ОСНОВНА ШКОЛА *СТАРИ ГРАД* - У ж и ц е
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
В. МИЛАТОВИЋ, А.ИВКОВИЋ: Б У К В А Р (ЗАВОД)
В. МИЛАТОВИЋ, А.ИВКОВИЋ:НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР
(ЗАВОД)
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: *ЗЛАТНА ЈАБУКА* - ЧИТАНКА (ЗАВОД)
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: ВЕЖБАНКА УЗ ЧИТАНКУ *ЗЛАТНА ЈАБУКА*
- (ЗАВОД)
О.ТОДОРОВИЋ, С.ОГЊАНОВИЋ: МАТЕМАТИКА 1 (ЗАВОД)
О.ТОДОРОВИЋ, С.ОГЊАНОВИЋ: МАТЕМАТИКА 1 – ВЕЖБАНКА
(ЗАВОД)
Б.ТРЕБЈЕШАНИН,Б.ГАЧАНОВИЋ,Љ.НОВКОВИЋ: *СВЕТ ОКО НАС* УЏБЕНИК (ЗАВОД)
Б.ТРЕБЈЕШАНИН,Б.ГАЧАНОВИЋ,Љ.НОВКОВИЋ: *РАЗМИШЉАНКА* РАДНА СВЕСКА *СВЕТ ОКО НАС* (ЗАВОД)
10.
Г.СТОЈАНОВИЋ, З.ВАСИЉЕВИЋ,Т.ДРОБИН : МУЗИЧКА КУЛТУРА 1
УЏБЕНИК (ЗАВОД)
К.БОГДАНОВИЋ,Р.БОШКОВИЋ,Б.НИКОЛИЋ,М.МИХАЉЧИЋ
ЛИКОВНА КУЛТУРА (УЏБЕНИК И МАТЕРИЈАЛ) – *ГЛЕДАМ
И СТВАРАМ*
11.
HAPPY HOUSE 1
(комплет) ИЗДАВАЧ:
OXFORD
Директор школе
Станимирка Смиљанић-Раонић
ОСНОВНА ШКОЛА *СТАРИ ГРАД* - У ж и ц е
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
10.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ:ЧИТАНКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД (ЗАВОД)
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ:ВЕЖБАНКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (ЗАВОД)
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: СРПСКИ ЈЕЗИК-УЏБЕНИК (ЗАВОД)
ДЕСАНКА СТОЈИЋ ЈАЊУШЕВИЋ :УЧИМ ЛАТИНИЦУ (ЗАВОД)
О.ТОДОРОВИЋ, С.ОГЊЕНОВИЋ: МАТЕМАТИКА 2 (ЗАВОД)
О.ТОДОРОВИЋ, С.ОГЊЕНОВИЋ: МАТЕМАТИКА 2 – ВЕЖБАНКА
(ЗАВОД)
О.ТОДОРОВИЋ, С.ОГЊЕНОВИЋ: МАТЕМАТИКА 2 – КОНТРОЛНЕ
ВЕЖБЕ
(ЗАВОД)
Б.ТРЕБЈЕШАНИН,Б.ГАЧАНОВИЋ,Љ.НОВКОВИЋ: *СВЕТ ОКО НАС* УЏБЕНИК (ЗАВОД)
Б.ТРЕБЈЕШАНИН,Б.ГАЧАНОВИЋ,Љ.НОВКОВИЋ: *СВЕТ ОКО НАС* *ИСТРАЖИВАНКА*- РАДНА СВЕСКА (ЗАВОД)
Б.ТРЕБЈЕШАНИН,Б.ГАЧАНОВИЋ,Љ.НОВКОВИЋ: *СВЕТ ОКО НАС* *ПРОВЕРАНКА* 2 – КОНТРОЛНА СВЕСКА УЗ УЏБЕНИК (ЗАВОД)
Г.СТОЈАНОВИЋ, З.ВАСИЉЕВИЋ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 2 УЏБЕНИК
