РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ИНФОРМАТОР О РАДУ
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
30. марта 2007. – 10. јул 2014.
Београд
ажурирано 10. јул 2014.
ажурирано 10. јул 2014.
2
Сaдржај
Информатора о раду
Дирекције за железнице
1.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ И О ИНФОРМАТОРУ О РАДУ ............. 5
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ............................................................. 7
НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ .......................................................... 7
1.1.
1.2.
ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ДИРЕКЦИЈИ ......................................................................... 8
2.
СЕКТОР ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ТРЖИШТА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ УСЛУГА............................................................... 8
СЕКТОР ЗА РЕГУЛИСАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА ..... 10
УЖА УНУТРАШЊА ЈЕДИНИЦА ВАН СЕКТОРА - OДСЕК ЗА ЛИЦЕНЦЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ........... 11
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ................................................................................................. 12
НАЧИН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ........................................................ 13
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА .................................................................................................... 13
4.
ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ........................................................................ 16
ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОБЕЛЕЖЈА ........................................................................................................ 17
РУКОВОДСТВО.................................................................................................................................... 18
ОВЛАШЋЕЊА ЗА НАСТУПЕ У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ................................................ 19
ПРИСТУПАЧНОСТ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА .................................................................. 19
ПРИСТУП САСТАНЦИМА, ДОПУШТЕНОСТ АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊА И СЛ. .................................... 19
ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ............................................................... 19
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ................................................................ 19
6.
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ................................................................ 19
7.
ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ............. 22
8.
СПИСАК ПРИМЕЊИВАНИХ ПРОПИСА........................................................................................ 22
9.
УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ......................................... 23
10.
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ................................................................................... 24
11.
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА .............................................................. 25
11.1.
12.
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ...................................................................................................... 33
12.1.
12.2.
13.
РАД ДИРЕКЦИЈЕ У 2009, 2010, 2011, 2012. И ДО 30. ЈУНА 2013. ГОДИНЕ............................. 25
ФИНАНСИРАЊЕ ........................................................................................................................ 33
ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ДО 30. АПРИЛА 2014. ГОДИНЕ ......... 34
ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ............................................................................................ 38
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ .................................................................................... 39
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ ....................................................................................... 40
РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2013. ГОДИНИ ........................................................ 41
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2013.
ГОДИНУ ....................................................................................................................................................... 42
13.5.
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2014.
ГОДИНУ ....................................................................................................................................................... 44
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ .............................................................................................. 46
15.
ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ....... 47
16.
ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ................................................................................................ 48
17.
ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА.......................................................................................... 49
18.
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ........................................................................................... 50
19.
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП ........ 50
20.
ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ........................................................................................................................................ 50
21.
ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ ............................................................................................................... 56
ажурирано 10. јул 2014.
3
ажурирано 10. јул 2014.
4
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ И О ИНФОРМАТОРУ О РАДУ
Дирекција за железнице (У даљем тексту: Дирекција) је посебна организација Републике
Србије, образована Законом о железници ("Службени гласник РС", бр. 18/2005). Дирекција има
својство правног лица. Дирекцијом руководи директор, кога поставља Влада Републике Србије,
на предлог председника Владе, на период од 5 година. Основана је ради обављања стручних
послова у области железничког саобраћаја, регулаторних послова и других послова
предвиђених овим законом.
Законом о железници („Службеник гласник РС“, бр 45/2013), у смислу наставка
хармонизације националног законодавства са релевантним железничким прописима Европске
уније, прописано да Дирекција обавља послове у области регулисања тржишта железничких
услуга, послове у области регулисања безбедности и интероперабилности железничког
саобраћаја, надлежност за издавање, суспензију и одузимање лиценце за превоз и лиценце за
управљање железничком инфраструктуром, надлежност за доношење подзаконских аката на
основу овлашћења из закона и учешће у међународној сарадњи у области железничког
саобраћаја коју остварује Министарство саобраћаја са међународним организацијама у којима
је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, као и Европском железничком
агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у
железничком саобраћају и регулисање тржишта железничких услуга.
Законом о безбедности и интероперабилности железнице („Службеник гласник РС“, бр
104/2013), дошло је до додатног проширења делатности Дирекције, тако да поред послова
утврђених Законом о железници, у надлежности Дирекције су и послови: националног тела за
безбедност железничког саобраћаја које издаје сертификате о безбедности Управљачу
железничке инфраструктуре; тела за оцену усаглашености структурних подсистема;
сертификационог тела које издаје сертификате лицу задуженом за одржавање теретних кола,
субјектима који се баве одржавањем инфраструктуре, возила, сигналне технике и
електроенергетских постројења и центрима стручног оспособљавања железничких радника;
регистрационог тела које успоставља и одржава Национални регистар железничких возила и
Национални регистар инфраструктуре.
Пун назив посебне организације Републике Србије: Дирекција за железнице.
Адреса седишта:
Дирекција за железнице
Немањина 6.
11000 Београд
Република Србија
Матични број: 17604228
Порески идентификациони број: 103948951
На карти града Београда, означене су зграде:
1. зграда у Немањиној 6
2. зграда Владе Републике Србије
3. зграда Министарства спољних послова
Адреса за пријем поднесака: Дирекција за железнице, Немањина 6./III, канцеларија 586б
(писарница Дирекције за железнице)
Адреса за пријем електронских поднесака: e-mail: [email protected]
У складу са Законом о железници, Дирекција за железнице и Јавно предузеће
"Железнице Србије" преузеле су права, обавезе, средства, запослене, документацију и предмете
у вршењу јавних овлашћења Заједнице југословенских железница.
ажурирано 10. јул 2014.
5
Најзначајнији задаци Дирекције јесу обезбеђивање поузданог регулаторног оквира за:
- несметано функционисање и развој железничког саобраћаја у Србији,
- равноправнe условe учешћа свих заинтересованих учесника у железничком превозу на
домаћој железничкој мрежи,
- усклађивање са регулативом Европске уније у области железничког саобраћаја,
- интегрисање железничког система Србије у јединствен регионални, европски и шири
саобраћајни простор.
Информатор о раду Дирекције за железнице сачињен је у складу са чланом 39. Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног
органа ("Службени гласник РС", бр. 68/10).
Ажурирање електронске верзије Информатора обавља се једном месечно, у складу са
тачком 17. Упутства.
Датум првог објављивања Информатора: 30. марта 2007. године
Датум последње измене или допуне Информатора: 10. јул 2014. године
Датум последње провере ажурности података: 10. јул 2014. године
Информатор у штампаном облику објављен je 30. марта 2007. године. На захтев
заинтересованих лица, може да им буде одштампана актуелна верзија Информатора (једна
копија: ласерска црно-бела штампа, А-4 формата) и стављена на располагање (с тим да
евентуалне поштанске трошкове сноси заинтересовано лице-наручилац).
Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора:
Немањина 6, 11000 Београд, радним даном од 8,30h до 16,30h
Где се може преузети електронска копија Информатора:
На почетној страни веб-презентације Дирекције за железнице: www.raildir.gov.rs.
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор:
Петар мр. Одоровић, директор Дирекције за железнице, у складу са тачком 8. Упутства за
израду и објављивање информатора о раду државног органа
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са
израдом и објављивањем Информатора:
Особа одговорна за израду, објављивање и ажурност Информатора о раду Дирекције за
железнице и комуникацију у вези са Информатором је Гордана Коцић, саветник за послове у
области управљања кадровима и опште послове (E-mail: [email protected]).
О постављању Информатора на веб-сајту Дирекције за железнице стара се Миодраг
Хубер, виши саветник за унапређење регулаторног оквира и система националних прописа о
безбедности (E-mail: miodrag.huber @raildir.gov.rs).
ажурирано 10. јул 2014.
6
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
1.1. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ
1.2. НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ
Унутрашња организација Дирекције уређена је у складу са Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице I Број: 619/2013 од 18.
децембра 2013. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 број 110-11007/2013, од
30. децембра 2013. године и Прaвилником o измeнaмa и дoпунaмa Прaвилникa o унутрaшњeм
урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у Дирeкциjи зa зeлeзницe I Брoj: 340-228/2014 oд 1.
aприлa 2014. гoдинe, нa кojи je Влaдa Рeпубликe Србиje дaлa сaглaснoст Зaкључкoм 05 Брoj:
110-2739/2014-1 oд 22. aприлa 2014. гoдинe.
Основне унутрашње јединице и уже унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни
однос; руковођење унутрашњим и ужим унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности
руководилаца унутрашњих и ужих унутрашњих јединица; начин сарадње с другим органима и
организацијама; број државних службеника који раде на положају и опис њихових послова; број
извршилачких радних места по звању и њихови описи послова, као и потребан број државних
службеника за свако радно место и услове за запослење на сваком радном месту у Дирекцији
утврђени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији
за железнице.
У оквиру Дирекције, постоје 2 основне унутрашње јединице и 1 ужа унутрашња
јединица ван сектора:
ажурирано 10. јул 2014.
7



Сектор за регулисање тржишта железничких услуга
Сектор за регулисање безбедности и интероперабилности железничког
саобраћаја
Одсек за лиценце и заједничке послове, ужа унутрашња јединица ван сектора
У оквиру оба Сектора, формиране су по две уже унутрашње јединице:
-
у Сектору за регулисање тржишта железничких услуга постоје:


-
Одсек за регулаторне послове и
Група за међународну сарадњу и европске интеграције.
у Сектору за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја
налазе се:


Одсек за прописе и
Одељење за безбедност и интероперабилност железничког саобраћаја
Сарадњу са другим органима и организацијама обавља директор Дирекције, односно
ресорни помоћник по овлашћењу, а послове у вези са обезбеђивањем слободног приступа
информацијама од јавног значаја, саветник за послове у области управљања кадровима и опште
послове, Гордана Коцић.
2. ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ДИРЕКЦИЈИ
2.1. СЕКТОР ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ТРЖИШТА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ УСЛУГА
У Сектору за регулисање тржишта железничких услуга обављају се послови који се
односе на: 1) одлучивање по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе воза, нарочито
имајући у виду евентуално неправедно поступање или дискриминацију од стране управљача
инфраструктуре или железничких превозника; 2) праћење и анализу услова конкуренције на
тржишту железничких транспортних услуга; 3) преиспитивање на сопствену иницијативу
релевантних поступака и докумената, ради спречавања дискриминације међу подносиоцима
захтева за доделу трасе воза; 4) проверу да ли Изјава о мрежи садржи клаузуле или предвиђа
дискрециона овлашћења управљача инфраструктуре који би могли бити коришћени за
дискриминацију подносилаца захтева за доделу трасе воза; 5) контролу независности
управљача инфраструктуре у односу на друге субјекте на тржишту железничких услуга; 6)
предузимање мера како би накнаде које је утврдио управљач инфраструктуре биле
недискриминаторске и у складу са законом; 7) предузимање мера како би управљач
инфраструктуре утврђивао приступ и коришћење железничке инфраструктуре на
недискриминаторској основи у складу са законом; 8) обезбеђење контроле приступа и
коришћења објеката и стабилних постројења којима не управља управљач инфраструктуре и
које је регулисано уговором потписаним између лица које обезбеђује услугу и железничког
превозника; 9) праћење железничког тржиште, како би се анализирала конкуренција између
различитих видова саобраћаја; 10) контролу квалитета железничких услуга укључујући
приступачност за особе са инвалидитетом коју обезбеђују железнички превозници и
управљачи инфраструктуре; 11) сарадњу са телом надлежним за заштиту конкуренције; 12)
давање стручних мишљења и анализа из надлежности сектора; 13) пружање техничке помоћи у
вези са питањима која нису уређена законом, а односе се на ограничавање, спречавање или
нарушавање конкуренције на тржишту; 14) припрему годишњег извештаја о регулисању
тржишта железничких услуга у претходној години; 15) сарадњу са органима других држава
надлежним за регулисање тржишта железничких услуга и релевантним међународним
ажурирано 10. јул 2014.
8
организацијама у оквиру надлежности сектора; 16) европске интеграције и друге послове у
складу са законом.
