10
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
II
За реализацију ове одлуке задужују се Пореска управа
Републике Српске и Министарство финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2553/13
5. децембра 2013. године
Бања Лука
Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
1964
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр.118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 28. став 2. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), члана 12.б и члана
28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију
и систематизацију радних мјеста у републичким органима
управе Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 18/09 и 105/11), Влада Републике Српске, на
38. сједници, одржаној 02.12.2013. године, д о н о с и
ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕКОНОМСКЕ
ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за економске односе и
регионалну сарадњу.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2544/13
2. децембра 2013. године
Бања Лука
Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
1965
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 19. став 1. тачка 2. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), Влада Републике Српске, на 38.
сједници, одржаној 02.12.2013. године, д о н о с и
ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
“ДР ВАСО БУТОЗАН” БАЊА ЛУКА
I
Даје се сагласност на Статут о измјенама и допунама
Статута Јавне установе Ветеринарски институт Републике
Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2543/13
2. децембра 2013. године
Бања Лука
Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
110
16.12.2013.
1966
На основу члана 14. ст. 3. и 4. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2013. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 116/12) и члана 82. став 2. Закона
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар просвјете и културе д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О СУФИНАНСИРАЊУ ЈАВНИХ ПОТРЕБА У КУЛТУРИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак избора и
суфинансирања пројеката који се дефинишу као јавна потреба у култури (у даљем тексту: пројекат), рокови, услови, општи и посебни критеријуми, за које се средства за
суфинансирање осигуравају у буџету Републике Српске
(у даљем тексту: Буџет), као и начин праћења њиховог намјенског коришћења.
Члан 2.
Поступак суфинансирања пројеката спроводи се путем
јавног конкурса који расписује Министарство просвјете и
културе (у даљем тексту: Министарство).
Члан 3.
(1) Јавни конкурс објављује се једном годишње у складу
са расположивим средствима за суфинансирање пројеката.
(2) Јавни конкурс се расписује за сваку наредну буџетску годину најкасније до 1. октобра текуће године.
(3) Јавни конкурс из става 1. овог члана отворен је за
подношење пријава најмање 30 дана од дана објављивања,
а објављује се у једним дневним новинама које излазе на
подручју Републике Српске (у даљем тексту: Република) и
на интернет страници Министарства.
(4) Текст јавног конкурса садржи подручје културне
дјелатности, у складу са чланом 5. овог правилника, рок
у којем се пријаве подносе, услове, опште и посебне критеријуме, те документацију коју је потребно доставити уз
пријаву на јавни конкурс.
(5) Посебни критеријуми за сваку област културне дјелатности утврђују се појединачно, у јавном конкурсу.
Члан 4.
(1) На јавни конкурс могу се пријавити:
а) правна лица регистрована искључиво за обављање
културно-умјетничке и издавачке дјелатности у Републици и
б) установе које обављају дјелатност из области културе, чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
(2) На јавни конкурс не могу се пријавити установе културе чији је оснивач Влада Републике Српске.
Члан 5.
Јавни конкурс расписује се за пројекте установа и удружења из сљедећих области културе:
а) ликовна и примијењена умјетност, дизајн и архитектура,
б) позоришна дјелатност,
в) кинематографска дјелатност,
г) музичка и музичко-сценска дјелатност,
д) издавачка дјелатност,
ђ) књижевност,
е) заштита нематеријалног културног насљеђа,
ж) културно стваралаштво националних мањина,
з) културно-умјетничко стваралаштво лица са посебним потребама,
и) едукативни програми/пројекти из области културе,
16.12.2013.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
ј) библиотечка дјелатност и
к) музејска дјелатност.
Члан 6.
Пројекти из области издавачке дјелатности подразумијевају сљедеће:
а) издавање књижевно-умјетничког стваралаштва,
б) издавање књижевних часописа,
в) преводилачки пројекти и
г) издавачки подухвати из области књижевности, културе и умјетности.
Члан 7.
Подносиоци пријава за суфинансирање пројеката из
области културе (у даљем тексту: подносиоци) наведени у
члану 5. став 1. овог правилника дужни су да испуњавају
сљедеће услове:
а) да доприносе развоју регионалне и међународне културне сарадње,
б) да је за суфинансирање пројекта планирано више
извора финансирања и
в) да су финансијски одговорни за пројекте којима конкуришу.
Члан 8.
(1) Пријављени пројекти из области културе наведени у
члану 5. овог правилника бодоваће се на основу сљедећих
општих критеријума:
а) квалитет,
б) економичност и рентабилност,
в) едукативни програм као дио пројекта,
г) традиција одржавања,
д) посједовање доказа о обезбијеђеним средствима,
ђ) допринос развоју регионалне и међурегионалне сарадње,
е) промоција савремене умјетничке форме и израза и
ж) представљање и афирмација домаћих умјетника у
земљи и иностранству.
