Република Србија ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ Београд, Немањина 22-­‐26 Број: 48/11 14. фебруар 2011. године На основу члана 14. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 101/2005) а у складу са чланом 16. став 1. тачка 3. Статута Центра за промоцију науке (у даљем тексту: Центар), Управни одбор Центра, на седници одржаноj 14. фебруара 2011. године, донео jе: ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Правилником о безбедности и здрављу на раду (у даљем тексту: Правилник) уређуjе се начин спровођења и организовања безбедности и здравља на раду, и права и одговорности запослених у Центру, у вези са безбедношћу и здрављем на раду. Члан 2. Правилником се нарочито регулишу: - права и обавезе запослених у вези са безбедношћу и здрављем на раду; - права и обавезе директора/ке Центра и руководилаца организационих jединицa; - организовање послова безбедности и здравља на раду, делокруг и овлашћење лица задуженог за организовање и спровођење мера безбедности и здравља на раду; - оспособљавање запослених за безбедан рад; - провера оспособљености запослених за безбедан рад; - поступак у вези са периодичним прегледима и испитивањима оруђа за рад и просториjа зa рад - поступак у вези са упућивањем запослених на лекарски преглед, пружање прве помоћи и спасавање запослених у случаjу опасности; - приjављивање и вођење евиденциjе о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом. Члан 3. Одредбе овог Правилника примењуjу се на све запослене као и на сва лица коjа се по било ком основу налазе на раду у Центру. II ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 1. Права, обавезе и одговорност запослених Члан 4. Запослени/а у Центру дужан/а jе да ради пажљиво, чуваjући себе и запослене из своjе околине, а нарочито: - да се при раду служи свим заштитним направама и средствима личне заштите, да их наменски користи, да пажљиво рукуjе њима, да их одржава у исправном стању и да у случаjу уочених недостатака извести лице за безбедност и здравље на раду; - да пре почетка рада прегледа своjе радно место, укључуjући и средства за рад коjе користи, и да ради на начин како jе то технологиjом процеса рада утврђено; - да се при раду придржава прописа и упутстава о безбедности и здрављу на раду; - да своjе радно место и средства за рад одржава у исправном стању, а да пре напуштања радног места и средстава за рад, иста остави у стању које не угрожава друге запослене; - да приjави своjе здраствене тегобе лекару/ки и непосредном организатору/ки процеса рада; - да приjави повреду на раду; - да похађа семинаре, курсеве, предавања и сл. ради оспособљавања из безбедности и здравља на раду; - да у складу са своjим сазнањима одмах обавести лице за безбедност и здравље на раду о неправилностима, штетностима, опасностима или другим поjавама коjе би на радном месту могле да угрозе његову/њену безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених. Члан 5. Запосленoм/ој jе изричито забрањено: - да врши поправке на машинама, електричним инсталациjама и другим уређаjима ако није овлашћен/а за таj посао; - да ради на електричним уређаjима и инсталациjама под напоном, ако није овлашћен/а за таj посао; - да на рад долази под деjством алкохола или опиjата, односно да узима алкохол или опиjате утоку рада. Члан 6. Запослени/а има право да се, пре распоређивања на радно место у Центру, упозна са одредбама овог Правилника, прописаним мерама за безбедност и здравље на раду, са пословима коjе треба да обавља и опасностима у обављању тих послова, као и са своjим обавезама у вези са безбедношћу и здрављем на раду. Члан 7. Запослени/а има право да захтева услове рада коjи му/јој омогућаваjу пуну безбедност у обављању послова. Члан 8. Запослени/а има право да одбиjе да ради: - ако му/јој прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на коjе jе распоређен/а, све док се мере не обезбеде; - ако му/јој ниjе обезбеђен прописани лекарски преглед или ,ако се на лекарском прегледу утврди да не испуњава прописане здраствене услове за рад на радном месту са повећаним ризиком; 2 - ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад ниjе упознат/а са свим врстама ризика и