Скупштина општине Бујановац, Комисија за именовање директора јавних предузећа у општини
Бујановац, нa основу члана 25,28 и 29. став 3, Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“) број
119/12, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, („Сл.гласник РС“) број 129/07 и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса надзорног одбора ЈП „Дирекдија за грађевинско земљиште,
урбанизам, путеве и стамбене послове“ општине Бујановац , на седници одржаној дана
07.08.2013 године доноси следеће
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИЗАМ, ПУТЕВЕ И СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ“ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
I.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за
грађевинско земљиште, урбанизам, путеве и стамбене послове“ општине Бујановац “ (у
даљем тексту: Јавно предузеће Дирекција за изградњу)
I.
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Дирекција за изградњу“ Бујановац, ул. „К.Петровића“ бб,
матични број: 17109138, ПИБ: 1009975542, уписано у Агенцији за привредне регистре број:
БД 91012/2012 од 10.07.2012 године.
Претежна делатност Дирекције је:
43111- Специјализовани грађевински радови, припремни радови,
01412- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
45110- рушење и развијање објеката, земљани радови
45230- изградња саобраћајница, писта и спортских терена
45310- постављање електричних инсталација и опреме, и друге послове одређене
Оснивачким акотом и Статутом јавног комуналног предузећа „Дирекција за изградњу“
број 2248 од 11.07.2013 године, на који је Скупштина општине Бујановац дала сагласност
(„Сл. гласник града Врање“ ) бр.26/13.
- Пословање јавног предузећа уређује се Одлуком о оснивању јавног предузећа и
Статутом јавног предузећа Дирекција за изградњу Бујановац („Сл. гл. Града Врања бр.
26/13“)
II.
Радно место
Директор јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Бујановац
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи
процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног
предузећа; предлаже годишњи програм пословања; предлаже финансијски извештај;
извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом, Оснивачким
актом и Статутом јавног предузећа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
Услови за именовање директора:
Да је пунолетно и пословно способно лице,
Да је држављанин РС,
Да има општу здравствену способност,
Да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године.
Да има најмање пет година радно искуства, од чега три године на пословима из области
комуналне делатности или најмање две године на руководећим пословима,
Да поседује организаторске способности и смисао за руковођење и предузетништво,
7. Да није осуђивано за кривино дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
8. Да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада:
Бујановац , К.Петровића бр.бб.
IV.
Рок за подношење пријава је 15. дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у „Сл. гласнику РС“.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
опису послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
V.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је, Емруллах Лутфиу,
контакт телефон: 017/654-365
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисија за именовање директора Јавних предузећа општине Бујановац,
Ул. К. Петровића 115, са назнаком „за Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Дирекција за изградњу“ Бујановац.
VI.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- уверење о држављанству
- извод из матичне књиге рођених,
- Лекарско уверење,
- Диплома о стручној спреми
- Исправе којима се доказује радно искуство (потврда и дуги акти из којих се доказује да
има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима из области
комуналне делатности или најмање две године на руководећим пословима),
- Радна књижица, и
- Елаборат о развоју јавно комуналног предузећа за наредних пет година.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
VII.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази,Комисија за именовање општине Бујановац ће одбацити закључком,
против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс се оглашава у листу „ПОСЛОВИ“ као и на званичној интернет презентацији општине
Бујановац www.Bujanovac.rs.
Пријаве се подносе у затвореним ковертама путем поште или преко писарнице Општинске управе
Бујановац на адресу: Скупштина општине Бујановац- Комисија за именовање директора јавних
предузећа , Ул. К.Петровића 115 Бујановац.
Комисија за именовање директора јавних редузећа општине Бујановац
Broj:04-84/13
Председник комисије
Љендит МУСТАФА
Скупштина општине Бујановац, Комисија за именовање директора јавних предузећа у општини
Бујановац, нa osnovu члана 25,28 и 29. став 3, Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“) број
119/12, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, („Сл.гласник РС“) број 129/07 и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса надзорног одбора ЈП. „Комуналац“ Бујановац , на седници
одржаној дана 07.08.2013 године доноси следеће
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ
Расписује се јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Комуналац“
општине Бујановац “ (у даљем тексту: Јавно предузеће)
I.
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Комуналац “ Бујановац, ул. „К.Петровића“ бб, матични број:
072667452, ПИБ: 100975526, уписано у Агенцији за привредне регистре број: ИБР. ФИ.
БР.1078/89 од 04.05.1990 године.
Претежна делатност ЈП. Комуналац је:
3811- Снабдевање водом , управљање отпадима, контролисање процеса уклањање
отпада и сличне активности, сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
снабдевање паром и климатизација, дистрибуција паре воде за грејање и друге сврхе,
уклањање отпадних вода, сакупљање, третман и одлагање отпада,
42.21- изградња цевовода, цевовод на велике даљине и градске цевоводе, главне водове
и мрежу, резервоаре и све друге послове одређене Оснивачким акотом и Статутом јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ .
II.
Радно место
Директор јавног предузећа „Комуналац“ Бујановац
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи
процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног
предузећа; предлаже годишњи програм пословања; предлаже финансијски извештај;
извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом, Оснивачким
актом и Статутом јавног предузећа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.
