Преглед заштићених природних добара
ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ У ТАБЕЛАРНОМ ПРЕГЛЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА У СРБИЈИ
1
— Редни број
2
— Назив заштићеног природног добра (ЗПД)
3
— Врста ЗПД на основу Закона о заштити природе од оснивања Завода 1948. године до 1991. године1
4
— Врста ЗПД на основу Закона о заштити животне средине од 1991. године2
5
— Општина/Град
6
— Катастарска општина
7
— Површина ЗПД у ha | ar | m2
8
— Старалац ЗПД
Назив врсте заштићеног природног добра на основуЗакона о заштити природе до 1991. године
НП
— Национални парк
РПП
— Регионални природни парк
ПнПЛ
— Предео нарочите природне лепоте
СтПР
— Строги природни резерват
СпПР
— Специјални природни резерват
НИР
— Научно-истраживачки резерват
ПШ
— Парк шума
ПС
— Природни споменик
МПС
— Меморијални природни споменик
ППНКД
— Природни простор око непокретног културног добра
РОГФ
— Резерват за одржавање генетског фонда
СВА
— Споменик вртне архитектуре
Назив врсте заштићеног природног добра на основу
Закона о заштити животне средине од 1991. године
НП
— Национални парк
ПП
— Парк природе
ПИО
— Предео изузетних одлика
ОРП
— Општи резерват природе
СРП
— Специјални резерват природе
СП
— Споменик природе
(В)
— ЗПД на територији АП Војводине
(КиМ)
— ЗПД на територији АП Косово и Метохија
1
— Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Службени гласник НРС број 54/ 1948)
— Закон о заштити природе (Службени гласник НРС број 47/ 1961)
— Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе (Службени гласник СРС број 15/ 1965)
Напомена: Закон о заштити природе (пречишћен текст) — Службени гласник СРС 24/ 1965
— Закон о заштити природе (Службени гласник СРС број 50/ 1975)
— Закон о посебној заштити делова природе (Службени лист САПВ број 10/ 1986)
— Закон о заштити природе (Службени гласник СРС број 29/ 1988)
2
— Закон о заштити животне средине (Службени гласник СРС број 66/1991)
Измене и допуне овог закона — (Службени гласник СРС број 83/ 1992, 53/ 1993, 67/ 1993, 48/ 1994, 53/ 1995)
НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ
1
2
1 Фрушка Гора
3
4
НП
2 Ђердап
НП
3 Тара
НП
5
Беочин, Нови
Сад, Сремски
Карловци,
Бачка Паланка,
Шид, Сремска
Митровица,
Инђија, Ириг
(В)
Голубац,
Мајданпек,
Кладово
Бајина Башта
4 Копаоник
НП
Рашка, Брус
5 Шар-планина
НП
Качаник,
Штрпце,
Призрен, Сува
Река,
Ђаковица,
Дечани, Пећ,
Исток, Зубин
поток, Тутин
6
7
8
25.393 | 00 | 00 ЈП НП Фрушка Гора,
Сремска Каменица
63.608 | 45 | 00 ЈП НП Ђердап,
Доњи Милановац
19.175 | 00 | 00 ЈП НП Тара, Бајина
| Башта
11.809 | 91 | 00 ЈП НП Копаоник,
Копаоник
39.000 | 00 | 00 ЈП НП Шар планина,
| Штрпце
Проклетије —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
НП
(КиМ)
ПАРКОВИ ПРИРОДЕ И ПРЕДЕЛИ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА
1
2
3
4
5
1 Рогот
ПнПЛ
Баточина
2 Тиквара
ПП
Бачка Паланка
(В)
3 Јегричка
ПП
Бачка Паланка,
Врбас,
Темерин,
Жабаљ (В)
4 Комплекс ПТК
„Панонија“
РПП
Бачка Топола
(В)
5 ПД Зобнатица
РПП
Бачка Топола
(В)
Бечеј, Нови
Бечеј, Жабаљ
(В)
6 Стара тиса код
Бисерног острва
ПП
7 Космај
ПИО
Београд,
Младеновац
8 Велико ратно острво
ПИО
Београд,
95.999 | 60 | 00
6
Брзан
Бачка
Паланка —
Град и Нова
Паланка
Жабаљ,
Чуруг,
Госпођинци,
Темерин,
Сириг
Змајево,
Равно Село и
Деспотово
Бајша,
Дубока,
Липар, Доња
Когатица (В)
Мали Београд
Бечеј, Бачко
Градиште,
Нови Бечеј,
Чуруг
Амерић,
Кораћица,
Велика
Иванча
Земун
7
8
339 | 14 | 40
508 | 13 | 57 ЈП Спортскорекреативни центар
Тиквара, Бачка
Паланка
1.144 | 81 | 00 ЈВП Воде Војводине,
Нови Сад
30 | 00 | 00
391 | 73 | 04 ЈП Комуналац, Бечеј
3.514 | 50 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
167 | 90 | 56 ЈКП Зеленило,
ПИО
Земун
Београд,
Вождовац
10 Долина Пчиње
ПИО
Бујановац
11 Клисура реке Градац
ПИО
Ваљево
12 Вршачке планине
ПИО
Вршац
9 Авала
13 Ресава
ПнПЛ
Деспотовац
14 Стара планина
ПП
15 Голија
ПП
16 Камараш
ПП
Зајечар,
Димитровград,
Пирот
Књажевац
Ивањица,
Краљево,
Рашка, Нови
Пазар, Сјеница
Кањижа (В)
Рипањ,
Пиносава,
Зуце, Бели
Поток
Јабланица,
Старац,
Воганце
Дегурић,
Белић, Лелић,
Богатић,
Бачевци,
Ковачице,
Бранговић
Сочица I,
Јабланка,
Месић,
Вршац, Мало
Средиште,
Гудурица,
Марковац
Стрмостен,
Јеловац
Београд
489 | 13 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
2.606 | 00 | 00 СПЦ — Православна
Епархија Врањска,
Врање
1.268 | 06 | 88 Еколошко друштво
Градац, Ваљево
4.408 | 00 | 00 Јавно педузеће за
изградњу, развој и
уређење града и
подручја Општине
Вршац „Варош“,
Вршац
10.000 | 00 | 00
114.332 | 00 | ЈП Србијашуме,
00 Београд
75.183 | 00 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
Хоргош
267 | 96 | 00 Удружење грађана
за зашт.жив.сред. и
познавање завичаја
ИРИНГО, Хоргош
17 Рајац
ПнПЛ
18 Сићевачка клисура
Љиг
ПП
19 Парк шума Ивље
20 Бегечка јама
ПнПЛ
21 Парк института у
Сремској Каменици
РПП
ПП
22 Мируша
23 Поњавица
Ниш, Бела
Паланка
Нова Варош
Нови Сад (В)
Славковица,
Лалинци
Дрмановићи
Бегеч
Нови Сад (В)
Сремска
Каменица
ПИО
Ораховац,
Клина (КиМ)
ПП
Панчево (В)
Душ, Волујак,
Понорац,
Лабучево,
Мрасор
Омољица,
Банатски
Брестовац
24 Пругово
ПнПЛ
Пожаревац
Пругово
25 Клисура реке
Милешевке
РПП
Пријепоље
Косатица,
Хисарџик,
Седобро
Софалија,
Кајловица,
Маковац
Сокобања
26 Грмија
27 Лептерија-Сокоград
