КЊИГА ПРЕДМЕТА
ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА
ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Садржај
Социологија образовања .................................................................................................................................................. 2
Савремени српски језик ................................................................................................................................................... 3
Општа педагогија.............................................................................................................................................................. 4
Психологија развоја личности ......................................................................................................................................... 5
Информатика са рачунарством........................................................................................................................................ 6
Телесни развој и здравствено васпитање........................................................................................................................ 7
Енглески језик (I) ............................................................................................................................................................. 8
Књижевност за децу ......................................................................................................................................................... 9
Предшколска педагогија ................................................................................................................................................ 10
Психологија предшколског детета................................................................................................................................ 11
Вокално-инструментална настава ................................................................................................................................. 12
Методика васпитно-образовног рада (I) ....................................................................................................................... 13
Методика рада на припреми деце за полазак у школу ................................................................................................ 14
Методика васпитно-образовног рада (II)..................................................................................................................... 15
Методологија педагошких истраживања...................................................................................................................... 16
СТРУЧНО-ПЕДАГОШКА ПРАКСА I ........................................................................................................................ 17
Енглески језик (II)........................................................................................................................................................... 18
Култура говора и комуникације .................................................................................................................................... 19
Медијска и визуелна култура ........................................................................................................................................ 20
Музичка радионица ........................................................................................................................................................ 21
Баштина и предшколско дете ........................................................................................................................................ 22
Ритмика и плес ................................................................................................................................................................ 23
Домска педагогија........................................................................................................................................................... 24
Методика развоја говора (I) ........................................................................................................................................... 25
Методика упознавања околине (I)................................................................................................................................. 26
Методика музичког васпитања (I)................................................................................................................................. 27
СТРУЧНО-ПЕДАГОШКА ПРАКСА II ........................................................................................................................ 28
Психологија дечје игре................................................................................................................................................... 29
Сценска уметност ........................................................................................................................................................... 30
Основи математике за васпитаче................................................................................................................................... 31
Физичко васпитање-активности у природи.................................................................................................................. 32
Луткарска радионица...................................................................................................................................................... 33
Дидактичко-игровна средстава...................................................................................................................................... 34
Методика развоја говора (II).......................................................................................................................................... 35
Методика упознавања околине (II) ............................................................................................................................... 36
Методика музичког васпитања (II) ............................................................................................................................... 37
Методика почетног развијања математичких појмова (I) ........................................................................................... 38
Методика физичког васпитања (I)................................................................................................................................. 39
Методика ликовног васпитања (I)................................................................................................................................. 40
СТРУЧНО-ПЕДАГОШКА ПРАКСА III....................................................................................................................... 41
Методика почетног развијања математичких појмова (II).......................................................................................... 42
Методика физичког васпитања (II) ............................................................................................................................... 43
Методика ликовног васпитања (II)................................................................................................................................ 44
СТРУЧНО ПЕДАГОШКА ПРАКСА IV...................................................................................................................... 45
Васпитање за толеранцију: инклузивност и мултикултуралност............................................................................... 46
Рад са даровитом децом ................................................................................................................................................. 47
Хигијена........................................................................................................................................................................... 48
Сарадња породице и дечјег вртића ............................................................................................................................... 49
ЗАВРШНИ РАД.............................................................................................................................................................. 50
1
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Социологија образовања
Наставник: Зоран Ж. Милошевић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Да студенти стекну увид у развој и значај образовања у друштву, увид у основне норме и вредности
које се образовањем постижу.
Исход предмета
Компетентност студената да преко образовног система, предавања, препоручене и допунске
литературе, ваљано сагледају могућност пунијег живота, креативнијег човека, да доприносе
слободном и осмишљеном квалитету живљења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет социологије образовања. Појам образовања. Социјализација, васпитање и образовање.
Образовање и конформизам. Образовање и индоктринација. Различити приступи образовању и
теоријске оријентације. Образовање и друштво. Образовање и вредности. Образовање,наслеђе и
традиција. Друштвене неједнакости и неједнакости у образовању. Образовање и социјална
мобилност. Друштвене промене и образовање. Школа као институција и утицај породице на
образовне аспирације. Школа, ученици и девијантно понашање. Образовање и стваралаштво.
Васпитање за слободно време. Образовање, професије и професионална оријентација.
Професионализација улога, образовање и пол. Предрасуде о професионалној улози жене.
Модернизација, образовање и научно технолошка револуција. Савремено информатичко друштво и
образовање. Образовање и религија. Образовање и еколошка култура. Демократизација образовања.
Образовање и еманципација. Постмодерно образовање.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Циљеви образовања. Историја образовања социолошки контекст. Образовање и васпитање-сличности
и разлике. Социјализација-аналитички прступ. Социјализација и манипулација. Образовање и
обучавање-разлике. Педагошки чин кили симболичко насиље. Рад и слободно време. Медијско
насиље и утицај на децу. Екологија изазов за образовање. Религијска и религиозна култура-изазов за
школу. Образовање за животну средину. Глобализација и образовање.
Литература
Основна:
1. Драган Коковић: Социологија образовања, Матица српска, Нови Сад, 1994.
2. Ненад Кецмановић: Социологија образовања (Хрестоматија)
3. Миомир Ивковић: Образовање и промене, Стручна књига, Београд, 1991.
4. М. Вујевић: Увод у социологију образовања, Информатор, Загреб, 1991.
Допунска:
1. Мод Барлоу и Хедер-Џејн Робертсон: Хомогенизација школства
2. Хелена Норберг-Хоџ: Притисак да се изврши модернизација и глобализација
3. Џ. Мандер и Е. Голдсмит: Глобализација - зборник радова, Клио, Београд, 2003.
4. Иван Илич: Доле школе, Дуга, Београд, 1972.
5. Lesourne J.: Образовање и друштво, изазови 2000. године, Едука, Загреб, 1993.
6. Е. Диркем: Образовање и социологија, Societas, Загреб, 1996.
7. Meighan R.: Sociology of educating, 2nded, Cassell Educational Ltd, London, 1996.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, менторски рад, консултације, самостално истраживање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
70 поена Завршни испит
30 поена
активност у току предавања
20 писмени испит
практична настава
10 усмени испт
30
колоквијум-и
25 практични испит
семинар-и
15
2
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Савремени српски језик
Наставник: Анђелка М. Лазић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Стицање функционалних знања из области савременог српског језика; овладавање појмом стандардног
(књижевног) језика и врста књижевнојезичких норми. Упућивање у запажање манифестовања и кршења
књижевнојезичке норме у разним видовима и на разним нивоима језичког општења.
Исход предмета
Студенти су оспосбљени за: посматрања и истраживања језичких чињеница везаних за свакодневно
споразумевање, дечји говор и говор локалне средине; посматрање језичких чињеница у језичком систему
и дубље понирање у језик и стил књижевних дела за децу; коришћење лингвистичке литературе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Облици језичке комуникације. Књижевнојезичка норма и њене врсте. Фонетика и фонологија српског
језика. Типови промена именских и глаголских речи. Морфолошка норма српског језика. Нестандардни
облици променљивих речи у дечјем говору и у идиому средине. Лексика и лексичка норма. Речници
српског језика. Речи и њихови облици у реченици. Реченице у сложеном исказу. Синтаксичка норма.
Зарез међу речима и реченицама – одлике логичке интерпункције.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе запажања, бележења, класификовања и разматрања језичких чињеница и карактеристичних појава у
свакодневној комуникацији са децом и одраслима, у медија, уџбеника, књижевних дела. Израда и реализација
индивидуалних пројеката у области говора и језика. Правописне вежбе у вези са фонолошким алтернацијама.
Вежбе писања великог и малог слова, одвојеног и састављеног писања речи.
Литература
Основна:
1. Бугарски, Р. (2003) Увод у општу лингвистику, Чигоја штампа, Библиотека XX век, Београд.
2. Станојчић, Живојин, Поповић, Љубомир (2004) Граматика српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд.
3. Клајн, И. (2002) Прилози граматици српскога језика II Творба речи у савременом српском језику,
Други део, Суфиксација и конверзија, Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за српски
језик, САНУ, Матица српска, Београд-Нови Сад.
Допунска:
1. Клајн, И. (2002б) Речник језичких недоумица, Четврто, прерађено и допуњено издање, Чигоја штампа,
Београд.
2. Речник српскохрватскога књижевног језика I, II (1971-1976) МС, МХ, 1967, III, IV, V, VI, Нови Сад,
Загреб.
3. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 1-16, (1959-2009) Институт за српскохрватски
језик, САНУ, Београд.
4. Речник српског књижевног језика (2008) Матица српска, 1967, Нови Сад.
5. Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 1994 (са овогодишњим допунама).
6. Лазић, А. (2008) Грађа за речник говора Мачве, Културни центар, Шабац.
Број часова активне наставе
Остали
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици наставе:/
Студијски истраживачки рад:/
часови
Методе извођења наставе
Теоријска излагања, дискусије у семинару, самостална истраживања језика
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена Завршни испит
50 поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
10
20
20
писмени испит
усмени испт
практични испит
20
30
3
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Општа педагогија
Наставник: Ратко С. Пејић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Студенти ће усвојити неопходну научну и стручну педагошку терминологију, различите теоријске
поступке, концепте и моделе васпитања и образовања. Усвојиће и основне педагошке појмове:
васпитање, образовање, васпитно-образовни процес, институције васпитања и образовања.
Подстицати: сензибилитет за педагошку проблематику, критички приступ на питања и проблеме
савремене педагошке теорије и праксе.
Исход предмета
Повећан ниво професионалне компетенције, углед властите професије и развој опште педагошке
културе васпитача; оспособљеност за остваривање што успешнијег и квалитетнијег васпитно образовног рада са децом предшколског израста кроз стечена теоријска и практична знања, умења и
вештине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Друштвено-историјски развој васпитања, као друштвене делатности. Развој идеја о васпитању и
допринос педагошких класика развоју педагошке мисли и васпитању. Конституисање педагогије као
науке. Систем педагошких дисциплина и однос педагогије са другим наукама. Основне педагошке
категорије и појмови: васпитање, самоваспитање, образовање, самообразовање, континуирано и
целоживотно учење. Систем васпитања и образовања у РС. Основни фактори развоја и васпитања
личности. Циљ и задаци васпитања. Демократизација васпитања и образовања. Васпитна подручја:
интелектуално, морално, радно, естетско, физичко/здравствено и еколошко васпитање. Општи
принципи-начела васпитног рада. Опште васпитне методе. Личност васпитаника. Деца са посебним
потребама. Личност, компетенције и одговорност васпитача.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа и расправа о педагошким појавама и проблемима из појединих извора педагошке литературе
и васпитно-образовне праксе у раду са децом у предшколским установама.
Литература
Основна:
1. Баковљев, М: (1997): Основи педагогије, Виша школа за образовање васпитача у Вршцу, Вршац.
2. Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (1992): Педагогија, Научна књига, Београд.
3. Giesecke H. (1993): Увод у педагогију, Едука, Загреб.
Допунска:
1. Грандић, Р. и Гајић, О. (2001): Теорије интелектуалног васпитања, Савез педагошких друштава
Војводине, Нови Сад.
2. Ђорђевић, Ј. (1996): Морално васпитање - теорија и пракса, Савез педагошких друштава Војводине,
Нови Сад.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: 15
Други
облици Студијски истраживачки рад:/
наставе:/
30
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе, рад у паровима и групама, самосталан рад студената, презентација и дискусија и
консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена Завршни испит
50 поена
активност у току предавања
8 писмени испит
50
практична настава
7 усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
15
4
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Психологија развоја личности
Наставник: Бранка С. Павловић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
• Стицање знања о појму личности, развоју и чиниоцима развоја личности, карактеристикама
личности и различитим теоријским погледима на развој личности.
• Разумевање значаја познавања развоја личности за рад будуђег васпитача/ице.
• Развијање свести о могућностима примене стечених знања у будућем раду са децом
предшколског узраста.
Исход предмета
До краја курса, студенти/киње ће:
• Разумети појмове: личност, развој личности, чиниоци развоја личности, каркатеристике (црте)
личности, мотивација, емоције, теорије развоја личности.
• Повећати ниво сопствених знања о личности и њеном развоју.
• Развити свест о могућностима примене стечених знања у будућем, практичном раду
васпитача/ице са децом предшколског узраста.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам личности и основни појмови значајни за разумевање личности. Чиниоци развоја, методе и
технике проучавања личности. Главни правци проучавања и теорије личности – психоаналитичке,
психосоцијалне, хуманистичке, бихејвиористичке итд. Развојне кризе, фрустрација, стрес и
механизми одбране. Појам и значај интерперсоналних односа и интерперсоналне комуникације.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са проблемским ситуацијама у развоју личности, могућностима њиховог разрешења и
техникама за испитивање карактеристика личности. Самопроцена студената помоћу различитих
тестова и инвентара личности.
Литература
1. Рот, Н. (2010): Психологија личности. Београд. Завод за уџбенике.
2. Рот, Н. (2010): Основни социјалне психологије. Београд. Завод за уџбенике.
3. Смедеревац, С. и Митровић, Д. (2006): Личност – методи и модели. Београд. Центар за
примењену психологију.
4. Требјешанин, Ж. (2002): Речник психологије. Београд: Стубови културе.
5. Требјешанин, Ж. (2010): Психологија личности. Београд. Учитељски факултет.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: 15 Други облици наставе:/ Студијски истраживачки рад:/
30
Методе извођења наставе
• Теоријска настава - интерактивно предавање;
• Практична настава:
o Вежбе (радионице – workshops, засноване на коришћењу различитих техника: мождана олуја,
пленарна дискусија, дебата, кооперативни рад у малим групама, играње улога итд.)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
15 писмени испит
40
практична настава
20 усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
5
5
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Информатика са рачунарством
Наставник: Татјана Б. Бајић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљеви предмета:
Оспособљавање студената да овладају знањем и техникама примене рачунара током даљег школовања,
као и у будућем професионалном раду.
Исход предмета
Подигнут општи ниво образовања у вези са начином рада и употребе персоналних рачунара, као и
организацијом и могућностима Интернета и Web-а. Кроз практичан рад на рачунару, уз претходну
теоријску припрему, студенти су оспособљени за: техничку израду семинарских радова, анкета,
позивница, обавештења и сл; графоаналитичко представљање и обраду података; коришћење
електронских облика комуникације и претрагу Web-a; техничку израду мултимедијалних
презентација са акцентом на децу предшколског узраста; употребу апликативног софтвера у
едукативне сврхе.
Садржај предмета
Теоријска настава Информатика - основни појмови. Појам алгоритма. Информатика и рачунарство.
Историја развоја рачунара. Персонални рачунар -компоненте и начин рада. Организације података на
персоналном рачунару. Графички оријентисани оперативни системи. Рачунарске мреже. Интернет и
World Wide Web. Персонални рачунар у васпитно образовном процесу. Процентни рачун. Популација
и обележје. Расподела обележја. Хистограм. Узорак. Неке карактеристике узорачке расподеле. Појам
функције и примена неких унапред дефинисаних функција. Мултимедијалне слајд презентације –
намена и значај.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Кориснички програм за рад са текстом. Кориснички програм за графоаналитичку обраду података.
Техничка израда мултимедијалних слајд презентација. Електронска размена података. Претрага Web-a.
