СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година XLIII Број 3
ПОЖАРЕВАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
1
На основу члана 6. тачка 1) и 8. Закона о фи­нан­
си­ра­њу локалне самоуправе (Службени гласник Ре­
пу­бли­ке Србије, број 62/06), члана 11.и 38б За­ко­на
о порезима на имовину („Службени гласник Ре­пу­
блике Србије“ број 26/01, 80/02,135/04, 61/07, 101/10
и 24/11) и члана 14. тачке 4) и члана 27. став 1. тачке 3) Статута града Пожаревац („Службени глас­ник
града Пожаревац“ број 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одр­
жа­ној 10.05.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на имовину (осим пореза на пренос апсолутних
права и пореза на наслеђе и поклоне) за 2011. годину, на територији Града Пожаревца.
Члан 2.
Обвезник пореза на имовину на права из члана
2.ове одлуке је правно и физичко лице које је ималац тих права на непокретности која се налазе на
територији града Пожаревца.
Члан 3.
(1) Стопе пореза на имовину из члана 2. ове одлуке износе:
1) на права на непокретности пореског об­вез­
ника који води пословне књиге - 0,40%)
2) на права на земљишту код обвезника
ко­ји не води пословне књиге - 0,30%
3) на права на непокретности пореског об­
вез­ника који не води пословне књиге:
На пореску основицу
(1) До 10.000.000,00 динара
(2) Од 10.000.001,00 до 25.000.000,00 динара
(3) Од 25.000.001,00 до 50.000.000,00 динара
(4) Преко 50.000.000,00 динара
(2) Порез на имовину утврђује се за календарску годину.
Број 3 - Страна 1
10.05.2011.
Члан 4.
(1) Порез на имовину плаћа се у новцу на
уплатни рачун локалних јавних прихода.
(2) Уплатни рачун за уплату пореза на имовину,
про­пи­сан је Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна („Службени
гласник РС“, бр. 20/07, 25/07, 37/07, 63/07,
25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09,
11/10, 31/10, 40/10, 101/10 и 10/11).
Члан 5.
У погледу начина одређивања пореског об­вез­
ника, пореске основице, настанка пореске оба­ве­зе,
ослобађања, утврђивања, контроле и наплате по­ре­за
примењују се одредбе Закона о порезима на имо­ви­
ну, Закона о пореском поступку и пореској ад­ми­ни­
страцији и Закона о општем управном поступку.
Члан 6.
За утврђивање, контролу и наплату пореза на
имовину, као и за утврђивање форме и садржине
пореске пријаве надлежно је Одељење за послове
локалне пореске администрације Градске управе
града Пожаревца.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­
ревца“, а примењиваће се од 01.01.2011.годи­не.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
ва­жи Одлука о стопама пореза на имовину („Служ­
бе­ни гласник града Пожаревца“, бр. 05/08).
У Пожаревцу, 10.05.2011.год.
Број: 01-06-52/4
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Плаћа се на име пореза
0,30%
Порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко
10.000.000,00 динара
Порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко
25.000.000,00 динара
Порез из подтачке (3) + 2,0% на износ преко
50.000.000,00 динара
Страна 2 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о ло­калној самоуправи („Службени гласник Ре­
пу­бли­ке Србије“ бр. 129/07), чланa 4. Закона о
јавним службама (Службени гласник Републике
Србије, бр. 42/91,71/94 79/05), члана 30. став 1. За­
кона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09), члана 8. став
1. Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник РС“ 18/10), члана 27. став 1.
тачка 8. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 9/09– пречишћени текст)
Скупштина града Пожаревца, на седници одр­
жа­ној 10.05.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ O ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ
ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ У ПОЖАРЕВЦУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о ос­
ни­вању Ус­та­нове за предшколско васпитање и об­
ра­зовање деце Де­чи­ји вртић „Љубица Вребалов“ у
По­жа­ревцу, мења се назив Одлуке о оснивању Ус­
та­нове за предшколско вас­пи­та­ње и образовање деце Дечији вртић „Љубица Вре­ба­лов“ Пожаревац
(„Службени гласник града По­жарев­ца бр.3/09 - пре­
чиш­ћен текст), у даљем тексту: Одлука, тако да гласи:
„Одлука о оснивању Предшколске установе
„Љу­би­ца Вребалов“ Пожаревац“.
Члан 2.
У члану 1.Одлуке о оснивању установе за предшколско васпитање и образовање деце Дечији
вртић „Љубица Вребалов“ Пожаревац („Службени
гласник града Пожаревца бр.3/09 - пречишћен
текст) (у даљем тексту: Одлука), после речи: „ради“, речи: „обезбеђивања остваривања права утвр­
ђе­ним законом и остаривања другог законом
утвр­­ђе­­ног интереса у области друштвене бриге о
де­ци“ за­ме­њују се речима: „обављања предшколског образовања и васпитања“.
У истом члану после речи „оснива“, речи: „Ус­
та­но­ву Дечији вртић у Пожаревцу“, којој пове­ра­ва
вршење делатности друштвене бриге о деци“ за­ме­
њују се речима: „Предшколску установу „Љу­би­ца
Вре­балов“ Пожаревац.
У члану 1. Одлуке, после става 1. додаје се нови
став 2. који гласи:
10.05.2011.
„Седиште оснивача је у Пожаревцу, улица Дрин­
ска бр. 2.“
Члан 3.
У члану 2. став 1. Одлуке после речи: „под називом:“, речи: „Установа за предшколско васпитање и
об­ра­­зо­вање деце - Дечији вртић“ Љубица Вребалов
„за­­ме­њују се речима: Предшколска установа „Љу­
би­­ца Вребалов“.
У члану 2. став 2. после речи: „у Пожаревцу“
ре­чи“ улица Загорска број 5“ замењују се речима:
„улица Вука Караџића број 1.“
Члан 4.
У члану 3. став 1. Одлуке речи: „Установа за
пред­­школско васпитање и образовање Дечији вр­
тић“ Љу­бица Вребалов у Пожаревцу „замењују се
ре­чима: „Предшколска установа „Љубица Вре­ба­
лов“ Пожаревац“.
У члану 3. после става 2. додаје се нови став 3.
који гласи:
„Од­лу­ку о промени назива или седишта установе до­но­си орган управљања уз сагласност Ми­ни­
стар­ства“.
У члану 3. после става 3. додаје се нови став 4.
ко­ји гласи:
Ус­та­нова се уписује у регистар који води Мини­
стар­ство надлежно за послове образовања.
Члан 5.
Члан 4.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 4.
Установа има печат и штамбиљ.
Изглед и садржај печата и штамбиља утврђује
се Статутом Установе.“
Члан 6.
Члан 5.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 5.
Делатност установе је:
85–10. предшколско образовање
88.91 делатност дневне бриге о деци
Делатност установе не може се мењати без сагласности оснивача.“
Члан 7.
Члан 6.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 6.
Имовину Установе чине непокретне и покретне
ствари и друга средства која Установа користи као
основна средства и опрему у обављању своје делатности.
Имовина која припада Установи је имовина града Пожаревца и иста се не може отуђити нити дати
у закуп без сагласности оснивача.“
Члан 8.
Члан 7.Одлуке, мења се и гласи:
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
„Члан 7.
Средства за обављање делатности Установе
обезбеђују се:
-- из буџета Републике
-- из буџета града Пожаревца
-- непосредно од корисника – родитеља
-- из донација
-- од спонзора
-- из других извора у складу са законом.“
Члан 9.
Члан 8.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 8.
Скупштина Града у складу са законом:
-- даје сагласност на Статут Установе;
-- даје сагласност на статусне промене Установе;
-- именује и разрешава чланове Управног одбора;
-- предузима мере којима се обезбеђују услови
да Установа обавља своју делатност;
-- утврђује минимум процеса рада за време
штрајка запослених у Установи;
-- начин и услове регресирања трошкова боравка деце;
-- даје сагласност на Годишњи програм рада;
-- даје сагласност на годишњи извештај о раду;
-- утврђује цену услуга Установе
-- врши и друге послове у складу са Законом.“
Члан 10.
Члан 9.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 9.
Градско веће града Пожаревца:
-- даје сагласност на Правилник о начину, кри­
тери­ју­мима и поступку пријема деце у Ус­та­но­
ву који доноси управни одбор;
-- даје сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији радних места Установе
-- врши и друге послове у складу са Законом и
актима Скупштине Града.“
II ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 11.
Члан 10.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 10.
Установа има органе управљања, руковођења,
стручне и саветодавне органе.
Органи установе су: управни одбор, директор,
васпитно образовно веће и стручни активи.
Васпитно образовно веће и стручни активи су
стручни органи а савет родитеља саветодавни орган установе у складу са законом и статутом.“
Члан 12.
Члан 11.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 11.
Орган управљања је управни одбор.
Број 3 - Страна 3
Управни одбор установе именује и разрешава
оснивач, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова управног одбора.
Управни одбор има девет чланова и то три представника оснивача, три представника из реда запослених у Установи и три представника родитеља.
Представници запослених и родитеља предлажу се на начин предвиђен Законом и Статутом
Установе.
Чланови Управног одбора именују се на период
од четири године.“
Члан 13.
Члан 12.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 12.
Управни одбор:
-- доноси Статут, правила понашања у Установи и
друге опште акте;
-- доноси предшколски програм васпитања и об­ра­
зо­вања, годишњи програм рада установе, раз­вој­ни
план и усваја извештаје о њиховом ос­тва­ри­ва­њу;
-- Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета републике,
-- доноси финансијски план Установе,
-- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,
из­веш­тај о извођењу екскурзија односно наставе у
при­роди
-- расписује конкурс и бира директора
-- разматра задатке образовања и васпитања и пре­ду­
зи­ма мере за побољшање услова рада и остваривање
образовно – васпитног рада
-- одлучује по жалби, односно приговору на ре­ше­
ње директора
-- одлучује о коришћењу средстава у складу са законом
-- обавља и друге послове у складу са законом овом
одлуком и статутом.“
Члан 14.
Члан 13.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 13.
Директор руководи радом установе.
Директора установе бира управни одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу
васпитно-образовног већа, на начин и по поступку
прописаним Статутом и прибављеној сагласности
министарства.“
Члан 15.
Члан 14.Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 14.
Директор:
-- одговоран је за законитост рада и за ус­
пеш­­но обављање делатности установе
-- Заступа Установу, организује и води по­сло­
ва­ње Установе,
-- обавља и друге послове утврђене законом,
овом Одлуком и Статутом.“
Страна 4 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
У члану 15. Одлуке, после речи: „примењују се“
речи: „прописи о запосленим у државним органима“ замењују се речима: „прописи о запосленим у
јавним службама“.
Члан 17.
Чланови: 16, 17, 18. и 19. Одлуке остају не­из­ме­
ње­ни.
Члан 18.
9/09), у члану 24. став. 1. после речи: „Комунална
инс­­пек­­ци­ја“, додају се речи: „и Комунална поли­ци­ја.“
Члан 2.
У члану 24. став 2. после речи: „Комуналној ин­
с­пек­ци­ји“, додају се речи: „и Комуналној по­ли­ци­
ји.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­
рев­ца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Чланови 20. и 21. се бришу.
Члан 19.
Члан 20.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број: 01-06-52/9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
3
На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 1.
тачка 16) Закона о локалној самоуправи („Служ­бе­
ни гласник РС“, бр. 129/07), члана 9. став 1. тачка
1) и 2) Закона о комуналној полицији („Службени
глас­ник РС“, бр. 51/09), члана 14. став 1. тачка
25) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града По­
жа­рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“
бр. 9/09 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца, на седници одржаној 10.05.2011.године, донела је
ОДЛУКУ
о допунaма Одлуке о радном времену
у трговини, угоститељству, туризму,
занатству и другим услужним делатностима
на територији Града Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о радном времену у трговини, уго­
сти­­тељ­­ству, туризму, занатству и другим услужним де­­латностима на територији Града Пожаревца
(„Служ­бе­ни гласник града Пожаревца“, бр. 4/09 и
Број: 01-06-52/10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди и
об­ја­ви пречишћен текст Одлуке о оснивању Ус­та­
но­ве за предшколско васпитање и образовање деце Дечији вртић „Љубица Вребалов“ у По­жа­рев­цу.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања, у
„Службеном гласнику града Пожаревца.“.
10.05.2011.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
4
На основу члана 20. става 1. тачке 10) и члана 24. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 27. става 1. тачке 6) и 16) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
број 9/09-пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници одржаној 10.05.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о утврђивању висине
закупа за пословни простор
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине закупа за пословни простор („Службени гласник града
Пожаревца“ број 4/09), члан 6. мења се и гласи:
„Члан 6.
У циљу обезбеђења благовременог измирења закупнине и трошкова на име утрошене електричне
енергије, комуналних услуга и других трошкова за
време коришћења пословног простора, закупац се
обавезује да у моменту закључења уговора о закупу
пословног простора, закуподавцу уплати као депозит средства у висини од 3 (три) месечне излицитиране закупнине.
Закупац је дужан да за време трајања уговора
о закупу пословног простора закуподавцу месечно доставља доказе о извршеној уплати закупнине
и трошкова на име утрошене електричне енергије,
комуналних услуга и других трошкова.
У случају да закупац не измирује редовно и благовремено закупнину и трошкове на име утрошка
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
електричне енергије, комуналних услуга и других
трошкова, ова потраживања намириће се из депозита.
У случају да закупац дуже од 2 (два) месеца не
пла­ћа закупнину и остале трошкове за време ко­
риш­ћење пословног простора, то ће бити основ за
раскид уговора о закупу пословног простора.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­
рев­ца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број: 01-06-52/11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
Број 3 - Страна 5
1562/2, 1562/1, 1567, 1566, 1568/2, 1568/1, 1569,
1570, 1656/2, 1657/2, 1657/1, 1656/1, 1658, 1655,
1654/1, 1652, 1651, 1650, 1648, 1649, 1647/1, 1666/3,
1666/1, 1666/2, 1669/2, 1669/1, 1668/2, 1667/1,
1667/2, 1665/1, 1665/2, 1663/1, 1663/2, 1688, 1654/2,
1653, 1654/4, 1654/3, 1672, 1670, 1671, 1674/1, 1673,
1674/2, 1675, 1659, 1662/2, 1660, 1718, 1662/1,
1719/2, 1719/4, 1719/1, 1719/3, 1720, 1676, 1721/1,
1721/2, 1722/8, 1722/7, 1722/6, 1722/2, 1722/1,
1722/3, 1722/4, 1722/5, 1723/1, 1723/2, 1724, 1725,
1726, 1678, 1680, 1681/4, 1681/3, 1681/5, 1681/6,
1681/2, 1681/7, 1727, 1728, 1729/1 и 1729/2, све КО
По­жа­ревац.
Планом су обухваћени и делови катастарских
парцела број 1687, 1690, 1737, 1681/1,1646/2, 1356,
1739, 1730/1, 1752/1, 1753/1, 1631, 1754, 1751/1,
1634/3, 1634/2 и 10048/1, све КО Пожаревац.
Укупна површина обухвата Плана је 4,95 ха.
Члан 5.
Саставни делови ове одлуке су:
5
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 и 24/11) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута
гра­да Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), Скуп­
шти­на града Пожаревца на седници одржаној
10.05.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „БЛОК БРАНИЧЕВСКЕ
УЛИЦЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне ре­гу­
ла­ци­је „Блок Браничевске улице“ у Пожаревцу (у
даљем тексту План).
Члан 2.
План је израдило Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“.
Члан 3.
Циљ израде Плана је утврђивање услова за уре­
ђе­ње простора и изградњу објеката у пос­то­је­ћем
урбаном ткиву у складу са Генералним планом
Пожаревца.
Члан 4.
Границе планског подручја представљају улице
Моше Пијаде, Кнез Милошев Венац, Браничевска
и Доситејева у Пожаревцу.
Планом су обухваћене катастарске парцеле
број 1686, 1560/1, 1560/2, 1563, 1561, 1564, 1565,
СВЕСКА 1 - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУ­ЛА­
ЦИ­ЈЕ „БЛОК БРАНИЧЕВСКЕ УЛИЦЕ“
У ПОЖАРЕВЦУ
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
1. Повод и циљ израде плана
2. Правни и плански основ за израду плана
3. Основа за израду плана
4. Циљ израде плана-извод из концепта плана
5. Графички прилог усвојеног концепта планаизвод
II ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. Намена и начин коришћења земљишта
2. Карактеристичне целине и зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама
3. Општа правила уређења
4. Урбанистички услови за јавне површине
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. Општа правила грађења
2. Правила грађења за целину А
3. Правила грађења за целину А1
4. Правила грађења за целину А2
5. Правила грађења за целину Б
6. Правила грађења за целину Б1
7. Правила грађења за целину Б1.1
8. Правила грађења за целину Б2
9. Правила грађења за целину Б3
Страна 6 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
10. Посебни услови
11. Етапна реализација
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
ПРИЛОЗИ
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
СВЕСКА 2
1. Скупштинска одлука
2. Извештаји Комисије за планове града По­жа­
рев­ца
3. Решење о неприступању изради Извештаја
о стра­теш­кој процени утицаја на животну сре­ди­ну Плана детаљне регулације „Блок
Бра­ни­чев­ске улице“ у Пожаревцу број 04–
350–390/2010 од 11.11.2010. године.
СВЕСКА 3
1. Координате детаљних тачака
2. Фактичко стање
3. Катастарско стање
СВЕСКА 4
1.Услови јавних предузећа
СВЕСКА 5
1. Преписи поседовних листова
СВЕСКА 6
1. Власнички листови
КОПИЈА ПЛАНА ИЗДАТА ОД РГЗ
СИТУАЦИОНИ ПЛАН У АНАЛОГНОМ
ОБЛИКУ
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­
рев­ца “.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
10.05.2011.
Број: 01-06-52/12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
6
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„БЛОКА БРАНИЧЕВСКЕ УЛИЦЕ“
У ПОЖАРЕВЦУ
l ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
Повод за приступање изради Плана је ини­ци­
ја­ти­ва Градске управе града Пожаревца са циљем
да се разграничи грађевинско земљиште у јавној
својини од грађевинског земљишта за друге намене, дају услови прикључења нових објеката
на мрежу комуналне инфраструктуре, дају правила уређења и изградње, са крајњим циљем да
све планиране интервенције буду у функцији
подизања квалитета овог простора и афирмације
свих његових потенцијала, тј. стварање планске могућности за изградњу стамбених и пословних садржаја, трансформацијом постојећег ткива
ниске изградње у тип отвореног блока са већом
спратношћу и редефинисање решење паркирања и
гаражирања.
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА
ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду плана:
-- Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. РС бр.
72/09),
-- Правилник о садржини, начину и поступку
из­раде планских докумената (СЛ. гл. РС бр.
31/10)
-- Правилник о изменама и допунама Пра­вил­
ни­ка о садржини, начину и поступку израде
план­ских докумената (СЛ. гл. РС бр. 69/10)
-- Правилник о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, дос­тав­
ља­ња, архивирања, умножавања и уступања
урбанистичког плана уз накнаду (СЛ. гл. РС
бр. 75/03)
-- Одлука о изради плана детаљне регулације
Бло­ка Браничевске улице у Пожаревцу (Сл. гл.
гра­да Пожаревца бр.7/2009 од 25.09.2009.)
Пла­нски основ за израду плана:
-- Генерални план Пожаревца 2025 (Сл. гл. општине Пожаревац бр. 2/2007 од 14.06.2007.)
3. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
3.1. Граница и површина простора
обухваћеног планом
Планом је обухваћено подручје између улица
Бра­ни­чев­ске, Кнез Милошев Венац, Моше Пи­ја­де
и Доситејеве у Пожаревцу (МЗ „Браћа Ву­јо­вић“).
Укупна површина простора обухваћеног планом
је 4,95 ха.
Гра­ницу плана чини унутрашња регулација
ули­це Мо­ше Пи­јаде и Кнез Милошев Венац, и
спо­љаш­ња регулација улице Доситејеве и Бра­ни­
чев­ске.
Граница плана уцртана је у свим графичким
прилозима овога плана у размери 1:500.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3.2. Катастарске парцеле обухваћене планом
Целе катастарске парцеле:
1686
1666/2
1560/1
1669/2
1560/2
1669/1
1563
1668/2
1561
1667/1
1564
1667/2
1565
1665/1
1562/2
1665/2
1562/1
1663/1
1567
1663/2
1566
1688
1568/2
1654/2
1568/1
1653
1569
1654/4
1570
1654/3
1656/2
1672
1657/2
1670
1657/1
1671
1656/1
1674/1
1658
1673
1655
1674/2
1654/1
1675
1652
1659
1651
1662/2
1650
1660
1648
1718
1649
1662/1
1647/1
1719/2
1666/3
1719/4
1666/1
1719/1
Делови катастарских парцела:
1687
1739
1690
1730/1
1737
1752/1
1681/1
1753/1
1646/2
1631
1356
1719/3
1720
1676
1721/1
1721/2
1722/8
1722/7
1722/6
1722/2
1722/1
1722/3
1722/4
1722/5
1723/1
1723/2
1724
1725
1726
1678
1680
1681/4
1681/3
1681/5
1681/6
1681/2
1681/7
1727
1728
1729/1
1729/2
1754
1751/1
1634/3
1634/2
10048/1
Све катастарске парцеле су у К. О. Пожаревац.
У случају неусаглашености бројева наведених
пар­це­ла из текстуалног и графичког дела елабората, ва­же подаци из оверене (од стране РГЗ) копије
пла­на и гра­фич­ког прилога „План саобраћаја са ни­
ве­ла­ци­јом“.
3.3. Подлоге за израду плана
Предметни план је рађен на следећој подлози:
– Ситуациони план Р 1:500 (дигитална верзија)
4. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА (ЗАКЉУЧЦИ ИЗ
КОНЦЕПТА ПЛАНА)
Циљеви израде плана произилазе из конкретних потреба корисника парцела и захтева грађана
Број 3 - Страна 7
за стварање урбанистичких предуслова за изградњу
и уређење простора обухваћеног планом.
Основни циљеви и задаци плана треба да буду:
-- концепција дугорочног просторног развоја у
складу са стеченим обавезама и постојећим
по­тен­ци­ја­ли­ма;
-- изградња неизграђених (неуређених) простора
планираних за изградњу и проналажење оптималних параметара за нову градњу;
-- обезбеђење простора за развој нових делатности;
-- усклађивање постојећих површина, објеката
супра и инфраструктуре са новопланираним;
-- регулисање саобраћајница и услова за при­
кљу­чи­вање планираних и постојећих об­је­ка­
та, као и редефинисање решења паркирања и
гаражирања;
-- капацитетног снабдевања и регулационог пос­
тав­ља­ња мрежа комуналних инсталација,
ве­за­них за потребе корисника и шире урбанистичке целине;
-- стварање услова за очување и унапређење
животне средине и очување архитектонских
вредности;
-- дефинисање јавног интереса и утврђивање
грађевинског земљишта у јавној својини;
-- успостављање јасне регулације уличне мреже
према рангу саобраћајница.
II ПЛАНСКИ ДЕО
I. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА
ЗЕМЉИШТА
Цело подручје предметног плана је обухваћено
грађевинским реоном.
Земљиште у оквиру граница плана подељено је
на грађевинско земљиште у јавној својини и гра­ђе­
вин­ско земљиште у другим облицима својине.
Јавно грађевинско земљиште је грађевинско
зем­љиш­те на коме су изграђени јавни објекти од
оп­штег интереса и јавне површине, као и зем­љиш­
те намењено у плану за такву изградњу и намену.
Остало грађевинско земљиште је изграђено гра­
ђе­вин­ско земљиште, као и земљиште намењено за
из­град­њу објеката а које није одређено као јавно
грађевинско земљиште, и намењено је за изградњу
објеката становања, пословања, услуга и другог.
Грађевински реон у оквиру обухвата ПДР има
укупну површину од 4,95 ха.
У оквиру гарђевинског реона, грађевинско зем­
љиш­те у јавној својини је на 3,37 ха, а остало гра­
ђе­вин­ско земљиште на 1,58 ха.
1.1. Грађевинско земљиште у јавној својини
Као грађевинско земљиште у јавној својини дефинисане су јавне саобраћајне површине и при-
Страна 8 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
казане на графичком прилогу „План саобраћаја
са нивелацијом“ у Р 1:500, лист бр.3. Такође су
аналитички дефинисане (разграничене) јавне и
остале површине и приказане на графичком прилогу „План разграничења на градско грађевинско
земљиште у јавној својини и другим облицима
својине – са аналитичко-геодетским елементима за
обележавање“ у Р 1:500, лист бр.4.1.
Граница јавног грађевинског земљишта је дефинисана линијама и састоји се из линије постојеће
парцелације и линије новопројектоване (планиране) парцелације. Планирана линија парцелације
је дефинисана тачкама за које су дате координате. Граница јавног грађевинског земљишта служи као линија разграничења два јавна грађевинска
земљишта или разграничења јавног грађевинског
земљишта од осталог земљишта.
На графичком прилогу бр.4. „План раз­гра­ни­че­ња
на градско грађевинско земљиште у јавној сво­ји­ни
и другим облицима својине“, Р 1:500, при­ка­зано је
планирано грађевинско земљиште у јавној сво­ји­ни.
Као грађевинско земљиште у јавној својини дефинисане су јавне саобраћајне површине са инфраструктуром и паркинзима, и то:
– Доситејева улица у пуној ширини регулације,
– Браничевска улица у пуној ширини ре­гула­ци­је,
– Светосавска улица у пуној ширини регулације,
као и
– комерцијални садржаји са паркинг гаражом и
– зелене и пешачке површине
Попис парцела за јавне површине:
Целе катастарске парцеле:
1570
1686
1722/4
1650
1722/5
1568/1
1722/8
1681/6
1568/2
1681/2
1562/1
1722/7
1569
1722/1
1566
1722/3
1567
Делови катастарских парцела:
1560/1
1647/1
1560/2
1666/3
1563
1666/1
1561
1666/2
1564
1669/2
1565
1669/1
1562/2
1668/2
1656/2
1667/1
1657/2
1667/2
1657/1
1665/1
1656/1
1665/2
1658
1663/1
1655
1663/2
1654/1
1688
1652
1654/2
1651
1653
1648
1654/4
1649
1654/3
1672
1673
1674/2
1675
1659
1660
1718
1662/1
1719/2
1719/4
1719/1
1719/3
1720
1676
1721/1
1721/2
1722/6
1722/2
1723/1
1723/2
1724
1725
1726
1678
1680
1681/4
1681/3
1681/5
1727
1728
1729/1
1729/2
1687
1690
1737
1681/1
1739
1730/1
10.05.2011.
1752/1
1753/1
1754
1751/1
1634/3
1634/2
1646/2
1631
10048/1
1356
1.2. Грађевинско земљиште у другим
облицима својине
Као грађевинско земљиште у другим облицима
својине дефинисано је:
– вишепородично становање,
– вишепородично становање са делатностима,
– комерцијални садржаји са становањем,
– комерцијални садржаји и
– блоковске гараже
2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И
ЗОНЕ ПРЕ­МА УРБАНИСТИЧКИМ ПО­
КА­ЗАТЕ­ЉИ­МА И ДРУГИМ КА­РА­КТЕ­
РИС­ТИ­КА­МА
Генералним планом Пожаревца 2025 простор
припада општем градском центру: ужој зони главног градског центра.
Сагледавајући простор у његовој функционалној
и инфраструктурној целовитости, у зависности од
степена изграђености и искоришћености у оквиру
планиране намене, положаја и архитектонике простора подручје обухвата може се поделити на две
урбанистичке зоне:
Урбанистичка зона А – зона тржног центра
„Нови дом“
Ова зона је приказана на графичком прилогу
„Ре­гу­ла­цио­ни план са поделом на просторне целине“ у Р 1:500 – лист број 6.
Задржава се тржни центар „Нови дом“ и планира допуна пратећим садржајима, тј. решавање проблема паркирања.
У оквиру ове зоне издвајају се три просторне
це­ли­не.
Прва просторна целина (А) је већ изграђена.
То је објекат комерцијалног садржаја комбинован
са становањем – тржни центар „Нови дом“. Овај
објекат нема решено паркирање.
Друга целина (А1) је планирана паркинг гара­жа
са ко­мерцијалним садржајима. Улаз у гаражу је из
једносмерне Доситејеве улице, а излаз у једно­смер­
ну Светосавску. Овим би се у многоме допринело
решавању проблема паркирања у блоку, а и самом
центру града.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Трећа целина (А3) је саобраћајно „острво“,
пред­ви­ђе­но планом, на раскрсници улица До­
ситејеве, Светосавске, Миленића Руса и Бра­ни­чев­
ске.
Урбанистичка зона Б – вишепородично
становање са делатностима
Ова зона је подељена на просторне целине у
складу са функционалним и морфолошким карактеристикама и приказана је на графичком прилогу
„Регулациони план са поделом на просторне целине“ у Р 1:500 – лист број 6.
У оквиру ове зоне заступљено је вишепородично становање, вишепородично становање са делатностима, комерцијални садржаји са становањем и
чисто комерцијални садржаји, као и насељски парк.
У оквиру зоне планирано је вишепородично
становање са пословањем, чиме би се заокружила изградња овог блока. Основни облик уређивања
представља „ширење града“, где се мења намена
ослобођених површина, утврђује нова регулација и
парцелација и планира мултифункционална структура у којој ће бити заступљени становање, услуге
и комерцијалне делатности.
У оквиру ове зоне издвајају се пет просторних
целина.
Б –целина вишепородичног становања типа отво­ре­ног блока. Ову зону чине парцеле
пре­ма ули­ци кнез Милошев Венац ка цен­
трал­ном делу обухвата плана.
Б1 –целина вишепородичног становања и више­
по­ро­дичног становања са делатностима ти­
па фронталне, ивичне градње. Ову зону
чи­не парцеле дуж улица Моше Пијаде, Све­
то­сав­ска и Браничевска.
Б1.1. –целина нове изградње која је издвојена из
блока Б1 због специфичних услова из­град­
ње будућег објекта у односу на све остале
објекте целине Б1.
Б2 –целина слободностојећег објекта комер­ци­
јал­ног садржаја.
Б3 –целина коју обухвата насељски парк површине 23,05 ара.
2.1. Табела биланса површина
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
И ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ
ЗОНА
А
ЗОНА Б
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА А
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА А1
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА А2
ПОВР­
ШИНА
(ха)
0,36
0,22
0,12
0,02
2,65
Број 3 - Страна 9
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА Б
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА Б1
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА Б1.1.
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА Б2
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА Б3
УКУПНО
1,21
1,08
0,08
0,05
0,23
3,01
3. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1. Правила парцелације и препарцелације
Овим планом је извршена препарцелација парцела јавних намена док су парцеле у осталим облицима својине у стању постојећег катастра и
предмет касније разраде кроз реализацију плана. Графичким прилозима број 4.1. и 6. дефинисани су елементи пројекта препарцелације на
осталом земљишту како би се обезбедила рационална организација простора и адекватан приступ
појединим деловима планског подручја.
3.2. Парцеле у оквиру грађевинског
земљишта у јавној својини
Парцеле јавних намена дефинисане су аналитичко-геодетским елементима за обележавање датим уз графички прилог План разграничења на
градско грађевинско земљиште у јавној својини и
другим облицима својине – лист број 4.1.
3.3. Парцеле у оквиру грађевинског
земљишта у другим облицима својине
За парцеле у оквиру грађевинског земљишта у
другим облицима својине важе следећа правила:
-- Препарцелацију за постојеће вишепородичне
стамбене објекте и блоковске гараже у оквиру целине Б и Б1, вршити тако да се дефинишу парцеле у габаритима приказаним на листу
број 6, односно према аналитичко-геодетским
елементима датим на листу број 4.1., док ће
се преостале слободне неизграђене површине парцеле објединити у заједничку блоковску
површину намењену за уређење саобраћајних
приступа, паркинга, пешачких стаза, дечијих
игралишта и зелене површине.
-- Препарцелацију за постојеће објекте ко­мер­ци­
јал­ног садржаја, односно комер­ци­јал­ног садр­
жа­ја са становањем (целина Б2 и А) вршити
тако да се дефинишу парцеле у габаритима
објекта, односно како је то приказано на листу
број 6, а према аналитичко-геодетским елементима датим на листу број 4.1.
-- Препарцелацију за објекат паркинг гараже са
комерцијалним садржајима у оквиру зоне А
(целина А1) вршити према елементима датим
на листу број 6 и аналитичко-геодетским елементима датим на листу број 4.1.
-- Препарцелацију за новопланирани објекат у
Све­то­савској улици у оквиру целине Б1.1. вр­
ши­ти тако да се парцела формира бочно до
Страна 10 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
калканских зидова постојећих објеката (уз
оба­ве­зу обезбеђења службености пролаза на
мес­ти­ма и у ширини планираних пасажа), а ка
ули­ци и дво­риш­ту до линије регулације.
-- Препарцелацију за објекат у Браничевској
ули­ци у оквиру целине Б1. вршити тако да се
гра­ни­ца парцеле поклопи са ли­ни­јом ре­гу­ла­
ци­је (уличне и дворишне) чији су ана­ли­тич­
ко-геодетски елементи дати на лис­ту број 4.1.
Уређење и грађење у блоку може се реализовати фазно, формирањем грађевинских парцела
унутар блока тако да у коначној реализацији
чине јединствену просторно функционалну
целину. Гра­ђе­вин­ске парцеле треба оформити
тако да се испуне следећи услови:
– минимална површина парцеле износи
500м²
– минимална ширина парцеле износи 20м
– дозвољено је укрупњавање парцела спа­ја­
њем две или више парцела, које се утврђује
пројектом препарцелације
– спајањем парцела важећа правила изградње
за планирану намену и целину се не могу
мењати
– није дозвољена изградњу других објеката
на истој грађевинској парцели
У блоку Б1 и Б1.1. пројектима препарцелације
биће де­фи­ни­сане грађевинске парцеле за изградњу
објеката које ће обухватити и слободну површину у
оквиру блока са стамбеним улицама, намењену за
уређено зеленило, паркирање и игру деце.
3.4. Разрада урбанистичким пројектом
Планом се обавезује израда урбанистичких про­
је­ка­та за следеће катастарске парцеле:
-- Урбанистички пројекат у оквиру целине Б1.1. у
Све­тосавској улици: катастарске парцеле 1648,
1649, 1647/1, 1650, 1651 и 1665/1, све КО По­
жа­ре­вац. Критеријум због ког се обавезује израда урба­нис­тич­ког пројекта је потреба да се
због планиране изградње формира нова парцела уз решавање имовинско правних односа.
-- Урбанистички пројекат у оквиру целине Б
у Браничевској улици: катастарске парцеле
1681/5, 1681/6, 1681/2, 1681/1, 1681/3, 1729/2,
1729/1, 1728, 1727 и 1726, све КО Пожаревац.
Критеријум због ког се обавезује израда урбанистичког пројекта је потреба да се због планиране изградње подземне гараже формира
нова парцела на јавном земљишту.
При изради урбанистичких пројеката, пре­пар­це­
ла­ци­ју извршити по правилима из овог плана.
3.5. Правила за регулацију и нивелацију
површина
Регулациона линија
Регулационим линијама је разграничен простор
предметног плана на површине у оквиру гра­ђе­вин­
10.05.2011.
ског земљишта у јавној својини и површине у оквиру грађевинског земљишта у другим облицима
својине, у свему као у графичком прилогу „План
раз­гра­ничења на градско грађевинско земљиште у
јавној својини и другим облицима својине“ Р 1:500,
лист број 4.1.
Објекти затечени испред регулационе линије у
тре­нут­ку израде плана, не могу се реконструисати
нити надзиђивати, већ се могу само инвестиционо
одр­жа­ва­ти. То подразумева грађевинске активности
ко­је не смеју резултирати повећањем габарита,
спратности, висине или површине постојећег об­
јек­та. Све остале грађевинске активности на овак­
вој пар­це­ли своде се на прилагођавање пла­ни­ра­ној
регулацији.
Грађевинска линија
Грађевинска линија утврђена је овим планом у
односу на регулациону линију и представља линију
до које се гради објекат (грађевински објекат
поставља се предњом фасадом на грађевинску
линију).
Бочне и дворишне грађевинске линије дефинисане су у специјалним случајевима и представљају
линију до које се максимално може градити и дефинисане су за просторну целину Б1.1.
Висинска регулација
Висина објекта је растојање од нулте коте обје­
кта до коте слемена (за објекте са косим кровом)
односно до коте венца (за објекте са равним кровом).
Висинска регулација је дефинисана означеном
спратношћу, односно висином по целинама и то
као максимална вредност, где се један ниво ра­чу­
на са просечном спратношћу од 2,6м (спратна ви­
си­на).
Планом је дефинисана и максимална спратност
до које је могуће надзидати постојеће објекте. Де­
фи­ни­сана спратност је обавезна за нове објекте.
ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ
4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ
4.1. Услови за уређивање и изградњу јавних
саобраћајних површина
У складу са ГП Пожаревца 2025 улице су разврстане по ранговима:
– примарне (градске) саобраћајнице и
– секундарне (интерне) саобраћањице
Планира се реконструкција ових улица које су
са пуном ширином регулације у обухвату плана у
смислу проширења постојећих попречних профила
(Светосавска) и исправљања правца (Браничевска).
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Коловоз је од асфалта израђен из два сло­
ја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне кон­
струкције је за осовинско оптерећење меродавног
возила од мин 115 КН. Материјали и процедуре при производњи и уградњи су у свему према
пројекту и техничким нормативима и стандардима.
Коловоз се изводи са ивичњацима или ивичним
тракама са стране.
Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна
сигнализација на прописан начин да не угрози слободни профил чија прегледност мора бити
обезбеђена у сваком тренутку. Знаци се постављају
по пројекту сигнализације и одржавају у пуном
броју и врсти.
Хоризонтална сигнализација се такође поставља
по пројекту сигнализације и редовно одржава.
Сва постављена саобраћајна сигнализација мора
да задовољи прописане стандарде што се доказује
атестима.
Коловоз на правцу државног пута је према про­
јекту државног пута односно као и ван насеља.
Саобраћајна сигнализација, осим семафорске,
на правцу државног пута је у власништву ЈП Пу­те­
ви Србије.
Све измене у профилу, режиму и сема­фо­ри­
за­ци­ји на улици којом је и правац државног пута
могу се планирати и изводити само уз сагласност
управљача државног пута.
Попречни нагиб коловоза је 2,5% а подужни је
минимално 0,5%.
Саобраћајни токови унутар зоне Б планирају се
искључиво као интерне приступне саобраћајнице
двосмерног тока саобраћаја, из разлога веће безбедности пешака и деце и приступа возила против­
по­жар­не заштите, хитне помоћи и др., као и
једно­став­нијег решавања саобраћајних токо­ва
уну­тар блока и лакшег приступа јавним сао­бра­
ћај­ни­ца­ма. Ово даје могућност за пос­тав­ља­ње лаких рампи са идентификационим картицама које
би имали станари и јавне службе. Резултат таквог
решења је већи проценат зелених површина у односу на постојеће стање. Изузетак чини будући
при­ступ­ни пут (прилазна рампа) према планираној
под­зем­ној гаражи из улице Браничевске (који ће
бити пре­циз­но дефинисан обавезним урбанистичким пројектом).
Тротоари су посебне површине намењене за
кретање пешака. За улице не могу бити мање ширине од 1,5 м.
Постављају са стране коловоза од којег су
одвојени ивичњацима, издигнути за 12 цм у односу на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски
или камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима
којим се потврђује усаглашеност са стандардима за
ову врсту производа.
На тротоарима је могуће постављање урбаног
мобилијара (корпе за отпатке, клупе, жардињере, запреке према коловозу и сл) уз очување минималног
Број 3 - Страна 11
профила од 0,9 м. Могуће је постављање и других
покретних или непокретних предмета са минималним слободним профилом од 1,8 м, тј. могуће је
одобрити закуп јавне површине (осим коловоза и зелене површине) под условом да објекти (покретни
или непокретни) не угрожавају кретање пешака и уз
очување минималног профила од 1,80м.
Могуће је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2,5 м или више.
На тротоарима се постављају и елементи сао­
бра­ћај­не сигнализације према пројекту и техничким нор­ма­ти­вима уз поштовање услова о очувању
мини­мал­ног слободног профила.
На пешачким прелазима прелаз са коловоза на
тротоар извести са рампом минималне ширине 1,8
м, дужине мин. 0,45 м и са мин. нагибом од 20%.
Рампа је посебно и видно обележена.
Тротоар је са попречним нагибом од 4% према
коловозу.
Аутобуско стајалиште уз коловоз јавних путева изводи се у виду ниша под следећим условима:
-- ширина коловоза је мин. 3,0м;
-- дужина стајалишта, без прилазних трака, је
25,0м (за два возила);
-- са стране је тротоар ширине 3,0м опремљен
заштитном надстрешницом, ветробраном и
клупом
4.2. Кретање пешака и бициклиста
За кретање пешака као најугроженијих учесника у саобраћају успостављени су коридори резервисани само за њих у виду тротоара од коловоза
одвојених високим ивичњацима (+ 12,0цм од површине коловоза).
За кретање бицикала нису издвојене посебне
површине већ се саобраћај одвија коловозном траком у условима смиреног саобраћаја.
Површинска обрада тротоара може бити различита (асфалт који може бити и у боји, монтажне плоче од различитог материјала или друге врсте
специјалног поплочавања).
4.3. Паркирање
Паркирање се обавља на посебно обележеним
површинама хоризонталним линијама и означеним
хоризонталним вертикалним сигналним знацима.
Обрада површина може бити као и на коловозу
или са посебном обрадом. Једно паркинг место за
управно паркирање је димензија 2,5x5,0 м. Интерна
саобраћајница је ширине 5,5 м. За паралелно
паркирање уз коловоз паркинг место је димензија
2,0x6,0 м а интерна саораћајница ширине 3,5м. На
паркиралишту мора да се обезбеди и видно обележи најмање 1 паркинг место за лица са инвалидитетом или 1 место на сваких 20 возила (5% од
укупног броја паркинг места). Паркинг место за
возило за лица са инвилидитетом је димензија
3,5x6,0м. Прописно обележити ова паркинг места.
Страна 12 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Објекат надземне гараже се фундира на мин.
1,5 м изнад НПВ који је на око 6,0 м од површине. Објекат је надземни са подземном етажом. Доз­
во­ље­на спратност је По+П+4+Пк. Поткровна етажа
је дозвољена према ул. Моше Пијаде али само на
25% површине док је остали део искоришћен за
озелењену терасу.
Прилаз возила је помоћу рампи нагиба максимално 15% или лифтовима. За подземну етажу дата
је посебна регулациона линија.
На подручју плана обезбеђено је паркинг простора за укупно 404 возила (максимално). Од овог
броја на јавним површинама уз коловоз обезбеђено
је 181 паркинг место. Зиданих гаража има укупно
42 (за толики број возила).
Планирана је изградња два објекта за пар­ки­ра­­ње.
Један иза тржног центра „Нови дом“ за око 71–113
возила (у зависности од тога који проценат из­ве­де­
ног објекта буде за паркирање, односно ко­ме­р­ци­
јал­не садржаје). На делу уз Браничевску улицу на
сло­бод­ној површини могуће је изградња подземног објекта гараже са једном етажом, са кровном терасом која је озелењена и уклопљена у амбијент. У
овом објекту сместиће се око 68 возила.
Планирати је у потпуности као укопану. Кота
крова гараже мора бити у нивоу терена.
Подземна грађевинска линија одредиће се на­
кнад­но на основу геотехничке документације за из­
град­њу подземне гараже и стања суседних об­је­ка­та.
За реализацију подземне гараже унутар блока
обавезна је израда урбанистичког пројекта у којем
ће се решити позиција гараже, улаза/излаза, резервног излаза и уређивање површине на равном крову.
Паркирање возила на парцели новопланираних објеката одвија се према критеријумима ближе
одређених кроз правила грађења.
4.4. Услови за несметано кретање особа са
инвалидитетом
При пројектовању и реализацији свих објеката
при­­­ме­­­ни­ти решења која ће омогућити лицима са
по­себним потребама неометано и контунуално
крета­ње и приступ у све садржаје блока у скла­ду
са Правилником о условима за планирање и про­
јек­то­вање објеката у вези са несметаним кретањем
де­це, ста­рих, хендикепираних и инвалидних лица
(„Службени гласник РС“, број 18/97).
4.5. Услови за евакуацију отпада
За сакупљање отпада састава кућног смећа поставити потребан број судова – контејнера запремине
1.100 литара, габарита дим. 1,45 м x 1,37 м x 1,20 м.
Број нових судова за смеће одредити према нормативу 1 контејнер на 800 м2 корисне површине
стам­беног простора; и један контејнер на 600 м2
корисне површине пословног простора.
Лоцирати судове у посебно изграђене нише у
делу слободних површина (коловозу или тротоа-
10.05.2011.
ру са обореним ивичњаком) или изградњом ниша
поред последњег паркинг места, са бетонском по­
дло­гом, ограничавајућим зидовима и обореним
ивич­ња­ком.
Решење локације судова за смеће приказати у
про­јек­ту уређивања слободних површина.
4.6. Услови за уређивање и изградњу мреже
и објеката инфраструктуре
Водоводна мрежа
Веза са постојећом мрежом
По свом висинском положају овај водовод при­
па­да првој висинској зони водоснабдевања града
По­жа­рев­ца водом.
Сходно условима ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац, прикључење обухвата плана на јавни
водовод је, практично, већ извршено и задржава се
као такво.
Трасе
Постојећи цевоводи
У свим улицама на граници обухвата плана,
а то су: Моше Пијаде, Доситејева, Браничевска и
Кнез Милошев венац, трасиране су секундарне водоводне мреже које су извор напајања водом овог
подручја. Изузев њих, постоје секундарне водоводне мреже и у улици Светосавској, као и унутар обухвата плана. Пречници цевовода на овој локацији
су ДН100 и ДН 80 мм или мањи.
Будући цевоводи
Сходно условима надлежног предузећа ЈКП
„Во­до­вод и канализација“ из Пожаревца, по­сто­
је­ће водоводне инсталације на овој локацији су
све од азбест-цемента и потребно је извршити
реконструкцију истих и замену цевног материјала.
На појединим микролокацијама (угао Све­то­
сав­ске и Моше Пијаде; део Браничевске ка Кнез
Милошевом Венцу) предвидети доградњу водоводне мреже са циљем повезивања исте у прстен.
Унутар обухвата Плана, трасе водоводних ин­
ста­ла­ција водити где год је то могуће зеленим
површинама, разделним тракама, ван асвалтних коловоза и асвалтних стаза, а по могућству изван бетонских површина, тротоара и сл. На траси будућег
водовода предвидети потребне објекте – шахтове
са ваздушним вентилима, муљним испустима, секторским (секционим) затварачима, вертикалним и
хоризонталним скретањима, подземне и надземне
противпожарне хидранте и друге потребне елементе од битног значаја за функционалност мреже.
Будуће цевоводе пројектовати и градити у свему
према захтевима ЈКП „Водовод и канализација“ као
будућег корисника, од квалитетних, вододрживих,
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
здравствено исправних материјала, предвиђених за
радне притиске НП 10 бар.
Прикључци нових објеката вршиће се преко
мерног инструмента у водомерном окну. Водомер и
окно морају бити у складу са условима надлежног
комуналног предузећа.
У погледу захтеваних материјала за уличне водоводне цевоводе, обавезна је уградња цеви и делова према захтеву надлежног јавног предузећа
„Водовод и канализација“, које су производ реномираног произвођача, потпуно вододрживе и вододрживих међусобних спојева, одговарајућег типа
или класе. Изузетно, ако није могуће на тржишту
прибавити захтевани материјал, поступити по избору пројектанта.
Капацитет мреже
Димензионисање мреже је извршено на бази норме потрошње по делатностима, у складу са
дос­тав­ље­ним урбанистичким параметрима, плани­
ра­ним наменама, подели на зоне (или целине),
ви­си­ном планираних објеката, положајем планира­
них об­је­ката, количином воде за карактеристичне
потро­шаче и другим карактеристикама локације,
узи­ма­јући у обзир и количину воде потребну за га­
ше­ње пожара у складу са прописима, а на бази поз­
на­тих параметара расположивих капацитета. Тачни
пречници ће се добити исправним хидрауличким
димензионисањем – прорачуном, приликом израде
инвестиционо-техничке документације у складу са
постојећим пројектима и условима надлежног комуналног предузећа.
Санитарни надзор и заштита
Обзиром на обухват Плана, обавезно је спро­во­
ђе­ње мера заштите и санитарног надзора у свему
према Закону о санитарном надзору (Сл. гласник
РС, бр. 125/2004).
Број 3 - Страна 13
Фекална канализација
Трасе
Постојећи цевоводи фекалне канализације
Систем каналисања у Пожаревцу је сепарациони, посебан за фекалну, а посебан за кишну
канализацију.
Подручје које обухвата овај план је покривено
мрежом фекалне канализације.
Ова мрежа фекалне канализације као таква се
задржава у целости.
Будући цевоводи фекалне канализације
Прикључење будућих корисника на мрежу фекалне канализације вршиће се искључиво преко
ревизионих окана, а тамо где истих нема, вршиће
се формирање нових ревизионих окана. Изузетно,
прикључак извршити на канализациони цевовод на
струком прописани начин.