мерама за њихово отклањање, на пословима или на радном месту са повећаним ризиком; - дуже од пуног радног времена, односно ноћу, ако би према оцени службе медицине рада, такав рад могао да погорша његово/њено здраствено стање; - на средству за рад на коjем нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду. Члан 9. У случаjевима из члана 8. овог Правилника, запослени/а може писменим захтевом да се обрати директору/ки Центра ради предузимања мера коjе, по мишљењу запосленог/е, нису спроведене. Ако директор/ка Центра не поступи по захтеву из става 1. овог члана, у року од осам дана од приjема захтева, запослени/а има право да поднесе захтев о заштити права, инспекциjи рада. Када запослени/а одбиjа да ради, у случаjевима из члана 8. овог правилника, а директор/ка Центра сматра да захтев запосленог ниjе оправдан, директор/ка Центра jе дужан/а да одмах обавести инспекциjу рада. 2. Права, обавезе и одговорности директора/ке Центра Члан 10. Директор/ка Центра, у вези са безбедношћу и здрављем на раду, запослених у Центру: - доноси акт о процени ризика за сва радна места у радноj околини; - организуjе послове за безбедност и здравље на раду, уређуjе и организуjе безбедност и здравље на раду запослених у складу са законом, одредбама овог Правилника и другим општим актима Центра, и у оквиру свог делокруга одговоран/а jе за спровођење безбедности и здравља на раду; - утврђуjе обим финансиjских средстава за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду у Центру; - утврђуjе начин и рокове прегледа и испитивање оруђа за рад, електричних инсталациjа, инсталациjа флуида, поступак њиховог одржавања у исправном стању и вођење евиденциjе о одржавању; - актом у писменоj форми одређуjе лице за безбедност и здравље на раду и утврђуjе начин његовог оспособљавања и усавршавања; - актом у писменоj форми именуjе непосредне организаторе/ке процеса рада у поjединим организационим jединицама; - доноси програм о оспособљавању запослених у Центру, за безбедан и здрав рад; - уређуjе случаjеве и начин провере запослених под утицаjем алкохола или других средстава зависности. 3. Права и обавезе непосредних организатора/ки процеса рада Члан 11. Непосредни организатори/ке процеса рада у смислу овог Правилника jесу руководиоци организационих jединица. Члан 12. У вези са остваривањем безбедности и здравља на раду, непосредни/а организатор/ка процеса рада у Центру, у оквиру организационе jединице коjом руководи: - помаже директору/ки Центра у остваривању његових/њених послова и задатака везаних за безбедност и здравље на раду; - стара се да се утврђене мере безбедности и здравља на раду спроводе у оквиру организационе jединице коjом руководи; 3 - обезбеђуjе да организационе jединице у саставу Центра примењуjу превентивне и друге мере безбедности и здравља на раду, и поступаjу по примедбама инспекциjских органа и других овлашћених институциjа и установа; - остваруjе сталан увид и врши надзор у погледу примене утврђених мера безбедности и здравља на раду и у складу са тим предузима мере у оквиру свог делокруга рада да се утврђене неправилности отклоне; - предлаже директору/ки Центра мере из ове области, за чиjе jе утврђивање надлежан директор/ка Центра, а односе се на делокруг организационе jединице коjом руководи; - стара се да се на радна места са повећаним ризиком распоређуjе запослени/а за кога/ју jе, на прописан начин, утврђено да испуњава те услове, односно да се запосленом/oj, коjи/a не испуњавa те услове, забрани рад на том радном месту; - упознаjе запослене са условима рада, опасностима и другим штетним поjавама у вези са радом; - обавештава и поучава запосленог/у о намени и начину употреби заштитних средстава и указуjе на евентуалне последице неупотребљавања истих; - контролише коришћење личних и колективних заштитних средстава од стране запослених у организационоj jединици и у складу са тим примењуjе прописане мере; - контролише рад и исправност уређаjа и оруђа за рад и у случаjу њихове неисправности и непосредне опасности по живот и здравље запослених, обавештава лице за безбедност и здравље на раду; - извештава директора/ку Центра о свакоj смртноj, колективноj и тешкоj повреди на раду, експлозиjи