Литература
1. Cox J., Preppernau J.(2010.): Windows 7 - корак по корак, CET (издавач оригинала: Microsoft
Press)
2. Cox J., Preppernau J. (2007.): MS - Word 2007 - корак по корак, CET (издавач оригинала:
Microsoft Press)
3. Cox J., Preppernau J. (2007.): Microsoft Office Power Point 2007 корак по корак, CET (издавач
оригинала: Microsoft Press)
4. Младеновић П. (1998.): Елементарни увод у вероватноћу и статистику, Друштво
математичара Србије, Београд
5. Парезановић Н. (1995.): Основи рачунарских система, Издавачко предузеће наука Наука
6. Frye Curtis D. (2007.): Microsoft Office Excel 2007 корак по корак, CET (издавач оригинала
Microsoft Press)
Остали
Број часова активне наставе 60
часови: /
Предавања: 15
Вежбе: 45 Други облици наставе:/ Студијски истраживачки рад:/
Методе извођења наставе
Теоријска настава – фронтално и интерактивно предавање кроз усмено излагање и дијалог са
студентима; Практична настава – практична израда вежби на рачунарима уз асистенцију предавача
и претходну теоријску припрему.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена 50 Завршни испит
поена 50
активност у току предавања
5 писмени испит
15
практична настава
20 усмени испт
15
колоквијум-и
20 практични испит
20
семинар-и
5
6
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Телесни развој и здравствено васпитање
Наставник: Светлана Ђ. Карић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознавање студената са одређеним областима медицинске науке које ће примењивати у
свакодневном раду са децом, у циљу унапређења и очувања здравља и обезбеђења њиховог
правилног раста и развоја. Стицање знања, вештина и облика понашања усмерених према здравом
начину живота код деце и свих оних који раде са децом.
Исход предмета
Студенти ће стећи знања о основама заштите здравља и неге деце, познавати најчешћа обољења тог
узраста, улогу родитеља и васпитача у спречавању и препознавању обољења и помоћи при лечењу.
Посебно је наглашена улога васпитача у превенцији превентабилних болести и промоцији здравља.
Садржај предмета
Теоријска настава
Физиологија антенаталног и постнаталног развоја детета. Основне карактеристике раста и развоја
Психомоторни и телесни развој одојчета, малог детета и предшколског детета. Методе и облици
контроле развоја и стања здравља деце. Најчешћи поремећаји у расту и развоју. Основи личне
хигијене. Хигијена исхране деце. Најзначајнији фактори који утичу на здравље становништва и деце.
Упознавање са витално статистичким показатељима. Најчешће заразне и незаразне болести код деце.
Календар вакцинација. Улога васпитача у препознавању и превенцији превентабилних болести.
Теоријски концепт здравља и здравственог васпитања. Садржај и методе здравствено-васпитног рада;
Превенција пушења, алкохолизма, болести зависности, хроничних масовних незаразних болести.
Репродуктивно здравље младих и превенција полно преносивих болести, Здравствено васпитни рад
на превенцији болести прљавих руку. Улога и значај предшколске установе у унапређењу здравља
деце.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Усмерене на примену знања и вештина у свакодневном животу – како да деца стекну основне информације
о здрављу, развију позитивну слику о себи, формирају навике и развију вештине неопходне за постизање
здравог понашања, итд. Крајњи циљ вежби треба да резултира израдом програма рада у предшколским
установама који даје важност превентивним мерама и активностима.
Литература
1. Марковић, М. (2001): Телесни развој и здравствено васпитање, Виша школа за образовање
васпитача, Шабац
2. Јовановић, В. и сар. (2002): Педијатар у кући – приручник за родитеље о развоју, нези, исхрани и
болестима деце, Веларта, Београд
3. Цуцић, В. (2000): Социјална медицина (поглавља – Здравље, Мерење здравља, Заштита здравља,
Васпитање за здравље). Медицински факултет. Савремена администрација, Београд
4. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије (1997): Примарна здравствена заштита
мајке и детета. Београд
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 45 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације за семинарске и дипломске радове студената, колоквијуми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена Завршни испит
50 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
50
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
25 практични испит
семинар-и
15
7
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Енглески језик (I)
Наставник: Сања Д. Вулетић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Оспособљавање за коришћење језика струке и стручне литературе, као и за конверзацију везану за
конкретне ситуације, теме из културе и цивилизације наше земље, као и земаља енглеског говорног
подручја.
Исход предмета
• Знања и способности студената за коришћење енглеског језика не само као међународног језика,
већ и као језика струке, у циљу активног праћења стручне литературе.
• Самосталност у усменом и писаном комуницирању, како у свакодневним ситуацијама, тако и у
пословним контактима, уз коришћење једноставних синтаксичких конструкција, уз употребу
основне и фреквентне лексичке грађе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у лексичку, семантичку, синтаксичку, фонолошку и граматичку анализу енглеског језика.
Употреба и функција неодређеног и одређеног члана. Врсте и множина именица (бројиве и небројиве
именице, детерминатори уз бројиве и небројиве именице, саксонски и нормански генитив). Заменице.
Поређење придева и прилога. Бројеви. Глаголска времена. Модални глаголи. Предлози.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбање садржаја обрађњних кроз теоријску наставу на практичним примерима и текстовима из
области образовања и развоја деце.
Литература
1. John and Liz Soars (2010): New Headway English Course, Third Edition, Oxford University Press,
Oxford
2. Paterson, K. Harrison, M. and N. Coe (2010): Oxford Living Grammar, OUP, Oxford
3. Murphy, R. , English Grammar in Use(2006): Cambridge University Press. Cambridge
4. Хлебец, Б. (2008): Енглеско-српски речник, Српско-енглески речник, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд
5. Carter, R. i M. McCarthy (2010): Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press.
Cambridge.
6. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Third edition, Cambridge University Press. Cambridge.
2010.
7. Redston, C. i G. Cunningham (2010): Face to Face (intermediate). Cambridge University Press.
Cambridge.
8. Аутентични материјали из разних извора.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
• Теоријска настава - интерактивно предавање;
• Практична настава:
o Вежбе, самостални преводи, тестови, усмене самосталне презентације студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
40
практична настава
10 усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
дијалошки облик рада
20
8
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Књижевност за децу
Наставник: Ружица Д. Јовановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознавање најважнијих обележја књижевних дела за децу и њихових структурних елемената: тема,
идеја, ликова, композиције, стила, језика. Упућивање у савремене методе анализе откривањем
доминантних чинилаца у структури књижевног дела. Развијање осетљивости студената за уметничке,
естетске, психолошке и моралне појаве и вредности и неговање књижевног укуса будућих васпитача.
Исход предмета
Изучавање предмета треба да резултира оспособљеношћу студената - будућих васпитача за поуздан
избор вредних књижевних текстова за децу и адекватно доживљавање и примерено тумачење
уметничко-естетских и психолошко-моралних чинилаца књижевних дела.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, име и одлике књижевности за децу. Тематика, идеје, ликови, композиција, стил, језик. Усмена
књижевност за децу. Писана књижевност за децу (страна и домаћа). Избор из поезије. Приповедне
врсте: бајке и фантастичне приче, басне, приче и приповетке.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе тумачења књижевних дела (дискусије у књижевном клубу, радионици и сл.): сваки студент
формулише сопствени доживљај дела - узбуђује га врста тематике, или расположење, можда
сликовност, метафорика, симболика израза, или звук и ритам стиха, композиција, поруке итд., да би
се пронашао „кључ“, чинилац од којег је најделотворније кренути у анализи конкретног књижевног
дела (од наслова, основног мотива, композиције, рефрена, неке слике, стилске фигуре или поступка,
кључних речи и сл.). Израда семинарских радова.
Литература
1. Дотлић, Љубица и Каменов, Емил, (1996): Књижевност у дечијем вртићу, Змајеве дечје игре,
Нови Сад;
2. Миомир Милинковић, (2006):Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак;
3. Милинковић, Миомир, (2010): Нацрт за периодизацију књижевности за децу, Змајеве дечје
игре, Нови Сад;
4. Пијановић, Петар (2005): Наивна прича, СКЗ, Београд.
5. Тихомир Петровић, (2008): Историја српске књижевности за децу, Змајеве дечје игре, Нови
Сад;
6. Душан Радовић, (1984): Антологија српске поезије за децу, Српска књижевна задруга, Београд,
7. Самарџија, Снежана, (2002): Народне басне и приче о животињама, Гутембергова галаксија,
стр: 5-38, 51-52, 101-103; Београд;
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
• Теоријска настава - интерактивно предавање;
• Практична настава: Вежбе, семинарски радови, консултације, сусрети са писцима и критичарима,
конверзаториј (разговор о питањима која студенти постављају).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена Завршни испит
45 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
20 усмени испт
45
колоквијум-и
практични испит
семинар-и
20
9
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Предшколска педагогија
Наставник: Бранка Б. Савовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Студенти се оспособљавају да:
• Знају и разумеју теоријска полазишта и да разумеју импликације произишле из различитих
педагошко-психолошких теорија у домену предшколске педагогије.
• Критички прихватају различитости у приступу васпитању и да развијају позитиван професионални
став у односу на све учеснике у васпитно-образовном процесу, а посебно да развијају
компетенције за рад са дететом предшколског узраста.
Исход предмета
• Оспособљеност студената да знају и разумеју различита теоријска полазишта и да препознају
импликације произишле из њих.
• Развијеност основних компетенција за рад са дететом предшколског узраста.
• Прихватање различитости у приступу васпитању и креирање основа за позитивне и
професионалне интеракције са осталим учесницима у васпитно – образовном раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам васпитања и образовања предшколског детета. Историјски развој теоријских полазишта
предшколске педагогије и граничних наука и њихове импликације на савремене педагошке
концепције. Социјални, емоционални, когнитивни и морални развој детета предшколског узраста.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Препознавање основних карактеристика различитих теоријских полазишта предшколске педагогије у
савременим приступима васпитању. Индивидуални и групни истраживачки рад: уочавање
карактеристика социјалног, емоционалног, когнитивног и моралног развоја детета.
Литература
1. Каменов, Е.(2002): Предшколска педагогија, (књига прва), Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд.
2. Савовић, Б. (2009):Дискурс предшколске установе: курикулум, модел, организација и
евалуација рада, у: Копас - Вукашиновић, Е. (ур.): Перспективе квалитетног развоја
предшколског детета, Јагодина:Педагошки факултет.
3. Клеменовић, Ј.(2009):Остваривање права детета у систему предшколског васпитања и
образовања Србије, у: Копас - Вукашиновић, Е. (ур.): Перспективе квалитетног развоја
предшколског детета, Јагодина:Педагошки факултет.
4. Савовић, Б. (2010): Интерни материјали.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Фронтални рад, самостални (индивидуални) рад студената, рад у паровима, групни и тимски рад.
Радионичарски рад. Дебатне дискусије. «Браинсторминг» на нивоу групе. Рад кроз мини –
истраживања и развој идејних пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
40 поена Завршни испит
60 поена
активност у току предавања
20 писмени испит
60
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
практични испит
домаћи рад
20
10
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Психологија предшколског детета
Наставник: Бранка С. Павловић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
• Стицање знања о психичком развоју предшколског детета у функцији будућег позива.
• Оспособљавање за практичну примену стеченог знања у васпитном раду са децом.
Исход предмета
До краја курса, студенти/киње ће:
• Стећи основна знања из психологије предшколског детета неопходна за рад са децом
предшколског узраста.
• Повећати личну осетљивост за развојне потребе предшколског детета.
• Развити вештине примене стечених знања у раду са децом, родитељима и другим актерима
развоја предшколског детета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет и методе проучавања предшколског детета. Значај ране интеракције са родитељима.
Урођене карактеристике детета. Законитости психофизичког развоја на предшколском узрасту.
Појам и теорије когнитивног развоја: Пијажеова теорија когнитивног развоја; Виготски и значај зоне
наредног развоја, Брунерова теорија. Развој говора.Социјално-емоционални развојпредшколског
детета.Обучавање на чистоћу. Психосексуални развој и усвајање родне улоге.
Формирање слике о себи. Улога и значај дечје игре и цртежа. Утицај породичних односа на развој
предшколског детета. Деца са сметњама у развоју и њихова социјална инклузија.Фактори
прилагођавања на вртић; Личност васпитача и комуникација са децом и родитељима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дискусија усвојених теоријских знања на основу анализе случајева и разматрање резултата
посматрања деце у различитим ситуацијама. Креирање инструмената за испитивање понашања деце и
родитеља.
Литература
1. Каменов, Е. (2008): Васпитање предшколске деце. Београд: ЗУНС.
2. Крсмановић, М., Шаин, М., Марковић, М. И сарадници (2006): Корак по корка 2 – васпитање
деце од три до седам година. Београд: Креативни центар.
3. Мишкељин, Л. (2008): Дечји вртић као извор курикулума. Београд: Задужбина Андрејевић.
4. Сретенов, Д. (2008): Креирање инклузивног вртића. Београд: Центар за примењену
психологију.
5. Шаин, М., Марковић, М., Ковачевић, Ј. И сарадници (2006): Корак по корак 1 – васпитање
деце до три године. Београд: Креативни центар.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
• Теоријска настава - интерактивно предавање;
• Практична настава:
o Вежбе (радионице – workshops, засноване на коришћењу различитих техника: мождана
олуја, пленарна дискусија, дебата, кооперативни рад у малим групама, играње улога итд.)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
15 писмени испит
40
практична настава
20 усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
5
11
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Вокално-инструментална настава
Наставник: Марина С. Апелић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Музичко описмењавање и оспособљавање студената за елементарно коришћење инструмента
(клавир, синтисајзер, хармоника). Развијање осећаја за ритам и интонативно чисто певање, неговање
музичког укуса и упознавање са могућностима интерпретације на инструментима. Упознавање са
музичко-стилским епохама и композиторима. Оспособљавање студената за једноставно
хармонизовање и компоновање дечјих песама. Упознавање са дечјим инструментима (Орфов
инструментариј) и могућностима примене.
Исход предмета
Музичка писменост и оспособљеност студената за елементарно коришћење инструмената.
Оспособљеност студента за једноставно хармонизовање и компоновање дечјих песама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основи музичке теорије (звук, тон, имена тонова, тонски систем, ноте, линијски систем, кључ,
трајање тонова, паузе, лествице, повишени и снижени тонови, интервали). Основни изражајни
елементи музике (ритам, мелодија, хармонија, динамика, темпо, артикулација). Значајне епохе и
композитори (почеци музике, музика источних цивилизација, црквена музика средњег века, доба
ренесансе, музички барок, класицизам, романтизам, 20. век, музичка култура Србије).
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Примена стечених знања у пракси: ритмичке вежбе (примери за савлађивање различитих ритмичких
мотива), ритмички диктати (оспособљавање студената за записивање запажених ритмичких фигура);
мелодијске вежбе (оспособљавање студената за певање „prima vista“ једноставних мелодијских
примера и дечјих песама); мелодијски диктати. Оспособљавање студената за свирање на инструменту
(поставка леве и десне руке, артикулација, постављање прстореда, синхронизација леве и десне руке)
у циљу извођења лакших композиција прилагођених њиховим извођачким могућностима. Певање и
свирање на одабраном инструменту. Транспоновање и хармонизовање дечјих песама. Примена дечјег
инструментарија.
Литература
1. Вукашиновић, Н. (1984): Растимо с песмом, II проширено издање, Дечје новине, Г. Милановац
2. Деспић, Д. (2007): Теорија музике, Завод за уџбенике, Београд
3. Ђурковић-Пантелић, М. (1998): Методика музичког васпитања деце предшколског узраста (1153. стр., 114-120. стр.), Виша школа за образовање васпитача, Шабац
4. Јабланов, Н. (2005): Народне песме и игре, Креативни центар, Београд
5. Кршић, Ј. (2001): Почетна школа за клавир, Marcompany, Београд
6. Петровић, М. (2000): Најмлађем пијанисти, Школица за клавир, Ниво А, ДП Нота, Књажевац
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Теоријска и практична настава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
50 поена
50 поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
20
усмени испт
колоквијум-и
20
практични испит
50
семинар-и
12
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика васпитно-образовног рада (I)
Наставник: Бранка Б. Савовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Студенти се оспособљавају да:
• Знају и разумеју организацију и карактеристике живота и рада у предшколским васпитно-образовним
установама.
