Нови Логос
Поштоване наставницe и наставници,
желимо да вам представимо каталог уџбеника биологије издавачке куће
„Нови Логос“ из Београда за школску 2011/12. годину.
Још једна година је пред нама, као и одлука које ћете уџбенике користити у
настави. Будући да је и уџбеник важан део квалитетног наставно-образовног
процеса, на припреми издања „Новог Логоса“ радили су пажљиво одабрани
ауторски тимови, у сарадњи са највећим ауторитетима из сваке области.
Срећни смо што можемо да вас обавестимо да смо добили трајна
одобрења Министарства просвете за коришћење у настави уџбеника
из биологије за 6. и 8. разред. Уџбеник за 5. и 7. разред је у поступку
одобравања.
Уџбеници су припремљени у складу са прописаним Планом и програмом
РС, при чему је, уз квалитетан методолошки приступ градиву, текст
уџбеника писан на ученицима разумљив и једноставан начин, примерен
узрасту коме је намењен. У уџбеницима је посебна пажња посвећена избору
квалитетних илустрација и фотографија које смислено прате и надопуњују
текст и доприносе његовом бољем разумевању.
Посебну пажњу обратили смо на припрему и квалитет Приручника
за наставнике са ЦД-ом и пропратног материјала уз приручник. У овом
приручнику дати су глобални и оперативни наставни планови, изглед табле,
као и детаљне припреме и ток часа.
Кроз креативан процес учења, ученици ће учити о свету око себе,
научиће да опажају, критички размишљају и закључују, те стичу трајна и
употребљива знања. Циљ нам је да вам, коришћење наших уџбеника,
олакша рад на часу и тако допринесе успешном раду и добрим
резултатима.
Желимо да се још боље упознате са нашим радом на предстојећим
семинарима и радионицама „Новог Логоса“, на које ћете бити позвани.
Издавачка кућа „Нови Логос“, на основу решења Министарства Просвете
РС, добила је Лиценцу за издавање уџбеника за основну и средњу школу.
Са задовољством радимо, пишемо и учимо са вама и за вас.
С поштовањем,
Нада Осмајић
директорка издавачке куће „Нови Логос“
Поштоване наставнице и наставници,
уколико желите исто што и ми, верујете да се многе ствари
могу побољшати и имате идеје како да то постигнемо, јавите
нам се и постаните део нашег тима.
Желим да сарађујем са издавачком кућом Нови Логос
на неки од следећих начина*:
као аутор, коаутор;
на изради дневних припрема за часове;
као рецензент;
на процени квалитета урађених материјала;
као предавач на семинарима;
да водим радионице;
да својим колегама представљам уџбенике;
као сарадник на продаји за своју школу или регион;
да учествујем у анкетама;
да дам свој оригинални предлог за сарадњу, а све са жељом
да креирамо што бољи уџбеник!
*Можете означити једну или више могућности.
Молимо вас да попуните и следеће податке:
Име и презиме: __________________________________________________
Школа у којој радите: __________________________________________
Предмет који предајете: _______________________________________
Контакт адреса: _________________________________________________
Контакт телефон, фиксни и мобилни: _______________________
Имејл: _____________________________________________________________
Молимо вас да нам уз попуњену пријаву приложите своју
кратку биографију.
НАШ ЦИЉ – ЗАДОВОЉАН НАСТАВНИК, УЧЕНИК И РОДИТЕЉ
У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ
НОВИ ЛОГОС ВАМ ПРЕДСТАВЉА:
 савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним
материјалима и ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
 квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и
ЦД-овима.
НОВИ ЛОГОС ВАМ ПРУЖА:
 квалитетан методолошки приступ настави,
 нове идеје,
 додатна средства за лакшу презентацију градива.
НОВИ ЛОГОС ОМОГУЋАВА УЧЕНИЦИМА:
 креативан процес учења,
 илустроване примере из свакодневног живота који ће им
приближити градиво,
 лако стицање трајних и употребљивих знања.
НОВИ ЛОГОС САРАЂУЈЕ СА ВАМА:
 слушајући ваше савете и потребе,
 чинећи наставу квалитетнијом, успешнијом и занимљивијом.
Садржај:
Биологија 5 ........................................................ 2
Биологија 6..........................................................6
Биологија 7........................................................12
Биологија 8........................................................16
Приручник за наставнике ........................22
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 1
1
22.10.2010 10:40:41
Билогија 5
Аутори
Др Гордана Субаков-Симић
Др Милан Вељић
Уредник
Др Славиша Станковић,
Биолошки факултет, Универзитет у
Београду
Рецензенти
Др Јелена Кнежевић-Вукчевић,
редовни професор на Биолошком
факултету у Београду
Др Петар Марин, редовни професор на
Биолошком факултету у Београду
Зорица Лазић, професор биологије
у ОШ „Филип Кљајић Фића“ у Београду
Уџбеник је пажљиво припреман,
са жељом да ученици још више
заволе и поштују природу и да им
се омогући лако и брзо разумевање
градива биологије.
У кратком водичу кроз уџбеник
представљамо вам предност
и квалитет концепта нашег
уџбеника биологије, разложеног
по свим битним сегментима који га
карактеришу и прожимају се кроз
цео уџбеника.
Наслов лекције
Увод у лекцију
Подсетник о раније
обрађеним темама.
Најважнији појмови
посебно су истакнути.
Илустрације и фотографије
прате текст и омогућавају лакше
усвајање новог градива.
2
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 2
22.10.2010 10:40:44
Др Гордана Субаков-Симић, Др Милан Вељић
Свако поглавље уџбеника почиње уводом
У овом поглављу ћеш сазнати, којим
се најављује кратак садржај наставних
јединица датог поглавља.
градиво и бројним функционалним
фотографијама, илустрацијама и шемама
лекција помажу ученицима да боље
разумеју унутрашњу грађу живих бића и
процесе који се одвијају у њима.
Почетак прве наставне јединице сваког
поглавља садржи низ пажљиво одабраних
питања којим се ученици подстичу да
испоље стечена знања из биологије и уводе
у нове садржаје.
Наставне јединице уређене су тако да на
сликовит и једноставан начин обрађују
Наслов лекције
Илустрације и
фотографије
Прате текст и
омогућавају лакше
усвајање градива
Најава
градива које
следи
Назив поглавља
У уџбенику има пет
поглавља.
