Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 152-02-16/2014-04
22. октобар 2014.
Немањина 22-26
Београд
На основу члана 3. ст. 3. и 4. и члана 5. Правилника о стручном испиту за
посреднике у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 75/14)
и Решења о утврђивању испитног рока и именовању председника, секретара и
чланова испитне комисије бр. 110-00-33/2014-04 од 30. јула 2014. године објављује се
Обавештење о датуму, времену и месту полагања
писменог дела стручног испита (теста).
По разматрању пристиглих пријава за испитни рок I/2014, објављује се списак
кандидата који полажу стручни испит у термину: среда, 5. новембар 2014. године, у
времену од 10 до 13 сати, у згради СИВ 3, улица Омладинских бригада 1 (улаз у
зграду је са новобеоградске стране), на Новом Београду:
Редни
број
Име (име оца/мајке) и презиме
1.
Милена (Животије) Максимовић
2.
Стефан (Небојша) Видовић
3.
Небојша (Јован) Видовић
4.
Маја (Бранко) Тувеџић
5.
Димитрије (Борислав) Костић
6.
Александар (Бранислав) Стефановић
7.
Ненад (Првослав) Веселиновић
8.
Сузана (Благоје) Миљевић
9.
Никола (Душан) Боранијашевић
10.
Небојша (Драгутин) Дамјановић
11.
Миленко (Драгомир) Миљевић
12.
Иван (Зоран) Соколовић
13.
Павле (Петар) Павловић
14.
Александра (Раде) Дамјановић
15.
Предраг (Душан) Девић
16.
Рашко (Драган) Јоровић
17.
Стево (Никола) Ристелић
18.
Александра (Александар) Рацић
19.
Драган (Добросав) Рацић
20.
Миливоје (Властимир) Миладиновић
21.
Љиљана (Радомир) Бенаћ-Шантић
22.
Александар (Драгиша) Ђулић
23.
Даниела (Драгослав) Милутиновић
24.
Радојка (Данило) Тадић
25.
Љубица (Траило) Марић
26.
Роберт (Петер) Зомбори
27.
Радиша (Предраг) Милићевић
28.
Ђорђе (Радиша) Милићевић
29.
Светлана (Душан) Миличић -Теовановић
30.
Далиборка (Ранко) Радовић
31.
Даница (Душан) Стојановић
32.
Снежана (Живојин) Величковић
33.
Зоран (Душан) Јанковић
34.
Ђенђи (Гизела) Бевц
35.
Соња (Милован) Томшић
36.
Лидија (Душан) Чаваркапа
37.
Стеван (Владислав) Богдановић
38.
Славица (Миле) Стојановић
39.
Душанка (Десимир) Гашић
40.
Уна (Бошко) Гашић
41.
Милош (Радован) Симић
42.
Винко (Боро) Глуховић
43.
Предраг (Тешман) Николић
44.
Александар (Драган) Денчић
45.
Мирјана (Милан) Стошић
46.
Мирослав (Стојан) Стојадиновић
47.
Зоран (Станимир) Неговановић
48.
Милена (Мирослав) Траиловић
49.
Гордана (Влада) Радојковић
50.
Мирјана (Владо) Станојевић
51.
Душан (Слободан) Живанић
52.
Славољуб (Никола) Младеновић
53.
Зорица (Ћиро) Митранић
54.
Весна (Милан) Јовановић
55.
Данијела (Живорад) Вулићевић
56.
Милена (Војислав) Поповић
57.
Сузана (Ђорђе) Бркић
58.
Марина (Мирољуб) Гигић
59.
Зоран (Милисав) Стевић
60.
Жаклин (Горан) Вуковић
61.
Владан (Петар) Михајловић
62.
Драган (Братислав) Љубинковић
63.
Милица (Јаким) Адамовић
64.
Милић (Милентије) Ђоковић
65.
Божидар (Илинка) Бранковић
66.
Мирослава (Александар) Вукас
67.
Немања (Првослав) Михаиловић
68.
Милена (Радосав) Ристић Јанковић
69.
Мирослав (Милан) Милић
70.
Мирјана (Петар) Поповић
71.
Радослав (Драгутин) Јанковић
72.
Дмитар (Мићо) Вукелић
73.
Мицхаел (Раденко) Илић
74.
Вељко (Станоја) Николић
75.
Гојко (Станоје) Грбић
76.
Јовица (Стеван) Плавшић
77.
Зоран (Радисав) Вуксановић
78.
Габриела (Јосип) Ороси
79.
