На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
бр. 119/12) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора
јавних предузећа, коју је донела Скупштина општине Аранђеловац бр. 06356/2013-01-2 од 27. 06. 2013.године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Подаци о јавном предузећу :
- Пословно име : Јавно предузеће за планирање и изградњу општине
Аранђеловац ;
- Седиште : Аранђеловац, ул. Кнеза Михајла бр. 108 ;
- Претежна делатност : 4299- изградња осталих непоменутих грађевина
(опремање парцела потребном инфраструктуром) ;
- Матични број : 17228897.
2. Радно место : директор Јавног предузећа за планирање и изградњу
општине Аранђеловац.
Послови директора : представља и заступа Јавно предузеће, организује и
руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговора за
законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања
и предузима мере за његово спровођење, подноси финансијске извештаје и
извештаје о пословању, извршава одлуке Надзорног одбора и врши друге
послове одређене законом, Оснивачким актом и Статутом Јавног
предузећа.
Директор се именује на период од 4 године, а радни однос се заснива на
одређено време.
3. Услови за именовање :
3.1. да је пунолетно и пословно способно лице ;
3.2. да је стручњак у једној или више области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће ;
3.3. да има високо образовање стечено на студијама трећег степена
(доктор наука), другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године ;
3.4. да има најмање три године радног искуства ;
2...
3.5.
да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
3.6.
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности ;
3.7.
да лицу није изречена мера безбeдности забране обављања
делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
4. Место рада : Аранђеловац.
5. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс : Рок за подношење пријава је
30 дана од дана објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике
Србије''.
6. Пријава на конкурс садржи : Име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, бр. телефона и мејл адресу, кратак опис послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве и друге податке које
кандидат сматра значајним.
7. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс :
- диплома о стручној спреми ;
- оверена фотокопија радне књижице, односно одговарајућа потврда
послодавца о радном искуству ;
- оверена изјава кандидата да није члан oргана политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке ;
- уверење надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и да му није
изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа (рок важења уверења је 6. месеци).
Докази се прилажу у изворнику или овереној фотокопији.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс : Скупштина општине
Аранђеловац – за Комисију за спровођење конкурса за именовање директора
јавних предузећа, 34300 Аранђеловац, Венац слободе 10.
Пријаве се предају поштом или непосредно на писарници у затвореним
ковертама.
2. Подаци о лицу за контакт : За давање обавештења о конкурсу, пријем и
техничку обраду података пријава на конкурс овлашћује се Никола Устић,
начелник Управе општине Аранђеловац.
Контакт телефон је 034/710-000.
3.
-
Напомене :
Подаци о Јавном предузећу који нису садржани у овој Одлуци садржани су
Оснивачком акту Јавног предузећа за планирање и изградњу општине
3...
Аранђеловац, објављеном у (''Службеном гласнику општине Аранђеловац'',
бр. 47/13) и Статуту Јавног предузећа за планирање и изградњу општине
Аранђеловац објављеном у (''Службеном гласнику општине Аранђеловац'',
бр. 49/13), који су доступни на званичној презентацији општине
Аранђеловац : www.arandjelovac.rs
-
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази одбациће се.
-
Конкурс ће се објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', у
дневном листу ''Вечерње новости'' и на званичној интернет презентацији
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs.
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
бр. 119/12) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора
јавних предузећа, коју је донела Скупштина општине Аранђеловац бр. 06356/2013-01-2 од 27. 06. 2013.године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГАС'' АРАНЂЕЛОВАЦ
1.
-
Подаци о јавном предузећу :
Пословно име : Јавно предузеће ''Гас'' Аранђеловац ;
Седиште : Аранђеловац, ул. Кнеза Михајла бр. 108 ;
Претежна делатност : 35.22- дистрибуција гасовитих горива гасоводом ;
Матични број : 17216856.
2. Радно место : директор Јавног предузећа ''Гас'' Аранђеловац.
Послови директора : представља и заступа Јавно предузеће, организује и
руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговора за
законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања
и предузима мере за његово спровођење, подноси финансијске извештаје и
извештаје о пословању, извршава одлуке Надзорног одбора и врши друге
послове одређене законом, Оснивачким актом и Статутом Јавног
предузећа.
