Ужичка гимназија
Ужице
Годишњи план рада
за школску 2011/12. годину
септембар 2011. године
Ужицe
1. САДРЖАЈ
2. УВОД.............................................................................................................................................1
2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА .........................................................................................1
2.2 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА.......................2
3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА.............. ............................2
3.1.Опште стање школе..............................................................................................................2
3.1.1. Општи подаци о школи....................................................................................................2
3.1.2. Просторни услови рада.................................................................................
.........3
3.2.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ........................................................................................................4
3.2.1. Опрема-намештај и опремљеност наставним, техничким
и другим средствима.............................................................................................................4
3.2.2. Службени аутомобили и друга возила .........................................................................4
3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА...................4
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА..................................................................................................5
4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА................................................5
4.2.НАСТАВНИ КАДАР......................................................................................................5
4.3 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ..............................................................................................8
4.4. ВАННАСТАВНИ КАДАР ...........................................................................................8
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ..........................................9
5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ........................................................................9
5.1.1 Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима....................9
5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи.... ..10
5.1.3. Ванредни ученици....................................................................................................10
5.1.4. Путовање ученика до школе....................................................................................11
5.2. РИТАМ РАДА..........................................................................................................................11
5.2.1. Распоред звоњења у школи......................................................................................11
5.2.2. Распоред смена..........................................................................................................11
5.2.3. Дан школе..................................................................................................................11
5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА .............................12
2
5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ (члан 125. Закона) …………………....…..14
5.4.1.
5.4.2.
40-точасовна структура .....................................................................................................15
Присуство наставника акредитованим програмима са бројем часова...........................18
5.5. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ..........19
5.5.1 Блок настава ......................................................................................................................20
5.5.2 Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе...........................21
5.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
број група и ученика..............................................................................................................20
5.6.1. Изборни предмети..............................................................................................................20
5.6.2 Факултативне активности ...................................................................................................21
-
5.7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМ......................................21
5.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ.............................21
5.9. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД ........................................................................23
5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ...............23
5.10.1. Распоред часова редовне наставе......................................................................................24
5.10.2. Распоред секција, допунске и додатне наставе................................................................25
5.11. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ .............................................................................................................27
5.11.1. План рада тимова за праћење огледа .................................................. .......................27
5.11.2 План рада екстерних и интерних носиоца промена .........................................................27
5.12. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА..............27
5.13. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ ...............................................................................27
6. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА
ШКОЛЕ...........................................................................................................................27
6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА......................................................................................27
6.1.1. Програм наставничког већа.................................................................................................27
6.1.2. Програм одељењских већа разреда.....................................................................................30
6.1.2.1. Програм одељењског већа ПРВОГ разреда....................................................................30
6.1.2.2. Програм одељењског већа ДРУГОГ разреда..................................................................32
6.1.2.3. Програм одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда...................................................................34
6.1.2.4. Програм одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда.............................................................36
6.1.3. Програми стручних већа и стручних већа за област предмета........................................38
6.1.4. Програм рада стручних актива – Стручни актив за развојно планирање ......................57
3
6.1.4.1. Акциони план рада Актива за развојно планирање ..........................................58
6.1.5. Програм рада педагошког колегијума ...................................................................61
6.1.6. Програм рада стручних сарадника школе.........................................................................63
6.1.6.1. Програм рада педагога..........................................................................................63
6.1.6.2. Програм рада библиотекара..................................................................................71
6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА...............................................................................72
6.2.1. Програм рада директора школе ........................................................................................72
6.2.2. Програм рада помоћника директора школе ....................................................................74
6.3. ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА .....................................................................................75
6.3.1. Школски одбор...................................................................................................................75
7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА........................78
8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ..................................................78
8.1. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА ........................................................................................78
8.2 ПЛАН ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ...............................................................79
8.3 ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ........................................................83
8.3.1. Програм рада ученичког парламента .................................................................83
8.3.2. Програм рада ђачке задруге................................................................................85
8.4. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ...................................................................................85
9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА.....86
9.1 ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА................86
9.2.
ПРОГРАМ
ЗА
ЗАШТИТУ
УЧЕНИКА
ОД
НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА
ЗАНЕМАРИВАЊА........................................................................................................87
9.2.1. Акциони план тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
.................................................................................................................87
9.2. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ.........................................................................................................................89
9.2.1. Програм професионалне оријентације ..............................................................89
9.2.2. Програм здравствене превенције........................................................................92
9.3. ТИМОВИ У ШКОЛИ .............................................................................................94
9.3.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања....94
9.3.2. Стручни актив за развојно планирање...................................................95
9.3.3. Тим за вршњачку медијацију...................................................................95
9.3.4. Тим за самовредновање и вредновање рада школе...............................96
4
И
9.3.5. Тима за ажурирање сајта и информатичку подршку............................96
9.3.6. Тим за културну и јавну делатност.........................................................96
9.3.7. Тим за инклузивно образовање ..............................................................97
9.4. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ .................................................97
10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА.........................................................98
10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА .........................88
10.2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА..............................99
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ.................100
11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ......................................................................100
11.1.1. Савет родитеља...............................................................................................101
11.1.2. Програм рада савета родитеља ......................................................................102
11.1.3.Родитељски састанци.......................................................................................104
11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ..............................................105
12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ....106
13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА..........................................................107
13.1.ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ...................................................................................107
13.2.ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ.................................................................................107
14. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
............................................................................................................108
15.УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ................................................111
5
2. УВОД
2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради:
1. Закон о основама система образовања и васпитања, "Службени гласник РС" бр.72/09, а ступио
је на снагу 11.9.2009. године;
2. Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, "Службени
гласник РС" бр.22/11, а ступио је на снагу 15.7.2011. године;
3. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр. 29/93 и 62/06
4. Правнилник о цени услуга средње школе, "Службени гласник РС", бр. 35/93 и уредба од
11.5.2005. године
5. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима,
"Службени гласник РС" бр. 86/05;
6. Правилник о упису ученика у средњу школу, "Службени гласник РС", бр. 45/04, 1/05;
7. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2010/2011.
годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 5/2007;
8. Правилник о јавним исправама за средњу школу, "Службени гласник РС", бр.31/06;
9. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, "Службени гласник РС",
бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02;
10. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, "Службени гласник РС", бр, 19/03;
11. Правилник о стручно-педагошком надзору, "Службени гласник РС", бр.19/07;
12. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и
стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 1/92, 23/97
и 2/2000;
13. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, "Службени гласник РС", број 33/99 и
"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 3/03;
14. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, "Службени гласник
РС" бр. 37/93;
15. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у
основној и средњој школи, "Службени гласник РС", бр.46/01;
16. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, „Службени гласник РС“,
бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02;
17. Правилник о наставном плану и програму за гимназије,“Службени гласник СРС –Просветни
гласник“,
број
5/90
и
Просветни
гласник
3/91,3/92,17/93,2/94,2/95,8/95,23/97,2/02,5/03,10/03,11/04,18/04,24/04,3/05,11/05,2/06,6/06,12/06.
18. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, „Службени гласник РС“, бр.19/03;
6
19. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени гласник
РС“ бр.37/93;
20. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе,
„Просветни гласник“ бр. 6/03, 23/04 и 9/05;
21. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у
, “Службени гласник СРС –Просветни гласник“, број 5/90 " - Просветни гласник" број 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,3/03,4/04,11/04,5/05 и 1/07
22. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС Просветни гласник" бр. 1/93;
23. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника, "Службени гласник РС" бр. 14/04 и 56/05;
24. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, "Службени гласник
РС" бр. 22/05;
25. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе, "Службени гласник РС"
бр.73/04, 106/03 и 20/04;
26. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2009/2010.
годину, Завод за унапређење
образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених;
27. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа, Министар
просвете и спорта, у Београду, 21.2.2006. године, Број 611-00-000096/2006-03;
"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 10/07;
28. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, зллостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама
29. Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за гимназију СЛ. Гласник РС,
Просветни гласник бр. 1/2009.
30. Акциони план за вредновања кључне области
31. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима.
Б. Општи акти школе:
- Статут
- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика,
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
- Правилник о организацији и остваривању образовно-васпитне делатности путем полагања испита у
Ужичкој гимназији,
7
- Правилник о безбедности и здравља на раду,
- Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика
- Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о систематизацији радниг места
- Пословник о раду Школског одбора,
- Пословник о раду Савета родитеља
- Школски развојни план
2.2 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА
Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма гимназије друштвенојезичког и природно-математичког смера.
Број решења је 022-05-172/93-03 од 14.03.1994.године.
3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
3.1.Опште стање школе
Ужичка гимназија остварује образовно – васпитни рад у делу зграде који је физичком поделом
припао Гимназији. Просторије у којима се обавља наставни процес, ваннаставне и факултативне
активности одговарају нормативу школског простора.
3.1.1. Општи подаци о школи
Назив школе – Ужичка гимназија
Адреса: Трг Светог Саве бр.6, Ужице
Број телефона: 031/513-140; 031/510-596 (наставничка канцеларија);
031/513-458 (директор); Број факса: 513-140;
Сајт школе: www.uzickagimnazija.edu.rs
E-aдреса: [email protected]
8
3.1.2. Просторни услови рада
А) Петнаест учионица опремљених за наставу појединих предмета:
2
2
- српски језик и књижевност – 2 учионице 56 m и 78 m ,
2
2
- математика – две учионице површине 70 m и 78 m ,
2
- страни језици – 2 учионице површине 64 m2 и 52,2 m2 и кабинет за професоре површине 19 m ,
2
- историја – 1 учионица површине 56 m и кабинет за професоре површине 19 m
2
2
- географија – 1 учионица површине 44 m ,
- музичка и ликовна култура – 1 учионица површине 77 m
-друштвене науке – једна учионица површине 50,02 m
2
2
2
-хемија - једна учионица 78 m ,
2
2
2
2
2
-три учионице за групни рад - површине 30,49 m ; 29,13 m и 21,70 m
-амфитеатар са пратећом просторијом - површина 116,68 m и 17,22 m ,
Б) Специјализоване учионице и лабараторије:
2
2
- рачунарство и информатика – 2 учионице површине 59,56 m и 61,54 m ,
2
2
- физика – 1 учионица површине 79 m , просторија за вежбе површине 26 m и кабинет за професоре
2
површине 12 m ,
2
2
- биологија – 1 учионица површине 50 m и остава површине 17 m ,
2
2
- лабораторија хемије површне 58 m и остава површине 21 m .
В) Фискултурне сале:
- велика фискултурна сала са свлачионицама, мокрим чворовима и кабинетом за професоре укупне
2
површине 570 m ,
2
- мала фискултурна сала са свлачионицама укупне површине 180 m .
9
Г) Остале просторије:
2
- библиотека – површине 56 m ,
2
-читаоница- површине 45 m ,
2
- канцеларија секретара 23 m ,
2
- канцеларија педагога- површине 16 m ,
2
- канцеларија рачуноводства површине 23 m ,
2
- канцеларија директора површине 54 m ,
2
- наставничка канцеларија површине 75 m ,
2
- чајна кухиња површине 15 m ,
2
- две просторије за домара школе укупне површине 15 m ,
2
- радионица површине 30 m ,
2
- котларница са пратећим просторијама: 2 просторије за школску архиву укупне површине 12 m .
2
Школа користи двориште величине 500 m које је преуређено у спортске терене за кошарку и
одбојку и користи се за извођење наставе физичког васпитања.
3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
3.2.1. Опрема-намештај и опремљеност наставним, техничким
и другим средствима
Проценат опремљеност наставним средствима и дидактичким материјалом је задовољавајући и износи
просечно око 87%.
У односу на захтеве норматива за гимназије проценат опремљености по предметима је следећи:
10
Р.
Наставани предмет
Б.
Проценат
опремљености
1.
Српски језик и књижевност
90%
2.
Први и други страни језик
90%
3.
Латински језик
90%
4.
Устав и права грађана
80%
5.
Социологија
80%
6.
Психологија
80%
7.
Филозофија
80%
8.
Историја
90%
9.
Географија
90%
10.
Биологија
90%
11.
Математика
90%
12.
Физика
80%
13.
Хемија
90%
14.
Рачунарство
90%
15.
Музичка култура
90%
16.
Ликовна култура
90%
17.
Физичко васпитање
90%
3.2.2. Службени аутомобили и друга возила
Школа нема службено возило.
3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
Унапређивање материјално-техничких услова рада, у овој школској години, биће
отежано због недостатка финнасијсих средстава, тако да ће сви пројекти бити везани за
првенствено за текуће одржавање.
Планирану адаптацију лабораторије за хемију у једну мултидисциплинарну
лабораторију, коју би за своје потребе осим хемичара користили физичари и биолози
покушаћемо да реализујемо у овој школској години, јер у прошлој нисмо имали финансијских
11
средстава. Поред набавке лектире планира се и куповина стручних књига, енциклопедија,
речника и видео записа за наставу: српског језика, страних језика, психологије, социологије и
филозофије. За наставу историје и географије планира се набавка карата и стручне
литературе.
Замена старог школског намештаја, поправка опреме и справа за фискултурне сале и
куповина лопти за наставу физичког васпитања у оквиру су редовног одржавања и обнављања
опреме и потрoшних средстава.
Адаптација подрумских просторија за потребе ученика и спортиста биће реализована
уколико се обезбеде потребна финансијска средства.
У обезбеђењу новца за набавку опреме, учила и потрошног материјала школа рачуна
на средства добијена од Општине и Министарства просвете као и на средства од донација и
поклона.
Време
Током
школске
године
Место
Начин
целе Замена дотрајалог
намештаја у учионицама и
куповина недостајућег
Носиоци
Средствима Министарства Министарство
просвете,
града, просвете,
донацијама...
директор
Током целе
школске
године
Опремање
мултидисциплинарне
лабораторије за хемију,
физику и биологију
Средствима спонзора
Директор,
професори
хемије, физике и
биологије
Током целе
школске
године
Набавка стручне
литературе за библиотеку:
књиге, компакт дискови...
Средствима из буџета
школе
Директор и
библиотекари
Током целе
школске
године
Адаптација подрумских
просторија за потребе
ученика и спортиста
Средствима спонзора,
града, донацијама
Директор,Школск
и одбор,
професори
физичког
васпитања
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Име и презиме
Врста стр.
спреме
Год.
радног
стажа
12
Лиценца
%
Ангажовања на
другим пословиа у
школи и којим
Павловић Живојин
Дипломирани
физичар
30
ДА
-
Марковић Славко
проф. одбране и
заштите
27
ДА
Библитекар 80%
српски језик
23
ДА
100%
неодређено
-
2.
Смиљанић
Љиљана
проф. српског
језика и књиже
српски језик
18
ДА
100%
неодређено
-
3.
Марјановић
Ружица
проф. српског
језика и књиж
српски језик
16
ДА
100%
неодређено
-
4.
Благојевић
Мирјана
проф. српског
језика и књиж.
српски језик
16
ДА
70%
неодређено
30%
Техничка
„Р.Љубичић“
5.
Вранешевић
Перка
проф. српског
језика и књиж.
српски језик
15
ДА
100%
неодређено
-
6.
Грујичић
проф. српског
језика и књиж.
српски језик
11
ДА
100%
неодређено
-
Предмети
који предаје
%
проф. српског
језика и књиже
Врста стр.
Спреме
ангажо.
у школи
Даниловић
Гордана
Име и
презиме
%
Лиценца
1.
Р.б.
Год.рад.с
тажа
ангажов
ања
у
другој
4.2.НАСТАВНИ КАДАР
Биљана
7.
Никачевић
Душанка
проф.
енглеског јез
енглески
језик
38
ДА
100%
неодређено
-
8.
Демировић
Невенка
проф.
енглеског јез
енглески
језик
8
НЕ
70%
неодређено
30%
Музичка
школа
9.
Гавриловић
Светлана
проф.
енглеског јез
енглески
језик
22
ДА
100%
неодређено
-
10.
Скорковић
Бранкица
проф.
енглеског јез
енглески
језик
7
ДА
100%
неодређено
11.
Вукић
проф. руског
језика
руски језик
15
ДА
100%
неодређено
-
проф. руског
руски језик
7
ДА
33%
40%
Медицин
Бранка
12.
Душко
Мијалиловић
13
језика
школа
француски
језик
20
ДА
100%
неодређено
-
Борка
проф.
француског
језика
Пејовић
проф.
13
ДА
Добрина
француског јез
француски
језик
33%
неодређено
67%
Медицинска
школа
15.
Лацмановић
Александра
проф.
француског. јез
француски
језик
-
-
20% одређено
16.
Ристовић
Јелена
дипл. класични
филолог
латински
језик
4
НЕ
100%
неодређено (на
пород.одсуству
17.
Јосиповић
Божана
Апсолвент
Филололошког
факултета
латински
језик
18
НЕ
100% одређено
-
18.
Пејчић
проф. физичке
културе
физичко васп.
35
ДА
100%
неодређено
-
проф. физичке
културе
физичко
васпитање
27
ДА
100%
неодређено
-
13.
14.
Весовић
неодређено
Владимир
19.
Ковачевић
Горан
20.
Кнежевић
Светлана
проф. физичке
културе
физичко
васпитање
14
ДА
40%
неодређено
60%
Економска
школа
21.
Симовић
проф. физичке
културе
физичко
васпитање
14
ДА
100% одређено
-
Вукадин
грађан. вас.
22.
Жупић
Зоран
дипломирни
музичар
музичка
култура
23
ДА
100%
неодређено
-
23.
Спаловић
дипл.историчар ликовна
уметности
култура
19
ДА
95%
неодређено
5%
Економска
школа
Миловановић
Светлана
дипломирани
историчар
историја
2
НЕ
85%
неодређено
Папић
проф. историје
Историја
32
ДА
100%
неодређено
Биљана
24.
25.
грађ. вас.
Јадранка
14
-
26.
Илић
проф. историје
Историја
19
ДА
100%
неодређено
-
проф.
географије
географија
29
ДА
100%
неодређено
-
дипломирани
географ
географија
15
ДА
100%
-
Душица
27.
Фемић
Велимир
28.
Галечић
Мирјана
грађ.васп.
неодређено
29.
Шаренац
Милован
дипломирани
математичар
математика
33
ДА
100%
неодређено
-
30.
Суботић
Слободан
дипломирани
математичар
математика
28
ДА
100%
неодређено
-
31.
Живанић
дипломирани
математичар
математика
30
ДА
100%
неодређено
-
Славка
32.
Јелисавчић
Милена
дипломирани
математичар
математика
рачунарство
27
ДА
100%
неодређено
-
33.
Станковић
Марија
дипломирани
математичар
математика
рачунарство
20
ДА
100%
неодређено
-
34.
Аћимовић
Милијана
дипл. инжењер
организације за
информ
системе
рачунарство и
информатика
13
ДА
100%
неодређено
-
35.
Цвијетић
дипломирани
математичар
рачунарство и
информатика
9
ДА
100%
неодређено
-
дипломирани
математичар
математика
34
ДА
100%
-
Дејан
36.
Тубић
Рајко
37.
Милошевић
Мирјана
неодређено
дипломирани
машински
инжењер
рачунарство и
информатика
17
ДА
100%
неодређено
38.
Исајловић
Анка
дипл. инжењер
организације за
информ
системе
рачунарство и
информатика
1
-
10% одређено
20%
Музичка
школа
39.
Томић
проф. физике
физика
6
НЕ
100% одређено
-
15
Вукашин
40.
Вацовић
Цмиљка
дипломирани
физичар
физика
15
ДА
100%
неодређено
-
41.
Јевђовић
дипломирани
физичар
физика
19
ДА
100%
неодређено
-
Снежана
42.
Селаковић
Драгица
проф. хемије
хемија
13
ДА
100%
неодређено
-
43.
Вељовић
дипломирани
хемичар
хемија
12
ДА
100%
неодређено
-
Куљанин
Оливера
дипломирани
хемичар
хемија
10
ДА
20%
неодређено
80% Стари
Град
Станојевић
дипломирани
биолог
биологија
19
ДА
100%
неодређено
-
Славица
44.
Саша
45.
Ристовић
Душица
дипломирани
биолог
биологија
10
ДА
35%
неодређено
40% Еконо.
школа, 25%
Уметн школа
46.
Зарић
дипломирани
биолог
биологија
17
ДА
100%
неодређено
-
проф.
филозофија
3
НЕ
100%
неодређено
-
дипломирани
филозоф
Филозофија
грађанско
васпитање
7
ДА
60%
неодређено
30%
Економска
школа
дипломирани
социолог
социологија
29
ДА
100%
неодређено
мировање
радног
односа
1
НЕ
100% одређено
-
ДА
50%
неодређено
50%
Медицинска
школа
НЕ
25% одређено
65%
Економска
Милица
47.
Златић
Соња
филозофије
48.
Стељић
Милунка
49.
Јевтић
Бранка
50.
Илић
Борис
51.
Ђурић
устав и права
грађана
дипломирани
социолог
социологија
дипломирани
психолог
психологија
дипломирани
верска
устав и права
грађана
21
Драгана
52.
Босић Иван
2
16
53.
Панић Јован
теолог
настава
ђакон
верска
настава
шола
НЕ
3
25%
4.3 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Име и
презиме
Врста стр.
Спреме
Станковић
Емилија
Марковић
Славко
Послови на
којима ради
дипломирани
педагог
%
%
ангажовања
у школи
Ангажов.
другој школи
ДА
100%
-
ДА
80%
-
%
%
ангажовања у
школи
Ангажов.
другој школи
Године
радног
стажа
Лиценц
а
15
25
стручни
сарадник
проф. одбране и
заштите
библиотекар
4.4 ВАННАСТАВНИ КАДАР
Име и презиме
Јањић
Врста стр.
спреме
Послови на
којима ради
Године
радног
стажа
Лиценц
а
висока
дипл.правн
секретар
22
ДА
100%
неодређено
-
висока
адми-фин.
радник
1
ДА
50%
неодређено
50% Музичка
школа
виша
економиста
шеф
рачуноводс
16
ДА
100%
неодређено
-
V
степен
ВКВ радник
домар
36
-
100%
неодређено
-
КВ радник домар
машинске
струке
20
-
50%
неодређено
50%
Економска
школа
Миланка
Веизовић Дејан
дипл.
економиста
Пенезић
Слађенка
Маслаћ
Мирослав
Ковачевић
Слободан
17
Ђурић
основна
хигијеничар
13
-
100%
неодређено
-
основна
хигијеничар
23
-
100%
неодређено
-
Миловановић
Снежана
средња
хигијеничар
-
-
100%
неодређено
-
Ковачевић
Надежда
основна
хигијеничар
22
-
100%
неодређено
-
Перић
основна
хигијеничар
18
-
100%
неодређено
-
Бошњаковић
Мирјана
основна
хигијеничар
17
-
100%
неодређено
-
Арсић Миланка
основна
хигијеничар
18
-
100%
неодређено
-
Драгана
Словић
Милица
Миљана
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
5.1.1 Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима
Подручје
рада
Смер
Друштвено- језички
смер
Разред и
одељење
Број
ученика
I1
30
I2
31
I3
31
Is
32
II 1
31
II 2
32
II 3
32
Гимназија
18
Природно –
математички смер
Укпно
2 смера
IIs
30
III 1
32
III 2
32
III 3
32
IV 1
31
IV 2
28
IV 3
31
I4
30
I5
31
I6
28
II 4
28
II 5
30
II 6
29
III 4
32
III 5
31
III 6
30
IV 4
31
IV 5
30
IV 6
28
26 одељења
793
ученика
У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка.
5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи
19
Образовни
профил:
Друштвеној
езички смер
Природно
математичк
и смер
Разре
ди
одеље
ње
Број ученика
Енглески
језик
Енглески
језик
Француски
језик
Француск
и језик
Руски
језик
Руски
језик
ПРВИ
ДРУГИ
ПРВИ
ДРУГИ
ПРВИ
ДРУГИ
I1
30
30
I2
31
31
I3
31
31
Is
32
32
II 1
31
31
II 2
32
32
II 3
32
31
IIs
30
30
III 1
32
32
III 2
32
32
III 3
32
30
IV 1
31
31
IV 2
28
28
IV 3
31
31
I4
30
30
I5
31
31
I6
28
28
II 4
28
28
II 5
30
30
II 6
29
29
20
1
2
III 4
32
32
III 5
31
31
III 6
30
30
IV 4
31
31
IV 5
30
30
IV 6
28
28
5.1.3. Ванредни ученици
Ванредни
ученици
Број ученика
Р.б.
Разред
друштвенојезички смер
природноматем. смер
укупно
1.
први разред
3
3
6
2.
други разред
2
-
2
3.
трећи разред
1
-
1
4.
четврти разред
1
2
4
укупно 8
5
13
5.1.4. Путовање ученика до школе
Број ученика који путују у једном правцу
РАЗРЕД
3 – 5 км
6 - 10 км
Преко 10 км
Први
3
16
15
Други
4
14
12
Трећи
4
18
15
Четврти
1
12
13
УКУПНО
11
65
51
5.2. РИТАМ РАДА
21
5.2.1. Распоред звоњења у школи
Преподневна смена
Поподневна смена
1. час 730 - 815
1. час 1345 - 1430
2. час 820 - 905
2. час 1435 - 1520
велики одмор 905 - 930
велики одмор 1520 - 1540
3. час 930 - 1015
3. час 1540 - 1625
4. час 1020 - 1105
4. час 1630 - 1715
велики одмор 1105 - 1115
велики одмор 1715 - 1725
5. час 1115 - 1200
5. час 1725 - 1810
6. час 1205 - 1250
6. час 1815 - 1900
7. час 1255 - 1340
7. час 1905 - 1950
5.2.2. Распоред смена
Гимназија је од школске 1994/95. године прешла на рад у две смене у току једног дана.
Први и трећи разреди имају наставу у једној смени, а други и четврти су у супротној смени.
Смена се мења месечно, а промена се врши у недељи у којој има више дана наредног месеца.
Школска година почиње тако што се настава у првом и трећем разреду одвија у поподневној
смени, а у другом и четвртом у преподневној смени.
Први час у преподневној смени почиње у 730, а седми се завршава у 1340. У другој,
поподневној смени први час почиње у 1345 сати, а седми се завршава у 1950 сати.
5.2.3. Дан школе
Дан школе биће обележен 16.октобра 2010. године.
22
5.6. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Ре
д.б
р.
1.
Наставник
Демировић
Невенка
Одеље
њски
старе
шина
у
одеље
њу
I1
Наставни
предмет
Друштвено- језички
смер
Природноматемати. Смер
Енглески
језика
I1,I2, I3, IS
I4, I5 I6, III4
I1
I4-6
I1-3, IS, III1-3, IIS II1-3,
IV1-3,
II4-6
I3, III1, III2
I5,
I1-3,
I4-6, III4-6
IS
IV4, IV5, IV6, III4-6
I3, IS
I6
III1, III2, III3
III4, III5, III6
Физичко в.
IV1-3, IS
IV4-6
Грађанско в.
IV1-3, IS
III5-6, IV4-6
Зоран Жупић
I2
Музичка
култура
Смиљанић
Љиљана
I3
Српски језик
Вељовић Славица
I4
Хемија
Станојевић Саша
I5
Биологија
Станковић Марија
I6
Математика
2.
3.
Одељења у којима наставници реализују
наставу
4.
5.
6.
Симовић Вукадин
7.
I
с
Весовић Борка
II 1
Француски
језик
II1-3, III1-3 IV1, IV2,
IV3
Мирјана Галечић
II 2
Географија
II1-3 I1-2, IS, IIS,
8.
23
II4, II5, II6
9.
IV6
Биљана Спаловић
II 3
Ликовна
култура
Милица
II 4
Биологија
II 5
10.
11.
12.
I1-3, IS, III1-3,II1-3, IV13, IIS
II4-6
II1, II2, II3, I2
II4, II5, II6, I4-6
Математика
IIS
I I5
Рач.и информ
II1, II2, II3, V3
II4, II6, IV4, IV5, IV6
II2, II3
II6, IV5, IV6
IV1, IIS
II5, IV6
I1, I2, I3 III1, III2, II3
I4, I5, I6 III4, III5,
III6
Зарић
Милена
Јелисавчић
Милован Шаренац
II 6
Математика
14.
Мирјана
Благојевић
II
с
Српски језик и
књиж.
Милијана
Аћимовић
III 1
Рач.и информ
15.
Владимир Пејчић
III 2
Физичко
васпитање
II1, II2, II3
II4, II5,
Ружица
Марјановић
III 3
17.
Српски језик и
књиж.
IS, III3
III4 III5, IV5
III 4
Математика
18.
Слободан
Суботић
I1, I2, III1
I4, III4
Рајко Тубић
III 5
Математика
III2, III3
I5, III5,III6
Гордана
Даниловић
III 6
Српски језик и
књиж.
I1, I2
I4,I6, III6
Цвијетић Дејан
IV 1
Рач.и информ
IV1-3, II1-3
IV4-6, II4-6
Грујичић Биљана
IV 2
Српски језик и
књиж.
Папић Јадранка
IV 3
Историја
IV 4
Енглески језик
24.
Никачевић
Душанка
25.
Јевђовић Снежана
IV 5
26.
Селаковић
IV 6
13.
16.
19.
20.
21.
22.
II1, II2, IV2, IV3
II1, II2, II3, IV1, IV2,
IV3,
II4, II5, II6,
IV1, IV2, IV3
IV4, IV5, IV6
Физика
IIS IV1, IV2, IV3
IV4, IV5, IV6
Хемија
II1, II2, II3,
II4-6, IV4-6
23.
24
Драгица
27.
Вранешевић
Перка
Српски језик и
књиж.
28.
Илић
Историја
II3,
II4, II6, IV4
I1-2, III1-3
III4-6
III1, III2, III3,
III5, II6
II1, II2, II3, IIS
II4, II5, II6
Душица
29.
Скорковић
Бранкица
Енглески језик
30.
Гавриловић
Светлана
Енглески језик
31.
Вукић
Руски језик
IV4-6, I4-6, III4-6
II4, II5, II6
Бранка
32.
Душко
Мијаиловић
Руски језик
33.
Пејовић Добрина
Француски
језик
I1-3
34.
Лацмановић
Александра
Француски
језик
IS, IIS
35.
Ристовић Јелена
Латински језик
II1-3 I1-3, IS, IIS
I4-6
36.
Ђурић Драгана
Психологија
II1, II2, II3
II4, II5, II6
37.
Радовић Драгана
Психологија
IIс
38.
Соња Златић
Филозофија
III1-3, IV1-3
39.
Стељић Милунка
Филозофија
III4-6
IV4, IV5, IV6
грађ. васпит.
III1-3
IV 1-3
IV1, IV2, IV3
IV4, IV5, IV6
Илић
Социологија
Устав и права
грађ.
IV1, IV2, IV3
IV4, IV5, IV6
41.
Живанић Славка
Математика
II1, IV1, IV2, IV3
II4, IV4
42.
Милошевић
Мирјана
Рачунарство и
информатика
I1-3, I с, IV1, IV2
I4-6, II 5
43.
Мисаиловић Анка
44.
Ристовић Душица
40.
Борис
II с
Биологија
I1-2, III2-3
25
45.
Вацовић Смиљка
Физика
I1-3, I с,
I4-6, III4, III5, III6
46.
Томић Вукашин
Физика
II1-3 III1-3
II4, II5, II6
47.
Фемић Велимир
Географија
I3, III1-3
I4-6, III4-6
48.
Куљанин Оливера
Миловановић
Светлана
49.
IS, IIS
Историја
I3, IS, IIS
I4-6
Грађанско в.
II 1-3
II 4-6,III 4-6
I1-3
I4-6, III4-6
III1-2
II6, IV6
50.
Ковачевић Горан
Физичко
васпитање
51.
Кнежевић
Светлана
Физичко в.
52.
Босић Иван
Верска настава
I1-3, III1-3
I4-6, III4-6,
53.
Панић Јован
Верска настава
IIс, II1-3, IV1-3
II4-6, IV4-6
5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У
ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
26
27
28
29
30
31
32
5.4.2. Присуство наставника акредитованим програмима са бројем часова
Р.б
р
Име и презиме
Врста стр. спреме
Број сати за школску
2011/12. годину
Обавезни
Изборни
1.
Живојин Павловић
Директор школе
10
8
2.
Даниловић Гордана
проф. српског јез. и књиж
10
8
3.
Смиљанић Љиљана
проф. српског јез. и књиж
10
8
4.
Марјановић Ружица
проф. српског јез. и књиж
10
8
5.
Благојевић
проф. српског јез. и књиж
10
8
6.
Вранешевић Перка
проф. српског јез. и књиж
10
8
7.
Грујичић Биљана
проф. српског јез. и књиж
10
8
8.
Никачевић Душанка
проф. енглес. језика
10
8
9.
Демировић Невенка
проф. енглес. jезика
10
8
10.
Гавриловић Светлана
проф. енглес. језика
10
8
11.
Грујичић Слађана
проф. енглес. језика
10
8
12.
Јеремић Гордана
проф. руског језика
10
8
13.
Вукић Бранка
проф. руског језика
10
8
14.
Весовић Борка
проф. францу. језика
10
8
15.
Пејовић Добрина
проф. францу. језика
10
8
16.
Лацмановић Александра
проф. францу. језика
10
8
17.
Ристовић Јелена
проф. латинског језика
10
8
18.
Пејчић Владимир
проф. физичког васп.
10
8
19.
Ковачевић Горан
проф. физичког васп
10
8
проф. физичког васп.
10
8
проф. физичког васп.
10
8
Мирјана
20. Кнежевић Светлана
21.
Симовић Вукадин
33
22.
Жупић Зоран
проф. музичке културе
10
8
23.
Спаловић Биљана
проф. ликовне културе
10
8
24.
Марковић Славко
проф. одбране и заштите
10
8
25.
Светлана Милошевић
проф. историје
10
8
26.
Папић Јадранка
проф. историје
10
8
27.
Илић Душица
проф. историје
10
8
28.
Фемић Велимир
проф. географије
10
8
29.
Галечић Мирјана
проф. географије
10
8
30.
Шаренац Милован
проф. математике
10
8
31.
Суботић Слободан
проф. математике
10
8
32.
Живанић Славка
проф. математике
10
8
33.
Јелисавчић Милена
проф. матем. рачунарства
10
8
34.
Станковић Марија
проф. математ., рачуна.
10
8
35.
Аћимовић Милијана
проф. рачунар. и информ
10
8
36.
Цвијетић Дејан
проф. матема, рачунарства
10
8
37.
Тубић Рајко
проф. математике
10
8
38.
Милошевић Мирјана
проф. рачунарс. и инфор
10
8
39.
Мисаиловић Анка
проф. рачунарс. и инфор
10
8
40.
Томић Вукашин
проф. физике
10
8
41.
Васовић Цмиљка
проф. физике
10
8
42.
Јевђовић Снежана
проф. физике
10
8
43.
Селаковић Драгица
проф. хемије
10
8
44.
Вељовић Славица
проф. хемија
10
8
45.
Куљанин Оливера
проф. хемија
46.
Станојевић Саша
проф. биологије
10
8
47.
Ристовић Душица
проф. биологије
10
8
48.
Зарић Милица
проф. биологије
10
8
49.
Соња Златић
проф. филозофије
10
8
34
50.
Стељић Милунка
проф. филозофије
10
8
51.
Борис Илић
проф. социологије
10
8
52.
Ђурић Драгана
проф. психологије
10
8
53.
Радовић Драгана
проф. психологије
10
8
54.
Емилија Станковић
школски педагог
10
8
5.5. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ
Р.б.
Први
Други
Трећи
Четврти
Укуп.
Наставни
предмет
Д-Ј
П-М
Д-Ј
П-М
Д-Ј
П-М
Д-Ј
П-М
Д-Ј
П-М
1.
Српски језик и
књижевност
592
444
560
315
540
324
480
384
2032
1467
2.
Енглески језик
296
222
420
210
540
216
384
192
1535
840
3.
Француски
језик 2
296
-
280
-
216
-
192
-
914
-
4.
Руски језик 2
-
222
-
210
-
216
-
192
-
840
5.
Латински језик
296
222
280
-
-
-
-
-
506
222
6.
Устав и права
грађана
-
-
-
-
-
-
96
96
96
96
7.
Социологија
-
-
-
-
-
-
288
192
288
192
8.
Психологија
-
-
280
210
-
-
-
-
210
210
35
9.
Филозофија
10.
-
-
-
-
216
216
288
192
506
408
Историја
296
222
280
210
324
216
288
-
1118
648
11.
Географија
296
222
280
210
216
216
-
-
722
648
12.
Биологија
296
222
280
210
216
324
-
288
722
1044
13.
Математика
592
444
420
525
216
540
192
384
1315
1893
14.
Физика
296
222
280
315
216
324
192
480
914
1341
15.
Хемија
296
222
280
315
-
324
-
192
506
1053
16.
Рачун. и
информ.
296
222
240
180
198
198
186
196
860
796
17.
Музичка
култура
148
111
140
105
108
-
96
-
457
216
18.
Ликовна
култура
148
111
140
105
108
-
96
-
457
216
19.
Физичко васп.
296
222
280
210
216
216
192
192
914
840
4440
3330
4440
3330
3330
3330
2970
2970
15180
12960
Укупно
У табели су приказани часови редовне наставе (не постоје практична настава и вежбе).
5.5.1 Блок настава
У нашој школи не постоји блок настава, већ само вежбе у блоку из рачунарства и информатике.
5.5.2 Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе
Рачунарство и информатика- вежбе у блоку
Разред
Одељења
Укупно група
Годишње
часова по
групи
Укупно
Први разред
6
12
74
888
Други разред
6
12
60
720
Трећи разред
6
12
30
360
36
Четврти разред
6
12
30
360
Укупно
2328
Напомена:
Вежбе у првом разреду реализују се у редовном распореду по 2 часа
недељно.
Вежбе у другом разреду реализују се по посебном распореду у првом
полугодишту 27 (9х3) часова, а у другом 33 (11х3) по групи.
Вежбе у трећем разреду реализују се по посебном распореду у првом
полугодишту 12 (4х3) часова, а у другом 18 (6х3) по групи.
У четвртом разреду реализују се по посебном распореду у првом
полугодишту 15 (5х3) часова, а у другом 15 (5х3) по групи
5.10.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ - број група и ученика
5.6.1. Изборни предмети
У складу са новим изборним предметима, регистрованим у Службеном гласнику РС
број 46 од 27. јула 2001. године и број 23/2002. године, Просветном гласнику број 5/2001.
године, у школи се реализује предмета верска настава и грађанског васпитања. Организација
наставе спроведи се према званичним упутствима Министарства просвете у складу са
одредбама Правилника о норми и врсти стручне спреме.
Према препоруци Министарства просвете, првог дана нове школске године професори
верске наставе и грађанског васпитања упознаће ученике са циљем и основним садржајем
изборних предмета. Након тога ученици ће се определити за изборни предмет који ће бити у
обавези да похађају у току средњошколског образовања. Недељни фонд часова изборних
предмета је 1, а годишњи: I разред - 222, II разред - 210, III разред - 216 и IV разред – 192
Наставни
предмет
Први разред
Бр.
Оде
Бр.
Бр.
уч.
гр.
I1
3
3
I2
I3
гр.
Верска
настава
3
Други разред
Одељ
Трећи разред
Бр.
Бр.
уч.
гр.
II 1
3
2
8
II 2
6
II 3
Оде
Бр.
Бр.
уч
гр.
III 1
9
7
III 2
10
III 3
37
Четврти разред
2
Оде
Бр.
уч.
IV 1
9
6
IV 2
16
7
IV 3
8
Грађанско
васпитање
6
I4
15
II 4
19
III 4
8
IV 4
7
I5
8
II 5
12
III 5
9
IV 5
11
I6
14
II 6
14
III 6
12
IV 6
11
Iс
15
Iс
I1
26
III 1
22
IV 1
22
I2
6
II 1
28
6
6
23
II 2
23
III 2
25
IV 2
15
I3
24
II 3
20
III 3
23
IV 3
23
I4
16
II 4
11
III 4
22
IV 4
24
I5
23
II 5
18
III 5
20
IV 5
20
I6
16
II 6
15
III 6
18
IV 6
19
Iс
17
IIс
5.6.2 Факултативне активности
РАЗРЕД
Р.б.
Факултативне и ваннаставне
активности
1.
Екскурзије
2.
Излети
3.
Стваралачке и слободне актив.
4.
Хор
5.
Културна и јавна делатност
5.11.
I
II
III
IV
-
-
5 дана
7 дана
један дан
30-60
30-60
30-60
4 часа недељно (144 укупно)
6-10 дана
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА
У Ужичкој гимназији нема специјалних одељења.
38
30-60
5.12.
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Почетак школске године
01.09.2011. год.