3
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 3
22.10.2010 10:40:47
Билогија 5
У визуелно истакнутом делу Запамти
истичу се кључни појмови које ученик
треба да усвоји.
Сваку наставну јединицу прати и део
Из ризнице природе, кога чине
кратки и занимљиви садржаји.
Питања на крају сваке лекције дају
ученицима могућност да провере
знање, а Практичне вежбе у радним
листићима уводе их у примену
обрађеног градива, што представља
најбољи начин за стицање трајног
знања.
За ученике који желе да сазнају више
о живом свету и оне који воле природу
осмишљени су атрактивни додатни
садржаји.
Шема лекције једноставно и
систематизовано приказује односе
међу наученим појмовима и
истовремено представља модел за
Запамти
Кратки преглед
нових појмова из
лекције издвојен
је ради лакшег
уочавања и
понављања.
Из ризнице природе
Необавезни али занимљиви
садржаји за ученике који желе
да знају више.
Шема лекције
Графички или табеларни
приказ лекције ради
лакшег памћења градива.
Провери своје знање
из поглавља
Занимљива питања за
проверу знања.
4
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 4
22.10.2010 10:40:51
Др Гордана Субаков Симић, Др Милан Вељић
прављење доброг резимеа лекције или
поглавља. Она помаже бржем учењу и
дужем памђењу, а научено ученици могу
проверити у занимљивим тест питањима
која се налазе на крају сваког поглавља.
Појмовник је део уџбеника у коме су дати
сви појмови по азбучном реду са кратким
јасним објашњењима.
Сва решења задатака и одговори на питања
из лекција дати су на крају уџбеника.
Кратак преглед градива из поглавља
олакшава ученику утврђивање више
наставних јединица. Тај сажетак
представља минимално знање које ученик
треба да понесе из биологије у петом
разреду.
Појмовник
Речник појмова
из уџбеника са
објашњењима
Кратак преглед
појмова из лекције
Сажето градиво из целог
поглавља.
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 5
5 . Више о приручницима биологије можете
сазнати на странама 22-23.
5
22.10.2010 10:40:54
Билогија 6
Аутори
Др Драгана Миличић
Др Имре Кризманић
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Уредник
Др Славиша Станковић,
Биолошки факултет, Универзитет у
Београду
Рецензенти
Др Предраг Симоновић, ванредни
професор на Биолошком факултету,
Универзитет у Београду
Др Александар Остојић, доцент
Природно-математичког факултета
у Крагујевцу
Ана Ђокић-Остојић, професор
биологије у ОШ „Свети Сава“ у
Крагујевцу
Овај уџбеник припремљен је са
жељом да ученицима омогући
боље разумевање јединства и
разноврсности живог света, да их
подстакне да заволе природу и
упознају неке њене законитости.
У кратком водичу кроз уџбеник
представљамо вам предности
и квалитет концепта који смо
осмислили за наш уџбеник
биологије за шести разред основне
школе.
Наслов лекције
Функционална
илустрација прати
текст лекције.
Осим квалитетних фотографија,
уџбеник садржи и цртеже на
којима је представљена грађа
различитих организама.
6
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 6
22.10.2010 10:41:00
Др Драгана Миличић, Др Имре Кризманић
Главни циљеви уџбеника биологије
за шести разред јесу формирање
научног погледа ученика на живи свет,
подстицање логичког расуђивања
и критичког мишљења и буђење свести
за очувањем живог света.
Уџбеник уводи ученике у свет
хетеротрофних организама,
једноћелијских (у оквиру царства
праживотиња) и вишећелијских
(у оквиру царства животиња) и
упознаје их са њиховим особинама.
Свако поглавље садржи комплементарне
и препознатљиве микроцелине које се
протежу кроз цео уџбеник и чине га
прегледним.
Уводни део сваког поглавља својим
садржајем најављује основне
карактеристике поглавља а сегмент
У овом поглављу ћеш сазнати
представља ученику садржаје који ће
бити обрађени у лекцијама, док их део
Подсети се кратко подсећа на раније
стечена знања из биологије.
Потсети се
усмеравање на
већ стечена знања
која подстичу
лакше усвајање
новог градива
У овом поглављу ћеш сазнати
Кратак преглед основних садржаја који
се обрађују у оквиру тематске целине.
Илустрације и фотографије
прате и омогућавају лакше усвајање
градива
7
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 7
22.10.2010 10:41:05
Билогија 6
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Обрада нових појмова у основном тексту
прати јединствену шему, од упознавања
опште грађе на одабраном примеру у лекцији
до представљања опште слике разноврсности,
значаја и угрожености појединих група живог
света.
Сваку наставну јединицу прати део
Из ризнице природе, који пружа кратке и
занимљиве садржаје намењене ученицима
који желе да сазнају нешто више и онима који
воле природу.
Упознавање опште
грађе животиња дате
на одабраном примеру
Представљање опште
слике разноврсности,
значаја и угрожености
појединих група
Из ризнице природе
Различите занимљивости везане за тематску
јединицу, подстичу додатно занимање и
мотивацију за истраживање нових садржаја.
8
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 8
22.10.2010 10:41:11
Др Драгана Миличић, Др Имре Кризманић
Одељак Запамти на крају сваке тематске
целине представља мали подстеник
на најважније научне, морфолошке и
функционалне појмове из лекције које
ученик треба да усвоји.
Kратак преглед градива представља
синтезу сваке наставне целине, кроз
листи јасно наведених најважнијих
чињеница које би требало да
представљају основно знање сваког
ученика.
На крају сваке наставне јединице налазе
се Питања за проверу знања која
ученицима могу помоћи да самостално
процене колико су научили.
Ради лакшег сналажења, обрађене
области прати и Шема поглавља, која
представља својеврсну „мапу ума“ тј.
визуелну презентацију градива.
Појмовник је део уџбеника у коме су
дати појмови по азбучном реду.
Запамти
Истицање најзначајнијих
чињеница обрађених у
поглављу.
Шема поглавља је
приказ логичких целина
и њихове међусобне
повезаности.
Kратак преглед градива
пресек главних чињеница
датих у наставној јединици.