28 Озренске ливаде
29 Палић
ПП
Приштина
(КиМ)
ПИО
Сокобања
ПнПЛ
ПП
Сокобања
Суботица (В)
Сокобања
Палић, Доњи
Град, Горњи
1.200 | 00 | 00
7.746 | 00 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
65 | 00 | 00
379 | 39 | 88 ДТД Рибарство,
Петроварадин
35 | 42 | 07 Институт за грудне
болести и
туберкулозу,
Сремска Каменица
330 | 47 | 60 ЈП Србијашуме,
Београд
133 | 63 | 84 Друштвено
водопривредно
предузеће „Тамиш–
Дунав“, Панчево
02 | 49 | 25 МЗ Пругово и Покрет
Горана Србије —
Општинска
конференција
Пожаревац
456 | 06 | 45
1.167 | 94 | 28 ЈКП Комуналац,
Приштина
405 | 71 | 03 ЈП Србијашуме,
Београд
838 | 13 | 70
712 | 90 | 37 ЈП Палић-Лудаш,
Палић
30 Суботичка пешчара
ПИО
Суботица (В)
31 Власина
ПИО
Сурдулица,
Црна Трава
Град
Стари Град,
Нови град,
Палић
Власина Рид,
Власина
Округлица,
Власина
Стојковићева,
Божица,
Клисура,
Драјинци и
Грознатовци и
Црна Трава
Мокра Гора,
Кремна,
Семегњево,
Зауглине
Видова,
Међувршје,
Паковраће,
Рошци,
Врнчани,
Дљин,
Дучаловићи
5.369 | 90 | 00 ЈП Палић-Лудаш,
Палић
12.740 | 90 | 00 Јавно предузеће
Дирекција за
грађевинско
земљиште општине
Сурдулица,
Сурдулица
10.813 | 73 | 00 Парк природе Мокра
гора д.о.о., Мокра
гора
32 Шарган-Мокра Гора
ПП
Ужице,
Чајетина,
Бајина Башта
33 Овчарско-кабларска
клисура
ПИО
Чачак, Лучани
Заовине — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Радан — покренут
поступак доношења
акта о заштити
ПИО
Бајина Башта
5.593 | 61 | 00
ПИО
46.644 | 00 | 00
Клисура Ђетиње —
покренут поступак
ПИО
Куршумлија,
Прокупље,
Бојник,
Лебане,
Медвеђа
Ужице,
Чајетина
2.250 | 00 | 00 Туристичка
организација Чачак,
Чачак
865 | 24 | 65
доношења акта о
заштити
Златибор — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Изворуште Малог
Рзава — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Хидроакумулације
Ћелије — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Рас — Сопоћани —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Камена Гора —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ
1
2
1 Врх Жељина —
Плочка чука
2 Делиблатска пешчара
ПП
3
СтПР
Ариље,
Ивањица
3.357 | 46 | 00
ПИО
Крушевац,
Брус
3.967 | 00 | 00
ПИО
Нови Пазар
ПИО
Пријепоље
4
СРП
СРП
4 Венерина падина
СРП
СтПР
32.174 | 00 | 00
ПИО
3 Горње Подунавље
5 Тесне јаруге
Чајетина, Нова
Варош, Ужице
5
Александровац
821 | 35 | 07
7.808 | 65 | 00
6
Плоча
7
19 | 68 | 00
8
34.829 | 32 | 00 ЈП Војводинашуме,
Нови Сад
Алибунар,
Вршац, Бела
Црква, Ковин
(В)
Апатин,
Сомбор (В)
Бабушница
Звонце
Бајина Башта
Заглавак
19.648 | 00 | 00 ЈП Војводинашуме,
Нови Сад
00 | 27 | 24 УТП Хотел Мир,
Звоначка Бања
02 | 92 | 00
6 Изнад Таталије
7 Багремара
СтПР
9 Хајдучка чесма,
лужњак и граб
10 Шума сребрне липе
11 Ритске шуме на
Мачковом спруду
12 Пребреза
СтПР
Бајина Башта
Бачка Паланка
(В)
Бач,
Младеново,
Нова Паланка
(В)
Београд
СтПР
СтПР
Београд
Беочин (В)
Чукарица
Раковац
Блаце
Пребреза
13
14
15
16
17
18
19
20
Ртањ
Јасенова глава
Јарешник
Црна река
Кључ
Шаранка
Горње њиве
Кукавица
СтПР
СтПР
СтПР
СтПР
СпПР
СпПР
СпПР
СтПР
Бољевац
Бољевац
Босилеград
Ваљево
Владимирци
Владимирци
Владимирци
Владичин Хан
21 Велики Штурац
СтПР
Горњи
Милановац
Деспотовац
Луково
Криви Вир
Јарешник
Крчмар
Прово
Прово
Прово
Рдово,
Зебинце
Рудник
СРП
8 Карађорђево
СРП
СП
22 Винатовача
23
24
25
26
27
28
Клисура реке Ресаве
Клисура реке Суваје
Прилепске планине
Маја Ропс
Кожњар
Хумка на потезу
Ливаде
ОРП
СтПР
СтПР
НИР
СтПР
СтПР
РОГФ
Деспотовац
Деспотовац
Дечани (КиМ)
Дечани (КиМ)
Дечани (КиМ)
Жабаљ (В)
Заглавак
Бачка
Паланка
Бач,
Младеново,
Нова Паланка
Чукарица
03 | 40 | 00
03 | 78 | 00
Ресавица
Ресавица
Јеловац
Дечани
Бабалоћ
Кожњар
Жабаљ
02 | 16 | 00
117 | 58 | 00 ЈП Војводинашуме,
Нови Сад
2.955 | 32 | 54 Војна установа
Карађорђево,
Карађорћево
00 | 86 | 00 Фонд за екологију
општине Прокупље
15 | 00 | 00
06 | 30 | 00
03 | 00 | 00
60 | 16 | 00
266 | 24 | 02
11 | 53 | 93
01 | 50 | 80
78 | 18 | 00
08 | 00 | 00
37 | 43 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
884 | 65 | 00
258 | 91 | 00
00 | 92 | 00
25 | 00 | 00
150 | 00 | 00
00 | 17 | 82
29 Бусовата
30 Стари Бегеј-Царска
Бара
СтПР
СРП
Жагубица
Зрењанин (В)
Суви До
Бело Блато,
Перлез
Стајићево
31 Краљевац
СРП
Ковин (В)
Делиблато
32 Селевењске пустаре
СРП
Кањижа,
Суботица (В)
35 Данилова коса
ОРП
Крупањ
Хоргош,
Бачки
Виногради
Брезна
Матарушка
Бања
Брштица
36 Прокоп
ОРП
Крушевац
Вуци
37 Клисура реке
Трешњице
СРП
Љубовија
Горње
Кошље, Доње
Кошље
Дебели луг
Дебели луг
Осечина
Сремски
Карловци,
Бешка, Каћ,
Ковиљ,
Гардиновци,
Чортановци
Неготин
33 Брезна
34 Лојаник
38
39
40
41
Фељешана
Мустафа
Забалац
Ковиљскопетроварадински рит
СтПР
НИР
Краљево
Краљево
СтПР
СтПР
СтПР
СРП
Мајданпек
Мајданпек
Мионица
Нови Сад,
Сремски
Карловци,
Инђија, Тител
(В)
42 Буково
ОРП
Неготин
43 Јелашничка клисура
СРП
Ниш
Чукљеник,
Јелашница
15 | 86 | 00
1.676 | 00 | 00 ДД Рибарско
газдинство Ечка из
Лукиног Села,
Зрењанин
264 | 30 | 00 Удружење спортских
риболоваца
Делиблатско језеро,
Делиблато
677 | 03 | 53 ЈП Палић-Лудаш,
Палић
02 | 07 | 00
05 | 00 | 00
06 | 73 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
05 | 91 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
595 | 38 | 04 Центар за природне
ресурсе НАТУРА,
Ваљево
15 | 28 | 00
79 | 64 | 00
11 | 08 | 00
4.840 | 60 | 52 ЈП Војводинашуме,