(ЗАВОД)
К.БОГДАНОВИЋ,Р.БОШКОВИЋ,Б.НИКОЛИЋ,Д.МИЛОВАНОВИЋ
ЛИКОВНА КУЛТУРА (УЏБЕНИК И МАТЕРИЈАЛ) – *РАЗМИШЉАМ
И СТВАРАМ*
HAPPY HOUSE 2
(комплет) ИЗДАВАЧ:
OXFORD
Директор школе
Станимирка Смиљанић-Раонић
ОСНОВНА ШКОЛА *СТАРИ ГРАД* - У ж и ц е
- СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД –
ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ВУК МИЛАТОВИЋ:ЧИТАНКА (ЗАВОД)
ВУК МИЛАТОВИЋ:НАСТАВНИ ЛИСТОВИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (ЗАВОД)
ВУК МИЛАТОВИЋ, С.ЈОВАНОВИЋ:СРПСКИ ЈЕЗИК (ЗАВОД)
О.ТОДОРОВИЋ, С.ОГЊАНОВИЋ: МАТЕМАТИКА 3 (ЗАВОД)
О.ТОДОРОВИЋ, С.ОГЊАНОВИЋ: МАТЕМАТИКА 3 – ВЕЖБАНКА
(ЗАВОД)
Б.ТРЕБЈЕШАНИН,Б.ГАЧАНОВИЋ,Љ.НОВКОВИЋ: ПРИРОДА И
ДРУШТВО-УЏБЕНИК (ЗАВОД)
Б.ТРЕБЈЕШАНИН,Б.ГАЧАНОВИЋ,Љ.НОВКОВИЋ: ПРИРОДА И
ДРУШТВО-*ЗАВИЧАЈНИЦА* -РАДНА СВЕСКА (ЗАВОД)
Г.СТОЈАНОВИЋ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 3 УЏБЕНИК (ЗАВОД)
9.
К.БОГДАНОВИЋ,Р.БОШКОВИЋ,Б.НИКОЛИЋ,Д.МИЛОВАНОВИЋ
ЛИКОВНА КУЛТУРА -*МАШТАМ И СТВАРАМ* (ЗАВОД)
10.
HAPPY STREET 1
(комплет)
ИЗДАВАЧ:
Директор школе
Станимирка Смиљанић-Раонић
OXFORD
ОСНОВНА ШКОЛА *СТАРИ ГРАД* - У ж и ц е
- СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД –
ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
З.ОПАЧИЋ-НИКОЛИЋ, Д.ПАНТОВИЋ,:*ПРИЧА БЕЗ КРАЈА* ЧИТАНКА (ЗАВОД)
З.ОПАЧИЋ-НИКОЛИЋ, Д.ПАНТОВИЋ,Р.ДРАГИЋЕВИЋ: *ПУТОКАЗИ*
- НАСТАВНИ ЛИСТОВИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (ЗАВОД)
М.НИКОЛИ- М.НИКОЛИЋ:*СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА*
(ЗАВОД)
О.ТОДОРОВИЋ, С.ОГЊАНОВИЋ: МАТЕМАТИКА 4 - УЏБЕНИК
(ЗАВОД)
5.
О.ТОДОРОВИЋ, С.ОГЊАНОВИЋ:ЗАБАВНА *МАТЕМАТИКА 4*ВЕЖБАНКА (ЗАВОД)
6.
Љ.НОВКОВИЋ,Б.ГАЧАНОВИЋ,Б.ТРЕБЈЕШАНИН: ПРИРОДА И
ДРУШТВО –УЏБЕНИК (ЗАВОД)
Љ.НОВКОВИЋ,Б.ГАЧАНОВИЋ,Б.ТРЕБЈЕШАНИН:*ИСТРАЖИВАНКА*
(ЗАВОД)
7.
8.
9.
Г.СТОЈАНОВИЋ: -МУЗИЧКА КУЛТУРА 4 – УЏБЕНИК (ЗАВОД)
К.БОГДАНОВИЋ,Р.БОШКОВИЋ,Б.НИКОЛИЋ,Т.ЛАЛИЋ: -*МАШТАМ И
СТВАРАМ* ЛИКОВНА КУЛТУРА – УЏБЕНИК (ЗАВОД)
10.
