izjavu u kojoj je navedeno da je LABTEH doo, Gandijeva 144, 11070 Novi Beograd, Srbija, ekskluzivni distributer
njihovih proizvoda na teritoriji Srbije, a ujedno i jedino privredno društvo propisno ovlašćeno za prodaju njihovog asortimana (instrumenata, reagensa i
rezervnih delova) kao i pružanja posleprodajnih usluga, Dom zdravlja „Novi Sad“ kao naručilac je u obavezi da iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih
prava pokrene pregovarački postupak bez objavljivanja poziva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12);
Страна 5 од 28
1.1.19
ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И ТРАКЕ
СА РЕАГЕНСИМА ПРОИЗВОЂАЧА
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL
ELECTRONICS CO., LTD.
2.850.000
ЛАБОРАТОРИЈСКИ
РЕАГЕНСИ
И ТРАКЕ
2.850.000
СА РЕАГЕНСИМА ПРОИЗВОЂАЧА
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL
ELECTRONICS CO., LTD.
По годинама:
2014-2.850.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
1.1.20
РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКИ
АНАЛИЗАТОР БЕЦКМАН ЦОУЛТЕР АУ400
2014-8.050.000
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда
2
2014
3
2014
3
2015
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech
Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, Kina je proizvođač hemijskih analizatora BS-2000(M), BS-800, BS-800(M), BS-400 i reagenasa za njih,
rezervnih delova, analizatora urina UA-600, UA-600T, EH-2050 A Plus, EH-2050 B Plus i reagenasa za njih, rezervnih delova, proizvoda koji su ujedno i
zatvoreni sistemi, što znači da je potrebno da koriste samo originalne biohemijske reagense koje proizvodi privredno društvo Mindray, kako bi se obezbedili
tačni rezultati analiza i pravilan rad instrumenata. Proizvodi, predmeti javne nabavke, su reagensi za analizator sedimenata u urinu (Reagent A, Reagent B),
Cleanser i urin trake UA-11.
Kako je privredno društvo Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen 518057, P.R.China, dostavio izjavu u kojoj je navedeno da je Labteh export-import doo, Gandijeva 144, 11070 Novi Beograd, Srbija, njihov
ekskluzivni i jedini distributer za prodaju, distribuciju, promociju i pružanje posleprodajnih usluga (servisiranja) proizvoda za teritoriju Srbije, Dom zdravlja
„Novi Sad“ kao naručilac je u obavezi da iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava pokrene pregovarački postupak bez objavljivanja poziva u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12);
РЕАГЕНСИ
8.050.000
426721
2
3
3
8.050.000 ЗА БИОХЕМИЈСКИ
преговарачки
АНАЛИЗАТОР БЕЦКМАН ЦОУЛТЕР АУ400
поступак без
2014
2014
2015
По годинама:
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
426721
објављивања
позива за
подношење
понуда
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Dom zdravlja „Novi Sad“ koristi biohemijski analizator AU400 proizvođača Beckman Coulter International S.A.,
22, rue Juste-Olivier, Case Postale 1059, 1260 Nyon 1, Švajcarska. Ovo je ujedno i zatvoren sistem, što znači da je za njegovu upotrebu potrebno koristiti
isključivo reagense za biohemijski analizator Beckman Coulter AU400.
Kako je Beckman Coulter International S.A., 22, rue Juste-Olivier, Case Postale 1059, 1260 Nyon 1, Švajcarska, dostavio izjavu u kojoj je navedeno da je
MAKLER doo, Omladinskih brigada 86o/Beogradska 39, 11000 Beograd, Srbija, kao ekskluzivni distributer njihovih dijagnostičkih proizvoda na teritoriji
Srbije, ujedno i jedino ovlašćeno preduzeće za servis gorepomenutog aparata, Dom zdravlja „Novi Sad“ kao naručilac je u obavezi da iz razloga povezanih
sa zaštitom isključivih prava pokrene pregovarački postupak bez objavljivanja poziva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.