Нови Сад
10 | 42 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
115 | 72 | 72 ЈП Србијашуме,
Београд
44 Увац
СРП
45 Слано Копово
СРП
46
47
48
49
Нова Варош,
Сјеница
Нови Бечеј (В)
Газиместан
Омољичка ада
Брезовица
Обедска бара
СтПР
СтПР
СтПР
50 Чалачки поток
СтПР
Обилић (КиМ)
Панчево (В)
Пећ (КиМ)
Пећинци, Рума
(В)
Пожега
51 Велика плећ — Вражји
вир
52 Равништа
СтПР
Пожега
СтПР
Пријепоље
53 Каленић
СтПР
Рековац
54 Паљевине
55 Гутавица
56 Засавица
СтПР
СтПР
Сјеница
Сјеница
Сремска
Митровица,
Богатић (В)
Суботица (В)
СРП
СРП
57 Лудашко језеро
СРП
58 Каљавица
СтПР
Тутин
59
60
61
62
СтПР
СтПР
СтПР
СтПР
Тутин
Тутин
Ужице
Црна Трава,
Лесковац
Чајетина
Чока, Кикинда
Поглед
Белег
Зеленика 1
Зеленичје
63 Парк шума, Рибница
64 Пашњаци велике
СтПР
СРП
Нови Бечеј
Обилић
Иваново
Пећ
Купиново
Тометино
поље
Тометино
поље
Милошев До,
Каћево
Каленићки
Прњавор
Кладница
Угао
Ноћај,
Засавица,
Баново Поље
Палић, Бачки
Виногради
Западни
Мојстир
Дрљаге
Драга
Стапари
Ново село,
Острозуб
Рибница
Јазово,
7.543 | 00 | 00 Доо „Резерват Увац“,
Нова Варош
976 | 44 | 89 Ловачко друштво
Нови Бечеј, Нови
Бечеј
12 | 00 | 00
06 | 46 | 00
38 | 24 | 00
9.820 | 00 | 00 ЈП Војводинашуме,
Нови Сад
02 | 57 | 00
28 | 64 | 00
138 | 45 | 00
02 | 00 | 00
04 | 50 | 00
09 | 54 | 00
670 | 99 | 89 Покрет горана,
Сремска Митровица
846 | 33 | 00 ЈП Палић- Лудаш,
Палић
15 | 00 | 00
16 | 95 | 00
10 | 50 | 00
00 | 12 | 00
41 | 70 | 00
12 | 54 | 00
979 | 43 | 94 Ловачко друштво
дропље
(В)
65 Варош
66 Стара Вратична
СтПР
СтПР
67
68
69
70
СтПР
СтПР
СтПР
СтПР
Рађеновци
Мајзецова башта
Рашковица
Винична
Сува планина —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Јерма — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Тителски брег —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Гоч — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Брзанско Моравиште
— покренут поступак
доношења акта о
заштити
Окањ бара — покренут
поступак доношења
акта о заштити
СРП
СРП
Шид (В)
Сремска
Митровица (В)
Шид (В)
Шид (В)
Шид (В)
Шид (В)
Бела Паланка,
Гаџин Хан,
Ниш
СРП
Бабушница,
Димитровград,
Пирот
Тител (В)
СРП
Краљево
СРП
Јагодина,
Баточина
СРП
Зрењанин,
Нови Бечеј (В)
Остојићево,
Мокрин, Сајан
Шид
Кузмин
Шид
Шид
Моровић
Шид
ЗАШТИЋЕНИ ПРОСТОРИ КУЛТУРНО — ИСТОРИЈСКИХ ВРЕДНОСТИ
1
2
3
4
5
6
1 Орашац
МПС
Аранђеловац
Орашац
Перјаница, Мокрин
38 | 83 | 00
10 | 30 | 00
86 | 83 | 00
26 | 91 | 00
34 | 53 | 00
26 | 60 | 00
18.176 | 26 | 91
6.562 | 96 | 18
332 | 64 | 00
64 | 75 | 66
5.677 | 62 | 00
7
39 | 36 | 71
8
2 Црква брвнара
Миличиница
3 Радовањски луг са
црквом св. Архангела
Гаврила
4 Манастир Копорин
5 Меморијални комплекс
Зенељ Хајдини
6 Таковски грм
7 Мијајлова јама
ППНКД
Ваљево
Миличиница
25 | 73 | 81
ППНКД
Велика Плана
Радовање
62 | 64 | 34
ППНКД
МПС
Велика Плана
Витина (КиМ)
Велика Плана
47 | 21 | 20
Горњи
Милановац
Деспотовац
Таково
10 | 29 | 60
Сењски
рудник
Деспотовац
Дечани
Ђаковица
07 | 74 | 80
МПС
МПС
8 Манастир Манасија
9 Високи Дечани
10 Чабрат
ППНКД
МПС
МПС
11 Меморијал код Чуруга
12 Гамзиград
МПС
ППНКД
Деспотовац
Дечани (КиМ)
Ђаковица
(КиМ)
Жабаљ (В)
Зајечар
13 Манастир Студеница
ППНКД
Краљево
14 Манастир Наупаре
15 Црква Свете
Богородице
16 Црква Светог Николе
17 Манастир Боговађа
18 Јашуњски манастир
Св. Јован и Св.
Богородица
19 Село Тршић, манастир
Троноша
ППНКД
ППНКД
Крушевац
Куршумлија
ППНКД
ППНКД
ППНКД
Куршумлија
Лајковац
Лесковац
МПС
Лозница
243 | 60 | 13
15 | 18 | 00
64 | 00 | 00
Чуруг
Гамзиград,
Звездан
Ушће, Засад,
Брезова,
Долац
Наупаре
Мачковац,
Крчмаре
Куршумлија
Прњавор
Црковница,
Јашуња
13 | 72 | 00
175 | 91 | 83 |
Тршић,
Коренита,
Клупци,
Зајача
1369 | 00 | 00
269 | 34 | 16
113 | 19 | 77
14 | 08 | 78
13 | 44 | 89
18 | 00 | 83
188 | 27 | 35
20
21
22
23
24
25
Драгинац
Текериш
Мачков камен
Таткова земунца
Црни Врх
Манастир Милешева
26 Клисура Призренске
Бистрице са
комплексом Цв.
Арханђела
27 Градиште
28 Стабло храста Грм
зеке Буљубаше
39 Кадињача
30
31
32
33
Манастир Љубостиња
Парк Опленац
Иванковац
Старо село у
Сирогојну
34 Љубић
35 Манастир
Радовашница
МПС
МПС
МПС
МПС
МПС
ППНКД
Лозница
Лозница
Љубовија
Мерошина
Пећ (КиМ)
Пријепоље
02 | 88 | 02
00 | 36 | 97
11 | 83 | 21
369 | 99 | 00
112 | 56 | 00
289 | 69 | 00
МПС
Призрен (КиМ)
МПС
МПС
Вишевац
Равње
39 | 82 | 20
Стапари,
Заглавак
Прњавор
Топола
Иванковац
Сирогојно
52 | 77 | 61
ППНКД
МПС
ППНКД
ППНКД
Рача
Сремска
Митровица (В)
Ужице, Бајина
Башта
Трстеник
Топола
Ћуприја
Чајетина
МПС
ППНКД
Чачак
Шабац
Љубић
Радовашница
02 | 12 | 80
53 | 92 | 51
6
Врбица,
Аранђеловац
7
8
13 | 00 | 00 Музеј у
Аранђеловцу,
Аранђеловац
02 | 45 | 17 Општинска управа
општине Ариље,
МПС
СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ — ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА
1
2
3
4
5
1 Рисовача
СП
Аранђеловац
2 Бјелушка потајница
Драгинац
Текериш
Црнча
Крајковац
Пећ
Милешево
[Седобро,
Косатица,
Хисарџик]
Призрен
СП
Ариље
Бјелуша
200 | 00 | 00
113 | 13 | 54
83 | 00 | 00
74 | 09 | 30
25 | 24 | 00
3 Крупачко врело
4 Миоценски спруд
Ташмајдан
5 Сенонски спруд
Машин Мајдан
6 Морски неогени спруд
Калемегдан
7 Рогови од срндаћа
(Capreolus capreolus)
шума Рогот
8 Боговинска пећина
СП
Бела Паланка
Крупац
ПС
Београд
Палилула
ПС
Београд
Савски Венац
ПС
Београд
Калемегдан
Београд
Лапово
СП
