„ЧИСТОЋА” АД БАЊА ЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА И ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Приједор, априла 2014. године
САДРЖАЈ
Страна
ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ........................................................................2
БИЛАНС СТАЊА ..................................................................................................................4
БИЛАНС УСПЈЕХА ..............................................................................................................6
БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ .......................................................................................7
ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ .........................................................9
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ .................................................11-28
1
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
УПРАВНОМ ОДБОРУ И АКЦИОНАРИМА
" ЧИСТОЋА " А.Д. БАЊА ЛУКА
Извршили смо ревизију приложених финансијских извјештаја ''Чистоће'' а.д. који
обухватају извјештај о финансијском положају на дан 31. децембра 2013. године и
извјештај о укупном резултату, извјештај о промјенама на капиталу и извјештај о
токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и сумарни преглед
значајних рачуноводствених политика и друге објашњавајуће информације.
Ревизију финансијских извјештаја претходне године извршио је други ревизор и у
извјештају од 17. маја 2013. године о њима изразио мишљење с резервом.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Руководство је одговорно за припрему и објективну презентацију ових финансијских
извјештаја у складу с Међународним стандардима финансијског извјештавања
одобреним за примјену у Републици Српској и за оне интерне контроле за које одреди
да су потребне за припрему финансијских извјештаја који не садрже материјално
значајне погрешне исказе, настале усљед криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о финансијским извјештајима на основу
ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Законом о рачуноводству и ревизији
Републике Српске ( Службени гласник РС број 36/09 и 52/11 ) и Међународним
стандардима ревизије. Ти стандарди захтијевају да поступамо у складу с етичким
захтјевима и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да стекнемо
разумно увјерење да финансијски извјештаји не садрже материјално значајне погрешне
исказе.
Ревизија укључује провођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о
износима и објављивањима у финансијским извјештајима. Избор поступака је заснован
на професионалном суду ревизора, укључујући процјену ризика материјално значајних
погрешних исказа у финансијским извјештајима, насталих усљед криминалне радње
или грешке. Приликом процјене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су
релевантне за припрему и објективну презентацију финансијских извјештаја, у циљу
осмишљавања ревизорских поступака који су одговарајући у датим околностима, али
не и у циљу изражавања мишљења о ефективности интерних контрола Друштва.
2
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
Ревизија, такође, укључује оцјену примијењених рачуноводствених политика и
значајних процјена које је извршило руководство, као и оцјену опште презентације
финансијских извјештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући за обезбјеђење
основе за наше мишљење.
Мишљење
По нашем мишљењу, финансијски извјештаји, по свим материјално значајним
аспектима, објективно и истинито приказују финансијски положај ''Чистоће'' а.д. из
Бања Луке на дан 31. децембра 2013. године, резултате њеног пословања и њене токове
готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу с Међународним стандардима
финансијског извјештавања одобреним за примјену у Републици Српској.
Скретање пажње
Скрећемо пажњу на напомену број 28 у којој је наведено да је на дан 31.12.2013.
године :
- било активно 6 судских спорова покренутих против Друштва ради накнаде
штете због повреда на раду и штете настале при обављању дјелатности, укупне
вриједности 244.584 КМ;
- Друштво имало 16.785 предмета активних код Основног суда Бања Лука и
Окружног привредног суда Бања Лука ради наплате потраживања од корисника
услуга, физичких и правних лица, у укупном износу од 2.657.092 КМ;
- као стечајни повјерилац, Друштво пријавило своја потраживања према 33
стечајна дужника, у укупном износу од 82.245,75 КМ.
Иако је исход спорова и стечајева неизвјестан, њихово окончање би, највећим дијелом,
могло довести до промјене исказаних вриједности средстава и прихода Друштва.
У вези с овим питањем не изражавамо мишљење с резервом.
Приједор, 5. априла 2014. године
Овлашћени ревизор
Мирјана Дејановић
3
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
БИЛАНС СТАЊА – скраћена шема
на дан 31.12.2013. године
У КМ
ПОЗИЦИЈА
Број
ноте
1
А. СРЕДСТВА
I СТАЛНА СРЕДСТВА
Некретнине, постројења и опрема
Биолошка имовина
Остала стална материјална средства
Гоодwилл
Остала нематеријална средства
Улагања у некретнине
Улагања у придружена правна лица
Остали дугорочни пласмани
Средства
класификована
као
намијењена за продају
Одгођена пореска средства
II ТЕКУЋА СРЕДСТВА
Залихе
2
5
5
6
7
средства
8
9
Износ текуће године
Износ
претходне
године
(почетно
стање)
Бруто
Испр.
вријед.
Нето
(3-4)
3
4
5
6
30.551.579
23.612.032
15.749.703
0
75.193
0
7.782.580
0
0
4.556
0
14.908.338
11.226.275
11.165.978
0
93
0
60.204
0
0
0
0
15.643.241
12.385.757
4.583.724
0
75.101
0
7.722.376
0
0
4.556
0
18.017.775
13.185.206
5.418.240
0
1.427
0
7.736.984
0
0
8.404
0
0
6.939.547
542.373
0
3.682.063
276.362
0
3.257.484
266.011
20.151
4.832.544
294.242
4
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
Дати аванси
Потраживања од продаје и друга потраживања
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина и еквиваленти готовине
Активна временска разграничења
Б. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
I
КАПИТАЛ
КОЈИ
ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРЕДУЗЕЋА
II МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС
III ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Дугорочне финансијске обавезе
Одгођене пореске обавезе
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе класификоване у групу са
средствима намијењеним за продају или
отуђење
IV КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Обавезе према добављачима и друге обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Текући дио дугорочних финансијских обавеза
Текуће обавезе за порез на добит
Пасивна временска разграничења
Краткорочне обавезе класификоване у групу са
средствима намијењеним за продају или
отуђење
9
10
11
12
13, 14,
15
16
17
18
19
19
100
5.800.414
0
559.998
36.663
15.643.241
14.524.641
0
3.405.701
0
0
0
0
0
100
2.394.712
0
559.998
36.663
15.643.241
14.524.641
252
3.852.076
0
538.535
147.439
18.017.750
16.962.736
0
186.209
68.148
0
118.061
0
0
0
0
0
0
0
0
186.209
68.148
0
118.061
0
0
255.577
160.434
0
95.143
0
932.391
839.840
2.470
90.081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
932.391
839.840
2.470
90.081
0
0
0
799.437
706.887
2.469
90.081
0
0
0
Напомене чине саставни дио ових финансијских извјештаја.