и хавариjи као и поjави коjа би могла да угрози безбедност запослених, а у случаjу његове одсутности надлежну инспекциjу рада; - присуствуjе надзору и обавља надзор над извођењем радова, послова и других активности, коjе по своjоj природи и карактеру доводе до увећане опасности по живот и здравље запослених; - привремено забрањуjе обављање послова запосленом/oj коjи се не придржава прописаних мера безбедности и здравља на раду, не користи или одбиjа да користи лична заштитна средства, или одбиjа да поступи по његовим упутствима за безбедан рад; - подноси приjаву о повреди радне дужности директору/ки Центра, против запосленог/е коjи се не придржава прописаних мера заштите на раду, коjи/а одбиjа употребу заштитних средстава и коjи/а jе под деjством алкохола и других средстава зависности; - одмах по настанку повреде на раду, а наjкасниjе у року од 24 часа од настанка повреде, писмено извештава лице за безбедност и здравље на раду, ради подношења приjаве о несрећи на послу, инспекциjи рада. 4. Лице за безбедност и здравље на раду Члан 13. Лице за безбедност и здравље на раду или агенција овлашћена за наведене послове, за своj рад је непосредно одговорно директору/ки Центра и поред осталог обавља следеће послове: - учествуjе у припреми акта о процени ризика; - прати и проучава законске и друге прописе из области безбедности и здравља на раду, ради усаглашавања система безбедности и здравља на раду у Центру са тим прописима; - припрема планску аналитичку документациjу у овоj области; - прати стање у овоj области у Центру и предлаже конкретне мере ради унапређења стања и отклањања уочених недостатака; - учествуjе у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђења безбедних и здравих услова рада; - организуjе превентивне и периодичне прегледе и испитивања оруђа за рад; - организуjе превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 4 - предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радним местима са повећаним ризиком; - прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествуjе у утврђивању њихових узрока и припрема извештаjе са предлозима мера за њихово отклањање; - припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; - припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; - забрањуjе рад на радном месту или употребу средстава за рад, у случаjу када утврди непосредну опасност по здравље и живот запосленог/е, и о томе у писменоj форми извештава Извршни одбор и представника запослених; - сарађуjе и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду; - води прописану евиденциjу у области безбедности и здравља на раду у Центру, према члану 38. овог Правилника; - теориjски оспособљава запослене за безбедан рад; - иницира и помаже сарадњу и координациjу организационих jединица Центра у овоj области као и сарадњу Центра са надлежном инспекциjом рада и специjализованим институциjама; - учествуjе у избору и набавци личне заштитне опреме и води рачуна о употреби те опреме; - организуjе периодичне и систематске прегледе запослених; - предузима мере и директно учествуjе у изради, ажурирању и поштовању рокова у вези са подношењем извештаjа о повредама на раду. 5. Повреда радне дужности у вези са безбедношћу и здрављем на раду Члан 14. Запослени/а коjи поступа супротно одредбама овог Правилника и одлукама директора/ке Центра у вези са безбедношћу и здрављем на раду, чини тежу повреду обавеза из радног односа и против њега/ње се покреће поступак за утврђивање радноправне одговорности. Члан 15. У смислу овог Правилника и одговараjуће одлуке Центра, као повреда обавеза из радног односа, сматра се: - неизвршавање или несавесно, неблаговремено и немарно извршавање обавеза у вези са безбедношћу и здрављем на раду; - непредузимање или недовољно предузимање мера заштите запослених на раду; - распоређивање запослених без неопходног оспособљавања за безбедан рад; - непридржавање обавеза прописаних одлукама директора/ке Центра у вези са безбедношћу и здрављем на раду; - долазак на рад у алкохолисаном стању или под деjством опиjата, конзумирање алкохола опиjата у току рада; - одбиjање да се подвргне тесту утврђивања стања алкохолисаности или опиjености; - неоправдано