Дан школе
17.10.2011. год.

Први класификациони период
02.11.2011. год.

Завршетак наставе у првом полугодишту
30.12.2011. год.

Полугодиште - класификација
30.12.2011. год.

Подела ђачких књижица
31.12.2011. год.

Зимски школски распуст
31.12.2012. - 15.01.2012. год.

Почетак наставе у другом полугодишту
16.01.2012. год.

Савиндан
27.01.2012. год.

Други класификациони период

IV разред

I, II и III

Завршетак наставе у другом полугодишту
23.03.2012. год.
30.03.2012. год.
IV разред
18.05.2012. год.
I, II и III
15.06.2012. год.
Одељенска већа

IV разред
18.05.2012. год.
, ,  разред
15.06.2012. год.
Подела сведочанстава IV разред
25.05.2012. год.
, ,  разред
28.06.2012. год.
 Подела диплома
IV разред

Летњи распуст

Матурски испит
14.06.2012. год.
15.06. - 31.08.2012. год.
јунски рок: пријављивање
23.05.2012. год.
полагање
- српски језик
38.05.2012. год.
- страни језик, математика
30.05.2012. год.
- одбрана радова

01. и 02.06.2012. год.
августовски рок: пријављивање
17.08.2012. год.
полагање
од 20.08.2012. год.
39

нерадни дани
03.-04.11.2012. год.

надокнада екскурзије: 29.10.2011. год. (понедељак), 24.12.2011.год. (уторак),
18.02.2012. год.(среда), 24.03.2012.год.(четвртак)