5
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
БИЛАНС УСПЕХА – скраћена шема
у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године
У КМ
ПОЗИЦИЈА
1
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје
Промјена вриједности биолошке имовине
Промјена вриједности залиха учинака
Остали пословни приходи
Приходи од придружених предузећа
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вриједност продате робе
Трошкови материјала
Трошкови бруто зарада и накнада
Трошкови амортизације
Губици од обезврјеђења сталне материјалне
имовине
Остали пословни расходи
Финансијски расходи
ДОБИТ
(ГУБИТАК)
ПРИЈЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
Порез на добит
НЕТО ДОБИТ (ГУБИТАК) ПЕРИОДА
Дио који припада власницима матичног
предузећа
Дио који припада мањинским власницима
Број
ноте
2
21
22
23
24
5
25
26
ИЗНОС
Текућа
година
Претходна
година
3
4
8.382.536
7.944.955
0
0
437.581
0
10.820.631
97.794
1.191.542
4.418.854
959.230
0
9.002.401
8.853.689
0
0
148.712
0
11.314.749
40.201
1.263.930
4.700.119
874.353
0
4.106.813
46.398
(2.438.095)
4.416.960
19.186
(2.312.348)
0
(2.438.095)
(2.438.095)
0
(2.312.348)
(2.312.348)
0
0
Напомене чине саставни дио ових финансијских извјештаја.
6
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године
У КМ
ПОЗИЦИЈА
Ознака
за
АОП
Износ
Текућа година
1
ГОТОВИНЕ
А. ТОКОВИ
ИЗ ПОСЛОВНИХ
АКТИВНОСТИ
I Приливи готовине из пословних активности (302 до
304)
1. Приливи од купаца и примљени аванси
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.
3. Остали приливи из пословних активности
II Одливи готовине из пословних активности (306 до
310)
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати
аванси
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада
и осталих личних расхода
3. Одливи по основу плаћених камата
4. Одливи по основу пореза на добит
5. Остали одливи из пословних активности
III Нето прилив готовине из пословних активности
(301-305)
IV Нето одлив готовине из пословних активности
(305-301)
Б: ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРАЊА
I Приливи готовине из активности инвестирања (314
до 319)
1. Приливи по основу краткорочних финансијских
пласмана
2. Приливи по основу продаје акција и удјела
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања,
некретнина, постројења, опреме, инвестиционих
некретнина и биолошких средстава
4. Приливи по основу камата
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку
6. Приливи по основу осталих дугорочних
финансијских пласмана
II Одливи готовине из активности инвестирања (321
до 324)
1. Одливи по основу краткорочних финансијских
пласмана
2. Одливи по основу куповине акција и удјела
Претходна
година
2
301
3
9.264.678
4
9.414.880
302
303
304
305
8.988.663
0
276.015
8.971.110
9.413.885
0
995
9.553.871
306
3.513.852
3.280.662
307
4.323.614
4.742.011
308
309
310
311
32.767
0
1.100.877
293.568
19.186
10.210
1.501.802
0
312
0
138.991
313
12.048
52.750
314
3.848
37.066
315
316
0
0
0
0
317
318
319
8.200
0
0
4.815
0
10.869
320
191.605
453.974
321
0
0
322
0
0
7
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
3. Одливи по основу куповине нематеријалних
улагања,
некретнина,
постројења,
опреме,
инвестиционих некретнина и биолошких средстава
4. Одливи по основу осталих дугорочних
финансијских пласмана
III Нето прилив готовине из активности инвестирања
(313-320)
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања
(320-313)
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊА
I Приливи готовине из активности финансирања (328
до 331)
1. Приливи по основу повећања основног капитала
2. Приливи по основу дугорочних кредита
3. Приливи по основу краткорочних кредита
4. Приливи по основу осталих дугорочних и
краткорочних обавеза
II Одливи готовине из активности финансирања (333
до 338)
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и
удјела
2. Одливи по основу дугорочних кредита
3. Одливи по основу краткорочних кредита
4. Одливи по основу финансијског лизинга
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди
6. Оливи по основу осталих дугорочних и
краткорочних обавеза
III Нето прилив готовине из активности
финансирања (327-332)
ИВ Нето одлив готовине из активности финансирања
(332-327)
Г.
УКУПНИ
ПРИЛИВИ
ГОТОВИНЕ
(301+313+327)
Д.
УКУПНИ
ОДЛИВИ
ГОТОВИНЕ
(305+320+332)
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ
ПЕРИОДА
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА
(354+343-344+346-347)
323
191.605
453.974
324
0
0
325
0
0
326
179.557
401.224
327
0
41.786
328
329
330
331
0
0
0
0
0
0
0
41.786
332
92.548
92.582
333
0
0
334
335
336
337
338
0
0
92.548
0
0
0
0
92.582
0
0
339
0
0
340
92.548
50.796
341
9.276.726
9.509.416
342
9.255.263
10.100.427
343
344
345
0
0
538.535
0
591.011
1.129.546
346
0
0
347
0
0
348
559.998
538.535
8
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период који завршава на дан 31.12.2013. године
У КМ
ВРСТЕ ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ
Озна
ка за
АОП
1
1. Стање на дан 01.01.2011. године
2. Ефекти промјена у рачунов. Политикама
3. Ефекти исправке грешака
Поновно исказано стање на дан 01.01.2011.