2.3.1. Одсек за регулаторне послове
Шеф Одсека: Бранка Недељковић
У Одсеку за регулаторне послове обављају се послови који се односе на: 1) одлучивање
по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе воза и покретање поступка по службеној
дужности; 2) праћење и анализу услова конкуренције на тржишту железничких транспортних
услуга и преиспитује релевантне поступке и документе, ради спречавања дискриминације међу
подносиоцима захтева за доделу трасе воза; 3) проверу да ли Изјава о мрежи садржи клаузуле
или предвиђа дискрециона овлашћења управљача инфраструктуре који би могли бити
коришћени за дискриминацију подносилаца захтева за доделу трасе воза; 4) контролу
независности управљача инфраструктуре у односу на друге субјекте на тржишту железничких
услуга; 5) предузимање мера како би накнаде које је утврдио управљач инфраструктуре биле
недискриминаторске и у складу са законом; 6) предузимање мера како би управљач
инфраструктуре утврђивао приступ и коришћење железничке инфраструктуре на
недискриминаторској основи у складу са законом; 7) обезбеђење контроле приступа и
коришћења објеката и стабилних постројења којима не управља управљач инфраструктуре и
које је регулисано уговором потписаним између лица које обезбеђује услугу и железничког
превозника; 8) праћење железничког тржиште, како би се анализирала конкуренција између
различитих видова саобраћаја; 9) контролу квалитета железничких услуга укључујући
приступачност за особе са инвалидитетом коју обезбеђују железнички превозници и
управљачи инфраструктуре; 10) сарадњу са телом надлежним за заштиту конкуренције; 11)
давање стручних мишљења и анализа; 12) пружање техничке помоћи у вези са питањима која
нису уређена законом, а односе се на ограничавање, спречавање или нарушавање конкуренције
на тржишту; 13) припрему годишњег извештаја о регулисању тржишта железничких услуга у
претходној години; 14) припрему документације за подношење прекршајних пријава због
непоступања по захтевима за доставу података и решењима Дирекције из надлеђности
сектора; 15) анализа трошкова и начина обрачуна накнаде од стране управљача
инфраструктуре са аспекта релевантних прописа и Изјаве о мрежи; 16) прикупљање података и
анализа закључених уговора са аспекта утврђивања потенцијалнихз дискриминаторских
понашања у вези са приступом инфраструктури; 17) праћење тржишних потенцијала ради
процене атрактивности железничког тржишта за нове учесника; 18) праћење израде, усвајања
и измена Изјаве о мрежи и расподеле траса од стране управљача инфраструктуре ради
превенције потенцијалне дискриминације; 19) анализу оперативнихпитања, посебно
активности у вези са расподелом траса и евентуалних конфликата при припреми новог реда
вожње; 20) праћење међународних прописа, конвенција, споразума и законодавне активности
EU у железничком саобраћају из надлежности сектора; 21) анализу железничког тржишта; 22)
размену информација о раду, принципима доношења одлука и праксе са другим, страним
регулаторним телима ради координације доношења одлука из надлеђности сектора; 23)
припрему мишљења на нацрте закона и других прописа из области железничког саобраћаја из
надлеђности сектора, које припремају други органи; 24) припрема предлога у вези са
унапређивањем железничких прописа из надлежности сектора ради промовисања фер и
недискриминаторксе конкуренције, као и њиховим усклађивањем са прописима ЕУ; 25)
сарадњу са министарством надлежним за послове саобраћаја, Канцеларијом за европске
интеграције и другим државним органима у оквиру надлежности сектора и други послови по
налогу помоћника директора.
2.3.2.1. Група за међународну сарадњу
Руководилац Групе: Ксенија Дуњић
У Групи за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се
односе на: 1) сарадњу са органима других држава надлежним за регулисање тржишта
железничких услуга и релевантним међународним организацијама у оквиру надлежности
ажурирано 10. јул 2014.
9
сектора; 2) превођење аката и документа за потребе сектора; 3) координација послова
стручне редактуре преведених аката и докумената; 4) сарадњу са министарством
надлежним за послове саобраћаја у вези са имплементацијом COTIF-a, по потреби учешће у
раду одговарајућих тела OTIF-а у поступку доношења његових измена и допуна, давање
мишљења из домена надлежности сектора; 5 )израду информација у вези са међународним
прописима, конвенцијама и споразумима; 6) сарадњу са министарством надлежним за
послове саобраћаја, канцеларијом за европске интеграције и другим државним органима у
вези са пословима међународне сарадње и европских интеграција, као и координацијом
послова стручне редактуре и други послови по налогу помоћника директора.
2.2. СЕКТОР ЗА РЕГУЛИСАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
Руководилац Сектора, помоћник директора: Синиша Тркуља
У Сектору за регулисањe безбедности и нтероперабилности железничког саобраћаја
обављају се послови који се односе на: 1) праћење, унапређивање, примену и развој
безбедности и регулаторног оквира за безбедност, као и система националних прописа о
безбедности; 2) доношење подзаконских аката којима се уређује безбедност и
интероперабилност у железничком саобраћају; 3) учешће у међународној сарадњи у области
железничког саобраћаја коју остварује министарство надлежно за послове саобраћаја са
међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику
Србију, Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за
безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; 4) издавање, продужење
важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за управљање железничком
инфраструктуром; 5) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о
безбедности за превоз; 6) издавање дозвола за коришћење структурних подсистема, чинилаца
интероперабилности и других елемената структурних подсистема; 7) надзор над
усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним условима; 8) вођење
Националног регистра железничких возила; 9) пријем и прослеђивање OTIF – у захтева за
одступање од примене ЈТП; 10) издавање сертификата о верификацији подсистема или
његовог дела на који су примењени национални железнички технички прописи; 11) издавање
дозволе за тип возила; 12) издавање сертификата привредним субјектима који обављају
технички преглед возила, врше одржавање подсистема инфраструктура, енергија, ССуређаја, железничких телекомуникационих уређаја, радионицама за одржавање возила, као и
Лицу задуженом за одржавање теретних кола и Центрима стручног оспособљавања; 13)
доношење гранских стандарда из области железничког саобраћаја; 14) вођење и објављивање
Регистра инфраструктуре; 15) вршење надзора над усаглашеношћу система за управљање
безбедношћу железничких превозника и управљача инфраструктуре са прописаним
захтевима након издавања сертификата о безбедности за превоз и сертификата о безбедности
за управљање железничком инфраструктуром; 16) вршење надзора над стручним
оспособљавањем и усавршавањем железничких радника; 17) издавање дозволе за управљање
вучним возилом; 18) подношење извештаја телу за истрагу о мерама које су предузете или
планиране да се предузму на основу препорука; 19) давање сагласности на Акте који се
односе на индустријски колосек, индустријску железницу, индустријску железницу узаног
колосека, узани и уплетени индустријски колосек и туристичко – музејску железницу; 20)
припрему годишњег извештаја о стању безбедности и интероперабилности железничког
саобраћаја у претходној години и достављање Влади; 21) вођење евиденције о свим
ванредним ситуацијама у железничком саобраћају и друге послове у складу са законом.ˮ
2.3.1. Одсек за прописе
Шеф Одсека: Милан Поповић
ажурирано 10. јул 2014.
10
У Одсеку за прописе обављају се послови који се односе на: 1) израду подзаконских
аката којима се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; 2)
учешће у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује
министарство надлежно за послове саобраћаја са међународним организацијама у којима је
Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, Европском железничком агенцијом
и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком
саобраћају; 3) праћење, унапређивање, примена и развој безбедности и регулаторног оквира
за безбедност, као и система националних прописа о безбедности; 4) вођење Националног
регистра железничких возила; 5) пријем и прослеђивање OTIF – у захтева за одступање од
примене ЈТП; 6) доношење гранских стандарда из области железничког саобраћаја; 7)
вођење и објављивање Регистра инфраструктуре; 8) вршење надзора над стручним
оспособљавањем и усавршавањем железничких радника; 9) давање сагласности на Акте који
се односе на индустријски колосек, индустријску железницу, индустријску железницу узаног
колосека, узани и уплетени индустријски колосек и туристичко – музејску железницу;10)
издавање сертификата Центрима стручног оспособљавања и други послови из делокруга
Одсека.ˮ
2.3.2. Одељење за безбедност и интероперабилност железничког саобраћаја
Начелник Одељења: Мирко Стаматовски
У Одељењу за безбедност и интероперабилност железничког саобраћаја обављају се
послови који се односе на: 1) издавање, продужење важења, измене и одузимање
сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром; 2) издавање,
продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за превоз; 3) издавање
дозволе за управљање вучним возилом; 4) издавање дозвола за коришћење структурних
подсистема, чинилаца интероперабилности и других елемената структурних подсистема; 5)
издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела на који су примењени
национални железнички технички прописи; 6) надзор над усаглашеношћу чинилаца
интероперабилности са основним условима; 7) издавање дозволе за тип возила; 8) издавање
сертификата привредним субјектима који обављају технички преглед возила, врше
одржавање
подсистема
инфраструктура,
енергија,
СС-уређаја,
железничких
телекомуникационих уређаја, радионицама за одржавање возила, као и Лицу задуженом за
одржавање теретних кола; 9) вршење надзора над усаглашеношћу система за управљање
безбедношћу железничких превозника и управљача инфраструктуре са прописаним
захтевима након издавања сертификата о безбедности за превоз и сертификата о безбедности
за управљање железничком инфраструктуром; 10) припрему годишњег извештаја о стању
безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја у претходној години и достава
Влади; 11) вођење евиденције о свим ванредним ситуацијама у железничком саобраћају; 12)
подношење извештаја телу за истрагу о мерама које су предузете или планиране да се
предузму на основу препорука; 13) учешће у међународној сарадњи у области железничког
саобраћаја коју остварује министарство надлежно за послове саобраћаја са међународним
организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију,
Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и
интероперабилност у железничком саобраћају и други послови из делокруга Одељења.ˮ
2.3. УЖА УНУТРАШЊА ЈЕДИНИЦА ВАН СЕКТОРА - OДСЕК ЗА ЛИЦЕНЦЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Шеф Одсека: Радмила Јовановић
У Oдсеку за лиценце и заједничке послове обављају се послови који се односе на: 1)
издавање, суспензија и одузимање лиценце за управљање железничком инфраструктуром и
лиценце за превоз 2) планирање, припрему и извршење буџета Републике Србије; 3)
ажурирано 10. јул 2014.
11
књиговодствене послове; 4) контролу исправности коришћења буџетских апропријација и
квота; 5) контролу преузимања обавеза и извршења налога за плаћање као и контролa
документованости пословних промена; 6) јавне набавке; 7) сарадњу са Републичким јавним
правобранилаштвом; 8) праћење извршења и контроле коришћења средстава за надокнаду
трошкова обавезе јавног превоза; 9) примање, распоред, слање поште и архивирање
документације; 10) израду свих врста уговора; 11) радно-правни статус запослених; 12)
израду нацрта кадровског плана; 13) анализу кадровских потреба; 14) стручно усавршавање
државних службеника; 15) поступак оцењивања државних службеника; 16) припрему и
спровођење плана интегритета; и друге послове из делокруга Одсека.
2.4. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији I Број:
619/2013 од 18. децембра 2013. године и Прaвилником o измeнaмa и дoпунaмa Прaвилникa o
унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у Дирeкциjи зa жeлeзницe I Брoj: 340228/2014 oд 1. aприлa 2014. гoдинe, нa кojи je Влaдa Рeпубликe Србиje дaлa сaглaснoст
Зaкључкoм 05 Брoj: 110-2739/2014-1 oд 22. aприлa 2014. гoдинe, и који је ступио нa снaгу 4.
мaja 2014. гoдинe, систематизовано је укупно 30 радних места, за 35 државних службеника и
намештеника, и то: 4 положаја, 25 извршилачких радних места и 1 радно место намештеника.
Бројно стање запослених на дан 10. јула 2014. године у Дирекцији је следеће:
2 запослена на положају (1 директор Дирекције - положај у првој групи, 1 помоћник
директора у Сектору за регулисање безбедности и интероперабилности железничког
саобраћаја - положај у четвртој групи), 25 запослених на неодређено време (24 државна
службеника на извршилачким радним местима и 1 намештеник) и 1 приправник, што је укупно
28 запослених.
Према образовној структури на дан 10. јула 2014. године, укупно 25 запослених има
високу школску спрему (2 државна службеника на положају, 21 државни службеник на
извршилачким радним местима , 1 намештеник и 1 приправник), а 3 државна службеника на
извршилачким радним местима имају средњу школску спрему.
У структури запослених су: 2 запослена на положају (1 државни службеник у I групи
положаја и 1 државни службеник у IV групи положаја), 25 запослених на извршилачким
радним местима (5 државних службеника са звањем вишег саветника, 7 државних службеника
са звањем самосталног саветника, 9 државних службеника са звањем саветника, 1 државни
службеник у звању млађег саветника-приправника и 3 државна службеника са звањем
референта) и 1 намештеник прве врсте.
Обуке - семинаре, предвиђене Програмом општег стручног усавршавања државних
службеника из органа државне управе и служби Владе за 2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. годину,
у организацији Службе за управљање кадровима, похађали су сви државни службеници
Дирекције за железнице. Похађане обуке су обухватале све тематске области предвиђене
Програмом СУК-а. Најчешће похађани семинари у 2009. години били су из области рачунарске
писмености, а у 2010, 2011. и 2012. години показан је интерес за семинаре из области европских
интеграција, припреме прописа, јавних финансија и страних језика, у складу са законским
обавезама органа и потребама посла. Током 2013. године највише су похађани семинари из
стручних области, у складу са проширењем надлежности Дирекције. Између осталих, најчешће
су похађани следећи семинари: АБЦ ЕУ, Примена споразума о стабилизацији и придруживању;
Хармонизација националних прописа са тековинама Европског права-табела усклађености;
методологија израде прописа; Анализа ефеката прописа; Примена граматичких, стилских и
правописних правила у изради аката; Управни поступак и управни спор; Оцењивање државних
службеника; Кодекс понашања државних службеника; Мобинг - примена закона о спречавању
злостављања на раду; Заштита података о личности; Отворено о корупцији; Принципи родне
ажурирано 10. јул 2014.
12
равноправности; Оцењивање државних службеника; Унутрашње уређење органа државне
управе; Вођење евалуативног разговора; Метода одабира кадрова; Канцеларијско пословање;
Израда логичке матрице; Kоришћење Windows оперативног систама, Радионица о отварању и
хармонизацији железничког тржишта, итд. Током прве половине 2014. године, најзаступљенији
су семинари из области финансија и европских интеграција.