Бољевац
Боговина
СП
Бор, Бољевац
9 Лазарев кањон
10 Петничка пећина
ПС
Ваљево
11 Пећина у селу Гладно
село
12 Пећина у селу Бањица
13 Бигрена акумулација
код манастира Тумане
ПС
Глоговац (КиМ)
Злот,
Подгорац
Петница,
Клинци
Гладно Село
ПС
СП
Глоговац (КиМ)
Голубац
Бањица
Снеготин
14 Мала бездан
ПС
Полом
15 Островица
ПС
16 Радошева пећина
ПС
Горњи
Милановац
Горњи
Милановац
Деспотовац
Заграђе
Стрмостен
Ариље
05 | 70 | 44 ЈКП за водовод и
канализацију
„NAISSUS“, Ниш —
Сектор за
производњу и
дистрибуцију воде,
Ниш
00 | 00 | 60
Ловачки савез
Србије, Београд
14 | 49 | 84 Туристичка
организација,
општина Бољевац
1755 | 00 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
00 | 50 | 17
00 | 11 | 55
05 | 85 | 00 ЈП Дирекција за
иградњу општине
Голубац, Голубац
13 | 73 | 36
17 Велика Атула
18 Ресавска пећина
ПС
СП
Деспотовац
Деспотовац
Стрмостен
Јеловац
СП
Деспотовац
Стрмостен
Стрмостен
Петрлаш
23 Хомољска потајница
СП
Деспотовац
Димитровград
Ђаковица,
Ораховац
(КиМ)
Жагубица
24 Крупајско врело
СП
Жагубица
Милановац
СП
Жагубица
Жагубица
Мали Камен
Жагубица
СП
Жагубица
Осаница
ПС
Ивањица
Рашчићи
ПС
Инђија (В)
ПС
Клина (КиМ)
Стари
Сланкамен
Велики
Ђорђевик,
Клиновац,
Дреник
Церова
Ђаке
19 Водопад Лисине
20 Бушан камен
21 Петрлашка пећина
22 Кањон Белог Дрима
код Швањског моста
25 Прераст Самар
26 Врело Млаве
27 Клисура Осаничке
реке
28 Хаџи Проданова
пећина
29 Лесни профил код
Старог Сланкамена
30 Део клисуре реке
Клина
31 Ковачевића пећина
32 Ђавоља Варош
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
СП
Крупањ
Куршумлија
10 | 87 | 00 ЈП Ресавска пећина,
Деспотовац
10 | 00 | 00 ЈП Ресавска пећина,
Деспотовац
198 | 82 | 56
Лазница
04 | 36 | 00 ЈКП Белосавац,
Жагубица
09 | 00 | 00 ЈКП Белосавац,
Жагубица
40 | 20 | 13
06 | 00 | 00 ЈКП Белосавац,
Жагубица
30 | 44 | 45 ЈКП Белосавац,
Жагубица
204 | 94 | 49
67 | 00 | 00 Предузеће за
природна
лечилишта, туризам,
угоститељство и
производњу
„Планинка“,
33 Пећина Равништарка
СП
Кучево
Равниште
34 Пећина Церемошња
СП
Кучево
Церемошња
Кучево
Лепосавић
(КиМ)
Лепосавић
(КиМ)
Липљан (КиМ)
Дубока
Лепосавић
35 Велика пећина
36 Кречњачки спруд
Камиља
37 Термоминерални
извор у селу Вуча
38 Мермерна пећина
ПС
СП
ПС
ПС
39 Рћанске пећине
40 Ваља — Прераст
41 Рибница
ПС
42 Кањон реке Вратне
43 Кањон реке Замне
44 Церјанска пећина
ПС
ПС
45 Пећина Буковик
46 Руговска клисура
ПС
ПС
Вуча
СП
Лучани
Доње
Гадимље
Рти
СП
Мајданпек
Мионица
Рудна глава
Паштрић
СП
Неготин
Неготин
Ниш
Вратна
Плавна
Церје,
Кравље
Нова Варош
Пећ (КиМ)
Љепојевићи
Мали
Штупељ,
Велики
Штупељ,
Црни Врх,
Пећ
Куршумлија
05 | 95 | 48 Туристичка
организација
општине Кучево,
Кучево
32 | 90 | 22 Туристичка
организација
општине Кучево,
Кучево
96 | 00 | 00 Шумско газдинство
Ибар, Лепосавић
16 | 60 | 13
38 | 64 | 95 ЈП Мермерна
пећина, Липљан
111 | 65 | 00 Еколошко друштво
Драгачево, Гуча
28 | 00 | 00 Еколошко
истраживачко
друштво Мионица,
Мионица
63 | 96 | 89 ЈП Дирекција за
изградњу града
Ниша, Ниш
4.301 | 00 | 00
47 Извориште Белог
Дрима са пећином и
водопадом „Радавац“
48 Извор воде у селу
Ревуће
49 Извор минералне воде
у селу Шаковица
50 Слапови Сопотнице
ПС
Пећ (КиМ)
Радавац,
Ново Село
ПС
Подујево (КиМ)
Ревуће
ПС
Подујево (КиМ)
Шаковица
СП
Пријепоље
Сопотница
51 Преконошка пећина
СП
Сврљиг
Преконоге
52 Пећина Равна пећ
СП
Сврљиг
Преконоге
СП
Сврљиг
Сврљиг
Сврљиг
СП
Сврљиг
Преконоге
Копајкошара
Попшица,
Копајкошара
Копајкошара
СП
Сокобања
Сокобања
53 Понор Пропаст
54 Пећина Самар
55 Пећина Попшички
пештер
56 Пећински систем
Језава
57 Рипаљка
ПС
ПС
58 Рогови од европског
јелена (Cervus elaphus)
59 Фосилни остатак
лобање са роговима
џиновског јелена
(Megaceros)
60 Годовска пећина
ПС
Сомбор (В)
Сомбор
ПС
Сремска
Митровица (В)
Сремска
Митровица
Тутин
Годово
СП
89 | 94 | 00
116 | 94 | 00
01 | 40 | 50
209 | 34 | 00 Планинарско
друштво Камена
Гора, Пријепоље
15 | 28 | 25 Општина Сврљиг,
Сврљиг
13 | 03 | 89 Месна заједница
Преконоге
20 | 80 | 08 Месна заједница
Попшица, Сврљиг
04 | 40 | 10 ЈП Србијашуме,
Београд
06 | 82 | 00 Дирекција за
изградњу Сокобања,
Сокобања
05 | 27 | 27 Општина Тутин,
Одељење за
привредне
делатности
општинске управе
Тутин, Службе
комуналне и
еколошке
инспекције, Тутин
61 Промуклица
62 Раваничка пећина
63 Потпећка пећина
64 Стопића пећина
Лобања рунастог
мамута — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Стратиграфски
профил Филијала —
Беочин — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Таорска врела —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Бигрена акумулација
Бели изворац —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Рајкова пећина —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Лесни профил Чот —
ПС
ПС
СП
Тутин
Ћуприја
Ужице
Островица
Сење
Потпећ
СП
Чајетина
Трнава,
Рожанство
СП
Нови Сад (В)
Нови Сад
СП
Беочин (В)
Беочин
04 | 60 | 76
СП
Ваљево
Таор
54 | 06 | 00
СП
Мајданпек
Рудна Глава
06 | 02 | 00
СП
Мајданпек
Доњи
Милановац
СП
Инђија (В)
Стари
19 | 60 | 00 Туристичка
организација
Општине Ужице,
Ужице
65 | 82 | 52 Туристичка
организација
Златибор, Златибор
137 | 93 | 64
00 | 36 | 00
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Рибарско острво —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Долина потока Бигар