Директор се именује на период од 4 године, а радни однос се заснива на
одређено време.
3. Услови за именовање :
3.1. да је пунолетно и пословно способно лице ;
3.2. да је стручњак у једној или више области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће ;
3.3. да има високо образовање стечено на студијама трећег степена
(доктор наука), другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године ;
3.4. да има најмање три године радног искуства ;
2...
3.5.
да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке ;
3.6.
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности ;
3.7.
да лицу није изречена мера безбeдности забране обављања
делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
4. Место рада : Аранђеловац.
5. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс : Рок за подношење пријава
је 30 дана од дана објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике
Србије''.
6. Пријава на конкурс садржи : Име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, бр. телефона и мејл адресу, кратак опис
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и друге податке
које кандидат сматра значајним.
7. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс :
- диплома о стручној спреми ;
- оверена фотокопија радне књижице, односно одговарајућа потврда
послодавца о радном искуству ;
- оверена изјава кандидата да није члан oргана политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке ;
- уверење надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и да му није
изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа (рок важења уверења је 6. месеци).
Докази се прилажу у изворнику или овереној фотокопији.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс : Скупштина општине
Аранђеловац – за Комисију за спровођење конкурса за именовање
директора јавних предузећа, 34300 Аранђеловац, Венац слободе 10.
Пријаве се предају поштом или непосредно на писарници у затвореним
ковертама.
9. Подаци о лицу за контакт : За давање обавештења о конкурсу, пријем и
техничку обраду података пријава на конкурс овлашћује се Никола Устић,
начелник Управе општине Аранђеловац.
Контакт телефон је 034/710-000.
10. Напомене :
- Подаци о Јавном предузећу који нису садржани у овој Одлуци садржани су
Оснивачком акту Јавног предузећа ''Гас'' Аранђеловац, објављеном у
3...
(''Службеном гласнику општине Аранђеловац'', бр. 47/13) и Статуту Јавног
предузећа ''Гас'' Аранђеловац објављеном у (''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', бр. 49/13), који су доступни на званичној презентацији
општине Аранђеловац : www.arandjelovac.rs
-
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази одбациће се.
-
Конкурс ће се објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', у
дневном листу ''Вечерње новости'' и на званичној интернет презентацији
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs.
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
бр. 119/12) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора
јавних предузећа, коју је донела Скупштина општине Аранђеловац бр. 06356/2013-01-2 од 27. 06. 2013.године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУКУЉА''
АРАНЂЕЛОВАЦ
1.
-
Подаци о јавном предузећу :
Пословно име : Јавно комунално предузеће ''Букуља'' Аранђеловац ;
Седиште : Аранђеловац, ул. Бранислава Нушића бр.1. ;
Претежна делатност : 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде за пиће ;
- Матични број : 07184549.
2. Радно место:директор Јавног комуналног предузећа''Букуља''Аранђеловац.
Послови директора : представља и заступа Јавно предузеће, организује и
руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговора за
законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања
и предузима мере за његово спровођење, подноси финансијске извештаје и
извештаје о пословању, извршава одлуке Надзорног одбора и врши друге
послове одређене законом, Оснивачким актом и Статутом Јавног
предузећа.
Директор се именује на период од 4 године, а радни однос се заснива на
одређено време.
3. Услови за именовање :
3.1. да је пунолетно и пословно способно лице ;
3.2. да је стручњак у једној или више области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће ;
3.3. да има високо образовање стечено на студијама трећег степена
(доктор наука), другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године ;
2...
3.4. да има најмање пет године радног искуства, од чега три године на
пословима за које је основано Јавно предузеће или најмање три
године на руководећим положајима ;
3.5.
да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке ;
3.6.
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности ;
3.7.
да лицу није изречена мера безбeдности забране обављања
делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
4. Место рада : Аранђеловац.
5. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс : Рок за подношење пријава је
30 дана од дана објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике
Србије''.
6. Пријава на конкурс садржи : Име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, бр. телефона и мејл адресу, кратак опис послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве и друге податке које
кандидат сматра значајним.
7. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс :
- диплома о стручној спреми ;
- оверена фотокопија радне књижице, односно одговарајућа потврда
послодавца о радном искуству, радном искуству на пословима за које је
основано Јавно предузеће или руководећим положајима ;
- оверена изјава кандидата да није члан oргана политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке ;
- уверење надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и да му није
изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа (рок важења уверења је 6. месеци).
Докази се прилажу у изворнику или овереној фотокопији.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс : Скупштина општине
Аранђеловац – за Комисију за спровођење конкурса за именовање директора
јавних предузећа, 34300 Аранђеловац, Венац слободе 10.
Пријаве се предају поштом или непосредно на писарници у затвореним
ковертама.
9. Подаци о лицу за контакт : За давање обавештења о конкурсу, пријем и
техничку обраду података пријава на конкурс овлашћује се Никола Устић,
начелник Управе општине Аранђеловац.
Контакт телефон је 034/710-000.
3...
10. Напомене :
- Подаци о Јавном предузећу који нису садржани у овој Одлуци садржани су
Оснивачком акту Јавног комуналног предузећа ''Букуља'' Аранђеловац,
објављеном у (''Службеном гласнику општине Аранђеловац'', бр. 47/13) и
Статуту Јавног комуналног предузећа ''Букуља'' Аранђеловац објављеном у
(''Службеном гласнику општине Аранђеловац'', бр. 49/13), који су доступни
на званичној презентацији општине Аранђеловац : www.arandjelovac.rs
-
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази одбациће се.
-
Конкурс ће се објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', у
дневном листу ''Вечерње новости'' и на званичној интернет презентацији
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs.
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
бр. 119/12) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора
јавних предузећа, коју је донела Скупштина општине Аранђеловац бр. 06356/2013-01-2 од 27. 06. 2013.године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ'' АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Подаци о јавном предузећу :
- Пословно име : Јавно комунално предузеће ''Зеленило Аранђеловац''
Аранђеловац ;
- Седиште : Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10. ;
- Претежна делатност : 8130 – услуге уређења и одржавања околине ;
- Матични број : 20311380.
2. Радно место:директор Јавног комуналног предузећа ''Зеленило
Аранђеловац'' Аранђеловац.
Послови директора : представља и заступа Јавно предузеће, организује и
руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговора за
законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања
и предузима мере за његово спровођење, подноси финансијске извештаје и
извештаје о пословању, извршава одлуке Надзорног одбора и врши друге
послове одређене законом, Оснивачким актом и Статутом Јавног
предузећа.
Директор се именује на период од 4 године, а радни однос се заснива на
одређено време.
3. Услови за именовање :
3.1. да је пунолетно и пословно способно лице ;
3.2. да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности
Јавног предузећа ;
3.3. да има високо образовање стечено на студијама трећег степена
(доктор наука), другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године ;
2...
3.4. да има најмање три године радног искуства у струци или на
пословима за које је основано Јавно предузеће и најмање једну
годину на руководећим положајима,
3.5.
да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
3.6.
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности,
3.7. да лицу није изречена мера безбeдности забране обављања
делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
4. Место рада : Аранђеловац.
5. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс : Рок за подношење пријава
је 30 дана од дана објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике
Србије''.
6. Пријава на конкурс садржи : Име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, бр. телефона и мејл адресу, кратак опис
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и друге податке
које кандидат сматра значајним.
7. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс :
- диплома о стручној спреми ;
- оверена фотокопија радне књижице, односно одговарајућа потврда
послодавца о радном искуству у струци или на пословима за које је
основано Јавно предузеће и на руководећим положајима ;
- оверена изјава кандидата да није члан oргана политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке ;
- уверење надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и да му није
изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа (рок важења уверења је 6. месеци).
Докази се прилажу у изворнику или овереној фотокопији.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс : Скупштина општине
Аранђеловац – за Комисију за спровођење конкурса за именовање
директора јавних предузећа, 34300 Аранђеловац, Венац слободе 10.
Пријаве се предају поштом или непосредно на писарници у затвореним
ковертама.
9. Подаци о лицу за контакт : За давање обавештења о конкурсу, пријем и
техничку обраду података пријава на конкурс овлашћује се Никола Устић,
начелник Управе општине Аранђеловац.