Запослени у Дирекцији су, од 2010 до краја 2013. године такође похађали семинаре у
оквиру Твининг пројекта (имплементација прописа ЕУ у национални правни систем), семинаре
ЕRА-е (Европска железничка агенција) одржане у Београду, семинаре у оквиру TAIEX пројекта
(„Биро за техичку помоћ и размену информација Европске комисије“), семинаре и радионице у
оквиру пројекта „Развој железничког регулаторног тела у Србији“, чији је консултант била DB
International, као и семинаре многих других организатора, најчешће Канцеларије за европске
интеграције и Генералног секретаријата Владе. Дирекција је сама организовала низ семинара на
тему ECM (Тело за одржавање железничких возила), које су похађали како запослени у
Дирекцији, тако и шира железничка јавност.
2.5. НАЧИН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Сарадња Дирекције са министарством надлежним за послове саобраћаја и другим
органима и организацијама, заснива се на правима и дружностима утврђеним законом и
другим прописима.
Наведена сарадња се, поред осталог, остварује међусобним достављањем података и
обавештења неопходних за рад Дирекције или других органа и организација, оснивањем
заједничких тела и пројектних група, радних група за израду подзаконских аката или учешћем
запослених у Дирекцији у радним групама, заједничким организовањем стручних семинара,
као и остваривањем других облика заједничког рада и сарадње.
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Директор: мр Петар Одоровић
Дирекцијом руководи директор, кога поставља Влада на пет година, на предлог
председника Владе; за свој рад одговара Влади, у складу са чланом 35. Закона о државној управи
("Службени гласник РС", бр. 79/2005,101/2007). Директор руководи, организује, обједињује и
усмерава рад Дирекције, распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица,
представља Дирекцију у средствима јавног информисања и у другим јавним наступима и
обавља и друге послове из делокруга Дирекције.
Заменик директора Дирекције – није попуњено радно место; сходно члану 36. Закона
о државној управи помаже директору у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га док
је одсутан или спречен. За свој рад одговоран је директору Дирекције. Директор не може
овластити заменика на доношење прописа. Заменика директора поставља Влада на пет година,
на предлог директора.
Помоћник директора руководи заокруженом облашћу рада посебне организације за
коју се образује сектор, у складу са чланом 37. Закона о државној управи. За свој рад и рад
сектора одговоран је директору Дирекције. Помоћника директора поставља Влада на пет година,
на предлог директора.
Помоћник директора за регулисање тржишта железничких услуга – није попуњено
радно место; руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих
јединица у Сектору; сарађује са Канцеларијом за европске интеграције и органима државне
управе, другим органима и организацијама, као и железничким привредним друштвима и
учествује у раду комисија; израђује програм рада Сектора и извештаје о раду; комплетира
анализе о стању у железничком саобраћају и о примени прописа из области железничког
ажурирано 10. јул 2014.
13
саобраћаја; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по
налогу директора Дирекције.
Помоћник директора за регулисање
железничког саобраћаја: Синиша Тркуља
безбедности
и
интероперабилности
Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у
Сектору; сарађује са другим органима и организацијама, као и железничким предузећима;
израђује програм рада Сектора и извештаје о раду; комплетира анализе о стању у железничком
саобраћају и примени прописа из области железничког саобраћаја; обавља најсложеније
послове из делокруга Сектора; учествује у међународној сарадњи у области железничког
саобраћаја коју остварује министарство надлежно за послове саобраћаја: са међународним
организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, Европском
железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и
интероперабилност у железничком саобраћају; обавља и друге послове по налогу директора
Дирекције.
Одељењем руководи државни службеник на радном месту начелника одељења, а
Одсеком – државни службеник на радном месту шефа Одсека.
Руководиоци унутрашњих јединица планирају, усмеравају и надзиру рад унутрашњих
јединица, пружају стручну помоћ државним службеницима и врше најсложеније послове из
делокруга унутрашње јединице и одговорни су за законито, правилно и благовремено вршење
послова у унутрашњој јединици којом руководе.
Начелник одељења и шеф Одсека одговарају за свој рад и рад уже унутрашње јединице
којом руководе - помоћнику директора и директору Дирекције.
За свој рад државни службеници и намештеници одговорни су руководиоцу уже
унутрашње јединице, помоћнику директора, заменику директора и директору Дирекције.
Шеф Одсека за регулаторне послове: Бранка Недељковић
Руководи радом Одсека, планира рад државних службеника у Одсеку, пружа стручна
упутства, организује и надзире њихов рад службеника у Одсеку, прати законодавну
активност ЕУ у области регулаторних послова у железничком сектору ради предлагања
усаглашавања националног законодавства, обавља најсложеније послове из надлежности
одсека који се односе на праћење и анализу услова конкуренције на тржишту железничких
транспортних услуга; израђује извештаје о спроведеним поступцима по приговорима
подносилаца захтева за доделу траса, поступцима вођеним по службеној дужности и
предузетим мерама из надлежности одсека у складу са законом; организује и надзире
сарадњу са министарством надлежним за послове саобраћаја у вези са имплементацијом
COTIF-a и учешће Дирекције у раду одговарајућих тела OTIF-а у поступку доношења његових
измена и допуна; организује и надзире послове сарадње у оквиру надлежности одсека са
министарством надлежним за послове саобраћаја, Канцеларијом за европске интеграције
и другим државним органима у оквиру надлежности сектора, са одговарајућим телима ЕУ, и
другим учесницима у железничком сектору; организује размену информација о раду,
принципима доношења одлука и праксе са другим, страним регулаторним телима ради
координације доношења одлука из надлеђности сектора; припрема предлоге у вези са
унапређивањем железничких прописа из надлежности сектора ради промовисања фер и
недискриминаторксе конкуренције, као и њиховим усклађивањем са прописима ЕУ .
Руководилац Групе за међународну сарадњу и европске интеграције: Ксенија Дуњић
Руководи радом Групе, планира рад државних службеника и намештеника у Групи, пружа
стручна упутства, координира и надзире њихов рад; израђује информације и извештаје о
остваривању међународне сарадње и обављању послова у области европских интеграција;
ажурирано 10. јул 2014.
14
израђује листу приоритета за превођење правних тековина из области железничког саобраћаја
и води Списак преведених докумената; учествује у изради предлога за успостављање
јединствене терминологије ЕУ на српском језику; координира послове стручне редактуре
преведених аката и докумената; координира послове сарадње у оквиру надлежности групе
са
министарством надлежним за послове саобраћаја, Канцеларијом за европске
интеграције и другим државним органима, израђује информације у вези са међународним
прописима, конвенцијама и споразумима.
Шеф Одсека за прописе: Милан Поповић
Руководи радом Одсека, планира рад државних службеника у Одсеку, пружа стручна упутства,
организује и надзире њихов рад; организује и надзире израду прописа у области железничког
саобраћаја; прати и предлаже мере за унапређење, примену и развој безбедности и
регулаторног оквира за безбедност, као и система националних прописа о безбедности;
учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује
министарство надлежно за послове саобраћаја са међународним организацијама у којима је
Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, Европском железничком агенцијом и
органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком
саобраћају; надзире вођење и објављивање Националног регистра железничких возила;
израђује предлог сагласности на Акт о одржавању индустријског колосека, вучних и вучених
возила која се користе искључиво на индустријском колосеку и организацији рада на
индустријском колосеку, на Акт о изградњи и одржавању узаног или уплетеног индустријског
колосека, о техничким карактеристикама возила, као и начину послуживања тог колосека;
обавља послове у поступку стручне редактуре превода међународних прописа из области
железниког саобраћаја.
Начелник Одељења за безбедност и интерoперабилност железничког саобраћаја:
Мирко Стаматовски
Руководи радом Одељења, планира рад државних службеника у Одељењу, пружа стручна
упутства, организује и надзире њихов рад; стара се о правилном спровођењу поступака
издавања дозвола и сертификата, припрема извештаје из области безбедности и
интероперабилности железничког саобраћаја и предлаже мере ради унапређења стања у тим
областима; припрема извештаје из области железничког саобраћаја, и предлаже мере за
решавање спорних питања; прати стање безбедности у железничком саобраћају, припрема
годишњи извештај о стању безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја у
претходној години и предлаже мере за унапређење; учествује у раду стручних тела,
министарстава и привредних субјеката у области железничког саобраћаја; учествује у
међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује министарство
надлежно за послове саобраћаја: са међународним организацијама у којима је Дирекција
овлашћена да представља Републику Србију, Европском железничком агенцијом и органима
других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;
обавља послове у поступку стручне редактуре превода међународних прописа из области
железничког саобраћаја.
Шеф Одсека за лиценце и заједничке послове: Радмила Јовановић
Руководи радом Одсека, планира рад државних службеника и намештеника у Одсеку, пружа
стручна упутства, организује и надзире њихов рад; организује и води поступак за издавање
лиценце и привремене лиценце, суспензије, измене и одузимања лиценце за превоз и за
управљање железничком инфраструктуром, организује поступак провере испуњености
законом прописаних услова након издавања лиценце и води евиденцију о издатим лиценцама;
остварује сарадњу и размену искустава са другим телима за лиценцирање; организује и надзире
ажурирано 10. јул 2014.
15
рад на изради предлога финансијског плана и периодичних извештаја о раду Дирекције,
прати и контролише спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских
средстава,стара се о правилном спровођењу јавних набавки и пружа стручна упутства за
израду аката у поступку јавних набавки и израђује све врсте уговора за Дирекцију;
организује и надзире послове на изради предлога акта о унутрашњој организацији и
систематизацији и других општих аката из надлежности Дирекције и послове на изради
одговора на тужбе, жалби и других поднесака; анализира кадровске потребе, израђује нацрт
кадровског плана и стара се о правилном спровођењу конкурсних поступака и поступка
оцењивања државних службеника; организује и надзире израду програма посебног стручног
усавршавања запослених у сарадњи са руководиоцима других унутрашњих јединица; стара
се правилној примени прописа из области безбедности и здравља на раду.
4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Дирекција у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(«Службени гласник РС», бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) ставља на увид све информације из
свог делокруга о пословима и активностима које обавља у складу са члановима 94. и 95. Закона
о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/2013) и одговарајућим одредбама Законоа о
безбедности и интероперабилности железнице („Службеник гласник РС“, бр 104/2013),
Информација од јавног значаја, у складу са чланом 2. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, јесте информација којом располаже орган јавне власти,
настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а
односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга рада
Дирекције заинтересовано лице може да оствари обраћањем Дирекцији: у писаној форми,
телефакс-поруком, електронском поштом, телефоном или на други начин. Ово право
заинтересовано лице остварује подношењем захтева следеће садржине:
Република Србија
Дирекција за железнице
Немањина 6.
11 000 Београд
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа
тражим да ми омогући да остварим право на приступ информацијама на један од следећих
начина (заокружити редни број или редне бројеве):
1.
2.
3.
4.
5.
Да ме обавести да ли поседује информацију на коју се односи овај захтев
Да ме обавести да ли је тражена информација иначе доступна
Да ми омогући да остварим увид у у документ који садржи тражену информацију
Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију
Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију
5 а)
поштом, на адресу ___________________________________________
5 б)
електронском поштом, на адресу _______________________________
5 в)
факсом, на број ____________________
Тражена информација или назив документа:
ажурирано 10. јул 2014.
16
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(описати што прецизније информацију која се тражи, навести друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
____________________________________
Име и презиме или назив
У ________________,
дана______201__ године
____________________________________
адреса
____________________________________
други подаци за контакт
___________________________________
Потпис
Лице овлашћено за пружање информација о остваривању права на слободан приступ
информацијама од јавног значаја из делокруга рада Дирекције за железнице и поступање по
захтевима за остваривање овог права је Гордана Коцић,
тел. (011) 361 02 85; факс (011) 361 82 91; e-mail: [email protected]
Назив и адреса седишта посебне организације
Пун назив посебне организације Републике Србије:
Дирекција за железнице.
Адреса седишта:
Дирекција за железнице
Немањина 6.
11000 Београд
Република Србија
4.1. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОБЕЛЕЖЈА
Визуелна идентификациона обележја Дирекције за железнице јесу застава и грб
Републике Србије. Визуелна идентификациона обележја истичу се у складу са законом.
Државна застава Републике Србије истакнута је:
на згради седишта Дирекције, на адреси: Немањина 6, Београд,
у канцеларији директора (бр. 369 на првом спрату),
у канцеларији заменика директора (бр. 369 на првом спрату)
Четвороугаоне табле са малим грбом Републике Србије и текстом "Република Србија",
"Дирекција за железнице" истакнуте су:
на згради седишта Дирекције, на адреси: Немањина 6, Београд, на улазу I, са уличне стране,
на згради седишта Дирекције, на адреси: Немањина 6, Београд, на улазу III, са уличне стране,
у згради седишта Дирекције, на адреси: Немањина 6, Београд, на зиду лево од улаза у
канцеларију бр. 569 на III спрату.
Мали грб Републике Србије користи се, у складу са законом, у саставу печата и
штамбиља, образаца јавних исправа које издаје Дирекција, на свим излазним службеним
дописима, документима и другим материјалима, као и на ознакама канцеларија Дирекције и
визит-картама запослених у Дирекцији.