(2) Јавним конкурсом утврдиће се, појединачно за сваку
област културе, општи критеријуми из става 1. овог члана
на основу којих ће се вршити бодовање.
Члан 9.
(1) Путем јавног конкурса Министарство може да суфинансира максимално 70% од укупног износа потребног за
финансирање пројекта.
(2) Највећи износ који се може додијелити за суфинансирање пројекта из става 1. овог члана је 35.000 КМ.
Члан 10.
(1) Приликом пријављивања на јавни конкурс, подносиоци су дужни да доставе сљедећу документацију:
а) пријаву,
б) пројектни образац,
в) финансијски образац,
г) копију рјешења о регистрацији и статут,
д) радне биографије организационог тима и
ђ) биланс стања и успјеха овјерен од АПИФ-а за претходну годину.
(2) Документацију из става 1. тачка г) овог члана не
достављају лица чији су пројекти били суфинансирани у
претходној години.
(3) Подносилац пријаве на јавни конкурс за суфинансирање изложби из ликовне и примијењене умјетности, дизајна и архитектуре, поред наведене документације из става 1.
овог члана, доставља и фотографије, каталог или приједлог
у електронској форми.
110
11
(4) Подносиоци пријава за суфинансирање пројеката
из издавачке дјелатности потребно је да доставе сљедећу
документацију:
а) пријаву,
б) копију готовог рукописа или детаљан опис издавачког пројекта у три примјерка у електронској форми и један
примјерак у штампаној верзији,
в) једну стручну рецензију дјела,
г) биографију и библиографију аутора и
д) доказ о регулисању ауторског права.
(5) Јавним конкурсом утврдиће се, појединачно за сваку
област културе, додатна документација коју је потребно доставити уз документацију из става 1. овог члана.
Члан 11.
(1) Уколико подносилац не испуњава услове из чл. 7. и
8. овог правилника или не достави тражену документацију
прописану чланом 10. овог правилника, пријава неће бити
разматрана.
(2) Документација из члана 10. овог правилника доставља се искључиво на обрасцима које је прописало Министарство и који се попуњавају електронски.
(3) Сви прописани обрасци доступни су на интернет
порталу е-култура (www.ekulturars.com) и интернет страници Министарства.
(4) Документација која не буде попуњена на прописаним обрасцима из ст. 2. и 3. овог члана неће се разматрати.
(5) Документација из члана 10. овог правилника доставља се у три примјерка у електронској форми (CD, USB) и
један примјерак у штампаној верзији.
Члан 12.
(1) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: министар) рјешењем именује комисију за избор пројеката (у
даљем тексту: комисија).
(2) Комисију из става 1. овог члана чине три члана из
реда еминентних стручњака за област културе, која је предмет јавног конкурса.
(3) Лице које је на било који начин учесник програмске
активности не може бити члан комисије.
(4) Задатак чланова комисије је да, на основу општих
критеријума наведених у члану 8. став 1. овог правилника
и посебних критеријума утврђених у расписаном јавном
конкурсу, појединачно процијене и објективним приступом изврше стручно вредновање и рангирање пријављених
пројеката, те предложе министру ранг-листу пројеката који
ће се суфинансирати.
Члан 13.
(1) Комисија је дужна да достави извјештај у писаној
форми Министарству, у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса, са приједлозима и образложењем вреднованих пројеката.
(2) Чланови комисије дужни су да задатке наведене у
уговору извршавају објективно и у року из става 1. овог
члана.
(3) Министар разријешава члана комисије који се не
буде придржавао задатака из члана 12. овог правилника.
Члан 14.
(1) Након што је комисија извршила стручно вредновање, рангирање пројеката и предложила ранг-листу за
суфинансирање, колегијум Министарства разматра ранглисту, те предлаже коначну ранг-листу са износима потребним за суфинансирање пројеката.
(2) На основу утврђене ранг-листе из става 1. овог члана, министар доноси рјешење о одобравању средстава за
суфинансирање.
(3) Исплата одобрених средстава врши се у складу са
мјесечно расположивим средствима на ставци за подршку
програмских активности Министарства.
12
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
(4) Извјештај о пројектима који ће бити суфинансирани објављује се на интернет порталу е-култура (www.
ekulturars.com) и интернет страници Министарства.
Члан 15.
(1) Министар са корисником буџетских средстава коме
су одобрена средства за суфинансирање одређеног пројекта закључује уговор, којим се уређују услови, начин, рокови, исплата и намјенско коришћење одобрених буџетских
средстава.
(2) Уколико подносилац пријаве коме су одобрена средства за суфинансирање пројекта не одазове и не потпише
уговор из става 1. овог члана у року од 30 дана од дана достављања уговора на потпис, сматраће се да је одустао од
захтјева за суфинансирање.
