ЕДИЦИЈА НАУЧНОИНФОРМАТИВНА
СРЕДСТВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ
ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ЗБИРКА
VARIA 1791–
2013.
свеска
5
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ПОЖАРЕВАЦ
Издавач
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
www.arhivpozarevac.org.rs
[email protected]
ЕДИЦИЈА
НАУЧНО-ИНФОРМАТИВНА
СРЕДСТВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ
СВЕСКА 5
За издавача
Главни и одговорни уредник
Редакција
Др Јасмина Николић
Др Јасмина Николић, директор
Др Јасмина Николић,
Драгана Милорадовић-Николић,
Јасмина Живковић МА, Живислав
Антонијевић, Живорад Сарафиновић
Приређивач
Наташа Милошевић Дулић
Технички уредник
Наташа Милошевић Дулић
Графички дизајн и прелом
Штампа
Тираж
Александар Арсић
Компромис дизајн, Пожаревац
150
Објављивање ове публикације
омогућио је Град Пожаревац
2013.
© Историјски архив Пожаревац
ISBN 978-86-84969-56-1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ПОЖАРЕВАЦ
ЕДИЦИЈА
НАУЧНО ИНФОРМАТИВНА СРЕДСТВА
О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ
СВЕСКА 5
VARIA
1791–
Пожаревац, 2013.
Наташа Милошевић Дулић
ЗБИРКA VARIA 1791–
ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА
У
архиве најчешће доспева архивска грађа у оквиру целовитих
архивских фондова. Фонд одражава административни, историјски и функционални карактер насталих докумената. Појам
архивског фонда, према нашој теорији и пракси, „чине сви документи
који су органски настали пословањем неког органа власти, установе,
предузећа, организације, породице, личности итд“1. Фонд представља
целину која одражава процес настанка докумената од стране ствараоца, односно природну целину засновану на заједничким функцијама,
активностима и сврси. Постоји одступање од овог правила, које се
односи на појединачна документа која су од значаја за историју, а која
су у приватном власништву. Ова архивска грађа у виду појединачних
докумената, фрагмената који се не могу сврстати ни у један фонд сачињава Збирку Varia2, названу и „расуте архивалије“. Она обухвата појединачна, разнородна документа, међусобно неповезана, која се разликују
по пореклу, садржају и времену настанка.3 Та документa могу да буду
и фрагменти личних фондова, али се због сачуваности малог броја
докумената из њих не може сагледати живот и рад неке личности, или
бар једна врста њене делатности, те се стога не могу сматрати личним фондом. Ни један архив не даје себи задатак да образује овакву
збирку, већ се њено образовање намеће као потреба самим постојањем оваквих докумената и настојањем архивиста да их заштите и сачувају4 . Наиме, то су документа која су у архив ушла на различите начине,
путем откупа и поклона, документа која није могуће припојити постојећим фондовима за које је надлежан архив, или за која је при сређивању фондова утврђено да не припадају ни једном фонду који се налази
у архиву. Основна карактеристика Збирке Varia је да се стално допуњује архивском грађом која на различите начине улази у архив, пре
свега откупом и поклоном, а да као таква не припада постојећим фондовима и збиркама. Збирка Varia није коначна, већ представља отворену збирку.
1Богдан Лекић, Архивистика, Београд, 2006, 121.
2Богдан Лекић, нав. дело, 149. (реч Varia, је латинског порекла и означава помешаност, различитост)
3Иванка Брук, Љубодраг Поповић, Архивистика за III и IV разред усмереног образовања, Београд, 1986, 107.
4Смиљка Ђурић „Појам личног фонда и збирке и формирање Збирке Varia“, у:
Архивски преглед, 1, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије,
Београд, 1969, 63–69.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
5
Почетак образовања ове Збирке у Историјском архиву Пожаревац
везује се за 1955. годину, када је започето вођење књиге евиденције откупа
и поклона5. Интересантно је да су прва уписана документа управо најстарија у овој Збирци6 . Откупљена су од Драг. Глигоријевића. Наредних
година Збирка је допуњавана путем откупа и поклона докумената, али и
документима која су се налазила у Архиву у оквиру архивских фондова
који се у њему чувају, па је при сређивању тих фондова закључено да им
не припадају, али да не припадају ни једном другом фонду који се чува
у Историјском архиву Пожаревац. Та документа су припојена Збирци
Varia, а у рубрици напомена је уписано „нађен у Архиву“ или „затечен
у Архиву“. Број уписаних улаза по години је варирао. У годинама када
се почело са вођењем књиге инвентара годишње је уписивано више од
50 улаза. Касније је било година када у ову књигу евиденција није било
уписа (нпр. 1957. година). Ако се анализира број уписа по годинама, највише уписа је 1962. године-102 уписа, што не значи да је те године у ову
Збирку ушло највише докумената, јер касније нису пописивана појединачно документа, већ је вршено сумарно уписивање по појединачним
Записницима о откупу и поклону. Први поклон представља неколико
докумената Општине кличевачке из периода 1866–1906. година, за које
не постоји податак ко је њихов поклонодавац, а који су у књигу евиденције уписани 1955. године. Од многобројних дародаваца, који су својим вредним поклонима обогатили Збирку Varia, истичу се: професор
Никола Бошковић, његова кћи Надежда Басара, Тодор Илић, некадашњи управник ове установе, епископ Браничевски Господин Хризостом,
хроничар и публициста Младен Владимировић, Тодор Димитријевић
звани Тоша Грк, Бранко Миланковић, архивски повереник из Жагубице,
Жика Миловановић, потомак потпуковника Живојина Миловановића,
Боса Илић, Драгослав Симић, архитекта, Млађан Цуњак, Танасије Бата
Димитријевић...Занимљиво је да је од архивског повереника Архива из
Жагубице Бранка Миланковића одређени број докумената откупљен,
док је известан број истих његов поклон Архиву. За нека документа се у
кутијама архивске грађе налазе забелешке о процени вредности архивске грађе понуђене за откуп. Збирка је допуњавана од 1955. године до
данас. На жалост не постоји за све улазе податак које године су уписани
и на који начин су ушли у Архив (откуп, поклон).
Књига улаза откупа и поклона је вођена од 1955. до 1990. године.
У њој је евидентирана грађа која је ушла у ову Збирку, велики број докумената, фотографија, плаката, летака, који су при сређивању издвојени
у посебне фондове или су припојени постојећим архивским фондовима, али и велики број монографских и серијских публикација, које су
5Први упис у Књизи евиденција откупа и поклона је 1955. године
6Најстарија документа су два атестата-уверења од 30. јануара 1791. године, којима
се одаје признање Кристи Богданову, за учествовање и храбро држање у рату 1789.
године
6
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
припојене библиотеци. Део грађе је аналитички описан, а део је описан
сумарно (целе кутије), или комбиновано 7. После тог периода постоји
евиденција о улазу у 2001. и 2002. години. Од 2006. године постоји евиденција улаза по појединачним Записницима, а у оквиру књиге откупа
и поклона (односно Varia како је названа књига евиденције која се води
од 2006. године).
Збирку је чинило око 25 кутија архивске грађе 8 . Одлуком Стру­
чног већа Историјског архива Пожаревац, 2004. године је дотадашњи
на­зив Збирка откупа и поклона промењен у Збирка Varia.
Процес сређивања је започео увидом у архивску грађу ове Збирке.
Упоређивани су уписи из књиге улаза са стварним стањем у кутијама.
Евидентирана су појединачна документа која недостају, као и документа
која би требало припојити постојећим фондовима, односно која би требало издвојити у посебне фондове. Поштујући Упутство о одређивању
критерија о формирању архивског фонда9 и Препоруку о условима и
начину образовања архивског фонда и архивске збирке10 издвојени су
у посебне фондове: Примирителни суд вароши Пожаревца- 1 кутија-67
предмета, Пожаревачки протопрезвитерат (у улазном инвентару носи
број 130, а број досијеа фонда је 131)-има укупно 140 предмета, Списак
носилаца албанске споменице –састоји се од 1 кутије списа (спискова)
и 2 албума са фотографијама. Део грађе је припојен постојећим архивским фондовима и то Гимназија Велико Градиште, Пожаревачка гимназија, Историјски архив Пожаревац, Специјална пољопривредна школа и
архивским збиркама-Збирци радничког покрета и НОБ-а, Збирци фотографија, Збирци плаката, док су монографске и серијске публикације
припојене архивској библиотеци Историјског архива Пожаревац. После
издвајања архивске грађе у посебне фондове, односно припајања постојећим фондовима, архивску грађу Збирке Varia коначно чини 488 предмета.
Упутство о сређивању Збирке Varia не постоји. На основу до­ступ­не литературе11- водича историјских архива, дошло се до закључка да
сви архиви не поседују ову Збирку. За сређивање су коришћена постојећа упутства-Упутство о сређивању личних и породичних фондова12 ,
Упутство о формирању, сређивању и обради збирке плаката13, Упутство
7За нека документа у кутији постоје аналитички описи, а нека су описана сумарно,
као један улаз-откуп или поклон
8
Податак није прецизан, јер се део архивске грађе налазио изван кутија
9Архивски преглед, 1, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије,
Београд, 1969, 71–76.
10Архивист XXXV, 1–2, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије,
Београд, 1985, 284–290.
11Часописи Архивски преглед и други стручни архивски часописи (часопис Историјског архива Ниш, текст вишег архивисте Мице Ђенић „Збирка Вариа“)
12Архивски преглед, 1–2, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије,
Београд, 1969.
13Архивски преглед, 1–2, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије,
Београд, 1985, 177–184.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
7
за сређивање архивских фондова органа управе, радних, друштвено-политичких и других организација14 .
Архивска грађа ове Збирке сређена је применом принципа слободне провенијенције-облик тематски, а у оквиру тема архивска грађа
је сређивана хронолошки.
Поред већ поменутих упутстава и искустава за израду предлога
класификационог плана коришћена су и следећа упутства: Упутство о
формирању, сређивању и обради збирке плаката и рад Смиљке Ђурић
под насловом „Појам личног фонда и збирке и формирање Збирке
Varia“15 и рад вишег архивисте Архива Србије Вере Филиповић, под
називом „Збирке у архиву Србије са посебним освртом на Збирку
Varia“16 . На основу свега претходно поменутог за сређивање Збирке
Varia сачињен је класификациони план који садржи следеће теме:
- органи власти, управе и јавних служби (управа)
- правосудни органи (судство)
- војска и одбрана (војска)
- просвета, наука и култура
- здравство и социјална заштита
- привреда и банкарство (привреда)
- друштвено-политичке организације, друштва и удружења
- верске установе и организације
- личности
- рукописи
- остало.
За одређивање сигнатуре ове Збирке коришћенa су искуства
Архива Србије у вези са одређивањем сигнатура збирки које се чувају
у овом Архиву и текст архивисте Архива Војводине Средоја Лалића
под насловом „Потребе и могућности увођења јединствених сигнатура“17. Све Збирке у Архиву Србије имају у сигнатури само словну ознаку
збирке и број који се односи на јединицу описа. Став је да су збирке
аналитички обрађене и да ти аналитички описи садрже све потребне
информације (инвентарни број, годину настанка документа, број пуних
и празних листова), па је зато довољно да сигнатура садржи само два
податка, а у нашем случају три- број Историјског архива Пожаревац
(13), словну ознаку за збирку (V) и број јединице описа (од броја 1, па
до броја који носи последњи предмет)18 .
14Архивски преглед, 1–2, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије,
Београд, 1973, 177–192.
15Архивски преглед, 1–2, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије,
Београд, 1969, 63–69.
16Архивски преглед, 1–2, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије,
Београд, 1991, 19–23.
17Архивски преглед, 1–2, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије,
Београд, 1973, 167–176.
18Одређена сигнатура је 13 Varia 1, 13 Varia 2, итд.
8
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
При изради регистара ове Збирке коришћена су искуства Архива
Србије, односно текст вишег архивисте Архива Србије Вере Филиповић
„Израда регистра Збирке поклона и откупа у Архиву Србије.19
Пре сређивања и обраде Збирке Varia израђена је прелиминарна историјска белешка, а по њиховом завршетку израђена су научно-обавештајна средства-сумарни и аналитички инвентар и именски
и предметни регистар, као и одабир докумената који су објављени у
публикацији аналитичког инвентара. Предстоји микрофилмовање и
дигитализација Збирке, чиме ће бити завршен рад на њеној заштити.
Збирка Varia је збирка отвореног типа. То значи да ће се она допуњавати документима која ће у Архив улазити путем откупа и поклона.
Став других архива у вези са сређивањем ове Збирке је да се среди
грађа до одређене године и да предмети носе бројеве од броја 1 па у
континуитету до броја последњег предмета. Када се касније буде сређивала грађа која ће у међувремену ући у Архив путем откупа и поклона,
први предмет ће носити следећи број у континуитету растућим редом.
***
Збирка Variа Историјског архива Пожаревац обухвата архивску
грађу насталу у временском распону од 1791. године до данашњих дана,
што показује да је Збирка отвореног типа. У питању су документа веома
различите провенијенције-документа настала радом органа власти и
управе, војске и правосудних органа, друштвено-политичких организација и удружења, привреде и банкарства, просвете и културе, верских
организација. Значај докумената који се чувају у Збирци Varia је веома
велики. Она могу бити извор за историјска, политичка, социолошка,
културолошка и друга истраживања.
Најстарија документа се односе на период руско-турских рато­ва20.
У тематској целини Војска и одбрана, поред поменутих налази се више
значајних докумената, као што су: писмо Кнеза Ми­ло­ша Обре­но­вића
главном полицијском комесару Цветку Рајевићу о премештању војске
из Пожаревца у Ћуприју, акт о војним трошковима Кнежеве гарде у
походу од Крагујевца до Пожаревца и у Пожаревцу, говор у вези са побуном војних гарнизона, ћупријског и крагујевачког, наредба Министра
војног упућена војсци поводом убиства Кнеза Михајла. У овој Збирци
се налази већи број указа о одликовањима (указ руског императора
Александра II, руског императора Александра III, Михајла Обреновића,
Албанска споменица, Указ Михајла Обреновића о одликовању Ђерге
Стојановића из Пожаревца таковским крстом), као и војничке исправе
19Архивски преглед, Архивски преглед, 1–2, Друштво архивских радника и Заједнице архива СР Србије, Београд, 1989, 72–82.
20Најстарија документа су два атестата-уверења од 30. јануара 1791. године, којима
се одаје признање Кристи Богданову, за учествовање и храбро држање у рату
1789. године, затим пасоши издати на исто име и пропусница за поручника грчке
команде Константина Ергина, који иде у потеру за одбеглим војницима
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
9
и већи број писама и дописница из заробљеништва из Првог и Другог
светског рата.
У тематској целини Органи власти, управе и јавних служби најстарија документа се односе на преписку Кнеза Милоша Обреновића са
полицијским комесаром Цветком Рајевићем, документа која се односе
на министра унутрашњих дела Тому Вучић Перишића, од којих нека
садрже његов потпис. Међу њима се налази акт упућен Начелству Округа
пожаревачког у коме он тражи да ово Начелство утврди на лицу места
зашто је бивши Кнез Милош тражио измештање чаршије у Великом
Градишту. Сачувана је и молба грађана из Пожаревца у којој траже да
се образује комисија за процену вредности плачева у Шутуловој Бари
у Пожаревцу, где су они заузели земљиште и подигли дућане. Значајна
су и два турска берата-један Берат-царски указ додељен Кнезу Петру
Шљивићу који је родом из Пожаревца, старешини царине у Текији и
други Берат који је Султан дао Александру Карађорђевићу, изражавајући задовољство Кнежевом владавином Србијом. Извештај о стању
здравља људи и стоке упућен начелнику Среза моравског у доба великих врућина потиче из 1844. године, а пасош издат у Начелству Округа
пожаревачког Катарини, жени Константина Михајловића, физикуса из
Пожаревца, са којим може са две своје ћерке да путује у иностранство,
из 1853. године. У оквиру ове теме налази се више различитих извода и
уверења која су издали органи управе (начелство округа или начелства
среза) и више тапија, облигација, тестамената и друге судске документације, чије је преписе или тачност изнетих података оверио, односно
потврдио орган управе. Сачувана је најстрожија наредба коју Начелник
Среза рамског шаље председнику Општине камијевске да сви војници
спреме одело и храну за 3 дана, како би били спремни да по позиву дођу
на зборно место ради одласка у рат (Српско-турски ратови 1876–1878.
година), из 1876. године. У оквиру ове теме се налази и преписка између
ресорних министарстава и органа управе (окружног начелства, среских начелстава, судова општина), као и између органа управе у Округу
пожаревачком, а у вези са потером за хајдуцима, стањем у школама,
здравственим приликама, заразним болестима, наплати пореза и др.
На овим документима се налазе очувани печати већине општина тадашњег Округа пожаревачког.
У тематској целини Правосудни органи најбројнији су судски
списи-тапије, пресуде, тестаменти, уговори, облигације, интабулације,
менице, признанице, рачуни. Ова тема садржи и Указе о постављењу
судија и чиновника, деловођа и писара.
Најстарији документ у оквиру теме Просвета, наука и култура је „назначеније“, односно извештај „најстарије“ основне школе
у Пожаревцу, из 1845. године, који је потписао учитељ ове школе
Константин Ђорђевић. Сачуван је већи број сведочанстава и ђачких
књижица о завршетку основних школа, односно гимназије у Пожаревцу
10
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
и Великом Градишту, међу којима су посебно значајне ђачке књижице
из периода 1915–1918. година, које су на бугарском језику.
Тема Привреда и банкарство садржи мноштво обвезница,
акција, меница, али и калфенских и еснафских писама. У оквиру ове
теме налазе се документа која сведоче о начину пословања трговаца из
Пожаревца са пословним партнерима из Југославије и иностранства.
Сачувана је пословна преписка која се односе на пословање Војислава
Бркића, индустријалца из Великог Села, затим понуда млинског уређаја са машинама и деловима Карла Шанцера, генералног заступника фирме „Браћа Билер“ фирми „Живан Т. Величковић и синови“
из Кисиљева као и документа која се односе на Стевана Шаиновића,
трговца из Пожаревца, власника гвожђарске радње (пословна преписка, рачуни, признанице, царинске декларације, товарни листови у вези
са набавком робе-плугова, ексера и др. из Беча и Будимпеште). У Збирци
се налазе и документа која сведоче о раду земљорадничких задруга
на подручју Округа пожаревачког, где се по значају истиче Записник
прве скупштинске седнице „Прве млавске земљорадничке задруге за
набавку и употребу пољопривредних справа“, која је прва задруга ове
врсте у Србији21.
Тема Друштвено-политичке организације, друштва и удружења садржи документа која се односе на рад политичких странака
на подручју Округа пожаревачког (Либералне, Радикалне, Напредне
и Демократске странке). У овој Збирци се налазе и појединачна документа која се односе на рад више хуманих и сталешких удружења, као
што су Подружница женског друштва, правила о оснивању и раду неких
удружења и организација (Сачуван је Записник са 18. седнице Управног
одбора трговачко-болтаџијског еснафа).
Сачувана су бројна писма, телеграми, дописнице, разгледнице,
чланске карте, легитимације, пропуснице, позивнице, која су аналитички описани у теми под насловом Остало.
Збирка Varia је, како је више пута наглашено, збирка отвореног
типа, тако да ће се у будућности наставити са њеним допуњавањем.
Знајући да постоји мноштво значајних докумената у приватном поседу
надамо се да ће се ова Збирка обогатити тим документима, који ће
помоћи у расветљавању прошлости у свим областима живота становника Браничевског управног подручја.
21
Алманах шездесетогодишњице задругарства Србије 1894–1915, Београд, 1954;
Јасмина Живковић, МА, Наташа Милошевић Дулић, „Задругарство у Пожаревачком округу до 1941. године”, каталог изложбе, Историјски архив Пожаревац, Пожаревац, 2012, 95.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
11
АНАЛИТИЧКИ
ИНВЕНТАР
ОРГАНИ ВЛАСТИ, УПРАВЕ
И ЈАВНИХ СЛУЖБИ (УПРАВА)
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
1
1829.
јун 22,
Београд
Писмо Кнеза Милоша Цветку Ра­јо­ви­ћу о
кретању војске скадарског паше ка Видину
Потпис Кнеза Милоша
Писмо је писано у Пожаревцу
13Varia 1
број листова: 2
Oткуп
2
1829.
јун 22,
Београд
Писмо Кнеза Милоша Цветку Рајовићу у
коме тражи да вести о слању војске, као
помоћи скадарском паши, саопшти Чарону и главнокомандујућем
Потпис Кнеза Милоша
Писмо је писано у Пожаревцу
13Varia 2
број листова: 2
Oткуп
3
1837.
јул 8,
Београд
Писмо Алексе Симића из Београда упућено Цветку Рајовићу у коме га моли да
трговца Косту из Ниша представи Кнезу
Милошу
13Varia 3
број листова: 2
Oткуп
4
1838.
јун 17.
Попечитељство просвете извеш­тава Константина Ми­хај­ло­вића, доктора медицине
при карантину радујевачком, да му је Кнез
одредио плату од 300 талира годишње
број листова: 1
13Varia 4
Oткуп од
Аце
Николића
5
1840.
Срески седмодневни извештај послат
јун 25.
НОП-у
Бакотинци Документ је оштећен, недостаје половина
листа
13Varia 5
број листова: 1
6
1840.
Помоћник начелника Округа пожајул 30,
ревачког обавештава Начелника СреПожаревац за мо­рав­ског о распису митрополита за
прија­вљивање кандидата за упис у Богословију
13Varia 6
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
/
13
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
7
1841.
октобар
Берат - царски указ додељен кнезу Петру
Шљи­
вићу, који је родом из Пожаревца,
старешини царине у Текији
На турском језику
Датум и аналитички опис су израђени на
основу факсимила
13Varia 7
број листова: 1
Oткуп од
адвоката
Шљивића
8
1842.