Услови за именовање директора:
Да је пунолетно и пословно способно лице,
Да је држављанин РС,
Да има општу здравствену способност,
Да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године.
Да има најмање пет година радно искуства, од чега три године на пословима из области
комуналне делатности или најмање две године на руководећим пословима,
Да поседује организаторске способности и смисао за руковођење и предузетништво,
Да није осуђивано за кривино дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
Да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада:
Бујановац , ул. К.Петровића бр.бб.
IV.
Рок за подношење пријава је 15. дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у „Сл. гласнику РС“.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
опису послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
V.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је, Емруллах Лутфиу,
контакт телефон: 017/654-365
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисија за именовање директора Јавних предузећа општине Бујановац,
Ул. К. Петровића 115, са назнаком „за Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Komunalac “ Бујановац.
VI.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- уверење о држављанству
- извод из матичне књиге рођених,
- Лекарско уверење,
- Диплома о стручној спреми,
- Исправе којима се доказује радно искуство (потврда и дуги акти из којих се доказује да
има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима из области
комуналне делатности или најмање две године на руководећим пословима),
- Радна књижица, и
- Елаборат о развоју јавно комуналног предузећа за наредних пет година.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
VII. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази,Комисија за именовање општине Бујановац ће одбацити закључком, против кога
није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс се оглашава у листу „ПОСЛОВИ“ као и на званичној интернет презентацији општине
Бујановац www.Bujanovac.rs.
Пријаве се подносе у затвореним ковертама путем поште или преко писарнице Општинске управе
Бујановац на адресу: Скупштина општине Бујановац- Комисија за именовање директора јавних
предузећа , Ул. К.Петровића 115 Бујановац.
Комисија за именовање директора јавних редузећа општине Бујановац
Broj:04-85/13
Председник комисије
Љендит МУСТАФА
Скупштина општине Бујановац, Комисија за именовање директора јавних предузећа у општини
Бујановац, нa osnovu члана 25,28 и 29. став 3, Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“) број
119/12, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, („Сл.гласник РС“) број 129/07 и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса надзорног одбора ЈП. „Радио – Телевизија Бујановац“ бр.
300/13 од 26.07.2013 године, на седници одржаној дана 07.08.2013 године доноси следеће
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА“ БУЈАНОВАЦ
Расписује се јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Радио-Телевизија“
Бујановац “ (у даљем тексту: Јавно предузеће)
I.
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно предузеће „Радио-Телевизија Бујановац , ул. „Карађорђев трг“ бб., матични број:
17032917, ПИБ: 100975655, уписано у Агенцији за привредне регистре број: ИБР. ФИ.
БР.1078/89 од 04.05.1990 године.
Претежна делатност Дирекције је:
Јавно предузеће обавља следеће делатности:
- 92200- Радио и телевизиске делатности,
- 22310- Репродукција звучних саписа,
- 92310- Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност,
- 22110- Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација,
- 22120- Издавање новина,
- 22210- Штампање новина,
- 22220- Штампање на другом месту не поменуто,
II.
Радно место
Директор јавног предузећа „Радио-Телевизија Бујановац“
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи
процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног
предузећа; предлаже годишњи програм пословања; предлаже финансијски извештај;
извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом, Оснивачким
актом и Статутом јавног предузећа.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Услови за именовање директора:
Да је пунолетно и пословно способно лице,
Да је држављанин РС,
Да има општу здравствену способност,
Да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године.
Да има најмање пет година радно искуства, од чега три године на пословима из
области комуналне делатности или најмање две године на руководећим пословима,
Да поседује организаторске способности и смисао за руковођење и предузетништво,
Да није осуђивано за кривино дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
Да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада:
Бујановац , ул. „Карађорђев трг“ бб.
IV.
Рок за подношење пријава је 15. дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у „Сл. гласнику РС“.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
опису послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
V.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је, Емруллах Лутфиу,
контакт телефон: 017/654-365
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисија за именовање директора Јавних предузећа општине Бујановац,
Ул. К. Петровића 115, са назнаком „за Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање
директора Јавног предузећа „Радио-Телевизија Бујановац“.
VI.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- уверење о држављанству
- извод из матичне књиге рођених,
- Лекарско уверење,
- Диплома о стручној спреми
- Исправе којима се доказује радно искуство (потврда и дуги акти из којих се доказује да
има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима из области
комуналне делатности или најмање две године на руководећим пословима),
- Радна књижица, и
- Елаборат о развоју јавно комуналног предузећа за наредних пет година.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
VII. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази,Комисија за именовање општине Бујановац ће одбацити закључком, против кога
није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс се оглашава у листу „ПОСЛОВИ“ као и на званичној интернет презентацији општине
Бујановац www.Bujanovac.rs.
Пријаве се подносе у затвореним ковертама путем поште или преко писарнице Општинске управе
Бујановац на адресу: Скупштина општине Бујановац- Комисија за именовање директора јавних
предузећа , Ул. К.Петровића 115 Бујановац.
Комисија за именовање директора јавних редузећа општине Бујановац
Broj:04-86/13
Председник комисије
Љендит МУСТАФА
Download

Скупштина општине Бујановац, Комисија за именовање