неодазивање запосленог/е позиву за вршење претходних периодичних и санитарних лекарских прегледа; - ако запослени/а не приступи оспособљавању и провери оспособљености из области безбедности и здравља на раду; - некоришћење личних заштитних средстава и опреме; - скидање и уништење заштитних средстава и опреме на оруђима за рад; - одбиjање извршења наредбе, налога, односно упутства непосредно претпостављених у вези са применом мера и норматива безбедности и здравља на раду; - друге радње или пропуштање радњи коjима се нарушава утврђени режим безбедности и здравља на раду. 5 6. Периодични прегледи и испитивања оруђа за рад и поступак у вези са набавком оруђа за рад и средстава личне заштите Члан 16. Начин и рокови прегледа и испитивања оруђа за рад, електричних инсталациjа, инсталациjа флуида и испитивања хемиjске, физичке, биолошке штетности и осветљености просториjа, поступак одржавања у исправном стању и вођење евиденциjе о одржавању, утврђуjу се у складу са законом којим се уређује безбедност и здравље на раду, као и техничке прописе. Члан 17. О извршеним испитивањима средстава за рад биће обављено води се евиденциjа. Члан 18. Периодичном испитивању, најмање сваке треће године, подвргаваjу се радна места и радне просториjе у коjима се при раду jавља бука и вибрациjе. Периодична испитивања у смислу претходног става вршиће се сваке треће године. Члан 19. Испитивање осветљености и микроклиме у радним и помоћним просториjама мора се обављати у летњим и зимским условима. Мерењe се обавља у року од три годинe од претходног испитивања. Члан 20. Приликом набавке нових оруђа за рад, обавезно се прибављаjу упутства за рад и одржавање, као и доказ да су на оруђу примењене мере безбедности и здравља на раду. Документациjу из претходног става обезбеђуjе организациони део Центра коjи jе извшио набавку оруђа за рад. Документациjа се доставља организационоj jединици коjа користи оруђа за рад. Члан 21. Запослени/а, у зависности од врсте посла и места рада, има право на средства и опрему личне заштите. Члан 22. Приликом увоза, изградње или куповине оруђа за рад, мора се обезбедити исправа (уверење) да jе оруђе произведено или изграђено средство у складу са међународном правилима и важећим стандардима и прописима у вези са безбедношћу и здрављем на раду, односно општепризнатим мерама. 7. Радна места са повећаним ризиком Члан 23. Радно место са повећаним ризиком се утврђуjе актом о процени ризика. Члан 24. Запослени/а коjи ради на радном месту са повећаним ризиком, има право и обавезу да обави лекарски преглед на коjи га упућуjе стручна служба Центра. Запослени/а може да ради на радном месту са повећаним ризиком на основу извештаjа службе медицине рада, коjим се утврђуjе да jе здраствено способан за рад на том радном месту. 6 8. Прва помоћ и спасавање Члан 25. Повређеном/ој и изненада оболелом/ој запосленом/ој у току радног времена, обезбеђуjе се брзо пружање прве помоћи на лицу места. Прва помоћ у случаjевима повреда за време рада пружаjу: - запослени/а сам себи, уколико jе то у стању да учини; - запослени/а коjи се затекну на месту где се повреда догодила; - запослени/а коjи jе оспособљен/а за пружање прве помоћи; - наjближа здраствена установа. Члан 26. У зависности од природе процеса рада, свака организациона jединица у коjоj постоjи стална опасност од повређивања запослених, располаже потребним броjем ормарића за пружање прве помоћи (магацини, складишта и сл.), а остале организационе jединице располажу jедним ормарићем за пружање прве помоћи на 50 запослених. Ормарић за пружање прве помоћи мора се стално одржавати у уредном стању и након употребе санитетског материjала, одмах допунити одговараjућим материjалом. Ормарић за пружање прве помоћи мора бити смештен на видном месту и са спољне стране мора бити обележен ознаком црвеног крста. На ормарићу за пружање прве помоћи мора бити истакнуто и кратко упутство за руковање средствима прве помоћи код повреде и наглих обољења на раду. За исправност ормарића за пружање прве помоћи одговоран jе непосредни организатор/ка процеса рада. Предлог за набавку ормарића за пружање прве помоћи даjе непосредни организатор/ка процеса рада. Члан 27. У случаjу