• Развију позитиван професионални став, способности и вештине за организовање и структурирање
активности у предшколској установи и да умеју да остваре позитиван, интерактиван однос са децом и
осталим учесницима васпитно-образовног процеса.
• Успешно планирају, програмирају, организују и реализују васпитно-образовне активности у пракси и
да евалуирају урађено.
Исход предмета
• Оспособљеност студената да знају и разумеју организацију и карактеристике живота и рада у
јаслицама, вртићу и алтернативним облицима предшколских васпитно-образовних установа.
• Развијеност позитивног става, професионалних способности и вештина за организовање и
структурирање активности у предшколској установи и оспособњеност за остваривање отвореног,
интерактивног односа са децом, родитељимљ и окружењем.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предшколска установа: организација живота и рада у васпитно-образовној установи. Основни и
алтернативни облици предшколских установа. Специфичности индивидуалног рада са децом
предшколског узраста. Планирање и структуирање васпитно – образовног процеса. Улога васпитача у
организацији и извођењу васпитно-образовног процеса. Основне методе и облици рада рада са децом
предшколског узраста. Карактеристике васпитно – образовног рада у предшколским установама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Оспособњавање за васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста: увежбавање емпатијске
комуникације и израде договорних правила понашања у групи. Оспособљавање за сарадњу са
колегама, родитељима и средином. Правила комуникације. Тимски рад, рад на пројекту и/или миниистраживању: израда идејног пројекта интеракције са родитељима и /или средином.
Литература
1. Савовић, Б. (2011): Анализа дискурса, Задужбина Андрејевић, Београд (стр. 30-63)
2. Копас-Вукашиновић, Е.(2010): Предшколски програми у Србији, Јагодина: Педагошки факултет
(124-138)
3. Савовић, Б. (2009): Реч о развоју агресивног понашања, Зборник бр. 10, Шабац:Висока школа
струковних студија за васпитаче.
4. Атанацковић, Н.и Ашковић, М. (2004): Развојна мапа, Креативни центар, Београд.
5. Савовић, Б. (2010): Интерни материјали.
6. Марковић, М., Шаин, М. и сар. (2002): Корак по корак 1, Креативни центар, Београд.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Фронтални рад, самостални (индивидуални) рад студената, рад у паровима, «puzzle» групама, групни
и тимски рад. Дебатне дискусије. Радионичарски рад. «Brainstorming» на нивоу групе. Рад кроз мини
– истраживања и развој идејних пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
70 поена Завршни испит
30 поена
активност у току предавања
15 писмени испит
30
практична настава
15 усмени испт
колоквијум-и
40 практични испит
семинар-и
13
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика рада на припреми деце за полазак у школу
Наставник: Бранка Б. Савовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Студенти се оспособљавају да:
• Знају и разумеју појмове готовости (зрелости) детета за полазак у школу, социјализације, раног
образовања и утицаја искуства на развој мишљења, способности учења и развој позитивне
унутрашње мотивације предшколског детета у оквиру припремног предшколског програма.
• Знају и разумеју чињенице и увиђају суштинске карактеристике припремног предшколског
програма, као и сличности и различитости програма А и програма Б и НТЦ програма;
• Разумеју импликације произишле из различитих система и програма предшколског васпитања.
Исход предмета
• Оспособљеност студената за разумевање појма готовости (зрелости) детета за полазак у школу,
социјализације, као и за разумевање појма раног образовања и утицаја искуства на развој,
посебно на развој позитивне унутрашње мотивације, емоција, мишљења, способности учења и
креативног изражавања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам готовости (зрелости) детета за полазак у школу. Циљеви, задаци и методе рада у припремном
предшколском програму. Социјализација. Образовање деце предшколског узраста: појам раног
образовања. Утицај искуства на развој позитивне унутрашње мотивације, емоција, мишљења, учења и
креативног изражавања предшколског детета.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Припремни предшколски програм: анализа структурних карактеристика, разрада, имплементација и
евалуација активности у оквиру Модела А, Б и НТЦ програма.
Литература
1. Каменов, Е.(2002): Предшколска педагогија, (књига друга део: Образовање деце
предшколског узраста), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
2. Шефер, Ј. (2005): Креативне активности у тематској настави, Институт за педагошка
истраживања, Београд. (Стране: 48-68).
3. Рајовић, Р.(2009): МЕНСА – НТЦ систем учења, први део (предшколски узраст): ИQ детета,
брига родитеља, Нови Сад: Абецеда Д.О.О.
4. Правилник о општим основама предшколског програма, Просветни преглед, Министарство
просвете и спорта Републике Србије (2006).
5. Савовић, Б.: интерни материјали.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Фронтални рад, самостални (индивидуални) рад студената, рад у паровима, групни и тимски рад.
Дебатне дискусије. Радионичарски рад. «Brainstorming» на нивоу групе. Рад кроз мини –
истраживања и развој идејних пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
40 поена Завршни испит
60 поена
активност у току предавања
20 писмени испит
60
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
14
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика васпитно-образовног рада (II)
Наставник: Бранка Б. Савовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Студенти се оспособљавају да:
• Знају и разумеју организацију и карактеристике васпитања у установи и стручно и вешто
планирају, организују, структуирају, реализују и евалуирају активности у предшколској установи.
• Умеју да раде у тиму са колегама, родитељима, децом и осталим учесницима васпитно-образовног
процеса.
Исход предмета
• Студенти су оспособљени да знају и разумеју организацију и карактеристике васпитања у
установи и да развију позитиван професионални став, способности и вештине за планирање,
организовање, структуирање, реализовање и евалуацију активности у предшколској установи;
• Умеју да раде у тиму са колегама, родитељима, децом и осталим учесницима васпитно-образовног
процеса.
Садржај предмета
Теоријска настава
Способности детета предшколског узраста. Методе рада и развој психомоторних и перцептивних
способности деце. Когнитивни развој детета предшколског узраста. Карактеристике мишљења детета
предшколског узраста и методе рада. Методе рада и развој емоционалне интелигенције деце. Методе
рада и развој социјалне интелигенције. Дискурзивни приступ развоју особености сваког детета.
Позитивна дисциплина у предшколској установи.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Реализација у предшколској установи: активност се планира, организује, реализује и евалуира кроз
тимски рад са колегама, уз увежбавање различитих метода и облика васпитно-образовног рада са
децом.
Литература
1. Манојловић, А. и Младеновић, У.(2001): Психологија предшколског детета, Центар за
примењену психологију, Београд.
2. Бонтон, било које издање.
3. Савовић, Б. (2011): Анализа дискурса, Задужбина Андрејевић, Београд (стр. 30-63)
4. Нелсен, Џ.(2007): Позитивна дисциплина за предшколце, Лео Комерц (Leo Commerce),
Београд.
5. Савовић, Б. (2010): Интерни материјали.
6. Марковић, М. и сар.(2002): Корак по корак 2, Креативни центар, Београд. (Стране: 137-183).
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Фронтални рад, самостални (индивидуални) рад студената, рад у паровима, групни и тимски рад.
Дебатне дискусије. Радионичарски рад. «Brainstorming» на нивоу групе. Рад кроз мини –
истраживања, акциона истраживања и развој идејних пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
30 поена Завршни испит
70 поена
активност у току предавања
30 писмени испит
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
практични испит
70
семинар-и
15
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методологија педагошких истраживања
Наставник: Ратко С. Пејић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Да студенти сазнају, разумеју и користе неопходну научну и стручну терминологију из области
педагошких истраживања. Оспособљавање студената да самостално и тимски кроз разноврсне
акционе микроистраживачке пројекте истражују актуелне проблеме у свом васпитно-образовном
раду у предшколској установи. Припрема студената за реализацију истраживачког пројеката у
функцији израде самосталног завршног рада.
Исход предмета
Оспособљеност студената да стручно-научно и критички размишљају; да уочавају, проучавају и
истражују одређене васпитне појаве и проблеме и да континуирано унапређују развој, васпитање и
учење деце у дечјим вртићима, да користе и резултате других истраживања у свом васпитнообразовном раду са децом у дечјим вртићима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Методологија педагошких истраживања у систему педагошких дисциплина и систему образовања
васпитача. Границе и могућности педагошких истраживања. Врсте педагошких истраживања. Етапе
педагошких истраживања: Избор проблема истраживања. Технике и инструменти за прикупљање
података. Мерне карактеристике истраживачких инструмената. Методе анализе података.
Квантитативна и квалитативна анализа резултата истраживања. Статистичка aнализа података. Врсте
извештаја. Писање извештаја. Објављивање и примена резултата истраживања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Заједничка израда и анализа истраживачких инструмената. Израда и анализа истраживачког пројекта.
Реализација и анализа самостално урађеног акционог-мини истраживања.
Литература
1. Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1996): Педагошка истраживања у школи, Београд.
2. Продановић, T. и сар. (1975): Истраживање у настави, Нови Сад.
3. Савићевић, М. Д. (1996): Методологија истраживања у васпитању и образовању, Врање.
4. Часописи и Интернет извори:. Домаћи и страни научни и стручни часописи и Интернет
извори у којима се расправља о проблемима проучавања и истраживања образовања и
васпитања.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе, рад у паровима и групама, самосталан рад студената, презентација и дискусија и
консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена Завршни испит
50 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
50
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
истраживачки рад
20
16
Студијски програм/студијски програми : Образовање струковних васпитача предшколске деце
Врста и ниво студија: Основне студије
СТРУЧНО-ПЕДАГОШКА ПРАКСА I
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Љиљана П. Станков
Број ЕСПБ: 6
Услов: Без претходних услова
Циљ:
Омогућити студентима увид у педагошку праксу васпитача-ментора и других васпитача,
конкретизацију васпитних теорија, вредности, уверења и ставова о васпитању. Упознати студенте са
социјалним, персоналним и просторно-материјалним условима рада у предшколској установи и
њеним педагошким стандардима. Унапредити капацитете студената за интеракцију, критичку
процену и евалуацију и припремити их за самосталну и интегрисану примену стечених сазнања и
вештина.
Очекивани исходи:
До краја Стручно-педагошке праксе I, студенти ће бити:
•
•
Оспособљени да кроз процес хоспитовања и улогу посматрача и сарадника васпитача-ментора
упознају услове рада у предшколској установи, правила и организацију рада у васпитној групи,
односе и улоге васпитача од којих зависи успешност и квалитет развоја, васпитања и образовања
деце.
Припремљени за самосталну критичку процену и евалуацију знања и вештина потребних за рад
васпитача.
Садржај стручне праксе:
У току стручно-педагошке праксе студенти упознају просторне и техничке услове рада васпитнообразовне установе, распоред и дневни ток активности (од пријема деце до одласка кући).
Студентима се презентује законодавна и друга документација и евиденција (Правилник о општим
основама предшколског програма, Правилник о унутрашњој организацији предшколске установе,
статут предшколске установе, трајни документи предшколске установе: летопис, матична књига,
педагошки нормативи, именик деце и др.), план и програм предшколске установе (годишњи,
месечни, недељни и дневни план рада васпитача). Студенти се упознају се са васпитачима,
васпитачем - ментором и учествују као посматрачи и/или помагачи у остваривању појединих
васпитно-образовних активности са децом. Припремају се за самосталну реализацију васпитне
праксе, интеракцију са децом и самоевалуацију. Воде дневник педагошке праксе.
Број часова , ако је специфицирано: 168 (120 сати у предшколској установи + 48
сати за припрему за праксу, писање дневника праксе и извештаја).
Методе извођења :
Менторска настава, консултације, припрема за праксу и пракса у предшколским и другим васпитнообразовним установама у којима бораве деца предшколског узраста.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Студент се не процењује квантитативном, већ квалитативном оценом у форми: успешно
реализовао/није успешно реализовао студентску праксу. Квалитативну оцену студенту у индекс
уписује наставник задужен за организацију стручне праксе, а на основу дневника праксе и мишљења
о студентовом понашању у току праксе. Оба документа потписује васпитач-ментор.
17
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Енглески језик (II)
Наставник: Сања Д. Вулетић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
• Оспособљавање за самостално коришћење језика струке и стручне литературе, као и развијање
вештина нужних за обављање конверзације у конкретној ситуацији.
• Обогаћивање општих знања кроз обраду тема из културе и цивилизације наше земље, као и
земаља енглеског говорног подручја.
• Стицање знања о појму личности, развоју и чиниоцима развоја личности, карактеристикама
личности и различитим теоријским погледима на развој личности.
Исход предмета
Оспособљеност студената:
• Да разумеју главне идеје сложенијих текстова који се баве конкретним, али и апстрактним
темама, као и да учествују у стручним разговорима.
• Да комуницирају течно и тачно, да аргументовано износе своје мишљење о одређеним темама
користећи шири вокабулар и да активно учествују у дискусијама.
• Да разумеју дуже говоре и прате предавања и читају текстове који се баве савременим
проблемима и да напишу есеј аргументујући мишљење адекватним примерима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пасив, слагање времена, управни и неуправни говор. Герунди. Инфинитиви. Партиципи. Фразални
глаголи. Редослед придева у реченици. Типови клауза у енглеском. Кондиционал. Идиоми и фразе –
преводни кореспонденти. Субјунктив у енглеском језику. Теме из психологије, педагогије, методике
наставе и дечије књижевности.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Писмено превођење стручних текстова и разговор о теми која се преводи. Дијалошки облик рада
везан за свакодневне и конкретне ситуације и пословне контакте. Писање есеја на задате теме.
Литература
1. John and Liz Soars (2010): New Headway English Course, Third Edition. Oxford University Press,
Oxford
2. Murphy, R. (2006): English Grammar in Use, Cambridge University Press. Cambridge
3. Хлебец, Б. (2008): Енглеско-српски речник, Српско-енглески речник, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд
4. Carter, R. i M. McCarthy (2010): Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press. Cambridge.
5. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Third edition, Cambridge University Press. Cambridge. 2010.
6. Redston, C. i G. Cunningham (2010): Face to Face (intermediate). Cambridge University Press.
Cambridge
7. Аутентични материјали из разних извора.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Теоријска настава - интерактивно предавање;
Практична настава:
o Вежбе, самостални преводи, тестови, усмене самосталне презентације студената, писање есеја
на задате теме.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
40 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
40
практична настава
10 усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
20
18
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Култура говора и комуникације
Наставник: Мирјана Б. Марковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознавање са релевантним знањима из области говора и комуникације; развијање свести о језику
као систему средстава за међусобно споразумевање, и говору - као употреби система језичких
средстава, али и о невербалним средствима споразумевања која употпуњују целину комуникативног
процеса. Мотивација студената за неговање и стално усавршавање сопствене културе изражавања да
би могли постати говорни узори својим будућим васпитаницима.
Исход предмета
Овладавање рецептивним и продуктивним језичким вештинама у различитим комуникативним
ситуацијама. Посебно се тежи постизању способности функционалног и сугестивног обраћања деци у
различитим облицима (дијалози, причање, читање, рецитовање).
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам културе говора и њен значај у васпитно-образовном раду. Опште особине доброга говора.
Нивои културе говора. Психофизиологија и акустика говора: акустички и физиолошки елементи
гласа. Елементи дикције. Култура говора и стил: појам стила у говору. Стилска својства говора.
Фигуративност говора. Врсте стила. Облици и врсте говора. Вештина говорења и слушања.