У погледу захтеваних материјала за уличне канализационе цевоводе, обавезна је уградња цеви
и делова за уличну канализацију од неомекшаног
ПВЦ-а, које су производ реномираног произвођача,
потпуно вододрживе и вододрживих међусобних
спојева, класе ободне крутости (чврстоћа прстена) СН8 КН/м². Изузетно, могу се уграђивати цеви ниже класе, СН4, ако се прорачуном на темени
притисак докаже могућност њихове уградње у односу на конкретне услове на терену. У случају да
одговарајући материјал не постоји на тржишту, избор препустити пројектанту.
Од будућих колектора фекалне канализације,
планира се изградња главног фекалног колектора у улици Кнез Милошев венац, који се може, по
потреби, искористити за растерећење постојећих
колектора или преусмеравање тока фекалне
канализације са овог подручја, а све кроз израду
неопходне инвестиционо-техничке документације.
Прелиминарни предмер и предрачун радова
А. Претходни радови
1.1. Израда потребне пројектне документације или усаглашавање постојеће са
овим Пла­ном
Б. Замена азбест-цементних цевовода
1.2. Реконструкција постојећих мрежа јавног водовода и замена азбестних цеви
ДН100
Л=300,0 м’ x 6.000,00
ДН80
Л=530,0 м’ x 5.500,00
1.3. Превезивање постојећих прикључака на реконструисане цевоводе према условима ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац са потребним искључењима –
блиндирањем
Ц. Доградња мреже
1.4. Доградња мреже ДН80 мм ради повезивања мреже у прстен
Л=100,0 м’ x 5.500,00
УКУПНО:
Цена је без ПДВ!
1.000.000,00 динара
1.800.000,00 динара
2.915.000,00 динара
1.000.000,00 динара
550.000,00 динара
7.265.000,00 динара
Страна 14 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Објекти на траси фекалне канализације
Обзиром на намену, захтева се апсолутна водонепропусност спојева, како између ревизионих окана и канализационих цеви, тако и спојева самих
цеви, као и кућних прикључака. Из тог разлога, ревизиона окна на траси предвидети од одговарајућег
канализационог материјала који испуњава пос­тав­
љене захтеве. Ревизиона окна морају имати конус,
прстен и дно шахта.
Капацитет мреже
Димензионисање мреже је извршено на бази норме потрошње по делатностима, у складу са
достављеним урбанистичким параметрима, планираним наменама, подели на зоне (или целине),
количином воде за карактеристичне потрошаче и
другим карактеристикама локације, а на бази познатих параметара расположивих капацитета. Об­
зиром да је овде реч о веома малим количинама
от­пад­не фекалне воде, као минимални пречник ус­
ваја се НД 250 мм, а падови у распону од минимално до максимално дозвољених за одабрану врсту
материјала. Тачни пречници ће се добити исправним хидрауличким димензионисањем – прорачуном, приликом израде инвестиционо-техничке
документације, у складу са постојећим пројектима
и условима надлежног комуналног предузећа за послове фекалне канализације.
У принципу, на овој локацији неће бити зна­чај­ни­
јих измена или изградње фекалне канализације, јер
је подручје покривено мрежом у целости, а иста се
као таква задржава у целости, те је од гра­ђе­вин­ских
захвата предвиђена само санација – ре­кон­струкција
појединих колектора, или њихово из­меш­тање у складу са будућом наменом површина.
Санитарни надзор
Зарад заштите подземља од загађења, од значаја
је правилан избор и монтажа канализационог ма­
те­ри­ја­ла у свему према стандардима, нормативима,
прописима и упутству произвођача, као и примена
прописаних мера санитарне заштите.
Квалитет отпадне воде која се из погона упуш­та
у уличне канале мора бити усклађен са Пра­вил­ни­
ком о санитарно-техничким условима за упуштање
отпадних вода у јавну канализацију (Сл. Гласник
општине Пожаревац бр. 6/91).
Прелиминарни предмер и предрачун радова
2.1. Реконструкција дела мреже фекалне
канализације са припадајућим објектима
Л=300 м’ x 12.000,00
3.600.000,00 динара
2.2. Измештање дела мреже фекалне канализације
са припадајућим објектима
Л=100 м’ x 12.000,00
1.200.000,00 динара
УКУПНО: 4.800.000,00 динара
Цена је без ПДВ!
10.05.2011.
Кишна канализација
Трасе кишних канала
Постојећи цевоводи кишне канализације
Систем каналисања у Пожаревцу је сепарациони, посебан за фекалну, а посебан за кишну
канализацију.
У том смислу, атмосферска вода не сме се уводити у фекалну канализацију, што је забрањено
одговарајућом општинском Одлуком о водоводу и
канализацији (Сл. гласник општине Пожаревац бр.
2/2000).
На овој локацији постоји кишна канализација у
ободним улицама. Постоји израђен Главни пројекат
кишног колектора у улици Кнез Милошев венац, а
у плану је и изградња овог колектора.
Будући цевоводи кишне канализације
У погледу захтеваних материјала за уличне канализационе цевоводе, обавезна је уградња цеви
и делова за уличну канализацију од неомекшаног
ПВЦ-а, а за веће пречнике користити другу врсту
пластичних материјала (нпр. коруговане канализационе цеви) или армирано-бетонске префабриковане цеви. Цеви морају бити потпуно вододрживе
и вододрживих међусобних спојева, класе ободне
крутости (чврстоћа прстена) СН8 КН/м². Изузетно,
могу се уграђивати цеви ниже класе, СН4, ако се
прорачуном на темени притисак докаже могућност
њихове уградње у односу на конкретне услове на
терену. Шахт поклопци и сливничке решетке мо­
рају бити одабрани у складу са очекиваним сао­
бра­ћај­ним оптерећењем, по могућству са високим
ра­мом, ради бољег анкерисања у бетонску плочу.
У случају да одговарајући материјал не постоји на
тржишту, избор препустити пројектанту.
Сливничке везе морају задовољавати исте тех­
нич­ке услове као и канализационе цеви. При­кљу­
че­ње сливника или корисника мора се вршити на
ревизиона окна, изузетно на канализациони цевовод и то искључиво на прописан начин, а у складу
са условима надлежног комуналног предузећа.
У улици Светосавској потребно је продужити
постојећи кишни колектор, а уколико је унутар обухвата плана потребно доградити кишну канализацију,
пројектном документацијом овај про­блем ре­ша­вати
локално или са прикључком на ободне канале у улицама Доситејева, Светосавска, Браничевска, Кнез
Милошев венац или Моше Пи­ја­де.
Објекти на траси кишне канализације
Ревизиона окна морају имати конус, прстен и
дно шахта.
Пре упуштања кишнице у јавну кишну ка­на­
лизацију, у зависности од услова упуштања (са
зауљених површина или техничко-технолошких
платоа или објеката), мора се вршити предтретман
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
отпадне атмосферске воде. Основни објекти предтретмана су: таложници, сепаратори масти, уља и
лаких течности, песколови и сл. Код предтретмана
атмосферске воде важе исти услови као и за фекалну канализацију.
Сливници морају бити типа бубањ сливник, минималног пречника 450 мм. Сливник мора бити
производ истог произвођача као цевни и материјал
за ревизиона окна, или компатибилан са њим.
У случају да није могуће дренирање подручја
зацевљеним каналима, одводњавање вршити површинским објектима типа ригола, површинских
канала и на друге погодне начине, у свему према
прописима и правилу струке. Пре упуштања воде
из ових објеката у цевне канале, предвидети као
минимум мера предострожности одговарајуће комуналне објекте типа таложника и др., у складу са
градским одлукама и важећим прописима.
Капацитет мреже
Задржавају се постојеће инсталације, а може се
користити и пројектовани кишни колектор у улици
Кнез Милошев венац, како за потребе улива улица
из обухвата плана или у смислу растерећења по­сто­
је­ћих кишних колектора.
Тачни пречници ће се добити исправним хидрауличким димензионисањем приликом израде инвестиционо-техничке документације у складу са
постојећим пројектима и условима надлежног комуналног предузећа, са правцем улива у постојеће
или пројектоване кишне колекторе.
Прелиминарни предмер и предрачун радова
2.1. Чишћење постојеће кишне канализације разних пречника, са припадајућим објектима
Л=300,0 м’ x 5.000,00
1.500.000,00 динара
2.2. Доградња кишне канализације са
припадајућим објектима
Л=100,0 м’ x 15.000,00
1.500.000,00 динара
УКУПНО:
Цена је без ПДВ!
3.000.000,00 динара
равила изградње за објекте комуналне инП
фраструктуре
Водовод и канализација се морају трасирати тако:
– да не угрожавају постојеће и планиране об­јек­
те, као и планиране намене коришћења зем­
љиш­та,
– да се подземни простор и грађевинска повр­
ши­на рационално користе,
– да се поштују прописи који се односе на друге
инфраструктуре,
– да се води рачуна о геолошким особинама тла
и подземним водама.
Водовод трасирати једном страном коловоза,
су­прот­ној од фекалне канализације, на одстојању
1,0м од ивичњака.
Број 3 - Страна 15
Атмосферску канализацију трасирати осови­ном
коловоза (или изузетно због постојећих ин­ста­ла­
ци­ја једном страном коловоза на одстојању 1,0 од
ивич­ња­ка, а у том случају фекална кана­ли­за­ци­ја се
трасира осовином коловоза).
Хоризонтално растојање између водоводних
и ка­на­ли­зационих цеви и зграда, дрвореда и других затечених објеката не сме бити мања од 1,5м.
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација
(гасовод, топловод, електро и телефонски каблови)
при укрштању не сме бити мање од 0,5м.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укр­шта­њу.
Минимална дубина укопавања цеви водовода и
канализације је 1,0м од врха цеви до коте терена, а
падови према техничким прописима у зависности
од пречника цеви.
За одвођење атмосферске воде са површине улица и тргова, постављају се улични сливници са таложницима. Максимално растојање сливника је
50мм (за мале падове саобраћајница), односно 30м
за саобраћајнице са великим нагибима. Испуштање
атмосферске воде у реципијент врши се обавезно
уградњом уставе (жебљи поклопац) на испусту, да
би се спречило плављење узводних насеља.
На канализационој мрежи код сваког рачвања,
промене правца у хоризонталном и вертикалном
смислу, промене пречника цеви, као и на правим
део­ни­ца­ма на приближном растојању од 160м, пос­
тав­љају се ревизиони силази.
Забрањена је изградња објеката и сађење засада
над разводном мрежом водовода или канализације.
Водомер мора бити смештен у посебно изгра­ђе­
ни шахт и испуњавати прописане стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се
мах 2,0м од регулационе линије.
Код пројектовања и изградње, обавезно је пош­
то­ва­ње и примена свих важећих техничких прописа
и норматива из ове области.
Сви комунални објекти морају бити про­јекто­ва­
ни према важећим општинским и градским одлу­ка­
ма, важећим законским прописима, стандар­дима и
нормативима који се примењују код ове врсте об­
је­ка­та, те условима надлежног комуналног пре­ду­
зе­ћа.
Сви прелиминарни прорачуни, као и предрачунска вредност објеката, морају се проверити кроз
из­ра­ду инвестиционо-техничке документације, тј.
кроз израду одговарајућих Идејних и Главних про­
је­ка­та.
У графичком делу приказане су трасе, капацитети, коридори о остали битни елемнти за јавни водовод, фекалну канализацију и кишну канализацију
будуће изградње.
Где год је могуће, користити постојеће комуналне објекте, уз претходну проверу њихове расположивости у смислу квалитета самих објеката и
њиховог капацитета.
Страна 16 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
Поштовати изнете препоруке код избора врсте
материјала, примене стандарда и прописа, као и
препоруке пројектанта.
Електроенергетска мрежа
У анализи развоја, за подручје Пожаревца разматране су три варијанте развоја мреже 110 кВ и 35 кВ.
Без обзира која ће варијанта бити усвојена, може се приступити реализацији решења која су иста у свим варијантама, а која би знатно поправи­ла
стање у мрежи 35 кВ и 10 кВ на подручју По­жа­рев­
ца и Костолца, као и допринела повећању сигурности напајања потрошача.
Јавна расвета има исти значај, као и остали елементи саобраћаја. То се односи на осветљење путева, улица, раскрсница, пешачких прелаза, шеталишта,
паркова, скулптура и објеката од посебног значаја, а
нарочито непокретних културних добара. У наредном
периоду неопходна је израда мастер планова јавне
расвета у складу са прописима Европске Уније.
Електроенергетско стање на датом обухвату је
повољно. Мрежа је уређена.
кат колективног становања и планирани об­јекти,
такође колективног становања у улицама Бра­
ни­чев­ској и у улици Светосавској. Такође би се
растеретила мрежа која напаја потрошаче у улици Браничевској а из ТС „Браничевска“. Крак
на­ве­де­ног извода омогућиће и ре­кон­струк­цију
на­па­ја­ња објеката индивидуалног становања
ло­ци­ра­них у делу између улице Браничевске И
стан­бе­ног блока „Ламела“.
– Планирана изградња нове МБТС 10/0,,4 кВ а
на локацији угла Браничевске и К. М. Венац.
Сврха изградње нове ТС је растерећење по­сто­
је­ће мре­же, стварање резерве електричне снаге за будуће потрошаче, и као најзначајније
стварање „прстена“ повезаности постојећих
Тс-а на 10кВ –ном нивоу што повећава поузданост системау случају испада.
По­сто­је­ћа и планирана мрежа својим положајем
за­до­во­ља­ва услове са аспекта положаја, дубине по­
ла­га­ње и удаљености кабловске мреже у односу на
друге инсталације.
Постојеће срање
Дистрибутивне трафо станице су типа МБТСмонтажно бетонске. Њихове локације су добре.
При­сту­пач­не су а и не ометају свакодневну ко­му­ни­
ка­ци­ју. Са енергетског аспекта оне су равномерно
рас­по­ре­ђене. Подела оптерећења је такође равномерна. Нема великих удаљености од трафо станица до потрошача, тако да не постоји пад напона, тј
квалитет снабдевања је висок.
Мрежа инсталација је у највећем броју каблов­
ска-подземно. Саобраћајнице и стамбени бло­ко­ви
су из тог разлога неоптерећени стубовима и рас­по­
ни­ма. Статистички гледано, мали број ин­тер­вен­ци­
ја показује да је пресек, квалитет и начин полагања
кабловске мреже квалитетно одрађен.
Правила градње
Траса кабла се бира тако да испуњава оптималне
технолошке и економске услове.
Због ограниченог простора у овом високо ур­
бани­зованом простору, препоручује се паралелно
во­ђе­ње електро и других инсталација са поделом
простора на зоне. Ширина појединих зона зависи од
расположивог простора. По потреби поједине магистралне инсталације могу да се воде и у коловозу.
Уобичајена ширина зоне за енергетске каблове
је 0,7м. Ширина осталих инсталација зависи од капацитета истих
Препоручује се да се подела зона за поједине
ин­ста­лације одреди са обе стране улице
У оквиру расположиве зоне енергетски каблови се полажу по ширини и дубини. Полагање енергетских каблова паралелно са зидом или темељом
зграде врши се на минималном растојању од 0,3м.
Енергетски каблови се полажу ручно или по­мо­ћу
ме­ханизације. При полагању каблова морају се планирати препоручени полупречници кривина. Нор­мал­
не дубине укопавања 1 и 10кВ каблова је 0,8м.
Планирано стање
На ослову анализе локалне ЕД, а према графичком приказу у прилогу могу се сагледати планирани радови и то:
– Постављање нове кабловске инсталације у делу улица Доситејеве и Светосавске. Напајане
би се извело из ТС „Нови Дом“. Овим радовима би се обезбедило кавлитетно снабдевање
потрошача постојећих и планираних на потезу
ограниченим тим деловима улица. Извођење
тих инсталција би створило додатну резерву
снаге за нове објекте. Такође би се део Све­то­
сав­ске улице растеретио постојеће ваздушне
мре­же. Каблови би се положили подземно,
што би створило ефикаснију ширину улице
као сао­бра­ћај­нице.
– Планирано је проширење мреже изводом из
ТС „Жировни венац“. Мрежа би обухва­тила
део улица, тј. угао Светосавске и Браничевске.
Овом мрежом биће прикључен постојећи об­је­
ТТ инсталације
На подручју обухваћеним ГП Пожаревац лоцирана је дигитална чворна телефонска централа која
припада мрежној групи 012, Пожаревац.
Планирана је реконструкција кабловског по­
друч­ја број 16 која ће обухватити реон између
ули­ца Кнез Милошев венац и Косовске. Ова ре­кон­
струк­ци­ја може уследити тек након пуштања у рад
АТЦ „Лучички пут“.
Топловодна мрежа и постројења
Правила уређења
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Систем даљинског грејања
На основу постојеће техничке документације и
услова који ће се издати од стране надлежног дистрибутера топлотне енергије ЈП „Топлификација“
Пожаревац, сви објекти који су предвиђени за
градњу на посматраном подручју Плана детаљне
регулације прикључују се на топлификациони систем-систем даљинског грејања.
Прикључење објеката обавља се у складу са
важећим Законом о енергетици, као и градском
Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом. Овом одлуком прописују се: услови
и начин сигурног и квалитетног снабдевања топлотном енергијом која се корист за грејање стамбеног и пословног простора и припрему потрошне
топле воде, услови и начин пружања енергетских
услуга као и међусобни односи између енергетских
субјеката и купаца топлотне енергије. Овом одлуком се такође одређује начин доношења и надлежности за доношење појединачних аката као што
су: тарифни системи за одређивање цена топлотне енергије и енергетских услуга, одлуке о ценама
топлотне енергије и енергетских услуга, правила о раду дистрибутивног система као и планови
развоја система даљинског грејања.
Снабдевање топлотном енергијом заснива се на
рационалности коришћења енергије и горива и заштити животне средине.
Овом одлуком се нарочито уређују:
-- планирање и развој система даљинског гре­ја­ња,
-- међусобни односи између енергетског су­бјек­
та и купца топлотне енергије,
-- власничка разграничења и надлежности за
изградњу и одржавање система даљинског
гре­ја­ња и топлотне опреме купца,
-- услови и начин издавања одобрења за при­кљу­
че­ње,
-- изградња прикључног топловода и топлотне
подстанице,
-- прикључење на топловодну мрежу,
-- почетак испоруке топлотне енергије,
-- склапање уговора о снабдевању топлотном
енер­ги­јом,
-- евиденција купаца,
-- снабдевање и квалитет испоручене топлотне
енергије,
-- мерно место, мерни уређаји и утврђивање испоручене количина топлотне енергије,
-- надлежности за доношење тарифних система
и одређивања цена топлотне енергије и услуга,
-- рекламације на испоручену топлотну енергију,
-- неовлашћено коришћење топлотне енергије,
-- обуставу испоруке топлотне енергије,
-- обавезе енергетског субјекта и купца, те надзор, казнене и прелазне и завршне одредбе.
Графичком документацијом у прилогу, на посматраном подручју Плана детаљне регулације дато је постојеће стање топлификационе мреже и
Број 3 - Страна 17
топлопредајних станица, као и начин прикључења
свих будућих планираних објеката, укључујући и
потребне реконструкције дела примарне мреже.
Предметно подручје са три изграђене зонске
толопредајне станице, припада зони магистралног
примарног крака тзв. „Железнички крак“ пречника
Ø219,1/5,9 мм који је положен у улицама Радомира
Миленића Руса, Браничевска и Светосавска. У
питању су следеће топлопредајне станице:
ТПС „Ламела 2“ капацитета 3.000 кW;
ТПС „ТЦ Нови дом“ капацитета 750 кW;
ТПС „Браничевска 15“ капацитета 2.500 кW.
Сви постојећи стамбено-пословни објекти, осим
појединих постојећих индивидуалних објеката чије
се рушење планира, прикључени су секундарним
разводом на једну од постојећих топлопредајних
станица. Топлотне подстанице су димензија стан­
дард­изованих према техничким прописима ЈП
„Топлификација“ и смештене су у подрумским про­
сто­ри­јама постојећих стамбено-пословних об­је­ка­та.
Сходно урбанистичким параметрима датих овим
планом, извршена је анализа топлотног конзума за
постојеће и планиране површине, која је послужила за димензионисање секундарне и примарне
цевне мреже и проверу инсталисаних капацитета
топлотних подстаница.
За планиране објекте на потезу између До­си­
те­јеве и Светосавске улице (гаража са стамбено-пословним делом процењене снаге топлотних
инсталација од 170 кW), као и у Светосавској улици (стамбено-пословни објекат процењене снаге
топлотних инсталација од 200 кW), постаји резерва у снази како у постојећим топлотним станицама,
тако и у секундарним разводним мрежама.
Стамбено-пословни објекат на углу улица
Светосавске и Браничевске чија је изградња у току (процењене снаге топлотних инсталација од
350 кW), као и планирани објекат у његовом наставку у Браничевској улици (процењене снаге топлотних инсталација од 300 кW) прикључују се на
примарни систем, сваки са својом топлопредајном
станицом. Топлотне подстанице су димензија стандардизованих према техничким прописима ЈП
„Топлификација“, опремљене прикључком на електродистрибутивну мрежу и смештају су у подрумске просторије предметних објеката.
Правила грађења
Примарна топловодна мрежа
Приликом димензионисања пречника цевовода примарне мреже полази се од анализе топлотног
конзума постојећих објеката, док су снаге будућих
објеката предвиђених Планом детаљне регулације
урађене на основу процене.
Димензионисање примарне мреже (избор пречника) врши се у зависности од топлотне снаге коју
је потребно пренети мрежом као и на основу пре-
Страна 18 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
поручених брзина у мрежи. Избор дебљине зида це­вовода и квалитета материјала је у складу са
при­тис­цима и температурама који владају у систему и стандардним дебљинама цеви које се могу наћи на нашем тржишту. Цевовод се изводи од
предизолованих цеви за развод вреле воде температуре до 130°Ц и притиска до 16 бар, израђених,
испитаних и обележених у складу са СРПС ЕН
253:2005, сачињених од: 1 - радне, челичне бешав­
не цеви квалитета П235ГХ, техничких услова
из­ра­д­е и испоруке у складу са СРПС ЕН 10216–
2:2007, мера и подужне масе у складу са СРПС ЕН
10220:2005, са крајевима цеви припремљеним за
зава­ри­вање у складу са СРПС ИСО 6761:2004; 2 то­плот­не изолације од полиуретанске тврде пене
средње густине 80 кг/м³; 3 - обложне, црно обојене
полиетиленске цеви, најмање густине 940 кг/м³; 4
- двожичног система за дојаву цурења, сачињеног
од сигналне и алармне бакарне жице пречника 1
мм израђених и испитаних у складу са СРПС ЕН
13602:2008, у две различите боје.
Приликом пројектовања водити рачуна да се
термичке дилатације самокомпензирају повољном
геометријом трасе где год је то могуће.
Цеви се постављају у ров просечне дубине из­међу 0,8 и 1 м, што је условљено осталим
под­зем­ним инсталацијама, саобраћајницама и кон­
фи­гу­ра­ци­јом терена. Цеви се постављају у ситном
песку са дебљином слоја 10 цм испод и изнад цеви.
Пре полагања цеви у ров дно рова се насипа жутим
песком гранулације 0–8 мм просечне дебљине 10 цм.
По постављању, спајању, испитивању и изолацији
спојних места, цеви се за­тр­па­вају жутим песком исте гранулације у ви­си­ни од 10 цм изнаг горње ивице цевовода. Пе­сак се набија гажењем. Посебно треба
водити ра­чу­на о осном растојању између цеви због
на­чи­на компензације и евентуалних каснијин ин­тер­
вен­ција. Комплетан ров од жутог песка до коте терена
затрпава се земљом из ископа а на местима преласка
испод пута шљунком природне гранулације.
Успон и пад цевовода изводи се према кон­фи­
гу­ра­ци­ји терена при чему се максимално треба
поштовати да успон цевовода буде према ТПС-у
тако да се одваздушење врши на одзрачно-од­му­
љним судовима на уласку у ТПС, а пражњење у
прикључним коморама.
Примарна топловодна мрежа
Топлопредајна станица (ТПС) служи за за­гре­
ва­ње воде „секундарног“ круга која се разводи по
грејним телима грађевинских објеката. Загревање
воде „секундара“ се остварује преко инсталисаних
измењивача топлоте „вода-вода“ врелом водом из
примарног круга.
Параметри воде су следећи:
Примар - т=130/75°С, ПН=16 бар
Секундар - т=70/90°С, ПН= 6 бар
10.05.2011.
Опрема ТПС-а се смешта у подрумске прос­то­
ри­је објеката који се прикључују.
Технологија рада топло-предајне станице: хватач нечистоћа на напојним цевоводу одстрањује
евентуалне честице нечистоће које могу изазвати квар на опреми у подстаници. Регулатором
притиска се притисак флуида доводи на жељену
вредност. У измењивачу топлоте се врши размнена топлотне енргије са секундарним флуидом индиректним путем (флуиди из ова два система се
не мешају, већ се размена топлотне енергије врши
опструјавањем хладнијег флуида (секундарни систем) око цеви кроз које протиче топлији флуид
(примарни систем)). Жељени проток се остварује
пролазним електромоторним регулационим вентилом који се налази на повратној грани примарног система. Опсег номиналног диференцијалног
притиска за рад регулационог вентила се остварује
диференцијалним регулатором притиска који ради
без помоћне енергије. На овај начин се остварују услови за номиналан радни режим регулационог вентила. Мерењем протока и разлике у температури
примарног флуида на улазу и излазу из измењивача,
рачунском јединицом се одређује предата количина
топлотне енергије. Расхлађени флуид се кроз хватач
нечистоћа (где се одстрањују евентуалне честице из
уређаја и опреме у подстаници) и повратном граном
вреловода струји до енергане.
Температура флуида у примарном систему се
клиза према задатом клизном дијаграму у енергани (квалитативна регулација) а додатна регулација
жељене температуре флуида у секундарном систему се остварује променом протока у примарном делу подстанице (квантитативна регулација),
дејством регулатора на извршни орган тј. пролазни електромоторни вентил. Жељена температура
секундарног флуида је у функцији спољне температуре, доба дана и дана у недељи, а задаје се
као програм рада регулатора. Режим рада пупи се
такође задаје програмски. Дигитални регулатор је
опремљен: сензорима за мерење спољне температуре, напојних и повратних температура, манометарског притиска примарног и секундарног флуида,
просторијке температуре и протока флуида у примарном систему, давачима сигнала положаја улазних врата и појаве воде у подстаници. Кабловском
мрежом регулатор је повезан са ПЦ рачунаром у
диспечерском центру где се врши аквизиција података и надзор над радом инсталације.
Приликом димензионисања пречника цевовода примарне мреже полази се од анализе топлотног
конзума постојећих објеката, док су снаге будућих
објеката предвиђених Планом детаљне регулације
урађене на основу процене.
Секундарна топловодна мрежа
Приликом димензионисања пречника цевовода секундарне мреже полази се од процене сна-
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ге будућих објеката предвиђених Планом детаљне
регулације.
Димензионисање секундарне мреже (избор
пречника) врши се у зависности од топлотне снаге коју је потребно пренети мрежом као и на основу препоручених брзина у мрежи. Избор дебљине
зида цевовода и квалитета материјала је у складу
са притисцима и температурама који владају у систему и стандардним дебљинама цеви које се могу наћи на нашем тржишту. Цевовод се изводи од
предизолованих цеви за развод вреле воде температуре до 90°Ц и притиска до 6 бар, израђених,
испитаних и обележених у складу са СРПС ЕН
253:2005, сачињених од: 1 - радне, челичне бешавне цеви квалитета П235ГХ, техничких услова
израде и испоруке у складу са СРПС ЕН 10216–
2:2007, мера и подужне масе у складу са СРПС ЕН
10220:2005, са крајевима цеви припремљеним за
Радови на уређењу јевног
грађевинског земљишта
Примарни топловод
Примарни топловод
Топлопреајне станице
Секундарни топловод
Секундарни топловод
Врста
Ø139,7×4,0/
Ø225×3,5
Ø76,1×2,9/
Ø140×3,0
Мини зонска
ТПС
Ø88,9×3,2/
Ø160×3,0
Ø88,9×3,2
Јед.
мере
тог песка до коте терена затрпава се земљом из
ископа а на местима преласка испод пута шљунком
природне гранулације.
Успон и пад цевовода изводи се према кон­фи­
гу­ра­ци­ји терена при чему се максимално треба поштовати да пад цевовода буде према ТПС-у тако да
се одваздушење врши на одзрачним судићима на
врху вертикала, а пражњење у ТПС.
За пролазе цевовода кроз зидове ТПС-а и об­је­ка­
та постављају су елементи за пролаз предизолованих цеви кроз зид.
Успон и пад цевовода изводи се према кон­фи­
гу­ра­ци­ји терена при чему се максимално треба по­
што­ва­ти да успон цевовода буде према ТПС-у та­ко
да се одваздушење врши на одзрачно-од­муљ­ним
судовима на уласку у ТПС, а пражњење у при­кључ­
ним коморама.
Интервенција
Реконструкција Ново
м
Број 3 - Страна 19
150
Укупна
количина
Цене
у еврима
Трошкови
150
90
13500
м
100
100
45
4500
ком
2
2
5000
10000
м
50
50
30
1500
м
100
100
55
5500
заваривање у складу са СРПС ИСО 6761:2004; 2 топлотне изолације од полиуретанске тврде пене
средње густине 80 кг/м³; 3 - обложне, црно обојене
полиетиленске цеви, најмање густине 940 кг/м³; 4
- двожичног система за дојаву цурења, сачињеног
од сигналне и алармне бакарне жице пречника 1
мм израђених и испитаних у складу са СРПС ЕН
13602:2008, у две различите боје.
Приликом пројектовања водити рачуна да се
термичке дилатације самокомпензирају повољном
геометријом трасе где год је то могуће.
Цеви се постављају у ров просечне дубине
између 0,8 и 1 м, што је условљено осталим под­
земним инсталацијама, саобраћајницама и кон­фи­
гу­ра­ци­јом терена. Цеви се постављају у ситном
песку са дебљином слоја 10 цм испод и изнад цеви.
Пре полагања цеви у ров дно рова се насипа жутим песком гранулације 0–8 мм просечне дебљине
10 цм. По постављању, спајању, ис­пи­ти­ва­њу и
изолацији спојних места, цеви се за­трпавају жутим
песком исте гранулације у висини од 10 цм изнаг
горње ивице цевовода. Песак се набија гажењем.
Посебно треба водити рачуна о осном растојању
између цеви због начина компензације и евентуалних каснијин интервенција. Комплетан ров од жу-
.7. Услови за уређивање јавних зелених
4
повр­ши­на
лободно зеленило унутар грађевинских парС
цела (за јавну употребу)
У обухвату плана постоје дрвореди, на­сељ­с­
ки парк, зелене површине унутар блока и заш­тит­
но зеленило дуж саобраћајница, које прожи­ма и
допуњује основне намене, а истовремено по­бољ­
ша­ва укупне микроклиматске услове блока, али
ге­не­рал­но, треба обратити пажњу на унапређење
уре­ђе­ња, опремања, коришћење и одржавање и по
мо­гућ­ству њиховог проширења.
У циљу очувања и унапређења зелених повр­
ши­на, максимално заштитити и сачувати постојеће
уређене зелене површине и засаде квалитетне ве­ге­
та­ције у насељском парку и дуж улица Моше Пи­ја­
де и Браничевске.
У оквиру јавних зелених површина није доз­
во­ље­на изградња ни постављање монтажних или
стал­них објеката.
Постојеће улично зеленило који представља
ква­ли­те­тан дендролошки материјал се планира
Страна 20 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
задр­жа­ти и сачувати адекватним мерама заштите
и одр­­жа­­ва­ња, а попуну и настављање дрвореда у
истој улици потребно је вршити истом врстом др­
ве­ћа како би дрворед чинио јединствену естетску
целину.
На свим слободним површинама се подиже
травњак.
У делу намењеном вишепородичном становању,
неоп­ход­но је обезбедити минимално 20% зелене
површине, у оквиру којих треба обезбедити прос­
то­ре за миран одмор, изграђена дечија игралишта и
травњаке за игру и одмор.
Блоковско зеленило се формира унутар оформ­
ље­них блокова. Подизање ове врсте зеленила треба
да је у функцији корисника. Висока стабла се не
могу поставити ка објектима ближе од обележене
грађевинске линије високих стабала.
Између блокова зграда користити ниже дрвеће
или шибље и кугласте форме.
На улазу у блокове формирати по могућности
декоративне врсте. За оплемењивање простора зе­
ле­ни­лом могу се користити и жардињере, по­је­ди­
нач­не и групне саксије...
За све врсте и површине зеленила водити рачуна о
константном одржавању и обнавњању зеленог фонда.
Парк
Постојећа озелењена површина на углу улица Моше Пијаде и Кнез Милошев венац намењена
је окупљању и одмору становника блока. На овом
простору заснован је фонд веома квалитетне дендрофлоре, високе биолошке и естетске вредности,
те се у потпуности задржава.
Пешачке комуникације
Дуж постојећих и нових пешачких ко­му­ни­ка­ци­
ја ­формирати обострани дрворед, при чему обратити пажњу на грађевинску линију високих стабала
која штити објекте од крошња истих (графички
прилог „Регулациони план са поделом на просторне целине“ Р 1:500, лист број 6).
Озелењавање паркинг површина
На паркинг површинама предвидети застор од
бе­тон­ских растер елемената са затрављеним спој­
ни­цама.
За засену паркинг места применити расаднички однеговане саднице високих лишћара које се
одликују густом крошњом и отпорношћу на услове средине, посебно на издувне гасове и прашину.
Сквер
Сквер је мања зелена површина јавног ко­риш­
ће­ња, који је намењен краткотрајном одмору становника и декоративном оформљењу градског трга,
улица и јавних објеката.
Према смерницама Генералног плана који пре­
по­ру­чује формирање зеленила у зонама ста­но­ва­ња
10.05.2011.
(блоковима), ради повећања квалитета ста­но­ва­
ња и заштите животне средине, као и ради опле­ме­
ња­ва­ња простора, планирана је уређена слободна
површина, односно сквер који формирају улица
Доситејева и Светосавска.
У оквиру ове површине основне обликовне елементе представљаће зелене форме и урбана опрема,
пожељно је лоцирати скулптуре, споменик...
4.8. Урбанистичке опште и појединачне мере
заштите
Услови за заштиту животне средине
Са гледишта заштите животне средине планирана намена је повољно конципирана а ради заштите
и унапређења животне средине на територији плана, поред осталог треба имати у виду и следеће:
– све постојеће стамбене и друге објекте, који не
задовољавају урбанистичке, грађевинске, а посебно здравствене услове становања и ко­риш­
ћења, порушити;
– становање у сутерену и ниском приземљу, са
подом на тлу, потпуно искључити;
– стамбене зграде тако оријентисати да стамбене просторије буду што више осунчане;
– станове у објектима двострано оријентисати;
– поткровља користити за атељеа и сличне фун­
к­ције, а за станове само под посебним усло­
ви­ма који обезбеђују потпун комфор у погледу
микроклиме;
–п
ланирати посебне архитектонско-грађевинске
мере за заштиту од удара хладног југоисточног
ветра и за заштиту од претеране инсолације, а
при томе омогућити бар пасивно коришћење
соларне енергије;
– омогућити добро проветравање блока;
– приликом одређивања намене пословног простора избегавати делатности које могу утицати
на повећање комуналне буке и аерозагађења,
као и оне које контаминирају животну средину
изнад дозвољених граница;
– вентилацију подземне гараже извести пос­тав­
ља­њем отвора (прозора) на супротној страни
улаза;
– задржати што је могуће више постојеће зеленило а слободне површине додатно озеленити насадима лишћара одговарајуће биолошке
и естетске вредности.
Према мишљењу Одељења за привреду и фи­
нан­си­је бр. 03–501–128/2010 од 17. марта 2010.
го­­ди­­не предметни план не представља оквир за
одо­бравање будућих развојних пројеката одређених
прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину, па не подлеже обавези израде
стратешке процене утицаја у смислу одредбе члана
5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04).
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Мере за заштиту од пожара
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:
– објекти морају бити реализовани у складу са
Законом о заштити од пожара („Службени
глас­ник СРС“ број 37/88 и „Службени гласник
РС“ број 48/94);
– објекти морају имати одговарајућу хидран­тску
мрежу, која се по протоку и притиску воде у
мрежи планира и пројектује према Правилнику
о техничким нормативима за спољ­­ну и уну­
траш­њу хидрантску мрежу за га­ше­ње по­жа­ра
(„Службени лист СФРЈ“, број 30/91);
– објектима мора бити обезбеђен приступни пут
за ватрогасна возила, сходно Правилнику о
техничким нормативима за приступне путеве
... („Службени лист СРЈ“ број 8/95)
– објекти морају бити реализовани у складу са Пра­вил­ником о техничким нормати­ви­­­
ма за електричне инсталације ниског на­­­по­­на
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и
28/95), Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).
– За подземну гаражу обезбедити прилаз за
возила, резервне излазе, стабилну аутоматску инсталацију за дојаву пожара, систем
за откривање присуства угљен-моноксида,
инсталацију сигурносног осветљења, систем
принудне вентилације и систем одимљавања.
За предметни план су прибављени Услови из дела заштите од пожара бр. 217–184/2–09 од Одсека
за заштиту и спасавање у Пожаревцу.
У складу са чланом 12. Закона о заштити од пожара („Службени гласник СР Србије“, број 37/88)
инвеститор мора прибавити сагласност на техничку документацију објеката од МУП-а Србије
- СУП-а – Сектор за заштиту и спасавање у По­жа­
ревцу.
рбанистичке мере за заштиту од елементарУ
них непогода
У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних непогода укупна реализација односно планирана изградња мора
бити извршена уз примену одговарајућих просторних и грађевинско-техничких решења у складу са
законском регулативом из те области. Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и
категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр.
31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Треба поступити у складу са Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима
(Сл. лист СФРЈ бр. 39/64).
Број 3 - Страна 21
Мере енергетске ефикасности изградње
Сви објекти се морају градити у складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи (Сл. гл. РС
бр. 72/09).
4.9. Инжењерско-геолошки услови
(Графички прилог „Инжењерско геолошка ре­јо­
ни­за­ци­ја терена“ )
Испитивани терен у морфолошком погледу целим својим пространством лежи на широкој, нижој
речној тераси а преко моћне алувијалне равни реке Велике Мораве. Терен у овој зони је изразито раван са малом депресијом у делу улице Браничевски
сквер. Урбанизацијом града исти се шири према истоку, тј. према падини Пожаревачке греде.
Испитивано подручје је урбанизовано и припада равном терену, са локалним деловима нагиба
до 2°. Апсолутне коте терена у оквиру истражног
подручја крећу се од 79.01до 82.4 мнв.
Простор на коме се планира изградња стамбених објеката, угао улице Доситејеве и Светосавске
и угао Браничевске и Браничевског сквера, обухвата терене који спадају у категорију стабилних
и условно стабилних терена. Коришћење ових терена за урбанизацију условљава нивелационо при­
ла­го­ђавање природним условима и контролисано
дренирање и одвођење површинских вода.
Геолошку грађу предметног простора изграђују
се­ди­ментне стене представљене творевинама па­
лео­зој­ске, терцијарне и квартарне старости. Саму
површи­ну терена прекривају квартарни седименти,
на непосредном подручју истраживања представљени
су плеистоценским наслагама леса и лесоидних глина, песковима и заглињени песковима и холоценским алувијалним наносима река В. Мораве као и
делувијално - елувијалним наносима на падинама
Пожаревачке греде, дебљини од 3 до 6 м.
Лесне наслаге покривају највише делове терена. Овде је лес дебљине 3–5м и почиње глиновитом
варијантом ткз „Барски лес“.
Алувијум у ужем смислу изграђен је од фација
поводња и корита. Поводањске наслаге покривају
алувијалне равни, а изграђене су од пескова, и песковитих седимената, дебљине од 2,0 - 5,0 м.
Фација корита изграђена је од песковито шљун­ковитих седимената, просечне дебљине око
5,0 м. Максимална дебљина песковито - шљун­ко­ви­
тих наслага се креће око 15,0 м.
Делувијално - елувијална распадина покрива практично целу падину Пожаревачке греде, а
представљена је прашинасто - песковитоглиновитим седиментима лесоидног хабитуса. У вишим
деловима падине седименти су крупнијег зрна са
доста конкреција ЦаЦО3 пореклом из леса, док је
у подножју падине заступљена фина прашинасто глиновита фракција.
Страна 22 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
На основу истражних радова и интерпретација
по­датака геолошких и хидрогеолошких ис­тра­жи­
ва­ња и испитивања, на подручју истраживања,
издвојено је више хидрогеолошких колектора и издани формираних у њима.
Водоносни хоризонт „И“ представљен је алу­ви­
јал­ним песковито - шљунковитим наслагама реке
Ве­ли­ке Мораве, присутан на дубини 5,80–7,00м, на
це­лом истражном простору. Издан је са слободним
ни­воом. Појава нивоа подземне воде је на дубини
од 6,50м и у току године варира у просеку 0,60м.
Водоносни хоризонт „В“ изгра|ен је од средње­
зрних до крупнозрних пескова у којима је формирана издан под притиском, на дубини од 220,0м
(артеска бу{отина код пијаце АБ-4). Артески бунар
у Пожаревцу у центру града код пијаце даје на самоизливу 0,20 л /сец, а температура воде је 22°.
На предметном простору издвојена су два
инжењерско-геолошка Рејона: 1 и 2.
Рејон 1.- У овом рејону, локацијски везаном за
део Браничевске улице, у зависности од геолошке
грађе, терен генерално у површинском и при површинском делу граде заглињени пескови, дебљине
1,80–5,0м, који леже преко алувијалним наносима
река В. Мораве. Нагиби терена у овом рејонусу до
1°. Терен се може сматрати водооцедним.
Изградња објеката – грађевински радови (зем­ља­
ни пре свега), се могу се обављати несметано уз обавезну примену адекватних техничких мера заштите
дубљих ископа. На основу досадашњих истраживања
у Рејону 1. природна носивост терена се креће од
110–150 кН/м2 и за будуће нове објекте планирати
фундирање објеката на темељним плочама.
Рејон 2. - простире се у делу Доситејеве улице,
улице Моше Пијаде и делу Браничевске улице.
Терен у рејону 2 у површинском делу је из­
гра­ђен од прашинастих глина и лесоидних седи­
ме­ната, дебљине 1,50–3,0м, који леже преко
алу­ви­јал­ним наносима река В. Мораве. Нагиби у
по­је­ди­ним деловима терена су већи од 2°, тако да у
по­је­ди­ним деловима имамо депресије у којој се за­
др­жа­вају површинске воде.
Изградња објеката - грађевински радови (зем­
ља­ни пре свега), могу се обављати несметано уз
оба­вез­ну примену адекватних техничких мера
зашти­те дубљих ископа. На основу досадашњих
ис­тра­жи­вања у Рејону 2. природна носивост терена се креће од 130–200 кН/м2. Постојећи стари
објекти спратности до 4 спрата углавном су фундирани на темељним тракама, тако да не пружају
могућност неке веће надградње, већ их треба свести на надградњу поткровља.
За нове будуће објекте планирати фундирање
објеката на темељним плочама чија је носивост за
овај терен преко 280,0 кН/м2
Услови за ископ
Рад се у овим теренима при ископима обавља
нор­мал­но, терени су изнад нивоа подземних во-
10.05.2011.
да, тако да приликом ископа подземне воде не
представљају проблем ископу.
Темељне јаме у природно влажном стању држе
се у вертикалним засецима до висине од 3,0 м. На
вештачким засецима вишим од 1,5 м потребно је
урадити адекватну заштитну конструкцију уз обавезно регулисано одвођење атмосферских вода.
Заштиту ископа за темељне јаме извршити у сагласности са нормама ГН 200.
У случају да растојања између темеља суседних
зграда (нових и постојећих) буду мања од 3 м, треба их обезбедити и подбетонирати, тако да њихове
коте темељења буду истоветне.
Испод темељних плоча (или темељних трака)
будућих зграда, нарочито у зони лесоидних глина, извести тампонски слој од шљунка природне
мешавине висине 10–15 цм за колико треба продубити ископ. Ископ се мора проширити и у зони
тампона за око 5–10 цм са сваке стране.
За време ископа, пре израде шљунчаног тампона и бетонирања темеља, потребан је стручни геотехнички надзор и преглед контактног тла.
слови за уређење основне мреже сао­бра­ћај­
У
ница и комуналне инфраструктуре
Према расположивим подацима о морфолошким
карактеристикама и грађи терена, може се генерално рећи да се не очекују већи проблеми везани за
изградњу и реконструкцију доњег строја сао­бра­
ћај­ница, као и евентуалну изградњу подземних гаража, јер се према постојећем стању, пар­ки­ра­ње
обавља у оквиру парцела и углавном на ули­ци.
Предвиђа се реконструкција целом дужином
улице Доситејеве од Моше Пијаде до Светосавске
и Светосавске до Моше Пијаде (која би била ширине 6 м и послужила би за повезивање предметног
блока Доситејева-Светосавска, на примарну уличну мрежу).
Потребно је проверити квалитет материјала из
доњег строја саобраћајних површина. У слу­ча­
ју незадовољавајућих резултата (лош састав, нео­
дго­ва­ра­ју­ћа гранулација, недовољна збијеност и
сл.) ма­теријал треба побољшати или у потпуности
уклонити и заменити га одговарајућим ква­ли­тет­ни­
јим.
Извођач радова је дужан да се придржава од­го­
ва­ра­ју­ћих одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу саобраћајница (Сл. Гласник
СРЈ бр. 15/90).
Пре наношења материја у завршном слоју подтло треба механизовано сабити. Ископани материјал
се може искористити за завршни слој gдмаx=17,00
кН/м3 и ЦБР=6,00 %.
Са паркинг простора мора се обезбедити брз и
квалитетан одвод кишних вода.
У овој зони постоји изграђена мрежа фекалне
канализације тако да изградњом нових објеката,
могу се директно прикључити на њу. У улици
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
К. М.Венац не постоји фекална канализација, и
предви|ена је израда фекалног колектора Ø600мм
целом дужином улице.
Ископ ће се изводити кроз слој лесоидне глине. Максимално очекивани ниво подземне воде
је на дубини око 5,80м од површине терена. У зони интервенције у тлу не може се очекивати прилив подземне воде у ископ. Ископ ће се изводити у
срединама које по ГН 200 припадају 2. категорији
земљишта. Ископи у овим срединама се држе у
вертикалним засецима висине до 3 м, без подграде.
Извођач радова је дужан да се придржава
одговарајућих одредби Правилника о техничким
нормативима за темељење грађевинских објеката
(Сл. И. 15/90) које се односе на рад у отвореној
јами (Сл.139, 140 и 141)
За обезбеђење ископа применити тешку, непрекидну подграду (Ларсен талпама, Крингс оплатом
и сл.) уз употребу хоризонталним разупирачима.
Испод цеви као тампон (постељица) између
природног тла и цевовода уграђује се максимално
збијени слој песка (или неког другог материјала),
дебљине од 10.0 цм + Д/10, где је Д спољни пречник цеви.
Ископани материјал се не може искористити за
затрпавање рова.
Пре употребе материја за затрпавање ископа,
било би неопходно по допунском програму извести лабораторијска испитивања којима се одређује
гранулометријски састав (СРПС У. Б1. 018), границе пластичности (СРПС У. Б1.020), максимална збијеност и оптимална влажност - Прокторов
опит (СРПС У. Б1. 038). У том смислу потребно је организовати контролу збијености уграђеног
материјала која би се заснивала на одређивању запреминских тежина (СРПС У. Б1. 016).
Како ће се ископ колектора налазити дуж коловозне конструкције улице, збијеност завршног
слоја у ископу мора испоштовати регулативу путарских прописа.
У даљој фази пројектовања за сваки новопланирани објекат неопходно је урадити геотехничка
истраживања а све у складу са Законом о геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број
44/95), и правилника о техничким нормативима
за пројектовање и извођење радова на темељењу
грађевинских објеката (Сл. Гласник СР бр. 16/97).
4.10. Потребна средства за уређење гра­ђе­вин­
ског земљишта у јавној својини
Средњерочни програм уређивања јавног гра­ђе­
вин­ског земљишта
У овом поглављу плана детаљне регулације
обра­ђују се првенствено улагања у новопланира­
не комуналне капацитете и опрему инфра и супра­
струк­ту­ре који су предвиђени планом детаљне
Број 3 - Страна 23
ре­гу­ла­ци­је, како би се на одређен економско-фи­
нан­сиј­ски начин стекла представа о потребним
фи­нан­сиј­ским средствима за имплементацију, при­
ме­ну и спровођење планског концепта. За град ко­
ји газ­ду­је над земљиштем који је у обухвату плана
(град Пожаревац) односно, за кадрове који воде
развојну политику поменутог града, врло је битно да имају представу о висини укупно потреб­них
сред­става, како би проценили сопствене мо­гућ­нос­
ти које би могли уложити у реализацију. Посебан
ак­це­нат треба ставити на могућност заједничког
ула­га­ња са домаћим и страним партнерима, на да­
ва­ње у концесионо коришћење појединих инфраструктурних објеката.