HAPPY STREET 2
(комплет)
ИЗДАВАЧ:
OXFORD
Директор школе
Станимирка Смиљанић-Раонић
ОСНОВНА ШКОЛА *СТАРИ ГРАД* - У ж и ц е
- СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД –
ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Н.СТАНКОВИЋ-ШОШО: ЧАРОЛИЈА РЕЧИ-ЧИТАНКА (КЛЕТ)
Н.СТАНКОВИЋ-ШОШО: ГРАМАТИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (КЛЕТ)
В.ЛОМПАР,Н.СТАНКОВИЋ-ШОШО: РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (КЛЕТ)
Н.ИКОДИНОВИЋ,С.ДИМИТРИЈЕВИЋ, С.МИЛОЈЕВИЋ, Н.ВУЛОВИЋ:
МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК (КЛЕТ)
Н.ИКОДИНОВИЋ,С.ДИМИТРИЈЕВИЋ, С.МИЛОЈЕВИЋ, Н.ВУЛОВИЋ:
МАТЕМАТИКА –ЗБИРКА ЗАДАТАКА (КЛЕТ)
В.КОВАЧЕВИЋ,Р.ВЛАЈЕВ,Ј.ПОПОВИЋ-РАКОЧЕВИЋ:ГЕОГРАФИЈА - УЏБЕНИК
(КЛЕТ)
В.ЛУЧИЋ, А.ПЕТРОВИЋ,П.ПЕТРОВИЋ: ИСТОРИЈА - УЏБЕНИК (БИГЗ)
В.ЛУЧИЋ, В.ИСАИЛОВИЧ: ИСТОРИЈА-РАДНА СВЕСКА (БИГЗ)
8.
Г.СУБАКОВ-СИМИЋ,М.ВЕЉИЋ:БИОЛОГИЈА- УЏБЕНИК (НОВИ ЛОГОС)
9.
З.Д.ЛАПЧЕВИЋ:ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - УЏБЕНИК
(*ЕДУКА*)
Г.СТОЈАНОВИЋ,М.РАЈЧЕВИЋ: МУЗИЧКА КУЛТУРА - УЏБЕНИК (ЗАВОД)
З.МИЛИНКОВИЋ,М.ЈАНКОВИЋ:ЛИКОВНА КУЛТУРА-УЏБЕНИК (БИГЗ)
А.БЛАТЕШИЋ,К.ЗАВИШАН,Ј.СТОЈКОВИЋ:*AMICI* 1 ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК УЏБЕНИК- КОМПЛЕТ- (ЗАВОД)
10.
11.
12.
13.
J.WILDMAN,J.HEARN> DISCOVER ENGLISH 2 - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –
(LONGMANN)
***14. П. ПИПЕР,М.ПЕТКОВИЋ,С.МИРКОВИЋ : ОРБИТА 1 (УЏБЕНИК-РУСКИ ЈЕЗИК)
(ЗАВОД)
Директор школе
Станимирка Смиљанић-Раонић
ОСНОВНА ШКОЛА *СТАРИ ГРАД* - У ж и ц е
- СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД –
ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
Н.СТАНКОВИЋ-ШОШО: МАШТАРИЈА РЕЧИ-ЧИТАНКА (КЛЕТ)
Н.СТАНКОВИЋ-ШОШО: РАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ (КЛЕТ)
В.ЛОМПАР: РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (КЛЕТ)
В.ЛОМПАР: ГРАМАТИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (КЛЕТ)
3.
4.
Н.ИКОДИНОВИЋ,С.ДИМИТРИЈЕВИЋ: МАТЕМАТИКА –
УЏБЕНИК (КЛЕТ)
С.МИЛОЈЕВИЋ,Н.ВУЛОВИЋ: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ (КЛЕТ)
5.
В.КОВАЧЕВИЋ,Р.ВЛАЈЕВ:ГЕОГРАФИЈА - УЏБЕНИК (КЛЕТ)
6.