Социјални аспекти културе говора. Патологија говора.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Изражавањe од лепог говора до драмског казивања: различите форме обраћања деци - дијалог са
децом, вежбе у читању и казивању комичних садржаја, у причању бајки и рецитовању песама за децу,
вежбе слушањa, вежбе невербалне комуникације, краће реторичке вежбе (пригодни говор у вртићу,
тематски говори и др).
Литература
Основна:
1. Лукић, Ж.и Марковић, М. (2005): Култура говора. Интелекта, Ваљево
2. Лукић, Ж. и Марковић, М.: Култура говора и комуникације: практикум за вежбе.
3. Пешикан,М., Јерковић, Ј. и Пижурица, М. (2010):Правопис српскога језика: школско издање,
Нови Сад, Матица српска
Допунска:
1. Клајн, И. (2006): Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Шипка, М. (2008): Култура говора.Нови Сад, Прометеј
3. Стијовић, Р. (2009):Српски језик: норма и пракса: прилози писаној и говорној
комуникацији.Београд: Чигоја штампа
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, припрема и држање краћих и дужих говора, дискусије, семинарски
радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
70 поена
активност у току предавања
10
присуство настави
10
пракричан рад
30
колоквијум
20
Завршни испит
писмени испит
усмени испт
практични испит
30 поена
30
19
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Медијска и визуелна култура
Наставник: Петар Т. Гајић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознати студенте са основним елементима визуелне и медијске културе како би се разумео смисао и
значај информација у XXI веку. Развијати код студената стваралачке способности како би се
подстакли на размишљање и деловање према њиховим личним афинитетима у одређеном концепту.
Приближити принципе уметничког деловања у друштву, као и начине испољавања и употребљени
материјал кроз разноврсне медије који се налазе у оквиру стваралачких делатности. Истаћи важност
одређеног концепта као и савремених технологија и применити их на хумани начин у пољу
различитих медија.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да разумеју функцију и значај визуелне и медијске културе односно
комуникације у савременом свету. Обучени су и да се изразе у одговарајућем медију што одговара
њиховом личном сензибилитету. Усвојили су принципе уметничког деловања у друштву кроз начине
испољавања и употребу одређеног материјала. Спремни су да се изразе у одређеном концепту
употребом савремених информационих медија према својим личним афинитетима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Значај медијске и визуелне културе. Ликовна подручја: сликарство, цртеж, графика, скулптура,
примењена уметност. Естетско процењивање уметничких дела. Радио, фотографија, филм, видео,
телевизија, савремене информационе технологије. Утицај медија на сазнајне функције.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа појединих уметничких дела из историје уметности, филма, телевизије, видеа и савремених
медија. Припреме на осмишљавању концепта из одређеног медија уз адекватну употребу визуелнотехничких средстава, према афинитетима студената. Разговор о реализацији осмишљеног концепта.
Литература
Основна:
1. Митровић, М.(1987): Форма и обликовање, Научна књига, Београд, (стр. 54 - 64, 75 - 134)
2. Богдановић, К. (2005): Увод у визуелну културу, ЗУНС, Београд (48-71)
3. Томас, К.(1973): Мали лексикон уметности 20. века, Издавачки завод Југославија, Београд,
(према избору)
4. Хаџи-Јованчић, Н.(2009): Визуелне уметности за младе - од идеје до дела, Klett, Београд
5. Допунска:
1. Јонсон, Х.В.(1989): Историја уметности, Просвета, Београд (према избору)
2. Богдановић, К.(1988): Свест о облику 1, Музеј савремене уметности, Београд
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања подразумевају активно учешће студената, а вежбе израду самосталних задатака према
одређеном концепту у адекватном медију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
30 поена Завршни испит
70 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
20 усмени испт
30
колоквијум-и
практични испит
40
семинар-и
20
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Музичка радионица
Наставник: Марина С. Апелић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит из Вокално-инструменталне наставе
Циљ предмета
Оспособљавање студената за подстицање дечјег музичког стваралаштва.Стицање вештина за
самостално осмишљавање и реализовање музичких радионица у предшколским установама.
Иницирање креативног приступа васпитача у коришћењу инструмента (клавир, синтисајзер,
хармоника) и неговању музичког укуса. Упознавање студената са могућностима примене
мултимедијалних средстава.
Исход предмета
Код студената развијен свеобухватни приступ музичком образовању деце предшколског узраста.
Студенти овладали поступцима којима се кроз доживљај музике подстиче уметничко изражавање.
Студенати оспособљени за креативно осмишљавање и реализовање музичких радионица у предшколским
установама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Значај музике за развој предшколског детета. Музичка перцепција и њени елементи. Значај различитих
форми музичког изражавања. Појам музичког доживаљаја. Однос ритма, покрета, музике и текста.
Мултимедијални и интердисциплинарни приступ креирању ритмичких игара и музичких квизова за децу
предшколског узраста. Начини израде музичких инструмената од приручних материјала.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рад на музичкој перцепцији (звукови, шумови, бука, жамор, тонови, боје инструмената). Развијање ритма,
моторике и координације. Музичке игре са певањем. Усклађивање покрета са музиком и текстом.
Слушање музике уз праћење текста, опажање музичке форме, разликовање жанрова. Мултимедијални и
интердисциплинарни приступ креирању ритмичких игара и музичких квизова. Израда музичких радних
листова. Прављење музичких инструмената од различитих материјала. Подстицање музичког доживљаја и
изражавања путем специфичних активности.
Литература
Обавезна
1. Апић, М., Шуклар, Д. (2009): Музичка научилица, Аидт Пиком, Нови Сад
2. Васиљевић, З. (2003): Музички буквар, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
3. Вукашиновић, Н. (1984): Растимо с песмом, II проширено издање, Дечје новине, Г. Милановац
4. Ђурковић-Пантелић, М. (1998): Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша
школа за образовање васпитача, Шабац (стр. 139-201)
5. Јабланов, Н. (2005): Народне песме и игре, Креативни центар, Београд
6. Јабланов, Н. (2009): Заиграјмо весело, народне игре с певањем, Креативни центар, Београд
7. Марковић, Г., Милисављевић, Г. (2009): Славуј Славко, радна свеска из музичке културе, Пчелица,
Чачак
8. Симикић, Љ. (2008): Дечје игре некад и сад, Креативни центар, Београд
Додатна литература
9. Beaumont, E., Pimont, M. (1996): L'imagerie de la musique, Fleurus, Paris
10. Billioud, J. (2007): La musique, Nathan, France.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 30
Вежбе: 15
Други облици наставе:/ Студијски истраживачки рад:/
Методе извођења наставе
Теоријска и практична настава, радионице
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
50 поена
50 поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
20
усмени испт
колоквијум-и
20
практични испит
50
семинар-и
21
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Баштина и предшколско дете
Наставник: Мира С. Видаковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Да студенти стекну увид у садржај културне баштине и да у том садржају виде пут и потребу дечје
социјализације. Усвајање националне културне баштине као духовно-културног аспекта егзистенције
сваког глобалног друштна.
Исход предмета
Познавање садржаја који се непосредно односе на дете и детињство у српској народној традицији, и
начина којима ће најбоље и најлакше упознати предшколску децу са културном баштином.
Садржај предмета
Теоријска настава
Мотив детета у српској народној традицији. Место и улога деце у сеоским славама. Место и улога деце на
Ускрс у појединим крајевима. Приказ детета у животу патријархалне породице на филму и у
књижевности. Живот у патријархалном селу. Ношња као ентичка одредница. Традиционална правила
друштвеног живота, поздрави, гостопримство. Надгробни споменици као елемент културне баштине,
стећци. Божић и обичаји о Божићу. Пролећни, летњи и јесењи циклус обичаја. Усмено стваралаштво:
Лирске, Јуначке епске песме, Балада, Благослови, Клетве, Заклетве, Приповетке, Бајка, Басна, Легенда,
Новела, Анегдота, Пословице, Загонетке, Изрека. Локална предања. Снови. Музичка баштина. Народне
игре. Народна глума. Ликовна и примењена уметност. Уметничко представљање човекове фигуре у
српској народној култури. Светосавско православље - вера и начин живота.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Праћење једне успешно одржане активности из српске народне традиције. Теме и садржаји из
области Баштина и предшколско дете. Светосавско православље-вера и начин живота. Место и улога
деце у сеоским славама. Анализа студентских припрема, Бајке из нашег подручја, Легенде са
подручја СО Шабац, Музичка баштина СО Шабац, Народне игре нашег краја. Снови деце
предшколског узраста. Активности деце у извођењу пролећних и јесених обичаја. Анализа исхода
вежби.
Литература
1. П.Влаховић (1999): Србија-земља, народ, живот, обичаји, Етнографски музеј у Београду, Вукова
задужбина, Београд
2. В.Караџић (1957): Живот и обичаји народа српскога, Београд
3. С.Зечевић (1983): Српске народне игре, Београд
4. П.Влаховић (1997): Крсна слава и њен значај у српском народу, Братство, књ.1, Београд
5. М.Јовановић (1979): Народна ношња у Србији у 19.веку, Српски етнографски зборник, књ.38,
Београд
6. М.Недељковић (1990): Годишњи обичаји у Срба, Београд
7. А.Гојковић (1984): Народни музички инструменти, Београд
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије унутар мањих група.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена Завршни испит
50 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
практични испит
семинар-и
40
22
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Ритмика и плес
Наставник: Сава З. Максимовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Усвајање знања из ритмике и плеса. Обогаћивање знања студената како би их могли компетентно и
рационално примењивати у раду са децом у циљу психофизичког развоја деце предшколског узраста.
Исход предмета
Оспособљеност студената да стечена знања из ритмике и плеса могу примењивати у раду са
предшколском децом у циљу њиховог правилног интегралног развоја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Утицај и значај ритмичке гимнастике и плеса; Основни ставови ритмичке гимнастике; Групе
основних елемената; Употреба музике уритмичког гимнастици; Кинезиолошки оператори и средства
која се користе у ритмици и плесу; Природни облици кретања и ставови; Методика обуке технике
рада са: лоптом, обручем, вијачом, траком и чуњевима; Изражавање кроз покрет; Дечји плес –
ритмичке игре и композиције; Значај музичких игара; Методичка упутства у примени дечјег плеса;
Игре са певањем; Просторна оријентација; Игре у функцији свести о телу.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Елементи технике рада без реквизита (дечји поскок, далеко високи скок, галоп напред и странце,
елементи рада рукама, елементи рада ногама и трупом); Технике рада са: лоптом, обручем, вијачом,
траком и чуњевима; Састави уз музику; Обрада народног кола уз музику; Обрада друштвеног плеса
уз музику; Обрада дечјих плесова и бројалица.
Литература
1. Бијелић, С. (2006). Плесови, Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука.
2. Ђурковић-Пантелић, М. (1998) Методика музичог васпитања деце предшколског узраста,
Виша школа за образовање васпитача Шабац, Шабац (139-141, 148-149).
3. Касагић, Ђ. и Бојанић, И. (1995) Игре покретом, Завод за издавање уџбеника и наставна
средства, Београд (10-14).
4. Поповић, Р. и Богдановић, Г. (2004). Практикум из Ритмичко-спортске гимнастике,
Универзитет у Нишу – Студијака група за физичку културу, Ниш.
5. Радисављевић, Л. (1995): Ритмичко спортска гимнастика у школи, Факултет физичке културе
у Београду, Београд (11, 14, 21, 23, 30, 34, 37, 38, 42, 54, 55, 73, 74, 76, 95, 99, 102).
6. Радисављевић, Л. (2005). Дечји спорт од праксе до академске области – 11 поглавље, основе
рирмике (265-282). Факултет спорта и физичког васпитања ауниверзитета у Београду, Београд.
7. Џиновић-Којић, Д. (2002): Физичко васпитање предшколског детета, САИ, Београд (132-133).
8. Wolf-Cvitak, J. (2004). Ритмичка гимнастика, Куглер, Загреб.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Инетрактивна предавања, припремене и практичне вежбе вртићу, креирање рада са децом, анализе,
дискусије, семинарски рад, истраживачки рад, 4-недељна пракса, консултације за дипломски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
10 усмени испт
20
колоквијум-и
25 практични испит
20
семинар-и
5
23
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Домска педагогија
Наставник: Ратко С. Пејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознати студенте с друштвеним условима и специфичним педагошким законитостима васпитања у
домовима. Развијати и оплемењивати код студената особине личности потребне за хумано,
самостално и одговорно вршење васпитне и образовне функције у домовима. Оспособити студенте за
што успешнији и квалитетнији рад са васпитаницима у васпитним домовима.
Исход предмета
Оспособљеност студената за рад са децом-ученицима у васпитним домовима. Оспособљеност
студента за избор и примену савремених метода, техника и средстава у раду са децом-ученицима
смештених у домовима различите намене.
Садржај предмета
Теоријска настава
Домска педагогија као саставни део науке о васпитању. Конституисање домске педагогије, предметно
и методолошки. Развој и врсте домова. Место, улога и задатак домова у образовно-васпитном
систему Р С. Васпитање деце у домовима као замена за породично васпитање. Развијање сарадничких
односа и толеранције код деце у домовима. Особености васпитно-образовног рада у домовима.
Подручја рада у домовима: здравствено-хигијенско, учење, слободне активности рекреација,
слободно време, друштвени и забавни живот. Сарадња васпитача и родитеља-старатеља. Сарадња
домова и васпитача са друштвеном и радном средином. Планирање, програмирање, извођење и
вредновање васпитно-образовног рада у домовима. Принципи и методе васпитно-образовног рада у
домовима. Личност васпитача у домовима. Значај васпитних мера у раду са децом у домовима.
Комуникација у васпитним домовима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе и практична настава су повезане са темама предавања. Вршиће се анализа расправа о
проблемима сарадње васпитача и родитеља из појединих извора педагошке литературе и васпитнообразовне праксе у предшколским установама.
Литература
1. Грандић, Р. & Стипић, М (2010): Увод у домску педагогију, Нови Сад, СПДВ.
2. Росић, В. (2001): Домски одгој, Grafftrade, Ријека.
3. Васпитни рад у домовима ученика, зборник радова, Министарство просвете. Београд, 2002.
4. Домаћи и страни научни и стручни часописи и интернет извори у којима се расправља о
проблемима васпитања и образовања деце у домовима.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања, рад у паровима и групама, самосталан рад студената, презентација и дискусија и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена Завршни испит
активност у току предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
15
50 поена
50
24
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика развоја говора (I)
Наставник: Анђелка М. Лазић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознавање студената са основним особеностима развоја говора предшколског детета;
оспособљавање студената за партнерство у вербалној комуникацији са децом и подстицање дечјег
говорног развоја.
Исход предмета
Познавање развоја говора предшколског детета; компетентност за подстицање развоја - неговање
гласовне културе, граматичке правилности, говорног стваралаштва; богаћење речника; развијање
комуникативних функција; доживљавање књижевности и сценске уметности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Општа питања развоја говора; карактеристике говора предшколског детета - индивидуални развој,
заостајања, поремећаји; потребе детета у језичкој комуникацији; развојни задаци; улога васпитача у
развоју говора код деце; књижевност, позориште, филм и ТВ у развоју дечјег говора; циљеви
говорних активности према моделима А и Б; припрема деце за наставу почетног читања и писања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Посматрања и бележења вербалне комуникације у вртићу; уочавање карактеристичних појава, обрада
и класификација података, анализа и дискусија; писање домаћих и семинарских радова; израда
приручника језичких игара; припрема за активности у вртићу.
Литература
Основна:
1. Јовановић, Славица (2008): Говор и комуникација, методика развоја говора, Шабац: ИКП
„Заслон“;
2. Лазић, Анђелка (2011): Методика развоја говора I, ПРАКТИКУМ.
Допунска:
1. Основе програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам година
(2006), Просветни преглед, Београд.