септембар
27,
Пожаревац
Писмо Атанасија Вукићевића упућено Томи Вучићу Перишићу у коме га моли да
писара Начелства Округа пожаревачког Васу Григоријевића не премешта на нову дужност док не добије замену
13Varia 8
број листова: 2
Oткуп
9
1842.
Мина Милосављевић из Пожаревца моли
октобар 3, Тому Вучића Перишића да јој се син запоПожаревац сли у Начелству Округа пожаревачког
13Varia 9
број листова: 2
Oткуп
10
1842.
новембар
11,
Смедерево
Oткуп
11
1843.
Акт Томе Вучића Перишића упућен Нафебруар 11. челству Округа пожаревачког у коме тражи да утврде на лицу места зашто је бивши
Кнез Милош тражио измештање чаршије
у Великом Градишту
Потпис Томе Вучића Перишића
13Varia 11
број листова: 1
12
1843.
јул 22,
Смедерево
13
1844.
Извештај о стању здравља људи и стоке
јануар 26,
упућен начелнику Среза моравског у доба
Пожаревац великих врућина
Доњи део документа је оштећен. Зато се не
може идентификовати ко шаље извештај
13Varia 13
број листова: 1
14
1945.
јул Голубац
14
Ант. Р. Мајсторовић, начелник из Смедерева, тражи да се у начелству замени писар (обраћа се „високородном господину“)
13Varia 10
број листова: 1+1
Писмо Димитрија Љотића упућено Томи
Вучићу Перишићу о расположењу народа
и о причи (претсказању) неког човека да
он и Аврам Петронијевић морају напустити земљу
13Varia 12
број листова: 2
Списак службеника Народноослободилачког одбора Среза голубачког
2 оригинала
13Varia 14
број листова: 4
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон
Владике
Хризостома
Oткуп
Поклон
Народног
музеја
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
Тапија на ливаду коју је Паун Новаковић
из Жагубице продао Илији Дунићу
13Varia 15
број листова: 2
Поклон
Михајла
Крстића
15
1846.
август 2,
Жагубица
16
1847.
Попечитељство унутрашњих дела издаје Oткуп од Аце
октобар 23. уверење Константину Михајловићу, физи- Николића
кусу Округа смедеревског, о српском држављанству
Потпис Илије Гарашанина
13Varia 16
број листова: 1+1
17
1848.
Молба грађана из Пожаревца да се обрафебруар 25, зује комисија за процену вредности плаПожаревац чева у Шутуловој Бари, где су они заузели
земљиште и подигли дућане
13Varia 17
број листова: 2
18
1849.
мај 16.
Турски берат који је султан дао Александру Карађорђевићу, изражавајући задовољство кнежевом владавином Србијом
Штампан двојезични документ
13Varia 18
број листова: 2
19
1853.
јул 25.
Пасош издат у Начелству Округа пожаре­ Oткуп од Аце
вачког Катарини, жени Константина Ми­ Николића
хај­
ло­
вића, физикуса из Пожаревца, са
ко­јим може са две своје ћерке да путује у
ино­странство
13Varia 19
број листова: 2
20
1853.
Коверта писма које Начелство Пожаревачавгуст 31,
ко упућује „Управитељству вароши БеоПожаревац града“
13Varia 20
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
21
1855.
Начелство Округа пожаревачког обавесептембар штава Начелство Среза речко-звишког да
23, Голубац је примило 60 гроша чаршијских
13Varia 21
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
22
1857.
Одобрење Александра Карађорђевића, Поклон Б.
октобар 31, Књаза срп­ског, да се свим „земаљским на- Димитријевић
Београд
длежатељствима“ може издавати половина буџетске суме за огрев и канцеларијске
потребе пре почетка рачунске године
13Varia 22
број листова: 1+1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
15
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
23
1858.
Услед преиначења новчаног система у Ау- Oткуп од Аце
октобар 20. стрији, Министарство финансија је доби- Николића
ло сагласност Совјета, да се дозволи течај
новом аустријском новцу по одређеној
привременој тарифи
Потпис и печат Александра Карађорђевића, потпис Томе Вучића Перишића и печат
Совјета
13Varia 23
број листова: 2
24
1859.
мај 30.
25
1861.
Копија решења Примирителног суда Опоктобар 24, штине По­жа­ревац о припремама поводом
Пожаревац доласка Кња­за Михајла Обреновића
13Varia 25
број листова: 1
26
1862.
јул 28.
27
1848.
Тапија на плац у Шутуловој бари у ПожаПоклон
јул 16 -1863. ревцу и уступљење истог плаца
Тодора
август 8.
Постоји оригинал и препис
Димитријевића
13Varia 27
број листова: 4
28
1864.
јануар 25,
Божевац
Одговор Суду Округа пожаревачког да је
по њиховом наређењу наплаћен порез од
Милоша Милосављевића, ковача из Батуше
Суд Округа пожаревачког упућује акт Начелству Среза млавског, а одговор је из Божевца
Оштећен (недостаје део листа)
13Varia 28
број листова: 1
29
1864.
новембар
23.
Тапија на ливаду коју је Миле Влајковић
продао Јовану (нечитко презиме)
13Varia 29
број листова: 2
30
1867.
јануар 1,
Осаница
Тапија на имање које је Траило Драгуновић из Осанице продао Ивану Груићу из
Осанице
13Varia 30
број листова: 1+1
16
Сточни трговац Стеван Петровић из Пожаревца моли Кнеза Милоша да нареди
Суду да предузме ислеђење његових дужника
Недостаје лист број 2
13Varia 24
број листова: 1
Oткуп
/
Признаница издата од ђумрука дубравич- Oткуп од Аце
ког Арсенију Добрњцу за плаћену таксу на Николића
извоз свиња у Аустрију
13Varia 26
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
31
1868.
мај 28,
Петровац
Начелство Округа пожаревачког обавештава Начелство Среза млавског да су
Ивану Милетићу из Десина нестала два
коња и да их потраже у свом Среза
13Varia 31
број листова: 1
32
1868.
јун 20,
Осаница
Поравнање браће Стојановић из Осанице,
потврђено од стране Суда Општине осаничке
Печат Суда осаничког
13Varia 32
број листова: 1
33
1869.
мај 30,
Осаница
Поравнање Ане, жене Илије Илића, Маре, жене Илије Јовановића и Петрије, жене Јанка Мујкила, свих из Осанице, после
смрти њиховог оца, потврђено од стране
Суда Општине осаничке
13Varia 33
број листова: 2
34
1969.
Тапија на имање које су Паун Л. и Јана, женовембар 9, на Петра Л. из Буковца, продали Пауну Љ.
Осаница
из Осанице
13Varia 34
број листова: 1+1
35
1869.
децембар
12,
Пожаревац
Квита на 43 дуката цесарских, које је
Поклон
Алекса Ђокић примио од дућанџија Ма- Жике Илића
те Сто­јадиновића и његовог брата Јове из
Ореовице, на име кирије на земљу коју су
узели у закуп
оштећен
13Varia 35
број листова: 1
36
1869.
Осаница
Тапија на имање које је Трајило Мијуцић
из Осанице продао Пауну Симеоновићу
из Осанице, потврђено од стране Суда Оп­
штине осаничке
13Varia 36
број листова: 1+1
37
186?
Извод из књиге рођених издат Стојани,
ћерки Милоша Митровића из Пожаревца
13Varia 37
број листова: 1
38
1871.
април 20.
Тапија на непокретно имање убијеног Ви- Oткуп од Б.
доја Ивковића (учествовао у завери за Миланковића
убиство кнеза Михајла Обреновића 1868.
године) продато на јавној лицитацији Димитрију Костићу из Жагубице
Прекуцан текст тапије-нема оригинала
13Varia 38
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Oткуп од
Милице
Лучић
17
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
39
1872.
март 11август 7,
Пожаревац
Облигација Николе Каменова на 24 дуката, које је позајмио од Николе Ђ. Станковића, а потврђена од стране Начелства
Округа пожаревачког
13Varia 39
број листова: 1+1
40
1872.
септембар
23.
Уверење издато од стране Начелства
Округа пожаревачког Василију Хаџи-Пантићу из Пожаревца, да може бити механџија и да се у целој Србији може бавити
тим послом
Печат Начелства Округа пожаревачког
13Varia 40
број листова: 1+1
41
1873.
јануар 11,
Ореовица
Квита на 55 талира, које је председник
Поклон
Општине ореовачке примио од дућанџи- Жике Илића
ја Мате Стојадиновића и Живана Степановића, на име дућанске аренде
оштећен
13Varia 41
број листова: 1
42
1873.
новембар
12 – 26,
Жагубица
Тапија на имање које је Јанко Станкић
продао Јанку Мустеџићу из Жагубице
13Varia 42
број листова: 1
43
1874.
март 18,
Жагубица
Тапија на ливаде које је Станоје Протић Oткуп од Б.
продао Мики Вељковићу
Миланковића
13Varia 43
број листова: 1
44
1874.
март 21,
Ракинац
Облигација коју је Стојан Пауновић издао
Милошу Николићу из Ореовице за позајмљених седам дуката и 48 гроша чаршијских
13Varia 44
број листова: 2
45
1864.
новембар
18 -1875.
април 25,
Витовница
Тапија на имање које је Марко Радоња из
Витовнице продао Јанку Пауновићу и Богосаву Стефановићу из Витовнице
13Varia 45
број листова: 2
46
1872.
мај 16 1875.
јун 11.
8 признаница Управе фондова, за новац
примљен од Ђорђа Јовановића из Ореови­
це
13Varia 46
број листова: 7
Oткуп од
Животе
Илића
47
1876.
март 9,
Жагубица
Тапија на ливаду коју је Јова Ромуљичић из
Жагубице продао Илији Дулићу
13Varia 47
број листова: 2
Поклон од
Михајла
Крстића
18
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Начин
набавке
Oткуп од
Животе
Илића
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
48
1873.
мај 7 - 1876.
април 2,
Осаница
Тапије на имања која су Трајило Мијуцић
и Никола Пајикић из Осанице продали
Пау­н у Мијуцићу из Осанице
Печат Примиритељног суда Општине Оса­
нич­ке
13Varia 48
број листова: 2+2
49
1876.
децембар
14, Велико
Градиште
Начелник Среза рамског шаље председнику Општине камијевске најстрожију наредбу да сви војници спреме одело и храну
за 3 дана, како би били спремни да по позиву дођу на зборно место ради одласка у
рат
13Varia 49
број листова: 1
50
1878.
Одбор Општине рановачке обавештановембар
ва Начелника Среза млавског да је донео
30, Рановац одлуку да дрва за грађу не поклони, већ да
их Начелство Среза плати
13Varia 50
број листова: 1
51
1878.
мај 21 -1880.
март 22,
Осаница
Тапије на имања која су Јанко Д. и Сима
Б. из Осанице продали Траилу П. из Осанице
13Varia 51
број листова: 2+1
52
1881.
јануар 4,
Прхово
Поравнање између Симе Пауновића и Јована М. (нечитко презиме), зетова покојног Мирка Вујића из Прова, потврђено
печатом Суда општине прховачке
13Varia 52
број листова: 1
53
1881.
април 26,
Крепољин
Тапија на њиву коју су браћа СтанисаOткуп од
вљевић продали Богдану Јовановићу, меБ.
ханџији из Крепољина, а коју је он предао Миланковића
Сими Здравковићу
13Varia 53
број листова: 1+1
54
1882.
март 21.
Решење Суда општине Влашки До да се
пошуме брдовите утрине у месту „десном
и левом долу“ у овом селу, које су у њеном
власништву
13Varia 54
број листова: 2
55
1883.
јун 12,
Осаница
Тапија на имање које је Јелица, жена Пауна Јанковића из Осанице продала Траилу
Грујићу из Осанице, потврђено од стране
Суда Општине осаничке
13Varia 55
број листова: 1+1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Начин
набавке
Oткуп
Oткуп од
Миодрага
Ивића
19
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
Oткуп од
Миодрага
Ивића
56
1888.
Списак кмета села Царевца Живана Живковића за сакупљање пореза за II полугође
1888. године
13Varia 56
број листова: 2
57
1889.
фебруар
5, Мали
Пожаревац
Признаница за новац примљен од Илије Антонијевића из Малог Пожарев­ца за
плаћен порез за друго полугође 1888. године
Пе­чат Суда Општине М. Пожаревачке
13Varia 57
број листова: 1
58
1891.
јануар 19,
Брежане
Квита на 1 динар и 20 пара које је Риста ЈоПоклон
вановић, члан Суда Општине брежанске, Зорана Јовића
примио од Станка Ивковића на име пореза
13Varia 58
број листова: 1
59
1894.
Облигација дужника Живоина Живковића, тежака из Царевца, на 60 динара у сребру, дужних Стевану
Оштећен-недостаје горњи леви угао документа
13Varia 59
број листова: 1
60
1895.
јун 30,
Петровац
Пресуда начелника Среза млавског у вези
са не извршавањем наређења председника
Општине ждрелске Стевана Милића (у вези са прикупљањем пореза)
13Varia 60
број листова: 3
61
1895.
Одобрење Министарства финансија Опоктобар 31, штини добрњској да може покупити приБеоград
рез од својих грађана
13Varia 61
број листова: 2
62
1898.
мај 17,
Ћовдин
63
1901.
Проглас грађанству града Пожаревца од
фебруар 2, стране Суда Општине града Пожаревца о
Пожаревац одржавању помена Краљу Милану
13Varia 63
број листова: 1
20
Суд Општине ћовдинске обавештава Начелство Среза млавског да је поступила по
њиховом наређењу и регрута Луку Радосављевића упутила у команду у Велико Градиште, на лекарски преглед
13Varia 62
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Oткуп од
Миодрага
Ивића
Ред.
бр.
Датум
64
1901.
новембар
22,
Пожаревац
Квита којом Суд Општине пожаревачке
Поклон
потврђује да је Сава Ђ. Перић издржао куРадоја
лук са преносом шљунка
Стојановића
13Varia 64
број листова: 1
65
1904.
мај 30,
Петровац
Пуномоћје Млавске штедионице које су
Живота Јовановић, Марко Московлић и
Славко Миленковић пренели на Стојана
Рибарца, адвоката из Пожаревца
13Varia 65
број листова: 1+1
66
1905.
фебруар 5.
Облигација дужника Јане Пијукине на 8 Поклон Љуб.
динара и 50 пара динарских, дужних Оп- Петковића
штини кучевачкој
13Varia 66
број листова: 1
67
1905.
септембар
7, Београд
Упутство Министарства унутрашњих дела упућено свим окружним начелствима и
Управи града Београда о понашању и обавезама полицијских органа и окружних
начелника
13Varia 67
број листова: 2
68
1906.
новембар
13.
Жагубица
Уверење на лично механско право Среза Поклон Бате
хомољског, издато Ђорђу Михаиловићу из Димитријевића
Осанице
из Пожаревца
13Varia 68
број листова: 1+1
69
1866-1906.
Акта Општине кличевачке (тапије, преписка са среским начелником, признанице, квите)
Два печата Општине кличевачке
оштећен
13Varia 69
број листова: 8
70
1906.
децембар 15
-1907.
јул 6,
Жагубица
Тапија на имање бившег власника Јована
(презиме нечитко) из Осанице, које је пореско одељење Среза хомољског продало
на име дуга за порез, Кости Л. Ђорђевићу
из Жагубице
13Varia 70
број листова: 2
71
1907.
новембар
10,
Пожаревац
Уговор склопљен између Миливоја Антића и Милосава Павловића о зидању зида
између њихових кућа у Краљевој улици
13Varia 71
број листова: 2
Опис / садржај
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Начин
набавке
/
Поклон
/
21
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
72
1910.
март 29,
Жагубица
73
1911.
Брачни уговор склопљен између Обрада
септембар Васића и Магдалене, бив. жене Тоше Ђор7, Братинац ђевића, из Драговца
Печат Суда Општине братиначке
13Varia 73
број листова: 1+1
74
1911.
децембар
27.
75
1912.
Документ о категорисању окружних путеаприл 26,
ва у Округу Пожаревачком
Пожаревац 13Varia 75
број листова: 1
76
1912.
септембар 7
- 1913.
март 5,
Пожаревац
Тапија на имање које је Васа Лазић из Брадарца наследио од поочима Лазе Станковића
Тапија је потврђена од Првостепеног пожаревачког суда и Начелства Среза пожаревачког
13Varia 76
број листова: 1
77
1913.
децембар
28,
Јошаница
Пореска књижица Милете Н. Станојлови- Oткуп од Б.
ћа из Јошанице
Миланковића
13Varia 77
број листова: 4
78
1914.
јануар 29,
Жагубица
Уверење Суда Општине осаничке да Марија, жена Петра И. Мишића из Осанице
има више од 15 ланаца земље
13Varia 78
број листова: 1
79
1899.
5 квита за новац примљен у касу Суда оп- Oткуп од Б.
мај 7 - 1914. штине јошаничке
Миланковића
јануар 30.
13Varia 79
број листова: 4
80
1920.
октобар 1.
22
Уверење пореског одељења да су власници Поклон Бате
радње „Браћа Л. Ђорђевићи“ из Жагуби- Димитријевића
це пријавили своју трговачку радњу овом из Пожаревца
одељењу
13Varia 72
број листова: 1
Суд Општине милатовачке тражи од Суда Oткуп од Б.
Општине јошаничке да пошаље у ову оп- Миланковића
штину мајстора Грују Тодоровића, дрводељу, због хитног посла
13Varia 74
број листова: 1
Буџет Општине града Ваљева за 1920. годину, са рефератом суда, упућени Одбору
Општине ваљевске
13Varia 80
број листова: 4
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Oткуп од
Мирка
Јанковића
Поклон
Државног
архива
Ваљево
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
81
1920.
децембар
30,
Јошаница
Реверс на поднету пријаву за накнаду ште- Oткуп од Б.
те од Марије, удовице М. Станојловића
Миланковића
13Varia 81
број листова: 1
82
1923.
март 23,
Осаница
Начелник Среза хомољског доставља изПоклон
вештај о резултатима избора свим опБранка
штинским судовима у Срезу хомољском
Миланковића,
арх.
13Varia 82
број листова: 1
повереника из
Жагубице
83
1924.
фебруар 17,
Чешљева
Бара
Признаница на 1050 динара које је Влајко
Живковић примио од Милана Мирковића из Забреге, а коју је оверио Суд Општине Чешљеве Баре
13Varia 83
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
84
1924.
март 22,
Смољинац
Пријава целокупног имања Милана Мирковића из Смољинца
13Varia 84
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
85
1924.
Списак оглашених и уцењених хајдука у
Поклон
јун 16,
Округу пожаревачком
Танасија Бате
Пожаревац Печат Великог жупана Пожаревачке обла- Димитријевића
сти
из Пожаревца
13Varia 85
број листова: 5+1
86
1924.
јул 6,
Нересница
Порески лист за 1924. годину за С. М. из
Нереснице (име и презиме нечитко)
13Varia 86
број листова: 1
87
1925.
јануар 12,
Жагубица
Део преписа пресуде (недостаје део из кога
се види на која лица се односи), оверен печатом Среза хомољског
13Varia 87
број листова: 1
88
1927.
март 10 1928.
август 31,
Јошаница
Пореска књижица масе Милете Станојло- Поклон Босе
вића из Јошанице
Илић
13Varia 88
број листова: 6+4
89
192?.
јул 31.
(август 13.)
Црква на гробљу, задужбина Јеврема Јо- Поклон Бате
вановића-Касидолца, обавештава пред- Димитријевића
седника Општине Пожаревац Мијајла из Пожаревца
Крстића да ће 2. августа славити свог патрона Св. Стевана и да ће уочи славе одржати бденије
13Varia 89
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
23
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
90
1930.
април 26,
Петровац
91
1934.
Лична грађанска карта Ангелине Илије
март 19,
Стевића, издата од стране Суда Општине
Пожаревац Пожаревца
13Varia 91
број листова: 1
/
92
1935.
Обавештење и налог за плаћање течевине
октобар 10, и пореза на пословни промет издато СтеПожаревац вић Драгомиру из Пожаревца
13Varia 92
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
93
1936.
септембар
16,
Пожаревац
Обавештење и налог за плаћање кућарине Пореске управе у Пожаревцу за Васић
Обрада
13Varia 93
број листова: 1
94
1937.
септембар
19,
Брадарац
Препис изјава Катарине Димитријевић из
Поклон
Пожаревца и Стевана Томића из Брадарца
Симић
у вези са спором око продаје њиве
Драгослава,
13Varia 94
број листова: 2 архитекте из
Пожаревца
95
1931.
јануар 12
-1939.
мај 21,
Књажевац
Поверљива преписка Начелства Среза за- Поклон Бате
главског, која се односи на активности ко- Димитријевића
муниста у овом Срезу
из Пожаревца
13Varia 95
број листова: 22
96
1940.
Уверење издато од стране Пореске управе
март 21,
у Пожаревцу којим се потврђује да је МарПожаревац ковић М. Милутин из Забреге задужен за
1938. годину порезом у висини од 44 динара
13Varia 96
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Ра­дише из
Дубравице
97
1940.
јун 4, Нови
Сад
Поклон
Ђ. Савића
из Малог
Градишта
24
Деоба између оца Стојадина Павловића и
синова Милисава и Љубисава
13Varia 90
број листова: 2
Препис одлуке Управног одељења Краљевске банске управе Дунавске бановине о
разрешењу дужности одборника Општине
малоградиштанске
Препис ове одлуке оверио је заменик начелника Среза рамског
13Varia 97
број листова: 2
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Датум
98
1920.
септембар
10.-1940.
октобар 18.
Хапшење хајдука у Општини Осаничкој:
Oткуп од Б.