6 . Више о приручницима биологије
можете сазнати на странама 22-23.
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 9
9
22.10.2010 10:41:23
Билогија 6
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Аутори
Др Драгана Миличић
Др Имре Кризманић
Уредник
Др Славиша Станковић,
Биолошки факултет, Универзитет у
Београду
Рецензенти
Проф. др Предраг Симоновић, Биолошки
факултет Универзитетa у Београду
Доц. др Александар Остојић, Природноматематички факултет Универзитета у
Крагујевцу
Ана Ђокић-Остојић, професор биологије у
ОШ „Свети Сава” у Крагујевцу
Радна свеска по садржају прати
све тематске целине уџбеника
Биологија 6. Садржаји у оквиру
Радне свеске, осим провере знања
на класичан начин, путем решавања
објективних тестова знања кроз
сегмент Потруди се, предвиђају и
друге модуле, Забави се учећи, као
и различите практичне активности
у природи и затвореном простору уз
помоћ вежби и сегмента Буди и ти
истраживач.
Наслов поглавља
Фотографије које
прате задатке
10
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 10
22.10.2010 10:41:33
Др Драгана Миличић, Др Имре Кризманић
Задаци за вежбање и обнављање
градива конципирани су тако да воде
ученике до аутономног закључивања
и формирања сопственог мишљења
путем самосталаног рада, запажања,
повезивања и примене стеченог знања.
У овом сегменту постоји обиље слика
и функционалних илустрација које
прати одговарајући радни простор у
коме ученици записују одговоре на
питања, уносе своја запажања, или
илуструју одређену биолошку појаву.
Визуелизација као основни метод
у оквиру ове Радне свеске, поред
метода поступности, повезивања
и осмишљавања градива, треба да
допринесе актуелности и занимљивости
наставне литературе и да ученицима
олакша утврђивање и учење градива.
Упутства за
самостални
истраживачки рад.
11
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 11
22.10.2010 10:41:47
Билогија 7
Аутори
Др Имре Кризманић
Зорица Лазић
Албина Холод
Уредник
Др Славиша Станковић,
Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Рецензенти
Др Лидија Раденовић, ванредни професор,
Биолошки факултет Универзитет у Београду
Др Предраг Симоновић, ванредни професор,
Биолошки факултет Универзитет у Београду
Јелена Андрејевић Маркварт, дипломирани
биолог, наставник ОШ „Стеван Сремац“
Београд
Централни
нервни систем
Наслов лекције
Мишићни систем
Нерви преносе нервне импулсе са површине и из унутрашњости тела и спроводе „наређења“ органима шта да раде. Читавог живота осећамо, учимо, памтимо, размишљамо. Сви ови
сложени процеси одвијају се у централном нервном систему.
Централни нервни систем граде мозак и кич мена мождина.
Мозак и кичмена мождина управљају радом целог организма
и свих његових делова, али и њи хов рад зависи од дру гих органа. Неоп ходна им је храна, размена гасова и заштита.
Средњи мозак
Шематски приказ
попречног
пресека
Предњи
(велики) мозак
Међумозак
Задњи
(мали) мозак
Проду жена
мождина
сл. 7.6. Уздужни пресек мозга
човека
Уџбеник је oсмишљен да на
једноставан и занимљив начин
ученицима прикаже порекло,
грађу и фунционисање човечјег
организма, као и да подстакне
развијање свести о здравом
начину живота, примењујући
знање стечено на часовима
биологије.
На уводној страни поглавља
налази се фотографија или
илустација система органа који се
изучава и у функцији је визуелног
Мозак
Мозак је најсложенији орган људског тела. Део је централног
нервног система, добро заштићен костима лобање и обавијен са
три опне које се пру жају и око кичмене мождине. Између опни
и у посебним шу пљинама се на лази мождано-мождинска течност. То је јединствена течност која без прекида циркулише и
у мозгу и у кичменој мождини. Опне и течност штите мозак (и
кичмену мождину) од потреса, повреда и микроорганизама.
Ако мишићи чине 40% масе људског тела израчу нај колику масу имају твоји мишићи. Мишићна маса му шкарца је у просеку 15% већа него код жена.
Да ли знаш да ка да се насмејемо покренемо 12 мишића
а кад се на мргоди мо 11.
Мишића у на шем телу има 639. За ду жени су за покретање тела зајед но са кости ма, омогућа вају рад неких унутра шњих орга на и оба вљају још много тога. Прочитај
лек цију и са зна ћеш
У нашем телу има више од 600 мишића. Сви они заједно чине
телесну мускулату ру. На лазе се у кожи (мишић подизач длаке), испод коже (мишићи на рукама, лицу) и у унутрашњим
органима (желудац, црева...). Мишићи су изграђени од специфичних ћелија које имају способност да хемијску енергију трансформишу у механички рад. То им даје енергију и способност да мењају своју ду жину. На тај начин мишић не ћелије, мишић но ткиво и мишићи развијају си лу неоп ходну за покретање тела и његових делова, промену величине и облика
органа и одржавање свих виталних функ ција организма. Контрола покрета мишића је под утицајем нервног система. Неки од тих покрета се изводе свесно под утицајем централног
нервног система (покретање руке, прстију), а неки без утицаја
воље и контролисани аутономним/вегетативним нервним системом (рад срца, црева).
Мишићне ћелије. Мишићно ткиво
Основа грађе сваког мишића је мишићна ћелија. Разликујемо
три типа мишићних ћелија: глатке, попречно-пругасте и срчане.
80
63
Кратак мотивациони
текст
Пратећа илустрација
12
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 12
22.10.2010 10:41:50
Др Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод
приказа кључних делова датог
система органа.
Увод у поглавље започиње сегментом У овом
поглављу ћеш сазнати који садржи питања и
појмове чији се одговори и објашњења налазе у
тексту који следи.
На почетку сваког поглавља пре прве лекције
је кратак мотивациони текст који ученика
уводи у градиво осврћући се на знања која
треба да повеже и прошири уз помоћ градива
које следи.