2. Развој говора код детета (изабрани радови – приређивач Нада Игњатовић-Савић) (1997) Београд:
Завод за уџбенике и наставна средства (стр. 7-25, 73-104, 136-142);
3. Група аутора (1997): Корак по корак 2: васпитање деце од три до седам година: приручник за
родитеље и васпитаче, Београд: Креативни центар (стр. 188-204);
4. Група аутора (1998): Корак по корак у основе програма предшколског васпитања и образовања –
Модел А, Београд: Креативни центар;
5. Група аутора (1990): Дечје језичке игре, Београд – Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства
– Свјетлост;
6. Марјановић, А. и група аутора (1990): Дечје језичке игре, Београд: Завод за уџбенике (стр. 9-71);
7. Тежак, С. (2002), Методика наставе филма на опћеобразовној разини, Загреб: Школска књига.
Допунска (изборна) литература – формира се у складу са потребама и интересовањима студената.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Фронтални рад, самостални (индивидуални) рад студената, рад у паровима, групни и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена Завршни испит
50 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
20 усмени испт
50
колоквијум-и
10 практични испит
истраживачки тимски рад
10
25
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика упознавања околине (I)
Наставник: Даница В. Маркоска
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Да се кроз операционализацију задатака и садржаја области упознавања околине омогући студентима
да овладају системима поступака и односа у комуникацији са предшколском децом како би
допринели структурирању њиховог искуства и појмова у непосредној околини.
Исход предмета
Студенти су оспосбљени за: самостално планирање и реализацију активности у предшколској
установи, уз одабрана дидактичка средства и примерене игре; за креативни приступ у раду са децом и
подстицање интерактивности; за самосталност, иницијативу, повезивање и примену стечених знања
у најтешњој корелацији свих методика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет, задатак, место и улога Методике упознавање околине у систему других дисциплина; односи
и закони који владају у природној и друштвеној средини. Дечје схватање света, спонтани научни
појмови. Природни и друштвени појмови. Ја и други и свет око њега (врсте активности). Развој
дететовог односа према окружењу. Природа процеса учења. Природна и друштвена средина. Брига о
средини која нас окружује. Улога васпитача у развоју упознавања околине код предшколског детета;
циљеви упознавања околине према моделима А и Б.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа питања, задатака и ситуација учења у шредшколској установи. Примена истраживачких
техника у раду са децом. Примена техника ненасилне комуникације и техника за подстицање сазнајне
радозналости код деце предшколског узраста.
Литература
1. Каменов, Е,: Припремам дете за школу. Тамограф, Нови Сад, 2002.
2. Каменов, др Е.: Васпитно-образовни рад у припремној групи дечјег вртића, Драгон, 2006.
Нови Сад
3. Маринковић, С.: Велика књига за предшколце 2, Пролеће - лето, Креативни центар, 2010.
Београд
4. Маринковић, С.: Велика књига за предшколце 2, Пролеће - лето, Креативни центар, 2010.
Београд
5. Шаин, М.: Сопственим искуством до знања, активности за децу од 4 до 7 година, Завод за
уџбенике и наставна средства, 2005. Београд
6. Шајин, М, и др: Како припремити дијете за полазак у школу, Приручник за васпитаче и
родитеље, Бања Лука, 2001.
7. Домаћи и страни научни и стручни часописи
интернет извори у којима се расправља о
проблемима васпитања и образовања
8. Шефер, Ј,: Креативне активности у тематској настави: Институт за педагошка истраживања,
Београд, 2005.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања , вежбе, консултације за семинарске радове студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
55 поена Завршни испит
45 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
25 усмени испт
45
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
26
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика музичког васпитања (I)
Наставник: Милена Б. Ђурковић-Пантелић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит из Вокално-инструменталне наставе
Циљ предмета
Усвајање теоријских основа методике музичког васпитања и упознавање специфичних музичких
активности у раду са децом предшколског узраста. Стицање темељних знања и вештина за
осмишљавање, планирање и реализовање музичких активности у предшколским установама. Израда,
припрема и симулација активности, хоспитовање, тимско укључивање у васпитне пројекте, јавно
извођење активности и анализа .
Исход предмета
Познавање музичких способности деце предшколског узраста. Компетентност студената за
осмишљавање, планирање и реализовање музичких активности у предшколским установама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Музика као средство естетског васпитања у предшколском периоду. Утицај музике на развој
психофизичких способности предшколског детета. Музички развој деце предшколског узраста.
Музичка перцепција. Нега и култура дечјег гласа (дисање при певању, импостација, артикулација,
дикција и вокализе). Развијање ритмичке сензибилности и интонативних способности предшколског
детета. Дидактичке методе и принципи рада. Облици музичких активности у раду са децом.
Бројалице. Песме у раду са децом. Музичке игре (игре са певањем, игре уз инструменталну пратњу,
музичке драматизације). Музика и покрет. Удараљке и њихова примена (ритмичке и мелодијске
удараљке). Слушање музике као облик музичких активности. Дечје музичко стваралаштво.
Корелација музичког васпитања са другим васпитно-образовним областима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Оспособљавање студената за припрему и самостално извођење музичких активности (певање,
музичке игре, слушање музике), интеграција различитих облика музичких активности у свакодневне
васпитно-образовне ситуације и тематско повезивање са осталим васпитно-образовним садржајима.
Литература
Основна
1. Ђурковић-Пантелић, М. (1998): Методика музичког васпитања деце предшкослког узраста, Виша
школа за образовање васпитача, Шабац
2. Маnasteriotti, V.(1982): Мuzički odgoj na početnom stupnju, Školska knjiga, Zagreb
3. Мирковић-Радош, К. (1986): Музика и предшколско дете, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд
4. Мирковић-Радош, K. (1998): Психологија музичких способности, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд
Допунска литература
5. Hargreaves, D. J.(1986): The developmental psychology of music, Cambridge University Press
6. De liegre, I., Sloboda, J (1986): Musical beginnings, Oxford University press
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, вежбе, симулација активности, истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
30 усмени испт
40
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
27
Студијски програм/студијски програми : Образовање струковних васпитача предшколске деце
Врста и ниво студија: Основне студије
СТРУЧНО-ПЕДАГОШКА ПРАКСА II
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Љиљана П. Станков
Број ЕСПБ: 6
Услов: Без претходних услова
Циљ:
Омогућити студентима интегралну примену стечених знања и усавршавање практичних вештина
кроз сарадњу са васпитачима на пословима организације, конкретизације и реализације васпитних
циљева, задатака и поступака васпитања у васпитној групи једне предшколске установе. Унапредити
компетенције студената за самосталну примену стечених знања и вештина у интеракцији са децом,
партнерски однос са васпитачима и родитељима, праћење и евалуацију сопственог рада.
Очекивани исходи:
До краја Стручно-педагошке праксе II, студенти ће бити:
•
•
•
•
Оспособљени да кроз улогу сарадника васпитача-ментора успоставе квалитетну интеракцију са
децом, родитељима и другим васпитачима.
Мотивисани и оснажени да процењују, организују и реализују рад у васпитној групи предшколске
установе.
Спремни за интегралну примену знања и вештина стечених у току дотадашњег студирања.
Оспосбљени да организују, реализацују и самоевалуирају васпитну праксу.
Садржај стручне праксе:
У току стручно-педагошке праксе студенти се активно укључују у целодневни рад предшколске
установе. На тај начин се ближе упознају са укупним активностима васпитача-ментора и у договору
са њим учествују као сарадници у планирању свеукупних активности, креирању простора и
дидактичког материјала. Такође, уз менторску помоћ, учествују у текућим пројектима предшколске
установе. Студенти се охрабрују да примењују и креативно комбинују сва знања и вештине стечене у
току студија и развијају нове, савремене методе и облике рада са децом како би унели промене у
постојећу праксу. Оспособљавају се за самостално креирање и реализацију васпитне праксе,
интеракцију са децом и самоевалуацију. Воде дневник педагошке праксе.
Број часова , ако је специфицирано: 168 (120 сати у предшколској установи + 48
сати за припрему за праксу, писање дневника праксе и извештаја).
Методе извођења:
Менторска настава, консултације, припрема за праксу и пракса у предшколским и другим васпитнообразовним установама у којима бораве деца предшколског узраста.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Студент се не процењује квантитативном, већ квалитативном оценом у форми: успешно
реализовао/није успешно реализовао студентску праксу. Квалитативну оцену студенту у индекс
уписује наставник задужен за организацију стручне праксе, а на основу дневника праксе и мишљења
о студентовом понашању у току праксе. Оба документа потписује васпитач-ментор.
28
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Психологија дечје игре
Наставник: Бранка С. Павловић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
• Повећање обима и нивоа знања о дечјој игри у функцији будућег позива.
• Оспособљавање студената/киња за разумевање значаја игре у животу детета.
Исход предмета
До краја курса, студенти/киње ће:
• Боље разумети понашања деце у игри и значај игровних активности за развој предшколског
детета.
• Стећи знања о могућностима подстицања развоја личности предшколског детета кроз игру.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам игре и њена друштвена и развојна улога у различитим животним добима. Појам, значај и врсте
дечјих игара и њихова структура /организациона правила.Игра као водећа активност у животу
предшколског детета – савремено схватање дечје игре.Значај игре за развој опажања код деце.Улога
игре у развоју мишљења и говора Значај и улога игре у социјално-емоционаалном развоју детета.
Игра и васпитање.Улога одраслог – васпитача и родитеља у дечјој игри. Врсте дечјих игара.
Дијагностичка и терапијска функција дечје игре.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дискусија усвојених теоријских знања у контексту рада на практичном планирању и програмирању
игровних активности у предшколском узрасту. Креирање игара за подстицање когнитивног и
емоционалног развоја деце предшколског узраста. Анализа понуде на тржишту дечјих играчака.
Литература
1. Каменов, Е. (2008): Дечја игра. Београд.Завод за уџбенике и наставна средства.
2. Бетаци, М.К. (2008): Приручник за игре у кући
3. Бојовић, Д. (2008): Више од игре - драмски метод у раду са децом. Београд: Центар за
примењену психологију.
4. Копас-Вукашиновић, Е. (2006): „Улога игре у развоју деце предшколског и млађег школског
узраста“. Зборник Института за педагошка истраживања. Београд: Институт за педагошка
истраживања. Вол. 38. Бр. 1. (174-189) www.ipisr.org.rs/Dokumenti/Zbornici
5. Ливајн, M. (2005): Свако дете је паметно на свој начин. Београд. Moć knjige.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
• Теоријска настава - интерактивно предавање;
• Практична настава:
o Вежбе (радионице – workshops, засноване на коришћењу различитих техника: мождана олуја,
пленарна дискусија, дебата, кооперативни рад у малим групама, играње улога итд.)
Оцена знања (максимални број поена 100)
40 поена
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
активност у току предавања
15 писмени испит
40
практична настава
20 усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
5
29
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Сценска уметност
Наставник: Василије Р. Радикић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознавање са темељним знањима о сценској уметности за децу, посебно о луткарству, као и о
значају сценске уметности у развоју, васпитању и образовању детета; Оспособљавање будућег
васпитача за увођење предшколског детета у сценску уметност, припремање деце за представу коју
ће гледати и организовање разговора о ономе што су гледали.
Исход предмета
Оспособљеност за рад са децом у вртићу на разумевању и доживљавању сценског приказа
(представе) за децу. Знања и способности будућег васпитач,а на елементарном нивоу, да припреми и
са децом изведе представу за децу, посебно луткарску.
Садржај предмета
Теоријска настава
Драма као књижевни род; драма и позориште; како настаје представа; Битне особине драматизације
за децу; плес и пантомима; музичко позориште, играње балетских представа; лутка као терапијско
средство у раду са децом са посебним потребама; сарадња вртића и институционалних позоришта.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Посматрање и анализа различитих врста сценских дела за децу; абецеда сценске технике; Примена
сценске уметности у разноликим васпитним ситуацијама; основне форме игара које изводи васпитач
са сценским луткама .
Литература
1. Ладика, З.(1970): Дијете и сценска умјетност, Приручник за драмски одгој дјеце и омладине,
Школска књига, Загреб
2. Лазић, Р.(2002): Естетика луткарства, Београд
3. Мисаиловић, М.(1994): Дете и позоришна уметност, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд
Допунска (изборна ) литература у складу са интересовањима студената.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Фронтални рад, самостални (индивидуални) рад студената, рад у паровима, групни и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена Завршни испит
50 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
усмени испт
50
семинар-и
30 практични испит
остале активности
10
30
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Основи математике за васпитаче
Наставник: Татјана Б. Бајић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Пружање и освежавање основних математичких садржаја, што представља оквир општег погледа на
предмет математике, њене методе и значај. Тај општи поглед помаже будућем васпитачу да боље
сагледа значај своје улоге у развијању математичких појмова „из ничега“, тј. без претходно
формираних математичких знања и умења, код деце предшколског узраста.
Исход предмета
Савлађивање садржаја предмета представља темељ и неопходан услов за успешно изучавање
предмета методика почетног развијања математичких појмова и реализацију свих циљева и
задатака одговарајуће васпитно-образовне области на предшколском узрасту.
Садржај предмета
Теоријска настава
Математички појам.Елементи математичке логике. Скуп као основни математички појам. Скуп
природних бројева. Еуклидска геометрија. Мерење и број.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Уз дискусију са студентима, кроз разматрање примерено састављених проблемских задатака,
продубљује се разумевање и схватање наставних јединица са предавања.
Литература
1. Дејић, М.(2008): Елементарни математички појмови, Збирка решених задатака са елементима
теорије, Учитељски факултет, Београд
2. Марјановић, М.(1996): Методика математике, Учитељски факултет, Београд
3. Шимић, Г (2007.): Методика развијања математичких појмова, Висока школа струковних
студија за васпитаче, Шабац
Остали
Број часова активне наставе 45
часови /
Предавања: 30 Вежбе: 15
Други облици наставе: / Студијски истраживачки рад: /
Методе извођења наставе
Теоријска настава – фронтално и интерактивно предавање кроз усмено излагање и дијалог са
студентима
Практична настава –израда примерених проблемских задатака кроз дијалог са студентима у циљу
потпунијег разумевања и усвајања теорије
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена 50 Завршни испит
поена 50
активност у току предавања
5 писмени испит
20
практична настава
5 усмени испт
30
колоквијум-и
20
израда домаћих задатака
20
31
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Физичко васпитање-активности у природи
Наставник: Сава З. Максимовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упозати студенте са кинезиолошким садржајима неопходним за програмирање самовежбања и
могућност њихове примене у раду са предшколском децом. Упознати студенте са садржајима и
методима рада активности у природи.
Исход предмета
1. Оспособљеност студената моторичким знањима за самовредновање и њихову примену у раду са децом.
2. Оспособљеност студената за самосталну организацију и реализацију активности у природи са децом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Положаји, покрети и кретања у сагиталној, фронталној и трансверзалној равни. Моторичко
функционисање; Моторичка структура покрета и кретања; Хијерархијска уређеност простора
моторике; Базичне и специфичне моторичке способности; Снага и методи повећања снаге; Брзина и
методи побољшања брзине; Издржљивост и методи побољшања издржљивости; Координација и
методе побољшања координације; Прецизност и методе побољшања прецизности; Равнотежа и
методи побољшања равнотеже; Гипкост и методи побољшања гипкости;
Улога, циљ и значај активности у природи; Излети и шетње; Организација и врсте излета; Место
излета у програмима рада предшколских установа; Опрема за излет; Исхрана на излету; Подела
задужења за излет; Општа методичка упутства; Камповања; Летовања; Зимовања. Корелација
моторичких активности на излетима, шетњама, камповању, летовању, зимовању са другим васпитно
образовним областима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе положаја, покрета и кретања у сагиталној, фронталној и трансверзалној равни. Основи технике
трчања. Покрети руку и раменог појаса. Покрети трупа. Покрети ногу и карличног појаса. Методи и
кретања за побољшање: снаге, брзине, координације, гипкости, равнотеже и прецизности. Комплекс
вежби обликовања општег карактера без реквизита. Комплекс вежби обликовања општег типа са
реквизитима.