Грб и застава Републике Србије користе се и у оквиру званичне презентације Дирекције
на железнице на Internet-у (адреса: www.raildir.gov.rs), других врста презентација, Грб
Републике Србије може се користити и приликом прослава, свечаности, и других културних,
спортских и сличних манифестација, као и у другим одговарајућим приликама, у складу за
законом.
ажурирано 10. јул 2014.
17
Радно време Дирекције је радним данима од 08,30 до 16,30 сати.
Контакти
Општи контакти
Дирекција за железнице
секретар директора
тел.
(011) 361 68 66
факс (011) 361 83 46
општа адреса електронске поште:
e-mail: [email protected]
Презентација Дирекције на Internet-у:
www.raildir.gov.rs
4.2. РУКОВОДСТВО
мр Петар Одоровић, директор
тел.
(011) 361 68 66
факс (011) 361 83 46
e-mail: [email protected]
Синиша Тркуља, помоћник директора
тел.
(011) 361 82 91
факс (011) 361 82 91
e-mail: [email protected]
Милан Поповић, шеф Одсека за прописе
тел.
(011) 361 67 96
факс (011) 361 82 91
e-mail: [email protected]
Мирко Стаматовски, начелник Одељења
железничког саобраћаја
тел.
(011) 361 18 41
факс (011) 361 82 91
e-mail: [email protected]
за
безбедност
и
интеоперабилност
Радмила Јовановић, шеф Одсека за лиценце и заједничке послове
тел.
(011) 361 82 16
факс (011) 361 82 91
e-mail: [email protected]
Бранка Недељковић, шеф Одсека за регулаторне послове
тел.
(011) 361 68 52
факс (011) 361 82 91
e-mail: [email protected]
Ксенија Дуњић, руководилац Групе за међународну сарадњу и европске интеграције
тел.
(011) 361 83 37
факс (011) 361 82 91
e-mail: [email protected]
ажурирано 10. јул 2014.
18
4.3. ОВЛАШЋЕЊА ЗА НАСТУПЕ У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Овлашћенo лицe за представљање Дирекције у средствима јавног информисања и у
другим јавним наступима је мр Петар Одоровић, заменик директора, или друго лице које он за
то изричито овласти.
4.4. ПРИСТУПАЧНОСТ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У пословној згради у којој се налази седиште Дирекције и којом управља АД "Железнице
Србије" не постоји рампа за несметани приступ лицима са посебним потребама.
Када долазе у просторије Дирекције, лица са посебним потребама треба да се користе
улазом IV из Бирчанинове улице (у непосредној близини раскрснице са Сарајевском улицом).
Уз претходну најаву, представници запослених Дирекције дочекаће их на улазу, пружити сву
неопходну помоћ од момента уласка у зграду, у обављању посла, као и испратити их до излаза.
4.5. ПРИСТУП САСТАНЦИМА, ДОПУШТЕНОСТ АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊА
И СЛ.
Састанци који се одржавају у просторијама Дирекције у принципу имају јавни карактер,
осим у случајевима предвиђеним законом и интерним актима Дирекције Уз претходну најаву и
под условом да то не омета редовно обављање професионалних обавеза запослених, приступ
састанцима који имају јавни карактер је слободан, укључујући аудио и видео снимања.
4.6. ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ
Искључење или ограничење јавности рада Дирекције могући су само изузетно, у
случајевима предвиђеним законом и другим актима Дирекције. Искључење или ограничење
јавности рада Дирекције у таквим изузетним случајевима не ослобађа Дирекцију обавезе
накнадног пружања одговарајућег дозвољеног обима информација јавности о састанку /
догађају / предмету.
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА
Најчешће тражене информације од Дирекције односе се на документацију потребну за
издавање дозволе за новоизграђена железничка возила, нове типове делова и опреме за
железничка возила и нове типове уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру, као
и документацију за издавање лиценце и сертификата, које издаје Дирекција, сходно одредбама
чланова 7, 93. и 94. Закона о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/2013), као и и чланова
80 – 83. Закона о безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја („Службени
гласник РС“, бр. 104/2013)
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Дирекција обавља стручне послове у области регулисања тржишта железничких услуга,
послове у области регулисања безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, као
и друге послове предвиђене Законом о железници и Законом о безбедности и
интероперабилности железнице.
У складу са чланом 93. Закона о железници, Дирекција за железнице обавља следеће
послове:
ажурирано 10. јул 2014.
19
1) одлучује по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе воза, нарочито
имајући у виду евентуално неправедно поступање или дискриминацију од стране управљача
инфраструктуре или железничких превозника, а у вези са:
(1) Изјавом о мрежи,
(2) критеријумима утврђеним у Изјави о мрежи,
(3) поступком доделе траса воза и његовим исходом,
(4) начином утврђивања накнада за коришћење трасе воза,
(5) нивоом или структуром накнада за коришћење трасе воза;
2) прати и анализира услове конкуренције на тржишту железничких транспортних
услуга и на сопствену иницијативу преиспитује поступке и документе из тачке 1) овог члана, а
у циљу спречавања дискриминације међу подносиоцима захтева за доделу трасе воза.
Дирекција посебно проверава да ли Изјава о мрежи садржи клаузуле или предвиђа
дискрециона овлашћења управљача инфраструктуре која би могла бити коришћена за
дискриминацију подносилаца захтева за доделу трасе воза;
3) контролише независност управљача инфраструктуре у односу на друге субјекте на
тржишту железничких услуга;
4) обезбеђује да накнаде које је утврдио управљач инфраструктуре буду
недискриминаторске и у складу са овим законом;
5) обезбеђује да управљач инфраструктуре утврђује приступ и коришћење железничке
инфраструктуре на недискриминаторској основи у складу са овим законом;
6) обезбеђује контролу приступа и коришћења објеката и стабилних постројења којима
не управља управљач инфраструктуре и које је регулисано уговором потписаним између лица
које обезбеђује услугу и железничког превозника;
7) прати железничко тржиште, како би се анализирала конкуренција између
различитих видова саобраћаја;
8) контролише квалитет железничких услуга укључујући приступачност за особе са
инвалидитетом које обезбеђују железнички превозници и управљачи инфраструктуре;
9) сарађује са телом надлежним за заштиту конкуренције, даје стручна мишљења и
анализе, пружа техничку помоћ у вези са питањима која нису уређена овим законом, а односе се
на ограничавање, спречавање или нарушавање конкуренције на тржишту;
10) обавља и друге послове утврђене овим законом.
Дирекција припрема годишњи извештај о регулисању тржишта железничких услуга у
претходној години и доставља га Влади најкасније до краја јуна текуће године. Извештај се
објављује на интернет страници Дирекције.
У складу са чланом 94. Закона о железници, Дирекција за железнице обавља следеће
послове:
1) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за
управљање железничком инфраструктуром;
2) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за
превоз, као и провера да ли се управљачи инфраструктуре и железнички превозници
придржавају услова утврђених у њему;
3) издавање дозвола за коришћење структурних подсистема, чинилаца
интероперабилности и других елемената структурних подсистема у складу са законом којим се
уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;
4) надзор над усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним условима у
складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;
ажурирано 10. јул 2014.
20
5) одобравање пуштања у рад нових и знатно измењених железничких возила која још
нису обухваћена техничком спецификацијом за интероперабилност, као и возила увезених из
иностранства;
6) праћење, унапређивање, примена и развој безбедности и регулаторног оквира за
безбедност, као и система националних прописа о безбедности, укључујући и доношење
подзаконских аката из области безбедности железничког саобраћаја;
7) проверава да ли су железничка возила уредно регистрована у Националном регистру
железничких возила и да ли су подаци садржани у том регистру тачни и ажурирани;
8) води евиденцију о свим ванредним ситуацијама у железничком саобраћају;
9) друге послове утврђене овим законом и законом којим се уређује безбедност и
интероперабилност у железничком саобраћају.
Дирекција припрема годишњи извештај о стању безбедности и интероперабилности
железничког саобраћаја у претходној години и доставља га Влади најкасније до краја јуна
текуће године. Извештај се објављује на интернет страници Дирекције.
Чл. 10-13 Закона о железници утврђени су послови Дирекције у вези са издaвањем,
суспeнзијом и oдузимањем лицeнце зa упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм.
Чл. 66-68 истог закона утврђени су послови Дирекције у вези са издaвањем, суспeнзијом
и oдузимањем лицeнце за превоз.
Дирекција за железнице води евиденцију о издатим лиценцама за управљање
железничком инфраструктуром и лиценцама за превоз.
Поред надлежности утврђених Законом о железници, ступањем на снагу новог Закона о
безбедности и интероперабилности железнице, значајно су проширене надлежности
Дирекције, тако да, поред послова, већ утврђених претходним Законом о железници, Дирекција
обавља и следеће послове утврђене Законом о безбедности и интероперабилности железнице:
1) Националног тела за безбедност, које издаје сертификате о безбедности Управљачу
железничке инфраструктуре и превозницима, као и Управљачима индустријске
железнице, по значајно сложенијем поступку утврђивања испуњености услова за
сертификацију.
2) Тела за оцену усаглашености, врши оцену усаглашености структурних подсистема
(подсистеми инфрастуктура, сигнализација, енергија и возила) са националним
прописима. Поред оцене усаглашености Дирекција врши проверу техичке
компатибилности структурног подсистема са осталим подсистемима и са
железничким системом у целини, као и проверу безбедне интеграције структурног
подсистема или интерпоперабилне компоненте.
3) Сертификационог тела, које издаје сертификате за:
-Лица задужена за одржававање тертних кола, са обавезом годишње провере
испуњености услова након издавања сертификата
-субјекте који се баве одржавањем инфраструктуре, возила, сигналне технике и
електро енергетских постројења. Дирекција има обавезу да пропише услове за
добијање сертификата за одржавање поменутих структурних подсистема
-центре стручног оспособљавања, који врше стручно оспособљавање железничких
радника. Дирекција има законску обавезу да пропише ближе услове за добијање
сертификата
4) Региострационог тела, које има обавезу успостављања и одржавања Националног
регистра железничких возила и Националног регистра инфраструктуре. Поред
ажурирано 10. јул 2014.
21
поменутих регистара, Дирекција има обавезу вођења и 20 различитих евиденција,
међу којима је и евиденција о издатим дозволама за управљање вучним возилима
Дирекција доноси гранске стандарде из области железнице, у складу са чл 28. Закона о
безбедности и интероперабилности железнице, прописује поступак израде, доношења и
објављивања стандарда из области железничког саобраћаја.
У складу са одлукама Владе, у процесу припреме и ревизије Националног програма за
усвајање правних тековина ЕУ, као посебна стручна организација за област железнице,
Дирекција је преузела обавезу праћења и израде предлога за имплементацију и транспоновање
50 прописа из области железнице, који се односе на саобраћај, грађевину, машинство и
електротехнику.
Поред наведених послова из надлежности, Дирекција је обавезна до краја 2015. године
донесе 60 подзаконских аката и да издаје око 30 различитих врста управних аката, у циљу
спровођења закона.
7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА
И ОБАВЕЗА
Поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза врше се у складу са одредбама
чланова 92. - 95. Закона о железници и одговарајућих одредаба Закона о безбедности и
интероперабилности железнице, уз обавезну примену Закона о општем управном поступку.
8. СПИСАК ПРИМЕЊИВАНИХ ПРОПИСА
Дирекција за железнице у свом раду примењује следеће прописе:
-Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник
РС", бр. 30/2010)
-Закон о државним службеницима ("Сл. глaсник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр.,
83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008 и 104/2009)
-Закон о платама државних службеника и намештеника ("Сл. глaсник РС", бр. 62/2006,
63/2006 - испр., 115/2006 - испр., 101/2007 и 99/2010)
-Закон о републичким административним таксама ("Сл. глaсник РС", бр. 43/2003,
51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. зaкoн, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклaђeни
дин. изн., 55/2012 - усклaђeни дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклaђeни дин. изн. и 65/2013 - др.
зaкoн)
-Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10)
-Закон о јавним набавкама ("Сл. глaсник РС", бр. 124/2012)
-Закон о буџетском систему ("Сл. глaсник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр.)
- Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину ("Сл. гласник РС", бр. 110/2013),
- Закон о железници ("Сл. гласник РС", бр. 45/2013),
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице ("Сл. гласник РС", бр. 104/13),
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл.
гласник РС", бр.86/07 и 93/07)
- Правилник о елементима железничке инфраструктуре ("Сл. гласник РС", бр. 114/2006),
- Правилник о условима за издавање и садржини сертификата о безбедности за
управљање железничком инфраструктуром односно индустријском железницом ("Сл. гласник
РС", бр. 39/2006),
ажурирано 10. јул 2014.
22
- Правилник о условима за издавање и садржини сертификата о безбедности за превоз у
железничком саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 39/2006),
- Правилник о висини накнаде за издавање сертификата о безбедности за управљање
железничком инфраструктуром односно индустријском железницом ("Сл. гласник РС", бр.