године (901+902+903)
4. Ефекти ревалоризације материјалних и
нематеријалних средстава
5. Нереализовани добици/губици по основу
финансијских средстава расположивих за продају
6. Курсне разлике настале по основу прерачуна
финансијских извјештаја у другу функционалну
валуту
7. Нето добитак / губитак периода исказан у
билансу успјеха
8. Нето добици / губици периода признати
2
901
902
903
904
ДИО КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА КАПИТАЛА (МАТИЧНОГ)
ПРЕДУЗЕЋА
Акумулиса
Остале
Ревалоризаци Нереализован
Акцијски
ни
резерве
и
оне резерве
капитал и
нераспоређ
(емисиона
добици/губиц
(МРС 16,
удјели у
ени
премија,
и по основу
МРС 21 и
друштво са
добитак/не
законске и
финансијских
МРС 38)
ограничено
покривени
статутарне
средстава
м
губитак
резерве,
расположивих
одговорно
заштита
за продају
шћу
готовински
х токова)
3
4
5
6
7
9.603.944
6.529.701
0
593.644
957.087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.603.944
6.529.701
0
593.644
957.087
УКУПНИ
КАПИТАЛ
УКУПНО
8
17.684.376
0
0
17.684.376
9
17.684.376
0
0
17.684.376
905
0
3.325.297
0
10.425
141.444
3.477.166
3.477.166
906
0
0
0
0
(10.425)
(10.425)
(10.425)
907
0
0
0
0
0
0
0
908
0
0
0
0
(2.096.956)
(2.096.956)
(2.096.956)
909
0
0
0
0
0
0
0
9
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
директно у капиталу
9. Објављене дивиденде и други видови
расподјеле добити и покриће губитка
10. Емисија акционарског капитала и други
видови повећања или смањење основног капитала
11. Стање на дан 31.12.2012. год./01.01.2013.
год.(904+905+906+907+908+909-910+911)
910
0
0
0
0
0
0
0
911
0
0
0
0
0
0
0
912
9.603.944
9.854.998
0
604.069
(1.008.850)
19.054.161
19.054.161
12. Ефекти промјена у рачунов. Политикама
13. Ефекти исправке грешака
14. Поновно исказано стање на дан 01.01.2013.
године (912+913+914)
913
914
915
0
0
9.603.944
(2.973.578)
0
6.881.420
0
0
0
0
0
604.069
846.599
35.554
(126.697)
(2.126.979)
35.554
16.962.736
(2.126.979)
35.554
16.962.736
15. Ефекти ревалоризације материјалних и
нематеријалних средстава
16. Нереализовани добици/губици по основу
финансијских средстава расположивих за продају
17. Курсне разлике настале по основу прерачуна
финансијских извјештаја у другу функционалну
валуту
18. Нето добитак / губитак периода исказан у
билансу успјеха
19. Нето добици / губици периода признати
директно у капиталу
20. Објављене дивиденде и други видови
расподјеле добити и покриће губитка
21. Емисија акционарског капитала и други
видови повећања или смањење основног капитала
22. Стање на дан 31.12.2013. године
(915+916+917+918+919+920-921+922)
916
0
(75.157)
0
0
75.157
0
0
917
0
0
0
(126.697)
126.697
0
0
918
0
0
0
0
0
0
0
919
0
0
0
0
0
0
0
920
0
0
0
0
(2.438.095)
(2.438.095)
(2.438.095)
921
0
0
0
0
0
0
0
922
0
0
0
0
0
0
0
923
9.603.944
6.806.263
0
477.372
(2.362.938)
14.524.641
14.524.641
Напомене чине саставни дио ових финансијских извјештаја.
10
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ
Комунално предузеће „Чистоћа“ је основано 1955. године. Сада послује под називом
Привредно друштво за комуналне услуге „ЧИСТОЋА“ ад Бања Лука и правни је
сљедбеник Основног државног јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Бања Лука.
Дана 19.09.2001. године извршен је упис промјене својине државног капитала у складу
са Законом о приватизацији државног капитала („Сл.гл. РС“ бр.24/98) и промјена
облика организовања у складу са Законом о предузећима („Сл.гл. РС“ бр: 24/98).
Дана 09.09.2011. године је извршена промјена власничке структуре капитала Друштва
тако да је град Бања Лука постао акционар са 30% учешћа у капиталу. Како је Град
уговорна старна у највећем дијелу пословних активности из дјелатности друштва, то се
и у смислу Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем.
Акцијски капитал Друштва обухвата 9.603.944 обичне акције, номиналне вриједности
од 1 КМ. Акције Друштва котирају на Бањалучкој берзи под ознаком CIST -R-A од
01.07.2002. године, када су уврштене на слободно берзанско тржиште а од 22.05.2009.
године на служено берзанско тржиште листе „Б“.
Основна дјелатност Друштва је: прикупљање отпада од домаћинстава и пословних
субјеката; пражњење и чишћење септичких јама и танкова; одвод отпадних вода;
сервисирање хемијских тоалета; прикупљање опасног отпада; рециклажа разврстаних
материјала; одржавање и поправка моторних возила; трговина на велико отпадом и
остацима; чишћење улица и уклањање снијега и леда, и друге активности дефинисане
Статутом Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД.
Сједиште Друштва је у Бања Луци, улица Браће Подгорника број 2.
У 2013. години у Друштву је било запослено просјечно 247 радника, а у претходној
години 243.
II ОСНОВЕ ЗА ПРИПРЕМУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
1. ПРИМЈЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОПИСА, РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ПРОЦЈЕНА
Финансијски извјештаји састављени су у складу са: Законом о рачуноводству и
ревизији РС, (Сл. гл. РС бр. 36/09 и 52/11 ), Правилником о контном оквиру и
садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и
предузетнике ( Сл. гл. РС бр. 79/09 ), Правилником о садржини и форми образаца
финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и
предузетнике ( Сл. гл. РС бр. 84/09 и 120/11 ), Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама „Чистоћа“ ад и осталим прописима РС који се односе
на пословање Друштва.
Извјештаји су рађени за друштво које наставља са радом.
Показатељи у финансијским извјештајима изражени су у КМ.
2. ИМОВИНА
11
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
Нематеријална улагања се признају само када је вероватно да ће од тог улагања
притицати економске користи и када је набавна вриједност улагања поуздано мјерљива,
а обухватају рачунарске програме и трајно право кориштења градског грађевинског
земљишта.