-поверљива преписка између Начелства Миланковића
Среза хомољског и Суда Општине осаничке у вези са организовањем хајки за хапшење хајдука
-предмети хапшења Ивана Бабеји­ћа, Ла­
за­­ра и Јована Радовановића, Жи­во­ји­на
Ми­­тро­­вића, Трифуна и Димитрија Бар­бу­
ло­­ви­­ћа, Драгослава Глигоријевића, Ра­дој­­ка
Ђу­
ри­
ћа, Милије Мијаиловић, Димитри­
ја Ми­ли­ћа, Милутина Бо­го­савље­вића, Раје Радовановића, Бо­ги­це Илића, Милутина
Богосављеви­ћа, Адама Дулкан, Димитрија Новаковића, Петра Струјића, Живојина
Благојевића, Симе Петрића, Лазара Вучковића, Петрије Илић, Илије Пајкића, Ранка
Красојевића, Јована Буде, Мартина Белче,
Алексе Антића, Милана Сарића, Јоргована
Михајловића, Павла Докића
13Varia 98
број листова: 92+3
99
1943.
јануар 31,
Велика
Бресница
Протокол лицитације одржане ради давања општинске земље под једногодишњи
закуп
13Varia 99
број листова: 4
100
1943.
Наредба Крајскомандатуре у Пожаревцу
октобар 19, да Васић Обрад из Пожаревца преда 2 јаПожаревац ја у року од 24 часа Одељењу за исхрану у
Пожаревцу
13Varia 100
број листова: 1
101
1945.
Пропусница за Милисава Павловића из
мај 6,
Пожаревца, за путовање из Пожаревца у
Пожаревац Забрежје, издата од стране Градског народноослободилачког одбора Пожаревац
13Varia 101
број листова: 1
102
1945.
Закључак Комисије за ратну штету за град
новембар 2, Пожаревац, за ратну штету причињену
Пожаревац Урошевић Љ. Благоју из Пожаревца
13Varia 102
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
103
1946.
Срески народни одбор Кучево обавештава
јун 10,
Град­ски народни одбор Пожаревац да им
Пожаревац је упу­тио 234.10 метара огревног дрвета
13Varia 103
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
Опис / садржај
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Начин
набавке
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
25
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин
набавке
104
1946.
новембар
30,
Пожаревац
Извод из матичне књиге венчаних за брак
склопљен између Стојковић Бранислава из Врања и Милојковић Слободанке из
По­жаревца
13Varia 104
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
105
1946.
октобар 3
-1947.
фебруар 1,
Пожаревац
Народно–ослободилачки одбор Пожаревац доставља Министарству финансија
извештаје о наплати пореза на доходак
13Varia 105
број листова: 6
Поклон
Николе
Бошковића
106
1949.
Поседовни лист Марковић Милановог
јануар 24,
Милутина из Забреге
Пожаревац 13Varia 106
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
107
1954.
децембар
31, Крупаја
108
1954.
Извештај о разрезу и налог за плаћање поПожаревац реза на доходак од пољопривреде за 1954.
годину за Илић (Бранислав) Милосава из
Божевца
13Varia 108
број листова: 1
109
2000.
Председници општине, градског народПоклон
јануар 1.
ног одбора или поглаварства, секретари и
Милана
Пожар евац председници извршног савета-одбора при Ивошевића
СО Пожаревац
из Пожаревца
13Varia 109
број листова: 3
26
Наплата путних трошкова за Стевић Милована, председника НОО Крупаја
13Varia 107
број листова: 3
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
/
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
Писмо Кнеза Милоша Цветку Рајовићу о кретању војске
скадарског паше ка Видину, 1829.
13Varia 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
27
Писмо Кнеза Милоша Цветку Рајовићу у коме тражи да вести о
слању војске, као помоћи скадарском паши,
саопшти Чарону и главнокомандујућем, 1829.
13Varia 2
28
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Акт Томе Вучића Перишића упућен Начелству Округа
пожаревачког у коме тражи да утврде на лицу места зашто је
бивши Кнез Милош тражио измештање чаршије
у Великом Градишту, 1843.
13Varia 11
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
29
Копија решења Примирителног суда Општине Пожаревац о
припремама поводом доласка Књаза Михајла Обреновића у
Пожаревац, 1861.
13Varia 25
30
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Уверење издато од стране Начелства Округа пожаревачког
Василију Хаџи-Пантићу из Пожаревца, да може бити механџија
и да се у целој Србији може бавити тим послом, 1872.
13Varia 40
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
31
Одобрење Министарства финансија Општини добрњској да
може покупити прирез од својих грађана, 1895.
13Varia 61
32
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ
(СУДСТВО)
Ред.
бр.
Опис-садржај
Начин
набавке
Тапија издата Јовану Маринковићу из Пожаревца за купљен дућан
Печат Суда Нахије пожаревачке
13Varia 110
број листова: 1
Откуп од
Милице
Лучић
111 1847.
Тапија издата Ђоки Аранђеловићу из Помарт 20,
жаревца за њиву купљену од Обрада СтеПожаревац вановића
13Varia 111
број листова: 2
Поклон
Народног
музеја
Датум
110 1830
новембар
18.
112 1849.
Решење Суда Округа пожаревачког да се
октобар 31, Раша Здравковић закуне у Суду да дана 12.
Пожаревац октобра није имао код себе 4300 дуката
13Varia 112
број листова: 2
113 1850.
мај 10 новембар
27.
Коверте писама које Суд Окружја пожаревачког упућује Управитељству вароши Београда
Откуп од Вујчић Радише из Дубравице
13Varia 113
број листова: 3
114 1858.
април 30
-1861.
март 16,
Пожаревац
Тапија издата Васи Станисављевићу, трговцу из Пожаревца, за кућу купљену од Персе,
супруге Стевана Цветковића из По­жа­рев­ца,
потврђена од стране Окружног суда у Пожаревцу
13Varia 114
број листова: 2
115 1861.
март 15 мај 3,
Пожаревац
Тапија издата Васи Станисављевићу, трговцу из Пожаревца, за кућу купљену од Цветка Стојковића из Пожаревца, потврђена од
стране Окружног суда у Пожаревцу
13Varia 115
број листова: 2
116 1862.
Облигација на 800 дуката цесарских коју је
Поклон
октобар 30, суму, по тестаменту свог оца, примио С. Јо- Тоше Илића,
Пожаревац вановић из Пожаревца
адвоката из
13Varia 116
број листова: 2 Пожаревца
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
33
Ред.
бр.
Датум
Опис-садржај
117 1863.
„Свидетелство” којим Примиритељни суд
октобар 5, вароши Пожаревац потврђује да СтанПожаревац ко Радовановић, папуџија из Пожаревца,
поседује сопствену кућу са плацем у Пожаревцу, а које је потврдио печатом и потписом Суд Окружја пожаревачког
13Varia 117
број листова: 2
118 1863.
новембар
18.
Тапија издата С. Илићу из Пожаревца за
виноград купљен од Панте Костића, оверена од стране Суда Општине провске
Печат Суда Општине провске
оштећен
13Varia 118
број листова: 1
Начин
набавке
/
Откуп од
Животе
Илића из
Ореовице
119 1864.
Тестамент Гмитра Јанковића из Касидола,
април 8 -14, оверен од стране Суда Окружја пожаревачПожаревац ког
13Varia 119
број листова: 2
120 1864.
новембар
23,
Крепољин
Тапија издата Јовану Јеремићу из Крепољи- Откуп од Б.
на на ливаду купљену од Милета Влајкови- Миланковића,
ћа из Крепољина
повереника
Државне
13Varia 120
број листова: 1+1
архиве
Пожаревац
121 1864.
октобар 31 децембар 8,
Пожаревац
Тапија на општински плац који је Општина
пожаревачка продала Станку Радовановићу, оверена од стране Суда Окружја пожаревачког
број листова: 1+1
13Varia 121
122 1856.
април 10
-1866.
новембар 3.
Тапија на имање које је Никола Симеоновић из Волује продао Правитељству српском
13Varia 122
број листова: 2
123 1867.
Тапија издата Тодору Ђорђевићу, механџифебруар 17, ји из Пожаревца за дућан купљен од Ђорђа
Пожаревац Протића из Пожаревца, потврђена од стране Суда Окружја пожаревачког
Печат Суда Окружја пожаревачког из 1843.
године
13Varia 123
број листова: 2
124 1868.
Облигација коју је Марко Богојевић из Пофебруар 7, жаревца издао Еснафу папуџијском из ПоПожаревац жаревца за позајмљених осамсто четрдесет
гроша чаршијских
13Varia 124
број листова: 2
34
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон
Народног
музеја
Ред.
бр.
Датум
Опис-садржај
Начин
набавке
125 1868.
септембар
14,
Жагубица
Процена непокретног имања Никодија Ив- Откуп од Б.
ковића и Марка Станковића из Крепољи- Миланковића,
на, потврђена од стране Начелника Среза повереника
хомољског
Државне
архиве
13Varia 125
број листова: 2
Пожаревац
126 1868.
октобар 5,
Београд
Облигација на 7.000 гроша позајмљених Откуп од Б.
Никодију Ивковићу и Марку Станковићу Миланковића,
из Крепољина из Управе фондова
повереника
Печат суда Окружја пожаревачког
Државне
архиве
13Varia 126
број листова: 2
Пожаревац
127 1870.
септембар
29,
Пожаревац
Облигација коју је Станоје Бадић из БеоПоклон
града издао Димитрију Протићу из Пожа- Тоше Илића,
ревца, за 9000 гроша чаршијских, које му адвоката из
дугује
Пожаревца
13Varia 127
број листова: 1+1
128 1871.
септембар
22,
Пожаревац
Декрет Суда Окружја Пожаревац о постављењу Милосава Радовановића из Изварице за тутора масе почивше Милене, жене
Мите Стојановића, из Изварице
13Varia 128
број листова: 1
/
129 1872.
Облигација коју је Милета Богдановић из
март 28,
Пожаревца издао Еснафу папуџијском из
Пожаревац Пожаревца за позајмљених петнаест дуката цесарских
13Varia 129
број листова: 1+1
130 1871.
април 20 1874.
фебруар 22,
Пожаревац
Тапија коју комшије Васа Станисављевић и
Лазар Каранфилов издају Димитрију Бресјанцу, трговцу из Пожаревца, на плац са
кућом и дућаном од слабог материјала, за
који нема тапију и на основу које је он исти
продао Васи Станисављевићу
13Varia 130
број листова: 2
131 1874.
јануар 4
-1875.
април 29,
Пожаревац
Документа која се односе на Тому Стокића, папуџију из Пожаревца: 2 облигације и
Уверење издато од стране Начелства Округа пожаревачког, којим се потврђује да се
Тома Стокић из Пожаревца искључиво бави папуџијским занатом
13Varia 131
број листова: 6
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
35
Ред.
бр.
Датум
Опис-садржај
Начин
набавке
132 1874.
Облигација коју је Никола Стојадиновић
јун 11,
из Пожаревца издао Еснафу шустерском из
Пожаревац Пожаревца за позајмљених двадесет дуката цесарских
13Varia 132
број листова: 1+1
133 1877.
октобар 3,
Београд
Тапија издата Сави Аранђеловићу из Београда на половину плаца купљеног од Ђорђа Аранђеловића
13Varia 133
број листова: 1
134 1882.
Тапија на имање које су браћа Живко
новембар 9, Стојадиновић, судија Окружног суда у
Пожаревац Пожаревцу, Димитрије и Светозар Стојадиновић, трговци из Пожаревца, наследили од оца Уроша Стојадиновића, а коју
су потврдили Суд Општине лучичке и Суд
Округа пожаревачког
13Varia 134
број листова: 2
135 1883.
новембар 25
- 1884.
јануар 1,
Крагујевац
Облигације (признанице) које су Јеремија
Јорговић и Милош Поповић издали Димитрију Поповићу из Крагујевца за позајмљен
новац
13Varia 135
број листова: 4
136 1884.
март 10,
Велико
Градиште
Тестамент Стојадина Рајичића
Тестамент је оверио својим потписом и печатом срески лекар Милан Миловановић
13Varia 136
број листова: 2
Поклон
Народног
музеја
/
137 1884.
Признаница (облигација), коју је Лазар ПеПоклон
март 20,
тровић из Пожаревца издао Јовану Јанко- Тоше Илића,
Пожаревац вићу, за позајмљених 200 дуката цесарских адвоката из
13Varia 137
број листова: 2 Пожаревца
138 1885.
август 27,
Београд
Пресуда Касационог суда Краљевине Србије у спору Ђорђа Јанковића из Сига против
Јанка Дражиловића из Сига
На полеђини стоји да је упућено Стеви
Максимовићу, адвокату из Пожаревца
13Varia 138
број листова: 2
139 1887.
Решење Суда Окружја пожаревачког којим
мај 20,
одобрава Димитрију Поповићу интабулаПожаревац цију на име обезбеђења 360 дуката облигационог дуга Милана Вукова и жене му
Митре
13Varia 139
број листова: 1
36
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Датум
Опис-садржај
Начин
набавке
140 1888.
Признаница (облигација), коју је Ђорђе
Поклон
фебруар 27, Цвејић из Пожаревца издао Живку Милен- Тоше Илића,
Пожаревац ковићу, за позајмљених 12 динара
адвоката из
13Varia 140
број листова: 1 Пожаревца
141 1889.
Признаница Илије Антонијевића из М.
фебруар 5, Пожаревца за плаћен порез за друго полуПожаревац гође 1888. године
Печат Суда Општине пожаревачке
13Varia 141
број листова: 1
142 1895.
Облигација коју је Чедомир Јовановић из
април 10,
Рама издао Ђорђу Димитријевићу из ПоПожаревац жаревца за позајмљених шест хиљада динара
13Varia 142
број листова: 1+1
/
143 1895.
Реверс по маси почившег Илије БранковиПоклон
октобар 16, ћа из Пожаревца, које је примио руковалац Тоше Илића,
Пожаревац масе
адвоката из
13Varia 143
број листова: 4 Пожаревца
144 1896.
Тапија на имање Јанка Драгића из Осанијануар 18,
це, које је продато на јавној лицитацији за
Пожаревац наплату кривичних трошкова Траилу Костићу из Осанице, а издата од стране Пожаревачког првостепеног суда
13Varia 144
број листова: 1
145 1896.
Решење Првостепеног пожаревачког суда
март 16,
о стављању интабулације на имање Радуља
Пожаревац Марковића из Пољане
13Varia 145
број листова: 1
146 1896.
Квита потврђена од Пожаревачког прво- Поклон Жике
април 6,
степеног суда на 10 дуката, које је Иконија,
Илића
Пожаревац жена Стевана Димића, абаџије из Ореовице, примила од Петра Милошевића, трговца из Ореовице, на име отплате облигације
за продату му механу
оштећен
13Varia 146
број листова: 1
147 1896.
Облигација коју је Вуица Радуловић из БреПоклон
мај 1,
жана издао Проки Каризовићу из ПожаСимић
Пожаревац ревца за позајмљена 123 динара
Драгослава,
оштећен
архитекте из
13Varia 147
број листова: 1 Пожаревца
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
37
Ред.
бр.
Датум
Опис-садржај
148 1897.
мај 7,
Београд
Указ о постављењу Драгослава Бошковића, судског писара у оставци, за писара прве класе Шабачког првостепеног суда
оштећен
13Varia 148
број листова: 1+1
149 1897.
септембар
20.
Тапија на имање у Бранковој улуци у Пожаревцу, које је Станимир Марковић из Ореовице продао Мити Савићу из Пожаревца,
оверена од стране Првостепеног пожаревачког суда
два оригинала
13Varia 149
број листова: 4
150 1898.
Пресуда Апелационог суда у Београду по
август 27,
спору Општине туријске против Државе
Пожаревац Србије
13Varia 150
број листова: 2
151 1904.
март 25,
Београд
Начин
набавке
/
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
Одобрење Министарства правде ПожареПоклон
вачком првостепеном суду да из своје касе Тоше Илића,
може исплатити дијурну судији и писару, адвоката из
ради увиђаја на лицу места
Пожаревца
За лечење-оштећено селотејпом
13Varia 151
број листова: 2
152 1905.
Део Решења по спору Јелене Радивојевић и
децембар
Михајла Радивојевића, у вези са плаћањем
10, Београд алиментације
13Varia 152
број листова: 4
/
153 1906.
Тапија издата Стојану Милошевићу из
фебруар 28. Пругова на њиву купљену од Стојила Стевића
Печат Првостепеног пожаревачког суда
13Varia 153
број листова: 1+1
Откуп од
Добрије
Ивановић
154 1906.
април 27
- август 9,
Пожаревац
Тапија на имање које је Светислав Јовановић из Рушчука продао Михаилу Миладиновићу из Пожаревца
13Varia 154
број листова: 2
155 1907.
април 26
-мај 10,
Пожаревац
Тапија издата Миливоју М. Јанковићу на
имање купљено од Бранка М. Јовановића
из Рибара
13Varia 155
број листова: 2
156 1910.
март 23
-1911.
јун 22,
Пожаревац
10 тапија потврђених од Првостепеног пожаревачког суда на имање у власништву
Драгослава Бошковића, адвоката из Пожаревца
број листова: 18+2
13Varia 156
38
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
/
Ред.
бр.
Датум
Опис-садржај
157 1912.
април 22,
Петровац
Тапија на имање бившег власника Живана Живановића из Рибара, коју је Пореско
одељење Среза хомољског продало на име
дуга Павлу Мијаиловићу, свештенику из
Рибара
број листова: 2
13Varia 157
158 1913.
март 24 април 2.
Тапије издате Харалампију Димитријевићу, механџији из Пожаревца на њиву купљену од Стевана Жикића, трговца из
Брадарца
13Varia 158
број листова: 2
Начин
набавке
159 1913.
2 рачуна и признаница за канцеларијски
Поклон
мај 24,
материјал набављен за Првостепени пожа- Тоше Илића,
Пожаревац ревачки суд код фирме „Андрејевић и Бо- адвоката из
жидар Пејић”
Пожаревца
13Varia 159
број листова: 3
160 1881.
септембар
28 - 1914.
јун 1,
Пољана
23 облигација 1 признаница и 1 квита одузете од Дамњана Радуљевића из Пољане, по
захтеву Првостепеног пожаревачког суда
По списку одузетих облигација, који је део
предмета недостају 3 облигације и 2 интабулације
13Varia 160
број листова: 46
161 1912.
новембар 1
- 1914. јун 2,
Пожаревац
Опште признанице по којима су чиновниПоклон
ци Пожаревачког првостепеног суда при- Тоше Илића,
мили плату за месец новембар 1912. године адвоката из
и месец јун 1914. године
Пожаревца
број листова: 2
13Varia 161
162 1911.
новембар 16
-1914.
јул 8,
Пожаревац
6 документа (тапије, убаштињење, интаПоклон
булација), које се односе на имовину ХаСимић
ралампија Димитријевића, кафеџије из Драгослава,
Пожаревца
архитекте из
13Varia 162
број листова: 6 Пожаревца
/
1895.
Документа која се односе на Ивана Нико- Поклон Босе
јул 10 -1919. лића, судију из Дрмна
Кропек из
новембар
Пожаревца
28, Београд
163/ 1895.
Сведочанство Велике школе Краљевине Срјул 10,
бије о завршеном „правничком“ факултету у
Пожаревац Београду
13Varia 163
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
39
Ред.
бр.
Датум
Опис-садржај
164/ 1919.
новембар
28.
Указ о постављењу Ивана Николића за
председника Пожаревачког првостепеног
суда
13Varia 164
број листова: 1
165 1927.
новембар
24,
Пожаревац
Суд Општине салаковачке шаље „Рецепис“
Пожаревачком првостепеном суду у коме
Стојана уд. Мих. Рашића потврђује пријем
решења
13Varia 165
број листова: 1
Начин
набавке
/
166 1930.
Тапија коју је Даници, жени Стојићевић
Откуп од
децембар 29, Ста­нојла, тежака из Пољане, издала ОпТомислава
Пожаревац штина томисловачка
Стојимировића
Печат Општине томисловачке
из Пољане
13Varia 166
број листова: 2
167 1934.
Овера тапије Љубице, жене Драгутина
април 21,
Урошевића из Раброва, оверена од стране
Пожаревац Среског суда у Пожаревцу
Део предмета је план имања Драгутина
Урошевића
13Varia 167
број листова: 3
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
168 1910.
новембар 15
-1935.
април 15,
Пожаревац
Докумената који се односе на Огњана Миловановића, бившег обућара из Пожаревца:
тапија, интабулација, облигација, купопродајни уговори, решење по молби за отпис
пореза
13Varia 168
број листова: 11+3
Поклон
Младена
Цуњака из
Смедерева
169 1938.
мај 17,
Београд
Указ о постављењу Николић Саве за председника Окружног суда у Пожаревцу
13Varia 169
број листова: 1+1
Откуп од
Бојана
Живковића
из Петке
170 1940.
март 15,
Београд
Препис молбе Министру саобраћаја да
одобри исплату 15. 786, 10 динара на име
извршене експропријације за пругу Пожаревац -Кучево
13Varia 170
број листова: 1
/
171 1940.
април 20,
Петровац
Закључак Среског суда у Петровцу бр.
О-1200/40, по оставштини Павловић Стојадина из Петровца
13Varia 171
број листова: 1
/
40
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Опис-садржај
Начин
набавке
172 1942.
април 16
-октобар 8,
Пожаревац
Коверте у којима су се налазили записници о већању и гласању по кривици: Мариновић Добривоја из Врбнице, Михајиловић
В. из Доње Ливадице, Радојковић В. из Буровца, Мијуцић Симе из Лазнице, Љикић
Љубомира из Јошанице, Николајевић Јована из Кобиља, Здравковић Александра из
Брзохода, Гвоздић Чедомира из Малог Лаола, Траиловић Владимира из Томиславца,
Стефановић Станоја из Пожаревца
Све коверте садрже воштани печат Окружног суда у Пожаревцу
13Varia 172
број листова: 10
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
173 1944.
фебруар 2,
Београд
Овера Среског суда за град Београд број
443/49, којим је оверен извод из матичне
књиге рођених Живорада Благојевића из
Салаковца
13Varia 173
број листова: 1
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
174 1948.