масовног повређивања услед елементарних непогода, експлозиjе, пожара већих размера и слично, одмах се прекида рад и организовано приступа спашавању и евакуациjи повређених и угрожених радника. О околностиам из става 1. овог члана потребно jе хитно обавестити надлежну здраствену установу и инспекциjу рада. 9. Приjављивање и вођење евиденциjе о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом Члан 28. Повредом на раду сматраjу се повреде настале на месту рада, на путу од места становања до места рада и обрнуто, на службеном путу, као и све друге повреде настале ради извршења послова или у вези са тим. Члан 29. Сваку повреду на раду, запослени/а jе обавезан да приjави непосредном организатору/ки процеса рада. Ако због тежине повреде, запослени/а ниjе у могућности да сам приjави повреду, обавезан jе да то учини запослени/а коjи се затекао/ла у радноj средини. 7 Члан 30. Непосредни организатор/ка процеса рада jе дужан/а да, када буде обавештен/а о повреди на раду, одмах о томе обавести директора/директорку и лице за безбедност и здравље на раду. Лице за безбедност и здравље на раду jе обавезно да наjкасниjе у року од 24 часа од часа сазнања да jе дошло до повреде на раду, у одговараjући образац упише све податке о професиналном обољењу и обољењу у вези са радом, прописане Правилником о садржаjу и начину издавања обрасца извештаjа о повреди на раду. Након што упише све податке у извештаj о повреди на раду, лице за безбедност и здравље на раду, без одлагања, а наjкасниjе у року од 24 часа од часа уписа података, свих пет примерака извештаjа доставља здраственоj установи у коjоj jе извршен преглед повређеног, ради уношења у извештаj налаза и мишљење лекара/ке, одн. здраствене установе. Лекар/ка коjи jе прегледао повређеног/у уписуjе у извештаj налаз и мишљење у року од два дана од дана његовог/њеног приjема и попуњени извештаj доставља Центру без одлагања, а наjкасниjе наредног дана. Члан 31. Извештаj о повреди на раду у коjи су уписани сви прописани подаци и налаз и мишљење лекара/ке, Центар jе дужан да у року од два дана од дана приjема попуњеног извештаjа, достави филиjали Републичког завода за здравствено осигурање код коjе повређени/а остваруjе права утврђена прописима о здраственом осигурању, на оверу. Центар задржава jедан примерак овереног извештаjа за своjе потребе, jедан примерак доставља запосленом/ој и jедан примерак, преко Министарства надлежног за питања рада – надлежне управе за безбедност и здравље на раду, доставља организациjи надлежноj за пензиjско и инвалидско осигурање. Члан 32. По сазнању да jе запосленом/ој констатовано, од стране овлашћене здраствене установе, професионално обољење или обољење у вези са радом, приступа се изради извештаjа о професионалном обољењу или обољењу у вези са радом. Лице за безбедност и здравље на раду jе обавезно да наjкасниjе у року од 24 часа од часа сазнања за професионално обољење или обољење у вези са радом, у одговараjући образац упише податке прописане Правилником о садржаjу и начину издавања обрасца извештаjа о повреди на раду, професиналном обољењу и обољењу у вези са радом. Након што упише податке у извештаj о професионалном обољењу или обољењу у вези са радом, лице за безбедност и здравље на раду, без одлагања, а наjкасниjе у року од 24 часа од часа уписа података, свих пет примерака извештаjа доставља здравственоj установи у коjоj jе констатовано или утврђено професионално обољење или обољење у вези са радом, ради уношења у извештаj налаза и мишљења здраствене установе. Лекар/лекарка коjи jе прегледао/ла запосленог/у уписуjе у извештаj налаз и мишљење у року од два дана од дана његовог/њеног приjема и попуњени извештаj доставља Центру без одлагања, а наjкасниjе наредног дана. Здраствена установа у коjоj jе констатовано или утврђено професионално обољење или обољење у вези са радом запосленог, уписуjе у извештаj налаз и мишљење у року од два дана од дана његовог приjема и попуњени извештаj доставља Центру без одлагања, а наjкасниjе наредног дана. 8 Члан 33. Извештаj о утврђеном професионалном обољењу или обољењу у вези са радом запосленог/е, у коjи су уписани сви прописани подаци и налаз и мишљење овлашћене здраствене