Н а о сно в у ч л а на 2 6 . Зако на о лок а лним избор им а ( «С лу ж бе н и гласник РС» број 129 /07),
O пштинска изборна ком исиј а о пштине Oџаци, на седници о др жаној д а на 02.12 .2013. год и н е,
до не ла је
Р
Е
Е
Ш
Њ
Е
I
У т в р ђ уј е се збирна из бор на л иста з а избор о дбор ника у Скупштину о пштине Oџ ац и, на
избор има 15.12 .2013. год и н е, и то :
1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред.
Број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1.
Изабела Шерић
1980.
професор разредне
наставе
Оџаци, Милана Тепића 10/2-7
2.
др Љубомир Миленковић
1951.
доктор медицине рада
Оџаци, Милоша Обилића 37.
3.
Васил Настоски
1977.
4.
Верољуб Марковић
1965.
5.
Јасмина Гојић
1984.
6.
Шандор Береш
1986.
наставник математике
Ратково, Војводе Мишића 45
7.
Никола Кривокућа
1979.
дипломирани
економиста
Лалић, Петра Драпшина 49
8.
Дијана Стевановић
1989.
струковни економиста
Српски Милетић, Војвођанска 3
9.
Рудолф Береш
1971.
железничар
Богојево, Трг ослобођења 1
10.
Милош Пејчић
1982.
диломирани менаџер
Оџаци, Светозара Марковића 39
11.
Јован Кривошија
1964.
електромеханичар
12.
др Оливера Лончар
1980.
доктор стоматологије
13.
Бранимир Димковић
1986.
14.
др Александар Дикић
1978.
15.
Ивана Лазић
1990.
финансијски техничар
Дероње, Краља Александра 27
16.
Далибор Божичевић
1975.
електротехничар
Српски Милетић, Дунавска 11
17.
др Боженка Рохачек
1958.
лекар специјалиста
гинекологије
Оџаци, Лоле Рибара 28
18.
Слободан Копривица
1975.
приватни предузетник
Ратково, Петра Драпшина 7
дипломирани
економиста
дипломирани инжењер
пољопривреде-мастер
дипломирани инжењер
архитектуре-мастер
струковни
физиотерапеут
лекар специјалиста
ургентне медицине
Оџаци, Милана Тепића 2А-12.
Оџаци, Карађорђева 17
Дероње, Ослобођење 13
Бачки Грачац, Бранка Радичевића
43
Бачки Брестовац, Марка
Орешковића 18
Каравуково, Ратка Павловића 6
Оџаци, Милана Тепића 2/3
19.
Сена Војводић
1978.
дипломирани географ
туризмолог
Оџаци, Сомборска 28а
20.
Зоран Ћирић
1973.
фудбалски тренер
Оџаци, Мике Аласа Л/9
21.
Миодраг Стефановић
1979.
музичар
Оџаци, Николе Тесле 9
22.
др Маја Протулипац
Војновић
1982.
лекар опште праксе
23.
Михаел Ђорђевић
1977.
ветеринарски техничар
24.
Драган Вујовић
1963.
хемијски техничар
Српски Милетић, Јабланичка 77
25.
Сања Ђокић
1971.
предузетник
Ратково, Војводе Степе 26
26.
Симо Подунавац
1977.
фудбалски тренер
Оџаци, Цара Душана 24
27.
Марко Игњатовић
1987.
дипломирани професор
спорта и физичког
васпитања
Оџаци, Видовданска 43
Бачки Грачац, Шесте личке
дивизије 6
Каравуково, Прохора Пчињског
143
2. VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА - ИШТВАН ПАСТОР
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред.
Број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1.
С т е в а н Г ергељ
1963.
жељезничар
Бо гој ево , Војвођ а нск а 6
2.
Р ај ко Јо ва нов ић
1959.
а по т ек ар
Дероње, Свет. Милетић а 38
3.
А гн еш Ф ех е р
1958.
р ад н и ца
О џ аци, Ж еле з н ич к а 52
4.
Д а н ие л Молнар
1981.
м ет а ло стругар
Бо гој ево , Шумска 30
5.
Иш тван Нем еш
1955.
ч е бе л ар
Бо гој ево , Ло ле Р иб ар а 18
6.
Мар иј а Благој евић
1972.
про ф. р азр ед не наставе
Бо гој ево , Шумска 59
7.
А нт ун Т ам аш ко
1961.
к в воз ач
Бо гој ево , Шумска 25
8.
Л и д и а Мо лнар
1989.
наставник
Бо гој ево , Марш ала Тит а 29
9.