Закључак Среског као Земљишнокњижног
фебруар 10, суда у Пожаревцу, Дн бр. 115/48, који се
Пожаревац оноси на к. п. 918 КО Забрега
13Varia 174
број листова: 3
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
Датум
175
Уредба о регулисању надница и плата радПоклон
ника и намештеника у државно-привредНадежде
ним и приватним предузећима, приватним Басаре, ћерке
установама и организацијама
Николе
13Varia 175
број листова: 1 Бошковића
176
Уредба о одређивању цена у динарима ДеПоклон
мократске Федеративне Југославије
Надежде
13Varia 176
број листова: 1 Басаре, ћерке
Николе
Бошковића
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
41
Тапија издата Јовану Маринковићу из Пожаревца
за купљен дућан, 1830.
13Varia 110
42
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Тестамент Гмитра Јанковића из Касидола, оверен од стране
Суда Окружја пожаревачког, 1864.
13Varia 119
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
43
Сава Николић, председник
Окружног суда у Пожаревцу,
ИАП Збирка фотографија
Указ о постављењу Саве Николића за председника
Окружног суда у Пожаревцу, 1938.
13Varia 169
44
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ВОЈСКА И ОДБРАНА
Ред.
бр.
Датум
Опис/садржај
Начин
набавке
177 1791.
јануар 30.
Атестат-уверење које се издаје Кристи БогOткуп
данову за учествовање у рату 1788. године
од Драг.
Руски језик
Глигоријевића
Очуван печат са племићком круном и монограмом
13Varia 177
број листова: 1+1
178 1791.
јануар 30.
Атестат-уверење којим се Кристи БогдаOткуп
нову одаје признање за учествовање у раод Драг.
ту 1789. године
Глигоријевића
Руски језик
Оштећен печат
13Varia 178
број листова: 1+1
179 1791.
јул 1.
Атестат-уверење издато капетану Кристи
Oткуп
Богданову као доказ да је учествовао у саод Драг.
ставу руске војске 1791. године у рату про- Глигоријевића
тив Порте и одликовао се храброшћу
Руски језик
13Varia 179
број листова: 1+1
180 1793.
април 8.
Копија писма општине из Баната у коме
Oткуп
мештани моле капетана Петра да се војниод Мике
ци пусте кући
Миладиновића
Влашки језик
У предмету се налази превод са влашког језика (2 листа)
13Varia 180
број листова: 1
181 1800.
јун 1.
Пасош издат Кристи Богданову за одлазак
Oткуп
на одсуство
од Драг.
Руски језик
Глигоријевића
Оштећен, на полеђини се налази исти текст
на немачком језику
13Varia 181
број листова: 1
182 1804.
април 4.
Пасош издат Кристи Богданову за одлазак
Oткуп
у Мол­дав­ску кнежевину
од Драг.
Глигоријевића
Руски језик
Оштећен, печат руског генералног конзулата у Молдавији, Влашкој и Бесарабији
13Varia 182
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
45
Ред.
бр.
Датум
183 1807.
септембар
18.
Опис/садржај
Начин
набавке
Пропусница издата поручнику грчке коOткуп
манде Константину Ергину за одлазак у
од Драг.
потрагу за одбеглим заставником и војни- Глигоријевића
цима
Руски језик
Племићки печат од воска
број листова: 1
13Varia 183
184 1808.
Атестат-уверење којим се поручнику КонOткуп
фебруар 15. стантину Попову одаје признање за учеод Драг.
ствовање и храбро држање у рату 1807. Глигоријевића
године
Руски језик
Племићки печат од воска
13Varia 184
број листова: 1+1
185 1808.
Атестат-уверење којим се Константину
Oткуп
фебруар 22. Попову, поручнику Елино-грчког корпуод Драг.
са, одаје признање за учествовање у бор- Глигоријевића
би против непријатеља и да је на дужности
био „исправан“
13Varia 185
број листова: 1+1
186 1808.
март 18.
Атестат-уверење којим се поручнику ЕлиOткуп
но-грчког корпуса Константину Попову
од Драг.
одаје признање за учествовање у рату 1807. Глигоријевића
године
Руски језик
Племићки печат од воска, оштећен
13Varia 186
број листова: 1
187 1836.
јул 25.
Писмо Кнеза Милоша Обреновића главном полицијском комесару Цветку Рајовићу о премештању војске из Пожаревца у
Ћуприју
13Varia 187
број листова: 1
Oткуп
188 1836.
Акт о војним трошковима Кнежеве гарде у
походу од Крагујевца до Пожаревца и у Пожаревцу
13Varia 188
број листова: 1+1
Oткуп
189 1839.
Говор у вези са побуном војних гарнизона,
ћупријског и крагујевачког
штампан документ
13Varia 189
број листова: 2
/
46
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Опис/садржај
Начин
набавке
190 1865.
мај 23.
Указ Михајла Обреновића о одликовању
Ђерге Стојановића из Пожаревца Таковским крстом
Потпис Михаила Обреновића
13Varia 190
број листова: 1
Поклон
Михаила
Крстића
191 1868.
јун 17.
Београд
Наредба министра војног упућена војсци
поводом убиства кнеза Михаила
потпис Миливоја Блазнавца
13Varia 191
број листова: 2
Поклон
Љубише
Марковића
192 1873.
август 19.
Београд
Отпуст из војске Филипа Станковића, ре­
до­ва из Сибнице, по одслужењу прописаног рока
13Varia 192
број листова: 1
/
193 1879.
мај 6.
Објава Командира чете о томе да се каплар
Поклон
3. чете 7. стајаћег батаљона Петар СимоноЖивојина
вић из Осанице отпушта из стајаће војске Миладиновића
због одслуженог војног рока
из Куле
штампан документ
13Varia 193
број листова: 1
194 1869.
Цетиње
-1914.
август 1,
Нарва
Седам одликовања Живојина Миловано­ Поклон Жике
ви­ћа, генерал-мајора:
Миловановића
– указом кнеза црногорског Николе одликован орденом II степена „Кнеза Данила I“
– у казом руског императора Александра II
одликован орденом „Светог Станислава“
III степена
– у казом руског императора Александра II
одликован орденом „Св. Равноапостолског кнеза Владимира IV“
– у казом руског императора Александра II
одликован орденом „Св. Ане“ III степена
–
у казом руског императора Александра
III одликован орденом „Св. Станислава“
II степена
–
одликован златном медаљом „Милош
Обилић“ установљеном од стране црногорског кнеза Петра II
– одликован орденом „Св. Равноапостолског кнеза Владимира“ III степена
– два писма, на руском и српском језику
Руски језик
13Varia 194
број листова: 12+9
Датум
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
47
Ред.
бр.
Опис/садржај
Начин
набавке
195 1916.
децембар
21,
Паланка1917.
јун 5, Стара
Митровица,
Аустрија
Преписка заробљеника у Аустрији Радована Милића са родитељима, Николом
Панковићем из Жабара и Проком Милосављевићем
2 листа су на немачком језику
У предмету се налази једна неисписана дописница Црвеног крста за заробљенике
број листова: 6+2
13Varia 195
/
196 1918.
јул 16,
Тулон,
Француска
Дописница адресирана на Косту Ђорђеви- Поклон Б.
ћа
Миланковића,
13Varia 196
број листова: 1 повереника из
Жагубице
197 1918.
септембар
15, Ница,
Француска
Дописница Николе Јовкића, војника 3. чете
Oткуп Б.
1. батаљона из Француске
Миланковића
13Varia 197
број листова: 1
198 1921.
новембар
23.
Указ Александра I о одликовању Станоја
Милошевића Албанском споменицом
Потпис Павла Јуришића Штурма
13Varia 198
број листова: 1
Oткуп од
Добрија
Ивановића
199 1934.
јануар 15,
Неготин
-1937.
септембар
20, Зајечар
Документа која се односе на Божидара Ђорђевића пешадијског поднаредника
Ниже инжењеријске академије: два писма,
задаци са полагања испита на академији,
заклетва и поверљиво упутство о поступку одређених лица за ванредни преглед у
својству комесара, упућено од стране Штаба тимочке дивизијске области у Зајечару
број листова: 29
13Varia 199
Поклон
Николе
Бошковића
200 1937.
децембар
22,
Приштина
Виша школа војне академије -тактике задаци и примопредајни записник између Митић М. Божидара и Медић Милана
13Varia 200
број листова: 304
201 1937.
јануар 1
-1941.
април 7.
Мобилизациони материјал 5. чете 2. батаљона 5. Допунског пука
13Varia 201
број листова: 212
Датум
Поклон
Николе
Бошковића
202 1941.
Војна исправа Милинковић Милорада из Поклон Симе
април 16,
села Дучин, војни Округ београдски
Николића из
Младеновац 13Varia 202
број листова: 14+10 В. Градишта
48
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Датум
Опис/садржај
Начин
набавке
203 1935.
Војничка исправа Милинковић Милорада Поклон Симе
октобар 15 13Varia 203
број листова: 9+14 Николића
-1941.
из Великог
април 16,
Градишта.
Младеновац
Ову војничку
исправу до
1973. године
чувао је
Светомир
Алексић из
Курјача
204 1942.
март 18
-јул 15,
Крављи До
-Немачка
три дописнице - преписка заробљеника редова Живковић Миливоја са породицом из
Крављег Дола
13Varia 204
број листова: 4
205 1942.
јун 15 -1943.
април 19,
Италија
три писма Десимира Стојадиновића из заПоклон
робљеништва из Италије, упућена роди- Стојадиновића
тељима у Пожаревац (адресирана на оца
Владимира)
13Varia 205
број листова: 3
/
206 1943.
Књига наредби Управе Војне ергеле ЉубиПоклон
јун 5 -1946. чево
Младена
новембар 5, 13Varia 206
број листова: 73+4 Владимировића
Љубичево
207 1941 -1944.
Планови из времена окупације
Немачки језик
13Varia 207
број листова: 25
208 1948.
Војна књижица Олујић Миљка
јануар 12,
13Varia 208
број листова: 7+7
Пожаревац
Oткуп од
Радише
Вујичића из
Дубравице
209 1949.
Правила о организовању и пословању војПоклон
мај 3,
них ергела
Младена
Пожаревац Садржи штамбиљ и печат Војне ергеле Љу- Владимировића
бичево
Већи део прогласа је нечитак. Текст је избледео
13Varia 209
број листова: 16
210
Војни расходи
13Varia 210
број листова:1+1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Oткуп
49
Ред.
бр.
Опис/садржај
Начин
набавке
211
Умрлица Божидара В. Анђелковића, питомца поднаредника X класе Ниже школе
интендантске академије
13Varia 211
број листова: 1
Поклон
Николе
Бошковића
212
Војна карта Рама
На полеђини карте је штамбиљ 2. пешадијског пука „Књаза Михајла“, без уписа деловодног броја
13Varia 212
број листова: 1
Oткуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
Датум
Акт о војним трошковима Кнежеве гарде у походу од Крагујевца
до Пожаревца и у Пожаревцу, 1836.
13Varia 188
50
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Говор у вези са побуном војних гарнизона, ћупријског и
крагујевачког, 1839.
13Varia 189
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
51
52
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Отпуст из
војске Филипа
Станковића,
редова из
Сибнице, по
одслужењу
прописаног
рока, 1873.
13Varia 192
Начелник Среза рамског шаље председнику Општине камијевске
најстрожију наредбу да сви војници спреме одело и храну за 3
дана, како би били спремни да по позиву дођу на зборно место
ради одласка у рат, 1876.
13Varia 49
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
53
Објава која се односи на Милана Мицића, начелника среза
дебарског (касније Срезова звишког и млавског), којом се упућује у
Врховну комнду ради ратног распореда, 1914.
13Varia 383
54
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
Начин
набавке
213 1825.
Правила о понашању и опхођењу свештејуна 30.
ника, по наређењу Милоша Обреновића
Пожаревац Печат Милоша Обреновића
13Varia 213
број листова: 2
Поклон
Народног
музеја
214 1845.
„Назначение“ - извештаји најстарије, средмарт 18.
ње и најмлађе основне школе у Пожаревцу
Пожаревац 13Varia 214
број листова: 2
/
215 1865.
јануар 28.
Решавање Општине пожаревачке по предмету наплате хонорара учитеља за присуствовање погребима грађана
Потписи учитеља основне школе
13Varia 215
број листова: 3
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
216 1882–1884. Улазница за школу играња за Марију МиПожаревац јајловић. Учитељ играња је Светозар Радосављевић, играч из Пожаревца
13Varia 216
број листова: 1
/
217 1916.
Сведочанства о завршеном 3. разреду
јул 27-30.
основне школе у Пожаревцу, на име: ТихоПожаревац мир Маричев, Јелена Томашевичева, Бранка Дуличева, Ђока Миланов и Димитр
Ђурков
Бугарски језик
13Varia 217
број листова: 5
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
218 1916.
Сведочанство о завршеној основној школи
јул 30.
у Пожаревцу на име: Десанка Иванова, МиПожаревац одраг Богданов и Даринка Велкова
Бугарски језик
13Varia 218
број листова: 3
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
219 1917.
јун 30.
Рача
Сведочанства о завршеном 3. и 4. разреду
основ­не школе у Рачи на име Гојко Спасић
13Varia 219
број листова: 2
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
220 1917.
јун 30.
Крагујевац
Сведочанства о завршеном 4. разреду
основне школе у Крагујевцу на име Славко Добошаревић
13Varia 220
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
55
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
Начин
набавке
221 1917, јун 30. Сведочанства о завршеном 3. разреду ос­
- јул 1.
нов­не школе у Пожаревцу, на име: Босиљка
Пожаревац Петрова и Лепосава Владимирова
Бугарски језик
13Varia 221
број листова: 2
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
222 1917.
јул 1. -
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
Сведочанство о завршеној основној школи у Пожаревцу на име: Добрила Маркосептембар 3. ва, Димитрије Константинов, Димитрије
Пожаревац Пјурков, Јелена Томашева и Љубица Маркова
Бугарски језик
13Varia 222
број листова: 5
223 1917.
Упутство шефа просветног одељења С.
новембар 9. Урошевића у вези са предавањима из српПариз
ског језика у школама у Француској
13Varia 223
број листова: 4
/
224 1918.
јун 18.
Паланка
Сведочанство о завршеној основној школи
у Паланци на име Алексић Бранимир
13Varia 224 број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
225 1918.
јун 28.
Сведочанство о завршеном IV разреду ос­
нов­не школе у Александровцу на име Ра­ди­
воје Ра­ди­војевић
13Varia 225
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
226 1918.
Сведочанства о завршеном 3. разреду ос­
јун 30.
нов­не школе у Пожаревцу, на име: Живана
Пожаревац Богданова, Миодраг Стојанов, Мирослав
Владимиров, Рашко Рашков, Драги Костов
Бугарски језик
13Varia 226
број листова: 5
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
227 1918.
јун 30.
Београд
Сведочанство Богољуба Митровића о завршеном 3. разреду гимназије у Београду
Немачки језик
13Varia 227
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
228 1918.
Сведочанства о завршеној основној шкојун 30.
ли у Пожаревцу на име: Лепосава Живков,
Пожаревац Георги Пантов, Властимир Марков, Георги Драгутинов, Драгољуб Попов, Будислав
Милојев, Цвета Лазарова, Јосиф Адолфов,
Сава Милосавов, Ривка Коенова, Драгомир Иванов, Наталија Димитрова, Владимир Цоцов, Живка Филипова, Божидар
Миланов, Јулиана Миланова
Бугарски језик
13Varia 228
број листова: 16
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
Александровац
56
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Датум
229 1918.
јул 31.
Крагујевац
Садржај / опис
Начин
набавке
Сведочанство Бранислава Добошаревића
о завршеном 3. разреду Општинске реалне
гимназије у Крагујевцу
13Varia 229
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
230 1918.
Лична документа Мирка Ралчића, сина
октобар
Тимотија Ралчића, кафеџије из Свилајнца21.-децембар -уверење колеџа из „Libourne“ у Францу3.
ској о школовању и уверење српске школе у
Француска Beaulieu у Француској о похађању ове школе
Француски језик
13Varia 230
број листова: 2
Поклон
Народног
музеја
231 1919.
јануар 14.
Villefranche
у
Француској
Уверење издато Славку Рајковићу из Доњег Милановца о похађању течаја за ученике при српској школи у Villefranche у
Француској
Француски језик
13Varia 231
број листова: 2+1
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
232 1919.
јануар 31.
Алжир
Сведочанства издато Стојановић Добривоју о завршеном 3. разреду средњег курса у
Алжиру
Француски језик
13Varia 232
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
233 1919.
јануар
Француска
Потврда да је Живковић ученик Jycée de
gap
Француски језик
13Varia 233
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
234 1919.
Препис буџета за 1919. годину који Окрујун 19.
жни школски одбор доставља Школском
Пожаревац одбору Пожаревац, с препоруком да се по
њему управља
13Varia 234
број листова: 3
235 1920
септембар
13.
Мало
Црниће
/
Сведочанство Емилије Крецловић о завршеном 4. разреду Малоцрнићке основне
школе
13Varia 235
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
236 1920.
Сведочанство Данице Јоксимовић и Драоктобар 30. гољуба Обрадовића о завршеном 4. разреПетровац ду Петровачке основне школе
13Varia 236
број листова: 2
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
57
Ред.
бр.
Садржај / опис
Начин
набавке
Објава издата од ректора Битољске бого­
сло­вије за Војислава Богдановића, богословског питомца, који се враћа кући у
Пожаревац ради лечења
13Varia 237
број листова: 1
Поклон
од Николе
Бошковића
238 1924.
Писмо професора Петрова у коме обавеоктобар 16. штава директора Пожаревачке гимназије
Смедерево да ће као члан „просвјете“ (српског просвјетног и културног друштва) доћи из
Смедерева да одржи предавање за ђаке виших разреда
13Varia 238
број листова: 1
Поклон
од Николе
Бошковића
Датум
237 1924.
септембар
17.
239 1924.
децембар
31.
Београд
Повеља којом Александар I, краљ Срба, ХрПоклон
вата и Словенаца одликује Владимира Сопотомака
тировића, учитеља у Дрмну, краљевским Сотировића
орденом Светог Саве петог реда
13Varia 239
број листова: 1
240 1927.
септембар
25. – 1928.
мај 20.
Петровац
Записник ђачке литерарне дружине „Бу­
дућ­ност“
13Varia 240
број листова: 16+2
241 1929–1930.
Ђачка књижица Душана В. Стокића из Ве- Поклон М.
ликог Градишта, ученика 8. разреда Друге Љубеновића
мушке гимназије
и М. Јанковић
13Varia 241
број листова: 15+2
242 1919.
септембар
– 1931.
април 19.
Документа Радојке Јеличић из Пожаревца
Поклон
– сведочанство о вишем течајном испиту у
Михајла
Пожаревачкој гимназији
Здравковића
– сведочанство о завршеном трговачком
курсу Јосифа Предића у Београду
–
диплома Филозофског факултета Универзитета у Београду
– диплома о положеном испиту за професора средњих школа пред одбором Сталне комисије за полагање професорских
испита у Београду
13Varia 242
број листова: 5+1
243 1932.
јул 1.
Сремски
Карловци
Проспект патријаршијског интерната „Стефанеума“ у Сремским Карловцима за школску 1932/33. годину
13Varia 243
број листова: 1
58
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
244 1937.
Сведочанство Стојковић Бранислава из
мај 29.
Врања о завршеном 3. разреду Стручне поПожаревац дружне школе у Пожаревцу
13Varia 244
број листова: 2
245 1936/37.
Породин
Ђачка књижица Народне основне школе у
Породину, на име Павловић Божане из Породина
13Varia 245
број листова: 6
246 1938.
„Претставка“ делегата школских и културфебруар 25. но-просветних радника у Краљевини Југославији упућена Министру просвете због
монополизације и унификације уџбеника и
помоћних књига
штампан документ
13Varia 246
број листова: 4
247 1939.
децембар
14.
Пожаревац
Југословенска унија за заштиту деце-Месни одбор Пожаревац, тражи од управника школе у Шљивовцу да прихвати дужност
повереника и започне припреме за заштиту деце у случају рата (достављање спискова учитељица и учитеља који нису
мобилисани, расположивих просторија за
сештај деце, за магацине хране и сл.)
13Varia 247
број листова: 1
Начин
набавке
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
Поклон
Зорана
Крстића
Поклон
од Николе
Бошковића
Поклон
Народног
музеја
248 1905–1941. Документа која се односе на Николу БоПоклон
Надежде
фебруар 15. шковића, професора, касније директора
Пожаревац Пожаревачке гимназије: преписка са Је- Басаре, ћерке
Николе
ремијом Митровић, позивница за забаву
ПТО, чланска карта Радикалне странке за Бошковића
Н. Бошковића, кућна листа (сопственик куће Радмила Н. Бошковић)
13Varia 248
број листова: 177
249 1941.
јун 22. –
1942.
август 24.
Пожаревац
Документа која се односе на Слободана Петровића из Пожаревца
– сведочанства о завршеном 1. и 2. разреду Стручне подружне школе занатског смера у Пожаревцу
13Varia 249
број листова: 2
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
250 1944.
март 25.
Препис Правилника о јавним годишњим
испитима и оцењивању ученика-ца, средњих, учитељских и грађанских школа
На полеђини су потписи професора Пожаревачке гимназије
13Varia 250
број листова: 3
Поклон
од Николе
Бошковића
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
59
Ред.
бр.
Датум
251 1934.-1944.
септембар
12.
Пожаревац
Садржај / опис
Начин
набавке
Документа која се односе на Слободанку
Милојковић из Пожаревца
– део ђачке књижице, уверење о завршетку 2. разреда Државне трговачке академије
у Пожаревцу, 4. разреду Државне народне
школе у Пожаревцу, сведочанства о завршеном 4. разреду Државне реалне гимназије у Пожаревцу и 1, 2, и 4. разреду Државне
трговачке академије у Пожаревцу
13Varia 251
број листова: 6
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
252 1945.