39/2006),
- Правилник о висини накнаде за издавање сертификата о безбедности за превоз у
железничком саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 39/2006),
Правилник о висини накнаде за издавање дозволе за коришћење железничких возила,
делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку
инфраструктуру ("Сл. гласник РС", бр. 117/2005, 92/2009),
Прaвилник о садржини акта о индустријском колосеку и садржини акта о индустријској
железници (“Сл. гласник РС" брoj 109/13),
- Уредба о категоризацији железничких пруга ("Службeнoм глaснику РС" брoj 115/13)
Правилник о садржини и форми Изјаве о мрежи, донет од стране Министра саобраћаја
(“Сл. гласник РС" брoj 097/13)
- Правилник о висини таксе за издавање лиценце за управљање железничком
инфраструктуром ("Сл. гласник РС", бр. 003/2014),
- Правилник о висини таксе за издавање лиценце за превоз у железничком саобраћају
("Сл. гласник РС", бр. 003/2014),
-
Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају (“Сл. гласник РС" брoj
009/14)
-
Правилник о лиценцама за управљање железничком инфраструктуром (“Сл. гласник РС"
брoj 009/14)
- Правилник о условима које мора испуњавати прототип железничког возила, о начину и
поступку одобравања прототипа железничког возила и начину обављања техничких прегледа
железничких возила пре њиховог пуштања у саобраћај (ЗЈЖ, бр. 95/93-42) (Правилник 201
ЗЈЖ)
9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Дирекција за железнице у свом раду:
1) прати развој техничких и технолошких система железница у другим земљама
и
предлаже
мере
у
циљу
хармонизације,
интероперабилности и модернизације;
повећања
нивоа
2) остварује међународну сарадњу у области железничког саобраћаја и стара се
о њеном унапређењу;
3) припрема и реализује програме обуке и стручног усавршавања у области
железничког саобраћаја;
4) пружа стручне услуге (изводи или учествује у извођењу експертиза,
ислеђењу ванредних догађаја и сл.);
ажурирано 10. јул 2014.
23
5) каталогизира и чува техничке прописе (услове, препоруке, методологије и
сл.) и другу документацију из делокруга рада;
6) обезбеђује јавност у раду;
7) води национални регистар железничких возила
8) води национални регистар индустријских колосека
9) води базу података издатих индивидуалних бројева теретних кола у
железничком саобраћају
10) издаје дозволе за рад специјализованих радионица за оправку виталних
кочионих уређаја и води евиденцију о тим дозволама
10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
- Издавање дозволе за коришћење структурних подсистема,
интероперабилности и других елемената структурних подсистема
чинилаца
Дирекција издаје дозволе за коришћење структурних подсистема, чинилаца
интероперабилности и других елемената структурних подсистема у складу са законом којим се
уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају [примена чл. 94. Закона о
железници (''Сл. гласник РС'', бр 45/2013), као и сходна примена одредаба Закона о општем
управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр 33/97, 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр 30/2010)].
За издавање дозволе странка подноси захтев. Захтев обавезно садржи:

назив, адресу, седиште, ПИБ и матични број подносиоца захтева

назив органа коме се захтев подноси

предмет захтева-назив, ознаку, тип, серију система или средства за које се тражи
дозвола

назив произвођача производа за железницу за који се издаје дозвола.
Уз захтев подносилац захтева доставља следећу документацију:
 извод из регистра привредних субјеката
 декларацију испоручиоца о усаглашености, сагласно стандарду ЈУС ISO/EIC 170501/2005, за производ за који се издаје дозвола
 документацију подршке за производ, сагласно стандарду ЈУС ISO/EIC 17050-2/2005
 документацију подршке корисницима (упутства за изградњу, коришћење, одржавање)
остала документација зависно од конкретног предмета који се обрађује, у складу са
одређеним важећим прописом из области железничког саобраћаја.
http://www.raildir.gov.rs/Proceduraindex.htm
Накнада за издате дозволе утврђена је Правилником о висини накнаде за издавање
дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја,
делова и опреме за железничку инфраструктуру (''Сл. гласник РС'', бр. 117/2005 и 92/2009).
Трајање поступка: поступак издавања дозвола, сертификата и лиценци врши се у складу
са Законом о општем управном поступку. Дужина поступка у зависности је од специфичности
сваког појединачног захтева, а износи максимално 30 (тридесет) дана од дана достављања
комплетне потребне документације.
ажурирано 10. јул 2014.
24
11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
11.1.
РАД ДИРЕКЦИЈЕ У 2009, 2010, 2011, 2012. И ДО 30. ЈУНА 2013. ГОДИНЕ
Издати сертификати, дозволе и лиценце
До 31. децембра 2009. године странкама су издата укупно:
 3 сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају,
 1 сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно
индустријском железницом

485 дозволa за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка
возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру, од чега:
 441 дозвола за коришћење железничких возила
 8 дозвола за коришћење делова и опреме за железничка возила и
 36 дозвола за коришћење уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру
 1 лиценца за превоз у железничком саобраћају
Од 1. јануара до 31. децембра 2010. године странкама су издата укупно:
 3 сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају,
 1 сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно
индустријском железницом
 180 дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка
возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру, од чега:
 133 дозвола за коришћење железничких возила
 15 дозвола за коришћење делова и опреме за железничка возила и
 32 дозволе за коришћење уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру.
Од 1. јануара 2011. године до 31. децембра 2011. године странкама су издата укупно:
 4 сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају
 1 сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно
индустријском железницом
 182 дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка
возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру, од чега:
 131 дозвола за коришћење железничких возила
 15 дозвола за коришћење делова и опреме за железничка возила и
 36 дозволе за коришћење уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру.
 1 лиценца за превоз у железничком саобраћају
ажурирано 10. јул 2014.
25
Од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године странкама су издата укупно:
 2 лиценце за превоз у железничком саобраћају
 5 сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају
 89 дозвола за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила
и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру, од чега:
 8 дозвола за коришћење делова и опреме за железничка возила
 21 дозволе за коришћење уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру
 60 дозвола за коришћење железничких возилa.
 1 сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно
индустријском железницом
Од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године странкама су издата укупно:
 1 лиценца за превоз у железничком саобраћају
 7 сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају
 1 сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно
индустријском железницом
 181 дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка
возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру, од чега:
 152 дозволе за коришћење железничких возила
 6 дозвола за коришћење железничких возилa и уређаја и опреме за железничка возила
 23 дозволе за коришћење уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру
Од 1. јануара 2014. године до 30. јуна 2014. године странкама су издата укупно:
 1 лиценца за превоз у железничком саобраћају
 3 сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају
 0 сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно
индустријском железницом
 47 дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила
и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру, од чега:
 30 дозволе за коришћење железничких возила
 2 дозвола за коришћење железничких возилa и уређаја и опреме за железничка возила
 15 дозволе за коришћење уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру
Технички и други прописи, нормативи, стандарди и тумачења
У области нормативних послова, до краја 2012. године, Дирекција је израдила предлоге
правилника:
предлог Правилника о начину вршења одржавања, контроле и периодичних прегледа
железничких возила (Правилник 241) и
предлог Правилника о одржавању стабилних постројења електричне вуче (Правилник 213)
предлог Правилника о комбинованом транспорту на железници (Правилник 30)
предлог Правилника о одржавању горњег строја пруга (Правилник 314)
ажурирано 10. јул 2014.
26
предлог Правилника о одржавању система веза у железничком саобраћају (Правилник 405),
У оквиру надлежности у области безбедности железничког саобраћаја и
нормативне делатности, у 2013. години, у Дирекцији за железнице обављени су
следећи послови:
1. Израда предлога Правилника о техничким условима и одржавању горњег
строја железничких пруга, предвиђеног Законом о
безбедности и
интероперабилности железнице
2. Израда предлога Правилника о техничким условима за железничке
телекомуникационе мреже, предвиђеног Законом о безбедности и
интероперабилности железнице
3. Учешће у припреми прописа које доноси Министар, и то:
-
Правилник о елементима железничке инфраструктуре
Уредба о категоризацији пруга
Правилник о комбинованом транспорту, који је комплетно израђен и предат
Министарству
4. Извршена је стручна редактура прописа Европске уније и делова COTIF-a
(Конвенције о међународним превозима железницама)
5. Учешће у раду комисија и радних група OTIF-a (Међувладине организације за
међународни превоз железницом)
6. Издате су две сагласности на акт о индустријском колосеку, док је још седам у
процедури
7. Обрађено је и послато OTIF-у осам захтева за доделу VKM (ознаке имаоца
возила)
8. Одржавање бројних консултација у циљу припреме заинтересованих за
сертификацију Лица задужених за одржавање железничких возила
9. Континуирано вођење Националног регистра железничких возила
Током 2013. године Дирекција је донела следеће правилнике:
-
Правилник о садржини акта о индустријском колосеку и садржини акта о
индустријској железници („Службeни глaсник РС" брoj 109/13“)
-
Правилник о висини таксе за издавање лиценце за управљање железничком
инфраструктуром ("Службeни глaсник РС" бр. 003/14), који је објављен 15.
јануара 2014. гoдинe
-
Правилник о висини таксе за издавање лиценце за превоз у железничком
саобраћају ("Службeни глaсник РС" бр. 003/14), који је објављен 15. јануара
2014. гoдинe
ажурирано 10. јул 2014.
27
-
Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају ("Службeни глaсник
РС" бр. 009/14), који је објављен 23. јануара 2014. гoдинe
-
Правилник о лиценцама за управљање железничком инфраструктуром
("Службeни глaсник РС" бр. 009/14), који је објављен 23. јануара 2014. гoдинe
ажурирано 10. јул 2014.
28
Дирекција је дала следећа тумачења:
одредби Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у обављању
железничког саобраћаја 646 (ЗГОП – Нови Сад),
примене чл. 37. и чл. 39. Правилника о техничким условима које мора испуњавати
прототип железничког возила, о начину и поступку одобравања прототипа железничког
возила и о начину обављања техничких прегледа железничких возила пре њиховог пуштања у
саобраћај (Правилник 201) ("Комбиновани превоз"), у вези дозволе за коришћење локомотиве
732-004.
Дирекција је дала одобрење:
за полупречнике кривина мањих од прописаних на инд. колосеку Порт Холдинг и Млин
тест у Шиду
Дате су примедбе и сугестије на прву радну верзију „Изјаве о мрежи“ ЈП „Железнице
Србије“.
Дирекција је 6. октобра 2010. године у оквиру међународне научно-стручне
конференције ЖЕЛКОН 2010, организовала Семинар са темом „Прописи железничког
транспорта: стање, проблеми и усклађивање са прописима ЕУ“, са циљем упознавања стручне
железничке јавности о стању, основним појмовима и предстојећим променама у овој области у
склопу европских интеграција наше земље. Обрађене су и презентиране следеће теме са
излагачима из Дирекције, која је у склопу семинара позвала експерта из Европске железничке
агенције као званичног органа ЕУ:
1) Слободан Росић, директор Дирекције за железнице: Пресек стања прописа и
институција у железничком сектору
2) Синиша Тркуља, помоћник директора Дирекције за железнице: Пројектни задатак за
израду Закона о безбедности у железничком саобраћају: тезе и дилеме
3) Драган Јовичић, експерт Европске железничке агенције: Европска железничка
агенција: улога, организованост и начин рада
4) Бранка Недељковић, шеф Одсека за међународну сарадњу у Дирекцији за железнице:
OTIF и COTIF: стање и перспективе
5) Бранислав Бошковић, помоћник директора Дирекције за железнице: Прописи којим се
успоставља железничко тржиште: докле се стигло!
У периоду од 3. – 5. октобра 2012. године Дирекција је, у оквиру међународне научностручне конференције ЖЕЛКОН 2012, организовала Семинар са темом „Сертификација лица
задуженог за одржавање железничких возила“, у циљу упознавања шире железничке јавности
са улогом Лица задуженог за одржавање железничких возила, скраћено ECM (Entity in Charge of
Maintenance), као новог актера у систему одржавања, као и са поступком његове сертификације.
Кључне теме на овом округлом столу биле су:
Улога и место Лица задуженог за одржавање у систему одржавања; · Законски оквир и ступање
на снагу; · Сертификација Лица задуженог за одржавање; · Ко може да врши сертификацију; ·
Како се сертификација обавља; · Веза са Националним регистром железничких возила; ·
Последице не спровођења нових правила
Поред представника домаћих привредних субјеката и научно стручне јавности, учесници
овог округлог стола били су и гости из земаља региона.
Из Дирекције за железнице своје радове су излагали:
Миодраг Хубер, који је одржао уводну презентацију
др Бранислав Бошковић; Бранка Недељковић; Наташа Церовић; Мирјана Џудовић и
Милан Поповић
ажурирано 10. јул 2014.
29
Други послови који се односе на област железничког саобраћаја
Активности Дирекције у означеном периоду обухватиле су и:
- обављање стручних послова у вези са формирањем Регистра индустријских колосека у
Републици Србији;
- стручну анализу Аката о условима за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту
индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава изграђених по
посебним техничким нормативима и стандардима и за организовање и регулисање
железничког саобраћаја на индустријском колосеку (у даљем тексту Акт), ради давања
сагласности на Акт;
Дирекција је Министарству саобраћаја доставила позитивно мишљење за 18 aката, на
основу чега је Министарство донело решења о давању сагласности, на основу члана 51. став 5.