Члан 16.
Средства одобрена за суфинансирање реализације
пројеката не могу се користити за набавку опреме, трошкове репрезентације, пића и хране.
Члан 17.
(1) Ради провјере успјешности и оправданости пројеката који се суфинансирају и намјенског коришћења додијељених средстава за суфинансирање, министар, у
сарадњи са стручном службом Министарства, одређује
пројекте на којима ће се вршити праћења и евалуација.
(2) Министарство, на основу прикупљених података,
врши провјеру успјешности и оправданости пројеката из
става 1. овог члана.
(3) На основу извршеног праћења и евалуације, Министарство сачињава листу пројеката из става 1. овог члана
који неће бити суфинансирани наредне године.
Члан 18.
(1) Корисник буџетских средстава дужан је у реализацији пројекта средства користити намјенски, у складу са
закљученим уговором.
(2) Корисник буџетских средстава доставља детаљан
наративни и финансијски извјештај о намјенском утрошку
средстава, прикаже остале трошкове пројекта суфинансиране из других извора, мјесец дана од дана исплате буџетских средстава или најкасније 30. децембра текуће године.
(3) Уколико корисник буџетских средстава не достави
наративни и финансијски извјештај у року из става 2. овог
члана, стручна служба Министарства ће писаним путем
тражити достављање извјештаја.
(4) Уколико корисник средстава у року из става 2. овог
члана не достави тражене податке или уколико стручна
служба Министарства уочи неправилности у извјештају,
Министарство ће тражити поврат средстава у буџет, а корисник неће моћи поднијети захтјев на јавни конкурс за
суфинансирање пројеката наредне три године.
(5) У случају да корисник не изврши поврат средстава
у буџет, Министарство ће покренути спор код надлежног
суда.
(6) Министарство ће сачинити и објавити листу корисника буџетских средстава који немају право пријаве на
јавни конкурс и суфинансирања у наредне три године.
Члан 19.
(1) У изузетним случајевима, ради потребне хитне интервенције, министар може, без расписивања јавног конкурса, располагати и додијелити средства за суфинансирање пројекта.
(2) Максималан износ који министар може додијелити
у случајевима из става 1. овог члана за суфинансирање једног пројекта износи 5.000 КМ.
(3) На начин утврђен у ст. 1. и 2. овог члана министар
може располагати са укупно 5% од расположивих буџетских средстава Министарства на ставци за подршку програмских активности за текућу годину.
110
16.12.2013.
(4) Средства из става 1. овог члана за суфинансирање
пројеката министар може додијелити у сљедећим случајевима:
а) за реализацију пројекта међусекторске сарадње, у
чијем садржају је једним дијелом заступљена дјелатност из
области културе и
б) да се ради о пројектима удружења којима је Министарство управе и локалне самоуправе дало статус удружења од јавног интереса за Републику.
(5) Министар рјешење о суфинансирању пројекта доноси на основу мишљења колегијума Министарства.
(6) Организација или удружење која свој пројекат није
пријавила у редовној конкурсној процедури, која није испунила услове јавног конкурса или која је по мишљењу комисије рангирана испод црте, не може учествовати у расподјели средстава којим располаже министар.
Члан 20.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о суфинансирању јавних потреба у култури Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 7/10).
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/020-2949/13
4. децембра 2013. године
Бања Лука
Министар,
Горан Мутабџија, с.р.
1967
На основу члана 33. став 5. Закона о предшколском
васпитању и образовању (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 119/08 и 1/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар
просвјете и културе д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ У
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Члан 1.
Овим правилником прописује се врста стручне спреме
васпитача и стручних сарадника (у даљем тексту: васпитно-образовни радници) и осталих сарадника у предшколским установама и установама које реализују програме
предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту:
установа).
Члан 2.
(1) Цјеловити развојни предшколски програм и остале
програме предшколског васпитања и образовања у установама реализују васпитачи.
(2) Послове васпитача из става 1. овог члана могу да
обављају лица која су завршила најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и
образовања или програму за образовање васпитача.
(3) За дјецу са сметњама у развоју укључену у васпитне
групе васпитно-образовни рад обављају дефектолози одговарајућег смјера у зависности од врсте сметње у развоју.
(4) Послове дефектолога из става 3. овог члана могу да
обављају лица која испуњавају услове за обављање послова
стручног сарадника утврђених чланом 3. став 1. тачка в)
овог правилника.
Члан 3.
Послове стручног сарадника у установи могу обављати:
а) педагог - лица која су завршила најмање први циклус
студијског програма или еквивалент и стекла високо образовање на студијском програму педагогија;
Download

``Службени гласник Републике Српске``, број 110/13