СРЕДЊА ШКОЛА ''Др Ђорђе Натошевић''
Инђија
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА
ЗА ПЕРИОД ШК. 2011 – 2015. год.
допуна
Август,2012. године
1
На основу члана 57. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/2009 и 52/2011),Школски одбор СШ „ Др Ђорђе
Натошевић“ Инђија је на својој седници одржаној 13.09.2012 год. допуна за смер куварконобар кдонео :
Школски програм СШ'' Др Ђорђе Натошевић '' у Инђији за перид
2011-2015 годину
О спровођењу и реализацији Програма стараће се директор школе, Наставничко веће,
Школски одбор и Савет родитеља школе.
Председник Школског одбора,
...................................................
У Инђији, август 2012.године
2
Садржај:
1. Увод
2. Организација рада школе
3. Сврха, циљеви и задаци школског програма
4. Обавезни и изборни наставни предмети и њихови обавезни и слободни садржаји
5. Факултативни наставни предмети и њихови садржаји
6. Трајање и основни облици извођења програма
7. Фонд часова за сваки разред и предмет
8. Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
9. Врсте активности у образовно васпитном раду
10. Програмски садржаји и активности којима се остварује факултативни део школског
програма
3
1. УВОД
Нормативни и стручни основ за израду овог програма представљају:
-
На основу члана 12. став 1. тачка 4 закона о основама система образовања и
васпитања(„Службени гласник РС“, број: 72/2009 и 52/2011)
Опште основе школског програма (Београд, 2003. године),
Материјално-технички услови рада у школи,
Образовне потребе наставника,ученика, родитеља, локалне и шире заједнице.
2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Средства за финансирање делатности Школа ће остваривати из буџета Републике
Србије аутономне покрајине и Општине, у складу са Законом. Такође, планира се и
остваривање сопствених прихода
по основу проширене делатности, донација,
спонзорства,школарина, учешћем родитеља, уговора и других послова у складу са Законом.
Школа ће такође конкурисати са својим пројектима код Покрајинског секретаријата за
образовање и културу, Министарства просвете и других организација.
ШКОЛСКИ ПРОСТОР И ОПРЕМА
У школској 2012/2013.години школа ће за извођење теоријске наставе користити простор у згради у
Инђији, Трг Слободе 2а заједно са Гимназијом, тако што ће се месечно мењати смене ( у септембру је наша школа
у преподневној смени). Заједно са Гимназијом школа ће користити и библиотеку. За три одељења образовног
профила економски и туристички техничар настава ће се организовати у учионицама које ће у супротној смени
користити Техничка школа ''Михајло Пупин '' у Инђији, Цара Душана бр.2. Настава ће се вршити у
информатичком кабинету у приземљу зграде школе заједно са '' Гимназијом''у супротним сменама . Настава
физичког васпитања ће се изводити у сали у оквиру школе, у сали у оквиру Техничке школе, у Спортској Хали и
на отвореним спортским теренима. Школа за организовање образовно-васпитног рада располаже следећим
простором :
Просторије за извођење образовно- васпитног рада:
рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
назив просторије
Универзална учионица
Кабинет
Зборница
Библиотека
Просторије администрације
Ходник
Степениште
Санитарни чвор
Двориште
Фискултурна сала
Канцеларија за педагога
број
20
4
1
1
2
4
2
4
1
1
1
4
Општа наставна средства :
рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Дијапројектор
Графоскоп
Пројектор
Радио-касетофон
Видео-рекордер
Музички стуб
ТВ пријемник у боји
ДВД
Дигитални фотоапарат
Апарат за копирање
Компјутери
Лаптоп
Штампачи
Флип-чарт
ЦД-плејер
количина
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1
20
1
6
2
7
За извођење практичне наставе користиће се кабинети у оквиру Школе као и објекти ван школског
простора, на основу уговора. Практична настава за куваре и конобаре ће се изводити у кабинету за куварство и
услуживање у оквиру просторија ФК «Инђија» на градском стадиону, а по потреби, делом и на основу уговора ( у
Предшколској установи ,,Бошко Буха’’, основним школама у Инђији, «Сателиту» и другим угоститељским
објектима). Такође у циљу унапређења и квалитетнијег обављања практичне наставе и обезбеђивања средстава за
виши квалитет образовања, планира се обављање проширене делатности која у претходном периоду није
обављена, као и ангажовање ученика у оквиру практичне наставе на реализацији свечаности које организује школа
, СО Инђија итд.
Практична настава техничара моделара одеће ће се изводити у кабинету у згради школе који је у априлу и
мају 2004. године уз учешће Америчке фондације за развој ( АДФ ) од 75% и Општине Инђија од 25% опремљен
са 15 индустријских равноштепајућих машина, две специјалне машине ендлерице, вертикалним ножем за кројење,
универзалним столом за пеглање, парним котлом и две парне пегле, чиме су створени услови за обављање
практичне наставе за ученике тих образовних профила. Потребно је још набавити наставна средства за потребе
предмета Моделовање и Цртање и сликање за техничаре моделаре одеће.
За извођење практичне наставе мушких и женских фризера користиће се кабинет у улици Цара Душана
бр.4 а део практичне наставе ће се обављати и у приватним салонима због тога што у кабинету нема довољно
простора за све ученике. Потребно је у наредном периоду постојећи кабинет додатно опремити, а такође и
обезбедити додатни одговарајући простор како би се практична настава у потпуности реализовала у склопу школе
и такође омогућило и квалитетније обављање проширене делатности.
Практична настава за трговце и трговинске техничаре ће се реализовати у продавницама трговинских
предузећа : «Родић – Меркатор» , АД ,,Укус-Луки’’ Инђија, ,,ЗАМ’’жути драгстор, ,,Delhaize Serbia’’ као и у
другим трговинским предузећима и продавницама на основу закључених уговора.
С обзиром на то да је од школске 2005/2006. године школа верификована за обављање делатности у
подручју рада економија, право и администрација, образовни профил економски техничар вежбе из предмета
савремена пословна коресподенција, пословна информатика изводиће се у нашем кабинету и помоћном кабинету
у приземљу заједно са ’’ Гимназијом’’
у супротним сменама. Настава у блоку из рачуноводства биће реализована у предузећима у Инђији, а по потреби и
у другим местима.
Донацијом Европске уније у сарадњи са Министарством просвете Републике Србије,а у оквиру пројекта
модернизација образовања,школа је опремљена са следећом опремом: 18 рачунара,2 фотокопир апарата,1 сервер,2
лаптопа,2 ласерска hштампача,1 штампач у боји,2 флипчарт табле,1 машина коричење фасцикли и 20 флеш
меморија.Опрема је смештене у кабинет информатике,а за њено стављање у пуну функцију,потребно је кабинет
помоћу покретне преграде поделити на два дела како би у исто време наставу могле имати две групе ученика.
Поред тога,школа је средствима Општине,родитеља у из сопствених прихода опремљена са
Општа наставна средства :
5
рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Сецкалица
Штапни миксер
Графоскоп
Флип-чарт
Пројектор
Лаптоп
ЦД плејер
Компјутерски софтвер
Књиге
Кљешта за надоградњу косе
Лопте за одбојку
количина
1
1
2
2
1
1
7
1
4
1
5
1
1
Такође, пошто је школа верификована за обављање делатности у подручју рада трговина, угоститељство
и туризам, образовни профил туристички техничар, потребно је опремити кабинет за извођење наставе предмета
агенцијско-хотелијерско пословање. Блок настава из агенцијског и хотелијерског пословања изводиће се у
туристичким агенцијама и хотелима у Инђији, Новом Саду, Београду и по потреби у другим местима.
У реализацији програма а посебно практичне наставе и вежби Школа је суочена са проблемима који се
односе пре свега на недостатак простора и недовољну опремљеност кабинета због чега ће се део практичне
наставе реализовати у објектима ван Школе. Такође, Школа нема простор за кабинет за извођење вежби из
трговинског пословања,недостаје кабинет за извођење наставе пословне информатике, савремене пословне
коресподенције и рачуноводства. Ситуација ће се највероватније побољшати по исељењу Народне библиотеке «Др
Ђорђе Натошевић» на нову локацију која се гради у центру Инђије.
Потребно је на седницама Школског одбора разматрати услове рада Школе и предузимати мере за
њихово побољшање. У циљу побољшања услова рада Школе подносиће се захтеви Општини, Покрајинском
секретаријату за образовање, Министарсву просвете Републике Србије итд.
Посебна пажња ће и у наредном периоду бити посвећена обезбеђењу потребног простора и додатном
опремању кабинета за извођење практичне наставе и вежби , кабинета за трговинско пословање, кабинета за
агенцијско-хотелијерско пословање,атеље за техничаре моделаре одеће. Такође, потребно је наставити са
побољшањем услова за извођење наставе стручних и општеобразовних предмета набавком неопходне опреме и
наставних средстава као и стручне литературе и стручних часописа за потребе наставника и ученика. Током
школске 2006/2007. године дошло је до комплетне замене столарије, кречења, хобловања и лакирања паркета у
свим просторијама школе.
Реализација претходног зависиће пре свега од могућности друштвене заједнице да изађе у сусрет
потребама школе.
УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ
Средина у којој Школа ради пружа добре услове за организовање образовно – васпитног процеса.
Инђијска општина је развијена привредна и друштвена заједница са доста привредних организација, трговина,
угоститељских објеката, предузећа мале привреде и банака. Оваква структура је веома погодна за организовање
образовне делатности у стручној школи каква је СШ„Др Ђорђе Натошевић“ .
Општина Инђија је лоцирана у јужном делу Војводине,на обронцима Фрушке горе и на приближно
половини пута између два гравитациона центра Београда и Новог Сада.Површина износи 384,40 км2, а на том
простору живи око 50.000 становника.
Општинучини11насеља: Чортановци, Марадик, Бешка, Крчедин, Сланкаменачки Виногради, Нови Карловци,
Нови Сланкамен, Стари Сланкамен, Љуково, Јарковци и Инђија која је административно-културно седиште
Општине. Општина Инђија има обележје привредно-индустријког краја са развијеном малом привредом,
занатством и трговином као и великим могућностима за њихов даљи развој, што све повољно утиче на могућности
запошљавања.
Поред тога с обзиром на одличан географски положај на коме се општина налази (близина великих центра
Београда и Новог Сада)и добру саобраћајну повезаност (друмски и железнички саобраћај) са ближим и даљим
привредним окружењем, могућности зспошљавања су значајно повећане и нису ограничене само на локалну
средину. Све то уз развој малих и средњих предузећа отвара перспективу за веће могућности запошљавања у
наредном периоду свих образовних профила СШ „Др Ђорђе Натошевић“, посебно у области трговине,
угоститељства и туризма а имајући у виду развој трговне и отварање нових објеката у Инђији („Меркатор“,
„Аутлет“, „Макси“ итд. )
6
Туризам је делатност која се најбрже развија и има највеће могућности за развој, делатност која је давно
превазишла националне и државне оквире.
Инђија, као једна од општина која је у сталном развоју, у ширењу туристичке делатности има највећу
шансу. Богато историјско наслеђе, природне атрактивности (близина Фрушке Горе, Дунав који протиче кроз
неколико села наше општине), положај Инђије између Београда и Новог Сада, побољшана инфраструктура а и
културне манифестације којих је све више у нашем граду и који је изузетно привлачан за домаће посетиоце а и
странце, упућују на још бржи и интензивнији развој туризма (изградња Коридора 10 и близина аеродрома).
Ученици свих образовних профила наше школе имају могућност наставка школовања на вишим школама
и факултетима, посебно ученици образовних профила у четворогодишњем трајању, као што су економски и
туристички техничари који у највећем броју уписују жељене факултете.
Због свега тога, интересовање за упис у нашу школу је огромно, посебно за образовне профиле економски
и туристички техничар за које се пријави далеко већи број ученика од броја предвиђеног планом уписа.
У нашу школу се уписују ученици са читаве територије инђијске општине, а такође у школу је уписано
око 154 ученика из старопазовачке, румске, београдске , сремско-карловачке и иришке општине. Ученици који
живе ван Инђије најчешће путују аутобусима „Ласте“, а у зимском периоду често долази до кашњења и недоласка
аутобуса.
Највећи број ученика има задовољавајуће стамбене услове. Већина ученика потиче из потпуних породица.
Школа у овој школској години планира да настави активну сарадњу са великим бројем институција
друштвене средине. Предвиђене активности на овом плану прецизније су разрађене у појединим сегментима
Годишњег плана рада.
Школа ће наставити да остварује сарадњу са социјалним партнерима,основним и средњим школама у
Инђији и са школама из Заједнице школа по струкама које школује. Планом безбедности ученика предвиђена је
даља сарадња са МУП-ом. Културну и јавну функцију школа ће остваривати у сарадњи са Културним центром,
Кућом Војновића, Туристичком организацијом општине Инђија, Народном библиотеком „Др Ђорђе Натошевић“,
Центром за социјални рад „Дунав“, позориштима по Београду, Земуну, Новом Саду и другим институцијама,
туристичким агенцијама и хотелима у Инђији, Бешки, Новом Саду и Београду .
Пошто се велики број наших ученика активно бави спортом у оквиру спортских слубова различитих профила,
Школа, а посебно професори Физичког васпитања и одељењске старешине тих ученика, тесно ће сарађивати са
управом клубова у циљу усклађивања ваннаставних и наставних активности и обавеза ученика.
Планом здравствене заштите ученика предвиђен је наставак сарадње са Домом здравља у Инђији и пре
свега са њиховим саветовалиштем за младе, као и Центром за социјални рад и Црвеним крстом.
ритам радног дана ( преподневна и послеподневна смена)
час
преподне
послеподне
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7,30 - 8,15
8,20 – 9,05
9,10 – 9,55
10,15 – 11,00
11,05 – 11,50
11,55 – 12,40
12,45 – 13,20
13,30 - 14,15
14,20 – 15,05
15,10 – 15,55
16,15 – 17,00
17,05 – 17,50
17,55 – 18,30
18,35 – 19,10
7
3. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Настава се изводи на српском језику.
Сврха програма образовања:
- квалитетно образовање и васпитање које омогућава стицање језичке, математичке, научне,
уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за
живот у савременом и сложеном друштву,
- развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно
задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале,
поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно
учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском,
економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања:
- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе,
друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама,
могућностима и интересовањима,
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног
усавршавања и начелима доживотног учења,оспособљавање
за примену стеченог знања,
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени
развој и будући живот,
- развијање свести о припадности, неговање своје традиције и културе и културе других
- омогућавање укључивања у процес европског и међународног повезивања,
- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности и демократски
уређеног, хуманог и толерантног друштва,
- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог
система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и
добробити за све,
- развијање код деце и ученика радозналости и отвореност за културе традиционалних цркава
и верских заједница, као и етничке и веске толеранције, јачање поверења међу децом и
ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост,
- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање
способности за живот у демократски уређеном друштву,
- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и
подстицање индивидуалне одговорности
Циљ огледа:
Увођење програмских новина:
- развој и примена предметних модуларних програма стручног образовања који су засновани
на стандардима занимања и потребама тржишта рада за знања и вештинама;
- развој образовних програма који задовољавају развојне потребе и потребе за генеричким и
животним вештинама ученика;
- заснивање програма образовања, наставе и учења на прецизно дефинишаним циљевима и
исходима који омогућују индивидуалан приступ учењу и који уважавају развојне потенцијале и
могућности ученика;
- успостављање вишег нивоа корелације наставних садржаја како би се подржало и омогућило
успешно стицање стручних знања и вештина;
- повећање фонда часова вежби ради успешног остваривања циљева образовања за овај
образовни профил;
- увођење енглеског језика као обавезног страног језика I или II у наставни план и програм
према захтевима струке (ученик који не учи енглески језик као први, у обавези је да га учи као
други страни језик);
8
- увођење другог обавезног страног језика кога одређује сама школа у којој се спроводи оглед
на основу структуре уписаних ученика у огледно одељење (да ли су учили два страна језика у
основној школи и који су то страни језици) али и кадровских, организационих и просторних
могућности саме школе у којој се оглед спроводи;
- провера стручно теоријских знања и радних компетенција у оквиру стручне матуре.
Увођење организационих новина:
- прилагођавање организације наставе и услова рада у школи у складу са очекиваним исходима
стручног образовања и условима рада у школи и на радном месту;
- наставни садржаји су организовани модуларно за све стручне предмете;
- развој модела социјалног партнерства путем програмског и организационог повезивања
средњих стручних школа са привредним друштвима, тржиштем рада и локалном заједницом;
- реализација наставних програма кроз различите организационе облике наставе (теоријску
наставу, симулацију виртуелних предузећа - вежбе, и наставу у блоку);
- развој критеријума и стандарда евалуације и оцењивања заснованих на пројектованим
исходима образовања;
- унапређење стручних и педагошких компетенција наставника;
- модернизовање школске инфраструктуре и унапређење услова за рад и учење.
Очекивани исходи огледа
Унапређен и квалитетан образовно-васпитни рад кроз:
- унапређење могућности за запошљавање и успешан наставак образовања - универзитетско
образовање и континуирано стручно образовање и усавршавање;
- ефикасније и подстицајније методе рада са ученицима примењене у свакодневној образовној
пракси;
- оцењивање ученика у односу на очекиване исходе;
- развијање система праћења остварености наставног програма на нивоу школе и на нивоу
Републике;
- проверу концепта стручне матуре.
Овај програм огледа омогућује ученицима:
- стицање компетенција неопходних за квалитетан рад у занимању и обављање одређених
послова;
- стицање услова за наставак школовања и оспособљавање за даље целоживотно учење;
- стицање кључних (генеричких) компетенција и животних вештина неопходних за даље учење
и професионални развој.
Трајање огледа
Оглед се спроводи од 1. септембра 2007. године кроз најмање три генерације уписаних
ученика. Одлуку о престанку огледа донеће, након процене резултата, министар просвете.
Начин остваривања огледа
Оглед се остварује на основу овог наставног плана и програма у подручју рада Економија,
право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам.
У циљу успешног спровођења огледа за наставнике и директоре средњих стручних школа
у којима се остварује програм овог огледа, организује се обука у областима које су битне за
унапређење квалитета образовног рада, и то : дидактичко методичке обуке и усавршавање у
оквиру матичне струке. Начин полагања стручне матуре биће прописан посебним
подзаконским актом.
9
Услови остваривања програма огледа
Оглед ће се остваривати у условима свакодневног образовно-васпитног рада у школама.
Његово остваривање подразумева укљученост и сарадњу наставника у оквиру стручних тимова
и стручних органа у школама. Врста стручне спреме наставника и помоћних наставника за
остваривање огледног програма прописана је посебним правилником. Министарство просвете,
Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно и уметничко образовање
пружа консултантску подршку директорима и наставницима у поступку остваривања, праћења
и вредновања огледа.
Праћење и вредновање огледа
Праћење и вредновање огледа врше просветни саветници Министарства просвете и Завод
за унапређивање васпитања и образовања - Центар за стручно и уметничко образовање, а на
основу посебног упутства за праћење реализације огледних програма. Примена огледа прати се
континуирано у току школске године. На крају школске године, на основу различитих
упитника и извештаја, испитују се и проверавају исходи образовно-васпитног рада, адекватност
оцењивања и квалитет наставног плана и програма огледа. Резултати огледа објављују се на
начин доступан широј стручној јавности.
ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
Образовни профил: КОМЕРЦИЈАЛИСТА – оглед
ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:
Циљ стручног образовања за огледни образовни профил КОМЕРЦИЈАЛИСТА је
оспособљавање ученика за радне компетенције (табела доле). С обзиром на неопходност
сталног прилагођавања променљивим зехтевима тржишта рада, потребу континуираног
образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређење запошљивости, ученици ће
бити оспособљени за:
- примену теоријских знања у практичном контексту;
- ефикасан самостални и тимски рад;
- преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери;
- благовремено реаговање на промену у радној средини;
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
- рад у складу са принципима одржања животне средине;
- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу
информација у раду и свакодневном животу.
Ове мултифункционалне вештине и способности су резултат:
- флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације;
- заједничког рада наставника и ученика у свим модулима и предметима;
- примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави.
10
ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:
Радне
компетенције
Знања
Вештине
Ставови
По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да:
- набавка и
продаја робе на
унутрашњем
тржишту;
- набавка и
продаја робе на
иностраном
тржишту
- пријем
складиштење и
отпрема робе
- објасни послове набавке
и продаје у земљи и
иностранству;
- објасни послове
складиштења;
- објасни законску
регулативу у купопродаји
робе у земљи и
иностранству;
- познаје правила
неопходна за израду
пословних писама на
српском језику/језику
националне мањине и
страном језику;
- познаје правила за
попуњавање типских
образаца и формулара у
пословима велетрговине и
спољне трговине, на
српском језику/језику
националне мањине и
страном језику;
- разликује евиденције
набавке, продаје и
складиштења.
- самостално и у
тиму обавља
послове набавке,
продаје и
складиштења;
- користи законску
и друге регулативе
из области
трговине и
спољнотрговинског
пословања и прати
њихове промене;
- комуницира
писмено и усмено
са пословним
партнерима у
земљи и
иностранству на
матерњем и
страном језику;
- евидентира
пословне промене
и попуњава
пратећу
документацију;
- користи
савремена средства
комуникације и
евиденције.
- свесно, одговорно и
уредно обавља поверене
му послове;
- се позитивно односи
према примени
санитарних и
здравствених мера у
канцеларији;
-испољава љубазност,
предузимљивост,
ненаметљивост и
флексибилност у односу
према клијентима и
сарадницима;
-испољи позитиван однос
према значају
функционалне и техничке
исправности опреме и
средстава за рад;
- ефикасно организује
време;
- испољава позитиван
однос према
професионално-етичким
нормама и вредностима.
4. ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ЊИХОВИ
ОБАВЕЗНИ И СЛОБОДНИ САДРЖАЈИ
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
редни
број
ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик и књижевност
2.
Страни језик
3.
Историја
САДРЖАЈ
-Језик : граматика, правопис
-Књижевност : домаћа лектира, школска лектира
-Култура изражавања : говорно изражавање, писмено
изражавање
- глаголска група, грађење речи, теме и ситуације
- комуникација, разумевање говора, разумевање писаног
текста, писмено изражавање
-Стари век
- Национална историја : српски народ под страном влашћу,
доба револуција, нововековне српске државе Србија и Црна
Гора
11
- Азија, Африка, Северна Америка, Средња Америка, Јужна
Америка , Аустралија и Океанија, поларне области, свет као
целина
4.
Географија
5.
Социологија
Увод, појам, религија, породица
6.
Филозофија
Увод, Платон, Аристотел
7.
Физичко васпитање
8.
Математика
9.
Физика
10.
Хемија
11.
Рачунарство и информатика
12.
Ликовна култура
13.
Музичка уметност
14.
Биологија
15.
Екологија
заштита еко-система, загађење
16.
Екологија и заштита
животне средине
заштита еко-система, загађење
17.
Устав и права грађана
Одбојка, кошарка, ритмичка гимнастика, народне игре и
плесови, атлетика, изабрана спортска грана, одбојка,
батерија тестова
Скупови тачака, дељивост бројева, угао, разломци, осна
симетрија, реални бројеви, Питагорина теорема, цели и
рационални алгебарски изрази, многоугао, зависне величине
и њихово графичко представљање, круг, сличност
сила и кретање, кретање тела под дејством силе теже ;силе
трења, равнотежа тела, механички рад и енергија, топлотне
појаве
хемија и њен знача, смеше, хомогене смеше, структура
чисте супстанце, атом и јон, структура атома, молекул,
хемијске реакције и једначине; израчунавања у хемији
оперативни системи, рад са текстом, увод у мултимедију,
Интернет, графика, анимација, изборни модули
( програмирање и интерактивна графика ), обрада звука,
обрада видео записа, израда презентација, изборни модули
( програмирање и цртање и графички дизајн)
пропорције, композиција и простор, обједињавање игре,
покрета и звука, фотографија
упознавање музике различитих епоха и извођење музике
(праисторија, античка епоха, Средњи век, ренесанса, барок,
класицизам, музика на тлу Србије, основе музичке
писмености, стварање музике
порекло и развој људске врсте, грађа човечијег тела,
репродуктивно здравље
демократија, закони
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
редни
број
ПРЕДМЕТИ
САДРЖАЈ
1.
Страни језик II
глаголска група, грађење речи, теме и ситуације,
комуникација, разумевање говора, разумевање писаног
текста, писмено изражавање
2.
Познавање препарата
увод, смеше, хомогене смеше, структура чисте супстанце
3.
Познавање робе
4.
Туристичка географија
увод, роба, купци, цене
становништво и насеља на земљи, Азија, Африка, Северна
Америка, Средња Америка, Јужна Америка, Аустралија и
Океанија, поларне области, свет као целина
12
5.
Основи туризма и
угоститељства
6.
Хигијена
7.
Хигијена и прва помоћ
увод, појам, прва помоћ
8.
Основе дерматологије
увод, појам, кожа
9.
Основе анатомије и
физиологије
10.
Књиговодство
11.
Економика трговине
12.
Трговинско пословање
13.
Економика и организација
предузећа
увод, појам, економика организација, предузеће
14.
Основе техничког цртања
увод, појам, пропорције, композиција и простор, слободно
ритмичко компоновање, линија, облик
15.
Цртање и сликање
увод, појам, пропорције, композиција и простор, слободно
ритмичко компоновање, линија, облик
16.
Технологија текстила
увод, појам, технологија израде текстила
17.
Текстилни материјали
увод, појам, материјали, врсте материјала
18.
Дизајн текстила
19.
Примена рачунара
20.
Технологија израде одеће
21.
Моделовање одеће
увод, појам, моделовање, израда одеће
22.
Савремено одевање
увод, појам, савремено одевање, дизајн
27.
Практична наставамоделари
Практична настава трговци
Практична настава са
технологијом рада
Куварство са практичном
наставом
Усложивање са практичном
наставом
28.
Технологија рада
23.
24.
25.
26.
увод, туризам, организација
увод, појам, одржавање хигијене
увод, појам, прва помоћ, анатомија тела, физиолошки
процеси
увод, појам
увод, појам, трговина, економија
увод, појам, трговина, пословање, роба
увод, појам, дизајн, материјали
увод, појам, примена рачунара, цртање на рачунару
увод, израда одеће, технологија
увод, појам, израда одевних предмета
увод, појам, практична настава у продавницама
увод, појам, практична настава у школском кабинетусалону
увод, појам, практична настава у школском ресторану
увод, појам, практична настава у школском ресторану
увод, појам, технологија, структура длаке
13
29.
Куварство
увод, појам, намирнице, врсте намирница
30.
Услуживање
увод, појам, врсте услуживања, начин услуживаења
31.
Психологија
увод, појам, учење, мотивација, карактеристике личности,
црте личности
32.
Естетика струке
33.
Уметничко обликовање
34.
Основи економије
увод, појам, основи економије
35.
Пословна економија
увод, појам, основи економије
36.
Рачуноводство
37.
Савремена пословна
коресподенција
38.
Статистика
39.
Уставно и привредно право
увод, појам, пропорције, композиција
обједињавање игре, покрета и звука
увод, појам, пропорције, композиција
обједињавање игре, покрета и звука
и
простор,
и
простор,
увод, појам, рачуноводство
увод, појам, пословна коресподенција
увод, појам, статистика
увод, појам, устав, привредно и облигационо право
41.
Монетарна економија и
банкарство
Комерцијално познавање
робе
42.
Маркетинг
43.
Економска географија
44.
Aгенцијско и хотелијерско
пословање
45.
Пословна информатика
увод, појам, програмирање, еxcel
46.
Финансијско пословање
увод, појам, финансијско пословање
47.
Пословна коресподенција и
комуникација
48.
Историја уметности
увод, појам, историја уметности свих крајева света
49.
Спољнотровинско и
девизно пословање
увод, појам, спољнотровинско и девизно пословање
50.
Право
51.
Економика туризма
52.
Маркетинг у туризму
40.
53.
увод, појам, економија, банкарство
увод, појам, комерцијално познавање робе
увод, појам, маркетинг
увод, појам, економска географија
увод, појам, хотелијерство
увод, појам, коресподенција и комуникација
увод, појам, право, закони
увод, појам, економика туризма
увод, појам маркетинга у туризму
Основи економике трговине увод, појам, економике туризма
54.
Економика и организација
трговинких предузећа
55.
Здравствена култура
увод, појам, економика организација трговинских
предузећа
увод, појам здравственог васпитања
14
56.
Исхрана
увод, појам исхране
57.
Увод у економију
58.
Основи права
59.
Канцеларијско пословање
60.
Основи рачуноводства
увод, појам економије
увод, појам права
увод, појам канцеларијског пословања
увод, појам основа рачуноводства
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Грађанско васпитање
2.
Верска настава
увод, грађанин, држава и власт, ђачки парламент и
иницијатива, завршни део
Бог у кога хришћани верују је Света Тројица
- узрок Божијег постојања је Отац
- хришћанска онтологија
- антрополошке последице вере у Св.Тројицу
- кроз литургију се појављује Св.Тројица
- Св.Тројица у православној иконографији
Изборни предмети
Комерцијалиста-оглед
1.
Историја
2.
Туристичка географија
3.
Екологија и здравственено
васпитање
Стари век
- Национална историја : српски народ под страном
влашћу, доба револуција, нововековне српске државе
Србија и Црна Гора
становништво и насеља на земљи, Азија, Африка,
Северна Америка, Средња Америка, Јужна Америка,
Аустралија и Океанија, поларне области, свет као
целина
увод,заштита еко-система, загађење појам здравственог
васпитања увод, појам здравственог васпитања
5. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ЊИХОВИ САДРЖАЈИ
Школа не реализује факултативне наставне предмете
6. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМA
рб
основни облици
образовноваспитног рада
1.
Допунска настава
2.
Додатни рад
први разред
други
разред
трећи
разред
четврти
разред
укупно
Нед.- 1
Год. - 36
Нед.- 1
Год.- 36
Нед.- 1
Год. - 36
Нед.- 1
Год. - 36
Нед.- 1
Год. - 36
Нед.- 1
Год. - 36
Нед.- 1
Год. - 36
Нед.- 1
Год. - 36
Нед.- 1
Год. - 36
Нед.- 1
Год. - 36
7. ФОНД ЧАСОВА ЗА СВАКИ РАЗРЕД И ПРЕДМЕТ
15
Подручије рада :ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област :ТРГОВИНА
Образовни профил :ТРГОВАЦ
Трајање: 3 године
Језик:српски језик
рб
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Т-11, Т-12
Т-21, Т-22
Т-31, Т-32
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик и књижевност
3+3
105+105
2+2
70+70
2+2
64+64
7+7
293+233
2.
Страни језик
2+2
70+70
2+2
70+70
2+2
64+64
6+6
204+204
3.
Устав и права грађана
1+1
32+32
1+1
32+32
4.
Историја
3+3
105+105
3+3
105+105
5.
Географија
2+2
70+70
2+2
70+70
6.
Музичка уметност
1+1
35+35
1+1
35+35
7.
Ликовна култура
1+1
70+70
1+1
70+70
8.
Физичко васпитање
2+2
70+70
2+2
70+70
2+2
64+64
6+6
204+204
9.
Математика
3+3
105+105
2+2
70+70
2+2
64+64
7+7
239+239
10.
Рачунарство и информатика
2+2
70+70
2+2
70+70
11.
Физика
2+2
70+70
2+2
70+70
12.
Хемија
2+2
70+70
2+2
70+70
13.
Екологија и заштита животне средине
1+1
35+35
1+1
35+35
Укупно општеобразовни предмети :
23+23
805+805
9+9
315+315
41+41
1408+1408
2+2
70+70+70+70
2+2
70+70
4+4
140+140
3+3
105+105
9+9
288+288
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Економика трговине
2.
Познавање робе
3.
Психологија
4.
Трговинско пословање
2+2
70+70
2 + 2+2+2
5.
Практична настава
5+5
175+175
12+12
6.