В.ИСАИЛОВИЋ,В.ЛУЧИЋ:ИСТОРИЈА - УЏБЕНИК (ЕПОХА)
7.
Д.МИЛИЧИЋ, И.КРИЗМАНИЋ :БИОЛОГИЈА – УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА (НОВИ ЛОГОС)
8.
К.СТЕВАНОВИЋ,М.КРНЕТА,Р.ТОШОВИЋ: Ф И З И К А – УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА СА
ЗБИРКОМ (БИГЗ)
Н.ЧАЛУКОВИЋ: Ф И З И К А - ЗБИРКА ЗАДАТАКА (КРУГ)
9.
10.
С.ПОПОВ,Т.ТЕШАН:ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – УЏБЕНИК (ЗАВОД)
11.
Г.СТОЈАНОВИЋ,М.РАЈЧЕВИЋ:МУЗИЧКА КУЛТУРА – УЏБЕНИК (ЗАВОД)
12.
З.АЛЕКСИЋ,Ј.ГЛИГОРИЈЕВИЋ:ЛИКОВНА КУЛТУРА – УЏБЕНИК (БИГЗ)
13.
А.БЛАТЕШИЋ,.К.ЗАВИШАН, Ј.СТОЈКОВИЋ: *AMICI 2* (ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК- УЏБЕНИККОМПЛЕТ- (ЗАВОД)
14.
J.WILDMAN,J.HEARN> DISCOWER ENGLISH *3* - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
(LONGMANN )
***15. П.ПИПЕР,М.ПЕТКОВИЋ,С.МИРКОВИЋ : ОРБИТА 2 УЏБЕНИК-РУСКИ ЈЕЗИК)
(ЗАВОД)
Директор школе
Станимирка Смиљанић-Раонић
ОСНОВНА ШКОЛА *СТАРИ ГРАД* - У ж и ц е
-
1.
2.
3.
4.
5.
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД –
ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА
Н.СТАНКОВИЋ – ШОШО, В.ЛОМПАР: СРПСКИ ЈЕЗИК- РИЗНИЦА РЕЧИ (ЧИТАНКА)
-(КЛЕТ)
В.ЛОМПАР: СРПСКИ ЈЕЗИК- ГРАМАТИКА-(КЛЕТ)
В.ЛОМПАР,Н.СТАНКОВИЋ-ШОШО: РАДНА СВЕСКА СРПСКИ ЈЕЗИК (КЛЕТ)
6.
С. ОГЊАНОВИЋ: МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК (К Р У Г)
С. ОГЊАНОВИЋ,Ж.ИВАНОВИЋ: МАТЕМАТИКА – ЗБИРКА ЗАДАТАКА
(К Р У Г)
В.КОВАЧЕВИЋ, Р.ВЛАЈЕВ: ГЕОГРАФИЈА – УЏБЕНИК -(КЛЕТ)
7.
8.
В.ЛУЧИЋ, А.ПЕТРОВИЋ,П.ПЕТРОВИЋ: ИСТОРИЈА - УЏБЕНИК (БИГЗ)
В.ЛУЧИЋ, А.ПЕТРОВИЋ,П.ПЕТРОВИЋ: РАДНА СВЕСКА - ИСТОРИЈА - (БИГЗ)
9.
З.ЛАЗИЋ И А.ХОЛАД, И КРИЗМАНИЋ: БИОЛОГИЈА - УЏБЕНИК
(НОВИ ЛОГОС)
10.
11.
12.
К.СТЕВАНОВИЋ,М.КРНЕТА:Ф И З И К А – УЏБЕНИК (БИГЗ)
К.СТЕВАНОВИЋ,М.КРНЕТА:Ф И З И К А –РАДНА СВЕСКА СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА
(БИГЗ)
Н.ЧАЛУКОВИЋ: Ф И З И К А –ЗБИРКА ЗАДАТАКА И ТЕСТОВА (К Р У Г)
13.
Т. НЕДЕЉКОВИЋ, Д.АНЂЕЛКОВИЋ: Х Е М И Ј А – УЏБЕНИК (НОВИ ЛОГОС
14.
