Дел. бр.: 10/1080
Датум: 08.09.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
Назив наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан
Чупић“
Адреса наручиоца: Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070
Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs
Врста наручиоца: здравствo
Врста поступка: отворени поступак
Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Кардиолошки материјал за
инвазивну дијагностику у ангиосали; Медицинска опрема, фармацеутски производи и
производи за личну негу /33000000/ (ЈН 16/2014)
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда
Број примљених понуда: 8
Дел.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10/896
10/901
Понуђач
„Prospera“ doo, Краља Александра 309,
Београд 11000
„Aptus“ doo, Радомира Марковића 43,
Београд 11222
10/902
„Bimed“ doo, Сазонова 3, Београд 11000
10/903
„Eco trade BG“, Страхињића Бана 3, Ниш
18000
„Ivex“ doo, Краља Милутина 49, Београд
11000
„Biostent“ doo, Чеде Миндеровића 43,
Београд 11040
„Gosper“ doo, Омладинских бригада 86п,
Нови Београд 11070
„Neomedica“ doo, Балканска 2/1, Београд
11000
10/904
10/905
10/906
10/907
Најнижа и највиша понуђена цена и најнижа и највиша понуђена цена код
прихватљивих понудa:
Бр.
Назив партије
парти
је
1
ANGIOPRAPHIC
CATHTEER - N.I.H.
Cateters, ili odg.
2
MULTIPURPOSE sa više
otvora (3-5) SIDE HOLE
3
Impress MP A1 cateters, ili
odg.
4
Benson cateters
5
BERNSTEIN
PERFORMA cateters, ili
odg.
SOFTTOUCH
PEDIATRIC VESSEL
SIYING CATETERS ili
odg.
PIGTAIL (NYLON, ili
odg.)
8
Најнижа
Највиша
Најнижа
Највиша
понуђена цена понуђена цена понуђена цена од понуђена цена
прихватљивих oд
прихватљивих
Aptus
Aptus
125.000,00
125.000,00
Aptus
250.000,00
Aptus
60.000,00
Biostent
27.400,00
Aptus
250.000,00
Aptus
60.000,00
Aptus
30.000,00
Biostent
27.400,00
Aptus
30.000,00
Aptus
30.000,00
Aptus
30.000,00
Aptus
26.250,00
Aptus
26.250,00
Aptus
147.000,00
Aptus
147.000,00
PIGTAIL (TERUMO ili
odg.)
Ecotrade
92.400,00
Ecotrade
92.400,00
9
FEPTEFNOL PIGTAIL ili
odg.
Aptus
87.500,00
Aptus
87.500,00
10
DESNI KORONARNI
KATETER
Aptus
84.000,00
Aptus
84.000,00
11
DESNI KORONARNI
KATETER (TERUMO ili
odg.)
Performa amplatz right
cateters ili odg.
Ecotrade
33.600,00
Ecotrade
33.600,00
Aptus
56.000,00
Aptus
56.000,00
Aptus i Ecotrade
54.000,00
Aptus i Ecotrade
54.000,00
6
7
12
13
COBRA
14
COBRA 1 IMPEX, ili odg.
15
LEVI KORONARNI
KATETER
Biostent
Aptus
Biostent
Aptus
13.700,00
15.000,00
13.700,00
15.000,00
Ecotrade i Aptus
Ecotrade i Aptus
16.800,00
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
PERFORMA AMPLATZ
LEFT CATETERS, ili
odg.
GUIDING CATETERS
BERHMANN ANGIOGRAFSKI I
WEDGE KATETERI, ili
odg.
SHEATH DILATATORI
(TERUMO ili odg.)
RASHIND
SEPTOSTOMY BALLON
CATHETER
GUIDE WIRE (TERUMO
ili odg.), hidrofilne ţice
presvučene teflonom
GUIDE WIRE (BOSTON
SCIENTIFIECSTRAIGHT TIP, ili odg.)
– čvrste ţice – standardne
AMPLATZER GUIDE
WIRE (SUPER STIFF) ili
odg. Izuzetno čvrste ţice
za balon dilatacije
AMPLATZER GUIDE
WIRE (ULTRA STIFF) sa
mekim vrhom, ili odg.
DUGI SHEATH
DILATATORI ZA
POSTAVLJANJE
STENTA (Cook ili odg.)
NEPTUN STENT NA
BOLONU-( 8.9mm)
AMPLATZER
OKLUDERI SA
PRATEDIM
POTROŠNIM
MATERIJALOM, ili
odgоvarajudi
AMPLATZER GUIDE
WIRE
29
NOODLE GUIDE WIRE
30
MIKROVENE SNER
31
GUIDE WIRE PTCA
GRAND SLAM, ili odg.