Закона о железници, а за 6 aката Дирекција је донела решење о давању сагласности на aкт (на
основу члана 79. став 1. тачка 11. Закона о железници.
Остваривање и унапређивање међународне сарадње у области железничког
саобраћаја
Дирекција, у сарадњи са Министарством саобраћаја, Министарством спољних послова и
Канцеларијом за европске интеграције, остварује контакте и сарадњу са међународним
организацијама и телима, као што су Међувладина организација за међународне железничке
превозе (ОTIF), Европска железничка агенција (ERA), као и одговарајући државни органи из
железничког сектора у региону.
У оквиру послова међународне сарадње, остварене су посебно следеће активности:
- учешће у раду редовних органа, комисија и радних група OTIF-а и у оквиру тога
- учествовање у изради измена и допуна Конвенције COTIF у ужем смислу, свих њених
додатака као и техничких прилога уз додатке. Припремљени су преводи свих усвојених
докумената, извршена стручна редактура и припремљен предлог текста Одлуке о потврђивању и
објављивању усвојених измена Конвенције COTIF; израда мишљења на предлог текста
Споразума, односно Уговора о успостављању Транспортне заједнице, као и учествовање у раду
Међуресорне радне групе за координацију активности у вођењу преговора о закључивању овог
уговора и у оквиру тога учествовање у стручној анализи делова Уговора, изради предлога
његовог садржаја, као и изради основе за дефинисање платформе за вођење преговора. Извршен
превод Прилога Споразума који се односи на прописе који се примењују у железничком
саобраћају;
- учешће у раду Подгрупе за саобраћај и Подгрупе за трансевропске мреже Стручне групе
Координационог тела Владе Србије за процес приступања Европској унији, као и Пододбора за
спровођење Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима за транспорт и у оквиру
тога учествовање у изради измена података и укупној ревизији Националног програма за
интеграцију Републике Србије у Европску унију за област транспорта, одговарању на Упитник
Европске комисије за Поглавље 14 – Транспортна политика као и изради предлога Упитника о
обуци о Европској унији који спроводи Канцеларија за европске интеграције;
- учешће у активностима поводом решења проблема статуса државе у ОТИФ-у и у оквиру
тога бројним анализама и информацијама образлагање значаја пуноправног чланства у овој
организацији, што је резултирало повраћајем гласа Републици Србији и отписом зарачунате
камате за чланство;
- учешће у активностима које су се спроводиле у сарадњи са Европском железничком
агенцијом поводом успостављања обавезе Дирекције за железнице да води Национални регистар
железничких возила;
- организација, у сарадњи са Министарством за инфраструктуру, и учешће на Регионалном
округлом столу на тему „Размена информација о увођењу и регулисању железничког тржишта у
ажурирано 10. јул 2014.
30
Југоисточној Европи“, који је одржан 11. и 12.октобра 2010. године на Мокрој Гори. Овај скуп је
организован у циљу размене информација са дискусијом из следеће три области (1) регулатива,
процедуре, услови и проблеми у додели лиценци и сертификата управљачима инфраструктуре и
превозницима, (2) приступ мрежи и регулаторна функција и (3) проблеми у формирању и
организацији рада новонасталих институција за увођење и регулисање железничког тржишта и
железничког сектора;
- организација, у сарадњи са Министарством за инфраструктуру, и учешће на семинару
Европске железничке агенције (EuropeanRailwayAgency) у оквиру ИПА Пројекта - Посета Европске
железничке агенције Србији, на тему Европски правни оквир и тела за безбедност у железничком
саобраћају, са освртом на општи контекст железничког права ЕУ који се односи на отварање
тржишта, који је одржан у периоду од 23. до 25. новембра 2010. године у Београду. У оквиру
тродневног семинара одржано је 16 презентација.
У складу са одлуком Владе, у процесу припреме и ревизије Националног програма за
усвајање правних тековина ЕУ, као посебна стручна организација за област железнице,
Дирекција актуелно израђује предлоге за имплементацију и транспоновање 50 прописа из
области железнице, који се односе на области саобраћаја, грађевине, машинства и
електротехнике.
У оквиру надлежности у области међународне сарадње у 2013. години, у Дирекцији за
железнице су обављени следећи послови:
1) учешће у изради измена следећих делова Конвенције о међународним превозима
железницама:
Додатка Б - Јединствена правила за уговоре о превозу робе железницама;
Додатка Д –Јединствена правила за употребу кола у међународном железничком
саобраћају;
Додатка Г- Јединствена правила о техничком пријему железничких возних
средстава која се користе у међународном превозу.
2) припрема свих измена и допуна Додатка Ц Конвенције – Правилника о превозу
опасних материја (RID) на српском језику и достава Управи за транспорт опасних
терета на даљу надлежност;
3) учешће у раду Подгрупе за саобраћај и Подгрупе за трансевропске мреже
Стручне групе Координационог тела Владе Србије за процес приступања
Европској унији, као и Пододбора за спровођење Прелазног споразума о трговини
и трговинским питањима за транспорт и Унапређеног сталног дијалога.
4) израда мишљења на Нацрт Акционог плана за испуњавање препорука Европске
комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у
процесу европских интеграција за 2013. годину.
5) сарадња са Канцеларијом за европске интеграције у вези са органзовањем
активности у оквиру програма TAIEX, за потребе Дирекције за железнице.
6) учешће у припреми правних тековина ЕУ на српском језику, преко
Министарства саобраћаја.
7) превођење релевантних правних аката ЕУ за потребе припреме радног
материјала за израду подзаконских аката предвиђених Законом о
безбедности и интероперабилности железнице, као и за друге потребе.
8) номиновање приоритета за превођење правних тековина ЕУ на српски језик.
Дирекција за железнице номиновала је укупно 22 акта ЕУ као приоритет за
превођење за 2013. и 2014. годину.
9) извршење стручне редактуре за 25 прописа Европске уније на захтев
Канцеларије за европске интеграције .
10 ) израда месечних информација о спровођењу активности у Дирекцији за
железнице на плану европских интеграција.
11) организовање регионалног скупа поводом окончања пројекта Европска
ажурирано 10. јул 2014.
31
железничка агенција ЕРА-ИПА Пројекат 2013.
12)организовање радионице Јединствен европски железнички простор (Рецаст
првог железничког пакета) и жалбе на накнаде за приступ инфраструктури
13) организовање регионалне радионице о отварању и хармонизацији железничког
тржишта у Србији и суседним земљама-најбољи примери из праксе и искуства.
14) у оквиру припреме за извршење законске обавезе успостављања регулаторне
функције у Дирекцији за железнице, у складу са одобреном ТАЕКС активношћу
реализована је студијска посета представника ДЖ Аустријском регулаторном телу
Schienen Control.
ажурирано 10. јул 2014.
32
12.ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ
12.1.
ФИНАНСИРАЊЕ
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину ("Службени гласник РС"
бр.110/2013), раздео 49, функција 450, утврђена су средства за финансирање рада Дирекције
за железнице у износу од 64.246.000 динара
Средстава за плате намењена су у износу од 50.423.000 динара, односно 78,48 % за
накнаде у натури 120.000,00 динара, односно 0,18%, социјална давања запосленима 900.000,00
динара, односно 1,42% а за остале текуће расходе у износу од 12.803.000,00 динара, односно
19,92 %.
До 30. априла 2014. године Дирекција за железнице утрошила је 20.326.915,70 динара,
односно 31.64 % средстава утврђених Законом о буџету за 2014. годину.
За плате је утрошено 14.409.825.39 динара, односно 70,89% од укупно утрошених
средстава. Остали расходи износили су 5.917.090,31 динара, односно 29,11 %
Детаљан преглед утрошених средстава по економским класификацијама дат је у табели 2.
Ненаплаћене накнаде за издате дозволе из ранијих година износе 168.440.000,00 динара
и односе се на ЈП "Железнице Србије"
Обрачун плата у Дирекцији за железнице врши се у складу са чланом 13. Закона о
платама државних службеника и намештеника ("Сл. глaсник РС", бр. 62/2006, 63/2006 - испр.,
115/2006 - испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013).
Кoeфициjeнт зa пoлoжaj oдрeђуje сe прeмa плaтнoj групи у кojoj сe нaлaзи пoлoжaj.
Кoeфициjeнт зa извршилaчкo рaднo мeстo oдрeђуje сe прeмa плaтнoм рaзрeду плaтнe
групe у кojoj сe нaлaзи извршилaчкo рaднo мeстo.
Кoeфициjeнти су слeдeћи:
Групe пoлoжaja и
нaзиви звaњa
Првa групa
пoлoжaja
Другa групa
пoлoжaja
Tрeћa групa
пoлoжaja
Чeтвртa групa
пoлoжaja
Пeтa групa пoлoжaja
Виши сaвeтник
Сaмoстaлни
сaвeтник
Сaвeтник
Mлaђи сaвeтник
Сaрaдник
Mлaђи сaрaдник
Рeфeрeнт
Mлaђи рeфeрeнт
Плaтнa
групa
Плaтни рaзрeд
1
2
I
9.00
0
II
8.00
0
III
7.11
0
IV
6.32
0
V
VI
5.62
3.96
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
ажурирано 10. јул 2014.
3
4
5
6
7
8
0
4.15
4.36
4.58
4.81
5.05
5.30
5.57
3.16
3.32
3.49
3.66
3.85
4.04
4.24
4.45
2.53
2.03
1.90
1.65
1.55
1.40
2.66
2.13
1.99
1.73
1.63
1.47
2.79
2.23
2.09
1.82
1.71
1.54
2.93
2.34
2.19
1.91
1.79
1.62
3.08
2.46
2.30
2.00
1.88
1.70
3.23
2.58
2.42
2.10
1.98
1.79
3.39
2.71
2.54
2.21
2.07
1.88
3.56
2.85
2.67
2.32
2.18
1.97
33
ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ДО 30. АПРИЛА 2014. ГОДИНЕ
12.2.
Извод из Буџета Републике Србије за 2012, 2013. и 2014. годину
Економска
класификација
Функција
Раздео
Табела 1
ОПИС
Средства из буџета за
2012. год.
Средства из буџета
за 2013. год.
Средства из буџета
за 2014. год.
40.977.000,00
41.912.000,00
42.768.000,00
7.335.000,00
7.502.000,00
7.655.000,00
250.000,00
57.000,00
120.000,00
1.100.000,00
952.000,00
900.000,00
1.300.000,00
1.075.000,00
1.562.000,00
200.000,00
375.000,00
150.000,00
1.724.272,00
1.270.000,00
1.740.000,00
3.320.000,00
3.610.000,00
2.740.000,00
3.039.000,00
4.113.000,00
3.500.000,00
420.000,00
397.000,00
400.000,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
4
Транспорт
50
4
11
12
13
4
4
4
14
15
4
Плате и додаци
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
4 Награде запосленима и остали посебни
16 расходи
4
Стални трошкови
21
4
Трошкови путовања
22
4
Услуге по уговору
23
4
Текуће поправке и одржавање
25
ажурирано 10. јул 2014.
34
26
65
4
4
4
82
Материјал
остале донације и трансфери
Порези, обавезне таксе инакнаде
3.163.250,00
2.775.000,00
2.360.000,00
241.000,00
150.000,00
285.000,00
114.361,00
4
85
12
1.000,00
5
Машине и опрема
Укупно
1.416.124,00
493.000,00
200.000,00
64.644.007,00
64.772.000,00
64.246.000,00
64.772.000,00
64.246.000,00
Извори финансирања за функцију 450:
1 Приходи из буџета
64.644.007,00
Укупно за функцију 450
Укупно за раздео 49
ажурирано 10. јул 2014.
64.644.007,00
35
Економска
класификација
Функција
Раздео
Реализација буџетских средстава у 2013.год.
4
ОПИС
Табела 2
Планирана
средства из
буџета за
2013. год.
Реализована
средства из
буџета за
2013. год.
Повраћај
неутрошених
средстава
%
реализације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
8
4
Транспорт
50
4
Плате и додаци
11
4
Социјални доприноси на терет послодавца
12
4
Накнаде у натури
13
4
Социјална давања запосленима
14
4
Накнаде трошкова за запослене
15
4
Награде запосленима и остали посебни
16 расходи
4
Стални трошкови
21
4
Трошкови путовања
22
4
Услуге по уговору
23
4
Текуће поправке и одржавање
25
4
Материјал
26
ажурирано 10. јул 2014.
41.912.000,00
7.502.000,00
57.000,00
952.000,00
40.208.845.48
95.94
7.197.383,13
95.94
55.584,
00
948.686
,00
97.52
99.65
1.001.685,51
93.18
374.734
.25
99.93
1.135.384,88
89.40
3.368.791,41
93.65
3.857.217.44
93.78
397.000,00
368.988
.00
92.94
2.775.000,00
2.560.777.58
92.28
1.075.000,00
375.000,00
1.270.000,00
3.610.000,00
4.113.000,00
36
4
82
5
12
Машине и опрема
493.000,00
198.936
.55
419.079
,99
64.772.000,00
61.694.104.22
64.772.000,00
61.694.
104.22
64.722.000.00
61.694.104.22
241.000,00
Машине и опрема
Укупно
81.30
85.01
95.25
Извори финансирања за функцију 450:
1
Приходи из буџета
Укупно за функцију 450
Укупно за раздео 49
95.25
Економска
класификација
Функција
Раздео
Реализација буџетских средстава у 2014. године до 30.04.2014.
