Směrnice Ústavu letecké dopravy k bakalářským a diplomovým pracím
č. 1/2014
Platná od 1. dubna 2014
Článek 1 - Zadávání bakalářských a diplomových prací
1. Vedoucí projektu (gestor oboru, pokud není obor projektově orientován)
a student po vzájemné dohodě stanoví téma BP/DP, a nejpozději 10 měsíců
před plánovaným odevzdáním bakalářské nebo diplomové práce vyhotoví
zadání na předepsaném formuláři.
2. Vedoucí projektu, nebo gestor pokud není obor projektově orientován, odešle
elektronicky zadání nejpozději 10 měsíců před plánovaným odevzdáním
bakalářské nebo diplomové práce manažerovi pro pedagogickou činnost na
předepsaném formuláři. Předepsaný formulář je zveřejněn na stránkách
FD/Pro studenty /Formuláře ke stažení/Zadání BP/DP. Pokyny pro vyplnění
formuláře jsou přílohou 1 této směrnice.
3. Za odbornou úroveň navrženého tématu a osnovy bakalářské nebo diplomové
práce odpovídá vedoucí projektu, ve kterém je student zařazen. V případě, že
není obor projektově orientován, za výše uvedené odpovídá gestor oboru.
4. Za formální správnost a úplnost zadání BP/DP odpovídá manažer pro
pedagogickou činnost ÚLD. Zadání BP/DP předkládá k podpisu vedoucímu
ústavu. Sekretariát ÚLD provádí další administrativní náležitosti.
Článek 2 - Změna zadání bakalářské nebo diplomové práce
1. Žádosti o změnu v zadání BP/DP lze podat nejpozději 3 měsíce před
datem odevzdáním BP/DP, které je stanoveno v "Časovém plánu
akademického roku pro ČVUT v Praze Fakultu dopravní".
2. Žádost o změnu v zadání BP/DP práce musí být podána na předepsaném
formuláři (viz příloha 2) manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu.
3. Nedílnou součástí Žádosti o změnu v zadání BP/DP je nové zadání BP/DP,
které je vytvořeno a projednáno v součinnosti s vedoucím projektu nebo
gestorem oboru, který toto zadání doručí v tištěné i v elektronické podobě
manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu.
Článek 3 - Odevzdání bakalářské nebo diplomové práce
1. BP/DP odevzdává student v termínu stanoveném v "Časovém plánu
akademického roku pro ČVUT v Praze Fakultu dopravní".
2. BP/DP se odevzdává vedoucímu (nebo supervizorovi) práce, nebo gestorovi
oboru, případně osobě pověřené vedoucím ústavu.
3. BP/DP se odevzdává v 1 výtisku a v elektronické podobě na přiloženém
CD nebo DVD (ve formátu PDF a „Word“) k výtisku BP/DP. CD nebo DVD je
nedílnou součástí BP/DP a je vlepeno na vnitřní zadní stranu desek. CD nebo
DVD je označeno jménem autora, názvem BP/DP, zkratkou oboru a rokem
odevzdání.
1/2
4. Vedoucí BP/DP dodají posudek vedoucího na formuláři zveřejněném na
www.fd.cvut.cz nejpozději do 10 dnů po termínu odevzdání BP/DP tajemníkovi
příslušné komise pro SZZ.
5. Za odevzdanou DP zapíše vedoucí (nebo supervizor) práce studentovi
klasifikovaný zápočet, jehož ohodnocení musí být shodné s hodnocením na
posudku vedoucího diplomové práce.
6. Studenti navazujícího magisterského studia spolu s DP odevzdávají
v elektronické podobě odborný článek, který obsahuje shrnutí jejich
diplomové práce. Odevzdání odborného článku spolu s DP je podmínkou pro
získání zápočtu z předmětu Magisterský projekt 4.
7. Odborný článek v rozsahu 3-6 stran, včetně obrázků a grafů, má úpravu
podle šablony pro psaní příspěvků a článků, (viz. příloha č. 3). Článek je
v jazyce diplomové práce (česky nebo slovensky) a anglicky. Vedoucí
diplomové práce je/jsou uveden/i jako spoluautor/ři.
8. V elektronické podobě je článek ve formátu „Word“ umístěn, stejně jako
diplomová práce, na CD/DVD, které je vlepeno na vnitřní zadní stranu desek
DP.
9. Za odevzdání BP/DP, která splňuje všechny náležitostí, vedoucí projektu nebo
gestor oboru, případně jím pověřená osoba, zapíše studentovi zápočet.
10. Pokud si student přinese vlastní (druhý) výtisk BP/DP, vedoucí projektu nebo
gestor oboru, případně osoba pověřená vedoucím ústavu, mu jej potvrdí
otiskem razítka ústavu, datem a podpisem.
11. Nejpozději v den odevzdání BP/DP nahlásí student vedoucímu projektu nebo
gestorovi oboru, případně jím pověřené osobě (tajemníkovi komise pro SZZ),
předmět, který si vybral z volitelných předmětů ke SZZ.
12. Tajemník příslušné komise pro SZZ umožní studentovi nejpozději 3 pracovní
dny před konáním SZZ seznámit se s posudkem vedoucího a oponenta P/DP.
Článek 4 – Odklad odevzdání bakalářské nebo diplomové práce
1. Oznámení o odkladu odevzdání bakalářské nebo diplomové práce musí být v
souladu se směrnicí děkana FD ČVUT, která je uveřejněna v Bílé knize FD
ČVUT pro příslušný akademický rok.
V Praze, 1. dubna 2014
………………………………………………………………
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA
vedoucí Ústavu letecké dopravy
Přílohy:
1. Jak vyplnit formulář zadání bakalářské (diplomové) práce
2. Žádost o změnu v zadání bakalářské nebo diplomové práce
3. Šablona pro odborný článek k DP
2/2
Download

Směrnice Ústavu letecké dopravy k bakalářským a diplomovým