Ecotrade
8.400,00
16.800,00
Aptus
15.000,00
Ecotrade
8.400,00
Aptus
104.500,00
Prospera
44.000,00
Prospera
105.000,00
Aptus
15.000,00
Aptus
104.500,00
Prospera
44.000,00
Ecotrade
235.000,00
Prospera
105.000,00
Bimed
374.500,00
Ecotrade
235.000,00
Bimed
374.500,00
Biostent
344.100,00
Ecotrade
412.500,00
Biostent
344.100,00
Ecotrade
412.500,00
/
/
/
/
Biostent
119.000,00
Biostent
119.000,00
Biostent
148.750,00
Biostent
148.750,00
Biostent
63.800,00
Biostent
63.800,00
Aptus
Biostent
207.000,00
369.000,00
Gosper
10.736.000,00
Aptus
207.000,00
Biostent
Gosper
172.550,00
188.500,00
Gosper
35.000,00
Biostent
172.550,00
Neomedica
194.000,00
Neomedica
194.000,00
Aptus
200.000,00
Aptus
75.000,00
Biostent
369.000,00
Gosper
10.736.000,00
Gosper
188.500,00
Gosper
35.000,00
Aptus
200.000,00
Aptus
75.000,00
32
TREASURE - Peripheral
guide wire
33
ŠPRIC ZA DUVANJE
BALONA INDEFLATOR
34
ULOŠCI ZA INJEKTOR
LIEBEL-FLARSHEIM za
ILLUMENA 150ml
-PRODUŢNA LINIJA ZA
INJEKTOR
35
36
IGLE ZA PUNKCIJU
KRVNOG SUDA
37
ŠPRICEVI ZA
KONTRAST
38
DOME ZA INVAZIVNO
MERENJE PRITISKA
39
BALONI ZA
VALVULOPLASTIKU
(sa visokim pritiskom)
PFM ZA ZATVARANJE
DUKTUSA ili odg.
40
41
42
43
44
45
46
47
Aptus
52.500,00
Aptus
19.500,00
Ivex
42.500,00
Aptus
52.500,00
Aptus
19.500,00
Ivex
42.500,00
Ivex
47.000,00
Aptus
35.000,00
Aptus
61.250,00
Aptus
177.500,00
Aptus
468.000,00
Ivex
47.000,00
Aptus
35.000,00
Aptus
61.250,00
Aptus
177.500,00
Aptus
468.000,00
Neomedica
756.000,00
PROGREAT 0.21
Ecotrade
(terumo) ili odg.
195.000,00
USHABLE COIL -Wortix- Aptus i Biostent
Ecotrade
18 ili odgovarajudi, za
202.500,00
690.000,00
embolizaciju krvnog suda
KOMPLET ZA BIOPSIJU
/
/
SA KATETEROM 5F
ROADRUNER EXTRA
Biostent
SUPPORT WIRE GUIDE
169.750,00
RSTF-18-180, ili odg.
MAILMAN SUPER
/
/
SUPPORT GUDE WIRE
ICE 182cm 0.014, ili odg
BREIDIN INTRADUCI
Aptus
COILL
298.000,00
PARTIJA 47 - Semi
komplijantni balon kateter
visokog pritiska sa dva
radiopaktna markera velike
vidljivosti, ili Mustang
Boston Scientific baloni,
ili Abbot High pressune
baloni. Veličina balona od
20-40 mm. Duţina balona
od 15-30 mm. Duţina
katetera 80-110 cm.
Pritisak pucanja više od
10ATM
/
/
Neomedica
756.000,00
Ecotrade
195.000,00
Aptus i Biostent
Ecotrade
202.500,00
690.000,00
/
/
Biostent
169.750,00
/
/
Aptus
298.000,00
/
/
Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.07.2014. године
Основни подаци о добављачима, уговорене вредности и датуми закључења уговора:
- „Aptus“ doo, Радомира Марковића, Београд 11222, ПИБ 100205444, МБ 17164023, за
партије 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 46, уговорена
вредност 2.580.8010,00 дин. без ПДВ-а, 2.838.880,00 динара са ПДВ-ом, датум
закључења уговора 20.08.2014.
- „Ecotrade BG“ doo, Страхињића Бана 3, Ниш 18000, ПИБ 100336710, МБ 17121189, за
партије 8, 11, 13, 16, 19, 21, 41, уговорена вредност 1.030.900,00 динара без ПДВ-а,
1.133.990,00 динара са ПДВ-ом, датум закључења уговора 20.08.2014.
- „Neomedica“ doo, Балканска 2/1, Београд 11000, ПИБ 100352053, МБ 17317989, за партију
40, уговорена вредност 756.000,00 динара без ПДВ-а, 831.600,00 динара са ПДВ-ом,
датум закључења уговора 20.08.2014.
- „Gosper“ doo, Омладинских бригада 86п, Београд 11070, ПИБ 100047296, МБ 17174967, за
партије 27, 28, 29, уговорена вредност 10.959.500,00 динара без ПДВ-а, 12.055.450,00
динара са ПДВ-ом, датум закључења уговора 25.08.2014.
- „Biostent“ doo, Чеде Миндеровића 4, Београд 11040, ПИБ 103574537, МБ 17586556, за
партије 4, 14, 23, 24, 25, 42, 44, уговорена вредност 744.900,00 динара без ПДВ-а,
863.140,00 динара са ПДВ-ом, датум закључења уговора 21.08.2014.
- „Ivex“ doo, Краља Милутина 49, Београд 11000, ПИБ 100219971, МБ 07469748, за партије
34, 35, уговорена вредност 89.500,00 динара без ПДВ-а, 103.150,00 динара са ПДВ-ом,
датум закључења уговора 20.08.2014.
- „Prospera“ doo, Булевар Краља Александра 309, ПИБ 101743398, МБ 07472978, за партију
18, уговорена вредност 44.000,00 динара без ПДВ-а, 48.400,00 динара са ПДВ-ом, датум
закључења уговора 20.08.2014.
- „Bimed“ doo, Сазонова 3, Београд 11000, ПИБ 100120831, МБ 17400649, за партију 20,
уговорена вредност 374.500,00 динара без ПДВ-а, 411.950,00 динара са ПДВ-ом, датум
закључења уговора 21.08.2014.
Период важења уговора: годину дана
Download

Дел. бр.: 10/1080 Датум: 08.09.2014. ОБАВЕШТЕЊЕ О