Израда Средњорочног програма уређења гра­ђе­
вин­ског земљишта је метод који општине користе
да би детерминисале своје захтеве за инфраструктуром и да би испланирале финансирање потребних инфраструктурних објеката и услуга. За сваки
нови објекат предложен за градњу Средњорочни
програм треба да размотри иницијалне трошкове
градње мада би било пожељно и касније експлоатационе трошкове. Средњорочни програм пред­
став­ља оквир о томе шта гради и колико на то да
по­троши.
Програм је вишегодишњи план, обично на пет
година, који пројектује улагања у све прхваћене капиталне инфраструктурне пројекте. Средњорочни
програм повезује планирање просторног и урбанистичког развоја са планирањем економског
развоја градсе заједнице. Он треба да буде логично
повезивање градског годишњег оперативног буџета
и планове највишег ранга.
Непосредан повод за израду Средњорочног
програма уређења грађевинског земљишта пред­
став­љју одредбе члана 95 Закона о планирању и
из­град­њи (Сл гласник РС бр 72/09), предлог Пра­
вил­ни­ка о садржају и начину доношења Програма
уређења грађевинског земљишта којим се ова обавеза дефинише.
Средњорочни програм је неопходна потреба за
домаћинско газдовање техничком инфраструктуром.
Оптимална сума могућих средстава за уре­ђе­ње
земљишта и инфраструктурну изградњу рас­по­де­ли­
ће се на носеће инструменте земљишне политике:
накнаду инвеститора за уређење јавног земљишта,
накнаду за коришћење јавног земљишта, закупнину за уступљено земљиште на коришћење, цене комуналних услуга, пореза на имовину, приходе од
имовине, промет некретнина, наслеђе и поклон, комуналне таксе и друге инструменте.
Сам садржај и метод израде Програма при­ла­го­
ди­ће се у процесу израде конкретним условима.
Финансирање планираних радова на уређивању
јавног грађевинског земљишта врши се из бу­џет­
ских средстава Града Пожаревца.
Страна 24 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
Орјентациони трошкови радова на уређивању јавног грађевинског земљишта
јед.
укупна
опис
мере
реконстр.
ново
трошкови
мере
количина
експропријација
површина
м2
2288
183040000
1180
4720000
рушење објеката
површина
м2
2
3090
1545000
озелењавање
површина
м
3922
1372700
тротоари и паркинзи
површина
м2
2257
3385500
саобраћајнице
површина
м2
2
242
800000
мобилијар
површина
м
дрвеће
ком
ком
300
1200000
укупно
196063200
ll. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.1. Постојећи објекти
За све постојеће објекте који залазе у планиране
зоне регулације улице важи следеће:
-- на основу овог плана дозвољено је текуће и
ин­вес­тиционо одржавање оваквих објеката
-- није дозвољена реконструкција, доградња нити адаптација поткровља
-- није дозвољена промена постојеће површине
За све постојеће објекте који прелазе новопланиране грађевинске линије важи:
-- на основу овог плана дозвољено је текуће и
инвестиционо одржавање оваквих објеката
што под­ра­зу­ме­ва грађевинске активности које
не сме­ју резултирати повећањем габарита,
спрат­ности, висине или површине постојећег
об­јекта. Све остале грађевинске активности
на оваквој пар­це­ли своде се на прилагођавање
пла­ни­раној ре­гу­ла­ци­ји, у циљу постављања
пос­тојећег об­јек­та на планирану грађевинску
ли­ни­ју или ње­гово уклањање.
За грађевинске парцеле на којима постојећи об­
јек­ти не залазе у новопланиране регулације важе
сле­де­ћа правила:
-- Могу се заменити новим, према условима из
овог плана
За постојеће објекте који су премашили планом
дефинисане урбанистичке параметре дозвољено је
инвестиционо одржавање, али не и доградња и над­
град­ња.
Висина надзиданог дела зграде не сме прећи
пла­ном предвиђену висину.
Пре захтева за израду услова потребно је проверити статичку стабилност објекта, геомеханичка
својства терена на микролокацији.
Није дозвољено појединачно застакљивање балкона, тераса и лођа на стамбеним зградама, као ни
друге појединачне грађевинске интервенције на фасадама стамбених зграда изузев координираних
заједничких акција свих станара уз сагласност надлежних органа.
1.2. Општа правила за изградњу објеката
У оквиру грађевинског земљишта у осталим об­
ли­цима својине извршена је подела на целине и
то по намени земљишта, типу и карактеристикама
изграђених објеката. Целине су дате на графичком
прилогу „Регулациони план са поделом на просторне целине“ Р 1:500 (лист број 6).
Бруто развијена површина етаже је површина спољне контуре зидова, односно збир свих про­
сто­ри­ја и површина под конструктивним деловиам
зграде. Однос бруто и нето површине је 1:1,25.
Подземне гараже, станарске оставе и технолош­
ки простори (подстанице грејања, трафостанице,
ко­тлар­нице, просторије за лифт и сл.) се не ра­чу­на­
ју у површине корисних етажа.
1.3. Општа правила у односу на умањење не­
повољних климатских утицаја
Појединачни објекти и склопови објеката треба да буду такви да својом диспозицијом и висином умањују негативне климатске утицаје (нижи
објекти затворених низова са претежно затвореним
фасадама према доминантним зимским ветровима,
посебно према северу и североистоку).
Организацију изграђеног простора прилагодити
потреби за планским формирањем заштитног зеленила и вештачких баријера против ветра и снега и
других неповољних климатских утицаја.
Објекти треба да обезбеде максимално пош­то­ва­
ње погодности јужне оријентације.
Сви објекти имају кос кров: овај услов проистиче из услова укровљавања под стрмим углом (до
30°), што је везано за климатске прилике.
Дозвољено је градити надстрешнице над паркинг местима унутар парцела, са сврхом заштите
од на­но­са снега, уз поштовање осталих наведених
обли­ко­в­них карактеристика.
1.4. Општа правила у односу на захтеве за
при­ме­ну архитектонских форми и ор­га­
ни­за­ције простора
Обликовне карактеристике нове изградње прилагодити традиционалним формама градње и карактеристикама подручја.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 25
Није дозвољена изградња таквих поткровља,
ман­сар­ди и сл. којима се нарушавају постојеће
стил­ске ка­ра­кте­рис­тике.
од­нос­но према аналитичко-геодетским елементима
датим на листу број 4.1.
Није дозвољена деоба парцеле тржног центра.
1.5. Општа правила у односу на захтеве високе опремљености и стандарда
Унутрашња опремљеност објеката треба да буде на високом нивоу, примерено категорији и екс­
клузив­ности планираних капацитета и њихових
корисника.
Степен интимности обезбедити минималним условима међусобне удаљености.
Приликом пројектовања објеката поштовати
прин­цип да се различитим архитектонским формама за све објекте постигне индивидуалност и пре­
поз­нат­љи­вост, а да се при том оствари складно
ук­лоп­ље­на целина.
Ко­та приземља не може бити виша од 1,2м од
нај­ви­ше коте нивелете јавне површине испред ула­
за у објекат.
Поткровни простор не сме излазити ван габарита објекта.
Минимално умањити постојећи зелени фонд
ради изградње објеката. Паркирање решити у оквиру парцеле.
Правила грађења важе за изградњу зграда, замену, доградњу и реконструкцију постојећих, што
значи да се приликом доградње и реконструкције
постојећих зграда не могу прећи вредности параметара дефинисане овим планом.
Правила су дефинисана за зоне и целине у оквиру зоне.
2.3. Положај објекта на парцели
Задржава се постојећи положај објекта.
Доградња, реконструкција (уз мењање спољног
из­гледа) односно изградња нових пратећих са­др­
жај­а није дозвољена.
2.4. Дозвољена спратност или висина објекта
Задржава се спратност постојећег објекта.
2.5. Интервенције на постојећем објекту
Код интервенције на постојећем објекту могуће су
измене без промене габарита (адаптација, сана­ци­ја).
Не дозвољавају се испади ван постојећег габарита.
2.6. Уређивање слободних површина парцеле
Слободна површина постоји ка Доситејевој улици. Потребно је њено озелењавање, и при том водити рачуна о грађевинској линији високих стабала.
2.7. Паркирање на парцели
Није могуће решавање паркирања на парцели.
2.8. Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу
Објекат је прикључен на инфраструктурну мрежу.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНУ
ТРЖНОГ ЦЕНТРА „НОВИ ДОМ“
(ЦЕЛИНА А)
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНУ
НАМЕЊЕНУ ЗА ПАРКИНГ ГАРАЖУ
СА КОМЕРЦИЈАЛНИМ САДРЖАЈИМА
(ЦЕЛИНА А1)
2.1. Врста и намена објеката
Задржана је постојећа намена - пословање са ста­но­
ва­њем у горњим етажама и дозвољена је допу­на пра­
те­ћим садржајима у функцији основне наме­не, и то
тр­го­ви­на (прехрамбена, конфекцијска, уре­ђа­ји и бела
тех­ника..., али и књижаре, продајне га­ле­ри­је...), услуге (банке, мењачнице, агенције, бирои...), за­натство (ју­
вел­нир­ни­це, фризерске, оптичарске...) и угос­ти­тељ­ство
(ресто­ра­ни, кафеи и по­слас­тичарнице...).
Није могућа изградња других објеката на истој
грађевинској парцели.
3.1. Намена и начин коришћења парцеле
На парцели је планиран објекат паркинг гараже
са комерцијалним садржајима. Однос паркирања и
ко­мер­ци­јал­них садржаја дат је у следећем распо­ну,
пар­ки­ра­ње: делатности = 90%: 10% до 50%: 50%.
Комерцијални садржаји су они у функцији ста­но­
вања и допуна осталим садржајима на нивоу блока,
и то: ад­ми­ни­стра­тивне делатности (пред­став­ниш­
тва, агенције...), трговина (прехрамбе­на, кон­фек­
циј­ска, уређаји и бела техника...), услуге (бан­ке,
ме­њач­ни­це, агенције, бирои...), занатство (ју­вел­
нир­нице, фризерске, оптичарске...) и угос­ти­тељс­
тво (рес­торани, кафеи и посластичарнице...).
Није могућа изградња других објеката на истој
грађевинској парцели.
Целина А представља површину постојећег
тржног центра.
2.2. Услови за препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
Положај парцеле утврђен је регулационом ли­ни­
јом у односу на јавне површине.
Препарцелацију вршити тако да се дефинише
пар­це­ла у габаритима приказаним на листу број 6,
3.2. Услови за препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
Положај парцеле утврђен је регулационом ли­ни­
јом у односу на површину тротоара.
Страна 26 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Дозвољено је формирање парцеле, спајањем или
де­љењем катастарских парцела и делова катастарских
парцела и спроводи се пројектом пре­пар­це­лације.
Препарцелацију вршити тако да се дефинише
парцела у габаритима приказаним на листу број 6,
односно према аналитичко-геодетским елементима
датим на листу број 4.1.
3.3. Положај објеката на парцели
Положај објекта је дефинисан грађевинском
линијом (подземна и надземна).
3.4. Дозвољена спратност или висина објекта
Објекат је надземни са подземном етажом.
Дозвољена спратност је По+П+4+Пк. Поткровна
етажа је дозвољена према ул. Моше Пијаде али само на 25% површине док је остали део искоришћен
за озелењену терасу.
Прилаз возила је помоћу рампи нагиба максимално 15% или лифтовима. За подземне етаже дата је посебна регулациона линија.
3.5. Услови за архитектонско, естетско обли­
ко­ва­ње објекта
Архитектонска обрада објекта треба да је у
складу са амбијентом, у циљу очувања визуелног
идентитета простора као и остварења нових урбаних вредности.
Нису дозвољени испади на фасади.
Кровни покривач ускладити са примењеним
материјалима на фасади.
3.6. Прикључење објекта на инфраструктурну мрежу
Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу радити уз услове и сагласност надлежних комуналних предузећа.
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНУ
ЗЕЛЕНОГ „ОСТРВА“ (ЦЕЛИНА А2)
Целина А2 настала је просецањем улице према целини А1, због улаза и излаза у новопланирани
обје­кат паркинг гарађе са комерцијалним садр­жа­ји­
ма. Тако је настао сквер, тј. зелено „острво“. Фор­
ми­ра­ју га улице Доситејева, Светосавска и нова
про­сечена улица.
Положај парцеле утврђен је регулационом ли­ни­
јом у односу на површину тротоара односно улица.
4.1. Намена и начин коришћења парцеле
Ово је мала зелена површина јавног коришћења,
која је намењена краткотрајном одмору становника
и декоративном оформљењу градског трга, улица
и јавних објеката, ради повећања квалитета ста­но­
вања и заштите животне средине, као и ради опле­
ме­ња­вања простора.
10.05.2011.
У оквиру ове површине основне обликовне елементе представљаће зелене форме и урбана опрема,
пожељно је лоцирати скулптуре, споменик...
4.2. Услови за препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
Дозвољено је формирање парцеле, спајањем или
де­љењем катастарских парцела и делова ка­тас­тар­
ских парцела и спроводи се пројектом пре­пар­це­ла­
ци­је.
Препарцелацију вршити тако да се дефинише
парцела у габаритима приказаним на листу број 6,
односно према аналитичко-геодетским елементима
датим на листу број 4.1.
4.3. Положај објекта на парцели
У оквиру површине није дозвољена изградња ни
постављање монтажних или сталних објеката.
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНУ
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
(ЦЕЛИНА Б)
5.1. Врста и намена објеката
У јужном и централном делу зоне Б, уз пос­то­
јећу парковску површину задржавају се постојећи
објекти вишепородичног становања са могућношћу
реконструкције, адаптације, санације и доградње (у
вертикалном смислу) етажа до максималне спратности од По+П+4+Пк.
Уколико се постојећи објекат не може из разних разлога (геотехничких или конструктивних дис­по­зи­ција) надзидати до капацитета
предвиђених овим планом могуће је објекат уклонити и на пар­це­ли подићи нови објекат према наведеним ус­лов­ље­нос­тима. За планирано
надзиђивање и доградњу неоп­ход­но је преиспитати начин темељења као и кон­структивна својства
објеката.
5.2. Услови за препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
Задржавају се постојећи слободностојећи об­јек­
ти вишепородичног становања у постојећим гра­ђе­
вин­ским линијама. Дељење парцеле није могуће.
Положај парцеле утврђен је регулационом лини­
јом у односу на јавне површине.
5.3. Положај објекта на парцели
Сви објекти су постојећи и задржавају им се
грађевинске линије.
5.4. Дозвољена спратност или висина објекта
Дозвољена је доградња нових етажа до максималне дозвољене спратности, у оквиру постојећих
грађевинских линија. Максимална спратност об­
јекта на парцели је до П+4+Пк.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5.5. Интервенције на постојећем објекту
У случају реконструкције постојећих објеката
надзидани део у потпуности мора пратити карактер
постојећег да би он у обликовном смислу деловао као
јединствена архитектонска и функционална целина.
Кров објекта извести слободно у погледу форме
и геометрије кровних равни.
Грађевинска линија поткровне етаже не сме прелазити грађевинску линију осталих надземних етажа.
Поткровна етажа може бити класично пот­кров­
ље са нагибом кровних равни до максимално 30°.
Висина надзитка поткровне етаже је максимално 1,6 м. Није дозвољено формирање поткровља у
више нивоа.
Дозвољено је формирање вертикалних отвора у
поткровљу, са висином од коте пода поткровља до
преломне линије отвора максимално 2,2 м. У оквиру вертикалних отвора у поткровљу могу се формирати излази на терасу или лођу.
Архитектонска обрада зграда треба да је у складу
са амбијентом, у циљу очувања визуелног идентитета
простора као и остварења нових урбаних вредности.
Кровни покривач ускладити са примењеним
материјалима на фасади.
5.6. Уређивање слободних површина парцеле
Слободне површине су јавне унутарблоковске
зелене површине. Обратити пажњу на унапређење
уређења, опремања, коришћење и одржавање слободних површина.
У оквиру ове целине дефинисани су и просто­ри
за игру деце у прилогу „Планирана намена повр­ши­
на“ Р 1:500, лист број 5. На листу број 5. су уцрта­
ни новопланирани отворени простори за игру деце
узраста 3 до 10 година, док се постојећи задр­жа­вају.
5.7. Паркирање на парцели
Паркирање возила је дефинисано у виду паркинг места и гаража. Предвиђена је и подземна гаража (видети у истом прилогу) у једном нивоу, која
је постављена тако да не угрожава околне објекте.
Грађевинска линија гараже је одређена планом, као
и улаз-излаз. Кров гараже уредити као и остале
слободне површине дате у прилогу, са прописном
подлогом, изолационим слојевима и слојем хумусне земље дебљине мин. 60 цм.
Паркирање возила је решавано на нивоу блока.
5.8. Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу
Објекти су прикључени на инфраструктурну
мрежу.
6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНУ
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА И
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СА
ДЕЛАТНОСТИМА (ЦЕЛИНА Б1)
Број 3 - Страна 27
6.1. Врста и намена објеката
У оквиру ове површине постоје већ изграђени
објекти вишепородичног становања са делатностима ивичне градње дуж регулације, а планирана је
изградња стамбено-пословног објекта са подземном гаражом. У приземљу новопланираног објекта
планирати делатности. Однос становања и делатности дат је у следећем распону, становање: делатности = 90%: 10% до 70%: 30%. Делатности се
дозвољавају и на првом спрату.
Дозвољене пословне делатности у оквиру породичног становања су из области:
– трговине (продавнице прехрамбене, робе широке потрошње и др.),
– услужног и производног занатства (обућарске,
кројачке, фризерске и др.)
– услужних делатности (књижара, копирница,
видеотека, и др.),
– угоститељства (ресторан, кафе бар, пицерија
и сл.),
– здравства (апотека, опште и специјалистичке
ординације и сл),
– социјалне заштите (сервиси за чување деце,
играонице за децу, и др.)
– културе (галерије, читаонице и др.),
– забаве (билијар, салони видео игара, и др.),
– спорта (теретане, вежбаоне, аеробик и др.),
– административних делатности (представништва, агенције, и др.)
– пољопривреде (пољопривредна апотека и сл.),
Обим делатности у објекту треба да је усаглашен
са просторним и функционално- техничким условима организације пословних садржаја у об­јек­ту, и да
се уклапа у капацитете локације - парцеле.
У зони породичног становања нису дозвољене
пословне и производне делатности које могу угрозити животну средину и услове становања разним
штетним утицајима: буком, гасовима, отпаднима
материјама или другим штетним дејствима, односно за која нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења.
6.2. Услови за препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
Препарцелацију за постојеће вишепородичне стамбене објекте у оквиру целине вршити тако
да се дефинишу парцеле у габаритима приказаним
на листу број 6, односно према аналитичко-геодетским елементима датим на листу број 4.1.
Положај парцеле одређен је регулационим
линијама према јавним површинама.
Облик и величина парцеле одређени су тако да
се на њој може изградити објекат у складу са правилима овог плана.
Препарцелацију за новопланирани објекат у
Браничевској улици вршити тако да се граница парцеле поклопи са линијом регулације чији су аналитичко-геодетски елементи дати на листу број
Страна 28 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
4.1. Уређење и грађење у блоку може се реализовати фазно, формирањем грађевинских парцела
унутар блока тако да у коначној реализацији чине
јединствену просторно функционалну целину.
Грађевинске парцеле треба оформити тако да се
испуне следећи услови:
– минимална површина парцеле износи 500м²
– минимална ширина парцеле износи 20м
– дозвољено је укрупњавање парцела спајањем
две или више парцела, које се утврђује
пројектом препарцелације
– спајањем парцела важећа правила изградње за
планирану намену и целину се не могу мењати
Пројектима препарцелације биће дефинисане
грађевинске парцеле за изградњу објеката које ће
обухватити и слободну површину у оквиру блока
са стамбеним улицама, намењену за уређено зеленило, паркирање и игру деце.
6.3. Положај објекта на парцели
Задржава се грађевинска линија постојећих об­
јека­та.
Новопланирани стамбено-пословни објекат је
по диспозицији у низу са постојећим стамбенопословним објектом на углу улица Браничевске и
Светосавске, постављен у оквиру грађевинских
линија. У прилогу „Регулациони план са поделом
на просторне целине“ Р 1:500, лист број 6 дата је
улична и дворишна грађевинска линија са аналитичко-геодетским елементима за обележавање.
Грађење између грађевинске линије и регулационе линије није дозвољено.
Обавезно је постављање најистуренијег дела
објек­та на грађевинску линију према јавној сао­
бра­ћај­ној површини, а у односу на границе суседних пар­цела, грађевинска линија је линија до које
је доз­во­ље­но грађење.
Габарит подземне гараже може бити већи од габарита објекта, али не сме да пређе границу парцеле.
Грађевинска линија поткровне етаже не сме прелазити грађевинску линију осталих надземних етажа.
Максимална дубина тракта планираног об­јек­
та приказана је на графичком прилогу бр. 6 „Ре­
гу­ла­цио­но-нивелациони план“ Р = 1:500 и износи
15,50м. Растојање грађевинске од регулационе ли­
није износи 4,0м.
6.4. Дозвољена спратност или висина објекта
Спратност новог стамбено-пословног објекта
износи По+П+4+Пк.
Максимална висина објекта:
– до коте пода задње етаже:
22,0м
– до коте венца:
23,0м
Кота приземља може бити највише (у приземљу
је нестамбена намена -пословање и делатности 0,2
м виша од коте тротоара.
10.05.2011.
Висина надзитка поткровне етаже је максимално 1,6 м. Није дозвољено формирање поткровља у
ви­ше нивоа.
У подземној етажи је обавезно решавање пар­
ки­ра­ња будућих корисника. У приземљу планирати пословне садржаје, а могуће је и проширити их
и на први спрат.
Даје се слобода у формирању геометрије крова (вишеводне кровне равни) тако да се уклопи у
постојећи објекат а угаони део потребно је посебно нагласити архитектонским обликовањем.
Приземље новог објекта могуће је повући у односу на грађевинску линију, уз формирање колонаде. Дозвољава се изградња мансардног крова. Не
дозвољава се облик мансардног крова који ће покривати више од једне корисне етаже, тј. кров мора
бити пројектован тако да је својим габаритом уписан у полукруг. Нагиб косих кровних равни прилагодити врсти кровног покривача, уз ограничење да
максимални дозвољени нагиб износи 60° и да се
кров формира иза венца објекта, без препуста.
Архитектонски елементи типа еркера, над­
стреш­нице, балкона, тераса и сл. могу се по­ја­ви­
ти као испади на делу објекта (угао, заврше­так,
средишњи тракт) уз услов да не прелазе гра­ђе­
вин­ску линију својом хоризонталном про­јек­ци­јом
ви­ше од 1 м и да почињу на мин. 4 м изнад коте
при­зем­ља. Ови испади на фасади не могу заузимати повр­ши­ну већу од половине укупне површине
целе фасаде.
Архитектонска обрада зграда треба да је у складу са амбијентом, у циљу очувања визуелног идентитета простора као и остварења нових урбаних
вредности.
Уколико новопланирани објекат просторне целине Б1.1. буде изграђен пре овог објекта, изглед
објекта ускладити са њим.
6.5. Интервенције на постојећем објекту
Дозвољава се реконструкција, адаптација и
санација, али не и доградња објеката који већ имају
максималну спратност од По+П+4+Пк. Објекти
који немају ову спратност могу се надградини етажама до максималне спратности.
6.6. Уређивање слободних површина парцеле
У површини намењеној становању, на простору између грађевинске и регулационе линије, према стамбеним објектима и пешачкој комуникацији
применити партерно решење зеленила уз садњу
појединачног лишћарског и четинарског дрвећа.
Засену паркинг простора на парцели обезбедити садњом дрворедних садница високих лишћара.
Није дозвољено ограђивање парцеле.
6.7. Паркирање на парцели
Паркирање и гаражирање возила за потребе
влас­ника односно корисника објеката изградње,
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели
изван површине пута.
Паркирање решавати на парцели, на отвореном паркингу и у гаражи зграде, по нормативу, и то
једно паркинг или гаражно место на један стан, односно једно место на 70 м2 корисне површине. Од
потребног броја паркинг места 50% планирати за
гаражирање.
Број станова ограничити према оствареном
броју ПМ.
6.8. Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу
Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу радити уз услове и сагласност надлежних комуналних предузећа.
7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
ПОВРШИНУ НОВОПЛАНИРАНОГ
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СА
ДЕЛАТНОСТИМА (ЦЕЛИНА Б1.1.)
7.1. Врста и намена објеката
Целина Б1.1. је издвојена из целине Б1 због
неких специфичности. То је простор дуж улице
Светосавске између постојећих стамбено-пословних објеката.
Дозвољава се изградња стамбено-пословног
објекта на овој површини у свему према графичком
прилогу „Регулациони план са поделом на просторне целине“ Р 1:500, лист број 6.
Новопланирани стамбено-пословни објекат има
пословне садржаје у приземљу, а дозвољава се и на
првом спрату.
Дозвољене пословне делатности у оквиру породичног становања су из области:
– трговине (продавнице прехрамбене, робе широке потрошње и др.),
– услужног и производног занатства (обућарске,
кројачке, фризерске и др.)
– услужних делатности (књижара, копирница,
видеотека, и др.),
– угоститељства (ресторан, кафе бар, пицерија
и сл.),
– здравства (апотека, опште и специјалистичке
ординације и сл),
– социјалне заштите (сервиси за чување деце,
играонице за децу, и др.)
– културе (галерије, читаонице и др.),
– забаве (билијар, салони видео игара, и др.),
– спорта (теретане, вежбаоне, аеробик и др.),
– административних делатности (представништва, агенције, и др.)
– пољопривреде (пољопривредна апотека и сл.),
Обим делатности у објекту треба да је усаглашен са просторним и функционално-техничким ус­
Број 3 - Страна 29
ло­ви­ма организације пословних садржаја у објекту,
и да се уклапа у капацитете локације - парцеле.
У зони породичног становања нису дозвољене
пословне и производне делатности које могу угрозити животну средину и услове становања разним
штетним утицајима: буком, гасовима, отпаднима
материјама или другим штетним дејствима, односно за која нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења.
7.2. Услови за препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
Препарцелацију за новопланирани објекат у
Све­то­савској улици у оквиру целине Б1.1. вршити
тако да се парцела формира бочно до калканских
зидова постојећих објеката (уз обавезу обезбеђења
службености пролаза на местима и у ширини планираних пасажа), а ка улици и дворишту до линије
регулације.
Пројектом препарцелације биће дефинисана
гра­ђе­вин­ска парцела за изградњу објекта који ће
обухватити и слободну површину у оквиру блока
са стамбеном улицом, намењену за уређено зеленило, паркирање и игру деце.
7.3. Положај објекта на парцели
Положај новопланираног објекта одређен је гра­
ђе­вин­ским линијама (уличној и дворишној) према
јавној површини и према границама суседних парцела.
Улична грађевинска линија поставља се на
3,60м од регулације, а дубина тракта је 15,00м. Гра­
ђе­вин­ске линије дефинисане су на графичком прилогу „Регулациони план са поделом на просторне
целине“ Р 1:500, лист број 6 .
Обавезно је обезбедити колско-пешачки пролаз
у приземљу објекта према објекту у Светосавској
број 1–3 у ширини 1,0м (тротоар) + 3,50м (коловоз), као и висину пролаза од 4,50м, у складу са Пра­вил­ником о техничким нормативима за
приступ­не путеве, окретнице и уређене платое за
ва­тро­гас­на возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (Сл. лист СРЈ бр. 8/95).
Такође је обавезно обезбедити пролаз у при­зем­
љу ка постојећем угаоном објекту из разлога што
се са те стране мора обезбедити прилаз постојећим
паркинг местима у подземној етажи угаоног об­јекта.
Габарит подземне гараже може бити већи од габарита објекта, али не сме да пређе границу парцеле.
Грађевинска линија поткровне етаже не сме прелазити грађевинску линију осталих надземних етажа.
Бочне грађевинске линије постављају се на калкане суседних објеката.
7.4. Дозвољена спратност или висина објекта
Спратност новог стамбено-пословног објекта
износи По+П+4+Пк.
Максимална висина објекта:
Страна 30 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
– до коте пода задње етаже:
22,0м
– до коте венца:
23,0м
Кота приземља може бити највише (у приземљу
је нестамбена намена -пословање и делатности) 0,2
м виша од коте тротоара.
Висина надзитка поткровне етаже је максимално 1,6 м, односно 2,2 м од коте пода поткровља до
прелома косине мансардног крова. Није дозвољено
формирање поткровља у више нивоа.
У подземној етажи је обавезно решавање пар­
ки­ра­ња будућих корисника. У приземљу планирати пословне садржаје, а могуће је и проширити их
и на први спрат.
Даје се слобода у формирању геометрије крова
(ви­ше­вод­не кровне равни) тако да се уклопи у пос­
то­је­ћи објекат. Приземље новог објекта мо­гу­ће је
по­ву­ћи у односу на грађевинску линију, уз фор­ми­
ра­ње ко­ло­наде. Дозвољава се изградња мансардног
крова. Не доз­вољава се облик мансардног крова
који ће по­кри­ва­ти више од једне корисне етаже, тј.
кров мора би­ти про­јектован тако да је својим габаритом уписан у по­лу­круг. Нагиб косих кровних
равни прилагодити врсти кровног покривача, уз
ограничење да ма­кси­мални доз­вољени нагиб износи 60° и да се кров фор­ми­ра иза венца објекта, без
препуста.
Архитектонски елементи типа еркера, над­
стреш­нице, балкона, тераса и сл. могу се појавити
као ис­пади на делу објекта уз услов да не прелазе
гра­ђе­вин­ску линију својом хоризонталном про­јек­
ци­јом више од 1 м и да почињу на мин. 4 м из­над
ко­те приземља. Ови испади на фасади не могу зау­
зи­ма­ти површину већу од половине укупне повр­
ши­не целе фасаде.
Архитектонска обрада зграда треба да је у складу са амбијентом, у циљу очувања визуелног идентитета простора као и остварења нових урбаних
вред­ности.
Уколико новопланирани објекат просторне целине Б1. буде изграђен пре овог објекта, изглед об­
јек­та ускладити са њим.
Паркирање решавати на парцели и у гаражи
згра­де, по нормативу, и то једно паркинг или га­
раж­но место на један стан, односно једно место на
70 м2 ко­рисне површине. Од потребног броја паркинг места 50% планирати за гаражирање.
Број станова ограничити према оствареном бро­
ју ПМ.
7.6. Уређивање слободних површина парцеле
У површини намењеној становању, на простору између грађевинске и регулационе ли­није,
према стамбеним објектима и пешачкој ко­му­
никацији применити партерно решење зеленила
уз садњу по­је­ди­нач­ног лишћарског и четинарског
дрвећа.
Засену паркинг простора на парцели обезбедити садњом дрворедних садница високих лишћара.
Није дозвољено ограђивање парцеле.
8.4. Дозвољена спратност или висина објекта
Максимална дозвољена спратност објекта је
По+П+2. Дозвољава се замена постојећег објекта
новим максималне спратности.
7.7. Паркирање на парцели
Паркирање и гаражирање возила за потребе
влас­ни­ка од­нос­но ко­рис­ника објеката изградње,
обез­бе­ђује се на сопственој грађевинској парцели
из­ван повр­шине пута.
Урбанистичким пројектом треба решити и обезбедити довољан број паркинг места у гаражи у
подземној етажи, као и на парцели (подземна гаража и отворена паркинг површина).
7.8. Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу
Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу радити уз услове и сагласност надлежних комуналних предузећа.
8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНУ
НАМЕЊЕНУ КОМЕРЦИЈАЛНИМ
САДРЖАЈИМА (ЦЕЛИНА Б2)
8.1. Врста и намена објеката
Целина Б2 намењена је за површину објекта са
чисто комерцијалним садржајима. Планира се задр­
жа­ва­ње постојећег објекта и намене.
8.2. Услови за препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
Препарцелацију за постојећи објекат ко­мер­ци­
јал­ног садржаја вршити тако да се дефинише а у
габаритима објеката као што је приказано на листу
број 6.
8.3. Положај објекта на парцели
Грађевинска линија и линија парцеле се по­кла­
пају. Задржава се постојећа грађевинска линија.
8.5. Интервенције на постојећем објекту
Карактер постојеће зграде омогућава рекон­
струк­цију. Не дозвољава се доградња.
8.6. Паркирање на парцели
Паркирање није могуће решавати на парцели,
већ је решено на нивоу блока.
8.7. Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу
Објекат је прикључен на инфраструктурну мрежу.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНУ
НАСЕЉСКОГ ПАРКА (ЦЕЛИНА Б3)
9.1. Врста и намена објеката
Целина Б3 представља постојећи насељски парк
на углу улица Моше Пијаде и Кнез Милошев Ве­
нац, намењен окупљању и одмору становника
бло­ка. На овом простору заснован је фонд веома
ква­ли­тет­не дендрофлоре, високе биолошке и естетске вред­ности, те се у потпуности задржава.
Шему парковских стаза задржати, као и места за
одмор и просторе за игру деце.
Обратити пажњу на унапређење уређења, опре­
ма­ња, коришћење и одржавање и по могућству њи­
хо­вог проширења.
Положај парцеле утврђен је регулационом ли­ни­
јом у односу на површину тротоара односно улица.
9.2. Услови за препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
Дозвољено је формирање парцеле, спајањем или
де­ље­њем катастарских парцела и делова ка­тас­тар­
ских парцела и спроводи се пројектом пре­пар­це­ла­
ције. Тротоар дуж улице Кнез Милошев Ве­нац је
проширен због безбеднијег кретања пеша­ка тако да
његова ширина сада износи 1,5м и то треба узети у
обзир приликом израде пројекта пре­пар­це­ла­ци­је.
9.3. Положај објекта на парцели
У оквиру површине није дозвољена изградња ни
постављање монтажних или сталних објеката.
9.4. Уређивање слободних површина парцеле
У оквиру ове површине основне обликовне елементе представљаће зелене форме и урбана опрема, пожељно је лоцирати клупе, мобилијар за игру
деце...
Дозвољена је замена дотрајалог и оштећеног
мобилијара.
9.5. Паркирање на парцели
Није дозвољено паркирање.
9.6. Ограђивање парцеле
Дозвољена је замена постојеће ограде према јавној површини у случају дотрајалости или
оштећења, уз напомену да се тротар проширује на
1,5м.
9.7. Услови за евакуацију отпада
Судови за смеће морају бити смештени у виду
урбане опреме.
10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
За сваки планирани објекат урадити детаљна
геотехничка истраживања која ће тачно дефинисати начин и дубину фундирања објеката а све у
Број 3 - Страна 31
складу са Законом о геолошким истраживањима
(„Службени гласник Републике Србије“, број
44/95) и Закона о планирању и изградњи објеката
(„Службени гласник Републике Србије“, број
72/09).
11. ЕТАПНА РЕАЛИЗАЦИЈА
До коначног привођења плана намени, на парце­
ла­ма где је предвиђена намена другачија од по­сто­
је­ће, искључује се могућност нове изградње или
до­град­ње. Док се не стекну услови за замену об­јек­та
могуће је само његово текуће одржавање и адап­та­
ци­ја таванских простора у оквиру постојећих кровних равни као припајање постојећем стану у циљу
побољшања услова становања.
III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план детаљне регулације представља правни и плански основ за издавање извода из плана за
изградњу објеката, саобраћајних површина и инфраструктуре, уређивање зелених површина, као и
свих простора у граници плана, а према правилима из овог плана, у складу са Законом о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и
81/10).
Обавезни урбанистички пројекти означени су
у прилогу „Регулациони план са поделом на просторне целине“, Р 1: 500 и њих је потребно спровести пре издавања грађевинске дозволе за градњу
објеката.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
НАТАША МОМИРОВИЋ, дипл. инж. арх, с. р.
лиценца 200 0935 06
издата од ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
7
На основу члана 82. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“
број 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/09 - пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
10.05.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
ПРУГЕ У ДЕЛУ КУЛТУРЕ-КЛАСЕ И
ОЗНАКЕ ЗЕМЉИШТА И УКИДАЊУ
ЈАВНОГ ДОБРА У ДЕЛУ ВЛАСНИШТВА,
У ЕВИДЕНЦИЈАМА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 2173 КО
ПОЖАРЕВАЦ
Страна 32 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Овом одлуком за катастарску парцелу број 2173
КО Пожаревац површине 4,92,91 хектара, укида се
статус културе- класе „железничка пруга“ уписане
у поседовни лист број 3982 за КО Пожаревац код
Службе за катастар непокретности Пожаревац и ознака земљишта „железничка пруга“ и власништво
„јавно добро“ у земљишнокњижни уложак СПЗ II
за КО Пожаревац код Основног суда у Пожаревцу.
Члан 2.
Одређује се да катастарска парцела број 2173
КО Пожаревац има статус неизграђеног гра­ђе­вин­
ског земљишта.
Члан 3.
На основу ове одлуке за катастарску парцелу
број 2173 КО Пожаревац извршиће се:
-- укидање статуса културе - класе „железничка
пруга“ и уписати статус „неизграђено гра­ђе­
винско змљиште“ у поседовни лист број 3982
за КО Пожаревац код Службе за катастар непокретности Пожаревац и
-- укидање статуса ознаке земљишта „железнича пруга“ и уписати „неизграђено грађевинско
земљиште“ и укидање власништва „јавно
добро“ и уписати власништво Републике
Србије- ко­рис­ник Јавно предузеће „Железнице
Ср­би­је“ у земљишнокњижни уложак СПЗ II
за КО Пожаревац код Основног суда у По­жа­
ревцу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број: 01-06-52/16
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЛОКАЛНОГ
ПУТА И ПУТА МОРАВСКА УЛИЦА У
ДЕЛУ КУЛТУРЕ-КЛАСЕ И ОЗНАКЕ
ЗЕМЉИШТА , У ЕВИДЕНЦИЈАМА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ
2410/1 КО ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком за катастарску парцелу број
2410/1 КО Пожаревац површине 7,62 ара, укида се статус културе- класе „локални пут“ уписане у по­се­довни лист број 2228 за КО Пожаревац
код Службе за катастар непокретности Пожаревац
и ознака земљишта „пут Моравска улица“ у зем­
љишно­књижни уложак број 3245 за КО Пожаревац
код Основног суда у Пожаревцу.
Члан 2.
Одређује се да катастарска парцела број 2410/1
КО Пожаревац има статус „грађевинско зем­љиш­
те“.
Члан 3.
На основу ове одлуке за катастарску парцелу
број 2410/1 КО Пожаревац извршиће се:
-- укидање статуса културе- класе „локални пут“
и уписати статус „грађевинско земљиште“ у
поседовни лист број 2228 за КО Пожаревац
код Службе за катастар непокретности Пожа­
ре­вац и
-- укидање статуса ознаке земљишта „пут Мо­
рав­ска улица“ и уписати „грађевинско зем­
љиш­те“ у земљишнокњижни уложак број 3245
за КО Пожаревац код Основног суда у По­жа­
рев­цу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­
рев­ца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број: 01-06-52/17
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
8
На основу члана 82. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“
број 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/09- пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
10.05.2011. године, донела је
10.05.2011.
9
На основу члана 7. став 2. Уредбе о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште
по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде („Службени гласник Републике
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Србије“ број 13/10) и члана 27. става 1. тачке 6)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града По­жа­рев­ца“ број 9/09- пречишћен текст), Скуп­
шти­на града Пожаревца, на седници одржаној
10.05.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Елабората о оправданости
изградње ТС 110/35/10 KV Пожаревац 2
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Елаборат о оправданости изградње
ТС 110/35/10KV Пожаревац 2, израђен од стране
Пројектне организације „Електроисток-ин­же­ње­ринг“
Д.О.О. Београд, из фебруара месеца 2011. го­ди­не.
Члан 2.
Саставни део ове одлуке је Елаборат о оправданости изградње ТС 110/35/10 KV Пожаревац 2,
израђен од стране Пројектне организације „Еле­
ктро­исток-инжењеринг“ Д.О.О. Београд, из фебруара месеца 2011. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год. Број: 01-06-52/18а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
10
На основу члана 7. Уредбе о условима и начину
под којима локална самоуправа може са отуђи или
да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој
од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде („Службени гласник Републике Србије“ број
13/2011) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
број 9/09- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од
10.05. 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 6874/4 КО ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за отуђење катастар­
ске парцеле број 6874/4 КО Пожаревац, површи-
Број 3 - Страна 33
не 2 хектара 11 ари и 86м2, уписане у зк. ул. бр.
4935 код Основног суда Пожаревац, која пред­
ставља грађевинско земљиште власништво Града
Пожаревца, без обавезе плаћања накнаде за
уступање, непосредном погодбом, Привредном
друштву за дистрибуцију електричне енергије
„Центар“ доо Крагујевац из Крагујевца, као инвеститору изградње трафо станице 110/35/10 KV трафо поље Пожаревац 2, а по прибављању претходне
сагласности за отуђење Владе Републике Србије.
Члан 2.
Оправданост, очекивана економска корист
и социјални ефекти од реализације пројекта
изградње наведеног објекта из члана 1. ове одлуке, а на катастарској парцели број 6874/4 КО
Пожаревац, садржани су у Елаборату оправданости
изградње ТС 110/35/10 KV трафо поље Пожаревац
2, израђеног од стране Пројектне организације
„Elektroistok- inženjering“d.o.o. Beograd, из фебруара месеца 2011. године.
Члан 3.
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ доо Крагујевац из Крагујевца,
као инвеститор изградње трафо станице 110/35/10
KV трафо поље Пожаревац 2, у обавези је да на кат.
парц. бр6874/4 КО Пожаревац овај објекат изгради у року од 4 године од дана закључења уговора
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
без обавезе плаћања накнаде.
У случају да инвеститор не изгради објекат
у року наведеном у ставу 1. овог члана, Град
Пожаревац ће ставити ван снаге одлуку о отуђењу
наведене парцеле и раскинуће уговор о условима о
отуђењу грађевинског земљишта.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год. Број: 01-06-52/18б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
11
На основу члана 7. став 1. тачка 4) Уредбе о
условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско
земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде („Службени гласник
РС“, бр. 13/10) и члана 27. тачка 6. Статута града
Страна 34 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09 - пречишћен текст ),
Скупштина града Пожаревца, на седници одр­
жа­ној дана 10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о овлашћењу лица за потписивање
Уговора о отуђењу грађевинског земљишта
у јавној својини без обавезе плаћања
накнаде
I
Овлашћује се Миодраг Милосављевић, градоначелник града Пожаревца, да потпише Уговор о
отуђењу грађевинског земљишта у јавној сво­ји­ни
без обавезе плаћања накнаде, који се има за­кљу­
чи­ти између града Пожаревца, ул. Дринска бр.2,
матични број: 07271239, ПИБ: 1438011, шифра делатности: 75140, као: Отуђиоца, с једне стране и
Привредног друштва за дистрибуцију електричне
екерције „ЦЕНТАР“ доо Крагујевац из Крагујевца,
матични број: 20114169, ПИБ: 104196924, шифра
делатности: 040106, као: Стицаоца, с друге стране.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05. 2011. год. Број:01-06-52/18в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
12
На основу члана 14. став 4. Закона о пољо­прив­
ред­ном земљишту („Службени гласник РС“ бр.
62/06, 65/08 и 41/09 ), и члана 14.став 1. тачка 21)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 9/09-пречишћен текст), а уз сагласност Министарства пољо­привреде, трговине,
шумарства и водопривреде Републике Србије бр.
320-11-369/2011-15 од 06. априла 2011. године,
Скуп­шти­на града Пожаревца на седници одржаној
дана 10. маја 2011.године, донела је
ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ , УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА
2011. ГОДИНУ
10.05.2011.
Овим Програмом даје се преглед површина
пољопривредног земљишта по катастарским оп­ш­
ти­нама, класама и културама, анализа стања зем­
љиш­та и уређења пољопривредног земљишта,
утвр­ђу­је Програм радова на заштити и уређењу по­
љо­привредног земљишта и План коришћења по­љо­
прив­редног земљишта у својини Републике Србије.
I ОПШТИ ДЕО
Територија града Пожаревца саставни је део дна
Панонске низије са апсолутним висинама између
69 и 30 метара и релативном висином од 225 ме­
та­ра. Централно место у рељефу гра­да По­жа­рев­ца
заузимају четири основне гео­мор­фо­лош­ке целине:
1) Поморавље (површине 194,7 км2) - шира
просторна целина чији се крајњи североисточни
део налази између Велике Мораве (на западу), По­
жа­ре­вачке греде (на истоку) и рукавца Дунава (на
северу). Карактерише га нагиб терена који није
већи од 3%;
2) Пожаревачка греда (греда Сопот) - раздваја
По­мо­рав­ље од Стига правцем север-југ. У оквиру
гра­да издиже се до висине од 237 метара, има укуп­
ну површину од 54,2 км2.
3) Стиг (површине од 172 км2)- целина која се
простире источно од Пожаревачке греде, чији се
један део налази на територији општине Мало Цр­
ни­ће. Већи део овог простора је раван и има мањи
на­гиб од 3%, док је остали део виши и са стрмијим
па­ди­на­ма;
4) Костолачко приобаље Дунава (заузима
повр­ши­ну од 69,9 км2) - простор у оквиру кога је
Ду­нав изградио речна острва и алувијалну раван,
која је изградњом енергетског и пловидбеног сис­те­
ма Ђердап, била редовно плављена.
Подручје града Пожаревца, налази се у умерено
климатском појасу. Средња годишња температура
ваздуха на највећем делу територије креће се око
11°C. У току јануара месеца температура се кре­ће
око +1°C, а у току јула око 23°C. Просечна го­диш­
ња количина падавина износи 635 мм.
Град Пожаревац, налази се на ушћу Велике Мо­
ра­ве у Дунав, као и на ушћу Млаве у Дунав. Вод­
ни ресурси пружају услове за развој пољо­прив­реде.
Од укупне политичке површине града Пожа­рев­
ца (52.321 хектара или 523 квадратна километра),
пољопривредне површине заузимају 73,38%
укуп­не површине територије, од чега су 97,8%
обрадиве површине.
Квалитет земљишта је висок и највећим делом
припада плодним типовима земљишта при чему
чернозем, гајњача и остала хумусна земљишта
чине 99,3% плодног земљишта.
Сетвена структура је делимично усклађена са
при­род­ним условима, али нису у довољној мери раз­
ви­јени могући интензивни видови пољо­при­вред­
не производње. Што се тиче структуре об­ра­ди­вих
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
површина, највише се гаје: пшеница ку­ку­руз, сун­цо­
крет, крмно биље и поврће. После ра­тар­ства, сто­чар­
ство заузима друго место по оби­му по­љо­прив­редне
производње. Сточни фонд у 2005. го­ди­ни изгледао
Број 3 - Страна 35
је овако: 6.903 говеда, 32.313 свиња, 9.127 оваца и
113879 живине. Од воћа највише се гаје јабуке и
шљиве. Виногради покривају око 750 хектара и
углавном се налазе у приватном влас­ниш­тву.