Блок настава
Укупно стручни предмети :
60+60
9+9
375+375
3+3
96+96
6+6
201+201
2+2
64+64
2+2
64+64
70+ 70+70+70
2 +2+2+2
64+ 64+64+64
6+4+6+4
204 + 134+204+134
420+420
12+12
384+384
29+29
979+979
60+60
21+21
16
795+795
60+60
21+21
732+732
180+180
51+51
1902+1902
1180+1180
УКУПНО СВИ ПРЕДМЕТИ :
1110+1110
1020+1020
3310+3310
Подручије рада :ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област :ТРГОВИНА
Образовни профил :ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Т-1
Т2
Т3
Т4
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
Српски језик и књижевност
3
108
3
102
3
102
3
93
12
405
Страни језик
3
108
3
102
3
102
3
93
12
405
2
68
2
68
2
62
4
140
1
36
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Социологија
Филозофија
2
Историја
2
72
Музичка уметност
1
36
Ликовна култура
2
62
68
1
34
1
34
Физичко васпитање
2
72
2
68
2
68
2
62
8
270
Математика
3
108
3
102
2
68
2
62
10
340
Рачунарство и информатика
2
72
2
72
Географија
2
72
2
72
Физика
2
72
2
68
4
140
Хемија
2
72
2
68
4
140
Биологија
2
2
72
72
Устав и права грађана
Укупно општеобразовни предмети :
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Основи економије
24
936
13
612
Национална економија
Основи економике трговине
Економика и организација трговинских
предузећа
Маркетинг
12
408
2
68
1
31
1
31
13
403
68
2287
2
68
2
62
2
72
2
2
62
72
2
68
2
17
62
2
68
2
62
Право
2
Рачуноводство
1+2
Пословна информатика
1+1
34+68
1+2
62
2
34+62
2
62
1
34
6
193
34+34
62
Познавање робе
3
102
Психологија
2
68
2
68
34+68
4
140
18
394
Тровинско пословање
2+2
72+72
Практична настава
6
Блок настава
Укупно стручни предмети :
УКУПНО СВИ ПРЕДМЕТИ :
1+2
30
4+2
144+72
+ 30 блока
34+68
204
1+2
6
90
2+3
340+102
+ 90
блока
1224
1144
18
204
3
6
90
15+2
510+136+
90 блока
1144
93
186
90
16+2
499+62
1044
270
36
1862
4449
Подручије рада: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
Образовни профил: ЖЕНСКИ-МУШКИ ФРИЗЕР
Трајање: 3 године
Језик:српски језик
рб
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Ф-1
Ф-2
Ф-3
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик и књижевност
3
105
3
105
3
90
9
300
2.
Страни језик
2
70
2
70
2
60
6
200
3.
Устав и права грађана
1
30
1
30
4.
Историја
3
105
3
105
5.
Географија
2
70
2
70
6.
Музичка уметност
1
35
1
35
7.
Ликовна култура
1
35
1
70
8.
Физичко васпитање
2
70
2
70
6
200
9.
Математика
3
105
2
70
5
175
10.
Рачунарство и информатика
2
70
2
70
11.
Физика
2
70
2
70
40
140
12.
Хемија
2
70
2
70
6
200
13.
Екологија и заштита животне средине
2
70
2
70
Укупно општеобразовни предмети :
23
805
15
525
48
1630
2
70
4
140
2
70
2
2
12
60
60
300
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Познавање препарата
2
70
2.
Основе анатомије и физиологије
2
70
3.
Хигијена
2
70
2
70
4.
Психологија
2
70
2
70
5.
Основе дерматологије
2
60
2
60
6.
Књиговодство
2
60
2
60
7.
Естетско обликовање фризура
2
60
2
60
8.
Практична настава са технологијом рада
15
450
31
1010
9.
Блок настава
5
175
11
385
60
60
19
120
240
Укупно стручни предмети :
9
375
17
1180
УКУПНО СВИ ПРЕДМЕТИ :
655
21
750
47
1780
1180
1050
3410
К-2
К-3
УКУПНО
Подручије рада:ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Образовни профил:КУВАР-КОНОБАР
Трајање: 3 године
Језик:српски језик
рб
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
К-1
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик и књижевност
3
105
2
64
2
58
7
227
2.
Страни језик
2
70
2
64
2
58
6
192
3.
Устав и права грађана
1
29
1
29
4.
Историја
3
105
3
105
5.
Географија
2
70
3
102
6.
Музичка уметност
1
35
1
35
7.
Ликовна култура
1
32
8.
Физичко васпитање
2
9.
Математика
10.
1
32
1
32
70
2
64
2
58
6
192
3
105
2
64
2
58
7
227
Рачунарство и информатика
2
70
2
70
11.
Физика
2
70
2
70
12.
Хемија
2
70
2
70
13.
Биологија
2
70
1
32
3
102
Укупно општеобразовни предмети :
24
840
11
352
44
1453
20
9
261
Образовни профил : КУВАР
К-1
К-2
К-3
УКУПНО
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Основи туризма и угоститељства
2
70
2
70
2.
Хигијена
2
70
2
64
3.
Економика и организација предузећа
2
64
4.
Психологија
5.
Познавање робе
6.
Уметничко обликовање
7.
Куварство са практичном наставом
8..
Блок настава
Укупно стручни предмети :
2
64
2
4
140
64
4 + 12
128 + 384
60
8
340
2
58
2
58
2
58
4
122
2
58
2
58
4 + 12
116 + 384
12 + 24
384 + 732
150
20
790
150
22
788
360
50
1918
Образовни профил : КОНОБАР
К-1
К-2
К-3
УКУПНО
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Основи туризма и угоститељства
2
70
2
70
2.
Хигијена
2
70
2
64
3.
Економика и организација предузећа
2
64
4.
Туристичка географија
2
58
2
58
5.
Психологија
2
58
2
58
6.
Познавање робе
7.
Страни језик II
2
8.
Услуживање са практичном наставом
2
9.
Блок настава
Укупно стручни предмети :
УКУПНО СВИ ПРЕДМЕТИ :
2
64
2
64
2
58
4
122
70
3
96
3
87
8
253
70
2 + 11
64 + 352
2 + 11
58 + 319
6 + 22
192 + 671
60
8
340
1180
150
20
790
1142
21
150
22
788
1049
360
50
1918
3371
Подручије рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Образовни профил: КУВАР-КОНОБАР ( НОВИ НАСТАВНИ ПРОГРАМ,ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК БР.10,АВГУСТ 2012 ГОД.)
Трајање: 3 године
Језик:српски језик
Образовни профил : КОНОБАР
недељно
А1 : ОБАВЕЗНИ
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
1.
књижевност
_____________
1.1.
језик и књиж. *
Српски језик као
2.
нематерњи језик
3. Страни језик
Физичко
4.
васпитање
5. Математика
Рачунарство и
6.
информатика
7. Историја
8.
9.
10.
11.
14.
В
11
2
Т
В
374
68
ПН
Б
Т
В
НП
други разред
годишње
Т
В
ПН
трећи разред
годишње
недељно
Б
Т
В
НП
Т
В
ПН
укупно
годишње
Б
Т
В
68
9
288
8
240
902
НП
Б
Σ
970
102
2
64
2
60
226
226
3
102
2
64
2
60
226
226
2
68
2
64
2
60
192
192
2
68
2
64
132
132
2
68
2
64
2
60
192
192
2
68
2
64
1
30
162
162
2
68
68
2
1
Географија
Социологија са
правима грађана
1
Здравствена
култура
Основе туризма
и угоститељства
НП
недељно
3
Хемија
Екологија и
заштита животне
средине
А2 : ОБАВЕЗНИ
СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
12. Страни језик II
13.
Т
први разред
годишње
60
34
1
32
34
1
6
6
6
204
2
68
2
68
2
68
204
204
90
8
2
6
6
256
192
64
192
150
5
2
30
10
6
150
60
300
180
120
68
60
60
34
34
32
32
34
34
30
30
548
606
576
330
2242
192
192
68
68
68
22
15.
16.
Свечани
пријеми
Услуживање
3
6
Исхрана
Економика
туристичких и
18.
угоститељских
предуећа
Психологија у
19. туризму и
угоститељству
Основе
20.
куварства
Основе
21.
посластичарства
Туристичка
22.
географија
23. Предузетништво
Професионална
24.
пракса
Б : ИЗБОРНИ
1
ПРЕДМЕТИ
Грађанско
1. васпитање/
1
верска настава
Изборни
предмети према
2. програму
образовног
профила
Укупно А1+А2+Б
18 8
6
204 204 60
17.
Укупно
32
6
6
192 192
90
5
6
30
120
150 180
90
546 576 240 1362
2
64
64
64
1
32
32
32
60
60
64
64
2
2
60
64
1
1
30
30
32
32
2
30
6
90
60
60
60
60
90
90
34
3
96
3
90
220
220
34
1
32
1
30
96
96
2
64
2
60
192
124
612 272 204 90 20 6
1178
6
32
640 192 192 150 16 10
1174
Напомена : * за ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
23
32
6
480 300 180 120 1670 674 576 330 3432
1080
3432
Б : Листа изборних предмета према програму образовног профила
рб
Листа образовних предмета
први
Разред
други
Трећи
Стручни предмети
1.
Пословна информатика у туризму и угоститељству
2
2.
Барско пословање
2
3.
Маркетинг у туризму и угоститељству
2
4
Општа туристичка географија
2
Општеобразовни предмети
1.
Страни језик I
2.
Изабрани спорт
3.
Историја (одабране теме)
4.
Ликовна култура
1
5.
Музичка култура
1
разред
2
1
1
предмет / модул
Рачунарство и информатика
први
1
годишњи фонд часова
практична
настава у
вежбе
настава
блоку
68
Хигијенски стандарди и заштита на раду
30
30
Основе угоститељског услуживања
174
174
Професионална пракса
други
12
12
30
12
30
12
Пословна комуникација
60
60
30
12
Услуживање пића и напитака
132
132
60
12
60
12
90
12
Професионална пракса
трећи
број
ученика у
групи – до
Услуживање јела и посластица
120
144
Припрема јела пред гостом
30
36
Свечани пријеми
90
Предузетништво
60
24
12
30
12
12
Образовни профил : КУВАР
први разред
недељно
годишње
А1 : ОБАВЕЗНИ
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
1.
књижевност
_____________
1.1.
језик и књиж. *
Српски језик као
2.
нематерњи језик
3. Страни језик
Физичко
4.
васпитање
5. Математика
Рачунарство и
6.
информатика
7. Историја
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
В
11
2
Т
В
374
68
ПН
Б
Т
В
НП
Т
В
ПН
Б
Т
В
НП
Т
В
ПН
укупно
годишње
Б
Т
В
68
9
288
8
240
902
НП
Б
Σ
970
102
2
64
2
60
226
226
3
102
2
64
2
60
226
226
2
68
2
64
2
60
192
192
2
68
2
64
132
132
2
68
2
64
2
60
192
192
2
68
2
64
1
30
162
162
2
68
68
2
1
Географија
Социологија са
правима грађана
1
Здравствена
култура
Основе туризма
и угоститељства
Куварство
Националне
кухиње
Основе
услуживање
НП
трећи разред
недељно
годишње
3
Хемија
Екологија и
заштита животне
средине
А2 : ОБАВЕЗНИ
СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
12.
Т
други разред
недељно
годишње
60
34
1
32
34
1
6
12
204
408
90
2
12
6
64
384
192
150
1
30
14
6
30
420
180
120
68
60
60
34
34
32
32
34
34
30
30
298
1212
372
360
2242
2
68
68
68
2
68
68
68
12
408
60
12
6
384 192
90
10
6
300 180 120
2
1
25
1092 372 270 1734
60
30
60
30
60
30
17.
18.
19.
Економика
туристичких и
угоститељских
предузећа
Туристчка
географија
Предузетништво
Исхрана
Професионална
21.
пракса
Б : ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТИ
Грађанско
1. васпитање/
верска настава
Изборни
предмети према
2. програму
образовног
профила
Укупно А1+А2+Б
20.
Укупно
1
32
32
32
1
32
32
32
2
2
60
68
60
60
68
30
68
60
90
90
1
34
3
96
3
90
220
220
1
34
1
32
1
30
96
96
2
64
2
60
192
124
18 14
32
612 476
1178
90 14 12
6
448 384 192 150 12 14
32
1174
Напомена : * за ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
26
32
6
360 420 120 120 1420 1280 372 360 3432
1080
3432
Б : Листа изборних предмета према програму образовног профила
рб
листа образовних предмета
први
Стручни предмети
1.
Пословнаи страни језик
2.
Путеви хране
3.
Познавање животних намирница
4
Пословна информатика у туризму и угоститељству
5.
Психологија у туризму и угоститељству
6.
Маркетинг у туризму и угоститељству
7.
Општа туристичка географија
Општеобразовни предмети
1.
Страни језик I
2.
Изабрани спорт
3.
Историја (одабране теме)
4.
Ликовна култура
5.
Музичка култура
разред
први
други
трећи
предмет / модул
Рачунарство и информатика
Увод у куварство
Термичке – топлотне обраде намирница
Фондови и сосеви
Салате
Прилози и варива
Професионална пракса
Бистре и густе супе, чорбе
Топла предјела
Готова јела
Национална јела
Печења
Професионална пракса
Куварство
Националне кухиње
Предузетништво
разред
други
2
2
2
2
1
трећи
2
2
2
2
1
1
1
1
1
годишњи фонд часова
практична
настава у
вежбе
настава
блоку
68
168
18
36
12
84
12
24
6
96
18
30
84
42
12
108
54
24
168
84
36
24
12
6
168
84
36
60
300
180
120
60
60
27
број
ученика у
групи – до
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Подручије рада: ЕКОНОМИЈА,ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Област Област: ЕКОНОМИЈА
Образовни профил:ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
рб
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Е-1
Е-2
Е-3
Е-4
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик и књижевност
3
111
3
108
3
108
3
99
12
426
2.
Страни језик
3
111
3
108
3
108
3
99
12
426
3.
Социологија
2
72
2
72
4.
Историја
2
74
2
72
4
146
5.
Физичко васпитање
2
74
2
72
2
72
2
66
8
284
6.
Математика
3
111
3
108
3
108
3
99
12
426
7..
Рачунарство и информатика
2
74
2
74
8..
Екологија
2
74
2
74
9.
Хемија
2
74
2
74
Укупно општеобразовни предмети :
19
703
13
468
13
468
11
363
56
2002
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Основи економије
2
74
2
72
2
72
2
66
8
284
2.
Пословна економија
2
74
2
72
2
72
2
66
8
284
3.
Рачуноводство
1+2
37 +74
1+2
36 + 72
2+2
72 + 72
2+2
66 + 66
6+8
211 + 284
4.
Савремена пословна кореспонденција
1+2
37 + 74
1+2
36 + 72
2+4
73 + 146
5.
Статистика
2
72
2
66
4
138
6.
Уставно и привредно право
2
72
2
66
4
138
7.
Комерцијално познавање робе
2
72
8.
Маркетинг
2
66
9.
Економска географија
2
72
10.
Пословна информатика
4
138
11.
Блок настава
2
72
2
2
66
72
2
30
28
72
30
2
66
30
90
Укупно стручни предмети :
УКУПНО СВИ ПРЕДМЕТИ :
10
370
1073
14
534
1002
29
16
606
1074
18
624
987
57
2134
4136
Подручије рада:ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област Област: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Образовни профил:ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
рб
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ТТ-1
ТТ-2
ТТ-3
ТТ-4
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик и књижевност
3
105
3
102
3
96
3
87
12
390
2.
Страни језик
3
105
3
102
3
96
3
87
12
390
3.
Социологија
2
64
2
64
4.
Филозофија
2
58
5.
Историја
2
70
4
138
6.
Музичка уметност
1
35
1
35
7.
Ликовна култура
1
34
8.
Физичко васпитање
2
9.
Математика
10.
2
2
58
68
1
34
70
2
68
2
64
2
58
8
260
3
105
3
102
2
64
2
58
10
329
Рачунарство и информатика
2
70
2
68
4
138
11.
Географија
2
70
1
34
3
104
12.
Физика
2
70
2
68
4
138
13.
Хемија
2
70
2
68
4
138
14.
Биологија
2
70
2
68
4
138
15.
Устав и право грађана
1
32
72
2386
Укупно општеобразовни предмети :
24
840
22
782
30
1
32
13
416
12
384
ТТ-1
ТТ-2
ТТ-3
ТТ-4
укупно
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Основи туризма и угоститељства
2.
Економика и организација предузећа
3.
Страни језик II
4.
2
70
140
68
4
136
4
116
70
2
68
16
520
4
128
Психологија
2
64
2
64
5.
Финансијско пословање
2
64
2
64
6.
2
64
2
64
2
64
2
64
8.
Статистика
Пословна кореспонденција и
комуникација
Маркетинг у туризму
9.
Туристичка географија
2
10.
Историја уметности
2
11.
7.
4
2
2
2
58
2
58
64
2
58
4
122
64
2
58
4
122
Спољнотрговинско и девизно
пословање
2
58
2
58
12.
Право
2
58
2
58
13.
Економика туризма
2
58
2
58
14.
Агенцијско и хотелијерско пословање
2+1
58 + 29
8+2
260 + 63
15.
Блок настава
Укупно стручни предмети :
УКУПНО СВИ ПРЕДМЕТИ :
2
70
2+1
68 + 34
60
8
340
1180
2
64
90
9
396
1178
31
150
18
726
1142
150
19
701
1049
450
54
2163
4549
Подручије рада:ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Област Област: ТЕКСТИЛСТВО
Образовни профил: ТЕХНИЧАР-МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
рб
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ТМ-1
ТМ-2
ТМ-3
ТМ-4
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик и књижевност
3
105
3
105
3
105
3
90
12
405
2.
Страни језик
2
70
2
70
2
70
2
60
8
270
3.
Социологија
2
70
2
70
4.
Историја
2
70
2
70
4
140
5.
Физичко васпитање
2
70
2
70
2
70
2
60
8
270
6.
Математика
3
105
3
105
2
70
2
60
10
340
7..
Рачунарство и информатика
2
70
2
70
8..
Биологија
2
70
2
70
9.
Географија
2
70
2
70
10.
Устав и права грађана
1
30
51
1735
1
35
6
210
4
140
4
140
2
70
Укупно општеобразовни предмети :
18
630
12
420
1
30
11
385
10
300
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Основе техничког цртања
1
35
2.
Цртање и сликање
2
70
3.
Технологија текстила
4.
Текстилни материјали
5.
Дизајн текстила
6.
Савремено одевање
7.
Примена рачунара
8.
Технологија израде одеће
9.
Моделовање одеће
10.
Практична настава
11.
Блок настава
2
70
4
140
2
70
2
70
2
2
2
5
70
175
70
70
2
60
2
60
1+2
35 + 70
1+2
30 + 60
2+4
65 + 130
2
70
2
70
2
60
8
270
2
70
2
70
2
60
6
200
6
210
10
380
11
330
32
1065
60
60
32
60
60
240
12
Укупно стручни предмети :
УКУПНО СВИ ПРЕДМЕТИ :
475
18
1105
690
21
1010
755
20
1140
660
59
960
2215
3950
Подручије рада: ЕКОНОМИЈА,ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА , ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: ЕКОНОМИЈА И ТРГОВИНА
Образовни профил:КОМЕРЦИЈАЛИСТА –ОГЛЕД
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
Наставни план за оглед – КОМЕРЦИЈАЛИСТА
I РАЗРЕД
II РАЗРЕД
III РАЗРЕД
IV РАЗРЕД
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б
А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ
13 2 0 481 74 0 0 13 2 0 481 74 0 0 13 2 0 468 72 0 0 13 0 0 416 0
ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик и
111
књижевност
1б Српски језик као
нематерњи језик
2. ___________ језик и
књижевност
3. Страни језик
3
111
4. Страни језик II*
2
74
5. Физичко васпитање
2
74
6. Математика
3
111
7. Рачунарство и
2
74
информатика
Б: ОПШТЕСТРУЧНИ
8 5 0 296 185 0 0
ПРЕДМЕТИ
1. Увод у економију
4
148
2. Основи права
3
111
3. Канцеларијско пословање
3
111
4. Основи рачуноводства
1 2
37 74
5. Статистика
6. Пословне финансије
7. Предузетништво
3
111
3
2
2
3
0 3
111
74
74
111
2
0 0 0
3
2
2
3
74
0
108
0
3
108
72
72
108
2
0 00 2 0
2
96
3
2
2
3
96
64
64
96
0 0 1846 220 0 0
426
0
0 0
0
0
0 0
426
284
284
426
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
220 0 0
0 72 0 0 2 2 0 64 64 0 0 360 321 0 0
72
2
64
2
33
УКУПНО
годишње
Т В ПН Б
64
148
111
0
37
0
64
0
0
0
111
74
72
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
В: СТРУЧНИ
0 0 0
ПРЕДМЕТИ
1. Трговинско пословање
2. Право у трговини
3. Рачуноводство у трговини
4. Пословна комуникација
5. Организација набавке и
0
0
продаје
6. Спољнотрговинско
пословање
7. Међународна шпедиција
8. Обука у виртуелном
предузећу
9. Маркетинг
Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 0 0 111 0
1. Грађанско
1
37
васпитање/Верска настава
2. Изборни предмети према 2
74
програму оглед
0 0 5 7 0 185 259 0 0 4 6 0 144 216 0 30 3 4 0 96 128 0 60 425 603 0 90
2
3
74
111
74 0
111 0
0 74
0 74
2
2
74
74
3
111
3
0
108
0
0
0
0
219 0 0
2
72
72
0
0 0
2
72
72
0
0 0
3
108
30
4
3
0 0 3 0 0 111 0
0
0
0
0
0 0 3 0 0 108 0
128
96
0 0 3 0 0 96 0
60 0
236 0 90
96
0 0 426
0
0
0 0
0 0
1
37
1
36
1
32
142
0
0 0
2
74
2
72
2
64
284
0
0 0
24 7 0 888 259 0 0 21 9 0 777 333 0 0 20 10 0 720 360 0 30 21 6 0 672 192 0 60 3057 1144 0 90
4291
*) Други обавезни страни језик одређује сама школа у којој се спроводи оглед, а на основу структуре уписаних ученика у огледно одељење
(у зависности од страних језика који су ученици савладали у основној школи). Ако ученик нема енглески као први језик, онда је обавезан д га учи
као други страни језик.
Укупно А+Б+В+Г:
Фонд часова изборних предмета по разредимa
Г:
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
I
Изборни предмет прописан Законом
1.
Грађанско васпитање/Верска настава
Изборни предмети прописани Програмом огледа
Историја
2
Екологија и здравствено васпитање
2
Економска географија
2
34
II
III
IV
Психологија
2
Ликовна култура
2
Пословна економија
2
Логика
2
Социологија
2
Комерцијално познавање робе
2
Философија
2
Електронско пословање
2
Менаџмент
2
Изборна настава сваке школске године износи 3 (три) часа недељно, и то:
- обавезни изборни предмет прописан Законом - Грађанско васпитање или верска настава, 1 час недељно;
- један изборни предмет прописан овим програмом огледа - 2 (два) часа недељно.
Листа изборних предмета може се допунити на предлог школе која спроводи оглед, програмом који пропише министар. Настава из изборног
предмета организује се и остварује из предмета за који се изјасни најмање 30% ученика огледног одељења.
Оцена изборних предмета предвиђених Програмом огледа је нумеричка и улази у просек оцена на крају године.
Остваривање програма огледа
Предвиђен број ученика у одељењу је 24.
Настава из следећих предмета одвија се по групама кроз вежбе (В), практичну наставу (ПН) и наставу у блоку (Б):
годишњи фонд часова
разред
предмет
В
I
II
ПН
Б
број ученика у
групи
Канцеларијско пословање
111
12
Основи рачуноводства
74
12
Рачунарство и информатика
74
12
Комуникација
74
Рачуноводство у трговини
74
12
Рачунарство и информатика
74
12
35
Организација набавке и продаје
74
12
Статистика
72
12
Организација набавке и продаје
72
12
Обука у виртуелном предузећу
108
Рачунарство и информатика
72
Предузетништво
64
Обука у виртуелном предузећу
128
III
30
12
12
IV
Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
I РАЗРЕД
II РАЗРЕД
часова
часова
60
12
III РАЗРЕД
часова
IV РАЗРЕД
часова
УКУПНО
часова
Час одељенског старешине
до 70
до 70
до 70
до 64
274
Додатни рад *
до 30
до 30
до 30
до 30
120
Допунски рад *
до 30
до 30
до 30
до 30
120
Припремни рад *
до 30
до 30
до 30
до 30
120
*) Ако се укаже потреба за овим облицима рада.
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима
I
II
III
IV
до 3 дана до 3 дана до 7 дана до 7 дана
Екскурзија
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе
2 часа недељно
Други предмети*
Од 1 до 2 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)
30-60 часова годишње
Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге
15-30 часова годишње
Културна и јавна делатност школе
2 радна дана
36
*) Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су
утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по
програмима који су претходно донети.
37
Остваривање школског програма по недељама
менторски рад
(настава у блоку)
обавезне ваннаставне активности
остало
(матура)
разред
разредно часовна настава
I
37
2
39
II
37
2
39
III
36
1
2
39
IV
32
2
2
38
3
укупно радних недеља
39
Час одељенског старешине
1 час недељно, 36 часова годишње
рб
садржај
1.
Конституисање одељенске заједнице, избор руководства
Упознавање ученика са дужностима, радним обавезама и
правима у школи
Упознавање са планом и програмом рада за дати образовни смер
Упознавање са Годишњим планом рада школе.
Упознавање са Правилником о похвалама, наградама и
васпитно-дисциплинским мерама
Испитивање социјалних односа у одељењу
Организација учења-методе и технике учења
Упознавање ученика са протоколом и тимом за безбедност
ученика од насиља,злостављања и занерамивања
Како и колико користим књигу ?
Учешће ученика у реализацији наставе
Мој одељенски старешина
Како проводим слободно време?
Конвенција о правима детета
Учешће уређењу школског простора и околине
Систем образовања, мрежа школа, номенклатура занимања,
хоризонтална и вертикална проходност и изабарни и сродни
профил
Принципи менталне хигијене
Девијантно понашање младих
Вршњачка медијација
Пушење и последица
Наркотичка средства и последице
Неговање хигијенских навика
Однос према личној и државној имовини и средствима рада
Анализа узрока изостајања ученика са часова,предлог мера
против изостанака
Планирање радних акција, такмичења, екскурзија, излета
Другарство ученика у одељењу
Култура и људске потребе
Средства масовних комуникација и масовна култура,шунд.
Слобода и одговорности.
Агресија у свакодневном животу и међународним односима
Моралне и правне норме(однос права,слобода и дужности)
Патриотизам данас
Планирање породице
Криза морала данас
Колико поштујемо старије
Толеранција
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
реализатор
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
одељенски старешина
Циљеви:
- реализација програма одвија се у оквиру редовне наставе ,ваннаставних активности и
ваншколских активности
- свест о потреби да своје слободно време користе за стваралаштво и здраву разоноду
- подстицање мисаоне активности
- подстицање активности ученика у раду користећи животно искуство, односно
ситуације у којима би се некада нашли
- развијати интерактивно и динамично учење и подстицање радозналости, самосталних и
стваралачких идеја
39
Задаци:
- Неговање особина личности којима се изражава другарство (искреност, поштење,
пружање помоћи, правично одобравање, разумевање, поштовање, пажљивост,
поверљивост и др.)
- Неговање правог другарства
- Развијање правилног односа према половима
- Развијање правилног односа према особама са психофизичким потешкоћама
- Развијање спремности да се да подршка другу који има личних тешкоћа
7. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
рб
ПРЕДМЕТИ
САДРЖАЈ
- фронтално, групно, наставни листићи, графо фолије,
наставни филмови
-слушање и реаговање на команде наставника, рад у
паровима и групама, вежбање слушања, певање у групи,
писмено изражавање
-фронтално, групно, рад у пару, индивидуално, коришћење
карте, филм, илустровани материјал
- фронтално, групно, рад у пару, индивидуално, коришћење
карте, филм, илустровани материјал, такмичење
1.
Српски језик и
књижевност
2.
Страни језик
3.
Историја
4.
Географија
5.
Социологија
-излагање, фронтално, групно
6.
Филозофија
-излагање, фронтално, групно
7.
Физичко васпитање
8.
Математика
9.
Физика
10.
Хемија
11.
Рачунарство и
информатика
12.
Ликовна култура
13.
Музичка уметност
14.
Биологија
15.
Екологија
16.
Екологија и заштита
животне средине
17.
Устав и права грађана
- показивање, практично извођење, рад у групама и
паровима
рачунање, вежбање, групни рад, рад у пару, индивидуални
рад
- вербална метода, лабораторијско експериментални рад, рад
у групи, пару, графичко илустративни рад, текстуална
метода
-вежбање, групни рад, експериментисање
- излагање, демонстрација, вежбе, практичан рад - рад на
рачунару
-сликање, цртање, обликовање
- слушање музике, певање, свирање, дечје стваралаштво,
демонстрација, вежбање
- излагање, демонстрација, вежбе, експериментална метода,
рад са уџбеником, групни, индивидуални, рад у пару
- излагање, демонстрација, вежбе, експериментална метода,
рад са уџбеником, групни, индивидуални, рад у пару
- излагање, демонстрација, вежбе, експериментална метода,
рад са уџбеником, групни, индивидуални, рад у пару
-излагање, фронтално, групно
40
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
рб
ПРЕДМЕТ
САДРЖАЈ
1.
Страни језик II
-слушање и реаговање на команде наставника, рад у
паровима и групама, вежбање слушања, певање у групи,
писмено изражавање
2.
Познавање препарата
-излагање, фронтално, групно
3.
Познавање робе
-излагање, фронтално, групно
4.
Туристичка географија
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
5.
Основи туризма и
угоститељства
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
6.
Хигијена
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
7.
Хигијена и прва помоћ
-излагање, фронтално, групно,
демонстрација
8.
Основе дерматологије
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
9.
Основе анатомије и
физиологије
10.
Књиговодство
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
11.
Економика трговине
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
12.
Трговинско пословање
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
13.
14.
Економика и
организација предузећа
Основе техничког
цртања
-излагање, фронтално, групно,
демонстрација
рад са уџбеником,
рад са уџбеником,
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
-излагање, фронтално, групно,
практичан рад
рад са уџбеником,
-излагање, фронтално, групно,
практичан рад
рад са уџбеником,
15.
Цртање и сликање
16.
Технологија текстила
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
17.
Текстилни материјали
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
18.
Дизајн текстила
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником,
19.
Примена рачунара
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником, рад на
рачунару
20.
Технологија израде
одеће
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
21.
Моделовање одеће
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
22.
Савремено одевање
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
23.
Практична наставамоделари
- практичан рад
24.
Практична настава трговци
- практичан рад
41
25.
26.
27.
Практична настава са
технологијом рада
Куварство са
практичном наставом
Усложивање са
практичном наставом
- практичан рад
- практичан рад
- практичан рад
28.
Трхнологија рада
- излагање, фронтално, групно, практичан рад
29.
Куварство
-излагање, фронтално, групно, практичан рад
30.
Услуживање
-излагање, фронтално, групно, практичан рад
31.
Психологија
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
32.
Естетика струке
- излагање, фронтално, групно, практичан рад
33.
Уметничко обликовање
- излагање, фронтално, групно, рпактичан рад
34.
Основи економије
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
35.
Пословна Економија
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
36.
Рачуноводство
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
37.
Савремена пословна
коресподенција
38.
Статистика
39.
40.
Уставно и привредно
право
Монетарна економија и
банкарство
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником, рад на
рачунару
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
41.
Комерцијално
познавање робе
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
42.
Маркетинг
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
43.
Економска географија
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
44.
Aгенцијско и
хотелијерско пословање
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
45.
Пословна информатика
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником, рад на
рачунару
46.
Финансијско пословање
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
47.
Пословна
коресподенција и
комуникација
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
48.
Историја уметности
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
49.
Спољнотровинско и
девизно пословање
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
50.
Право
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
42
51.
Економика туризма
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
52.
Маркетинг у туризму
-излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
53.
54.
Основи економике
трговине
Економика и
организација
трговинких предузећа
55.
Здравствена култура
56.
Исхрана
57.
Увод у економију
58.
Основи права
59.
60.
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником,
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником,
- излагање, фронтално, групно,
практичан рад
- излагање, фронтално, групно,
практичан рад
- излагање, фронтално, групно,
практичан рад
рад са уџбеником,
Канцеларијско
пословање
- излагање, фронтално, групно,
практичан рад
рад са уџбеником,
Основи рачуноводства
- излагање, фронтално, групно,
практичан рад
рад са уџбеником,
рад са уџбеником,
рад са уџбеником,
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Грађанско васпитање
2.
Верска настава
-разговор, дијалог, демонстрација, илустрација
-интерактивни рад,
индивидуални рад
групни
рад,
рад
у
пару,
Изборни предмети
Комерцијалиста-оглед
1.