К р ис т иа н Х а ј н а л
1972.
жељезничар
Бо гој ево , Љ уб и ч и ца 34
3. Александар Вучић - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА (Српска напредна странка;
Покрет социјалиста; Народни покрет Динара-Дрина-Дунав; Српски покрет обнове;
Социјалдемократска партија Србије; Странка војвођанских Словака)
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред.
број
Име и Презиме
Година
рођења
Занимање
1.
Душан Маријан
1950.
предузетник
Бачки Брестовац,
Војвођанска 141
2.
Павел Петровић
1968.
дипломирани машински
инжењер
Оџаци, Мостонга 21
3.
Снежана Седлар
1960.
дипломирани правник
Оџаци, Иве Андрића 25/2
4.
Слободан ЋорковићБанијаш
1960.
бравар
Дероње, Карађорђева 6
5.
Зоран Велемир
1973.
радник
Ратково, Банијска 2
6.
Биљана Цекић
1975.
дипломирани економиста
Каравуково, Жарка
Зрењанина 157
7.
Власко Грујичић
1965.
пословни
комерцијалиста
Ратково, Лоле Рибара 156
8.
Горан Ђаковић
1974.
предузетник
Оџаци, Мостонга 38
9.
Миња Гашевић
1984.
дипломирани правник
10.
Владимир Тривуновић
1969.
пољопривредник
1957.
пољопривредник
1951.
пензионер
11.
12.
Драгослав
СтаменковићШумадинац
Мирославка ГрубићМица
Пребивалиште
Српски Милетић,
Јабланичка 99
Бачки Брестовац,
Војвођанска 13
Оџаци, Карађорђева 20
Српски Милетић, Стојана
Љубића 41
Српски Милетић, Бељаничка
3
Оџаци, Доситеја Обрадовића
14
13.
Раде Коцић
1952.
пензионер
14.
Владимир СељаковВања
1978.
радник
15.
Биљана Данилов
1974.
економски техничар
Дероње, Доситејева 9
16.
Мирослав Кондић
1980.
радник
Оџаци, Хиландарска 18
17.
Милан Војновић-Бурт
1957.
пољопривредник
Бачки Грачац, VI Личке
дивизије 6
18.
Зорица Белић
1979.
мастер академије
уметности - оперски
солиста
Оџаци, Хајдук Вељка 13
19.
Бранка Османовић
1991.
административни радник
20.
Марко Каранфиловић
1957.
пензионер
21.
Славица Делић
1984.
дипломирани инжењер
технологије
Оџаци, Бранка Радичевића
23
Каравуково, Ратка
Павловића 10
Бачки Брестовац, Марка
Орешковића 27
22.
Славкo Родић-Роки
1971.
Електротехничар
Оџаци, Војводе Путника 28
23.
Дејан Обрадовић
1984.
24.
Ангелина Ковачевић
1964.
25.
Никола Арсић
1984.
26.
Бранко Станчић
1953.
27.
Биљана Остојић
1965.
апсолвент економије
дипломирани
математичар
дипломирани инжењер
производног менаџмента
царински магационер
робног саобраћаја
железнице Србије
доктор медицине
Ратково, Лењинова 31
Оџаци, Танаска Рајића 19
Каравуково, Прохора
Пчињског 171
Богојево, Љубичица 18
Оџаци, Змај Јовина 8
4. Српска Демократска Странка – Глигоријевић Драган - Пуке
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред.
број
Име и Презиме
Година
рођења
Занимање
1.
Драган Глигоријевић
1958.
предузетник
2.
Игор Лазаревић
1975.
3.
Јелена Ћирић
1984.
4.
Данко Павлович
1952.
машински техничар
Лалић, Ослободилачка 8а
5.
Ђорђе Рончевић
1958.
хидротехничар
Лалић, Салаш бб
6.
Јована Шупут
1987.
дипломирани Фармацеут
Бачки Брестовац, Станка
Опсенице 21
7.
Михаљ Ђурђевић
1966.
предузетник
Богојево, Ади Ендреа 42
8.
Марко Павлица
1987.
угоститељски техничар
9.
Јасмина Ана Бекер
1960.
дипломирани економиста
10.
Марко Мијић
1990.
пољопривредник
Ратково, Маршала Тита 57
11.
Велибор Милојевић
1972.
предузетник
Ратково, Маршала Тита 72
12.
Мариа Тамаши
1980.
дипломирани правник
Оџаци, Боре Станковића 1
13.
Бранислав Лукач
1972.
пољопривредник
Ратково, Цара Душана 4
14.