Организација активности у природи. Организација живота и рада с децом у природи. Садржаји и
моторне активности деце: природни облици кретања, шетње и излети, елементарне игре, штафетне
игре, игре поред воде и у води, такмичења, теренске игре, физичке активности уз музику, друштвене
игре. Организација и методска упутства за рад.
Литература
1. Вишњић, Д., Јовановић, А. и Милетић, К. (2004). Теорија и методика физичког васпитања,
Аутор Вишњић Драгољуб, Београд;
2. Кукољ, М. (1996): Општа антропомоторика, Факултет физичке културе Београд, Београд.
3. Нићин, Ђ. (2000). Антропомоторика – теорија, Факултет физичке културе у Новом Саду, Нови
Сад.
4. Максимовић, С. (2003). Покретне игре, Културни центар – Шабац, Шабац.
5. Џиновић-Којић, Д. (2002): Физичко васпитање предшколског детета, САИ, Београд.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Инетрактивна предавања, вежбе у фискултурној сали школе, консултације. Теренски облик наставе за
активности у природи, односно вишедневна курсна наставау трајању од седам дана.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
20 усмени испт
20
колоквијум-и
20 практични испит
20
семинар-и
10
32
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Луткарска радионица
Наставник: Петар Т. Гајић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознати студенте са луткарством као граном сценске уметности и могућностима примене сценске
лутке у разноликим васпитним ситуацијама; упознавање са типовима и врстама сценских лутака које
се најчешће користе у вртићу; овладавање основним ликовно-естетским захтевима и стицање
вештине у обликовању сценске лутке; стицање основних знања из луткарске драматургије и
компетенција за самостално извођење луткарског игроказа.
Исход предмета
Студенти разумеју луткарство као грану сценске уметности и могу да примене сценску лутку у
различитим васпитним ситуацијама, упознати су и са типовима и врстама сценских лутака које се
користе у вртићу; овладали су основним ликовно-естетским захтевима и стекли су вештине у
обликовању сценске лутке, стекли су основна знања из луткарске драматургије и компетентни су за
самостално извођење луткарског игроказа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дете и сценска лутка, значај сценске лутке у развоју детета; Врсте сценских лутака (марионете,
гињол, лутке на штапу, лутке на прстима, лутке-сенке, стоне лутке); ликовно-естетски захтеви у
обликовању лутке (једноставност, пропорције, јединство израза и материјала, симболичност,
стилизација, функционалност); основни принципи анимације; луткарски текст, луткарска
драматургија и режија.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Посматрање и анализа лутка-игроказа, рад на тексту за лутка-игру, израда сценске лутке, сценски
говор, анимација, мизансцен, режија лутка-представе.
Литература
1. Живановић, Сања (1992): Допринос теорији и пракси луткарства, Сцена, Нови Сад, књ. I, бр. 1.
2. Луткарство на сцени (избор чланака) (2000): Сцена, Часопис за позоришну уметност, Нови Сад,
2000, књ. II, бр.5-6;
3. Позориште за децу (избор чланака о луткарству) (1991): Сцена, Нови Сад, књ. II, бр. 4-5.
4. Негру, А. (1998): Сценска уметност, Виша школа за образовање васпитача, Вршац
5. Петровић, Д. – превела и приредила (2010): Јапанске бајке, едиција Кокоро, Београд, 2010.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Фронтални рад уз активно учешће студената, а практична настава подразумева радионичарски рад
као и разговор и дискусију око идејних решења.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
30 поена Завршни испит
70 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
20 усмени испт
20
колоквијум-и
практични испит
50
семинар-и
33
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Дидактичко-игровна средстава
Наставник: Љиљана П. Станков
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
• Подстицање студената на усавршавање дететовог развоја путем игре и дидактичких средстава,
• Упознавање нових техника рада и нових схватања о учењу, проширивање круга извора знања
• Развој детета применом нових активности и дидактичких средстава.
Исход предмета
• Оспособљеност студената за израду и примену дадактичког материјала и средстава.
• Познавање и употреба савремене технологије и нових схватања о учењу деце.
Садржај предмета
Теоријска настава
Игра деце предшколског узраста. Улога игре у развоју детета. Драматизација. Лутка и луткарске
представе. Дидактичке играчке . Дидактички материјали. Критеријуми добре играчке. Графичка
комуникација и категорија графичког система. Компјутер у предшколској установи. Програми
намењени образовању деце предшколског узраста. Програми намењени развоју креативности.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Коришћење савремене образовне технологије. Креативна израда потребних дидактичких средстава за
игру, учење и развој детета. Прављење и груписање појединих збирки дидактичког материјала за
огледе. Израда играчака за поједине игре.
Литература
1. Јовановић, Н.. (2007): „Луткарство и сценска лутка“, Змајеве дечје игре, Нови Сад
2. Каменов Е. (2010): „Мудрост чула V део : дечје драмско стваралаштво“, Драгон, Нови Сад
3. Каменов, Е. (2010) „Мудрост чула II део : развијање дечје интелигенције“, Драгон, Нови Сад
Чакић-Симић,Н.(2007) „Белешке луткарског помоћника: приручник за луткарство“,
Креативни центар, Београд
4. Чикош, Д. и други (2006): „Деца у свету рачунара“, Тампограф, Нови Сад
5. Маркоска, Д. (1998): Аудио – визуелна средства у вртићу, Шабац:Виша школа за образовање
васпитача.
6. Интернет часопис „ Крокотак“:http://krokotak.com
7. Миленковић, С.(2008): „Медији и образовање“, Графампромет, Рума
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Активна настава: израда и процена дидактичког материјала, рад са савременом технологијом. Групни
и индивидуални рад, мини пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
30 поена Завршни испит
70 поена
активност у току предавања
15 писмени испит
30
практична настава
15 усмени испт
колоквијум-и
практични испит
40
семинар-и
34
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика развоја говора (II)
Наставник: Ружица Д. Јовановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испити из методике васпитно-образовног рада (I) и методике развоја говора (I).
Циљ предмета
Оспособљавање студената за стваралачку примену стечених знања и вештина у подстицању развоја
говора предшколске деце; стицање компетенција за самосталну припрему, организацију и извођење
активности усмерених на развој говора у вртићу; развијање способности и вештина за подстицање
вербалне и невербалне комуникације, оспособљавање за примену поступака који подстичу активност
и креативност детета, за уочавање реакција и интересовања детета и, у складу с тим, за
прилагођавање садржаја, метода и облика рада; оспособљавање за образлагање примењених метода и
облика рада, за праћење, вредновање и оцењивање сопственог рада и рада других студената.
Исход предмета
Компетентност студента за самосталну припрему, организацију и извођење активности усмерених на
развој говора у вртићу; оспособљеност за примену методичких поступака којима се подстиче
активност и креативност детета; способност праћења и критичког вредновања сопственог рада.
Садржај предмета
Теоријска настава
Комуникативна функција говора. Умеће изражавања мисли осећања и порука. Оспособљавање
давања сопствених изказа и доношење закључака. Упознавање књижевности и сликовитости
књижевног језика. Уочавање битних момената и редоследа догађаја у књижевном делу. Богаћење
речника и граматички правилан говор. Драмске активности кроз играње и драматизацију.
Презентација драмских форми.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Посматрање активности усмерених на развој говора, анализа и дискусија; самостална припрема за
организацију активности; самостално држање различитих облика активности на развоју говора
(усмерене активности, радионице, комплексне активности, драмске игре и вежбе), анализа и
дискусија.
Литература
1. Ивановић, Радмила (1999), Значење речи, Савез извиђача, Београд;
2. Група аутора (1998): Корак по корак у основе програма предшколског васпитања и образовања,
Креативни центар, Београд ( стр. 109 - 150);
3. Миленковић, Слађана (2007) Дете и књига, Висока школа струковних студија за образовање
васпитача. Сремска Митровица
4. Наумовић, Милорад (2000) Методика развоја говора, Виша школа за образовање васпитача,
Пирот;
5. Петровић, Тихомир (2005) Књижевност за децу – теорија, Учитељски факултет, Сомбор
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: /
Други облици наставе: Студијски
истраживачки часови
рад:/
30
Методе извођења наставе
• Теоријска настава - интерактивно предавање;
• Практична настава:
o самостално држање различитих облика активности на развоју говора (усмерене
активности, радионице, комплексне активности, драмске игре и вежбе), анализа и
дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
55 поена Завршни испит
45 поена
активност у току предавања
15 писмени испит
практична настава
30 усмени испт
45
колоквијум-и
10 практични испит
семинар-и
35
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика упознавања околине (II)
Наставник: Даница В. Маркоска
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит из Методике упознавања околине (I)
Циљ предмета
Оспособљавање студената за стваралачку примену стечених знања и вештина у подстицању
упознавања околине од стране предшколске деце; стицање компетенција за самосталну припрему,
организацију и извођење активности у вртићу усмерених на упознавање околине; развијање
способности и вештина за подстицање комуникације и креативности предшколског детета, уочавање
реакција и интересовања детета; оспособљавање за образлагање примењених метода и облика рада, за
праћење, вредновање и оцењивање сопственог рада и рада других студената.
Исход предмета
Студенти су оспосбљени да: постану реализатори, организатори и верификатори васпитнообразовног процеса; користе различите методичке облике рада; подстичу и развију партнерски однос
са децом; да развијају критички став према понуђеним моделима и способност за проналажење
решења за педагошке проблеме у различитим ситуацијама рада са предшколском децом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Начини упознавање живог и неживог света и основних законитости и веза међу њима код
предшколске деце. Откривање и упознавање својстава и облика предмета и појава. Природне појаве
(топлотне, звучне, механичке, светлосне, физичке, хемијске, метеоролошке, географске, еколошке).
Саобраћај и безбедност деце. Оспособљавање детета за прилагођавање средини која га окружује.
Интеракција детета са продуктима културе и природе.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Посматрање активности усмерених на упознавање околине, анализа и дискусија; самостална
припрема за организацију активности; самостално држање различитих облика активности усмерених
на упознавање околине (усмерене активности, радионице, комплексне активности, игре и вежбе
упознавања околине), анализа и дискусија.
Литература
1. Бојовић, В. (1982): Истраживачке активности у којима деца откривају физичке појаве. Завод за
унапређење васпитања и образовања. Београд
2. Ивић, И., Пешикан, А. и Антић. С. (1997): Активно учење, Београд, УНИЦЕФ и Институт за
психологију
3. Група аутора (1979): Игре и активности до поласка у школу, Нова просвета, Београд
4. Ролер-Халачев, М.: Упознавање предшколске деце са околином, Школска књига, Загреб, 1982.
5. Марковић, М. и сар. (1997): Корак по корак 2. Креативни центар. Београд
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 30 Вежбе: /
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:/
30
Методе извођења наставе
Самостално извођење добро припремљених активности у вртићима, уз самостални одабир потребног
дидактичког материјала.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
55 поена Завршни испит
45 поена
активност у току предавања
15 писмени испит
практична настава
30 усмени испт
45
колоквијум-и
10 практични испит
семинар-и
36
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика музичког васпитања (II)
Наставник: Милена Б. Ђурковић-Пантелић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит из Методике музичког васпитања (I)
Циљ предмета
Оспособљавање студената за самосталан рад у организовању и извођењу музичких активности.
Стварање креативног васпитача који ће умети да подстиче децу на музичко стваралаштво и ствара
услов за правилан психофизички и музички развој деце.
Исход предмета
Компетентност студента за самосталну припрему, организацију и извођење активности усмерених на
развој музичких способности у предшколском периоду у вртићу; оспособљеност за примену
методичких поступака којима се подстиче активност и креативност детета; способност праћења и
критичког вредновања сопственог рада.
Садржај предмета
Теоријска настава
Програмирање и планирање у области музичког васпитања. Улога васпитача у музичком васпитању
предшколске деце. Васпитач и дете у свету музике. Развијање интересовања код деце за музику.
Певање, музичке игре и слушање музике. Неговање дечјег музичког стваралаштва. Евалуација
остварених циљева музичког васпитања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Примена стечених теоријских сазнања у организацији и реализацији музичких активности са децом у
предшколској установи. Практичне вежбе (испитне активности које се изводе у вртићу). Самостално
обављање свих обавеза васпитача (упознавање деце, програмирање, планирање, извођење планираног
и евалуација у области музичког васпитања), уз надзор методичара и васпитача ментора. Анализа,
дискусија и евалуација.
Литература
7. Вукомановић, Н.-Вукадиновић, В. (1973): Запевајмо и заиграјмо II, Удружење музичких педагога Ср
Србије
8. Ђурковић-Пантелић, М. (1998): Методика музичког васпитања деце предшкослког узраста, Виша
школа за образовање васпитача, Шабац
9. Јабланов, Н. (2005): Народне песме и игре, Креативни центар, Београд
10. Мајданац, Б (1982): Распевана вртешка, Запис, Београд
11. Правилник о општим основама предшколског програма -„Сл.гласник РС-Просветни гласник“-14/2006
12. Storms, G. (1994): 100 Jeux musicaux (adaptation francaise de Christiane Leroux), Hachette/Van de velde,
Paris
Избор композиција за слушање музике из богате музичке литературе.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: /
Други облици наставе: Студијски
истраживачки часови
рад:/
30
Методе извођења наставе
Припремне и практичне вежбе, консултације, анализа припрема за активност и њихова реализација у
вртићу, анализа, и евалуација одржане активности, истраживачки рад, 3-недељна самостална пракса,
консултације за завршни рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
40 поена Завршни испит
60 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
30 усмени испт
колоквијум-и
практични испит
60
семинар-и
37
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика почетног развијања математичких појмова (I)
Наставник: Бранка В. Будимировић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознавање студената, кроз различите видове комуникација, са циљевима, задацима и програмским
садржајима васпитно-образовне области Развијања математичких појмова код деце предшколског
узраста, као и са савременим приступом (примереним методама, облицима,
дидактичким
материјалом и средствима) у почетном развијању математичких појмова.
Исход предмета
Оспособљеност студената за мотивацију деце у истраживању, изумевању и откривању
квантитативних односа, величина (њихову евалуацију) и просторних релација, као и за примену
теоријских знања у пракси и савлађивање програмских садржаја Методике I.
Оспособљеност студената за праћење, вредновање и оцењивање властитог рада и стално учење и
продубљивање стручних и методичких знања. Оспособљеност студената за примене стечених знања у
будућем, практичном раду васпитача/ице са децом предшколског узраста.
Садржај предмета
Теоријска настава
Oпшта теоријска питања Методике развијања математичких појмова. Математички појам и процес
формирања мат. појма, методе и облици рада, игре и математичке игре и њихов значај. Психофизичке
особености, мишљење и учење деце и предуслови за развијање мат. појмова. Активност васпитача и
активности деце у циљу развијања мат. појмова и мотивација деце. Упознавање студената са
елементарним математичким садржајима. Програмирање и планирање рада на развијању
математичких појмова, дневна припрема. Методски приступ развијању математичких појмова и
предвиђених садржаја за предшколски узраст.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Информативне и теоријске вежбе које прате предавања, у циљу савлађивања програмских садржаја и
припрему за њихову примену у пракси реализовање ативности у вежбаоници.