Драгана (Крсман) Стојковић
80.
Вера (Милисав) Добричић
81.
Петар (Ранко) Шорак
82.
Атила (Ласло) Келемен
83.
Бојан (Живорад) Бранковић
84.
Драган (Урош) Боговац
85.
Драган (Божидар) Вучинић
86.
Светислав (Никодин) Симанић
87.
Радосава (Миљан) Филиповић
88.
Дејан (Зоран) Димитријевић
89.
Сузана (Арпад) Вакула
90.
Зорица (Добривоје) Џелајлија
91.
Тоша (Живан) Бајић
92.
Миланка (Томислав) Љепојевић
93.
Предраг (Борислав) Мендебаба
94.
Славица (Недељко) Пашћан
95.
Милијана (Момир) Радан
96.
Анђелка (Милан) Јеремић
97.
Момир (Драгомир) Ристић
98.
Радислав (Спасоје) Ускоковић
99.
Саша (Данило) Благојевић
100.
Иван (Милован) Вуковић
101.
Tања (Зоран) Милићевић
102.
Срђан (Божидар) Колашинац
103.
Милан (Гојко) Гладовић
104.
Снежана (Бранислав) Лазаревић
105.
Бранка (Томислав) Тодоровић
106.
Мирјана (Мирослав) Петрић
107.
Mиланка (Радош) Дамјановић
108.
Оливера (Драгиша) Милошевић
109.
Мимица (Светомир) Митић
110.
Босиљка (Јакша) Лабовић
Важне информације за кандидате
Долазак на испит: Кандидати треба да дођу на писмени испит (тест) са
важећом личном картом, пола сата пре заказаног почетка теста, односно у 9,30
сати, у среду 5. новембра 2014. године. Тест се ради на папиру – закруживањем
слова испред тачног одговора, стога обавезно понети хемијску оловку (плаво или
црно мастило).
У салу где се одржава тест, строго је забрањено уношење мобилних
телефона, телекомуникационих уређаја (тзв. бубица и слушалица), фотоапарата
и сл. Кандидатима ће бити омогућено да мобилне телефоне оставе на улазу у салу.
Пословна одећа: Одевање кандидата који полажу тест треба да је у складу са
нормама које важе за улазак у зграде државних органа.
У случају да кандидату не одговара термин полагања теста, у наставку су
наведени релевантни делови (чл. 12. и 13.) Правилника о стручном испиту за
посреднике у промету и закупу непокретности:
Одлагање полагања стручног испита
Члан 12.
Кандидат може једанпут по испитном року одустати од полагања стручног испита, о
чему писменим путем обавештава Министарство, најкасније пет радних дана пре
термина одређеног за полагање.
У случају из става 1. овог члана, кандидату се одређује накнадни термин за полагање
стручног испита.
Неизлазак на стручни испит
Члан 13.
У случају болести и других оправданих разлога (смртни случај блиског члана
породице, важне службене обавезе и сл.) кандидат може једанпут по испитном року
оправдати неизлазак на стручни испит, о чему писменим путем обавештава
Министарство, уз подношење доказа, најкасније два радна дана након дана
одређеног за полагање.
Након процене оправданости разлога из става 1. овог члана, кандидат се обавештава:
1) о накнадном термину за полагање стручног испита; или
2) о томе да разлози нису уважени; или
3) о томе да су поднети докази оцењени као неодговарајући.
У случајевима из става 3. тач. 2) и 3) овог члана, кандидат поново подноси пријаву за
полагање стручног испита у складу са чланом 4. овог правилника.
Кандидат који не изађе на стручни испит на дан одређен за полагање, а не одустане
од полагања стручног испита на начин одређен у члану 12. овог правилника, нити
оправда неизлазак на начин одређен у ставу 1. овог члана, оцениће се оценом „није
положио”.
Напомена за све остале кандидате: Обавештење о датуму, времену и месту
полагања писменог дела стручног испита (теста) за кандидате који су се пријавили за
испитни рок I/2014, а који сада нису позвани да полажу тест у термину 5. новембар
2014. године (њихова имена се не налазе на списку од редног броја 1 до 110), биће
накнадно објављено на званичној Интернет страници Министарства www.mtt.gov.rs у
складу са прописима.
Имајући у виду укупан број пријављених кандидата за испитни рок I/2014,
планирано је шест термина за полагање писменог дела стручног испита (теста) током
новембра месеца 2014. године.
Председник комисије
Жељко Стојановић, виши саветник
Download

Обавештење о датуму, времену и месту