ТАБЕЛА 1. П
реглед површина пољопрвредног земљишта по катастарским општинама и културама
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
катастарска
општина
пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
остапаш­ трстици
и
мочло
зем­ укупно
воћ­
виноњаци
њиве
вртови њаци гради ливаде
укупно
варе љиш­те
6
10
1
2
3
4
5
7
8
9
(1+2+3+4+5)
(6+7+8+9)
1309,296 4,192 54,840 32,385
75,616
1476,328 17,364
0,039 0,875 1494,606
404,288 0,324 35,699 13,061
5,048
458,420 11,055
0,663 19,712
489,849
180,692 0,000 1,308 0,362
0,000
182,361 2,032
0,000 0,004
184,398
737,730 0,432 29,603 15,954
5,212
788,931 10,711
0,000 0,118
799,760
669,606 0,097 31,252 23,496
19,571
744,022 15,239
0,000 1,490
760,751
469,864 1,249 13,679 2,589 119,640
607,021 3,894
5,696 1,201
617,812
628,380 0,520 79,268 16,070
14,531
738,768 10,671
0,000 35,985
785,424
676,586 0,000 10,720 1,375
0,917
689,598 0,000
0,000 0,350
689,948
649,787 0,054 8,911 8,661 173,953
841,365 12,015
4,459 2,611
860,450
672,624 0,897 38,352 2,457
0,000
714,330 5,390
0,000 6,070
725,791
712,594 0,449 36,496 5,383
44,561
799,482 7,236
0,000 0,659
807,377
508,955 0,256 49,553 23,488
51,752
634,003 7,282
0,066 6,588
647,939
679,696 0,115 4,174 1,749
0,000
685,733 0,000
0,000 0,036
685,769
782,786 0,055 12,716 2,584
0,000
798,141 5,884
0,000 13,894
817,919
1075,433 4,067 40,023 13,980
6,321
1139,824 6,084
0,310 2,276 1148,494
379,634 0,278 16,521 43,345
38,883
478,661 2,457
0,000 11,084
492,202
2535,368 5,545 46,105 48,723
0,000
2635,742 20,637
0,675 12,835 2669,888
БАРЕ
БАТОВАЦ
БАТОВАЦ 2
БЕРАЊЕ
БРАДАРАЦ
БРАТИНАЦ
БРЕЖАНЕ
БРЕЖАНЕ 2
БУБУШИНАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРМНО
ДУБРАВИЦА
ДУБРАВИЦА 2
ЖИВИЦА
КАСИДОЛ
КЛЕНОВНИК
КЛИЧЕВАЦ
КОСТОЛАЦ0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
ГРАД
КОСТОЛАЦ2230,319 0,448 24,593 18,409
36,282
СЕЛО
1509,999 0,223 70,394 56,585
31,932
ЛУЧИЦА
521,503 3,608 14,622 0,096
57,870
МАЉУРЕВАЦ
304,186 1,272 5,207 0,000
51,178
НАБРЂЕ
772,658 0,000 7,959 0,317
0,000
ОСТРОВО
985,610 0,472 11,635 10,773
0,633
ПЕТКА
4393,077 42,942 88,387 153,105
67,574
ПОЖАРЕВАЦ
2058,674 3,580 124,386 118,917
36,809
ПОЉАНА
489,321 0,000 18,501 22,719
12,531
ПОПОВАЦ
782,646 0,109 7,491 39,080
0,184
ПРУГОВО
808,639 2,355 26,436 23,547
11,122
РЕЧИЦА
1077,489 2,171 27,953 4,331 186,757
ТРЊАНЕ
1154,350 0,237 9,813 41,966
41,951
ЋИРИКОВАЦ
30161,786 75,945 946,596 745,504 1090,827
УКУПНО
0,000
0,000
2310,050 44,425
1669,133
597,698
361,843
780,934
1009,122
4745,086
2342,365
543,072
829,510
872,099
1298,701
1248,317
33020,658
9,793
3,493
2,854
146,714
1,188
90,542
22,213
3,175
13,591
146,721
10,608
2,235
635,501
0,000
0,000
0,000
0,000 25,626
2380,102
2,253
0,000
0,000
0,000
0,000
1,458
1,264
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,881
22,969 1704,147
3,207
604,399
0,023
364,719
1,610
929,257
18,206 1028,516
8,094 4845,179
26,859 2392,701
3,240
549,486
2,332
845,433
1,464 1020,283
0,955 1310,263
14,250 1264,801
244,621 33917,662
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО
пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
остало
паш­ итрстици
ред. катастар­ска
мочвазем­
љиш­ укупно
вртовинооблик својине
њаци
њиве
укупно
бр.
општина
ре
те
ви воћњаци гради ливаде
10
6
7
8
9
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
(6+7+8+9)
приватна својина
1292,903 4,192
54,656 32,385 74,939
1459,074 16,520
0,039
0,875 1476,508
државна својина РС
9,389 0,000
0,101
0,000
0,677
10,167
0,843
0,000
0,000
11,010
државна сво­ји­на СРЈ
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 БАРЕ
друштвена својина
1,300 0,000
0,000
0,000
0,000
1,300
0,000
0,000
0,000
1,300
задружна својина
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
мешовита својина
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
други облици својине
5,704 0,000
0,084
0,000
0,000
5,788
0,000
0,000
0,000
5,788
приватна својина
361,867 0,324
35,511 12,876
4,554
415,132
9,675
0,663
19,007
444,477
државна својина РС
20,239 0,000
0,188
0,105
0,494
21,026
0,000
0,000
0,705
21,731
државна својина СРЈ
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 БАТОВАЦ
друштвена својина
22,182 0,000
0,000
0,080
0,000
22,262
1,380
0,000
0,000
23,642
задружна својина
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
мешовита својина
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
други облици својине
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
приватна својина
179,642 0,000
1,308
0,362
0,000
181,312
0,942
0,000
0,004
182,259
државна својина РС
1,049 0,000
0,000
0,000
0,000
1,049
1,090
0,000
0,000
2,139
државна својина СРЈ
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3 БАТОВАЦ 2
друштвена својина
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
задружна својина
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
мешовита својина
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
други облици својине
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
приватна својина
733,077 0,432
29,050 15,954
5,212
783,725
1,718
0,000
0,118
785,561
државна својина РС
3,746 0,000
0,553
0,000
0,000
4,299
8,993
0,000
0,000
13,292
државна својина СРЈ
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4 БЕРАЊЕ
друштвена својина
0,907 0,000
0,000
0,000
0,000
0,907
0,000
0,000
0,000
0,907
задружна својина
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
мешовита својина
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
други облици својине
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
приватна својина
624,349 0,097
28,283 17,629 13,998
684,357
5,344
0,000
0,268
689,969
5 БРАДАРАЦ
државна својина РС
43,236 0,000
2,969
5,867
5,573
57,645
6,776
0,000
0,422
64,843
државна својина СРЈ
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Страна 36 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
облик својине
друштвена својина
задружна својина
БРАДАРАЦ
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
БРАТИНАЦ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
БРЕЖАНЕ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
БРЕЖАНЕ 2
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
БУБУШИНАЦ друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
катастар­ска
општина
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
9
8
7
6
5
ред.
бр.
пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
остало
паш­ итрстици
мочвазем­
љиш­ укупно
вртовиноњаци
њиве
укупно
ре
те
ви воћњаци гради ливаде
10
6
7
8
9
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
(6+7+8+9)
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,020 0,000
0,000
0,000
0,000
2,020
3,119
0,000
0,800
5,939
460,457 1,244
13,671
2,589 113,901
591,862
2,916
5,696
1,198
601,672
9,407 0,005
0,008
0,000
5,739
15,159
0,979
0,000
0,002
16,140
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
543,628 0,520
77,738 15,960 11,382
649,228
9,494
0,000
25,156
683,878
72,195 0,000
1,530
0,109
3,149
76,983
1,177
0,000
10,667
88,828
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,149 0,000
0,000
0,000
0,000
9,149
0,000
0,000
0,162
9,311
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,407 0,000
0,000
0,000
0,000
3,407
0,000
0,000
0,000
3,407
657,537 0,000
10,720
1,375
0,917
670,549
0,000
0,000
0,011
670,561
18,909 0,000
0,000
0,000
0,000
18,909
0,000
0,000
0,339
19,248
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,140 0,000
0,000
0,000
0,000
0,140
0,000
0,000
0,000
0,140
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
639,895 0,054
8,911
8,547 161,670
819,076
9,271
4,198
1,573
834,118
8,272 0,000
0,000
0,113 12,284
20,669
2,744
0,261
0,261
23,935
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,620 0,000
0,000
0,000
0,000
1,620
0,000
0,000
0,777
2,397
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.05.2011.
Број 3 - Страна 37
облик својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
ДРАГОВАЦ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
ДРМНО
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
ДУБРАВИЦА друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
ДУБРАВИЦА 2 друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
ЖИВИЦА
државна својина СРЈ
друштвена својина
катастар­ска
општина
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
14
13
12
11
10
ред.
бр.
пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
остало
паш­ итрстици
мочвазем­
љиш­ укупно
вртовиноњаци
њиве
укупно
ре
те
ви воћњаци гради ливаде
10
6
7
8
9
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
(6+7+8+9)
621,276 0,897
37,420
2,445
0,000
662,038
2,435
0,000
5,052
669,526
45,907 0,000
0,622
0,012
0,000
46,541
2,378
0,000
0,704
49,623
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,037 0,000
0,310
0,000
0,000
5,346
0,578
0,175
0,000
6,098
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,405 0,000
0,000
0,000
0,000
0,405
0,000
0,000
0,140
0,544
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
267,617 0,449
11,666
3,625 26,473
309,830
0,864
0,000
0,213
310,907
443,942 0,000
24,830
1,758 18,057
488,587
6,372
0,000
0,172
495,131
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,035 0,000
0,000
0,000
0,030
1,065
0,000
0,274
0,000
1,339
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
413,795 0,256
49,289 23,462 51,425
538,226
2,207
0,015
3,150
543,598
65,037 0,000
0,264
0,026
0,114
65,441
4,140
0,051
2,691
72,324
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,123 0,000
0,000
0,000
0,213
30,336
0,934
0,747
0,000
32,017
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
668,908 0,115
4,174
1,749
0,000
674,946
0,000
0,000
0,036
674,982
7,299 0,000
0,000
0,000
0,000
7,299
0,000
0,000
0,000
7,299
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,488 0,000
0,000
0,000
0,000
3,488
0,000
0,000
0,000
3,488
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
705,073 0,055
12,716
2,584
0,000
720,427
3,870
0,000
12,878
737,176
19,023 0,000
0,000
0,000
0,000
19,023
2,015
0,000
1,016
22,054
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,690
58,690 0,000
0,000
0,000
0,000
58,690
Страна 38 - Број 3
10.05.2011.
катастар­ска
општина
облик својине
задружна својина
14 ЖИВИЦА
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
15 КАСИДОЛ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
16 КЛЕНОВНИК друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
17 КЛИЧЕВАЦ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
18 КОСТОЛАЦдруштвена својина
ГРАД
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
ред.
бр.
пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
остало
паш­ итрстици
мочвазем­
љиш­ укупно
вртовиноњаци
њиве
укупно
ре
те
ви воћњаци гради ливаде
10
6
7
8
9
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
(6+7+8+9)
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1072,971 4,067
39,608 13,980
6,321
1136,947
5,525
0,310
1,854 1144,636
2,462 0,000
0,415
0,000
0,000
2,877
0,559
0,000
0,422
3,858
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
358,458 0,278
15,409 42,011 36,091
452,248
1,927
0,000
10,893
465,068
21,176 0,000
1,112
1,334
2,792
26,414
0,530
0,000
0,191
27,134
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2259,265 5,532
42,970 48,634
0,000
2356,401 13,226
0,675
1,167 2371,468
275,359 0,013
3,136
0,089
0,000
278,597
7,411
0,000
10,403
296,410
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,265
0,000
1,265
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,745 0,000
0,000
0,000
0,000
0,745
0,000
0,000
0,000
0,745
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 39
катастар­ска
општина
облик својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
19 КОСТОЛАЦдруштвена својина
СЕЛО
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
20 ЛУЧИЦА
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
21 МАЉУРЕВАЦ друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
22 НАБРЂЕ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
23 ОСТРОВО
државна својина СРЈ
друштвена својина
ред.
бр.
пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
остало
паш­ итрстици
мочвазем­
љиш­ укупно
вртовиноњаци
њиве
укупно
ре
те
ви воћњаци гради ливаде
10
6
7
8
9
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
(6+7+8+9)
608,971 0,305
22,988 14,801 23,170
670,235 11,531
0,000
1,269
683,035
1615,772 0,143
1,605
3,565 12,991
1634,076 32,894
0,000
24,344 1691,314
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,014
0,000
0,014
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,576 0,000
0,000
0,042
0,121
5,739
0,000
0,000
0,000
5,739
1407,309 0,223
69,721 56,422 31,273
1564,946
5,251
2,253
22,908 1595,358
83,029 0,000
0,148
0,000
0,659
83,836
4,543
0,000
0,061
88,440
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,661 0,000
0,526
0,163
0,000
20,350
0,000
0,000
0,000
20,350
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
408,025 3,592
6,634
0,000
5,548
423,799
0,081
0,000
0,525
424,405
113,478 0,016
7,988
0,096 52,322
173,899
3,412
0,000
2,682
179,993
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
298,132 1,271
5,207
0,000 49,483
354,093
1,925
0,000
0,006
356,023
6,054 0,001
0,000
0,000
1,695
7,750
0,929
0,000
0,017
8,696
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
666,265 0,000
6,526
0,317
0,000
673,108
5,310
0,000
1,328
679,746
98,617 0,000
1,432
0,000
0,000
100,049 141,404
0,000
0,282
241,735
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
Страна 40 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
катастар­ска
општина
облик својине
задружна својина
23 ОСТРОВО
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
24 ПЕТКА
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
25 ПОЖАРЕВАЦ друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
26 ПОЉАНА
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
27 ПОПОВАЦ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
ред.
бр.
пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
остало
паш­ итрстици
мочвазем­
љиш­ укупно
вртовиноњаци
њиве
укупно
ре
те
ви воћњаци гради ливаде
10
6
7
8
9
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
(6+7+8+9)
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,776 0,000
0,000
0,000
0,000
7,776
0,000
0,000
0,000
7,776
957,171 0,472
11,635 10,773
0,633
980,683
0,716
0,000
9,321
990,720
27,661 0,000
0,000
0,000
0,000
27,661
0,473
0,000
8,884
37,018
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,778 0,000
0,000
0,000
0,000
0,778
0,000
0,000
0,000
0,778
2888,552 2,524
47,402 146,009 14,340
3098,826 12,921
1,408
3,830 3116,985
1464,523 40,419
40,966
7,096 53,235
1606,238 77,620
0,050
3,956 1687,865
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,002 0,000
0,020
0,000
0,000
40,021
0,000
0,307
0,000
40,329
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1941,423 3,510 123,515 116,555 34,177
2219,180 21,659
1,264
23,930 2266,034
102,047 0,070
0,482
1,066
1,363
105,028
0,553
0,000
2,277
107,859
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,204 0,000
0,389
1,295
1,269
18,157
0,000
0,651
0,000
18,808
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
465,443 0,000
18,316 22,618 12,531
518,908
1,437
0,000
3,240
523,584
20,583 0,000
0,000
0,102
0,000
20,684
1,737
0,000
0,000
22,421
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,295 0,000
0,185
0,000
0,000
3,480
0,000
0,000
0,000
3,480
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 41
ПРУГОВО
РЕЧИЦА
ТРЊАНЕ
ЋИРИКОВАЦ
29
30
31
катастар­ска
општина
28
ред.
бр.
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
приватна својина
државна својина РС
државна својина СРЈ
друштвена својина
задружна својина
мешовита својина
други облици својине
облик својине
пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
остало
паш­ итрстици
мочвазем­
љиш­ укупно
вртовиноњаци
њиве
укупно
ре
те
ви воћњаци гради ливаде
10
6
7
8
9
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
(6+7+8+9)
732,913 0,109
7,491 39,022
0,184
779,719 12,887
0,000
2,186
794,791
49,733 0,000
0,000
0,058
0,000
49,791
0,704
0,000
0,146
50,641
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
728,346 2,355
26,436 23,547 11,122
791,805 135,151
0,000
1,453
928,409
78,793 0,000
0,000
0,000
0,000
78,793 11,570
0,000
0,011
90,375
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,500 0,000
0,000
0,000
0,000
1,500
0,000
0,000
0,000
1,500
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1032,359 2,171
27,521
4,331 174,248
1240,630
7,116
0,000
0,877 1248,624
43,135 0,000
0,431
0,000 12,362
55,928
3,492
0,000
0,078
59,497
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,753 0,000
0,000
0,000
0,148
0,901
0,000
0,000
0,000
0,901
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,241 0,000
0,000
0,000
0,000
1,241
0,000
0,000
0,000
1,241
1072,011 0,237
9,797 30,057 15,659
1127,761
1,909
0,000
10,514 1140,185
82,339 0,000
0,016 11,909 26,292
120,556
0,325
0,000
3,736
124,617
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Страна 42 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 43
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ХА
култура
њиве
вртови
воћњаци
виногради
ливаде
пашњаци
трстици-мочваре
УКУПНО
I
7570,838
13,732
29,596
4,727
97,859
104,444
2,937
7824,131
II
9388,923
44,369
269,923
161,381
523,952
98,534
13,944
10501,027
III
7648,218
16,057
563,138
455,926
347,806
207,207
0,000
9238,351
класа
IV
3509,903
1,787
74,764
104,535
105,152
80,709
0,000
3876,851
V
1641,115
0,000
9,175
18,935
10,944
76,753
0,000
1756,922
VI
385,640
0,000
0,000
0,000
5,115
63,103
0,000
453,858
VII
16,334
0,000
0,000
0,000
0,000
4,810
0,000
21,144
VIII
0,815
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,815
Табела 4. Одводњавање
каналска мрежа
изграђено у ха
у функцији у ха
75,000
45,000
цевна дренажа
изграђено у ха
у функцији у ха
УКУПНО у ха
изграђено у ха
у функцији у ха
75,000
45,000
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Назив корисника
Адреса корисника
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА
СРБИЈЕ“ Д.О.О.
БЕОГРАД БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА
84
БОЖЕ
„ИНОН-ИНВЕСТ“ ДОО ПОЖАРЕВАЦ ПОЖАРЕВАЦ
ДИМИТРИЈЕВИЋА 166
„КОМПАНИЈА МИШИЋ“АД
ПОЖАРЕВАЦ ЛОЛЕ РИБАРА 33
„КПД“ „ЗАБ „ПРЕПОРОД“ .
ПОЖАРЕВАЦ
„КПД“ „ЗАБЕЛА“ „ПРЕПОРОД“
ПОЖАРЕВАЦ
АГЕНЦИЈА ЗА КОН.ЛЕТ. СРБИЈЕ И
БЕОГРАД ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 10
ЦРНЕ ГОРЕ
АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ
ПОЖАРЕВАЦ
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Катастарска
општина
0,014
ПОЖАРЕВАЦ
0,028
ПОЖАРЕВАЦ
0,204
23,572
74,999
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ 03
0,820
ПОЖАРЕВАЦ
3,283
Д.С. ПРЕДУЗЕЋЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БЕОГРАД
„ЂЕРДАП“
ПРУГОВО
ПОЖАРЕВАЦ
9,095
ДУБРАВИЦА
Д.С. ВОЋЕПРОДУКТ
ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО
„ПОЖАРЕВАЦ ПРОМЕТ“
ДИСТРИБУТИВНО
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМОРАВА
ДП ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СТИГ“
ДП ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СТИГ“
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
НАРОДНУ ОДБРАНУ
ПОЖАРЕВАЦ
1,486
ДУБРАВИЦА
ПОЖАРЕВАЦ 03
ПОЖАРЕВАЦ
1,032
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,768
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,055
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ ТРГ РАД.ВУЈОВИЋА 16
0,239
ПОЖАРЕВАЦ
БЕОГРАД
0,988
ПОЖАРЕВАЦ
ДРУШТВЕНА СВОЈИНА ООУР „ПИК ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ“ РО „НАВ-МОРАВА“
ДРУШТВЕНА СВОЈИНА ВОДОВОД И ПОЖАРЕВАЦ
КАНАЛИЗАЦИЈА
ДС.ЈАВНО ДОБРО МОРАВА И Д СА
НЕ УПИС УЗУРПАНТИМА КОРИТА НАВА,УЗУРПАН НИ ОД ПЛ.1708
МОРАВЕ
ПОЖАРЕВАЦ
7,332
ПОЖАРЕВАЦ
7,332
ПОЖАРЕВАЦ
0,243
ДУБРАВИЦА
Страна 44 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив корисника
Адреса корисника
ДУШМАНИЋ ДЕСАНКА ВЕРА
ПОЖАРЕВАЦ
ЕКОНОМИЈА КАЗНЕНО ПОПРАВНОГ ПОЖАРЕВАЦ
ДОМА ЗАБЕЛА
ЈОВАНА
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА ПОЖАРЕВАЦ
ШЕРБАНОВИЋА 6
ЕПС - ЈП ЕЛЕКТРОИСТОК СА П.О.
БЕОГРАД КНЕЗ МИЛОША 11
ЕПС ЈП „ЂЕРДАП“ СА П.О. КЛАДОВО КЛАДОВО ТРГ МОШЕ ПИЈАДЕ 1
ГИК „СТИГ“ - П .
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ ДРИНСКА 2
ГРАЂ.ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПОЖАРЕВАЦ ТОПЛИЧИНА 24
СОНСРЕТЕ
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТИГ“ ПОЖАРЕВАЦ ТРГ РАД.ВУЈОВИЋА 16
АД
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТИГ“ ПОЖАРЕВАЦ ЂУРЕ ЂАКОВИЋ ББ
АД
10.05.2011.
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Катастарска
општина
0,012
ПОЖАРЕВАЦ
0,810
ПОЖАРЕВАЦ
0,016
ПОЖАРЕВАЦ
0,169
ЋИРИКОВАЦ
10,525 КОСТОЛАЦ-СЕЛО
ДРМНО
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
БРАДАРАЦ
0,013
ПОЖАРЕВАЦ
67,523
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
ПОЖАРЕВАЦ
1,381
ПОЖАРЕВАЦ
1,228
ПОЖАРЕВАЦ
0,028
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ИНДУСТРИЈСКИ ПО „ПРЕПОРОД“
ЗАБЕЛА
ПОЖАРЕВАЦ ЗАБЕЛА
5,370
ПОЖАРЕВАЦ
ЈАВНО ДОБРО ПУТЕВИ
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОЖАРЕВАЦ“
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОЖАРЕВАЦ“
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ
СРБИЈЕ“
ПОЖАРЕВАЦ
0,064
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ ЈУГ БОГДАНА 22
0,236
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ ЈУГ БОГДАНОВА 22
0,633
ПОЖАРЕВАЦ
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
2,258
ЋИРИКОВАЦ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
БЕОГРАД
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕПС“
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ „ЂЕРДАП“
ПОЖАРЕВАЦ СТАНОЈА ГЛАВАША 28
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“
ПОЖАРЕВАЦ ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ
БУБУШИНАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
119,643
ПЕТКА
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
БРАТИНАЦ
БРАДАРАЦ
47,884
1623,441
КЛЕНОВНИК
КЛИЧЕВАЦ
ПОПОВАЦ
БУБУШИНАЦ
КАСИДОЛ
БЕРАЊЕ
РЕЧИЦА
БАТОВАЦ
ДРАГОВАЦ
10.05.2011.
Назив корисника
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Адреса корисника
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Број 3 - Страна 45
Катастарска
општина
ДРАГОВАЦ
БРЕЖАНЕ
НАБРЂЕ
НАБРЂЕ
КЛИЧЕВАЦ
ЛУЧИЦА
НАБРЂЕ
ПОЖАРЕВАЦ01
МАЉУРЕВАЦ
БРАТИНАЦ
НАБРЂЕ
НАБРЂЕ
БРАТИНАЦ
БРЕЖАНЕ 2
ТРЊАНЕ
БРАДАРАЦ
БРАТИНАЦ
ЖИВИЦА
БРАТИНАЦ
БРАТИНАЦ
НАБРЂЕ
БРАТИНАЦ
БРАТИНАЦ
БУБУШИНАЦ
ЖИВИЦА
ЖИВИЦА
ЋИРИКОВАЦ
БАТОВАЦ 2
БУБУШИНАЦ
БУБУШИНАЦ
ЖИВИЦА
БРАТИНАЦ
БУБУШИНАЦ
БУБУШИНАЦ
БРАТИНАЦ
ТРЊАНЕ
ДРАГОВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
БУБУШИНАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ТРЊАНЕ
КЛИЧЕВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
ТРЊАНЕ
ТРЊАНЕ
ДРАГОВАЦ
БАРЕ
ТРЊАНЕ
БУБУШИНАЦ
ТРЊАНЕ
Страна 46 - Број 3
Назив корисника
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Адреса корисника
БЕОГРАД БУЛЕВАР МИХАИЛА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ“ НОВИ
ПУПИНА 113
10.05.2011.
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Катастарска
општина
ДУБРАВИЦА 2
БУБУШИНАЦ
БУБУШИНАЦ
БУБУШИНАЦ
БУБУШИНАЦ
БУБУШИНАЦ
ПРУГОВО
ТРЊАНЕ
ДУБРАВИЦА
ЋИРИКОВАЦ
ДУБРАВИЦА
ТРЊАНЕ
ТРЊАНЕ
ТРЊАНЕ
ТРЊАНЕ
ТРЊАНЕ
ТРЊАНЕ
БРЕЖАНЕ01
ПОЉАНА
ПОЖАРЕВАЦ
БРЕЖАНЕ01
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ 04
ПОЖАРЕВАЦ 03
ПОЖАРЕВАЦ 03
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ 03
ПОЖАРЕВАЦ 03
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ 03
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ 03
ПОЖАРЕВАЦ 03
ПОЖАРЕВАЦ
2141,078
ЋИРИКОВАЦ
ОСТРОВО
ДРАГОВАЦ
ПЕТКА
РЕЧИЦА
БАТОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
ДРАГОВАЦ
КЛИЧЕВАЦ
ДРАГОВАЦ
ЖИВИЦА
ОСТРОВО
ЖИВИЦА
10.05.2011.
Назив корисника
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Адреса корисника
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Број 3 - Страна 47
Катастарска
општина
ЖИВИЦА
ЖИВИЦА
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ЖИВИЦА
ЖИВИЦА
ДРАГОВАЦ
ЖИВИЦА
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
БАТОВАЦ
ЖИВИЦА
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
БАТОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДУБРАВИЦА
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
Страна 48 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив корисника
Адреса корисника
10.05.2011.
Површина
земљишта
коју користи (ха)
ЋИРИКОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДУБРАВИЦА 2
ДУБРАВИЦА 2
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ЋИРИКОВАЦ
БРЕЖАНЕ01
ДУБРАВИЦА
ДУБРАВИЦА
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
ЛУЧИЦА
ЛУЧИЦА
ПОЉАНА
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
ЛУЧИЦА
ПОЉАНА
ПОЉАНА
ПОЉАНА
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ03
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОЖАРЕВАЦ
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
1,299
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ
САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАВОДЕ“
0,173
БЕОГРАД ТАКОВСКА 2
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР
УМЕТНОСТИ 2/А
Катастарска
општина
ПЕТКА
ПОЖАРЕВАЦ
БУБУШИНАЦ
55,750 КОСТОЛАЦ-СЕЛО
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
НАБРЂЕ
ЖИВИЦА
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив корисника
Адреса корисника
КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ДОМ ЗАБЕЛА ПОЖАРЕВАЦ
Број 3 - Страна 49
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Катастарска
општина
БРАТИНАЦ
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
БРАДАРАЦ
МАЉУРЕВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
ДРАГОВАЦ
ПРУГОВО
ТРЊАНЕ
ТРЊАНЕ
ПРУГОВО
ТРЊАНЕ
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
БРЕЖАНЕ01
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ03
59,871
ЋИРИКОВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ04
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КОНЦЕРН ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТ ЗДРАВЕ ХРАНЕ „БАМБИ“
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
0,574
БРАДАРАЦ
АД ПОЖАРЕВАЦ ЂУРЕ ЂАКОВИЋА
ББ
0,290
ПОЖАРЕВАЦ
МАРТИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЉУБИША
ПОЖАРЕВАЦ И. МАЖУРАНИЋА 18
0,014
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
Страна 50 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив корисника
МАРТИНОВИЋ МИЛАН
АЛЕКСАНДАР
МДД „ИГМА“
МДД ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И
МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА „ПКБ
ИМЛЕК“ ПЈ МЛЕКАРА
МЕСНА ИНДУСТРИЈА МИП
ПОЖАРЕВАЦ
Адреса корисника
10.05.2011.
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Катастарска
општина
ПОЖАРЕВАЦ ДЕЛИГРАДСКА 28
0,014
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,337
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,183
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
8,175
ПОЖАРЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЖИВИЦА
0,860
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАТОВАЦ
1,945
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРАДАРАЦ
БРАТИНАЦ
4,166
3,791
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРЕЖАНЕ
22,113
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДРАГОВАЦ
ДУБРАВИЦА
КОСТОЛАЦ СЕЛ
ЛУЧИЦА
МАЉУРЕВАЦ
ОСТРОВО
ПЕТКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖИВИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕРАЊЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРМНО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАСИДОЛ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛЕНОВНИК
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛИЧЕВАЦ
ПОЉАНА
ПРУГОВО
ТРЊАНЕ
ЖИВИЦА
БАРЕ МАРШАЛА ТИТА 57
БЕРАЊЕ МАРШАЛА ТИТА 34
ДРМНО
КАСИДОЛ КАРАЏИЋЕВА 8
КЛЕНОВНИК
КЛИЧЕВАЦ ПОЖАРЕВАЧКА 1
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУЧИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАБРЂЕ
ПОПОВАЦ
НАБРЂЕ ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА 8
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РЕЧИЦА
РЕЧИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЋИРИКОВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
6,446
МИН.ПРОСВЕТЕ ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИ ДУЛИЋ МИРАВАЦ“
МИН.ПРОСВЕТЕ ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
МИН.ПРОСВЕТЕ ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
ЖИВИЦА ОСТАТАК
БАТОВАЦ
БАТОВАЦ 2
БРАДАРАЦ
БРАТИНАЦ
БРАТИНАЦ
БРЕЖАНЕ
БРЕЖАНЕ01
ДРАГОВАЦ
ДУБРАВИЦА
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
ЛУЧИЦА
МАЉУРЕВАЦ
ОСТРОВО
ПЕТКА
ЋИРИКОВАЦ
ПОЉАНА
ПРУГОВО
ТРЊАНЕ
ЖИВИЦА
БАРЕ
БЕРАЊЕ
ДРМНО
КАСИДОЛ
КЛЕНОВНИК
КЛИЧЕВАЦ
КЛИЧЕВАЦ
ПОПОВАЦ
НАБРЂЕ
ТРЊАНЕ
РЕЧИЦА
РЕЧИЦА
ЋИРИКОВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ЖИВИЦА
2,449
БРЕЖАНЕ
БАТОВАЦ
0,599
БАТОВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,067
ДУБРАВИЦА
БЕОГРАД НАМАЊИНА 22-26
3,801
ПОЖАРЕВАЦ03
1,027
0,227
2,591
0,741
1,320
4,722
7,401
0,203
1,689
2,830
1,800
5,506
11,668
0,364
3,341
1,657
3,032
1,570
2,597
10,180
ПОЖАРЕВАЦ03
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Адреса корисника
Површина
земљишта
коју користи (ха)
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22-26
32,010
Назив корисника
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
НАРОДНИ МУЗЕЈ
НИС А.Д.
НИС ЈУГОПЕТРОЛ ДЕО ПРЕД.ЗА
ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФ.ДЕР. ИЗВОЗУВОЗ
ОКРУЖНА БАНК .
ОПШТ.ПОЖАРЕВАЦ О.Ш.Б.ДИМ.
КОЗИЦА
ОПШТ.ПОЖАРЕВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШНИ
ФОНД НАРОДНА ИМОВИНА
ОПШТ.ПОЖАРЕВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШНИ
ФОНД РУКОВАОЦ СРЗ БРЕЖАНЕ
ОПШТ.ПОЖАРЕВАЦ ЗАНАТСКА
КОМОРА СРЕЗА ПОЖАРЕВАЦ
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ
Број 3 - Страна 51
Катастарска
општина
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ В.ДУЛИЋА 10
НОВИ САД НАРОДНОГ ФРОНТА 12
0,692 КОСТОЛАЦ-СЕЛО
2,057
МАЉУРЕВАЦ
БЕОГРАД МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 1
0,006
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,048
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЉАНА
0,985
ПОЉАНА
ПОЖАРЕВАЦ
5,895
ПОЖАРЕВАЦ
БРЕЖАНЕ
0,804
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ
0,090
ПОЖАРЕВАЦ
211,807
ПОЖАРЕВАЦ
РЕЧИЦА
НАБРЂЕ
КЛЕНОВНИК
БРАТИНАЦ
ПОЖАРЕВАЦ01
ЖИВИЦА ОСТАТАК
ДРАГОВАЦ
ЖИВИЦА
ПОЖАРЕВАЦ
БРАТИНАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
БРАТИНАЦ
БРАТИНАЦ
ЋИРИКОВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
БРАДАРАЦ
МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
ДРАГОВАЦ
ПРУГОВО
БУБУШИНАЦ
ПРУГОВО
ТРЊАНЕ
ТРЊАНЕ
КЛИЧЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ ДРИНСКА 2
Страна 52 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив корисника
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ МДД
„ИГМА“
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ
ПРЕДУЗЕЋЕ „ИГМА“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ-КОЗИЦА“
БРАДАРАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША
ПИЈАДЕ“
ПД „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ
КОСТОЛАЦ“ДОО
Адреса корисника
10.05.2011.
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Катастарска
општина
ТРЊАНЕ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ БОЖЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋА
0,255
ПОЖАРЕВАЦ
ДУБРАВИЦА М.ТИТА 48
2,248
ДУБРАВИЦА 2
ПОЖАРЕВАЦ
0,775
ПОЖАРЕВАЦ
БЕРАЊЕ
0,553
БЕРАЊЕ
БРАДАРАЦ М.ТИТА
4,001
БРАДАРАЦ
КАСИДОЛ НАРОДНОГ ХЕРОЈА 43
0,415
КАСИДОЛ
КЛИЧЕВАЦ КАРАЂОРЂЕВА 17
2,880
КЛИЧЕВАЦ
КЛИЧЕВАЦ
БРАТИНАЦ
0,015
КОСТОЛАЦ СЕЛ КАПЕТАНА
ТОДИЋА 23
0,342 КОСТОЛАЦ-СЕЛО
КОСТОЛАЦ НУКОЛЕ ТЕСЛЕ 5-7
816,288
БРАТИНАЦ
ДРМНО
ЋИРИКОВАЦ
КЛЕНОВНИК
ДРМНО
ДРМНО
ДРМНО
ДРМНО
ДРМНО
ДРМНО
ДРМНО
ДРМНО
ДРМНО
КЛЕНОВНИК
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив корисника
ПИК ПОЖАРЕВАЦ
ПИК ПОЖАРЕВАЦ ООУР „ВОЋЕ
ПРОДУКТ“
ПИК ПОЖАРЕВАЦ ООУР
ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО
„ИЗВОР“
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „СОЊА
МАРИНКОВИЋ“
Адреса корисника
ПОЖАРЕВАЦ ЛОЛЕ РИБАРА 2
ПОЖАРЕВАЦ
Број 3 - Страна 53
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Катастарска
општина
МАЉУРЕВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
КОСТОЛАЦ-СЕЛО
ЋИРИКОВАЦ
КЛИЧЕВАЦ
КЛИЧЕВАЦ
0,468
КЛЕНОВНИК
48,965
ТРЊАНЕ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ЖАГУБИЦА
ПОЖАРЕВАЦ
2,330
ПОЖАРЕВАЦ03
32,256
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ03
ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТЛАРСКО
ЧЕТКАРСКО ПАР.- „МЕТКОР“
ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ БЕОГРАД РЈ ПТТ
ПОЖАРЕВАЦ
ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ БЕОГРАД РЈ ПТТ
ПОЖАРЕВАЦ 1
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ
ЖИТАРИЦАМА „ЖИТОСТИГ“
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ „БЕОГРАД“
ПОЖАРЕВАЦ
2,754
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ
0,353
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,168
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ ЛОЛЕ РИБАРА
0,178
ПОЖАРЕВАЦ
БЕОГРАД
1,648
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ДИС“ДОО
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ТЕ-КО
КОСТОЛАЦ“ Д.О.О.КОСТОЛАЦ
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО МИЛАНЕР
ДОО
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗА ФИНАНСИЈЕ
САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА
ОДБРАНУ И ВОЈСКУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЛИЦЕ И
ТРГОВИ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА СЕКРЕТАР ЗА
ПРАВОСУ ОПШТУ УПРАВУ
СПОРТСКО ДРУШТВО
„ЖЕЛЕЗНИЧАР“
СР „САНДРА ЦОРПИКО“
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ПОЖАРЕВАЦ“
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЗАВОД ЗА ЗДРАСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„ЈЕДИНСТВО“
КРЊЕВО БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 1/Б
0,087
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ
КОСТОЛАЦ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 5-7
6,356 КОСТОЛАЦ-СЕЛО
ПОЖАРЕВАЦ КОСАНЧИЋЕВА 43
0,038
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
БЕОГРАД
0,059
0,355
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ03
БЕОГРАД
1,828
ЋИРИКОВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,412
ПОЖАРЕВАЦ
БЕОГРАД
0,292
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,113
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА 9
ПОЖАРЕВАЦ
0,083
0,205
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ ДУНАВСКА 89
0,915
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
0,045
0,162
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
41,681
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ03
ПОЖАРЕВАЦ03
Страна 54 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив корисника
Површина
земљишта
коју користи (ха)
Адреса корисника
ЗЕМЉОРАДНИЧКО СТОЧАРСКА
ЗАДРУГА РЕЧИЦА
ЗЕМЉОРАДНИЧКО СТОЧАРСКА
ЗАДРУГА РЕЧИЦА
10.05.2011.
Катастарска
општина
КЛИЧЕВАЦ КАРАЂОРЂЕВА 1
6,180
КЛИЧЕВАЦ
КЛИЧЕВАЦ ПОЖАРЕВАЧКА 1
4,194
РЕЧИЦА
УКУПНО
5625,469
II ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ
И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Табела 8. План сопственог учешћа
извор средстава
(дин)
Пренета средства из Програма 2010
Очекивана средства од закупа пољо­прив­ред­ног земљишта у државној својини по Програму 2010.
(година) из табеле 10
Очекивана средства од закупа пољо­прив­ред­ног земљишта у државној својини по Про­граму 2011.
година
9,300,000.00
Накнада од промена намене пољо­прив­ред­ног земљишта
2,000,000.00
Очекивана средства од вансудских по­рав­на­ња пољо­прив­ред­ног земљишта у др­жав­ној својини за
2010. годину из табеле 11
Општински буџет за пољопривреду- за заш­титу и уређење пољопривредног зем­љиш­та
УКУПНО:
11,300,000.00
ТАБЕЛА 9.Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног зем­
љиш­та
намене улагања
комасација пољопривредног земљишта
конструкција финансирања
површина предрачуну hа, број ска вредност сопствено учешће други извори
узорака улагања (дин) (%)
(дин)
(%) (дин)
1,000,000.00 100
1,000,000.00
побољшање квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта
2,000,000.00 100
2,000,000.00
уређење атарских путева
3,000,000.00 100
3,000,000.00
I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
6,000,000.00
6,000,000.00
500,000.00
500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
утврђивање постојања опасних и штетних материја
у пољопривредно земљиште
946,000.00
946,000.00
II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
2,946,000.00
2,946,000.00
студијско–истраживачки радови
1,400,000.00
1,400,000.00
954,000.00
954,000.00
III СТУДИЈСКО-ИСТРАЂИВАЧКИ РАДОВИ КОЈИ
ТРЕТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ ЗЕМЉИШТА
2,354,000.00
2,354,000.00
УКУПНО I+II+III
11,300,000.00
11,300,000.00
противерозионе мере на пољопривредном
земљишту
контрола плодности обрадивог пољо­прив­ред­ног
земљишта(прве до пете класе), унетог минералног
ђубрива и пестицида у обрадиво пољопривредно
земљиште
остало
0.00
0.00
0.00
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 55
III ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Табела 12.-Бесплатно коришћење по члану 61.Закона
КО
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
број поседовног листа/
листа непокретности
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
6945
6945
6945
6945
број катастарске
парцеле
КПД ,,ЗАБЕЛА”
3056/25
4006/5
4006/12
4006/13
4006/14
4006/15
4006/16
4006/17
4006/18
4006/19
4006/20
1734
1734/1
1734/3
3041/12
3041/14
3041/16
3045/5
3056/3
3056/10
3041/16
3045/5
3056/13
3056/14
3056/18
3056/20
3056/22
3056/24
3056/27
3056/29
3056/32
3058/1
3058/3
3058/5
3058/9
3058/10
3058/13
3058/14
4006/1
4006/7
6762
6764
6765
6766/2
4021/9
4021/12
4021/16
4021/17
култура
класа
пашњак
врт
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
воћњак
воћњак
воћњак
њива
врт
врт
њива
њива
врт
врт
њива
врт
врт
врт
врт
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
пашњак
њива
њива
пашњак
њива
врт
њива
воћњак
виноград
виноград
њива
њива
њива
њива
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I
II
I
II
II
I
II
II
II
I
II
II
II
II
I
I
I
I
II
I
I
I
I
II
I
I
II
II
III
I
II
II
I
I
I
I
површина (ха)
2,180
1,296
1,207
0,615
0,809
0,289
0,772
1,991
1,019
0,935
0,667
1,760
1,670
0,027
0,076
0,218
0,326
0,837
0,683
0,571
0,326
0,837
0,011
0,033
1,033
2,143
0,810
0,743
0,834
0,657
0,923
1,435
0,420
1,893
0,524
1,160
0,371
2,091
0,052
1,701
0,376
2,648
0,461
0,070
0,100
0,100
0,100
Страна 56 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
број поседовног листа/
листа непокретности
6945
6945
6945
6945
6945
10012
10012
797
број катастарске
парцеле
4021/18
4021/19
4021/20
4021/21
4021/22
18172/1
18903
3774/3
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
5549
5549
5549
5549
5549
5549
5549
13406
13406
КПД ,,Препород” Забела
3045/1
3045/2
3045/3
3045/4
3046/1
3046/2
3047
4659
6763
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пољопривредна школа ,,Соња Маринковић”
13407
4740/1
њива
13407
4740/2
њива
13407
4741
виноград
13407
4742
ливада
13407
4743
ливада
13407
4744
ливада
13407
5099/1
њива
13407
5099/2
пашњак
13407
5101
ливада
13407
5102
њива
13407
5454
ливада
13407
5455/1
њива
13407
5455/2
пашњак
13407
5457
њива
2220
4745
воћњак
2220
4746
воћњак
2220
4748
воћњак
2220
4736/2
њива
2220
4738/2
њива
2220
4739/1
њива
2220
4739/2
њива
2220
4747
њива
2220
5091
пашњак
2220
5092
њива
2220
5093
њива
2220
5094
ливада
2220
5095
њива
2220
5096
њива
2220
5097
њива
2220
5098
ливада
2220
5100
виноград
2220
5453
ливада
КО
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац 04
Пожаревац 04
Ћириковац
култура
10.05.2011.
класа
површина (ха)
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
I
I
I
I
I
I
I
I
УКУПНО:
0,100
0,100
0,100
0,100
0,040
51,849
0,276
4,690
97,051
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
I
I
I
I
I
I
I
I
III
УКУПНО:
0,2735
1,1912
0,819
0,3119
0,4845
0,5982
0,5982
0,4431
6,5688
11,2884
II
II
II
III
III
III
IV
I
III
IV
III
IV
I
IV
III
III
III
II
II
II
II
II
III
IV
IV
III
IV
IV
IV
III
II
III
0,666
3,892
0,121
0,056
0,157
0,151
0,306
0,054
3,064
2,665
2,210
3,274
0,436
5,974
1,144
1,638
0,721
1,703
0,249
0,087
0,321
0,358
2,095
5,076
1,358
0,707
0,303
0,108
2,700
0,205
0,117
0,088
10.05.2011.
КО
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
број поседовног листа/
листа непокретности
KO
Брежане
Кличевац
Кличевац
Костолац село
Маљуревац
култура
ЗАВОД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ,,СТИГ“
5242
4665
њива
5242
6874/1
њива
Пожаревац
Пожаревац
Табела
број катастарске
парцеле
Број 3 - Страна 57
класа
површина (ха)
УКУПНО:
42,003
I
I
УКУПНО:
УКУПНО:
14,188
18,629
32,817
183,159
15.- Груписана надметања
Број јавног
надметања
1
Укупно 1
Број катастарске парцеле
543
2
2
Укупно 2
3
3
3
Укупно 3
4
4
Укупно 4
318
Култура
Класа
њивa
1
Све укупно
њивa
3
њивa
1
319/1
њивa
њивa
њивa
1
2
3
1201
1202/1
њивa
њивa
4
3
5
Укупно 5
6
Укупно 6
7
Укупно 7
8
Укупно 8
9
Укупно 9
10
Укупно 10
11
Укупно 11
12
12
12
Укупно 12
13
Укупно 13
14
Укупно 14
724
Све укупно
њивa
4
727
њивa
3
728
њивa
3
730
њивa
3
733
њива
3
740
ливада
2
741
пашњак
2
742
њива
њива
њива
1
2
3
743
њива
3
744
њива
3
15
Укупно 15
16
Укупно 16
17
Укупно 17
1087
Све укупно
њива
III
1129
њива
III
1130
њива
III
Површина
Боја
у ха
7,5926
7,5926
7,5926
39,0367
26,1319
65,1686
5,8041
8,5143
4,1740
18,4924
21,1383
15,5802
36,7185
120,3795
220,9181
220,9181
223,6657
223,6657
207,3897
207,3897
199,1349
199,1349
233,6046
233,6046
11,1400
11,1400
9,0520
9,0520
28,4480
33,5240
256,2204
318,1924
115,9956
115,9956
11,3511
11,3511
1550,4441
1,7181
1,7181
0,8754
0,8754
4,6257
4,6257
Напомена
Страна 58 - Број 3
KO
Маљуревац
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број јавног
надметања
18
Укупно 18
19
Укупно 19
20
Укупно 20
21
Укупно 21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Број катастарске парцеле
1133
Култура
Класа
њива
III
1135
њива
III
1141
њива
III
1144
њива
III
1856/1
1857
1858
1859
1862
1863
1864
1865
1866
1867/1
1868/2
1869/2
1870/2
1871/2
18841
1886
1887
1888
1890/1
1891
1893
1894
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1908
1909
1910
1911
1912/1
1912/2
1913/1
1913/2
1915/1
1915/2
1916
1918
1919
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Површина
Боја
у ха
0,4245
0,4245
1,0907
1,0907
3,1692
3,1692
9,4608
9,4608
0,4520
0,1000
0,5781
0,5388
1,8585
1,1654
0,9000
0,9814
0,5875
1,0250
0,4213
0,3335
0,5900
0,2300
0,3100
0,1820
0,2728
1,5901
3,5345
0,8049
5,3030
0,0495
3,0000
1,8744
3,7353
0,2051
7,6350
1,0000
1,0000
0,6018
1,4430
0,1901
1,0000
0,9777
1,2516
0,6512
0,0251
0,0261
0,0840
0,0629
0,6553
0,9012
0,5775
0,7217
1,4000
10.05.2011.
Напомена
10.05.2011.
KO
Маљуревац
Острово
Петка
Пожаревац
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број јавног
надметања
22
22
22
22
22
Укупно 22
Број катастарске парцеле
1921
1922
1923
1924
1925
23
Укупно 23
24
Укупно 24
25
Укупно 25
26
26
26
Укупно 26
27
Укупно 27
28
Укупно 28
29
Укупно 29
30
30
Укупно 30
31
31
31
Укупно 31
32
Укупно 32
33
Укупно 33
34
Укупно 34
35
Укупно 35
36
Укупно 36
37
Укупно 37
2
Култура
Класа
њива
њива
њива
њива
њива
III
III
III
III
III
Све укупно
њивa
5
160/4
њива
4
160/6
пашњак
4
160/1
њива
њива
њива
3
4
5
279/1
њива
3
312
пашњак
6
313
њива
5
314
пашњак
пашњак
4
6
461/2
њива
њива
њива
2
3
4
589/3
њива
4
629
пашњак
4
630/2
њива
3
651/2
пашњак
3
651/3
њива
3
652/1
њива
2
38
Укупно 38
39
Укупно 39
1265
Све укупно
њивa
1
1266
њива
40
Укупно 40
41
Укупно 41
42
20680/1
20680/2
20680/5
1
Све укупно
Површина
Боја
у ха
1,0000
1,2071
1,2100
0,6212
1,5990
56,4646
77,8290
9,4694
9,4694
27,2244
27,2244
1,6418
1,6418
10,6055
7,5455
10,5511
28,7021
1,5766
1,5766
9,0830
9,0830
1,5739
1,5739
3,8160
15,1891
19,0051
0,6685
2,2758
0,8440
3,7283
2,5769
2,5769
4,5320
4,5320
5,6154
5,6154
3,1330
3,1330
3,3036
3,3036
10,7534
10,7534
131,9189
10,0617
10,0617
11,1860
11,1860
21,2477
90,4449
90,4449
24,4966
24,4966
21,8036
Број 3 - Страна 59
Напомена
Страна 60 - Број 3
KO
Пожаревац
Речица
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број јавног
надметања
Укупно 42
43
Укупно 43
44
Укупно 44
45
Укупно 45
46
Укупно 46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
Укупно 47
48
Укупно 48
49
Укупно 49
50
Укупно 50
51
51
Укупно 51
52
52
52
52
Укупно 52
Број катастарске парцеле
53
Укупно 53
54
Укупно 54
1
Све укупно
њивa
2
3
њива
Култура
Класа
7653/18
њива
1
9097
9098
9125
9129
9129
9130
9132
9135
9139
воћњак
њива
њива
њива
воћњак
њива
њива
2
4
5
4
2
4
3
3453
пашњак
2
3232/1
њива
4
4887
пашњак
2
5560/2
5561/2
њива
њива
4
2
7653/6
7653/9
7653/10
7653/20
њивa
њивa
њивa
њивa
1
1
1
1
20360
6775/1
7828/1
2
Све укупно
10.05.2011.