Жељко Блануша
1973.
предузетник
15.
Валентина Крнета
1991.
студент
16.
Ненад Дивјак
1988.
дипломирани дизајнер
медија у образовању
17.
Предраг Батинић
1965.
педагог
дипломирани машински
инжењер
дипломирани менаџер у
туризму
Пребивалиште
Оџаци, Војводе Путника 24
Оџаци, Војводе Путника 37
Оџаци, Васе Пелагића 5
Бачки Грачац, Јована
Рашковића 14
Српски Милетић,
Владимира Вукелића 82
Ратково, Војводе Мишића
027
Каравуково, Ратка
Павловића 13
Бачки Брестовац, Маршала
Тита 10
Ратково, Светозара
Марковића 36
18.
Весна Ћирковић
1964.
трговац
19.
Предраг Вуковић
1978.
електричар
20.
Далибор Цветковић
1979 .
саобраћајни техничар
Ратково, Цара Душана 024
Дероње, Бранка Баруданова
1
Каравуково, Прохора
Пчињског 147
5 . СРПС КА РАДИ КАЛНА СТРАНКА – ПРО Ф. Д Р ВОЈИС ЛА В ШЕШЕЉ
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред.
број
Име и Презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1.
Милан Ћук
1956.
приватни предузетник
Бачки Грачац, Милоша
Обилића 48.
2.
Јелена Богдановић
1992.
кувар
Оџаци, Бачка 53.
3.
Милка Радаковић
1951.
медицински техничар
4.
Адриано Филиповић
1982.
приватни предузетник
5.
Милан Ергарац
1975.
дипл. инжењер
пољопривреде
Ратково, Војводе Мишића 9.
6.
Верица Пустињаковић
1962.
угоститељ
Оџаци, Војводе Мишића 39.
7.
Дејан Марковић
1980.
дипл. економиста
8.
Драган Илић
1979.
дипл.инжењер за развој
машинске струке
Оџаци, Кнез Михајлова 32 Ц
3/14
Каравуково, Ж. Зрењанина
51.
9.
Славица Саватовић
1958.
трговац
Бачки Грачац, ЈНА 86.
10.
Стеван Цвјетковић
1981.
административни радник
Бачки Грачац, Бранка
Владушића 22.
11.
Јарослав Хрнчјар
1954.
новинар
Лалић, Лоле Рибара 29.
12.
Весна Цветковић
1962.
13.
Ивица Павловић
1961.
наставник разредне
наставе
дипломирани инжењер
пољопривреде
С. Милетић, Шумадијска
001А
Каравуково, Прохора
Пчињског 122.
14.
Душан Љубенковић
1942.
угоститељ - предузетник
Оџаци, Школска 17.
15.
Нада Јанковић
1966.
куварица
16.
Стојан Пауновић
1947.
машински техничар,
поморски стројар
Каравуково, Иве Андрића
69.
Оџаци, Мике Аласа 003 Л,
стан 12.
17.
Драгана Брдар-Валент
1981.
дипломирани економиста
Оџаци, Вука Караџића 2.
18.
Љубица Катић
1947.
пензионер
Бачки Брестовац,
Војвођанска 61.
19.
Бранислав Грубић
1985.
Војна школа
Оџаци, Лоле Рибара 003А.
Бачки Брестовац, Љ.
Геровац 16.
Српски Милетић, Бељаничка
58.
20.
Снежана Жикић
1985.
техничар-моделар одеће
Оџаци, Војводе Мишића 26.
21.
Иван Додић
1981.
електротехничар
22.
Маријана Узелац
1974.
хемијски техничар
23.
Саво Сунајко
1948.
лекар специјалиста за
плућне болести
Оџаци, Новосадска 13.
24.
Никола Орлић
1954.
инжењер саобраћаја
Бачки Брестовац, Марка
Орешковића 33.
25.
Даница Стојковић
1948.
пензионер
Оџаци, Кнез Михајлова 21.
26.
Нино Владушић
1966.
машински техничар
27.
Александар Лепојевић
1985.
дипл. инжењер
производног менаџмента
Каравуково, Вука Караџића
1-А
Бачки Грачац, Милоша
Обилића 107.
Бачки Грачац, Маршала
Тита 20.
Српски Милетић, Стојана
Љубића 43.
6. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред.
број
Име и Презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1.
Милан Цветковић
1952.
економиста
Оџаци, Хиландарска 7
2.
Милена Пауновић
1970.
техничар продаје
Оџаци, Мике Аласа 14
3.
Радиша Милић
1951.