Извештај управника школе у Снеготину о
фебруар 28. алфабетском течају у овом месту, упућен
Снеготин
Среском НОО Голубац
13Varia 252
број листова: 1
253 1934.-1946.
поклон
Књига записника са седница Месног одбора Кучајнске основне школе
Печат Кучајнске основне школе
13Varia 253
број листова: 98+2
254 1952.
Сведочанство о положеном стручном исмарт 8.
питу за звање млађег књиговође, СлобоПожаревац данке Стојковић из Пожаревца
Сведочанство издаје Градски народни одбор Пожаревац
13Varia 254
број листова: 1
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
255 1955.
Инвентар брошура, карикатура, летака и
април 1.
др. штампаних ствари историјске збирке
Пожаревац Народног музеја у Пожаревцу
број листова: 25
13Varia 255
Поклон
Народног
музеја у
Пожаревцу
256 1955.
Инвентар списа Историјског одељења Нааприл 1.
родног музеја у Пожаревцу
Пожаревац 13Varia 256
број листова: 22+10
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
257 1955.
Инвентар фотографија Историјске збирке
април 1.
Народног музеја у Пожаревцу
Пожаревац 13Varia 257
број листова: 16+12
Поклон
Народног
музеја
Пожаревац
258 1960.
Реферат одржан поводом отварања изло- Поклон Лепе
март 8.
жбе „Жена, мајка, борац и градитељ“
Марјановић
Пожаревац 13Varia 258
број листова: 7
259 1963.
децембар
18.
Београд
60
Драгиша Стефановић, зет предузимача Карамарковића, обавештава Музеј у Пожаревцу да им доставља белешке о зидању
Окружног начелства у Пожаревцу
13Varia 259
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
260 Пожаревац Подаци о сарадницима „Грађанина“
13Varia 260
број листова: 2
261 Нови Сад
Понуда Исидора Бајића за претплату за
Прво коло партитура заједно са одштампаним гласовима, које ће он штампати уколико има довољно заинтересованих
13Varia 261
број листова: 2
262 Сарајево
2 дипломе које Српско просветно културно
и друштво издаје својим члановима утемељачима Јовану и Сојки Чајкановић
13Varia 262
број листова: 2
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Начин
набавке
Поклон
Надежде
Басаре, ћерке
Николе
Бошковића
/
61
„Назначение“-извештаји најстарије, средње и најмлађе основне
школе у Пожаревцу, 1845.
13Varia 214
62
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Сведочанство Велике школе Краљевине Србије издато
Ивану Николићу о завршеном „правничком“ факултету, 1895.
13Varia 163
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
63
Записник ђачке литерарне дружине „Будућност“
из Петровца, 1927.
13Varia 240
64
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
Ред.
Бр.
Датум и
место
263 1925.
март 27,
Београд
Опис/садржај
Начин
набавке
Уверење да је Нишка специјална инвалид- Откуп од Б.
ска комисија оснажила Решење Окружне Миланковића
инвалидске комисије у Пожаревцу, којим
је додељена инвалидска помоћ породици
Милете Станојловића из Јошанице
13Varia 263
број листова: 1
264 1936.
Рецепт др Боре Мандиловића за Мих. Сијул 13,
мића, трговца
Пожаревац 13Varia 264
број листова: 1
Поклон
Симић
Драгослава,
архитекте из
Пожаревца
265 1941.
децембар
15 -1942. јун
19, Београд
Пријава Тадић Лидије за рад у апотеци Савић Душана, потврђена од стране Апотекарске коморе у Београду
13Varia 265
број листова: 1
266 1944.
март 1 август 7,
Пожаревац
Рецепти за лекове издати од стране: Др
Откуп од
Миодрага Маринковића, Дечијег диспанМирка
зера, Школске поликлинике, др. Ксенофо- Јанковића из
на Зоидеса, др. Стевана Л. Милосављевића, Пожаревца
др. Богдана Лазаревића, Антитуберкулозног диспанзера
број листова: 1
13Varia 266
267 1944.
Лекарско уверење Чедомира В. Драгојевисептембар ћа из Рановца
10, Рановац 13Varia 267
број листова: 1
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
268 1947.
Рачун Прве српске ортопедије на име Мите
Откуп од
септембар Станисављевића, апотекара из Пожаревца
Мирка
25, Београд 13Varia 268
број листова: 1 Јанковића из
Пожаревца
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
65
Попечитељство просвете извештава Константина
Михајловића доктора медицине при карантину радујевачком,
да му је Кнез одредио плату од 300 талира годишње, 1838.
13Varia 4
66
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Пасош издат у Начелству Округа пожаревачког Катарини,
жени Константина Михајловића , физикуса из Пожаревца, са
којим може са две своје ћерке да путује у иностранство, 1853.
13Varia 19
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
67
68
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ПРИВРЕДА, БАНКАРСТВО, ЗАНАТСТВО
И ТРГОВИНА
Ред.
бр.
Датум
Опис/садржај
Начин
набавке
269 1844.
Меница на 64 динара на име Јање ПетровиПоклон
јун 14,
ћа, пекара из Пожаревца
Тоше Илића,
Пожаревац 13Varia 269
број листова: 1 адвоката из
Пожаревца
270 1850.
Калфенско писмо којим се Сава Протић из Откуп од Мике
децембар 7. Смољинца унапређује у калфу болтачијског Миладиновића
Печат еснафа болтачијског, оштећен
13Varia 270
број листова: 1
271 1854.
јануар 14.
Еснафско писмо којим се Матеа СтојадиОткуп од
новић из Паланке прима за члана абаџиј- Животе Илића
ског еснафа
из Ореовице
Печат еснафа абаџијског
13Varia 271
број листова: 1
272 1870.
децембар
26 - 1871.
мај 1,
Пожаревац
2 менице на 200 дуката цесарских и 2494
Поклон
гроша чаршијских на име Станка Илића, Тоше Илића,
сапунџије из Пожаревца
адвоката из
13Varia 272
број листова: 2 Пожаревца
273 1873.
септембар
20,
Смедерево
Писмо Тихомира Груичића, трговца из
Смедерева, упућено Антону Орешковићу
из Београда у вези са његовим финансијском ситуацијом
13Varia 273
број листова: 2
274 1875.
септембар
11,
Пожаревац
Пословна преписка -писмо фирме „Ата- Поклон Тоше
нацковић и Кузмановић“ упућено фирми Димитријевића
„Франц Маје и синови“ у вези са набавком из Београда
робе за продају
13Varia 274
број листова: 1+1
откуп
275 1879.
Меница на 104 динара на име Стевана КоПоклон
септембар жића, црепара из Пожаревца
Тоше Илића,
31,
13Varia 275
број листова: 1 адвоката из
Пожаревац
Пожаревца
276 1879.
Меница на 462 гроша чаршијских на име
Поклон
новембар 1, Стојана Тасића, шустера из Пожаревца
Тоше Илића,
Пожаревац 13Varia 276
број листова: 1 адвоката из
Пожаревца
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
69
Ред.
бр.
Датум
Опис/садржај
Начин
набавке
277 1882.
Меница на 178 динара на име Филипа АнПоклон
јануар 27,
тића, шустера из Пожаревца
Тоше Илића,
Пожаревац 13Varia 277
број листова: 1 адвоката из
Пожаревца
278 1882.
Меница на 60 динара на име Светозара Аравгуст 18,
сића из Пожаревца
Пожаревац 13Varia 278
број листова: 1
279 1882.
Меница на 536 динара у сребру на име Рановембар
дована Михајловића из Пожаревца
28,
13Varia 279
број листова: 1
Пожаревац
280 1884.
Меница на 100 дуката цесарских на име
Поклон
октобар 27, Ђока Станојевић из Београда
Тоше Илића,
Пожаревац 13Varia 280
број листова: 1 адвоката из
Пожаревца
281 1884.
Меница на 120 динара на име Коста НедељПоклон
новембар 5, ковић, шустер из Пожаревца
Тоше Илића,
Пожаревац 13Varia 281
број листова: 1 адвоката из
Пожаревца
282 1889.
Увоз робе из Русије-декларација и признаНађено
октоба р 19, нице за плаћену царину на име Тодор Ђор- приликом
Пожаревац ђевић, трговац из Пожаревца
рушења зграде
13Varia 282
број листова: 4 у Табачкој
чаршији
283 1890.
Удеоница Пожаревачке штедионице на 100
Поклон
фебруар 16, динара у злату
Тоше Илића,
Пожаревац 13Varia 283
број листова: 3 адвоката из
Пожаревца
284 1891.
децембар
15, Беч
Меница на 740 динара на име Л. Ж. ЛазаПоклон
ревић
Тоше Илића,
Немачки језик
адвоката из
13Varia 284
број листова: 1 Пожаревца
285 1887–1891
Документа која се односе на Стевана Шаиновића, трговца из Пожаревца, власника
гвожђарске радње (пословна преписка, рачуни, признанице, царинске декларације,
товарни листови у вези са набавком робе-плугова, ексера и др. из Беча и Будимпеште
Немачки и мађарски језик
13Varia 285
број листова: 52+3
70
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон
Мирослава
Андрића
Ред.
бр.
Датум
286 1895.
Опис/садржај
Начин
набавке
Меница на 2400 динара у злату на име МиПоклон
јаило П. Петровић из Пожаревца
Тоше Илића,
13Varia 286
број листова: 1 адвоката из
Пожаревца
287 1899.
Меница на 60 динара на име Милана Стофебруар 1, јановића из Пожаревца
Пожаревац 13Varia 287
број листова: 1
288 1900.
јануар 27,
Велико
Село
Записник прве скупштинске седнице „Прве млавске земљорадничке задруге за набавку и употребу пољопривредних справа“
13Varia 288
број листова: 2
откуп
289 1903.
„Штраца“ за 1903. годину, упућена управнику Војно-техничког завода
13Varia 289
број листова: 159+8
Пронађено
у фонду
Народни
одбор
Општине
Мало Црниће
290 1907.
фебруар 3,
Азања
Калфенско писмо којим се Радојко Јелић из
Азање унапређује у ћурчијског калфу
13Varia 290
број листова: 1
/
291 1910.
мај 17,
Жагубица
Уверење на лично механско право за Животу Р. Миленковића из Лазнице
13Varia 291
број листова: 1
/
292 1913.
август 2,
Знаим
Мајсторско писмо
Немачки језик
13Varia 292
Поклон Босе
Кропек из
број листова: 2 Пожаревца
293 1914.
11 акција акционарског друштва Прве српфебруар 17, ске земљорадничке банке у Београду, вредБеоград
ности 100 динара, са талонима за исплату
дивиденде
13Varia 293
број листова: 29
/
294 1912.
септембар
18 - 1915.
мај 27.
Пословна књига Винка Спинчића, молера
Немачки и хрватски језик
13Varia 294
број листова: 17+25
295 1916.
јануар 13.
Потврда издата Урошевић Љубомиру о за- Поклон Босе
вршеном водоинсталатерском занату
Кропек из
Мађарски језик
Пожаревца
13Varia 295
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Откуп од
ученика
техничке
школе за К
В раднике
Костолац
71
Ред.
бр.
Датум
Опис/садржај
Начин
набавке
296 1919.
Еснафско писмо којим се Константин Стојун 22,
јановић из Сиракова признаје за мајстора у
Пожаревац занату опанчарском
13Varia 296
број листова: 1
297 1921.
новембар
15,
Пожаревац
Чланска књижица Занатлијског еснафа у
Откуп
Пожаревцу на име Николе Константиноод Витка
вића, механичара из Пожаревца
Алексића из
Београда
13Varia 297
број листова: 7+1
298 1922.
Калфенско писмо којим занатлијски еснаф
Откуп од
мај 8,
за град Пожаревац и Срез Пожаревачки Вујчић Радише
Пожаревац признају Петра Живановића из Ћириков- из Дубравице
ца за столарског помоћника
13Varia 298
број листова: 1
299 1922.
Акција од 100 динара Земаљске банке и таОткуп од
јул, Београд лон са купонима
Томислава
13Varia 299
број листова: 2 Стојимировића
из Пољане
300 1923.
Мајсторско писмо којим еснафска упрафебруар 6, ва Пожаревачког занатског еснафа признаПожаревац је Драгољуба Симића за мајстора у занату
опанчарском
13Varia 300
број листова: 1
301 1923.
август 31,
Скопље
Акција од 200 динара у сребру и талон са
купонима Привредне банке за Јужну Србију, Скопље
13Varia 301
број листова: 3
302 1923.
септембар
12.
Хартија од вредности, насловљена на 5 акција Српског акционарског рударског и
то­пио­ничарско-индустријског
друштва
„Сартид“, свака номиналне вредности од
по 1000 динара, издата у Београду јануара
1924. године
13Varia 302
број листова: 3
303 1924.
јануар 2.
Хартија од вредности, насловљена на 25
акција Српског акционарског рударског
и топионичарско-индустријског друштва
„Сартид“ Смедерево, свака номиналне
вредности од по 1000 динара, издата у Београду јула 1923. године
13Varia 303
број листова: 3
72
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Откуп од
Радише
Вујчића
Барона из
Дубравице
Ред.
бр.
Датум
Опис/садржај
Начин
набавке
304 1924.
јануар 2.
1 акција Српског акционарског рударског
и топионичарско-индустријског друштва
„Сартид“ Смедерево, номиналне вредности 1000 динара, издата у Београду јануара1924. године
број листова: 3
13Varia 304
305 1924.
март 23,
Паланка
Полагање мајсторског испита Радојка Јелића из Азање за ћурчијског мајстора
13Varia 305
број листова: 2
/
306 1924.
август 7,
Београд
14 акција Инвалидске задруге А. Д. од 100
динара (ималац акције Извршни одбор
Удружења ратних инвалида Крагујевац)
13Varia 306
број листова: 14
/
307 1925.
март 20.
Обвезница Кнежевине Србије од 100 динаПоклон
ра, од 1. јула 1881. године у Београду
Тоше Илића,
13Varia 307
број листова: 1 адвоката из
Пожаревца
308 1922.
јул 23 1926.
јул 19,
Смедерево
Полагање мајсторског испита за молерски
занат
13Varia 308
број листова: 6
/
309 1926.
Реклама за „Мораву“- фабрику виноградар­
ских и воћарских справа и ливницу, Симе
Илића - Александровац - Пожаревац
13Varia 309
број листова: 1
Поклон
фабрике
„Морава“
310 1926.
Правила Пожаревачког акционарског друПоклон
штва за електрична и индустријска преду- Зорана Јовића
зећа „Браничево“
13Varia 310
број листова: 17+1
311 1923 -1927, Документа која се односе на фирму ВојиПожаревац слава Бркића, индустријалца из Великог
Села (преписка са железничком станицом
у Малом Црнићу у вези са наплатом трошкова и 1 документ на француском језику,
насловљен на ову фирму)
1 документ је на француском језику
13Varia 311
број листова: 4
312 1929.
Претплатна књижица за електрично освет­
Поклон
ље­
ње електричног одсека I Повл. ужич. Зорана Јовића
акц. ткачке радионице
13Varia 312
број листова: 19
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
73
Ред.
бр.
Датум
313 1919.мај 14 1930.
јул 2,
Пожаревац
Опис/садржај
Начин
набавке
Дневник благајне Душана Бранковића,
предузимача грађевинских радова из Пожаревца
(Душан Бранковић је сарађивао са Стојаном Рибарцем. До 1935. године је радио у
Пожаревцу, а затим се преселио у Београд)
13Varia 313
број листова: 12
Поклон
Душана
Бранковића
314 1928 -1930, Понуда млинског уређаја са машинама и деУцвил
ловима Карла Шанцера, генералног заступ(Швајцарска) ника фирме „Браће Билер“, фирми „Живан
Т. Величковић и синови“ из Кисиљева
13Varia 314
број листова: 18+1
315 1932.
јануар 19,
Жагубица
Позивница за забаву са игранком коју орга- Поклон Б.
низује Занатлијски фонд за подизање зана- Миланковића
тлијског дома у Жагубици
13Varia 315
број листова: 1
316 1929.
септембар
13 - 1932.
јул 14,
Пожаревац
Документа која се односе на Светислава
-Светомира И. Аврамовића, трговца из Пожаревца: Решење Среског суда у Пожаревцу
да се стави забрана на означену покретност
и 1/3 плате дужника Пере Лончаревића, рудара из Кленовника, због дуга Светиславу И. Аврамовићу, трговцу из Пожаревца,
„Књига шкаденције“ број 2, 2 рачуна и 1 породична фотографија
13Varia 316
број листова: 60
Поклон
Младена
Цуњака из
Смедерева
317 1933.
фебруар 21
-1934.
септембар
7,
Ћириковац
Књига записника са седница Управног одбора Ћириковачке земљорадничко набављачке и продавачке задруге
13Varia 317
број листова: 48
Поклон
Николе
Бошковића
318 1936.
Рецепт др Боре Мандиловића за Мих. Сијул 23,
мића
Пожаревац 13Varia 318
број листова: 1
319 1937.
април 1,
Београд
Пет обвезница 7 % инвестиционог зајма
Краље­ви­не Југославије са талоном са купонима од бро­ја 39 до 82
13Varia 319
број листова: 1
320 1939.
Уложна књижица трговачке и занатлијске
јул 7,
банке Д. Д. на име Деспотовић
Бела Црква 13Varia 320
број листова: 6
74
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон
Симић
Драгослава,
архитекте из
Пожаревца
/
Поклон
Надежде
Вељковић
Костић
Ред.
бр.
Датум
Опис/садржај
Начин
набавке
321 1939.
Коверте са меморандумима гвожђарских
Поклон
април 22 – радњи
Зорана Јовића
новембар 5. 13Varia 321
број листова: 5
322 1940.
мај 19,
Жагубица
Закључак Окружног суда у Пожаревцу о Поклон Б.
замени старих правила Жагубичке земљо- Миланковића
радничке кредитне задруге С.Н.Ј. новим
правилима
13Varia 322
број листова: 1
323 1940.
Правила Извозне земљорадничке житарОткуп од
септембар ске задруге „Соко“ у Малом Црнићу
Мирка
10,
13Varia 323
број листова: 36 Јанковића из
Пожаревац
Пожаревца
324 1937.
Књига о набавци шпиритуса трговца Мидецембар 4 лутина Милојковића
-1941.
13Varia 324
број листова: 9
фебруар 28,
Пожаревац
325 1941.
март 9,
Жагубица
Одлука Управног и Надзорног одбора „Жа- Поклон Б.
губичка земљорадничка млекарска задру- Миланковића
га“ о обустави пријема млека због одласка
задругара на војне дужности
13Varia 325
број листова: 1
326 1937.
Књига о набавци шпиритуса трговаца брановембар
ће Симић
20 - 1941.
13Varia 326
број листова: 24
март 31,
Пожаревац
327 1942.
„Шумадија“ А. Д. за осигурање и реосигуОткуп од
децембар
рање Београд обавештава Љубомира Уро- Вујчић Радише
11, Београд шевића из Пожаревца да му шаљу додатак из Дубравице
полиси пожара
13Varia 327
број листова: 1
328 1943.
август 1,
Београд
Лутријска обвезница на поготке, вредности 1000, издата од стране српског Министарства финансија у оквиру државног
зајма
13Varia 328
број листова: 1
329 1948.
Товарни лист за 3 тркачка коња, које из ПоОткуп од
март 25,
жаревца шаљу Љуби Урошевићу у Београд Вујчић Радише
Пожаревац – Топчидер
из Дубравице
13Varia 329 број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
75
Ред.
бр.
Датум
330 1887.
јун 2 -1952.
децембар
11.
Опис/садржај
Откуп од
Документа која се односе на Велизара
Мирка
Цвет­ко­вића:
Јанковића из
– пословна преписка
– уложна књижица Пожаревачке трговач- Пожаревца
и откуп од
ке банке на име Дане (Ђуре) Цветковић
– признаница Пожаревачког женског дру- Вујчић Радише
штва за уплаћену чланарину за 1934. го- из Дубравице
дину на име Дане Цветковић
– две фотографије Велизара Цветковића
13Varia 330
број листова: 42+5
331 1894.
Отварање радње „Браћа Милосављевић“
септембар 13Varia 331
број листова: 8
15 -1953.
август 5,
Пожаревац
332 1954.
март 15 јун 3,
Пожаревац
Начин
набавке
/
Документа која се односе на Грађевинско
Откуп од
предузеће „Напредак“ Пожаревац
Вујчић Радише
– две молбе за примање у радни однос
из Дубравице
– захтев Народног одбора градске општине Пожаревац за доставу понуде за израду осовинских бетонских белега
13Varia 332
број листова: 3
333 1955.
Картон за домаћинство на име Васић Жијули,
вадин
Пожаревац Печати Пекарске прерађивачке задруге и
Грађевинског предузећа
13Varia 333
број листова: 1
334
Документа која се односе на Трифуновић
Ратомира, железничара из Пожаревца
– део досијеа радника
– лична документа (чланске карте, чланске
књижице)
13Varia 334 број листова: 59+14
335 1960.
Записник са састанка радничког савета
фебруар 2, 13Varia 335
број листова: 2
Пожаревац
Поклон
336 1960.
Записници са седница предузећа „Меткор“
фебруар 2 из Пожаревца
-новембар 13Varia 336
број листова: 9
3,
Пожаревац
337 1960,
Привредни развој привредног предузеПожаревац ћа „Просвета“ Пожаревац, у периоду 1950 1960. година
13Varia 337
број листова: 1
76
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон
предузећа
Просвета
Ред.
бр.
Датум
Опис/садржај
Начин
набавке
338 1960,
Реферат под насловом „О десетогодишњиПоклон
Пожаревац ци радничког самоуправљања, односно грађевинског
радничког савета грађевинског предузећа предузећа
„Стиг“ из Пожаревца“
„Стиг“ из
13Varia 338
број листова: 19 Пожаревца
339 1924.
јануар 14
-1964.