наставни дани по распореду од:
среде -16.02.2012. год.
Време реализације екскурзија :
­
­
-
5.13.
трећи разред...............................26.09.2011.год.
четврти разред...........................24.09.2011.год.
Припремна настава биће организована у мају 2012. према интересовању матураната.
Сва такмичења ученика биће организована према календару Министарства.
Значајне културне активности и акције које школа реализује биће равномерно распоређене у
току школске године.
ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД
месец
новембар
активности
датум
Пријављивање
20 – 21. 10. 2011.
Припремна настава
24 – 28. 10. 2011.
Испити за ванредне ученике
01 – 04. 11. 2011.
Пријављивљње испита
16 – 17. 01. 2012.
Припремна настава
23 – 27. 01. 2012.
Испити за ванредне ученике
31.01 – 03.02. 2012.
Пријављивљње испита
02 - 03.04. 2012.
Припремна настава
09 – 13.04 . 2012.
Испити за ванредне ученике
16 – 20.04. 2012.
мај
Припремни рад за матуранте
Током месеца
јун
Пријављивљње испита за ванредне ученике и матуранте
28 – 29. 05. 2012.
Припремна настава
21 – 29. 05. 2012.
Испити за ванредне ученике и матуранте
04 – 11. 06. 2012.
Пријављивљње испита за ванредне ученике и матуранте
16 – 17. 08. 2012.
Испити за ванредне ученике и матуранте
16 – 24. 08. 2012.
јануар
април
август
40
Припремна настава
16 – 24.08. 2012.
Поправни испити – пријављивање
10 – 17. 08. 2012.
Поправни испити - полагање
20 - 29. 08. 2012.
5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
5.10.1. Распоред часова редовне наставе
41
42
43
5.10.2. Распоред секција, допунске и додатне наставе за школску 2011/12. годину
Р.б Презиме и име
Допунска
Додатна
Секција
1.
Даниловић Гордана
среда, 7.час
понедељак, 7. час
2.
Смиљанић Љиљана
среда, 7.час
понедељак, 7. час
3.
Марјановић Ружица
понедељак, 7.час
среда, 7. час
4.
Благојевић Мирјана
5.
Вранешевић Перка
среда, 7. час
четвртак, 7.час
6.
Грујичић Биљана
понедељак, 7.час
среда, 7.час
7.
Никачевић Душанка
Уторак, 7.час
Уторак, 7.час
8.
Демировић Невенка
понедељак, 7. час
понедељак, 7.
час
9.
Гавриловић Светлана
четвртак, 7.час
среда, 7.час
10.
Скорковић Бранкица
уторк, 7.час
понедељак, 7.час
11.
Мијаиловић Душко
уторак, 7час
12.
Вукић Бранка
уторак, 7час
13.
Весовић Борка
14.
Куљанин Оливера
15.
Јосиповић Божана
четвртак, 7 .час
четвртак, 7.час
петак, 7.час
понедељак, 7.час
среда, 7.час
Кнежевић Светлана
понедељак, 7.час
16.
Ковачевић Горан
Уторак и четвртак
7.час
17.
Симовић Вукадин
четвртак,уторак7.час
18.
Жупић Зоран
19.
Спаловић Биљана
20.
Миловановић Светлана
21.
Папић Јадранка
уторак
четвртак
среда, 7.час
среда, 7.час
Петак 7.час
Четвртак 7.час
44
22.
Илић Душица
23.
понедељак, 7.час
среда 7.час
петак, 7.час
Фемић Велимир
понедељак, 7.час
уторак, 7.час
24.
Галечић Мирјана
среда, 7.час
петатк, 7.час
25.
Шаренац Милован
среда, 7.час
среда, 7.час
26.
Суботић Слободан
понедељак, 7.час
понедељак, 7.час
27.
Живанић Славка
уторак, 7.час
четвртак, 7.час
28.
Јелисавчић Милена
уторак, 7.час
среда, 7.час
29.
Станковић Марија
уторак, 7.час
30.
Аћимовић Милијана
уторак, 7.час
31.
Цвијетић Дејан
32.
Тубић Рајко
среда, 7.час
среда, 7.час
петак, 7.час
33.
Милошевић Мирјана
уторак, 7.час,
уторак, 7.час,
четвртак, 7.час
34.
Томић Вукашин
Понедељак, 7.час
среда, 7.час
35.
Весовћ Цмиљка
уторак, 7.час
четвртак, 7.час
36.
Јевђовић Снежана
четвртак, 7.час
37.
Селаковић Драгица
уторак, 7.час
уторак, 7.час
среда, 7.час
38.
Вељовић Славица
уторак, 7.час
уторак, 7.час
среда, 7.час
39.
Станојевић Саша
40.
Зарић Милица
41.
Ристовић Душица
42.
Златић Соња
среда, 7.час
43.
Стељић Милунка
четвртак, 7.час
44.
Илић Борис
уторак, 7.час
понедељак, 7.час
среда, 7.час
среда, 7.час
среда, 7.час
четвртак, 7.час
уторак, 7.час
петак, 7.час
четвртак, 7.час
четвртак, 7.час
понедељак, 7.час
уторак, 7.час
45
46
5.11. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ
У Ужичкој гимназији нема огледних одељења
5.11.1. План рада тимова за праћење огледа
Не постоје тимови за праћење огледа
5.11.2 План рада екстерних и интерних носилаца промена
У Гимназији не постоје екстерни и интерни носиоци промена тимова за праћење огледа.
5.12. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
47
Нема извођења праксе у привредним организацијама.
5.13. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Школа је добила сагласност Министарства просвете за следеће врсте проширене делатности:
- обављње курсева за рад на рачунару
- обављање курсева за стране језике
- обављање припреме за полагање пријемних ипита за упис на факултет у време које не би реметило
редован образовно-васпитни рад школе
Број решења 022-05-172/93-03 од 20.02.2003. године.
Ужичка гимназија не врши ниједну врсту проширене делатности.
6. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ
6.1. ПЛАН СТРУЧНИХ ОРГАНА
6.1.1. План Наставничког већа
Наставничко веће је и за школску 2011/12. годину, као стручни орган, планирало и усмеравало
образовно–васпитни процес школе.
Дневни ред седница Наставничког већа обухватао је организацију рада и анализе образовно–
васпитног рада школе, верификацију успеха, стручна усавршавања запослених, оганизовање ђачких
екскурзија, излета, такмичења. Посебна пажња је била посвећена самовредновању рада школе,
школском развојном планирању, осавремењавању наставе и предстојећој реформи гимназијског
образовања.
48
новембар
октобар
септембар
Време
реализ
ације
Активности/теме
Начин
реализације
-Утврђивање предлога Годишњег плана рада
школе и предлог одлуке Школском одбору
-Разматрање Извештаја о раду за школску
2010/11.
-Утврђивање предлога структуре 40-то
часовне радне недеље и предлог одлуке
Школском одбору на усвајање
-Утврђивање распореда редовне, блок,
допунске и додатне наставе и доношење
одлуке о усвајању
-Разматрање активности у оквиру Школског
развојног плана за период од 2011. до
2016.године.
-Разматрање предлога комисије за извођење
екскурзије, програма екскурзија и термина и
предлог одлуке Школском одбору
-Усвајање списка
уџбеника који ће се
користити у школској 2011/12.години
-Текућа питања
-Именовање Испитног одбора за реализацију
матурског испита школске 2011/12. године
-Именовање комисије за ванредне ученике
-Разматрање извештаја са реализованих
екскурзија
-Обрада теме: Препознавање дарвитих и
планирање рада са њима
-Анализа резултата васпитно-образовног рада
на првом класификационом периоду
-Послови у вези матурског испита
-Предлог уписа за школску 2012/13. годину
-Текућа питања
49
Носиоци
реализације
Презентације,
разговор,
дискусије,
договор
комисија за
израду
програма ,
директор и
педагог
Анализа,
разговор,
договор
Директор,
психолог и
стручне вође
екскурзија
Анализа,
разговор,
договор
Директор и
педагог
децембар
Јануар
Фебрар
Март
Април
Мај
Именовање комисије за израду програма за Анализа,
разговор,
обележавање Савиндана
Обавештење о програму семинара који се договор
одржавају за време ученичког зимског
распуста (извршилац: директор)
Усвајање тема за матурске радове и
одређивање ментора
Текућа питања
-Анализа резултата образовно-васпитног рада Анализа,
разговор,
на крају првог полугодишта
-Оцена и анализа посећених часова у првом договор
полугодишту школске 2011/12. године
-Анализа рада стручних већа у  полугодишту
Извештај о посећеним семинарима
Текућа питања
Директор и
стручна већа,
педагог
Директор,
педагог и
председници
стручних већа
Послови у вези матуре за школску 2011/12. Анализа,
разговор,
годину
Утврђивање резултата испита ванредних договор
ученика (извршилац: председник комисије)
Успех ученика првог разреда уписаних из ОШ
у Ужицу, аналитичко-истраживачки рад
(извршилац: школски педагог)
Текућа питања
Директор,
педагог и
председник
комисије за
ванредне
ученике
Припрема и организација послова у вези Анализа,
разговор,
матурског испита
Обрада теме: Eвалуација на часу
договор
Текућа питања
Директор и
професор
психологије
Анализа резултата васпитно-образовног рада Анализа,
на крају  квалификационог периода школске разговор,
2011/12. године (извршилац: директор и договор
педагог)
Текућа питања
Директор и
педагог
Анализа резултата образовно-васпитног рада Анализа,
ученика завршних разреда (извршилац: разговор,
директор и педагог)
договор
Утврђивање резултата испита за ванредне
ученике (извршилац: председник комисије)
Припрема и организација послова у вези
матурског испита (извршилац: директор)
Текућа питања
Директор,
педагог и
председник
комисије за
ванредне
ученике
50
Јун
Август
Анализа резултата васпитно-образовног рада Анализа,
ученика на крају наставне године (извршилац: разговор,
директор и педагог)
договор
Оцена и анализа посећених часова у 
полугодишту школске 2011/12. године
Доношење
одлуке
о
похваљивању
и
награђивању ученика (извршилац: разредне
старешине и наставничко веће)
Утврђивање резултата матурских испита и
општег успеха на матурским испитима у
јунском испитном року (извршиоци: комисије
и одељенске старешине)
Проглашавање носилаца дипломе Вук
Караџић и посебних диплома
Формирање потребних комисија за упис
ученика у  разред (извршилац: директор)
Анализа стручног усавршавања у школској
2011/12.години
Текућа питања
Директор,
педагог,
председници
стручних
већа,
одељенске
старешине
Анализа резултата васпитно-образовног рада Анализа,
на крају школске 2011/12. године (извршилац: разговор,
директор)
договор
Формирање одељења, подела часова и
одређивање
одељењских
старешина
(извршилац: директор и педагог)
Организација уписа ученика у , ,  и V
разред Гимназије (извршилац: директор)
Формирање тима за израду Годишњег
програма рада
Текућа питања
Директор,
педагог
* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску
документацију а носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.
6.1.2. Програм Одељењских већа
6.1.2.1. Програм Одељењског већа ПРВОГ разреда
Време
реализације
Активности/теме
Начин
реализациј
е
Носиоци
реализације
септембар;
октобар
- Усвајање плана и програма рада одељенских
већа
анализа,
Стручно веће
првог разреда,
Педагошки
разговор,
- Упознавање са социјалним, породичним и
51
здравственим условима ученика
договор,
- Родитељски састанак
дискусија
колегијум
- Усвајање плана израде писмених задатака и
вежби
- Организација допунске и додатне наставе
новембар
- Анализа рада и успеха ученика на крају првог
квалификационог периода
- Анализа понашања ученика и примењених
васпитно-дисциплиских мера
- Предлог мера за побољшање успеха и владања
ученика
анализа,
разговор,
договор,
Стручно веће
првог разреда,
Педагошки
колегијум
дискусија
децембар
- Анализа успеха ученика у току првог
полугодишта
- Изрицање васпитно-дисциплинских мера и
утврђивање оцена из владања
анализа,
разговор,
договор,
- Предлог мера за побољшање успеха и владања
ученика
дискусија
јануар,
- Анализа успеха на крају првог полугодишта
анализа,
фебруар
- Анализа рада Одељенског већа
разговор,
- Разматрање актуелних проблема у раду са
ученицима
договор,
Стручно веће
првог разреда,
Педагошки
колегијум
Стручно веће
првог разреда,
педагог;
директор
дискусија
- Родитељски састанак ( упознавање родитеља
са резултатима успеха и изостанцима у првом
класификационом периоду )
март, април
- Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода
анализа,
разговор,
- Изрицање васпитно-дисциплинских мера
ученицама
договор,
- Родитељски састанак
дискусија
52
Стручно веће
првог разреда,
педагог;
директор
мај, јун
- Доношење одлуке о упућивању ученика на
разредни испит
анализа,
Стручно веће
првог разреда,
Педагошки
колегијум
разговор,
- Реализација свих облика образовно-васпитног
рада
- Утврђивање успеха ученика на крају наставне
године
договор,
дискусија
- Предлагање ученика за похвале и награде
август
- Утврђивање распореда полагања разредних,
поправних, испита
- Именовање комисије за поправне испите,
испите, као и испите за ванредне ученике
анализа,
Стручно веће
првог разреда,
Педагошки
колегијум
разговор,
договор,
- Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за
наредну школску годину
дискусија
- Подела послова до четрдесет часова недељно
-Усвајање распореда часова
- Текућа питања
*Праћење реализације програма одељенског већа врше директор, помоћник директора, стручна
већа, Педагошки колегијум.
6.1.2.2. Програм Одељењског већа ДРУГОГ разреда
Време
Начин
Активности/теме
Носиоци реализације
реализације
реализације
53
Време
Начин
Активности/теме
Носиоци реализације
реализације
септембар
реализације
- Формирање одељенске
договор
заједнице, упознавање ученика са
правима и обавезама као и са новим
васпитно дисциплинским мерама
(измене закона).
- Усвајање плана и
одељенски
старешина,
ученици
одељенски
старешина,
договор
програма одељенских већа
- Усвајање плана израде
предметни
наставници
одељенске
старешине,
писмених задатака и
разговор,
вежби
дискусија,
- Организација допунске и
договор
родитељи,
Наставничко веће,
Школски одбор
додатне наставе
- Предлог плана и програма
излета
октобар
- Рад на побољшању успеха
разговор,
и понашања ученика
договор
одељенски
старешина,
ученици, родитељи,
- Тема по избору
педагог
54
Време
Начин
Активности/теме
Носиоци реализације
реализације
новембар
реализације
- Анализа реализације
анализа,
Одељенско веће
наставних планова и
дискусија
Одељенско веће
програма
анализа,
Одељенско веће
- Анализа рада и успеха
дискусија
одељенски
старешина,
ученика на крају првог
анализа,
класификационог периода
дискусија
- Анализа понашања
дискусија,
ученика и примењених
договор
васпитно-дисциплинских
бележење
мера
података
Одељенско и
Наставничко веће,
родитељи
одељенски старешина
- Предлог мера за
побољшање успеха и
понашања ученика
- Рад на пед. документ.
децембар
- Анализа рада и успеха
анализа,
ученика на крају првог
дискусија,
полугодишта
договор,
- Предлог мера за
разговор
већа, директор,
педагог
побољшање успеха и
бележење
одељенски старешина
понашања ученика
података
- Анализа реализације
наставних планова и
програма, допунске и
додатне наставе и рада
секције
- Рад на педагошкој
документацији
55
Одељенски
старешина,
чланови Одељенског
Време
Начин
Активности/теме
Носиоци реализације
реализације
реализације
јануар и
- Анализа рада одељенских
разговор,
фебруар
већа
договор,
- Разматрање проблема
анализа,
чланови Одељенског
и
изостајања ученика са
дискусија
Наставничког већа,
наставе и предузимање
одељенски
старешина,
педагог, директор
одговарајућих васпитнодисциплинских мера
март
- Критичка анализа
анализа,
остварених планова и
дискусија
одељенско веће
програма
април
- Анализа успеха и
анализа,
Одељенско веће,
понашања ученика на
дискусија
директор, педагог
крају трећег
бележење
одељенски старешина
класификационог периода
података
педагог, одељенски
- Рад на педагошкој
дискусија,
старешина
документацији
анализа
- Тема по избору
мај
- Доношење одлуке о
разговор,
Одељенско веће,
евентуалном упућивању
анализа
педагог
ученика на разредни
договор, увид
Одељенско веће
испит
у
- Припрема за извођење
документацију
екскурзије у трећем
разреду
56
Време
Начин
Активности/теме
Носиоци реализације
реализације
јун
реализације
- Реализација свих облика
анализа
Одељенско веће,
образовно-васпитног рада
дискусија,
директор, педагог
- Изрицање васпитно-
договор
Одељенско веће,
дисциплинских мера и
анализа,
педагог
утврђивање оцена из
дискусија,
договор
Одељенско веће,
владања; ублажавање и
укидање појединих
бележење
директор, педагог
одељенски старешина
података
Одељенско веће,
договор, увид
директор
васпитно-дисциплинских
мера
у
- Утврђивање успеха
документацију
ученика на крају наставне године
- Рад на педагошкој
документацији
- Припрема за извођење
екскурзије у трећем
разреду
57
Време
Начин
Активности/теме
Носиоци реализације
реализације
август
реализације
- Утврђивање распореда
договор,
Наставничко веће,
полагања поправних и
бележење
директор, педагог
разредних испита
посматрање,
чланови испитне
- Присуство разредним и
увид у
комисије
поправним испитима
документацију,
- Рад на педагошкој
бележење
одељенски
старешина,
документацији
података
- Припрема за извођење
бележење
екскурзије у трећем
података
разреду
договор, увид
директор, педагог
Одељенско веће,
директор
у
документацију
*Праћење реализације програма одељенског већа врше директор, помоћник
директора, стручна већа, Педагошки колегијум.
6.1.2.3. Програм Одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда
Време
рализације
Активности/теме
- Усвајање плана и програма
рада Одељенских већа
септембар и
октобар
Начин
реализације
Носиоци реализације
договор,
дискусија
Стручно веће
одељенских старешина
трећег разреда
- Усвајање плана израде
писмених задатака и вежби
одељенски старешина,
предметни наставници
- Организовање екскурзије
договор
Стручно веће
одељенских старешина
трећег разреда
- Организовање допунске и
одељенски старешина,
58
додатне наставе
предметни наставници
договор
договор
- Анализа реализације наставних
планова и програма
- Анализа рада и успеха ученика
на крају првог
класификационог периода
- Анализа понашања ученика и
примењених васпитнодисциплинских мера
- Предлог мера за побољшање
успеха и владања ученика
новембар
анализа,
дискусија
Одељенско веће
Одељенско веће
анализа,
дискусија
анализа,
дискусија
Одељенско веће
одељенски старешина,
наставничко веће,
родитељи
дискусија
децембар
јануар и
фебруар
- Изрицање васпитнодисциплинских мера и
утврђивање оцена из владања
- Ублажавање и укидање
појединих васпитнодисциплинских мера
- Анализа успеха ученика на
крају првог полугодишта
дискусија,
договор
Одељенско веће,
школски педагог
дискусија,
договор
Одељенско веће,
школски педагог
анализа
Наставничко веће
Одељенско веће,
- Анализа рада одељенских
59
старешина
школски педагог,
директор
- Предлог мера за побољшање
успеха и владања ученика
- Разматрање проблема
изостајања ученика са наставе
и предлагање одговарајућих
мера Наставником већу
анализа
дискусија,
договор
одељенски старешина,
одељенско веће,
школски педагог,
директор
одељенски старешина,
Одељенско веће,
школски педагог,
директор, Наставничко
веће
анализа,
дискусија,
договор
март и април
- Критичка анализа остварених
планова и програма
- Анализа рада и успеха на крају
другог класификационог
периода
- Изрицање васпитнодисциплинских мера
- Ублажавање и укидање
појединих васпитнодисциплинских мера
- Договори о екскурзији у
следећој школској години
анализа,
дискусија
Одељенско веће,
школски педагог,
директор
анализа,
дискусија
анализа,
дискусија
анализа,
дискусија
договор,
дискусија
мај и јун
- Доношење одлуке о
евентуалном упућивању
ученика на разредни испит
- Реализација свих облика
образовно-васпитног рада
- Утврђивање успеха на крају
наставне године
- Предлагање ученика за похвале
и награде
Одељенско веће
анализа,
разговор
договор,
дискусија
Одељенско веће,
школски педагог,
директор
Одељенско веће,
школски педагог,
директор
Стручно веће
одељенских старешина,
директор
Стручно веће
одељенских старешина,
директор
Одељенско веће,
школски педагог
анализа
Одељенско веће,
60
август
- Утврђивање распореда
полагања разредних и
поправних испита
- Припрема за нову школску
годину
анализа,
дискусија
Наставничко веће
договор
директор, Наставничко
веће
договор
НАПОМЕНА: Праћење реализације програма одељенског већа врши директор, помоћник
директора, стручна већа, Педагошки колегијум.
6.1.2.4. Програм Одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда
Време
реализације
Активности/теме
Начин
реализације
Носиоци
реализације
септембар
1.Информисање у вези са почетком школске
године
анализа,
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
разговор,
2. Усвајање плана и програма рада Одељенских
већа
3. Организација допунске и додатне наставе ,
учешће ученика у ваннаставним активностима
договор,
дискусија
4. Родитељски састанак (заједнички са
директором и педагогом и индивидуални са
одељенским старешином)
5. Предлог плана и програма екскурзије
октобар
1. Разговор о реализованој екскурзији. 2. Радна
61
анализа,
Одељенско
веће четвртог
дисциплина и понашање ученика
разговор,
3. Координација са члановима Одељенског већа и
свођење утисака о ситуацији у одељењу (проблем
похађања наставе и активног учешћа у редовној,
допунској и додатној настави).
договор,
разреда,
Педагошки
колегијум
дискусија
4. Рад са надареним ученицима
5. Актуелни проблеми и сарадња са педагогом
школе
новембар
1. I класификациони период-припрема
анализа,
Података
разговор,
2. Родитељски састанак ( упознавање родитеља са
резултатима успеха и изостанцима у првом
класификационом периоду )
договор,
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
дискусија
3. Рад на педагошкој документацији
4. Упознавање ученика са предлозима мера за
побољшање успеха који је утврдило Наставничко
веће
Децембар
1.Утврђивање разлога неуспеха из појединих
предмета и начини реша-
анализа,
разговор,
вања проблема
договор,
2. Анализа напредовања ученика који показују
слаб успех
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
дискусија
3. Припрема седнице Одељенског већа
4. Предлог тема за матурски испит.
5. Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода
јануар
1.Подела ђачких књижица на крају II
полугодишта
анализа,
разговор,
2. Прослава школске славе
договор,
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
дискусија
фебруар
1. Родитељски састанак
анализа,
2 . Разговор о изостајању са наставе (узроци и
предлог мера )
разговор,
договор,
62
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
3.Сарадња са педагогом
дискусија
4.Културна дешавања у граду
март
1. Сарадња са Центром за запошљавање у вези са
професионалним опредељењем
анализа,
разговор,
2. Припрема седнице одељенског већа
договор,
3. Рад на педагошкој документацији
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
дискусија
април
1. Припрема седнице одељенског већа
анализа,
2. Родитељски састанак
разговор,
3. Утврђивање разлога неуспеха из појединих
предмета
договор,
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
дискусија
4. Проблеми изостајања ученика
мај
1. Евидентирање ученика за разредни испит
анализа,
2. Организовање разредних испита
разговор,
3. Припрема седнице Одељенских већа
договор,
4. Сарадња са библиотекаром ради враћања
књига
дискусија
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
5. Утврђивање успеха ученика на крају наставне
године, матурски испит
6. Предлагање ученика за похвале и награде.
јун
1. Анализа успеха и понашања ученика на крају
наставне године
анализа,
разговор,
август
2. Организовање разредних, поправних и
матурских испита
договор,
3. Подела сведочанстава и диплома
дискусија
1. Сређивање педагошке документације
анализа,
2. Организовање поправних испита и седнице
Одељенског већа
разговор,
договор,
3. Подела часова до четрдесет часова недељно
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
Одељенско
веће четвртог
разреда,
Педагошки
колегијум
дискусија
4. Упис ученика у наредни разред
5. Усвајање распореда часова.
*Праћење реализације програма одељенског већа врше директор, помоћник директора, стручна већа,
63
Педагошки колегијум
6.1.3. Програми стручних већа и стручних већа за област предмета
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
СТРУЧНА ВЕЋА
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
Руководилац
стручног већа
Стручно веће наставника српског језика и
књижевности
Стручно веће наставника страних језика
Mирјана Благојевић
Стручно веће наставника друштвених наука
Стручно веће наставника историје
Стручно веће наставника биологије
Стручно веће наставника географије
Стручно веће наставника математике и
информатике
Стручно веће наставника хемије
Стручно веће наставника физике
Стручно веће наставника ликовне културе и
музичког васпитања
Стручно веће наставника физичког
васпитања
Светлана
Гавриловић
Соња Златић
Душица Илић
Милица Зарић
Мирјана Галечић
Марија Станковић
Драгица Селаковић
Цмиљка Васовић
Биљана Спаловић
Владимир Пејчић
1. Стручно веће наставника српског језика и књижевности
Председник стручног већа Мирјана Благојевић
Време
реализације
Активности/теме
Начин реализације
Носиоци
реализације
септембар
Израда годишњих планова рада и
планова писмених задатака и
контролних вежби
договор
Стручно веће
Израда четрдесеточасовне структуре
радне недеље
договор
64
Стручно веће
октобар
Усаглашавање тема за писмене
задатке
договор
Стручно веће
посета
Стручно веће
приказивање
филмова
Г. Даниловић и Р.
Марјановић
писање сценарија и
пробе
Г. Даниловић и
Љ. Смиљанић
посета
Стручно веће
избор радова
Б. Грујичић
договор
Стручно веће
Објављивање школског часописа
израда часописа
Р. Марјановић
Избор тема за матурске радове
договор
Стручно веће
Извођење новогодишње представе
представа
Г. Даниловић и
Љ. Смиљанић
Прослава Савиндана
свечана академија
Стручно веће
Посета зимском семинару за српски
језик
посета
по договору
посета
Стручно веће
разговор
Стручно веће
разговор
Стручно веће
Посета сајму књига у Београду
Организовање фестивала
документарног филма
новембар
Припрема новогодишње представе
Посета позоришном фестивалу
Учешће на литерарном конкурсу
Договор о одржавању огледних
часова
децембар
јануар
Посета огледних часова
фебруар
Анализа успеха у првом
полугодишту
Анализа огледних часова
65
март
Анализа посећених семинара
разговор
Стручно веће
Школско такмичење
организација,
дежурство,
прегледање
Стручно веће
Окружно такмичење
припрема и учешће
ученика
Стручно веће
подела задужења
Припрема књижевних сусрета „На
пола пута“
април
Стручно веће
Окружно такмичење
учешће
Стручно веће
Школско такмичење рецитатора
такмичење
М. Благојевић
књижевне вечери,
организација часова
Књижевни сусрети „На пола пута“
мај
Р. Марјановић
Општинско такмичење рецитатора
припрема и учешће
Избор тема за матурски писмени
испит
анализа и одабир
М. Благојевић
Стручно веће
јуни
август
Матурски писмени испит
дежурство,
прегледање,
оцењивање
Стручно веће
Анализа посећених семинара
разговор
Стручно веће
Објављивање школског часописа
израда часописа
Р. Марјановић
Подела часова за наредну школску
годину и подела задужења за секције
договор
Стручно веће
Анализа рада Стручног већа и избор
новог председника
разговор
Стручно веће
организовање и
реализација
Стручно веће
избор радова
Стручно веће
Поправни испит
У току
Учешће на литерарним конкурсима
66
школске
године
Организовање књижевних вечери
припрема и
реализација
Организовање тематских изложби
припрема и
реализација
Стручно усавршавање
посета семинара
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
2. Стручно веће наставника страних језика
Председник стручног већа Светлана Гавриловић
Време
реализације
Активност / теме
Начин реализације
Носиоци реализације
Август/
Септембар
Конституисање стручног већа
састанак
Стручно веће за страни
језик
Подела предмета на наставнике
састанак
Стручно веће за страни
језик
Избор уџбеника
састанак
Стручно веће за страни
језик
Договор о изради месечних
планова и програма као и
глобалних годишњих планова
рада
састанак
Стручно веће за страни
језик
Договор о времену одржавања
састанака, реализација
писмених задатака и вежби,
организовању додатног и
допунског рада
састанак
Стручно веће за страни
језик
Обука за ученике и
професоре,припрема и
реализација програма
Невенка Демировић и
Светлана Гавриловић
Цоннецтинг цлассроомс
67
Октобар
Новембар
Хоризонтална евалуација
Посета часовима
Бранка Вукић и Душко
Мијаиловић
Обележавање Европског дана
језика
акција
Стручно веће за
енглески језик
Обележавање народне традиције
и веровања везаних за месеце у
години⃰
постери
Стручно веће за
енглески језик
Реализација наставних садржаја
састанак
Стручно веће за страни
језик
Додела награда
Уручење медаље
Борка Весовић
Сарадња са другим стручним
већима
састанак
Стручно веће за страни
језик
ДЕЛФ
курс
Борка Весовић
Гимназијска трансверзала
квиз
Стручно веће за
енглески језик
Организација семинара за
наставнике енглеског језика на
нивоу региона
семинар
Стручно веће за
енглески језик
Посета Сајму књига
посета
Стручно веће за страни
језик
Анализа успеха ученика на крају састанак
И квалификационог периода
Стручно веће за страни
језик
Хоризонтална евалуација
Посета часовима
Борка Весовић, Добрина
Пејовић
Огледни час из француског
језика
Огледни час
Борка Весовић
Стручно усавршавање
наставника
семинар
Стручно веће за страни
језик
реализација поетско-музичке
вечери (енглески језик)
Забавно-музичко вече
Стручно веће за
енглески језик
Обележавање шкотског
националног празника St
Постер,квиз
Стручно веће за
енглески језик
68
Andrew’s Day
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Реализација наставних сарџаја
састанак
Стручно веће за страни
језик
Хоризонтална евалуација
Посета часовима
Бранкица Скорковић,
Невенка Демировић
Преглед додатног и допунског
рада са ученицима
састанак
Стручно веће за страни
језик
Огледни час из енглеског језика
Огледни час
Бранкица Скорковић
Реализација поетско-музичке
вечери (руски језик)
Музичко вече
Стручно веће за руски
језик
Анализа успеха ученика на крају састанак
И полугодишта
Стручно веће за страни
језик
Анализа ваннаставних
активности
састанак
Стручно веће за страни
језик
Стручно усавршавање
наставника
семинари
Стручно веће за страни
језик
Реализација наставних сарџаја
састанак
Стручно веће за страни
језик
Хоризонтална евалуација
Посета часовима
Светлана Гавриловић,
Душанка Никачевић
Огледни час из руског језика
Огледни час
Бранка Вукић
Такмичење – Франкофона песма
такмичење
Борка Весовић
Школско такмичење из
енглеског језика
такмичење
Стручно веће за
енглески језик
Регионално такмичење из
енглеског језика
такмичење
Стручно веће за
енглески језик
Расписивање литерарног
конкурса на енглеском језику
конкурс
Стручно веће за
енглески језик
Припрема и реализација
музичке вечери на француском
језику
Музичко вече
Стручно веће за
француски језик
Анализа успеха ученика на крају састанак
3. квалификационог периода
Стручно веће за страни
језик
Реализација наставних садржаја
Стручно веће за страни
језик
састанак
69
Мај
Јун
Јул
Републичко такмичење из
енглеског језика
такмичење
Стручно веће за
енглески језик
ЕЛТА конференција
конференција
Стручно веће за
енглески језик
Додела награда на литерарном
конкурсу из енглеског језика
Додела награда
Стручно веће за
енглески језик
Припрема матурских испита
Избор тема за
матурски рад,
менторски рад са
ученицима; избор
текстова за матурски
испит
Стручно веће за страни
језик
Реализација наставних садржаја
састанак
Стручно веће за страни
језик
Припрема и реализација
поетско-музичке вечери на
руском језику
Музичко вече
Стручно веће за руски
језик
Огледни час из енглеског језика
час
Невенка Демировић
Реализација матурских испита
Прегледање и
оцењивање матурских
радова; прегледање и
оцењивање матурских
испита
Стручно веће за страни
језик
Реализација наставних сарџаја
састанак
Стручно веће за страни
језик
Анализа успеха ученика на крају састанак
2. полугодишта
Стручно веће за страни
језик
Анализа исхода и реализације
планираних циљева
састанак
Стручно веће за страни
језик
Анализа ваннаставних
активности
састанак
Стручно веће за страни
језик
Организација разредних испита
састанак
Стручно веће за страни
језик
Анализа оствареног у домену
стручног усавршавања
састанак
Стручно веће за страни
језик
Анализа рада Стручног већа
састанак
Стручно веће за страни
језик
70
Август
Организација поправних испита
Организација усменог
и писменог дела
поправног испита
Стручно веће за страни
језик
Конституисање новог стручног
већа и избор председника
састанак
Стручно веће за страни
језик
Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: свеска стручног већа,
директор школе, школски педагог, педагошки надзор, сродна стручна већа
Активности се реализују током целе школске године
Време реализације ових активности зависи од планова Француског културног центра у Београду
односно ЕЛТА-е – Удружења наставника енглеског језика Србије
3. Стручно веће наставника друштвених наука
Председник стручног већа Соња Златић
Време
реализ
ације
Активности/теме
Начин
реализације
Усвајање поделе предмета на наставнике
август
Предлог структуре 40-часовне радне недеље за
чланове већа
Предлог плана рада Стручног већа за школску
2011/2012. годину
Избор руководиоца Стручног већа за школску
2011/2012. годину
Договор о коришћењу уџбеника
71
презентације,
разговор,
дискусије,
договор
Носиоци
реализације
професори
психологије,
социологије,
филозофије
педагог и
директор
Усвајање структуре 40- часовне радне недеље
Усвајање плана рада Стручног већа за школску
2011/2012.годину
презентације,
разговор,
дискусије,
договор
професори
историје,псих
ологије,
социологије,
филозофије
педагог и
директор
анализа,
разговор,
договор
чланови
Стручног
већа,
културни
радници,
управа школе
презентације,
разговор,
дискусије,
договор
професори
друштвених
наука,
културни
радници
септембар
Договор о коришћењу уџбеника и набавци
стручне литературе
Договор о уређењу кабинета и избор задуженог
наставника
Усвајање плана одржавања огледних часова
Организација рада додатне, допунске наставе и
секција
Одржавање кабинета
октобар
Разматрање могућности за координацију у
реализацији наставних планова у оквиру актива
друштвених наука
Договор о усавршавању критеријума и
благовремености оцењивања
Планирање и израда тестова и изједначавање
критеријума
Учешће на наградним конкурсима
Одржавање огледног часа
новембар
Присуство часовима у оквиру Актива
друштвених наука
Сарадња са установама културе
Анализа рада и успеха ученика на крају првог
класификационог периода
Предлог мера за побољшање успеха
72
децембар
Припрема тема за матурске радове и упознавање
ученика са литературом
јануар
Учешће на семинарима
професори
друштвених
наука
разговор,
дискусије,
договор
професори
друштвених
наука
разговор,
дискусије,
договор
професори
друштвених
наука,
директор
разговор,
дискусије,
договор
професори
друштвених
наука
разговор,
дискусије,
договор
професори
друштвених
наука
Припрема за такмичење
Менторски рад са ученицима
фебруар
разговор,
дискусије,
договор
Сарадња са члановима Актива друштвених наука
и усаглашавање оцењивања
Размена информација са семинара
Огледни час
Предлог мера за побољшање успеха ученика
Анализа оствареног успеха
март
директор,
педагог,
професори
друштвених
наука
Припрема за такмичења (избор ученика)
Анализа рада за прво полугође
Набавка нових учила и модернизација наставе
Анализа менторског рада са ученицима
април
разговор,
дискусије,
договор
Анализа уједначености оцењивања
Резултати општинског и окружног такмичења
мај
Припрема за спровођење матурских испита и
прегледање радова
Анализа рада допунске и додатне наставе и рада
секција
Анализа посећених семинара
73
Анализа рада Стручног већа за 2011/2012.
јун
Предлог поделе предмета на наставнике за
наредну школску годину
разговор,
дискусије,
договор
професори
друштвених
наука,
директор
Одбрана матурских радова
4. Стручно веће наставника историја
Председник већа Душица Илић
Врем
е
реал
изац
ије
Активности/теме
август