Рачунарски програми се вреднују према набавној вриједности, а трајно право
кориштења земљишта по фер (ревалоризованој) вриједности.
2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
У моменту набавке ова имовина се вреднује по набавној цијени.
Након почетног признавања по набавној вриједности грађевински објекти, постројења и
опрема вреднују се по фер (ревалоризованј) вриједности.
Књиговодствена вриједност грађевинских објеката, постројења и опреме увећава се за
накнадне трошкове по основу трошкова адаптације, замјене дијелова и трошкова
генералних поправки под условом да се ови трошкови могу измјерити.
2.3. АМОРТИЗАЦИЈА
Основица за обрачун амортизације нематеријалних улагања, некретнина, постројења,
опреме, изузимајући земљиште, је набавна, односно, ревалоризована набавна
вриједност.
Метод обрачуна амортизације је лиенарни тј. пропорционални.
Корисни вијек употребе и стопе амортизације одређују се појединачно за сваку
некретнину и опрему посебно.
2.4. ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА
2.4.1. Кредити се процењују по номиналној вриједности. Кредити се директно отписују
за износ документоване ненаплативости, а индиректно по одлуци руководства у случају
неизвршења наплате у року доспећа.
2.4.2. Краткорочна потраживања процјењују се по номиналној вриједности умањеној за
индиректни отпис потраживања старијих од 12 мјесеци, односно, за директни отпис,
ако је ненаплативост потраживања документована.
2.4.3. Застарјела потраживања директно се отписују на терет расхода.
2.5. ЗАЛИХЕ
Залихе материјала, резервних дијелова, инвентара са једнократним отписом процјењују
се по набавној вриједности која обухвата фактурну вриједност добављача и зависне
трошкове набавке.
12
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
2.6. ГОТОВИНА
Средства у облику новца која се воде на рачунима код банака и у благајни Друштва
исказују се по номиналној вриједности израженој у КМ.
2.7. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Обухватају унапријед плаћене, односно фактурисане, трошкове и приходе текућег
перида који нису могли бити фактурисани а за које су настали трошкови у текућем
периоду.
3. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
3.1. КАПИТАЛ ОБУХВАТА: основни капитал, резервни капитал (законске и
статутарне резерве), ревалоризационе резерве, настале ревалоризацијом трајног права
коришћења земљишта и некретнина, постројења и опреме.
Губитак из ранијих година и текуће године је исправка вриједности капитала.
Ревалоризационе резерве, које су настале ревалоризацијом некретнина, постројења и
опреме, се преносе постепено у корист нераспоређене добити која представља разлику
између, амортизације засноване на ревалоризованој књиговодственој вриједности
средстава и амортизације засноване на првобитној набавној вриједности средстава.
3.2. ОБАВЕЗЕ
Дугорочне и краткорочне обавезе проистекле из финансијских и пословних трансакција
процјењују се по номиналној вриједности.
Застарјеле обавезе укидају се у корист прихода.
3.3. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Дугорочна резервисања представљају обавезе за покриће трошкова који ће се појавити
у наредним годинама а односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених. Друштво је извршило резервисања за отпремнине за пензију.
Ова резервисања Друштво процјењује на бази стварно очекиваних трошкова, а укида их
у моменту настанка трошкова који терете резервисање. Неискориштена дугорочна
резервисања за покриће трошкова укидају се у корист осталих прихода.
3.4. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Пасивна временска разраничења обухватају донације.
Пасивна временска разграничења се укидају и признају као приход периода у коме су
настали припадајући трошкови амортизације који се надокнађују донацијом.
Амортизација донираних средстава обрачунава се по линеарној методи.
13
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ
4.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
4.1.1. Пословне приходе чине приходи од:
прикупљања отпада од домаћинстава и пословних субјеката; пражњења и чишћења
септичких јама и танкова; одвода отпадних вода; сервисирање хемијских тоалета;
прикупљања опасног отпада; рециклаже разврстаних материјала; одржавања и
поправки моторних возила; трговине на велико отпадом и остацима; чишћења улица и
уклањања снијега и леда, и других активности.
4.1.2. Пословне расходе чине: набавна вриједност продате робе, трошкови материјала,
трошкови горива и енергије, трошкови бруто зарада и накнада зарада, трошкови
производних услуга, трошкови амортизације и резервисања, нематеријални трошкови,
порези и доприноси независни од резултата. Сви расходи се признају независно од
плаћања.
4.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
4.2.1. Финансијске приходе чине приходи од камата и остали финансијски приходи.
4.2.2. Финансијске расходе чине расходи по основу камата.
4.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
4.3.1. Остале приходе чине: добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме, вишкови, приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених
дугорочних резервисања и остали непоменути приходи..
4.3.2. Остале расходе чине: губици по основу расходовања, отписа и продаје
нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, расходи по основу исправке
вриједности и отписа потраживања и расходи по основу расходовањ залиха материјала
и робе и остали расходи.
14
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
III ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ
5.
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
У КМ
Грађ.
објекти
Набавна вриједност:
Стање на почетку
године
Повећања:
Нове набавке
Смањења:
Расход, продаја и
друго
Стање на крају године
Кумулирана
исправка
вриједности:
Стање на почетку
године
Повећања:
Амортизација
Смањења:
Кумулирана исправка
у отуђењу
Стање на крају године
Нето
садашња
вриједност:
31.12.2013. године
Нето
садашња
вриједност:
31.12.2012. године
Опрема
Укупно
Остала
основна
средства
Основна
средства
у
припрем
и
1.520
0
15.858.724
354.719
354.719
466.454
466.454
0
0
0
0
146.868
146.868
73.194
73.194
505.821
505.821
539.648
539.648
6.654.739 9.094.964
1.520
73.673
15.824.897
3.269.158 7.169.806
93
0
10.439.057
179.945 1.013.126
179.945 1.013.126
0
466.057
0
466.057
0
0
0
0
0
0
0
0
1.193.071
1.193.071
466.057
466.057
3.449.103 7.716.875
93
0
11.166.071
3.205.636 1.378.090
1.427
73.673
4.658.826
3.381.347 2.036.893
1.427
0
5.419.668
6.650.505 9.206.699
4.234
4.234
0
0
Повећање набавне вриједности грађевинских објеката настало је уређењем хале и
постављањем ограде.