установе, Центар jе дужан да у року од два дана од дана приjема попуњеног извештаjа, достави филиjали Републичког завода за здраствено осигурање код коjе запослени/а остваруjе права утврђена прописима о здраственом осигурању, на оверу. Центар jедан примерак овереног извештаjа задржава за своjе потребе, jедан примерак доставља запосленом/oj и jедан примерак, преко министарства надлежног за питања рада – надлежне управе за безбедност и здравље на раду, доставља организациjи надлежноj за пензиjско и инвалидско осигурање. Члан 34. Извештаj о повреди на раду, професионалном обољењу или обољењу у вези са радом запосленог/e чува се у евиденциjи Центра. Члан 35. Центар jе дужан да омогући испектору/ки рада улазак у радне просториjе у свако доба за време рада, ради прегледа радних просториjа и уређаjа, те да му пружи на увид исправе односно потребне податке за вршење надзора над применом прописа о безбедности и здрављу на раду. Члан 36. Центар jе дужан да извести надлежни орган инспекциjе о извршењу решења, наjкасниjе у року од 8 дана од дана одређеног за откалањање недостатака. 10. Евиденциjе Члан 37. Лице за безбедност и здравље на раду води следеће обавезне евиденциjе: - о радним местима са повећаним ризиком; - о запосленима распоређеним на радним местима са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених распоређеним на радним местима са повећаним ризиком; - о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом; - о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад; - о опасним материjама коjе се користе у току процеса рада; - о извршеним испитивањима радне околине; - о извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и опреме за личну заштиту на раду; - о приjавама надлежноj инспекциjи рада и надлежном органу унутрашњих послова сваке смртне, колективне или тешке повреде на раду, односно повреде на раду због коjе запослени/а ниjе способан/а за рад више од три узастопна радна дана, као и опасне поjаве коjе би могле да угрозе безбедност и здравље запослених. III ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН РАД Члан 38. Запослени/а у Центру мораjу теориjски и практично бити оспособљени за безбедан рад на одређеном радном месту. Теориjско оспособљавње запослених спроводи лице за безбедност и здравље на раду према Програму о оспособљавању запослених за безбедан рад. Практично оспособљавање врши непосредни организатор/ка процеса рада. 9 Члан 39. Оспособљавање запослених за безбедан рад врши се у току радног времена. По завршеном оспособљавању путем тестирања врши се провера оспособљености запослени/ах за самосталан и безбедан рад. Члан 40. Оспособљавање запослених се врши у следећим случаjевима: - код заснивања радног односа, односно пре првог распоређивања на радно место; - приликом распоређивања са jедног на друго радно место; - при променама у технолошком процесу рада; - приликом увођења нове или промена старе опреме и оруђа за рад. Члан 41. Новопримљени запослени/а и запослени/а коjи се распоређуjе са jедног радног места на друго, не може се упутити на рад, односно отпочети са радом, док се не оспособи за безбедан рад. Члан 42. Решење о распоређивању запосленог/e на радно место се може издати тек после издавања потврде да jе запослени/а оспособљен за безбедан рад. Потврда о оспособљености запосленог/е за безбедан рад у организационоj jединици из става 1. овог члана доставља лице за безбедност и здравље на раду. Члан 43. Програм о оспособљавању запослених за безбедан рад доноси директор/ка Центра. Члан 44. Периодичне провере оспособљености за безбедан рад запослених коjи раде на радним местима са повећаним ризиком врши се на начин и по поступку утврђеном актом о процени ризика. IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 45. На сва питања из области безбедности и здравља на раду коjа нису регулисана овим Правилником примењиваће се одговараjуће одредбе позитивних прописа. Члан 46. Измене и допуне овог Правилника усваjа Управни одбор Центра. Члан 47. Овај правилник ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивљња на огласној табли Центра. Председник Управног одбора Миомир Кораћ 10 
Download

Правилник о безбедности и здрављу на раду