Површина
Боја
у ха
21,8036
149,1213
149,1213
8,0340
8,0340
5,0501
5,0501
1,0967
1,0967
1,0612
3,3930
4,4675
1,1341
2,6149
2,7905
2,68,39
6,5343
3,7670
29,5431
1,2986
1,2986
1,1150
1,1150
0,7260
0,7260
0,9755
0,3606
1,3361
2,9608
0,5700
0,7200
2,4393
6,6901
340,7561
62,3308
62,3308
11,3529
11,3529
73,6837
2323,8516
Напомена
Маљуревац
број јавног
надметања
49
број поброј
седовног
каталиста/ли- старске
ста непокретности парцеле
892
1132
култура
и класа
површина
(ха)
површина
објекта у
државној
својини
(м²)
њива III
2,5511
1044
380
892
1129
њива III
1,1866
1075
892
1130
њива III
4,6257
6400
боја
КО
потес
ТАБЕЛА 15бПреглед груписаних надметања (пољопривредни објекти у државној својини)
напомена
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
рибњак
број јавног
надметања
број поброј
седовног
каталиста/ли- старске
ста непокретности парцеле
култура
и класа
површина
(ха)
површина
објекта у
државној
својини
(м²)
892
1136
пашњак I 13,1400
24
892
1140
пашњак I
949
1,1017
972
975
975
975
975
872
975
1326
892
1141
њива III
3,1692
1515
27
892
1144
њива III
10,3802
1810
1846
1846
1846
1846
укупно КО
Маљуревац
36,1545
28653
Број 3 - Страна 61
боја
КО
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
потес
10.05.2011.
напомена
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
пољопривредни
објекат
KO Брежане
КО Кличевац
КО Костолац село
КО Маљуревац
КО Острово
КО Петка
КО Пожаревац
КО Речица
КО Баре
КО Батовац
КО Батовац 2
КО Берање
КО Брадарац
КО Братинац
КО Брежане 2
КО Бубушинац
КО Драговац
КО Дрмно
КО Дубравица
КО Дубравица 2
КО Живица
КО Касидол
КО Кленовник
КО Лучица
КО Набрђе
КО Пољана
КО Поповац
КО Пругово
КО Трњане
КО Ћириковац
УКУПНО
КО
укупно пољо­прив­
издато у
издато у
ја­ње планирано
редно зем­љиш­те у
закуп по
трајање закупа
закуп по тра­
за­
к
у­па за закуп у
др­жав­ној својини
Програму
(од-до)
Про­гра­му (од-до)
2011,(ха)
(ха)
200_,(ха)
200_, (ха)
88,8277
7,5926
296,4102
120,3795
1691,3141
1550,4441
179,9933
77,8290
241,7352
131,9189
37,0184
21,2477
1687,8648
340,7561
90,3746
73,6837
11,0101
21,7305
2,1391
13,2919
64,8426
16,1398
19,2478
23,9350
49,6228
495,1314
72,3235
7,2994
22,0535
3,8581
27,1341
88,4398
8,6960
107,8586
22,4214
50,6411
59,4971
124,6166
5625,4685
0,0000
0,0000
0,0000 0,0000 2323,8516
0,0000
0,0000
183,1591
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
1
3
10
9
15
2
13
2
број
надме­та­
ња
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
55
дато на бесплатно коришћење
дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
дато у закуп по основу узгајања животиња
из плана коришћења за 2011,годину
најмања
повр- просечна поврповрши­на за највећа
шина
за
шина за над­ме­
над­ме­та­ње надметање(ха)
та­ње(ха)
(ха)
7,5926
7,5926
7,5926
18,4924
65,1686
40,1265
9,0520
318,1924
155,0444
0,4245
56,4646
12,6648
1,5739
28,7021
8,7945
10,0617
11,1860
10,6238
0,7260
149,1213
74,9236
11,3529
62,3308
36,8418
Страна 62 - Број 3
10.05.2011.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 63
ТАБЕЛА 16аУкупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није
обухваћена надметањима
разлог изузимања
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
корисник
КО
коментар
површина (ха)
„ГРАЂЕВ.ДИРЕКЦИ ЈА СРБИЈЕ“ Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0140
„ИНОН-ИНВЕСТ“ ДОО ПОЖАРЕВАЦ ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0279
„КОМПАНИЈА МИШИЋ“ АД
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2039
АГЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ ЛЕТЕЊА
СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,8200
АГРО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ
ПРУГОВО
из исте евиденције
3,2830
АУТО-МОТО ДРУШТВО „ПОБЕДА“
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0215
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
0,4407
ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО „ПОЖА­ ПОЖАРЕВАЦ
РЕ­ВАЦ ПРОМЕТ“
ДИСТРИБУТИВНО ЕЛЕК.ПРИВ­РЕД­ ПОЖАРЕВАЦ
НО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА“
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЖАРЕВАЦ
НАРОДНУ ОДБРАНУ
из исте евиденције
1,0322
из исте евиденције
0,7866
из исте евиденције
0,8362
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,1522
ПОЖАРЕВАЦ03 из исте евиденције
1,4855
ДРУШТВЕНА СВОЈИНА „ВОЋЕ­
ПРОДУКТ“
правно и фактичко стање ДРУШТВЕНА СВОЈИНА ЈАВНО
ДОБРО
се разликује
БРЕЖАНЕ
0,0020
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена
у катастру
ДРУШТВЕНА СВОЈИНА ООУР „ПИК
ПОЖАРЕВАЦ“ РО „НАВ-МОРАВА“
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
7,3323
промена својине
ДРУШТВЕНА СВОЈИНА ПРЕДУЗЕЋЕ ДУБРАВИЦА
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ЂЕРДАП“
правно и фактичко стање ДРУШТВО ЗА КОЊИЧКИ СПОРТ
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
се разликује
ПОЖАРЕВАЦ
правно и фактичко стање ЕПС ЈП „ЕЛЕКТРОИСТОК“ СА П.О.
се разликује
ЋИРИКОВАЦ
правно и фактичко стање ЕПС ЈП „ЂЕРДАП“ СА П.О. КЛАДОВО КОСТОЛАЦСЕЛО
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
ДРМНО
правно и фактичко стање
се разликује
КОСТОЛАЦСЕЛО
правно и фактичко стање
се разликује
БРАДАРАЦ
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТИГ“
А.Д.
у поступку
експропријације није
спроведена промена у катастру
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена
у катастру
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена
у катастру
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена
у катастру
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена
у катастру
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена
у катастру
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена
у катастру
8,3317
45,8581
0,1687
0,0836
3,8218
6,2762
0,3429
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0126
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
1,8419
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2390
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0279
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0551
Страна 64 - Број 3
разлог изузимања
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ СОНСРЕТЕ
ИНДУСТРИЈСКИ ПО „ПРЕПОРОД“
ЗАБЕЛА
КО
површина (ха)
из исте евиденције
1,3805
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0500
ПОЖАРЕВАЦ03 из исте евиденције
5,3697
ПОЖАРЕВАЦ
правно и фактичко стање ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ
СРБИЈЕ“
се разликује
ЋИРИКОВАЦ
правно и фактичко стање
се разликује
БУБУШИНАЦ
правно и фактичко стање
се разликује
ПОЖАРЕВАЦ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
коментар
ПОЖАРЕВАЦ
правно и фактичко стање ЈАВНО ДОБРО ПУТЕВИ
се разликује
промена својине
10.05.2011.
ДРМНО
промена својине
ЋИРИКОВАЦ
промена својине
ПЕТКА
промена својине
КОСТОЛАЦСЕЛО
промена својине
КЛЕНОВНИК
промена својине
ДРМНО
промена својине
БРАТИНАЦ
промена својине
ДРМНО
промена својине
ДРМНО
промена својине
ДРМНО
промена својине
ДРМНО
промена својине
ДРМНО
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена 0,0639
у катастру
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена 1,5089
у катастру
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена 0,0021
у катастру
на терену није пољ.земљ.
није спроведена промена 0,7470
у катастру
у поступку
експропријације није
1,1289
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
спроведена промена у ка- 65,8798
тастру
у поступку
експропријације није
8,6654
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
спроведена промена у ка- 75,8308
тастру
у поступку
експропријације није
спроведена промена у ка- 23,9676
тастру
у поступку
експропријације није
0,9034
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
0,1396
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
0,4204
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
спроведена промена у ка- 480,0277
тастру
у поступку
експропријације није
2,1406
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
8,4577
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
1,8700
спроведена промена у катастру
10.05.2011.
разлог изузимања
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
промена својине
промена својине
промена својине
промена својине
промена својине
промена својине
промена својине
промена својине
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“
коментар
у поступку
експропријације није
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
ДРМНО
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
ДРМНО
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
БРАДАРАЦ
спроведена промена у катастру
у поступку
МАЉУРЕВАЦ експропријације није
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
ЋИРИКОВАЦ
спроведена промена у катастру
у поступку
КОСТОЛАЦекспропријације није
СЕЛО
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
ЋИРИКОВАЦ
спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
КЛИЧЕВАЦ
спроведена промена у катастру
правоснажна решења ниПОПОВАЦ
су спроведена у катастру
БУБУШИНАЦ правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења ниКАСИДОЛ
су спроведена у катастру
правоснажна решења ниБЕРАЊЕ
су спроведена у катастру
правоснажна решења ниБАТОВАЦ
су спроведена у катастру
правоснажна решења ниДРАГОВАЦ
су спроведена у катастру
правоснажна решења ниДРАГОВАЦ
су спроведена у катастру
правоснажна решења ниБРЕЖАНЕ
су спроведена у катастру
правоснажна решења ниНАБРЂЕ
су спроведена у катастру
правоснажна решења ниНАБРЂЕ
су спроведена у катастру
правоснажна решења ниЛУЧИЦА
су спроведена у катастру
правоснажна решења ниНАБРЂЕ
су спроведена у катастру
ПОЖАРЕВАЦ01 правоснажна решења нису спроведена у катастру
МАЉУРЕВАЦ правоснажна решења нису спроведена у катастру
ДРМНО
промена својине
враћено по ПЗФ-у
КО
Број 3 - Страна 65
површина (ха)
2,7114
0,6089
0,3678
51,2608
85,9426
0,3767
15,7001
0,0714
124,3141
20,8519
18,6200
0,1026
1,0707
0,0531
4,6091
2,5628
41,4275
0,2822
0,5212
76,4883
2,8285
34,2182
3,3532
Страна 66 - Број 3
разлог изузимања
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
враћено по ПЗФ-у
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
КО
БРАТИНАЦ
НАБРЂЕ
НАБРЂЕ
БРАТИНАЦ
БРЕЖАНЕ 2
ТРЊАНЕ
БРАДАРАЦ
БРАТИНАЦ
ЖИВИЦА
БРАТИНАЦ
БРАТИНАЦ
НАБРЂЕ
БРАТИНАЦ
БРАТИНАЦ
БУБУШИНАЦ
враћено по ПЗФ-у
ЖИВИЦА
враћено по ПЗФ-у
ЖИВИЦА
враћено по ПЗФ-у
ЋИРИКОВАЦ
враћено по ПЗФ-у
БАТОВАЦ 2
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
10.05.2011.
коментар
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
површина (ха)
10,7778
0,1965
0,7998
0,4400
11,6552
33,7934
3,9378
0,7980
0,3969
0,4670
0,2487
3,5656
0,1285
0,1330
1,6769
2,4609
3,1487
1,0451
0,3393
БУБУШИНАЦ
из исте евиденције
0,1763
БУБУШИНАЦ
из исте евиденције
0,6221
ЖИВИЦА
из исте евиденције
0,6088
БРАТИНАЦ
из исте евиденције
0,4200
БУБУШИНАЦ
из исте евиденције
0,5990
БУБУШИНАЦ
из исте евиденције
0,6359
БРАТИНАЦ
из исте евиденције
0,7624
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
0,5092
ДРАГОВАЦ
из исте евиденције
2,1807
МАЉУРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0313
БУБУШИНАЦ
из исте евиденције
0,4794
ДРАГОВАЦ
из исте евиденције
0,7855
10.05.2011.
разлог изузимања
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
КО
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
ДРАГОВАЦ
враћено по ПЗФ-у
ТРЊАНЕ
враћено по ПЗФ-у
КЛИЧЕВАЦ
враћено по ПЗФ-у
ЋИРИКОВАЦ
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
правно и фактичко стање
се разликује
враћено по ПЗФ-у
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
Број 3 - Страна 67
коментар
површина (ха)
из исте евиденције
0,6530
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
0,3555
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
0,4178
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
0,3078
0,7765
БАРЕ
на терену није пољоприв­
редно земљиште
повраћај земљишта
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
0,1306
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
1,1902
ДРАГОВАЦ
0,2152
1,0424
5,5042
враћено по ПЗФ-у
БУБУШИНАЦ
враћено по ПЗФ-у
ТРЊАНЕ
враћено по ПЗФ-у
ДУБРАВИЦА 2
враћено по ПЗФ-у
БУБУШИНАЦ
враћено по ПЗФ-у
БУБУШИНАЦ
враћено по ПЗФ-у
БУБУШИНАЦ
враћено по ПЗФ-у
БУБУШИНАЦ
враћено по ПЗФ-у
БУБУШИНАЦ
враћено по ПЗФ-у
ПРУГОВО
враћено по ПЗФ-у
ТРЊАНЕ
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
ДУБРАВИЦА
из исте евиденције
0,4365
враћено по ПЗФ-у
ЋИРИКОВАЦ
правоснажна решења нису спроведена у катастру
11,5234
ДУБРАВИЦА
из исте евиденције
0,4000
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
0,6087
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
правоснажна решења нису спроведена у катастру
0,9303
неслагање између таб.2
и лист непокрет.
правно и фактичко стање
се разликује
враћено по ПЗФ-у
ТРЊАНЕ
враћено по ПЗФ-у
ТРЊАНЕ
враћено по ПЗФ-у
ТРЊАНЕ
враћено по ПЗФ-у
ТРЊАНЕ
враћено по ПЗФ-у
ТРЊАНЕ
враћено по ПЗФ-у
ПОЉАНА
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
0,8897
4,6504
0,4379
0,4379
0,4495
1,1162
0,8522
33,5918
1,0925
0,2445
2,6575
0,7093
12,7835
92,2519
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
146,7356
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
11,1460
Страна 68 - Број 3
разлог изузимања
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
повраћај земљишта
промена својине
промена својине
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
правно и фактичко стање
се разликује
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
правно и фактичко стање ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈА ШУМЕ“
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
КО
ПОЖАРЕВАЦ
10.05.2011.
коментар
из исте евиденције
ПОЖАРЕВАЦ04 повраћај земљишта
у поступку комасације
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
у катастру
у поступку комасације
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
у катастру
површина (ха)
17,1897
185,4586
0,2010
0,3925
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,5873
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,1485
ПОЖАРЕВАЦ
на терену није пољоприв­ 264,6878
редно земљиште
ПОЖАРЕВАЦ03 из исте евиденције
0,7537
из исте евиденције
1,2343
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
21,3291
ПОЖАРЕВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
ОСТРОВО
БРЕЖАНЕ
ДРАГОВАЦ
ПЕТКА
РЕЧИЦА
БАТОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
КОСТОЛАЦСЕЛО
ДРАГОВАЦ
КЛИЧЕВАЦ
ДРАГОВАЦ
ЖИВИЦА
ОСТРОВО
ЖИВИЦА
ЖИВИЦА
ЖИВИЦА
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
53,1875
35,6848
0,0820
21,2477
0,5155
14,6826
24,1467
0,3235
24,4837
0,1180
1,7182
0,6730
0,7468
51,9327
2,4609
0,0482
3,1487
0,6524
1,4930
0,1566
10.05.2011.
разлог изузимања
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
КО
ЖИВИЦА
ЖИВИЦА
ДРАГОВАЦ
ЖИВИЦА
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
БАТОВАЦ
ЖИВИЦА
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
БАТОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДУБРАВИЦА
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
Број 3 - Страна 69
коментар
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
површина (ха)
0,2987
1,0070
1,5701
14,0094
0,1885
1,2868
0,8759
4,6934
0,2117
0,0451
0,3843
2,1807
0,4995
1,5579
0,1402
1,3291
0,1721
0,2173
0,4093
0,1626
62,6278
0,9745
0,0800
0,1167
0,0700
0,1975
2,4177
0,3170
0,9705
1,0156
2,3304
Страна 70 - Број 3
разлог изузимања
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
КО
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
БРЕЖАНЕ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
ДУБРАВИЦА 2
ДУБРАВИЦА 2
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
ПРУГОВО
10.05.2011.
коментар
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
површина (ха)
1,4310
0,2593
0,3767
2,4460
0,9735
0,2634
0,4860
1,9900
0,6360
0,3420
0,4504
0,3945
0,0229
0,2802
1,0355
1,3837
0,0714
2,2279
0,6564
0,4012
4,6504
0,8407
0,0280
0,4399
1,2471
0,1258
0,1618
0,2625
0,5502
0,1736
0,1701
10.05.2011.
разлог изузимања
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
враћено по ПЗФ-у
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
КО
коментар
правоснажна решења нису спроведена у катастру
на терену није пољоприв­
ДУБРАВИЦА
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ДУБРАВИЦА
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ЛУЧИЦА
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ЛУЧИЦА
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЉАНА
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЉАНА
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЉАНА
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЉАНА
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЖАРЕВАЦ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЖАРЕВАЦ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЖАРЕВАЦ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЖАРЕВАЦ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЖАРЕВАЦ
редно земљиште
ПОЖАРЕВАЦ03 на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
БРЕЖАНЕ
редно земљиште
КОСТОЛАЦна терену није пољоприв­
СЕЛО
редно земљиште
на терену није пољоприв­
НАБРЂЕ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ЖИВИЦА
редно земљиште
на терену није пољоприв­
БРАТИНАЦ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
БРАДАРАЦ
редно земљиште
МАЉУРЕВАЦ на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ДРАГОВАЦ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ДРАГОВАЦ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ДРАГОВАЦ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ДРАГОВАЦ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПРУГОВО
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ТРЊАНЕ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ТРЊАНЕ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ТРЊАНЕ
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЖАРЕВАЦ
редно земљиште
ЋИРИКОВАЦ
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „МОРАВА“
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАВОДЕ“
Број 3 - Страна 71
површина (ха)
11,5234
0,0025
0,2320
10,7931
0,1517
16,0477
0,0390
0,4626
2,6611
0,2583
1,3830
5,3119
14,1846
8,5984
0,1917
0,9485
0,1508
1,2347
0,7503
0,1526
0,1206
0,2736
0,4431
0,1338
0,2916
0,0920
6,3184
2,9918
0,5138
0,1702
0,6740
Страна 72 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
разлог изузимања
корисник
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
промена својине
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
ЈП „ЕПС“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ
„ЂЕРДАП“
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
редно земљиште
ПОЖАРЕВАЦ03 на терену није пољоприв­
редно земљиште
у поступку експроприја­
КЛЕНОВНИК
ције није спроведена промена у катастру
у поступку експро­при­
КЛИЧЕВАЦ
ја­ци­је није спроведена
проме­на у катастру
површина (ха)
0,8726
0,0241
0,7739
45,4059
ПЕТКА
из исте евиденције
1,2910
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0078
ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“
БУБУШИНАЦ
из исте евиденције
0,1730
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КОНЦЕРН ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТ ЗДРАВЕ ХРАНЕ „БАМБИ“
БРАДАРАЦ
из исте евиденције
0,5740
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2897
МДД „ИГМА“
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,3373
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,1830
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,4710
ЖИВИЦА
из исте евиденције
1,7997
ЖИВИЦА ОСТАТАК
из исте евиденције
0,8599
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАРЕ
БАРЕ
из исте евиденције
5,5059
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАТОВАЦ
БАТОВАЦ
из исте евиденције
0,1449
БАТОВАЦ 2
у поступку комасације
није спроведена промена
у катастру
1,7998
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕРАЊЕ
БЕРАЊЕ
из исте евиденције
11,6680
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАДАРАЦ
БРАДАРАЦ
из исте евиденције
4,1655
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАТИНАЦ
БРАТИНАЦ
из исте евиденције
3,5740
БРАТИНАЦ
из исте евиденције
0,2172
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРЕЖАНЕ
БРЕЖАНЕ
из исте евиденције
0,7874
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРАГОВАЦ
ДРАГОВАЦ
из исте евиденције
1,0271
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРМНО
ДРМНО
из исте евиденције
0,3635
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБРАВИЦА
ДУБРАВИЦА
из исте евиденције
0,2268
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАСИДОЛ
КАСИДОЛ
из исте евиденције
3,3406
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛЕНОВНИК
КЛЕНОВНИК
из исте евиденције
1,6569
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛИЧЕВАЦ
КЛИЧЕВАЦ
из исте евиденције
2,8415
КЛИЧЕВАЦ
из исте евиденције
0,1909
МДД ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И
МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА „ПКБ
ИМЛЕК“ ПЈ МЛЕКАРА
МЕСНА ИНДУСТРИЈА МИП
ПОЖАРЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖИВИЦА
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
коментар
ПОЖАРЕВАЦ03 на терену није пољоприв­
промена својине
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
КО
10.05.2011.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
разлог изузимања
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
корисник
коментар
површина (ха)
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОСТОЛАЦ
СЕЛО
КОСТОЛАЦСЕЛО
из исте евиденције
2,5913
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУЧИЦА
ЛУЧИЦА
из исте евиденције
0,7413
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУЧИЦА
ПОПОВАЦ
из исте евиденције
1,5695
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЉУРЕВАЦ
МАЉУРЕВАЦ
из исте евиденције
1,3202
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАБРЂЕ
НАБРЂЕ
из исте евиденције
1,4781
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
1,1191
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСТРОВО
ОСТРОВО
из исте евиденције
4,7221
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕТКА
ПЕТКА
из исте евиденције
5,8143
ЋИРИКОВАЦ
из исте евиденције
1,5864
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОЉАНА
ПОЉАНА
из исте евиденције
0,2032
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРУГОВО
ПРУГОВО
из исте евиденције
1,6889
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РЕЧИЦА
РЕЧИЦА
из исте евиденције
9,5980
РЕЧИЦА
из исте еви­ден­ци­је
0,5823
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРЊАНЕ
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
2,8297
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЋИРИКОВАЦ
ЋИРИКОВАЦ
из исте евиденције
6,4461
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
1,8288
у поступку комасације
промена својине
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
КО
Број 3 - Страна 73
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
у катастру
1,9719
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
32,0095
БРЕЖАНЕ
из исте евиденције
2,4485
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАГИ ДУЛИЋ
МИРАВАЦ“
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
БАТОВАЦ
из исте евиденције
0,5986
ДУБРАВИЦА
из исте евиденције
0,0671
промена својине
НАРОДНИ МУЗЕЈ
КОСТОЛАЦСЕЛО
промена својине
НИС А.Д.
МАЉУРЕВАЦ
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
НИС ЈУГОПЕТРОЛ ДЕО ПРЕД.З А
ПРО­МЕТ Н АФТЕ И НАФ.ДЕР. ИЗВОЗ- ПОЖАРЕВАЦ
УВОЗ
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2 ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ
и лист непокрет.
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
у поступку комасације
није спроведена промена
у катастру
у поступку комасације
није спроведена промена
у катастру
0,6919
2,0569
из исте евиденције
0,0055
из исте евиденције
0,2716
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
2,0922
КЛЕНОВНИК
из исте евиденције
0,0683
БРАТИНАЦ
из исте евиденције
0,0024
ПОЖАРЕВАЦ
РЕЧИЦА
НАБРЂЕ
0,3825
Страна 74 - Број 3
разлог изузимања
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
КО
10.05.2011.
коментар
правно и фактичко стање
се разликује
ПОЖАРЕВАЦ01 на терену није пољоприв­
промена својине
ЖИВИЦА ОСТАТАК
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
редно земљиште
у поступку комасације
није спроведена промена
у катастру
4,8399
ДРАГОВАЦ
из исте евиденције
0,8782
ЖИВИЦА
из исте евиденције
0,1925
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0264
БРАТИНАЦ
из исте евиденције
0,2557
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0070
БРАТИНАЦ
из исте евиденције
0,3634
БРАТИНАЦ
из исте евиденције
0,0625
ЋИРИКОВАЦ
из исте евиденције
4,4240
МАЉУРЕВАЦ
из исте евиденције
0,1694
МАЉУРЕВАЦ
из исте евиденције
0,7487
МАЉУРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2336
БРАДАРАЦ
из исте евиденције
0,4404
промена својине
МАЉУРЕВАЦ
промена својине
МАЉУРЕВАЦ
промена својине
МАЉУРЕВАЦ
промена својине
МАЉУРЕВАЦ
промена својине
МАЉУРЕВАЦ
промена својине
МАЉУРЕВАЦ
промена својине
МАЉУРЕВАЦ
промена својине
МАЉУРЕВАЦ
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
површина (ха)
у поступку експроприја­
ције није спроведена промена у катастру
у поступку експроприја­
ције није спроведена промена у катастру
у поступку експроприја­
ције није спроведена промена у катастру
у поступку експроприја­
ци­је није спроведена промена у катастру
у поступку експроприја­
ци­је није спроведена промена у катастру
у поступку експроприја­
ције није спроведена промена у катастру
у поступку
експропријације није
спроведена промена у катастру
у поступку експропри­ја­
ције није спроведена промена у катастру
0,1250
0,7502
8,0804
0,9522
0,1430
0,2040
0,0430
0,0350
0,1690
ДРАГОВАЦ
из исте евиденције
0,7855
ПРУГОВО
из исте евиденције
3,2042
БУБУШИНАЦ
из исте евиденције
2,3102
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
0,2283
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
0,2761
10.05.2011.
разлог изузимања
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
враћено по ПЗФ-у
враћено по ПЗФ-у
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
коментар
из исте евиденције
2,6129
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
2,5367
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
72,4165
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
у катастру
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ КОМУ­
НАЛ­НО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОЖАРЕВАЦ“
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ КОМУ­
НАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОЖАРЕВАЦ“
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ МДД
„ИГМА“
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ ПОЉО­
ПРИВ­РЕДНО ЗЕМЉИШНИ ФОНД
РУКОВАОЦ СРЗ БРЕЖАНЕ
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ ПЗФОПШТЕНАРОДНА ИМОВИНА
ОПШТИНА ПОЖАРЕВАЦ ЗАНАТСКА
КОМОРА СРЕЗА ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
површина (ха)
КЛИЧЕВАЦ
у поступку комасације
промена својине
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
КО
Број 3 - Страна 75
11,9937
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2151
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,1817
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
4,6908
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,4970
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2608
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,3780
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0311
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
5,3119
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0022
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0302
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0322
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
1,4838
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0290
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,1188
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
5,6681
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2357
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,6334
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2552
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,7746
ДУБРАВИЦА 2
из исте евиденције
2,2478
ПОЖАРЕВАЦ03 правоснажна решења ни-
су спроведена у катастру
0,8042
ПОЖАРЕВАЦ
правоснажна решења нису спроведена у катастру
5,8953
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0904
БЕРАЊЕ
из исте евиденције
0,5532
БРАДАРАЦ
из исте евиденције
4,0006
РЕЧИЦА
из исте евиденције
2,1206
Страна 76 - Број 3
разлог изузимања
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
КО
10.05.2011.
коментар
површина (ха)
КЛИЧЕВАЦ
из исте евиденције
0,7591
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ“
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖИДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ-КОЗИЦА“
БРАДАРАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША
ПИЈАДЕ“
ПОЉАНА
из исте евиденције
0,9849
РЕЧИЦА
из исте евиденције
0,6896
КАСИДОЛ
из исте евиденције
0,4149
БРАТИНАЦ
из исте евиденције
0,0151
КОСТОЛАЦСЕЛО
из исте евиденције
0,4300
ПИК ПОЖАРЕВАЦ
КЛЕНОВНИК
из исте евиденције
0,4678
ПИК ПОЖАРЕВАЦ ООУР
„ВОЋЕПРОДУКТ“
ТРЊАНЕ
из исте евиденције
2,9918
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
40,6371
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
5,3361
у поступку комасације
промена својине
ПИК ПОЖАРЕВАЦ ООУР ПОЉО­
ПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО „ИЗВОР“
промена својине
ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТЛАРСКО
ЧЕТКАРСКО ПАР.- „МЕТКОР“
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ БЕОГРАД РЈ ПТТ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ 1
ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ
СВОЈИНИ ФАБРИКА ШЕЋЕРА СА ПО ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
у катастру
у поступку комасације
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
у катастру
2,3300
2,7539
из исте евиденције
0,3402
из исте евиденције
1,1410
у поступку комасације
промена својине
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
39,4969
промена својине
ПОЖАРЕВАЦ
1,6179
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
у катастру
у поступку комасације
није спроведена промена
у катастру
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ
ЖИТАРИЦАМА „ЖИТОСТИГ“
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,1777
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ „БЕОГРАД“
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
1,2802
у поступку комасације
промена својине
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
промена својине
РЕПУБЛИЧКИ ЗА ФИНАНСИЈЕ
правно и фактичко стање
се разликује
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА
ОДБРАНУ И ВОЈСКУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДНУ И
ОПШТУ УПРАВУ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УНУТРАШЊЕ
ПОСЛОВЕ
у катастру
у поступку комасације
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
у катастру
на терену није пољоприв­
ЋИРИКОВАЦ
редно земљиште
0,3681
0,3554
1,8282
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2918
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0880
СИЗ ЗАПОШЉАВАЊЕ
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0220
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЛИЦЕ И
ТРГОВИ
СПОРТСКО ДРУШТВО
„ЖЕЛЕЗНИЧАР“
на терену није пољоприв­
редно земљиште
ПОЖАРЕВАЦ03 на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
ПОЖАРЕВАЦ
редно земљиште
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,2735
7,7636
0,4052
0,1133
10.05.2011.
разлог изузимања
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
неслагање између таб. 2
и лист непокрет.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
корисник
површина (ха)
коментар
КО
СР „САНДРА ЦОРПИКО“
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,0831
ЗАВОД ЗА ЗДРАСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ПОЖАРЕВАЦ
из исте евиденције
0,1622
у поступку комасације
промена својине
правно и фактичко стање
се разликује
правно и фактичко стање
се разликује
УКУПНО
Број 3 - Страна 77
ЗЕМЉОРАДНИЧКО СТОЧАРСКА
ЗАДРУГА „РЕЧИЦА“
ЗЕМЉОРАДНИЧКО СТОЧАРСКА
ЗАДРУГА „РЕЧИЦА“
ПОЖАРЕВАЦ03 није спроведена промена
33,3881
КЛИЧЕВАЦ
6,1798
у катастру
на терену није пољоприв­
редно земљиште
на терену није пољоприв­
редно земљиште
РЕЧИЦА
4,1940
3103,2629
ТАБЕЛА 16а Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обу­
хва­ће­на надметањима
коментар
на терену није пољоприв­редно земљиште
површина
(ха)
неслагање између таб.2 и листа неп. и пос. ли- из исте евиденције
ста
526,5492
правно и фактичко стање се разликује
на терену није пољ.земљиште
972,6355
враћено по ПЗФ-у
правоснажна решења нису спроведена
у катастру
600,5878
промена својине
у поступку комасације и експропијације није
спроведена пром. у катастру
973,2040
комасациони фонд
за наделу земљишта
9,3268
3082,3033
контрола из табеле 16
0,0000
Табела 17 Величина надметања
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
БРОЈ НАДМЕТАЊА
до 5 хектара
19
од 5 до 25 хектара
18
од 25 до 50 хектара
6
од 50 до 100 хектара
4
од 100 до 200 хектара
3
од 200 до 500 хектара
5
преко 500 хектара
0
УКУПНО
55
Овај Програм објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год. Број: 01-06-52/5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. Шумарства, с.р.
Страна 78 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
13
10.05.2011.
Члан 2.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Ре­пу­бли­
ке Србије” бр. 129/07), и члана 27. став 1. тачка 9.
Статута града Пожаревца -(“Службени гласник гра­
да Пожаревца”, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од
10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Предшколске установе „Љубица Вребалов”
Пожаревац
Даје се сагласност на Статут Предшколске ус­
та­но­ве „Љубица Вребалов” Пожаревац, који је ус­
во­јен на седници Управног одбора Предшколске
ус­та­нове „Љубица Вребалов” Пожаревац дана 29.
мар­та 2011. године под бројем 1091/1.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број: 01-06-52/15
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић,дипл.инж.шумарства, с.р.
Делатност Установе је делатност предшколског
васпитања и образовања.
Члан 3.
Циљеви предшколског васпитања и образовања
су подршка:
1) целовитом развоју и добробити детета
пред­школ­ског узраста пружањем услова и
под­стицаја да развија своје капацитете, про­
ши­рује искуства и изграђује сазнања о себи,
дру­гим људима и свету;
2) васпитној функцији породице;
3) даљем васпитању и образовању и укљу­чи­
вању у друштвену заједницу;
4) развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак
Принципи предшколског васпитања и обра­зо­
ва­ња су: доступност, демократичност, отвореност,
аутентичност и развојност у складу са Законом о
предшколском васпитању и образовању.
Члан 4.
Васпитно – образовни рад остварује се на
српском језику.
Члан 5.
Установа води евиденцију о свом раду у складу
са законом.
II СТАТУСНЕ ОДРЕДБЕ
14
Члан 6.
На основу члана 47. и 57. став 1. тачка 1. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Служ­бени гласник РС“ бр. 72/09), члана 21. тачка
1. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) а у складу са Законом о предшколском васпитању и обра­зо­
ва­њу („Службени гласник РС“ бр. 18/10),
Управни одбор Предшколске установе „Љубица
Вребалов“ Пожаревац на седници од 29.03.2011. године, донео је
Установа је основана Одлуком о оснивању Уста­
нове за предшколско васпитање и образовање деце -Дечији вртић „Љубица Вребалов у Пожа­рев­цу
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр.
6/92, 2/04 и „Службени гласник града Пожаревца“
р.1/09) – пречишћен текст објављен у „Службеном
гласнику града Пожаревца“, бр. 3/09.
Установа је уписана у судски регистар код Прив­
ред­ног суда у Пожаревцу.
СТАТУТ
Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ Пожаревац
Установа обавља делатност под нази­вом: Пред­
школска установа „Љубица Вребалов“ Пожа­ре­вац.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статут Предшколске установе „Љубица Вре­ба­
лов“ Пожаревац (у даљем тексту: Установа), је основни општи акт Установе, којим се ближе уређује
организација, начин рада, управљање, руковођење
у Установи и друга питања у складу са законом.
Члан 7.
Члан 8.
Седиште Установе је у Пожаревцу, ул. Вука Ка­
ра­џи­ћа бр. 1.
Установа може обављати делатности и ван седишта уколико испуњава услове предвиђене законом.
Члан 9.
О свим статусним питањима одлуке доноси орган управљања уз сагласност оснивача.
О промени назива или седишта Установе одлу­
чу­је орган управљања уз сагласност Министарства.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 10.
Установа има свој печат, округлог облика пречника 30мм са следећим текстом: Република Србија,
Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожа­
ре­вац.
У средини печата налази се грб Републике Ср­
би­је.
Установа има штамбиљ правоугаоног обли­ка ди­
мен­зија 40мм пута 20мм на коме је испи­сан текст:
Пред­школска установа „Љубица Вре­ба­лов“ По­жа­
ре­вац.
Установа има заводни печат правоугаоног облика димензија 40мм пута 30мм на коме је исписан
текст: Република Србија, Предшколска установа
„Љубица Вребалов,, бр. ____, ______ 201__ год.,
По­жа­ревац.
Печат, штамбиљ и заводни печат стављају се на
правна акта и документа из области пословања и на
друга писмена.
Употреба, чување и уништавање печата, штам­
би­ља и заводног печата обавља се у свему према
позитивним законским прописима.
Правни положај установе
Члан 11.
Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на основу закона
и овог Статута.
Установа има право да у правном промету
закључује уговоре и предузима друге правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.
Члан 12.
Установа послује преко свог текућег рачуна који
се налази код Управе за јавна плаћања у По­жа­рев­цу.
Одговорност за обавезе
Члан 13.
За своје обавезе у правном промету са трећим
лицима Установа одговара свим средствима којима
располаже.
III ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 14.
Делатност предшколског васпитања и обра­зо­ва­
ња јесте васпитање и образовање деце предшколског узраста.
Под предшколским узрастом подразумева се узраст деце од шест месеци до поласка у основну
школу.
Члан 15.
Установа обавља делатност којом се обезбеђује
исхрана, нега и превентивно здравствена заштита
деце предшколског усраста у складу са законом.
Број 3 - Страна 79
Шифре делатности Установе су:
8510 предшколско образовање
8891 делатност дневне бриге о деци.
Делатност установе не може се мењати без сагласности оснивача.
Члан 16.
Делатност дневне бриге о деци обавља се у по­
себ­ним наменским објектима (вртићима) ло­ци­
ра­ним на теритоторији Града Пожаревца (град
По­жа­ре­вац, град Костолац и сеоска насеља).
Припремни предшколски програм као посе­бан
вид делатности установе реализује се у од­го­ва­ра­
јућим објектима Установе, објектима школа и месних заједница на подручју сеоских насеља.
Члан 17.
Установа обавља делатност у следећим објекти­
ма:
1. „ Бамби“ у улици Вука Караџића бр. 1
2. „Пчелица“ у улици Немањина број 8
3. „Лептирић“ у улици Книнска бр. 5
4. „Бубамара“ у улици Косовска бб
5. „Невен“ у улици Сопотска бр. 2
6. „Полетарац“ у улици Чеде Васовића бр. 45
7. „Сунашце“ у Лучици
8. „Мајски цвет“ у Улици Задругарска бб у Кос­
толцу
9. „Лане“ у улици Моше Пијаде бб
Члан 18.
Број и просторни распоред објеката утврђује
Скупштина града Пожаревца, актом о мрежи предшколске установе у складу са подзаконским актом.
IV ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 19.
Установа има органе управљања, руковођења и
струч­не органе у складу са законом, оснивачким
актом и овим Статутом.
Органи Установе су: Управни одбор, директор,
С­авет родитеља, Васпитно – образовно веће, Актив
стручних сарадника, Стручни активи васпи­та­ча и
медицинских сестара, Актив за развојно пла­ни­ра­
ње, други стручни активи и тимови и Педегошки
колегијум.
1. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 20.
Орган Управљања у Установи је Управни одбор.
Мандат Управног одбора траје четири године.
Члан 21.
Орган управљања има девет чланова укљу­чу­ју­
ћи и председника.
Страна 80 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Чланове Управног одбора Установе именује и
раз­ре­ша­ва Скуп­шти­на града Пожаревца, а председ­
ни­ка бирају чланови већином гласова од укупног
бро­ја чланова Управног одбора.
Члан 22.
Управни одбор Установе има по три представника запослених, родитеља и јединице локалне само­
управе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже Васпитно – образовно веће, а из реда
родитеља Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Члан 23.
Поступак за именовање чланова Управног одбора покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима
Управног одбора.
Члан 24.
Скупштина града одлучује решењем о предлогу
овлашћеног предлагача.
Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са законом или предложи кандидата
су­прот­но одредбама закона, Скупштина града одре­
ђу­је рок за усклађивање са Законом.
Ако овлашћени предлагач ни у датом року не
поступи у складу са Законом, Скупштина града
именоваће чланове Управног одбора без предлога
овлашћеног предлагача.
Решење о именовању, односно разрешењу Уп­
рав­ног одбора – коначно је у Управном поступку.
Члан 25.
Управни одбор Установе:
1) доноси Статут, правила понашања у Ус­та­но­
ви и друге опште акте и даје сагласност на
акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски програм, односно вас­
пит­ни програм, развојни план, го­диш­њи
план рада, усваја извештаје о њи­хо­вом ос­
тва­ри­ва­њу, вредновању и само­вредно­вању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план Установе у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, ос­
тва­ри­ва­ња циљева образовања и васпитања
и стан­дар­да постигнућа и предузима мере за
по­бољ­ша­ње услова рада и остваривање образовно – васпитног рада;
8) доноси план стручног усавршавања запо­сле­
них и усваја извештај о његовом ос­тва­ри­ва­њу;
10.05.2011.
9) одлучује по жалби, односно приговору на
ре­ше­ње директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом,
актом о оснивању и овим Статутом;
За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и
оснивачу.
Члан 26.
Седница Управног одбора може се одржати и
доносити одлуке ако је присутна већина од укупног
броја чланова.
Орган управљања доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 27.
На првој седници новоименованог Управног одбора бира се председник Управног одбора и његов
заменик.
Прву седницу новоименованог Управног одбора сазива досадашњи председник Управног одбора,
а у року од осам дана од дана именовања чланова
Управног одбора.
Председник Управног одбора сазива седнице,
при­пре­ма и руководи радом седнице Управног одбора.
Члан 28.
Председник Управног одбора сазива седнице
Уп­рав­ног одбора према потреби.
Председник Управног одбора дужан је да сазове
седницу Управног одбора на предлог:
- директора Установе,
- оснивача,
- једне трећине чланова Управног одбора,
- Савета родитеља.
Уколико председник Управног одбора не сазове
седницу, седницу ће сазвати његов заменик.
Члан 29.
На седници Управног одбора се води записник,
који потписује председник Управног одбора и записничар.
Рад Управног одбора ближе се регулише По­
слов­ником о раду Управног одбора.
Члан 30.
Предлог за опозив чланова Управног одбора може поднети оснивачу директор или Управни одбор
Установе.
Члан 31.
Скупштина Града Пожаревца, разрешиће, пре
истека мандата поједине чланове, укључујући и
председника или Управни одбор Установе из разлога, на начин и по поступку предвиђеним чланом 55. Закона о основама система образовања и
васпитања.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 32.
Мандат привременог Управног одбора траје до
именовања новог.
2. ДИРЕКТОР
Члан 33.
Радом Установе руководи директор.
Директор заступа и представља Установу без
ограничења.
Члан 34.
Директор Установе може да буде лице које ис­
пу­ња­ва услове прописане чл. 8. став 2. и чл. 120.
Закона о основама система образовања и вас­пи­та­
ња.
Дужност директора Установе може да обавља
лице које има: образовање из чл. 8. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања за вас­
пи­та­ча или стручног сарадника, дозволу за рад,
обу­ку и положен испит за директора установе и
нај­ма­ње пет година рада у установи након стеченог
одговарајућег образовања.
Дужност директора Установе може да обавља
и ли­це које има: одговарајуће образовање из чл.
8. став 3. За­кона о основама система образовања
и вас­пи­та­ња за васпитача, дозволу за рад, обу­ку и
по­ло­жен испит за директора установе и нај­ма­ње
де­сет година рада у установи на пос­ло­ви­ма вас­пи­
та­ња и образовања након стеченог одговарајућег
об­ра­зо­ва­ња.
Изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност.
Лице које конкурише за директора дужно је да
понуди програм свог рада за мандатни период.
Избор директора Установе
Члан 35.
Директора Установе бира Управни одбор на основу јавног конкурса по прибављеном мишљењу
Васпитно – образовног већа.
Мишљење већа даје се на посебној седни­ци ко­
јој присуствују сви запослени, и који се из­јаш­ња­ва­
ју о свим кандидатима тајним изјашњавањем.
Конкурс за избор директора расписује се нај­кас­
ни­је три месеца пре истека мандата директора.
Директор Установе бира се на период од четири године. Мандат директора тече од дана ступања
на дужност.
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Управни одбор.
Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се министру на сагласност.
Сматра се да је одлука Управног одбора о избору директора донета, односно да је министар на
њу дао сагласност, ако у року од 30 дана од дана
Број 3 - Страна 81
достављања одлуке не донесе акт којим одбија сагласност.
Учесник конкурса незадовољан одлуком о избору директора Установе има право на судску заштиту у управном спору.
Ако министар донесе акт којим се одбија да­ва­ње
сагласности на одлуку о избору директора Ус­та­но­
ве, расписује се нови конкурс.
адлежност и одговорност директора Уста­
Н
нове
Члан 36.
Директор Установе представља и заступа Ус­та­
но­ву, организује и руководи процесом рада и води
пословање Установе, одговара за законитост рада и
за успешно обављање делатности Установе, предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење, подноси финансијске
извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун, извршава одлуке Управног одбора, врши и
друге послове одређене законом, оснивачким актом
и овим Статутом.
За свој рад директор Установе одговоран је Уп­
рав­ном одбору и министарству.
Члан 37.
Вршиоца дужности директора поставља Уп­рав­
ни одбор до избора директора ако директору Ус­та­
но­ве престане дужност, а није расписан конкурс
или Управни одбор није донео одлуку о избору или
је министар донео акт којим је одбијено давање сагласности на одлуку Управног одбора.
Ако Управни одбор не постави вршиоца дужности директора у случајева из става 1. овог члана или не донесе одлуку по поновљеном конкурсу,
односно министар не да сагласност на одлуку по
поновљеном конкурсу, вршиоца дужности директора поставља министар, у року од седам дана од дана сазнања за наступање разлога за постављење.
За вршиоца дужности директора Установе не
може бити постављено лице које у поступку избора
директора није добило сагласност.
За вршиоца дужности директора Установе може
да буде постављен васпитач и стручни сарадник, а
најдуже шест месеци.
Вршиоцу дужности директора Установе мирује
радни однос на пословима са којих је постављен, за
време док обавља ту дужност.
Права, обавезе и одговорности директора Ус­та­
нове односе се и на вршиоца дужности директора.
Члан 38.
Директор:
1) планира и организује остваривање програма
об­ра­зо­вања и васпитања и свих активности
Ус­та­но­ве;
Страна 82 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2) стара се о осигурању квалитета, само­вред­
нo­ва­­њу, остваривању стандарда пос­тиг­ну­ћа
и уна­пре­ђе­њу васпитно - образовног ра­да;
3) стара се о остваривању развојног плана
Уста­но­ве;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених
фи­нан­сиј­ским планом и одговара за одо­бра­
ва­ње и наменско коришћење тих средстава,
у скла­ду са законом;
5) сарађује са органима града Пожаревца, орга­
ни­за­ци­ја­ма и удружењима;
6) организује и води педагошко – инструктивни увид и прати квалитет васпитно – образовног рада и педагошке праксе и предузима
мере за уна­пре­ђи­вање и усавршавање рада
васпитача, ме­ди­цин­ских сестара – васпитача
и стручних са­рад­ника;
7) планира и прати стручно усавршавање и
спро­во­ди пос­тупак за стицање звања васпитача, ме­дицинске сестре – васпитача и
стручног са­рад­ника;
8) предузима мере у случајевима повреда
забра­на из чл. 44. до 46. Закона о основама
система об­ра­зовања и васпитања и недоличног по­на­ша­ња запосленог и његовог негативног утицаја на децу;
9) предузима мере ради извршавања налога
просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
10) стара се о благовременом и тачном уносу и
одр­жавању ажурности базе података о Ус­та­
но­ви у оквиру јединственог информационог
система просвете;
11) стара се о благовременом објављивању и
оба­вештавању запослених, родитеља односно старатеља, стручних органа и органа уп­
рав­љања о свим питањима од интереса за
рад Установе и ових органа;
12) сазива и руководи седницама Васпитно – образовног већа без права одлучивања;
13) образује стручна тела и тимове, усмерава и
усклађује рад стручних органа у Установи;
14) сарађује са родитељима, односно ста­ра­те­љи­
ма деце;
15) подноси извештаје о свом раду и раду Ус­та­
нове Управном одбору, најмање два пута го­
диш­ње;
16) доноси општи акт о организацији и сис­те­ма­
ти­зацији послова;
17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
посебним законом.
У случају привремене одсутности или спре­че­
нос­ти директора да обавља дужност, за­ме­њу­је га
помоћник директора, стручни сарадник или вас­пи­
тач на основу овлашћења директора, односно Уп­
рав­ног одбора, у складу са законом.
10.05.2011.
Члан 39.
Дужност директора Установе престаје: истеком
ман­да­та, на лични захтев, стицањем услова за ми­
ро­ва­ње радног односа и разрешењем.
Одлуку о престанку дужности директора доноси Управни одбор.
Разрешење директора се спроводи у свему из
разлога, на начин и по поступку предвиђеним чланом 63. Закона о основама система образовања и
вас­пи­та­ња.
Права директора Установе по престанку дужности
Члан 40.
Директор Установе коме престане дужност због
истека другог и сваког наредног мандата или на
лич­ни захтев, распоређује се на послове који од­го­
ва­рају степену и врсти његовог образовања.
Ако нема одговарајућих послова, лице из става 1. остварује права као запослени за чијим радом
престане потреба, у складу са законом.
Директору Установе који је разрешен у складу
са чланом 63. став 3. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања, престаје радни однос
без права на отпремнину.
Директору Установе коме у другом и сваком наредном мандату престане дужност разрешењем, без
престанка радног односа, а који не може да се распореди на послове који одговарају степену и врсти
његовог образовања престаје радни однос, уз исплату отпремнине у складу са законом.
3. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Члан 41.
Директор Установе има помоћника.
Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се васпитач, стручни сарадник, односно лице које има професионални углед и
искуство у Установи, за сваку радну годину.
Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Установе, координира рад стручних актива и других стручних органа
Установе и обавља друге послове, у складу са овим
Статутом.
Помоћник директора обавља и послове васпитача и стручног сарадника, у складу са решењем директора.
Помоћник директора за свој рад непосредно је
одговоран директору Установе и Управном одбору. Помоћник директора између осталог обавља и
следеће послове: учествује у изради Годишњег плана и програма рада Установе, у изради организационе шеме рада стручних и осталих запослених на
реализацији Годишњег плана рада, у формирању
васпитних група сходно броју уписане деце у складу са законским нормативом, у рализацији Го­диш­
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
њег плана и програма рада, прати и анализира
организацију и реализацију послова из делатности
Установе у циљу њиховог унапређења итд.
4. САВЕТ РОДИТЕЉА
Члан 42.