Највећи дио повећања вриједности опреме настао је преносом специјалног теретног
возила из ванбилансне евиденције, које је Министарство саобраћаја и веза уступило на
кориштење Друштву. Набавна вриједност возила је износила 259.273 КМ, кумулирана
исправка вриједности 253.273 КМ.
На основу извјештаја централне пописне комисије расходована је и искњижена опрема
чија је набавна вриједност износила 466.454 КМ, кумулирана исправка вриједности
466.057 КМ, при чему је остварен губитак од расходовања основних средстава износу
од 397 КМ.
Основна средства у припреми чини санација и реконструкција електроенергетске
инсталације слабе и јаке струје на пословним објектима Друштва.
15
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
6.
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
У КМ
Остала
нематеријална
улагања
Набавна вриједност:
Стање на почетку године
Повећања:
Нове набавке
Смањења:
Расход, продаја и друго
Стање на крају године
Кумулирана исправка вриједности:
Стање на почетку године
Повећања:
Амортизација
Смањења:
Кумулирана исправка у отуђењу
Стање на крају године
Нето садашња вриједност:
31.12.2013. године
Нето садашња вриједност:
31.12.2012. године
Укупно
7.779.357
4.158
4.158
935
935
7.782.580
7.779.357
4.158
4.158
935
935
7.782.580
42.373
18.737
18.737
905
905
60.204
42.373
18.737
18.737
905
905
60.204
7.722.376
7.722.376
7.736.985
7.736.985
Нематеријална улагања чине рачунарски програми и трајно право кориштења градског
грађевинског земљишта.
Повећање набавне вриједности настало је надоградњом програма. На основу извјештаја
централне пописне комисије расходован је и искњижен програм за плате чија је набавна
вриједност износила 935 КМ, кумулирана исправка вриједности 905 КМ, при чему је
остварен губитак од расходовања основних средставу износу од 30 КМ.
7.
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У КМ
БРУТО ВРИЈЕДНОСТ
вриједност на почетку године
Смањење
вриједност на крају године
НЕТО ВРИЈЕДНОСТ
31.12.2013. године
31.12.2012. године
Дугорочни
кредити у земљи
Укупно
8.404
3.848
4.556
8.404
3.848
4.556
4.556
8.404
4.556
8.404
16
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
Дугорочни кредити представљају кредите дате радницима. У току године враћено је
3.848 КМ.
8.
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
У КМ
31. децембра
2013.
Одгођена пореска средства
9.
31. децембра
2012.
0
20.151
ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ
У КМ
31. децембра
2013.
1. Материјал
2. Роба
I Залихе, нето
1. Бруто дати аванси
II Дати аванси - укупно
239.176
26.835
266.011
100
100
31. децембра
2012.
288.500
5.742
294.242
252
252
10. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ
У КМ
Купци у земљи
Бруто стање на почетку године
Бруто стање на крају године
Исправка вриједности на почетку године
Исправка вриједности на крају године
НЕТО СТАЊЕ
31.12.2013. године
31.12.2012. године
5.627.106
5.770.955
2.116.219
3.405.701
Друга
потраж.
341.189
29.458
0
0
2.365.254
3.510.887
29.458
341.189
Најзначајнији дио потраживања од купаца у износу од 1.072.447 КМ, се односи на
следеће купце:
- Град Бања Лука, 476.316 КМ,
- Клинички центар, Бања Лука, 244.322 КМ,
- Дуо метал доо, Челинац, 136.120 КМ,
- Студенски центар, 80.081 КМ,
- Унија доо, 31.308 КМ,
- ФК Борац, 28.474 КМ,
17
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
-
Промал А.Б. доо, 16.334 КМ,
Фидато доо, 13.585 КМ,
Самбо доо, 13.519 КМ,
Служба за заједничке послове, 11.437 КМ,
Завод за изградњу ад, 10.587 КМ,
КК Борац нектар, 10.364 КМ.
Од наведеног износа, 354.102 КМ је исправљено и тужено.
На основу старости, а на приједлог централне пописне комисије, Друштво је
индиректном методом, на терет расхода, отписало 1.758.454 КМ потраживања од
купаца.
Друга потраживања највећим дијелом чине потраживања за дате гаранције и
потраживања од Фонда здравственог осигурања за рефундацију боловања.
11. ГОТОВИНА
У КМ
31. децембра
2013.
1. Жиро и текући рачуни
2. Благајна
3. Девизни рачун
Готовина - укупно
31. децембра
2012.
558.855
172
971
559.998
537.631
223
681
538.535
12. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА И ПОРЕЗ НА ДОДАТУ
ВРИЈЕДНОСТ
У КМ
31. децембра
2013.
1. Разграничени плаћени трошкови до једне године
2. Разграничена потраживања за нефактурисани приход
3. Аконтациони порез на додату вредност
Активна временска разграничења - укупно
26.325
10.338
0
36.663
31. децембра
2012.
139.419
9.977
43
147.439
У току године, исправком грешке, на терет добитка ранијих година, искњижена је
вриједност активних временских разграничења, у износу од 1.843.180 КМ. Ријеч је о
очекиваној надокнади од Града Бања Лука за вриједност објеката на депонији у
Рамићима које је Скупштина Града Бања Лука 2002. без накнаде одузела од Друштва и
о чему је у току судски спор. Ревалоризационе резерве, у износу од 1.706.190 КМ, које
су се односиле на те објекте су, такође, укинуте у корист добитка ранијих година.
Упоредна година је коригована да одрази наведену исправку.
18
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
13. СТРУКТУРА КАПИТАЛА
У КМ
31. децембра
2013.