Историја
2.
Туристичка географија
3.
Екологија и здравственено
васпитање
-интерактивни рад, групни рад, рад у пару,
индивидуални рад
-разговор, дијалог, демонстрација, илустрација
- излагање, фронтално, групно, рад са уџбеником,
практичан рад
9. ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОМ РАДУ
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
рб
ПРЕДМЕТ
1.
Српски језик и
књижевност
2.
Страни језик
3.
Историја
4.
Географија
САДРЖАЈ
- драматизација, интерпретација, илустровање
- драматизација, интерпретација, илустровањ- игра
улога, мануелне активности, илустровање, цртање по
диктату
-амбијентално учење, израда пројеката, писање
реферата, гледање филмова
- тимски рад, групни рад, израда реферата
43
5.
Социологија
- тимски рад, групни рад, израда реферата
6.
Филозофија
- тимски рад, групни рад, израда реферата
7.
Физичко васпитање
8.
Математика
9.
Физика
-решавање
задатака,
лабораторијске вежбе
10.
Хемија
-вежбање, решавање задатака, вежбе
11.
Рачунарство и
информатика
12.
Ликовна култура
13.
Музичка уметност
14.
Биологија
15.
Екологија
16.
Екологија и зашт.
животне средине
17.
Устав и права грађана
- атлетика, вежбе на справама и тлу, ритмичка
гимнастика, рукомет, такмичења, крос
- решавање задатака, прављење паноа, конструкције
демонстрациони
огледи,
- излагање, демонстрација, вежбе, практичан рад- рад на
рачунару
- цртање, сликање, вајање, гледање слајдова, посета
изложби, музеја
- свирање, слушање музике, вежбање
- огледи, скицирање и цртање, сакупљање биљака,
прављење хербаријума
- огледи, скицирање и цртање, сакупљање биљака,
прављење хербаријума
- огледи, скицирање и цртање, сакупљање биљака,
прављење хербаријума
- тимски рад, групни рад, израда реферата
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
рб
ПРЕДМЕТ
САДРЖАЈ
1.
Страни језик II
- драматизација, интерпретација, илустровање- игра
улога, мануелне активности, илустровање- цртање
по диктату
2.
Познавање препарата
- групни рад, израда реферата
3.
Познавање робе
-групни рад, израда реферата
4.
Туристичка географија
5.
Основи туризма и
угоститељства
-групни рад, израда реферата
6.
Хигијена
-групни рад, израда реферата
7.
Хигијена и прва помоћ
-групни рад, израда реферата
8.
Основе дерматологије
-групни рад, израда реферата
9.
Основе анатомије и
физиологије
-групни рад, израда реферата
10.
Књиговодство
-групни рад, израда реферата
11.
Економика трговине
-групни рад, израда реферата
-тимски рад, групни рад, израда реферата
44
12.
Трговинско пословање
-групни рад, израда реферата
13.
Економика и организација
предузећа
-групни рад, израда реферата
14.
Основе техничког цртања
15.
Цртање и сликање
16.
Технологија текстила
-групни рад, израда реферата
17.
Текстилни материјали
- групни рад, израда реферата
18.
Дизајн текстила
- групни рад, израда реферата
19.
Примена рачунара
20.
Технологија израде одеће
-групни рад, израда реферата
21.
Моделовање одеће
- групни рад, израда реферата
22.
Савремено одевање
-групни рад, израда реферата
23.
Практична наставамоделари
- практичан рад
24.
Практична настава трговци
- практичан рад
25.
26.
27.
Практична настава са
технологијом рада
Куварство са практичном
наставом
Усложивање са
практичном наставом
-цртање, сликање, вајање, гледање слајдова, посета
изложби, музеја
- цртање, сликање, вајање, гледање слајдова, посета
изложби, музеја
- излагање, демонстрација, вежбе, практичан радрад на рачунару
- практичан рад
- практичан рад
- практичан рад
28.
Трхнологија рада
- групни рад, израда реферата
29.
Куварство
-практичан рад
30.
Услуживање
- практичан рад
31.
Психологија
- групни рад, израда реферата
32.
Естетика струке
- цртање, сликање, вајање, гледање слајдова, посета
изложби, музеја
33.
Уметничко обликовање
- цртање, сликање, вајање, гледање слајдова, посета
изложби, музеја
34.
Основи економије
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
35.
Пословна Економија
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
36.
Рачуноводство
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
37.
Савремена пословна
коресподенција
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
45
38.
Статистика
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
39.
Уставно и привредно право
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
40.
41.
Монетарна економија и
банкарство
Комерцијално познавање
робе
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
42.
Маркетинг
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
43.
Економска географија
44.
Aгенцијско и хотелијерско
пословање
45.
Пословна информатика
- излагање, демонстрација, вежбе, практичан радрад на рачунару
46.
Финансијско пословање
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
47.
Пословна коресподенција и
комуникација
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
48.
Историја уметности
цртање, сликање, вајање, гледање слајдова, посета
изложби, музеја
49.
Спољнотровинско и
девизно пословање
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
50.
Право
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
51.
Економика туризма
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
52.
Маркетинг у туризму
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
53.
Основи економике
трговине
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
54.
Економика и организација
трговинких предузећа
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
55.
Здравствена култура
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
56.
Исхрана
57.
Увод у економију
58.
Основи права
59.
Канцеларијско пословање
60.
Основи рачуноводства
- тимски рад, групни рад, израда реферата
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата,
практичан рад
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата,
практичан рад
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата,
практичан рад
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата,
практичан рад
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата,
практичан рад
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Грађанско васпитање
-слушање, демонстрација, учешће
2.
Верска настава
-слушање, графичко представљање, групна размена,
размена у пару, игре
46
Изборни предмети
Комерцијалиста-оглед
1.
Историја
2.
Туристичка географија
3.
Екологија и здравственено
васпитање
-слушање, демонстрација, учешће
-слушање, графичко представљање, групна размена,
размена у пару, игре
- групни рад, индивидуални рад, израда реферата
10. ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ
ОСТВАРУЈЕ ФАКУЛТАТИВНИ ДЕО ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
1.Хуманитарне аккције: I- IV
2.Културне активности школе: I- IV
Спортске активности:општинска окружна,републчика такмичења у кошарци и одбојци.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Обележавање Дана борбе против AIDS-a
Обележавање Дана особа са инвалидитетом
Обележавање Дана Светог Саве (школска слава)
Обележавање Дана школе
Обележавање светског Дана борбе против пушења
Учествовање ученика у манифестацијама локалне средине
47
ПРЕДМЕТИ СА ТЕМАТСКИМ ЦЕЛИНАМА,
САДРЖАЈИМА И МЕТОДАМА
(дат је приказ тематских целина са одговарајућим наставним садржајима и пратећим методама,
техникама, облицима рада и активностима), за сваки предмет
Наставни програми појединачних предмета дати су у прилогу
Комерцијалиста-оглед Службени гласник-Просветни гласник бр.12/07,5/11,2/12
Економски техничар- Службени гласник-Просветни гласник бр.3/96,3/97,14/97
12/05/5/03 и 11/06
Кувар-конобар- Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у
подручју рада трговина,угоститељство,туризам Службени гласник-Републике СрбијеПросветни гласник бр.10/2012
Туристички и трговински техничар- Правилник о наставном плану и програму за средње
образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада
трговина,угоститељство и туризам бр.15/93,20/93,6/95,7/96,11/02,11/04,11/06 и 8/09
Трговаци- Правилник о наставном плану и програму за стручно образовање у трогодшњем
трајању у стручној школи за подручје рада трговина,угоститељство и туризам-област трговинаСлужбени гласник-Просветни гласник бр. 17/93,11/02,8/09
Техничар-моделар одеће - Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану
и програму за средње образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној
школи за подручје рада текстилство и кожарство бр. 9/95,10/02
Женски и мушки фризер- Правилник о наставном плану и програму за средње образовање у
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада остало-личне
услуге бр. 4/93,5/2002,13/2002,3/2007 и 23/2007
48
Смер- туристички техничар
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СМЕР : ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР И ФРИЗЕР
РАЗРЕД: ТРЕЋИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 3
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 105
НАСТАВНА ОБЛАСТ : МОДЕРНА У ЕВРОПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
ЗАДАЦИ : УЧЕНИК ТРЕБА ДА УОЧИ ЗНАЧАЈ МОДЕРНЕ ЗА РАЗВОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
УОПШТЕ
- СТИЦАЊЕ ЗНАЊА ИЗ КОРЕЛАЦИЈСКИХ ПРЕДМЕТА( ИСТОРИЈА , ЛИКОВНА
КУЛТУРА ) КАО ПРЕДУСЛОВА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ МОДЕРНЕ
- ВЕЗУ МОДЕРНЕ КАО ПРАВЦА СА ОСТАЛИМ ПРАВЦИМА ( СИМБОЛИЗАМ ,
ИМПРЕСИОНИЗАМ , ЕКСПРЕСИОНИЗАМ)
ОБЛИЦИ РАДА : ФРОНТАЛНИ , ИНДИВИДУАЛНИ
НАСТАВНИ МЕТОДИ : ВЕРБАЛНО- ТЕКСТУАЛНИ , МОНОЛОГ , ДИЈАЛОГ
АКТИВНОСТИ : АНАЛИЗИРАЊЕ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
ИСХОДИ : УЧЕНИК УОЧАВА ЗНАЧАЈ МОДЕРНЕ КАО ПРАВЦА У ИСТОРИЈСКОМ
РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОСТИ
- СХВАТА ПОВЕЗАНОСТ КЊИЖЕВНОСТИ СА ДРУГИМ УМЕТНОСТИМА
- ПРЕПОЗНАЈЕ И УОЧАВА ОДЛИКЕ ПОЈЕДИНИХ ПРАВАЦА МОДЕРНЕ (
СИМБОЛИЗМА , ИМПРЕСИОНИЗМА И СЛ.)
НАСТАВНА ОБЛАСТ : МОДЕРНА У ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ КЊИЖЕВНОСТИМА
УЧЕНИК УОЧАВА УСЛОВЉЕНОСТ РАЗВОЈА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ
КЊИЖЕВНОСТИ И ЕВРОПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
- УЧЕНИК СХВАТА УТИЦАЈ ФРАНЦУСКОГ СИМБОЛИЗМА НА СРПСКЕ ПЕСНИКЕ
МОДЕРНЕ
- УЧЕНИК СЕ УПОЗНАЈЕ СА НАЈЗНАЧАЈНИЈИМ ПЕСНИЦИМА СРПСКЕ МОДЕРНЕ
И УОЧАВА ЊИХОВЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ
ОБЛИЦИ РАДА : ФРОНТАЛНИ И ИНДИВИДУАЛНИ
НАСТАВНИ МЕТОДИ : ВЕРБАЛНО- ТЕКСТУАЛНИ
ИСХОДИ : УЧЕНИК ЗАПАЖА БИТНА ОБЕЛЕЖЈА ПРЕДСТАВНИКА МОДЕРНЕ
ПРИМЕЊУЈЕ ЗНАЊА ИЗ МОДЕРНЕ ПРИЛИКОМ АНАЛИЗЕ ДЕЛА
КОРИСТИ ВЕШТИНЕ ЛЕПОГ ИЗРАЖАВАЊА И ИЗРАЖАЈНОГ ЧИТАЊА ПРИЛИКОМ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ДЕЛА
ПОВЕЗУЈЕ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ МОДЕРНЕ ПРИЛИКОМ КОМПАРАЦИЈЕ ДЕЛА
-
НАСТАВНА ОБЛАСТ : КЊИЖЕВНОСТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
ЗАДАЦИ: УЧЕНИК ТРЕБА ДА УОЧИ ЗНАЧАЈ ИСТОРИЈЕ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ОВЕ
ОБЛАСТИ
УПОЗНАТИ УЧЕНИКА СА ОПШТОМ АТМОСФЕРОМ И РАСПОЛОЖЕЊЕМ ПОСЛЕ 1.
СВЕТСКОГ РАТА
РАЗВИЈАЊЕ ЕТИЧКЕ СВЕСТИ КОД УЧЕНИКА И АНТИ – РАТНИХ ПОРУКА
49
УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА РАДОМ И ДЕЛОМ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПРЕДСТАВНИКА
ОВОГ ПЕРИОДА : МИЛОША ЦРЊАНСКОГ , ИВЕ АНДРИЋА, ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ И ДР.
РАЗВИЈАЊЕ ЧИТАЛАЧКЕ СВЕСТИ КОД УЧЕНИКА И СТИЦАЊЕ ЧИТАЛАЧКИХ
НАВИКА
ОБЛИЦИ РАДА : ФРОНТАЛНИ И ИНДИВИДУАЛНИ
НАСТАВНИ МЕТОДИ : ВЕРБАЛНО – ТЕКСТУАЛНИ
АКТИВНОСТИ: АНАЛИЗИРАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА
ИСХОДИ : УЧЕНИК УОЧАВА И ПРИМЕЊУЈЕ ЗНАЊА ИЗ МЕЂУРАТНЕ КЊИЖЕВНОСТИ
СХВАТА ЗНАЧАЈ МЕЂУРАТНЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
УОЧАВА РАЗЛИКЕ МЕЂУ ПОЈЕДИНИМ ПРАВЦИМА : ЕКСПРЕСИОНИЗАМ,
НАДРЕАЛИЗАМ
СХВАТА ПОВЕЗАНОСТ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ И ИСТОРИЈЕ
ПРИМЕЊУЈЕ ТЕХНИКЕ ИЗРАЖАЈНОГ ЧИТАЊА И ПРИМЕЊУЈЕ АНАЛИТИЧКОСИНТЕТИЧКИ МОДЕЛ ПРИЛИКОМ АНАЛИЗЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
РАЗУМЕ ЗНАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНИХ ТЕРМИНА И ПОЈМОВА И ПРИМЕЊУЈЕ ИХ
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТВОРБА РЕЧИ
ЗАДАЦИ : УЧЕНИК УОЧАВА ОСНОВНЕ НАЧИНЕ ЗА ТВОРБУ РЕЧИ
УЧЕНИК СХВАТА ПОВЕЗАНОСТ МОРФОЛОГИЈЕ СА ОСТАЛИМ ГРАМАТИЧКИМ
ДИСЦИПЛИНАМА
УЧЕНИК СХВАТА ВАЖНОСТ ИСТОРИЈЕ ЈЕЗИКА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ТВОРБЕ РЕЧИ
ОБЛИЦИ РАДА : ФРОНТАЛНИ
НАСТАВНИ МЕТОДИ : РАД НА ТЕКСТУ, ДЕМОНСТРАТИВНИ
АКТИВНОСТИ : ИСТРАЖИВАЊЕ
ИСХОДИ : УЧЕНИК ПРЕПОЗНАЈЕ И СХВАТА ОСНОВНЕ ПРИНЦИПЕ ТВОРБЕ РЕЧИ
САМОСТАЛНО УОЧАВА ДЕРИВАЦИЈУ, КОМПОЗИЦИЈУ И СЛ.
УОЧАВА РАЗЛИКУ МЕЂУ ПОЈМОВИМА ДЕРИВАЦИЈА, КОМПОЗИЦИЈА
РАЗУМЕ ЊИХОВО ЗНАЧЕЊЕ И САМОСТАЛНО ОБЈАШЊАВА ОВЕ ПОЈМОВЕ
НАСТАВНА ОБЛАСТ : СИНТАКСА
ЗАДАЦИ : УЧЕНИК УОЧАВА ВРСТЕ РЕЧЕНИЦА
СХВАТА ПОВЕЗАНОСТ СИНТАКСЕ СА ДРУГИМ НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА
РАЗУМЕ ПОЈМОВЕ : СИНТАГМА , РЕЧЕНИЦА , ЗАВИСНА РЕЧЕНИЦА , НЕЗАВИСНА
РЕЧЕНИЦА
ОБЛИЦИ РАДА : ФРОНТАЛНИ
НАСТАВНИ МЕТОДИ: РАД НА ТЕКСТУ, ДЕМОНСТРАТИВНИ
АКТИВНОСТИ : ИСТРАЖИВАЊЕ , РАД У ГРУПАМА
ИСХОДИ : УЧЕНИК РАЗУМЕ ПОЈМОВЕ СИНТАГМА , РЕЧЕНИЦА
САМОСТАЛНО УОЧАВА ТИПОВЕ РЕЧЕНИЦА
ПРИМЕЊУЈЕ СТЕЧЕНА ЗНАЊА НА КОНКРЕТНОМ ТЕКСТУ
НАСТАВНА ОБЛАСТ : ПРАВОПИС
ЗАДАЦИ : УЧЕНИК НАДОГРАЂУЈЕ И ПРОШИРУЈЕ СТЕЧЕНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ
ПРАВОПИСА
РАЗУМЕ ВАЖНОСТ И ЗНАЧАЈ ПРАВОПИСА ЗА ЈЕДАН ЈЕЗИК
УОЧАВА ОСНОВНА ПРАВОПИСНА ПРАВИЛА
ОБЛИЦИ РАДА : ФРОНТАЛНИ , РАД У ГРУПАМА
НАСТАВНИ МЕТОДИ : РАД НА ТЕКСТУ , ДЕМОНСТРАЦИЈА
50
АКТИВНОСТИ : ИСТРАЖИВАЊЕ
ИСХОДИ : УЧЕНИК САМОСТАЛНО ПРИМЕЊУЈЕ ОСНОВНА ПРАВИЛА ПРАВОПИСА
УОЧАВА НЕПРАВИЛНОСТИ
САМОСТАЛНО ВРШИ КОРЕКЦИЈЕ
НАСТАВНА ОБЛАСТ : КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ЗАДАЦИ : УЧЕНИК ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ГОВОРНИШТВА
УОЧАВА ВАЖНОСТ ЖИВЕ РЕЧИ И КОМУНИКАЦИЈЕ
СХВАТА ЗНАЧАЈ ЈЕЗИКА КАО СРЕДСТВА СПОРАЗУМЕВАЊА
ОБЛИЦИ РАДА : ИНДИВИДУАЛНИ,РАД У ПАРОВИМА
НАСТАВНИ МЕТОДИ : ВЕРБАЛНИ, ДЕМОНСТРАЦИЈА
АКТИВНОСТИ : ВЕЖБАЊЕ , УВЕЖБАВАЊЕ
ИСХОДИ : РАЗВИЈАЊЕ ГОВОРНИЧКИХ ВЕШ
ТИНА
УЧЕНИК СЕ САМОСТАЛНО УСМЕНО ИЗРАЖАВА , КОРИСТИ СЛОЗЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ
УЧЕНИК ПРИЛИКОМ ГОВОРЕЊА САМОСТАЛНО СКЛАПА МИСЛИ У РЕЧЕНИЦЕ ,
УПОТРЕБЉАВА ЛЕПЕ РЕЧИ И ИМА ЈАСНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ У ИЗЛАГАЊУ
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ЗАДАЦИ : УЧЕНИК СХВАТА ЗНАЧАЈ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА
РАЗВИЈАЊЕ ГРАФО МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ КОД УЧЕНИКА
УЧЕНИК УОЧАВА ПРАВИЛНОСТ КОМПОНОВАЊА ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА
ИЗГРАЂИВАЊЕ ОСОБЕНОГ СТИЛА И СПОСОБНОСТ СИСТЕМАТИЧНОГ ИЗЛАГАЊА
МИСЛИ
ОБЛИЦИ РАДА : ИНДИВИДУАЛНИ , РАД У ПАРОВИМА
НАСТАВНИ МЕТОДИ : ДЕМОНСТРАЦИЈА
АКТИВНОСТИ : ПИСАЊЕ , УВЕЖБАВАЊЕ
ИСХОДИ : УЧЕНИК СЕ САМОСТАЛНО ПИСМЕНО ИЗРАЖАВА
ПРИМЕЊУЈЕ ПРАВОПИСНА И ГРАМАТИЧКА ПРАВИЛА У ПРАКСИ
ПРИМЕЊУЈЕ ВЕШТИНЕ КОМПОНОВАЊА ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА
ПОСЕДУЈЕ ИЗГРАЂЕН ИНДИВИДУАЛАН СТИЛ
ПОКАЗУЈЕ СИСТЕМАТИЧНОСТ У ИЗЛАГАЊУ ГРАЂЕ ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА
УОЧАВА БИТНО , А ОДБАЦУЈЕ НЕБИТНО
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
СМЕР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ОБРАОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД: ТРЕЋИ
БРОЈ ЧАСОВА: 70, 2 ЧАСА НЕДЕЉНО
ЦИЉЕВИ:СХВАТИТИ ИСТОРИЈСКО-УМЕТНИЧКИ КОНТЕКС ДЕЛА, НАСТАЈАЊЕ У
ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ, ФОРМУ ИЗРАЖАВАЊА СОЦИЈАЛНИХ, ЕКОНОМСКИХ,
КУЛТУРНИХ ОСОБЕНОСТИ ЕПОХЕ У КОЈОЈ ЈЕ НАСТАЛО, УСВОЈИТИ ИСТОРИЈСКА
ЗНАЊА И ТЕОРИЈСКЕ ПОСТАВКЕ КОЈЕ ЋЕ ОМОГИЋИТИ РАЗУМЕВАЊЕ ДЕЛА И
ЊЕГОВО СХВАТАЊЕ КАО УСЛОВА ЗА УПОЗНАВАЊЕ СА НАЈЗНАЧАЈНИЈИМ
УМЕТНИЦИМА КОД НАС И У СВЕТУ.
ЗАДАЦИ:-УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА РАЗВОЈЕМ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ
-СТИЦАЊЕ ЗНАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО
УМЕТНОСТИ РЕНЕСАНСЕ
51
-РАЗВИЈАЊЕ ЉУБАВИ ПРЕМА ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА НАСТАЛИМ НА
ПРОСТУРУ НАШЕ ЗЕМЉЕ И СВЕТА
-РАЗВИЈАЊЕ СКЛОНОСТИ ПРАЋЕНА ДОГАЂАЊА НА ЛИКОВНОЈ СЦЕНИ
(ПОСЕТЕ ИЗЛИЖБИ,МУЗЕЈА, ГАЛЕРИЈА), КАО ДЕЛА РАЗВОЈА СВЕСТРАНООБРАЗОВАНЕ ЛИЧНОСТИ
НАСТАВНА ОБЛАСТИ:УМЕТНОСТ ПРАИСТОРИЈЕ(3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ ПОЧЕТКЕ РАЗВОЈА УМЕТНОСТИ,СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ УМЕТНОСТИ ПРАИСТОРИЈЕ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ ПРВИХ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ ИСТОЧНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЈА (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ,ПИСАНИ РАД
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ ИСТОЧНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЈА, СХВАТИТИ
ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИСТОКА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ ПРАИСТОРИЈЕ,УМЕТНОСТ ИСТОЧНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЈА (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: МОНОЛОШКА, ПИСАНИ РАД, РАД НА ТЕКСТУ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УТВРДИТИ ЗНАЊА ИЗ УМЕТНОСТИ ПРАИСТОРИЈЕ И ИСТОЧНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЈА, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ,
ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИСТОКА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ЕГЕЈСКА УМЕТНОСТ (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ ЕГЕЈСКОГ ПЕРИОДА КАО ПОЧЕТКА
АНТИЧКЕ ГРЧКЕ УМЕТНОСТИ, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА
УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ ЕГЕЈСКИХ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ НА ТЛУ ГРЧКЕ (6 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ АНТИЧКОГ ПЕРИОДА КАО ОСНОВЕ
НАШЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА
УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА
ЛИКОВНИХ УМЕНТОСТИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ ПРАИСТОРИЈЕ,УМЕТНОСТ ИСТОЧНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЈА, ГРЧКЕ (3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ИНДИВИДУАЛНИ
52
МЕТОДЕ: МОНОЛОШКА, ПИСАНИ РАД, РАД НА ТЕКСТУ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УТВРДИТИ ЗНАЊА ИЗ УМЕТНОСТИ ПРАИСТОРИЈЕ И ИСТОЧНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЈА И АНТИЧКЕ ГРЧКЕ, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВИХ
ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ ПРАИСТОРИЈЕ,УМЕТНОСТ ИСТОЧНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЈА, ГРЧКЕ (3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: РАЗГОВОР, ПИСАНИ РАД/УСМЕНИ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УТВРДИТИ , ПРОВЕРИТИ И ОЦЕНИТИ ЗНАЊА ИЗ УМЕТНОСТИ
ПРАИСТОРИЈЕ И ИСТОЧНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЈА И АНТИЧКЕ ГРЧКЕ, СХВАТИТИ
ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВИХ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ СТАРОГ РИМА (12 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ,ПИСАНИ РАД/УСМЕНИ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ СТАРОГ РИМА И ЊЕГОВОГ ЗНАЧАЈА ЗА
РАЗВОЈ ЧОВЕЧАНСТВА, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА
УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА
ЛИКОВНИХ УМЕНТОСТИ, УПОЗНАТИ ВАЖНОСТ ОВОГ ПЕРИОДА И ЊЕГОВОГ
РАЗВОЈА У ИСТОРИЈСКОМ, ДРУШТВЕНОМ И НАУЧНОМ ОКВИРУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ НА БАЛКАНУ (11 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ,ПИСАНИ РАД/УСМЕНИ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ СРЕДЊЕГ ВЕКА НА БАЛКАНУ И
ПОВЕЗАНОСТИ СА ИСТОРИЈСКИМ НАСЛЕЂЕМ НАШЕГ ПРОСТОРА, СХВАТИТИ
ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА ЛИКОВНИХ УМЕНТОСТИ, УПОЗНАТИ
ВАЖНОСТ ОВОГ ПЕРИОДА И ЊЕГОВОГ РАЗВОЈА У ИСТОРИЈСКОМ, ДРУШТВЕНОМ И
НАУЧНОМ ОКВИРУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ СТАРОГ РИМА, СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕНТОСТ (2
ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: РАЗГОВОР, ПИСАНИ РАД/УСМЕНИ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УТВРДИТИ , ПРОВЕРИТИ И ОЦЕНИТИ ЗНАЊА ИЗ УМЕТНОСТИ ОВИХ
ПЕРИОДА, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ
ДЕЛА .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ИСЛАМСКА УМЕТНОСТ (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
53
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ ИСЛАМСКЕ УМЕТНОСТИ , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ
ДЕЛА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: РОМАНИЧКА УМЕТНОСТ ОД 10-13 ВЕКА (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ РОМАНИЧКЕ УМЕТНОСТИ , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ
ДЕЛА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ГОТИЧКА УМЕТНОСТ (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ ГОТИЧКЕ УМЕТНОСТИ , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ
ДЕЛА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: РЕНЕСАНСА (10 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ, ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ РЕНЕСАНСНЕ УМЕТНОСТИ , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ И ЊЕГОВУ ПОВЕЗАНОСТ СА АНТИЧКИМ
ПЕРИОДОМ, КАО И ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ЧОВЕЧАНСВА И УМЕТНОСТ НОВОГ ДОБА,
ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ИСЛАМСКА УМЕТНОСТ,РОМАНИКА, ГОТИКА, РЕНЕСАНСА (2
ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПИСАНИ РАД/УСМЕНИ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ ОВИХ УМЕТНИЧКИХ ПЕРИОДА , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ И УТВРДИТИ ЗНАЊА ИЗ ОВИХ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ИСЛАМСКА УМЕТНОСТ,РОМАНИКА, ГОТИКА, РЕНЕСАНСА
(1+6 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПИСАНИ РАД/УСМЕНИ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УТВРДИТИ ,ОЦЕНИНИ ЗНАЊА И ИЗВРШИТИ СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ ИЗ
ОВИХ УМЕТНИЧКИХ ПЕРИОДА , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВИХ
УМЕТНОСТИ.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
СМЕР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
54
ОБРАОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
БРОЈ ЧАСОВА: 64, 2 ЧАСА НЕДЕЉНО
ЦИЉЕВИ:СХВАТИТИ ИСТОРИЈСКО-УМЕТНИЧКИ КОНТЕКСТ ЛИКОВНОГ ДЕЛА,
НАСТАЈАЊЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ, ФОРМУ ИЗРАЖАВАЊА СОЦИЈАЛНИХ,
ЕКОНОМСКИХ, КУЛТУРНИХ ОСОБЕНОСТИ ЕПОХЕ У КОЈОЈ ЈЕ НАСТАЛО, УСВОЈИТИ
ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА И ТЕОРИЈСКЕ ПОСТАВКЕ КОЈЕ ЋЕ ОМОГИЋИТИ РАЗУМЕВАЊЕ
ДЕЛА И ЊЕГОВО СХВАТАЊЕ КАО УСЛОВА ЗА УПОЗНАВАЊЕ СА НАЈЗНАЧАЈНИЈИМ
УМЕТНИЦИМА КОД НАС И У СВЕТУ.
ЗАДАЦИ:-УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА РАЗВОЈЕМ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ
-СТИЦАЊЕ ЗНАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ ОД БАРОКА ДО САВРЕМЕНЕ
УМЕТНОСТИ
-РАЗВИЈАЊЕ ЉУБАВИ ПРЕМА ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА НАСТАЛИM НА
ПРОСТУРУ НАШЕ ЗЕМЉЕ И СВЕТА
-РАЗВИЈАЊЕ СКЛОНОСТИ ПРАЋЕНА ДОГАЂАЊА НА ЛИКОВНОЈ СЦЕНИ
(ПОСЕТЕ ИЗЛИЖБИ,МУЗЕЈА, ГАЛЕРИЈА), КАО ДЕЛА РАЗВОЈА СВЕСТРАНООБРАЗОВАНЕ ЛИЧНОСТИ
НАСТАВНА ОБЛАСТИ:УМЕТНОСТ БАРОКА (11 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ, РАД НА ТЕКСТУ, ПИСАНИ РАД
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ ПОЧЕТКЕ РАЗВОЈА БАРОКНЕ УМЕТНОСТИ,СХВАТИТИ
ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ УМЕТНОСТИ БАРОКА, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ БАРОКНИХ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА, КАРАКТЕРИСТИКА ПОЈЕДИНИХ ПОДРУЧЈА, ЗНАЧАЈ И
УТИЦАЈЕ СОЦИЈАНЕ, РЕЛИГИОЗНЕ И ИСТОРИЈСКЕ ОСОБЕНОСТИ НА УМЕТНОСТ
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ЕВРОПСКА УМЕТНОСТ 18. ВЕКА (7 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ,ПИСАНИ РАД
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ 18. ВЕКА, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ
ДЕЛА И УМЕТНИКЕ ЕВРОПЕ 18. ВЕКА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ У ЕВРОПИ 19. ВЕКА (19ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ, ИНДИВИДУАЛНИ,
МЕТОДЕ: МОНОЛОШКА, ПИСАНИ РАД, РАД НА ТЕКСТУ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЋИ ЗНАЊА ИЗ УМЕТНОСТИ 19. ВЕКА, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ
ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА И
УМЕТНИКА 19. ВЕКА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ У ЕВРОПИ 20. ВЕКА (16 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ,ПИСАНИ РАД
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ 20 ВЕКА , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРАВЦЕ И ЊИХОВЕ ПРЕДСТАВНИКЕ,
ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА И УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЗА УМЕТНИКА 20.
ВЕКА.
55
НАСТАВНА ОБЛАСТ: МОДЕРНА УМЕТНОСТ НА ТЛУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1918-1941.
(8 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ,
СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ И ЊЕГОВУ
ПОВЕЗАНОСТ СА ДОГАЂАЊИМА НА ЕВРОПСКОЈ СЦЕНИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ
УМЕТНИКА И ВРЕМЕНА У КОМЕ СУ СТВАРАЛИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ УМЕТНОСТ (3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ, ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: МОНОЛОШКА, ПИСАНИ РАД, РАД НА ТЕКСТУ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА ИЗ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ОВИХ ПЕРИОДА , ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА .
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА
РАЗРЕД:
ДРУГИ И ТРЕЋИ
БРОЈ ЧАСОВА:
ГОДИШЊЕ:ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРИ-70
ТРГОВЦИ:
-64
ФРИЗЕРИ:
-70
КУВАРИ И КОНОБАРИ:
-64 /58/
НЕДЕЉНО: 2 ЧАСА
ЦИЉЕВИ:
УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА,КОЈА ОМОГУЋАВАЈУ УЧЕНИЦИМА ДА СХВАТЕ БИОЛОШКУ И ДРУШТВЕНУ УСЛОВЉЕНОСТ ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА И ДОПРИНОС
ФОРМИРАЊУ НАУЧНОГ ПОГЛЕДА НА СВЕТ,ЧОВЕКА И ЊЕГОВО ИНДИВИДУАЛНО И ДРУШТВЕНО ПОНАШАЊЕ
ЗАДАЦИ:
-СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ОСНОВНИМ ВРСТАМА ПСИХИЧКИХ ПРОЦЕСА,ОСОБИНА И СТАЊА И УВИД У
ОПШТА ПИТАЊА РАЗВОЈА СТРУКТУРЕ И ДИНАМИКЕ ЛИЧНОСТИ РАДИ БОЉЕГ СХВАТАЊА СЕБЕ
И ДРУГИХ ЉУДИ СА КОЈИМА ЋЕ УЧЕНИЦИ ДОЛАЗИТИ У КОНТАКТ У ЖИВОТУ И ПРОЦЕСУ РАДА;
-СТИЦАЊЕ ШТО ПОТПУНИЈЕГ УВИДА У ПОЈЕДИНЕ
ЖИВОТНЕ СИТУАЦИЈЕ СВОЈСТВЕНЕ АДОЛЕСЦЕНТСКОМ УЗРАСТУ И ЗРЕЛОМ ДОБУ:
-ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СПОСОБНОСТИ И ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА УОПШТЕ,А ПОСЕБНО
56
ОНИХ ЗНАЧАЈНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У
УГОСТИТЕЉСТВУ,ТУРИЗМУ,ТРГОВИНИ И ПРУЖАЊУ ЛИЧНИХ УСЛУГА,
-оспособљавање ученика за правилан однос према
послу и решавању проблема на радном месту;
-развијање критичког мишљења код ученика,професионалне етике и интересовања за самообразовање;
-упознавање психолошких специфичности појединих узрасних категорија ради успостављања професионалног односа и успешног стручног рада;
-ширење опште културе код ученика:
-превентивно деловање на настајање поремећаја
психичког живота и понашања код ученика;
НАСТАВНА ОБЛАСТ. Увод
Предмет,гране и методе у психологији
Органске основе и развитак психичког живота
ОБЛИК РАДА:
Фронтални и групни;
МЕТОДЕ:
АКТИВНОСТИ:
ИСХОДИ:
Вербалне,решавање проблема,рад на тексту,
игровне активности:
Игра асоцијација,решавање укрштених речи,
замишљени интервју,тражење одговора на питања из књиге /разни извори/,такмичење међу
групама у тражењу најбољих одговора;
Ученици треба да:
-схвате значај и важност познавања психологије;
-повежу психологију са другим наукама:
-уоче разлику међу методама;
-умеју да самостално примењују неке од техника /анкета нпр./
-уоче везу између организма и спољњог света;
-схвате значај средине и личне активности у
развоју психичког живота појединца;
НАСТАВНА ОБЛАСТ: Психички процеси
ОБЛИК РАДА:
Фронтални,групни,рад у паровима;
МЕТОДЕ:
Вербалне,решавање проблема,рад на тексту;
АКТИВНОСТИ:
„Олуја мозгова“,мали експерименти /пажња,
памћење/,прављење стрипа на тему облика
учења,тражење одговора на питања из књиге;
57
ИСХОДИ:
Ученици треба да:
-схвате како се одвијају основни психички
процеси;
-примењују рационалне методе учења,као и
израду седмичних и дневних планова рада;
-уоче важност мотива у свакодневном животу,као и начине и путеве њихове реализације:
НАСТАВНА ОБЛАСТ: Личност
ОБЛИК РАДА:
Фронтални,индивидуални,рад у паровима;
МЕТОДЕ:
Вербалне,решавање проблема,рад на тексту;
АКТИВНОСТИ:
Радионица:рад у групама-главне карактеристике личности,подела реферата ученицима уз
давање само наслова,слушање излагања ученика,игра:како процењујем најбољег друга,а
како себе...
ИСХОДИ:
Ученици треба да:
-науче да самостално траже изворе информација;
-изврше што тачнију процену личности особа,
које познају:
-умеју да што тачније процене своје способности и с тим у вези постављају животне циљеве:
-уоче значај превентивног деловања на насјање поремећаја психичког живота и понашања;
-интројицирају основне принципе менталне
хигијене;
НАСТАВНА ОБЛАСТ: Особа у социјалној интеракцији и проблеми
психологије рада:
ОБЛИК РАДА:
Комбиновани
МЕТОДЕ:
Комбиноване
АКТИВНОСТИ:
-испитивање јавног мњења /вредности,ставови,
интересовања/,самостални рад на проналажењу особина вође и примера из непосредне околине,“игра“-шта је мислио-ла док сам га-је фотографисао-ла,израда сценарија за спот у циљу
рекламирања сопственог производа или туристичке организације или угоститељ.објекта;
58
ИСХОДИ:
Ученици треба да:
-науче грешке у комуникацији и раде на превенцији истих код себе:
-постану што бољи оцењивачи других људи;
-уоче важност живота у групи,мирног решавања
конфликата,који су неминовни,као и толеранци
је;
-препознају личност друге стране у процесу рада
и схвате важност прилагођавања;
-схвате важност рекламирања властитог производа,односно пружања услуге у циљу што успешнијег рада,постизања циљева и личног задовољства постигнутим.
Nastavni predmet:fizika
Razred: I
Nedeljni fond casova:2
Godisnji fond casova:64
Predmetni nastavnik:Danijela Jovanovic
Nastavna oblast:
1. Fizika I njene metode(2+2)
Cilj:.-sticanje osnovnih znanja o fizici kao fundamentalnoj prirodnoj nauci,-isticanje metoda,razumevanje primene fizike ,-podela fizickih velicina,-ukazivanje na razlici izmedju skalarnih
I vektorskih velicina
Zadaci:-objasniti pojmove kao sto su :materija,supstanca I fizicko polje I navesti
odgovarajuce primere,-ukazati na znacaj eksperimenta,-istaci primenu fizickih zakona u
prirodi I svakodnevnom zivotu,-definisati fizici model I fizicke velicine
Ishodi: :- da ucenik razume znacaj fizike kao nauke,-da uvidi njenu povezanost sa drugim
naukama.
Metode:verbalne,tekstualna
Oblici rada:kombinovani (frontalni ,individualni,grupni)
Srednja skola”Dr Djordje Natosevic” Indjija
Nastavni predmet:fizika
Razred: II
Nedeljni fond casova:2
Godisnji fond casova:68
Predmetni nastavnik:Danijela Jovanovic
Nastavna oblast:
1.Sile I vrtlozna fizicka polja-vremenski nepromenljivo magnetno polje(3+2)
59
Cilj:-sticanje osnovnih znanja o magnetnoj sili I magnetnom polju,-razumevanje pojma
Lorencove I Amperove sile,-razumevanje pojma magnetnog fluksa
Zadaci:-objasniti razliku izmedju vrtloznih I bezvrtloznih fizickih polja,kao I izmedju
vremenski stalnih I vremenski promenljivih polja,-objasniti pojam magnetne indukcije,objasniti primenu Amperovog zakona
Ishodi:-da ucenik razume specificnosti magnetnog polja,-da ucenik razume pojam Zemljinog
magnetnog polja
Metode:verbalne,ilustrativne
Oblici rada:frontalni
Srednja skola”Dr Djordje Natosevic” Indjija
Nastavni predmet:fizika
Razred: I
Nedeljni fond casova:2
Godisnji fond casova:64
Predmetni nastavnik:Danijela Jovanovic
Nastavna oblast:
2 Kretanje(4+4)
Cilj:.-sticanje osnovnih znanja o кretanju,kinematici,kinematickim velicinama
Zadaci:-objasniti vektorski karakter fizickih velicina,pojmove kao sto su:materijalna
tacka,referentno telo I referentni system,predjeni put I putanja,brzina,ubrzanje,kruzno
kretanje,osa rotacije,period rotacije I frekvencija
Ishodi: :- da ucenik kada se telo krece,rotira
Metode:verbalne,tekstualna
Oblici rada:kombinovani (frontalni ,individualni,grupni)
Srednja skola”Dr Djordje Natosevic” Indjija
Nastavni predmet:fizika
Razred: II
Nedeljni fond casova:2
Godisnji fond casova:68
Predmetni nastavnik:Danijela Jovanovic
Nastavna oblast:
2 Sile I vrtlozna fizicka polja-vremenski promenljiva elektricna I magnetna polja
Cilj:-sticanje osnovnih znanja o elektromagnetnoj indukciji,samoindukciji I medjusobnoj
indukciji
Zadaci:-objasniti razliku izmedju vrtloznih I bezvrtloznih fizickih polja,kao I izmedju
vremenski stalnih I vremenski promenljivih polja,-objasniti pojam elektromagnetne
indukcije,indukovane struje,elektromotorne sile
Ishodi:-da ucenik razume specificnosti elektromagnetnog polja,-da ucenik razume Faradejev
zakon I Lencovo pravilo
60
Metode:verbalne,ilustrativne,tekstualna
Oblici rada:kombinovani
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Смер: Туристички-техничар,трећи разред
Наставна целина
УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ
Исходи
На крају наставне целине ученик ће бити у стању да
-говори о основним појмовима друштва
-препозна и именује друштвене појаве
-уочи историјску димензију социологије као науке
-разуме методологију друштвених наука
-користи стручну терминологију
(специфичан социолошки језик)
-разуме потребу за теоретисањем,доказивањем и
предвиђањем друштвених појава
Садржаји
1.Функционална
компетенција
-самостално саставити план социолошког истраживања
2.Социокултурна
компетенција
-упознавање друштвено-културне средине у којој живимо
3.Психосоцијална
компетенција
-разумети однос појединац-друштвена група-друштво
-разумети и објаснити како на понашање појединаца утиче
присуство других људи
-објаснити утицај друштвених чинилаца на понашање људи
-препознати утицај психичких карактеристика људи на
друштвена догађања
-описати међусобно деловање друштвених појава
-анализирати текстове из уџбеника
-изразити своје мишљење
-описати и упоредити социолошке теорије
-идентификовати актуелне проблеме
-сагледавање утицаја појединаца на друштвене догађаје и
одговорности за последице сопственог понашања
-формирање позитивног односа према друштвеној
стварности
61
Коришћени материјал
-
уџбеник
шеме са основним социолошким појмовима
текстови из уџбеника
Укупан број часова
4
Распоређивање
градива
1. Одређење предмета социологије
2. Метод и задаци социологије
3. Развој социологије и социолошке теорије
4. Предмет социологије #
Наставне активности
-анализирати текст
-саставити план социолошког истраживања
-направити упитник и спровести анкету
-одговорити на постављена питања
-разговарати о актуелним проблемима
Активности за
евалуацију
-одговорити на постављена питања
-тест
-разговарати и анализирати текст из уџбеника
62
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ПРАВО
РАЗРЕД : ЧЕТВРТИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА : 2
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 64
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК : ЉИЉАНА БАНИЋ
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. ОПШТА ЗНАЊА О ПРАВУ
ЦИЉ : Стицање основних знања о праву .
ЗАДАЦИ : Стицање општих знања и проучавање појма права , правног поретка , односа
државе и права , пручавање појма и врста правних норми и правних аката .
ИСХОДИ : Развијање логичког мишљења , способности повезивања наученог , оспособљавање
ученика да усвоји основна знања о држави и праву , правној норми , правном акту .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 5 часова .
2. ПРАВНИ ПРОМЕТ
ЦИЉ : Стицање основних знања о правном промету .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са појмом и карактеристикама правног промета .
ИСХОДИ : Оспособљавање ученика да логички закључује и повезује знања која је стекао о
правном промету .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 2 часа .
3. ОБЈЕКТИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА
ЦИЉ : Стицање знања о објектима правног промета .
ЗАДАЦИ : Проучавање објекта у праву , стицање основних знања о људским радњама ,
личним добрима , производима људског духа , стварима у праву и подели ствари .
ИСХОДИ : Да ученик зна да наведе који су објекти у праву и да их објасни .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 3 часа .
4. ПРАВНИ ПОСЛОВИ
ЦИЉ : Упознавање ученика са правним пословима .
ЗАДАЦИ : Проучавање појма и елемената грађанскоправног односа , проучавање и
упознавање ученика са правним пословима , појмом , условима пуноважности , предметом ,
циљем и врстама правних послова .
ИСХОДИ : Развијање логичког мишљења и способности повезивања наученог , да ученик зна
да објасни шта је појам и елемент грађанскоправног односа , да разуме који су услови за
63
пуноважност грађанскоправног посла , шта је предмет , ашта је циљ грађанскоправног посла и
да зна да наброји врсте правних послова .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 4 часа .
5. О УГОВОРИМА УОПШТЕ
ЦИЉ : Упознавање ученика са облигационим правом и суштином облигациоправног односа .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са основним начелима уговорног права и врстама уговора
.Стицање знања о општим условима за настанак уговора ( сагласност воља , предмет и основ и
посебним условима форма , дозвола и одобрење ) . Стицање знања о дејствима и тумачењу
уговора , престанку уговора ( раскид и поништење ) . Упознавање ученика са пословима
платног промета и инструментима плаћања .
ИСХОДИ : развијање логичког мишљења , развијање способности код ученика да усвоји
основна знања у вези са облигационим правом , суштином облигационог права , пословима
платног промета и инструментима плађања .
МЕТОДЕ : Дијалошки и монолошки
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 8 часова .
6. УГОВОР ОПРЕВОЗУ ; 7. УГОВОР О ПРОДАЈИ ; 8. УГОВОР О УСКЛАДИШТЕЊУ ; 9.
УГОВОР О ОТПРЕМАЊУ ШПЕДИЦИЈА ; 10. УГОВОР О АНГАЖОВАЊУ
УГОСТИТЕЉСКИХ КАПАЦИТЕТА ; 11. УГОВОР О ОСИГУРАЊУ
ЦИЉ : Да се ученик оспособи да се користи законом .
ЗАДАЦИ : Проучавање најзначајнијих привредних уговора , а посебно уговора о ангажовању
угоститељских капацитета ( алотман ) , оспособљавање ученика за закључивање и тумачење
једноставних уговора , односно да савладају технику уобличавања форме уговора и самостално
припреме елементе за поједине врсте уговора . Проучавање предмета , права и обавеза
уговорних страна наведених уговора .
ИСХОДИ : Оспособљавање ученика да се сналази у свим врстама правних аката , развијање
логичког мишљења и способности повезивања стеченог знања о облигационом праву и о
суштини облигационоправног односа , пимењинање у пракси .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА ; Фронтални и индивидуални
За ове наставне области је предвиђено 29 часова .
12. БАНКАРСКИ И НОВЧАНИ ДЕПОЗИТ ; 13. УГОВОР О КРЕДИТУ
ЦИЉ : Стицање основних знања о банкарским и новчаним депозитима и стицање основних
знања о уговору о кредиту .
ЗАДАЦИ : Проучавање банкарских послова и новчани депозит , стицање основних знања о
банкарским пословима , врстама банкарских послова , проучавање уговора о сефу , указивање
на предмете који се не смеју ставити у сеф , приступ сефу , проучавање новчаних депозита ,
појам , врсте , права и обавезе уговорних страна , улог на штедњу . Проучавање уговора о
кредиту појам , форма и садржај .
ИСХОДИ : Оспособљавање ученика да се сналази у свим врстама правних аката , да зазвије
логичко мишљење и да га примени у пракси .
МЕТОДЕ : Дијолошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фротални и индивидуални
За ове наставне области је предвиђено 8 часова .
14. АКРЕДИТИВИ
ЦИЉ : Стицање знања о акредитиву .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са врстом и формом акредитива , опозивим и неопозивим
акредитивом , дужностима акредитивне банке .
ИСХОДИ : Оспособњљавање ученика да разуме акредитив и да користи стечена знања .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
64
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 3 часа .
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: туристички техничар
РАЗРЕД : трећи
БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО : 2
ГОДИШЉИ ФОНД ЧАСОВА : 64
ЦИЉЕВИ: Овладавање знањима из области које изучава овај предмет, повезивање предмета
са другим научним дисциплинама. Увођење ученика у подручје рада са финансијама и њене
примене у пракси.
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са предметом и циљевима изучавања финансијског
пословања. Развијање одговорности у раду и чувању имовине. Повезивање предмета са други
научним дисциплинама које се изучавају у финансијском пословању. Овладавање појмовима:
финансије, новац, инфлација, дефлација, девалвација, ревалвација, потраживања, залихе,
платни промет, акредитиви, кредитне картице, менице, валуте, конвертибилност, клиринг итд.
Самостална израда књиге благајне, дневника благајне и попуњавање инструмената платног
промета. Разумевање финансијских појмова и њихове међусобне повезаности ради стварања
слике о значају финансијског пословања. Оспособљавање ученика за коришћење литературе,
инструмената платног промета и благајничких налога.
НАСТАВНА ОБЛАСТ : ФИНАНСИЈЕ И НАУКА О ФИНАНСИЈАМА (4 часа).
ОБЛИК РАДА: фронтални
МЕТОДЕ : комбиноване
ЦИЉЕВИ: Стицање знања о финансијама и науци о финансијама, о суштини новца,
стабилности валуте, новчаним реформама и хартијама од вредности.
ИСХОДИ: Ученик је упознат са основним појмовима из области финансија као и са
предметом изучавања науке о финансијама. Схвата суштину новца и његове функције али и
како се предузимају мере за одржавање стабилности валуте. Упознат је са новчаним
реформама и постојањем финансија у савременом друштву.
НАСТАВНА ОБЛАСТ : ОСНОВЕ ФИНАНСИЈА ПРЕДУЗЕЋА ( 4 часа).
ОБЛИК РАДА : фронтални.
МЕТОДЕ : комбиноване
АКТИВНОСТИ: посматрање, описивање, анализа, истраживање.
65
ЦИЉЕВИ: Стицање представе о значају финансија унутар предузећа као услова за добру
финансијску ситуацију и финансијску политику.
ИСХОДИ: Упознати су ученици са финансијама у предузећу(пословним финансијама),
њиховим функцијама кроз подручје набавке, употребе и управљања новчаним средствима.
Анализирају постојање финансијске ситуације, финансијске политике и истраживањем
уочавају факторе и принципе који су у вези са њима.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ
ПОСЛОВА (16 часова)
ОБЛИК РАДА: фронтални
МЕТОДЕ: комбиноване
АКТИВНОСТИ: посматрање, анализа, истраживање.
ЦИЉЕВИ: Стицање знања о начинима организовања финансијске службе у предузећу,
пословању са банкама, финансијском управљању и значају информационих система.
ИСХОДИ: Оспособљени су за груписање финансијских послова по организационим целинама
. Упознати су са финансијским пословима између предузећа и банака, постојањем и
организационом положају финансијске службе у предузећу. Ученик схвата значај
финансијског управљања потраживањима и залихама. Упознати су са значајем финансијског
информационог система кроз његов појам, садржину и циљеве.
НАСТАВНА ОБЛАСТ : ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У
УНУТРАШЊЕМ ПРОМЕТУ (26 часова)
ОБЛИК РАДА: фронтални
МЕТОДЕ РАДА: комбиноване
АКТИВНОСТИ: посматрање, креирање, анализа.
ЦИЉЕВИ: Указивање на значај ликвидности и коришћење платног промета, инструмената за
платни промет и благајничке документације.
ИСХОДИ: Упознати су са појмом ликвидности, условима и мерама за одржавање
ликвидности. Стекли су знања о постојању готовинског и безготовинског платног промета .
Ученици су упознати са појмом благајне, врстама и начелима благајничког пословања.
Оспособљени су да самостално попуњавају инструменте платног промета, књигу благајне,
дневник благајне и благајничке налоге.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА СА
ИНОСТРАНСТВОМ (6 часова).
ОБЛИК РАДА : фронтални
МЕТОДЕ : комбиноване
66
АКТИВНОСТИ : посматрање, анализа, описивање.
ЦИЉЕВИ: Указивање на значај платног промета са иностранством и појмова везаних за
девизно пословање. Стицање знања о начинима обављања платног промета са иностранством
и значаја међународних финансијских организација.
ИСХОДИ: Стичу знања о могућностима обављања платног промета са иностранством.
Упознати су са појмовима: девизни систем, валута, девиза , конвертибилност, клиринг, девизни
курс итд. Ученици су научили како се врши наплата потраживања из иностранства и како се
врши плаћање обавеза иностранству. Упознати су са међународним финансијским
организацијама.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТРЖИШТЕ НОВЦА И ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА (4 часа).
ОБЛИК РАДА: фронтални
МЕТОДЕ: комбиноване
АКТИВНОСТИ: посматрање, описивање.
ЦИЉЕВИ: Указивање на начине оснивања и функционисања тржишта новца и тржишта
капитала.
ИСХОДИ: Стекли су знања о функционисању и општим одредбама које важе на тржишту
новца и тржишту капитала.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА ( 4 часа).
ОБЛИК РАДА: фронтални.
МЕТОДЕ: комбиноване.
АКТИВНОСТИ: посматрање, анализа, истраживање.
ЦИЉЕВИ: Стицање знања о постојању финансијске и девизне контроле као и о органима који
је врше.
ИСХОДИ: Овладали су појмовима финансијске и девизне контроле. Упознати су ученици са
унутрашњом и спољашњом контролом као и са органима који ту контролу обављају
(руководиоци, рачуноводство, финансијска служба, комисије, банке, полиција, девизни
инспектори, цариници и други).
67
NASTAVNI PREDMET: POSLOVNA KORESPODENCIJA I KOMUNIKACIJA
OBRAZOVNI PROFIL: TURISTICKI TEHNICAR
RAZRED: TRECI
NEDELJNI BROJ CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 64
NASTAVNA OBLAST: UVOD U PREDMET POSLOVNA KORESPODENCIJA I
KOMUNIKACIJA
ZADACI: - Upoznazvanje sa znacenjem korespodencije u poslovnim komunikacijama
- Ucenici moraju da uoce znacaj korespodencije za uspesnost poslovanja preduzeca
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni.
METODE: - Metod zive reci, interaktivna.
68
AKTIVNOSTI: - Pracenje, analiziranje.
ISHODI: - Ucenik uocava znacaj korespodencije u poslovnim komunikacijama.
- Svest o tome da bez dobre korespodencije nema uspeha u poslovanju preduzeca.
NASTAVNA OBLAST: OBRADA TEKSTA
ZADACI: - Sticanje brzine i preciznosti pri tehnici slepog kucanja.
- Savladavanje osnovnih pravila pri tehnici slepog kucanja.
- Savladavanje svih formi poslovnih pisama.
- Razvijanje svesti kod ucenika da lepo oblikovana poslovna pisma su odraz poslovne
komunikacije.
OBLICI RADA: - Individualni.
METODE: - Metod prakticnih radova, metod rada na tekstu.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, kreiranje.
ISHODI: - Ucenik stice brzinu i preciznost pri tehnici slepog kucanja
- Steceno znanje o pravilima pri tehnici slepog kucanja.
- Ucenik prepoznjaje i primenjuje forme poslovnih pisama.
- Svest ucenika o tome da lepo oblikovana poslovna pisma su odraz poslovne komunikacije.
NASTAVNA OBLAST: POSLOVNA KORESPODENCIJA
ZADACI: - Savladavanje tehnike izrade poslovnih dokumenata i obrazaca na racunarima ( tabele,
insstrumenti platnog prometa: obveznice, menice, cekovi…).
- Upoznavanje ucenika sa formom savremene dokumentacije.
- Upoznavanje ucenika sa nacinom pisanja molbi i reklamacija.
- Upoznavanje ucenika sa nacinom izrade zahteva za rezervaciju.
- Osposobljavanje ucenika za izradu CIV-a.
OBLIK RADA: - Individualni.
METODE: - Metod rada na tekstu, metod prakticnih radova.
-2–
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, kreiranje.
ISHODI: - Sposobnost ucenika za samostalnu izradu dokumenata i obrazaca na racunarima.
- Sposobnost ucenika za samostalno pisanje molbi i reklamacija.
- Ucenik je sposoban za samostalno sastavi zahtev za rezervaciju.
- Svest kod ucenika da izrada dobrog CIV-a je odraz njegove pismenosti, kao i uslov za
konkurs na posao.
NASTAVNA OBLAST: POSLOVNA KOMUNIKACIJA
69
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika za samostalno ucestvovanje u poslovnoj korespodenciji i
komunikaciji.
- Razvijanje poslovne kulture.
- Razvijanje radne navike i radne discipline.
- Ovladavanje poslovnim bontonom u poslovnoj korespodenciji.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni,
METODE: - Metod zive rece, metod rada na tekstu, interaktivna, igranje uloga.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik je osposobljen za samostalno ucestovovanje u poslovnog korespodenciji i
kokmunikaciji.
- Ucenik stice poslovnu kulturu.
- Izvrsavanjem radnih zadataka stice radne navike i radnu disciplinu.
- Primenjujuci metodu igranje uloga ucenik je ovladao poslovnim bontonom u poslovnoj
korespodenciji.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : MАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
РАЗРЕД : ЧЕТВРТИ
НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА : 2
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 64
ЦИЉ НАСТАВЕ
 Да ученицима пружи основна знања о маркетингу као пословној концепцији, филозофији
понашања у друштвено-економском процесу
 Разумевање маркетинга као тржишног понашања предузећа који у фокус своје пажње
стављају задовољавање жеља и потреба потрошача, те уз заједничко обухватање маркетинг
активности остварују одговарајуће резултате (добит).
 Да се истакне важност примене маркетинга и код оних субјеката који креирају туристичку
политику (локални, регионални и национални ниво).
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ
 упознавање појма маркетинга и његово дефинисање ;
 дефинисање маркетинг информационог система и значај примене савремене компјутерске
технологије у пословању на туристичком тржишту ;
 појединачно упознавање инструмената пословне и туристичке политике ;
 указивање на значај управљања маркетингом у туризму и неопходност примене
стратегијског планирања и интегралног маркетинга.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма предмета маркетинг у туризму дати су у виду наставних целина. Од
укупног годишњег фонда часова (64 часа), за обраду нових тема требало би предвидети 45
часова (70%), а а за утврђивање, обнављање и проверавање предвидети 19 часова (30%).
Маркетинг треба објаснити као тржишно усмерену концепцију понашања предузећа, али и као
могућност лакшег процеса размене у укупном процесу друштвене репродукције. Веома је
важно нагласити логичност примене маркетинга у области туризма. На примеру туристичких
предузећа (хотелијерска, саобраћајна, туристичке агенције), као и на изабраним макро нивоима
70
(локални, регионални, национални), неопходно је показати значај окренутости ка
потрошачимаи слабости производне оријентације у данашњим условима.
У настави треба указати на значај савремене информационе технологије која се користи у
туризму. У делу који се односи на инструменте маркетинг микса, посебно нагласити значај те
концепције, обрадити сваки инструмент посебно, његов значај, карактеристике и
специфичности које су везане за туризам. Треба посветити пажњу асортиману и квалитету
туристичког производа, факторима и креирању политике цена, значају пропаганде у
промоционом миксу, структури канала продаје, као и међузависности инструмената маркетинг
микса. У последња два поглавља треба нагласити значај планирања у маркетингу (посебно
стратегијског). На различитим примерима треба објаснити организовање туризма на основама
интегралног обухвата различитих маркетинг функција и активности (истраживање тржишта,
планирање производа, продаја, набавка и сл.).
С обзиром да је ово ученицима нов предмет, наставник треба да :
- користи могућност посета туристичким предузећима која успешно примењују ову
концепцију,
- упознаје ученике са могућношћу коришћења допунске литературе ( часописи, брошуре,
књиге...)
- сарађује са професорима високих школа који изучавају маркетинг , ради лакшег усвајања и
популаризације концепције маркетинга.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Маркетинг као тржишно усмерена концепција пословања (8 часова) – појам маркетинга,
настанак и развој маркетинга, предмет и циљ изучавања маркетинга.
2. Неопходност примене маркетинга у туризму (10 часова) – особине туристичког
тржишта и примена маркетинга, маркетинг предузећа туристичке привреде, маркетинг
на нивоу туристичке политике, разлика између производне оријентације и оријентације
на потрошаче у маркетингу.
3. Маркетинг информациони систем- МИС (10 часова) – значај и садржај МИС-а, МИС на
нивоу пословне и туристичке политике, примена савремене информационе технологије
у туризму.
4. Инструменти маркетинг микса у туризму (20 часова) – појам и карактеристике
туристичког производа, политика цена у туризму, промоциони микс, канали продаје.
5. Маркетинг планирање у туризму (8 часова) – неопходност планирања маркетинг
активности у туризму, улога и значај стратегијског планирања у туризму, различите
стратегијске алтернативе на нивоу пословне и туристичке политике.
6. Организација
туризма
на основама
заједничког
обухватања
маркетинг
активности
(8 часова) – маркетинг активности угоститељских предузећа, маркетинг активности
туристичких агенција, маркетинг активности националне туристичке организације.
ИСХОДИ – по завршетку програма, ученик ће бити у стању да :
 разуме важност маркетинга као тржишно усмерене концепције понашања
предузећа ;
 одреди слабости производне оријентације и утврди предности и неопходност
окренутости ка потрошачима ;
 утврди значај савремених информационих технологија које се користе у туризму
;
 наброји инструменте маркетинг микса и да наведе њихов значај, карактеристике
и специфичности у туризму ;
 разуме концепт маркетинг микса генерално, и посебно у туризму ;
 разуме значај асортимана и квалитета производа, препозна факторе који утичу у
политици креирања цена, разуме значај пропаганде у промоционом миксу,
одреди структуру канала продаје, као и да утврди међузависност инструмената
маркетинг микса ;
71


утврди значај планирања у маркетингу ;
упозна могућности коришћења допунске литературе (часописи, брошуре и сл.)