124/12;
Страна 6 од 28
1.1.21
СЕДИМАТИК ЕПРУВЕТЕ 100
СЕДИМАТИК
ЕПРУВЕТЕ 100150.000
150.000
По годинама:
2014-150.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
1.1.22
РЕАГЕНСИ ЗА АНАЛИЗАТОРЕ ИРИС
Остале напомене:
1.1.23
ВАКУМ СИСТЕМ ЗА УЗОРКОВАЊЕ
БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА
преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда
2
2014
3
2014
објављивања
позива за
подношење
понуда
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Predmet javne nabavke su reagensi za pregled urina za sistem IRIS IQ200. IRIS IQ200 kojim Dom zdravlja
„Novi Sad“ raspolaže je ujedno i zatvoren sistem, podešen i potvrđen isključivo za rad reagensima proizvođača »IRIS Dijagnostics«, USA te je Dom zdravlja
„Novi Sad“ kao naručilac je u obavezi da iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava pokrene pregovarački postupak bez objavljivanja poziva u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12);
ВАКУМ
СИСТЕМ ЗА УЗОРКОВАЊЕ
4.100.000
426721
11
2
2
4.100.000
отворени
БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА
поступак
2013
2014
2015
По годинама:
2014-4.100.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
3
2015
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне године
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Streck, 7002 South 109th Street, Omaha NE (Nebraska) 68128 SAD, isporučilac laboratorijskih sistema i
opreme, u svom asortimanu sadrži proizvod ESR AutoPlus (zajedno sa odgovarajućim ESR mikserom) koji Dom zdravlja „Novi Sad“ koristi. ESR AutoPlus
je zatvoren sistem, što znači da se za ovaj instrument mogu koristiti samo Streck-ove ESR vakuumske cevi 1,2 ml i 2,0 ml kao odgovarajući potrošni
materijal – Sedimatik epruvete 100, predmet javne nabavke.
Kako je Streck, 7002 South 109th Street, Omaha NE (Nebraska) 68128 SAD, dostavio izjavu u kojoj je navedeno da je VICOR doo, Goce Delčeva 42,
11070 Novi Beograd, Srbija, ekskluzivni i ovlašćeni distributer Streck-ovih proizvoda na teritoriji Srbije, kao i jedini ovlašćen da obezbedi servisno održavanje
i podršku u korišćenju, Dom zdravlja „Novi Sad“ kao naručilac je u obavezi da iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava pokrene pregovarački
postupak bez objavljivanja poziva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12;
РЕАГЕНСИ
2.600.000
ИРИС
426721
4
5
5
2.600.000 ЗА АНАЛИЗАТОРЕ
преговарачки
поступак
без
2014
2014
2015
По годинама:
2014-2.600.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
426721
Страна 7 од 28
1.1.24
ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА
ГОРИВО
5.529.000ЗА ВОЗИЛА
По годинама:
4.829.000
426411
700.000
426491
отворени
поступак
1
2014
3
2014
3
2015
2014-5.529.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
1.1.25
ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА 2
На основу Закона о здравственој заштити
На основу утрошене количине из претходне године и цена на тржишту
тип набавке: централизована набавка; набавку спроводи: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ; образложење централизоване
набавке: Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке ( ,,Службеном гласник РС“ број 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13;
ГОРИВО
1.900.000
426411
1
2
5
2.200.000ЗА ВОЗИЛА 2
преговарачки
поступак
без
2014
2014
2014
300.000
426491
По годинама:
објављивања
позива за
подношење
понуда
2014-2.200.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
1.1.26
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 1
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и цена на тржишту
ЗЈН: 36.1.3); Образложење основаности: Предмет јавне набавке је куповина горива за службена возила за потребе ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“
за период од 3 месеца, до окончања поступка централизоване јавне набавке предметног добра од стране Републичког фонда за здравствено
осигурање.