септембар

Начин
реализације
Носиоци
реализације
Усвајање поделе предмета на наставнике
Предлог структуре 40-часовне радне недеље
за чланове Стручног већа
Предлог плана рада Стручног већа за
школску 2011/2012. годину
Избор руководиоца Стручног већа за
школску 2011/2012. годину
презентације,
разговор,
дискусије,
договор
професори
историје,
педагог и
директор
Усвајање структуре 40- часовне радне
недеље
Усвајање плана рада Стручног већа за
школску 2011/2012. годину
презентације,
разговор,
дискусије,
договор
професори
историје,
педагог и
директор

Договор о коришћењу уџбеникаи набавци
стручне литературе

Договор о уређењу кабинета и избор
задуженог наставника

Усвајање планаодржавања огледних часоватема Источна криза 1875-1878
74
октобар


новембар





анализа,
Разматрање могућности за координацију у
реализацији наставних планова у оквиру
разговор,
актива друштвених наука и регионалне
договор
сарадње са гимназијама у Требињу и
Никшићу
Договор о усавршавању критеријума и
благовремености оцењивања
Планирање и израда тестова и изједначавање
критеријума оцењивања
Учешће на наградним конкурсима
Одршавање огледног часа
Присуство часовима у оквиру Актива
друштвених наука
Сарадња са установама културе
април
март
фебруар
јануар
децембар

Припрема тема за матурске радове и
упознавање ученика са литературом
 Припрема за такмичења (избор ученика)
 Сарадња са члановима Актива друштвених
наука и усаглашавање оцењивања
Изложба матурских радова
презентације,
разговор,
дискусије,
договор
професори
друштвених
наука,
културни
радници
разговор,
дискусије,
договор
директор,
педагог,
професори
друштвених
наука



Анализа рада за прво полугође
Учешће на семинарима
Припрема за такмичење
разговор,
дискусије,
договор
професори
историје



Размена информација са семинара
Менторски рад са ученицима
Огледни час
разговор,
дискусије,
договор
професори
историје


Анализа оствареног успеха
Набавка нових учила и модернизација
наставе
Сарадња са Народном библиотеком
разговор,
дискусије,
договор
професори
друштвених
наука,
директор



Анализа менторског рада са ученицима
Анализа уједначености оцењивања
Резултати општинског и окружног
такмичења
разговор,
дискусије,
договор
професори
друштвених
наука

Припрема за спровођење матурских испита и
прегледање радова
Анализа рада допунске и додатне наставе и
рада историјске секције
разговор,
дискусије,
договор
професори
историје