Лекције су написане јасаним и једноставаним
језиком а текст је прожет илустрацијама,
Положај мишића
савијене руке
трактилности (способности мења ња ду жине – контрак ције)
и на дра жљи вости (способности да реа гу ју на дра жи из околине), мишићи могу да обављају различите покрете. За прави лан рад мишићима је неоп ходна енергија и кисеоник. Услед
рада, у мишићима се нагоми лавају штетни продукти као што
су угљен-диоксид и млечна киселина, који се путем крви уклањају (упа ла мишића после интензивне активности). Ако мишиће преоптеретимо радом, заморићемо их и у њима ће се нагоми лати штетни продукти. Ово зовемо упа лом мишића која
је праћена болом. Упа ла престаје после извесног времена, када се мишић одмори и ослободи штетних продуката.
Кретање
Могућ ност кретања је својство скоро свих живих бића. Која
жива бића немају способност кретања и зашто?
Положај мишића
испружене руке
Постоје различити облици крета ња о који ма
си више учио на часови ма физике.
фотографијама и пропратним табелама ради
лакшег усвајања градива. Битни појмови у
лекцији истакнути су болдом а то су нови
битни појмови које смо издвојили на крају
лекције у део под називом Кључне речи.
Свака лекција има и два издвојена дела:
Тајне нашег тела – је додатни садржај лекције,
необавезан и занимљив текст о нашем телу.
Знаш ли... – чињенице које се односе на
одређене особине, појаве или процесе
у нашем телу, које је ученик сигурно опазио
или чуо понешто о њима али није знао
како и зашто се дешавају.
Повезаност жлезда са унутрашњим
лу чењем и нер вног система
Једна од најзначајнијих жлезда са унутрашњим лу чењем која се јавља код свих кичмењака је хипофиза. Она представља
централни орган система жлезда са унутрашњим лу чењем.
Хипофиза лу чи многобројне и разноврсне хормоне који утичу на многе органе и делове тела у организму и регулишу њихове функ ције. Поред тога, хормони хипофизе контролишу
и управљају радом дру гих жлезда са унутрашњим лу чењем у
организму.
Знаш ли...
Занимљиви
текстови о нашем
телу
Знаш ли...
Највиши људи су Тутси, племе из Руанде у Африци, а најни жи Мбу ти, пиг меји који
жи ве у цен тралној Афри ци.
Хипофиза је жлезда од животне ва жности у телу сваког организма. Хипофиза се на лази у мозгу, што нам додатно говори
о њеном значају, али и о повезаности нервног система и система жлезда са унутрашњим лу чењем. Повреда или уклањање
ове жлезде изазива смрт јединке.
Човек се креће захваљујући усклађеним деловањем два система – скелетног и мишић ног, који су под контролом нервног
система. Кретање се врши антагонистичким (су протним) покретима мишића. То значи да се у зависности од покрета који
мишићи обављају активирају два или више мишића који делују су протно један дру гом. Тако, на пример, мишићи савијачи савијају зглобове док их опру жачи опру жају; мишићи одмицачи померају удове у страну, док их примицачи враћају у
првобитни положај.
Кретање човеку омогућава пре свега опстанак у датим условима
животне средине, али и обављање веома различитих покрета.
сл. 6.4. Хипофиза
сл. 6.5. Хипоталамус
Кључне речи
• Глатка мишић на
ћелија
• Попречно-пру гаста
мишић на ћелија
• Срчана мишић на
ћелија
• Тетиве
• Осетљивост и надра жљивост
• Еластичност
• Контрактилност
Тајне на шег тела
Ка да хода мо, користи мо ви ше од 200 ми ши ћа, кад се смејемо 12, а кад
се на мргоди мо 11 ми ши ћа.
При ра ду, ми ши ћи се за гревају и стварају око чети ри пети не телесне
топлоте.
Најду жи ми шић у на шем телу се протеже од карли це до испод колена, највећи је вели ки седални ми шић, а најмањи ми шић се на ла зи у
средњем уху и покреће узен ги ју.
Тајне на шег тела
Ка да на ше тело поч не да се хла ди, штит на жлезда, на при мер, даје узбу ну. Ша ље пору ку оста лим делови ма тела та ко што ослоба ђа у крви вели ку коли чи ну хормона од којих је најва жни ји ти роксин, који се
преноси до свих орга на, али са мо неки реа гу ју. То је слу чај са јетром
и ми ши ћи ма који почињу да ослоба ђају енерги ју у ви ду топлоте, што
за грева тело.
Фотографије
које
функционално
прате и допуњују
текст лекције
Кључне речи
• жлезде са унутрашњим лу чењем
• хормони
• хипофиза
• штитна жлезда
• тироксин
• надбубрежне жлезде
• адрена лин
• гу штерача
• тестостерон
• прогестерон
• естроген
• хипота ламус
101
66
Kорелације
са другим
предметима
Тајне нашег тела
Занимљив додатни садржај лекције
Кључне речи
нови појмови које
учиници усвајају
13
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 13
22.10.2010 10:41:52
Билогија 7
На крају сваке лекције налази се део
Провери своје знање који садржи
неколико питања за проверу
усвојеног градива из лекције
(2-5 питања) и Кратак преглед
градива који представља сажетак
лекције са најважнијим појмовима
које ученици треба да знају и која
представљају минимум знања.
На крају сваког поглавља ради
лакшег усвајања градива је Шема
поглавља која садржи шематски
Питања за
проверу знања
На крају уџбеника налази се
Речник појмова – кратка
објашњења појмова поређана по
азбучном реду.
За разлику од других уџбеника
Биологије за 7. разред на крају овог
уџбеника налази се табеларни
приказ свих система органа,
Вежба 4:
посматрање мишићног ткива на трајном
микроскопском препарату
Кратак преглед градива
•
приказ основних делова датог
поглавља тј. система органа човека.
Понекад се у организму нару ши динамика излу чивања неког хормона. Жлезда
почиње да лучи према ло или превише хормона. Тако настају лак ши или тежи поремећаји у телу. Џиновски раст, патуљасти раст, Ба зедовљева болест, гуша вост,
шећерна болест су неке од поремећаја рада жлезда са унутрашњим лу чењем.
Провери своје знање
За датак: Уочити основну грађу глатког, попречно-пру гастог и срчаног мишићног
тк ива.
1. Какве последице изазива недостатак хормона штитне жлезде?
2. Које су последице поремећаја лучења хормона раста?
3. Шта је шећерна болест?