Имајући у виду потребу наручиоца за предметном врстом добра, којом се омогућава несметано обављање послова из делокруга здравствене
установе, као и да поступак централизоване јавне набавке за предметно добро које спроводи Републички фонд за здравствено осигурање у
складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Сл. Гласник РС“ 29/2013, бр. 49/2013 и
51/2013-испр), је у току, али неће бити окончан до 31.12.2013., наручилац покреће преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу
члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), у складу са инструкцијом за набавку горива за
здравствене установе 08/3 број: 404-2284/13-5 од 10.12.2013. године достављену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање и
Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-2/14 од 15.01.2014. године;
МЕДИЦИНСКА
ОПРЕМА 1 33.500.000
512511
3
6
12
33.500.000
отворени
поступак
2014
2014
2014
По годинама:
2014-33.500.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.27
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 2
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
МЕДИЦИНСКА
ОПРЕМА 2 1.950.000
1.950.000
По годинама:
512511
отворени
поступак
8
2014
10
2014
2014-1.950.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
Страна 8 од 28
12
2014
1.1.28
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 3
МЕДИЦИНСКА
ОПРЕМА 3 3.250.000
3.250.000
512511
отворени
поступак
8
2014
10
2014
12
2014
512511
отворени
поступак
8
2014
10
2014
12
2015
425115
поступак јавне
набавке мале
вредности
12
2013
1
2014
1
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2015
По годинама:
2014-3.250.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.29
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 4
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
МЕДИЦИНСКА
ОПРЕМА 4 300.000
300.000
По годинама:
2014-300.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.30
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА
750.000
750.000
По годинама:
2014-750.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.31
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
600.000
600.000
425117
По годинама:
2014-600.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.32
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
НАМЕШТАЈ
(материјал за одржавање намештаја)
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
НАМЕШТАЈ
750.000
425221
750.000
(материјал за одржавање намештаја)
По годинама:
2014-750.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
Страна 9 од 28
1.1.33
ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ
(ХИГИЈЕНУ)
ХЕМИЈСКА
2.500.000
2.500.000 СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ
(ХИГИЈЕНУ)
426811
По годинама:
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
3
2014
5
2014
9
2014
поступак јавне
набавке мале
вредности
9
2014
10
2014
12
2015
2014-2.500.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.34
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
за стоматолошке апарате
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
РЕЗЕРВНИ
2.000.000
426912
2.000.000 ДЕЛОВИ
за стоматолошке апарате
По годинама:
2014-2.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.35
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
ИНВЕНТАР
1.500.000
ХИГИЈЕНЕ
426812
1.500.000 ЗА ОДРЖАВАЊЕ
По годинама:
2014-1.500.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.36
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ОДЕЋА И ОБУЋА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
ОДЕЋА
И ОБУЋА
3.000.000
426121
3.000.000
По годинама:
2014-3.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.37
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
СИТАН
ИНВЕНТАР И АЛАТ1.667.000
426913
1.667.000
По годинама:
2014-1.667.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
Страна 10 од 28
1.1.38
ДОСТАВНО ВОЗИЛО
ДОСТАВНО
1.660.000 ВОЗИЛО
1.660.000
512111
По годинама:
2014-1.660.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.39
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
НАМЕШТАЈ
НАМЕШТАЈ
3.000.000
3.000.000
512211
2014-3.000.000
1.1.40
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
РАЧУНАРИ
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
РАЧУНАРИ
1.900.000
512221
1.900.000
По годинама:
2014-1.900.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.41
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ШТАМПАЧИ 1
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
ШТАМПАЧИ
1
800.000
512222
800.000
По годинама:
2014-800.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.1.42
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ШТАМПАЧИ 2
ШТАМПАЧИ
1.600.000 2
1.600.000
512222
2014-1.600.000
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
9
2014
12
2014
поступак јавне
набавке мале
вредности
8
2014
9
2014
12
2014
поступак јавне
набавке мале
вредности
6
2014
7
2014
12
2014
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
5
2014
поступак јавне
набавке мале
вредности
6
2014
7
2014
12
2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
По годинама:
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
8
