BIOLAB 2014
47. celostátní sjezd biochemickych laborantů
Ostrava, 25.-27. května 2014
pod záštitou
ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA
děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.
Lékařská fakulta
P RO GRAM
www.biolab2014.cz
GENERÁLNÍ SPONZOR
HLAVNÍ SPONZOŘI
SPONZOŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 OSTRAVA
Ústav laboratorní diagnostiky Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta
OU v Ostravě a Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP si Vás dovolují přivítat
na tradičním setkání pracovníků oboru klinické biochemie a to nejen zdravotních
‚
laborantek a laborantů, ale i všech ostatních pracovníků tohoto i příbuznych oborů
laboratorní medicíny.
‚
Naším cílem je připravit pro všechny účastníky kvalitní odborny program, ze kterého
‚
si odnesete nové poznatky a zkušenosti. Vedle přednášek jsme připravili doprovodny
‚
společensky program. Město Ostrava již zdaleka není jen „ocelové srdce republiky“,
‚
ale dynamicky se rozvíjející region se spoustou unikátních přírodních i technickych
památek. Mezi rarity, které jinde nenajdete, patří bezesporu technická a donedávna
i funkční zařízení, která byla zakonzervována na muzea nebo přestavěna na
multifunkční zařízení, kde se např. konají velké sjezdy nebo pořádají koncerty (hala
‚
Gong – přestavěny plynojem).
‚
‚
Odborny program je věnován kvalitě laboratorní práce, novym trendům v klinické
biochemii, laboratorní diagnostice v těhotenství, vzdělávání laboratorních pracovníků
a spolupráci laboratoří a klinik.
Za organizátory vás v Ostravě srdečně vítají:
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
přednosta ÚLD
FN Ostrava a LF OU v Ostravě
Jana Jankůjová
vedoucí laborantka ÚLD
FN Ostrava a LF OU v Ostravě
Mgr. Martina Bunešová, MBA
‚
předsedkyně sekce biochemickych laborantů ČSKB
www.biolab2014.cz
1
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
ABSTRAKTA
Mgr. Martina Bunešová, MBA
Doris Freislerová
Jana Jankůjová
MUDr. Petr Kocna, CSc.
Soňa Lachmanová
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Monika Šenderová
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
MUDr. Petr Kocna, CSc.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařská fakulta UK a VFN
Karlovo nám. 32
121 12 Praha 2
e-mail:[email protected]
tel.: 602 297 604
ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
VĚDECKÝ VÝBOR
Monika Šenderová
Congress Business Travel, spol. s r.o.
Lidická 43/66
150 00 Praha 5
Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Mgr. Martina Bunešová, MBA
RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
MUDr. Věra Ploticová
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA
tel.: +420 224 942 575, 224 942 579
fax: +420 224 942 550
e-mail: [email protected]
MÍSTO KONÁNÍ
ODBORNÝ GARANT SJEZDU
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703
700 30 Ostrava – Zábřeh
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Ústav laboratorní diagnostiky FNO a LF OU
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
e-mail: [email protected]
tel.: 597 374 031
2
www.biolab2014.cz
www.biolab2014.cz
3
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
VYSTAVOVATELÉ
CERTIFIKÁTY
Před zakončením sjezdu se budou v registraci vydávat certifikáty potvrzující účast na
‚
‚
akci zařazené do kontinuálního vzdělávání lékařů, vysokoškolskych a středoškolskych
pracovníků ve zdravotnictví.
• Alere
• Axon Lab
• Beckman Coulter Česká republika
PŘEDNÁŠKY
• BIO-RAD
Pro přednášející bude zajištěna prezentační technika pro projekci z PC. Žádáme
přednášející, aby předali své prezentace technikovi v sále včas, nejpozději během
přestávky před začátkem sekce.
• BioVendor - Laborantní medicína
• Erba Lachema
• EUREX Medica
POSTERY
• Huma-Lab Czechoslovakia
Rozměry posterů: 200 cm vyška x 100 cm šířka, kobercov povrch, připevnění
špendlíky (budou k dispozici). Postery budou umístěny v sále Sapphire.