Прибор и материјал:
• Микроскоп
• Трајни микроскопски препарат глатког, попречно-пру гастог и срчаног ткива.
Упутство за рад:
– Постави микроскоп и пронађи видно поље.
– Постави микроскопски препарат.
– Посматрај препарат ткива под ма лим увеличањем, подешавајући оштрину помоћу великог завртња.
– Пребаци на велико увеличање и посматрај препарат, подешавајући оштрину
помоћу ма лог завртња.
– У својој свесци нацртај и обележи посматрани препарат.
Шема поглавља
са спољашњим
лучењем
Оољења
Кост
повреде
На помена:
Посту пак поновити за преоста ла два препарата. Упореди оно што видиш под микроскопом са сликама у уџбенику.
са унутрашњим
лучењем
хипофиза
надурежна
жлезда
панкреас
полне жлезде
69
104
Шематски приказ
основних делова датог
поглавља
Вежба
14
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 14
22.10.2010 10:41:57
Др Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод
њихових основних делова и улога
који ученицима пружају могућност да
усвојено градиво лакше систематизују и
запамте.
Поред ове табеле на крају уџбеника,
приложили смо ученицима три постера:
� штетни утицаји алкохола,
� штетни утицаји дрога,
� штетни утицаји дувана,
којима смо желели да ученицима
пробудимо и подигнемо свест о
штетном деловању алкохола, дрога и
дувана на људско здравље.
На маргинама уџбеника у неким
поглављима налазе се посебно издвојене
корелације са другим предметима
(физика, хемија, географија...) које
ученике подстичу да постојећа знања из
биологије успешно повежу са знањима
које стичу на часовима из других
предмета.
Систематизација
градива
кључни појмови кратко
и јасно издвојени
Кратак преглед гра дива
Шема лекција
тело нервне ћелије
грађа
кратки наставци
и дуги наставак
надражљивост
особине
•
•
•
•
проводљивост
•
•
Нервна ћелија
•
Нервни систем усклађује рад свих органа, омогућава функ ционисање организма као целине и његов однос са спољашњом средином.
Основни делови нервног система човека су централни нервни систем (кичмена
мождина и мозак) и периферни нервни систем (нерви и ганглије). Посебан део
периферног система је аутономни нервни систем.
Нервна ћелија (неу рон) је основна јединица грађе нервног ткива које гради
нервни систем.
Основни делови неу рона су тело ћелије са једром, већи број кратких наставака
и један ду ги наставак који може бити обавијен посебном опном – мијелинским
омотачем.
Нервна ћелија има две основне особине: надра жљивост и проводљивост.
Нервно влак но може бити осећајно (прима надра жаје и спроводи их до нервних центара) и покретачко (преноси нервне импулсе од нервних центара до
органа и ткива које врше рад).
Више нервних влакана обавијених заједничком опном граде нерв. Нерви могу
бити осећајни, покретачки и мешовити.
Нерви
Питања за проверу
знања
Провери своје зна ње
1.
2.
3.
4.
5.
Нервни систем
Шта је нервна ћелија и како је грађена?
Од чега је грађена бела маса, а од чега сива маса нервног ткива?
Које су основне особине нервне ћелије?
Како се преноси нервни импулс?
Шта је разлика између осећајних и покретачких нерава?
кичмена мождина
централни
мозак
нерви
периферни
ганглије
симпатички
аутономни
парасимпатички
96
79
7 . Више о приручницима биологије можете
сазнати на странама 22-23.
15
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 15
22.10.2010 10:42:03
Билогија 7
Аутори
Др Имре Кризманић
Зорица Лазић
Албина Холод
Уредник
Др Славиша Станковић,
Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Рецензенти
Др Лидија Раденовић, ванредни професор,
Биолошки факултет Универзитет у Београду
Др Предраг Симоновић, ванредни професор,
Биолошки факултет Универзитет у Београду
Јелена Андрејевић Маркварт, дипломирани
биолог, наставник ОШ „Стеван Сремац“
Београд
Назив
поглавља
НеРВНИ СИСТеМ ЧОВеКА
Нервни систем
Насловчовека
Наслов
6
Забави се и научи
1. Пред тобом је део теста из биологије. Пажљиво га прочитај, пронађи и
подвуци погрешно уписане речи. Затим на линијама испод текста препиши
цео текст са правилно исписаним речима.
Нервозно ткиво граде нервозне ћелије – неурозони. Основни делови ове ћелије
су: глава ћелије и наставци истих дужина. Основне особине ових ћелија (и овог
ткива) су раздражљивост (осетљивост) и изолација.
Преношење импулса с једне на другу ћелију се врши преко везе која се назива
синусоида. Овај систем има два основна, нераздвојиво повезана дела. То су
централизовани део у који спадају мозак и кичменаста мождина и други део
који називамо провинцијални нервни систем. У другом делу система налазе се
главињасти нерви, нерви кичменасте мождине и посебна група мотономних нерава
који раде без утицаја наше воље.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Погледај слику и поред линија упиши одговарајуће појмове. На линији испод
упиши шта ова слика представља.
Задатак са
пратећом
илустрацијом
за проверу
стеченог знања
__________________________________________________________________.
Објашњење:________________________________________________________.
2. Упиши појмове у водоравне редове. Ако си правилно попунио редове, у
истакнутој вертикалној колони ћеш добити назив дела централног нервног
система.
2. На овој слици пресека мозга обележи основне делове.
1
2
3
4
5
Водоравно:
23
1. Назив за електрични сигнал којима се информације преносе у нервном систему.
2. Стручни назив за нервне ћелије које граде нервно ткиво.
3. Део мозга који је средиште органа за равнотежу, контролу вољних и усклађивање
рефлексних покрета.
4. Преношење импулса с једне на другу нервну ћелију се врши преко везе која се назива...
5. Део аутономног нервног система који изазива ширење зеница, убрзавање рада срца,
појачавање лучења адреналина.
25
Забави се и научи део са
интересантним и забавним
задацима за утврђивање
градива
16
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 16
22.10.2010 10:42:07
Др Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод
Радна свеска по садржају прати све тематске
целине уџбеника Биологија 7.
Садржаји у оквиру Радне свеске, осим провере
знања на класичан начин решавањем тестова,
укључују низ креативних начина усвајања
наставних садржаја као и различите практичне
активности.
