PROGRAM
Nadační fond IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP
připravují
16. JEDLIČKOVY DNY
které se budou konat ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2013 na děkanátu 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Základní informace o akci
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie a Nadační fond IMPULS ve spolupráci s Nadačním fondem pro neurovědy
a Czech production připravuje pravidelně po 2 letech celostátní neuroimunologické a likvorologické sympózium, které se
bude konat ve dnech 31. května a 1. června 2013 v Praze v prostorách Děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.
Hlavní témata sympózia
ƒƒParaneoplastická onemocnění – včetně likvorologické diagnostiky
ƒƒKomplexní hodnocení aktivity RS (MR, OCT, psycholog etc.)
ƒƒInvalidita u RS a pracovní schopnost
ƒƒProgresivní multifokální leukoencefalopatie
ƒƒKazuistiky
ƒƒPrvní informace o celostátním registru pacientů s RS - ReMuS
Za organizační výbor
Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. (SNIL)
předseda Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP
MUDr. Dana Horáková, PhD (SNIL)
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika 1LF UK a VFN v Praze
Jana Vojáčková (IMPULS)
výkonná ředitelka Nadačního fondu IMPULS
16. JEDLIČKOVY DNY | 31. 5. - 1. 6. 2013 na děkanátu 1. LF UK v Praze | Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Zahraniční hosté
prof. Nancy Richert (USA)
prof. Angela Vincent (Oxford, GB)
Odborný program
Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
MUDr. Helena Marečková, CSc.
Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Štourač, CSc.
Prim. MUDr. Olga Zapletalová
Průběžné informace a registrace elektronicky
www.imuno.neurologiefnhk.cz | www.multiplesclerosis.cz | www.neurovedy.eu
Časový harmonogram
Pátek 31. 5. 2013
14,00-16,00 h registrace účastníků
16,00-17,00 h I. blok - odborný program
17,00-17,30 h Coffee break
17,30 - 18,30 h II. blok - odborný program
18,30-19,00 h Plenární schůze Sekce neuroimunologie
a likvorologie ČNS ČLS JEP
20,00 h Společenský večer v hotelu Yasmin
Sobota 1. 6. 2013
09,00 - 10,30 h odborný program
10,30-11,00 h Coffee break
11,00-12,00 h odborný program
12,00-13,00 h oběd
13,00-14,00 h odborný program
14,00-14,30 h Coffee break
14,30-16,00 h odborný program
16,00 h
Závěr a předání ceny za nejlepší poster
S dotazy se prosím obracejte na: Janu Vojáčkovou, Nadační fond IMPULS, Tel. +420 604 232 583, email: [email protected]
nebo Doc. MUDr. Radomíra Talába, CSc., předsedu Sekce neuroimunologie a likvorologie, ČNS ČLS JEP, Tel. +420 723 076 808,
[email protected]
Registrace účastníků
Registrační poplatek:
1. Registrace v termínu (úhrada převodem): 500,- Kč/os
2. Registrace po termínu (úhrada převodem nebo na místě): 1.000,- Kč/os
Registrační poplatek obsahuje pouze náklady spojené s pořádáním akce. Ubytování, stravování a společenský program
hradí účastníci zvlášť nebo je garantován pořádajícími subjekty.
Hosté + aktivní účastníci registrační poplatek neplatí!
IMPULS, nadační fond, Kateřinská 30, 120 00 Praha 2, IČ: 26169428, Č.ú.: 19-2833670227/0100
Nadační fond pro neurovědy, Sladkovského 215, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 93 820, Č. ú. 236 182 349/0300
Ubytování účastníků
Místo ubytování:
31. 5. - 1. 6. 2013, Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, www.hotel-yasmin.cz
Společenský program
31. 5. 2013 | 20.00 h | Společenský večer v hotelu Yasmin
16. JEDLIČKOVY DNY | 31. 5. - 1. 6. 2013 na děkanátu 1. LF UK v Praze | Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
ODBORNÝ PROGRAM
Pátek 31. 5. 2013
I. blok odborný program 16,00 - 17,00 h
Likvorologie
Předsedající: Pavel Adam, Pavel Štourač
Guidelines vyšetření likvoru
Štourač P. (Brno, CZ)
MRZ reakce z pohledu neurologa
Zapletalová O. (Ostrava, CZ)
Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému?