мај
професори
историје,
културни
радници
75
јун


Анализа рада Стручног већа за 2011/2012
Предлог поделе предмета за наставнике за
наредну школску годину
разговор,
дискусије,
договор
професори
историје,
директор
5.Стручно веће наставника географије
Председник стручног већа Галечић Мирјана
Време
реализације
Активности
Начин реализације
Носиоци
реализације
-Избор председника стручног већа
Август
-Израда плана рада с.в.
Разговор, договор,
дискусија
-Чланови с.в.,
директор, пп служба
-Договор и разговор
-Чланови стручног
већа и директор
-Разговор и договор
-Чланови стручног
већа, директор
-Анализа, дискусија,
договор и разговор
-Чланови стручног
већа, директор, пп
служба, педагошки
колегијум
-Договор о коришћењу уџбеника
-Организација рада додатне, допунске
наставе и гео секције
Септембар
-Израда оперативних планова рада
-Одржавање кабинета
-Критеријуми оцењивања
Октобар
-Договор око извођења теренске
наставе
-Посета Сајму књига у Београду
-Анализа рада и успеха ученика на
крају првог класификационог периода
Новембар
-Предлог мера за побољшање успеха
-Разговор око извођења огледних
часова
Децембар
-Утврђивање тема за матурске
радове
-Договор и разговор
-Одређивање ментора
76
-Чланови стручног већа и
директор
Јануар
-Стручно усавршавање
-Разговор, договор,
дискусија
-Чланови с.в., директор,
пп служба
-Договор и разговор
-Чланови стручног већа и
директор
-Разговор и договор
-Чланови стручног већа,
директор
-Анализа, дискусија,
договор и разговор
-Чланови стручног већа,
директор, пп служба,
педагошки колегијум
- Дискусија и
разговор
- Чланови стручног већа
и директор
-Анализа, дискусија,
договор и разговор
-Чланови стручног већа,
директор, пп служба,
педагошки колегијум
-Анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта
Фебруар
-Предлог мера за побољшање
успеха ученика
-Географски семинар
Март
Април
-Излет по договору у локалној
средини
-Анализа успеха на крају другог
класификационог периода
-Консултације са матурантима
Мај
-Анализа посећених семинара
-Одбрана матурских радова
Јун
-Предлог поделе часова за школску
2012/2013. год.
Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: свеска стручног већа,
директор школе, школски педагог, педагошки надзор, одељенски старешина, предметни наставници.
6. Стручно веће наставника биологије, физике и хемије
Председник стручног већа Милица Зарић
Време
реализације
Начин
реализације
Активности
77
Носиоци
реализације
септембар
Договор у вези литературе, наставних
средстава и наставних метода, као и облика
рада на часовима биологије.
Разговор
октобар
Договор вези литературе, наставних
средстава и наставних метода, као и облика
рада на часовима биологије.
Разговор договор
Чланови
стручног већа
новембар
Анализа успеха на крају првог
класификационог периода; предлози за даљи
рад и сарадњу.
Разговор договор
Чланови
стручног већа
децембар
Уједначавање критеријума оцењивања;
међусобна посета часовима међу члановима
стручног већа.
Разговор договор
Чланови
стручног већа
јануар
Предлози за даљи рад и сарадњу; подела
тема за матурске радове.
Разговор договор
Чланови
стручног већа
фебруар
Припреме за такмичење (теме
истраживачких радова).
Разговор договор
Чланови
стручног већа
март
Припреме за такмичење (израда
истраживачких радова), припрема за тест на
регионалном такмичењу; уједначавање
критеријума оцењивања; регионално
такмичење.
Разговор договор
Чланови
стручног већа
април
Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода; анализа
регионалног такмичења.
Разговор договор
Чланови
стручног већа
мај
Републичко такмичење; предлагање коначне
верзије матурских радова; уједначавање
критеријума оцењивања и тежине завршних
тестова знања.
Разговор договор
Чланови
стручног већа
јун
Анализа успеха на крају школске 2011/12.г.
Разговор договор
Чланови
стручног већа
78
Договор
Чланови
стручног већа
7. Стручно веће наставника хемије
Председник стручног већа Драгица Селаковић
Време реализације
Август
Активности
-Усвајање поделе предмета на
наставнике
Начин реализаци
Носиоци реализације
Разговор,
Чланови стручног
договор.
већа, директор
-Избор председника
ПП служба
стручног већа
-Предлог структуре
40-часовне радне недеље
-Договор о коришћењу
уџбеника и одговарајућих
приучника
Септембар
Претплата на стручне
Разговор,
Разговор,
часописе
договор
договор
-Договор о одржавању и
Разговор,
Чланови стручног
опремању лабараторије
договор
већа, директор
Анализа ,
Чланови стручног
-Одржавање и опремање
кабинета
-Израда опративних
планова рада
Октобар
-Посета сајму књига
-Редовност оцењивања и
усаглашеност
Новембар
критеријума
-Први класификациони
79
период –анализа,успех
дискусија,
већа, директор,
ученика
договор.
ПП служба,
-Мере побољшања успеха
Педагошки
колегијум.
-Реализација допунске и
додатне наставе
Децембар
Утврђивање тема за
Договор,
матурске радове
разговор
Чланови стручног
већа, директор
-Стручно усавршавање
-Одређивање ментора за
матурске радове
Јануар
-Анализа васпитнорада на
образовног
Дискусија,
разговор,
Фебруар
крају првог полугодишта
Чланови стручног
већа,
директо
договор
-Мере за побољшање успеха
Март
-Договор око припреме деце за
регионално такмичење
Договор,
Чланови стрчног
разговор
већа
-Други класификациони
Анализа,
период-анализа успеха
разговор,
Чланови стручног
већа,
-Мере за побољшање успеха
договор
-Текућа питања
Април
директор
-Семинар из хемије у организацији
Хемијског факултета,Београд
-Регионално такмичење из хемије
Мај
Јун
-Републичко такмичење из хемије
Договор,
-Анализа квалитета семинара
анализа
-Одбрана матурских радова
Разговор ,
-Анализа остварених резултата
анализа,
-Сређивање абараторије
договор
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа,
директор,
Педагошки
80
-Предлог поделе часова
колегијум
Начин праћења реализације програма стучног већа и носиоци праћења:
Записник Стручног већа, ПП служба, директор
8. Стручно веће наставника физике
Председник стручног већа Цмиљка Васовић
Време
реализације
Активности
- Избор председника
Стручног већа
- Усвајање поделе часова
Начин реализације
Носиоци реализације
разговор, договор,
дискусија
чланови Стручног већа,
директор, педагошка
служба, Педагошки
колегијум
разговор, договор
чланови Стручног већа,
директор
разговор, договор,
чланови Стручних већа
- Организација рада секција,
допунске и додатне наставе
- Структура 40-то часовне
недеље (задужења за
наставнике)
август
- Израда плана рада Стручног
већа
- Израда оперативних планова
рада
септембар
- Договор о коришћењу
уџбеника и одговарајућих
приручника
- Претплата на стручне
часописе
- Фестивал науке
- Одржавање и опремање
кабинета
- Разматрање усаглашености
критеријума и редовност
81
оцењивања
октобар
дискусија
природних наука,
директор
анализа, дискусија,
договор, разговор
чланови Стручног већа,
директор, педагошка
служба, Педагошки
колегијум
разговор, договор
чланови Стручног већа,
директор
- Опремање
мултидисциплинарне
учионице (кабинета) за
природне науке
- Посета Сајму књига
- Анализа успеха ученика из
физике
- Стручно усавршавање
новембар
- Реализација допунске и
додатне наставе и рада
секције
- Разговор у вези огледних
часова
- Утврђивање тема за
матурске радове из физике
- Одређивање ментора за
израду матурских радова
децембар
- Семинари
- Анализа васпитнообразовног рада на крају
првог полугодишта
разговор, договор
чланови Стручног већа,
директор, педагошка
служба
јануар
- Општинско такмичење из
физике
фебруар
- Договор у вези стручног
предавања
дискусија,
разговор, договор
- Регионално такмичење
- План реализације
лабораторијских вежби
договор, анализа
чланови Стручног већа,
директор, педагошка
служба
чланови Стручног већа,
директор, педагошка
служба
март
април
- Анализа успеха на крају
другог тромесечја,
уједначеност критеријума,
редовност оцењивања
договор, анализа
- Фестивал науке
- Разговор о одласку на
82
чланови Стручног већа,
директор, педагошка
служба, Педагошки
колегијум
Републички семинар
- Анализа квалитета семинара
и размена информација до
којих се дошло на семинару
мај
анализа, дискусија,
договор
чланови Стручног већа,
директор
разговор, анализа,
дискусија, договор
чланови Стручног већа,
Педагошки колегијум,
директор, педагошка
служба
- Републичко такмичење
- Одбрана матурских радова
из физике
- Анализа рада и остварених
резултата
- Прелог поделе часова за
наредну годину
јун
9. Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике
Председник стручног већа Марија Станковић
Време
реализације
август/
септембар
Начин
реализације
Активности/теме
- Избор председника стручног већа
- Израда глобалних годишњих планова рада
- Избор уџбеника и збирки задатака који ће се
користити у овој школској години
- Набавка стручне литературе и наставних
средстава и претплата на стручне часописе
- Договор о уређењу и одржавању кабинета и
избор задужених наставника
- Усвајање плана стручног већа за школску
2011/12.
- Договор о времену одржавања састанака
- Договор о планирању и реализација писмених
задатака и вежби
- Договор о организовању додатног и допунског
рада и секција
- Стручно усавршавање-анализа семинара
посећених у предходној школској години и
предлог семинара које би требало посетити
83
предлози,
анализа,
дискусија,
договор
Носиоци
реализације
чланови
стручног већа,
педагог и
директор
школе
октобар
- Анализа успеха наших ученика који су
анализа,
полагали математику на пријемним испитима за
дискусија,
упис на факултет
- Договор о благовременом оцењивању
договор
(редовност оцењивања) и усклађивање
критеријума оцењивања
- Усаглашавање задатака за контролне и писмене
задатке
- Посета сајму књига
чланови
стручног већа
посета
новембар
децембар
јануар
- Анализа успеха ученика из математике и
рачунарства и информатике на крају првог
класификационог периода
- Упоређивање оцена ученика првог разреда са
оценама донетим из основне школе и
постигнутим резултатима на пријемном испиту
- Договор о одржавању огледних часова
анализа,
дискусија,
договор
- Припреме за матурски испит (избор тема и
предлози,
одређивање ментора) из математике и
дискусија,
рачунарства и информатике и упознавање
ученика са потребном литературом
договор
- Договор о међусобној посети часовима
- Припрема за такмичења (договор са ученицима)
- Стручно усавршавање
-Анализа успеха ученика из математике и
рачунарства и информатике на крају првог
полугодишта и предлог мера за побољшање
успеха
чланови
стручног већа
чланови
стручног већа
посета семинарима чланови
стручног већа,
педагог и
директор
анализа,
школе
дискусија,
- Анализа усклађености критеријума оцењивања
- Анализа реализције допунске и додатне наставе договор
и рада секције
- Oпштинско такмичење
фебруар
- Извештај са семинара
- Окружно такмичење из математике
договор,
стручног већа
дискусија
март
- Државно такмичење из математике
- Окружно такмичење из рачунарства и
информатике
- Математчко такмичење „Мислиша 2012“
84
договор
чланови
стручног већа
април
- Анализа успеха ученика из математике и
рачунарства и информатике на крају другог
класификационог периода
- Анализа уједначености оцењивања
анализа,
чланови
стручног већа
дискусија,
договор
мај
јун
август
у току
школске
године
- Математички турнир
- Припрема писменог матурског испита из
математике (припрема и избор задатака)
предлози,
- Реализација матурског испита из математике и
рачунарства и информатике
- Предлог поделе часова за наредну школску
годину
- Анализа остварених резултата
- Анализа рада Стручног већа
договор,
- Организација поправних испита
- Усвајање поделе часова
- Предлог структуре и распореда обавеза у
оквиру радне недеље (задужења за наставнике)
- Избор председника стручног већа
предлози,
дискусија,
- Међусобна посета часовима
- Посета огледних часова
-Стручно усавршавање
посета часовима
чланови
стручног већа
договор
чланови
стручног већа
предлози,
дискусија,
анализа
чланови
стручног већа,
педагог и
директор
школе
договор
посета семинарима
чланови
стручног већа
-Сарадња са другим стручним већима
предлози,
дискусија, анализа,
договор
- Организовање предавања и посета
презентацијама факултета
* Начини праћења реализације програма стручног већа: свеска стучног већа, присуство
носиоца праћења састанцима и активностима стручног већа
* Носиоци праћења реализације програма стручног већа: председник стучног већа, директор
школе, педагог, стручно-педагошки надзор
10. Стручно веће наставника музичке културе, ликовног васпитања, физичког васпитања и
веронауке
Председник стручног већа Биљана Спаловић
Време
Начин
Активности
Носиоци реализације
реализације
реализације
85
Време
Начин
Активности
Носиоци реализације
реализације
август
реализације
- Анализа успеха на крају
разговор,
Чланови стручног
школске године
договор,
већа, директор, ПП
- Подела предмета на наставнике
дискусија
служба, педагошки
- Подела часова
колегијум
- 40-то часовна радна недеља
- Избор председника Стручног
већа
- Рад ликовне секције и хора
септембар
- Усвајање програма рада
разговор,
чланови Стручног
Стручног већа
договор,
већа, директор
- Усвајање предлога уџбеника
постављање
- Усаглашавање критеријума
изложбе
оцењивања
октобар
новембар
- Договор око уређења кабинета
разговор,
чланови Стручног
- Семинари
договор,
већа, директор
- Учествовање хора на саборовању хорова
Жичке епархије
наступ хора
- Анализа успеха на крају првог
разговор,
чланови Стручног
класификационог периода
дискусија,
већа, директор,
- Анализа реализације плана и
посете
Педагошки
програма
изложбама
колегијум,
- Посете изложбама, установама
педагошка служба
културе
- Ликовна секција (редовне
активности)
86
Време
Начин
Активности
Носиоци реализације
реализације
децембар
реализације
- Матурске теме (утврђивање)
разговор,
чланови Стручног
- Договор о прослави Савиндана
договор
већа, директор
- Анализа успеха на крају првог
анализа,
чланови Стручног
полугодишта
организација
већа, директор,
- Учешће на конкурсима и
концерта
Педагошки
- Ликовна секција и хор
јануар
такмичењима
колегијум
- Семинари
- Светосавски концерт и
Светосавска академија (учешће
хора)
фебруар
- Секција и хор (редовне
разговор,
чланови Стручног
активности)
анализа,
већа, директор,
- Предлози за унапређење
договор
педагошка служба
- Консултације са матурантима
разговор,
чланови Стручног
- Посете установама културе
договор, јавни
већа, директор
- Јавни наступ хора (републичко
наступ хора
наставе и побољшање успеха
- Самовредновање
март
такмичење)
април
- Анализа успеха на крају другог
разговор,
чланови Стручног
тромесечја
анализа,
већа, директор,
- Редовност и начин оцењивања
дискусија
педагошка служба
- Учешће на конкурсима
- Изложбе, ликовна секција
87
Време
Начин
Активности
Носиоци реализације
реализације
мај
реализације
- Изложба ђачких радова у холу
разговор,
чланови Стручног
школе
договор
већа, директор
- Анализа рада Стручног већа у
разговор,
чланови Стручног
овој школској години и сугестије
анализа
већа, директор,
- Годишњи концерт хора
јун
педагошка служба,
педагошки
колегијум
11. Стручно веће наставника физичког васпитања
Председник стручног већа Владимир Пејчић
Време
реализације
август
Активности/теме
Начин
реализације:
- Избор председника Стручног већа
- разговор, договор
и дискусија
- Израда плана рада
- Подела послова до 40 часова
недељно
- Организација рада секција
88
Носиоци реализације
чланови Стручног већа,
директор и педагошка
служба.
септембар
октобар
- Израда оперативних планова рада
- Одржавање и опремање кабинета
разговор, договор,
дискусија и
обилазак
фискултурних сала
чланови Стручног већа и
директор.
- Разматрање и усаглашавање
критеријума оцењивања
разговор, договор,
дискусија.
чланови Стручног већа,
директор.
анализа, дискусија,
разговор.
чланови Стручног већа,
директор и педагошка
служба.
разговор, договор.
чланови Стручног већа
дискусија, разговор,
договор.
чланови Стручног већа,
директор и педагошка
служба.
договор и анализа.
чланови Стручног већа.
договор и анализа.
чланови Стручног већа,
директор и педагошка
служба.
анализа, договор.
чланови Стручног већа.
разговор, анализа и
договор.
чланови Стручног већа,
педагошка служба и
директор.
- Посета сајму књига
новембар
- Анализа рада и успеха ученика на
крају првог класификационог
периода
- Предлог мера за побољшање
успеха
- Анализа реализације наставних
планова и програма
децембар
- Припрема ученика за спортска
такмичења
- Стручно усавршавање
фебруар
- Анализа васпитно образовног рада
на крају првог полугодишта
- Општинско такмичење из
спортских дисциплина
март
- Регионална такмичења
- План реализације спортских
активности
април
- Анализа рада на крају другог
класификационог периода
- Спортска такмичења
мај
- Анализа квалитета семинара
- Републичко такмичење
јун
- Анализа рада остварених резултата
- Предлог поделе часова за наредну
школску годину
89
6.1.4. Програм рада стручних актива – Стручни актив за развојно планирање
Крајем школске 2011/12. године формиран је нови Стручни актив за развојно планирање који
је приступио изради Школског развојног плана за перид од 2011. до 2016. године. Нови Школски
развојни план обухвата развојне циљеве који се односе на све дате кључне области: 1. Годишњи
програм и годишњи план рада, 2. Настава и учење,
3. Постигнућа ученика, 4. Подршка
ученицима, 5. Етос, 6. Стручно усавршавање и
7. Руковођење и управљање. У оквиру
сваког развојног циља направљени су акциони планови који садрже одговарајуће задатке и
активности.
Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе, планирање
хоризонталне и вертикалне корелације, превазилажење наставе која је пртежно заснована на
предавањима, постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и наставних
средстава, усаглашавање критеријума оцењивања уз пратећење утврђених стандарда, на нивоу
стручних и сродних већа у циљу сузбијања разлика при оцењивању, подршка и помоћ ученицима
при превазилажењу тешкоћа на које наилазе,
сензибилисање ученика и запослених за
квалитетније међусобне односе ради стварања подстицаје радне атмосфере, подстицање и
развијање социјалних вештина код ученика за конструктивно решавење проблема, толерантно
понашање, ненасилну комуникацију и развијање другарства, стварање препознатљивог статуса и
угледа школе, обезбеђивање савременог, сручаног, мотивисаног и за реформу спреманог
наставног кадара, побољшање материјално-техничких услова Школе и транспарентно руковођење
су активности које је Стручни актив планирао и на чијем ће остварењу радити наредних година.
По истицању период ивршиће се и самовредновање Школског развојног плана, његове
реализације и постигнутих ефеката.
Чланови Актива за развојно планрање су:
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Славко Марковић, заменик директора
4. Душанка Никачевић, професор енглеског језика
5. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информат.
6. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књиж.
7. Цмиљка Васовић, професор физике
8. Гордана Даниловић, професор српског језика и књиж.
9. Славка Живанић, професор математике
10. Биљана Грујичић, професор српског језика и књиж
11. Ана Лапчевић, представник родитеља
12. Милош Миливојевић, представник локалне заједнице
13. Јована Ђуровић, представник ученика
90
6.1.4.1. Акциони план рада Актива за развојно планирање
Да би се предвиђене активности реализовале у наредном трогодишњем периоду Актив за
ШРП је издвојио кораке које треба предузети у току школске 2011/2012.године.
1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе.
Активности/теме
- Унапређење Годишњег плана рада
Школе.
Време
реализације
Септембар
сваке школске
године
Начин
реализације:
Радни састанци
стручних и
сродних већа
Носиоци
реализације
Директор,
педагог
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и наставних средстава уз
активно коришћење и уважавање наставникове живе речи. Постизање континуитета при
оцењивању.
Наставни планови треба да обезбеђују
повезаност и координацију наставних
садржаја како у оквиру одређеног
предмета, тако у сродних наставних
предмета, и то: хорзонталну корелацију и
вертикалну корелацију
- Реализација угледних и огледних часова
применом активних метода у оквиру
спровођења различитих видова
индивидуализације и диференцијације
наставе
Tоком
школске
године
Tоком
школске
године
- Развијањем личне одговорности
ученика за сопствено напредовање и
постигнуте резултате редуковати
репродуктивни приступ учењу
Одржавање
угледних и
огледних часова,
усаглашавање
критеријума
оцењивања
(радни састанци)
- Усаглашавање критеријума оцењивања
уз пратећење утврђених стандарда, на
нивоу стручних и сродних већа, какао би
се сузбиле разлике у оцењивању
предметних наставника
- Унапређивање планирања и реализације
допунске наставе
На састанцима
стручних и
сродних већа
успостављање
могућих
корелација,
Предметни
наставници,
актив за школско
развојно
планирање,
Стручна већа,
тим за
самовредновањe
рада школе,
педагошки
колегијум,
Реализација теме
на наставничком
већу
Tоком
школске
године
Tоком
школске
године
Континурано
при свим
облицима
образовноваспитног рада
Стручна већа
Педагог
3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Јавном промоцијом ученика такмичара и њихових постинућа мотивисати и ученике и наставнике
на квалитетнији наставни рад.
Активности/теме
Време
91
Начин
Носиоци
реализације
- Јавна промоција постигнућа ученика и Јун
наставника
реализације
Контакт са
ученицима
-Мотивисати ученике за самообразовање
и самоучење - промена односа ученика Током
према учењу. Редуковати репродуктивни школске
године
приступ учењу.
- Направити базу података школских
постигнућа ученика и на основу тога
август
континуирано пратити напредак школе у
наредном периоду 2011-2015. године.
Организовати једно Републичко
такмичење из наставних предмета
заступљених у Гимназији.
реализације:
током
школске
године
Одељењске
старешине,
директор школе,
Континуирано на школски педагог
часовима
редовне наставе
прикупљање
података,
анализа и
бележење
података
Одељењске
старешине,
педагог
Аплицрање,
организација и
реализација
Стручно веће за
област предмета
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
1. Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне односе у циљу
стварања подстицаје радне атмосфере.
Активности/теме
Време
реализације
- Подстицање и развијање социјалних током
вештина код ученика за конструктивно школске
решавење
проблема,
толерантно године
понашање, ненасилну комуникацију,
солидарност, развијање другарства и сл.
Подршка личном и социјалном развоју
ученика
током
- Пружање помоћи и подршке ученицима
школске
при избору даљег образовања.
године
- Унапређивање рада ђачког парламента
током
- Подтицати и омогућавати све видове школске
програма размене (недељна, месечна године
годишња) ученика.
Начин
реализације:
Носиоци
реализације
Контакт са
ученицима путем
разговора,
предавања,
дебата, трибина
ТЗБ, ШРТ,
одељењске
старешине,
директор школе,
школски педагог
Организација
презентација
факултета и
виших школа
Предметни
наставници,
директор,
педагог
Информисање
ученика о
програмима
размене,
састављање
препорука
Предметни
наставници,
директор,
педагог
4. ЕТОС
1.Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем њених
основних и посебних обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата рада наставника,
али и подизањем нивоа културе понашања.
Активности/теме
Време
реализације
92
Начин
реализације:
Носиоци
реализације
- Развијање и неговање позитивне радне
атмосфере и међуљудских односа у
Школи
Током
школске
године
- Презентовати школу путем Веб-сајта;
занчајне информације превести на
енглески језик; редовно га ажурирати
Током
школске
године
- Наставити и проширити сарадњу
Ужичке гимназије и школа у окружењу и
суседним земљама (хорске и друге
активности) и тежити ка томе да она
прерасте у традиционално дружење
Током
школске
године
- Промоција Школе на Сајму образовања.
Април/мај
Предавања,
семинари,
организација
дружења
Редовно
ажурирање сајта
Организација
сусрета
Организација
промоције,
штампа
рекламног
матерјала
Директор,
педагог
Тим за
ажурирање сајта
Директор,
предменти
наставници
Заменик,
педагог,
предметни
наставници,
ученици
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1.Обезбедити савремен, сручан, мотивисан и за реформу спреман наставни кадар, као и његов
развој кључних способности: самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски
рад, самосталност и сл.
Активности/теме
Време
реализације
- Развијати систем стручног усавршавања Током
и континуираног развоја наставника, школске
стручних сарадника и директора
године
- Подстицати професионални развој Током
наставника, стручних сарадника и школске
директора
године
- Развијени капацитети за креирање и
организовање наставе изборних предмета
Пре реформе
- Побољшање материјално-техничких
услова Школе - набавка школске опреме,
наставних средстава и дидактичких
Током
материјала
школске
године
Начин
реализације:
Посета
семинарим, увид
у стручну
литераруру,
састанци
стручних већа,
импементација
стечених знања у
наставне
садржаје
Носиоци
реализације
Стручна већа,
предметни
наставници,
директор школе
и школски
педагог
Набавка опреме
и наставних
средстава и
материјала
4. РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
Праведно, транспарентно и демократично руковођење са већим степеном одговорности у
управљању јавним средствима које ће допринети повећању ефикасности и успешности
остваривања постављених образовних циљева, али и континирано спровођење самовредновања и
вредновања рада.
93
Активности/теме
- Директор мора бити сратег,
организатор, контролор, комуникатор,
доносилац одлика, иноватор, мотиватор и
вођа школских тимова
- Самовредновање Школског развојног
плана, његове реализације и постигнутих
ефеката.
Време
реализације
Током
школске
године
На крају сваке
школске
године
Начин
реализације:
Носиоци
реализације
У свакодневном
раду
Директор,
заменик
Увид, радни
састанак
Тим за
самовредновање,
педагошки
колегијум
* Начини праћења реализације програма: свеске стручних већа, записници Педагошког
колегијума, извештаји тимова, Годишњи извештај.
Носиоци праћења: Наставничко веће, Школски обор, Педагошки колегијум, тим за
самовредновање рада школе.
6.1.5. Програм рада Педагошког колегијума
У сарадњи са директором Педагошки колегијум ће се старати о осигурању квалитета и
унапређивању образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана установе и другим мерама
за унапређивање и усавршавање наставе. Чланови овог стручног органа бавиће се и питањима
сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. У сарадњи са директором и
школским педагогом урађен је пресек досадашњег похађања стручних семинара са прецизном
евиденцијом. На основу података из ове базе, вршиће се планирање и програмирање учешћа на
семинарима чланова колектива.
Чланови Педагошког колегијума:
1. Живојин Павловић, директор
2. Славко Марковић, помоћник директора
3. Емилија Станковић, педагог
4. Мирјана Благојевић, професор српског језика и књижњвности
5. Гавриловић Светлана, професор енглеског језика
6. Марија Станковић, професор рачунарства и информатике
7. Соња Златић, професор социологије
8. Милица Зарић, професор биологије
9. ЦмиљкаВасовић, професор физике
10. Драгица Селаковић, професор хемије
11. Мирјана Галечић, професор географије
12. Јадранка Папић, професор историје
13. Владимир Пејчић, професор физичког васпитања
94
14. Биљана Спаловић, професор ликовне културе
План рада Педагошког колегијума:
јануар
септембар
Време
Активности/теме
Носиоци реализације
- Организационо – техничке
припреме за почетак нове школске
године
- Реализација ШРП
- Самовредновање и вредновање
рада школе
- Стално стручно усавршавање
наставника
- Текућа питања
- радни састанак
- Реализација ШРП
- Самовредновање и вредновање
рада школе
- Стално стручно усавршавање
наставника
- Текућа питања
- радни састанак
увид у пратећу
документацију
разговор,
консултације,
анализа и
бележење
података
чланови Педагошког
колегијума,
школској - радни састанак,
увид у пратећу
документацију,
разговор,
консултације,
анализа и
бележење
података
чланови Педагошког
колегијума,
- Анализа рада
2011/12. години
јул
Начин
реализације:
у
- увид у пратећу
документацију,
разговор –
консултације
анализа и
бележење
података
чланови Педагошког
колегијума,
Актив за школско
развојно планирање,
Тим за
самовредновање и
вредновање рада
школе
Актив за школско
развојно планирање,
Тим за
самовредновање и
вредновање рада
школе
Актив за школско
развојно планирање,
Тим за
самовредновање и
вредновање рада
школе
* Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума: евиденција у
писаној форми – свеска Педагошког колегијума.
* Носиоци праћења: директор школе, школски педагог, педагошки надзор
95
6.1.6. Програм рада стручних сарадника школе
6.1.6.1. Годишњи програм рада школског педагога
Структура Годишњег програма и плана рада и
операционализација послова по месецима
1. Планирање, програмирање и организовање образовно – васпитног рада (сарадња са
директором и другим ученисцима у образовно – васпитном процесу) (2-4);
2. Реализација наставног и образовног процеса (1-3)
3. Праћење и вредновање рада школе (1-3)
4. Унапређивање образовно – васпитног рада и сарадња са наставницима (5-7)
5. Рад и сарадња са ученицима (7-9)
6. Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика (1-3)
7. Аналитичко – истраживачки рад (2-4)
8. Рад у стручним органима (2)
9. Сарадња са стручним институцијама, локалном заједницом (0,5-1,5)
10. Припрема за рад (9)
11. Вођење педагошке документације (2)
12. Стучно усавршавање (1)
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА
Време
реализације
1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
јун септембар.
1. Учествовање у изради концепције Годишњег плана рада школе и изради
појединих његових делова.
2. Израда Годишњег извештаја о раду школе.
3. Израда Годишњег плана рада школског педагога.
4. Учешће у избору и конципирању ваннаставних и ваншколских активности.
5. Покушаји тематског планирања.
6. Учешће у изради планова и програма стручних органа школе.
7. Учешће у изради планова и програма стручног усавршавања запослених,
помоћ у конципирању евиденције о стручном усавршавању.
8. Учешће у изради плана и програма професионалне оријентације ученика,
као и његове релизације.
9. Ангажовање на изради плана и програма сарадње школе са породицом.
96
јун септембар
јун - јул
јун - август
ТШГ
јун – август
јун – август
10. Израда месечних планова рада педагога.
11. Помоћ наставницима у изради планова додатне наставе, одељењске
заједнице, одељењског старешине, секција, екскурзија и излета.
12. Планирање и реализација огледних и угледних часова, часова активне
наставе, примера добре праксе.
13. Вођење рачуна о примени педагошко-психолошких принципа у изради
распореда часова и смена, подели одељењских старешинства,
организовању ваннаставних активности.
14. Иницирање израде распореда писмених провера и упознавање ученика и
родитеља са тим распоредом.
25-30/31. с.
м.
јун –
септембар
ТШГ
јун – август
август/
септембар
2. УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И
ПРОГРАМА
2.1. Пружање помоћи наставницима у дидактичко - методичком концепирању
наставе (избору стратегија подучавања, наставних метода и облика рада).
ТШГ
2.2. Пружање помоћи наставницима у иновирању наставе (више активне
наставе,
више
кооперативних
облика
учења,
индивидуалне
и
ТШГ
индивидуализоване наставе, учења увиђањем, решавања проблема).
2.3. Иницирање и учешће (заједно са наставницима) у процесу подизања
квалитета и нивоа ученичких знања и оспособљавање ученика за решавање ТШГ
проблема, за практично примењивање знања, досезање нивоа анализе, синтезе
и евалуације.
2.4. Иницирање и пружање помоћи наставницима у креирању наставе, не само
као процеса преношења знања већ првенствено као кооперативног процеса
ТШГ
учења.
2.5. Промовисање захтева и праксе да се у школи у интелектуалној сфери не
остаје, углавном, само на развијању памћења, већ превасходно да се развија
ТШГ
мишљење.
2.6. Упознавање наставника са савременим дидактичко-методичким
иновацијама и помоћ и њиховој практичној примени.
ТШГ
2.7. Помоћ одељењским старешинама у квалитетном обављању ове важне
улоге.
2.8. Рад на активнијем укључивању родитеља, других појединаца, експерата,
институција и других ресурса локалне заједнице у образовно –васпитни рад
школе.
ТШГ
ТШГ
2.9. Реализација разних пројеката у којима школа учествује.
ТШГ
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
3.1. Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развоја
ученика.
3.2. Праћење организације образовно-васпитног рада школе, посебно праћење
ефеката иновативних подухвата и пројеката, као и ефикасности нових
организационих облика рада.
97
ТШГ
ТШГ
3.3. Праћење реализације циљева и задатака појединих наставних предмета и
области.
3.4. Израда анализа успеха и дисциплине ученика на класификационим
периодима (тромесечја, полугођа и крај школске године).
3.5. Координација и учешће у процесу самовредновања рада школе.
3.6. Праћење и вредновање успеха ученика у разним ваннаставним активностима,
званичним такмичењима, квалификационим испитима за упис ученика у средње
школе.
3.7. Упознавање
наставника са међународним и нашим истраживањима наставника којима се
утврђују ефекти наших школа, ученичким знањима и другом релавантном
проблематиком.
3.8. Праћење усклађености програмских захтева са узрасним карактеристикама
3.9. Праћење оптерећености ученика
3.10. Праћење поступака оцењивања ученика
3.11. Праћење корелације садржаја програма у оквиру једног или више наставних
предмета.
3.12. Пружање помоћи и подршке наставницима у процесу унапређивања
оцењивања ученика.
3.13. Промовисање значаја самовредновања и помоћ наставницима у примени
различитих техника и поступака самоевалуације.
3.14. Стално и систематско вреновање свог рада.
4. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА И САРАДЊА СА
НАСТАВНИЦИМА
4.1. Конкретизовање и операционализовање циљева и задатака образовноваспитног рад и у складу са њима одабирање одговарајућих садржаја, облика,
метода и средстава образовно-васпитног рада
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
4.2. Сталан и систематски рад на педагошко-дидактичко-методичком образовању
наставника
4.3. Указивање на неопходност веће заступљености активне наставе,
кооперативних облика наставе, индивидуализоване и диференциране наставе
ТШГ
4.4. Указивање и оспособљавање наставника за унапређивање наставне праксе ТШГ
кроз већу заступљеност учења путем увиђања, већу заступљеност решавања
проблема, практичну примењивост ученичких знања
4.5. Промовисање неопходности подизања квалитета знања наших ученика на ТШГ
ниво анализе, синтезе и евалуације и помоћ наставницима у овом процесу
4.6. Иницирање унапређивање наставног рада од процеса преношења знања ка
ТШГ
процесу учења
4.7. Пружање помоћи у стручном усавршавању наставника и њихово учешће у
семинарима, односно акредитовнаим програмима
ТШГ
4.8. Учешће у раду стручних тимова, већа и актива и школи и предузимање мера
за унапређивање њиховог рада
4.9. Анализирање часова редовне наставе и других облика образовно вапитног
рада којима је присуствовао педагог и сагледавање њихове дидактичко-методичке
заснованости
ТШГ
ТШГ
98
4.10. Испитивање узрока проблема који се јављају у образовно-васпитном раду
4.11. Осмишљавање рада са даровитим ученицима и онима који имају потешкоће
у образовно-васпитном раду
ТШГ
4.12. Упућивање наставника на коришћење литературе ради осавремењивања
наставног процеса
4.13. Рад са наставницима у остваривању задатака професионалне оријенације и ТШГ
унапређивању тог рада
4.14. Пружање потребне помоћи одељењским старешинама у квалитетном
обављању ове улоге (формирање и вођење ученичког колектива; предузимање
адекватних мера у случајевима поремећаја понашања; испитивање интересовања ТШГ
ученика и њихово укључивање у адекватне ваннастване активности; упознавање
са психолошко-педагошким карактеристикама ученика; припрема и реализација
родитељских састанака; заштита и унапређивање здравља ученика;
ТШГ
професионална оријентација ученика)
4.15. Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних часова и примера ТШГ
добре праксе
ТШГ
4.16. Учествовање у вредновању резултата образовно-васпитног рада и изради
ТШГ
критеријума и инструмената за објективно оцењивање ученика
ТШГ
4.17. Рад на уједначавању критеријума оцењивања
ТШГ
4.18. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао
5. РАД И САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА
5.1. Прикупљање података о ученицима и сагледавање социјалних и породичних ТШГ
услова
ТШГ
5.2. Израда инструмената потребних за праћење ученика
ТШГ
5.3. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и
ТШГ
понашању
5.4. Саветодавно – васпитни индивидулани и групни рад са ученицима
ТШГ
5.5. Професионално саветовање и информисање ученика
ТШГ
5.6. Упознавање ученика првог разреда са методама успешног учења
ТШГ
5.7. Учешће у откривању талентованих и надарених ученика и мере за њихов прво
полугодиште
развој
5.8. Индивидуални рад са ученицима који су учинили повреду радних и других ТШГ
обавеза
ТШГ
5.9. Помоћ у организацији и раду ученичког парламента
ТШГ
5.10. Формирање одељења првог разреда
Јули,август
5.11. Матуранти – организација, координација и праћење матурског испита; листе
март-мај
жеља за факултете и више школе
5.12. Идентификовање ученика првака који су се такмичили из одређених
99
предмета у основној школи
август
5.13. Пружање подршке и помоћи ученицима и ученичким организацијама у
њиховој тежњи за учешћем (партиципацијом) у школском жиоту и раду
ТШГ
5.14. Предузимање мера (у сарадњу са ученицима) у креирању школе као
ТШГ
пријатељског амбијента за живот и рад.
6. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И САВЕТОДАВНИ РАД
6.1. Прикупљање потребних података о ученицима
ТШГ
6.2. Индивидуални и групни саветодани рад са родитељима
ТШГ
6.3. Професионално информисање родитеља
ТШГ
6.4. Педагошко-психолошко образовање родитеља /општи родитељски састанци, ТШГ
предавања за родитеље/
ТШГ
6.5. Подршка и помоћ родитељима у осмишљавању слободног времена деце
6.6.Сарадња са родитељима у циљу обезбеђивања јединственог деловања на
ТШГ
ученике
ТШГ
6.7. Учешће у раду Савета родитеља
6.8. Подршка учешћу родитеља у разним пројектима разних организација који се ТШГ
реализују у школи или се баве проблемима деце, као и партиципација у свим
ТШГ
сегментима школског живота.
7. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
7.1. Прегледи, извештаји и анализе у вези са својим радом
ТШГ
7.2. Прегледи, извештаји и анализе за Стручна већа
ТШГ
7.3. Истраживање о адаптацији ученика првог разреда
2.
полугодиште
7.4. Испитивање социјалног статуса ученика другог разреда
1.
7.5. Анализирање успеха ученика на квалификационим испитима за успис у полугодиште
средње школе
ТШГ
7.6. Анализирање пролазности матураната на више школе и факултете
септембар
7.7. Учествовање и/или кординација у процесу самоврдовања рада школе
ТШГ
7.8. Праћење успеха ученика у средњој школи
ТШГ
7.9. Истраживање практичне примене знања и вештина стечених на многим
семинарима и едукативном програмима, у наставничкој пракси
ТШГ
7.10. Учешће у истраживањима и пројектима које други организују (актив
педагога, научне и просветне институције, друге школе, истраживачи и др.)
8. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА
100
ТШГ
8.1. Решавање актуелних васпитно – образовних проблема кроз рад стручних ТШГ
органа
ТШГ
8.2. Унапређивање рада стручних органа школе
8.3. Извештавање о резултатима обављених анализа, прегледа, испитивања и
ТШГ
предлагања одговарајућих мера
8.4. Унапређивање образовно – васпитне праксе (предлагање рационализације ТШГ
образовно – васпитног рада и примене ефикаснијих облика, метода и средстава,
ТШГ
наставних и других видова рада са ученицима)
8.5. Рад и/или координација у школском развојном тиму
ТШГ
8.6. Рад у стручним друштвима, органима и организацијама (Педагошко друштво
Србије, секције, активи...)
ТШГ
9. ПРИПРЕМА ЗА РАД
9.1. Припремање и планирање за све облике рада са ученицима, наставницима и
родитељима
9.2. Припремање и планирање предавања за ученике, наставнике и продитеље
9.3. Припремање и планирање анализа, саопштења, приказа...
9.4. Припремање материјала за поједина истраживања и израду инструмената
9.5. Планирање посете часовима
9.6. Припремање огледних предавања, иновативних часова, примера добре
праксе
9.7. Припремање праћења и проучавања потребне стручне литературе
9.8. Припремање процеса самовредновања рада школе
9.9. Припремање процедуре израде и остваривања школског развојног
планирања
9.10. Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и
стручним институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и
ван ње.
10. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
10.1. Сарадња са образовним, здравственим и социјалним институцијама и
другим установама које доприносе остваривању циља и задатака образовно –
васпитног рада (Министарство просвете, Школски диспанзер, Центар за
социјални рад, основне и средње школе, домови ученика, Црвени крст, Тржиште
рада, МУП, Регионални центар за таленте)
10.2. Сарадња са стручним установама које организују семинаре
10.3. Сарадња са Регионалним центром за стручно усавршвање
10.4. Успостављање сарадње са локалном заједницом и релизација заједничких
послова и акција
101
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
11. ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
11.1. Вођење документације о свом раду: планова (годишњи и месечни),
дневник рада, досијеа о раду са ученицима који захтевају посебан рад,
евиденција о раду са родитељима, евиденција о раду са наставницима,
документација о извршеном истраживачком раду, обављеним прегледима,
извештајима итд.
11.2. Учествовање у унапређивању школске документације, посебно оне која се
односи на планирање и праћење реализације програма рада школе; као и
документације о стручном усавршавању запослених у школи ''досијеи
наставника''
11.3. Ажурирање и вођење документације која се као доказ користи у процесу
самовредновања рада школе, као и документације о пројектима који се реализују
у школи, или су везани за школу
11.4. Вођење евиденције и документације о сарадњи са ученицима,
наставницима и родитељима
11.5. Вођење евиденције и документације о пројектима који се реализују у
школи, или су везани за школу
12.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
12.1. Рад на сопственом стручном усавршавању
12.2. Предлагање набавке стручне литературе и периодике; прављење прегледа
актуелних стручних чланака; прављење приказа актуелних књига и радова
12.3. Реализација програма педагошко-психолошког и дидактичко – методичког
усавршавања
12.4. Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадња
школских педагога и психолога (активи, секције, конгреси, Школска управа,
Педагошко друштво Србије, Институт за педагошка истраживања...)
12.5. Учествовање у менторском раду са приправницима
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
ТШГ
6.1.6.2. Програм рада библиотекара
Активности/теме