запажања, повезивања и примене стеченог
знања.
У овом сегменту постоји обиље фотографија
и илустрација које прати одговарајући радни
простор у коме ученици записују одговоре на
питања, уносе своја запажања.
Уз ове задатке ученици се усмеравају да
самостално решавају проблеме и примене
стечена знања а у деловима радне свеске, Забави
се и научи уз опуштајуће задатке могу и да се
забаве учећи.
Задаци за вежбање и обнављање градива
конципирани су тако да воде ученике до
аутономног закључивања и формирања
сопственог мишљења путем самосталног рада,
Ћелија
Радни лист
3
Кожни систем
човека
Наслов
Потруди се
1. На слици су линијама обележени поједини делови ћелије човека.
Њихове називе упиши поред одговарајућих линија око слике.
Линије за
уписивање
тачних одговора
1. На слици су линијама обележени поједини делови и органи коже човека.
Њихове називе упиши поред одговарајућих линија око слике.
2. Прочитај следеће тврдње. Заокружи Т ако је тачно или Н ако је нетачно:
2. Прочитај следеће тврдње. Заокружи (Т) ако је тачно или (Н) ако је нетачно:
а) Кожа се састоји из четири слоја.
Т Н
б) Површински слој коже се назива крзно.
Т Н
в) Најдубљи слој коже се назива поткожноо ткиво.
Т Н
г) Испод крзна се налази покожица.
Т Н
д) Знојне жлезде учествују у одржавању сталне телесне температуре.
Т Н
ђ) У кожи се налазе чулне ћелије за топло и хладно.
Т Н
е) Површински слојеви коже се повремено одбацују.
Т Н
ж) Површински делови коже су грађени од живих ћелија.
Т Н
а) Цитоплазма је контролни центар ћелије
б) једро је контролни центар ћелије
в) Митоза је деоба којом настају телесне ћелије
г) Мејоза је деоба којом настају полне ћелије
д) хромозоми се налазе у цитоплазми
ђ) У полним ћелијама човека се налази 46 хромозома
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Н
Н
Н
Н
Н
Н
1. Распоред фаза митозе је неправилан. Испод сваке слике упиши назив
поједине фазе и њен редни број.
14
11
Поља за
уписивање
тачних одговора
17
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 17
22.10.2010 10:42:09
Билогија 8
Аутор
Др Гордана Субаков-Симић
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Уредник
Др Славиша Станковић,
Биолошки факултет, Универзитет у
Београду
Рецензенти
Др Бранка Стевановић, редовни професор
на Биолошком факултету Универзитета у
Београду
Др Владимир Ранђеловић, вандредни
професор Природно-математички
факултету Универзитета у Нишу
Зорица Лазић, професор биологије у
ОШ „Филип Кљајић Фића“ у Београду
Уџбеник је пажљиво приремљен да
на једноставан и занимљив начин
ученицима приближи и омогући
разумевање еколошких појмова и
процеса предвиђених наставним
планом и програмом.
У кратком водичу кроз уџбеник
представљамо вам предност и
квалитет концепта нашег уџбеника
биологије за 8. разред.
Уџбеник има шест поглавља и
Појмовник.
Назив поглавља
У уџбенику има
шест поглавља.
Провери своје
знање из
поглавља
У овом поглављу ћеш сазнати
Најава градива које следи у
поглављу.
18
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 18
22.10.2010 10:42:21
Др Гордана Субаков Симић,
Свако поглавље уџбеника почиње уводом
У овом поглављу ћеш сазнати, којим
се највaљује садржај нових наставних
јединица.
Наставне јединице започињу уводом
који садржи кратак подсетник раније
обрађених појмова којима се ученици
подстичу да испоље стечено знање и уводе
их у наставне садржаје.
Наставне јединице урађене су тако
да на сликовит и једноставан начин
обрађују наставно градиво и бројним
фотографијама, илустрацијама,
графиконима и шемама помажу ученицима
да боље разумеју еколошке процесе и
појаве.
У визуелно истакнутом делу Запамти
издвајају се кључни појмови које ученик
треба да усвоји и запамти. Најважнији
појмови посебно су истакнути у тексту.
На крају сваког поглавља налазе се
занимљива питања и задаци за проверу
знања обележни према нивоима знања:
основни ниво, средњи ниво, напредни
ниво.
Увод у лекцију
Подсетник о
раније обрађеним
темама.
Запамти
издвојени
кључни
појмови.
Наслов лекције
Илустрације и фотографије
прате текст и омогућавају лакше
усвајање новог градива.
19
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 19
22.10.2010 10:42:35
Билогија 8
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Провери научено
Питања којима се
проверава усвојено
градиво из лекције.
На крају сваке наставне јединице,
у посебном делу Провери научено
налазе се занимљива питања за
проверу усвојеног градива.
У одељку Примени научено налазе
се занимљиви задаци којима се
подсиче примена усвојеног знања и
негује логичко повезивање.
Шема лекције систематизовано,
графички или табеларно приказује
односе међу наученим појмовима
и истовремено предтавља модел за
прављење доброг резимеа лекције.
Она помаже бржем учењу и дужем
памћењу градива.
Сваку наставну јединицу прати
Откривалица која садржи
необавезан али занимљиве садржаје
за ученике који желе да знају више.
Провери нау чено
Примени нау чено
1.
2.
3.
4.
Знаком > , < или = упореди наведене еколошке факторе на примерима водене
и копнене животне средине.
Шта је животна средина?
Шта су еколошки фактори?
Наведи животне средине на Земљи.
По чему се разликују водена и копнена животна средина?
>,<
Шема лек ције
или
=
светлост у језеру
светлост на ли ва ди
вода у језеру
вода на ли ва ди
кисеоник у језеру
кисеоник на ли ва ди
Физички
Еколошки
фактори
Хемијски
Биотички
Открива лица
Водена
Животна
средина
Копнена
Изненађујуће је колико различитих организама можемо срести на великим океан­
ским дуинама, где влада потпу ни мрак. Сунђери, морски краставци и звезде, члан­
ковити црви, рачићи и рие су само неки од ових неоичних животиња. Оне су се
при лагоди ле високом притиску, а недостатак хране и ниске температу ре воде усло­
ви ле су да животиње великих дуина расту веома споро. Оне преживљавају на ра­
чун иљних и животињских остатака који падају са горњих слојева воденог асена.