јул 23,
Пожаревац
Документа која се односе на фирму НоваПоклон
ковић и Живковић
трговаца
/1 рачуни за плаћање ел. енергије за период
Станојла
1931–1933. година
Новаковића и
/2 пословна преписка са фирмама: „Каро- Живковића
лина“ паромлин, творница тјестенине,
бисквита и кекса из Осјека, „Данубиус“ фабрика кекса и теста Нови Сад, Српска обртна банка, Прва пожаревачка фабрика кожа,
Трговачко-шпекулативна радња Теохаревића и Савића Лесковац, Радионица хемијских препарата „Вулкан“ Београд и др
/3 преписка са mrs. Kathryn Stross из U. S. А
– Већина докумената (рачуна, ценовника,
понуда и др.) садржи меморандуме фирми
– лична преписка- писма су на енглеском
језику
13Varia 339
број листова: /1=36
/2=314
/3=36
340 Жагубица
Решење донето на седници еснафа да се за Поклон Б.
славу еснафа потроши 100 динара и да се Миланковића
на ручак позову сви чланови, „виђенији“
грађани и представници власти
У предмету се налази документ у коме је
објашњење да су припреме за славу занатлијског еснафа и да је документ из 1910.
године
13Varia 340
број листова:1
341 Пожаревац Парагон блок радње „Тивар одела“
13Varia 341
број листова: 1
Поклон
Симић
Драгослава,
архитекте из
Пожаревца
342 Пожаревац Рачун поткивачке радње Стевана П. ЈоваОткуп од
новића насловљен на Игњата Бајлонија и
Мирка
синове
Јанковића из
Садржи меморандум поткивачке радње
Пожаревца
13Varia 342
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
77
78
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Калфенско
писмо којим се
Сава Протић
из Смољинца
унапређује
у калфу
болтачијског,
1850.
13Varia 270
Записник прве скупштинске седнице „Прве млавске
земљорадничке задруге за набавку и употребу пољопривредних
справа”, 1900.
13Varia 288
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
79
Мајсторско писмо на немачком језику, 1913.
13Varia 292
80
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
1878.
Подружница Женског друштва Пожаревац
фебруар 17
-1880.
Пожаревац
Начин набавке
/
343 1898.
фебруар
17 јун 8,
Пожаревац
Признанице на новац издат из касе по­друж­
ни­це Женског друштва за: путне трош­кове
Јохана Грина из Горње Немачке, ко­ји је учествовао у рату против Турака, за са­хра­ну
једног ђака Учитељске школе, за путне трошкове и др.
13Varia 343
број листова: 6
/
344 1878.
јул 27,
Београд 1878.
октобар 31,
Пожаревац
Додела новца кога је послало Женско друштво из Београда ратној сирочади чији су
родитељи страдали у рату
13Varia 344
број листова: 4
/
345 1880.
Списак гостију и њихових прилога на
јануар 30,
игранци коју је организовала Подружница
Пожаревац женског друштва Пожаревац
13Varia 345
број листова: 10
/
346 1893.
Проглас свим пододборима Либералне
фебруар 12. странке у вези са понашањем и чувањем
реда на предстојећим изборима
Оштећен
13Varia 346
број листова: 1
Откуп од
Миодрага
Ивића
347 1893.
октобар 3.
Удружење „Слога пожаревачких занатлија и раденика“ обавештава Управни одбор
„Удружења занат. -раден. савеза“ Ћуприја о
избору нових чланова Управе
13Varia 347
број листова: 1
Откуп од
Миодрага
Ивића
348 1899.
март 6,
Београд
Правила Одбора „Госпођа Кнегиња Љубица“
13Varia 348
број листова: 8
Оккуп од
Мирка
Јанковића
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
81
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин набавке
349 1900,
Говор који је Светолик Костић, трговац Поклон Б.
Пожаревац из Жагубице, одржао на слави Либералне Миланковића
странке
Препис акта извршио је Бранко Миланковић, повереник Државне архиве из Жагубице
13Varia 349
број листова: 2
350 1907.
октобар 1,
Београд
Писмо Главног одбора Напредне странке Поклон Б.
упућено свим окружним и среским одбо- Миланковића
рима, о важним партијским питањима
Препис акта извршио је Бранко Миланковић, повереник Државне архиве из Жагубице
13Varia 350
број листова: 3
351 1909.
август 26,
Београд
Главни одбор Српске напредне стран- Поклон Б.
ке (председник Стојан Новаковић) позива Миланковића
Стевана Каравезића, адвоката из Прокупља, на седницу Главног одбора ове странке
Препис акта извршио је Бранко Миланковић, повереник Државне архиве из Жагубице
13Varia 351
број листова: 1
352 1910.
август 16,
Жагубица
Записник са 18. седнице Управног одбора Поклон Б.
трговачко-болтаџијског еснафа
Миланковића
13Varia 352
број листова: 1
353 1913.
октобар 3,
Београд
Главни одбор Српске напредне странке Поклон Б.
тражи од председника Окружног одбора Миланковића
Округа топличког да сазове окружну конференцију и да на њој изаберу члана Главног одбора
Препис акта извршио је Бранко Миланковић, повереник Државне архиве из Жагубице
13Varia 353
број листова: 1
354 1922,
Правила Пожаревачке трговачке омладине
Поклон
Пожаревац Пословник Управног одбора Пожаревачке
Симић
трговачке омладине
Драгослава из
13Varia 354
број листова: 16 Пожаревца
82
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
Начин набавке
355
Документа која се односе на рад Народне Откуп од М.
радикалне странке у Штипу, чији је члан Владимировића
био Петар М. Јовановић из Великог Градишта, контролор окружне финансијске
управе (дневник благајне, списак редовних чланова, рачуни, позивнице за радикалску забаву)
13Varia 355 број листова: 26
356 1923.
децембар
12.
Секретаријат Главног одбора Демократ- Поклон Б.
ске стран­ке (председник Љуба Давидовић) Миланковића
обавештава Стевана Каравезића, адвоката из Про­к уп­ља, о доласку изасланика ове
странке у Про­к упље, како би измирили завађене чланове ове странке
Препис акта извршио је Бранко Миланковић, повереник Државне архиве из Жагубице
13Varia 356
број листова: 1
357 1930.
Правила Удружења продаваца новина у
мај 5,
Београду, са чланском картом на име ДаПожаревац мјана Стевића из Пожаревца
13Varia 357
број листова: 15+9
Откуп од
Милене и
Владимира
Петровића
358 1930.
Чланска књижица Занатлијског еснафа у
јул 15 Пожаревцу на име Илија Н. Стевић
1934,
13Varia 358
број листова: 6+1
Пожаревац
Откуп од
Милене и
Владимира
Петровића
359 1938.
фебруар 1.
Позив Михајла Крстића упућен пријатељи- Поклон од М.
ма, да на сенатским изборима гласају за ли- Владимировића
сту г. Илије Трифуновића Бирчанина
13Varia 359
број листова: 1
360 1943.
Приватни телеграм Смедеревског лоптачдецембар 7, ког подсавеза Смедерево упућен СпортСмедерево ском клубу Костолац из Новог Костолца, у
коме га обавештава да ће се одржати утакмица у корист фонда генерала Недића
Печати Смедеревског лоптачког подсавеза
Смедерево и немачких власти
13Varia 360
број листова: 1
/
361 1951.
Чланска карта Олујић Љубице из Костолновембар 2, ца, за чланство у Народном фронту Србије
Костолац
13Varia 361
број листова: 3+1
Откуп од
Радише
Вујчића из
Дубравице
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
83
Ред.
бр.
Датум
Опис / садржај
362 1951.
Чланска карта Будимира Димитријевидецембар, ћа, за чланство у Омладинском културПожаревац но-уметничком друштву „Младост“ из
Пожаревца
13Varia 362
број листова: 1
Начин набавке
Поклон
Драгослава
Јовића,
директора
Дома
омладине
Пожаревац
363 1952.
Новинарска легитимација Милана ДимиПоклон
октобар 25, тријевића из Пожаревца, сарадника „Речи
Милана
Пожаревац народа“
Димитријевића
13Varia 363
број листова: 1
364 1957.
април 9,
Жагубица
Одговор Милана Живановића, научног Поклон од М.
сарадника САНУ на писмо Бранка Ми- Владимировића
ланковића, повереник Државне архиве
из Жагубице у вези са мајским превратом
1903. године
Препис акта извршио је Бранко Миланковић, повереник Државне архиве из Жагубице
13Varia 364
број листова: 2
365 1949–1959. Савез филателиста Србије-подружница
Поклон Т.
Пожаревац
Димитријевића
13Varia 365
број листова: 106
366
84
Правила подмлатка аеро клуба „Наша крила“ Краљевине Југославије
13Varia 366
број листова: 19
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон
од Николе
Бошковић
Записник са 18. седнице Управног одбора
трговачко-болтаџијског еснафа, 1910.
13Varia 352
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
85
Правила Удружења продаваца новина у Београду, са чланском
картом на име Дамјана Стевића из Пожаревца, 1930.
13Varia 357
86
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Позивница за забаву са игранком коју организује Занатлијски
фонд за подизање занатлијског дома у Жагубици, 1932.
13Varia 340
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
87
Чланска књижица Занатлијског еснафа у Пожаревцу
на име Илија Н. Стевић, 1934.
13Varia 358
88
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Ред.
бр.
Датум
Опис/садржај
Начин
набавке
367 1848.
Упутство за припрему црквених рачуна за
Поклон
октобар 28. преглед
Тоше Илића,
13Varia 367
број листова: 1 адвоката из
Пожаревца
368 1866.
јун 29 1867.
јун 29,
Београд
Похвални листови којима се по решењу Бо- Поклон Наде
гословије београдске награђује ученик Саи Зорице
ва Поповић
Перовић из
Сава Поповић је свештеник из Пожарев- Смедеревске
ца, који је живео у Хајдук Вељковој улици
Паланке
број 19
13Varia 368
број листова: 2
369 1912.
Грађевинска књига цркве - манастира Тумај 2 - 1913. мане
октобар 8. 13Varia 369
број листова: 31+5
/
370 1916.
март 16,
Голубац
Црквени поглавар тражи од Старешине гоПоклон
лубачке околине да му пошаље списак ли- Тоше Илића,
ца која су поданици Српског Краљевства, а адвоката из
нису крштени
Пожаревца
13Varia 370
број листова: 1
371 1917.
новембар
12,
Жагубица
Венчани лист о склапању брака између Откуп од Б.
Станије Павлове и Ивана Петрова из Жа- Миланковића
губице
Бугарски језик
13Varia 371
број листова: 1
372 1918.
јануар 23,
Жагубица
Венчаница (сведочанство) о браку скло- Откуп од Б.
пљеном између Петра Еремова и Руменке Миланковића
Гроздове из Жагубице
Бугарски језик
13Varia 372
број листова: 1
373 1921.
јануар 31.
Вероисповести и матерњи језици у Краљевини СХС по општинама према попису од
31. јануара 1921. године
13Varia 373
број листова: 2
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
/
89
90
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Похвални
лист којим
се по решењу
Богословије
београдске
награђује ученик
Сава Поповић,
1866.
13Varia 368
Венчани лист о склапању брака између Станије Павлове и
Ивана Петрова из Жагубице, 1917.
13Varia 371
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
91
Објава издата од ректора Битољске богословије за Војислава
Богдановића, богословског питомца, који се враћа кући у
Пожаревац ради лечења, 1924.
13Varia 237
92
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ЛИЧНОСТИ
Ред.
Бр.
Садржај/опис
Начин
набавке
374 1867.
септембар
1.
Писмо упућено Арси Добрњцу у коме га
Живка Илић обавештава да је своју ћерку
Роксандру удала за једног чиновника среске канцеларије и позива га на венчање
13Varia 374
број листова: 2
Поклон
Народног
музеја
375 1882.
јун 15,
Смедерево
Писмо Павла Стевановића упућено Кости
Ан­дре­је­вићу у коме потврђује пријем новца,
обавештава га о његовој жени и пита да ли у
Пожаревцу може да наплати дуг његовог брата
13Varia 375
број листова: 2
откуп
376 1893.
септембар
21,
Пожаревац
-октобар 6,
Пирот
Писмо упућено Мих. С. Павловићу, брату покојног Саве Павловића, о дугу покојника и
условима за исплату истог, као и признаница
на 33 динара, које је удовица Даринка исплатила свештенику Сави Поповићу, на име опела
13Varia 376
број листова: 2+1
Датум
377 1900.
Решење Министарства правде о постављесептембар њу Љубомира Поповића за секретара друге
10, Београд класе прокупачког првостепеног суда
13Varia 377
број листова: 1+1
378 1898.
март 21 1901.
фебруар 26,
Београд
Три решења Министарства правде о постављењу Драгослава Бошковића за писара прве класе смедеревског и прокупачког
првостепеног суда
13Varia 378
број листова: 3+3
379 1913.
новембар
29 -1922.
децембар
31,
Пожаревац
Две заложнице Пожаревачке окружне банке на хартије од вредности Драгослава Бошковића, адвоката из Пожаревца, једна на
155 комада лозова српског Црвеног крста,
а друга на 30 комада акција Земаљске банке на основу којих му је банка издала зајам
13Varia 379
број листова: 2
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
93
Ред.
Бр.
Датум
380 1893/94 –
1925.
1917.
септембар
26 - 1929.
Садржај/опис
Лична документа Лазара И. Стевановића Поклон Виде
из Ландола -уписница за школску 1893/94, Стевановић
1894/95 и 1895/96.годину о похађању Велике Радовановић
школе у Београду, чланска карта за чланство
у Учитељском удружењу и чланска карта за
чланство у Организацији учитеља радикала
Уписница је без листова 1 и 2 тако да не садржи име ученика на кога се односи
13Varia 380
број листова: 8
Документа која се односе на Милана Мици- Откуп од М.
ћа, начелника срезова: звишког, млавског,
Матића
дебарског, скопског, зајечарског, бољевачког,
бла­гај­ни­ка 31. Пешадијског пука, резервног
арти­ље­риј­ског поручника
381 1922.
Лична документа
мај 14 13Varia 381
1928.
октобар 15.
број листова: 24+21
382 1914.
септембар
26 -1931.
март 31.
Кретање кроз службу
13Varia 382
број листова: 79+16
383 1916.
април 1 1919.
август 10.
Служба у војсци
13Varia 383
број листова: 60+2
384 1942.
6 писама Слободана Бате Јовановића
април 3–27, 13Varia 384
број листова: 10
Београд
385 1921.
април 18
-1943.
април 24,
Београд
94
Начин
набавке
Преписка Милана Ст. Јовановића Стојимировића, народног посланика и уредника листа „Самоуправа“ са: директором
Ваљевске гимназије, В. Војиновићем, Д. Јовановићем, Милисавом Миливојевићем,
Павлаковићем, Југословенском радикалном заједницом (ЈРЗ), Управом државних
монопола, Јаковом Петровићем, Месним
одбором ЈРЗ, Мијаилом Николићем из Водња, Милорадом Св. Ђорђевићем, учитељем
Светиславом Златановићем, сарадником
„Самоуправе“ М. М. Никитовићем, председником Општине Смедерево, Војиславом
Пантелићем, Ј. Костићем, Радојком Томић,
Лазаром Николићем, секретаром Народне
скупштине Миланом Рајаковићем
13Varia 385
број листова: 62
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
/
Ред.
Бр.
Датум
386 1940.
април 4 1944.
јун 6, Доњи
Милановац
Садржај/опис
Начин
набавке
Документа која се односе на Најдана В. Јеремића, дневничара - званичника Среза
поречког (платна књижица, платна књижица за мобилно и ратно стање, признанице)
број листова: 11+19
13Varia 386
387 1912 - 1950. Документа која се односе на генерала Анјул 10,
тонија Пекића
Београд
– наредбе и прокламације врховног војног
команданта Краља Александра српској војсци, 1912. и 1914. године
– белешке А. Пекића
–
пропусница немачке власти - решење
Президијума Народне скупштине ФНРЈ
о давању сталне новчане награде
4 разгледнице упућене А. Пекићу и Секи
Пижл
13Varia 387
број листова: 30+2
388 1905.
мај 15 1973.
август 7,
Пожаревац
Документа која се односе на Константина
Костића, помоћника финансијског директора и Надежде Вељковић, професора Пожаревачке гимназије:
– лична документа
– изводи из књиге рођених, венчаних, држављанство, сведочанства, дипломе,
пријава ратне штете, налог за исељење из
стана
13Varia 388
број листова: 45+4
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон
Надежде
Вељковић
Костић
95
Ред.
Бр.
Садржај/опис
Начин
набавке
389 1935.
јул 20 1995.
март 29,
Пожаревац
Документа која се односе на Благоја Урошевића
– говор Мирка Урошевића, народног посланика за Срез хомољски
– војничка исправа и
одлука Команде места о ослобађању од
војне обавезе
– изјава за брисање у корист Државне хипотекарне банке у Београду на земљишта
која су власништво Љубомира Урошевића
– возачка исправа
– Решење о постављењу Благоја Урошевића за материјалног књиговођу предузећа
„Конзум“ у Пожаревцу
– пријава за дечији додатак
– сведочанство о завршеном 4. разреду Трговачке школе ПТО
– у верење којим се потврђује да је Димитрије Урошевић носилац ордена заслуге
за народ III реда
– Уверење о држављанству
– легитимације за коришћење повластице
при одласку на годишњи одмор за Љиљану, Србослава и Благоја Урошевића
– дозволе за увоз
– пасоши Урошевић Мирјане и Благоја
– дозволе за лов и чланске карте за период 1932–1983.
две
неидентификоване фотографије
13Varia 389
број листова: 137+66
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
390
Писмо Булатовић Милоша из Немачке упућено Булатовић Бошку
13Varia 390
број листова: 1
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
391
Коверта адресирана на Градимира, фотографа из Пожаревца
13Varia 391
број листова: 1
Откуп од
Вујчић
Радише из
Дубравице
96
Датум
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Указ о постављењу Милана Ж. Мицића за полицијског писара
друге класе Среза звишког, 1919.
13Varia 382
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
97
Сведочанство Гимназије у Пожаревцу о завршеном нижем
течајном испиту Надежде Вељковић из Пожаревца, 1914.
13Varia 388
98
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Указ о постављењу Константина Костића за писара порезника
Пореског одељења Пожаревац, 1920.
13Varia 388
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
99
Антоније Пекић
Решење Президијума Народне скупштине ФНРЈ о додели сталне
новчане награде Антонију Пекићу, генералу у пензији
из Пожаревца, 1950.
13Varia 387
100
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
РУКОПИСИ
Ред.
број
Датум
Садржај
Откуп
392 1912.
Изводи из регистра пожаревачке општине
Пожаревац -садржај појединих аката из периода 1850
-1876, Пожаревац
13Varia 392
број листова: 61
393 1941.
јануар 1,
Жабари
Жабари
13Varia 393
број листова: 45
Поклон аутора
Обрена
Н. Бојића
394 1878 - 1941. Преглед рада Пожаревачког женског дру- Поклон аутора
јун 27,
штва и Женске радничке (занатске) школе
Михаила
Пожаревац 13Varia 394
број листова: 166 Миладиновића
395 1951.
Попис слика, предмета и докумената сачијул 27,
њен у вези са оснивањем спомен-собе ЂуПожаревац ре Јакшића у Пожаревцу
13Varia 395
број листова: 10
396 1952.
Економска средња школа
јун 10.
13Varia 396
број листова: 12+4
Пожаревац
Поклон
аутора
Р. Перића
397 1953.
Оснивање Пожаревачке гимназије пре 90
Младен
Пожаревац година
Владимировић
рукопис објављеног чланка
13Varia 397
број листова: 12
398 1954.
јун 8,
Велико
Градиште
Велико Градиште кроз векове, реферат одржан
Поклон
на Народном универзитету Великом Градишту аутора Душана
13Varia 398
број листова: 15 Коњевића
399 1954.
Рукопис „Вампири у пожаревачком крају“ и Поклон др
новембар
„Русалије-падање у занос у Звижду“
Радомира
15, Београд 13Varia 399
број листова: 47 Казимировића
400 1955.
О Александру Николајевићу, народном по- Поклон аутора
фебруар 1, сланику из Пожаревца
Б.
Пожаревац 13Varia 400
број листова: 9 Николајевић
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
101
Ред.
број
Датум
Садржај
Откуп
401 1955.
Препис текста из дневног листа „Видов
октобар 23. дан“, који је излазио у Београду 1868. годи­
Крушевац не, под насловом „Забелешке са суђења
уби­ца­ма Кнеза Михајла Обреновића“
пре­пис је извр­ши­ла Градска државна архива Крушевац
број листова: 4
13Varia 401
Поклон
Градског
државног
архива
Крушевац
402 1955.
Текст о смрти Вељка Дугошевића, објављен
Поклон
новембар
у „Реч народа“
аутора текста,
14,
Живојина
13Varia 402
број листова: 2
Пожаревац
Микића
403 1956.
Говор Драг. Јовановића на дочеку штафете
мај 21,
у Пожаревцу 1956. године
Пожаревац 13Varia 403
број листова: 4
404 1956.
јун 13,
Жагубица
„У Хомоље без невоље“, рукопис о власима
Откуп од
и покрету борбаша
Бранка
13Varia 404
број листова: 3 Миланковића
405 1957.
мај 1,
Лазница
Сећање Илије П. Владића из Лазнице на
прве борбе партизана у источној Србији
13Varia 405
број листова: 47
406 1959.
Предавање: Значај архива за развој наше Поклон аутора
новембар 9, историјске науке
просветног
Смедерево 13Varia 406
број листова: 7 инспектора М.
Оклобџије
407 1960.
новембар
Текстови Душана Сајчића о значају архива
„уочи недеље архива“
13Varia 407
број листова: 3
408 1852–1972, Алекса Костић, трговац из Пожаревца: Ус­
Пожаревац по­ме­не Алексе Костића, фотографија из
1907. године у униформи и фотографија
Ми­лу­тин и Миливоје Костић
2 свеске и 2 фотографије
13Varia 408
број листова: 144+16
Поклон
Алексе
Костића
409 1974,
Стојан Јовановић Рибарац
Младен
Пожаревац 13Varia 409
број листова: 35+11 Владимировић
410 1988.