• LAB MARK
• Medesa
• Medista
Registrační poplatky
do 15. března 2014
• Roche
• Sarstedt
• Siemens
• Sysmex
Registrační poplatek / člen ČSKB
1 200 Kč
1 500 Kč
Registrační poplatek / ostatní
1 500 Kč
1 800 Kč
REGISTRAČNÍ POPLATEK
• The Binding Site
•
•
•
•
•
•
• VWS MEMSEP
4
po 15. březnu 2014
a na místě
www.biolab2014.cz
‚
účast na odborném jednání a vystavě firem
slavnostní zahájení
‚
společensky večer
sjezdové materiály (program, sborník abstrakt, taška, jmenovka)
osvědčení o účasti
občerstvení během přestávek
www.biolab2014.cz
5
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
REGISTRAČNÍ HODINY
Neděle, 25. května 2014
Pondělí, 26. května 2014
‚
Útery, 27. května 2014
PROGRAM
16.00 - 18.00
08.00 - 16.00
08.00 – 13.00
Neděle, 25. května 2014
17.00-18.30Slavnostní zahájení
Zahájení sjezdu, pozdravy hostů
STRAVOVÁNÍ
Během přestávek se bude podávat káva/čaj a malé občerstvení. Obědy pro účastníky
v hotelu Clarion nejsou součástí registračního poplatku, ale jsou zajištěny formou
bufetu v restauraci hotelu. 1 oběd vč. nápoje / 250 Kč.
Plenární přednáška
prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.
Endokrinní odezva po popálení
Kulturní program
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Pondělí, 26. května 2014
Neděle, 25. května 2014
08.30-10.00NOVÉ TRENDY V BIOCHEMII
Koordinují: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Petr Coufal
15.00Prohlídka laboratoří
Ústavu laboratorní diagnostiky FNO a LF OU
B1-1Vecka M., Staňková B. (Praha)
Kam směřuje HPLC: klinické pohledy
19.30Večerní prohlídka Vítkovick ch železáren
(placená akce, 260 Kč/os.)
B1-2Lhotská H., Zemanová Z., Svobodová K., Nováková M., Lizcová L.,
Michalová K. (Praha)
Přínos komparativní genomové hybridizace na mikročipu
v cytogenetické anal ze
B1-3Haklová L., Mžik M., Voříšek V. (Hradec Králové)
Klíčová role hmotnostní spektrometrie v toxikologické anal ze
10.00-10.30
Přestávka
Pondělí, 26. května 2014
20.00Společensk večer v hotelu Clarion
(zahrnuto v registračním poplatku)
6
www.biolab2014.cz
www.biolab2014.cz
7
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
10.30-12.00ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY V LABORATOŘI
Koordinují: Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Mgr. Martina Bunešová, MBA
15.30-17.00TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ LÉKŮ
Koordinují: MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., Jana Jankůjová
B4-1Kacířová I., Grundmann M. (Ostrava)
Terapeutické monitorování léčiv
B2-1Bartoš V. (Ostrava)
Management kvality ve zdravotnické laboratoři
B4-2Šištík P., Uřinovská R., Brozmanová H. (Ostrava)
Radosti a strasti v voje metod pro terapeutické monitorování léčiv
B2-2Bílovská M., Bartoš V. (Ostrava)
Kontrola kvality v hematologické laboratoři
B4-3Brozmanová H., Uřinovská R, Šištík P., Kaciřová I., Grundmann M. (Ostrava)
Stanovení imunosupresiv metodou kapalinové chromatografie
s hmotnostní detekcí
B2-3Vaňková L., Slačálková J. (Uherské Hradiště, Uhersk Brod)
Plánování a provádění interních auditů v MZ-BIOCHEM
B4-4Uřinovská R., Šištík P., Brozmanová H., Kacířová I., Šilhán P., Grundmann M.