1. Основни капитал
I Основни капитал
II Ревалоризационе резерве
1. Законске резерве
2. Статутарне резерве
II Резерве
1. Нераспоређени добитак ранијих година
III Нераспоређени добитак
1. Губитак текуће године
IV Губитак до висине капитала
КАПИТАЛ
9.603.944
9.603.944
6.806.263
450.446
26.926
477.372
0
0
2.362.938
2.362.938
14.524.642
31. децембра
2012.
9.603.944
9.603.944
6.881.420
450.446
153.624
604.070
1.929.799
1.929.799
2.056.496
2.056.496
16.962.736
У току 2013. године настале су значајне промјене у висини вриједности
ревалоризационих резерви и почетног салда губитка и добитка из ранијих година, као
посљедица извршених
исправки грешака из претходних година и промјене
рачуноводствене политике која се односи на укидање ревалоризационих резерви
насталих по основу ревалоризације грађевинских објеката и опреме. Укупни ефекти
исправки грешака и промјене рачуноводствене политике одразили су се на смањење
ревалоризационих резерви за 2.973.578 КМ и повећање почетног салда добитка за
882.153 КМ. Упоредна година је коригована да одрази све извршене исправке и
промјене.
Укупне промјене на појединим категоријама капитала и с њима повезаним контима су
биле:
1. Укупна промјена вриједности ревалоризационих резерви, настала је:
- укидањем ревалоризационе резерве која се односила на изузете објекте на
депонији у Рамићима, у износу од 1.706.190 КМ,
- укидањем ревалоризационих резерви расходованих основних средстава до 2012.
године, у износу од 686.299 КМ,
- укидањем ревалоразационих резерви за период до 2011. године, у износу од
846.599 КМ, као резултат укидања амортизације ревалоризованих средстава у
корист добитка,
- укидањем ревалоризационих резерви за 2013. годину, у износу од 75.133 КМ,
као резултат укидања амортизације ревалоризованих средстава у корист
добитка,
- повећањем ревалоризационих резерви исправком погрешних књижења до 2011.
године у износу од 265.810 КМ.
2. Смањење вриједности статутарних резерви, у износу од 126.697 КМ, настало је
покрићем губитка из ранијих година.
19
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
3. Промјена вриједности на добитку ранијих година настала је:
- повећањем добитка укидањем ревалоризационе резерве која се односила на
изузете објекте на депонији у Рамићима, у износу од 1.706.190 КМ,
- повећањем добитка укидањем ревалоразационих резерви за период до 2011.
године, у износу од 846.599 КМ, као резултат рекласификовања амортизације
ревалоризованих средстава,
- повећањем добитка укидањем ревалоризационих резерви расходованих
основних средстава до 2011. године, у износу од 572.193 КМ,
- смањењем добитка повећањем ревалоризационих резерви исправком погрешних
књижења до 2011. године у износу од 265.810 КМ,
- смањењем добитка за обрачнати порез на добит, проистекао промјеном
рачуноводствене политике у износу од 32.852 КМ, а у корист обавеза за порез на
добит
- смањењем добитка искњижавањем вриједности изузетих објеката на депонији у
Рамићима у износу од 1.843.180 КМ,
- смањењем добитка покрићем губитка ранијих година у износу од 1.929.799 КМ
- смањењем добитка преносом на губитак у износу од 141.445 КМ.
4. Промјене на губитку ранијих година настале су:
- повећањем усљед укидања плаћених такса у ранијим годинама у износу од
215.392 КМ,
- смањењем губитка преносом са добитка, 141.445 исправке књижења на
ревалоризационим резервама,
- смањењем губитка за исправке књижења на ревалоризационим резервама у
износу од 5.469 КМ,
- смањењем губитка укидањем ревалоризационих резерви за расходована средства
у 2012. години, 108.938 КМ
Губитак ранијих година у износу од 2.056.497 КМ, покривен је добитком ранијих
година у износу од 1.929.800 КМ и статутаним резервама у износу од 126.697 КМ.
5. Добитак текуће године, настао рекласификацијом дијела ревалоризационих резерви
које су се односиле на повећање амортизације ревалоризованих средстава за 2013.
годину, исказан је као позитивна корекција губитка текуће године.
14. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
у КМ
31.
децембра
2013.
Акцијски капитал
Укупан основни капитал
9.603.944
9.603.944
31.
децембра
2012.
9.603.944
9.603.944
Структура
(%)
31.
децембра
2013.
100,00%
100,00%
31.
децембра
2012.
100,00%
100,00%
20
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
15. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА
број акција као цио број
у КМ
31. децембра
2013.
1. Обичне акције
1.1. Број обичних акција
1.2. Номинална вриједност обичних акција - укупно
СВЕГА – номинална вриједност акција
9.603.944
1
9.603.944
31. децембра
2012.
9.603.944
1
9.603.944
Власничка структура капитала је:
Назив
1
2
3
4
5
Процентуално
учешће
30,00
17,98
10,10
9,99
31,93
100
Град Бања Лука
ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука
Зептер Фонд а.д. Бања Лука
ПРЕФ а.д. Бања Лука
Остали акционари
УКУПНО
Укупан број акционара је 319.
16. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У КМ
31. децембра
2013.
31. децембра
2012.
1. Обавезе по финансијском лизингу
2. Остале дугорочне обавезе
66.050
2.098
155.867
4.567
I Дугорочне обавезе – укупно
68.148
160.434
Друштво је на лизинг купило два камиона.
Име даваоца лизинга
Датум давања
лизинга
VB Leasing
VB Leasing
Свега обавезе по основу
лизинга:
12.4.2011
29.3.2010
Рок враћања
60 мјесеци
60 мјесеци
Валута
КМ
KM
Укупно
неотплаћенa
главница
85.653
59.140
144.793
Дио ових обавеза који доспијева до годину дана рекласификован је на краткорочне
финансијске обавезе.
21
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
У КМ
31. децембра
2013.
1. Резервисања за примања запослених
Дугорочна резервисања - укупно
118.061
118.061
31. децембра
2012.
95.143
95.143
Резервисања за примања запослених чине резервисања за отпремнине приликом
одласка у пензију и јубиларне награде. Актуарска процјена примања запослених
извршена је у 2013. години.
18. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА И ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ И ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ ЗА
ПОРЕЗ НА ДОБИТ
У КМ
31. децембра
2013.
1. Примљени аванси, депозити и кауције
2. Добављачи у земљи
I Обавезе из пословања - укупно
1. Обавезе за нето зараде
2. Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада
3. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада
4. Обавезе за порез на промет
5. Обавезе за нето накнаде зарада
II Обавезе за зараде и накнаде зарада - укупно
31. децембра
2012.
31.059
471.395
502.454
149.883
17.011
78.436
0
3.214
248.544
36.297
286.789
323.086
163.398
16.339
89.549
25
2.254
271.565
III Обавезе за порез на додату вриједност
1. Обавезе за царине, прелевмане и друге дажбине из
набавке или на терет трошкова
2. Обавезе за доприносе који терете трошкове
3. Остале обавезе
IV Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
44.543
4.042
62.016
4.952
2.731
395
7.168
3.433
422
8.807
1 . Обавезе према запосленима
2. Обавезе према члановима управног и надзорног
одбора
3. Остале обавезе
V Друге обавезе
Обавезе према добављачима и друге обавезе укупно
2.008
3.550
0
3.800
991
6.549
809.258
4.760
8.560
674.034
24.582
32.853
Текуће обавезе за порез на добит
Најзначајнији дио обавеза према добављачима, у износу од 405.226 КМ, се односи н
следеће добављаче:
22
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
-
ЈП „ДЕП-ОТ“доо, 343.800 КМ,
„Гас петрол“, доо, 34.101 КМ,
„Бонел“ а.д., 14.040 КМ,
„Алек комерц“ доо, 13.285 КМ
19. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
У КМ
31. децембра
2013.
31. децембра
2012.
1. Остале краткорочне финансијске обавезе
2.470
2.469
I Краткорочне фин. Обавезе - укупно
2.470
2.469
1. Дио обавеза по финансијском лизингу који
доспијева до годину дана
90.081
90.081
II Текући дио дугорочних финансијских обавеза
90.081
90.081
20. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У КМ
31. децембра
2013.
1. Остала пасивна временска разграничења
Пасивна временска разграничења - укупно
31. децембра
2012.
6.000
6.000
0
0
Остала пасивна временска разграничења представљају садашњу вриједност опреме која
је пренијета из ванбилансне евиденције.
21. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
У КМ
31. децембра
2013.
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
I Приход од продаје робе - укупно
1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем
тржишту
II Прих. од продаје производа и услуга укупно
III Приходи од продаје - укупно (I+II)
31. децембра
2012.
265.773
265.773
7.679.182
163.203
163.203
8.690.486
7.679.182
8.690.486
7.944.955
8.853.689
23
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
22. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
У КМ
31. децембра
2013.
31. децембра
2012.
1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса,
донација и сл.
13.947
30.921
I Прих. од премија, субвенција, дотација, регреса,
донација, приходи из буџета и других намјењених
извора и други слични приходи
1. Приходи од закупнина
2. Остали пословни приходи
13.947
30.921
31.309
2.941
40.511
434
II Други пословни приходи - укупно
34.250
40.945
8.200
4.085
4.815
0
12.285
4.815
1.840
0
1.738
226.023
147.499
0
632
71.399
377.099
72.031
437.581
148.712
1. Приходи од камата
2. Остали финансијски приходи
III Финансијски приходи - укупно
1. Добици од продаје нематеријалних улагања,
некретнина, постројења и опреме
2. Вишкови
3. Наплаћена отписана потраживања
4. Приходи од смањења обавеза, укидања
неискоришћених дугорочних резервисања и остали
непоменути приходи
IV Остали приходи - укупно
V Остали пословни приходи - укупно (I до IV)
23. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У КМ
31. децембра
2013.
1. Трошкови материјала за израду
2. Трошкови осталог (режијског) материјала
3. Т рошкови горива и енергије
Трошкови материјала - укупно (1 до 3)
24.
55.743
315.265
820.534
1.191.542
31. децембра
2012.
48.865
377.523
837.542
1.263.930
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ
РАСХОДА
У КМ
31. децембра
2013.
1. Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада
2. Трошкови бруто осталих личних расхода
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних
расхода - укупно
3.073.787
1.345.067
4.418.854
31. децембра
2012.
3.077.874
1.622.245
4.700.119
24
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
25.
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
У КМ
31. децембра
2013.
1. Трошкови транспортних услуга
31. децембра
2012.
132.176
94.981
104.197
419
59.462
1.494.534
1.790.788
26.363
104.337
0
18.118
1.133.663
1.351.099
0
1. Трошкови непроизводних услуга
2. Трошкови репрезентације
3. Трошкови премије осигурања
4. Трошкови платног промета
5. Трошкови чланарина
6. Трошкови пореза
7. Трошкови доприноса
8. Остали нематеријални трошкови
58.675
12.943
63.909
20.075
2.942
79.923
10.377
213.753
52.529
9.291
64.401
12.479
2.971
26.726
12.128
237.352
IV Нематеријални трошкови - укупно
462.597
417.877
2. Трошкови услуга одржавања
3. Трошкови закупнина
4. Трошкови рекламе и пропаганде
5. Трошкови осталих услуга
II Трошкови производних услуга - укупно
III Трошкови резервисања
1. Губици по основу расходовања и отписа основних
средстава и нематеријалних улагања
2. Расходи по основу исправке вриједности и отписа
3. Непоменути остали расходи
427
8.030
1.759.858
44.806
2.567.543
72.411
V Остали расходи - укупно
1.805.091
2.647.984
1. Обезврјеђење остале имовине
20.151
0
VI Расходи од усклађивања вриједности сталне
имовине - укупно
20.151
0
VII Расходи по основу промјене рачуноводствених
политика и исправке грешака из ранијих година
1.823
0
4.106.813
4.416.960
VIII Остали пословни расходи – укупно (I до VII)
Најзначајнији дио трошкова осталих услуга, у износу од 1.473.051 КМ, чине трошкови
услуга депоновања отпада.