Неки од ових организама се хране угинулим риама, корњачама или китовима ко­
ји потону на дно океана.
38
39
Примени научено
Задаци којима се подстиче
примена усвојеног знања и негује
логичко повезивање.
Откривалица
Необавезни али занимљиви
садржаји за ученике који желе да
знају више.
20
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 20
22.10.2010 10:42:41
Др Гордана Субаков Симић
Активност, пројекат, дебата упућује
ученике на начин како да се реализује
одређена активност, пројекат или дебата
који су предвиђени наставним планом и
програмом.
Кратак преглед градива из поглавља
налази се иза сваког поглавља и
олакшава ученику утврђивање градива
из више наставних јединица. Тај сажетак
представља минимално знање које
Активност:
Посета јед ном за штићеном природном дору
У нашој земљи постоји велики рој заштићених природних доара. У току године
посетите једно. Пре посете саку пите податке о заштићеном дору (где се на лази,
када је проглашено заштићеним природним дором, који степен заштите, колику
површину заузима, зашто је проглашено природним дором...). Ове податке може­
те пронаћи у рошу рама, на интернету, у књигама или енциклопедијама, ТВ еми­
сијама, итд. Уои чајено је да се при организованим посетама поделе рошу ре које
вам пру жају основне податке о заштићеном подручју.
Када кренете у посету природном дору, треа ло и понети карту, свеску, оловку и
фотоапарат.
Током ои ласка природног дора од водича или наставника се информишите, зае­
лежите и сликајте врсте које су:
•
•
•
•
заштићене
ретке
угрожене
као и осоености природног дора
По повратку напишите кратак есеј (извештај) о посети. При ложите фотографије.
Размените своја искуства са дру гим ученицима.
ученим треба да усвоји из биологије у
осмом разреду.
Појмовник је део уџбеника у коме су
дати сви непознати и нови појмови по
азбучном реду.
Сва решења задатака и одговори на
питања из уџбеника дати су на крају
уџбеника.
Кратак преглед гра дива из погла вља
Кратак
преглед
поглавља
сажето градиво
из целог
поглавља.
У прошлости су на планети постоја ли само природни екосистеми (екосистеми ко­
ји настају и развијају се ез утицаја човека). Измењени природни екосистеми на­
ста ли под утицајем човека називају се антропогени . У нашој земљи постоје разли­
чити типови природних екосистема чије је присуство условљено разноврсним кли­
матским при ликама. Од природних водених екосистема у Срији су најзасту пље­
нији потоци и реке. Од копнених екосистема у нашој земљи разликујемо шумске и
травне екосистеме.
Водене површине које се простиру на копну називају се коп нене воде. Према свом
положају могу ити подземне и површинске . У односу на начин и рзину кретања
разликујемо стајаће и текуће воде. Језера , аре и мочваре се разликују по коли­
чини воде, дуини и по саставу иљног и животињског света. Текуће воде могу ити
потоци и реке . Већина копнених вода по хемијском саставу спада у слатке воде .
Животне заједнице копнених вода су веома разноврсне. У копненим водама, произ­
вођачи су увек алге и водене васкуларне иљке. Микроскопске алге које насељава­
ју површински слој слоодне воде чине фитопланктон . Миркоскопски организми
који се хране фитопланктоном, а насељавају површински слој воде називају се зоо­
планктон . Биљни организми дна водених екосистема чине фитоентос , а животи­
ње зооентос . Разлагаче у воденим екосистемима чине актерије и гљиве.
Копнене воде могу ити директно и индиректно загађене. Ако загађење долази из
индустријских постројења, настају индустријске отпадне воде , а из домаћинства су
то – комуналне отпадне воде . Индиректно загађење копнених вода подразу мева
унос штетних супстанци које су пореклом из дру гих екосистема.
Океани и мора чине јединствену повезану целину, такозвано Светско море , у окви­
ру кога разликујемо четири океана: Ти хи (Пацифик), Атлански, Индијски и Север­
ни ледени океан. Основна осоина морске воде је сланост . У Светском мору вода
се стално креће: под утицајем ветра настају таласи , под утицајем си ле привлаче­
ња Месеца – плима и осека , и услед разлике у температу ри – морске струје . Жи­
ви свет је присутан у оалској зони мора и океана ( литорал ), на морском дну ( ен­
тос ), на дуинама до којих не допире Сунчева светлост и у зони слоодне воде ( пе­
лагијал ). Планктонски организми леде у води, а нектон чине организми који су
дори пливачи, рие и морски сисари. Загађење мора и океана може ити проузро­
ковано директно – уливањем индустријских или кому налних отпадних вода у мо­
ре, или индиректно – уносом штетних супстанци рекама које се уливају у море, па­
давинама из загађене атмосфере или спирањем са морских оа ла. Прекомерни ри­
олов морских организама има несагледиве последице у поремећају ланаца исхране
и осиромашењу морских екосистема. Решавање пролема загађења мора и океана
подразу мева ограничавање, контролу или спречавање свих активности које угро­
жавају живи свет.
166
Ботаничка ашта „Јевремовац“ Универзитета у Београду
Активност, пројекат, дебата
Предлози и упутства за
реализацију активности,
пројекта и дебате.
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 21
167
8 . Више о приручницима биологије можете
сазнати на странама 22-23.
21
22.10.2010 10:42:48
Приручници
за наставнике биологије
Приручници за наставнике биологије прате уџбенике биологије
за пети, шести, седми и осми разред основне школе. Hаписани су
да би наставницима олакшали припрему и извођење наставе
биологије.
Први део приручника посвећен је припремању и планирању
наставе. У њему је дат преглед основних дидктичко-методичких
појмова као кратак подсетник и увод у процес припремања
наставе. Такође су дати и изводи из правилника о оцењивању
ученика основне школе и извод из плана и програма који се
односи на основна знања и умења ученика на крају осмог разреда.
На крају овог дела приручника проложени су и образовни
стандарди за крај обавезног осмогодишњег образовања.
У другом делу приручника налазе се предлози наставних
планова. Дат је предлог годишњег план рада наставника,
садржаји програма, садржај програма по одговарајућим
темама, предлози месечних (оперативних) планова.