Планирана средства из
буџета за 2014. год.
ОПИС
Реализована средства из
буџета за 2014. год.
%
реализације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
449
4
Транспорт
450
411
412
413
414
415
Плате и додаци
Социјални
доприноси
на
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
ажурирано 10. јул 2014.
терет
42.768.000.00
12.223.029.22
28.58
7.655.000.00
2.186.796,17
28.57
120.000,00
900.000,00
1.562.000,00
560.951,57
486.806,13
62.33
31.17
37
416
421
422
423
425
426
482
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа
512
Машине и опрема
485
Укупно
150.000,00
1.740.000,00
2.740.000.00
3.500.000,00
400.000,00
2.360.000,00
555.925,03
1.628.,83127
1.455.962,15
85.019,76
1.051.852,84
31.95
59.42
41,60
21,25
44,57
150.000,00
2.170,00
1,45
200.000,00
90.275,00
45,14
64.246.000,00
20.326,915,70
31,64
64.246.000,00
20.326.915,70
31,64
64.246.000,00
20.326.915,70
31,64
1.000,00
Извори финансирања за функцију 450:
1
Приходи из буџета
Укупно за функцију 450
Укупно за раздео 49
13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У периоду од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године сроведене су две јавне набавки у Дирекцији, у укупном износу од 1.300
000,00 динара.
У периоду од 1. јануара 2014. године до 30. јуна 2014. године није сроведена ни једна јавна набавка у Дирекцији.
ажурирано 10. јул 2014.
38
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ
13.1.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни број
Предмет набавке
ДОБРА И
УСЛУГЕ
I
ДОБРА
Бензин
1
ажурирано 10. јул 2014.
Планирана
средства
Буџетом
2014.год
Апропријација
800.000,00
Процењена
вредност
Врста поступка
ЈН
Очекивано
време
покретања
поступка
Очекивано
време
реализације
уговора
АприлДецембар
2014
АприлДецембар 2014
Извор
финансирања
640.000,00
800.000,00
800.000,00
426
640.000,00
ЈН мале
вредности
1
39
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ
13.2.
Подаци о вредности јавне набавке
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет набавке
Врста
поступка
Процењена
вредност
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
Реализована
вредност, са
ПДВ
Назив
изабраног
понуђача
Датум
закључења
уговора
4.април 2013.
ДОБРА И УСЛУГЕ
ДОБРА
Канцеларијски материјал
Бензин
Бензин
-----Обустава
поступка
Отворен
700.000,00
РСД
ДО ИЗНОСА ПРОЦ.
ВРЕД.
451.000,00
РСД
"НИС" а.д.
Отворен
600.000,00
RSD
594.000,00 РСД
700.920,00
РСД
"PC KLINIKA"
d.o.o
УСЛУГЕ
Одржавање рачунара
ажурирано 10. јул 2014.
5.март 2013.
40
РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2013. ГОДИНИ
13.3.
Подаци о вредности јавне набавке
Редни број
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет набавке
Врста
поступка
Процењена
вредност
Уговорена
вредност
без ПДВ-а
Реализована
вредност, са
ПДВ
Назив
изабраног
понуђача
Датум
закључења
уговора
4.април 2013.
ДОБРА И УСЛУГЕ
I
ДОБРА
Канцеларијски материјал
Бензин
2
Обустава
поступка
Бензин
3
Отворен
700.000,00
РСД
ДО ИЗНОСА ПРОЦ.
ВРЕД.
451.000,00
РСД
"НИС" а.д.
Отворен
600.000,00
RSD
594.000,00 РСД
700.920,00
РСД
"PC KLINIKA"
d.o.o
I
УСЛУГЕ
I
Одржавање
1
рачунара
ажурирано 10. јул 2014.
5.март 2013.
41
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2013. ГОДИНУ
Редни број
13.4.
Предмет набавке
Процењена
вредност (
без ПДВ )
Основ из Закона
за изузеће
Очекивано време
реализације
уговора
1
2
3
4
5
ДОБРА I УСЛУГЕ
II
6
7
8
426311
434.086,00
1
426312
60.000,00
1
426491
60.000,00
1
426191
120.000,00
1
669.600,00
1
1.081.739,00
литература
за
редовне
1. Сл.гласник
2. Новине
1
Извор
финансир
ања
5.941.489,00
ДОБРА
Стручна
потребе
Конто
Износ на
конту
3. Жута књига
4. Интермекс
5. Привредни саветник
6. Остало
2
Стручна литература за образовање
запослених
3
Материјал за превозна средства
4
Остали административни материјал
5
Административна опрема
ажурирано 10. јул 2014.
Закон о буџету јануар-децембар
361.739,00 Члан 33 став 2
2013
83.300,00
50.000,00
104.125,00
55.000,00
48.314,00
21.000,00
Закон о буџету
50.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
50.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
100.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
620.000,00
Члан 33 став 2
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
42
1.штампачи
2. комуникацијска опрема
УСЛУГЕ
1
Банкарске услуге
2
Услуге комуникација
3
Услуге осигурања возила
4
Услуге образовања и усавршавања
4.859.750,00
1. Котизације
7
Адвокатске услуге
8
Остале стручне услуге
ажурирано 10. јул 2014.
јануар-децембар
2013
421121
24.900,00
1
јануар-децембар
2013
421410
1.122.000,00
1
јануар-децембар
2013
421512
120.000,00
1
јануар-децембар
2013
423310
696.000,00
1
423390
324.000,00
1
423400
120.000,00
1
423520
96.000,00
1
423599
960.000,00
1
130.000,00
3. Остало
Услуге ифомисања
Закон о буџету
20.750,00 Члан 33 став 2
Закон о јавним
набавкама члан 7.
935.000,00
став 1. тачка 9.
Закон о буџету
100.000,00 Члан 33 став 2
Закон о јавним
набавкама члан 7.
став 1. тачка 9 и
580.000,00
Закон о буџету
Члан 33. став 2
250.000,00
2. Стручни испити
6
512221
210.000,00
III
Oстали
издаци
образовање
512230
190.000,00
3.рачунарска опрема
5
512222
220.000,00
200.000,00
за
стручно
Закон о буџету
270.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
100.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
80.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
800.000,00 Члан 33 став 2
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
43
Закон о буџету
349.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
Репрезентација
349.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
Остале опште услуге
200.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
Одржавање опреме за саобраћај
200.000,00 Члан 33 став 2
Одржавање
електронске
и
Закон о буџету
фотографске опреме
86.000,00 Члан 33 став 2
Закон о буџету
Одржавање уградне опреме
60.000,00 Члан 33 став 2
Закон о јавним
Привремени и повремени послови
набавкама члан 7.
1.000.000,00
став 1. тачка 12.
9
Угоститењске услуге
10
11
12
13
14
15
13.5.
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
јануар-децембар
2013
418.800,00
1
423710
418.800,00
1
423911
240.000,00
1
425210
240.000,00
1
425224
103.200,00
1
425227
72.000,00
1
423100
1.000.000,00
1
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2014. ГОДИНУ
Редни број
Предмет набавке
планирана
средства
Буџетом
2014.год
Апропријација
конто
процењена
вредност
1
2
3
4
5
6
ДОБРА И УСЛУГЕ
7.305.920,00
5.773.600,00
ДОБРА
1.465.920,00
1.201.600,00
I
Стручна литература за редовне потребе
1
423621
1.Сл. Гласник
2. ипц
ажурирано 10. јул 2014.
Основ
из
закона
за
изузеће
7
Очекивано
време
набавке
извор
финансирањ
а
8
9
600.000,00
120.000,00
89.500,00
426
4263
100.000,00
Члан
7.Закон
а о ЈН
јануардецембар
2014
1
400.000,00
44
3.Интермекс
4.прив. Саветник
5.новине
121.500,00
64.000,00
45.000,00
стручна литература
запослених
за
образовање
160.000,00
2 канцеларијски материјал
400.000,00
426
4261
320.000,00
3 материјал за превозна средства
169.920,00
426
4264
141.600,00
96.000,00
426
4261
80.000,00
200.000,00
512
4 остали администрартивни материјал
5 административна опрема
50.000
,00
100.00
0,00
50.000
,00
5.840.000,00
комуникацијска опрема
рачунарска опрема
електронска опрема
I
УСЛУГЕ
1 услуге комуникације
1.500.000,00
160.000,00
512220
4214
остале услуге комуникације
800.000,00
ажурирано 10. јул 2014.
промета
и
1
1
1
4.572.000,00
398.000,00
трошкови
платног
банкарских ускуга
јануардецембар
2014
1
512240
мобилни телефони
2 трошкови осигурања сл.аутомобила
3
512230
јануардецембар
2014
јануардецембар
2014
јануардецембар
2014
200.000,00
4215
160.000,00
40.000,00
4211
40.000,00
јануардецембар
јануардецембар
јануардецембар
јануардецембар
јануардецембар
1
1
1
45
јануардецембар
4 Услуге образовања и усавршавања
котизације за семинаре
котизације за стручна саветовања
500.000,00
4233
400.000,00
јануардецембар
остали издаци за стручно образовање
запослених
5 стручне услуге
368.000,00
4235
294.000,00
6 угоститељске услуге
150.000,00
4236
120.000,00
7 репрезентација
150.000,00
4237
120.000,00
8 остале опште услуге
250.000,00
4239
200.000,00
9 компјутерске услуге
600.000,00
4232
398.000,00
400.000,00
4252
320.000,00
1.682.000,00
4231
1.322.000,00
10 текуће поправке и одржавање опреме
11 Привремени и повремени послови
1
јануардецембар
јануардецембар
јануардецембар
јануардецембар
јануардецембар
јануардецембар
Члан 7.Закона о
ЈН
јануардецембар
1
1
1
1
1
1
1
1
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Дирекција за железнице је посебна организација државне управе и као таква је строго наменски финансирана као директни буџетски
корисник, нема сопствене приходе, те није у могућности да донира било шта из свог делокруга послова.
До 30. јуна 2014. године, учествујући у акцијама пружања помоћи пострадалима у поплављеним подручјима, директор Дирекције је
уплатио средства у износу који одговара његовој месечној плати, а помоћник директора у износу који одговара половини његове месечне плате,
док су државни службеници организовали прикупљање финансијских средстава, свако у складу са својим могућностима, која су потом уплаћена
на одговарајући рачун солидарности. Напомиње се да су се запослени државни службеници Дирекције и самоиницијативно, одазивајући се на
апеле органа власти, упућене путем јавних гласила, као солидарни грађани ове земље, одазивали и појединачно и учествовали у акцијама
пружања и доделе помоћи у прехрамбеним, хигијенским, и другим производима намењеним помоћи угроженима у поплавама и санацији штете
услед поплава.
ажурирано 10. јул 2014.
46
15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
МЕСЕЧНА НЕТО ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ У 2013. години
положај
коефицијент
нето месечна
примања
Државни службеници на положају
Росић Слободан
I група положаја
Одоровић Петар
II група положаја
Бошковић Бранислав
IV група положаја
Тркуља Синиша
IV група положаја
Државни службеници на
извршилачким радним местима
Начелник одељења
Начелник Одељења и шеф Одсека
Саветник
Референт
Намештеник
ажурирано 10. јул 2014.
Директор
заменик
директора
Помоћник
директора
Помоћник
директора
9
183.538,08
8
167,961.05
6.32
133,164.81
6.32
130,311.30
Виши саветник 6пл.раз
Виши саветник 4 пл.раз.
Виши саветник 1 пл.раз
Самостални саветници 1 пл.
раз
5,05
4.58
3.96
106.785.45
95.123.75
74.498,84
3.16
67.058,00
Самостални саветници 2 пл.раз.
3.32
70.453,35
Саветници 1 пл.раз.
Саветници 2 пл.раз.
Референти 3пл.разред
Референт 4 пл.разред
Намештеник 1 врста рад.места
1 плат.група
2.53
2.66
1.71
1,79
54.045,53
32.169,95
35.695,49
2.53
54.902,99
звања
47
Редни
број
16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Врста
основног средства
Економска
класификација
1. Стамбени простор
2. Опрема за саобраћај
Аутомобили марке:
- Фиат Пунто (2 возила)
- Мерцедес (1 возило)
3. Канцеларијска опрема:
- разни канцеларијски намештај
4. Рачунарска опрема:
- 11 стоних рачунара
- 9 notebook рачунара
5. Комуникациона опрема:
- 39 мобилних телефона
- 32 фиксна телефона
6. Електронска и фотографска опрема:
- 8 штампача
- 6 скенера
-3 апарата за фотокопирање
8. Опрема
за
домаћинство
угоститељство:
- 2 кафемат апарата
Отписана
вредност *
Садашња
вредност
011115
917.732
412.231
505.501
011211
3.216.541
1.915.753
1.300.788
011221
2.552.126
1.245.894
1.306.232
011222
1.729.166
935.458
793.708
011223
863.646
288.355
575.291
011224
216.026
100.033
115.993
011225
34.909
15.680
19.229
9.530.146
4.913.404
4.616.742
и
Укупно
ажурирано 10. јул 2014.
