9600000021886
Регистар понуђача
БПН 876/2013
Дана, 29.10.2013. године
Регистратор Регистрa понуђача који води Агенција за привредне регистре, на основу
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“ бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави уписа понуђача у Регистар
понуђача, поднетој од стране IRON TRUST DOO, BEOGRAD са матичним бројем 20213159,
преко Тома Билић ЈМБГ: 0707972710373, доноси:
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ регистрациона пријава уписа понуђача, па се у Регистар понуђача региструје
понуђач са следећим подацима:
Пословно/регистровано име: IRON TRUST DOO, BEOGRAD
Седиште:
Улица и број: Кнез Данилова 46
Место и општина: Београд-Палилула
Матични/Регистарски број: 20213159
ПИБ: 104710848
Законски заступници - физичка лица:
1.
Име и презиме: Тома Билић
ЈМБГ: 0707972710373
Образложење
Подносилац регистрационе пријаве је дана 25.10.2013. године, поднео регистрациону
пријаву уписа понуђача, БПН 876/2013 за регистрацију:
IRON TRUST DOO, BEOGRAD,
са матичним бројем 20213159
у Регистар понуђача.
Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су
испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са
одредбом члана 16. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.
Страна 1 од 2
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба министру
надлежном за послове привреде, у року од 30 дана од
дана објављивања на интернет страни Агенције за
привредне регистре, а преко Агенције.
РЕГИСТРАТОР
__________________
Миладин Маглов
Страна 2 од 2
Download

Регистар понуђача БПН 876/2013 Дана, 29.10.2013. године