(Ostrava)
Terapeutické monitorování psychofarmak
B2-4Horáková H., Černá Š. (Brno)
Pre-preanalytika a edukace sester ve FN Brno
12.00-13.30
Přestávka na oběd
20.00Společensk večer v hotelu Clarion
13.30-15.00LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V TĚHOTENSTVÍ
Koordinují: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Mgr. Miloslava Kapustová
B3-2Matura D. (Ostrava)
Úter , 27. května 2014
08.30-10.00VZDĚLÁVÁNÍ
Koordinátoři: doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D., Bc. Jana Blažková
Současn pohled na screening Downova syndromu
B3-1Plevová P., Grečmalová D. (Ostrava)
Možnosti prenatální diagnostiky genetick ch onemocnění
B5-1Šafarčík K., Zavacká I. (Ostrava)
Studijní obor Zdravotní laborant – aneb laborantem snadno a rychle?
B3-5Marešová I., Horáčková S., Vávrová J., Zembol F., Stejskal D., Putzová M.
Prenascan v Gennetu, neinvazivní prenatální test trizomie
B5-2Blažková J., Pavlíková L. (Hradec Králové)
Postgraduální vzdělávání laborantů
B3-4Malušková A., Kovářová P., Pannová J., Čermáková Z. (Ostrava)
RHD a RHCE genotypizace fetální DNA izolované z plazmy těhotn ch žen
B5-3Šálek T., Jahodová B., Šilhavík J. (Zlín)
Celoživotní vzdělávání laborantů – projekt ENHANCE IT
B3-3Beňovská M., Opluštilová A. (Brno)
Praktické využití placentárního růstového faktoru a rozpustné
tyrozinkinázy-1 při včasné diagnostice preeklampsie
B5-4Martin J. et al. (Velká Británie)
Comparison of Approaches and Measurement of Continuing
Professional Development for Specialists in Laboratory Medicine within
Five European Countries
15.00-15.30
10.00-10.30
8
Přestávka
www.biolab2014.cz
Přestávka
www.biolab2014.cz
9
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
10.30-12.00 SPOLUPRÁCE LABORATOŘE A KLINIK (s využitím kazuistik)
Koordinátoři: MUDr. Věra Ploticová, Miloslava Červenková
POSTERY
B6-1Hrabovsk V. (Ostrava)
V znam stanovovení iontů v klinické praxi
P-1Stanovení koncentrace kyseliny orotové v moči metodou kapilární
elektroforézy
Hodík J., Hornik P., Paulová M., Hájková K., Bártová P., Koubíková H.,
Klímová E. (Praha)
B6-2Kocna P., Dvořák M. (Praha)
Němá forma celiakie - nejčastěji opomíjená diagnóza
P-2Naše zkušenosti s celoplošn m laboratorním novorozeneck m
screeningem DMP – 3 roky zkušeností v Olomouci
Kittlová L., Ševčíková J., Friedeck D., Hlídková E., Bekárek V., Kapustová M.,
Růžičková V., Procházková D., Fajkusová L., Adam T. (Olomouc, Brno)
B6-3Petroušová L. (Ostrava)
Likvorov nález z pohledu klinika, kazuistiky
B6-4Hon P. (Ostrava)
Vyšetření likvoru v neurointenzivní péči
P-3Porovnání metod stanovení katepsinu B a prokatepsinu B v séru a v moči
u pacientů s karcinomem močového měch ře
Petrosjanová R. , Kubešová P. , Kotaška K., Dušek P. (Praha)
P-4Močová anal za a kvantifikace bakterií v arb. j. dle hodnoty All Small
Particles na analyzátoru iQ200
Pospíšilová I. (Olomouc)
P-5Hladiny markerů oxidačního stresu a změny aktivit antioxidačních
enzymů u pacientů s pankreatopatií
Vávrová L., Kodydková J., Trávníčková J., Farkačová J., Macášek J., Krechler T.,
Žák A. (Praha)
P-6Pravidelné porovnávání metod prováděn ch na dvou a více nezávisl ch
analytick ch systémech (linkách) v laboratoři
Kubíčková V., Novotn D. (Olomouc)
P-7Pacienti – priorita klinick ch laboratoří
Sedlák T., Sedláková Š., Bunešová M. (Praha)
P-8Implementace řízení systému kvality při zavádění sítě nov ch POC
glukometrů
Zápecová M., Kubíčková V. (Olomouc)
P-9Monitorování a anal za vybran ch indikátorů kvality preanalytické fáze
na PLM IKEM
Kotrbat J., Kubková B., Franeková J. (Praha)
10
www.biolab2014.cz
www.biolab2014.cz
11
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
P-10Porovnání metod fluorescenční polarizace a vysokoúčinné kapalinové
chromatografie při stanovení hladiny karbamazepinu a jeho metabolitu
epoxykarbamazepinu
Ondrášková E., Rathouská E., Klapková E. (Praha)
POZNÁMKY
P-11Monitorování monoklonálních gamapatií v privátní laboratoři
Bajnarová B., Andelová K., Minář J. (Ostrava)
..................................................................................................................................................................