реке — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Тупижничка леденица
— покренут поступак
доношења акта о
заштити
Пећина Бараница —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Сутеска Сиколске реке
са водопадом на
Мокрањској стени —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Лесни профил Капела
у Батајници —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Земунски лесни
профил — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Сарматски карбонату
Сланкамен
СП
Нови Сад (В)
Нови Сад II
07 | 18 | 00
СП
Књажевац,
Пирот
Стањинац
СП
Књажевац
Минићево
01 | 23 | 89
СП
Књажевац
Жуковац
00 | 72 | 00
СП
Неготин
Мокање,
Речка
22 | 34 | 96
СП
Београд
Батајница
05 | 41 | 74
СП
Београд
Земун
60 | 77 | 91
Велика Плана
Караула
01 | 15 | 33
брда Караула —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ БОТАНИЧКОГ КАРАКТЕРА
1
2
3
4
5
1 Стабло јаблана Доњи
ПС
Ада (В)
рит поред Тисе
2 Бела топола у Молу
СП
Ада (В)
3 Шума Јунаковић
СП
Апатин (В)
4 Група стабала храста
лужњака код Јеленског
острва
5 Амерички платан код
Сонте
6 Арборетум Стари парк
код Сонте
7 Гинко у Апатину
6
Мол
Пригревица
СП
Апатин (В)
Апатин
СП
Апатин (В)
Сонта
Апатин (В)
Сонта
СП
Апатин (В)
Апатин
СП
Апатин (В)
Свилојево
ПС
8 Дивља крушка код
Свилојева
9 Храст лужњак у шуми
Курјачица
10 Храст цер Загус запис
СП
Апатин (В)
Свилојево
СП
Аранђеловац
Гараши
11 Лукића храст
СП
Аранђеловац
Раниловић
ПС
Бач (В)
Плавна I
ПС
Бачка Паланка
Челарево
12 Стабло шимшира у
Плавни
13 Стабло црне тополе
7
8
Ада
00 | 03 | 14 ЈКП Стандард, Ада
180 | 04 | 50 ЈП Војводинашуме,
Нови Сад
40 | 24 | 00 ПП Јединство,
Апатин
00 | 04 | 52 ППП Агросонта,
Сонта
01 | 32 | 00
00 | 03 | 80 Апатинска пивара,
Апатин
00 | 00 | 50 ПП Јединство,
Апатин
00 | 03 | 80 ЈП Војводинашуме,
Нови Сад
Месна заједница
села Гараши
00 | 06 | 38 ОШ Љуба
Ненадовић из
Раниловића и МЗ
Раниловић
14 Парк челаревског
дворца
15 Четири стабла
платана
16 Храст лужњак у Старој
Моравици
17 Парк на ПД Криваја
СП
СП
СП
Челарево
Бачка
Паланка (В)
Стара
Моравица
07 | 33 | 23 АД Подунавље,
Челарево
00 | 07 | 00 Општина Бачка
Паланка
00 | 07 | 65 Реформаторска
црквена општина,
Стара Моравица
14 | 98 | 41
Бачка Топола
(В)
Бачка Топола
(В)
Бачка Топола
(В)
Бела Паланка
Горња
Рогатица
Бачка Топола
Бачка Топола
— Град
Дивљане
06 | 66 | 26
СП
Београд
Савски Венац
22 Лалино дрво
СП
Београд
Савски Венац
23 Стабло магнолије
СП
Београд
Савски Венац
24 Стабло гинка
СП
Београд
Савски Венац
25 Чемпрес на Дедињу
СП
Београд
Савски Венац
26 Стабло хималајског
боровца
27 Платан на Врачару
СП
Београд
Савски Венац
СП
Београд
Врачар
28 Храст на Цветном тргу
СП
Београд
Врачар
29 Група стабала храста
лужњака Код Јозића
СП
Београд
Обреновац
00 | 00 | 95 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 04 | 90 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 01 | 77 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 03 | 80 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 00 | 57 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 00 | 82 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 04 | 85 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 02 | 83 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 16 | 25 Фонд за екологију
општине Обреновац
18 Четири стабла
сребрне смрче
19 Парк у Бачкој Тополи
20 Стабло храста
китњака
21 Стабло кедра
СВА
(В)
Бачка Паланка
(В)
Бачка Паланка
(В)
Бачка Топола
(В)
ПС
СВА
ПС
колибе
30 Група стабала на
Андрићевом тргу и
Калемегдану
31 Гинко на Врачару
ПС
Београд
Савски Венац
СП
Београд
Савски Венац
32 Платан код
Милошевог конака
33 Бањичка шума
СП
Београд
Савски Венац
СП
Београд
Савски Венац
34 Две тисе Саборне
цркве
35 Европска буква на
Калемегдану
36 Ботаничка башта
„Јевремовац“
СП
Београд
Стари Град
Београд
Стари Град
СП
Београд
Стари Град
37 Пионирски парк
СП
Београд
Стари Град
38 Академски парк у
Београду
39 Буква на Дедињу
СП
Београд
Стари Град
СП
Београд
Савски Венац
40 Тиса у Ботићевој
СП
Београд
Савски Венац
41 Два стабла
хималајског боровца
42 Тиса у Пожешкој улици
СП
Београд
Савски Венац
СП
Београд
Чукарица
СП
Београд
Барајево
Београд
Земун
ПС
43 Три храста лужњака
Баре
44 15 стабала у Градском
парку
ПС
00 | 01 | 02 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 18 | 85 ЈКП Зеленило,
Београд
58 | 65 | 86 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 02 | 41 ЈКП Зеленило,
Београд
04 | 81 | 83 Биолошки факултет
Универзитета у
Београду
03 | 60 | 13 ЈКП Зеленило,
Београд
01 | 45 | 90 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 02 | 40 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 00 | 50 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 02 | 02 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 01 | 03 ЈКП Зеленило,
Београд
00 | 50 | 00 Месна заједница
Шиљаковац,
Барајево
45 Две магнолије у
Ботићевој
46 Питоми орах у
воћњаку код Бечеја
47 Парк манастира
Беочин
48 Дрворед храстова код
Бачког Петровог Села
49 Церови код Ђушиног
гроба
50 Стабло липе Мира
СП
ПС
Београд
Савски Венац
00 | 06 | 00 ЈКП Зеленило,
Београд
Беочин (В)
Беочин
00 | 59 | 05
Бечеј (В)
Бечеј (В)
СВА
СП
Блаце
Бачко
Петрово Село
Придворица
СП
Богатић
Бадовинци
ПС
Бојник
Славник
ПС
Босилеград
Црноштица
СП
Ваљево
Велика Плана
Ваљево
Доња
Ливадица
СП
Велика Плана
Лозовик