угоститељски техничар
Оџаци, Цара Душана 22
4.
Милош Митић
1995.
ученик
Оџаци, Ратка Павловића 29
5.
Јован Мику
1963.
текстилни техничар
Дероње, Војводе Живојина
Мишића 19
6.
Анђела Пузић
1985.
козметичар
Оџаци, Боре Станковића 6
7.
Дарко Стојановић
1985.
металостругар
8.
Петар Перић
1985.
академски сликар
9.
Смиља Медић
1964.
информатичар
Оџаци, Бранислава Нушића
13
Оџаци, Васе Пелагића
11а/13
Оџаци, Бранислава Нушића
3
7. ПАТРИОТСКИ БЛОК ( ДСС – ДВЕРИ – СРПСКА КРАЈИНА ) – др ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред.
број
Име и Презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1.
Владимир Кошутић
1956.
лекар
Личка 18, Бачки Грачац
2.
Александар Стојчић
1972.
уметник
3.
Светлана Тојага
1968.
4.
Горан Радивојевић
1962.
5.
Милан Дошен
1979.
пољопривредник
6.
Јелена Шкрбић
1964.
лекар
7.
Иван Станојковић
1965.
предузетник
8.
Горан Лазаревић
1980.
инжењер пољопривреде
Војводе Путника 37, Оџаци
9.
Јасмина Радишић
1993.
студент биофарминга
Милице Српкиње 13, Оџаци
10.
Никола Блануша
1977.
мастер економиста
Марка Орешковића 41,
Бачки Грачац
11.
Стојан Ђорђевић
1960.
графички техничар
Карађорђева 26, Ратково
12.
Нада Фунтош
Стаменковић
1956.
специјални падагог
Бранка Радичевића 39,
Оџаци
13.
Бранислав Радојчић
1992.
пољопривредник
Лењинова 25, Ратково
14.
Радомир Стојилковић
1951.
лекар
Београдска 3, Оџаци
15.
Зора Бељански
1962.
пољопривредни техничар
16.
Гојко Шкундрић
1981.
мастер физичког
васпитања
Карађорђева 99, Бачки
Брестовац
Маршала Тита 2, Бачки
Грачац
17.
Младен Шипка
1964.
дипломирани економиста
Лењинова 24, Лалић
18.
Мара Миљковић
1971.
хемијски техничар
Парабућка 36, Бачки Грачац
дипломирани инжењер
пољопривреде
магистар економских
наука
Бачка 32, Оџаци
Пашњачка 9, Бачки Грачац
Иве Андрића 23 / А, Оџаци
Видовданска 24, Оџаци
Омладинских бригада ББ,
Оџаци
Светозара Милетића ББ,
Каравуково
8. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС) –
Партија уједињених пензионера Србијe(ПУПС) – Јединствена Србија
(ЈС) –Словачка странка-Slovenska strana – Удружење Крајишника
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред
бр
Име и Презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1.
др Никола Стаменковић
1986.
доктор медицине
Каравуково, Прохора
Пчињског 107
2.
Слободан Поповић
1946.
пензионер
Оџаци, Занатска 17
3.
Наташа Миленковић
1990.
студент
Оџаци, Железничка 38
4.
Јелена Лопушина
1978.
професор разредне
наставе
Оџаци, Алексе Шантића 16
5.
Јанко Бенка
1976.
угоститељ
Лалић, Маршала Тита 48
6.
Јанча Тасковић
1939.
пензионер
Каравуково, Светозара
Милетића 1
7.
др Ђорђе Богдановић
1949.
лекар специјалиста
Каравуково, Карађорђева 12
8.
Оливер Паштровић
1988.
9.
Сања Маринковић
1985.
10.
Ружа Анђеловић
1958.
пензионер
11.
Нада Јанићијевић
1961.
правни техничар
12.
Слободан Карановић
1958.
предузетник
Оџаци, Јурија Гагарина 43
13.
др Милорад Земуновић
1958.
лекар специјалиста
Ратково, Петра Драпшина 7
14.
Душанка Стојановић
1951.
пензионер
Оџаци, Војводе Мишића 70
15.
Александар Златковић
1975.
машински техничар
Оџаци, Мостонга 62
16.
Горан Павловић
1977.
електромонтер
Српски Милетић,
Лесковачка 1А
17.
др Марија Шаргач
1954.
лекар специјалиста радиолог
Оџаци, Милице Српкиње 29
18.
Илија Чутурило
1950.
пензионер
Бачки Грачац, Маршала
Тита 62
19.
Момир Радоичић
1959.
дипломирани економиста
Ратково, Карађорђева 24
20.