P-12Detekce DNA herpetick ch virů v různ ch biologick ch materiálech
metodou real - time PCR u pacienta s hematologickou malignitou kazuistika
Bartková M., Novotn D., Raida L., Bednaříková J., Pjajková D., Zrníková L.
(Olomouc)
P-13Pepsin – ukazatel přítomnosti mimojícnového refluxu
Bláhová J., Prokop P., Turková Sedláčková T., Bittenglová R., Pešek M. (Plzeň)
P-14TearLab - v znam měření osmolarity slzného filmu a racionální indikace
u pacientů
Giacintov P., Vaverka J., Giacintová R.
P-15V znam klasick ch sérologick ch a molekulárně biologick ch testů pro
diagnostiku, léčbu a prognózu VHB a VHC
Klapová J., Švestková O., Černá L., Vnenková A., Novotná J. (Praha)
P-16Racionální využití kardiomarkerů v diagnostice a monitorování akutního
infarktu myokardu
Kopecká M., Brodská H., Hauerová V. (Praha)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
P-17Sledování koncentrace citrátu během hemodiafiltrace s dialyzačním
roztokem CITRASATE v plazmě a dialyzátu
Prokop P., Richtrová P., Trefil L. (Plzeň)
P-18Pseudohyperkalémie u pacientů s leukemií - vliv typu leukemie,
odběrové nádobky a způsobu transportu do laboratoře
Vališová E.,Dastych M.,Čermáková Z. (Brno)
P-19Záchyt paraproteinu u pacientů s hyperproteinemií u nichž nebyla
požadována elektroforéza bílkovin
Vokráčková K. , Tošnerová J., Franěk T. (Praha)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
12
www.biolab2014.cz
www.biolab2014.cz
13
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
POZNÁMKY
POZNÁMKY
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
14
www.biolab2014.cz
www.biolab2014.cz
15
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
Inovace pro Vaši laborator
Inovativní technologie s vysokou účinností
ABX Pentra XLR – 5-DIFF-hematologie s retikulocity
 80 testu/hod – 35 parametru
 Automatický podavač s velkou kapacitou (100 zkumavek)
 LED čtečka – nejnovejší technologie a vysoká kvalita
 Stačí 53 μl EDTA-plné krve pro velký krevní obraz
 Integrovaný software s barevnou dotykovou obrazovkou
ABX Pentra 400 – biochemický analyzátor extra třídy
 400 testu/hod
 55 parametru s trvalým prístupem
 Možnost plynulého prísunu vzorku až do 60 pozic
 Kazety s čárovým kódem s možností konfigurace
vlastních aplikací
16
www.biolab2014.cz
Axon Lab spol. s r.o.
Mládežnická 1435
293 01 Mladá Boleslav II
Tel. +420 326 921 318
Fax +420 326 734 202
[email protected]
www.biolab2014.cz
www.axonlab.cz
17
Bio-Rad Laboratories
external quality assurance services
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
ACCRE DITE D
18
www.biolab2014.cz
www.biolab2014.cz
19
HLEDÁTE SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
PRO VAŠI BIOCHEMICKOU LABORATOŘ?