Литература
1. Kаменов, Е. (2010): Мудрост чула , ДРАГОН, Нови Сад
2. Шимић, Г. (1998): Методика развијања математичких појмова 1 , Виша школа за образовање
васпитача, Шабац
3. Какашић, С. (1997) : Методика математике за предшколски узраст, Виша школа за образовање
васпитача, С. Митровица
4. Основе програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од 3 до 7 година,
Министарство просвете РС, 1996.
5. Група аутора (1997): Корак по корак, I и II, Креативни центар, Београд
6. Пијаже, Ж.. и Инхелдер, Б. (1982): Интелектуални развој детета, ЗУНС, Београд
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, информативне, теоријске и практичне вежбе, консултације, семинарски радови
и њихова анализа, самостални или тимски истраживачки рад и професионална пракса у вртићу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
55 поена Завршни испит
45 поена
активност у току предавања
5 писмени испит
45
практична настава
10 усмени испт
колоквијум-и
30 практични испит
семинар-и
10
38
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика физичког васпитања (I)
Наставник: Сава З. Максимовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознати студенте са основним теоријским знањима и законитостима физичког васпитања
предшколског детета. Упознавање специфичности поступака који се примењују са децом
предшколског узраста у области физичког васпитања. Стварање теоријске основе за оспособљавање
студената за остваривање циљева фи-зичког васпитања. Упознавање специфичности развоја дечјег
организма.
Исход предмета
Оспособљеност студента, како са теоријског тако и са практичног аспекта, за непосредан рад са
децом. Оспособљеност студента за анализу и самопроцену активности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам методике физичког васпитања предшколског детета; Принципи васпитно-образовног рада у
физичком
васпитању предшколског детета; Вежбе за развој појединих мишићних група;
Карактеристике развоја деце; Моторни развој; Улога физичког васпитања у програму васпитнообразовног рада; Садржаји и активности за остварење циљева физичког васпитања предшколског
детета; Организациони облици рада – активности деце у предшколским установама; Услови за
реализацију програма физичког васпитања – просторни, опрема, справе, уређаји и реквизити;
Моторичке активности у процесу физичког васпитања; Процена и контрола ефеката физичког
васпитања предшколског детета.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе за развој организованог постављања и кретања са децом предшколског узраста; Вежбе за
подстицање и развој основних облика кретања; Методички организациони облици рада; Непосредно
извођење угледних моторичких активности; Посматрање, бележење и анализа моторичких
активности; Вежбе за развој појединих мишићних група, кретања блиска спортским играма,
изражавање кроз покрет; Угледна моторна активност; Посматрање и анализа моторичких активности
у предшколским установама; Укључивање у рад васпитача под надзором ментора и анализа
искустава стечена том приликом.
Литература
1. Вишњић, Д., Јовановић, А. и Милетић, К. (2004). Теорија и методика физичког васпитања, Аутор
Вишњић Драгољуб, Београд;
2. Бунчић, В. (2010). Методика физичког васпитања и спорта за дечији узраст, Висока школа за
образовање васпитача и тренера у Суботици, Општина Суботица – одељење за друштвене
делатности;
3. Максимовић, С. (2005). Практикум за методику физичког васпитања, ИКП Заслон, Шабац;
4. Максимовић, С. (2009). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста, Графика
Шабац, Шабац;
5. Милановић, Љ. и Стаматовић, М. (2006). Теорија и методика физичког васпитања – за студенте
учитењског факултета смер васпитачи, Учитељски факултет у Ужицу, Ужице;
6. Милановић, Љ., Стаматовић, М. и Шекељић, Г. (2008). Теорија и методика физичког васпитања,
Учитељски факултет у Ужицу, Ужице
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања, анализе, дискусија, вежбе у фискултурној сали школе, вежбе у вртићу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
20 усмени испт
40
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
10
39
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика ликовног васпитања (I)
Наставник: Петар Т. Гајић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Припремити студенате за праћење и развој дечјег ликовног стваралаштва као и за стручно методичко
промишљање свих ликовних техника као и начина рада. Створити услове за разумевање и
савладавање ликовне проблематике како би се иницирало дечје ликовно стваралаштво. Подстицати
способност излагања, презентовања, дискутовања о важним питањима ликовног васпитања. Развијати
професионалан став као и интердисциплинарна истраживања што је од значаја за будућу професију.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да: прате и константно развијају дечје ликовно стваралаштво, да разумеју и
савладају ликовну проблематику; савладају и примене у пракси све ликовне технике, развијају
способности излагања, презентовања и дискутовања о важним питањима ликовног васпитања;
унапређују високо професионални став као и интердисциплинарна истраживања што је од значаја за
будућу професију.
Садржај предмета
Теоријска настава
Историја теорије и праксе ликовног васпитања. Значај ликовног васпитања друштвене, естетске и
психолошко-педагошке основе ликовног васпитања. Развој дечјег ликовног изражавања и стварања
кроз ступњеве. Ликовни типови деце у паровима. Значај ликовних тема и техника. Ликовни задаци и
садржаји. Унутрашње уређење ликовног простора. Дечје ликовне изложбе.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа дечјих ликовних радова, као и професионалних уметничких дела. Основе естетског
процењивања (млађа, средња, старија). Задаци ликовног васпитања на предшколском узрасту.
Представљачки појмови. Цртеж као вид дечјег кретања. О праисконском кругу (у тумачењу Рудолфа
Арнхајма).
Литература
1. Карлаварис Б., Келбли Ј. и Станојевић И.: Методика ликовног васпитања предшколске деце,
ЗУНС, Београд, 1986 (стр. 5-70).
2. Арнхајм Р.: Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Београд, 1986 (стр. 147184).
3. Карлаварис Б.: Методика ликовног васпитања (трећи део), Универзитет уметности у Београду,
Београд, 1978 (стр. 11-33).
4. Хаџи- Јованчић Н., Визуелне уметности за младе, Klett, Београд, 2009.
5. Група аутора: Опћа повијест уметности, Мозаик књига, Загреб, 2003.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици
Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Интерактивна настава на предавањима и вежбама, семинарски (домаћи) рад и консултације, а вежбе
подразумевају израду самосталних задатака, као и мултимедијална истраживања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
30 поена Завршни испит
70 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
70
практична настава
20 усмени испт
колоквијум-и
практични испит
семинар-и
40
Студијски програм/студијски програми : Образовање струковних васпитача предшколске деце
Врста и ниво студија: Основне студије
СТРУЧНО-ПЕДАГОШКА ПРАКСА III
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Љиљана П. Станков
Број ЕСПБ: 6
Услов: Без претходних услова
Циљ
Омогућити студентима да интегрисаном и координираном применом стечених знања и вештина из
педагошко-психолошких и методичких дисциплина целовито и критички сагледају унутрашњу
организацију и васпитно-образовне делатности предшколске установе. Укључити студенате у све
активности, облике и методе рада васпитача са децом. Унапредити компетенције студената за
иницирање и развијање сарадничких односа са родитељима и средином, партнерски однос са
колегама-васпитачима, самосталну стручну примену стечених сазнања и умења, праћење и
евалуацију сопственог рада.
Очекивани исходи
До краја Стручно-педагошке праксе III, студенти ће бити осособљени:
•
•
•
Да кроз улогу сарадника васпитача-ментора планирају рад са децом, родитељима и колегама.
Да самостално организују и реализују рад у васпитној групи предшколске установе.
Да евалуирају васпитне праксе у предшколској установи, укључујући и сопствени рад.
Садржај стручне праксе
У току стручно-педагошке праксе студенти се детаљно упознају са укупним активностима васпитачаментора и у договору са њим учествују као сарадници и/или организатори у планирању свеукупних
активности, креирању простора и дидактичког материјала. Такође, уз менторску помоћ, учествују у
текућим пројектима предшколске установе. Студенти се даље охрабрују да примењују нове,
савремене методе и облике рада са децом које су савладали током студирања, да предлажу и у
сарадњи са васпитачем-ментором реализују мини-истраживања и мини-пројекте, како би уносили
промене у постојећу праксу. Оспособљавају се за самостално креирање васпитне праксе, интеракцију
са децом, решавање проблема који у тој интеракцији настају и самоевалуацију. Воде дневник
педагошке праксе.
Број часова, ако је специфицирано: 168 (120 сати у предшколској установи + 48
сати за припрему за праксу, писање дневника праксе и извештаја).
Методе извођења
Менторска настава, консултације, припрема за праксу и пракса у предшколским и другим васпитнообразовним установама у којима бораве деца предшколског узраста.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Студент се не процењује квантитативном, већ квалитативном оценом у форми: успешно
реализовао/није успешно реализовао студентску праксу. Квалитативну оцену студенту у индекс
уписује наставник задужен за организацију стручне праксе, а на основу дневника праксе и мишљења
о студентовом понашању у току праксе. Оба документа потписује васпитач-ментор.
41
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика почетног развијања математичких појмова (II)
Наставник: Бранка В. Будимировић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит из Методике почетног развијања математичких појмова (I)
Циљ предмета
Oспособљавање студента кроз практичан рад за самосталано организовање и извођење свих видова
васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста, посебно - кроз
активности са
математичким садржајима, и припрема деце за полазак у школу.
Исход предмета
Оспособљеност студента да подстиче децу на самосталан креативан рад, ствара услове за оптималан
интелектуални развој и развој логичко-математичког мишљења деце и да на њима својствен начин,
кроз игру, омогући „откривање и изумевање“ математике, схватање и именовање облика предмета,
просторних релација, величина и њихову евалуацију, схватање појма броја и бројања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Како најбоље осмислити активности са одређеним математичким садржајем. Избор адекватног
дидактичког материјала и добрих дидактичких игара. За сваку тему анализа могућих примена
средстава и игара, истицање предности неких од њих. Како математичке садржаје уклопити у
тематске целине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практичне вежбе (испитне активности) које се изводе у вртићу, или Дечјем креативном центру, или
математичком забавишту, са циљем развијања математичких појмова у све три узрасне групе и из
свих области математичких садржаја (према Програму васпитно-образовног рада у предшколској
установи): Логичке операције са конкретним предметима, Скупови, Бројеви, Облици предмета,
Величине и Мерење величина.
Литература
1. Kаменов, Е. (2010): Мудрост чула , ДРАГОН, Нови Сад
2. Група аутора : Корак по корак, Креативни центар, Београд
3. Основе програма предшколског васпитања и образовања деце од 3 до 7 година, Министарство
просвете Републике Србије, 1996.
4. Шимић, Г. (1998): Методика развијања математичких појмова 1, Виша школа за образовање
васпитача, Шабац
5. Шимић, Г. (1998): Игром до математике, Виша школа за образовање васпитача, Шабац, 1998.
6. Шимић, Г. Пејић, Р. (2007): Методика почетног развијања математичких појмова 2, Виша
школа за образовање васпитача, Шабац
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 30 Вежбе: /
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:/
30
Методе извођења наставе
Припремне и практичне вежбе, креирање рада (припрема) са децом у вртићу, анализа припрема за
активност и њихова реализација у вртићу (групе од 10 студената), анализа одржане активности,
консултације, дискусије, семинарски рад, истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
40 поена Завршни испит
60 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
20
практична настава
30 усмени испт
колоквијум-и
практични испит
40
семинар-и
42
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика физичког васпитања (II)
Наставник: Сава З. Максимовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Стицање знања и организационих способности у примени свих моторних активности у предшколској
установи – самостално обављање рада васпитача. Упознавање студента са методама самосталног
преиспитивања сопствене праксе и евалуацију резултата.
Исход предмета
Оспособљеност студената за самосталан рад у физичком васпитању деце предшколског узраста.
Садржај предмета
Теоријска настава
Специфичност физичког васпитања деце раног узраста. Примена специфичних метода у васпитно
образовном раду. Кинезиолшки оператори. Технологија непосредне реализације: усмерене моторне
активности, слободне моторне активности, јутарњег вежбања, покретне игре – игра играоница.
Пулсометрија и хронометријско мерење физичке ангажованости деце у моторној активности.
Карактеристике моторне активности млађе, средње, старије и припремне узрасне групе. Методе
сагледавања латентне структуре моторних активности. Методе евалуације и самоевалуација моторне
активности. Мерења у физичком васпитању предшколске деце.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Припрема васпитача за практични рад у предшколској установи. Припрема и извођење угледне
моторне активности. Анализа латентне структуре моторних активности; Евидентирање анализа
моторичких активности у практикуму; Самостално обављање свих послова васпитача – упознавање
деце, програмирање и планирање; Евалуација и самоевалуација активности уз надзор методичара и
васпитача ментора.
Литература
1. Бунчић, В. (2010). Методика физичког васпитања и спорта за дечији узраст, Висока школа за
образовање васпитача и тренера у Суботици, Општина Суботица – одељење за друштвене
делатности;
2. Максимовић, С. (2003). Покретне иге – приручник за студенте и васпитаче, Културни центар – Шабац
3. Максимовић, С. (2006). Практикум за методику физичког васпитања, ИКП Заслон, Шабац.
4. Максимовић, С. (2009). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста, Графика
Шабац, Шабац;
5. Милановић, Љ. и Стаматовић, М. (2006). Теорија и методика физичког васпитања – за студенте
учитењског факултета смер васпитачи, Учитељски факултет у Ужицу, Ужице;
6. Ратковић, Р. (2009). Методика физичког васпитања за студенте високих струковних школа за
образовање васпитача, Народна библиотека Ариље и Висока школа струковних студија за
образовање васпитача Пирот, Пирот.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: /
Други облици наставе: Студијски
истраживачки часови
рад:/
30
Методе извођења наставе
Инетрактивна предавања, припремене и практичне вежбе вртићу, креирање рада са децом, анализе,
дискусије, семинарски рад, истраживачки рад, 4-недељна пракса, консултације за дипломски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
практична настава
20 усмени испт
20
колоквијум-и
20 практични испит
20
семинар-и
10
43
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Методика ликовног васпитања (II)
Наставник: Катић Б. Коста
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Обучити студенте за креативну анализу ликовних садржаја са стручног и методичког аспекта. Подстаћи
код студената одговарајуће начине рада са децом како би се иницирало дечје ликовно стваралаштво.
Успоставити корелацију са другим васпитно-образовним областима у извођењу стручно-методичких
активности и применити стечена знања и вештине у предшколској установи. Осмислити и добро
структуирати активности, планирати, организовати и реализовати васпитно-образовне задатке у пракси и
на вредновању урађеног. Изградити колегијални однос са васпитачима, студентима и наставницима, као и
интерактивни однос са децом.
Исход предмета
Студенти су обучени за креативну анализу ликовних садржаја са стручног и методичког аспекта. Спремни
су да подстичу одговарајуће мотиве и да иницирају дечје ликовно стваралаштво. Способни су да раде на
корелацији са другим васпитно-образовним облатима, као и да примене стечена знања у практичним
активностима. Оспособљени су да добро структрирају активности и успешно планирају, организују и
реализују васпитно-образовне задатке и вреднују урађено. Спремни су да граде колегијални однос са
васпитачима, студентима и професорима као и интерактивни однос са децом.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Елементи васпитног рада; методе и принципи ликовног васпитања; дидактички материјали и остала
помоћна средства; специјална опрема за рад на ликовном васпитању деце; повезивање ликовног
васпитања са осталим областима васпитно-образовног рада; процењивање резултата рада као елемента
васпитно-образовног васпитно рада.
Практична настава:
Курс је подељен у три целине: 1) посматрање ликовне активности у предшколској установи,
специфичности у односу на претходна искуства, алтернативни облици на ликовном васпитању најмлађих;
2) улога студената и васпитача у организацији ликовног и других облика дечјег изражавања, садржаји и
планирање ликовног васпитања у предшколским установама, облици и методи рада са децом, евалуација и
самоевалуација; 3) активности деце и игра (функције и значај игре, литерарних, музичких, драмских и
других области са ликовним подручјем, појам и значај дидактичких средстава).