2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
По годинама:
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
поступак јавне
набавке мале
вредности
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
Страна 11 од 28
1.1.43
ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
ОПРЕМА
3.000.000
3.000.000ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
512811
поступак јавне
набавке мале
вредности
6
2014
7
2014
12
2014
423611
отворени
поступак
3
2014
5
2014
5
2015
421325
отворени
поступак
2
2014
4
2014
4
2015
423221
отворени
поступак
12
2013
2
2014
2
2015
По годинама:
2014-3.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
услуге
1.2.1
УСЛУГЕ ПРАЊА ВЕША
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу утрошене количине из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
92.298.000
УСЛУГЕ
6.000.000ПРАЊА ВЕША
6.000.000
По годинама:
2014-6.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.2
Остале напомене:
УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године
и провере цена на тржишту
УСЛУГЕ
ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА
10.250.000
10.250.000
По годинама:
2014-10.250.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.3
Остале напомене:
УСЛУГЕ ПУЊЕЊА ТОНЕРА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године
и провере цена на тржишту
УСЛУГЕ
5.000.000ПУЊЕЊА ТОНЕРА5.000.000
По годинама:
2014-5.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године
и провере цена на тржишту
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
Страна 12 од 28
1.2.4
ПРИРОДНИ ГАС
ПРИРОДНИ
12.454.000 ГАС
12.454.000
421221
По годинама:
отворени
поступак
1
2014
4
2014
4
2015
2014-12.454.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
1.2.5
УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године
и провере цена на тржишту
тип набавке: централизована набавка; набавку спроводи: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ; образложење централизоване
набавке: Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке ( ,,Службеном гласник РС“ број 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13;
УСЛУГЕ
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
16.333.000
421211
1
4
4
16.333.000
отворени
поступак
2014
2014
2015
По годинама:
2014-16.333.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
1.2.6
ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
На основу извршених услуга из претходне године
и провере цена на тржишту
На основу извршених услуга из претходне године
и провере цена на тржишту
тип набавке: централизована набавка; набавку спроводи: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ; образложење централизоване
набавке: Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке ( ,,Службеном гласник РС“ број 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13;
ЦЕНТРАЛНО
421225
1
4
4
22.727.000 ГРЕЈАЊЕ 22.727.000
отворени
поступак
2014
2014
2015
По годинама:
2014-22.727
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
1.2.7
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурањ
На основу извршених услуга из претходне године
и провере цена на тржишту
тип набавке: централизована набавка; набавку спроводи: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ; образложење централизоване
набавке: Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке ( ,,Службеном гласник РС“ број 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13;
ОСИГУРАЊЕ
ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
600.000
421511
1
4
4
4.400.000
отворени
поступак
2014
2014
2015
2.600.000
421513
По годинама:
2014-4.400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
1.200.000
421521
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: централизована набавка; набавку спроводи: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ; образложење централизоване
набавке: Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке ( ,,Службеном гласник РС“ број 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13);
Страна 13 од 28
1.2.8
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА УСЛУГЕ
1.800.000
ВОЗИЛА
2.300.000ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ
И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА 500.000
ТРЕЋИМ
И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА
ЛИЦИМА
421512
421523
поступак јавне
набавке мале
вредности
11
2013
12
2013
12
2014
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2016
поступак јавне
набавке мале
вредности
3
2014
4
2014
4
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2015
По годинама:
2014-2.300.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.2.9
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
УСЛУГЕ
1.667.000
1.667.000ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА
423212
По годинама:
2014-1.667.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.2.10
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
УСЛУГЕ
1.250.000
421414
1.250.000МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА
По годинама:
2014-1.250.000
2015-1.250.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.2.11
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЛИФТОВА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