56 Храст сладун
СП
Велика Плана
Копоринска
коса
57 Стабло храста
лужњака у селу Црна
Бара
58 Ботанички локалитет
степске вегетације
Чарнок
59 Бела топола у
СП
Власотинце
Црна Бара
ПС
Врбас (В)
Бачко Добро
Поље
ПС
Врбас (В)
Савино Село
51 Стабло храста
лужњака у селу
Славнику
52 Стабло црног бора у
Петковској махали
села Црноштице
53 Сва орахова стабла
54 Стабло храста
лужњака Радојковића
раст
55 Група стабала —
Лозовик
ПС
ПС
00 | 11 | 52 ЈП Србијашуме,
Београд
00 | 04 | 81 Милован Јакшић,
Бадовинци
00 | 07 | 06 ЈПК Милош
Митровић, Велика
Плана
Српска православна
црква на општини
Лозовик
00 | 02 | 83 ЈПК Милош
Митровић, Велика
Плана
00 | 05 | 14 МЗ Црна Бара
03 | 21 | 83
Савином селу
60 Буква Прозорац
СП
Врњачка Бања
Грачац
61 Стабло храста
лужњака Вранеши
СП
Врњачка Бања
Вранеши
62 Црни бор у парку
Врњачке Бање
СП
Врњачка Бања
Врњачка
Бања
63 Група стабала Пет
храстова
СП
Врњачка Бања
Врњачка
Бања
64 Два стабла храста
лужњака Врњци
СП
Врњачка Бања
Врњци
65 Стража
СП
Вршац (В)
Стража
00 | 12 | 56 ЈП Бели Извор,
Врњачка Бања
00 | 09 | 62 ЈП за газдовање
заштитним шумама
и обављање и развој
комуналне
делатности Бели
извор, Врњачка
Бања
00 | 02 | 50 ЈП за газдовање
заштитним шумама
и обављање и развој
комуналне
делатности Бели
извор, Врњачка
Бања
00 | 10 | 75 ЈП за газдовање
заштитним шумама
и обављање и развој
комуналне
делатности Бели
извор, Врњачка
Бања
00 | 07 | 60 ЈП за газдовање
заштитним шумама
и обављање и развој
комуналне
делатности Бели
извор, Врњачка
Бања
67 | 60 | 65 ЈП за изградњу,
развој и уређење
града и подручја
општине Вршац
66 Стари парк у
Влајковцу
67 Вршачки парк
68 Берначков хербар
69 Крупнолисна липа
70 Дрворед дудова бр. 1
(Вршац-Стража)
71 Дрворед дудова бр. 2
(Загајица-Избиште)
72 Дрворед дудова бр. 3
(Избиште-Уљма)
73 Стабло храста цера
СП
Вршац (В)
Влајковац
СВА
ПС
ПС
Вршац (В)
Вршац (В)
Вршац (В)
ПС
Вршац (В)
ПС
Вршац (В)
ПС
Вршац (В)
Вршац
Вршац
Велико
Средиште
Вршац,
Стража
Загајица,
Избиште
Избиште,
Уљма
Доња Црнућа
СП
Горњи
Милановац
СП
Горњи
Милановац
Синошевићи
ПС
Дечане (КиМ)
Вокша
ПС
ПС
Дечани (КиМ)
Дечани (КиМ)
Истинићи
Истинићи
ПС
Жабари
Породин
ПС
Зрењанин (В)
Зрењанин
СП
Зрењанин (В)
Зрењанин I
СП
Зрењанин (В)
Зрењанин I
74 Стабло храста
лужњака Стражев
75 Стабло питомог
кестена
76 Стабло липе Тебреја
77 Група стабала липе
Истинићи
78 Стабло храста
лужњака познато под
именом „Породински
запис“
79 Стабло низинског
бреста
80 Жупанијски парк у
Зрењанину
81 Храст лужњак у
Зрењанину
„Варош“, Вршац
04 | 72 | 08 Ресторан Језеро,
Влајковац
05 | 92 | 38
00 | 04 | 00 Музеј рудничкотаковског краја,
Горњи Милановац
00 | 05 | 31 Музеј рудничкотаковског краја,
Горњи Милановац
01 | 13 | 00 ЈКП Чистоћа и
зеленило, Зрењанин
00 | 02 | 96 ЈКП Чистоћа и
зеленило, Зрењанин
82 Бели дуд у Белом
Блату
83 Група од 8 стабала
цера
84 Оскоруша
СП
Зрењанин (В)
Зрењанин I
ПС
Ивањица
ПС
Ириг (В)
Бедина
Варош
Ириг
85 Парк Учитељске
школе — Јагодина
СП
Јагодина
Јагодина
86 Градски парк Ђурђево
брдо
СП
Јагодина
Јагодина
87 Храст Коче капетана
СП
Јагодина
Кочино село
Јагодина
Коларе
Кањижа (В)
Кикинда (В)
Хоргош
Кикинда
88 Стабло храста
лужњака Коларе
89 Парк у Хоргошу
90 Парк Бландаш
91 Четири храстова
стабла на два корена у
Лозицама
92 Церово стабло у
Злокућанима
93 Церово стабло у
Доњем Петричу
94 Брестово стабло у
Чабићу
95 Тридесет церових
стабала у селу
ПС
ПС
СП
ПС
Клина (КиМ)
ПС
Клина (КиМ)
Злокућане
ПС
Клина (КиМ)
Доњи Петрич
ПС
Клина (КиМ)
Чабић
ПС
Клина (КиМ)
Берково
00 | 00 | 78 ЈКП Чистоћа и
зеленило, Зрењанин
Офелија Брадић —
Луцнер
01 | 67 | 64 Фонд за заштиту и
унапређење животне
средине општине
Јагодина
05 | 35 | 22 Фонд за заштиту и
унапређење животне
средине општине
Јагодина
00 | 12 | 56 Фонд за заштиту и
унапређење животне
средине општине
Јагодина
02 | 70 | 18
02 | 31 | 89 ЈП Дирекција за
изградњу града,
Кикинда
Берково
96 Клокочевац
СП
Косјерић
Дреновци
СП
Крагујевац
Белошевац
СП
Краљево
Обрва
СП
Краљево
Ратина
СП
Краљево
Жича
СП
Краљево
Церје
СП
Краљево
Ковачи
СП
Краљево
Годачица
Краљево
Каменица
СП
Краљево
Самаила
106 Буковички храст запис
СП
Краљево
Буковица
107 Стабло липе Бела
црква
108 Група стабала Добри
поток
109 Стабло храста
лужњака у месту Бела
Вода
СП
Крупањ
Бела Црква
СП
Крупањ
Липеновићи
СП
Крушевац
Бела Вода
97 Брђанка-дивља
крушка
98 Стабло храста
лужњака Обрва
99 Стабло храста
лужњака
100 Два стабла храста
лужњака код
манастира Жиче
101 Стабло црног бора у
клисури реке Ибар
102 Стабло храста
лужњака у селу
Ковачи
103 Стари храст у
Годачици
104 Стабло горског јавора
(Acer pseudoplatanus)
на планини Гочу
105 Самаилски
крајпуташки храстови
ПС
00 | 64 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
00 | 14 | 60 Лекић Жарко,
Белошевац
00 | 05 | 94 Николић Живко и
Здравко, Обрва
00 | 00 | 28 Чуклић Драгош,
Ратина
00 | 34 | 15 Манастир Жича
00 | 01 | 00 ЈП Србијашуме,
Београд
00 | 04 | 58 Брестовац Милош,
Ковачи
00 | 96 | 77 Милетић Драгиша,
Годачица
00 | 79 | 47 СПЦ Цркв у
Самаилима,
Самаила
00 | 04 | 85 Вукосав Василија
Јевтовић из
Буковице, Краљево
00 | 03 | 14 Библиотека
Политика, Крупањ
00 | 97 | 29 СПЦ Добри поток
Туристичко друштво
Кисељак, Крушевац
110 Стабло храста
лужњака Мала
Врбница
111 Стабло храста
лужњака
112 Група стабала храста
лужњака и цера у
порти цркве Св.