Установа има Савет родитеља.
Члан 43.
Савет родитеља установе има 16 чланова.
У савет родитеља бирају се представници ро­ди­
те­ља из сваког објекта сразмерно броју васпитних
група.
На општем родитељском састанку родитељи
пред­лажу своје представнике у Савет родитеља тај­
ним гласањем.
Мандат Савета родитеља траје 4 године.
Мандат члана Савета родитеља чије дете престане да користи услуге установе престаје даном
престанка коришћења услуга.
Изборни период новоименованог појединог члана Савета родитеља траје до истека мандата Савета
родитеља.
Рад Савета родитеља ближе се уређује По­слов­
ни­ком о раду Савета родитеља.
Члан 44.
Савет родитеља :
1) предлаже представнике родитеља у Управни
одбор;
2) предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове
Установе;
3) предлаже мере за осигурање квалитета и уне­
пре­ђивање васпитно – образовног рада;
4) учествује у поступку предлагања привремених, повремених, додатних програма и радних листова;
5) разматра предлог програма васпитања и
обра­зо­вања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању,
вред­новању и о самовредновању;
6) разматра намену коришћења средстава од до­
на­ција и од проширене делатности Установе;
7) предлаже Управном одбору намену кориш­
ћења средстава прикупљених од родитеља;
8) разматра и прати услове за рад Установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце;
9) учествује у поступку прописивања мера из
члана 42. Закона о основама система обра­
зова­ња и васпитања;
10) даје сагласност на програм и организовање
екскурзије, односно програма наставе у при­
ро­ди и разматра извештај о њиховом ос­тва­
ри­вању;
Број 3 - Страна 83
11) разматра и друга питања утврђена овим Ста­
тутом;
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује управном одбору, директору и стручним
органима Установе.
5. СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ
И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Члан 45.
Стручни органи установе су:
- Педагошки колегијум
- Васпитно образовно веће
- Актив стручних сарадника
- Стручни актив медицинских сестара
- Стручни актив васпитача
- Актив за развојно планирање
Члан 46.
Васпитно – образовно веће чине васпитачи и
стручни сарадници.
Стручне активе чине представници васпитача и
медицинских сестара васпитача и стручни сарадници.
Стручни активи се формирају на првим седницама Васпитно – образовног већа, тако што васпитачи и медицинске сестре васпитачи на првој
сед­ни­ци Васпитно – образовног већа врше избор
ак­ти­ва.
Председници актива се бирају на годину дана.
Актив ради у седницама.
Седницом руководи изабрани председник актива.
О раду актива води се записник.
Стручни активи: старају се о осигурању и уна­
пре­ђе­њу квалитета васпитно – образовног рада вр­
ти­ћа, прате остваривање програма васпитања и
об­ра­зовања, старају се о остваривању циљева и исхода васпитања и образовања, вреднују резултате рада васпитача или стручног сарадника, прате
и утврђују резултате рада деце, предузимају мере
за јединствен и усклађен рад са децом у процесу
васпитања и образовања и решавају друга стручна
питања васпитно – образовног рада.
Члан 47.
Стручни актив за развојно планирање чине
пред­ставници васпитача, стручних сарадника, ме­
ди­цин­ских сестара – васпитача, јединице локалне
самоуправе и Савета родитеља.
Представнике васпитача, стручних сарадника,
медицинских сестара – васпитача предлаже Вас­
питно – образовно веће.
Представнике локалне самоуправе предлаже локална самоуправа, а представника Савета родитеља
предлаже Савет родитеља.
Чланове стручног актива за развојно планирање
именује орган управљања.
Установа има Развојни план.
Страна 84 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Развојни план Установе јесте стратешки план
развоја који садржи приоритете у остваривању вас­
пит­но – образовног рада, план и носиоце актив­
ности, критеријуме и мерила за вредновање
пла­ни­ра­них активности и друга питања од значаја
за развој Установе.
Развојни план Установе доноси се на основу
извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада Установе.
Развојни план доноси Управни одбор, на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година.
У поступку осигурања квалитета рада Установе
вреднује се и остваривање развојног плана Уста­но­ве.
Члан 48.
Директор образује тим за остваривање одре­ђе­
ног задатка, програма или пројекта, (тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања).
Тим могу да чине представници запослених,
ро­ди­те­ља, јединице локалне самоуправе, односно
стручњака за поједина питања.
Уколико се у Установи врши васпитање и обра­
зо­ва­ње деце са сметњама у развоју, директор обра­
зу­је стручни тим за инклузивно образовање.
Члан 49.
Васпитно – образовно веће и стручни активи
имају председнике који чине Педагошки колегијум,
као и председник Актива стручних сарадника.
Педагошки колегијум разматра питања и даје
мишљења у вези са пословима директора из члана
63. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) Закона о основама система образовања и васпитања.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора.
6. СЕКРЕТАР
Члан 50.
Управне, нормативно правне и друге правне послове у Установи обавља секретар, у складу са нормативом којим се уређују критеријуми и стандарди
за финансирање Установе.
Послове секретара може да обавља дипломира­
ни правник – мастер или дипломирани правник
ко­ји је стекао високо образовање на основним сту­
ди­јама у трајању од најмање четири године, са по­
ло­женим стручним испитом за секретара.
Секретар из става 2. овог члана уводи се у посао
и оспособљава се за самосталан рад савладавањем
програма за увођење у посао и полагањем испита
за секретара.
Секретару – приправнику директор одређује
мен­то­ра са листе секретара Установа коју утврди
школ­ска управа.
10.05.2011.
Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи стручни испит
за секретара.
Секретару који не положи стручни испит у року
из става 5. овог члана престаје радни однос.
Секретар који има положен правосудни испит
или стручни испит за запослене у органима државне управе или стручни испит не полаже стручни
испит за секретара.
V ОДГОВОРНОСТ УСТАНОВЕ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И ПРАВА
ДЕТЕТА
Одговорност Установе за безбедност деце
Члан 51.
Установа је дужна да пропише мере, начин и поступак заштите и безбедности деце за време боравка у Установи и свих активности које организује
Установа, у сарадњи са надлежним органом једи­ни­
це ло­калне самоуправе.
Установа је дужна да спроводи мере из става 1.
овог члана.
Ближе услове, облике, мере, начин, поступак и
смер­нице за заштиту и безбедност деце у Установи,
про­пи­сује министар.
Правила понашања у Установи
Члан 52.
У Установи се негују односи међусобног разу­
ме­ва­ња и уважавања личности деце, запослених и
родитеља.
Запослени имају обавезу да својим радом и
укуп­ним понашањем доприносе развијању по­зи­
тив­не атмосфере у Установи.
Понашање у Установи и односи деце, запослених и родитеља уређују се правилима понашања у
Установи.
Забрана дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања и страначког организовања и де­ло­
ва­ња
Члан 53.
У Установи су забрањене активности којима се
угро­­жа­вају, омаловажавају, дискриминишу или из­два­
ја­ју лица, односно групе лица, по основу: расне, на­цио­
налне, етничке, језичке, верске или полне при­пад­ности,
физичких и психичких својстава, смет­њи у развоју и
инвалидитета, здравственог ста­ња, узраста, социјалног
и културног порекла, имов­ног стања, односно политичког опредељења и под­сти­ца­ње или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним
законом којим се про­пи­сује забрана дискриминације.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отво­рен
или прикривен начин, искључивање или огра­ни­ча­
ва­ње права и слобода, неједнако поступање или про­
пуш­тање чињења, односно неоправдано прав­ље­ње
разлика повлађивањем или давањем првенства.
У Установи је забрањено: физичко, психичко и
со­ци­јал­но насиље; злостављање и занемаривање де­
це; физичко кажњавање и вређање личности, од­нос­
но сексуална злоупотреба деце или запослених.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сва­
ки облик једанпут учињеног или поновљеног вер­бал­
ног или невербалног понашања које има за по­сле­дицу
стварно или потенцијално угрожавање здрав­ља, раз­
во­ја и достојанства личности детета и за­по­сле­ног.
Занемаривање и немарно поступање представља
пропуштање Установе или запосленог да обезбеди
услове за правилан развој детета.
У Установи није дозвољено страначко орга­ни­зо­ва­ње
и деловање и коришћење простора Установе у те сврхе.
VI ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
Члан 54.
Установа развија и остварује програме вас­пи­
та­ња и образовања деце у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања и
по­себ­ним законом.
Основе програма предшколског васпитања и
обра­зо­вања доносе се у складу са Законом.
Основе програма предшколског васпитања и
обра­зо­вања садрже: основе програма неге и вас­пи­
та­ња деце узраста од шест месеци до три године,
ос­но­ве програма неге и васпитања деце узраста од
три го­ди­не до поласка у школу, укључујући и основе припремног предшколског програма.
Васпитно – образовни рад у Установи остварује
се на основу предшколског програма.
Предшколски програм доноси Управни одбор
Установе у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања.
Предшколски програм садржи опште податке о
Установи и њеном окружењу, врсте и трајање про­
гра­ма васпитно – образовног рада, других облика
ра­да и услуга, облике сарадње са породицом и ло­
кал­ном заједницом, начине остваривања принципа и циљева васпитања и образовања, као и начине
пра­ће­ња и самовредновања рада Установе.
Предшколским програмом разрађују се и начини развијања индивидуализованог приступа у
остваривању васпитно – образовног рада, ради
пружања додатне подршке деци, посебно деци са
сметњама у развоју, деци из социо – економски или
из других разлога угрожених средина у васпитној
групи, уз уважавање развојних, образовних, здравствених и социо – културних потреба деце.
Број 3 - Страна 85
Члан 55.
Предшколски програм припремају одговарајући
струч­ни органи, а доноси га Управни одбор Ус­та­
но­ве по прибављеном мишљењу Савета ро­ди­теља и
сагласности надлежног органа оснива­ча на планирана материјална средства за његово ос­тва­ри­ва­ње, у
складу са Законом.
Предшколски програм доноси се на неодређено време и објављује се у складу са општим актом Ус­та­нове.
У оквиру предшколског програма остварују
се ре­дов­ни програми васпитно – образовног рада у целодневном и полудневном трајању, а могу
да се остварују и други посебни, специјализовани
про­грами у складу са посебним законом, према мо­гућ­ностима Установе, у складу са потребама и интересовањима деце и родитеља, односно
старатеља и јединице локалне самоуправе.
Члан 56.
Припремно предшколски програм јесте део редовног програма Установе у целодневном или четворочасовном трајању, који се остварује са децом у
години пред полазак у школу.
Јединица локалне самоуправе води евиденцију и
обавештава Установу и родитеља, односно ста­ра­те­
ља о деци која су стасала за похађање припремног
предшколског програма, најкасније до 1. априла те­
ку­ће године за наредну годину.
Установа је дужна да обавести родитеља, односно старатеља и јединицу локалне самоуправе о деци која се нису уписала, која не похађају редовно
или су престала да похађају припремни предшколски програм, најкасније 15 дана од дана протека
рока за упис, односно од дана престанка редовног
похађања припремног предшколског програма.
Члан 57.
Родитељ је дужан да упише дете у предшколску
установу ради похађања припремног предшколског
програма у складу са Законом.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе
поднеће захтев за покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља, чије дете
није благовремено уписано, односно које не похађа
припремни предшколски програм, најкасније у року од 15 дана од дана када је о томе обавештен.
Дете може да изостане са похађања припрем­ног
пред­школ­ског про­грама само у оправданим слу­ча­
је­ви­ма.
Родитељ, односно старатељ, дужан је да нај­кас­
није у року од осам дана оправда изостанак детета.
Члан 58.
На основу преводнице дете може да пређе у другу предшколску установу која остварује припремни
предшколски програм.
Предшколска установа из које дете прелази,
дуж­на је да изда преводницу у року од седам дана
Страна 86 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
од дана пријема обавештења о упису детета у другу
предшколску установу.
Предшколска установа из које дете прелази дужна је да у року од осам дана од дана пријема преводнице, обавести предшколску установу, из које се
дете исписало, да је примила преводницу.
Члан 59.
Програм предшколског васпитања и образовања
остварује се у различитом трајању и то:
- у целодневном трајању – од 11 сати дневно;
-у полудневном трајању – припремно предшколски програм – 4 сата.
Члан 60.
Предшколски програм остварује се у току радне
године, од 1. септембра текуће године до 31. августа наредне године.
Члан 61.
Установа до 15. септембра доноси Годишњи план
рада, којим се утврђују време, место, начин и но­сио­
ци остваривања припреме образовања и вас­пи­та­ња.
Члан 62.
У складу са Законом Установа води евиденцију
о остваривању програма васпитно – образовног рада и превентивно – здравствене заштите.
Члан 63.
Васпитно – образовни рад са децом организује
се у васпитним групама.
Васпитне групе могу бити:
-јаслене – за узраст од шест месеци до три године,
-и групе вртића – за узрасни период од три године до поласка у основну школу.
Васпитне групе могу бити формиране за децу
истог или различитог узраста.
Број деце која се уписују у васпитну групу истог узраста је:
– од шест месеци до 1 године
7
– од 1 до 2 године
12
– од 2 до 3 године
16
– од 3 до 4 године
20
– од 4 године до поласка у школу 24
Број деце у групи припремно предшколског програма је 26.
Ако не постоји могућност за формирање васпит­
них група у складу са ставом 3. овог члана, оснивач
може утврдити 20% већи број деце од броја ко­ји се
уписује у васпитну групу, у складу са кри­те­ри­ју­ми­
ма, које прописује министар.
Број деце која се уписују у групе мешовитог састава је:
– од 1 до 3 године
12
– од 3 године до поласка у школу 20
– од 2 године до поласка у школу 15
10.05.2011.
Установа може да формира групе мешовитог састава и са другачијим узрастима.
Члан 64.
Почетак и завршетак радног времена у Установи
утврђује Установа, по прибављеном мишљењу
Савета родитеља, у сладу са потребама деце и ро­ди­
те­ља, односно старатеља, уз сагласност оснивача.
VII УПИС ДЕЦЕ
Члан 65.
У Установу може да се упише дете на захтев
родитеља, односно старатеља.
У Установу уписују се сва деца у години пред
полазак у школу.
Уз документацију потребну за упис, родитељ
доставља и доказ о здравственом прегледу детета.
Установа је дужна да упише свако дете ради
похађања припремног предшколског програма., без
обзира на пребивалиште родитеља.
Град Пожаревац води евиденцију и обавештава
Установу о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма, у складу са посебним законом.
Упис деце се врши на основу конкурса који се
сваке године расписује априла месеца за наредну
радну годину.
Деца која нису обухваћена конкурсом примају
се преко целе године уколико у објектима има места за даљи упис.
Конкурс се расписује на основу одлуке Управ­
ног одбора, у којој се прецизирају услови за упис
деце у складу са Законом.
Члан 66.
Боравак и исхрана деце регулишу се Уговором
између родитеља, односно старатеља, с једне стране и Установе с друге стране.
Члан 67.
Послове васпитања и образовања, превентивне
и здравствене заштите у Установи могу обављати
стручни радници како је то предвиђено Законом.
Члан 68.
Начин и поступак уписа деце ближе се уређују
Правилником о начину, критеријумима и поступку
пријема деце у Установу који доноси Управни одбор Установе, уз сагласност Градског већа.
VII ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ
Члан 69.
Васпитно – образовни рад у Установи обављају
васпитачи и медицинске сестре – васпитачи.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Стручне послове на утврђивању васпитно – образовног рада обављају педегог, психолог и други
стручни сарадници.
Управне, нормативно правне и друге правне послове у Установи обавља секретар.
Послове превентивно – здравствене заштите
обав­ља­ју лица одговарајуће медицинске струке у
скла­ду са Правилником о организацији и сис­те­ма­
ти­за­цији радних места.
Књиговодствене, рачуноводствене, друге адми­
ни­стра­тивне послове, послове технич­ког одр­жа­ва­
ња ин­ста­лација и уређаја и послове припремања
хране обављају лица одговарајуће струке.
Члан 70.
Врста занимања и степен стручне спреме за сваку од групе занимања из претходног члана, уређује
се Правилником о систематизацији и организацији
радних места, у складу са законом.
Члан 71.
Број извршилаца послова утврђује се Пра­вил­ни­
ком о систематизацији и организацији радних места, прав­ним прописима важећим за предшколску
де­лат­ност и обиму потребног рада за реализацију
пред­школ­ског програма и делатности коју обавља
Ус­танова.
Члан 72.
На права, обавезе и одговорности из радног односа запослених примењују се одредбе Закона о
предшколском васпитању и образовању, Закона
о основама система образовања и васпитања и
Закона о раду.
Члан 73.
Сва права, поступак заснивања радног одно­
са, при­јем, одговорност, поступак изрицања дис­
ци­плин­ских казни и мера утврђују се колектив­ним
уго­во­ром код послодавца, а све у складу са За­ко­ном.
Члан 74.
Стручно усавршавање и савладавање програма
за увођење у посао и полагање испита за лицен­цу
у свему се врши према одредбама Закона и од­го­ва­
рајућих правилника које доноси министарство.
Члан 75.
Запослени у Установи остварују право на штрајк
у складу са Законом, под условом да се обезбеди
минимум процеса рада, који утврђује оснивач.
Организација рада
Члан 76.
Оранизатор целокупног рада у објекту је глав­ни
васпитач који је одговоран за редовно функцио­ни­
са­ње свих делова процеса рада.
Број 3 - Страна 87
Главног васпитача из реда запослених решењем
распоређује директор Установе.
Члан 77.
Стручне послове на унапређивању васпитно образовног рада као и послове организације и еду­
ка­ције обављају: педагог, психолог, други стручни
сарадници и помоћник директора.
Члан 78.
Радом административног и техничког особља
руководи секретар Установе. Радом служби руководе шефови служби.
Правна заштита запослених и обавештавање
Члан 79.
На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на приговор
Управном одбору у року од осам дана од дана
достављања решења директора.
Управни одбор је дужан да донесе одлуку по
приговору у року од 15 дана од дана достављања
приговора.
Управни одбор закључком ће одбацити приговор, уколико је неблаговремен, недопуштен или
изјављен од неовлашћеног лица.
Управни одбор ће решењем одбити приговор када утврди да је поступак доношења решења
пра­вил­но спроведен и да је решење на Закону зас­
но­вано, а приговор неоснован.
Ако управни одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или
погрешно утврђене, да се у поступку није водило
рачуна о правилима поступка која су од утицаја на
решење ствари или да је изрека побијаног решења
нејасна или је у противречности са образложењем,
он ће својим решењем поништити првостепено
решење и вратити предмет директору на поновни
поступак.
Против новог решења запослени има право на
приговор.
Ако орган управљања не одлучи по приговору
или ако запослени није задовољан другостепеном
одлуком, може се обратити надлежном суду у року
од 15 дана од дана доношења одлуке.
Члан 80.
Запослени у установи имају право да буду потпуно, редовно, благовремено и истинито обавештени о свим питањима од значаја за запослене.
Члан 81.
Обавештавање радника врши се:
1)усмено
2)писмено (достављањем решења и других писмена запосленима, истицањем на огласној табли
општих аката и друго).
Страна 88 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Директор Установе је обавезан да организује
обавештавање радника на један од начина из става 1. овог члана.
VIII СРЕДСТВА УСТАНОВЕ
Члан 82.
Средства за финансирање делатности Уста­но­ве
утврђују се на основу економске цене за ос­тва­ри­
вање програма васпитања и образовања, по детету.
Економска цена из става 1. овог члана обухвата све текуће расходе по детету, из свих извора финансирања, у складу са прописима којима се
уређује буџетски систем.
Економска цена из става 2. овог члана исказује
се јединствено и структурно и саставни је део
Меморандума о буџету.
Ближе услове и мерила за утврђивања економске цене васпитања и образовања по детету на
одређеном подручју, из одређених група, по нивоима
и врстама образовања, неопходан број запослених,
време и поступак увођења, прописује министар.
Члан 83.
Средства за финансирање делатности Установе
обезбеђују се у буџету Републике Србије и града
Пожаревца.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за стицање образовања и васпитања деце за
остваривање припремног предшколског програма у
години пред полазак у школу.
На утврђивање и обрачун плата, накнада и додатака запослених у Установи примењују се прописи којима се утврђују плате и накнаде и друга
примања запослених у јавним службама.
Установа може да оствари и сопствене приходе
по основу донација, спонзорства, уговора и других
послова, у складу са законом.
Установа може учешћем родитеља деце, града
По­жаревца, донатора, спонзора да обезбеди сред­
ства за виши квалитет у области васпитања и об­
ра­з­овања.
Члан 84.
Средства за делатност Установе обезбеђују се у
буџету града Пожаревца и од корисника.
У буџету града Пожаревца обезбеђују се средства за део економске цене образовања и васпитања
деце која обухвата остале текуће расходе, а на основу утврђене економске цене из 83. овог Статута.
У буџету града Пожаревца обезбеђују се и средства у складу са чланом 159. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања.
Родитељ, односно старатељ детета учествује у
обезбеђивању средстава за остваривање делатности
Установе у висини 20% од економске цене по детету.
Одлуку о висини економске цене доноси Ос­ни­вач.
10.05.2011.
Од обавеза плаћања из става 1. овог члана, у целодневном и полудневном боравку, изузимају се деца без родитељског старања, деца са сметњама у
развоју и деца из материјално угрожених породица.
Члан 85.
Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно које стекне Установа су у државној
својини и користе се за обављање делатности утвр­
ђе­не Законом.
Установа има право и обавезу да средства у др­
жавној својини штити од оштећења и да их користи
у складу са њиховом наменом.
Установа је обавезна да средства у државној
сво­ји­ни оси­гу­ра код осигуравајућег друштва.
IX САРАДЊА УСТАНОВЕ СА
СИНДИКАТОМ
Члан 86.
Синдикат има право да буде обавештен од стра­
не послодавца о економским и о радно – соци­јал­
ним питањима од значаја за положај запослених,
од­нос­но чланова синдиката.
Послодавац је дужан да синдикату обезбеди
прос­тор­но – техничке услове и приступ подацима
и ин­формацијама неопходним за обављање синди­
кал­них активности.
Техничко – просторни услови за обављање активности синдиката утврђује се Колективним уговором код послодавца или споразумом послодавца
и синдиката.
X ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЈНА
Члан 87.
Сви запослени радници у Установи дужни су да
поштују начело чувања професионалне тајне и морално и лично су одговорни да за чување података до којих су дошли у раду са децом у складу са
Законом којим се уређује заштита идентитета учесника васпитања и образовања.
XI СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА
Члан 88.
Општи акти Установе су: Статут, правилник, пословник и други акти којима се на општи начин
уре­ђу­ју одређена питања.
Општа акта Установе морају бити у сагласности
са законом, одредбама овог Статута и другим прописима.
Доношење Статута и других општих аката об­
јављује се на огласној табли Установе.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Статут и други општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
Статут Установе доноси Управни одбор уз сагласност Скупштине града Пожаревца.
ходно добијеној сагласности од стране Скупштине
града Пожаревца.
У Пожаревцу, 29.03.2011. год.
Члан 89.
У Установи се поред Статута доносе и следећа
општа акта:
1)Правилник о организацији и систематизацији
радних места у Установи;
2)Правилник о Правилима понашања у Уста­но­ви;
3)Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности деце у Установи;
4)Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности запослених у Установи;
5)Пословник о раду Савета родитеља доноси
Са­вет родитеља;
6)Пословник о раду Управног одбора доноси
Уп­рав­ни одбор;
7)Друга општа акта чија обавеза доношења произилази из Закона и других прописа на основу
Закона.
Поред општих аката из става 1. овог члана у ус­
та­но­ви се закључује Колективни уговор код послодавца који закључују оснивач, репрезентативни
синдикати код послодавца и у име послодавца директор Установе.
Општи акт из става 1. тачка 1) овог члана доноси директор Установе уз сагласност Управног одбора и оснивача.
Општа акта из става 1. тачка 2), 3), 4) доноси
Управни одбор Установе.
Члан 90.
Иницијативу за доношење, измену и допуну
Ста­ту­та могу покренути:
1)Директор;
2)Управни одбор;
3)Оснивач.
Члан 91.
Измене и допуне Статута односно другог општег акта врше се на начин и по поступку по коме
је тај акт и донет, односно закључен.
XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 92.
Даном ступања на снагу овог Статута прес­
таје да важи Статут Установе за предшколско
васпитање и образовање деце -Дечији вртић „Љу­
би­ца Вребалов у Пожаревцу који је донео Управни
одбор 11. 02. 2004. године.
Члан 93.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Установе, а по прет-
Број 3 - Страна 89
Број: 1091/1
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Љубодраг Марјановић, с. р.
15
Скупштина града Пожаревца, решавајући по
захтеву бр. 01–40–368/2011 од 7.3.2011. године (са
допуном захтева од 22.3.2011. године) Билијар клуба „Професионал“ из Пожаревца, на основу члана
27. тачка 20) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен
текст), на седници од 10.5.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на употребу имена града
Пожаревца у називу такмичења „Градска Билијар
лига Пожаревац 2011“, почев од дана давања ове
сагласности, закључно до 01.12.2011. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
исто објавити у „Службеном гласнику града По­жа­
рев­ца“.
У Пожаревцу, 10.5.2011. год
Број: 01-06-52/19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
16
Скупштина града Пожаревца, решавајући по
зах­теву бр. 01-330-4 од 18.02.2011. године Перић
Не­бој­ше, власника Трговинске радње „Ортопедија“
у По­жа­рев­цу, ул. Братства јединства бр. 138, на
осно­ву члана 27. тачка 20) Статута града По­жарев­
ца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
9/09-пречишћен текст), на седници од 10.5.2011. го­
ди­­не, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Одбија се давање сагласности на промену пословног имена Трговинске радње „Ортопедија“ у
Страна 90 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
„Ортопедија Пожаревац“, власника Перић Небојше
из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 138, за
обављање трговинске делатности.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Службеном гласнику града По­жа­рев­ца“.
У Пожаревцу, 10.5.2011. год.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.5. 2011. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
17
На основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен текст)
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.5.2011. године, донела је
Број: 01-06-52/1б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 01-06-52/20
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
10.05.2011.
19
На основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен текст)
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.5. 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о по­сло­
ва­њу ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца
са фи­нан­сиј­ским показатељима за 2010. годину.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о по­сло­
ва­њу ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“
из По­жаревца са финансијским показатељима за
2010. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
гра­да Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.5. 2011. год.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.5. 2011. год.
Број: 01-06-52/1а
Број: 01-06-52/1в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
18
20
На основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца („Службени гласник града По­жа­рев­
ца“, бр. 9/09 – пречишћен текст)
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.5.2011. године, донела је
На основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца („Службени гласник града По­жа­рев­
ца“, бр. 9/09 – пречишћен текст)
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о по­сло­
ва­њу ЈП „Топлификација“ из Пожаревца са фи­нан­
сијским показатељима за 2010. годину.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о по­сло­
вању ЈКП „Комуналне службе“ из Пожаревца са
фи­нан­сијским показатељима за 2010. годину.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.5. 2011. год.
Број 3 - Страна 91
Број: 01-06-52/1г
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.5. 2011. год.
Број: 01-06-52/1ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
23
21
На основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца („Службени гласник града По­жа­рев­
ца“, бр. 9/09 – пречишћен текст)
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.5.2011. године, донела је
На основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен текст)
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.5.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о по­сло­
вању ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац са фи­нан­
сијским показатељима за 2010. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.5. 2011. год.
Број: 01-06-52/1д
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о по­сло­
вању ЈРДП „Радио Пожаревац“ из Пожаревца са
финансијским показатељима за 2010. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.5. 2011. год.
Број: 01-06-52/1е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
24
22
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.5.2011. године, донела је
Скупштина града Пожаревца, на седници од 10.
маја 2011. године, разматрала је Извештај о по­сло­
вању са финансијским показатељима пословања за
2010. годину Здравствене установе - Апотека По­
жа­ре­вац, па је на основу члана 27. Статута града
По­жа­ревца („Службени гласник града Пожаревца“
бр., 9/09-пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о по­
сло­вању ЈП „Љубичево“ у Пожаревцу са фи­нан­сиј­
ским показатељима за 2010. годину.
Даје се сагласност на Извештај о пословању са
финансијским показатељима пословања за 2010. годину Здравствене установе - Апотека Пожаревац.
На основу члана 27. став 1. тачка 8) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен текст)
Страна 92 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
10.05.2011.
РЕШЕЊЕ
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. маја 2011. год. Број:01-06-52/2а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
25
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Народног
музеја Пожаревац за 2010. годину са финансијским
показатељима, који је усвојен на седници Управног
одбора Народног музеја 28. марта 2011. године под
бројем 84.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Ис­то­
риј­ског архива Пожаревац за 2010. годину, који је
усвојен на седници Управног одбора Историјског
архива 01. Априла 2011. године под бројем 334/2.
Саставни део извештаја о раду чини и фи­нан­
сијски извештај Историјског архива Пожаревац за
2010. годину који је усвојен на седници Управног
одбора Историјског архива 03. марта 2011. године
под бројем 238/2.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број:01-06-52/2б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
27
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Цен­тра за
културу Пожаревац за 2010. годину, са фи­нан­сиј­
ским показатељима пословања који је усвојен на
сед­ници Управног одбора Центра за културу под
бројем 411 дана 24. фебруара 2011. године.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број:01-06-52/2г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
26
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
Број:01-06-52/2в
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
28
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Ре­пуб­
ли­ке Србије“ бр. 129/07) и члана 27. Статута града
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
По­жа­рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 - пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Даје се сагласност на Извештај о раду Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за
2010. годину који је усвојен на седници Управног
од­бо­ра Народне библиотеке „Илија М. Петровић“
28. јануара 2011. године под бројем 30.
Саставни део извештаја о раду чини и фи­нан­
сиј­ски извештај Народне библиотеке „Илија М. Пе­
тро­вић“ Пожаревац за 2010. годину, који је усвојен
на сед­ници Управног одбора Народне библиотеке
24. ф­ебруа­ра 2011. године под бројем 60.
Број:01-06-52/2ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
РЕШЕЊЕ
I
Број 3 - Страна 93
30
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10. маја 2011. године, разматрала је Извештај о
пословању са финансијским показатељима по­сло­
вања за 2010. годину Центра за социјални рад По­
жа­ре­вац, па је на основу члана 27. Статута града
По­жа­рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“
бр., 9/09-пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
II
I
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Даје се сагласност на Извештај о пословању са
финансијским показатељима пословања за 2010. годину Центра за социјални рад Пожаревац.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број:01-06-52/2д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број:01-06-52/2е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
29
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Ту­рис­
тичке организације Пожаревац за 2010. годину са
финансијским показатељима, који је усвојен на седници Управног одбора Туристичке организације
По­жа­ре­вац дана 28. 02. 2011. године, под бројем
УО-03/2011.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
31
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Спорт­
ског центра Пожаревац за 2010. годину који је ус­
во­јен на седници Управног одбора Спортског
цен­тра Пожаревац 24. фебруара 2011. године под
бро­јем 97/1.
Страна 94 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саставни део извештаја о раду чини и Извештај
о фи­нан­сијском пословању за 2010. годину који је
ус­во­јен на седници Управног одбора Спортског
центра По­жа­ре­вац под бројем 97 oд 24. фебруара
2011. године.
10.05.2011.
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
II
I
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Даје се сагласност на Извештај о раду са фи­
нан­сиј­ским показатељима Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ Пожаревац за радну 2009/2010
годину, који је усвојен на седници Уп­равног одбора Предшколске установе „Љубица Вребалов“ дана
14. 9. 2010. године под бројем 2893/1.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број:01-06-52/2ж
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
32
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Установе
Градски женски хор „Барили“ за 2010. годину са
финансијским показатељима, који је усвојен на
седници Управног одбора Градског женског хора
„Барили“ 01. априла 2011. године, под бројем 21.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
гра­да Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број:01-06-52/2з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
33
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пречишћен текст),
Број:01-06-52/2и
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
34
На основу члана 32. Закона о локалној самоуп­
ра­ви („Службени гласник Републике Србије“ бр.
129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Служ­бе­ни гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пре­чиш­ћен текст),
Скуп­шти­на града Пожаревца, на седници од 10.
05. 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Ре­гио­нал­
ног центра за таленте Пожаревац за 2010. годину са
финансијским показатељима, који је усвојен на седници Управног одбора Регионалног центра за таленте у Пожаревцу 19. јануара 2011. године.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05. 2011. год.
Број:01-06-52/2ј
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
35
Број 3 - Страна 95
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуп­
ра­ви („Службени гласник Републике Србије“ бр.
129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Служ­бе­ни гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пре­чиш­ћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Из­веш­тај о раду Спорт­
ског савеза града Пожаревца за 2010. годину са
фи­нан­сијским показатељима, који је усвојен на сед­
ни­ци Управног одбора Спортског савеза 25. фебруара 2011. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
37
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10. маја 2011. године, разматрала је Извештај о
пословању са финансијским показатељима по­сло­
вања за 2010. годину Фондације „Пожаревачки
мир 1718“ Града Пожаревца, па је на основу члана 27. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ бр., 9/09-пречишћен текст),
донела
РЕШЕЊЕ
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број:01-06-52/2к
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
36
I
Даје се сагласност на Извештај о пословању са
фи­нан­сијским показатељима пословања за 2010.
годи­ну Фон­дације „Пожаревачки мир 1718“ Града
По­жа­рев­ца.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
гра­да Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Фон­да­
ци­је Миленин дом Галерије „Милена Па­вло­вић
Барили“ Пожаревац за 2010. годину са фи­нан­сиј­
ским показатељима, који је усвојен на седници Уп­
рав­ног одбора Фондације Миленин дом Галерије
„Милена Павловић Барили“ Пожаревац 25. марта
2011. године под бројем 77–76/4.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Број:01-06-52/3б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
На основу члана 32. Закона о локалној самоуп­
ра­ви („Службени гласник Републике Србије“ бр.
129/07) и члана 27. Статута града Пожаревца
(„Служ­бени глас­ник града Пожаревца“, бр. 9/09 пре­чиш­ћен текст),
Скуп­штина града Пожаревца, на седници од
10.05.2011. године, донела је
Број:01-06-52/3а
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
38
Скупштина града Пожаревца, на седници од 10.
маја 2011. године, разматрала је Извештај о по­сло­
ва­њу са финансијским показатељима пословања
за 2010. годину Фонда за развој града Пожаревца,
па је на основу члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр., 9/09 пре­чиш­ћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о пословању са
финансијским показатељима пословања за 2010. годину Фонда за развој града Пожаревца.
Страна 96 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
II
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број:01-06-52/3в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
39
Скупштина града Пожаревца, на седници од
10. маја 2011. године, разматрала је Извештај о
пословању са финансијским показатељима по­сло­
вања за 2010. годину Фонда за развој града По­
жа­рев­ца, па је на основу члана 27. Статута града
По­жа­рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“
бр., 9/09-пречишћен текст), донела
Број:01-06-52/3д
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
41
Скупштина града Пожаревца, на седници од 10. маја
2011. године, разматрала је Извештај о по­сло­ва­њу са
финансијским показатељима пословања за 2010. годину
Фонда за развој града Пожаревца, па је на основу члана
27. Статута града Пожаревца („Служ­бени гласник града
Пожаревца“ бр., 9/09 -пре­чиш­ћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I
I
Даје се сагласност на Извештај о пословању са
финансијским показатељима пословања за 2010. годину Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца.
Даје се сагласност на Извештај о пословању са
финансијским показатељима пословања за 2010. годину Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Пожаревца.
II
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год. Број:01-06-52/3г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
40
Скупштина града Пожаревца, на седници од 10.
маја 2011. године, разматрала је Извештај о по­сло­
ва­њу са финансијским показатељима пословања
за 2010. годину Фонда за развој града Пожаревца,
па је на основу члана 27. Статута града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“ бр., 9/09
-пречишћен текст), донела
Број:01-06-52/3ђ
42
РЕШЕЊЕ
Скупштина града Пожаревца, на седници од 10.
маја 2011. године, разматрала је Извештај о посло­
ва­њу са финансијским показатељима пословања за
2010. годину Фонда за доделу стипендија и награда на подручју града Пожаревца, па је на основу члана 27. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ бр., 9/09 -пречишћен текст), до­не­ла
I
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Извештај о пословању са
финансијским показатељима пословања за 2010. годину Фонда за противпожарну заштиту Града По­
жа­ревца.
I
Даје се сагласност на Извештај о пословању са
финансијским показатељима пословања за 2010.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
годину Фонда за доделу стипендија и награда на
подручју града Пожаревца.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број:01-06-52/3е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
43
Скупштина града Пожаревца, на седници од 10.
маја 2011. године, разматрала је Извештај о посло­
ва­њу са финансијским показатељима пословања
за 2010. годину Фонда за развој града Пожаревца,
па је на основу члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр., 9/09
-пре­чиш­ћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Управног одбора Јавног предузећа
„Топлификација“ у Пожаревцу
I
Разрешава се Јовић Душко из Пожаревца, ул.
Та­бач­ка чаршија бр. 9/13, дужности председ­ни­ка
Уп­рав­ног одбора Јавног предузећа „Топли­фи­ка­ци­
ја“ у По­жа­рев­цу.
II
Именује се Вулић Марко, дипл. економис­та из
По­жа­ревца, ул. Илије Гојковића бр. 13, за пред­сед­
ника Управног одбора Јавног предузећа „То­пли­фи­
ка­ци­ја“ у Пожаревцу.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год. Број: 01-06-52/22а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
I
Даје се сагласност на Извештај о пословању са
финансијским показатељима пословања за 2010.
годину Фонда за изградњу станова солидарности
Града Пожаревца.
II
Овo решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год.
Број 3 - Страна 97
Број:01-06-52/3ж
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
44
45
На основу члана 7. Одлуке о начину, условима и роковима коришћења и враћања средстава за
изградњу станова солидарности („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 5/01 и 6/01) и на основу члана 27. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09
-пре­чиш­ћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одр­
жа­ној 10.05.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Фонда за изградњу
станова солидарности града Пожаревца
I
На основу члана 7. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Топлификација“ („Службени гласник
града Пожаревца, бр. 3/09-пречишћен текст) и на
основу члана 27. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр.
9/09-пречишћен текст),
Разрешава се Цвејић Бобан из Пожаревца, ул.
Ви­теш­ка бр. 17, дужности члана Управног одбора
Фон­да за изградњу станова солидарности града По­
жа­рев­ца.
Скупштина града Пожаревца, на седници одр­
жаној 10.5.2011. године, донела је
Именује се Маринковић Владислав из Пожа­рев­
ца, ул. Чеде Васовића бр. 51/16, за члана Управног
II
Страна 98 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
од­бо­ра Фонда за изградњу станова солидарности
града Пожаревца.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год. Број: 01-06-52/22б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
46
На основу члана 23. став 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
РС“ број 48/94 и 11/98) и тачке 8. Одлуке о рас­
пи­си­вању тајног изјашњавања грађана о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу „Дрмно“
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, број 1/11),
Комисија за спровођење тајног изјашњавања
гра­ђа­на о увођењу самодоприноса за Месну за­јед­
ни­цу „Дрмно“ (у даљем тексту: Комисија), на сед­
ни­ци од 11.04.2011. године, утврдила је и објављује
ИЗВЕШТАЈ
о резултатима тајног изјашњавања грађана
на референдуму о увођењу самодоприноса
за Месну заједницу „Дрмно“, одржаном
10.04.2011. године
I
Скупштина града Пожаревца је на својој седници од 10.03.2011. године донела Одлуку о рас­
пи­си­вању референдума о увођењу самодопри­но­са
за Месну заједницу „Дрмно“ и утврдила је пред­
лог Одлуке о увођењу самодоприноса за Мес­ну
заједницу „Дрмно“ и именовала Комисију („Служ­
бе­ни гласник града Пожаревца“, број 1/11).
II
Комисија је обавила све потребне техничке рад­
ње за успешно обављање тајног изјашњавања гра­
ђа­на.
На основу примљеног гласачког материјала од
10.04.2011. године, Комисија констатује да је од
укупно уписаних 908 гласача, тога дана гласало
укупно 148 гласача или 16,29 % од уписаног броја
гласача, неважећих листића је било 4 или 0,44 %.
Листића са заокруженим одговором „да“ је било
укупно 112 или 12,33 %, а листића са одговором
„не“ 32 или 3,52 %. Неупотребљених је било 760
лис­тића.
10.05.2011.
Стога Комисија утврђује коначне резултате из­
јаш­ња­вања грађана о увођењу самодоприноса за
Месну заједницу „Дрмно“.
– ДА ЈЕ УПИСАНИХ ГЛАСАЧА БИЛО............. 908;
– ДА ЈЕ ГЛАСАЛО УКУПНО........ 148 или 16,29 %;
– ДА ЈЕ НЕВАЖЕЋИХ ЛИСТИЋА
БИЛО................................................... 4 или 0,44 %;
– ДА ЈЕ ЛИСТИЋА СА ЗАОКРУЖЕНИМ
ОД­ГО­ВО­РОМ „ДА“ БИЛО...........112 или 12,33 %
– ДА ЈЕ ЛИСТИЋА СА ЗАОРКУЖЕНИМ
ОД­ГО­ВО­РОМ „НЕ“ БИЛО..............32 или 3,52 %.
III
Комисија на основу овако утврђених резултата
из­јаш­њавања грађана констатује да на основу чла­на
24. став 2. Закона о референдуму и народној ини­ци­
јативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98)
НА ТАЈНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРА­ЂА­НА О УВО­
ЂЕ­ЊУ СА­МОДОПРИНОСА ЗА МЕС­НУ ЗА­ЈЕД­
НИ­ЦУ „ДРМНО“ НИЈЕ ИЗА­ШАО ПО­ТРЕ­БАН
БРОЈ ГЛАСАЧА, одн. ГРА­ЂА­НИ СЕ НИ­СУ
ИЗЈАСНИЛИ О ПРЕДЛОГУ ОД­ЛУ­КЕ О УВО­
ЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕС­НУ ЗА­ЈЕД­
НИЦУ „ДРМНО“, ТЕ ИСТО НИЈЕ УС­ПЕ­ЛО.
У Дрмну, 11.04.2011. год.
Број: 01-035
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАЈНОГ
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ
„ДРМНО“
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,
Дејан Стојадиновић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Предраг Станковић, с. р.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
Савић Гојко, с.р.
Ђорђевић Мирослав, с.р.
Филиповић Новица, с.р.
Миловановић Новица, с.р.
47
На основу члана 23. став 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
РС“ број 48/94 и 11/98) и тачке 8. Одлуке о рас­
пи­си­вању тајног изјашњавања грађана о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу „Братинац“
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 1/11),
Комисија за спровођење тајног изјашњавања
грађана о увођењу самодоприноса за Месну за­једни­
цу „Братинац“ (у даљем тексту: Комисија), на сед­
ници од 04.04.2011. године, утврдила је и об­јав­љу­је
ИЗВЕШТАЈ
о резултатима тајног изјашњавања грађана
на референдуму о увођењу самодоприноса
за Месну заједницу „Братинац“, одржаном
03.04.2011. године
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I
Скупштина града Пожаревца је на својој седници од 10.03.2011. године донела Одлуку о рас­пи­
си­ва­њу референдума о увођењу самодоприноса за
Мес­ну заједницу „Братинац“ и утврдила је предлог
Од­луке о увођењу самодоприноса за Месну за­јед­
ницу „Братинац“ и именовала Комисију („Служ­
бени гласник града Пожаревца“, број 1/11).
II
Комисија је обавила све потребне техничке рад­
ње за успешно обављање тајног изјашњавања гра­
ђа­на.
На основу примљеног гласачког материјала
од 03.04.2011. године, Комисија констатује да је
од укупно уписаних 583 гласача, тога дана гласало укупно 56 гласача или 9,60 % од уписаног броја
гласача, неважећих листића није било. Листића са
заокруженим одговором „да“ је било укупно 46 или
7,89 %, а листића са одговором „не“ 10 или 1,71 %.
Неупотребљених је било 527 листића.
Стога Комисија утврђује коначне резултате
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за
Месну заједницу „Братинац“.
– ДА ЈЕ УПИСАНИХ ГЛАСАЧА БИЛО............. 583;
– ДА ЈЕ ГЛАСАЛО УКУПНО............ 56 или 9,60 %;
– ДА ЈЕ НЕВАЖЕЋИХ ЛИСТИЋА НИЈЕ БИЛО;
– ДА ЈЕ ЛИСТИЋА СА ЗАОКРУЖЕНИМ
ОДГОВОРОМ „ДА“ БИЛО...............46 или 7,89 %
– ДА ЈЕ ЛИСТИЋА СА ЗАОРКУЖЕНИМ
ОДГОВОРОМ „НЕ“ БИЛО..............10 или 1,71 %.
III
Комисија на основу овако утврђених резултата изјашњавања грађана констатује да на основу
члана 24. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94
и 11/98) НА ТАЈНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРАЂАНА
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ
ЗАЈЕДНИЦУ „БРАТИНАЦ“ НИЈЕ ИЗАШАО ПО­
ТРЕ­БАН БРОЈ ГЛАСАЧА, одн. ГРАЂАНИ СЕ НИСУ
ИЗЈАСНИЛИ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О УВО­
ЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ ЗА­ЈЕД­
НИЦУ „БРАТИНАЦ“, ТЕ ИСТО НИЈЕ УС­ПЕЛО.
У Братинцу, 04.04.2011. год. Број: 01-031-13/2011
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАЈНОГ
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ
„БРАТИНАЦ“
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,
Љубомир Јанковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Мирко Милановић, с.р.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
Славиша Крстић, с.р.
Новица Милетић, с.р.
Зоран Пајић, с.р.
Број 3 - Страна 99
48
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 25. марта 2011. године, разматрало
је иницијативу Градоначелника за одобрење новчане помоћи народу Јапана, са изјашњењем Одељења
за привреду и финансије, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
број 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и
1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ иницијатива Градоначелника
града Пожаревца, број 01–40–417/2011 од 22. марта 2011. године за одобрење новчане помоћи народу Јапана, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије од 22. марта 2011. године, и одобравају
средства у износу од 1.200.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­начелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
18, Еко­ном­ска класификација 499 – „Текућа бу­џет­
ска ре­зер­ва“, и иста распоредити у оквиру Раз­де­ла:
1 „Гра­доначелник и Градско веће“, Гла­ва 1.2. „До­
та­ције невладиним организацијама, удру­же­њи­ма и
про­јекти­ма“, Функција 160 „Опште услуге које нису кла­си­фи­коване на другом месту“, Позиција 41,
Економска класификација 481 – „Учешће града у
програмима НВО и удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету гра­
да По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени глас­
ник гра­да Пожаревца“ 12/2010), са Раздела: 1
„Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.2. „До­та­ци­
је не­вла­ди­ним организацијама, удру­же­њи­ма и про­
јекти­ма“, Функција 160 „Опште услуге које нису
кла­си­фи­ко­ване на другом месту“, Позиција 41, Еко­
ном­ска класификација 481 – „Учешће града у про­
гра­ми­ма НВО и удружења“, на рачун Црвеног крста
Србије – Привредна банка а. д. Београд број 255–
Страна 100 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
0013100104000–04, са назнаком „Помоћ ста­нов­
ниш­тву Јапана“.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
прив­ре­ду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
гра­да Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-43
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
49
Градско веће града Пожаревца на седници одр­­жа­­ној
да­на 31. марта 2011. године, разматрало је зах­тев Удру­
жења ли­ковних стваралаца „Ђура Јак­шић“ из Пожаревца
за одо­брење новчаних средстава ради организовања из­
лож­бе ликовних уметника, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности, па је на основу члана 86.
Ста­ту­та града Пожаревца („Службени гласник града По­жаревца“, број 9/09 – пречишћен текст), члана
21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и
3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Удру­
жење ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ из По­
жа­рев­ца број 01–40–419/11 од 22. марта 2011.
го­ди­не, за одобрење новчаних средстава ради ор­
га­низовања изложбе ликовних уметника, са из­јаш­
њењем Одељења за друштвене делатности од 24.
марта 2011. године и одобравају средства у износу
од 200.000,00 динара.
10.05.2011.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету
гра­да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­доначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
18, Еко­ном­ска класификација 499 – „Текућа бу­џет­
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раз­дела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Гла­ва 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удру­же­њи­ма
и пројектима“, Функција 160 - „Оп­ште јав­не услуге
које нису класификоване на другом месту“, По­зи­ци­
ја 41, Економска класификација 481 – „Учешће града у програмима НВО и Удру­же­ња“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету гра­да По­
жаревца за 2011. годину („Службени глас­ник града
Пожаревца“ 12/2010 и 1/11), са Раз­де­ла: 1 - „Гра­
доначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „До­та­ци­је
невладиним организацијама, удру­же­њи­ма и про­
јек­ти­ма“, Функција 160 - „Опште јав­не услуге које
нису кла­сификоване на другом месту“, Позиција
41, Економска класификација 481 – „Учешће града у програмима НВО и Удружења“, на жиро-рачун
Удружења ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“,
Братства јединства број 8, 12000 Пожаревац, број
330–53000394–46 – CREDIT AGRICOLE банка.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 31.03.2011. год Број: 01-06-42/2011-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 101
III
50
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жаној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
предлог Комисије за спровођење поступка, утвр­
ђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање
предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење вансудског поравнања између
Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне
стране и мал. Павловић Маје из Пожаревца, коју
заступа законски заступник мајка, Павловић
Виолета, улица Охридска број 17, са друге
стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09 – пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Гра­доначелник и градско веће“, Функција 110
„Извр­шни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови спољни послови“ Позиција: 17,
Еко­ном­ска класификација: 499 – „Стална буџетска
ре­зер­ва“, одобравају се средства у укупном износу од 50.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02–40–10/11 од
11.02.2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и мал. Павловић
Ма­је из Пожаревца, коју заступа законски заступник мајка, Павловић Виолета, улица Охридска број
17, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кција 110 „Извршни и законодавни органи,
фи­нан­сирање и фискални послови спољни послови“, По­зиција: 15, Економска класификација: 484
– „Накнада штете за повреде или штету настале услед елементарних непогода“.
