На основу члана 29. став 3. Закона о јавним предухећима („Службени гласник Републике Србије“,
број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавно комуналног предузећа
''Услуга'' Бољевац, Скупштина Општине Бољевац, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за именовање директора
Јавног Комуналног Предузећа ''Услуга '' Бољевац
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно комунално предузеће ''Услуга'' Бољевац, Тимочке буне 2 ,
Матични бр. 07183267, ПИБ 102130978, уписано у Агенцији за привредне регистре, БД.126227/2006 од
23.06.2006 године.
Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан.
Пословање и рад Јавног Комуналног Предузећа ''Услуга'' Бољевац уређују се Одлуком о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног Комуналног Предузећа '' Услуга'' Бољевац („Службени лист општине
Бољевац'', број: 2/2013) и Статутом Јавног Комуналног Предузећа ''Услуга'' Бољевац бр. 256
од
26.03.2013.године на који је Скупштина општине Бољевац дала сагласност Одлуком о давању сагласности
(''Службени лист општине Бољевац'', број: 3/2013).
РАДНО МЕСТО:
Директор Јавно комуналног предузећа ''Услуга'' Бољевац.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано јавно предузеће;
3. да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године;
4. да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано
јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима;
5. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке;
6. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку уводом у доказе
приложене уз пријаву и усменим разговором.
Директор се именује на период од четири године.
МЕСТО РАДА:
Бољевац, ул. Тимочке буне 2.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и преузима кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Милица Цакић, контакт телефон: 030-463-412.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Комисији за спровођење јавног конкурса за именовање директора ЈКП ''Услуга'' Бољевац, ул. Краља
Александра 24, канцеларија 17, са назнаком „за Јавни конкурс – за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа ''Услуга '' Бољевац.
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о општој здравственој способности,
- диплома о стеченој школској и стручној спреми спреми,
- исправе којим се доказује радни стаж у струци (потврда и други акти из којих се -доказује да има најмање
пет година радног стажа у струци),
- радна књижица и
- уверење од надлежног суда да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности
Јавног комуналног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, једном дневном листу, као и на
званичној интернет презентацији Општине Бољевац www.boljevac.org.rs.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-82 / 2013-I/11
Бољевац, 13. 06. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав., с.р.
Овај конкурс објављен је у ''Службеном гласнику РС'', бр.54/2013 од 21. 06. 2013. године и
дневном листу Политика од 20. 06. 2013. године.
Download

наставак вести