М.РАНЂЕЛОВИЋ, М.МАРКОВИЋ: Х Е М И Ј А –РАДНА СВЕСКА (Б И Г З )
15.
Д.ГОЛУБОВИЋ: ТЕХНИЧКО И ИФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ –
УЏБЕНИК (ЕДУКА)
Г.СТОЈАНОВИЋ, М.РАЈЧЕВИЋ: МУЗИЧКА КУЛТУРА- УЏБЕНИК (ЗАВОД)
16.
17.
18.
19.
Ј.ГЛИГОРИЈЕВИЋ: ЛИКОВНА КУЛТУРА – УЏБЕНИК (Б И Г З)
А.БАЛАТЕШИЋ, К.ЗАВИШИН,Ј.СТОЈКОВИЋ: *AMICI 3* ITALIJANSKI JEZIK УЏБЕНИК - КОМПЛЕТ- (ЗАВОД)
G. HUTCHINSON: PROJECT 4 (KOMPLET) – OXFORD
Директор школе
Станимирка Смиљанић-Раонић
ОСНОВНА ШКОЛА ''СТАРИ ГРАД'' – УЖИЦЕ
- СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА
1. В.ЛОМПАР: ГРАМАТИКА – УЏБЕНИК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (КЛЕТ)
2. З. НЕСТОРОВИЋ, З. ГРУШАНОВИЋ: *РЕЧИ МУДРОСТИ* – ЧИТАНКА (КЛЕТ)
3. В.ЛОМПАР, З. НЕСТОРОВИЋ, З. ГРУШАНОВИЋ: *РАДНА СВЕСКА* (КЛЕТ)
4. С.ОГЊАНОВИЋ: МАТЕМАТИКА-УЏБЕНИК (КРУГ)
5. С.ОГЊАНОВИЋ, Ж.ИВАНОВИЋ: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ (КРУГ)
6. В. КОВАЧЕВИЋ, Р. ВЛАЈЕВ: ГЕОГРАФИЈА 8 – УЏБЕНИК (КЛЕТ)
7. З.ПАВЛОВИЋ,Ј.БОСНИЋ: ИСТОРИЈА 8 – УЏБЕНИК (БИГЗ)
8. Г.СУБАКОВ-СИМИЋ: БИОЛОГИЈА –УЏБЕНИК (НОВИ ЛОГОС)
9. Д. КАПОР, Ј. ШЕТРАЈЧИЋ: ФИЗИКА-УЏБЕНИК (ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ)
10. Ј. ШЕТРАЈЧИЋ, М. РАСПОПОВИЋ, Б.ЦВЕТКОВИЋ: ФИЗИКА- ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА
ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА (ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ)
11. Н.КАДЕЛБУРГ: ФИЗИКА- ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА ( КРУГ)
12. Д.АНЂЕЛКОВИЋ,Т.НЕДЕЉКОВИЋ: ХЕМИЈА –УЏБЕНИК (НОВИ ЛОГОС)
13.
М.РАНЂЕЛОВИЋ, М.МАРКОВИЋ: Х Е М И Ј А –РАДНА СВЕСКА (Б И Г З )
14. В.САЈФЕРТ, И. ТАСИЋ, М. ПЕТРОВИЋ: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ УЏБЕНИК (ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ)
15. А.ПАЛДИН,Д.МИХАЈЛОВИЋ-БОКАН: МУЗИЧКА КУЛТУРА (НОВИ ЛОГОС)
16. Ј.ГЛИГОРИЈЕВИЋ: ЛИКОВНА КУЛТУРА – УЏБЕНИК (Б И Г З)
17. А.БАЛАТЕШИЋ, К.ЗАВИШИН, Ј.СТОЈКОВИЋ: *AMICI 4* ITALIJANSKI JEZIK УЏБЕНИК (ЗАВОД)
18. T. HUTCHINSON: PROJECT 5 – KOMPLET - ENGLESKI JEZIK (OXFORD)
Директор школе
Станимирка Смиљанић-Раонић
Download

ОСНОВНА ШКОЛА *СТАРИ ГРАД*