Први круг конкурса за програме и пројекте у областима омладинског сектора
У складу са Законом о младима и Правилником о финансирању и суфинансирању програма и
пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, Министарство омладине и спорта
данас објављује први круг конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса у областима омладинског сектора у 2013. години који су намењени удружењима
младих, удружењима за младе и њиховим савезима, као и задужбинама и фондацијама.
Министарство омладине и спорта позива све заинтересоване партнере из цивилног сектора да се
пријаве. Подсећамо да је услов за доделу средстава из државног буџета намењених остваривању
јавног интереса у референтној области, удружењима младих, удружењима за младе и савезима
да су уписана у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза,
коју води Министарство омладине и спорта у складу са Правилником о садржини и начину
вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.
До краја недеље Министарство ће објавити још неколико конкурса, међу којима и конкурс
намењен јединицама локалне самоуправе из четврте групе развијености, као и конкурс намењен
финансирању активности канцеларија за младе.
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању
и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора
(„Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и Планом извршења Министарства омладине и спорта
за 2013. годину,
расписује
КОНКУРСЕ
ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА
ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:
1. Конкурс за финансирање пројеката удружења младих у циљу подизања њихових капацитета
Рок за достављање предлога пројеката је 15. март 2013. године.
Конкурсну документацију можете преузети на адреси:
http://mos.gov.rs/sites/default/files/Konkurs%201.zip
2. Конкурс за стручно – техничку подршку подизању капацитета удружења младих за реализацију
пројеката
Рок за достављање предлога пројеката је 4. март 2013. године.
Конкурсну документацију можете преузети на адреси:
http://mos.gov.rs/sites/default/files/Konkurs%202.zip
3. Конкурс за подизање капацитета удружења
Рок за достављање предлога пројеката је 4. март 2013. године.
Конкурсну документацију можете преузети на адреси:
http://mos.gov.rs/sites/default/files/Konkurs%203.zip
4. Конкурс за стручно-техничку подршку подизању капацитета удружења за припрему (писање)
пројеката и управљање пројектним циклусом
Рок за достављање предлога пројеката 4. март 2013. године.
Конкурсну документацију можете преузети на адреси:
http://mos.gov.rs/sites/default/files/Konkurs%204.zip
5. Конкурс за реализацију и афирмисање међународне сарадње у областима омладинског
сектора и суфинансирање програма и пројеката који се суфинансирају из средстава ИПА фондова
и средстава других међународних донатора
Рок за достављање предлога пројеката је 4. март 2013. године.
Конкурсну документацију можете преузети на адреси:
http://mos.gov.rs/sites/default/files/Konkurs%205.zip
6. Конкурс за избор Ресурс центара у циљу подстицања активизма и волонтеризма младих и
промоције програма МЛАДИ СУ ЗАКОН
Рок за достављање предлога пројеката је 4. март 2013. године.
Конкурсну документацију можете преузети на адреси:
http://mos.gov.rs/sites/default/files/Konkurs%206.zip
7. Конкурс за подршку раду и умрежавање канцеларија за младе
Рок за достављање предлога пројеката је 4. март 2013. године.
Конкурсну документацију можете преузети на адреси:
http://mos.gov.rs/sites/default/files/Konkurs%207.zip
Право учешћа на конкурсима :
Право учешћа на конкурсу 1 имају удружења младих која су регистрована на територији
Републике Србије; која су уписана у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за
младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене
евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, бр.
1/12) коју води Министарство омладине и спорта; чије су пројектне идеје одобрене на „Конкурсу
за подизање капацитета удружења младих“ из 2012. године и која су успешно прошла обуку из
области припреме (писања) пројеката и управљања пројектним циклусом које је организовало
Министарство, и која доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката на основу
објављеног конкурса.
Право учешћа на конкурсу 3 имају удружења младих и удружења за младе која су регистрована на
територији Републике Србије; која су уписана у Јединствену евиденцију удружења младих,
удружења за младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења
јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени
гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта; која до сада нису реализовала
пројекте или немају довољно капацитета за самостално спровођење пројеката; која су основана у
периоду 2010-2013. године и која доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројектних
идеја на основу објављеног конкурса.
Право учешћа на конкурсима 2, 4, 6 и 7 имају удружења младих, удружења за младе и њихови
савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену
евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, у складу са Правилником о
садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и
њихових савеза („Службени гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта, и
који доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног
конкурса.
Право учешћа на конкурсу 5 имају имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези
који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију
удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и
начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза
(„Службени гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта; као и задужбине и
фондације, основане у смислу Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, бр.
88/10), које у свом статуту, поред осталог, имају препознат као општекорисни циљ и активности
везане за бригу о младима, и који доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката
на основу објављеног конкурса.
Конкурсна документација:
Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката, као и Правилник о
финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13), може се преузети на званичној
интернет презентацији Министарства омладине и спорта, на адреси:
www.mos.gov.rs
као и на адреси омладинског интернет портала:
www.zamislizivot.org
а може се преузети и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи
спрат, канцеларија број 311.
За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 33 19 или путем
електронске поште на адресу:
[email protected]
Download

Конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у области