Средства из тачке 1. овог Решења, исплатити на
руке законском заступнику, мајци Павловић Вио­
ле­ти из Пожаревца, улица Охридска број 17, на
благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жарев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-34 ђ
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
51
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жаној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
предлог Комисије за спровођење поступка, утвр­
ђи­вања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности
на закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Радовић Николе из Забеле, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца – пречишћен текст („Службени гласник
града Пожаревца“, 9/2009), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, број 3/2008, 5/2008 и
3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
Страна 102 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010), у оквиру Раздела:
1 „Гра­доначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Гра­доначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска кла­си­фикација: 499 – „Стална буџетска
резерва“, одо­бра­вају се средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02–40–1354/10 од
11.02.2011. го­ди­не, између Града Пожаревца, кога
заступа Гра­доначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Радовић Николе из
Забеле, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће
се у ок­виру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кција 110 „Извршни и законодавни органи,
финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
– „Накнада штете за повреде или штету настале услед елементарних непогода“.
10.05.2011.
52
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 25. марта 2011. године, разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који
су претрпели уједе паса луталица и сачињавање
предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење вансудског поравнања између
Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне
стране и Живановић Милоша из Пожаревца, улица Страхињића бана број 6/4, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/2009 – пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, број 3/2008, 5/2008 и
3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
III
I
Средства из тачке 1. овог Решења, исплатити на
руке Радовић Николи из Забеле, на благајни Град­
ске управе града Пожаревца.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Гра­
доначелник и градско веће“, Функција 110 „Изврш­
ни и за­конодавни органи, финансирање и фискални
по­слови спољни послови“ Позиција: 17, Економска
кла­си­фикација: 499 – „Стална буџетска резерва“, одо­бра­вају се средства у укупном износу од
50.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–61/11 од 11.02.2011.
године, између Града Пожаревца, кога заступа Гра­
до­на­челник Миодраг Милосављевић, дипл. правник,
са једне стране и Живановић Милоша из По­жа­рев­
ца, улица Страхињића бана број 6/4, са дру­ге стране.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-34 е
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глав­а 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кци­ја 110 „Извршни и законодавни органи,
фи­нан­си­рање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
– „Накнада штете за повреде или штету настале услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења, исплатити
на руке Живановић Милошу из Пожаревца, ули-
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ца Страхињића бана број 6/4, на благајни Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-34 д
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
53
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 25. марта 2011. године, разматрало је захтев Основне школе „Свети Сава“ из По­
жаревца за одобрење додатних средстава ради
пла­ћања услуге израде геодетског снимка, а у ци­
љу легализације објекта школе, са изјашњењем
Оде­ље­ња за друштвене делатности, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског ве­
ћа града Пожаревца („Службени гласник града По­
жарев­ца“, број 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3.
и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за
2011. годину („Службени гласник града Пожа­рев­
ца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе „Свети
Сава“ из Пожаревца, број 03–40–193/11 од 9. фебруара 2011. године, за одобрење додатних средстава ради плаћања услуге израде геодетског снимка, а
у циљу легализације објекта школе, са изјашњењем
Број 3 - Страна 103
Одељења за друштвене делатности број 06–службено/2011. године, од 22. фебруара 2011. године, и
одобравају средства у износу од 29.500,00 динара
(сходно рачун број 07/2011 од 03. фебруара 2011.
године издатог од стране Геодетске радње „Зенит“
Пожаревац).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа бу­
џет­ска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раз­де­ла: 3 „Орган управе“, Глава 3.9. „Основно
обра­зо­вање“, Функција 912 „Основно образовање“
По­зи­ција 204, Економска класификација 4631
„Текуће донације“ (у оквиру Финансијског плана
ОШ „Свети Сава“ из Пожаревца за 2011. годину, на
Економску класификацију 424631 – Геодетске услуге).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 3 „Ор­ган
управе“, Глава 3.9. „Основно образовање“, Фун­
кци­ја 912 „Основно образовање“ Позиција 204,
Еко­ном­ска класификација 4631 „Текуће донације“
(у оквиру Финансијског плана ОШ „Свети Сава“
из Пожаревца за 2011. годину, са Економске
класификације 424631 – Геодетске услуге), на рачун Основне школе „Свети Сава“ из Пожаревца, а
уз обавезу корисника средстава да Одсеку за послове трезора достави правдајућу документацију за
пренос.
IV
Задужују се директан корисник Орган управе и Основна школа „Свети Сава“ из Пожаревца
да сходне овом решењу изврше измене у својим
финансијским плановима за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-48
Страна 104 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
54
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
зах­тев СРУГ „Горња мала“ Пожаревац за одо­бре­
ње новчане помоћи ради даљег такмичења, са из­
јаш­ње­њем Одељења за друштвене делатности, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, број 9/09
– пре­чишћен текст), члана 21. Пословника о раду Град­ског већа града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
града По­жаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев СРУГ „Горња мала“
Пожаревац број 01–40–392/11 од 15. марта 2011. године, за одобрење новчане помоћи ради такмичења
у риболову јуниорске селекције на регионалном и савезном нивоу са изјашњењем Одељења за
друштвене делатности од 22. марта 2011. године и
одобравају средства у износу од 10.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160 – „Оп­
10.05.2011.
ште услуге које нису класификоване на другом месту, Позиција 41, Економска класификација 481
– „Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени глас­ник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раз­дела: 1 „Гра­
доначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације
не­вла­диним организацијама, удружењима и про­
јек­ти­ма“, Функција 160 – „Опште услуге које нису
кла­сификоване на другом месту, Позиција 41, Еко­
номска класификација 481 – „Учешће града у програмима НВО и Удружења“, а на жиро-рачун СУРГ
Горња Мала број 25–1500000085060–96.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за прив­ре­ду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-51
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
55
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је захтев Фуд­балског клуба „Млади радник“ Пожаревац
за ре­гу­ли­сање превоза Омладинске школе Клуба ко­
ја учес­твује на 11. Ускршњем турниру у Катерини
– Гр­чка, са изјашњењем Одељења за друштвене де­
лат­нос­ти, па је на основу члана 86. Статута града По­
жа­рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“, број
9/09 – пречишћен текст), члана 21. Пословника о ра­
ду Градског већа града Пожаревца („Службени глас­
ник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09), чла­на 3.
став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града По­жа­рев­ца
за 2011. годину („Службени гласник града По­жа­рев­
ца“ 12/10 и 1/11) донело
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Фудбалског клуба „Мла­
ди рад­ник“ Пожаревац, број 01–40–359/11 од 4.
мар­та 2011. године, за одобрење нов­ча­них сред­
ста­ва ра­ди плаћања превоза Омладинској шко­ли
Клуба, која учес­тву­је на традиционалном ус­крш­
њем фуд­бал­ском тур­ни­ру у Катерини – Грчка, са
изјашњењем Одељења за друш­твене делатности,
од 14. марта 2011. године, и одо­бра­вају средства
у износу од 180.000,00 динара (сход­но предрачуну „Веолиа транспорт Литас АД По­жа­ре­вац“, број
12144 од 28. фебруара 2011. године).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету
гра­да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­доначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Из­вршни и законодавни органи, финансирање и
фис­кални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа бу­
џет­ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раз­
дела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1-.2. „Дотације невладиним организацијама, удру­
же­њи­ма и пројектима“, Функција 810 – „Услуге
ре­креа­ције и спорта“ Позиција 46, Економска
класификација 481 „Дотације спортским орга­ни­за­
ци­јама“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету гра­
да По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени глас­ник
града По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 „Гра­
до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1-.2. „Дотације
не­вла­диним ор­га­ни­за­ци­ја­ма, удружењима и про­
јекти­ма“, Функција 810 – „Ус­луге рекреације и
спор­та“ Позиција 46, Еко­ном­ска класификација
481 „Дотације спортским ор­га­ни­за­ци­ја­ма“ на рачун
Фудбалског клуба „Млади радник“ По­жа­ре­вац
број: 105–52260–98, а уз обавезу корисника сред­
ства да Одсеку за послове трезора достави прав­да­
ју­ћу документацију за пренос.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
прив­ре­ду и финансије Градске управе града По­жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Број 3 - Страна 105
У Пожаревцу, 25.03.2011. год.
Број: 01-06-24/2011-50
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
56
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
захтев Коњичког друштва „Кнез Михаило“ По­жа­
ре­вац за рефундацију средстава по основу пресуде
Прив­ред­ног суда број П.205/2010, са изјашњењем
Оде­ље­ња за привреду и финансије, па је на основу чла­на 86. Статута града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског ве­
ћа града Пожаревца („Службени гласник града По­
жа­рев­ца“, број 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3.
и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за
2011. годину („Службени гласник града По­жа­рев­
ца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Коњичког друштва
„Кнез Михаило“ Пожаревац, број: 01–40–253 од
24. фе­бруа­ра 2011. године, за рефундацију сред­
ста­ва по основу пресуде Привредног суда број
П.205/2010, са изјашњењем Одељења за привреду
и фи­нан­сије, број: 01–40–253/11 од 17. марта 2011.
го­ди­не и одобравају додатна средства у укупном
из­но­су од 346.896,43 динара (трошкови извршења
и пар­нич­ни трошкови).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града
По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 – „Гра­до­
на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­
чел­ник и Градско веће“, Функција 110 – „Изврш­ни
и законодавни органи, финансирање и фис­кал­
ни послови и спољни послови“, Позиција 18, Еко­
Страна 106 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ном­ска класификација 499 – „Текућа буџетска
ре­зер­ва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 2
„Скуп­шти­на града Пожаревац“, Глава 2.03 „Суб­
вен­ције градским јавним предузећима и градским ма­ни­фес­тацијама“, Функција 820 „Услуге
културе“, Позиција 72, Економска класификација
4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским
организацијама – КД „Кнез Михаило“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету гра­да По­
жа­ревца за 2011. годину („Службени глас­ник града Пожаревца“ 12/2010), са Раздела: 2 „Скуп­штина
града Пожаревац“, Глава 2.03 „Суб­вен­ције градским јавним предузећима и градским ма­ни­фес­та­
ци­ја­ма“, Функција 820 „Услуге културе“, По­зи­ци­ја
72, Економска класификација 4511 – Текуће суб­
вен­ције јавним нефинансијским организацијама –
КД „Кнез Михаило“, рачун КД „Кнез Михаило“, а
уз обавезу корисника средстава да Одсеку за пос­
лове трезора достави правдајућу документацију за
пре­нос.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-53
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
10.05.2011.
Града Пожаревца, кога заступа Гра­до­на­чел­ник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са јед­не
стране и Лазаревић Бобана из Пожаревца, са дру­
ге стране и исплату накнаде нематеријалне ште­те
због уједа пса луталице, па је на основу чла­на 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 9/09 – пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број
3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и
1/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), у оквиру
Раз­дела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови спољни послови“ Позиција: 17,
Еко­ном­ска класификација: 499 – „Стална буџетска
ре­зер­ва“, одобравају се средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02–40–1466/10 од
14.02.2011. године, између Града Пожаревца, кога
зас­ту­па Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. прав­ник, са једне стране и Лазаревић Бобана
из По­жа­рев­ца, улица Барска број 26, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кци­ја 110 „Извршни и законодавни органи,
фи­нан­си­ра­ње и фискални послови спољни послови“, По­зи­ција: 15, Економска класификација: 484
– „Нак­на­да штете за повреде или штету настале услед еле­мен­тарних непогода“.
III
57
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
предлог Комисије за спровођење поступка, утвр­
ђи­ва­ња нематеријалне штете грађанима ко­ји су
претрпели уједе паса луталица и са­чи­ња­ва­ње предлога вансудског поравнања, за да­ва­ње сагласности на закључење вансудског по­рав­нања између
Средства из тачке 1. овог Решења, исплатити на
руке Лазаревић Бобану из Пожаревца, улица Бар­
ска број 26, на благајни Градске управе града По­
жа­рев­ца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­рев­ца.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-34 а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
58
Број 3 - Страна 107
50.000,00 динара, по основу закљученог вансудског по­рав­на­ња број: 02–40–1367/10 од 14.02.2011.
го­ди­не, између Града Пожаревца, кога заступа Гра­
до­на­чел­ник Миодраг Милосављевић, дипл. правник,
са једне стране и Јовановић Марије из Пожаревца,
ул. Н. Сикимића број 5, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће се у
ок­ви­ру Раз­де­ла: 1 „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Фун­
кци­ја 110 „Извршни и законодавни органи, фи­
нан­си­рање и фискални послови спољни послови“,
По­зи­ција: 15, Економска класификација: 484 – „На­
кна­да штете за повреде или штету настале услед
еле­мен­тар­них непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења, исплатити на ру­
ке Јовановић Марији из Пожаревца, улица Н. Си­ки­ми­
ћа број 5, на благајни Градске управе града По­жа­рев­ца.
IV
Градско веће града Пожаревца на седници одр­жа­
ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је предлог
Ко­ми­сије за спровођење поступка, утвр­ђи­вања не­ма­
те­ријал­не штете грађанима ко­ји су претрпели уједе
па­са луталица и са­чи­ња­вање предлога вансудског по­
рав­нања, за да­ва­ње сагласности на закључење ван­
суд­ског по­рав­на­ња између Града Пожаревца, кога
зас­ту­па Гра­до­на­челник Миодраг Милосављевић,
дипл. прав­ник, са једне стране и Јовановић Марије
из По­жаревца, са друге стране и исплату накнаде не­
ма­те­ријал­не штете због уједа пса луталице, па је на
осно­ву члана 86. Статута града Пожаревца („Служ­
бе­ни глас­ник града Пожаревца“, 9/09 – пре­чиш­ћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског ве­ћа
гра­да По­жа­ревца („Службени гласник града По­жа­
рев­ца“, број 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2.
и чла­на 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011.
го­ди­ну („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10
и 1/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), у оквиру Раз­де­ла: 1
„Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Гра­до­
на­чел­ник и градско веће“, Функција 110 „Извршни
и за­ко­но­давни органи, финансирање и фискални
посло­ви спољни послови“ Позиција: 17, Економска
кла­си­фи­ка­ци­ја: 499 – „Стална буџетска резерва“, одо­бра­вају се средства у укупном износу од
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-34 б
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
59
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 25. марта 2011. године, разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка, утвр­ђи­вања нематеријалне штете грађанима
који су претрпели уједе паса луталица и са­чи­ња­ва­
ње предлога вансудског поравнања, за да­ва­ње сагласности на закључење вансудског по­рав­на­ња
између Града Пожаревца, кога заступа Гра­до­на­чел­
ник Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са јед­
Страна 108 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
не стране и Јовановић Александре из Пожаревца,
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 9/09 – пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
број 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011.
годину („Службени гласник града Пожаревца“
12/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
града По­жаревца“ 12/10 и 1/11), у оквиру Раз­
дела: 1 „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и град­ско веће“, Функција 110
„Изврш­ни и законодавни ор­га­ни, финансирање и
фис­кал­ни послови спољни по­сло­ви“ Позиција: 17,
Еко­ном­ска класификација: 499 – „Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу од 70.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02–40–1450/11 од
14.02.2011. године, између Града По­жа­рев­ца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Ми­ло­сав­љевић,
дипл. правник, са једне стране и Јовановић Але­
ксан­дре из Пожаревца, улица Ђоке Пајковића број
9/а, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско ве­
ће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кци­ја 110 „Извршни и законодавни органи,
фи­нан­сирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
– „Накнада штете за повреде или штету настале услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења, исплатити на
руке Јовановић Александри из Пожаревца, улица
Ђоке Пајковића број 9/а, на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
10.05.2011.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год.
Број: 01-06-24/2011-34 в
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
60
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
пред­лог Комисије за спровођење поступка, утвр­ђи­
ва­ња не­ма­те­ри­јал­не штете грађанима ко­ји су пре­
тр­пе­ли уједе паса луталица и са­чи­ња­ва­ње предлога
ван­суд­ског поравнања, за давање сагласности на за­
кљу­че­ње вансудског поравнања између Града По­
жа­рев­ца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Ми­ло­сав­ље­вић, дипл. правник, са једне стране и
Сто­кић Олге из По­жаревца, улица Книнска број
7/30, са друге стране и исплату накнаде не­ма­те­ри­
јал­не штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, 9/09 – пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског ве­ћа
гра­да Пожаревца („Службени гласник града По­жа­
ревца“, број 3/2008, 5/2008 и 3/2009) чла­на 4. став
2. и члана 16. Одлуке о буџету града По­жа­рев­ца за
2011. годину („Службени гласник града По­жа­рев­
ца“ 12/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), у оквиру Раз­дела: 1
„Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Гра­до­
на­чел­ник и градско веће“, Функција 110 „Извршни
и за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фис­кални
по­сло­ви спољни послови“ Позиција: 17, Еко­ном­
ска кла­си­фикација: 499 – „Стална буџетска резер-
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ва“, одобравају се средства у укупном износу од
40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–1293/10 од 11.02.2011.
године, између Града Пожаревца, кога заступа Гра­
до­на­чел­ник Миодраг Милосављевић, дипл. правник,
са једне стране и Стокић Олге из Пожаревца, улица
Книн­ска број 7/30, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће се у
ок­виру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“,
Гла­ва 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функ­
ци­ја 110 „Извршни и законодавни органи, фи­нан­
си­ра­ње и фискални послови спољни послови“,
По­зиција: 15, Економска класификација: 484 – „На­
кна­да штете за повреде или штету настале услед
еле­мен­тар­них непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења, исплатити на
руке Стокић Олги из Пожаревца, улица Книнска број
7/30, на благајни Градске управе града По­жа­рев­ца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-34 г
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
61
Градско веће града Пожаревца на седници одр­жа­
ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је зах­тев
Градског јавног правобранилаштва за одлу­чи­ва­ње ради
покрића трошкова стечајног поступка Ст.154/2010
Привредног суда Пожаревац, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца („Служ­бени глас­ник
града Пожаревца“, 9/09 – пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског ве­ћа града Пожаревца
Број 3 - Страна 109
(„Службени гласник града По­жа­рев­ца“, број 3/2008,
5/2008 и 3/2009) члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Градског јавног право­
бра­ни­лаш­тва број 01–40–391/11 од 14. марта 2011.
године, за одлучивање о покрићу трошкова сте­
чај­ног поступка Ст.154/2010 Привредног суда По­
жа­ре­вац над предузећем „Инвест Стиг“ д. о.о.
По­жа­ре­вац у укупном износу од 600.000,00 динара.
На име учешћа Града Пожаревца у покрићу дела
трош­кова стечајног поступка наведеног у претходном ставу овог члана одобравају се средства у износу од 300.000,00 динара.
II
Сходно Изјашњењу Одељења за привреду и
финансије број: 01–40–391/11 од 15. марта 2011.
године и Извештају Градског јавног правобранилаштва број 01–40–391/11 од 14. марта 2011. године, констатује се да ће ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревац“ учествовати у покрићу дела
трошкова стечајног поступка наведеног трошкова стечајног поступка Ст.154/2010 Привредног суда Пожаревац над предузећем „Инвест Стиг“ д. о.о.
Пожаревац средства у износу од 300.000,00 динара.
III
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­
рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­жа­
рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 -„Гра­доначелник и
Град­ско веће“, Глава 1.1: - „Гра­доначелник и Градско
ве­ће“, Функција 110 - „Изврш­ни и законодавни орга­ни,
фи­нан­си­рање и фис­кал­ни послови и спољни по­сло­ви“,
По­зи­ци­ја 18, Економска класификација 499 – „Те­ку­ћа
бу­џет­ска резерва“, и иста распоредити у окви­ру Раз­де­
ла 1. „Градоначелник и Градско веће“, Гла­ва 1.1: - „Гра­
до­на­чел­ник и Градско веће“, Функција 110 - „Из­врш­ни
и за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фис­кал­ни по­сло­
ви и спољни послови“, Позиција: 14, Еко­ном­ска кла­си­
фи­ка­ци­ја 482 – „Порези, обавезне так­се и казне“.
IV
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 „Гра­до­
начелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­
ник и Градско веће“, Функција 110 - „Извршни и
за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фискални пос­
Страна 110 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ло­ви и спољ­ни послови“, Позиција 14, Економска
кла­си­фи­ка­ција 482 – „Порези, обавезне таксе и каз­
не“, на рачун Привредног суда у Пожаревцу број
840–308802–72 – депозит.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење за
прив­ре­ду и финансије Градске управе града По­жа­рев­ца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-39
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
62
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
захтев Омладинског савета Пожаревац за одобрење
нов­ча­них средстава ради плаћања рачуна на име
при­пре­ме и реализације Првомајског уранка и 31.
Мај­ске гитаријаде, са изјашњењем Одељења за
друш­твене делатности, па је на основу члана 86.
Ста­ту­та града Пожаревца („Службени гласник
гра­да Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст),
чла­на 21. Пословника о раду Градског већа града
По­жа­рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“,
број 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Од­лу­ке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Служ­бени гласник града Пожаревца“ 12/10 и
1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Омладинског савета По­
жа­ревац, број: 01–40–1461/10 од 29.12.2010. године,
за одо­брење новчаних средстава ради плаћања ра­чу­
на на име припреме и реализације Првомајског уран­
ка и 31. Мајске гитаријаде, са изјашњењем Оде­ље­ња
10.05.2011.
за друштвене делатности број: 06-служ­бе­но/2011. године, и одобравају средства у износу од 45.480,00 динара (50 % од укупног износа по ра­чу­ни­ма).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Гра­доначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­начелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Из­врш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
18, Еко­ном­ска класификација 499 – „Текућа бу­џет­
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раз­де­
ла: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
„Дотације невладиним организацијама, удру­же­
њи­ма и пројектима“, Функција 160 „Опште услу­ге
које нису класификоване на другом месту“, По­зи­
ци­ја 41, Економска класификација 481 – „Учешће
гра­да у програмима НВО и удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
„Дотације невладиним организацијама, удруже­
њи­ма и пројектима“, Функција 160 „Опште услу­ге
које нису класификоване на другом месту“, По­зи­
ци­ја 41, Економска класификација 481 – „Учешће
гра­да у програмима НВО и удружења“, на рачун
Ом­ла­дин­ског савета Пожаревац.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за привреду и финансије Градске управе града По­жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-47
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
63
Градско веће града Пожаревца на седници одр­жа­
ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је зах­тев
Плесног клуба „Болеро“ из Пожаревца, за одо­бре­
ње новчаних средстава ради обележавања ју­би­ле­ја
20 година постојања клуба, са изјашњењем Оде­ље­
ња за друштвене делатности, па је на основу чла­на 86.
Статута града Пожаревца („Службени глас­ник града
Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског ве­ћа града Пожаревца
(„Службени гласник града По­жа­рев­ца“, број 3/08,
5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и чла­на 16. Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Плесног клуба „Бо­
ле­ро“ из Пожаревца, број: 01–40–290/11 од 28.
фе­бруа­ра 2011. године, за одобрење новчаних
сред­ста­ва ради обележавања јубилеја 20 година по­сто­ја­ња клуба, са изјашњењем Одељења за
друш­тве­не делатности број: 06-службено/11 од
02.03.2011. године, и одобравају средства у износу
од 20.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­
рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­
жаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 – „Гра­до­начелник
и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­начелник и Градско
веће“, Функција 110 – „Из­врш­ни и законодавни
органи, финансирање и фис­кал­ни послови и спољни
послови“, Позиција 18, Еко­номска класификација
499 – „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама,
удру­же­њи­ма и пројектима“, Функција 160 „Опште
услуге које нису класификоване на другом месту“, Позиција 41, Економска класификација 481 –
„Учешће града у програмима НВО и удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету гра­
да Пожаревца за 2011. годину („Службени глас­ник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 „Гра­
до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације
не­вла­ди­ним организацијама, удружењима и про­
јекти­ма“, Функција 160 „Опште услуге које нису
кла­си­фи­ко­ване на другом месту“, Позиција 41, Еко­
ном­ска класификација 481 – „Учешће гра­да у про-
Број 3 - Страна 111
грамима НВО и удружења“, на рачун Плес­ног клу­ба
„Болеро“ из Пожаревца, број: 180137121001045415,
ко­ји се во­ди код Alpha Bank ad Beograd.
IV
За реа­ли­за­ци­ју Решења задужују се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-46
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
64
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
захтев Градског јавног правобранилаштва за одлу­
чи­ва­ње о потреби предујма трошкова од стране
Гра­да Пожаревца за отварање стечајног поступка
над сте­чај­ним дужником АД „Украс“ из Пожаревца
– по ре­ше­њу Привредног суда у Пожаревцу Посл.
бр. IV Ст. бр. 38/2011, па је на основу члана 86.
Ста­ту­та града Пожаревца („Службени гласник
гра­да По­жа­ревца“, број 9/09 – пречишћен текст),
чла­на 21. Пословника о раду Градског већа града
По­жа­рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“,
број 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и
1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Градског јавног право­
бра­ни­лаштва И. Бр. 41/10 од 16. марта 2011. го­ди­
не, за одлучивање о потреби предујма трошкова
од стране Града Пожаревца за отварање стечајног
пос­туп­ка над стечајним дужником АД „Украс“ из
Страна 112 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
По­жа­рев­ца – по решењу Привредног суда у По­
жа­рев­цу Посл. бр. IV Ст. бр. 38/2011 и одобравају
сред­ства у износу од 150.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­
рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­
жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 – „Гра­до­на­чел­ник
и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­начелник и Градско
веће“, Функција 110 – „Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови“, Позиција 18, Економска класификација 499
– „Текућа бу­џет­ска ре­зер­ва“, и иста распоредити у
оквиру Раздела: 1. „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“,
Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Фун­кци­
ја 110 – „Изврш­ни и законодавни органи, фи­нан­си­ра­
ње и фис­кал­ни послови и спољни послови“, По­зиција
14, Еко­ном­ска класификација 482 – „Порези, обавезне
таксе и казне“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
14, Економска класификација 482 – „Порези, обавезне таксе и казне“, на рачун Привредног суда у
Пожаревцу број 840–308802–72 – депозит.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-40
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
10.05.2011.
65
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 25. марта 2011. године, разматрало
је захтев Градоначелника за одобрење додатних из
буџета града Пожаревца за плаћање банкарских
трошкова у оквиру Пројекта „Exchange 3“, са
изјашњењем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 9/09
– пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени глас­
ник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09), чла­
на 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града
По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Градоначелника, број:
01–40–430/11 од 24. марта 2011. године за одо­
бре­ње до­дат­них из буџета града Пожаревца за
плаћање банкарских трошкова у оквиру Пројекта
„Exchange 3“, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије и одобравају средства у износу од
60.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 – „Гра­до­на­
чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­
ник и Градско веће“, Функција 110 – „Извршни и
за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фискални по­
сло­ви и спољни послови“, Позиција 18, Еко­ном­
ска класификација 499 – „Текућа буџетска ре­зер­ва“,
и иста распоредити у оквиру Раздела: 1 „Гра­до­
начелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­
ник и Градско веће“, Функција 110 – „Извршни и
за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фискални по­
сло­ви и спољни послови“, Позиција 7, Економска
кла­си­фи­ка­ција 421 – „Стални трошкови“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 „Гра­
до­начелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Гра­до­на­
чел­ник и Градско веће“, Функција 110 – „Извршни
и за­ко­но­давни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови“, Позиција 7, Економска
кла­си­фи­кација 421 – „Стални трошкови“, а на рачун
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Пројекта број 840–2379740–11, Донације „Пла­ни­ра­
ње за будућност“, који се води код Управе за трезор.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-57
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
66
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
захтев Команде гарнизона Пожаревац за одобрење
новчаних средстава за завршетак реализације
пројекта и поставку Спомен – собе у касарни
„Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 9/09
– пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Команде гарнизона По­жа­ре­вац број 01–40–207/11 од 10. фебруара 2011. го­ди­не, за одобрење новчаних средстава
за заврше­так реализације пројекта и поставку
Спомен – собе у касарни „Генерал Павле Јуришић
Штурм“ у По­жа­рев­цу, са изјашњењем Одељења за
Број 3 - Страна 113
друштве­не де­латности од 24. фебруара 2011. године и одо­бра­ва­ју средства у износу од 200.000,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
18, Еко­ном­ска класификација 499 – „Текућа бу­џет­
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423411 – „Услуге штам­
па­ња“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
9, Економска класификација 423411 – „Услуге
штампања“, а у свему према рачуну Самосталне
издавачке штампарске радње за производњу и услуге „KOMPROMIS DIZAJN“ који ће накнадно
бити достављен Служби за послове финансијске
оперативе Одељења за привреду и финансије.
IV
Задужује се начелник Градске управе града
Пожаревца да са надлежним одељењима Градске
управе предузме одговарајуће радње у циљу израде рекламних паноа/графика за Спомен – собе у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у
Пожаревцу и предаје истих на поклон Команди гарнизона Пожаревац.
V
За реализацију Решења задужују се начелник Градске управе града Пожаревца и Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год.
Број: 01-06-24/2011-3
Страна 114 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
67
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 31. марта 2011. године, разматра­ло је
захтев Предшколске установе „Љубица Вре­ба­лов“
из Пожаревца за одобрење додатних нов­ча­них
средстава за изнајмљивање бине поводом ор­га­
ни­за­ције 100 година постојања Установе, са из­
јаш­ње­њем Одељења за друштвене делатности, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, број 9/09
– пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени глас­
ник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09), чла­
на 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града
По­жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Предшколске установе „Љубица Вребалов“ из Пожаревца број
01–40–218/11 од 14. фебруара 2011. године, за одобрење додатних новчаних средстава за изнајмљивање бине поводом организације
100 година постојања Ус­т а­нове, са изјашњењем
Одељења за друштве­не делатности од 22. фебруара 2011. године и одо­бра­ва­ју средства у
износу од 103.000,00 динара (сход­но профактури број 11-PF99000001 АС-ТОН РАДЊЕ ЗА
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИНСКЕ ОПРЕМЕ МУЗ.,
Петровачка б 12300 Петровац).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 – „Гра­до­
начелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­
ник и Градско веће“, Функција 110 – „Извршни и
10.05.2011.
за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фискални по­
сло­ви и спољни послови“, Позиција 18, Економска
кла­си­фи­ка­ци­ја 499 – „Текућа буџетска резерва“, и
иста распоредити у оквиру Раздела: 3 - „Орган уп­
рав­е“, Глава 3.7. - „Друштвена брига о деци“, Фун­
кци­ја 911 – „Предшколско образовање“, Позиција
178, Еко­номска класификација 421 – „Стални
трош­кови“ (у оквиру финансијског плана Установе
за 2011. годину, на економску класификацију 4216
– „За­куп имовине и опреме“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
града По­жаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 3 „Ор­ган уп­раве“, Глава 3.7. - „Друштвена брига о деци“, Фун­кција 911 – „Предшколско
образовање“,
По­зи­ција
178,
Економска
класификација 421 – „Стални трош­ко­ви“ (у оквиру финансијског плана Установе за 2011. годину,
на економску класификацију 4216 – „За­куп имовине и опреме“), на рачун Пред­школ­ске ус­та­нове
„Љубица Вребалов“ из Пожаревца, а уз оба­ве­зу
корисника средства да Одсеку за трезор достави
документацију за пренос средстава.
IV
Задужује се директан корисник Органа управе и Пред­школска установа „Љубица Вребалов“ из
Пожаревца да сходно овом решењу изврше измене
у свом финансијском плану за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца и Предшколска установа „Љубица Вре­ба­лов“
из Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 31.03.2011. год. Број: 01-06-42/2011-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
68
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 31. марта 2011. године, разматрало је
зах­тев Јововић Жаклине за накнаду штете на пут­
нич­ком возилу, са изјашњењем Одељења за прив­
ре­ду и финансије, па је на основу члана 86. Ста­ту­та
града Пожаревца („Службени гласник града По­жа­
рев­ца“, број 9/09 – пречишћен текст), члана 21. По­
слов­ника о раду Градског већа града По­жа­рев­ца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 3/08,
5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Од­лу­ке о
буџету града Пожаревца за 2011. годину („Служ­бе­ни
гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) и чла­на 62.
Анекса посебног колективног уговора за др­жав­не
органе („Сл. гласник РС“ бр. 23/98 и 11/09), до­не­ло
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Јововић Жаклине, запослене у Градској управи града Пожаревца број 01–
40–160/11 од 3. фебруара 2011. године, за накнаду
штете (на име трошкова замене шофершајбне) на
путничком возилу марке „Форд Фиест“, регистарских ознака PO 459–47, са изјашњењем Одељења
за прив­реду и финансије од 10. фебруара 2011. го­
ди­не и одобравају средства у износу од 10.000,00
динара (сходно предрачуну з Ауто Центра
„ZVEZDA“ Жа­бари, улица Кнеза Милоша бб).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града
По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1
– „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­доначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Извр­ш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа буџет­
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.1. - „Градска управа гра­да Пожаревца“, Функција 130 – „Опште услуге“, По­зиција 79, Економска класификација 414
– „Со­цијална давања запосленима“ (у оквиру фи­
нан­сијског плана Градске управе за 2011. годину,
на економску класификацију 414412 – „Помоћ у
случају оштећења или уништења имовине“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града
По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 3 - „Орган
Број 3 - Страна 115
управе“, Глава 3.1. - „Градска управа гра­да По­жа­рев­
ца“, Функција 130 – „Опште услуге“, По­зи­ци­ја 79,
Економска класификација 414 – „Со­ци­јал­на да­ва­ња
запосленима“ (у оквиру финансијског пла­на Град­ске
управе за 2011. годину, на економску кла­си­фи­ка­ци­ју
414412 – „Помоћ у случају ош­те­ће­ња или униш­те­ња
имовине“), а по Решењу на­чел­ни­ка Град­ске управе
града Пожаревца које ће на­кнад­но би­ти достављено
Служби за послове фи­нан­сиј­ске опе­ра­ти­ве.
IV
Задужује се начелник Градске управе града По­
жа­рев­ца да у складу са позитивним прописима донесе Решење о накнади штете запосленој.
V
Задужује се директни корисник Орган управе
и Градска управа града Пожаревца да сходно овом
Решењу изврше измене у својим Финансијским
плановима за 2011. годину.
VI
За реализацију овог Решења задужују се На­чел­
ник Градске управе и Одељење за привреду и фи­
нан­си­је Градске управе града Пожаревца.
VII
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
гра­да Пожаревца“.
У Пожаревцу, 31.03.2011. год. Број: 01-06-42/2011-8
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
69
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 25. марта 2011. године, разматрало је захтев председника Организационог од­бо­ра
VII Саветовања Одрживи развој града По­жа­рев­
ца и енергетски комплекс Костолца – Кос­то­лац
2011. године, за одобрење средстава ради из­ми­
ре­ња дела трошкова организовања ручка за учес­
нике Саветовања, па је на основу члана 86. Ста­ту­та
града Пожаревца („Службени гласник гра­да По­
жа­рев­ца“, број 9/09 – пречишћен текст), чла­на 21.
Страна 116 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
По­слов­ни­ка о раду Градског већа града По­жа­рев­
ца („Службени гласник града Пожаревца“, број
3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Од­
лу­ке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и
1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-52
I
ПРИХВАТА СЕ захтев председника Орга­ни­
за­цио­ног одбора VII Саветовања Одр­жи­ви развој
гра­да Пожаревца и енергетски комплекс Костолца
– Кос­толац 2011. године, за одо­бре­ње средстава ради из­ми­ре­ња дела трошкова ор­га­ни­зо­ва­ња ручка за
учес­ни­ке Саветовања и одобравају сред­ства у износу од 15.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
По­жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1
– „Гра­доначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­начелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кални по­слови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа бу­џет­
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 „Гра­доначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­начелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кални послови и спољни послови“, Позиција
9, Економска класификација 423 – „Услуге по уго­
вору“ (у оквиру финансијског плана Гра­до­на­чел­
ника и Градског већа за 2011. годину на економску
класификацију 423621 – „Угоститељске услуге“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града
По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да По­жаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1
– „Гра­до­начелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Гра­доначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Извр­шни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
9, Еко­ном­ска класификација 423 – „Услуге по уго­
во­ру“ (у оквиру финансијског плана Гра­до­на­чел­
ни­ка и Градског већа на економској класификацији
423620 – „Угоститељске услуге“), а у свему према
ра­чу­ну ресторана „Дунавски драгуљ“ у Костолцу,
ко­ји ће накнадно бити достављен Служби за по­сло­
ве фи­нан­сијске оперативе Одељења за привреду и
фи­нан­сије.
10.05.2011.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
70
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
захтев ЈП „Дирекција за изградњу града По­жа­рев­
ца“ за одобрење средства на име плаћања Комисије
за технички преглед прве фазе изградње резервоара
изворишту „Кључ“, са изјашњењем Одељења за
привреду и финансије, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
број 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и
1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекција за из­
град­њу града Пожаревца“ број 01–40–361/11 од 4.
марта 2011. године за одобрење средства на име
пла­ћа­ња Комисије за технички преглед прве фазе
из­град­ње резервоара изворишту „Кључ“, са из­јаш­
ње­њем Одељења за привреду и финансије од 15.
мар­та 2011. године, и одобравају средства у износу
од 235.000,00 динара.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету
града По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­доначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Извр­ш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
18, Еко­номска класификација 499 – „Текућа бу­
џетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раз­дела: 3 - „Орган управе“, Глава 3.8. - „ЈП „Ди­
рек­ција за изградњу града Пожаревца“, Функција
620 – „Развој заједнице“, Позиција 194, Економска
кла­си­фи­кација 423 - „Услуге по уговору“ (у фи­нан­
сијском плану ЈП „Дирекција за изградњу града
По­жаревца“ за 2011. годину на економску кла­си­фи­
ка­цију 423599 – „Остале стручне услуге“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.8. „ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“, Функција 620
„Развој заједнице“, Позиција 194, Економска кла­
си­фи­кација 423 - „Услуге по уговору“ (у фи­нан­
сиј­ском плану ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ за 2011. годину на економску кла­си­фи­
кацију 423599 – „Остале стручне услуге“).
IV
Задужују се директан корисник Орган управе и ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“
да сходно овом решењу изврше измене у својим
финансијским плановима за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.03.2011. год. Број: 01-06-24/2011-37
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 117
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
71
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 14. априла 2011. године, разматрало је
захтев ЈП „Дирекција за изградњу града По­жа­рев­
ца“ за додатна буџетска средства на име пла­ћа­ња
накнаде за путеве ЈП „Путеви Србије“ из Бео­гра­да
за постављање канализационих це­ви по­ред и испод
државног пута првог реда, са из­јаш­ње­њем Оде­ље­
ња за привреду и финансије, па је на основу чла­на
86. Статута града Пожаревца („Службени глас­ник
града Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст),
члана 21. Пословника о ра­ду Градског већа града
Пожаревца („Службени глас­ник града Пожаревца“,
број 3/08, 5/08 и 3/09), чла­на 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину
(„Службени гласник гра­да По­жаревца“ 12/10 и
1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекција за из­
град­њу града Пожаревца“ број 01–40–519/11 од 13.
априла 2011. године за одобрење додатних бу­џет­
ских средстава на име плаћања накнаде за пу­теве ЈП
„Путеви Србије“ из Београда за по­став­ља­ње канализационих цеви поред и испод државног пута првог
реда, број 107 б, деоница број 0428 По­жа­ре­вац Дубравица, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије, од 13. априла 2011. године и одобравају
средства у износу од 418.186,00 динара (сходно
предрачуну ЈП „Путеви Србије“ број 344–530/11–4).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жа­ревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 – „Гра­до­на­
чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­ник
и Градско веће“, Функција 110 – „Изврш­ни и за­ко­
но­дав­ни органи, финансирање и фис­кал­ни по­сло­
ви и спољни послови“, Позиција 18, Еко­ном­ска
кла­си­фи­кација 499 – „Текућа бу­џет­ска резерва“, и ис­
та распоредити у оквиру Раз­де­ла: 3 - „Орган упра­ве“,
Глава 3.8. - „ЈП „Ди­рек­ци­ја за изградњу гра­да По­жа­
рев­ца“, Функција 160 – „Услуге које ни­су класифико­
ва­не на другом месту“, Позиција 201, Економска
Страна 118 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
кла­си­фи­ка­ција 511 - „Зграде и гра­ђе­вин­ски објекти“
(у фи­нан­сијском плану ЈП „Дирекција за изградњу
гра­да Пожаревца“ за 2011. годину, на економску кла­
си­фи­ка­цију 511242 – „Западни колектор“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­
рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­
жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 3 - „Орган упра­ве“,
Глава 3.8. „ЈП „Дирекција за изградњу гра­да По­жа­
рев­ца“, Функција 160 – „Услуге које нису кла­си­фи­
ко­ва­не на другом месту“, Позиција 201, Економска
класификација 511 - „Зграде и гра­ђе­вин­ски објекти“,
(у финансијском плану ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ за 2011. годину, на економску
класификацију 511242 – „Западни колектор“).
IV
Задужује се директни корисник Орган управе и
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ да
сходно овом решењу изврше измене у свом Фи­нан­
сиј­ском плану за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за прив­реду и финансије Градске управе града По­
жаревца и ЈП „Дирекција за изградњу града По­жа­
рев­ца“.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-43
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
72
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 14. априла 2011. године, разматрало је захтев МРК „Пожаревац“, за одобрење
новчаних средстава ради учешћа млађе селекције
на турниру у рукомету и мини рукомету „Растимо“
– Трофеј Новог Сада“, са изјашњењем Одељења
10.05.2011.
за друштвене делатности, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
број 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и
1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев МРК „Пожаревац“,
број 01–40–257/11 од 23. фебруара 2011. године, за
одобрење новчаних средстава ради учешћа млађе
селекције на турниру у рукомету и мини рукомету
„Растимо“ – Трофеј Новог Сада“, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности од 30. марта 2011. године и одобравају средства у износу од
50.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1
– „Гра­доначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­доначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа бу­
џет­ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раз­
дела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
– „Дотације невладиним организацијама, удру­же­њи­
ма и пројектима“, Функција 810 – „Услуге ре­креа­ци­
је и спорта“, Позиција 46, Економска кла­си­фи­ка­ци­ја
481 – „Дотације спортским орга­ни­за­ци­ја­ма“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1. „Гра­до­
на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.2. – „Дотације
не­вла­ди­ним организацијама, удружењима и про­
јекти­ма“, Функција 810 – „Услуге рекреације и
спорта“, Позиција 46, Економска класификација
481 – „Дотације спортским организацијама“, на те­
ку­ћи рачун број 160–18178–56 Banca Intesa.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-31
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
73
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жаној дана 14. априла 2011. године, разматра­ло је
захтев Билијар клуба „Професионал“ из По­жа­рев­ца,
за одобрење новчаних средстава ра­ди ор­га­ни­зо­вања
билијар такмичења под нази­вом „Градска би­ли­
јар лига – Пожаревац“, са изјашњењем Оде­ље­ња
за друштвене делатности, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 3/08,
5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Билијар клуба „Профе­
сио­нал“ из Пожаревца број 01–40–368/11 од 7. мар­
та 2011. године, за одобрење новчаних средста­ва
ради организовања билијар такмичења под нази­вом
„Градска билијар лига – Пожаревац“, са из­јаш­ње­
њем Одељења за друштвене делатности, од 29. мар­
та 2011. године, и одобравају средства у износу од
40.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 – „Гра­до­
Број 3 - Страна 119
начелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­
челник и Градско веће“, Функција 110 – „Извр­шни
и законодавни органи, финансирање и фис­кал­
ни послови и спољни послови“, Позиција 18, Еко­
номска класификација 499 – „Текућа бу­џет­ска
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раз­де­ла:
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. –
„Дотације невладиним организацијама, удру­же­њима
и пројектима“, Функција 810 – „Услуге ре­креа­ције и
спорта“, Позиција 46, Економска кла­си­фи­ка­ција 481
– „Дотације спортским орга­ни­за­ци­ја­ма“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1.
„Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. – „До­
тације невладиним организацијама, удру­же­њи­ма
и про­јектима“, Функција 810 – „Услуге ре­креа­ци­
је и спорта“, Позиција 46, Економска кла­си­фи­ка­
ција 481 – „Дотације спортским ор­га­ни­за­ци­ја­ма“,
на текући рачун број 170–50008315000–60.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-30
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
74
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 14. априла 2011. године, разматрало је
захтев О.Ш. „Вук Караџић“ Пожаревац за додат­
на средства ради набавке и уградње котла у из­дво­
је­ном одељењу у Живици, са изјашњењем Одељења
за друш­тене делатности, па је на основу члана 86.
Ста­тута града Пожаревца („Службени гласник гра­
Страна 120 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
да Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст), чла­на
21. Пословника о раду Градског већа града По­жа­рев­
ца („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/08,
5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Од­лу­ке о
буџету града Пожаревца за 2011. годину („Служ­бени
гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
V
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­рев­
ца и ЈП „Дирекција за изградњу града По­жа­рев­ца“.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-32
I
ПРИХВАТА СЕ захтев О.Ш. „Вук Караџић“
По­жаревац број 01–40–441 од 28. марта 2011. године, за одобрење додатних средстава ради набавке и
уградње котла у издвојеном одељењу у Живици, са
из­јаш­ње­њем Одељења за друштвене делатности, од
31. марта 2011. године и одобравају средства у износу од 120.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету
града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, По­зи­ци­ја 18,
Економска класификација 499 – „Те­ку­ћа буџетска
резерва“, и иста распоредити у окви­ру Раздела: 3 „Орган управе“, Глава 3.9. – „Ос­нов­но образовање“,
Функција 912 – „Основ­но обра­зо­ва­ње“, Позиција
205, Економска кла­си­фи­ка­ција 4632 – „Капиталне
донације“ (у оквиру Финансијског пла­на ОШ „Вук
Караџић“ из Пожаревца за 2011. го­ди­ну, Економска
класификација 512931 – „Угра­ђе­на опрема“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету гра­да По­
жаревца за 2011. годину („Службени гласник града
По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 3 - „Орган управе“, Глава 3.9. – „Основно образовање“, Фун­кција 912
– „Основно образовање“, Позиција 205, Економска
класификација 4632 – „Капиталне донације“ (у оквиру Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ из
Пожаревца за 2011. годину, Економска класификација
512931 – „Уграђена опрема“), на рачун ОШ „Вук
Караџић“ Пожаревац, уз обавезу корисника да достави правдајућу документацију за пренос средстава.
IV
Задужује се директни корисник Орган управе и
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ да
сход­но овом решењу изврше измене у свом Фи­нан­
сиј­ском плану за 2011. годину.
10.05.2011.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
75
Градско веће града Пожаревца на седници одр­жа­
ној дана 14. априла 2011. године, разматрало је зах­
тев Православне црквене општине Дубравичке за
одобрење новчаних средстава ради одржавања храма
и црквене порте, и захтев Православне црквене
општине Дубравичке, за одобрење нов­ча­них средстава
за финансирање пројекта санирања влаге на храму
Св. Тројице у Дубравици, са из­јаш­ње­њем Одељења
за друштене делатности, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Служ­бени гласник града
Пожаревца“, број 9/09 – пре­чиш­ћен текст), члана 21.