Chemická analýza a analýza sedimentu
V JEDNOM SYSTÉMU
UriSed 2
Automatický močový
analyzátor
výkon analyzátoru
Automatický analyzátor
močového sedimentu
Biochemické analyzátory
LabUMat 2
Výkon analyzátoru LabUMat 2 (testovací proužky) a UriSed 2 (analyzátor močového sedimentu), oba vyrábí společnost 77 Elektronika, lze
maximalizovat používáním obou těchto přístrojů spojených v jeden systém.
Oba přístroje lze spojit jednak fyzicky, ale také softwarově. Výsledky obou měření se ukládají do běžné databáze a jsou hlášeny ve formě
běžné zprávy.
Jelikož jsou všechna nezbytná měření, která musí být provedena na močových vzorcích, dokončena tímto integrovaným systémem v jednom
procesu, zvyšuje spojení LabuMat 2 a UriSed 2 výkon laboratoře a poskytuje efektivní a spolehlivé řešení pro kompletní a profesionální
močovou analýzu.
Vyhodnocované parametry:
bilirubin
urobilinogen
ketony
kyselina askorbová
glukóza
proteiny
krev
pH
Kategorie detekovaných částic:
dusitany
leukocyty
specifická hmotnost
barva
zákal
RBC (červené krvinky)
WBC (bílé krvinky)
HYA (hyalinní válce)
PAT (patologické válce)
EPI (buňky dlaždicového
epitelu)
NEC (jiné epitelové buňky)
BAC (bakterie)
YEA (kvasinky)
MUC (hlen)
SPRM (spermie)
CRY (krystaly):
CaOxm (oxalát monohydrát)
CaOxd (oxalát dihydrát)
URI (kyselina močová)
TRI (fosforečnan)
BS-200
BS-300
BS-400
BS-800
BS-800M2
200 +130 ISE
300 +180 ISE
400 +240 ISE
800 +400 ISE
1600 +800 ISE
výkon
testů / H
výkon
testů / H
výkon
testů / H
výkon
testů / H
výkon
testů / H
CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
medesa.cz
Výhradní distributor
BioVendor – Laborator ní medicína a.s.
Karásek 1767/1, 621 00 Brno
Te l . : 5 4 9 1 2 4 1 1 1 , F a x : 5 4 9 2 1 1 4 6 5
i n f o @ b i o v e n d o r. c z , w w w . b i o v e n d o r . c z
20
N a v š t i v t e w w w . b i o v e n d o r. c z , k d e n a j d e t e
v í c e i n f o r m a c í o p r o d u k t e c h B i o V e n d o r.
www.biolab2014.cz
www.biolab2014.cz
21
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
Elecsys menu v těhotenském vyšetření
®
Ověřená klinická a analytická způsobilost
pro zodpovědnější péči o nastávající matku a dítě
Prekoncepce
Poporodní péče
Gravidita
1. trimestr
2. trimestr
Tyreoidální markery
3. trimestr
Preeklampsie
Screening trizomie 21. chromozomu
TORCH
G,
ee β hC P
r
f
y
d
o
t
AF
Me
, PlGF a
A
P
P
A
y
P
ditován
ou akre Fetal
s
j
Screening trizomie 21. chromozomu
lečností ndation
• Screening v 1. trimestru: Elecsys® free βhCG; Elecsys® PAPP-A spo
e Fou
• Screening ve 2. trimestru: Elecsys® hCG+β; Elecsys® AFP
Medicin
Další testy
Preeklampsie
• Pomůcka při podezření na preeklampsii od 20. týdne těhotenství do porodu
• Elecsys® sFlt-1; Elecsys® PlGF (sFlt-1/PlGF poměr)
Tyreoidální hormony
• Ideálně prekoncepčně, jinak na začátku těhotenství a eventuelně po porodu
• První linie testování: Elecsys® TSH, Elecsys® FT4, Elecsys® FT3
• Následné dovyšetření: Elecsys® Anti-TPO, Elecsys® Anti-TSHR
Prekoncepce a zdravé těhotenství
• Anémie, vitamin D a další
Sexuálně přenosné choroby
• Syfilis, HIV, virové hepatitidy
www.roche-diagnostics.cz
22
www.biolab2014.cz
www.biolab2014.cz
23
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
Zvýšená přesnost a produktivita s analyzátorem
ADVIA Centaur CP při monitorování hladiny léků.