Трећи део приручника су предлози припрема за извођење
појединачних часова.
Четврти део приручника односи се на додатне материјале.
Сваки приручник прати и ЦД, са електронским материјалом
приручника у PDF и DOC формату. Овим је омогућено да
предложене пгодишње и оперативне планове и припреме за
извођење часова сваки наставник може да прилагоди свом начину
извођења наставе и направи своју јединствену припрему за час.
На пратећем ЦД-у налази се и додатни материјали, као што
су контролни задаци, тестови за проверу знања и други
мултимедијални материјали који се могу користити при извођењу
наставе.
22
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 22
22.10.2010 10:42:48
Приручник за наставнике биологије
за 5. разред са ЦД-ом
Аутор: Др Гордана Субаков Симић, Зорица Лазић
Предметни уредник: Др Славиша Станковић
Приручник за наставнике биологије
за 6. разред са ЦД-ом
Аутори: Ана Ћокић-Остојић, др Имре Кризманић
Предметни уредник: Др Славиша Станковић
Приручник за наставнике биологије
за 7. разред са ЦД-ом
Аутори: Албина Холод, Зорица Лазић,
др Имре Кризманић
Предметни уредник: Др Славиша Станковић
Приручник за наставнике биологије
за 8. разред са ЦД-ом
Аутори: Др Гордана Субаков Симић, Зорица Лазић
Предметни уредник: Др Славиша Станковић
23
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 23
22.10.2010 10:42:57
Поштовани,
• Уз наручене уџбенике за цео разред наставник добија
бесплатни уџбеник и приручник за наставнике са
дневним припремама у регистратору и на ЦД-у.
• Свим наставницима који се определе за Логосове
уџбенике спремили смо и предметни поклон који има
за циљ да на креативан начин олакша рад у настави.
• Очекује вас посебан поклон уколико се определите
за серију уџбеника биологије од 5. до 8. разреда.
Нашем продајном тиму биће драго да вам пружи све
детаљне информације у вези са наручивањем уџбеника и
условима продаје.
Школе остварују 15% попуста за сваку наруџбину.
Трошкови доставе урачунати су у цену.
Сигуран пут до знања!
КОНТАКТИ НОВОГ ЛОГОСА
Издавачка кућа НОВИ ЛОГОС
Цара Душана 48, 11 000 Београд
Телефон: 011/ 2636 520, 2635 015
Факс: 011/2620 365
[email protected], [email protected]
www.logos-edu.rs
ПРОМОЦИЈЕ И СЕМИНАРИ ШКОЛСКИХ ИЗДАЊА
Александра Борисављевић
[email protected]
060/800 1105
Јелена Рајковић
[email protected]
060/800 1114
ПРОДАЈА И НАРУЏБИНЕ ШКОЛСКИХ ИЗДАЊА
24
Biologija_KATALOG_knjizni blok.indd 24
Јованка Савчић
[email protected]
060/145 9067
22.10.2010 10:42:57
Нови Логос
Поштоване наставницe и наставници,
желимо да вам представимо каталог уџбеника биологије издавачке куће
„Нови Логос“ из Београда за школску 2011/12. годину.
Још једна година је пред нама, као и одлука које ћете уџбенике користити у
настави. Будући да је и уџбеник важан део квалитетног наставно-образовног
процеса, на припреми издања „Новог Логоса“ радили су пажљиво одабрани
ауторски тимови, у сарадњи са највећим ауторитетима из сваке области.
Срећни смо што можемо да вас обавестимо да смо добили трајна
одобрења Министарства просвете за коришћење у настави уџбеника
из биологије за 6. и 8. разред. Уџбеник за 5. и 7. разред је у поступку
одобравања.
Уџбеници су припремљени у складу са прописаним Планом и програмом
РС, при чему је, уз квалитетан методолошки приступ градиву, текст
уџбеника писан на ученицима разумљив и једноставан начин, примерен
узрасту коме је намењен. У уџбеницима је посебна пажња посвећена избору
квалитетних илустрација и фотографија које смислено прате и надопуњују
текст и доприносе његовом бољем разумевању.
Посебну пажњу обратили смо на припрему и квалитет Приручника
за наставнике са ЦД-ом и пропратног материјала уз приручник. У овом
приручнику дати су глобални и оперативни наставни планови, изглед табле,
као и детаљне припреме и ток часа.
Кроз креативан процес учења, ученици ће учити о свету око себе,
научиће да опажају, критички размишљају и закључују, те стичу трајна и
употребљива знања. Циљ нам је да вам, коришћење наших уџбеника,
олакша рад на часу и тако допринесе успешном раду и добрим
резултатима.
Желимо да се још боље упознате са нашим радом на предстојећим
семинарима и радионицама „Новог Логоса“, на које ћете бити позвани.
Издавачка кућа „Нови Логос“, на основу решења Министарства Просвете
РС, добила је Лиценцу за издавање уџбеника за основну и средњу школу.
Са задовољством радимо, пишемо и учимо са вама и за вас.
С поштовањем,
Нада Осмајић
директорка издавачке куће „Нови Логос“
Поштоване наставнице и наставници,
уколико желите исто што и ми, верујете да се многе ствари
могу побољшати и имате идеје како да то постигнемо, јавите
нам се и постаните део нашег тима.
Желим да сарађујем са издавачком кућом Нови Логос
на неки од следећих начина*:
као аутор, коаутор;
на изради дневних припрема за часове;
као рецензент;
на процени квалитета урађених материјала;
као предавач на семинарима;
да водим радионице;
да својим колегама представљам уџбенике;
као сарадник на продаји за своју школу или регион;
да учествујем у анкетама;
да дам свој оригинални предлог за сарадњу, а све са жељом
да креирамо што бољи уџбеник!
*Можете означити једну или више могућности.
Молимо вас да попуните и следеће податке:
Име и презиме: __________________________________________________
Школа у којој радите: __________________________________________
Предмет који предајете: _______________________________________
Контакт адреса: _________________________________________________
Контакт телефон, фиксни и мобилни: _______________________
Имејл: _____________________________________________________________
Молимо вас да нам уз попуњену пријаву приложите своју
кратку биографију.
Download

Biologija korice.indd