Састанак библиотекара са активом професора
српског језика и књижевности; договор о сарадњи
Израда годишњег плана рада школске библиотеке
Упознавање ученика првог разреда са школском
библиотеком и књижним фондом
Сређивање књижног фонда библиотеке
Текући послови
Организовање и одржавање књижевне вечери
Отпис старих и похабаних књига
Вођење библиотечких послова
Посета Сајму књига
Формирање библиотечке секције
102
Начин
реализације
Време
реализације
разговор, сарадња,
посета одељењима
септембар
књижевно вече,
посета, изложба
октобар




































Вођење библиотечког пословања
Учешће школских библиотекара на стручном
семинару
Обележавање Дана просветних радника
Текући послови
Систематско информисање корисника о новим
књигама и часописима
Упознавање ученика са добитником Нобелове
награде за књижевност за 2011. годину
Текући послови
Обележавање Дана Светог Саве
Вођење библиотечких послова
Сарадња са стручним активима
Текући послови
Вођење библиотечких послова
Пригодна изложба чланова библиотечке секције
Рад са матурантима у одабиру литературе за
израду матурског рада
Текући послови
разговор, сарадња,
изложба
новембар
разговор и остале
коришћене
активности и
методе
децембар
изложба,
обезбеђивање
литературе
јануар
Сарадња са Народном библиотеком
Обележавање Светског дана песништва
Рад са матурантима у одабиру литературе за
израду матурског рада
Текући послови
Обележавање Међународног дана дечје књиге
Сређивање књижног фонда
Рад на промоцији новонабављених књига у
школској библиотеци
Активности библиотечке секције у оквиру
књижевних сусрета „ На пола пута“
Текући послови
Сређивање књижног фонда
Рад на раздуживању корисника, ученика
четвртог разреда
Рад са матурантима
Текући послови
Сређивање администрације
Вођење библиотечких послова
Израда опомена и обавештења за ученике који
дугују књиге
Презентација рада библиотечке секције
Израда завршног извештаја о раду библиотеке
за школску 2011/12. годину
Текући послови
Припрема за израду Годишњег плана рада
Прикупљање књига од ученика који се нису на
време раздужили
Припрема библотеке за наредну школску годину
разговор, сарадња
6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
103
фебруар
изложба,
обезбеђивање
литературе и други
већ коришћени
методи
март
април
изложба,
обезбеђивање
литературе и други
већ коришћени
методи
мај
обезбеђење
литературе и други
већ коришћени
методи
већ раније
коришћени начини
и методе
реализације
јун
раније коришћени
начини и методе
реализације
август
6.2.1. Програм рада директора школе ( у складу са чланом 62. Закона о основама система
образовања и васпитања)
Време
реализације
Активности/теме
Начин реализације:
септембар
Припреме материјала за седнице Наставничког
већа Школског одбора и Савета родитеља
Припреме података за Министарство просвете
Контрола планирања свих видова образовноваспитног рада
Рад на припремама за планирање и извођење
екскурзије ученика
Пријем радника по конкурсу и упознавање
новопримљених професора са радом у школи
Разговор са одељењским заједницама првих
разреда
Општи родитељски састанци са родитељима
ученика првог разреда.
Општи родитељски састанци са родитељима
ученика који иду на екскурзије
Припрема и организација прославе Дана школе
Припремање материјала за седницу Наставничког
већа и Школског одбора
Контрола реализације активности из Годишњег
програма рада
Посета часова свих облика образовно-васпитног
рада (4 часа редовне наставе, један одељењске
заједнице и 1 час секције)
Текући послови
Присуство седницама одељењских већа
Припрема материјала за седнице стручних органа
Увид у реализацију обавеза из Годишњег програма
рада школе
Преглед педагошке документације
Посета часова свих облика образовно-васпитног
рада (3 часа редовне наставе, 1 час допунске и 1 час
додатне наставе)
Текући послови
Припрема материјала за седнице стручних органа
Праћење рада пописних комисија и увид у
финансијско пословање
Присуство седницама одељенских већа на крају 
полугођа
Договор око реализације родитељских састанака
Посета часова (5 часова редовне наставе)
Организација прославе Савиндана
Увид у рад на изради завршног рачуна
Увид у документацију ванредних ученика
Текући послови
Праћење израде завршног рачyна
Припрема материјала за седницу стручних органа,
Школског одбора и Савета родитеља
Посета часова свих облика васпитно-образовног
Разговор,
октобар
новембар
децембар
Јануар
фебруар
104
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор, договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
Март
Април
Мај
јун
август
рада (3 часа редовне наставе, 1 један одељењске
заједнице и 1 активности библиотекара)
Подноси извештај о свом раду Школском одбору
Текући послови
Увид у финансијско пословање и израду
периодичног обрачуна
Припрема материјала за седнице стручних органа
Увид за реализацију задатака из Годишњег
програма рада
Посета часова свих облика васпитно-образовног
рада (4 часа редовне наставе и 2 часа допунске
наставе)
Текући послови
Присуство седницама одељенских већа на крају
другог периода опомена
Посета часова свих облика образовно-васпитног
рада (4 часа редовне наставе и 2 часа додатне
наставе)
Текући послови
Посета часова свих облика образовно-васпитног
рада (3 часа редовне наставе и 2 часа секције)
Припрема материјала за седницу Наставничког
већа
Реализација послова у вези матурског испита формирање комисија и календара послова
Рад на организацији матурског испита
Именовање
комисије
за
упис
лагање
квалификационих ученика првог разреда
Рад на организацији поправног испита за ученике
завршног разреда
Организовање и израде материјала за Годишњи
програм рада школе у наредној школској години
Присуство седницама одељенских већа на крају
наставне године
Припрема свих осталих материјала за седнице
стручних органа
Подноси извештај о свом раду Школском одбору
Текући послови
Израда делова извештаја о раду школе у школској
2011/12. години
Рад на пословима везаним за завршетак школске
године
Припрема материјала за седнице стручних органа и
органа управљања
Текући послови
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор, радни
састанци, посматрање
Разговор, договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
6.2.2. Програм рада помоћника директора школе
Заменик директора: Славко Марковић
бр
Начин
реализације:
Опис рада
105
Време
реализације
1.
Замењује директора у свим случајевима када је
одсутан:
-Административни послови
По потреби
Када су седнице
По потреби
-Седнице наставничког већа
Стално
-Савет родитеља
2.
По потреби присуствује одређеним састанцима
(Заједница гимназија, план уписа у школе итд).
По потреби
Када су састанци
3.
Преглед документације:
Увидом у
документацију
Током године
Дневници, уписнице, дневници допунске и
додатне наставе,секције итд.
4.
Прати понашање ученика у школи и дворишту.
Обиласком
школе и
дворишта
Током године
5.
Прати рад ваннаставних активности школе,
посете школи јубилеји генерација матураната
Непосерно
Јун
6.
Остали послови
Ускладу са
потребом
По потреби
6.3. ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА
6.3.1. Школски одбор
Председник Школског одбора: Милован Ћоровић
Састав Школског одбора:
Име и презиме
Ко је овлашћени предлагач
Милован Ћоровић
Јединица локалне самоуправе
Милош Миливојевић
Јединица локалне самоуправе
Др Предраг Мијаиловић Луне
Јединица локалне самоуправе
Неђо Јовановић
Представник Савета родитеља
Славица Стојчић
Представник Савета родитеља
Мирјана Петров
Представник Савета родитеља
Душанка Никачевић
Представник запослених
Владимир Пејчић
Представник запослених
Биљана Грујичић
Представник запослених
106
Програм рада Школског одбора (у складу са чланом 57. Закона о основама система образовања
и васпитања)
Време
реализације
Септембар
Октобар
Активности/теме,
садржаји
-Разматрање и усвајање
Извештаја о раду
Начин реализације:
Презентација
Разговор
Носиоци
реализације и
сарадници
-Тим за израду
Извештаја о раду ,
директор
-Разматрање и усвајање
Годишњег програма рада
Дискусија
-Давање мишљења о
Излагање
кандидатима за пријем у
радни однос по
расписаном конкурсу
Анализа
-Усвајање извештаја о
реализованим
екскурзијама
Излагање
Стручне вође
Предлог
Директор
-Доношење одлуке о
ценовнику за ванредне
ученике
Разговор
Дискусија
-Тим за израду
Годишњег програма
рада, директор
-директор
Директор
Разматрање
Новембардецембар
-именовање комисије за
попис основних средстава
и новчаних потраживања
- Анализа успеха ученика
на првом
класификационом
периоду
Директор,
Излагање
Шеф рачуноводства,
Разговор
Председник Пописне
комисије
Дискусија
Директор
Школски педагог
Јануар
-Разматрање и усвајање
извештаја о извршеном
попису
Излагање
Директор
Разговор
Шеф рачуноводства,
-Усвајање финансијског
плана школе
Излагање
Предс. Пописне
комисије
Директор
-Сагласност на план
Јавних набавки
Шеф рачуноводства
-Разматрање и усвајање
Извештаја о раду
директора
Директор
107
Фебруар
-Разматрање остваривања
ГПР за текућу школску
годину и анализа успеха
ученика на крају првог
полугодишта са
предлогом мера за
побољшање успеха
-Усвајање Извештаја о
финансијском пословању
(завршни рачун)
Излагање
Директор
Разговор
Школски педагог
Излагање
Директор
Дискусије
Предлози
Директор
Излагање
Шеф рачуноводства
Директор
Март, Април
По потреби
Јул
Излагање
-Анализа успеха ученика
на крају наставне године и
остваривања ГПР
Директор
- Усвајање предлога
финансијског плана за
2013.год.
Шеф рачуноводства
Директор
-Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директора Школе у току
другог полугодишта
Директор
- Информација о упису
ученика у први разред за
наредну школску годину
Август
Анализа успеха ученика
на крају школске године
Школски педагог
Директор
Излагање
Директор
Разогвор
Школски педагог
Дискусије
Припремљеност Школе за
почетак школске године
Информисање
Директор
* Начини праћења реализације програма школског одбора и носиоци праћења:
Записници, увидом у документацију, директор, председник Школског одбора
7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Индивидуални планови и програми наставника налазе се као анекс Годишњег програма
рада школе. Ови планови се садрже у свесци планова сваког наставника и у документацији коју
води школски педагог. Индивидуални планови и програми наставника налазе се као анекс
Годишњег програма рада школе. Сви наставници су у обавези да копије месечних планова
доставе педагогу и то од 25-30/31. сваког претгодног месеца за сваки наредни.
8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
8.1. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА
108
Слободне стваралачке активности ученика реализоваће се кроз форму организованих група
чији ће рад помагати предметни наставници. Секције ће реализовати програмиране садржаје кроз
рад на састанцима. Професори задужени за рад са секцијама израдиће оперативне планове рада
након утврђивања интереса за рад у секцијама и заједничког предлога садржаја рада (рок 20.
септембар).
У школској 2011/2012. години у школи ће радити следеће секције:
Назив секције
Задужени наставник
Литерарна
Биљана Грујичић
Лингвистичка
Перка Вранешевић
Рецитаторска
Мирјана Благојевић
Драмско-дебатни клуб
Љиљана Смиљанић, Гордана Даниловић
Новинарска
Ружица Марјановић
Секција за енглески језик
Скорковић Бранкица, Светлана Гавриловић
Секција за руски језик
Бранка Вукић
Секција за француски језик
Борка Весовић
Секција за латински језик
Божана Јосиповић
Социолошко-филозофска радионица
Соља Златић, Борис Илић
Математичка
Рајко Тубић, Славка Живанић
Програмерска
Дејан Цвијетић
Еколошко-биолошка
Саша Станојевић, Милица Зарић
Секција за физику
Снежана Јевђовић
Хемијска
Селаковић Драгица, Славица Вељовић
Географска
Велимир Фемић, Мирјана Галечић
Историјска
Јадранка Папић, Душица Илић
Ликовна
Биљана Спаловић
Хор
Зоран Жупић
Спортске секције
Владимир Пејчић, Вукадин Симовић, Горан
Ковачевић, Светлана Кнежевић
8.2 ПЛАН ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ( глобални план, а оперативно разрађен план по
разредима и одељењима је анекс годишњем програму рада школе)
Време
Активности
Разред
109
СЕПТЕМБАР
Информисање у вези са почетком школске године
I, II, III, IV
Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима и
обавезама, као и васпитно-дисциплинским мерама.
I, II, III, IV
Припрема седнице одељењског већа
I, II, III, IV
Родитељски састанак
I, II, III, IV
Евидентирање података о ученицима у школску документацију
I, II, III, IV
Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника
и секретара
I, II, III, IV
Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки
парламент
I, II, III, IV
Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, осећању
дужности, одговорности и дружењу
I, II, III, IV
Упознавање ученика са програмом заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
I, II, III, IV
Формирање група за изборну наставу
I
Опредељивање ученика за ваннаставне активности
I
Организовање екскурзије за матуранте, ученике трећег и
другог разреда
II, III, IV
Упознавање ученика са организацијом завршног и матурског
испита
IV
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Координирање активности поводом прославе 170. година
Ужичке гимназије и укључивање ученика у програм прославе
I, II, III, IV
Координација са члановима ОВ и свођење утисака о ситуацији
у одељењу (евентуално проблем похађања наставе и активног
учешћа у редовној, допунској и додатној настави)
ОКТОБАР
Решавање проблема прилагођавања ученика
I, II, III, IV
I
Радна дисциплина и понашање ученика
I, II, III, IV
Сарадња са педагогом школе
I, II, III, IV
Укључивање ученика у програм прославе Дана школе
I, II, III, IV
Реализација теме: Методе и технике успешног учења
I, II, III, IV
Сарадња са Центром за таленте (Петница) и рад са надареним
ученицима
I, II, III, IV
110
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Помоћ ученика у уређењу учионичког простора
I, II, III, IV
НОВЕМБАР
Праћење реализације програма професоналне оријентације
Праћење реализације програма заштите и унапређења здравља
I, III
Организовање акције добровољног давања крви (за пунолетне
ученике)
III, IV
Реализација изборне теме – Актуелни друштвени проблеми
I, II, III, IV
Припрема података за први класификациони период
I, II, III, IV
Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима
успеха ученика и изостанцима у првом класификационом
периоду)
I, II, III, IV
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Организација систематског прегледа ученика
I, III
Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха
које је утврдило Наставничко веће
I, II, III, IV
Развијање личне одговорности код ученика (анкета о раду
професора)
I, II, III, IV
Организација систематског прегледа за ученике првог и трећег
разреда
I, III
Реализација изборне теме
I, II, III, IV
Сарадња са родитељима
I, II, III, IV
Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета
I, II, III, IV
Припрема одељењског већа
I, II, III, IV
Разговор са ученицима о организованом коришћењу слободног
времена
I, II, III, IV
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Припреме за прославу Школске славе
I, II, III, IV
Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта
I, II, III, IV
Припреме за прославу Школске славе
I, II, III, IV
Изборна тема – Проблеми у понашању, разговор о штетности
дувана, алкохола и наркотика
I, II, III, IV
Сарадња са родтељима
I, II, III, IV
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Ј
А
Н
У
ДЕЦЕМБАР
III, IV
111
МАРТ
ФЕБРУАР
АПРИЛ
МАЈ
Прослава школске славе
I, II, III, IV
Сарадња са педагогом
I, II, III, IV
Реалзација изборна теме
I, II, III, IV
Сарадња са родитељима
I, II, III, IV
Седнице по потреби
I, II, III, IV
Родитељски састанак
I, II, III, IV
Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера
I, II, III, IV
Разговор са ученицима о систему вредности младих и
моралним нормама
I, II, III, IV
Реализација изборне тема
I, II, III, IV
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Рад на здравственој превенцији ученика
I, II, III, IV
Рад на професионалној оријентацији ученика
I, II, III, IV
Припрема седнице Одељењског већа
I, II, III, IV
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Родитељски састанак
I, II, III, IV
Реализација изборних тема
I, II, III, IV
Организација матурског испита
I, II, III, IV
Припрема седница одељењског већа
I, II, III, IV
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који
дугују књиге
I, II, III, IV
Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за
разредни испит
I, II, III, IV
Организовање разредних испита
Подела сведочанства и ђачких књижица
ЈУН
Седница одељењског већа
I, II, III, IV
Рад на педагошкој документацији
Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године
Организација разредних и поправних испита
112
АВГУСТ
Ј
У
Л
Рад на изради делова Годишњег извештаја рада школе
Упис ученика у први разред
I
Упис ученика у наредни разред
I, II, III, IV
Сређивање педагошке документације
I, II, III, IV
Подела сведочанства и ђачких књижица
I, II, III, IV
Седница одељењског већа
I, II, III, IV
Састанци стручних већа са педагогом и директором
I, II, III, IV
Састанци стручна већа – рад на припреми за нову школску
годину
I, II, III, IV
Рад на изради делова Годишњег програма рада школе
I, II, III, IV
8.3.
ПР
ОГ
РА
М
СЛ
ОБ
ОД
НИ
Х
АК
ТИ
ВН
ОС
ТИ
(др
уштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности , ученичке
организације)
Назив активности
Разред
Планирано часова
на годишњем нивоу
Задужени наставник
Спортске активности
Сви
разреди
До 20 по активности
Стручни актив за
физичко васпитање
Вечери на језицима који
се изучавају у школи
Сви
разреди
До 20 по активности
Стручни актив за стране
језике
Музичке и хорске
вечери
Сви
разреди
До 20 по активности
Стручни актив за
уметност
Изложбе слика
Сви
разреди
До 20 по активности
Стручни актив за
уметност
Позоришне представе
Сви
разреди
До 20 по активности
Стручни актив за српски
језик и књижевност
Књижевне вечери
Литерарна
секција
До 20 по активности
библиотекари
Сарадња са САНУ и са
успешним бившим
гимназијалцима
Сви
разреди
До 5 по активности
Стручна већа
Хуманитарне
активности
Сви
разреди
До 10 по активности
Актив професора
грађанског
До 10 по активности
Стручно веће биологије
Активности у области
екологије
8.3.3. Програм рада ученичког парламента
Ученички парламент Ужичке гимназије, који по Статуту Парламента чине по два
представника из сваког одељења планира да организује и спроведе следеће активности и акције:
113
Активност
Време
реализације
Септембар
Конституисање парламента
Октобар
Активност по избору
.
Реализатори
Ученици, разредне
старешине, Невенка
Договор о раду
Демировић, Емилија
Станковић, Вукадин
Други циклус семинара ,,Умрежавање ученичког
Симовић и Снежана
парламента“
Јевђовић, локална
Правила понашања у школи и ван ње, права и заједница
одговорности свих учесника нставног процеса
Ученички
парламент,
Клуб уједињених нација,
Анализа изведених екскурзија
ученици,
професори,
директор,педагог, Центар
Други циклус семинара ,,Умрежавање ученичког
за социјални рад
парламента“
Сарадња ученика са члановима Одељенских већа
Међународни дан против сиромаштва
Дан школе
Новембар
Анализа успеха
Месец борбе против болести зависности
Активност по избору
Међународни дан толеранције
Децембар
Обележавање дана борбе против Сиде
Активност по избору
Јануар
Ученички
парламент,
Завод
за
заштиту
здравља,ученици,
директор, педагог, савет
родитеља и школски
одбор, клуб УН
ученички
парламент,
локална заједница
Активност по избору
Ученички
парламент,
Стручна већа, педагог,
Обележавање школске славе
директор, ШО, Савет
родитеља,
Завод
за
Анализа успеха, предлог мера за побољшање
заштиту здравља
ученичких резултата
Месец борбе против рака
Национални дан борбе против пушења
Фебруар
Активност по избору
Ученички
парламент,
професори за подршку
Март
Активност по избору
Ученички
парламент,
професори за подршку
Април
Активност по избору
Ученички
парламент,
професори за подршку,
локална заједница
Анализа успеха
114
Обележавање Светског дана здравља
Мај
Обележавање светског дана борбе против пушења
Активност по избору
јун
Ученички
парламент,
професори за подшку,
локална заједница
Анализа и ретроспектива урађеног
Ученички парламент,
Савет родитеља,ШО,
Анализа успеха
директор, педагог,
професори за
Обележавање светског дана заштите животне
подршку,локална
средине
заједница
Носиоци и начини праћења реализације: Директор, педагог, председник ученичког парламента,
свеска ученичког парламента, Годишњи Извештај.
Напомена: Термин „Активност по избору“ обухвата активности око реализације разних спортских
манифестација, вечери домаће и стране музике, изложби итд.
8.3.2. Програм рада ђачке задруге
У Ужичкој гимназији не постоји ђачка задруга.
8.4. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ( Правилник о измени правилника о наставном плану и програму
за гимназију и Правилник о измени правилника о наставном плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, СЛ. Гласник РС,
Просветни гласник бр. 1/2009.)
Гимназија наставља традицију извођења ученичких екскурзија. Одлуком Савета родитеља
предвиђено је да се поред две екскурзије у иностранство ( трећи и четврти разред) предвиди и
излет за ученке другог разреда. На седницама Наставничког већа стручна већа су предложила
правце извођења екскурзија које је Савет родитеља прихватио. Комисија Савета родитеља је по
важећој процедури изабрала агенцију за реализацију екскурзија.
Циљ екскурзија је упознавање са географским местима, насељима, пределима, културноисторијским споменицима, географским и економским објектима наведеним у програму
екскурзија; повезивање стеченог знања и искуства са искуством из праксе; развијање свести,
информисаност и заинтересованости ученика за одређени проблем, као и подизање нивоа
стручности и опште културе ученика. Такође, циљ екскурзије је подизање комуникативности,
социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика.