Imunochemický systém
Advia Centaur CP – správná
volba pro vaši laboratoř
Správnost výsledku na
prvním místě
Zajímá vás integrita výsledků
testů TDM? Dělá vám starost
specifita protilátek? Nebo
zkřížená reaktivita? Siemens
metody TDM mají excelentní
specifitu a nízkou zkříženou
reaktivitu se steroidy a dalšími
metabolity, které mohou ovlivnit
výsledek.
Společnost Siemens Healthcare
Diagnostics nabízí široké možnosti v monitorování hladiny léků
na imunoanalytických systémech
řady ADVIA Centaur s reálnou
kapacitou pro statimové vzorky.
Cílem společnosti je nabídnout co
největší menu metod tak, aby
laboratoř uspokojila požadavky
a nároky lékařů týkající se
sledování hladiny léků (TDM).
Nabízí komplexní
program pro zdravotnictví
v oblasti odběrů krve, moče a ostatního
biologického materiálu
www.sarstedt.com
– Carbamazepine
– Cyclosporine
– Digitoxin
– Digoxin
– Gentamicin
– Phenobarbital
– Phenytoin
– Theophylline
– Tobramycin
– Valproic Acid
– Vancomycin
Siemens TDM – správná
volba pro vaši laboratoř
Snadné zvládnutí
zvýšených nároků
na testování
Analyzátor ADVIA Centaur
CP - vysoce výkonný stolní
analyzátor
• Doplňování reagencií,
vzorků a spotřebního
materiálu za chodu
analyzátoru
Siemens nabízí rozsáhlý panel
metod TDM umožňující vyšší
konsolidaci testování na jedné
imunoanalytické platformě. Tyto
metody mají také vynikající vlastnosti, které zajišťují spolehlivost
výsledků. Všechny jsou aplikovatelné na velmi produktivních
systémech s vysokou výkonností
a flexibilitou.
• Systém je vždy připraven
k práci, stačí jen vložit vzorek
• Samostatný statimový
port zajišťuje přednostní
zpracování vzorků
Pro více informací kontaktujte
svého obchodního zástupce
Siemens, nebo navštivte
www.siemens.cz/diagnostika
• Rutinní testy jsou hotovy
za 15 minut
• Vysoký výkon analyzátoru,
až 180 testů za hodinu
SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12,190 00 Praha 9
tel: 281 021 492 - obchodní oddělení, tel: 281 021 493 - objednávky,
24
www.biolab2014.cz
fax: 281 021 495, e-mail: [email protected]
www.biolab2014.cz
25
BIOLAB 2014 Ostrava
BIOLAB 2014 Ostrava
TECOM ANALYTICAL SYSTEMS offers high
quality products made by Nova Biomedical,
world leader in biosensor technology: Hospital Based BLOOD GAS and CRITICAL CARE
ANALYZERS, Hospital Based POINT OF CARE
METERS and TEST STRIPS, CHEMISTRY and
CELL ANALYZERS for Biotechnology
StatStrip® GLUCOSE/KETONE
HOSPITAL MONITORING SYSTEM
BLOOD KETONE ASSAY WITH THE
SAME METER
ELIMINATES INTERFERENCES
ELIMINATES CALIBRATION CODES
LABORATORY QUALITY
26
www.biolab2014.cz
www.biolab2014.cz
ACCURACY
more infos
www.tecom-as.com27
BIOLAB 2014 Ostrava
28
www.biolab2014.cz
celostátní sjezd
České společnosti
klinické biochemie
20. – 22. září 2015, Brno
Předseda organizačního výboru
Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
www.sjezdcskb2015.cz
Originál je pouze jeden
Iris® je součástí Beckman Coulter
www.beckman.cz
Download

program ke stažení