На основу старости, а на приједлог централне пописне комисије, Друштво је
индиректном методом, на терет расхода, отписало 1.758.454 КМ потраживања од
купаца.
25
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
26.
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
У КМ
31. децембра
2013.
1. Расходи камата
Финансијски расходи - укупно
27.
31. децембра
2012.
46.398
46.398
19.186
19.186
ПОВЕЗАНЕ СТРАНЕ
Повезана правна лица за Друштво су:
- Град Бања Лука, највећи акционар Друштва са 30% акција.
- ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, чији су оснивачи град Бања Лука и општине
бањалучке регије: Градишка, Прњавор, Лакташи, Србац, Котор Варош, Челинац и
Кнежево.
Пословне трансакције Друштва са повезаним странама у 2013. години биле су:
У КМ
31.децембра
2013.
Град
Бања
Купац
Лука
ЈП „ДЕП-ОТ“ Добављач
ЈП „ДЕП-ОТ“
Купац
28.
476.316
(343.800)
1.220
Промет
2013. години
у
Дугује
Потражује
2.167.358
2.427.649
1.531.749
1.631
1.723.470
437
31.децембра
2012.
736.607
(152.079)
27
СУДСКИ СПОРОВИ
На дан 31.12.2013.године активно је било 6 судских спорова покренутих против
Друштва. Тужиоци су физичка лица, предмет тужби су накнаде штете због повреде на
раду и штете настале при обављању дјелатности. Укупна висина тужбених захтјева по
судским споровима износи 244.584,00 КМ.
Руководство Друштва сматра да су неки тужбени захтјеви неосновани а неки нереални
у погледу висине тужбеног захтјева.
На дан биланса Друштво је имало 16.785 предмета активних код Основног суда Бања
Лука и Окружног привредног суда Бања Лука по основу ненаплаћених потраживања од
корисника услуга, физичких и правних лица, у укупном износу од 2.657.092 КМ.
Такође, као стечајни повјерилац, Друштво је пријавило своја потраживања према 33
стечајна дужника, у укупном износу од 82.245,75 КМ.
29.
УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА
Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено финансијским
ризицима и то: тржишним ризицима, ризику ликвидности и кредитном ризику.
26
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
Управљање ризицима усмјерено je на минимизирање потенцијалних негативних
утицаја на финансијско стање и пословање Друштва у ситуацији непредвидивости
финансијских тржишта.
1. Тржишни ризик
- Ризик од промјене курса страних валута
Друштво је изложено ризику од промјене курса страних валута приликом пословања у
земљи и иностранству, а који проистиче из пословања различитим валутама.
Девизни ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и обавеза
изражених у страној валути или са валутном клаузулом. У мјери у којој је то могуће,
Друштво минимизира девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.
- Ризик од промјене каматних стопа
Друштво је изложено разним ризицима који кроз ефекте промјена висине тржишних
каматних стопа дјелују на његов финансијски положај и токове готовине. Пословање
Друштва је изложено ризику промјене каматних стопа у мјери у којој каматоносна
средства и каматоносне обавезе доспијевају за наплату у различито вријеме или у
различитим износима.
С обзиром да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход Друштва и токови
готовине у великој мјери су независни од промјена тржишних каматних стопа.
2. Ризик ликвидности
Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће моћи да финансира средства
одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик
немогућности да се средство реализује по разумној цијени у одговарајућем временском
оквиру.
Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду
расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспијећа. Друштво непрекидно
процјењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промјена у изворима
финансирања потребним за испуњење пословних циљева Друштва, а у складу са
пословном стратегијом Друштва.
3. Кредитни ризик
Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Друштва као резултат
кашњења клијената или друге уговорне стране у измиривању уговорених обавеза.
Кредитни ризик се првенствено везује за изложеност Друштва по основу готовине и
готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама,
инвестирања у хартије од вриједности, потраживања од правних и физичких лица и
преузетих обавеза. Друштво није изложено кредитном ризику јер нема значајних
кредитних задужења.
4. Правична (фер) вриједност
Пословна политика Друштва је да објелодани информације о правичној вриједности
активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична
вриједност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Српској не
постоји довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине
и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне
27
„Чистоћа“ АД Бања Лука, финансијски извјештаји на дан 31.12.2013. године
информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну вриједност није
могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Друштва врши
процјену ризика и у случајевима када се оцијени да вриједност по којој се имовина води
у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку те вриједности.
Друштво сматра да исказана књиговодствена вриједност потраживања, након умањења
за исправку вриједности по основу обезвријеђења, као и номинална вриједност обавеза
из пословања, приближно одражава њихову тржишну вриједност.
Руководство Друштва сматра да износи у приложеним финансијским извјештајима
одражавају вриједност која је у датим околностима највјеродостојнија и најкориснија за
потребе извјештавања.
30.
ПОРЕСКИ РИЗИЦИ
Република Српска и Босна и Херцеговина имају неколико закона који регулишу
области различитих пореза. Ти порези укључују ПДВ, порез на добит и порезе на
плате, заједно са другим порезима. За разлику од развијенијих тржишних привреда, ти
закони су релативно нови, те не постоји дугогодишња пракса примјене, а и подзаконски
акти на бази којих се ови закони примјењују, често су нејасни или не постоје. Усљед
тога често се јављају разлике у мишљењу међу државним министарствима и
организацијама у вези са правном интерпретацијом законских одредаба што може
довести до неизвјесности и сукоба интереса. Пореске пријаве су предмет контрола и
прегледа од стране више овлашћених органа којима је законом омогућено прописивање
јако строгих казни и затезних камата.
Тумачење пореских власти у вези с примјеном пореских закона на трансакције и
активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. То може довести
до оспоравања пореског третмана трансакција од стране пореских власти и Друштву
може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Пореске власти имају право
да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од 5 година од тренутка када је обавеза
настала. Ове чињенице утичу да порески ризик у Републици Српској буде значајнији од
оног у земљама с развијенијим пореским системом.
28
Download

„ЧИСТОЋА” АД БАЊА ЛУКА