из ове области.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Смер: Туристички-техничар,трећи разред
Наставна целина
ПРИРОДА,ЧОВЕК И ДРУШТВО
Исходи
На крају наставне целине ученик ће бити у стању да
- уочи разлику између појмова рад,друштвено деловање,
професија
- разуме закон поделе рада и наброји врсте поделе рада
- говори о друштвеној производњи,друштвеној репродукцији
- схвати значај и утицај новца у друштву
- говори о природној и друштвеној средини
- разуме популационо-развојне проблеме савременог света
- препозна еколошке проблеме
- разуме утицај технологије и научно-технолошке револуције
и промене у свакодневном животу
Садржаји
1.Функционална
компетенција
-разговарати о утицају новца на понашање људи
2.Социокултурна
компетенција
-упознавање друштвено-културне средине у којој живимо
-анализирати текстове из уџбеника
-изразити своје мишљење и виђење друштва будућности
-навести промене које изазива технологија
-идентификовати актуелне еколошке проблеме
-сагледавања промена које изазива савремена технологија и
њихов утицај на развој друштва
-упознавање сa природном и друштвеном средином и
факторима који утичу на њихово мењање
72
3.Психосоцијална
компетенција
Коришћени материјал
-разумети однос појединац-природна средина-друштвена
средина
-разумети и објаснити како на понашање појединаца утиче
новац
-препознати утицај човека и његов однос према животној
средини у којој живи
-
уџбеник
шеме са основним социолошким појмовима
power point prezentacija
текстови из уџбеника
интернет
Укупан број часова
12
Распоређивање
градива
1. Природа,човек и друштво
2. Рад и подела рада
3. Друштвена производња и њени чиниоци;
производне снаге и призводни односи
4. Друштвена репродукција и њене законитости
5. Робни облик друштвене производње;
роба и њена својства
6. Развој облика вредности-суштина и функције новца
7. Робна производња #
8. Природна и друштвена средина
9. Друштво и становништво
10.Друштво и становништво #
11. Природа и човек у технолошком друштву;
еколошки проблеми саврененог друштва
12. Природа,човек и друштво #
Наставне активности
-анализирати текст
-описати еколошке проблеме места у коме живи
-саставити своју визију друштва будућности
-одговорити на постављена питања
Активности за
евалуацију
-одговорити на постављена питања
-разговарати и анализирати текстове из уџбеника
-саставити визију друштва будућности
-тест
73
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Смер: Туристички-техничар,трећи разред
Наставна целина
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
Исходи
На крају наставне целине ученик ће бити у стању да
-говори о основним појмовима друштва
-препозна и именује елементе друштвене структуре
-разуме значај друштвених група
-наведе врсте и главна обележја друштвених група
-препозна друштвене установе и организације
-схвати значај државе и права
-наброји политичке странке и покрете
Садржаји
1.Функционална
компетенција
2.Социокултурна
компетенција
3.Психосоцијална
компетенција
-описати различите друштвене групе
-анализирати текстове из уџбеника
-изразити своје мишљење о политици и политичким
странкама
-уочити смисао функционисања друштвених установа
-упоредити мишљења и идеје
-упознавање друштвених група којима припадамо
-сагледавање утицаја појединаца на друштвене групе и
преко њих на глобално друштво
-формирање позитивног односа према својој и другим
етничким заједницама
-разумети однос појединац-друштвена група-друштво
-разумети и објаснити формирање националне свести
-уочити значај унутрашње солидарности,осећање групне
припадности и културне блискости чланова групе
-објаснити утицај политичких чинилаца на понашање људи
74
Коришћени материјал
-
уџбеник
шеме са основним социолошким појмовима
текстови из уџбеника
интернет
Укупан број часова
15
Распоређивање
градива
1. Елементи друштвене структуре
2. Друштвене групе
3. Породица и брак
4. Друштвена структура и друштвене групе #
5. Професионалне,територијалне,религијске и друге
друштвене групе
6. Етничке заједнице
7. Етничке заједнице #
8. Насеља
9.Друштвено раслојавање(класе и слојеви)
10.Друштвене установе и организације
11.Друштвене установе и организације #
12.Држава,право,политика
13.Политика #
14.Систематизација градива
15.Закључивање оцена
Наставне активности
-анализирати текстове
-саставити скалу социјалне стратификације у друштву
-водити разговор о предностима и недостацима живота
у граду и селу
-дискутовати о политичком плурализму
-одговорити на постављена питања
-разговарати о актуелним проблемима места у коме живе
Активности за
евалуацију
-одговорити на постављена питања
-тест
-разговарати и анализирати текст из уџбеника
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Смер: Техничар-моделар,трећи разред
75
Наставна целина
УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ
Исходи
На крају наставне целине ученик ће бити у стању да
-говори о основним појмовима друштва
-препозна и именује друштвене појаве
-уочи историјску димензију социологије као науке
-разуме методологију друштвених наука
-користи стручну терминологију
(специфичан социолошки језик)
-разуме потребу за теоретисањем,доказивањем и
предвиђањем друштвених појава
Садржаји
1.Функционална
компетенција
-описати међусобно деловање друштвених појава
-анализирати текстове из уџбеника
-изразити своје мишљење
-описати и упоредити социолошке теорије
-идентификовати актуелне проблеме
2.Социокултурна
компетенција
-упознавање друштвено-културне средине у којој живимо
3.Психосоцијална
компетенција
-разумети однос појединац-друштвена група-друштво
-разумети и објаснити како на понашање појединаца утиче
присуство других људи
-објаснити утицај друштвених чинилаца на понашање људи
-препознати утицај психичких карактеристика људи на
друштвена догађања
Коришћени материјал
Укупан број часова
-сагледавање утицаја појединаца на друштвене догађаје и
одговорности за последице сопственог понашања
-формирање позитивног односа према друштвеној
стварности
-
уџбеник
шеме са основним социолошким појмовима
текстови из уџбеника
6
76
Распоређивање
градива
1. Шта је социологија и чему служи?
2. Предмет социологије
3. Метод и задаци социологије
4. Развој социологије
5. Социолошке теорије
6. Предмет социологије #
Наставне активности
-анализирати текст
-направити упитник и спровести анкету
-одговорити на постављена питања
-разговарати о актуелним проблемима
Активности за
евалуацију
-одговорити на постављена питања
-тест
-разговарати и анализирати текст из уџбеника
77
NASTAVNI PREDMET: EKONOMIKA TURIZMA
OBRAZOVNI PROFIL: TURISTICKI TEHNICAR
RAZRED: CETVRTI
NEDELJNI FOND CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 58
CILJ NASTAVE EKONOMIKE TURIZMA
Cilj ovog predmeta je savladavanje teoriskih osnova ekonomike turizmai primene teorijskih znanja
u analizi razvoja turizma.
ZADACI NASTAVE EKONOMIKE TURIZMA
Zadaci predmeta su:
- Usvajanje osnovnih ekonomskih kategorija turizma.
- Sticanje odredjenih znanja za odredjeno zanimanje u turistickoj privredi.
- Sticanje teoriskih i strucnih znanja potrebnih za dalje skolovanje.
- Ukazivanje na znacaj i dalju perspektivu razvoja turizma u nasoj zemlji.
- Sticanje znanja o turizmu kao privrednoj aktivnosti koja daje znacajne ekonomske efekte.
- Razvijanje interesovanja kod ucenika za ekonomska i organizaciona pitanja u odlasti turizma i za
sagledevanje celine turisticke privredne delatnosti.
NASTAVNE OBLASTI
1. ISTORISJKI RAZVOJ I DRUSTVENO-EKONOMSKE OSNOVE TURIZMA broj casova
po temi 8; obrada 5; ostali 3
- Zadaci: Ucenicima treba objasniti pojam turizma kao privredne delatnosti sto je kljucno za
razumevanje celokupne materije predmeta. Pri tome ptreba poci od toga da je privredna aktivnost u
oblasti turizma vezana za funkcionisanje jednog broja privrednih delatnosti( ugostiteljstva, saobracaja,
turistickih agencija itd.). Odnosno, bitno je objasniti da se turizam kao privredna delatnost javlja
uslovno, tj. da ga, u stvari, cine konkretne privredne delatnosti koje se javljaju u procesu neposrednog
pruzanja usluga domacim i stranim posetiocima.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje , komparacija i analiza
- Ishodi:
Po zavrsetku nastavne oblasti ucenici ce:
- biti u stanju da objasne pojam i istorijski razvoj turizma po epohama
- znati da definisu pojam turizma i turiste kao i prave razliku izmedju turiste, posetilaca i
jednodnevnog posetioca
- biti u stanju da objasne drustveni znacaj i uticaj turizma kroz kulturno-obrazovnu i zdravstveno78
rekreativnu funkciju
- biti u stanju da objasne politicki znacaj i uticaj turizma
- znati da nabroje i objasne karakteristike turizma kao privredne delatnosti
- znati da navedu direktne i indirektne uticaje turizna na privredu
2. SAOBRACAJ KAO ORGANIZACIONI OBLIK PRUZANJA TURISTICKIH USLUGA
broj casova po temi 6; obrada 4; ostali 2
- Zadaci: U razmatranju pojedinih organizacionih oblika pruzanja turistickih usluga treba
maksimalno koristiti vec stecena znanja ucenika iz predhodnog skolovanja i drugih predmeta.
Saobracaj treba tretirati kao osnovnu turisticku delatnost i narocito koristiti znanja ucenika iz
predmeta agencijsko i hotelijersko poslovanje i osnova turizma i ugostiteljstva. Treba podsetiti
ucenike na osnovne vrste saobracaja i njihove karakteristike.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje , komparacija i analiza
- Ishodi:
Po zavrsetku nastavne oblasti ucenici ce:
- biti u stanju da objasne medjuzavisnost razvoja saobracaja i turizma
- znati da navedu osnovne vrsta saobracaja i njihove karakteristike
- znati da nabroje najznacajnije faktore koji uticu na to kako ce turisti dolaziti u neku zemlju.
3. UGOSTITELJSTVO KAO ORGANIZACIONI OBLIK PRUZANJA TURISTICKIH
USLUGA broj casova po temi 6; obrada 4; ostali 2
- Zadaci: U razmatranju pojedinih organizacionih oblika pruzanja turistickih usluga treba
maksimalno koristiti vec stecena znanja ucenika iz predhodnog skolovanja i drugih predmeta. Treba
im detaljno objasniti pojam ugostiteljstva. Ugostiteljstvo treba tretirati kao osnovnu turisticku
delatnost i narocito koristiti znanja ucenika iz predmeta agencijsko i hotelijersko poslovanje i osnova
turizma i ugostiteljstva.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje , komparacija i analiza
- Ishodi:
Po zavrsetku nastavne oblasti ucenici ce:
- biti u stanju da objasne medjuzavisnost razvoj ugostiteljstva i turizma
- znati da definisu pojam ugostiteljsta
- znati podele ugostiteljstva na osnovu vise kriterijuma
- biti u stanju da objasne i navedu najznacajnije objekte za smestaj i ishranu
- znati da objasne kategorizaciju ugostiteljskih objekata
4. ORGANIZACIONI OBLICI POSREDOVANJA U TURIZMU broj casova po temi 6; obrada
4; ostali 2
- Zadaci: U razmatranju pojedinih organizacionih oblika pruzanja turistickih usluga treba
maksimalno koristiti vec stecena znanja ucenika iz predhodnog skolovanja i drugih predmeta,
narocito koristiti znanja ucenika iz predmeta agencijsko i hotelijersko poslovanje i osnova turizma i
ugostiteljstva. U nastavnoj jedinici o turistickoj agenciji treba posebno ukazati na tendencije
organizovanja agencija u savremenim uslovima tj. na stvaranje velikih organizatora putovanja.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje , komparacija i analiza
- Ishodi:
Po zavrsetku nastavne oblasti ucenici ce:
- biti u stanju da definisu turisticku agenciju
- znati da navedu osnovne aktivnosti turistickih agencija
- znati da navedu funkcije turistickih agencija i poslove u okviru svake funkcije
- umeti da objasne nastanak velikih organizatora putovanja i njihov znacaj za razvoj turizma
5. DRUSTVENA I DRZAVNA ORGANIZACIJA TURIZMA broj casova po temi 6; obrada 4;
ostali 2
- Zadaci: U ovoj oblasti vazno je ukazati na principe delovanja odgovarajucih organizacija i organa(
inicijativne i receptivne drustvene turisticke organizacije i principe na kojima se zasniva njihov rad,
79
neposredne i posredne drzavne organe u turizmu). Neophodno je definisati turisticku politiku i njene
osnove i povezati sa ulogom drzave, ali i sa delatnoscu drustvenih turistickih organizacija.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje , komparacija i analiza
- Ishodi:
Po zavrsetku nastavne oblasti ucenici ce:
- razlikovati drustvene turisticke organizacije od turistickih agencija
- znati da objasne inicijativne i receptivne drustvene turisticke organizacije kao i principe na kojima
posluju
- biti u stanju da navedu drzavne organe u turizmu i njihov znacaj
- znati da nabroje medjunarodne turisticke organizacije
- znati da definisu pojam turisticke politike kao i da objasne cilj opste i posebne turisticke politike
- praviti razliku izmedju poslovne politike u turizmu i turisticke politike
6. TURISTICKO TRZISTE broj casova po temi 8; obrada 5; ostali 3
- Zadaci: U ovoj oblasti je veoma znacajno da ucenici pojmovno shvate turisticko trziste, pri cemu
je odmah, isto tako, znacajno i uocavanje njegovih karakteristika. U analizi karakteristika turisticke
traznje i ponude, akcenat treba staviti na njihovu elasticnost odnosno neelasticnost i detaljnijom
obradom iz toga izvesti stavove kojima ce se obajsniti odnosi na turistickom trzistu.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje , komparacija i analiza
- Ishodi:
Po zavrsetku nastavne oblasti ucenici ce:
- znati da definisu turisticko trziste, ponudu i traznju
- znati da navedu osnovne elemente trzista
- bice u stanju da izvrse podelu trzista prema prostoru i vremenu
- znati da navedu specificnosti po kojima se turisticko trziste razlikuje od drugih trzista
- znati da definisu turisticke potrebe
- biti u stanju da objasne elasticnost traznje i neelasticnost ponude kao i da navedu faktore koji na
njih uticu
7. ISTRAZIVANJA TURISTICKOG TRZISTA broj casova po temi 6;obrada 4;ostali 2
- Zadaci: Nakon sto su ucenici u predhodnoj oblasti naucili osnovne pojmove vezane za turisticko
trziste ovde im treba objasniti pojmove i znacaj istrazivanja turistickog trzista. Kod metoda
istrazivanja treba poci od njihove podele na kvantitativne i kvalitativne.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje , komparacija i analiza
- Ishodi:
Po zavrsetku nastavne oblasti ucenici ce:
- znati da definisu cilj istrazivanja turistickog trzista
- uvidece znacaj israzivanja turistickog trzista
- bice u stanju da objasne redosled u istrazivanju
- znati da navedu vrste istrazivanja sa stanovista vremenskog intervala
- razlikovace kvantitativne i kvalitativne metode istrazivanja turistickog trzista
8. TURISTICKA PROPAGANDA broj casova po temi 6;obrada 4;ostali 2
- Zadaci: U definisanju pojma, vrsta i sredstava turisticke propaganda potrebno je poci od njene
uloge kao istrumenta marketinga i uspostaviti adekvatnu vezu sa odgovarajucim sadrzajima predmeta
marketing u turizmu. Kod osnova planiranja turisticke propagande, akcenat staviti na postupak kojim
se definisu dugorocne, strategijske osnove planiranja.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje , komparacija i analiza
- Ishodi:
Po zavrsetku nastavne oblasti ucenici ce:
- biti u stanju da definisu turisticku propagandu
80
- znati da navedu osnovne principe na kojima se propaganda mora zasnivati
- znati da izvrse podelu turisticke propagande na osnovu razlicitih kriterijuma
- umeti da razlikuju sredstva turisticke propaganda
- biti u stanju da navedu korake u planiranju turisticke propaganda
9. OSNOVNE KARAKTERISTIKE RAZVOJA TURIZMA I TURISTICKE PRIVREDE
JUGOSLAVIJE broj casova po temi 12;obrada 7;ostali 5
- Zadaci: U ovom poglavlju prvo je potrebno sistemastizovati prethodno usvojene pojmove i
sadrzaje i primeniti na turisticku privrednu delatnost u nasoj zemlji. Nakon toga, potrebno je sagledati
karakteristike inostrane i domace traznje. Sa stanovista ponude posebno obraditi saobracajne uslove i
ugostiteljske smestajne kapacitete. Kod direktnih i indirektnih uticaja detaljnije objasniti sta turizam
znaci za celokupan privredni razvoj nase zemlje. Poseban akcenat staviti na mesto i ulogu turizma u
platnom bilansu, kao i ukazati na perspektive razvoja turizma.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje , komparacija i analiza
- Ishodi:
Po zavrsetku nastavne oblasti ucenici ce:
- biti u stanju da objasne karakteristike domaceg i inostranog turistickog prometa i potrosnje u nasoj
zemlji
- znati da opisu saobracajne uslove u nasoj zemlji
- znati da objasne obim i strukturu kapaciteta za smestaj i ishranu kod nas
- uvideti mesto i ulogu turizma u platnom bilansu nase zemlje kao i perspektive daljeg razvoja
turizma kod nas.
81
Смер-економски техничар
NASTAVNI PREDMET: MARKETING
OBRAZOVNI PROFIL: EKONOMSKI TEHNICAR
RAZRED: CETVRTI
NEDELJNI BROJ CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 66
NASTAVNA OBLAST: UVOD U PREDMET MARKETING
ZADACI: - Ucenik treba da uoci znacaj marketinga kao naucno-nastavne discipline.
- Sticanje znanja iz drugih predmeta kao preduslov za razumevanje marketinga.
- Vezu marketinga sa drugim nastavno-naucnim diciplinama.
OBLICI RADA: Frontalni, grupni.
METODE: Metod zive rece, interaktivna
AKTIVNOSTI: Analiziranje, procenjivanje.
ISHODI: - Ucenik uocava znacaj marketinga kao nastavno-naucne discipline.
- Svest ucenika o neophodnosti predznanja iz drugih nastavno-naucnih disciplina za
razumevanje
marketinga kao teorijsko-prakticne discipline.
NASTAVNA OBLAST: MARKETING, TRZISTE I TRGOVINA
ZADACI: - Ucenik stice znanja o nastanku i razvoju koncepta marketinga.
- Sticanje znanja o dinamicnosti i integralnosti marketinga kao nastavno-naucne discipline.
- Usvajanje znanja o vezi marketinga, trzista i trgovine kao preduslova za uspesnost u
poslovanju.
- Steceno znanje o trzistu iz osnovi ekonomije primeniti u analizi i vezi marketinga i trzista.
OBLICI RADA: Individualni, rad u gupama.
METODE: Metod rada na tekstu, kombinovana metoda (individualna, rad u grupama).
AKTIVNOSTI: Analiziranje, opisivanje, procenjivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise marketing kao nastavno-naucnu disciplinu.
- Ume da uoci razliku izmedju dinamicnosti i integralnosti marketinga kao preduslova za uspesno
poslovanje.
- Uocava vezu izmedju marketinga, trzista i trgovine.
- Primenjuje stecena znanja o trzistu iz drugih predmeta pri analizi marketinga i trzista.
NASTAVNA OBLAST: INFORMACIONA OSNOVA UPRAVLJANJA MARKETINGOM
ZADACI: - Ucenik treba da stekne znanje o nacinu istrazivanja trzista , metodama istazivanja trzista, planu
82
istrazivanja trzista, procesu istrazivanja trzista kao preduslovu za uspesnu primenu marketinga.
- Treba da uoci koji je najbolji metod za prikupljanje podataka u istrazivanju trzista, a ujedno i
najekonomicniji.
- Ucenik treba da uoci razlike izmedju pojedinih oblika trzisnih istrazivanja
- Treba da shvati znacaj istrazivanja trzista kao izvora informacija za poslovno odlucivanje.
- Ucenik treba da upozna osnovne trendove koji su uticali na nastanak i razvoj MIS-a.
- Treba da shvati sustinu i potencijal marketinskog informacionog sistema, razumeti
funkcionisanje
marketinskog informacionog sistema, i da stekne uvid u unutrasnju strukturu informacionog
sistema.
OBLICI RADA: Individualni, rad u grupama, frontalni.
-2METODE: Metod rada na tekstu, metod zive reci, kombinovana.
ISHODI: - Ucenik zna da objasni metode istrazivanja trzista i da uoci koja je najekonomicnija za
preduzece.
- Analizirajuci nacine prikupljanja podataka ucenik sam dolazi do zakljucka sta je efikasnije za
preduzece.
- Ucenik ume da sam donese zakljucke o ulozi i znacaju trzista u poslovnom odlucivanju.
- Ucenik uocava znacaj istrazivanja trzista kao izvora informacija za poslovno odlucivanje.
- Stice znanja o znacaju marketinskog informacionog sistema.
- Ucenik sam dolazi do zakljucka o potencijalu , rad u grupama). marketinskog informacionog
sistema i
o njegovoj strukturi.
NASTAVNA OBLAST: PLANIRANJE, ORGANIZOVANJE I KONTROLA MARKETINGA
ZADACI: - Ucenik treba da shvati u cemu je znacaj planiranja aktivnosti marketinga.
- Treba da uoci razliku izmedju plana i planiranja.
- Saznati karakteristike dugorocnih, srednjorocnih i kratkorocnih planova marketinga
- Upoznati medjuzavisnost plana marketinga i drugih poslovnih planova preduzeca.
- Upoznati karakteristike organizovanja kao faze procesa upravljanja marketingom.
- Upoznati osnovne oblike organizacije aktivnosti marketinga.
- Upoznati karakteristike kontrole kao faze procesa upravljanja marketingom.
- Ucenik treba da razume sustinu revizije aktivnosti marketinga.
OBLICI RADA: Individualni, grupni.
METODE: Metod rada na tekstu, metod zive reci, pisani radovi.
AKTIVNOSTI UCENIKA: Posmatranje, analiziranje, opisivanje, pracenje.
ISHODI: - Ucenik shvata znacaj planiranja aktivnosti marketinga.
- Uocava razliku izmedju plana i planiranja.
- Stice znanja o karakteristikama dugorocnih, srednjorocnih i kratkorocnih planova marketinga.
- Upoznaje se sa karakteristikama organizovanja kao faze procesa upravljanja marketingom.
83
- Ucenik upoznaje osnovne oblike organizacije aktivnosti marketinga.
- Upoznaje se sa karakteristikama kontrole kao faze procesa upravljanja marketingom.
- Ucenik shvata u cemu je sustina revizije aktivnosti marketinga.
NASTAVNA OBLAST: INSTRUMENTI MARKETINGA
ZADACI:
- Upoznati ucenika sa osnovnim instrumentima marketinga.
- Ucenik treba da shvati znacaj instrumenata marketinga, njihove osnovne specificnosti, kao i
vaznost stalnog kombinovanja instrumenata marketinga.
- Ucenik treba da shvati vaznost proizvoda kao instrumenta marketinga, njegove osnovne
kategorije, nauciti osnovne varijable u vezi sa proizvodom.
- Bitno je da ucenik razume koncept zivotnog ciklusa proizvoda i da uoci osnovne faze
u razvoju novog proizvoda.
- Ucenik treba da razume vaznost cene kao instrumenta marketinga, nauci postupak odredjivanja cene, shvati znacaj i osnove prilagodjavanja cene, kao i uzroke i posledice smanjenja i povecanja cene.
- Ucenik treba da uoci koji su to kanali distribucije, da razume sustinu koncepta fizicke distribucije, kao i da stekne uvid u osnovne strategije distribucije.
-3–
- Neophodno je da ucenik shvati vaznost promocije kao instrumenta marketinga.
- Sticanje znanja o osnovnim oblicima promocije i povezanosti elemenata promocije.
OBLICI RADA: Individualni, grupni, frontalni.
METODE: Metod zive reci, metod rada na tekstu, primer jednog slucaja, pisani radovi.
AKTIVNOSTI: Posmatranje, analiziranje, opisivanje, pracenje.
ISHODI: - Ucenik je upoznat sa osnovnim instrumentima marketinga.
- Shvata znacaj instrumenata marketinga, njihove osnovne specificnosti, kao i neophodnost
njihovog kombinovanja za uspesnost preduzeca.
- Uocava vaznost proizvoda kao instrumenta marketinga, njegove osnovne kategorije, kao i
osnovne varijable u vezi sa proizvodom.
- Na konkretnom primeru iz prakse uocava zivotni ciklus proizvoda.
- Razvija svest o tome da je cena najkriticniji instrument marketinga.
- Uocava vaznost kanala distribucije za uspesnost poslovanja preduzeca,
- Razvija svest o tome da bez uspesne promocije nema napretka preduzeca.
NASTAVNA OBLAST: EKONOMSKA PROPAGANDA
ZADACI: - Ucenik treba da razume mehanizam delovanja ekonomske propagande.
- Neophodno je shvatiti vaznost motiva za razumevanje ponasanja potrosaca.
- Steci uvide u osnovne modele ponasanja potrosaca.
- Steci uvid u osnovne elemente od kojih zavisi uspeh propagandne kampanje.
- Upoznati karakteristike propagandnih medija.
- Shvatiti vaznost planiranja ekonomske propagande.
- Neophodno je da ucenik razume osnovne metode planiranja troskova ekonomske propagande.
- Steci uvid u tehnike testiranja efikasnosti ekonomske propagande.
OBLICI RADA: Individualni, grupni.
METODE: Metod rada na tekstu, metod zive rece, primer jednog slucaja, pisani radovi.
84
AKTIVNOSTI UCENIKA: Opisivanje, analiziranje, procenjivanje.
ISHODI: - Ucenik razume sustinu delovanja ekonomske propagande.
- Uocava vaznost motiva za razumevanje ponasanje potrosaca.
- Stice uvid u osnovne modele ponasanja potrosaca,
- Upoznavsi karakteristike propagandnih medija povezuje teoriju sa praksom.
- Uocava vaznost planiranja ekonomske propagande.
- Shvata neophodnost planiranja troskova ekonomske propagande
- Stice uvid u tehnike testiranja efikasnosti ekonomske propagande.
NASTAVNI PREDMET: OSNOVI EKONOMIJE
OBRAZOVNI PROFIL: EKONOMSKI TEHNICAR
RAZRED: PRVI
NEDELJNI FOND CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 72
NASTAVNA OBLAST: NASTANAK I RAZVOJ EKONOMSKIH NAUKA
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika za razumevanje uslova nastanka ekonomskih nauka
- Upoznavanje sa predmetom izucavanja politicke ekonomije
- Upoznavanje sa karakteristikama pojedinih ekonomskih nauka i nacinom njihovog
pristupa
u objasnjenju privrednog zivota
OBLICI RADA: - Individualni, grupni
METODE: - Metod zive reci (verbalna), metod rada na tekstu, pisani radovi.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik uocava koji su to osnovi uslovi za nastanak ekonomskih nauka
- Ucenik zna da definise sta je predmet uzucavanja politicke ekonomije
- Zna da navede karakteristike pojedinih ekonomskih nauka i pritup u objasnjenju
privrednog
zivota.
NASTAVNA OBLAST: PROCES DRUSTVENE PROIZVODNJE KAO PREDMET
IZUCAVANJA POLITICKE EKONOMIJE
ZADACI: - Ovladavanje saznanjima o osnovnim pojmovima o drustvenoj proizvodnji
- Upoznavanje sa osnovnim faktorima proizvodnje i njihovim karakteristikama
- Ucenik se upoznaje sa tehnickom i drustvenom stranom procesa proizvodnje
- Ovladavanje pojmom proizvodne snage i proizvodni odnosi
- Upoznavanje sa nacinom proizvodnje i drustveno-ekonomkom formacijom
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni
METODE: - Metod rada na tekstu, pisani radovi, kombinovana nastavna metoda.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje
85
ISHODI: - Ucenik ume da objasni osnovne pojmove o drustvenoj proizvodnji
- Ucenik zna da objasni osnovne faktore proizvodnje i navede njihove karakteristike
- Zna da objasni tehnicku i drustvenu stranu procesa proizvodnje
- Uocava znacaj proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa u privrednom razvoju
- Zna da poveze nacin proizvodnje i drustveno ekonomsku formaciju
NASTAVNA OBLAST: OSNOVNI POJMOVI O DRUSTVENOJ PROIZVODNJI
ZADACI: - Upoznavanje ucenika sa nuznoscu proizvodnje u privrdi jedne zemlje
- Ucenik se upoznaje sa podelom rada, oblicima i znacajem za drustveno-ekonomski
razvoj
-2–
- Upoznavanje ucenika sa srazmernim rasporedom drustvenog fonda rada na razlicite
delatnosti
- Ucenik se upoznaje sa drustvenim proizvodom, drustvenim bruto proizvodom i
nacionalnim
dohodkom
- Upoznavanje ucenika sa nacinom raspodele nacionalnog dohodka
- Ucenik se upoznaje sa drustvenom reprodukcijom i njenim oblicima
OBLICI RADA: - Individualni, frontalni, grupni
METODE: - Metod rada na tekstu, metod zive reci, pisani radovi.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna u cemu se ogleda nuznost proizvodnje za privredu jedne zemlje.
- Zna da definise drustveni fond rada, njegovu srazmeru i nacin rapodele na razlicite
delatnosti
- Zna da definise drustveni proizvod, drustveni bruto proizvod i nacionalni dohodak
- Uocava neophodnost pravilne raspodele nacionalnog dohodka
- Stice znanja o drustvenoj reprodukciji i njenim oblicima
NASTAVNA OBLAST: ROBNA PROIZVODNJA I NJENE ZAKONITOSTI
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika za razumevanje prirode robnog proizvodjaca, neophodnog
uocavanja
procesa njegovog reprodukovanja
- Upoznavanje ucenika sa pojmom robe, njenim karakteristikama, kao i nacinom tumacenja
vrednosti robe
- Upoznavanje ucenika sa pojmom novac, vrstama, karakteristikama
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje pojma inflacije, deflacije, devalvacije i
revalvacije
- Upoznavanje ucenika sa zakonom vrednosti kao osnovnim ekonomskim zakonom
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje pojma trzisna vrednost, trzisna cena, faktorima
koji
uticu na njih
86
- Upoznavanje ucenika sa trzistem i mehanizmom ispoljavanja zakona vrednosti
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni
METODE: - Metod zive reci, metod rada na tekstu, pisani radovi
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje
ISHODI: - Ucenik uocava znacaj robnog proizvodaca u robnoj privredi
- Zna da definise robu, njene karakteristike kao i da tumacenje vrednosti robe
- Ucenik je sposoban da definise novac, vrste novca, kao i njegove karakteristike
- Ucenik je sposoban da napravi razliku izmedu inflacije, deflacije, devalvacije i revalvacije
- Uocava znacaj zakona vrednosti kao osnovnog ekonomskog zakona
- Sposobnost ucenika da definise trzisnu cenu, trzisnu vrednost kao i faktore koji uticu na
njih
- Ucenik zna da definise trziste i nacin ispoljavanja zakona vrednosti na trzistu.
NASTAVNI PREDMET: OSNOVI EKONOMIJE
OBRAZOVNI PROFIL: EKONOMSKI TEHNICAR
RAZRED: DRUGI
NEDELJNI FOND CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 72
NASTAVNA OBLAST: ROBNI PROIZVODAC I NJEGOVA REPRODUKCIJA
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika za razumevanje prirode robnog proizvodaca, neophodnog
uocavanja
procesa njegovog reprodukovanja
- Upoznavanje ucenika sa osnovnim karakteristikama kapitalistickog nacina proizvodnje
- Ucenik treba da shvati u cemu se ogleda kombinovanje cinilaca proizvodnje u
savremenom
drustvu
- Razvijanje svesti kod ucenika o proizvodnji vrednosti, viska vrednosti kao i
karakteristikama
u robnoj proizvodnji
- Ucenik treba da uoci u cemu se ogleda nuznost akumulacije u robnoj privredi
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje pojma troskovi proizvodnje, vrste, cena
kostanja
- Ucenik treba da uoci razlicite motive poslovanja robnog proizvodaca kao i pokazatelje
poslovnog uspeha robnog proizvodaca
OBLICI RADA: - Individualni, grupni, frontalni
METODE: - Metod zive rece, metod rada na tekstu, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje, procenjivanje.
87
ISHODI: - Ucenik zna da definise robnog proizvodaca, njegove karakteristike kao i njegovu ulogu u
robnoj proizvodnji
- Sposobnost ucenika da navede osnovne karakteristike robne proizvodnje i da uoci razliku
izmedu naturalne i robne proizvodnje
- Shvata neophodnost kombinovanja cinilaca proizvodnje u robnoj proizvodnji
- Ucenik uocava nacin proizvodnje vrednosti, viska vrednosti kao i karakteristike u robnoj
proizvodnji
- Uocava nuznost akumulacije u robnoj privredi
- Zna da definise troskove proizvodnje, da navede vrste i da definise cenu kostanja i kako
se formira
- Uocava razlicite motive poslovanja robnog proizvodaca i zna da definise pokazatelje
njegovog
uspeha.
NASTAVNA OBLAST: NACIONALNI DOHODAK KAO MATERIJALNA OSNOVA
RASPODELE U SAVREMENOJ PRIVREDI
ZADACI: - Ucenik treba da se upozna sa razlicitim svojinskim oblicima dohodka u savremenoj
robnoj
privredi
- Upoznavanje ucenika sa najamninom kao oblikom dohodka radnicke klase
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje pojma industrijskog kapitala u robnoj privredi
- Upoznavanje ucenika sa trgovackim, zajmovnim, akcijskim i zemljisnim kapitalom i
njihovim
karakteristikama
OBLICI RADA: - Individualni, grupni, frontalni.
-2–
METODE: - Metod zive reci (verbalna), metod rada na tekstu, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da navede i objasni razlicite svojinske oblike dohodka u savremenoj robnoj
privredi
- Razvijanje svesti o najamnini kao obliku placanja radne snage u kapitalistickom nacinu
privredivanja
- Sposobnost ucenika da objasni industrijski kapital kao i njegove karakteristike u robnoj
privredi
- Sposobnost ucenika da navede karakteristike trgovackog, zajmovnog, zemljisnog,
akcijskog kapitala, kao i dohodke koji se ostvaruju njihovim angazovanjem u robnoj privredi.
88
NASTAVNA OBLAST: OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROCESA REPRODUKCIJE U
SAVREMENOM DRUSTVU
ZADATAK: - Zadatak ucenika je da se upozna sa osnovnim obelezjima drustveno-ekonomskog
razvoja
savremenog drustva
- Upoznavanje ucenika sa osnovnim karakteristikama proizvodne i trzisne strukture
savremene trzisne privrede
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje drzavno-monopolskog kapitalizma
- Upoznavanje ucenika sa karakteristikama planiranja u savremenoj trzisnoj privredi
- Zadatak ucenika je da se upozna sa pojmom i osnovnim karakteristikama privrede
prelaznog
perioda
- Ucenik treba da shvati i razume proces podrustvljavanja proizvodnje i kapitala
- Razumevanje pojma i osnovnih specificnosti savremenog prelaznog ili tranzicionog
perioda,
kao i nacina odvijanja procesa drustvene reprodukcije.