Задаци екскурзије:
повезивање теорије и праксе непосредним упознавањем појава и односа у природној и
друштвеној средини;
упознавање културног наслеђа према програму екскурзије;
развијање еколошке свести и љубави према природи и околини која нас окружује;
упознавање са историјом појединих објеката и околине, као и упознавање са традицијом;
упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на пропутовању;
развијање особина хуманизма, патриотизма, друштвености, другарства, одговорности,
поштења, самосталности и др.;
развијање способности за уочавање, разумевање, процењивање, доживљавање и
изражавање лепог;
115




развијање способности препознавања сопствених и туђих емоционалности у циљу
унапређивања међуличних односа;
подстицање развоја својстава личности која су важна за друштвени живот;
развијање позитивног односа према раду непосредним упозанавањем са људима који се
баве различитим професијама;
рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и
спортске активности;
Маршруте екскурзија, у школској 2011/12. години, су:
- трећи разред: Мађарска - Ужице – Будимпешта – Сент Андреа – Ужице;
- четврти разред: Ужице –Солун –Крф – Олимпија – Аттина – Ужице; планира се обилазак
Метеора, Епидауруса, Микене, Делфи...
- Термини за реализацију екскурзија су:
III разред - од 26.9. до 30.09.2011.год.
IV разред - од 24.9. до 01.10.2011.год.
Маршрута излета за ученике другог разреда:
Ужице – Краљево – Врњачка бања – Ужице
Обилазак: манастира Жиче, Студенице и Трнаве
9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
9.1 ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
У оквиру стручних већа, предметни наставници ће предложити програм истраживања и
конкретне иновације које ће се у току године спровести у настави са циљем да се лакше и брже
усвајају нове информације из свих наставних области.
Главна тежња ће бити усмерена на промену традиционалног начина рада и усвајање нових,
савременијих модела рада. Ту се пре свега мисли на смањење доминације фронталног начина рада
и предавања еx катедра.
Активи ће проучити евентуалне измене наставног плана и програма, утврдити критеријуме
оцењивања, а на првој седници одељенских већа биће утврђен распоред писмених задатака и
вежби при чему ће предност имати предмети са обавезним писменим задатком - српски језик,
страни језици и математика.
Основно настојање ће ићи у правцу сарадње и ангажовања свих актера у школи на
обезбеђивању оптималних услова за реализацију сих облика образовно-васпитног рада. Имајући у
виду карактер гимназије као општеобразовне школе, посебна пажња ће се посветити организацији
наставе и ваннаставних активности, растерећивању ученика, успостављању нових односа у
наставном процесу. Такође, посебна пажња ће се посветити индивидуализацији наставе,
усклађивању критеријума оцењивања и елиминисању периодичног оцењивања, затим смањењу
броја изостанака као и формирању квалитативног новог, професионалног, друштвеног и личног
идентитета професора.
Реализација пројекат ,,Мултидисциплинарна лабораторија за физику, хемију и биологију"
у школској 2011/12. години биће завршена. Распоред коришћења лабараторије за редовну наставу,
за огледне часове и слично биће сачињен од стране стручних већа.
У оквиру самовредновања и вредновања рада школе реализоваће се вредновање
активности, у оквиру кључне области – Постигнуће ученика, које су започете претходних година.
Комплетирањем података о свему што је урађено на побољшању школских услова и
осавремењивању образовно-васпиног процеса стећи ћемо увид и реално стање и потребе Школе.
Након расписаног конкурса и обављеног пријема радника биће одређени ментори који ће
пружити стручну и саветодавну помоћ припрацницима. Активност ће реализовати на основу
116
заједничког програма, а ментори ће извештавати веће о току приправничког стажа. Часове
приправника као и осталих наставника посетиће директор и школски педагог и дати глобалну
анализу и мере за унапређење даљег рада на седницама наставничког већа.
Истраживања која ће се спровести на нивоу школе:

Успех ученика првог разреда уписаних из Основних школа Ужица (упоредни
резултати) - извршилац школски педагог;

Самовредновање рада школе – Тим за самовредновање и вредновање рада школе;

У оквиру рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања –
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

Утврђивање социјаног статуса ученика другог разреда - Школски развојни тим и
одељењске старешине