Набавна
вредност
48
Напомене:
Дирекција за железнице користи, поред кабинета на првом спрату пословне зграде
„Железнице Србије“ А.Д у Београду, Немањина 6, још 23 просторије, од 25 просторија, на трећем
спрату, функционално повезаних, опредељених за коришћење Планом за преузимање права,
обавеза, средстава, запослених, документације и предмета у вршењу јавних овлашћења од
Заједнице ЈЖ бр. I-46/06 од 06.04.2006. године, у укупној површини од 585,11 m2, без уговорене
обавезе о плаћању закупнине.
У поступку спровођења члана 95. Закона о железници („Сл. гласник РС“, бр.18/05, а на
основу Решења Министарства за капиталне инвестиције бр.011-00-38/2005-01 од 22.05.2006.
године, о усвајању Плана за преузимање права, обавеза, средстава, запослених, документације и
предмета у вршењу јавних овлашћења од Заједнице ЈЖ, извршен је пренос непокретности без
накнаде са Заједнице ЈЖ на Дирекцију за железнице - стана у Београду, Булевар револуције
бр.100, површине 26 m2 и зграда школског центра у улици Здравка Челара бр.14 која обухвата 3
школске зграде површине 6.184 m2 и друштвену зграду површине око 2.426 m2.
Од ових непокретности, у пословним књигама Дирекције за железнице евидентиран је
стан, будући да је пратећа документација била уредна. Зграде школског центра и друштвена
зграда нису евидентиране у пословним књигама, јер документација није уредна - неке од
зграда нису у власништву Заједнице ЈЖ.
1. Дирекција за железнице се користи и опремом:
 која је набављена 2005. године из средстава која је Влада Републике Србије одобрила,
путем Министарства за капиталне инвестиције, из текуће буџетске резерве („Сл. гласник
РС“, бр.50/05) и састоји се од 15 мобилних телефона, 11 рачунара са мониторима и 11
штампача;
 Министарства за инфраструктуру - добијеном у 2007. години у оквиру донације Европске
уније од Европске агенције за реконструкцију, на основу уговора о донацији бр.
04SER01/07/008 и састоји се од 16 рачунара са мониторима, 3 лаптопа, 10 штампача, 3
дигиталне фото-камере, 1 пројектора и 1 сервера;
 Министарства за финансије - намењену реализацији пројекта Система за управљање
јавним финансијама, на основу уговора бр.093-73-20/08-001 од 07.03.2008. године (наш
бр. I-499/07 ) и састоји се од 1 рачунара са монитором и додатном опремом за укључење у
СУЈФ;
 из донације Европске Агенције за реконструкцију EAR.
 која је набављена из средстава буџета и сопствених прихода Дирекције.
17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
У Дирекцији, носачи информација чувају се у складу са прописима о канцеларијском
пословању, односно примењују се Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
("Службени гласник Републике Србије", број 80/92) и Упутство о канцеларијском пословању
органа државне управе ("Службени гласник Републике Србије", број 10/93 и 14/93) и
прописима о чувању архивске грађе, применом Уредбе о категоријама регистратурског
материјала с роковима чувања ("Службени гласник Републике Србије", број 44/93) и Упутства о
начину вођења и коришћења архивске књиге ("Службени гласник СРС", број 47/81).
Информације које поседује Дирекција чувају се у електроноском облику у рачунарима,
за које су задужени запослени, који се баве одговарајућом облашћу рада Дирекције, а налазе се
у канцеларијама службеника, које се редовно закључавају. Сваки рачунар заштићен је шифром,
ажурирано 10. јул 2014.
коју зна само запослени задужен за тај рачунар. Рачунари су заштићени од вируса и редовно се
сервисирају.
Поднета документација, у папирном облику, која се користи током поступка који
претходи доношењу одговарајућег решења, чува се у канцеларијама државних службеника,
задужених за одговарајући предмет.
Сва архивска грађа чува се у архиви Дирекције, која је закључана и о којој води рачуна
архивар.
Осим запослених, нико нема приступ носачима информација
Информације настале у раду и у вези са радом Дирекције, чувају се искључиво у
просторијама Дирекције.
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Дирекција поседује информације о свим пословима и активностима које обавља у складу
са чланом 94. и 95. Закона о железници, а посебно води евиденцију о издатим дозволама,
сертификатима и лиценцама из поменутог закона.:
www.raildir.gov.rs/docs/izdate_dozvole1.doc,
http://www.raildir.gov.rs/radionice.html,
http://www.raildir.gov.rs/sertifupravlj.html,
http://www.raildir.gov.rs/licencaupravljanje.html,
www.raildir.gov.rs/docs/izdati_sertifikati.doc,
http://www.raildir.gov.rs/prevoz.html
Дирекција, сходно обавези прописаној чланом 51. Закона о заштити података о
личности («Сл гласник РС», бр. 97/2008, 104/2009-др закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012)
води евиденције о пословима из делокруга своје надлежности и интерне евиденције, а списак
евиденција се налази на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности, у Централном регистру: http://www.poverenik.org.rs/registar/, односно на сајту
Дирекције.
19. ВРСТЕ
ИНФОРМАЦИЈА
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
КОЈИМА
ДРЖАВНИ
ОРГАН
Дирекција поседује информације које се тичу њеног деловања а у складу са чланом 94. и
95. Закона о железници („Сл гласник РС“, бр. 45/2013) и одредбама Закона о безбедности и
интероперабилности железнице („Сл гласник РС“, бр. 104/2013).
20. ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
ЗА
ПРИСТУП
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези
са радом Дирекције за железнице и које се налазе на неком документу који је у поседу
Дирекције за железнице, може се поднети Дирекцији за железнице на неки од следећих начина:




у писаној форми на поштанску адресу: „Дирекција за железнице, 11 000 Београд,
Немањина 6“ или предајом у писарници, Београд, улица Немањина бр 6/III канцеларија
586б, сваког радног дана у периоду од 9 и 16 часова,
електронском поштом, на адресу [email protected]
усмено, на записник у просторијама Дирекције за железнице, Београд, улица Немањина
6/III канцеларија 586б, писарница, радним данима од 9 до 16 часова
факсом, на број (011) 361 83 46
ажурирано 10. јул 2014.
50
Законске одредбе релевантне за подношење захтева и остваривање права на приступ
информацијама су следеће:
1. Свако (домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ
информацијама;
2. Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца
захтева и што прецизнији опис информације која се тражи;
3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;
4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од
следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се
информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију,
обавештење о томе да ли је информација иначе доступна;
5. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
6. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да
плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове
упућивања. Други евентуални трошкови које орган има у вези са поступањем по
захтеву, не наплаћују се. Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац
информације утврђена је Уредбом Владе о висини накнаде нужних трошкова за
издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја
("Службени гласник РС", бр. 8/2006), донетом на основу члана 17. став 3. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број
120/04) и Трошковника, који је саставни део ове Уредбе. Средства остварена од накнаде
нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од
јавног значаја приход су буџета Републике. Висина нужних трошкова за издавање копије
докумената на којима се налазе информације од јавног значаја:
Кoпиja дoкумeнaтa пo стрaни:
нa фoрмaту A3 6 динaрa
нa фoрмaту A4 3 динaрa
Кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису:
дискeтa 20 динaрa
ЦД 35 динaрa
ДВД 40 динaрa
Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo кaсeти 150 динaрa
Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo-видeo кaсeти 300 динaрa
Прeтвaрaњe jeднe стрaнe дoкумeнтa из физичкoг у eлeктрoнски oблик 30
динaрa
Упућивaњe кoпиje дoкумeнтa трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним
изнoсимa у JП ПТТ Србиje
Износ укупних трошкова израде копије документа уплаћује се на жиро рачун Буџета Републике Србије бр. 840-742328-843-30, с позивом на број 97 –
ознака шифре општине/града где се налази орган власти (из Правилника о
условима и начину вођења рачуна – „Службени гласник Републике Србије“ ,
20/2007... 40/2010).
ажурирано 10. јул 2014.
51
Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиja дoкумeнaтa нa кojимa
сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прeлaзи изнoс oд 500,00 динaрa,
трaжилaц инфoрмaциje je дужaн дa прe издaвaњa инфoрмaциje пoлoжи
дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних трoшкoвa прeмa oвoм
трoшкoвнику.
Oргaн влaсти мoжe oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa
нужних трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa нe прeлaзи изнoс oд 50,00
динaрa, a пoсeбнo у случajу дoстaвљaњa крaћих дoкумeнaтa путeм
eлeктрoнскe пoштe или тeлeфaксa.
7. Обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају
ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију
документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена
информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и
животне средине.
8. Дирекција за железнице је дужна да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року
од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације.
Обавеза да се информација достави «без одлагања» је основна, и значи да ће Дирекција
за железнице одговорити по захтеву одмах чим буде у прилици да то учини.
Информације које се односе на питања од значаја за живот и здравље људи, Дирекција
за железнице ће дати у року од 48 сати, ако не буде у могућности да то учини одмах. Све
друге информације Дирекција за железнице ће дати у року од 15 дана. Изузетно, када
није могуће захтеву удовољити у року од 15 дана због потребе да се тражене
информације прикупе, Дирекција за железнице ће о томе обавестити тражиоца у року од
седам дана од пријема захтева, и уједно ће тражиоца обавестити у којем року ће
удовољити захтеву. Тај додатни рок не може да буде дужи од 40 дана.
9. Дирекција за железнице је обавезна да или омогући приступ информацији или да
донесе решење којим ће захтев у потпуности или делимично одбити из разлога који
су одређени Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Игнорисање захтева и упућивање неформалних обавештења уместо поступања по
захтеву није допуштено;
10. У случају да Дирекција за железнице донесе решење којим се захтев одбија, или у
случају да пропусти да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, подносилац
захтева има право да покрене управни спор. Управни спор се покреће подношењем
тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања решења, односно у року од
60 дана од истека рока у коме је требало поступити по захтеву.
11. Подносилац захтева има право да покрене управни спор и у односу на закључак којим
се његов захтев одбацује као неуредан, у року од 30 дана од дана достављања закључка.
У даљем тексту се налази:
Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја, када се информација
тражи од Дирекције за железнице. Овај образац није обавезујући, тако да ће бити
разматрани и они захтеви који не буду поднети на приложеном обрасцу
ажурирано 10. јул 2014.
52
Пример захтева Дирекцији за железнице
Република Србија
Дирекција за железнице
Немањина 6.
11 000 Београд
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа
тражим да ми омогући да остварим право на приступ информацијама на један од следећих
начина (заокружити редни број или редне бројеве):
6.
7.
8.
9.
10.
Да ме обавести да ли поседује информацију на коју се односи овај захтев
Да ме обавести да ли је тражена информација иначе доступна
Да ми омогући да остварим увид у у документ који садржи тражену информацију
Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију
Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију
5 а)
поштом, на адресу ___________________________________________
5 б)
електронском поштом, на адресу _______________________________
5 в)
факсом, на број ____________________
Тражена информација или назив документа:
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(описати што прецизније информацију која се тражи, навести друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
____________________________________
Име и презиме или назив
У ________________,
дана______201__ године
____________________________________
адреса
____________________________________
други подаци за контакт
___________________________________
Потпис
ажурирано 10. јул 2014.
53
Жалба против одлуке Дирекције за железнице којом је одбијен или одбачен захтев за
приступ информацији
ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
БЕОГРАД
Немањина 22-26
ЖАЛБА
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка
(..............................................................................................................................................)
(назив органа који је донео одлуку)
Број.................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној
форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам
поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање
уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку
побијам у целости, односно у делу којим.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... јер није заснована на Закону о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи
одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
У ............................................,
.....................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
.....................................................................
адреса
дана ............201... године
....................................................................
други подаци за контакт
....................................................................
потпис


Напомена:
У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив
органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у
жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити.
Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може посебно приложити.
Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предајиупућивању органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.
ажурирано 10. јул 2014.
54
Жалба када Дирекција за железнице није поступила/ није поступила у целости/ по
захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)
ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
БЕОГРАД
Немањина 22-26
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:
ЖАЛБУ
против
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
( навести назив органа)
због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео
том органу дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који
садржи информације о /у вези са :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој/им информацији/ма.
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и
добијени одговор органа власти.
У ............................................,
.....................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
.....................................................................
адреса
дана ............201... године
....................................................................
други подаци за контакт
....................................................................
потпис
ажурирано 10. јул 2014.
55
21.ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
Информатор о раду Дирекције сачињен је у складу са законском обавезом обезбеђивања
слободног приступа информацијама од јавног значаја. Истовремено, настао је и као израз
унутрашње потребе за успостављањем, неговањем и развијањем јавности рада и неометане
доступности информација као трајног, двосмерног процеса.
У том контексту, удовољавање легитимним захтевима за слободан приступ
информацијама од значаја из делокруга Дирекције једна је од важних и неизоставних
одредница комуникационог приступа у односима са свим циљним групама.
Стога ће све добронамерне стручне примедбе, критике, мишљења и предлози у вези са
унапређивањем степена јавности рада Дирекције бити схваћени са највећом пажњом и
искреном захвалношћу.
ажурирано 10. јул 2014.
56
Република Србија
Дирекција за железнице
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Београд, 10. јул 2014.
ажурирано 10. јул 2014.
57
Download

Информатор о раду