ТЕКУЋЕ
1.350.000
1.350.000ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЛИФТОВА
425291
По годинама:
2014-1.350.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.2.12
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ЕЛЕКТРОУСЛУГЕ
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
ЕЛЕКТРОУСЛУГЕ
1.400.000
425117
1.400.000
По годинама:
2014-1.400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
Страна 14 од 28
1.2.13
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
ТЕКУЋЕ
1.000.000
1.000.000ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
425252
По годинама:
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
3
2014
5
2014
5
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
2
2014
3
2014
3
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
3
2014
4
2014
4
2015
отворени
поступак
3
2014
6
2014
12
2014
2014-1.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.2.14
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
УГРАДНА ОПРЕМА
– ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
УГРАДНА
583.000
425227
583.000 ОПРЕМА
– ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА
По годинама:
2014-583.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.2.15
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МЕДИЦИН. ОПРЕМЕ
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
ТЕКУЋЕ
2.667.000
2.667.000ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МЕДИЦИН. ОПРЕМЕ
425251
По годинама:
2014-2.667.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.2.16
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ (ОДРЖАВАЊЕ
ВОЗИЛА)
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
МЕХАНИЧКЕ
ПОПРАВКЕ (ОДРЖАВАЊЕ
2.917.000
425211
2.917.000
ВОЗИЛА)
По годинама:
2014-2.917.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
радови
1.3.1
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
11.333.000
КАПИТАЛНО
ОДРЖАВАЊЕ5.500.000
ОБЈЕКАТА
5.500.000
511322
По годинама:
2014-5.500.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених радова из претходне године и провера цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
Страна 15 од 28
1.3.2
МОЛЕРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКИ
3.000.000 РАДОВИ
3.000.000
425113
По годинама:
2014-3.000.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
1.3.3
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОБЈЕКАТА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
ТЕКУЋЕ
2.833.000
425119
2.833.000ПОПРАВКЕ ОБЈЕКАТА
По годинама:
2014-2.833.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
поступак јавне
набавке мале
вредности
4
2014
5
2014
5
2015
поступак јавне
набавке мале
вредности
4
2014
5
2014
5
2015
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
тип набавке: обликована по партијама;
Страна 16 од 28
Набавке на које се Закон не примењује
Рб
Предмет набавке
Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)
Укупно
40.495.000
добра
9.061.000
9.061.000
2.1.1
Монтирана опрема
Монтирана
опрема
400.000
По годинама:
Планирана средства у буџету/фин.плану
без ПДВ-а
400.000
са ПДВ-ом
Основ за
изузеће
покретања
поступка
Конто/позиција
512932
Оквирни датум
39.2.
1
2014
закључења извршења
уговора
уговора
1
2014
1
2015
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.2
Опрема за заштиту жив.сред.
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Опрема
512411
1
1
1
230.000 за заштиту жив.сред.230.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-230.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.3
Опрема за домаћинство (фрижидери и др.)
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Опрема
350.000 и др.)
512251
1
1
1
350.000 за домаћинство (фрижидери
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-350.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 17 од 28
2.1.4
Електронска опрема
Електронска
опрема
400.000
По годинама:
400.000
512241
39.2.
1
2014
1
2014
1
2015
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.5
Мобилни телефони
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Мобилни
150.000
512233
1
1
1
150.000 телефони
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-150.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.6
Уградна опрема - Климе
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Уградна
400.000
512212
1
1
1
400.000 опрема - Климе
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.7
Остали материјали за посебне намене
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Остали
400.000
намене
426919
1
1
1
400.000материјали за посебне
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.8
Потрошни материјал
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Потрошни
400.000
426911
1
1
1
400.000 материјал
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 18 од 28
2.1.9
Материјал за очување живо. сред.
Материјал
сред.
400.000 за очување живо. 400.000
По годинама:
426591
39.2.
1
2014
1
2014
1
2015
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.10
Стручна литер. за редовне потребе запосл.
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Стручна
333.000запосл.