OBLICI RADA: - Individualni, frontalni, grupni.
METODE: - Metod zive reci (verbalna), metod rada na tekstu, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da navede osnovna obelezja drustveno-ekonomskog razvoja savremenog
drustva
- Zna da navede osnovne karakteristike proizvodne i trzisne strukture savremene trzisne
privrede
- Ucenik zna da objasni drzavno-monopolski kapitalizam i da navede karakteristike
- Uocava neophodnost planiranja u savremenoj trzisnoj privredi
- Ume da definise privredu prelaznog perioda i da navede njene karakteristike
- Uocava neophodnost podrustvljavanja proizvodnje i kapitala
- Uocava nacin odvijanja procesa drustvene reprodukcije u privredi savremenog prelaznog
ili
tranzicionog perioda.
89
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД: ДРУГИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 3 (1+2 часа недељно)
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 108 (36+72 часа годишње + 30 часова у блоку)
ЦИЉ НАСТАВЕ РАЧУНОВОДСТВА
-Циљ наставе рачуноводства јесте да оспособи ученике за усвајање основних знања из
рачуноводствене проблематике
-Циљ наставе јесте и развијање рачуноводствене логике применљиве у свим облицима
привередног друштва и других организација
-Кроз наставу рачуноводства ученици треба да стекну и развију особине тачности, уредности,
систематичности, одговорности и схвате значај добре комуникације у тимском раду
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ РАЧУНОВОДСТВА
-Пружање основних знања у рачуноводству
-Разумевање улоге и значаја рачуноводствене функције у евидентирању пословних догађаја,
планирању, контроли и анализи пословања привредног субјекта
-Подстицање и убрзавање интелектуалног развоја ученика
-Стицање рачуноводствених знања
-Разумевање неопходности тачног, уредног, и правовременог пружања рачуноводствених
информација за пословно одлучивање, као и за потребе екстерних корисника
-Развијање способности за чување , рационално коришћење средстава и одговорност за
средства којима се послује
-Оспособљавање за примену стечених теоријско-стручних знања у пракси конкретног
привредног субјекта
-Оспособљавање за континуирано праћење и примену законских промена
-Развијање мисаоно-интелектуалних (мишљење, расуђивање, закључивање), практичних
вештина и навика
-Развијање стваралачких способности и вештина (путем вежби), као и правилан однос према
раду
-Повезивање са сродним дисциплинама
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. УТИЦАЈ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА НА БИЛАНС СТАЊА
број часова по теми: 6 (обрада 2, вежбе 4)
Задаци: У овој области потребно је упознати ученике са утицајем пословних промена на
биланс стања, и указати на неопходност сврставања свих послвних промена у четири основне
групе билансних промена
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да дефинишу утицај пословних промена на биланс стања.
-Ученици ће знати да разликују четири основне групе билансних промена.
-Ученици ће кроз израду задатака развити рачуноводствену логику
2. ДВОЈНО КЊИГОВОДСТВО И ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ДВОЈНОГ
КЊИГОВОДСТВА
број часова по теми: 15 (обрада 5, вежбе 10)
90
Задаци: Неопходно је ученике упознати са неопходношћу вођења двојног књиговодства, па
тек онда разјаснити основне пословне књиге двојног књиговодства (дневник, главна књига, и
помоћне књиге)
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће бити упознати са неопходношћу вођења хронолошке и систематске евиденције у
дневнику и главној књизи
-Ученици ће бити у стању да саставе пробни биланс, крајњи биланс, и закључе пословне књиге
3. РАСХОДИ И ПРИХОДИ
број часова по теми: 9 (обрада 3, вежбе 6)
Задаци: У овој области потребно је упознати ученике са појмом и врстама расхода и прихода.
Затим указати на дејство расхода и прихода на биланс стања и биланс успеха
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да разликују врсте расхода и прихода
-Ученици ће знати дејство расхода и прихода на биланс стања
-Ученици ће бити у стању да саставе биланс успеха
4.
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА РАСХОДА И ПРИХОДА
број часова по теми: 6 (обрада 2, вежбе 4)
Задаци: Објаснити ученицима појам и врсте временских разграничења, као и њихов утицај на
биланс стања
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да наброје врсте временских разграничења
-Ученици ће знати да евидентирају пословне промене на контима временских разграничења
-Ученици ће схватити важност временских разграничења расхода и прихода
5.
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА УСЛУЖНОГ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА
број часова по теми: 18 (обрада 6, вежбе 12)
Задаци: Објаснити ученицима појам и начин утвђивања пословног резултата. Затим важност
Закључног листа и приказивање резултата пословања у билансу стања.
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће бити у стању да утврде пословни резултат услужног предузећа
-Ученици ће разумети важност састављања закључног листа биланса стања и биланса успеха
после утврђивања резултата пословања
6. ЈЕДНООБРАЗНО КЊИГОВОДСТВО, КОНТНИ ОКВИР И МРС
број часова по теми: 9 (обрада 3, вежбе 6)
91
Задаци: Ову област започети објашњавањем потребе једнообразности у књиговодству. Зтаим
акценат ставити на контни оквир и садржај класа и група
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће разумети важност једнообразности у књиговодству
-Ученици ће бити у стању да примене контни оквир
-Ученици ће бити у стању да шематски прикажу употребу контног оквира
7. ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
број часова по теми: 39 (обрада 13, вежбе 26)
Задаци: Ову област започети објашњавањем појма вредности и карактеристика основних
средстава. Затим ученицима објаснити пословне књиге основних средстава, амортизације, и
начинима прибављања основних средстава као изворима финансирања. Објаснити ПДВ-појам
стопе и обрачун. Објаснити отуђивање основних средстава
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да дефинишу карактеристике основних средстава и њихове вредности
-Ученици ће бити оспособљени да израде шеме и примере књижења прибављања и отушивања
основних средстава са документацијом
-Ученицима ће бити разјашњена разлика измеду улазног и излазног ПДВ-а
8. ЕВИДЕНЦИЈА ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА
број часова по теми: 6 (обрада 2, вежбе 4)
Задаци: Овде је неопходно објаснити ученицима шта су то учешће у капиталу, улагања
средстава у банке и слично
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да књиже дугорочне финансијске пласмане
-Ученици ће разликовати врсте улагања слободних средстава предузећа
НАСТАВА У БЛОКУ
број часова: 30 годишње
Задаци: Потребно је да ученици примене стечена теоријско-стручна знања у пракси
конкретног предузећа
Облици рада: индивидуални
Методе: решавање проблема, метода практичних радова
Активности ученика: посматрање, анализирање, описивање
Исходи:
-Ученици ће развити способности за повезивање теоријско стручних знања са праксом
конкретних привредних субјеката
-Ученици ће бити оспособљени за континуирано праћење и примену законских промена
-Ученици ће развијати мисаоно-интелектуалне вештине
-Ученици ће развијати практичне вештине
92
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
РЕЗРЕД: ТРЕЋИ
БРОЈ ЧАСОВА: 70 ГОДИШЊЕ И 2 ЧАСА НЕДЕЉНО
ЦИЉЕВИ: СТИЦАЊЕ ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА ИЗ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ МОНЕТАРНА
ЕКОНОМИЈА, БАНКАРСТВА, КРЕДИТНОГ СИСТЕМА,
ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА И БЕРЗИ.
ЗАДАЦИ: УПОЗНАВАЊЕ СУШТИНЕ, УЛОГЕ И ЗНАЧАЈА МОНЕТАРНЕ
ЕКОНОМИЈЕ, БАНАКА, КРЕДИТНОГ СИСТЕМА И ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА;
УПОЗНАВАЊЕ СУШТИНЕ НОВЦА, МОНЕТАРНО-КРЕДИТНЕ ПОЛИТИКЕ, БАНКАРСКОГ ПОСЛОВАЊА, КРЕДИТИРАЊА И ВРСТЕ КРЕДИТА, ФУНКЦИОНИСАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА И БЕРЗИ;
РАЗВИЈАЊЕ КОД УЧЕНИКА ОСОБИНЕ КАО ПРЕДУЗЕМЉИВОСТ,
КОМУНИКАТИВНОСТ И СИСТЕМАТИЧНОСТ У РАДУ;
УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА САВРЕМЕНИМ КРЕТАЊИМА И ПОТРЕБОМ СТАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У СТРУЦИ;
ОСПОСОБИТИ УЧЕНИКА ДА САМОСТАЛНО КОРИСТИ ЛИТЕРАТУРУ ИЗ СТРУКЕ И ДА СТЕЧЕНА ЗНАЊА ПОВЕЗУЈЕ СА ПРАКСОМ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ:
ФИНАНСИЈЕ И МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА (4 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА И
МОНЕТАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ТО ФИНАНСИЈЕ И ВРСТУ ФИНАНСИЈА, БАНКАРСТВА, ОСИГУРАЊАИ МОНЕТАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ
ЧИМЕ УЛАЗЕ У СУШТИНУ ПРЕДМЕТА И МОНЕТАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ:
НОВАЦ И НОВЧАНИ СИСТЕМ (20 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА, ИСТРАЖИВАЊЕ
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ СУШТИНУ И НАСТАНАК НОВЦА, НАЧИН НА КОЈИ СЕ
СТВАРА И ПОВЛАЧИ НОВАЦ И КАКО СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ МЕРЕ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ ВАЛУТЕ, ПОВЕЗИВАЊЕ СТЕЧЕНОГ
ЗНАЊА СА ТРЕНУТНОМ СИТУАЦИЈОМ И ИЗВРШИТИ АНАЛИЗУ
ИСТЕ У СМИСЛУ КРЕТАЊА КУРСА ДИНАРА У ОДНОСУ НА ЕВРО.
НАСТАВНА ОБЛАСТ:
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ И МОНЕТАРНО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА (9 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О СУШТИНИ И ЗНАЧАЈУ М-К ПОЛИТИКЕ.И
ИНСТРУМЕНАТА М-К ПОЛИТИКЕ КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШУ
САВРЕМЕНА КРЕТАЊАИ ПОВЕЗАТИ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ СА
93
ПРАКСОМ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ:
ФИНАНСИЈСКА ФУНКЦИЈА И ФИНАНСИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ (12 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ:КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ИГРАЊЕ УЛОГА, ИСТРАЖИВАЊЕ
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О МЕСТУ И УЛОЗИ ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ
У ПРЕДУЗЕЋУ, РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗИМЉИВОСТИ И ПОВЕЗИВАЊЕ
СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА СА ПРАКСОМ. ИСТРАЖИТИ САВРЕМЕНА КРЕТАЊА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СУШТИНА И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА
(25 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, САКУПЉАЊЕ, АНАЛИЗА, ИГРАЊЕ УЛОГА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ФУНКЦИОНИСАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ
ТРЖИШТА И БЕРЗИ. РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ И ПОВЕЗИВАЊЕ
ЗНАЊА СА ПРАКСОМ ТЕ СИМУЛИРАТИ РАД БЕРЗЕ. ИСТРАЖИТИ
САВРЕМЕНА КРЕТАЊА НА БЕРЗИ У ЗЕМЉИ И СВЕТУ КОРИШЋЕЊЕМ
РАЗНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И СРЕДСТАВА.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД: ПРВИ ДО ЧЕТВРТИ
БРОЈ ЧАСОВА: 70 ГОДИШЊЕ У 1,2 И 3 РАЗРЕДУ И 64 У 4 РАЗРЕДУ
БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО: 2 ЧАСА
ЦИЉЕВИ: ОВЛАДАВАЊЕ ЗНАЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ КОЈЕ ИЗУЧАВА ОВАЈ
ПРЕДМЕТ, ПОВЕЗИВАЊЕ ПРЕДМЕТА СА ДРУГИМ НАУЧНИМ
ДИСЦИПЛИНАМА. УВЕСТИ УЧЕНИКЕ У ПОДРУЧЈЕ РАДА И
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЗА КОЈИ СУ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ, РАЗУМЕВАЊЕ ОСНОВНИХ ЕКОНОМСКИХ ПОЈМОВА ИЗ ПОСЛОВНЕ
ЕКОНОМИЈЕ.
ЗАДАЦИ: УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА ПРЕДМЕТОМ И ЦИЉЕВИМА ИЗУЧАВАЊА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ;
ПОВЕЗИВАЊЕ ПРЕДМЕТА СА ДРУГИМ НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА
КОЈЕ СЕ ИЗУЧАВАЈУ У ПОДРУЧЈУ ЕКОНОМИЈЕ;
ОВЛАДАВАЊЕ ПОЈМОВИМА: ПРЕДУЗЕЋЕ, СРЕДСТВА, ТРОШКОВИ,
ПРИНЦИПИ, РЕЗУЛТАТИ, ОРГАНИЗАЦИЈА, ФУНКЦИЈА, ПЛАНИРАЊЕ
КОНТРОЛА, УПРАВЉАЊЕ;
САМОСТАЛНА ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА, ШЕМА И ГРАФИКОНА;
РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДСТАВЕ О ЗНАЧАЈУ И УПОТРЕБИ ЕКОНОМСКИХ
ПОЈМОВА И ЊИХОВОЈ МЕЂУСОБНОЈ ПОВЕЗАНОСТИ РАДИ СТВАРАЊА СЛИКЕ О ПОСЛОВНОЈ ЕКОНОМИЈИ;
СТВАРАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЛОГИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА И ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧАКА НА ТЕМЕЉУ АНАЛИЗА И ЗНАЊА;
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГЕ СТРУЧНЕ
ЛИТЕРАТУРЕ.
94
ПРВИ РАЗРЕД (70 ЧАСОВА)
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УВОД У ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧАВАЊА
И ОДНОСОМ СА ДРУГИМ НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА
ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ. РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДСТАВЕ О
ЗНАЧАЈУ И УПОТРБИ ЕКОНОМСКИХ ПОЈМОВА. УПУЋИВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИИКА АЛИ И ДРУГЕ
СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ПРАЋЕЊЕ САВРЕМЕНИХ ДЕШАВАЊА У ПРИВРЕДИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: НОСИОЦИ ПРИВРЕЂИВАЊА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ, КРЕИРАЊЕ
ИСХОДИ: УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА НОСИОЦИМА ПРИВРЕЂИВАЊА.
ДА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО НАПРАВЕ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
УЧЕСНИКА ПРИВРЕЂИВАЊА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРЕДУЗЕЋЕ (20 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ, КРЕУРАЊЕ
ИСХОДИ: СХВАТАЊЕ СУШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ОД НАСТАНКА И ФУНКЦИОНИСАЊА ИСТОГ. ИЗРАДА ШЕМЕ РЕПРОДИКЦИЈЕ И ПОСМАТРАЊЕ РАДА ПРЕДУЗЕЋА КОМБИНАЦИЈОМ ЊЕГОВИХ ЕЛЕМЕНАТА.
СТЕЋИ ЗНАЊА О ВРСТАМА ПРЕДУЗЕЋА И АНАЛИЗИРАТИ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТКЕ СВАКОГ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О РЕЗУЛТАТИМА
РАДА И ЊИХОВОЈ РАСПОДЕЛИ. РАЗВИЈАЊЕ КОД УЧЕНИКА ЛОГИКУ
РАЗМИШЉАЊА И ДОНОШЕЊА ЗАКЉУЧАКА О ПРАВИЛНОМ РАДУ
ПРЕДУЗЕЋА И РАСПОДЕЛИ РЕЗУЛТАТА. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПРЕСТАНКУ РАДА ПРЕДУЗЕЋА И ПОВЕЗИВАТИ ГА СА ПРАКСОМ ТЕ
ДАТИ ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА НАШИХ ПРЕДУЗЕЋА И САМОСТАЛНО ДАТИ АНАЛИЗУ РАДА И ПРЕСТАНКА РАДА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: РАЗГРАНИЧАВАЊЕ УЛОГЕ ПОЈЕДИНАЦА У ПРЕДУЗЕЋУ
И ОПИСИВАТИ ЗАДАТКЕ КОЈЕ ОНИ ОБАВЉАЈУ ПА НА
ОСНОВУ ТОГА ГРАФИЧКИ ПРИКАЗАТИ ХИЈЕРАРХИЈУ
ПОДЕЛЕ ПОСЛОВА ПО ХОРИЗОНТАЛНОЈ И ВЕРТИКАЛНОЈ
ЛИНИЈИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СРЕДСТВА И ИЗВОРИ САРЕДСТАВА (12 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
95
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОВЛАДАВАЊЕ ПОЈМОМ СРЕДСТВА И ВРСТАМА СРЕДСТАВА И
НА ОСНОВУ ТОГА ДА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО НАВЕДУ СРЕДСТВА ИЗ ПРАКСЕ И ДА САМОСТАЛНО ПОВЕЗУЈУЋИ СТЕЧЕНА
ЗНАЊА У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ПРЕДУЗЕЋА НАВЕДУ СРЕДСТВА
КОЈА СЕ У ЊИМА КОРИСТЕ. РАЗВИЈАЊЕ ЛОГИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА
ПО ПИТАЊУ СОПСТВЕЊНИХ И ТУЂИХ СРЕДСТАВА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ,
ИСХОДИ: ОВЛАДАВАЊЕ ПОЈМОМ И ВРСТАМА ТРОШКОВА. НА ОСНОВУ
СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА САМОСТАЛАН ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА
ТРОШКОВА. СПОСОБНОСТ ЛОГИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА И ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧАКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА И ПОТРЕБИ ЗА ЕКОНОМИЧНОШЋУ. САМОСТАЛНА ИЗРАДА ЗАДАТАКА ОБРАЧУНА
ТРОШКОВА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТОКОВИ ВРЕДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ (12 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АМАЛИЗА
ИСХОДИ: ОВЛАДАВАЊЕ ПОЈМОМ АНГАЖОВАЊЕ. НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ
ЗНАЊА НАПРАВИТИ АНАЛИЗУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ЦИКЛУСА РЕПРОДУКЦИЈЕ И ЦИКЛУСА АНГАЖОВАЊА. РАЗВИЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ ПРОЦЕНЕ ВРЕМЕНА ВЕЗИВАЊА СРЕДСТАВА У ДРУГЕ
ОБЛИКЕ БЕЗ РИЗИКА ПО ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА (6 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНАВЉАЊЕ ЗНАЊА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСЛОВАЊА. СТИЦАЊЕ
ЗНАЊА О ПРАВИЛНОЈ РАСПОДЕЛИ РЕЗУЛТАТА. СТИЦАЊЕ ОСЕЋАЈА ОДГОВОРНОСТИ ПО ПИТАЊУ РЕЗУЛТАТА И КРАЈЊЕГ РЕЗУЛТАТА И ОДГОВОРНОСТИ ПАВИЛНЕ РАСПОДЕЛЕ ИСТОГ РАДИ
УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УГЛЕДА НА ТРЖИШТУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРИНЦИПИ И ОЦЕНЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
(6 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ:КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ОСНОВНИМ ЕКОНОМСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА
УСПЕШНОСТИ РАДА: ПРОДУКТИВНОСТ, ЕКОНОМИЧНОСТ И РЕНТАБИЛНОСТ. СПОЗНАЈА НЕОПХОДНОСТИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У ОДНОСУ НА ОКРУЖЕЊЕ И НА ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД РАДИ
СТИЦАЊА И ОЧУВАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ И УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ПРАКСЕ.
96
ДРУГИ РАЗРЕД (70 ЧАСОВА)
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА ФУНКЦИЈА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ СТЕЧЕНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЈАМ И ПОДЕЛА
ФУНКЦИЈА УЗ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ФУНКЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋУ (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА НАВЕСТИ НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ
ФУНКЦИЈЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА ПО ХОРИЗОНТАЛНОЈ ЛИНИЈИ
ДОНЕТИ САМОСТАЛНО ЗАКЉУЧАК О МОГУЋЕМ САМОСТАЛНОМ
ЕГЗИСТИРАЊУ НЕКЕ ОД ЊИХ. НАВЕСТИ УЧЕНИКЕ ДА СХВАТЕ
МЕЂУСОБНУ ПОВЕЗАНОСТ ФУНКЦИЈА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФУНКЦИЈА ПЛАНИРАЊА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОВЛАДАТИ ПОЈМОМ ПЛАНИРАЊЕ И ДА УЧЕНИЦИ НА ОСНОВУ
СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА СХВАТЕ НЕОПХОДНОСТ ПЛАНИТАЊА БИЛО
КОЈЕ АКТВНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЈА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА ОА ПОЈМУ ПРОИЗВОДЊА И НА ОСНОВУ ТОГА
САМОСТАЛНО ШЕМАТСКИ ПРИКАЗАТИ ТОК ПРОИЗВОДЊЕ. АНАЛИЗИРАТИ СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ ПРОИЗВОДЊЕ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О
ТИПОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ДАТИ ПРИМЕРЕ ЗА СВАКИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: НАБАВНА ФУНКЦИЈА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА СЕМАТСКИ ПРИКАЗАТИ НАБАВНУ ФУНКЦИЈУ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ВРСТАМА ЗАЛИХА
И АНАЛИЗИРАТИ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТКЕ СВАКЕ ОД ЊИХ.
СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ НАБАВНЕ ЦЕНЕ И САМОСТАЛАН
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ФОРМИРАЊА ИСТЕ.
97
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРОДАЈНА ФУНКЦИЈА (12 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА ШЕМАТСКИ ПРИКАЗАТИ ПРОДАЈНУ ФУНКЦИЈУ И АНАЛИЗИРАТИ РАД ИСТЕ. ДОВЕСТИ У ВЕЗУ
НАБАВКУ И ПРОДАЈУ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗАТИ ФОРМИРАЊЕ ИСТЕ. АНАЛИЗИРАТИ
СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СКЛАДИШНА ФУНКЦИЈА (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ВРСТАМА СКЛАДИШТА. НАВЕСТИ И
АНАЛИЗИРАТИ СВЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДИШТУ: ПРИЈЕМ, МАНИПУЛАЦИЈУ, ПОПИС, ОТПРЕМУ. ПОВЕЗАТИ СКЛАДИШТЕ СА НАБАВКОМ И ПРОДАЈОМ. АНАЛИЗИРАТИ ИСКРИШЋЕНОСТ СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА И РАСПОРЕД СМЕШТАЈА РОБЕ ГДЕ УЧЕНИЦИ
ТРЕБА ЛОГИЧКИ ДА РАЗМИШЉАЈУ. САМОСТАЛНО ПОПУЊАВАЊЕ СКЛАДИШНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНА ФУНКЦИЈА (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ ТРАНСПОРТ И О ВРСТАМА ТРАНСПОРТА. СХВАТАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ОВОМ ФУНКЦИЈОМ И ТЕСНУ ВЕЗУ
СА ОСТАЛИМ ФУНКЦИЈАМА. АНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА ВРСТЕ
ТРАНСПОРТА У ДАТОЈ СИТУАЦИЈИ ПОМОЋУ СИМУЛАЦИЈЕ
СЛУЧАЈА. АНАЛИЗА ИСКОРИШЋЕНОСТИ ТРАНСПОРТА И ТРОШКОВА ТРАНСПОРТА. САМОСТАЛНО РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА
УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УСПЕХА РАДА ДАТОГ ТРАНСПОРТА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНА ФУНКЦИЈА (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ЗАДАЦИМА ОВЕ ФУНКЦИЈЕ. КОРИШЋЕЊЕ ЗНАЊА ДРУГИХ ЕКОНОМСКИХ ДИСЦИПЛИНА САМОСТАЛНО ПОПУЊАВАЊЕ ФИНАНСИИЈСКИХ ДОКУМЕНАТА. РАЗВИЈАЊЕ КОД УЧЕНИКА ОСОБИНУ ПОШТЕЊА ОБЗИРОМ НА НОВАЦ
КОЈИМ ЋЕ У ПАКСИ РАСПОЛАГАТИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: КАДОВСКА ФУНКЦИЈА (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ:КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, ИГРА УЛОГА, АНАЛИЗА
98
ИСХОДИ: КООРИШЋЕЊЕМ ВЕЋ ПОСТОЈЋЕГ ЗНАЊА ДАТИ ПРИМЕРЕ
ИГРОМ УЛОГА ЗА ТЕЗУ: ПРАВИ ЧОВЕК НА ПРАВО МЕСТО.
АНАЛИЗИРАТИ СЛУЧАЈЕВЕ ПОГРЕШНОГ ОДАБИРА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФУНКЦИЈА КОНТРОЛЕ ( 5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ВРСТАМА КОНТРОЛЕ
УЗ ОСВРТ НА ВЕЋ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ О КНТРОЛИ У
ПРОИЗВОДЊИ. АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ВРСТЕ КОНТОЛЕ
С ХОДНО ДАТОЈ ДЕЛАТНОСТ, УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНА ФУНКЦИЈА
(5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ЗНАЧАЈУ ФУНКЦЈЕ. ПОВЕЗИВАЊЕ ОВЕ ФУНКЦИЈЕ СА ПОЈМОМ КОНКУРЕНЦИЈА УЗ ДАВАЊЕ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКСЕ. ПОВЕЗИВАЊЕ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА
СА ПРАКСОМ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОПШТИ ПОСЛОВИ (3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ЗАДАЦИМА ФУНКЦИЈЕ. ОПИС
СВАКЕ ВРСТЕ ОВИХ ПОСЛОВА И АНАЛИЗА ПОТРЕБЕ У ДАТОМ
ПРЕДУЗЕЋУ, УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ.
ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД (70 ЧАСОВА)
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДЕФИНИСАЊЕ УПРАВЉАЊА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ ВЕЋ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА ДА УЧЕНИЦИ
ДЕФИНИШУ ПОЈАМ УПРАВЉАЊА ПРИ ЧЕМУ ОДГОВАРАЈУ НА ПИТАЊА КО УПРАВЉА? КАКО УПРАВЉА? ПОМОЋУ ЧЕГА УПРАВЉА?
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТЕОРИЈЕ И КОНЦЕПТИ УПРАВЉАЊА (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
99
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА РАЗНИМ ТЕОРИЈАМА УПРАВЉАЊА КРОЗ ИСТОРИЈУ РАЗВОЈА ЉУДСКОГ ДРУШТВА
УЗ ОСВРТ НА НАЈПОЗНАТИЈЕ ТЕОРЕТИЧАРЕ. АНАЛИЗА
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТАКА ОВИХ ТЕОРИЈА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЊА (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ОСНОВНИХ ЗНАЊА О АКТИВНОСТИМА УПРАВЉАЊА: ПЛАНИРАЊУ, ОРГАНИЗОВАЊУ, ВОЂЕЊУ И КОНТРЛИ О КОЈИМА ЋЕ БИТИ РЕЧИ ТОКОМ ГОДИНЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА
(15 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ПРОДУБЉИВАЊЕ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА О ПЛАНИРАЊУ. СТИЦАЊЕ
ЗНАЊА О НАЧЕЛИМА И МЕТОДАМА ПЛАНИРАЊА. АНАЛИЗА
ПОТРЕБЕ ПЛАНИРАЊА У СВИМ СЕГМЕНТИМА ПОСЛОВАЊА. САМОСТАЛНО ДАВАЊЕ ПРИМЕРА ПЛАНИРАЊА АКТИВНОСТИ
КОРИШЋЕЊЕМ НАЧЕЛА И МЕТОДА ПЛАНИРАЊА СА ОБАВЕЗОМ
ПРЕДВИЂАЊА ДОГАЂАЈА КОЈИ МОГУ УТИЦАТИ НА ТОК ОСТВАРЕЊА ПЛАНА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (15 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ ВЕЋ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО ДЕФИНИШУ ПОЈАМ ОРГАНИЗОВАЊЕ. СТИЦАЊЕ
НОВИХ ЗНАЊА О ДАТОЈ ОБЛАСТИ. УРАДИТИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЈЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ЊЕГОВИХ ЕЛЕМЕНАТА
И НА ТОМ ПРИМЕРУ ОБЈАСНИТИ ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА КОРИШЋЕЊЕМ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКСЕ НА ПРИМЕР ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА РЕСТОРАНА. АНАЛИЗИРАТИ УСПЕШНОСТ СИМУЛАЦИЈЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ВОЂЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (8 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА, ИГРАЊЕ УЛОГА
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА ДЕФИНИСАТИ ПОЈАМ
ВОЂА. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ВРСТАМА ВОЂА. НА ОСНОВУ
ЗНАЊА УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ УСПЕШНИХ ВОЂА И НА
ОСНОВУ ТОГА ДАЈУ САМОСТАЛНО ОДЛИКЕ КОЈЕ ВОЂА
ТРЕБА ДА ПОСЕДУЈЕ ДА БИ БИО УСПЕШАН У СМИСЛУ ДОБРЕ САРАДЊЕ СА ЗАПОСЛЕНИМА. ИГРАЊЕМ УЛОГА СИМУ100
ЛИРАТИ БРСТЕ ВОЂА: АУТОКРАТУ, ДИПЛОМАТУ, БИРОКРАТУ
И ДЕМОКРАТУ И АНАЛИЗИРАТИ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТКЕ
ОВИХ НАЧИНА ВОЂСТВА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ И КУЛТУРА
(10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО
ПОВЕЗУЈУ ПРЕДУЗЕЋЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ У КОЈЕМ ПОСЛУЈЕ
И АНАЛИЗИРАЈУ КАКО ОКРУЖЕЊЕ МОЖЕ УТИЦАТИ НА РАД
И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА. АНАЛИЗИРАТИ ИМЕ ПРЕДУЗЕЋА У СМИСЛУ ПРЕПОЗНАТЉИВОСТИ У ОДНОСУ НА ДРУГА ПРЕДУЗЕЋА
КОЈИ СУ КОНКУРЕНТИ. УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ.
КОРИСТИТИ ЗНАЊА О КОЛЕКТИВУ И ОПИСАТИ ПРОЦЕС УКЉУЧЕЊА РАДНИКА У КОЛЕКТИВ (ПРАВИ ЧОВЕК НА ПРАВО МЕСТО).
НАСТАВНА ОБЛАСТ: КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА (6 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО
ДЕФИНИШУ КОНТРОЛУ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ВРСТАМА КОНТРОЛЕ
И НА ОСНОВУ ТОГА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО ДАЈУ ПРИМЕРЕ ИЗ
ПРАКСЕ ЗА ПРИМЕНУ СВАКЕ УЗ АНАЛИЗУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЊА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: НА ОСНОВУ СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ ДЕФИНИШУ ПОЈАМ
МЕНАЏЕР. АНАЛИЗА ОСОБИНА КОЈЕ МЕНАЏЕРИ МОРАЈУ ПОСЕДОВАТИ. УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ УСПЕШНИХ
МЕНАЏЕРА.
ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (64 ЧАСА)
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДИВЕРСИФИКАЦИЈА УПРАВЉАЊА (3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ИЗ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД. ДЕФИНИСАТИ ПОЈАМ
СТРАТЕГИЈЕ. ОДВОЈИТИ СТРАТЕГИЈСКО И ОПЕРАТИВНО
101
УПРАВЉАЊЕ. КОРИШЋЕЊЕМ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ
ДАЈУ ПРИМЕРЕ ЗА СТРАТЕГИЈЕ ПОЗНАТИХ ПРЕДУЗЕЋА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ ЗНАЊЕ О ПОЈМУ ПРОИЗВОДЊА, ЕЛЕМЕНТИМА
И ВРСТАМА ПРОИЗВОДЊЕ. УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО ИЗЛАЖУ
ЗАДАТКЕ ПРОИЗВОДНОГ МЕНАЏМЕНТА КОРИСТЕЋИ ПРИМЕР
ИЗ ПРАКСЕ. АНАЛИЗИРАТИ ПРИМЕРЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ (4 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ ЗНАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА МАРКЕТИНГ УЧЕНИЦИ
САМОСТАЛНО ДЕФИНИШУ ПОЈАМ МАРКЕТИНГА И ОПИСУЈУ
ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ МАРКЕТИНГА. УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО
ДАЈУ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ПРОИЗВОДА
УЗ АНАЛИЗУ ИСТОГ. УЧЕНИЦИ НАВОДЕ САМОСТАЛНО ИНСТРУМЕНТЕ МАРКЕТИГ МИХА И ДАЈУ ЗНАЧАЈ СВАКОГ ОД ЊИХ. УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО АНАЛИЗИРАЈУ ШТА СВЕ И КАКО МОЖЕ
УТИЦАТИ НА ОДЛУКУ КУПЦА НА ВЕРНОСТ КУПОВИНЕ У ДАТОМ
ПРЕДУЗЕЋУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ (15 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ О ПОЈМУ ФИНАНСИЈА. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ФИНАНСИЈСКОМ МЕНАЏМЕНТУ И ИНСТРУМЕНТИМА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА. ПОВЕЗИВАЊЕ ТЕОРИЈЕ
И ПРАКСЕ ГДЕ УЧЕНИЦИ РАЗВИЈАНЈЕМ ОСЕЋАЈА ОДГОВОРНОСТИ
ПРЕМА НОВЦУ ДАЈУ ПРИМЕРЕ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА НОВЦЕМ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (15 ЧАСОВА )
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ ТРГОВИНЕ КАО ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ И О ВРСТАМА ТРГОВИНЕ. УЧЕНИЦИ ДАЈУ ШЕМАТСКИ
ПРИКАЗ ТРГОВИНЕ КАО ПОСРЕДНИКА. УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО
ИСТИЧУ ЗНАЧАЈ ТРГОВИНЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ И ПОТРОШАЧЕ
АНАЛИЗИРАТИ ИНСТРУМЕНТЕ ТРГОВИНСКОГ МЕНАЏМЕНТА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ ( 6 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ ПРОЈЕКАТ, ЗАДАЦИМА И САДРЖИНИ
102
ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА. НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО ДАЈУ ПРИМЕРЕ НЕКИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРАКСЕ УЗ АНАЛИЗУ ИСТИХ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ:ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ СТЕЧЕНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНЕ СНАГЕ. НА
ОСНОВУ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ ДЕФИНИШУ ПОЈАМ МОТИВА И
АНАЛИЗИРАЈУ ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА АКТИВНОСТИ. ДЕФИНИСАТИ ПОЈАМ КОНФЛИКТ И КОРИШЋЕЊЕМ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКСЕ
УЧЕНИЦИ СИМУЛИРАЈУ КОНФЛИКТЕ. ДЕФИНИСАТИ ПОЈАМ
ГРУПА И КРОЗ ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ ИСТАЋИ ЊЕН ЗНАЧАЈ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА
(5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ ИНФОРМАЦИЈА. УЧЕНИЦИ НА ОСНОВУ
ТОГА САМОСТАЛНО ИСТИЦУ ЗНАЧАЈ ИНФОРМАЦИЈА И ДАЈУ
ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ. УЧЕНИЦИ КРОЗ ПРИМЕР ПРИКАЗУЈУ УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА.
103
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО
РАЗРЕД : ТРЕЋИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА : 2
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 70
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК : ЉИЉАНА БАНИЋ
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. ДРУШТВЕНЕ НОРМЕ
ЦИЉ : Стицање знања о појму друштвене норме , врстама друштвених норми , односу морала
и обичаја према праву , односу друштвених норми и природних закона и појму права .
ЗАДАЦИ : Проучавање суштине преавне норме и њеног значаја , упознавање ученика са
повезаношћу државе и права , развијање способности ученика за правилну примену правне
норме .
ИСХОДИ : Оспособљавање ученика за усвајање појма правне норме , морала и обичаја и да
схвате значај ових норми у друштвеној заједници , да схвате значај правне државе .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову област је предвиђени 5 часова
2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ДРЖАВИ
ЦИЉ : Стицање основних знања о појму државе , елементима и функцијама државе ,
држављанству , о улози државе у стварању и примени права и улози права о организовању и
функционосању државе , државној организацији , облицима владавине , политичког режима ,
државног уређења и државне власти
ЗАДАЦИ : Изучавање основних појмова о држави , указивање на повезаност државе и права .
ИСХОДИ : Да разуме основне појмове о држави , односу државе и права , да разумеју и знају
да објасне облике владавине , политичког режима , државног уређења и државне власти .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову област је предвиђено 13 часова .
3. ПРАВНА НОРМА ; 4. ПРАВНИ АКТИ ; 5. ПРЕВНА СНАГА НОРМАТИВНОГ АКТА
ЦИЉ : Стицање основних знања о правној норми , правним актима и правној снази
нормативног акта .
ЗАДАЦИ : Проучавање суштине правне норме и њеног значаја , упознавање ученика са
повезаношћу државе и права , упознавање ученика са појмом , обликом и доношењем правног
акта , правмом снагом нормативног акта , владавином права , принципима законитости и
уставности , органима који штите уставност и законитост , изворима права .
ИСХОДИ : Развијање логичког мишљења и способности повезивања наученог ,
оспособљавање ученика за сналажење у свим врстама правних аката , да зна да објасни
владавину права , везу између владавине права и принципа уставности и законитости , да знају
да наведу изворе права и да објасни који орган штити уставност и законитост .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ове области је предвиђано 12 часова .
6. СУБЈЕКТИ ПРАВА , ОБЈЕКТИ ПРАВА И ПРАВНЕ ЧИЊЕНИЦЕ
ЦИЉ : Стицање основних знања о субјектима права , обектима права и правним чињеницама .
ЗАДАЦИ : Проучавање субјеката права , правне , пословне и деликтне способности субјеката
права , проучавање објеката права , стицање знања о заступнику , правним чињеницама и
упознавање у ченика са појмом застарелости у праву .
104
ИСХОДИ : Да ученик зна да објасни шта је физичко , а шта правно лице , да разуме и да зна са
објасни правну , пословну и деликтну способност физичког и правног лица , да зна да објасни
где се води евиденција физичких и правних лица , да зна да наведе и објасни објекте права , да
објасни шта је то пуномоће и шта је то заступник .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 7 часова .
7. ПРИМЕНА ПРАВА ; 8. ПРАВНИ СИСТЕМ
ЦИЉ : Стицање основних знања о примени права , тумачењу права , доказима , правним
установама , гранама права и правним областима .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са основама правног система Републике Србије , стицање
знања у вези са тумачењем права , упознавање ученика са доказима и врстама доказа .
ИСХОДИ : Да зна да наведе брсте доказа и да их објасни , да разуме и да зна да објасни појам
правне установе , правне гране и правне области , да разуме и зна да објасни значај туначења
права и да наброји врсте тумачења права .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ове наставне области је предвиђено 7 часова .
9. ПРАВНА СРЕДСТВА
ЦИЉ : Стицање основних знања о правним средствима , о тужби и жалби као правном
средству .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са основним знањима о тужби као правном средству којим се
покреће поступск пред судом и жалби као редовном правном леку .
ИСХОДИ : Да ученик разуме и зна да објасни шта је тужба , из чега се састоји , да разуме ко
може подићи тужбу , да зна да објасни врсте надлежности и како се одређује надлежност суда ,
да разуме литиспеденцију , да зна да наведе врсте тужби , да зна да објасни ко улаже жалбу , да
разуме и наведе разлоге за жалбу и из чега се састоји жалба .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 3 часа .
10. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗАМ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЦИЉ : Стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу ,
сагледавање појма суверености грађана , народа , анализа облика непосредне демократије ,
изборног механизма и виђепартијског система .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са уставним правима и законом предвиђеним инструментима
који омогуђавају грађанима да учествују у политичком процесу врешења власти и политичком
животу ( избори , бирачко право , вишепартијски систем , референдум ) .
ИСХОДИ : Да ученик разуме устројство и функционисање савремених политичких установа (
држава , парламент , изборни систем , политичке странке ) .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 6 часова .
11. СРБИЈА КАО ДРЖАВА , АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ЦИЉ : Указивање на карактеристике развоја уставности у српској држави , доношење првог
српског устава ( садашње стање и традиција ) , стицање знања о облицима аутономије и
локалној самоуправи . Стицање знања о најважнијим државним органима Републике Србије , а
на основу Устава Републике Србије из 2006. године .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са основним обележјима уставности Србије , стицање опште
представе о уређењу Републике Србије , упознавање ученика Са облицима аутономије ,
упоредо са примерима у свету , упознавање са локалном самоуправом .
105
ИСХОДИ : Да учениик уочи све карактеристике уставности у српској држави ( традиција и
садашње стање ) , да разуме и да зна да објасни облика аутономије и локалну самоуправу , да
зна да наброји најважније државне органе и њихове надлежности .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 8 часова .
12. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЦИЉ : Стицање знања о положају грађана у друштву и заштити људских права , упоређивање
међународних конвенција о људским правима и позитивноправних прописа Републике Србије
о заштити гарантованих људских права , подстицање ученика да закључују о степену заштите
људских права .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са Људским правима , односом међународних конвенција о
људским правима и потитивноправним прописима Републике Србије ,
начином заштите људских права гарантованих уставом .
ИСХОДИ : Оспособљавање ученика да користи могућност да остварује своја права , да
изграђује ставове и развија односе толеранције и уважавања различитости група које постоје у
окружењу .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолшка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 9 часова .
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО
РАЗРЕД : ЧЕТВРТИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА : 2
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 64
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК : ЉИЉАНА БАНИЋ
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. ГРАЂАНСКО ПРАВО
ЦИЉ : Упознавање ученика са грађанским правом .
ЗАДАЦИ : Проучавање и стицање општих знања о појму и предмету грађанског права ,
стварног права , појму и поделу ствари у праву , проучавање својине као стварног права .
ИСХОДИ : Развијање логичког мишљења и способности повезивања , да ученик разуме шта је
појам и предмет грађанског права , а шта је појам и предмет стварног права , да зна да објасни
својину као стварно право .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 8 часова .
2. ГРАЂАНСКО ПРАВНИ ОДНОС
ЦИЉ : Упознавање ученика са грађанским правом и грађанско правним односом .
ЗАДАЦИ : Проучавање појма и елемената грађанско правног односа , настанка , мењања и
престанка правног односа , проучавање и упознавање ученика са правним пословима , појмом ,
условима пуноважности , предметом , циљем и врстом правних послова .
ИСХОДИ : Развијање логичког мишљења и способности повезивања , да ученик зна да објасни
појам и елементе грађанско правног односа , да разуме који су услови за пуноважност
грађанско правног посла , шта је предмет а шта циљ грађанссо правног посла .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 5 часова .
106
3. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
ЦИЉ : Упознавање ученика са облигациним правом и суштином облигационог права .
ЗАДАЦИ : Проучавање и стицање општих знања о појму и предмету облигација , изворима и
врстама облигација .
ИСХОДИ : Да ученик разуме и зна да објасни опште појмове о предмету , изворима и врстама
облигација .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвићено 5 часова .
4. УГОВОР
ЦИЉ : Стицање основних знања о уговору .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са појмом уговор , проучавање и стицање о општих знања о
садржини уговора , закључењу уговора , форми и дејству уговора , одговорности за
материјалне и правне недостатке ствари , уступањем уговора , доцњи , роковима, престанку
уговора и неважности уговора .
ИСХОДИ : Развијање логичког мишљења и способности ученика да повеже знања која је
стекао проучавајући опште појмове о грађанском праву , грађанско правном односу , затим
општа знања о облигационом праву и уговорима .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
ЗА ову наставну област је предвиђено 13 часова .
5. УГОВОР О КУПОВИНИ И ПРОДАЈИ РОБЕ ; 6. УГОВОР О ТРГОВИНСКОМ
ПОСРЕДОВАЊУ ; 7. УГОВОР О ТРГОВИНСКОМ ЗАСТУПНИШТВУ ; 8. УГОВОР О
КОМИСИОНУ ; 9. УГОВОР ОУСКЛАДИШТЕЊУ РОБЕ ; 10. УГОВОР О ШПЕДИЦИЈИ ; 11.
УГОВОР О ПРЕВОЗУ ; 12. УГОВОР О ОСИГУРАЊУ
ЦИЉ : Основни циљ је да се ученик оспособи да се користи законом .
ЗАДАЦИ : Проучавање најзначајнијих привредних уговора , оспособљавање ученика за
закључивање и тумачење једноставних уговора , оспособљавање ученика да савладају технику
уобличавања форме уговора и самосталне припреме елемената за поједине врсзе уговора .
Проучавање предмета , права и обавеза уговорних страна , навођење странака за све ове
уговоре .
ИСХОДИ : Развијање логичког мишљења и способност ученика да повеже знања која је стекао
проучавајући опште појмове о грађанском праву , стварном праву , грађанско правном односу ,
облигационом праву и уговорима . Оспособљеност ученика да се сналази у свим врстама
правних аката .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ове наставне област је предвиђено 27 часова .
13..ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
ЦИЉ : Проучавање и стицање општих знања о хартијама од вредности .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са појмом и врстама хартија од вредности и стицање општих
знања о меници , чеку и деоницама .
ИСХОДИ : Развијање логичког мишљења и оспособљавање ученика да разуме и користи
стечено знање о хартијама од вредности .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 6 часова .
107
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД: ДРУГИ
БРОЈ ЧАСОВА: 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ 2 ЧАСА НЕДЕЉНО
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: ХАЏИЋ СЛОБОДАНКА
ЦИЊЕВИ: Циљ изучавања предмета Комерцијално познавање робе је стицање знања о
својствима производа, квалитету производа и карактеристикама робног
асортимана како са технолошког тако и са економског и комерцијалног
аспекта
ЗАДАЦИ: -стицање општих знања о квалитету и чиниоцима који директно утичу на
квалитет робе;
-упознавање основних својстава и карактеристика одређених група производа
-повезивање основних знања из хемије, физике, биологије,технологије,
економије и екологије.
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ:
1. ПОЈАМ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА РОБЕ (3 ЧАСА)
ЦИЉ:Стицање основних знања о појму, системетизацији и класификацији робе
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са појмом робе и указивање на различите критеријуме за
класификацију робе.
ИСХОДИ: Схватити појам робе и значење класификације и систематизације
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
2. КВАЛИТЕТ РОБЕ (7 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о квалитету робе и прописима којима се регулише квалитет
робе у прометуЗАДАЦИ: Упознавање ученика са квалитетом робе и његовим значајем, факторима који утичу
на квалитет и прописима који регулишу квалитет робе у промету.
ИСХОДИ: Ученици ће знати да дефинишу квалитет робе, да наброје прописе којима се
регулише робе у промету.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
3. АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ РОБЕ (8 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Указивање предности односно недостатака појединих материјала који се употребљавају
у изради амбалаже као и еколошке карактеристике поједине амбалаже.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика о појму амбалже и паковања, функције и поделе амбалаже и
значају система комерцијалног паковања
ИСХОДИ: Знати да дефининишу појам амабалаже и паковања робе, да наброје врсте
амбалаже и да разликују еколошки прихбатљиву и неприхватљиву амбалажу.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
108
4. СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРАНСПОРТ РОБЕ ( 3 ЧАСА)
ЦИЉ: Указивање на узрочнике кварења робе који утичу на снижење нивоа квалитета
производа као и основне услове заштите током њихове манипулације.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика о узроцима кварења робе и заштити производа током
складиштења и транспорта
ИСХОДИ: Ученици ће знати да наброје и препознају узрочнике кварења робе и правилно
складиштење и транспорт робе
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
5. ЕНЕРГИЈА ( 10 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о природи енергије, облицима и изворима као и њеним
технолошким, економским и еколошким карактеристикама. Стицање знања о гориву и
производима прераде појединих врста горива и њихов квалитет
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са појмом, облицима и изворима енергије и њеном значају.
Упознавање ученика о појединим врстама горива, чврстим (угаљ, квалитет и прерада), течним
(нафта и прерада) и гасовитим горивима.
ИСХОДИ: Ученици ће знати да дефинишу енергију и горива, да наброје и разликују облике и
изворе енергије и горива
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
6. ПРОИЗВОДИ МЕТАЛУРГИЈЕ (12 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о својствима и подели метала као и општим принципима
металуршке производње појединих група метала.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са својствима метала и легура, подели метала, добијању
преради и обради метала и легура. Упзнавање са корозијом и заштитом метала од корозије.
Упознавање ученика са производима црне металургије (гвожђа и челика), производима обојене
металургије, производима металургије лаких метала, производима племенитих метала и
обележавањем накита од племенитих метала
ИСХОДИ: Знати у пракси препознавати производе појединих врста метала.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
7. ПРОИЗВОДИ ИНДУСТРИЈЕ НЕМЕТАЛА (6 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о керамичким производа, стаклу и цементу, добијање врсте и
квалитет.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика о технолошко-економским карактеристикама неметала,
керамичким производима и значају нових керамчких и метало-керамичких материјала, стаклу
и цементу.
ИСХОДИ: Знати у пракси препознавати производе појединих врста неметала
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
8. ПРОИЗВОДИ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА ( 4 ЧАСА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о техничко-технолошким својствима дрвета, производима
механичке и хемијске прераде дрвета и папира.
109
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са својствима дрвета, механичкој и хемијској преради дрвета,
папиру врстама и кавалитету.
ИСХОДИ: Знати препознати поједине производе од дрвета и разликовати поједине врсте
папира на тржишту.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
9. ПРОИЗВОДИ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ЦИЉ: Стицање основних знања о својствима природних и хемијских влакана као и њихове
типичне представнике (вуна, свила, памук, вискоза, синтетичка влакна) као и утицај својстава
влакана на квалитет готових текстилних производа.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са основним карактеристикама текстилне индустрије,
текстилним влакнима-својствима и квалитету, пређама, тканинама и трикотажи.
ИСХОДИ: Знати препознати поједине производе текстилне индустрије и њихова својства
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
NASTAVNI PREDMET: POSLOVNA EKONOMIJA
ORAZOVNI PROFIL: EKONOMSKI TEHNICAR
RAZRED: PRVI
NEDELJNI BROJ CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 72
NASTAVNA OBLAST: UVOD U PREDMET POSLOVNA EKONOMIJA
ZADACI: - Upoznavanje ucenika sa ciljevima i zadacima izucavanja poslovne ekonomije.
- Shvatanje odnosa poslovne ekonomije i drugih naucnih disciplina koje se izucavaju u
podrucju poslovne ekonomije.
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni.
METODE: Metod zive reci, metod rada na tekstu, pisani radovi.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise ciljeve i zadatke poslovne ekonomije.
- Ume da poveze poslovnu ekonomiju sa drugim naucnim disciplinama i uoci koje se to
naucne
discipline izucavaju u podrucju poslovne ekonomije.
ZADACI: - Ucenici treba da uoce da je preduzece osnovni nosilac privredjivanja u privredi.
- Shvatanje ucenika da osim preduzeca kao osnovnog nosioca privredjivanja imamo i
ostale
nosioce koji su bitni za uspesnu privredu.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
110
METODE: - Metod rada na tekstu, metod zive reci.
AKTIVNOSTI: Analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik je stekao znanje o tome da je preduzece osnovni nosilac privredjivanja.
- Postignuta svest kod ucenika da osim preduzeca imamo i ostale nosioce privredjivanja u
privredi.
NASTAVNA OBLAST: PREDUZECE
ZADACI: - Ovladavanje pojmom preduzece kao osnovnog subjekta trzisne privrede.
- Sticanje znanja o osnovnim elementima preduzeca.
- Sticanje znanja o vrstama preduzeca u trzisnoj privredi.
- Osposobljavanje ucenika da na osnovu primera iz prakse odrede kojoj vrsti pripadaju
preduzeca u nasoj privredi.
- Osposobljavanje ucenika da usvoje znanja o organizacionim oblicima preduzeca.
- Samostalna izrada sema o vrstama preduzeca i organizacionim oblicima.
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni.
METODE: - Metod zive rece, metod rada na tekstu, pisani i graficki radovi.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
-2–
ISHODI: - Ucenik zna da definise preduzece kao osnovnog subjekta trzisne privrede.
- Sticanje znanja o osnovnim elementima preduzeca.
- Ucenik zna da nabroji vrste preduzeca u nasoj privredi i da ih prepozna u praksi.
- Ucenik ume da nabroji organizacione oblike preduzeca i da tacno definise sta je karakteristicno za svaki organizacioni oblik preduzeca.
- Ucenik ume sematski da prikaze vrste preduzeca i organizacione oblike.
NASTAVNA OBLAST: FUNKCIJE
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika da tacno zna da definise sta podrazumevamo pod funkcijama
u preduzecu i u cemu se ogleda njihova uloga u preduzecu.
- Ucenik zna da definise funkciju upravljanja, odredi zadatke i nosioce u preduzecu.
- Osposobljavanje ucenika za uocavanje uloge funkcije rukovodjenja i izvrsenja za preduzece.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod rada na tekstu, interaktivna.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise funkcije u preduzecu i da uoci njihovu ulogu u preduzecu.
- Uocava razliku izmedju funkcije upravljanja, rukovodjenja i izvrsenja u pogledu zadataka, ciljeva i nosioca.
NASTAVNA OBLAST: SREDSTVA I IZVORI SREDSTAVA
111
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika da uz pomoc udzbenika koji koriste na casu definise sredstva
preduzeca i da izvrse njihovu podelu.
- Da ucenici uz pomoc sematskog prikaza prikazu sredstva preduzeca.
- Osposobljavanje ucenika da razlikuju poslovna sredstva preduzeca od vanposlovnih i da
uoce njihovu karakteristiku.
- Ucenici trebaju da uoce u cemu je prednost sopstvenih izvora sredstava nad tudjim izvorima sredstava i u cemu se ogleda njihova neophodnost za razvoj preduzeca.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod rada na tekstu, pisani i graficki radovi.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, kreiranje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise sredstva preduzeca i da izvrsi njihovu podelu.
- Sposobnost kod ucenika da stecena znanja na casu primene na konkretnom preduzecu u
privredi i izvrsi podelu sredstava u tom preduzecu.
- Na osnovu konkretnog preduzeca iz privrede ucenik odredjuje sta su sopstveni a sta tudi
izvori sredstava.
- Ucenik je sposoban da sam proceni koji su to izvori sredstava koji su neophodni
preduzecu
za njegov dalji razvoj.
-3-
NASTAVNA OBLAST: TROSKOVI POSLOVANJA PREDUZECA
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika da znaju definisati troskove i utroske preduzeca i da uoce
razliku izmedju troskova i utrosaka preduzeca.
- Sposobnost ucenika da pomocu grafikona uoce razliku izmedju fisnih i varijabilnih
troskova, kao i da uoce nacin njihovog ponasanja pri rastu ili padu proizvodnje.
- Zadatak ucenika je da znaju tacno da utvrde kriterijume za podelu troskova i da znaju
da ih definisu.
- Sposobnost ucenika da uz pomoc grafikona prate dinamiku ukupnih troskova i da pri
tome donesu zakljucke kako se isti ponasaju sa promenom oblima proizvodnje.
- Ucenici se osposobljavaju za sastavljanje i izradu kalkulacije troskova.
- Da na konkretnom primeru iz prakse izradi kalkulacije.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Pisani i graficki radovi, interaktivna, kombinovana nastavna metoda (metod rada na
tekstu, pisani i graficki radovi).
AKTIVNOSTI: Posmatranje, analiziranje, opisivanje, pracenje, procenjivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise troskove i da uoci razliku izmedju troskova i utrosaka.
- Donosi zakljucke uz pomoc grafikona kako se ponasaju fiksni a kako varijabilni tro112
skovi sa promenom obima proizvodnje.
- Ucenici su osposobljeni da prate dinamiku ukupnih troskova.
- Ucenik je osposobljen da sastavlja i izradjuje kalkulaciju.
- Sposobnost ucenika da na osnovu konkretnih primera iz prakse donosi zakljucke o
dinamici troskova i nacinu za njihovo smanjivanje.
NASTAVNA OBLAST: TOKOVI VREDNOSTI U PREDUZECU
ZADACI: - Ucenik treba da uoci razliku izmedju angazovanja i reprodukovanja sredstava.
- Osposobljava se uz pomoc konkretnog primera iz prakse kako tece ciklus angazovanja
sredstava kod konkretnog proizvodjaca.
- Treba da uoci razliku izmedju koeficijenta reprodukovanja i koeficijenta angazovanja.
- Ucenik zna da definise oblike angazovanja sredstava kao i ciklus angazovanja.
- Sagledava neophodnost kontrole angazovanja sredstava za uspesnost poslovanja
preduzeca
OBLICI RADA : - Individualni, grupni.
METODE: - Metoda zive reci, metoda rada na tekstu, pisani i graficki radovi.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, pracenje, procenjivanje.
ISHODI: - Ucenik ume da napravi razliku izmedju angazovanja i reprodukovanja sredstava.
- Uz pomoc konkretnog primera iz prakse prikazuje ciklus angazovanja sredstava.
- Svest ucenika o tome da osnovna i obrtna sredstva neophodna u ciklusu angazovanja.
- Nephodnost kontrole angazovanja sredstava za uspesnost poslovanja preduzeca.
-4–
NASTAVNA OBLAST: REZULTATI POSLOVANJA PREDUZECA
ZADACI: - Ucenik treba tacno da definise sta podrazumevamo pod rezultatima poslovanja preduzeca
- Treba da objasni na koji nacin preduzece stice ukupan prihod.
- Treba da tacno precizira na koji nacin preduzece pokriva troskove poslovanja i kako
dolazi do
dobitka.
- Uociti znacaj cena proizvoda prilikom ostvarenja dobitka kao osnovnog motiva
poslovanja.
- Uociti znacaj pracenja i uporedjivanja rezultata za uspesnost poslovanja preduzeca.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod zive rece, metod rada na tekstu, pisani i graficki radovi, metod pokazivanja
(demonstracije).
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, istrazivanje.
ISHODI: - Ucenik ume da definise rezultate poslovanja preduzeca.
- Zna da objasni na koji nacin preduzece stice ukupan prihod.
113
- Uocava znacaj pracenja i uporedjivanja rezultata za uspesnost poslovanja preduzeca.
- Stice svest o tome na koji nacin se vrsi raspodela sredstava i izmedju koga.
- Uocava da je sticanje dobitka pokazatelj uspesnog poslovanja preduzeca.
NASTAVNA OBLAST: PRINCIPI I OCENE POSLOVANJA PREDUZECA
ZADACI: - Ucenik treba da usvoji znanje o principima poslovanja preduzeca kao bitnim elementima
za uspesnsost preduzeca.
- Sticanje znanja o produktivnosti kao bitnom principu poslovanja preduzeca.
- Ucenik sagledava faktore koji uticu na povecanje produktivnosti u preduzecu.
- Razvijanje svesti kod ucenika da je uspesno preduzece ono koje je ekonomicno i
rantabilno.
OBLICI RADA: Individualni, grupni.
METODE: Metod zive rece, metod rada na tekstu.
AKTIVNOSTI: Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da objasni principe poslovanja preduzeca koji su neophodni za uspesnost
preduzeca.
- Ucenik je usvojio znanja o produktivnosti kao bitnom principu poslovanja koji utice na
stvaranje ukupnog prihoda.
- Sposobnost ucenika da uoce da je ekonomicnost i rentabilnost bitan preduslov uspesnog
poslovanja.
- Stvaranje kod ucenika logickog razmisljanja i donosenja zakljucaka na temelju analiza i
znanja iz poslovne ekonomije.
NASTAVNI PREDMET: POSLOVNA EKONOMIJA
OBRAZOVNI PROFIL: EKONOMSKI TEHNICAR
RAZRED: DRUGI
NEDELJNI BROJ CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 72
NASTAVNA OBLAST: DEFINISANJE POJMA FUNKCIJA
ZADACI: - Ucenik treba da tacno definise sam pojam funkcija.
- Treba da stekne uvid u osnovne karakteristike po kojima se funkcije razlikuju
- Stecena znanja iz prve godine poslovne ekonomije koristiti za bolje razumevanje funkcija
u
preduzecu.
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni.
METODE: - Metod zive rece, metod rada na tekstu.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje.
114
ISHODI: - Ucenik je sposoban da definise pojam funkcija i u cemu je njen znacaj za preduzece.
- Sposobnost ucenika da uoci osnovne karakteristike po kojima se funkcije razlikuju u
preduzecu.
- Ucenik na osnovu stecenog znanja iz prve godine u kojoj su obradjene primarne funkcije
koristi
za bolje razumevanje znacaja funkcija za uspesnost poslovanja preduzeca.
NASTAVNA OBLAST: DIFERENCIRANJE FUNKCIJA U PREDUZECU
ZADACI: - Zadatak ucenika je da izvrsi diferenciranje funkcija u preduzecu.
- Ucenik treba da uoci koji se kriterijum koristi za diferenciranje funkcija u preduzecu.
- Ucenik treba da zna koja je osnovna karakteristika primarnih funkcija a koja je
karakteristika
sekundarnih funkcija u preduzecu.
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni.
METODE: - Metod zive reci, metod rada na tekstu.
AKTIVNOSTI: -Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da izvrsi diferenciranje funkcija u preduzecu.
- Sam uocava kriterijume koji se koriste za diferenciranje funkcija.
- Stecena znanja iz prve godine koristi za bolje razumevanje funkcija.
NASTAVNA OBLAST: FUNKCIJA PLANIRANJA
ZADACI: - Ucenik treba da uoci u cemu se ogleda neophodnost planiranja za uspesno poslovanje
preduzeca.
- Mora da uoci koji su to kriterijumi za podelu planova u preduzecu.
- Zadatak ucenika je da usvoji osnovna elementarna znanja o globalnim i operativnim
planovima.
OBLICI RADA: Individualni, grupni.
-2–
METODE: - Metod rada na tekstu, pisani i graficki radovi.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik uocava neophodnost planiranja za uspesnost poslovanja preduzeca.
- Usvaja znanja o kriterijumima koji se koriste za podelu planova preduzeca.
- Ume napravi razliku izmedju globalnih i elementarnih planova u preduzecu.
NASTAVNA OBLAST: PROIZVODNA FUNKCIJA
115
ZADACI: - Ucenik treba da stekne osnovna znanja o tipovima proizvodnje i da razlikuje tipove
proizvodnje.
- Treba da uoci u cemu se ogleda znacaj pripreme proizvodnje i sta obuhvata.
- Treba da uoci neophodnost kontrole proizvodnje i kako se realizuje u preduzecu.
- Stice znanja o dokumentaciji koja se koristi u proizvodnoj funkciji i koja je neophodna u
poslovanju preduzeca.
- Ucenik treba da uoci sa kojim funkcijama u preduzecu saradjuje proizvodna funkcija.
- Treba da uoci neophodnost analize u cilju uspesnog poslovanja.
OBLICI RADA: Frontalni, individualni, grupni.
METODE: Metod zive reci, metod rada na tekstu, metod pisanih i grafickih radova.
AKTIVNOSTI: Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise tipove proizvodnje i da razlikuje tipove u preduzecu.
- Svest o tome da bez detaljne pripreme proizvodnje preduzece nije u stanju da dobro
posluje.
- Uocava da detaljna kontrola u proizvodnji obezbedjuje dobar kvalitet proizvoda.
- Stice znanja o neophodnoj dokumentaciji koja prati poslovanje preduzeca.
- Neophodnost saradnje proizvodne funkcije sa drugim funkcijama u preduzecu.
- Svest o tome da je analiza preduslov za uspesan rad proizvodne funkcije.
NASTAVNA OBLAST: NABAVNA FUNKCIJA
ZADACI: - Ucenik treba da definise zadatke nabavne funkcije.
- Uociti neophodnost dobre organizacije koja je preduslov uspesnog funkcionisanja
nabavke.
- Ucenik treba da shvati neophodnost istrazivanja trzista nabavke kao preduslova
poslovanja
preduzeca.
- Precizno utvrditi sa obuhvata plan nabavke i kao izracunati optimalnu kolicinu koju je
neophodno nabaviti.
- Ucenik treba da ume izracunacti nabavnu cenu izradom kalklacije.
- Uociti neophodnost saradnje sa ostalim funkcijama u preduzecu, kao i analize u cilju
uspesnog poslovanja.
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni.
METODE: - Metod zive rece, metod rada na tekstu, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, procenjivanje, opisivanje, pacenje.
-3–
ISHODI: - Ucenik ume precizno da definise zadatke nabavne funkcije.
- Uocava da je dobra organizacija prduslov za uspesnost preduzeca.
- Uocava da je dobro istrazeno trziste garancija za uspeh u poslovanju.
116
- Ucenik je sposoban da utvrdi sta obuhvata plan nabavke i da izracuna optimalnu kolicinu
koju
je neophodno nabaviti.
- Sposoban je da sastavi kalkulaciju i izracuna nabavnu cenu.
- Uocava neophodnost saradnje sa ostalim funkcijama u preduzecu kao i neophodnost
analize
poslovanja.
NASTAVNA OBLAST: PRODAJNA FUNKCIJA
ZADATAK: - Zadatak ucenika je da definise zadatke prodajne funkcije.