Преображење
113 Храст Цара Лазара
ПС
Крушевац
Мала
Врбница
ПС
Крушевац
Липовац
ПС
Крушевац
Јабланица
Куршумлија
Данковиће
Кучево
Љешница
СП
Лајковац
Врачевић
Плакаоница
СП
Лепосавић
(КиМ)
Лесковац
Богојевце
СП
Лесковац
Кутлеш
119 Стабло оскоруше
СП
Лесковац
Сејаница
120 Стабло храста
лужњака Дебели грм
— Руњани
121 Раданова гора
СП
Лозница
Руњани
СП
Лучани
Гуча
СП
Лучани
СП
Лучани
Доња
Краварица
Доња
СП
114 Стабло храста
лужњака Љешница
115 Храст Врачевић
ПС
116 Комплекс церових
стабала у селу Дубље
117 Богојевачки брест
запис
118 Кутлешки храст запис
ПС
122 Два стабла храста
лужњака Ђурђевак
123 Стабло брезе у Доњој
00 | 16 | 66 Друштво за
неговање традиција
ослободилачких
ратова Србије до
1918. године,
Куршумлија
00 | 34 | 86 ОШ Миле Дубљевић,
Лајковац
00 | 05 | 16 Медицински центар,
Лесковац
00 | 04 | 75 Хранислав
Стефановић, Кутлеш
00 | 02 | 28 Витомир Нешић,
Сејаница
00 | 06 | 15 ЈП Град, Лозница
01 | 27 | 34 Ивановић Ранислав,
Гуча
00 | 10 | 45 Еколошко друштво
Драгачево, Гуча
00 | 01 | 70 Еколошко друштво
Краварици
124 Стабло липе у Гучи
СП
Лучани
Краварица
Гуча
125 Стабло дрена у
Губеревцима
126 Стабло липе у
Пшанику
127 Стабло храста
сладуна у
Властељицама
128 Стабло липе у Каони
СП
Лучани
Губеревци
СП
Лучани
Пшаник
СП
Лучани
Властељице
СП
Лучани
Каоне
129 Стабло дрена у Вичи
СП
Лучани
Вича
130 Стабло клена у Вичи
СП
Лучани
Вича
131 Храст Дићи
СП
Љиг
Дићи
СП
Ниш
Ниш
Каменица
Ново Село
00 | 00 | 66 Еколошко друштво
Драгачево, Гуча
00 | 00 | 30 Еколошко друштво
Драгачево, Гуча
00 | 00 | 20 Еколошко друштво
Драгачево, Гуча
00 | 04 | 02 Милош Сретеновић,
Дићи
19 | 65 | 00
00 | 06 | 60 ЈКП Медиана, Ниш
СП
Ниш
Медошевац
00 | 03 | 17 ЈКП Медиана, Ниш
СП
Ниш
Доња Трнава
00 | 04 | 69 ЈКП Медиана, Ниш
СП
СП
Ниш
Ниш
Доња Трнава
Пасјача
00 | 02 | 30 ЈКП Медиана, Ниш
00 | 04 | 71 ЈКП Медиана, Ниш
СП
СП
Ниш
Ниш
Лесковик
Доња Трнава
00 | 04 | 56 ЈКП Медиана, Ниш
00 | 06 | 67 ЈКП Медиана, Ниш
Ниш
Горњи
Матејевац
132 Каменички вис I
133 Новоселски брест
запис
134 Дуд запис у
Медошевцу
135 Павловићев храст у
Доњој Трнави
136 Рајковићев храст
137 Храст запис код
Бањичког језера
138 Цер запис у Лесковику
139 Храст лужњак у Доњој
Трнави
140 Стабло бреста
познато под именом
„Ајкин брест“
ПШ
ПС
Драгачево, Гуча
00 | 47 | 99 Еколошко друштво
Драгачево, Гуча
00 | 00 | 17 Еколошко друштво
Драгачево, Гуча
00 | 01 | 18 Еколошко друштво
Драгачево, Гуча
00 | 05 | 90 Еколошко друштво
Драгачево, Гуча
Никола (Видојко)
Илић, Горњи
Матејевац
141 Бели дуд у Нишкој
Бањи
142 Запис у Лесковику
СП
Нишка Бања
Нишка Бања
00 | 01 | 65 ЈКП Медиана, Ниш
СП
Лесковик
143 Стабло црног бора
Лира
144 Стабло бора мунике у
селу Сениште
145 Група стабала
копривића у Српској
Црњи
146 Храст лужњак у Новој
Црњи
147 Софора у Новој Црњи
148 Храст лужњак у
дворишту црпне
станице код Кумана
149 Парк на имању
Соколац код Новог
Бечеја
150 Стари парк у Новом
Кнежевцу
151 Копривић у центру
Новог Сада
152 Јаворолисни платан у
Новом Саду
153 Амерички платан на
Сајлову
154 Амерички платан у
Футогу
155 Дуд на Ченејском
салашу
156 Бела топола у
Петроварадину
СП
Ниш — Црвени
Крст
Нова Варош
СП
Нова Варош
Сениште
02 | 47 | 00 Благојевић Милан,
Ниш
00 | 00 | 77 ЈП Србијашуме,
Београд
00 | 02 | 16 ЈП Србијашуме,
Београд
00 | 05 | 94
Драглица
ПС
Нова Црња (В)
ПС
Нова Црња (В)
Нова Црња
Нова Црња (В)
Нови Бечеј(В)
Нова Црња
Кумане
СВА
Нови Бечеј(В)
Нови Бечеј
СВА
СП
Нови Кнежевац
(В)
Нови Сад(В)
Нови
Кнежевац
Нови Сад I
СП
Нови Сад (В)
Нови Сад I
СП
Нови Сад (В)
Нови Сад I
СП
Нови Сад (В)
Футог
СП
Нови Сад (В)
Ченеј
СП
Нови Сад (В)
Петроварадин
ПС
СП
00 | 04 | 27 Водопривредно
предузеће Горњи
Банат, Кикинда
05 | 36 | 02
10 | 00 | 61
00 | 03 | 80 ЈКП Зеленило, Нови
Сад
00 | 08 | 31 ЈКП Зеленило, Нови
Сад
00 | 09 | 04 ЈКП Зеленило, Нови
Сад
00 | 07 | 07 ЈКП Зеленило, Нови
Сад
00 | 02 | 27 ЈКП Зеленило, Нови
Сад
00 | 04 | 15 ЈКП Зеленило, Нови
Сад
157 Платан у дворишту
ОШ Милош Црњански
158 Футошки парк
СП
Нови Сад (В)
Нови Сад
СП
Нови Сад (В)
Нови Сад I
159 Дунавски парк
СП
Нови Сад (В)
Нови Сад II
Оџаци (В)
Оџаци
СП
Панчево (В)
Панчево
СП
Панчево (В)
Долово
СП
Петровац
Петровац
Пећ (КиМ)
Захаћ
Пећ (КиМ)
Пећ
160 Мешовити дрворед
платана у Оџацима
161 Кестен Ћурчина у
Панчеву
162 Три стабла белог
јасена код Долова
ПС
163 Два стабла храста
лужњака у Петровцу
164 Стабло бреста у атару
села Захаћ
165 Шам-дуд
ПС
166 Два стабла беле
тополе у шуми Јасенка
167 Бела топола на путу
Пећинци — Попинци
168 Пет стабала храста
ситне границе Голаш
169 Стабло храста
лужњака у к.о. Сопот
170 Парк дворца Јагодић
ПС
Пећинци (В)
Купиново
ПС
Пећинци (В)
Попинци
ПС
Пирот
Осмаково
ПС
Пирот
Сопот
СП
Пландиште (В)
Стари Лец
СП
Пландиште (В)
Хајдучица
СП
Пландиште (В)
Велики гај
171 Парк дворца у
Хајдучици
172 Стари парк у Великом
СП
00 | 00 | 23 ЈКП Зеленило, Нови
Сад
08 | 13 | 06 ЈКП Зеленило, Нови
Сад
12 | 26 | 59 ЈКП Зеленило, Нови
Сад
00 | 12 | 75
00 | 02 | 14 ЈКП Зеленило,
Панчево
00 | 10 | 43 Друштвени фонд
грађевинског
земљишта и путева
општине Панчево
00 | 11 | 75 Комунално јавно
предузеће ИЗВОР,
Петровац
00 | 03 | 00 Манастир Пећка
Патријаршија
00 | 05 | 00
08 | 64 | 20 ДП Трудбеник,
Јагодић
05 | 72 | 39 ПДП Хајдучица,
Хајдучица
06 | 67 | 16 СТУР Гинко
гају
173 Стабло јасике
174 Стабло цера у селу
Доња Дубница —
Кнежевић Махала
175 Стабло цера у селу
Добратин, на месту
званом Бумелит
176 Стабло цера у селу
Палатна, на месту
званом Мургулска река
177 Стабла тополе у селу
Орлане, на месту
званом Љугу и
Махмутит
178 Група стабала
Љубичево
179 Висибаба — стабла
лужњака
180 Стабло храста
лужњака Љутице
181 Стабло храста
лужњака -Беле воде
182 Стабло храста цера
Почеча
183 Група од пет стабала
храста лужњака —
Драгановац
184 Стабло платана на
Марашу
185 Стабло храста
лужњака-Јованов
храст запис
186 Стабло цера-
СП
Подујево (КиМ)