Љиљана Репац
1964.
економиста
Оџаци, Михајла Пупина 28
21.
Бранислав Станијић
1983.
дипломирани економиста
Српски Милетић, Милоша
Диманића 26
22.
Дејан Панић
1973.
матурант гимназије
Оџаци, Цара Душана 1
23.
Снежана Стојаковић
1977.
трговац
Дероње, Змај Јовина 43
24.
Александар Вукобрат
1962.
руководилац електро
одржавања
Ратково, Медзгер Јаше ББ
25.
Лука Миловановић
1950.
пензионер
Бачки Брестовац, Маршала
Тита 24
26.
Миливоје Ивковић
1947.
пензионер
Оџаци, Милана Тепића 2А
27.
Невена Јовановић
1992.
геодетски техничар геометар
Каравуково, Жарка
Зрењанина 76
Мастер инжењер
мехатронике
дипломирани инжењер
пољопривреде
Богојево, 1. Мај 15
Оџаци, Слободана Пенезића
21
Каравуково, Милоша
Обилића 35
Ратково, Светозара
Марковића 26
9. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ- ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред.
број
Име и Презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1.
Весна Рогач
1969.
професор
Оџаци, Дунавска 19
2.
Марко Савић
1986.
пољопривредник
Ратково, Војводе Мишића 64
3.
Младен Марјановић
1985.
студент
Оџаци, Косовска 10
4.
Борис Димитријевић
1985.
5.
Стамен Цветковић
1985.
6.
Тања Мијатовић
1973.
Економиста
Оџаци, Змај Јовина 12
7.
Александар Бачић
1985.
дипломирани инжењер
менаџмента, мастер
Оџаци, Војводе Мишића 24
8.
Карољ Бем
1946.
пензионер
Оџаци, Хајдук Вељка 21
9.
Драгица Ђурић
1965.
домаћица
Ратково, Војводе Степе 53
дипломирани инжењер
мехатронике
механичар привредне
механизације
10. ЗЕМЉА - НАША СИГУРНОСТ
Оџаци, Железничка 17
Оџаци, Железничка 15
ГОРАН СТАМЕНКОВИЋ
Кандидати ове Изборне листе су:
Ред.
број
Име и Презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1.
Горан Стаменковић
1963.
дипломирани правник
Оџаци, Алексе Шантића бб.
2.
Весна Петковић
1955.
пензионер
Српски Милетић, Косовска
80.
3.
Владимир Илић
1974.
пољопривредник
Ратково, Лењинова 109.
4.
Милета Радуловић
1954.
незапослен
Српски Милетић, Вука
Караџића 23.
5.
Пепа Поповић
1980.
пољомеханичар
Ратково, Жељезничка 37/А
6.
Јагодинка Дојчијновић
1959.
пензионер
Српски Милетић, Косовска
5.
7.
Марио Станимировић
1975.
радник
Оџаци, Бачка 10.
8.
Младен Младеновић
1976.
радник
Српски Милетић, Пут
ослобођења 8.
9.
Гордана Илић
1970.
трговац
Ратково, Жељезничка 7.
10.
Милан Богдановић
1979.
ветеринарски техничар
Оџаци, Карађорђева 31.
11.
Бојан Михајловић
1986.
пољопривредник
Каравуково, Прохора
Пчињског 20.
12.
Настасја Стаменковић
1990.
дипл.економиста
Оџаци, Алексе Шантића бб.
13.
Милан Јовановић
1950.
пензионер
Српски Милетић,
Владимира Букилића 69.
14.
Светислав Младеновић
1961.
књиговођа
Ратково, Цара Душана 55/А
15.
Радмила Анђелић
1965.
незапослена
Ратково, Војводе Степе 1.
16.
Бошко Вељковић
1944.
пензионер
17.
Матин Благоје
1964.
погонски електричар 4.
група
18.
Славица Милтеновић
1971.
пословођа
Српски Милетић,
Војвођанска 6.
Ратково, Петра Драпшина
62.
Српски Милетић, Његошева
20.
II
Oво Р еш ење о бја в ит и у " Службено м листу о пшт ине O џаци", на б ир ач к им м ес т им а и
с р е дс тв им а ј ав но г информисања у о пш т ини Oџ а ц и .
И З БO РНА К OМИСИЈА OП ШТ ИН Е OЏАЦИ
Број : 013-2-70 /2013
Д а на :02.12.2013 .год ине
O Џ А Ц И
Пр ед се д ник,
Д а н и ло Шће п а но в ић
Download

zbirna izborna lista