426311
1
1
1
333.000 литер. за редовне потребе
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-333.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.11
Остала административна опрема
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Остала
83.000
426191
1
1
1
83.000 административна опрема
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-83.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.12
Цвеће и зеленило
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Цвеће
25.000
426131
1
1
1
25.000и зеленило
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-25.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.13
ХТЗ опрема
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
ХТЗ
опрема
400.000
426124
1
1
1
400.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 19 од 28
2.1.14
Електронска и фотографска опрема
Електронска
и фотографска опрема
400.000
400.000
По годинама:
425224
39.2.
1
2014
1
2014
1
2015
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.15
Опрема за комуникацију
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Опрема
83.000
425223
1
1
1
83.000 за комуникацију
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-83.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.16
Рачунарска опрема
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Рачунарска
опрема
140.000
425222
1
1
1
140.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-140.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.17
Репрезентација
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Репрезентација
400.000
423711
1
1
1
400.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.18
Поклони
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Поклони
119.000
423712
1
1
1
119.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-119
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 20 од 28
2.1.19
МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТИРАЊЕ РАНА
МАТЕРИЈАЛ
ЗА ТРЕТИРАЊЕ
1.610.000
РАНА
1.610.000
426711
7.1.2)1))
По годинама:
2
2014
2
2014
4
2014
2014-1.610.000
2.1.20
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТИ
На основу закона о здравственој заштити
на основу провере цена на тржишту
Образложење основаности: из средстава донације ЕУ, а у складу са ИПА пројектом прекогранична сарадња Србија - Хрватска 2007-2013;
ЛЕКАРСКИ
1.938.000
426111
1
1
1
1.938.000 РЕЦЕПТИ
7.1.1)
2014
2014
2015
По годинама:
2014-1.938.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.21
ОСТАЛА ОПРЕМА
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу фактурисане вредности
-На основу утрошене количине из претходне год.
Образложење основаности: набавке од организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на
обављање делатности која је предмет јавне набавке;
ОСТАЛА
400.000
513111
1
1
12
400.000 ОПРЕМА
39.2.
2014
2014
2014
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
30.234.000
30.234.000
ДЕРАТИЗАЦИЈА
ДЕРАТИЗАЦИЈА
270.000
услуге
2.2.1
270.000
300.000
421321
39.2.
По годинама:
2
2014
2
2014
12
2014
1
2014
1
2014
1
2015
2014-270.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
2.2.2
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге водовода и канализације
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: укупна процењена вредност на годишњем нивоу је нижа од 400000 динара;
Услуге
водовода и канализације
7.273.000
421311
7.273.000
7.1.1)
По годинама:
2014-7.273.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;
Страна 21 од 28
2.2.3
Димничарске услуге
Димничарске
услуге
83.000
По годинама:
83.000
421322
39.2.
1
2014
1
2014
1
2015
2014-83.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.4
Одвоз отпада - ЧИСТОЋА
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Одвоз
отпада - ЧИСТОЋА 5.450.000
421324
1
1
1
5.450.000
7.1.1)
2014
2014
2015
По годинама:
2014-5.450.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.5
Телефон,телекс и телефакс
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;
Телефон,телекс
и телефакс7.500.000
421411
1
1
1
7.500.000
7.1.1)
2014
2014
2015
По годинама:
2014-7.500.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.6
Интернет и слично
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;
Интернет
400.000
421412
1
1
1
400.000 и слично
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.7
Услуге израде идејног пројекта
На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Услуге
300.000
511431
1
1
1
300.000израде идејног пројекта
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-300.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 22 од 28
2.2.8
Поштанске услуге
Поштанске
услуге
600.000
По годинама:
600.000
421420
7.1.1)
1
2014
1
2014
1
2015
2014-600.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.9
Закуп апарата
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;
Закуп
апарата
400.000
421620
1
1
1
400.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.10
Текуће попр.и одрж.опреме за јав. безб.
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Текуће
400.000
јав. безб.