Бајчина
ПС
Подујево (КиМ)
Доња
Дубница
ПС
Подујево (КиМ)
Добратин
ПС
Подујево (КиМ)
Палатна
ПС
Подујево (КиМ)
Орлане
ПС
Пожаревац
Љубичево
СП
Пожега
Висибаба
СП
Пожега
Тврдићи
СП
Пожега
Глумач
СП
Пожега
Горобиље
ПС
Пожега
Расна
ПС
Призрен (КиМ)
Призрен
СП
Прокупље
Горњи
Статовац
СП
Прокупље
Здравиње
00 | 04 | 90 Рустен Шабан,
Бајчина
00 | 11 | 05 ЈП Дирекција за
изградњу, Пожега
00 | 05 | 10 ЈП Србијашуме,
Београд
00 | 05 | 31 ЈП Србијашуме,
Београд
00 | 04 | 52 ЈП Србијашуме,
Београд
00 | 03 | 36 Миленковић
Југослав, Горњи
Статовац
00 | 05 | 04 Илић Станоје,
Здравињски цер запис
187 Стабло ораха
СП
Прокупље
Велика Плана
188 Парк дворца у Конаку
СП
Сечањ (В)
Конак
189 Храст лужњак —
Смедерево
190 Стабло храста
лужњака Долово
СП
Смедерево
Раља
СП
Смедерево
Михајловац
Смедерево
Липе
СП
Смедерево
Смедерево
СП
Смедерево
Шалинац
СП
Смедерево
Смедерево
Сомбор (В)
Сремски
Карловци (В)
Сремски
Карловци (В)
Сремски
Карловци (В)
Сремски
Карловци (В)
Алекса
Шантић
Сремски
Карловци
Сремски
Карловци
Сремски
Карловци
Сремски
Карловци
Сремски
Карловци (В)
Сремски
Карловци
191 Стабло храста
лужњака у селу Липе
192 Стабло Карађорђев
дуд
193 Шалиначки луг
194 Стабло храста
лужњака Платнара
195 Парк-арборетум
„Алекса Шантић“
196 Платан у Сремским
Карловцима
197 Црни дуд у Сремским
Карловцима
198 Шимшир у Сремским
Карловцима
199 Дивљи кестен у
Сремским Карловцима
200 Два стабла тисе у
дворишту Карловачке
гимназије
ПС
СВА
СП
СП
СП
СП
СП
Здравиње
00 | 06 | 09 ЈП Србијашуме,
Београд
02 | 02 | 75 ОШ Вук Караџић,
Конак
00 | 03 | 10 Сартид 1913,
Смедерево
00 | 04 | 15 Пољопривредни
комбинат Годомин,
Смедерево
ЈКП Смедерево
19 | 21 | 51 Удружење за
неговање прродне и
културне баштине
Храст, Смедерево
00 | 03 | 50 ЈКП Комуналац,
Смедерево
00 | 00 | 38
00 | 16 | 23 СПЦ, Сремски
Карловци
00 | 00 | 38 Месна заједница
Сремски Карловци
00 | 02 | 40 Мециг Цветко,
Сремски Карловци
00 | 03 | 46 Живановић
Боривоје, Сремски
Карловци
00 | 02 | 60 Гимназија Бранко
Радичевић, Сремски
Карловци
201 Тиса у парку
патријаршијског двора
СП
Сремски
Карловци (В)
Патријаршијск
и двор
202 Бела топола крај
Стражиловског потока
203 Природњачка збирка
Андреје Волнија
204 Парк „Дворска башта“
СП
Сремски
Карловци (В)
Сремски
Карловци (В)
Сремски
Карловци (В)
Сремска
Митровица (В)
Стара Пазова
(В)
Суботица (В)
Сремски
Карловци
Сремски
Карловци
Сремски
Карловци
Сремска
Митровица
Стари
Бановци
Доњи Град
205 Дрворед платана у
Сремској Митровици
206 Бела топола код Старе
Пазове
207 Два стабла тисе у
Суботици
208 Парк шума „Братство
Јединство“ код места
званог Рахаване
209 Стари парк у Темерину
210 Бели дуд у
Гардиновцима
211 Стабло храста
китњака Дебела
граница
212 Стабло диволеске или
мечје леске
213 Мечје леске на тру
Светог Саве — Ужице
214 Бор Цара Душана
215 Стабло мунике у селу
Горње Неродимље
216 Три стабла црног бора
ПС
ПС
ПС
СП
СП
ПШ
Сува Река
(КиМ)
ПС
06 | 97 | 00
00 | 08 | 03 ЈКП Чистоћа, Стара
Пазова
00 | 02 | 40 ЈКП Чистоћа и
зеленило, Суботица
20 | 25 | 83
СП
Темерин (В)
Темерин
СП
Тител (В)
Гардиновци
СП
Ужице
Рибашевина
Ужице
Ужице
СП
Ужице
Ужице
00 | 03 | 65 ЈКП Биоктош, Ужице
СП
Урошевац
(КиМ)
Урошевац
(КиМ)
Чајетина
Горње
Неродимље
Горње
Неродимље
Доброселица
00 | 01 | 77 СПЦ у селу Горње
Неродимље
ПС
ПС
00 | 02 | 27 Српска
патријаршија,
Сремски Карловци
00 | 07 | 07 ВДП Шајкашка,
Сремски Карловци
03 | 77 | 72 ЈКП Темерин,
Темерин
00 | 01 | 77 Ђурђев Војислав,
Гардиновци
00 | 01 | 13 ЈП Србијашуме,
Београд
— Доброселица
217 Стабло оскоруше у
селу Прислоници
218 Гојковића липа
ПС
219 Фикус — Чачак
220 Стари парк у Чоки
221 Липа у Шапцу
222 Састојина старих
славонских храстова
— Смогва
223 Липа код цркве Св.
Петке
224 Бела топола у
Кукујевцима
225 Два стабла храста
лужњака у Гибарцу
Шума Кошутњак —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Арборетум Шумарског
факултета — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Миљачковачка шума
— покренут поступак
доношења акта о
заштити
Шумати шумар —
покренут поступак
доношења акта о
Чачак
Прислонице
СП
Чачак
Горња Трепча
СП
СП
Чачак
Чока (В)
Чачак
Чока
СП
Шабац
Шид (В)
Шабац
Моровићке
шуме
СП
Шид (В)
Беркасово
00 | 04 | 62 ЈКП Стандард, Шид
СП
Шид (В)
Кукујевци
00 | 05 | 50 ЈКП Стандард, Шид
СП
Шид (В)
Гибарац
00 | 12 | 00 ЈКП Стандард, Шид
СП
Београд
Раковица,
Чукарица
266 | 99 | 88
СП
Београд
Чукарица
06 | 69 | 62
СП
Београд
Раковица
84 | 71 | 92 ЈП Србијашуме,
Београд
СП
Лучани
Горњи Дубац
00 | 03 | 51
ПС
00 | 01 | 63 ЈКП Градско
зеленило, Чачак
Дом културе, Чачак
05 | 50 | 76 Фонд за изградњу и
развој
инфраструктуре
општине Чока
00 | 02 | 01 ЈКП општине Шабац
заштити
Каменички парк —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
„Свети бор“ на Каменој
Гори — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Група стабала храста
лужњака на
Камаришту —
проглашење заштите у
поступку
Паркови Врњачке
Бање — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Храст запис царице
Милице — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Храст Расина —
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Храст сладун — Тулеж
— покренут поступак
доношења акта о
заштити
Парк у Матарушкој
Бањи — покренут
поступак доношења
акта о заштити
Стабла Чачка —
СП
Нови Сад (В)
Сремска
Каменица
33 | 65 | 15
СП
Пријепоље
Камена Гора
00 | 02 | 59
СП
Оџаци (В)
Каравуково
16 | 44 | 70
СП
Врњачка Бања
Врњачка
Бања
22 | 64 | 41
СП
Крушевац
Модрица
00 | 04 | 97
СП
Крушевац
Паруновац
00 | 05 | 31
СП
Аранђеловац
Тулеж
02 | 05 | 00
СП
Матарушка
Бања
Матарушка
Бања
09 | 36 | 29
СП
Чачак
Јежевица,
00 | 19 | 34
покренут поступак
доношења акта о
заштити
Стабло храста
лужњака — покренут
поступак доношења
акта о заштити
СП
Коцељева
Доња
Горевеница,
Слатина,
Чачак,
Мрчојевци,
Рошци
Брдарица
00 | 02 | 01
Download

Регистар заштићених природних добара