Литература
Карлаварис Б., Келбли Ј. и Станојевић М. (1986): Методика ликовног васпитања предшколске деце,
ЗУНС, Београд, (стр. 71-105)
Виготски Л.С. (2005): Дечја машта и стваралаштво, ЗУНС, Београд
Трагови, 2007, 2008, 2009, часопис за креативно васпитање, Агенција за издавачку делатност
„Путоказ“, Београд, 2007, 2008 и 2009.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30
Вежбе: /
Други облици наставе: 30 Студијски истраживачки рад:/ часови
Методе извођења наставе
• Теоријска настава - интерактивно предавање;
• Други облици наставе - практична настава:
домаћи радови и консултације, менторски рад, самостално реализовање најмање две активности
студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
30 поена
70 поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
20
усмени испт
колоквијум-и
10
практични испит
70
семинар-и
44
Студијски програм/студијски програми : Образовање струковних васпитача предшколске деце
Врста и ниво студија: Основне студије
СТРУЧНО ПЕДАГОШКА ПРАКСА IV
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Љиљана П. Станков
Број ЕСПБ: 6
Услов: Без претходних услова
Циљ:
Омогућити студентима да до тада развијене компетенције за будућу професију (знања, вештине,
ставове, вредности, мотиве) у целости примене и свеобухватно сагледају, евалуирају постојећу
праксу предшколских установа. Подстаћи студенете да у сарадњи са васпитачем-ментором предлажу
уношење иновација у организацију васпитно-образовне делатности у предшколској установи.
Оспособити студенте за самосталан избор и креативну примену метода, облика и средстава у
остваривању васпитн-образовних активности са децом, као и за успешно остваривање партнерске
сарадње са васпитачима, родитељима и средином.
Очекивани исходи:
До краја Стручно-педагошке праксе IV, студенти ће бити спремни:
•
Да планирају и организују реализацију различитих васпитно-образовних активности у
предшколској установи.
• Да кроз улогу партнера васпитача-ментора сагледају, евалуирају и у сарадњи са ментором
предлажу уношење иновација у постојећу васпитно-образовну праксу предшколске установе.
• Да самостално бирају и креативно примењују различите методе, облике и средстава у
остваривању планираних и спонтано организованих активности са децом, колегама васпитачима,
родитељима и средином.
• Да учествују у разрешавању ситуационих проблема у раду са децом и родитељима уз поштовање
правила ненасилне комуникације и конструктивног решавања конфликата.
Садржај стручне праксе:
У току стручно-методичке праксе на крају шестог семестра студенти у потпуности учествују у
реализацији планираних и других активности деце и васпитача. У сарадњи са васпитачем-ментором,
планирају активности, пишу и вреднују дневне припреме, изводе и вреднују остварене активности
задатке васпитно-образовног рада. Присуствују раду васпитачког већа, стручних актива и других тела
предшколских установа. Самостално реализују практичне активности уз присуство васпитачаментора. Присуствују и остварују директну сарадњу са родитељима деце и друштвеном средином. Уз
менторску подршку, учествују у текућим пројектима предшколске установе. Примењују савремене
методе и облике рада са децом које су савладали у дотадашњем студирању, предлажу и у сарадњи са
васпитачем-ментором реализују мини-истраживања и мини-пројекте и тако уносе промене у
постојећу праксу предшколске установе. Воде дневник педагошке праксе.
Број часова , ако је специфицирано: 168 (160 сати у предшколској установи + 8 сати за припрему за
праксу, писање дневника праксе и извештаја).
Методе извођења:
Менторска настава, консултације, припрема за праксу и пракса у предшколским и другим васпитнообразовним установама у којима бораве деца предшколског узраста.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Студент се не процењује квантитативном, већ квалитативном оценом у форми: успешно
реализовао/није успешно реализовао студентску праксу. Квалитативну оцену студенту у индекс
уписује наставник задужен за организацију стручне праксе, а на основу дневника праксе и мишљења
о студентовом понашању у току праксе. Оба документа потписује васпитач-ментор.
45
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Васпитање за толеранцију: инклузивност и мултикултуралност
Наставник: Бранка Б. Савовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Студенти се оспособљавају да:
• Знају и разумеју проблеме толеранције према различитостима.
• Развију позитиван професионални став, способности и вештине за организовање и структуирање
активности у циљу васпитања деце за толеранцију у предшколској установи.
• Поштују и уважавају полне, узрасне, верске, националне и расне различитости родитеља и деце
као и њихове различитости у изгледу, понашању и способностима.
Исход предмета
Оспособљеност студената да:
• Поштују и уважавју полне, узрасне, верске, националне и расне различитости родитеља и деце као
и њихове различитости у изгледу, понашању и способностима.
• Препознају и разумеју проблеме толеранције према различитостима.
• Професионално планирају, организују, структуирају и евалуирају васпитно – образовне
активности у циљу васпитања деце за толеранцију у предшколској установи.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам мултикултуралности. Развој мултикултуралности и различити теоријски приступи. Појам
инклузивности. Инклузивност и мултикултуралност у предшколској установи: могућности, домети,
различити модели и услови имплементације програма.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда истрживачких и/или идејних пројеката студената (путем радионица и групног рада). Циљ:
развој могућег модела васпитно-образовног рада у предшколској установи у оквиру којег би се
поштовале и уважавале полне, узрасне, верске, националне и расне различитости родитеља и деце као
и њихове различитости у изгледу, понашању и способностима.
Литература
1. Водич за унапређење интеркултуралног образовања, група МОСТ, доступно на:
http://roentgen.etf.eu.int/eventsmgmt.nsf/
2. Инклузија, чланци бр.11, 12. и 14. доступни на:
http://www.inkluzija.org/index.php?option=com_content&view=category&id =44:razni-strunilanci&Itemid=21&layout=default
3. Мидић, И.(2003): Православна хришћанска онтологија и проблем толеранције међу људима,
у: Уважавање различитости и образовање, ИПИ, Београд, (213-217).
4. Савовић, Б. (2009): Интерни материјали.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30
Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Фронтални рад, самостални (индивидуални) рад студената, рад у паровима, групни и тимски рад.
Дебатне дискусије. Радионичарски рад. «Brainstorming» на нивоу групе. Рад кроз мини –
истраживања и развој идејних пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
15 писмени испит
40
практична настава
15 усмени испт
колоквијум-и
практични испит
семинар-и
30
46
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Рад са даровитом децом
Наставник: Бранка С. Павловић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
• Упознавање студената/киња са општим и специфичним особинама даровитих.
• Оспособљавање студената/киња за препознавање и идентификовање даровите деце.
• Оспособљавање студената за рад са даровитом децом.
Исход предмета
До краја курса, студенти/киње ће:
• Стећи основна знања о даровитисти код деце и њеним појавним облицима.
• Развити осетљивост за препознавање/откривање даровитих на предшколском узрасту и за
квалитетан рад са њима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам даровитости, различити теоријски модели и приступи даровитости. Препознавање и
идентификација даровитих. Особине и васпитно-образовне потребе даровите деце. Васпитач и
даровито дете. Флексибилност у раду са даровитом децом. Сарадња васпитача и других стручњака
(психолога, педагога) у процесу идентификације даровитости код детета. Планирање и програмирање
рада са даровитом децом. Модели и облици рад са даровитом децом. Индивидуални рад са даровитом
децом. Сарадња васпитача и родитеља у раду са даровитом децом. Комуникација васпитача и
наставника у основној школи у вези даровитог детета.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дискусија усвојених теоријских знања, практично планирање и програмирање рада са даровитом
децом (студије случаја). Израда нацрта индивидуалног образовног плана за даровито дете.
Литература
1. Винер, Е. (2005): Даровита дјеца – митови и стварност. Загреб. Национална и свеучилишна
књижница.
2. Максић, С. (2006): Подстицање креативности у школи. Београд. Институт за педагошка
истраживања.
3. Шефер, Ј. (2006): „Приступи даровитости и креативности у словенским земљама“. Зборник
Института за педагошка истраживања. Београд. Институт за педагошка истраживања. Вол.
38. Бр. 1. (60-77) Доступно на: www.ipisr.org.rs/Dokumenti/Zbornici
4. Штула, Ј. (2007): „Преглед теоријских концепција даровитости“. Нови Сад. Годишњак
Филозофског факултета у Новом Саду. XXXIII-1. (203-217).
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
• Теоријска настава - интерактивно предавање;
• Практична настава:
Вежбе (радионице – workshops, засноване на коришћењу различитих техника: мождана олуја,
пленарна дискусија, дебата, кооперативни рад у малим групама, играње улога;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
60 поена Завршни испит
40 поена
активност у току предавања
15 писмени испит
40
практична настава
20 усмени испт
колоквијум-и
20 практични испит
семинар-и
5
47
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Хигијена
Наставник: Светлана Ђ. Карић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Студенти усвајају знања о значају превентивне медицине, принципима на којима се систем заснива,
од изучавања и унапређења здравља појединаца и групе до праћења различитих чинилаца радне и
животне средине и њиховог утицаја на здравље.
Исход предмета
Студенти ће стећи знања о значају и улози одржавања хигијене у превенцији од болести, знања о
последицама нехигијенског начина живота као и о специфичним методама спровођења хогијенских
мера у свим условима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам хигијене и њен значај; Основи личне хигијене; Значај хигијенски исправне воде. Хигијена
намирница и предмета опште употребе у установама у којима бораве деца. Упознавање са
принципима санитарног режима – дезинфекције (играчака, простора) у току редовног рада и у
ванредним условима у установама за боравак деце. Диспозиција отпадних материја. Улога васпитача
у формирању хигијенских навика код деце (превенција болести прљавих руку). Хигијена рекреације и
спорта. Заштита здравља младих као вулнерабилних категорија становништва. Заштита здравља жена
као вулнерабилних категорија становништва – безбедно материнство, планирање породице –
контрацепција. Заштита здравља старих као вулнерабилних категорија становништва. Хигијена у
објектима за боравак и образовање деце и омалдине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Усмерена на примену превентивних знања у циљу унапређења хигијенских навика деце и одраслих.
Циљ практичне наставе је у формирању позитивних ставова и облика понашања у односу на личну
хигијену деце и одраслих, хигијену исхране и здравствену исправност намирница, хигијену
рекреације и спорта, хигијенско-санитарног режима у установама у којима бораве деца.
Литература
1. Р. Коцијанчић: Хигијена, Медицински факултет, Завод за уџбенике и наставна средства –
Београд, 2002.
М. Савићевић и сар.: Хигијена и социјална медицина. Медицински факултет, Београд, 1998.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације за семинарске и дипломске радове студената, колоквијуми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
50 поена
50 поена
активност у току предавања
10 писмени испит
50
практична настава
усмени испт
семинар-и
20 практични испит
извештаји (10) са аудиторних
20
вежби –(2 бода сваки)
48
Студијски програм : ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
Назив предмета: Сарадња породице и дечјег вртића
Наставник: Ратко С. Пејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Без претходних услова
Циљ предмета
Упознати студенте с основним и савременим моделима сарадње с родитељима. Оспособити студенте
за успостављање сарадничких односа са родитељима. Оспособити студенте за комуницирање са
родитељима и укључивање родитеља у живот и рад предшколске установе.
Исход предмета
Оспособљеност студената за примену савремених модела сарадње са родитељима, уз заједничко,
тимско решавање актуелних тешкоћа и проблема са којима се деца сусрећу у предшколској установи
и породици.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање са наставним планом и програмом. Значај сарадње родитеља и дечјих вртића. Нивои
компетентности родитеља и васпитача. Модели - облици сарадње породице - дечјег вртића.
Родитељски састанци ( општи, групни, индивидуални, исте узрасне групе...). Кућне посете васпитача
домовима родитеља - деце. Укључивање родитеља у живот и рад дечјих вртића. Сарадња васпитача и
родитеља у припреми деце за полазак у школу. Саветодавни рад васпитача са родитељима.
Образовање родитеља за улогу васпитача и сарадника. Испитивање образовних потреба, планирање и
програмирање образовања родитеља. Организациони облици образовања родитеља. Родитељ детета
са посебним потребама. Родитељ и надарено дете.
Упознавање родитеља са Конвенцијом о дечјим правима).
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе и практична настава су повезане са темама предавања. Вршиће се анализа расправа о
проблемима сарадње васпитача и родитеља из појединих извора педагошке литературе и васпитнообразовне праксе у предшколским установама.
Литература
1. Грандић, Р. (2005): Прилози породичној педагогији, Нови Сад, Савез педагошких друштава
Војводине .
2. Пејић, Р. (2010): Унапређивање сарадње наставника и родитеља, Филозофски Факултет,
Источно Сарајево.
3. Гордон, Т. (2001): Умеће родитељства, како подизати одговорну децу, Београд, Креативни
центар, Београд.
4. Група аутора (1989): Родитељи у дечјем вртићу, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд.
5. Домаћи и страни часописи и интернет извори везани за проблеме сарадње породице и дечјег
вртића.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други
облици Студијски истраживачки рад:/ часови
наставе:/
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе, рад у паровима и групама, самосталан рад студената, презентација и дискусија и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена
активност у току предавања
8
практична настава
7
колоквијум-и
20
семинар-и
15
Завршни испит
писмени испит
усмени испт
практични испит
50 поена
49
Студијски програм: ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије првог степена
ЗАВРШНИ РАД
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положени сви испити и обављене све стручне праксе
Циљеви завршног рада:
Завршни рад бира студент у договору са ментором, из области обавезних предмета студијског
програма
Завршни рад треба да покаже ниво припремљености и оспособљености студента – будућега
васпитача за остваривање глобалних и специфичних улога у раду са децом предшколског узраста.
Избрана тема завршног рада треба да буде заснована на теоријско-емпиријском проучавањуистраживању релевантних појава и проблема васпитне праксе у предшколским. На тај начин ће
студент – будући васпитач показати сопствени ниво стечених теоријских знања, умења и вештина и
квалитет њихове примене у васпитно-образовној пракси. Израда завршног рада треба да се заснива и
на стеченим и усвојеним знањима о методолошким приступима истраживању васпитне праксе.
Студент у сарадњи са ментором и васпитачем у предшколској установи, бира и поставља
методолошки оквир за што ефикасније истраживање проблема који је изабрао. У процесу израде
завршног рада студент стиче способност за учешће у стручном истраживању и мењању васпитнообразовне праксе (оспособљава се да јасно дефинише истраживачка питања, правилно одабере
узорак, методе и технике прикупљања података, да квалитетно изврши анализу података).
Истовремено стиче способности за критичко и креативно мишљење и кооперативно понашање.
Очекивани исходи:
Оспособљеност студента да примени стечена и усвојена теоријска-практична знања у проучавањуистраживању и унапређивању сопственог васпитнообразовног рада у предшколским установама.
Општи садржаји:
Завршни рад има тему од значаја за будућу професионалну праксу. Он треба да буде одраз стечених
теоријскихи практи~них знања и вештина као и развијених осетљивости за рад са предшколским
дететом. Завршни рад представља истраживаки рад студента у коме он користи знања из
методологије педагошких истраживања у области предшколског васпитања и образовања, Након
обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља:
Увод, Теоријски део, Експериментални део, резултати и дискусија, Закључак, Преглед литературе.
По одобрењу ментора, студент приступа завршном испиту – одбрани рада.
Методе извођења:
Менторски рад, самосталан рад, консултације, дискусија.
Оцена (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току израде завршног рада
поена 30
30
Завршни испит
писмени испит (теоријски рад,
теоријско-емпиријски рад,
практични рад)
усмени или практични испит
поена 70
35
35
50
Download

Knjiga predmeta nova.pdf