Рад Миодрага-Колета Стојановића, прводецембар 1, борца члана Савета СРС
Пожаревац 13Varia 410
број листова: 33
411 2006.
априла
102
Есеј о Светом Сави
13Varia 411
број листова: 65
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон
професора
Владимира
Шукљевића
Ред.
број
Датум
Садржај
Откуп
412
Препис дела финансијске књиге „Трошак
от примања“
У тексту се помиње 1734. и 1735. година
13Varia 412
број листова: 8
413
Пожаревац- велико село, прилог историји
Пожаревца
Рукопис објављеног чланка
13Varia 413
број листова: 2
414
Опис путовања Милоша Обреновића од
Пожаревца до Видина
препис текста под насловом „Нашему
упра­ви­тел­ному Совјету“ извршио је Градски државни архив Ваљево
13Varia 414
број листова: XXX
415
Зулуми управљача Србијом
Младен
13Varia 415
број листова: 27+1 Владимировић
416
Историјат ергеле Љубичево
Младен
13Varia 416
број листова: 8+12 Владимировић
417
Биографија Симе Несторовић, трговца из Поклон аутора
Пожаревца
др Душана
13Varia 417
број листова: 1 Несторовића
418
Пожаревачки крај на првој пољопривредПоклон
ној изложби у Србији
аутора Јелене
13Varia 418
број листова: 12 Недељковић
Пипер
419
Живот и дело Васе Пелагића
13Varia 419
број листова: 37
420
Проклето злато
13Varia 420
421
Географски положај Рама, Великог Градишта и Голупца са њиховом историјском
прошлошћу
13Varia 421
број листова: 10
422
Реферат о прикупљању и чувању архивске
грађе, реферат в. д. директора Историјског
архива Владимира Божиновића
13Varia 422
број листова: 5
Ранковић
Драга
Поклон
број листова:42 аутора Косте
Станојевића
из Кобиља
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
103
Ред.
број
423
Датум
Садржај
Откуп
Кратка биографија Димитрија (Милана)
Поклон
Милошевића из Смољинца, члана раднич- Јездимира
ког покрета у Пожаревачком округу, коју је Милошевића
написао његов син Јездимир Милошевић
13Varia 423
број листова: 2
Милутин и Миливоје Костић у униформи из 1907. године
13Varia 408
104
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Успомене Алексе Костића, 1972.
13Varia 408
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
105
Рукопис др Радомира Казимировића „Вампири у пожаревачком
крају“, 1954.
13Varia 399
106
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ОСТАЛО
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
Начин набавке
424 1785.
април 20.
Препис тапије за имање убијеног Видоја Откуп од Б.
Ивковића, продато на лицитацији
Миланковића
Видоје Ивковић био је један од завереника
осуђених на смрт због убиство кнеза Михаила Обреновића. Препис тапије извршио
је Бранко Миланковић, повереник Државне архиве из Жагубице
13Varia 424
број листова: 1
425 1835.
јул 24,
Видин
Препис описа путовања Милоша Обреновића од Пожаревца до Видина
Оригинал се чува у Архиву Ваљево
13Varia 425
број листова: 2
426 1863.
Документ на немачком језику
13Varia 426
број листова: 1
427 1865.
март 12,
Београд
Правила поступања при расплођењу ергеле
13Varia 427
број листова: 12
428 1865.
Телеграфска депеша коју Коста Јовановић
јун 27, Ниш из Ниша шаље службено Теодору Јурковићу
13Varia 428
број листова: 1
429 1879.
април 10,
Љубичево
/
/
Поклон
Народног
музеја
Преписка Стојка Павловића, мајора:
Откуп од
/1 Писмо Стојка Павловића ћерки Јелиса- Димитрија
вети у Београд и
Јанићијевића
/2 писмо Лазе Радовановића Стојку Павловићу
13Varia 429
број листова: 4+1
430 1900.
Документ на латинском језику у коме се Поклон Чеде
новембар 2. помињу Котор и Далмација
Трајковића
Латински језик
13Varia 430
број листова: 2
431 1900.
децембар,
Београд
Позивница коју Милану Ст. Павловићу
Поклон
упућује маршал двора, по налогу њихових Димитрија
величанстава Краља и Краљице, да прису- Јанићијевића
ствује концерту у Новом двору, који ће се
одржати 15. децембра 1900. године
13Varia 431
број листова: 2
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
107
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
Начин набавке
432 1909.
Позивница за венчање Данице Чечелски и
Поклон
април,
Боривоја Лукића, адвоката из Пожаревца
Димитрија
Пожаревац 13Varia 432
број листова: 1 Јанићијевића
433 1910.
јануар 17.
Документа која се односе на Васу ПелагиОткуп од
ћа:
Димитрија
/1 Смртовница Васе Пелагића, којом покој- Јанићијевића
никови поштоваоци и пријатељи обавештавају да је умро 25. јануара 1899. године
у 62. години живота, у болници казненог
завода.
/2 Дописница на којој је фотографија Васе
Пелагића на одру. Дописна карта у којој Јека и Стева честитају Нову годину Перси и
Тоши
13Varia 433
број листова: 2
434 1912.
мај 7.
Лоз који Класна лутрија Јосифа И. Анафа
доставља Влад. Марјановићу из Смедерева
13Varia 434
број листова: 2
Поклон
Јованке
Николић
435 1918.
мај 17
-октобар 8,
Солун
2 дописнице са Солунског фронта, које су
упућене народним посланицима Душану и
Светозару Ђорђевићу
13Varia 435
број листова: 2
/
436 1919.
Документ на француском језику Lycée de
gap
Француски језик
13Varia 436
број листова: 1
437 1921.
Народне песме које су сакупљали ученици
фебруар 5 - гимназије у Штипу
13Varia 437
број листова: 58+16
438 1923.
„Писмено“ Мир. Вл. Белосавића упуће- Поклон Тодора
јун 18,
но Милосаву Пекићу из Пољане и Станоју Димитријевића,
Пожаревац Јовановићу из Шљивовца у коме их оба- службеника
вештава о продаји имања у месту званом
НОС-а
„Кичица“ и „Пињковачки поток“
Пожаревац
13Varia 438
број листова: 1+1
439 1924.
јануар 14 1927.
новембар
17.
Споменар Милице Д. Ђорђевић, ученице 2.
разреда Гимназије Београд
13Varia 439
број листова: 75
440 1926.
Разгледница Кола српских сестара
Откуп Радише
13Varia 440
број листова: 1 Вујчића из
Дубравице
108
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
/
Ред.
бр.
Датум
441 1927.
април 22 1933.
децембар
18.
Садржај / опис
Начин набавке
5 разгледница упућених опанчару Божидару Ристићу (честитање Нове године, Божића, Светог Николе и Ускрса)
13Varia 441
број листова: 5
Поклон
Славице
Јовановић,
проф.
Гимназије
442 1933.
Коверта са меморандумом винарско-ракиОткуп од
децембар
џијске радње Костадина А. Јеремића - Сме- Вујчић Радише
27, Неготин деревца, Пожаревац
13Varia 442
број листова: 1
443 1937.
мај 28,
Београд
Телеграм
13Varia 443
444 1938.
фебруар 3.
Разгледница угљеног рудника „Костолац“ Откуп Радише
из периода пре II светског рата
Вујчића из
13Varia 444
број листова: 1 Дубравице
број листова: 1
445 1928.
Разгледнице Пожаревца из периода пре II Откуп Радише
август 4
светског рата
Вујчића из
-1938.
13Varia 445
број листова: 18 Дубравице
мај 11,
Пожаревац
446 1919.
децембар 1939.
март 14.
Пожаревац
Визит карте и честитке за славу, имендан,
Поклон
Ускрс, Божић, објаву и честитање веридбе, Наде Басаре,
адресиране на професора Николу Бошко- ћерке Николе
вића
Бошковића,
13Varia 446
број листова: 170 професора из
Пожареваца
447 1931.-1939. Визит карте и честитке за славу, имендан,
Откуп од
Пожаревац Ускрс, Божић, објаву и честитање веридСлободе
бе, адресиране на учитеља Драгољубу Ла- Младеновић
заревићу
из Крагујевца
13Varia 447
број листова: 14
448 1947.
март 7,
Британска
амбасада
Пасош и виза за улазак у Италију, издата за
службено путовање на име Кржа Вукосав
из Пожаревца
13Varia 448
број листова: 5+12
449 1947.
март 7,
Британска
амбасада
Пасош и виза за улазак у Италију, издата
за службено путовање на име Буцић Првослав из Пожаревца
13Varia 449
број листова: 5+12
450 1947.
Дневник рада I бригаде НФ-а „Милан Ри- Поклон Боре
децембар 7 стић“
Радовановића
- 1948.
Затоњца,
13Varia 450
број листова: 2+18
април 14.
судије у
пензији
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
109
Ред.
бр.
Датум
451 1948.
новембар
2, Бања
Ковиљача1949.
октобар 12.
Садржај / опис
Похвалница и уверење које је Илић М. Бо- Поклон Илић
гољуб добио за рад на изградњи пруге Ша- Богољуба из
Шетоња
бац - Бања Ковиљача и аутопута Братства
и јединства
Садржи и биографију коју је написао поклонодавац
13Varia 451
број листова: 2
452 1949.
Препис одлуке Градског одбора Града Поновембар 1, жаревца, по захтеву родитеља Даворјанке
Пожаревац Пауновић у вези са променом имена улице Даворјанке Пауновић у стари назив Југ
Богданова
13Varia 452
број листова: 1
453 1950.
март 18.
Начин набавке
/
Реферат о раду фискултурних организација
Поклон
у Пожаревачком срезу, кога је Душан Савић Живка Јовића
поднео на годишњој скупштини Среског
гимнастичког одбора
13Varia 453
број листова: 17
454 1952.
Новинарска легитимација Милана Дими- Поклон Милана
октобар 25, тријевића, сарадника Речи народа
Димитријевића
Пожаревац 13Varia 454
број листова: 2
455 1953.
Предлог за кружну бициклистичку трку
Поклон
септембар 13Varia 455
активиста
број листова: 1
17.
бившег
Пожаревац
бициклистичког
клуба „Победа“
из Пожаревца
456 1953.
децембар
12.
1 лист Војно-техничког гласника, на коме
је део текста који се односи на оснивање
Управе оружнице у Крагујевцу
13Varia 456
број листова: 1
457 1954.
јун 30.
Препис писма генерала Поћорека, обја- Откуп од Б.
вљен у листу Вјесник, у броју од 30. јуна Миланковића
1954. године, у вези са атентатом на Франца Фердинанда у Сарајеву
Текст је прекуцан, не постоји оригинал
13Varia 457
број листова: 3
458 1955.
Препис забелешке са суђења убицама кнеоктобар 28, за Михаила Обреновића
Крушевац 13Varia 458
број листова: 1
/
459 1955.
Родословна таблица Милоша ОбреновиПожаревац ћа, Кнеза српског, коју је саставио Младен
Владимировић
број листова: 1
13Varia 459
/
110
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
460 1970.
6 разгледница Пожаревца
септембар 13Varia 460
19 -1976.
Пожаревац
број листова: 4
Начин набавке
Поклон
Радише
Вујчића из
Дубравице
461 1971.
октобар 15
-1979.
мај 10.
Пожаревац
Позивнице и програми прославе Дана
Поклон
ослобођења Пожаревца, Дана устанка, го- Слободанке
дишњице Другог заседања АВНОЈ-а, удру- Чолаковић из
жења СУБНОР, оснивања КПЈ и СКЈ
Пожаревца
13Varia 461
број листова: 19
462
Списак улица и становника града Пожаревца, по квартовима
13Varia 462
број листова: 52
поклон
463
Документ на турском језику (купопродајни
уговор на 1900 гроша, склопљен у Нишу између Пере, сина Тоскова и купца Миће, сина Петрова)
Турски језик
13Varia 463
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
464
Документ на турском језику (одобрење за
зидање куће Михаила Лалова)
Турски језик
13Varia 464
број листова: 3
Поклон
Народног
музеја
465
Документ на турском језику (поравнање на
30 гроша)
Турски језик
13Varia 465
број листова: 1
Поклон
Народног
музеја
466
Кратак преглед позоришних комада „Анархист“ и „Принц Иво од Семберије“
Француски језик
13Varia 466
број листова: 2
Поклон
Коњовића,
архивског
повереника
из Великог
Градишта
467
Разгледница „Картагина“
13Varia 467
468
Разгледница „панорама Carthage“
Поклон Жике
Илића
13Varia 468
број листова: 1
469
Разгледница „Стари ратници од 1875. године“
број листова: 1
13Varia 469
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон Жике
Илића
откуп
111
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
Начин набавке
470
Главни изглед дома Народне скупштине, Поклон Жике
по плану г. Јов. Илића, награђеног првом
Илића
наградом
Објављено у „Политици“
13Varia 470
број листова: 1
471
Ознаке органа разних служби пасивне заштите
13Varia 471
број листова: 1
472
Песма „Vive la France!“ из „Српских новина“
Поклон
Крф, 1916.година
Надежде
13Varia 472
број листова: 1 Басаре, ћерке
Николе
Бошковића
473
Разгледница Пожаревца из периода пре II
светског рата
13Varia 473
број листова: 1
474
Разгледница Ђердапа
13Varia 474
475
Разгледница „јуначка Србија“
13Varia 475
број листова: 1
476
Разгледнице адресиране на Ристу Колоња- Откуп Радише
са
Вујчића из
Грчки језик
Дубравице
13Varia 476
број листова: 2
477
Разгледнице на којима је споменик Кнезу
Поклон
Милошу
Драгана
13Varia 477
број листова: 2 Димитријевића
478
Разгледница Пожаревца-угао данашњег
Поклон
Трга ослобођења
Драгана
13Varia 478
број листова: 2 Димитријевића
479
Разгледнице манастира Браничевске епар- Поклон проф.
хије и Србије
Љиљане
13Varia 479
број листова: 81 Стојићевић из
Пожаревца
480
Разгледнице старог града Голупца
Поклон проф.
Љиљане
13Varia 480
број листова: 2
Стојићевић из
Пожаревца
112
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
/
Откуп
од Витка
Алексића
Откуп Радише
Вујчића из
Дубравице
Поклон
Радише
Вујчића из
Дубравице
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
Начин набавке
481
Разгледница Зејтинлик
13Varia 481
482
Разгледница - Св. Наум Охридски
Поклон проф.
Љиљане
13Varia 482
број листова: 1
Стојићевић из
Пожаревца
483
Разгледница-Св. Василије- Москва
Поклон проф.
Љиљане
13Varia 483
број листова: 1
Стојићевић из
Пожаревца
484
Разгледница - Катедрала у Дубровнику
Поклон проф.
Љиљане
13Varia 484
број листова: 1
Стојићевић из
Пожаревца
485
Разгледница - унутрашњост џамије
Поклон проф.
Љиљане
13Varia 485
број листова: 1
Стојићевић из
Пожаревца
486
Разгледница – Тјентиште
13Varia 486
487
Разгледнице Ловћен и Владика Његош
Поклон проф.
Љиљане
13Varia 487
број листова: 6
Стојићевић из
Пожаревца
488
Преписка (писма и дописнице) Раде АтаОткуп од
нацковић, дипломиране правнице из По- Тоше Илића
жаревца.
Грка
Налази се 1 омот са ликом адвоката и првака Либералне странке Стојана Рибарца
13Varia 488
број листова: 13
489
Географска карта Србије
Поклон
Оштећен текст на угловима
Марјановић
13Varia 489
број листова: 1 Владана Раце
490
1 лист (47. и 48. страна) календара на грчком језику
13Varia 490
број листова: 1
Поклон
од Николе
Бошковића
491
Копија једног дела плана града Пожаревца
13Varia 491
број листова: 1
Поклон
од Николе
Бошковића
број листова: 2
број листова: 1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон проф.
Љиљане
Стојићевић из
Пожаревца
Поклон проф.
Љиљане
Стојићевић из
Пожаревца
113
Ред.
бр.
Датум
Садржај / опис
Начин набавке
492
Карта Пожаревца и околине
Поклон Драг.
13Varia 492
број листова: 1 Павловића
493
Документ на турском језику
13Varia 493
број листова: 1
494
Документ на турском језику
13Varia 494
број листова: 1
495
Обвезница „са згодицима“ Српског дру- Откуп од Б.