425281
1
1
1
400.000попр.и одрж.опреме за
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.11
Остали трошкови
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Остали
400.000
421919
1
1
1
400.000трошкови
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 23 од 28
2.2.12
Поправке и одржавање мерних и контролних Поправке
400.000
и контролних
400.000 и одржавање мерних
уређаја
уређаја
425253
39.2.
1
2014
1
2014
1
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.13
Трошкови селидбе и превоза
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Трошкови
селидбе и превоза 83.000
422911
1
1
1
83.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-83.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.14
Услуге за израду софтвера
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Услуге
423211
1
1
1
400.000за израду софтвера 400.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.15
Остале компјутерске услуге
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Остале
423291
1
1
1
167.000компјутерске услуге 167.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-167.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.16
Услуге штампања публикација
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Услуге
400.000
423413
1
1
1
400.000штампања публикација
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 24 од 28
2.2.17
Остале поправке и одржавање
Остале
400.000
400.000поправке и одржавање
По годинама:
425219
39.2.
1
2014
1
2014
1
2015
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.18
Текуће поправке и одржавање осталих
објеката
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Текуће
400.000
осталих
425191
1
1
1
400.000поправке и одржавање
39.2.
објеката
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.19
Централно грејање (мер.емис.гасова и
анал.гас.котл.)
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Централно
грејање (мер.емис.гасова
400.000 и
425116
1
1
1
400.000
39.2.
анал.гас.котл.)
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.20
Остале медијске услуге
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Остале
250.000
423449
1
1
1
250.000медијске услуге
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-250.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.21
Правно заступање
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Правно
400.000
423521
1
1
1
400.000заступање
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 25 од 28
2.2.22
Услуге вештачења
Услуге
83.000 вештачења
По годинама:
83.000
423531
39.2.
1
2014
1
2014
1
2014
2014-83.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.23
Остале специјализоване услуге
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Остале
400.000
424911
1
1
1
400.000специјализоване услуге
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.24
Геодетске услуге
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Геодетске
услуге
42.000
424631
1
1
1
42.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-42.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.25
Услуге очувања животне средине -ЈП
Информатика
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Услуге
очувања животне средине
1.083.000
-ЈП
424611
1
1
1
1.083.000
7.1.1)
Информатика
2014
2014
2015
По годинама:
2014-1.083.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.26
Остале правне услуге
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;
Остале
400.000
423539
1
1
1
400.000правне услуге
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 26 од 28
2.2.27
Остале стручне услуге
Остале
400.000стручне услуге
По годинама:
400.000
423599
39.2.
1
2014
1
2014
1
2015
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.28
Остале мед.услуге
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Остале
400.000
424351
1
1
1
400.000мед.услуге
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.29
Услуге јавног здравства-анализе
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Услуге
400.000
424331
1
1
1
400.000јавног здравства-анализе
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.30
Остале опште услуге
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Остале
400.000
423911
1
1
1
400.000опште услуге
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.31
Опрема за домаћинство и угоститељ.
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Опрема
250.000
425225
1
1
1
250.000 за домаћинство и угоститељ.
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-250.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 12.02.2014
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Страна 27 од 28
1.200.000
1.200.000
радови
2.3.1
Радови на крову
Радови
400.000на крову
400.000
По годинама:
425114
39.2.
1
2014
1
2014
1
2015
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.3.2
Столарски радови
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Столарски
радови
400.000
425112
1
1
1
400.000
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.3.3
Зидарски радови
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Зидарски
400.000
425111
1
1
1
400.000 радови
39.2.
2014
2014
2015
По годинама:
2014-400.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
- На основу Закона о здравственој заштити
- На основу Закона о здравственом осигурању
На основу извршених услуга из претходне године и провере цена на тржишту
Образложење основаности: набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
400.000 динара;
Место и датум:
Одговорно лице:
М.П.
Кртинић Милан
Датум штампе: 12.02.2014
Страна 28 од 28
Download

Plan javnih nabavki za 2014. godinu