Srovnání s oligoklonálními IgG
Zeman D., Hradílek P., Kušnierová P., Woznicová I., Zapletalová O. (Ostrava, CZ)
17,00-17,30 h Coffee break - POSTERY
II. blok odborný program 17,30 - 18,30 h
Likvorologie
Předsedající: Pavel Adam, Pavel Štourač
Cytokiny a lymfocytární subpopulace v likvoru a periferní krvi u pacientů s RS léčených natalizumabem
Marečková H. (Praha, VFN CZ)
Neuronální autoprotilátky
Sobek, O. (Praha, CZ)
Onkoneurální protilátky: kazuistiky
Koudelková M. (Praha, CZ)
18,30-19,00 h
Plenární schůze Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP
20,00 h
Společenský večer v hotelu Yasmin
16. JEDLIČKOVY DNY | 31. 5. - 1. 6. 2013 na děkanátu 1. LF UK v Praze | Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
ODBORNÝ PROGRAM
Sobota 1. 6. 2013
I. blok odborný program 9,00-10,30 h
Antineuronální protilátky
Předsedající: Eva Havrdová, Radomír Taláb
Channels and Receptors: critical targets in antibody mediated diseases
Angela Vincent (Oxford, GB)
Neurologické projevy sdružené s protilátkami proti membránovým a synaptickým antigenům: zkušenosti z FN Motol
Krýsl D., Libá Z. (Praha FNM, CZ)
10,30-11,00 h Coffee break
II. blok odborný program 11,00-12,00 h
Management pacienta s remitentní RS a CIS v ČR
Předsedající: Jiří Piťha, Jan Mareš
Indikace k biologické léčbě ve světle úhradových pravidel
Havrdová E. (Praha VFN, CZ)
Sledování pacienta v celostátním protokolu, pravidla eskalace léčby
Taláb R. (HK, CZ)
Sledování biologické účinnosti IFN-β pomocí neutralizačních protilátek a proteinu MxA
Meluzínová E. (Praha FNM, CZ)
12,00-13,00 h Oběd
III. blok odborný program 13.00-14.00 h
hod
13,00-14,00
Varia
Předsedající: Ivana Štětkářová, Olga Zapletalová
Prediktivní význam evokovaných potenciálů u RS
Štětkářová I. (Praha, CZ)
První výstupy z registru ReMuS
Horáková D. (Praha, CZ)
Co nám řekla studie CombiRx
Preiningerová – Lízrová J. (Praha VFN, CZ)
14,00-14,30 h Coffee break
16. JEDLIČKOVY DNY | 31. 5. - 1. 6. 2013 na děkanátu 1. LF UK v Praze | Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
IV. blok odborný program 14,30-16,00 h
PML
Předsedající: Dana Horáková, Eva Meluzínová
PML: Diagnostika pomocí MRI, frekvence a protokol MRI sledování rizikových pacientů, outcome pacientů
diagnostikovaných na základě MRI podezření
Nancy Richert, USA
Stratifikace rizika PML a management rizikového pacienta profitujícího z léčby natalizumabem
Horáková D. (Praha VFN, CZ)
Atypická oportunní infekce u pacienta léčeného natalizumabem pro relaps-remitentní sclerosis multiplex,
kazuistika
Hradílek P. (Ostrava, CZ)
16,00 h
Závěr, předání ceny za nejlepší poster
POSTERy
ƒƒ instalace posterů 31. 5. 2013 14,00 - 16,00 h
ƒƒ diskuse u posterů 31. 5. 2013, 17,00 - 17,30 h
ƒƒ vyhlášení nejlepšího posteru 1. 6. 2013 v 16,00 h
1.
První případ progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientky s roztroušenou sklerózou léčené
natalizumabem v ČR
(Fiedler J, Plzeň, CZ)
2. Postižení paměti a ostatních kognitivních funkcí u pacientů s CIS – pilotní studie
(Hynčicová E. et al., Praha FNM, CZ)
3.
Alogenní transplantace kmenových buněk u pacientky s neuromyelitis optica
(Krasulová E. et al., Praha VFN, CZ)
4.
Patří rigidita mezi klinické příznaky RS? (kazuistika s videoprezentací)
(Medová E et al., Praha FNKV, CZ)
5.CIS jako první příznak paraneoplastického procesu CNS u 15 leté dívky s germinomem mozku
(Vydrová R. et al., Praha FNM, CZ)
6.Akutní abstinenční příznaky u nemocné s roztroušenou sklerózou léčenou dlouhodobě baklofenovou pumpou
Štětkářová I. et al. (Praha FNKV, CZ)
7.Fyzioterapie u RS jak dále v ČR?
Keclíková L. (Praha VFN, CZ)
Technická podpora pro instalaci posterů u registrace!
16. JEDLIČKOVY DNY | 31. 5. - 1. 6. 2013 na děkanátu 1. LF UK v Praze | Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie
Nadační fond IMPULS
Nadační fond pro neurovědy
děkují všem partnerům za podporu 16. Jedličkových dnů 2013!
Platinový sponzor
Zlatí sponzoři
Stříbrný sponzor
Sponzoři
Baxter
CSL Behring
16. JEDLIČKOVY DNY | 31. 5. - 1. 6. 2013 na děkanátu 1. LF UK v Praze | Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Download

null