Пословника о ра­ду Градског већа града Пожаревца
(„Службени глас­ник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08
и 3/09), чла­на 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету
града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да По­жаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТЈУ захтеви Пра­во­
слав­не црквене општине Дубравичке број 01–40–103
од 25. јануара 2011. године за одобрење нов­ча­них средстава ради одржавања храма и црк­ве­не порте, и број
01–40–364/11 од 4. марта 2011. године за одобрење
новчаних средстава за финансирање пројекта
санирања влаге на хра­му Св. Тројице у Дубравици, са
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
изјашњењима Оде­ље­ња за друштвене делатности, од
2. марта и 22. марта 2011. године и одобравају средства
у укупном износу од 100.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 – „Гра­до­на­
чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­
ник и Градско веће“, Функција 110 – „Извршни и
за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фискални по­
сло­ви и спољни послови“, Позиција 18, Еко­ном­ска
класификација 499 – „Текућа буџетска ре­зер­ва“, и
иста распоредити у оквиру Раздела: 1. „Гра­до­на­чел­
ник и Градско веће“, Глава 1.2. – „Дотације невлади­
ним организацијама, удру­же­њи­ма и пројектима“,
Фун­кци­ја 840 – „Вер­ске и друге услуге заједнице“,
По­зи­ци­ја 51, Еко­ном­ска класификација 481 – „До­та­
ци­је верским за­јед­ни­ца­ма“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1. „Гра­до­на­
чел­ник и Градско веће“, Глава 1.2. – „До­та­ци­је невладиним организацијама, удру­же­њи­ма и пројектима“,
Функција 840 – „Вер­ске и дру­ге услуге заједнице“,
Позиција 51, Еко­ном­ска класификација 481 –
„Дотације верс­ким заједницама“, на жиро-рачун број
160–000000015374–11, уз обавезу достављања прав­
да­ју­ће до­ку­мен­та­ци­је за пренос средстава.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-28-29
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
Број 3 - Страна 121
76
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жаној дана 14. априла 2011. године, разматрало
је захтев МЗ „Булевар“ из Пожаревца за додатна
буџетска средства на име завршетка радова на
осликавању цркве Св. Никола у Пожаревцу, са
изјашњењем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 9/09
– пречишћен текст), члана 21. Пословника о ра­
ду Градског већа града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
чла­на 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев МЗ „Бу­
ле­вар“ из Пожаревца број 01–40–414 од 18. марта
2011. године, за додатна буџетска средства на име
завр­шет­ка радова на осликавању цркве Св. Никола
у По­жа­рев­цу, са изјашњењем Одељења за привреду
и фи­нан­сије од 21. марта 2011. године и одобравају
сред­ства у износу од 100.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету
града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Градоначелник и Град­ско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско ве­ће“, Функција 110 –
„Извршни и законодавни ор­га­ни, финансирање и
фискални послови и спољни по­сло­ви“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Те­ку­ћа
буџетска резерва“, и иста распоредити у окви­ру
Раздела: 3. „Орган управе“, Глава 3.1. – „Град­ска
управа града Пожаревца“, Функција 160 – „Опште
јав­не ус­лу­ге које нису класификоване на другом
месту“, По­зи­ци­ја 102, Економска класификација
424 – „Спе­ци­ја­ли­зо­ва­не услуге“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­
рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­
жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 3. „Орган управе“,
Гла­ва 3.1. – „Градска управа града Пожаревца“, Фун­
кци­ја 160 – „Опште јавне услуге које нису класифико­
ва­не на другом месту“, Позиција 102, Економска
кла­си­фи­ка­ци­ја 424 – „Специјализоване услуге“, (у ок­
ви­ру фи­нан­сијског плана МЗ „Булевар“ из Пожаревца
Страна 122 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
на еко­ном­ску класификацију 424200 – услуге обра­зо­
ва­ња, културе и спорта).
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-45
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
77
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 21. априла 2011. године, разматра­ло
је захтев Мото клуба „Стишки орлови“ из Ма­ји­
лов­ца за финансијску и техничку подршку, са из­
јаш­ње­њем Одељења за друштвене делатности, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 9/09
– пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Мото клуба „Стишки
ор­лови“ из Мајиловца број 01–40–471/11 од 1. ап­
ри­ла 2011. године, за техничком и финансијском
по­дршком за ор­ганизовање мото скупа, са из­
јаш­ње­њем Одељења за друштвене делатности, и
одобравају средства у износу од 1.100,00 евра у
динарској противвредности на дан исплате.
10.05.2011.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1
– „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.2. – „Дотације невладиним организацијама,
удру­же­њи­ма и пројектима“, Функција 160 –
„Опште ус­лу­ге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 41, Економска класификација
481 – „Учеш­ће града у програмима НВО и
Удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. –
„Дотације невладиним организацијама, удру­же­њи­
ма и пројектима“, Функција 160 – „Опште ус­луге
које нису класификоване на другом месту“, По­зи­
ци­ја 41, Економска класификација 481 – „Учешће
града у програмима НВО и Удружења“, а на текући
рачун СД „Млади борац“ Мајиловац број 180–
0166590101200–36.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
прив­ре­ду и финансије Градске управе града По­жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21.04.2011. год. Број: 01-06-47/2011-46
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
78
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 25. марта 2011. године, разматрало је
зах­тев Ћатић Јоке из Пожаревца, за накнаду штете за пе­де­сет кокошака које је подавио пас луталица и ре­ша­ва­ње проблема везаних за повећан број
паса лу­та­ли­ца на територији града Пожаревца, са
из­јаш­ње­њем Одељења за привреду и финансије,
па је на ос­но­ву члана 86. Статута града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, број 9/09
– пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Град­ског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Ћатић Јоке из По­жа­рев­
ца, број 01–40–326/11 од 1. марта 2011. године, за
нак­наду штете за педесет кокошака које је подавио пас луталица и решавање проблема везаних
за по­ве­ћан број паса луталица на територији града Пожаревца, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије, и одобравају средства у износу од
18.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из сред­става предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1
„Гра­до­начелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­
доначелник и Град­ско веће“, Функција 110 „Изврш­
ни и законодавни ор­га­ни, финансирање и фис­кал­ни
послови и спољни по­сло­ви“, Позиција 17, Еко­ном­
ска кла­си­фикација 499 – „Стална резерва“, и иста
рас­по­редити у оквиру Раз­де­ла: 1. „Градоначелник и
Град­ско веће“, Глава 1.1. „Гра­до­начелник и Градско
веће“, Функција 110 „Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и фискал­ни послови и спољни
послови“, Позиција 15 Еко­ном­ска класификација
484 – „Накнада штете за по­вре­де или штету насталу услед елементарних непого­да“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету града
По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1. „Гра­
доначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Гра­до­на­
чел­ник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и
Број 3 - Страна 123
за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фискални пос­
ло­ви и спољни послови“, Позиција 15 Економска
кла­си­фикација 484 – „Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода“, лично
Ћатић Јоки из Пожаревца улица Р. Домановића број
70, на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
За реализацију овог Решења задужује се Оде­љ­
ење за привреду и финансије Градске управе града
По­жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-36
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
79
Градско веће града Пожаревца на седници одр­жа­
ној дана 21. априла 2011. године, разматрало је зах­
тев Савеза извиђача града Пожаревца – одред из­ви­ђа­ча
„Караван“, за одобрење новчаних средстава за тра­ди­
цио­нал­но организовање извиђачког бивака у данима
прво­мај­ског празника, са изјашњењем Одељења за
друш­тве­не делатности, па је на основу члана 86. Ста­
ту­та града Пожаревца („Службени гласник града По­
жа­рев­ца“, број 9/09 – пречишћен текст), члана 21.
По­слов­ни­ка о раду Градског већа града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08
и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету
гра­да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Са­ве­за
из­ви­ђа­ча града Пожаревца – одред извиђача „Ка­ра­
ван“ број 01–40–492/11 од 8. априла 2011. године,
Страна 124 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
за одо­бре­ње новчаних средстава за финансирање
так­ми­чења рецитатора 9. априла 2011. године, са
из­јаш­њењем Одељења за друштвене делатности од
5. априла 2011. године и одобравају средства у износу од 30.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1
-„Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1:
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 1. „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160 „Опште
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 41, Економска класификација 481 –
„Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник града
По­жаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1. „Гра­до­
на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.2. - „Дотације
не­вла­ди­ним организацијама, удружењима и про­
јектима“, Фун­кција 160 - „Опште услуге које нису кла­си­фи­ко­ване на другом месту“, Позиција
41, Економска класификација 481 – „Учешће града у про­гра­мима НВО и Удружења“, а на жиро
рачун Савеза извиђача града Пожаревца број 310–
156043–12.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21.04.2011. год. Број: 01-06-7/2011-37
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
10.05.2011.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
80
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 21. априла 2011. године, разматрало је захтев Културно-просветне заједнице за
одобрење новчаних средстава за финансирање
такмичења рецитатора 9. апирла 2011. године, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број
9/09 – пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Културно-просветне за­
јед­нице града Пожаревца број 01–40–463/11 од 31.
марта 2011. године, за одобрење новчаних средстава за финансирање такмичења рецитатора 9.
априла 2011. године, са изјашњењем Одељења за
друштвене делатности од 5. априла 2011. године и
одобравају средства у износу од 35.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 -„Гра­до­на­
чел­ник и Град­ско веће“, Глава 1.1: - „Гра­доначелник и
Градско ве­ће“, Функција 110 - „Из­врш­ни и законо­дав­
ни органи, фи­нан­сирање и фис­кални послови и спољ­
ни пос­ло­ви“, Позиција 18, Еко­ном­ска кла­си­фи­ка­ци­ја
499 – „Текућа бу­џет­ска ре­зер­ва“, и иста рас­по­ре­дити
у ок­ви­ру Раз­дела: 1. „Градоначелник и Градско веће“,
Гла­ва 1.2. „До­та­ци­је невладиним организацијама, уд­
ру­же­њи­ма и про­јек­ти­ма“, Функција 160 - „Опште
ус­луге које нису кла­си­фи­ко­ва­не на другом месту“, По­
зи­ци­ја 41, Економска кла­си­фи­ка­ци­ја 481 – „Учешће
гра­да у програмима НВО и Удру­же­ња“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1. „Гра­до­на­
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
чел­ник и Градско веће“, Глава 1.2. - „Дотације не­вла­
ди­ним организацијама, удру­же­њи­ма и про­јекти­ма“,
Функција 160 - „Опште услуге које нису кла­си­фи­
ко­ва­не на другом месту“, Позиција 41, Еко­номска
класификација 481 – „Учешће града у програмима
НВО и Удружења“, а на рачун Културно-просветне
заједнице града Пожаревца број 160–17535–45.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21.04.2011. год. Број: 01-06-47/2011-36
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
81
На основу указане потребе, а на основу члана
86. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског ве­ћа града
По­жа­ревца („Службени гласник града По­жа­рев­ца“,
број 3/08, 5/08 и 3/09), Градско веће града По­жа­рев­
ца на седници одржаној дана 14. априла 2011. године донело је
РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења Градског
већа града Пожаревца број 01–06–42/2011–7
од 31. марта 2011. године
I
Ставља се ван снаге Решење о употреби сред­
ста­ва текуће буџетске резерве Градског већа града Пожаревца број 01–06–42/2011–7 од 31. марта
2011. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
Број 3 - Страна 125
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-44
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
82
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 29. априла 2011. године, разматра­ло је
захтев МЗ „Љубичево“ за финансијску по­моћ за
организовање – ликовне колоније, чија је реа­ли­
зација планирана у време традиционалне ор­га­ни­
за­ци­је „Мајског уранка“, са изјашњењем Одељења
за прив­реду и финансије, па је на основу члана
86. Ста­тута града Пожаревца („Службени гласник
гра­да Пожаревца“, број 9/09 – пречишћен текст),
чла­на 21. Пословника о раду Градског већа града
По­жа­рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“,
број 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и
1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Љубичево“ за фи­
нан­сиј­ску помоћ за организовање – ликовне ко­
ло­ни­је, чија је реализација планирана у време
тра­ди­ционалне организације „Мајског уранка“, са
из­јаш­ње­њем Одељења за привреду и финансије и
одо­бра­вају средства у износу од 25.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету
града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1 – „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Функција 110 –
„Из­врш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа бу­
Страна 126 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
џет­ска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раз­дела: 3. „Орган управе“, Глава 3.2. – „Месне за­
јед­нице“, Фун­кција 160 – „Опште услуге које нису кла­си­фи­ко­ва­не на другом месту“, Позиција
104, Еко­ном­ска кла­си­фи­кација 426 – „Материјал“
(у оквиру фи­нан­сиј­ског плана Месне заједнице
„Љубичево“ за 2011. го­ди­ну, на економску
класификацију 42600 – ма­те­ри­јал за образовање,
културу и спорт).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету гра­
да Пожаревца за 2011. годину („Службени глас­
ник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 3.
„Орган управе“, Глава 3.2. – „Месне заједнице“,
Фун­кција 160 – „Опште услуге које нису кла­сифи­
ко­ване на другом месту“, Позиција 104, Економска
кла­си­фи­ка­ци­ја 426 – „Материјал“ (у оквиру фи­нан­
сиј­ског пла­на Месне заједнице „Љубичево“ за 2011.
го­ди­ну, на економску класификацију 42600 – ма­
те­ри­јал за образовање, културу и спорт), на рачун
Мес­не заједнице „Љубичево“ број 840–4094745–70,
а уз оба­везу корисника средстава да Служби за трезор дос­тави основну правдајућу документацију за
пре­нос средстава.
IV
Задужује се директни корисник Орган управе и
МЗ „Љубичево“ да сходно овом решењу изврше измене у свом Финансијском плану за 2011. годину.
10.05.2011.
83
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 21. априла 2011. године, разматрало је
захтев Коњичког друштва „Кнез Михајло“ из По­
жа­рев­ца, за одобрење новчаних средстава за тра­ди­
цио­нал­но одржавање коњичке трке на хи­по­дрому у
По­жа­рев­цу у оквиру Првомајског праз­ника, са из­
јаш­ње­њем Одељења за друштвене де­лат­ности, па
је на основу члана 86. Статута гра­да Пожаревца
(„Служ­бени гласник града По­жа­рев­ца“, број 9/09
– пречишћен текст), члана 21. По­слов­ни­ка о ра­
ду Градског већа града Пожаревца („Служ­бени
глас­ник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
чла­на 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Коњичког друштва
„Кнез Михајло“ из Пожаревца број 01–40–506/11
од 12. априла 2011. године, за тради­ционално одр­
жа­вање коњичке трке на хиподрому у Пожа­рев­цу
у оквиру Првомајског празника, са изјашњењем
Оде­ље­ња за друштвене делатности од 19. априла 2011. године и одобравају средства у износу од
300.000,00 динара.
V
II
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца и МЗ „Љубичево“.
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
По­жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1
-„Гра­до­начелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­доначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа бу­џет­
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
2. „Скупштина града Пожаревца“, Глава 2.3. –
„Субвенције градским јавним предузећима и градским ма­нифестацијама“, Функција 820 – „Услуге
кул­ту­ре“, Позиција 72, Економска кла­си­фи­ка­ција
4511 – „Текуће субвенције не­фи­нан­сиј­ским орга­ни­
за­ци­ја­ма“.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.04.2011. год. Број: 01-06-55/2011-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града
По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 2. „Скуп­шти­на
града Пожаревца“, Глава 2.3. – „Суб­вен­ци­је градским
јавним предузећима и градским ма­ни­фес­та­ци­ја­
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ма“, Функција 820 – „Услуге културе“, По­зи­ци­ја 72,
Економска класификација 4511 – „Текуће суб­вен­
ци­је нефинансијским организацијама“ – КД „Кнез
Михаило“, рачун КД „Кнез Михаило“, а уз оба­ве­зу
корисника средстава да Одсеку за послове тре­зора
дос­та­ви прав­да­ју­ћу доку­мен­тацију за пренос.
Број 3 - Страна 127
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
го­ди­не, за одређивање надокнаде аутори­ма Стра­те­
ги­је развоја спорта у Граду Пожаревцу 2010–2013.
Прихвата се предлог Комисије за спорт града По­
жа­рев­ца од 13.04.2011. године, те се ауторима Стра­
те­гије развоја спорта у Граду Пожаревцу 2010–2013.
(члановима Комисије за спорт Гра­да По­жа­рев­ца
и радне групе (тима) за израду Стра­те­ги­је развоја
спорта у Граду Пожаревцу 2010–2013. и Акционог
плана за спровођење Стратегије развоја спорта у
граду Пожаревцу за период од 2011–2013. године),
утврђује накнада за учешће у раду, у укупном нето
износу од 120.000,00 динара и то:
-Александар Ђокић, председник Комисије за
спорт града Пожаревца, 20.000,00 динара;
-Војислав Пејић, члан Комисије за спорт града Пожаревца и Координатор израде пројекта,
18.000,00 динара;
-Слободан Јовић, члан Комисије за спорт града
Пожаревца, 10.000,00 динара;
-Дарко Рачић, члан Комисије за спорт града
По­жа­рев­ца, 10.000,00 динара;
-Богић Анђелић, члан Комисије за спорт града
По­жа­рев­ца, 10.000,00 динара;
-Славиша Корент, члан Комисије за спорт града По­жаревца, 10.000,00 динара;
-Топлица Илић, члан Комисије за спорт града
Пожаревца, 10.000,00 динара;
-Ратомир Марковић, члан Комисије за спорт
града Пожаревца, 8.000,00 динара;
-Бранислав Ћеримовић, тренер фудбала и ме­
на­џер у спорту, члан радне групе, 10.000,00
ди­на­ра;
-Маргарета Марковић, Спортски центар По­жа­
ревац, члан радне групе, 3.000,00 динара;
-Новица Живковић, саветник у Спортском
са­ве­зу града Пожаревца, члан радне групе,
2.000,00 динара;
-Милан Пантић, секретар Одбојкашког савеза Браничевског округа, члан радне групе,
2.000,00 динара;
-Драган Ћирић, проф. физ. културе, члан радне
групе, 2.000,00 динара;
-Радиша Јотић, Коњички клуб „Кнез Ми­хаи­
ло“ По­жа­ревац, члан радне групе, 1.000,00
ди­на­ра;
-Марија Милошевић, Спортски центар По­жа­
ревац, члан радне групе, 1.000,00 динара;
-Јово Будимир, члан радне групе, 1.000,00 динара;
-Зоран Стијаковић, Спортски савез града По­
жа­рев­ца, члан радне групе, 1.000,00 динара и
-Петар Урошевић, Спортски савез града По­
жарев­ца, члан радне групе, 1.000,00 динара.
I
II
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА предлог Але­
ксан­дра Ђокића, члана Градског већа задуженог за
област Спорт и омладина, број 163/И од 23.03.2011.
На име исплате накнаде утврђене у члану I овог
Решења ОДОБРАВАЈУ СЕ додатна средства у
укупном бруто износу од 180.723,00 динара.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21.04.2011. год. Број: 01-06-47/2011-45
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
84
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 14. априла 2011. године, разматрало је предлог Александра Ђокића, члана Градског
ве­ћа задуженог за област Спорт и омладина, за
одре­ђи­вање надокнаде ауторима Стратегије раз­
воја спорта у Граду Пожаревцу 2010–2013, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број 9/09
– пре­чишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени глас­
ник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
Страна 128 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
III
Средства из тачке II овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1. – „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 – „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. – „Градоначелник и Градско веће“, Фун­кци­ја
110 – „Извршни и законодавни органи, фи­нан­си­ра­
ње и фис­кал­ни послови и спољни послови“, По­
зи­ци­ја 9, Економска класификација 423 – „Услуге
по уговору“ (у Финансијском плану за 2011. годину директног буџетског корисника Градоначелник
и Градско веће, на Економску класификацију
423591 – Накнаде члановима упр. надзорн. одб. и
комисија).
IV
Средства из тачке II овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1.
„Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. - „Гра­
до­на­чел­ник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 – „Услуге по уговору“ (у Финансијском плану за 2011. годину директног буџетског корисника Градоначелник и Градско
веће, са Економске класификације 423591 –
Накнаде члановима упр. надзорн. одб. и комисија).
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-35
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
10.05.2011.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
85
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 21. априла 2011. године, разматрало
је захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца
за одобрење средстава на име организације
фестивала науке под називом „Научне чаролије“,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, број
9/09 – пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Доситеј Обра­до­
вић“ из Пожаревца број 229/1 од 18.04.2011. го­ди­не,
за одобрење додатних средстава на име ор­га­ни­за­ци­
је фестивала науке под називом „Научне чаролије“,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности
од 18. априла 2011. године и одобравају средства у
укупном износу од 100.000,00 динара (35.000,00 динара на име трошкова смештаја 21 учесника у ресторану „ИНН“, 33.000,00 динара на име трошкова
исхране – ручка за 142 особе у ресторану „Мирис
дуња“ и 32.000,00 динара на име трошкова штампања
материјала – позивница, плакета и мајица).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града
По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1. – „Гра­до­
на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­
ник и Градско веће“, Фун­кци­ја 110 – „Извршни и
за­ко­но­дав­ни органи, фи­нан­си­ра­ње и фискални по­
сло­ви и спољни послови“, По­зи­ци­ја 18, Економска
кла­си­фи­ка­ција 499 – „Те­ку­ћа бу­џет­ска резерва“, и
иста рас­по­реди­ти у оквиру Раз­де­ла 3. „Орган управе“, Глава 3.9. – „Основно об­ра­зо­ва­ње“, Функција
912 – „Ос­нов­но обра­зо­ва­ње“, По­зи­ци­ја 204, Еко­
ном­ска кла­си­фи­ка­ција 426 – Услуге по уго­во­ру, а
у окви­ру Финансијског плана за 2011. годи­ну ОШ
„До­си­теј Обрадовић“ из Пожаревца, на сле­де­ћи начин:
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-средства у износу од 68.000,00 динара, на еко­
ном­ску класификацију 4236 – Услуге за до­ма­
ћин­ство и угоститељство,
-средства у износу од 32.000,00 динара, на еко­
ном­ску класификацију 4234 – Услуге за ин­
фор­мисање.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
средства предвиђених Одлуком о буџету гра­да По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 3. „Орган
уп­ра­ве“, Глава 3.9. – „Основно образовање“, Фун­
кци­ја 912 – „Основно образовање“, Позиција 204,
Еко­ном­ска класификација 426 – Услуге по уговору,
а у окви­ру Финансијског плана за 2011. годину ОШ
„До­си­теј Обрадовић“ из Пожаревца, на следећи начин:
-са економске класификације 4236 – Услуге за
до­маћинство и угоститељство, средства у износу од 68.000,00 динара,
-са економске класификације 4234 – Услуге за
ин­фор­ми­сање, средства у износу од 32.000,00
динара, а на жиро-рачун ОШ „Доситеј Обра­
до­вић“ из Пожаревца, уз обавезу корисника
средстава да Одсеку за трезор достави прав­
да­ју­ћу документацију за пренос.
IV
Задужује се директни буџетски корисник Орган
управе и ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца
да сходно овом Решењу изврше измену у свом
Финансијском плану за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21.04.2011. год. Број: 01-06-47/2011-38
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
Број 3 - Страна 129
86
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 29. априла 2011. године, разматрало је
захтев Центра за обуку КоВ Пожаревац, за на­бав­
ку 60 мајица за такмичаре, ради учествовања на
Спортском првенству Војске Србије у Сомбору, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, број
9/09 – пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за обуку КоВ
По­жа­ревац, број 01–40–565/11 од 29. априла 2011.
го­ди­не, за набавку 60 мајица за такмичаре, ради учес­тво­ва­ња на Спортском првенству Војске
Ср­би­је у Сомбору и одобравају средства у износу од 45.000,00 динара (сходно рачуну број 5/011
Lazzaro Požarevac, Косовска број 53).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
По­жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 -„Гра­
доначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­
чел­ник и Градско веће“, Функција 110 - „Извршни и
за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фискални посло­
ви и спољни послови“, Позиција 18, Економска кла­
си­фи­ка­ци­ја 499 – „Текућа буџетска резерва“, и иста
рас­по­ре­ди­ти у оквиру Раздела: 1. – „Градоначелник
и Град­ско веће“, Глава 1.1: - „Градоначелник и Градско
ве­ће“, Функција 110 – „Извршни и законодавни органи, фи­нан­сирање и фискални послови и спољни послови“, По­зи­ци­ја 9, Економска класификација 423
– „Ус­луге по уговору“ (у оквиру финансијског плана Гра­до­на­чел­ника и Градског већа за 2011. годину, на
еко­ном­ску класификацију 423712 – Поклони).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1. – „Гра­доначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­начелник и Градско веће“, Функција 110 –
„Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција 9,
Страна 130 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Еко­ном­ска класификација 423 – „Услуге по уговору“ (у оквиру финансијског плана Градоначелника
и Градског већа за 2011. годину, на економску
класификацију 423712 – Поклони), на текући рачун
Lazzaro Požarevac број 170–5008666000–92.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца и Одсек за послове протокола и ин­фор­ми­са­ња.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.04.2011. год. Број: 01-06-55/2011-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
87
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 14. априла 2011. године, разматрало је
зах­тев Републичког хидрометеоролошког завода –
Бео­град за одобрење средстава на име додатне сти­
му­ла­ци­је за рад стрелцима противградне заштите,
са из­јаш­ње­њем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, број 9/09
– пречишћен текст), члана 21. Пословника о ра­
ду Градског већа града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, број 3/08, 5/08 и 3/09),
чла­на 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
града По­жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Републичког хидроме­
тео­ро­лош­ког завода – Београд, број: 92-II-5 од 23. ја­
нуа­ра 2011. године (Наш број: 01–40–387/11 од 14.
марта 2011. године), за одобрење средстава на име
10.05.2011.
додатне стимулације за рад стрелцима противградне заштите, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије од 28. марта 2011. године и одобравају
средства у укупном бруто износу од 578.312,00 динара (4.000,00 динара нето месечно по стрелцу, за
период од 15. априла до 15. октобра 2011. године).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­
рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да По­
жа­рев­ца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 -„Гра­до­на­чел­ник
и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­ник и Градско
веће“, Функција 110 - „Из­врш­ни и законодавни органи, финансирање и фис­кал­ни по­сло­ви и спољни послови“, Позиција 18, Еко­ном­ска класификација 499
– „Текућа бу­џет­ска ре­зер­ва“, и иста распоредити у оквиру Раз­дела: 1. – „Гра­до­начелник и Градско веће“, Гла­
ва 1.1: - „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Функција 560
– „Заштита жи­вот­не средине некласификоване на другом месту“, Позиција 24, Економска кла­си­фи­ка­ција 424
– „Накнада стрелцима противградне заш­тите“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1.
„Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 560
– „Заштита животне средине некласификоване на другом месту“, Позиција 24, Економска класификација
424 – „Накнада стрелцима противградне заштите“.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
при­вре­ду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14.04.2011. год. Број: 01-06-43/2011-37
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
88
Градско веће града Пожаревца на седници одр­жа­
ној дана 10. маја 2011. године, разматрало је захтев
Удру­же­ња васпитача Браничевског округа „Васпитач
плус“ Пожаревац, за одобрење финансијских сред­
ста­в­а као помоћ у реализацији VIII Фестивала
тра­ди­цио­нал­них игара и модерног плеса деце пред­
школ­ског уз­рас­та, са изјашњењем Одељења за
друш­тве­не де­лат­ности, па је на основу члана 86.
Ста­ту­та града Пожаревца („Службени гласник града
По­жа­рев­ца“, број 9/09 – пречишћен текст), члана 21.
По­слов­ника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, број 3/08,
5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Удру­же­
ња вас­пи­та­ча Браничевског округа „Васпитач плус“
По­жа­ревац број 01–40–507/11 од 12. априла 2011. године, за одобрење финансијских средстава као помоћ
у реализацији VIII Фестивала тра­ди­цио­нал­них игара и модерног плеса деце предшколског узраста, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности од 18.
априла 2011. године, и одобравају средства у износу од
40.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела: 1 -„Гра­до­
начелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­чел­ник
и Градско веће“, Функција 110 - „Извршни и за­ко­но­
дав­ни органи, финансирање и фис­кал­ни посло­ви и
спољни послови“, Позиција 18, Еко­ном­ска кла­си­фи­
ка­ци­ја 499 – „Текућа буџетска ре­зер­ва“, и иста рас­по­
Број 3 - Страна 131
ре­дити у оквиру Раздела: 1. „Гра­до­на­чел­ник и Град­ско
веће“, Глава 1.2. – „До­та­ци­је невладиним ор­га­ни­за­
ци­ја­ма, удружењима и про­јек­ти­ма“, Функција 160 –
„Оп­ште услуге које ни­су кла­си­фи­ко­ва­не на другом
месту“, По­зи­ција 41, Економска класификација 481 –
„Учешће града у про­гра­ми­ма НВО и Удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10 и 1/11), са Раздела:
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. –
„Дотације невладиним организацијама, удру­же­њи­
ма и пројектима“, Функција 160 – „Опште ус­лу­ге
које нису класификоване на другом месту“, По­зи­
ци­ја 41, Економска класификација 481 – „Учешће
гра­да у програмима НВО и Удружења“, а на жирора­чун Удружења УВБО „Васпитач плус“ број 160–
104750–09 – Banca Intasa Пожаревац.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10.05.2011. год. Број: 01-06-61/2011-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р
Страна 132 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
1
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07), Изборна
комисија Градске општине Костолац у Костолцу, на
седници одржаној 27.04.2011. године, донела је:
број предмета, у петом реду: простор за датум, а у
шестом реду реч: „Костолац“.
Члан 6.
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Текст печата и штамбиља је исписан ћи­ри­лич­
ним писмом.
Печати комисије налазе се у Управи Градске оп­
шти­не Костолац, а за њихово руковање и чување
за­ду­жен је начелник Управе Градске општине Кос­
то­лац.
Штамбиљ комисије налази се код начелника
Управе Градске општине Костолац, који обавља
стручне и административно-техничке послове за
потребе комисије.
Члан 1.
II САСТАВ КОМИСИЈЕ
ПОСЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
У КОСТОЛЦУ
Овим пословником уређују се питања орга­ни­за­
ције, начина рада и одлучивања Изборне комисије
Град­ске општине Костолац, (у даљем тексту: КО­
МИ­СИ­ЈА), као и друга питања од значаја за рад ко­
ми­си­је.
Члан 2.
Седиште комисије је у Костолцу, у згради Град­
ске оп­штине Костолац, улица Боже Ди­ми­три­је­ви­ћа
број 13.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи два печата и један
штамбиљ.
Члан 4.
1.Печати су пречника 32 mm, обележени римским бројевима I и II.
2.Печати су округлог облика, у средини печата
је грб Републике Србије.
3.По спољном ободу печата уписан је текст:
„Република Србија“. У следећем унутрашњем
кругу уписан је текст: „Град Пожаревац –
Градска општина Костолац“. У дну печата
уписан је текст седишта „Костолац“.
4.У следећем унутрашњем кругу уписан је
текст: „Изборна комисија Градске општине
Кос­то­лац“.
5.Између грба Републике Србије и седишта
исписује се редни број печата, односно римска шифра.
Члан 5.
Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 50х30 mm, и садржи текст – у првом реду уписан је текст: „Република Србија“, у другом реду:
„Град Пожаревац – Градска општина Костолац“, у
трећем реду: „Изборна комисија Градске општине
Костолац“, у четвртом реду: реч „Број“ и простор за
Члан 7.
Комисију чине чланови у сталном саставу (име­
но­вани чланови) и у проширеном саставу (опу­но­
мо­ће­ни чланови).
Члан 8.
Комисију у сталном саставу чине председник
и шест чланова које именује Скупштина Градске
оп­шти­не Костолац, а у проширеном саставу и по
један опуномоћени представник подносилаца про­
гла­шене изборне листе, који је предложио нај­ма­
ње две трећине кандидата за одборнике од укупног
бро­ја одборника који се бира.
Чланови комисије имају иста права, обавезе и
од­го­вор­ности за рад комисије.
Чланови комисије своја права и дужности ос­тва­ру­
ју активним учешћем у припремању, расправи, од­лу­
чивању и спровођењу одлука и закључака Ко­ми­сије.
Члан 9.
Комисија има секретара кога именује Скуп­шти­
на Градске општине Костолац из реда стручних лица града Костолца, који учествује у раду Комисије
без права одлучивања.
Члан 10.
Председник и чланови комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике.
Председник, заменик председника, секретар и
заменик секретара морају бити дипломирани прав­
ни­ци.
Заменици из става 1. овог члана имају иста права и одговорности као и председник, чланови и секретар које замењују.
Председник комисије:
-организује рад комисије на реализацији послова и задатака из надлежности комисије;
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-сазива седнице комисије и председава њеним
седницама;
-стара се о примени Пословника комисије;
-стара се о спровођењу одлука и закључака
комисије;
-представља комисију пред надлежним дома­
ћим и међународним организацијама и ор­
гани­ма;
- потписује акта која комисија доноси; и
-обавља друге дужности и послове који су
утврђени законом и пословником комисије.
Заменик председника комисије обавља све дужности и послове председника комисије када је он
одсутан или спречен да обавља своју дужност.
Члан 11.
Комисија даном проглашења изборне листе истовремено решењем утврђује да подносилац изборне листе, испуњава услове за одређивање свог
представника у проширени састав овог органа, у
року од 48 часова од проглашења изборне листе.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу
усло­ва за одређивање опуномоћеног представника
по­дно­си­ла­ца изборне листе у проширеном саставу,
комисија доставља подносиоцу изборне листе, на
адресу означену у изборној листи, у року од 24 часа од часа доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од
24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе
у проширени састав.
Представник подносиоца проглашене изборне
листе, постаје члан комисије у проширеном саставу
најкасније у року од 24 часа од доношења решења
о утврђивању проширеног састава.
Члан 12.
Састав комисије објављује се у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 13.
Комисија се у оквиру надлежности утврђене
За­ко­ном о локалним изборима, Закона о избору
на­род­них по­сла­ни­ка и Законом о финансирању по­
ли­тич­ких странака и применом упутства и других
ака­та Изборне комисије Градске општине Кос­то­лац:
1.стара се о законитости спровођења избора одборника;
2.одређује бирачка места, при чему нарочито
води рачуна о равномерној распоређености
бирача на бирачким местима и о доступности
бирачког места бирачима;
3.одређује бирачке одборе и именује њихове
чланове;
4.даје упутства бирачким одборима у погледу
спровођења поступка избора одборника;
Број 3 - Страна 133
5.прописује обрасце и организује техничке
припреме за спровођење избора за одборнике;
6.утврђује да ли су изборне листе сачињене и
поднете у складу са прописима о избору одборника;
7. проглашава изборне листе;
8.утврђује облик и изглед гласачких листића,
број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким одборима;
9.утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10.подноси извештај Скупштини Градске општине Костолац о спроведеним изборима
за одборнике;
11.доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке
о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
12.доноси Пословник комисије;
13.обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника и одлукама Скуп­
шти­не Градске општине Костолац.
IV НАЧИН РАДА
Члан 14.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана
утврђивања тог састава до завршетка избора.
Члан 15.
Комисија је самостална у свом раду и ради на
основу закона и прописа донетих на основу закона.
Рад Комисије је јаван.
Члан 16.
Комисија ради у седницама.
Седницу комисије сазива председник комисије,
на своју иницијативу или, у најкраћем могућем року,
кад то предложи најмање трећина чланова ко­ми­сије.
У раду комисије учествују: председник, чланови и секретар комисије и њихови заменици када их
замењују.
Члан 17.
Позив за седницу комисије, са предлогом дневног
ре­да и одговарајућим материјалом по предло­же­ном
днев­ном реду, упућује се члановима ко­ми­сије и њи­хо­
вим за­меницима када их замењују, по пра­ви­лу у писаном об­ли­ку, најкасније два дана пре дана одређеног за
одр­жа­ва­ње седнице, а по по­тре­би, седнице се сазивају
теле­фо­ном или на други од­го­ва­ра­ју­ћи начин.
Изузетно, ако конкретне околности захтевају,
материјал се може уручити на самој седници, или
се може усмено изложити.
Страна 134 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Постојање изузетних околности цени председник комисије.
Изузетно, у хитним случајевима, председник
комисије може сазвати седницу комисије са роком
краћим од два дана, а дневни ред за ову седницу
може предложити на самој седници.
Члан 18.
10.05.2011.
чину решавања приговора и на основу тог миш­ље­
ња, сачиниће нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обух­
вата садржину приговора, чињенично стање, из­
ла­га­ње законских одредаба на основу којих се
при­го­вор решава и предлог како га треба решити.
Члан 23.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова, односно
њихових заменика, када их замењују.
Комисија одлучује већином гласова чланова у
сталном, односно проширеном саставу.
Ако предлог да се донесе одлука којом се мења
постојеће правно стање у раду комисије или у поступку спровођења избора не добије већину гласова, сматраће се да је предлог одлуке одбијен.
Председавајући увек ставља на гласање предлог
да се приговор усвоји.
Ако предлог да се приговор усвоји не добије
већину гласова, сматраће се да је приговор одбијен.
Решење по приговору комисија доноси у року
од 48 часова од часа пријема приговора и доставља
га подносиоцу приговора и свим подносиоцима изборних листа, на адресу означену у изборној листи.
Члан 19.
Кад је против решења комисије по приговору
поднета жалба, комисија доставља жалбу, заједно
са оспореним решењем и свим потребним подацима и списима за одлучивање, надлежном Вишем
суду, одмах а најкасније у року од 12 часа од часа
пријема жалбе.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других
докумената, као и обављања појединих изборних
радњи, комисија може формирати радне групе из
реда својих чланова, којој помоћ пружају стручне
службе Управе Градске општине Костолац.
Комисија може, по потреби, задужити поједине
своје чланова да проуче питања која се јављају у
спровођењу изборног поступка, у непосредној
сарадњи са члановима изборних органа и другим
учесницима у поступку, као и увидом у одго­ва­ра­
ју­ће документе, те да упознају комисију са утвр­ђе­
ним стањем и предложе јој одговарајућа решења.
Члан 20
Комисија обезбеђује јавност рада путем интернет презентације на сајту Градске општине Костолац, давањем саопштења и одржавањем
конференција за штампу.
Саопштење за јавност, по одобрењу комисије,
припрема начелник Управе Градске општине Кос­
то­лац, који обавља стручне и административнотех­нич­ке послове за потребе комисије.
Кон­фе­рен­цију за штампу, по одобрењу коми­си­
је, може одржати председник или члан комисије.
Члан 21.
У остваривању својих задатака комисија, сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима
и организацијама.
V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 22.
О приговорима који су упућени комисији, начелник Управе Градске општине Костолац припремиће
за потребе комисије, најкасније у року од 24 часа
од часа пријема приговора, стручно мишљење о на­
Члан 24.
Члан 25
У поступку по приговорима, у питањима која
нису изричито уређена Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика и
Законом о финансирању политичких странака, и
актима донетим у спровођењу тих закона комисија
сходно примењује одредбе Закона о општем управном поступку.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА
ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 26.
Средства за рад органа за споровођење избора,
изборни материјал и друге трошкове спровођења
избора, обезбеђују се у буџету Градске општине
Кос­толац.
Члан 27.
Председник, чланови комисије и секретар, као и
њихови заменици када их замењују, као и начелник
Управе Градске општине Костолац, који обавља
стручне и административно-техничке послове за
потребе комисије, имају право на накнаду за рад
у комисији у време спровођења избора и у време
између спровођења избора.
Висину накнаде трошкова за рад у комисији из
става 1. овог члана, комисија одређује посебним
одлукама.
Налогодавци за исплату средстава из члана 26.
и члана 27. став 1. и 2. су председник и секретар
комисије.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 28.
Стручне и административно-техничке послове
за комисију врши начелник Управе Градске општине Костолац.
По потреби, неопходну административну и техничку помоћ при обављању задатака комисије,
обезбеђују и пружају запослени у Управи Градске
општине Костолац, у складу са законом и Одлуком
о Градској Управи, као и лица која нису запослена у
Управи Градске општине Костолац.
На почетку спровођења изборних радњи, ко­ми­
сија доноси посебну одлуку којом одређује врсту
по­сло­ва и најнижи износ накнаде за обављање
по­сло­ва из става 2. овог члана, имајући у виду
рас­по­ло­жи­ва средства за спровођење изборних
рад­њи.
После анкетирања запослених и лица изван
Управе Градске општине Костолац комисија доноси одлуку о ангажовању конкретних лица.
VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ
КОМИСИЈЕ
Члан 29.
На седници комисије води се записник о раду
комисије.
Записник садржи податке о присутности на седници, са навођењем имена и података о оправдано
и неоправдано одсутним члановима комисије као и
главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим
актима који су на седници донети, као и о резултату
гласања о појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар комисије. Записник се чува трајно. Записник
потписују председник и секретар комисије.
Пре усвајања записник се може користити само
по одобрењу председника комисије.
Број 3 - Страна 135
Члан 30.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним
материјалима и руковање тим материјалима, у
складу са законом.
Члан 31.
У комисији се сређује и чува документација (архивска грађа комисије), са којом се поступа у складу са прописима.
Комисија, после спроведених избора, докумен­
та­цију из става 1. овог члана, записничким путем
пре­да­је архиви Управе Градске оштине Костолац.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Питања која се односе на рад комисије, а која
нису уређена овим Пословником, могу се уредити одлуком или закључком комисије, у складу са
одредбама овог Пословника.
Члан 33.
Аутентична
тумачења
одредаба
овог
Пословника утврђује комисија, на предлог председника или најмање пет чланова комисије.
Члан 34.
Овај Пословник ступа на снагу даном доно­ше­
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику Града По­
жа­рев­ца“.
У Костолцу, дана 27.04.2011. год.
Број: 544/2011
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Анђелија Миливојевић, адвокат, с р.
Страна 136 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 137
САДРЖАЈ
1.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2011. ГОДИНУ............................................1
2.
ДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ
О
ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ У ПОЖАРЕВЦУ . ...................................................................................................2
3.
ОДЛУКА О ДОПУНAМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ТРГОВИНИ,
УГОСТИТЕЉСТВУ, ТУРИЗМУ, ЗАНАТСТВУ И ДРУГИМ УСЛУЖНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.....................................................................4
4.
ДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ
О
ЗАКУПА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР..............................................................................................................4
5.
ДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
О
„БЛОК БРАНИЧЕВСКЕ УЛИЦЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ.......................................................................................5
6.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУ­ЛА­ЦИ­ЈЕ „БЛОК БРАНИЧЕВСКЕ УЛИЦЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ ...........................5
7.
ДЛУКА О УКИДАЊУ СТАТУСА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ У ДЕЛУ
О
КУЛТУРЕ-КЛАСЕ И ОЗНАКЕ ЗЕМЉИШТА И УКИДАЊУ ЈАВНОГ ДОБРА
У ДЕЛУ ВЛАСНИШТВА, У ЕВИДЕНЦИЈАМА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 2173 КО ПОЖАРЕВАЦ..............................................................................................31
8.
ДЛУКА О УКИДАЊУ СТАТУСА ЛОКАЛНОГ ПУТА И ПУТА
О
МОРАВСКА УЛИЦА У ДЕЛУ КУЛТУРЕ-КЛАСЕ И ОЗНАКЕ ЗЕМЉИШТА,
У ЕВИДЕНЦИЈАМА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 2410/1 КО ПОЖАРЕВАЦ.................32
9.
ДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
О
ТС 110/35/10 KV ПОЖАРЕВАЦ 2.................................................................................................................33
10. О
ДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6874/4 КО ПОЖАРЕВАЦ...................................................................................................33
11. Р
ЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЛИЦА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
БЕЗ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ . ......................................................................................................34
12. П
РОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2011. ГОДИНУ...........................................34
13. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ” ПОЖАРЕВАЦ.................................................................................78
14. СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ ПОЖАРЕВАЦ..................................78
15. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У НАЗИВУ ТАКМИЧЕЊА „ГРАДСКА БИЛИЈАР ЛИГА ПОЖАРЕВАЦ 2011”.......................................89
16. Р
ЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ
ПОСЛОВНОГ ИМЕНА ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ „ОРТОПЕДИЈА” У ПОЖАРЕВЦУ ............................90
17. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА” У ПОЖАРЕВЦУ .................................................................................................................90
18. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛИФИКАЦИЈА” У ПОЖАРЕВЦУ . ..........................90
19. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ У ПОЖАРЕВЦУ . ................................................................................90
20. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ” У ПОЖАРЕВЦУ ..............................................................................................91
21. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС” У ПОЖАРЕВЦУ.......................................................................................................91
Страна 138 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
22. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО” У ПОЖАРЕВЦУ .........................................91
23. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЈАВНОГ РАДИО- ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„РАДИО ПОЖАРЕВАЦ” У ПОЖАРЕВЦУ...................................................................................................91
24. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ
У ПОЖАРЕВЦУ...............................................................................................................................................92
25. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПОЖАРЕВЦУ................................................................92
26. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ПОЖАРЕВЦУ.......................................................................92
27. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ У ПОЖАРЕВЦУ.....................................................................93
28. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ” У ПОЖАРЕВЦУ.................93
29. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ....................................................93
30. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПОЖАРЕВЦУ.....................................................93
31. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ПОЖАРЕВАЦ” У ПОЖАРЕВЦУ.......................................94
32. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ГРАДСКОГ ЖЕНСКО ХОРА „БАРИЛИ” У ПОЖАРЕВЦУ.......................................94
33. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ” У ПОЖАРЕВЦУ.............94
34. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ У ПОЖАРЕВЦУ.......................................95
35. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ПОЖАРЕВЦУ.............................95
36. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ МИЛЕНИН ДОМ-ГАЛЕРИЈА
МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ-БАРИЛИ У ПОЖАРЕВЦУ.....................................................................................95
37. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЧКИ МИР 1718” ГРАДА
ПОЖАРЕВЦA У ПОЖАРЕВЦУ.....................................................................................................................95
38. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦУ У ПОЖАРЕВЦУ.................................96
39. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ПОЖАРЕВЦУ.......................................................................................................96
40. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ У ПОЖАРЕВЦУ...............................96
41. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ.......................................................................................................96
42. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ФОНДА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И НАГРАДА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ПОЖАРЕВЦУ...........................................................................96
43. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2010. ГОДИНУ ФОНДА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА СОЛИДАРНОСТИ...........................................97
10.05.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 139
44. Р
ЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ У ПОЖАРЕВЦУ.........................97
45. Р
ЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА СОЛИДАРНОСТИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА....................................................97
46. И
ЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ТАЈНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА
НА РЕФЕРЕНДУМУ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ „ДРМНО“, ОДРЖАНОМ 10.04.2011. ГОДИНЕ...............................................98
47. И
ЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ТАЈНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА
НА РЕФЕРЕНДУМУ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ „БРАТИНАЦ“, ОДРЖАНОМ 03.04.2011. ГОДИНЕ.........................................98
48. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-43
ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ..................................................................................................................................99
49. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-42/2011-7 ОД 31.03.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................100
50. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-34Ђ ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ.........................................................................................101
51. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-34Е ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ..........................................................................................101
52. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-34Д ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ.........................................................................................102
53. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-48 ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ............................................................................................103
54. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-51 ОД 25.03.2011.ГОДИНЕ.............................................................................................104
55. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-50 ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ............................................................................................105
56. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-53 ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ............................................................................................105
57. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-34A ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ..........................................................................................106
58. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-346 ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ..........................................................................................107
59. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-34В ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ..........................................................................................108
60. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-34Г ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ..........................................................................................108
61. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-39 ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ............................................................................................109
62. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-47 ОД 25.03.2011.ГОДИНЕ............................................................................................. 110
63. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-46 ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ............................................................................................ 111
64. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-40 ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ............................................................................................ 111
65. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-57 ОД 25.03.2011. ГОДИНЕ............................................................................................ 112
66. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-3 ОД 25.03.2011.ГОДИНЕ............................................................................................... 113
67. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-42/2011-6 ОД 31.03.2011. ГОДИНЕ.............................................................................................. 114
Страна 140 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.05.2011.
68. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-42/2011-8 ОД 31.03.2011. ГОДИНЕ.............................................................................................. 115
69. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-52 ОД 25.03.2011.ГОДИНЕ............................................................................................. 116
70. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-24/2011-37 ОД 25.03.2011.ГОДИНЕ............................................................................................. 116
71. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-43/2011-43 ОД 14.04.2011. ГОДИНЕ............................................................................................ 117
72. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-43/2011-31 ОД 14.04.2011.ГОДИНЕ............................................................................................. 118
73. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-43/2011-30 ОД 14.04.2011.ГОДИНЕ............................................................................................. 119
74. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-43/2011-32 ОД 14.04.2011.ГОДИНЕ.............................................................................................120
75. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-43/2011-28-29 ОД 14.04.2011.ГОДИНЕ........................................................................................120
76. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-43/2011-45 ОД 14.04.2011.ГОДИНЕ.............................................................................................121
77. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-47/2011-46 ОД 21.04.2011.ГОДИНЕ.............................................................................................122
78. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-43/2011-36 ОД 14.04.2011.ГОДИНЕ.............................................................................................123
79. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-47/2011-37 ОД 21.04.2011. ГОДИНЕ............................................................................................123
80. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-47/2011-36 ОД 21.04.2011.ГОДИНЕ;............................................................................................124
81. Р
ЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА БРОЈ 01–06–42/2011–7 ОД 31. МАРТА 2011. ГОДИНЕ......................................125
82. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-55/2011-2 ОД 29.04.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................125
83. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-47/2011-45 ОД 21.04.2011.ГОДИНЕ.............................................................................................126
84. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-43/2011-35 ОД 14.04.2011. ГОДИНЕ............................................................................................127
85. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-47/2011-38 ОД 21.04.2011. ГОДИИЕ............................................................................................128
86. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-55/2011-3 ОД 29.04.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................129
87. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-43/2011-37 ОД 14.04.2011. ГОДИНЕ............................................................................................130
88. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
01-06-61/2011-6 ОД 10.5.2011. ГОДИНЕ......................................................................................................131
89. ПОСЛОВНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ У КОСТОЛЦУ...............132
Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове - Главни и одговорни уредник: Мирослав
Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење за општу управу
и скупштинске послове Пожаревац, Дринска 2, тел: 539-646, Тираж броја 03 - 160 примерака.
Прелом: „KOMPROMIS-DIZAJN“ - Пожаревац,
Штампа: „KOMPROMIS-DIZAJN“ - Пожаревац.
Download

03/2011 - Град Пожаревац