штва Црвеног крста
Миланковић
13Varia 495
број листова: 1
114
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Поклон
Јованке
Николић
Позивница коју Милану Ст. Павловићу упућује маршал двора, по
налогу њихових величанстава Краља и Краљице, да присуствује
концерту у Новом двору, 1900. годин
13Varia 431
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
115
Разгледница угљеног рудника „Костолац“
13Varia 444
116
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
А
Аврамовић И. Светислав-Светомир.... 72
Адолфов Јосиф.............................................. 54
Алексић Бранимир...................................... 54
Алексић Витко.......................................70,110
Алексић Светомир...................................... 47
Анђелковић В. Божидар............................ 48
Анаф И. Јосиф ............................................ 106
Андрејевић Коста........................................ 91
Андрић Мирослав....................................... 68
Aнтић Алекса................................................ 25
Антић Миливоје.......................................... 21
Антић Филип................................................ 68
Антонијевић Илија ..............................20, 35
Аранђеловић Ђорђе.................................... 34
Аранђеловић Ђока...................................... 31
Аранђеловић Сава....................................... 34
Арсић Светозар............................................ 68
Атанацковић Рада..................................... 111
Богдановић Милета.................................... 33
Богојевић Марко.......................................... 32
Богосављевић Милутин............................ 25
Божиновић Владимир.............................. 101
Бојић Обрен................................................... 99
Бошковић Драгослав............................36, 91
Бошковић Никола............26,39,46,48,56,57,
.....................................58,59,72,82,107,110,111
Бошковић Н. Радмила................................ 57
Бранковић Душан........................................ 72
Бранковић Илија.......................................... 35
Бресјанац Димитрије................................. 33
Бркић Војислав............................................. 71
Буда Јован....................................................... 25
Булатовић Бошко......................................... 94
Булатовић Милан........................................ 94
Буцић Првослав......................................... 107
Б
Васић Живадин............................................ 74
Васић Обрад................................. 22,23,24,25
Велкова Даринка.......................................... 53
Вељковић Мика............................................ 18
Вељковић Надежда.................................72,93
Владика Хризастом..................................... 14
Владимиров Мирослав.............................. 54
Владимирова Лепосава............................. 54
Владимировић Младен.....47,81,82,99,100,
..................................................................101,108
Б. Сима............................................................ 19
Бабејић Иван................................................. 25
Бадић Станоје............................................... 33
Бајић Исидор................................................. 59
Бајлони Игњат.............................................. 75
Барбуловић Димитрије и Трифун.......... 25
Басара Надежда..................39,57359,107,110
Белосавић Вл. Мир.................................... 106
Белча Мартин................................................ 25
Благојевић Живојин.................................... 25
Благојевић Живорад................................... 39
Блазнавац, министар војни...................... 45
Богданов Живан........................................... 54
Богданов Криста.......................................... 43
Богданов Миодраг....................................... 53
Богдановић Војислав.................................. 56
В
Влајковић Миле.......................................16,32
Војиновић В................................................... 92
Врадић П. Илија ........................................ 100
Вујић Мирко.................................................. 19
Вујчић Радиша......15,23,24,25,26,36,38,39,
.............47,48,57,58,59,63,70,73,74,81,94,106,
...........................................................107,109,110
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
117
Вукићевић Атанасије.................................. 14
Вуков Милан и Митра............................... 34
Вучић Перишић Тома.......................14,15,16
Вучкић Лазар................................................ 25
Г
Гарашанин Илија......................................... 15
Гвоздић Чедомир......................................... 39
Глигоријевић Драг............................ 25,43,44
Григоријевић Васа....................................... 14
Грин Јохан....................................................... 79
Гроздов Руменка.......................................... 87
Груић Иван.................................................... 16
Груичић Тихомир........................................ 67
Грујић Траило............................................... 19
Д
Д. Јанко............................................................ 19
Давидивић Љуба, председник
Демократске странке.................................. 81
Деспотовић ................................................... 72
Димитријевић Будимир............................ 82
Димитријевић Драган.............................. 110
Димитријевић Ђорђе................................. 35
Димитријевић Катарина........................... 24
Димитријевић Милан.........................82,108
Димитријевић Танасије-Бата......21–24,82
Димитријевић Тодор......................16,67,106
Димитријевић Харалимпије.................... 37
Димитрова Наталија.................................. 54
Димић Стеван и Иконија.......................... 35
Добрњац Арса............................................... 91
Добрњац Арсеније....................................... 16
Добошаревић Бранислав.......................... 55
Добошаревић Славко................................. 53
Докић Павле.................................................. 25
Драгић Јанко................................................. 35
Драгојевић В. Чедомир.............................. 63
Драгутинов Георги...................................... 54
Драгутиновић Траило................................ 16
Дражиловић Јанко....................................... 34
Дугошевић Вељко....................................... 100
Дулић Илија................................................... 18
Дунић Илија.................................................. 15
118
Дукан Адам.................................................... 25
Дуличева Бранка.......................................... 53
Ђ
Ђокић Алекса................................................ 17
Ђорђевић Божидар..................................... 46
Ђорђевић Душан........................................ 106
Ђорђевић Д. Милица............................... 106
Ђорђевић Коста.......................................21,46
Ђорђевић Милорад..................................... 92
Ђорђевић Светозар................................... 106
Ђорђевић Тодор......................................32,68
Ђорђевић Тоша............................................. 20
Ђорђевић Тоша и Магдалена................... 22
Ђурић Радојко............................................... 25
Ђурков Димитр............................................ 53
Е
Ергин Константин....................................... 44
Еремов Петар................................................ 87
Ж
Живановић Живан...................................... 37
Живановић Петар........................................ 70
Живков Лепосава......................................... 54
Живковић..................................................55,75
Живковић Бојан........................................... 38
Живковић Влајко......................................... 23
Живковић Живан........................................ 20
Живковић Живоин...................................... 20
Живковић Миливоје.............................46,47
Жикић Стеван............................................... 37
З
Здравковић Александар............................ 39
Здравковић Михајло................................... 56
Здравковић Раша......................................... 31
Здравковић Сима......................................... 19
Златановић Светислав............................... 92
Зоидес Ксенофон......................................... 63
И
Иванов Драгомир........................................ 54
Иванова Десанка......................................... 53
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Ивановић Добривоје.............................36,46
Ивић Миодраг................................... 19,20,79
Ивковић Видоје..................................... 17,105
Ивковић Никодије....................................... 33
Ивковић Станко........................................... 20
Ивошевић Милан........................................ 26
Илић Ана и Илија........................................ 17
Илић Богица.................................................. 25
Илић М. Богољуб....................................... 108
Илић Боса...................................................... 23
Илић Живка.................................................. 91
Илић Живота..................................... 18,32,67
Илић Жика........................... 17,18,35,109,110
Илић Јов........................................................ 110
Илић Милосав.............................................. 26
Илић Петрија................................................ 25
Илић С. ........................................................... 32
Илић Станко................................................. 67
Илић Тоша-Грк...31,33–37,67–69,71,87,111
Ј
Јакшић Ђура.................................................. 99
Јанићијевић Димитрије....................105,106
Јанковић Гмитар........................................... 32
Јанковић Ђорђе ........................................... 34
Јанковић Јован.............................................. 34
Јанковић М..................................................... 56
Јанковић М. Миливоје............................... 36
Јанковић Мирко................ 22,63,73,74,75,79
Јанковић Паун и Јелица.............................. 19
Јелић Радојка...................................... 56,69,71
Јеремић Јован................................................ 32
Јеремић Костадин-Смедеревац............. 107
Јеремић В. Најдан......................................... 93
Јовановић Богдан......................................... 19
Јовановић М. Бранко.................................. 36
Јовановић Д................................................... 92
Јовановић Драг........................................... 100
Јовановић Ђорђе.......................................... 18
Јовановић Живота....................................... 21
Јовановић Илија и Мара............................ 17
Јовановић Јеврем-Касидолац................... 23
Јовановић Коста......................................... 105
Јовановић М. Петар..................................... 81
Јовановић Риста........................................... 20
Јовановић С.................................................... 31
Јовановић Светислав.................................. 36
Јовановић Славица.................................... 107
Јовановић Слободан-Бата......................... 92
Јовановић Станоје...................................... 106
Јовановић Стеван......................................... 75
Јовановић Стојимировић Ст. Милан.... 92
Јовановић Чедомир..................................... 35
Јовић Живков.............................................. 108
Јовић Зоран......................................... 20,71,73
Јовкић Никола............................................... 46
Јоксимовић Даница..................................... 55
Јорговић Јеремија......................................... 34
Јуришић Павле-Штурм.............................. 46
Јурковић Теодор......................................... 105
К
Казимировић Радомир.............................. 99
Каменов Никола........................................... 18
Каравезић Стеван...................................80,81
Карађорђевић Александар.................. 15,16
Карамарковић............................................... 59
Каранфилов Лазар....................................... 33
Каризовић Прока......................................... 35
Коенова Ривка............................................... 54
Кожић Стеван............................................... 67
Колоњас Риста............................................ 110
Константинов Димитрије......................... 54
Константиновић Никола........................... 70
Коњевић Душан............................................ 99
Костић Алекса............................................ 100
Костић Димитрије....................................... 17
Костић Ј........................................................... 92
Koстић Константин.................................... 93
Костић Миливоје....................................... 100
Костић Милутин........................................ 100
Костић Панта................................................ 32
Костић Светолик......................................... 80
Костић Траило.............................................. 35
Костов Драги................................................. 54
Красојевић Ранко......................................... 25
Крецловић Емилија..................................... 55
Крижа Вукосав............................................ 107
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
119
Кропек Боса.............................................. 37,69
Крстић Зоран................................................ 57
Крстић Мијајло............................................ 23
Крстић Михајло.................................15,18,81
Крстић Михаило.......................................... 45
Л
Л. Паун............................................................ 17
Л. Петар и Јана.............................................. 17
Лазарев Цвета............................................... 54
Лазаревић Богдан........................................ 63
Лазаревић Драгољуб................................. 107
Лазаревић Л. Ж............................................ 68
Лазић Васа...................................................... 22
Лалов Михаил............................................ 109
Лончаревић Пера......................................... 72
Лукић Боривоје.......................................... 106
Лучић Милица......................................... 17,31
Љ
Љ. Паун............................................................ 17
Љикић Љубомир.......................................... 39
Љотић Димитрије....................................... 14
Љубеновић М................................................ 56
М
М. Јован........................................................... 19
Марјановић Влад....................................... 106
Марјановић Владан-Раца........................ 111
Марјановић Лепа......................................... 59
Мајсторовић Ант......................................... 14
Максимовић Стева...................................... 34
Мандиловић Бора .................................63,72
Маринковић Јован....................................... 31
Маринковић Миодраг................................ 63
Мариновић Добривоје............................... 39
Маричев Тихомир....................................... 53
Марков Властимир...................................... 54
Маркова Добрила........................................ 54
Маркова Љубица.......................................... 54
Марковић М. Милутин.............................. 26
Марковић Љубиша...................................... 45
Марковић Радуљ........................................... 35
Марковић Станимир.................................. 36
120
Медић Милан............................................... 46
Мијаиловић Милија................................... 25
Мијаиловић Павле...................................... 37
Мијајловић Марија...................................... 53
Мијуцић Паун............................................... 19
Мијуцић Сима.............................................. 39
Мијуцић Трајило.................................... 16,19
Микић Живојин......................................... 100
Миладиновић Мика..............................43,67
Миладиновић Живојин............................. 45
Миладиновић Михаило.......................36,99
Миланковић Бранко..... 17–19,22,23,25,32,
.....................33,46,63,72,73,75,80–82,87,100,
..........................................................105,108,112
Миланов Божидар....................................... 54
Миланов Ђока.............................................. 53
Миланова Јулиана....................................... 54
Миленковић Живко.................................... 35
Миленковић Р. Живота.............................. 69
Миленковић Славко................................... 21
Милетић Иван.............................................. 17
Миливојевић Милисав.............................. 92
Милинковић Милорад.............................. 47
Милић Димитрије....................................... 25
Милић Радован............................................ 46
Милић Стеван.............................................. 20
Миловановић Живојин............................. 45
Миловановић Жика.................................... 45
Миловановић Огњан.................................. 38
Миловановић Милан................................. 34
Милојев Будислав........................................ 54
Милојковић Милутин................................ 73
Милојковић Слободанка......................26,58
Милосављевић Прока................................ 46
Милосављевић Мина................................. 14
Милосављевић Милош.............................. 16
Милосављевић Стеван............................... 63
Милосавов Сава........................................... 54
Милошевић (Милана) Димитрије....... 102
Милошевић Јездимир.............................. 102
Милошевић Петар....................................... 35
Милошевић Станоје.................................... 46
Милошевић Стојан...................................... 36
Мирковић Милан........................................ 23
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Митић М. Божидар..................................... 46
Митровић Богољуб..................................... 54
Митровић Живојин.................................... 25
Митровић Јеремија..................................... 57
Митровић Стојана и Милош................... 16
Михаиловић Ђорђе..................................... 21
Михајиловић В............................................. 39
Михајловић Јоргован.................................. 25
Михајловић Катарина................................ 15
Михајловић Константин......................13,15
Михајловић Радован................................... 68
Мицић Милан.............................................. 92
Мишић И. Петар и Марија....................... 22
Москоловић Марко..................................... 21
Мујкило Јанко и Петрија........................... 17
Мустеџић Јанко............................................ 18
Н
Недељковић Коста....................................... 68
Недељковић Пипер Јелена...................... 101
Недић, генерал.............................................. 81
Несторовић Душан.................................... 101
Несторовић Сима...................................... 101
Никитовић М. М. ........................................ 92
Николић Аца.......................................13,15,16
Николић Иван......................................... 37,38
Николић Јованка.................................106,112
Николић Лазар............................................. 92
Николић Милош.......................................... 18
Николајевић Александар.......................... 99
Николајевић Б............................................... 99
Николајевић Јован....................................... 39
Николић Мијаило....................................... 92
Николић Сава............................................... 38
Николић Сима.........................................46,47
Новаковић Димитрије............................... 25
Новаковић Паун........................................... 15
Новаковић Стојан...................................75,80
О
Обрадовић Драгољуб.................................. 55
Обреновић Милош, кнез.... 13,14,16,44,53,
.......................................................... 101,105,108
Обреновић Михајло .. 16,17,45,100,105,108
Олујић Љубица............................................. 81
Олујић Миљко............................................... 47
Орешковић Антон....................................... 67
П
П. Траило........................................................ 19
Павлаковић.................................................... 92
Павлова Станија........................................... 87
Павловић Божана........................................ 57
Павловић Драг............................................ 112
Павловић Милисав..................................... 25
Павловић Милосав..................................... 21
Павловић Стојадин,
Милисав и Љубисав.................................... 24
Павловић Ст. Милан................................ 105
Павловић С. Мих......................................... 91
Павловић Сава.............................................. 91
Павловић Стојадин............................... 24,38
Павловић Стојко........................................ 105
Пајикић Никола........................................... 19
Пајкић Илија................................................. 25
Панковић Никола........................................ 46
Пантелић Војислав...................................... 90
Пантов Георги............................................... 54
Пауновић Даворјанка............................... 108
Пауновић Јанко............................................. 18
Пауновић Сима............................................. 19
Пауновић Стојан.......................................... 18
Петковић Љуб............................................... 21
Пекић Антоније............................................ 93
Пекић Милосав.......................................... 106
Пелагић Васа........................................101,106
Перић Ђ. Сава............................................... 21
Перовић Зорица и Нада ............................ 87
Петар, капетан.............................................. 43
Петрић Сима................................................ 25
Петров, професор........................................ 56
Петрова Босиљка......................................... 54
Петров Иван.................................................. 87
Петровић Јаков............................................. 92
Петровић Јања.............................................. 67
Петровић Лазар........................................... 34
Петровић П. Мијаило................................. 69
Петровић Слободан.................................... 57
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
121
Петровић Стеван......................................... 16
Петронијевић Аврам.................................. 14
Пижл Сека...................................................... 93
Пијукина Јана................................................ 21
Пјурков Димитрије..................................... 54
Попов Драгољуб........................................... 54
Попов Константин...................................... 44
Поповић Димитрије................................... 34
Поповић Љубомир...................................... 91
Поповић Милош.......................................... 34
Поповић Сава........................................... 87,91
Поћорек, генерал....................................... 108
Предић Јосиф................................................ 56
Протић Димитрије...................................... 33
Протић Сава.................................................. 67
Протић Станоје............................................ 18
Протић Ђорђе............................................... 32
Р
Радивојевић Јелена и Михајло................. 36
Радивојевић Радивоје................................. 54
Радовановић Бора-Затоњац................... 107
Радовановић Лазар и Јован...................... 25
Радовановић Лаза...................................... 105
Радовановић Милосав............................... 33
Радовановић Раја......................................... 25
Радовановић Станко................................... 32
Радојковић В.................................................. 39
Радоња Марко............................................... 18
Радосављевић Лука..................................... 20
Радосављевић Светозар............................. 53
Радуловић Вуица.......................................... 35
Радуљевић Дамњан..................................... 37
Рајаковић Милан......................................... 92
Рајичић Стојадин......................................... 34
Рајковић Славко........................................... 55
Рајовић Цветко........................................13,44
Ралчић Мирко............................................... 55
Ралчић Тимотије.......................................... 55
Ранковић Драга.......................................... 101
Рашић Стојана.............................................. 38
Рашков Рашко............................................... 54
Рибарац Стојан.........................21,72,100,111
122
Ристић Божидар......................................... 107
Ромуљичић Јова............................................ 18
С
Савић Душан................................................. 63
Савић Ђ........................................................... 24
Савић Мита................................................... 36
Сајчић Душан...................................... 100,108
Сарич Милан................................................ 25
Свети Сава..................................................... 56
Симић Алекса............................................... 13
Симић, браћа................................................. 73
Симић Драгољуб.......................................... 70
Симић Драгослав....... 24,35,37,63,72,75,80
Симић Мих...............................................63,72
Симеоновић Никола................................... 32
Симеоновић Паун........................................ 16
Симоновић Петар........................................ 45
Сотировић..................................................... 56
Сотировић Владимир................................ 56
Спасић Гојко.................................................. 53
Спинчић Винко............................................ 69
Станисављевић браћа................................ 19
Станисављевић Васа..............................31,33
Станисављевић Мита................................. 63
Станкић Јанко............................................... 18
Станковић Лаза............................................ 22
Станковић Марко........................................ 33
Станковић Ђ. Никола................................. 18
Станковић Филип........................................ 45
Станојевић Ђока.......................................... 68
Станојевић Коста....................................... 101
Станојловић Марија.................................... 23
Станојловић Н. Милета..................22,23,63
Стевановић И. Лазар.................................. 92
Стевановић Обрад....................................... 31
Стевановић Павле....................................... 91
Стевановић Радовановић Вида............... 92
Стевић Ангелина......................................... 24
Стевић Дамјан.............................................. 81
Стевић Драгомир......................................... 24
Стевић Н. Илија........................................... 81
Стевић Милован.......................................... 26
Стевић Стојило............................................. 36
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
Степановић Живан..................................... 18
Стефановић Богосав................................... 18
Стефановић Драгиша................................. 59
Стефановић Станоје................................... 39
Стојадиновић Десимир............................. 47
Стојадиновић Живко, Димитрије
и Светозар...................................................... 34
Стојадиновић Мата..................................... 18
Стојадиновић Мата и Јова........................ 16
Стојадиновић Матеа................................... 67
Стојадиновић Никола................................ 34
Стојадиновић Урош.................................... 34
Стојанов Миодраг....................................... 54
Стојановић, браћа........................................ 17
Стојановић Добривоје................................ 55
Стојановић Ђерга........................................ 45
Стојановић Константин............................ 70
Стојановић Милан...................................... 69
Стојановић Миодраг-Коле...................... 100
Стојановић Мита и Милена..................... 33
Стојановић Радоје........................................ 21
Стојимировић Томислав......................38,70
Стојићевић Љиљана...........................110,111
Стојићевић Даница и Станојло............... 38
Стојковић Бранислав.............................26,57
Стојковић Слободанка............................... 58
Стојковић Цветко........................................ 31
Стокић В. Душан.......................................... 56
Стокић Тома.................................................. 33
Струјић Петар............................................... 25
Т
Тадић Лидија................................................ 63
Тасић Стојан.................................................. 67
Тодоровић Груја........................................... 22
Томашевичева Јелена.............................53,54
Томић Радојка............................................... 92
Томић Стеван................................................ 24
Траиловић Владимир................................. 39
Трајковић Чеда........................................... 105
Трифуновић Илија Бирчанин.................. 81
Трифуновић Ратомир................................. 74
У
Урошевић Благоје...................................25,94
Урошевић Димитрије................................. 94
Урошевић Љиљана и Србослав............... 94
Урошевић Љубица и Драгутин................ 38
Урошевић Љубомир..........................69,73,94
Урошевић Мирјана...................................... 94
Урошевић Мирко......................................... 94
Урошевић С.................................................... 54
Ф
Филипова Живка......................................... 54
Фердинанд Франц..................................... 108
Х
Хаџи-Пантић Василије.............................. 18
Ц
Цвејић Ђорђе................................................ 35
Цветковић Велизар..................................... 74
Цветковић Дана........................................... 74
Цветковић Стеван и Перса....................... 31
Цоцов Владимир.......................................... 54
Цуњак Младен.........................................38,72
Ч
Чајкановић Јован и Сојка.......................... 59
Чечелски Даница....................................... 106
Чолаковић Слободанка............................ 109
Ш
Шаиновић Стеван........................................ 68
Шанцер Карл................................................. 72
Шљивић Петар.............................................. 14
Шукљевић Владимир............................... 100
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
123
ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР
А
Акција....................................................... 69–71
Атестат.......................................................43,44
Б
Банка .......................................... 69,72,74,91,94
„Браћа Милосављевић“- радња............... 74
В
Венчани лист................................................. 87
Војна исправа ..........................................46,47
Г
„Грађанин“..................................................... 59
Грађевинско предузеће „Напредак“...... 74
Грађевинско предузеће „Стиг“................ 75
Д
Декрет............................................................. 33
Демократска странка................................. 81
Диплома............................................... 56,59,93
Дућанска аренда........................................... 18
Е
Занатлијски еснаф............................ 70,72,81
Заробљеништво ......................................46,47
Земљорадничка задруга................. 69,72,73
И
Избори........................................................23,79
Интабулација................................34,35,37,38
К
Калфенско писмо...............................67,69,70
Категорисање окружних путева............. 22
Л
Либерална странка........................ 79,80,111
М
Мајски преврат............................................. 82
Мајсторски испит ....................................... 71
Мајсторско писмо................................... 69,70
Меница..................................................... 67–69
„Меткор“......................................................... 74
Механско право................................ 18,21,69
Н
Ергела Љубичево................................... 47,101
Еснаф абаџијски........................................... 67
Еснаф болтаџијски...................................... 67
Еснаф папуџијски...................................32,35
Еснаф шустерски......................................... 34
Еснафско писмо....................................... 67,70
Напредна странка....................................... 80
Народна радикална странка...............57-81
Народни музеј..........................................58,59
„Наша крила“ ................................................ 82
Новинска легитимација......................82,107
Ж
Обвезница ....................................... 71–73,111
Облигација................... 18,20,21,31–35,37,38
Одбор Госпођа Кнегиња Љубица............ 79
Одликовања .................................................. 45
Окружни суд............................ 31,32,34,39,73
Женска радничка (занатска) школа....... 99
Женско друштво................................74,79,99
З
Занатлијски дом........................................... 72
124
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
О
П
Партизани.................................................... 100
Планови.................................................110,111
Покрет борбаша......................................... 100
Пољопривредна изложба........................ 101
Пословна књига............................................ 69
Правила......................... 47,53,71,73,79,80–82
Прва српска ортопедија............................. 63
Првостепени суд............................. 22,35–38
Предузеће „Браничево“.............................. 71
Пресуда.......................................... 20,23,34,36
„Просвета“ Пожаревац............................... 74
Р
Раднички покрет....................................... 102
Радња „Браћа Л. Ђорђевић“...................... 22
Реч народа...............................................82,100
С
Савез филателиста Србије........................ 82
„Сартид“.....................................................70,71
Сведочанство.........................37,53–58,93,94
Смедеревски лоптачки подсавез............ 81
Спомен соба................................................... 99
Спортски клуб.............................................. 81
Срески суд........................................... 38,39,72
Т
Тапија................................ 15–19,21,22,31–38
Тестамент................................................. 32,34
„Тивар одела“- радња.................................. 75
Трговачка омладина................................... 80
Трговачко-болтаџијски еснаф................. 80
У
Убаштињење.................................................. 37
Удеоница......................................................... 68
Удружење продаваца новина................... 81
Указ.............................................13,36,38,45,46
Уложна књижица.................................... 71,74
Управа фондова ......................................18,33
Ф
Фабрика „Морава“......................................... 7
Фирма „Андрејевић и Б. Пејић“............... 37
Фирма „Браћа Билер“................................. 72
Фирма
„Живан Т. Величкович и синови“........... 72
Фирма „Новаковић-Живковић“.............. 75
Фирма „Франц Маје и синови“................ 67
Фонд генерала Недића............................... 81
Х
Хајдуци ......................................................23,25
Хартија од вредности............................70,71
Ч
Чланска карта......................... 74,81,82,92,94
Ш
Штафета ....................................................... 100
„Шумадија“ АД – предузеће за осигурање и реосигурање.................................... 73
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
125
САДРЖАЈ
Наташа Милошевић Дулић
ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА VARIA 1791– .................................................................... 5
АНАЛИТИЧКИ ИНВЕНТАР
ОРГАНИ ВЛАСТИ, УПРАВЕ И ЈАВНИХ СЛУЖБИ (УПРАВА)......................... 13
ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ (СУДСТВО)....................................................................... 33
ВОЈСКА И ОДБРАНА...................................................................................................... 45
ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА.............................................................................. 55
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА............................................................... 65
ПРИВРЕДА, БАНКАРСТВО, ЗАНАТСТВО И ТРГОВИНА............................... 69
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА............................................................................................ 81
ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ................................................................ 89
ЛИЧНОСТИ....................................................................................................................... 93
РУКОПИСИ...................................................................................................................... 101
ОСТАЛО............................................................................................................................ 107
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР................................................................................................. 117
ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР........................................................................................... 124
126
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
94(497.11 Пожаревац)”1791/2006”(093.2)
930.25(497.11)”1791/2006”
ИСТОРИЈСКИ архив (Пожаревац) Varia 1791- / Историјски архив
Пожаревац ; [приређивач Наташа Милошевић Дулић]. - Пожаревац
: Историјски архив, 2014 (Пожаревац : Компромис дизајн). - 128 стр. :
илустр. ; 25 cm. - (Едиција Научно-информативна средства о архивској
грађи / [Историјски архив, Пожаревац] ; св. 5)
Тираж 150. - Стр. 5-11: Збирка Varia 1791историјска белешка / Наташа Милошевић Дулић.
- Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистри.
ISBN 978-86-84969-56-1
a) Историјски архив (Пожаревац) - Збирка
Varia - 1791-2006 b) Пожаревац и околина 1791-2006 - Историјска грађа
COBISS.SR-ID 206980108
Download

Analitički inventar u PDF-u