Контакт телефон је 034/710-000.
3...
10. Напомене :
- Подаци о Јавном предузећу који нису садржани у овој Одлуци садржани су
Оснивачком акту Јавног комуналног предузећа ''Зеленило Аранђеловац''
Аранђеловац, објављеном у (''Службеном гласнику општине Аранђеловац'',
бр. 47/13) и Статуту Јавног комуналног предузећа ''Зеленило Аранђеловац''
Аранђеловац објављеном у (''Службеном гласнику општине Аранђеловац'',
бр. 49/13), који су доступни на званичној презентацији општине
Аранђеловац : www.arandjelovac.rs
-
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази одбациће се.
-
Конкурс ће се објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', у
дневном листу ''Вечерње новости'' и на званичној интернет презентацији
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs.
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
бр. 119/12) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора
јавних предузећа, коју је донела Скупштина општине Аранђеловац бр. 06356/2013-01-2 од 27. 06. 2013.године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Подаци о јавном предузећу :
- Пословно име : Јавно предузеће за информисање ''Шумадија''
Аранђеловац ;
- Седиште : Аранђеловац, ул. Кнеза Михајла бр.108. ;
- Претежна делатност : 6020 – производња и емитовање телевизијског
програма ;
- Матични број : 07122802.
2. Радно место : директор Јавног предузећа за информисање ''Шумадија''
Аранђеловац.
Послови директора : представља и заступа Јавно предузеће, организује и
руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговора за
законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања
и предузима мере за његово спровођење, подноси финансијске извештаје и
извештаје о пословању, извршава одлуке Надзорног одбора и врши друге
послове одређене законом, Оснивачким актом и Статутом Јавног
предузећа.
Директор се именује на период од 4 године, а радни однос се заснива на
одређено време.
3. Услови за именовање :
3.1. да је пунолетно и пословно способно лице ;
3.2. да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности
Јавног предузећа ;
3.3.
да има високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године ;
2...
3.4. да има најмање три године радног искуства у струци или на
пословима за које је основано Јавно предузеће и најмање једну
годину на руководећим положајима ;
3.5. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке ;
3.6. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности ;
3.7. да лицу није изречена мера безбeдности забране обављања
делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
4. Место рада : Аранђеловац.
5. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс : Рок за подношење пријава
је 30 дана од дана објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике
Србије''.
6. Пријава на конкурс садржи : Име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, бр. телефона и мејл адресу, кратак опис
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и друге податке
које кандидат сматра значајним.
7. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс :
- диплома о стручној спреми ;
- оверена фотокопија радне књижице, односно одговарајућа потврда
послодавца о радном искуству у струци или на пословима за које је
основано Јавно предузеће и на руководећим положајима ;
- оверена изјава кандидата да није члан oргана политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке ;
- уверење надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и да му није
изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа (рок важења уверења је 6. месеци).
Докази се прилажу у изворнику или овереној фотокопији.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс : Скупштина општине
Аранђеловац – за Комисију за спровођење конкурса за именовање
директора јавних предузећа, 34300 Аранђеловац, Венац слободе 10.
Пријаве се предају поштом или непосредно на писарници у затвореним
ковертама.
9. Подаци о лицу за контакт : За давање обавештења о конкурсу, пријем и
техничку обраду података пријава на конкурс овлашћује се Никола Устић,
начелник Управе општине Аранђеловац.
Контакт телефон је 034/710-000.
3...
10. Напомене :
- Подаци о Јавном предузећу који нису садржани у овој Одлуци садржани су
Оснивачком акту Јавног
предузећа за информисање ''Шумадија''
Аранђеловац, објављеном у (''Службеном гласнику општине Аранђеловац'',
бр. 47/13) и Статуту Јавног предузећа за информисање ''Шумадија''
Аранђеловац објављеном у (''Службеном гласнику општине Аранђеловац'',
бр. 49/13), који су доступни на званичној презентацији општине
Аранђеловац : www.arandjelovac.rs
-
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази одбациће се.
-
Конкурс ће се објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', у
дневном листу ''Вечерње новости'' и на званичној интернет презентацији
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs.
Download

direktori-jp