Истраживања која се обављају за потребе израде дипломских радома – студенти
апсолвенти
9.2. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2011/12.ГОДИНУ чл.45. Закона о основама система
образовања и васпитања.
9.2.1. Акциони план тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
У табели је дат преглед активности, носиоца активности и време реализације:
Р.
б.
Опис активности
Носиоци
активности
Време
реализације
активности
Инструменти и
технике
1.
Извештавање Тима за заштиту
ученика од насиља,
злостављања и занемаривања о
свом раду у школској 2010/11.
години на:
Тим за заштиту
ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања,
ученички
парламент
Септембар
Извештавање,
анализирање,
дискусија, анализа и
бележење података
Тим за заштиту
ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања,
актив за школско
развојно
планирање,
ученички
парламент
Септембар,
октобар
Радни састанак,
консултације, увид у
стручну литературу,
израда и
конретизација
Програма
Школски педагог
наставници,
УЦПД
Октобар,
новембар,
децембар
Консултације, обука
ученика у виду
радионича-рског
рада, анализа и
бележење података,
дискусија, израда
акционог плана
-
2.
Наставничком већу,
Школском одбору и
Савету родитеља.
Израда плана рада Тим за
заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања за
школску 2011/12. годину
(укључивање свих интересних
група - ученика, наставника,
родитеља, помоћног особља и
локалне заједнице у доношењу и
развијању Програма
превенције)
3.
Едукација ученика о:
-
-
правима детета,
обавезама и
одговорностима у
спречавању насиља,
Протоколу за заштиту
Циљна група:
ученици првог и
117
деце и ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања у
образовно-васпитним
установама,
-
4.
5.
6.
другог разреда
акционо планирање за
промоцију ненасиља и
недискриминације
Креирање и дистрибуција
едукативне брошуре и промо
материјала:
-
промоција права детета,
-
информисање о личним
одговорностима ученика
Креирање и имплементација
акција/кампања:
-
превенција вршњачког
насиља у школама,
-
промоција пројекта у
локалној заједници
Анализа и састављање
извештаја о раду Тим за
заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у
школској 2011/12.години
Тим за заштиту
ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања,
ученици, УЦПД
Новембар,
децембар,
јануар
Радни састанак,
анализа, обрада и
одабир
репрезентативних
података и
фотографија
Тим за заштиту
ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања,
актив за школско
развојно
планирање,
ученички
парламент
Друго
полугође
Радни састанак,
набавка материјала
извођење активности
и промоција пројекта,
анализа и бележење
података
Тим за заштиту
ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања,
актив за школско
развојно
планирање,
ученички
парламент
Јун, јул
Анализа података и
докментације,
састављање извештаја
9.2. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
9.2.1. Програм професионалне оријентације
Професионална оријентација у школи одвија се током целе школске године, и то, кроз
наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на професионалној оријентацији а
у извођењу учествују непосредно сви чланови колектива. Циљ рада на професионалној
оријентацији у средњој школи је подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи
појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности,
интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и
занимања што успешније планира свој развој.
118
Активности везане за професионалну орјентацију обухватају
информисање, професионално васпитање и праћење развоја ученика.
професионално
У оквиру професионалног информисања, предметни наставници уз редован програм из
својих стручних области пружају обавештења о карактеристикама појединих занимања. У школи
ће бити формирана база података путем интернет везе и “уласка” на сајтове факултета у Србији.
База ће садржати: резултате ученика Ужичке гимназије на пријемним испитима, испитне задатке,
наставне планове и смерове факултета, интернет адресе и др. Сви ови подаци биће презентовани
ученицима у “Информативном кутку” који је у кабинетима за информатику.
Посебна пажња ове године биће посвећена професионалном васпитању. Професионални
развој пратиће се кроз рад одељенских заједница и одељенских старешина као и кроз редован
програм психологије и грађанско васпитање у другом разреду.
За ученике који постижу посебне резултате из појединих области предвиђена је сарадња са
ИС Петница, где ће у оквиру семинара имати могућност да се упознају са бројним занимањима.
У оквиру професионалног информисања планира се презентација виших школа и
факултета из републике. У те сврхе, Ужичка гимназија ће почетком октобра упутити предлог
факултетима да презентације почну у првом полугодишту. Циркуларно писмо биће упућено
факултетима Универзитета у Београду, које најчешће уписују ужички гимназијалци, са жељом и
намером да им заједнички помогнемо у блаогвременом и исправном избору будућег занимања.
Континуиран и систематски рад на професионалној оријентацији ученика школе наставиће
се ове школске године кроз следеће садржаје:
Време
Активности
Начин реализације
Током
школске
године
Подстицање ученика свих
разреда да сопственим
активностима и залагањем стичу
реалну слику својим
могућностима, способностима и
интересовањима, и да на основу
тога доносе зреле проф. одлуке
Разговор, консултације,
информације путем
часова редовне и додатне
наставе, радом у
секцијама
Одељењски
старешина, предметни
наставници, школски
педагог, професори
грађанског васпитања
Током
школске
године
Подстицање ученика свих
разреда да сопственим
активностима и залагањем стичу
потребне информације о раду и
занимањима у систему
образовања, као и кадровским
потребама у систему
запошљавања
Разговор, консултације,
информације путем
огласних табли,
памфлета, летака, путем
интернет мреже у
библиотеци
Одељењски
старешина, предметни
наставници, школски
педагог, родитељи,
професори грађанског
васпитања
Током
школске
године
Праћење усклађености развоја
личности ученика и испољених
професионалних жеља;
Посмтарање и праћење
резултата рада ученика
Предметни
наставници,
одељ.статешине и
школски педагог
Током
школске
године
Предузимање мера за рад са
ученицима који постижу
натпросечне резултате на основу
праћења постигнућа ученика
Путем додатног рада,
секција, припрема за
такмичења свих нивора,
слањем у ИС Петницу
Предметни
наставници, посебно
наставници практичне
наставе
119
Носиоци
реализације
Током
школске
године
На часовима одељенског
старешине и одељењске
заједнице ученици ће кроз
слободне дискусије размењивати
информације о могућностима и
захтевима у овој области,
изражавати своје евентуалне
дилеме и сл.;
Разговор, дискусија,
информације о уписним
квотама
Одељењски колектив,
одељењски старешина
Друго
полугод
иште
Обука ученика за састављање
CV-а на часовима рачунрства и
информатике
Увид у документацију,
анализа и бележење
података
Професори
рачунарства и
информатике
Током
школске
године
Формирање ''информативног
кутка'' са актуелним
информацијама о могућностима
наставка школовања преко
плаката, брошура, линкова и
друго
Оглашавање битних
информација о
факултетима и бишим
школама
Професори
рачунарства и
информатике,
школски педагог
Током
школске
године
Ученицима трећег и четврог
разреда биће омогућено да се
упознају са условима уписа и
студирања кроз презентацију
факултета и виших школа које
организују овај вид
професионалног информисања
ученика;
Непосредан сусрет са
представницима
факултета и виших
школа (предавања и
презентације)
Школски педагог,
дирејтор школе,
предметни
наставници
Током
школске
године
Успостављање сарадње са
Прикупљање података,
стручном службом Тржишта рада анализа и бележење,
информисање ученика
и другим институцијама и
информисање ученике о
тренутним кадровским
потребама, проходности и
условима уписа на поједине
виши школе и факултете;
Директор школе,
школски педагог
Током
школске
године
Индивидуални саветодавни рад
са неопредељеним ученицима и
њиховим родитељима
Разговор, консултације,
увид у пропратне
информаторе, летке...
Предметни
наставници,
одељењски старешина
Током
школске
године
Прикупљање релавантних
података о постигнутим
успесима приликом уписа
матураната на факултете
Увид у документацију,
анализа и бележење
података
Одељењске
старешине, директор
школе, школски
педагог
Друго
полугод
иште
Презентација резултата
проходности бивших генерација
приликом уписа на факултете и
више школе матурантима
Разговор са ученицима
Одељењске
старешине, директор
школе
Април,
мај
Презентација Ужичке гимназије
на Сајму образовања
Филм о школи, леци,
брошуре, усмено
Директор школе,
Тим, ученици
120
извештавање
2010.
Прво
полугод
иште
Презентација Ужичке гимназије
у свим основним школама у
граду и околини.
Филм о школи, леци,
брошуре, усмено
извештавање
Директор школе, Тим,
ученици
9.2.2. Програм здравствене превенције
Рад у овој области одвијаће се у циљу изграђивања телесно, психички и социјално здраве и
зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење сопственог здравља и
здравља других људи.
Програм ових активности садржи упознавање ученика са потребом сталне бриге о здрављу
и здравственом васпитању ученика. У реализацији овог програма примењиваће се активне методе
рада: разговори, групни рад, предавања, радионице, изложбе и др.
Група ученика III и IVразреда који су похађали семинаре у организацији омладине ЈАЗАСа биће носиоци овог посла. Помоћ у организацији и конкретизацији програма пружаће им
професори који су такође прошли обуку на одговарајућим семинарима.
Задаци ће се остварити кроз следеће активности и садржаје:
Време
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Октобар,
новембар,
март, април
Активности
Начин
реализације
Промовисање стила здравог
живота приликом обраде
појединих наставних јединица у
редовној настави наставници ће
обратити пажњу на
остваривање здравстевно –
васпитне фунције свог рада. У
припремама за час ће нагласити
могућност реализације задатака
из ове области.
У оквиру наставе физичког
васпитања редовно ће се радити
на превентивно –
компензацијском вежбању ради
спречавања и отклањања
телесних деформитета.
Ученици се оспособљавају у
самосталном неговању
физичких способности,
помагању раста, учвршћивању
здравља.
Реализација тема:
1. Буди срећан - здрав
2.Спорт и рекреација
У сарадњи са Дечјим
диспанзером биће организован
систематски преглед ученика
првог и трећег разреда.
Предавања,
разговор
Предавања,
физичке
активности
Предавања,
презентације
филмова
Контакти са
Дечјим
диспанзером,
преглед ученика,
121
Носиоци реализације
Предметни наставници,
одељењске старешине
Професори физичког
васпитања
Професори физичког
васпитања
Школски педагог,
одељењске старешине
преглед извештаја
Мат, април
У сарадњи са Дечјим
диспанзером биће организован
стоматолошки преглед ученика
првих разреда
Контакти са
Дечјим
диспанзером,
преглед ученика,
преглед извештаја
Школски педагог,
одељењске старешине
Друго
полугодиш.
На часовима одељењског
старешине обрађиваће се и
садржаји везани за превенцију
болести
зависности,организоваће се
радионице.
Предавања,
разговор, дебате,
радионице
Школски педагог,
одељењске старешине
Током
школске
године
Индивидуални и саветодавни
рад са ученицима и њиховим
родитељима/старатељима, а по
потреби и повезивање ученике
са специјализованим службама.
Разговор, анализа
и бележење
података, контакт
са
специјализованим
службама
Школски педагог,
одељењске старешине
Током
школске
године
Организовање предавања и
трибина и хуманитарних акција
у сарадњи са ђачким
парламентом
Договор,
предавања
Предметни наставници,
одељењске старешине,
ђачки парламент
Током
школске
године
Опремање, оплемењивање и
одржавању учионичког и
школског простора. Израда
паноа и едукативних постера
ради промовисања стила
здравог живота
Консултације,
набавка
материјала, израда
паноа
Директор школе,
предметни наставници,
ђачки парламент,
чланови секција,
биолошко-еколошка
секција
Октобар,
април
Организација акција
добровољног давалаштва крви
Договор са
Транфузијом
Школски педагог,
одељењске старешине
122
16. октобар
Новемабар
Обележавање значајних датума
везаних за здравствену
превенцију и екологију према
''Календару здравља'':
Биолошко-еколошка
секција, Тим за сарадњу
са Ђачким парламентом,
Ђачки парламент
Светски дан хране
Месец борбе против болести
зависности
1. децембар
31. јануар
Март
22. март
7.април
31. мај
5. јун
Светски
СИДЕ
дан
борбе
против
Консултације,
против набавка
материјала, израда
паноа, пуштање
Месец борбе против рака
филмова и
презентација,
Светски дан вода
предавања
Светски дан здравља
Национ.
пушења
дан
борбе
Светски
пушења
дан
борбе
против
Светски дан заштите животне
средине
Април/Мај
Организовање предавања за
девојчице везаног за
репродуктивно здравље - ''О
теби''
Контакт са Дечјим
диспанзером,
предавање
Школски пегагог, Дечји
диспанзер
9.3. ТИМОВИ У ШКОЛИ
9.3.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Љиљана Смиљанић, професор српског језика и књиж.
4. Невенка Демировић, професор енглеског језика
5. Вукадин Симовић, професор физичког васпитања
6. Соња Златић, професор филозофије
123
7. Драгица Селаковић, професор хемије
8. Кристина Павловић, представник ученика
9. Исидора Веснић, представник ученика
10. Славица Стојчић, представник родитеља
11. Ристовић Ана, представник родитеља
12. Предраг Мијаиловић Луне, представник локалне заједнице
13. Бошњаковић Мирјана, помоћни радник
14. Миланка Јањић, секретар
9.3.2. Стручни актив за развојно планирање
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Славко Марковић, заменик директора
4. Душанка Никачевић, професор енглеског језика
5. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информат.
6. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књиж.
7. Цмиљка Васовић, професор физике
8. Гордана Даниловић, професор српског језика и књиж.
9. Славка Живанић, професор математике
10. Биљана Грујичић, професор српског језика и књиж
11. Ана Лапчевић, представник родитеља
12. Милош Миливојевић, представник локалне заједнице
13. Јована Ђуровић, представник ученика
9.3.3. Тим за вршњачку медијацију
1. Снежана Јевђовић, професор физике
2. Јадранка Папић, професор историје
3. Славка Живанић, професор математике
4. Мирјана Благојевић, професор српског језика и књиж.
5. Емилија Станковић, педагог
124
9.3.4. Тим за самовредновање и вредновање рада школе
1. Живојин Павловић, директор
2. Славко Марковић, заменик
3. Емилија Станковић, педагог
4. Биљана Грујичић, професор српског језика и књ.
5. Зоран Жупић, професор музичке културе
6. Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информат.
7. Младен Станић , представник ученика
8. Мирјана Петров, представник родитеља
9. Милован Ћоровић, представник локалне заједнце
9.3.5. Тим за ажурирање сајта и информатичку подршку
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Мирјана Благојевић, професор српског језика и књ.
4. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика
5. Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике
6. Милена Јелисавчић, професор рачунарства и информатике
7. Снежана Јевђовић, професор физике
8. Милош Селаковић, ученик
9.3.6. Тим за културну и јавну делатност
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Славко Марковић, заменик
4. Гордана Даниловић, професор српског јез. и књ.
5. Душанка Никачевић, професор енглеског језика
6. Борка Весовић, професор француског језика
7. Бранка Вукић, професор руског језика
9. Зоран Жупић, професор музика
10. Јадранка Папић, професор историје
125
11. Катарина Павловић, ученик
12. Станојка Милојевић, представник родитеља
9. Тим за инклузивно образовање
1. Милица Зарић, биологија
2. Емилија Станковић, педагог
3. Драгица Селаковић, проф. хемије
4. Мирјана Галечић, проф. географије
9.4. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ
Назив пројекта
Носилац пројекта
Реализатори пројекта
Време реализације
Гимназијска
трансферзала
Гимназије- ужичка,
чачанска
нововарошка,
пријепољска и
пожешка
Ужичка гимназија,
Чачанска гимназија
Током школске
2011/12.године
Опремање
мултимедијалне
лабораторије
Стручно веће за
физику, хемију и
биологију
Локална заједница,
спонзори и директор
школе
Реализација пројекта
одложена због
недостатка финансија
за следећу школску
одину
Прекогранична
сарадња са
Републиком
Српском и Црном
гором
Стручно веће
историје
Гимназије Ужица,
Требиња и Никшића
Током школске
2011/12.године
Књижевни сусрети
„На пола пута“
Р.Марјановић и
Г.Даниловић
Стручно веће за српски
језик и књижевност
Април 2012. године
Connecting
Classrooms
British counicil
Светлана Гавриловић,
Невенка Демировић
Током школске
2011/12.године
Новосадска
новинарска школадруги део
Новосадска
новинарска
академија
Биљана Грујичић
Током школске
2011/12.године
Испитни програм
DELF
Амбасада Француске
у Београду
Борка Весовић
Реализација у току
126
школа
Умрежавање
ученичких
парламената
УЦПД и наставници
Ужичке гимназије
Е.Станковић
Септембар, октобар
10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
НАЧИН
ОРГАНИЗАТОР
УЧЕСНИЦИ
ВРЕМЕ
Акредитовани програми
Министарства просвете
Регионални
центар за стручно
усавршавање
Наставници и стручни
сарадници
Током школске год.
Окружни семинари
Школска управа у Представници
Ужицу
стручних већа
Према
календару
организатора
Републички семинари
Министарство
просвете
Према
календару
организатора
УСАВРШАВАЊА
Представници
стручних већа
и Током шк.год.
Праћење педагошких и Претплата преко
стручних часописа
шк. библиотеке
Стручне службе
професори
Јануарски дани
просветних радника
Министарство
просвете
Представници
стручних већа
Према календару
организатора
Састанци стручних већа
Стручна већа
Чланови већа
Током шк.год.
Састанци стручних
сарадника
Актив стручних
сарадника
Стручни сарадници
Током шк.год.
Менторски рад
школа
Наставниципочетници
Током шк.год.
Консултације
са Директор и
стручним
саветницима педагог школе
Министарства просвете
Предметни наставници По потреби
Индивидуално
усавршавање наставника
и запослених
Наставници и
педагог школе
Запослени
Посета сајмовима (књига,
учила, науке, технике…)
Школа
Наставници и други Према календару
запослени радници
организатора
Присуство часовима са
посебним начином рада
Поједини
наставници
Стручна већа
127
Током шк.год.
Током школске
године
Број учесника појединих семинара зависиће од материјалних, организационих и других
околности, али ће се водити рачуна да наставници буду приближно подједнако укључени у овај
облик усавршавања.
10.2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА
Садржај
Област
(тема
или усавршавања
назив
семинара)
Начин
реализације
Ниво
Време
(ваншколско или реализације
на нивоу школе
прецизирати
стр. веће)
Реализатор
Како
управљати
школом
Менаџмент
Присуство
семинару
Ван школе
Током
школске
године
Заједница
гимназија
Оснаживање
компетенција
наставника
Методика
Присуство
семинару
У школи
Током
школске
године
Министарство
просвете
методика
Присуство
часовима са
посебним
начином рада
Присуство
часовима
У школи
Током
школске
године
Министарство
просвете
Током
школске
године
Стручна
литература,
часописи
Током
школске
године
Стручна
литература,
часописи
Праћење
одговарајуће
литературе
Актуелне
теме везане за
гимназије
Све области
везане
за
школу
Размена
искустава
Заједница
гимназија,активи
директора...
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима за што
успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у реализацији
образовно-васпитних задатака школе.
Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да успостави што
ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о карактеристикама
физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика, о њиховим
интересовањима и потребама, одељењски старешина упознаје и породичне прилике и услове
живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз консултације са члановима
одељењског већа, педагогом и директором, одељењски старешина ће моћи да изабере
најцелисходније поступке васпитног деловања, праћење и подстицање ученика.
Сарадња са родитељима оствариваће се кроз рад на одељењским и општим родитељским
састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савте родитеља.
128
На првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи ће бити упознати
са: кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години, календаром рада, кућним
редом и изводима из правилника о оцењивању, дужностима одељењског старешине и сл.
Одељењске старешине ће утврдити термине за индивидуалне контакте а биће изабрани и
представници за Савет родитеља.
Пркса извештавања са одељењских родитељских састанака на Савету родитеља биће
настављена и ове школске године, као и обавеза обезбеђивања замене уколико је изабрани члан
Савета родитеља спречен да присуствује састанку.
За септембар месец планирају се општи родитељски састанци за родитеље ученика првог и
другог разреда. За њих ће бити организовани и разговори на теме: Превенција болести зависности
и Спречавање насиља у школи, у сарадњи са стручним тимом Дома здравља и МУП-а Ужица.
11.1.2. Савет родитеља
Председник савета родитеља је
Заменик председника је .
Записничар је Зорица Тодоровић.
Чланови савета родитеља по одељењима:
Име и презиме
Представник
одељења:
Полић Милан
1/1
Бенић Наташа
1/2
Хаџић Јасминка
1/3
Матић Снежана
1/4
Мајсторовић Михајло
1/5
Јањић Лана
1/6
Супуровић Душан
1/С
Николић Велимир
2/1
Митровић Ивана
2/2
Витић Милица
2/3
Цицварић Ана
2/4
Гавриловић Ана
2/5
Радојичић Ружица
2/6
Миливојевић Драган
2/С
Бошковић Драгош
3/1
129
Вучуровић Милка
3/2
Ђуричић Ана
3/3
Максимовић Радомир
3/4
Милосављевић Дејан
3/5
Павловић Предраг
3/6
Тодоровић Зорица
4/1
Старчевић Драган
4/2
Вилотијевић Владе
4/3
Петров Мирјана
4/4
Томањић Милојко
4/5
Стојчић Славица
4/6
11.1.2. Програм рада савета родитеља (чл. 58.Закона о основама система образовања и
васпитања)
Закон о основама система образовања и васпитања прописује постојање Савета родитеља члан 57, којим је утврђено да Школа има Савет родитеља као саветодавно тело и да се број
чланова, начин избора и рада овог тела утврђује Статутом школе.
Савет родитеља школе чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Савет родитеља школе учествује у извршавању следећих задатака:
- предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања,
- предлаже свог преставника у стручни актив за развојно планирање и друге тимове школе,
- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,
- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника,
- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада,
извештај о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању, разматра намену коришћења
средстава од донација и од проширене делатности установе,
- предлаже органе управљања, намену средстава остварених рада ученичке задруге и
прикупљених од родитеља,
- разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту
деце и ученика,
- учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог Закона,
- даје сагласконст на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и
разматра извештај о њиховом остваривању
- разматра и друга питања утврђена Статутом
Прву седницу Савета родитеља сазваће директор школе, а по избору председника и
записничара посао око заказивања седница и дневног рада договараће председник и директор
школе.
Седницама Савета родитеља поред директора, његовог заменика, школског педагога и
председника већа одељенских старешина, присуствоваће по потреби или позиву председници
стручних већа.
Септембар
Конституисање савета родитеља,
130
Разговор,
Чланови Савета
Избор председника, записничара и
заменика
Упознавање са организацијом рада
школе, правилима кућног реда,
правилима о понашању ученика,
запослених и родитеља ученика школе,
Упознавање са правилником о
правима, обавезама и одговорностима
ученика и васпитно дисциплинских
мера, Давање сагласности на програм и
организовање екскурзије
Октобар
Разматрање извештаја о изведеним
екскурзијама,
Указивање на значај остварене сарадње
породице и школе
дискусија,
анализа,
договор
родитеља,
Директор
Школе, педагог,
психолог,
секретар
Школе…
Разговор,
дискусија,
анализа,
договор
Директор
Школе, педагог,
психолог
Новембар
Анализа успеха ученика и владања на
првом класификационом периоду,
Мере за унапређење учења и владања
Разговор,
дискусија,
анализа,
договор
Директор
Школе, педагог,
психолог
Јануар,
фебруар
Анализа успеха ученика и владања на
крају првог полугодишта, Упознавање
родитеља са мерама за побољшање
успеха и владања,
Разговор,
дискусија,
анализа,
договор
Директор
Школе, педагог,
психолог
Разговор,
дискусија,
анализа,
договор
Директор
Школе, педагог,
психолог
Разговор,
дискусија,
анализа,
договор
Чланови Савета
родитеља,
Директор,
секретар
Школе,
одељењски
старешина и
представници
туристичких
Истицање значаја професионалне
оријентације ученика,
Анализа програма заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања
Март, април
Анализа успеха ученика и владања на
трећем класификационом периоду,
Упознавање родитеља са
организацијом полагања завршног и
матурског испита,
Разматрање односа ученика према
школској имовини-материјална
одговорност
Мај, јун
Активности за реализацију екскурзије
у школској 2011/2012. години биће
спроведене у овом периоду
131
агенција
* Начини праћења реализације програма савета родитеља и носиоци праћења:
Записници са седница Савета родитеља, стручно-педагошки надзор
11.1.3.Родитељски састанци
- састанци са родитељима (план на нивоу школе: број и врста родитељских састанака)
Успостављање успешне сарадње са родитељима уз међусобно уважавање и поверење
основни је услов за правилан развој младих. Систематска сарадња биће непосредна и посредна,
индивидуална и групна и оно што је најважније покушаћемо да буде и свеобухватна.
Сви разреди у току године имају четири редовна родитељска састанка: на почетку школске
године, после првог перода опомена, после првог полугодишта и после другог периода опомена.
Трећи и четврти разред има и родитељски састанак пред извођење екскурзија.
Директор и педагог на почетку сваке школске године одржаће општи родитељски састанак са
родитељима ученика првог разреда а заједно са представницима МУПа и са ученицима и
родитељима одељења која иду на екскурзије.
Сваки одељењски старешина одржаће и ванредне родитељске састанке ако се за то укаже потреба.
- Индивидуални састанци
Распоред индивидуалних састанака са родитељима:
Ред.бр.
Наставник
Одељењски
старешина у
одељењу
Време консултација
1.
Невенка Демировић
I1
Петак 7.час
2.
Зоран Жупић
I2
Уторак 7.час
3.
Љиљана Смиљанић
I3
Уторак 7.час
4.
Славица Вељовић
I4
Понедељак 7.час
5.
Саша Станојевић
I5
Среда 7. час
6.
Марија Станковић
I6
Среда 7.час
7.
Вукадин Симовић
I
s
Уторак 7.ћас
8.
Весовић Борка
II 1
Среда 7. час
9.
Мирјана Галечић
II 2
Петак 7. час
10.
Биљана Спаловић
II 3
Понедељак 7. час
132
11.
Милица Зарић
II 4
Петак 7.час
12.
Милена Јелисавчић
II 5
Петак 7. час
13.
Милован Шаренац
II 6
Уторак 7. час
14.
Мирјана Благојевић
II
с
Среда 7. час
15.
Милијана Аћимовић
III 1
Среда 7.жас
16.
Владимир Пејчић
III 2
Среда 7. час
17.
Ружица Марјановић
III 3
Среда 7. час
18.
Слободан Суботић
III 4
Четвртак 7. час
19.
Рајко Тубић
III 5
Среда 7. час
20.
Гордана Даниловић
III 6
Уторак 7. час
21.
Дејан Цвијетић
IV 1
Уторак 7. час
22.
Биљана Грујичић
IV 2
Среда 7. час
23.
Јадранка Павић
IV 3
Уторак 7. час
24.
Душанка Никачевић
IV 4
Понедељак 7. час
25.
Снежана Јевђовић
IV 5
Понедељак 7. час
26.
Драгица Селаковић
IV 6
Четвртак 7. час
11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Детаљно разрађена сарадња са друштвеном средином наведена је у Школском развојном плану
2011/2016. године.
12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
Као полазиште користиће се Развојни план школе, Приручник за самовредновање и
вредновање рада школе, као и Правилник о стручно-педагошком надзору.
План праћења и евалуације годишњег програма рада школе
Садржај праћења и
вредновања
Планови рада
наставника и стручних
сарадника
Начини праћења и
вредновања
Време
Инструменти
за Јануар,
вредновање годишњег
и месечних планова јун
133
Носиоци праћења и
вредновања
Тим за
самовредновање и
рада школе
наставника
Програми рада стручних Увид у документацију,
већа
увид у реализацију
текућих активности
Септембар,
Тим за
јануар, март, самовредновање и
јун
рада школе,
Педагошки
колегијум
Програми рада
одељењских старешина
Увид у документацију,
увид у реализацију
текућих активности
Током
школске
године
Тим за
самовредновање
рада школе,
Педагошки
колегијум, директор
Пројекти који се
реализују у школи
Увид у документацију,
увид у реализацију
текућих активности
Током
школске
године
Актив за развојно
планирање
Праћење часова редовне
наставе
Непосредан увид
наставни процес
у Током
школске
године
Директор,
педагог
школски
Планови и програми
додатног и допунског
рада рада
Непосредан увид у Током
наставни процес, увид школске
у документацију
године
Директор,
педагог
школски
Планови, програми и
рад секција
Непосредан увид у Током
наставни процес, увид школске
у документацију
године
Директор,
педагог
школски
Планови рада
слободних активности
Непосредан увид у Током
наставни процес, увид школске
у документацију
године
Директор, школски
педагог, ШРТ
Материјално-технички
ресурси
Анализа и бележење Током
података,
увид
у школске
пратећу документацију године
Тим
за
самовредновање и
вредновање
рада
школе
Рад школских тимова
Непосредан увид у Током
реализацију
школске
активности
тимова, године
увид у документацију,
анализа и бележење
података
Тим
за
самовредновање и
вредновање
рада
школе
Рад актива за развојно
планирање
Непосредан увид у Током
реализацију
школске
активности
тимова, године
увид у документацију,
анализа и бележење
података
Школски
одбор,
педагошки надзор
Програм стручног
усавршавања
Увид
у
наставника,
Актив за развојно
досијеа Током
праћење школске
134
наставника
равномерскости обуке, године
анализа и бележење
података
планирање
Сарадња са родитељима
Праћење непосредних Током
и
контаката
са школске
родитељима и њихове године
укључености у рад
школе
Актив за развојно
планирање
Сарадња са друштвеном
средином
Анализа документације Током
о сарадњи
школске
године
Актив за развојно
планирање
13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
13.1.ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ:
Интерни маркетинг школе обухвата:
­
­
­
­
­
­
Издавање школског листа „Гимназијалац“
Издавање Годишњег Извештаја
Сајт школе
Музичке вечери
Изложбе ликовних радова
Књижевни сусрети....
13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Екстерни маркетинг обухвата следеће активности:
­ Сарадња школе са локалним медијима (радио, телевизија и штампа)
­ Сарадња са другим образовним институцијам
­ Сарадња са невладиним организацијама
­ Презентација школе у оквиру активности везане за упис ученика у први разред
­ Сарадња са школама са региона
­ Сарадња са школама других држава
­ Сарадња са Удружењем Ужичана из Београда
­ Сарадња са Друштвом Српских домаћина
­ Сајт школе.
14. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ – КЉУЧНАОБЛАСТ 7– РУКОВОЂЕЊЕ И
УПРАВЉАЕЊЕ
14.1. Тим за самовредновање рада школе
1. Живојин Павловић, директор
2. Славко Марковић, заменик
3. Емилија Станковић, педагог
4. Биљана Грујичић, професор српског језика и књ.
5. Зоран Жупић, професор музичке културе
135
6. Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информат.
7. Младен Станић , представник ученика
8. Мирјана Петров, представник родитеља
9. Милован Ћоровић, представник локалне заједнце
У оквиру самовредновања кључне области – РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА вредноваћемо следеће тачке:
7.1. РУКОВОЂЕЊЕ
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
7.1.1.Професионалне компетенције
7.1.2.Способност руковођења
* план стручног усавршавања руководећег кадра и извештаји о реализацији;
* евиденција релизованих активности руководећег кадра
* записници, белешке;
* упитници, анкете
7.2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
7.2.1. Подела обавеза и задужења
7.2.2.Органзовање и координисање рада у школи
* Годишњи план рада школе: подела часова, радне листе запослених
* евиденција праћења реализације Годишњег програма рада школе
* извештаји (нпр. о пословању, о извођењу екскурзија, излета, о реализацији студијских
екскурзија..)
* записници, белешке
* анкете, упитници
7.3. ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
7.3.1. Структура и садржај школског развојног плана
136
7.3.2. Реализација школског развојног плана
7.3.3. Ефекти реализације
* Школски развојни план
* Извештај о реализацији школског развојног плана
7.4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
7.4.1. Самовредновање
7.4.2. Ефикасност и ефективност рада
* Годишњи план рада школе
* Годишњи извештај о раду школе
* извештаји о спроведеном самовредновању
* акциони планови
* Школски развојни план
У табели је преглед активности, носиоца активности и време реализације:
Р.
б.
Опис активности
Носиоци
активности
Време
реализац
ије
активнос
ти
Инструменти и
технике
Докази,
1.
РУКОВОЂЕЊЕ –
сагледавање
организационих и
менаџерских
способности
руководиоца и његових
професионалних
компетенција
Тим за
самовредно
вање рада
школе
Током
школске
године
Увид у докумнетацију,
упитник за запослене
у школи, анализа и
бележење података
Табеле и извештаји,
Годишњи извештаји,
статистике директора
и педагога
2.
ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ШКОЛЕутврђивање
равномерности поделе
обавеза и задужења;
праћење организације и
координације рада
школе
Тим за
самовредно
вање рада
школе
Током
школске
године
Увид у докумнетацију,
анализа и бележење
података, непосредни
увид у процес рада
Табеле и извештаји,
Годишњи извештаји,
статистике директора
и педагога
3.
ШКОЛСКИ
Тим за
РАЗВОЈНИ ПЛАН – самовредно
Током
школске
Увид у докумнетацију,
анализа и бележење
Годишњи план рада,
Годишњи извештај о
137
праћење реализације и вање рада
остарених
ефеката школе
промена
године
података,непосредани
увид у наставни и
ваннаставни рад
раду, извештаји
стручних већа и
секција, анализе и
извештаји директора и
педагога
4.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТАсамовредновање рада
школе
Тим за
самовредно
вање рада
школе
Током
школске
године
Анкетни упитник за
ученике и наставнике
Еиденција Тимарезултати анкетнних
упитника
5.
Укупна анализа и
састављање извештаја
Тим за
самовр.рад
Јун/јули
Анализа и бележење Извештај о раду Тима
података
за самовр.рада шк.
15. УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ У УЖИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЗА
ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОД
1. Српски језик и књижевниост
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије 1-4
Љ.Николић и Б.Милић
Историја књижевности 1-3 Ј.Деретић и М.Митровћ
Граматика српског језика од 1-4 Ж.Станојчић и Љ.Поповић
Теорија књижевности Д.Живковић
2. Историја
Историја за гимназије 1 Т.Катић
Европа у раном средњем веку С.Марјановић
Историја 2 С.Марјановић М.Шујица
Историја 2 С.Ћирковић
Историја 3 К.Николић Н.Жутић М.Павловић З.Шпадијер
Историја 3 Р.Љушић
3. Географија
Географија за гимназије 1 Љ.Гавриловић Д.Гавриловић
Географија за гимназије 2 В.Ђурић и М.Грчић
Географија 3 Група аутора
138
4. Биологија
Биологија 1 Н.Шрбан М.Цвијан Р.Јанчић
Биологија за други пм Б.Петров М.Калезић
Биологија за други др Б. Петров и други
Биологија за трећи пм Г.Цвијић и други
Биологија за трећи др Г.Цвијић и други
Биологија за четврти пм Д. Цветковић и други
5. Математика
Математика 1 са 4 часа П.Миличић
Математика 2 п-м В.Мићић С.Огњановић Ж.Ивановић
Математика 2 са три часа Б.Шешељ
Математика 3 п-м Ј.Кечкић
Математика 3 д-ј Г.Војводић и други
Математика 4 д-ј Е.Пап З.Лозанов
Математика 4 п-м М.Обрадовић Д.Георгијев
Збирке 1-4 Вене
6. Информатика
Рачунарство и информатика 1 Н.Клем
Рачунарство и информатика 2 Н.Клем
Рачунарство и информатика 3 М.Чабаркапа
Рачунарство и информатика 4 М.Стојановић
Рачунарство и информатика 4 дј З.Лекић
7. Физика
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама Mилан Распоповић
Бранислав Цветковић Горан Кековић
Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије Наташа Чалуковић
Физика 2 за гимназију природно-математичког смера Јован Шетрајчић
Зоран Распоповић
Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије Наташа Чалуковић
Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера Милан Распоповић
139
Јован Шетрајчић Зоран Распоповић
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 2. разред
за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера Милан Распоповић
Јован Шетрајчић Бранислав Цветковић
Физика 3 за гимназију природно-математичког смера Милан Распоповић
Физика 3 за гимназију општег и друштвено-језичког смера Милан Распоповић
Зоран Распоповић
Физика – збирка задатака за гимназију општег и друштвено-језичког за 3.разред
Смера Бранислав Цветковић Милан Распоповић
Физика 3 - за 3. разред гимназије Наташа Каделбург, Коста Панић
Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије Наташа Чалуковић
Астрономија за гимназију природно-математичког смера Милан Димитријевић, Александар
Томић
Приручник из физике за 4 раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за гимназију друштвено
језичког смера , Наташа Чалуковић и др.
8. Хемија
Општа хемија за први разред гимназије 1 п-м Р. Хорват и др.
Општа хемија за први разред гимназије 1 д-ј. С.Ђукић и др.
Органска хемија 2 В.Павловић Р.Марковић
Неорганска хемија за други разред средње школе Р.Хорват
Хемијски практикум 2 С.Нешић и др.
Збирка задатака 1 и 2 М. Шурјановић и др.
Хемија за трећи разред гимназије пм А.Стоиљковић
Хемијски практикум 3 С.Нешић и др.
Збирка задатака 3 и 4 Ј.Чадани и др.
Хемија за четврти разред гимназије Ј.Петровић и др.
9. Социолологија
Социологија 4 М.Митровић С.Петровић
10. Устав и право грађана
Устав и права грађана 4 Ц.Лилић С. Булајић
11. Филозофија
140
Филозофија 4 И.Коларић
Логика 3 И.Коларић
12. Психологија
Психологија 2 Н.Рот С.Родоњић
13. Енглески језик
1. I razred: New Opportunities Pre-Intermediate, Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska,
Longman, New Inside Out,Vaughan Jones, Sve Kay Macmillan
2. II razred: New Opportunities Intermadiate, Vanghan Jones,Sue Kay, Macmillan, New Insident
,Pre, Intermediate
3. III razred: New Opportunities Intermadiate/Upper Intermadiate, Michel Harris, David Mower,
Anna Sikoryznska, Longman New Inside Inter
4. IV razred : Opportunities Upper Intermediate , Michel Harris, David Mower, Anna Sikoryznska,
Longman
14. Француски језик
1.
2.
3.
4.
razred: Ado 1, grupa autora
razred: Bien joue 2, grupa autora
razred: Bien joue 2, grupa autora
razred: Ado 2, grupa autora
15. Руски језик
1. razred: Ruski jezik za I razred, II strain jezik, grupa autora, Zavod za udžbenike
2. razred: Ruski jezik za II razred, II strain jezik, P.Piper, V.Raičević , Zavod za udžbenike
3. razred: Ruski jezik za III razred, II strain jezik, P.Piper, V.Raičević, A.Tarasjev, Zavod za
udžbenike
4. razred: Ruski jezik za IV razred gimnazije i ugostiteljsko-turističke škole, II strani jezik, P.Piper,
V.Raičević, A.Tarasjev, Zavod za udžbenike
16. Латински језик
1. razred: Latinski jezik za prvi razred gimnazije, drugo izdanje 2005, Marjanca Pakiž, Dragana
Dimitrijević, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
2. razred: Latinski jezik za drugi razred gimnazije, drugo izdanje 2007, Marjanca Pakiž, Tanja
Kiselički Vaš, Milica Kisić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
17. Музичка култура
1. Водич кроз историју музике ( од првог до четвртог разреда):Оливера Ђурић
2. Музичка уметност за гимназије ( од првог до четвртог разреда):сава Маринковић
18.Ликовна култура
1. Ликовна култура : Б.Гостовић, В. Галовић
141
Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној 13.09.2011. године и на
седници Школског одбора 15.09.2011. године а разматрани на седници Савета родитеља
14.09.2011.године.
Директор
Председник Школског одбора
______________________________
_________________________________
Живојин Павловић
Милован Ћоровић
142
143
Download

Годишњи план рада