- Uociti neophodnost dobre organzacije kao preduslov za uspesnost poslovanja.
- Ucenik je sposoban da definise politiku prodaje u preduzecu.
- Ucenik treba da usvoji znanja o palaniranju prodaje kao uslovu za uspesno
poslovanje.
- Ucenik treba da radi na izracunavanju prodajne cene.
- Razviti svest kod ucenika da je pregovaranje preduslov prilikom zakljucivanja
ugovora.
OBLICI RADA: Frontalni, individualni, grupni.
METODE: - Metod zive reci, metod rada na tekstu, pisani radovi, metod demonstracije.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, pracenje.
ISHODI: - Ucenik ume da definise zadatke prodajne funkcije.
- Uocava da dobra organizacija predstavlja preduslov uspesnog poslovanja.
- Svest kod ucenika da dobra politika prodaje daje garanciju za uspeh u poslovanju.
- Ucenik je sposoban da izracuna prodajnu cenu.
- Uocava neophodnost pregovaranja kao prduslov za zakljucivanje kupoprodajnog ugovora.
NASTAVNA OBLAST: SKLADISNA FUNKCIJA
ZADATAK: - Zadatak ucenika je da definise zadatke skladisne funkcije.
- Ucenik treba da definise ambalazu, odredi vrste ambalaze, definise pakovanje i odredi
nacin pakovanja robe.
- Ucenik treba da tacno definise dokumentaciju koja je neophodna kod skladisne
funkcije.
- Svest kod ucenika da je analiza neophodna za uspesnost poslovanja preduzeca.
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni.
METODE: - Metod zive reci, metod rada na tekstu, metod demonstracije.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, pracenje.
ISHOD: - Ucenik zna da definise zadatke skladisne funkcije.
- Ucenik zna da nabroji vrste ambalaze koja se koristi u pakovanju robe i na odredi koji je
nacin
pakovanja najbezbedniji za pojedinu vrstu robe.
117
- Uocava neophodnu dokumentaciju koja cirkulise u skladistu.
- Ucenik uocava neophodnost analize u skladisnoj funkciji.
-4–
NASTAVNA OBLAST: TRANSPORTNA FUNKCIJA
ZADACI: - Definisati zadatke transportne funkcije.
- Uociti znacaj planirnja za uspesnost rada transportne funkcije.
- Ucenik treba tacno da definise polisu osiguranja i da zna navesti sta obuhvata polisa.
- Uociti neophodnost saradnje transportne funkcije sa ostalim funkcijama u preduzecu, kao
i
neophodnost analize poslovanja.
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni.
METODE: - Metod zive reci, metod rada na tekstu, metod demontracije.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHOD: - Ucenik ume tacno da definise zadatke transportne funkcije.
- Uocava znacaj planiranja koji je preduslov uspesnosti poslovanja preduzeca.
- Zna da nabroji sta obuhvata polisa osiguranja, da nabroji vrste osiguranja i koja je
prednost u
osiguranja.
- Svest o tome da je neophodna saradnja sa ostalim funkcijama u preduzecu, kao i analiza.
NASTAVNA OBLAST: FINANSIJSKO-RACUNOVODSTVENA FUNKCIJA
ZADATAK: - Ucenik treba da definise finansijsko-racunovodstvenu funkciju, da nabroji poslove.
- Zadatak ucenika je da objasni svaki posao koji je vezan za finansijko-racunovodstvenu
funkciju.
- Ucenik treba da zna koja dokumentacija prati finansijko-racunovodstvenu funkciju.
- Treba da uoci da saradnja i analiza su neophodni za uspesnost poslovanja.
OBLICI RADA: - Individualni, forntalni, grupni.
METODE: - Metod zive rece, metod rada na tekstu, metod demonstracije, pisani radovi.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, opisivanje, analiziranje, pracenje.
ISHOD: - Ucenik zna da definise zadatak finansijko-racunovodstvene funkcije.
- Zna da objasni sta obuhvata svaki posao u finansijsko-racunovodstvenoj funkciji.
- Uocava neophodnu dokumentaciju.
- Uocava neophodnu saradnju sa ostalim funkcijama u preduzecu kao i analizu
NASTAVNA OBLAST: KADROVSKA FUNKCIJA
ZADATAK: - Ucenik treba da definise kadrovsku funkciju u preduzecu, da odredi zadatke funkcije,
- Definisati poslove kadrovske funkcije i znati ih objasniti.
- Objasniti u cemu je znacaj organizacije u poslovanju kadrovske funkcije.
118
- Znati navesti dokumente koji su neophodni za uspesnost poslovanja.
- Shvatiti sustinu dobre analiza u kadrovskoj funkciji.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni, frontalni.
METODE: - Metod zive reci, metod rada na tekstu, metod pisanih radova i sematskih prikaza.
-5–
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, pracenje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise kadrovsku funkciju i da odredi zadatke.
- Ume da nabroji poslove kadrovske funkcije i da ih objasni.
- Shvata sustinu dobre organizacije kao preduslova za efikasno funkcionisanje.
- Uocava znacaj neophodne dokumentacije u radu kadrovske funkcije.
NASTAVNA OBLAST: FUNKCIJA KONTROLE
ZADATAK: - Ucenik treba tacno da definise funkciju kontrole i da navede zadatke.
- Tacno precizirati poslove funkcije kontrole i objasniti ih.
- Na osnovu konkretnog preduzeca objasniti organizaciju kao preduslov dobre kontrole.
- Navesti ucenika da sam donese zakljucke sa kojom sluzbom u preduzecu treba da saradjuje kadrovska funkcija.
OBLICI RADA: Individualni, grupni, tandemski.
METODE: Metoda zive reci, metoda demonstracije (pokazivanja), metod rada na tekstu.
AKTIVNOSTI: Posmatranje, analiziranje, pracenje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise funkciju kontrole i da navede zadatke.
- Ume da navede poslove kontrole i da ih objasni.
- Konkretnim primerom iz prakse izvodi zakljucke vezane za organizaciju kontrole.
- Sam donosi zakljucke o neophodnoj saradnji funkcije kontrole sa ostalim funkcijama u
preduzecu.
NASTAVNA OBLAST: ISTRAZIVACKO-RAZVOJNA FUNKCIJA
ZADATAK: - Da ucenik definise istrazivacko-razvojnu funkciju i odredi njen znacaj.
- Da ume odrediti zadatke funkcije i da ih objasni.
- Tacno definisati poslove istrazivacko-razvojne funkcije i objasniti ih.
- Uociti neophodnost analize i dobre organizacije istrazivacko-razvojne funkcije.
OBLICI RADA: Individualni, grupni, frontalni.
AKTIVNOSTI: Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Sposobnost kod ucenika da sam definise istrazivacko-razvojnu funkciju i odredi njen
znacaj.
- Ucenik je sposoban sam da navede zadatke i da ih objasni.
- Sam ume da nabroji poslove istrazivacko-razvojne funkcije i da ih objasni.
- Uocava neophodnost saradnje sa ostalim funkcijama u preduzecu.
119
NASTAVNA OBLAST: OPSTI POSLOVI U PREDUZECU
ZADACI: - Ucenik treba da uoci koji su to opsti poslovi u preduzecu koji su neophodni.
- Zadatak ucenika je da uoci znacaj opstih poslova za uspesnost poslovanja.
OBLICI RADA: Frontalni, grupni.
METODE: Metod zive rece, metod rada na tekstu.
-6–
AKTIVNOSTI: Analiziranje, opisivanje.
ISHOD: - Ucenik zna da navede opste poslove u preduzecu i da ih objasni.
- Ucava znacaj opstih poslova za uspesnost poslovanja.
NASTAVNA OBLAST: PREDUZECE U POSEBNIM USLOVIMA
ZADATAK: - Ucenik treba da stekne znanje o tome kako preduzece funkcionise u posebnim
uslovima.
- Na osnovu primera iz prakse doneti zakljucke o neophodnosti poslovanja preduzeca u
posebnim uslovima.
OBLICI RADA: Frontalni, grupni.
METODE: Metod zive reci, metod rada na tekstu, metod demonstracije.
AKTIVNOSTI: Posmatranje, analiziranje, pracenje.
ISHOD: - Ucenik zna da definise preduzece u posebnim uslovima.
- Primerom iz prakse donosi zakljucke o nacinu poslovanja preduzeca u posebnim uslovima.
NASTAVNI PREDMET: MARKETING
OBRAZOVNI PROFIL: EKONOMSKI TEHNICAR
RAZRED: CETVRTI
NEDELJNI BROJ CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 66
NASTAVNA OBLAST: UVOD U PREDMET MARKETING
ZADACI: - Ucenik treba da uoci znacaj marketinga kao naucno-nastavne discipline.
- Sticanje znanja iz drugih predmeta kao preduslov za razumevanje marketinga.
- Vezu marketinga sa drugim nastavno-naucnim diciplinama.
OBLICI RADA: Frontalni, grupni.
120
METODE: Metod zive rece, interaktivna
AKTIVNOSTI: Analiziranje, procenjivanje.
ISHODI: - Ucenik uocava znacaj marketinga kao nastavno-naucne discipline.
- Svest ucenika o neophodnosti predznanja iz drugih nastavno-naucnih disciplina za
razumevanje
marketinga kao teorijsko-prakticne discipline.
NASTAVNA OBLAST: MARKETING, TRZISTE I TRGOVINA
ZADACI: - Ucenik stice znanja o nastanku i razvoju koncepta marketinga.
- Sticanje znanja o dinamicnosti i integralnosti marketinga kao nastavno-naucne discipline.
- Usvajanje znanja o vezi marketinga, trzista i trgovine kao preduslova za uspesnost u
poslovanju.
- Steceno znanje o trzistu iz osnovi ekonomije primeniti u analizi i vezi marketinga i trzista.
OBLICI RADA: Individualni, rad u gupama.
METODE: Metod rada na tekstu, kombinovana metoda (individualna, rad u grupama).
AKTIVNOSTI: Analiziranje, opisivanje, procenjivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise marketing kao nastavno-naucnu disciplinu.
- Ume da uoci razliku izmedju dinamicnosti i integralnosti marketinga kao preduslova za uspesno
poslovanje.
- Uocava vezu izmedju marketinga, trzista i trgovine.
- Primenjuje stecena znanja o trzistu iz drugih predmeta pri analizi marketinga i trzista.
NASTAVNA OBLAST: INFORMACIONA OSNOVA UPRAVLJANJA MARKETINGOM
ZADACI: - Ucenik treba da stekne znanje o nacinu istrazivanja trzista , metodama istazivanja trzista, planu
istrazivanja trzista, procesu istrazivanja trzista kao preduslovu za uspesnu primenu marketinga.
- Treba da uoci koji je najbolji metod za prikupljanje podataka u istrazivanju trzista, a ujedno i
najekonomicniji.
- Ucenik treba da uoci razlike izmedju pojedinih oblika trzisnih istrazivanja
- Treba da shvati znacaj istrazivanja trzista kao izvora informacija za poslovno odlucivanje.
- Ucenik treba da upozna osnovne trendove koji su uticali na nastanak i razvoj MIS-a.
- Treba da shvati sustinu i potencijal marketinskog informacionog sistema, razumeti
funkcionisanje
marketinskog informacionog sistema, i da stekne uvid u unutrasnju strukturu informacionog
sistema.
OBLICI RADA: Individualni, rad u grupama, frontalni.
-2METODE: Metod rada na tekstu, metod zive reci, kombinovana.
ISHODI: - Ucenik zna da objasni metode istrazivanja trzista i da uoci koja je najekonomicnija za
preduzece.
121
- Analizirajuci nacine prikupljanja podataka ucenik sam dolazi do zakljucka sta je efikasnije za
preduzece.
- Ucenik ume da sam donese zakljucke o ulozi i znacaju trzista u poslovnom odlucivanju.
- Ucenik uocava znacaj istrazivanja trzista kao izvora informacija za poslovno odlucivanje.
- Stice znanja o znacaju marketinskog informacionog sistema.
- Ucenik sam dolazi do zakljucka o potencijalu , rad u grupama). marketinskog informacionog
sistema i
o njegovoj strukturi.
NASTAVNA OBLAST: PLANIRANJE, ORGANIZOVANJE I KONTROLA MARKETINGA
ZADACI: - Ucenik treba da shvati u cemu je znacaj planiranja aktivnosti marketinga.
- Treba da uoci razliku izmedju plana i planiranja.
- Saznati karakteristike dugorocnih, srednjorocnih i kratkorocnih planova marketinga
- Upoznati medjuzavisnost plana marketinga i drugih poslovnih planova preduzeca.
- Upoznati karakteristike organizovanja kao faze procesa upravljanja marketingom.
- Upoznati osnovne oblike organizacije aktivnosti marketinga.
- Upoznati karakteristike kontrole kao faze procesa upravljanja marketingom.
- Ucenik treba da razume sustinu revizije aktivnosti marketinga.
OBLICI RADA: Individualni, grupni.
METODE: Metod rada na tekstu, metod zive reci, pisani radovi.
AKTIVNOSTI UCENIKA: Posmatranje, analiziranje, opisivanje, pracenje.
ISHODI: - Ucenik shvata znacaj planiranja aktivnosti marketinga.
- Uocava razliku izmedju plana i planiranja.
- Stice znanja o karakteristikama dugorocnih, srednjorocnih i kratkorocnih planova marketinga.
- Upoznaje se sa karakteristikama organizovanja kao faze procesa upravljanja marketingom.
- Ucenik upoznaje osnovne oblike organizacije aktivnosti marketinga.
- Upoznaje se sa karakteristikama kontrole kao faze procesa upravljanja marketingom.
- Ucenik shvata u cemu je sustina revizije aktivnosti marketinga.
NASTAVNA OBLAST: INSTRUMENTI MARKETINGA
ZADACI:
- Upoznati ucenika sa osnovnim instrumentima marketinga.
- Ucenik treba da shvati znacaj instrumenata marketinga, njihove osnovne specificnosti, kao i
vaznost stalnog kombinovanja instrumenata marketinga.
- Ucenik treba da shvati vaznost proizvoda kao instrumenta marketinga, njegove osnovne
kategorije, nauciti osnovne varijable u vezi sa proizvodom.
- Bitno je da ucenik razume koncept zivotnog ciklusa proizvoda i da uoci osnovne faze
u razvoju novog proizvoda.
- Ucenik treba da razume vaznost cene kao instrumenta marketinga, nauci postupak odredjivanja cene, shvati znacaj i osnove prilagodjavanja cene, kao i uzroke i posledice smanjenja i povecanja cene.
- Ucenik treba da uoci koji su to kanali distribucije, da razume sustinu koncepta fizicke distribucije, kao i da stekne uvid u osnovne strategije distribucije.
-3–
- Neophodno je da ucenik shvati vaznost promocije kao instrumenta marketinga.
122
- Sticanje znanja o osnovnim oblicima promocije i povezanosti elemenata promocije.
OBLICI RADA: Individualni, grupni, frontalni.
METODE: Metod zive reci, metod rada na tekstu, primer jednog slucaja, pisani radovi.
AKTIVNOSTI: Posmatranje, analiziranje, opisivanje, pracenje.
ISHODI: - Ucenik je upoznat sa osnovnim instrumentima marketinga.
- Shvata znacaj instrumenata marketinga, njihove osnovne specificnosti, kao i neophodnost
njihovog kombinovanja za uspesnost preduzeca.
- Uocava vaznost proizvoda kao instrumenta marketinga, njegove osnovne kategorije, kao i
osnovne varijable u vezi sa proizvodom.
- Na konkretnom primeru iz prakse uocava zivotni ciklus proizvoda.
- Razvija svest o tome da je cena najkriticniji instrument marketinga.
- Uocava vaznost kanala distribucije za uspesnost poslovanja preduzeca,
- Razvija svest o tome da bez uspesne promocije nema napretka preduzeca.
NASTAVNA OBLAST: EKONOMSKA PROPAGANDA
ZADACI: - Ucenik treba da razume mehanizam delovanja ekonomske propagande.
- Neophodno je shvatiti vaznost motiva za razumevanje ponasanja potrosaca.
- Steci uvide u osnovne modele ponasanja potrosaca.
- Steci uvid u osnovne elemente od kojih zavisi uspeh propagandne kampanje.
- Upoznati karakteristike propagandnih medija.
- Shvatiti vaznost planiranja ekonomske propagande.
- Neophodno je da ucenik razume osnovne metode planiranja troskova ekonomske propagande.
- Steci uvid u tehnike testiranja efikasnosti ekonomske propagande.
OBLICI RADA: Individualni, grupni.
METODE: Metod rada na tekstu, metod zive rece, primer jednog slucaja, pisani radovi.
AKTIVNOSTI UCENIKA: Opisivanje, analiziranje, procenjivanje.
ISHODI: - Ucenik razume sustinu delovanja ekonomske propagande.
- Uocava vaznost motiva za razumevanje ponasanje potrosaca.
- Stice uvid u osnovne modele ponasanja potrosaca,
- Upoznavsi karakteristike propagandnih medija povezuje teoriju sa praksom.
- Uocava vaznost planiranja ekonomske propagande.
- Shvata neophodnost planiranja troskova ekonomske propagande
- Stice uvid u tehnike testiranja efikasnosti ekonomske propagande.
NASTAVNI PREDMET: OSNOVI EKONOMIJE
OBRAZOVNI PROFIL: EKONOMSKI TEHNICAR
RAZRED: PRVI
NEDELJNI FOND CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 72
NASTAVNA OBLAST: NASTANAK I RAZVOJ EKONOMSKIH NAUKA
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika za razumevanje uslova nastanka ekonomskih nauka
123
- Upoznavanje sa predmetom izucavanja politicke ekonomije
- Upoznavanje sa karakteristikama pojedinih ekonomskih nauka i nacinom njihovog
pristupa
u objasnjenju privrednog zivota
OBLICI RADA: - Individualni, grupni
METODE: - Metod zive reci (verbalna), metod rada na tekstu, pisani radovi.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik uocava koji su to osnovi uslovi za nastanak ekonomskih nauka
- Ucenik zna da definise sta je predmet uzucavanja politicke ekonomije
- Zna da navede karakteristike pojedinih ekonomskih nauka i pritup u objasnjenju
privrednog
zivota.
NASTAVNA OBLAST: PROCES DRUSTVENE PROIZVODNJE KAO PREDMET
IZUCAVANJA POLITICKE EKONOMIJE
ZADACI: - Ovladavanje saznanjima o osnovnim pojmovima o drustvenoj proizvodnji
- Upoznavanje sa osnovnim faktorima proizvodnje i njihovim karakteristikama
- Ucenik se upoznaje sa tehnickom i drustvenom stranom procesa proizvodnje
- Ovladavanje pojmom proizvodne snage i proizvodni odnosi
- Upoznavanje sa nacinom proizvodnje i drustveno-ekonomkom formacijom
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni
METODE: - Metod rada na tekstu, pisani radovi, kombinovana nastavna metoda.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje
ISHODI: - Ucenik ume da objasni osnovne pojmove o drustvenoj proizvodnji
- Ucenik zna da objasni osnovne faktore proizvodnje i navede njihove karakteristike
- Zna da objasni tehnicku i drustvenu stranu procesa proizvodnje
- Uocava znacaj proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa u privrednom razvoju
- Zna da poveze nacin proizvodnje i drustveno ekonomsku formaciju
NASTAVNA OBLAST: OSNOVNI POJMOVI O DRUSTVENOJ PROIZVODNJI
ZADACI: - Upoznavanje ucenika sa nuznoscu proizvodnje u privrdi jedne zemlje
- Ucenik se upoznaje sa podelom rada, oblicima i znacajem za drustveno-ekonomski
razvoj
-2–
- Upoznavanje ucenika sa srazmernim rasporedom drustvenog fonda rada na razlicite
delatnosti
- Ucenik se upoznaje sa drustvenim proizvodom, drustvenim bruto proizvodom i
nacionalnim
dohodkom
124
- Upoznavanje ucenika sa nacinom raspodele nacionalnog dohodka
- Ucenik se upoznaje sa drustvenom reprodukcijom i njenim oblicima
OBLICI RADA: - Individualni, frontalni, grupni
METODE: - Metod rada na tekstu, metod zive reci, pisani radovi.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna u cemu se ogleda nuznost proizvodnje za privredu jedne zemlje.
- Zna da definise drustveni fond rada, njegovu srazmeru i nacin rapodele na razlicite
delatnosti
- Zna da definise drustveni proizvod, drustveni bruto proizvod i nacionalni dohodak
- Uocava neophodnost pravilne raspodele nacionalnog dohodka
- Stice znanja o drustvenoj reprodukciji i njenim oblicima
NASTAVNA OBLAST: ROBNA PROIZVODNJA I NJENE ZAKONITOSTI
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika za razumevanje prirode robnog proizvodjaca, neophodnog
uocavanja
procesa njegovog reprodukovanja
- Upoznavanje ucenika sa pojmom robe, njenim karakteristikama, kao i nacinom tumacenja
vrednosti robe
- Upoznavanje ucenika sa pojmom novac, vrstama, karakteristikama
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje pojma inflacije, deflacije, devalvacije i
revalvacije
- Upoznavanje ucenika sa zakonom vrednosti kao osnovnim ekonomskim zakonom
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje pojma trzisna vrednost, trzisna cena, faktorima
koji
uticu na njih
- Upoznavanje ucenika sa trzistem i mehanizmom ispoljavanja zakona vrednosti
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni, grupni
METODE: - Metod zive reci, metod rada na tekstu, pisani radovi
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje
ISHODI: - Ucenik uocava znacaj robnog proizvodaca u robnoj privredi
- Zna da definise robu, njene karakteristike kao i da tumacenje vrednosti robe
- Ucenik je sposoban da definise novac, vrste novca, kao i njegove karakteristike
- Ucenik je sposoban da napravi razliku izmedu inflacije, deflacije, devalvacije i revalvacije
- Uocava znacaj zakona vrednosti kao osnovnog ekonomskog zakona
- Sposobnost ucenika da definise trzisnu cenu, trzisnu vrednost kao i faktore koji uticu na
njih
- Ucenik zna da definise trziste i nacin ispoljavanja zakona vrednosti na trzistu.
125
NASTAVNI PREDMET: OSNOVI EKONOMIJE
OBRAZOVNI PROFIL: EKONOMSKI TEHNICAR
RAZRED: DRUGI
NEDELJNI FOND CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 72
NASTAVNA OBLAST: ROBNI PROIZVODAC I NJEGOVA REPRODUKCIJA
ZADACI: - Osposobljavanje ucenika za razumevanje prirode robnog proizvodaca, neophodnog
uocavanja
procesa njegovog reprodukovanja
- Upoznavanje ucenika sa osnovnim karakteristikama kapitalistickog nacina proizvodnje
- Ucenik treba da shvati u cemu se ogleda kombinovanje cinilaca proizvodnje u
savremenom
drustvu
- Razvijanje svesti kod ucenika o proizvodnji vrednosti, viska vrednosti kao i
karakteristikama
u robnoj proizvodnji
- Ucenik treba da uoci u cemu se ogleda nuznost akumulacije u robnoj privredi
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje pojma troskovi proizvodnje, vrste, cena
kostanja
- Ucenik treba da uoci razlicite motive poslovanja robnog proizvodaca kao i pokazatelje
poslovnog uspeha robnog proizvodaca
OBLICI RADA: - Individualni, grupni, frontalni
METODE: - Metod zive rece, metod rada na tekstu, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje, procenjivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise robnog proizvodaca, njegove karakteristike kao i njegovu ulogu u
robnoj proizvodnji
- Sposobnost ucenika da navede osnovne karakteristike robne proizvodnje i da uoci razliku
izmedu naturalne i robne proizvodnje
- Shvata neophodnost kombinovanja cinilaca proizvodnje u robnoj proizvodnji
- Ucenik uocava nacin proizvodnje vrednosti, viska vrednosti kao i karakteristike u robnoj
proizvodnji
- Uocava nuznost akumulacije u robnoj privredi
- Zna da definise troskove proizvodnje, da navede vrste i da definise cenu kostanja i kako
se formira
- Uocava razlicite motive poslovanja robnog proizvodaca i zna da definise pokazatelje
njegovog
uspeha.
NASTAVNA OBLAST: NACIONALNI DOHODAK KAO MATERIJALNA OSNOVA
RASPODELE U SAVREMENOJ PRIVREDI
126
ZADACI: - Ucenik treba da se upozna sa razlicitim svojinskim oblicima dohodka u savremenoj
robnoj
privredi
- Upoznavanje ucenika sa najamninom kao oblikom dohodka radnicke klase
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje pojma industrijskog kapitala u robnoj privredi
- Upoznavanje ucenika sa trgovackim, zajmovnim, akcijskim i zemljisnim kapitalom i
njihovim
karakteristikama
OBLICI RADA: - Individualni, grupni, frontalni.
-2–
METODE: - Metod zive reci (verbalna), metod rada na tekstu, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da navede i objasni razlicite svojinske oblike dohodka u savremenoj robnoj
privredi
- Razvijanje svesti o najamnini kao obliku placanja radne snage u kapitalistickom nacinu
privredivanja
- Sposobnost ucenika da objasni industrijski kapital kao i njegove karakteristike u robnoj
privredi
- Sposobnost ucenika da navede karakteristike trgovackog, zajmovnog, zemljisnog,
akcijskog kapitala, kao i dohodke koji se ostvaruju njihovim angazovanjem u robnoj privredi.
NASTAVNA OBLAST: OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROCESA REPRODUKCIJE U
SAVREMENOM DRUSTVU
ZADATAK: - Zadatak ucenika je da se upozna sa osnovnim obelezjima drustveno-ekonomskog
razvoja
savremenog drustva
- Upoznavanje ucenika sa osnovnim karakteristikama proizvodne i trzisne strukture
savremene trzisne privrede
- Osposobljavanje ucenika za razumevanje drzavno-monopolskog kapitalizma
- Upoznavanje ucenika sa karakteristikama planiranja u savremenoj trzisnoj privredi
- Zadatak ucenika je da se upozna sa pojmom i osnovnim karakteristikama privrede
prelaznog
perioda
- Ucenik treba da shvati i razume proces podrustvljavanja proizvodnje i kapitala
- Razumevanje pojma i osnovnih specificnosti savremenog prelaznog ili tranzicionog
perioda,
kao i nacina odvijanja procesa drustvene reprodukcije.
OBLICI RADA: - Individualni, frontalni, grupni.
127
METODE: - Metod zive reci (verbalna), metod rada na tekstu, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da navede osnovna obelezja drustveno-ekonomskog razvoja savremenog
drustva
- Zna da navede osnovne karakteristike proizvodne i trzisne strukture savremene trzisne
privrede
- Ucenik zna da objasni drzavno-monopolski kapitalizam i da navede karakteristike
- Uocava neophodnost planiranja u savremenoj trzisnoj privredi
- Ume da definise privredu prelaznog perioda i da navede njene karakteristike
- Uocava neophodnost podrustvljavanja proizvodnje i kapitala
- Uocava nacin odvijanja procesa drustvene reprodukcije u privredi savremenog prelaznog
ili
tranzicionog perioda.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД: ДРУГИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 3 (1+2 часа недељно)
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 108 (36+72 часа годишње + 30 часова у блоку)
ЦИЉ НАСТАВЕ РАЧУНОВОДСТВА
-Циљ наставе рачуноводства јесте да оспособи ученике за усвајање основних знања из
рачуноводствене проблематике
-Циљ наставе јесте и развијање рачуноводствене логике применљиве у свим облицима
привередног друштва и других организација
-Кроз наставу рачуноводства ученици треба да стекну и развију особине тачности, уредности,
систематичности, одговорности и схвате значај добре комуникације у тимском раду
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ РАЧУНОВОДСТВА
-Пружање основних знања у рачуноводству
-Разумевање улоге и значаја рачуноводствене функције у евидентирању пословних догађаја,
планирању, контроли и анализи пословања привредног субјекта
-Подстицање и убрзавање интелектуалног развоја ученика
128
-Стицање рачуноводствених знања
-Разумевање неопходности тачног, уредног, и правовременог пружања рачуноводствених
информација за пословно одлучивање, као и за потребе екстерних корисника
-Развијање способности за чување , рационално коришћење средстава и одговорност за
средства којима се послује
-Оспособљавање за примену стечених теоријско-стручних знања у пракси конкретног
привредног субјекта
-Оспособљавање за континуирано праћење и примену законских промена
-Развијање мисаоно-интелектуалних (мишљење, расуђивање, закључивање), практичних
вештина и навика
-Развијање стваралачких способности и вештина (путем вежби), као и правилан однос према
раду
-Повезивање са сродним дисциплинама
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
3. УТИЦАЈ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА НА БИЛАНС СТАЊА
број часова по теми: 6 (обрада 2, вежбе 4)
Задаци: У овој области потребно је упознати ученике са утицајем пословних промена на
биланс стања, и указати на неопходност сврставања свих послвних промена у четири основне
групе билансних промена
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да дефинишу утицај пословних промена на биланс стања.
-Ученици ће знати да разликују четири основне групе билансних промена.
-Ученици ће кроз израду задатака развити рачуноводствену логику
4. ДВОЈНО КЊИГОВОДСТВО И ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ДВОЈНОГ
КЊИГОВОДСТВА
број часова по теми: 15 (обрада 5, вежбе 10)
Задаци: Неопходно је ученике упознати са неопходношћу вођења двојног књиговодства, па
тек онда разјаснити основне пословне књиге двојног књиговодства (дневник, главна књига, и
помоћне књиге)
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће бити упознати са неопходношћу вођења хронолошке и систематске евиденције у
дневнику и главној књизи
-Ученици ће бити у стању да саставе пробни биланс, крајњи биланс, и закључе пословне књиге
4. РАСХОДИ И ПРИХОДИ
број часова по теми: 9 (обрада 3, вежбе 6)
Задаци: У овој области потребно је упознати ученике са појмом и врстама расхода и прихода.
Затим указати на дејство расхода и прихода на биланс стања и биланс успеха
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да разликују врсте расхода и прихода
-Ученици ће знати дејство расхода и прихода на биланс стања
-Ученици ће бити у стању да саставе биланс успеха
4.
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА РАСХОДА И ПРИХОДА
129
број часова по теми: 6 (обрада 2, вежбе 4)
Задаци: Објаснити ученицима појам и врсте временских разграничења, као и њихов утицај на
биланс стања
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да наброје врсте временских разграничења
-Ученици ће знати да евидентирају пословне промене на контима временских разграничења
-Ученици ће схватити важност временских разграничења расхода и прихода
5.
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА УСЛУЖНОГ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА
број часова по теми: 18 (обрада 6, вежбе 12)
Задаци: Објаснити ученицима појам и начин утвђивања пословног резултата. Затим важност
Закључног листа и приказивање резултата пословања у билансу стања.
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће бити у стању да утврде пословни резултат услужног предузећа
-Ученици ће разумети важност састављања закључног листа биланса стања и биланса успеха
после утврђивања резултата пословања
7. ЈЕДНООБРАЗНО КЊИГОВОДСТВО, КОНТНИ ОКВИР И МРС
број часова по теми: 9 (обрада 3, вежбе 6)
Задаци: Ову област започети објашњавањем потребе једнообразности у књиговодству. Зтаим
акценат ставити на контни оквир и садржај класа и група
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће разумети важност једнообразности у књиговодству
-Ученици ће бити у стању да примене контни оквир
-Ученици ће бити у стању да шематски прикажу употребу контног оквира
8. ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
број часова по теми: 39 (обрада 13, вежбе 26)
Задаци: Ову област започети објашњавањем појма вредности и карактеристика основних
средстава. Затим ученицима објаснити пословне књиге основних средстава, амортизације, и
начинима прибављања основних средстава као изворима финансирања. Објаснити ПДВ-појам
стопе и обрачун. Објаснити отуђивање основних средстава
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да дефинишу карактеристике основних средстава и њихове вредности
-Ученици ће бити оспособљени да израде шеме и примере књижења прибављања и отушивања
основних средстава са документацијом
-Ученицима ће бити разјашњена разлика измеду улазног и излазног ПДВ-а
130
9. ЕВИДЕНЦИЈА ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА
број часова по теми: 6 (обрада 2, вежбе 4)
Задаци: Овде је неопходно објаснити ученицима шта су то учешће у капиталу, улагања
средстава у банке и слично
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Методе: вербална, текстуална, решавање проблема
Активности ученика: посматрање, анализирање, решавање задатака
Исходи:
-Ученици ће знати да књиже дугорочне финансијске пласмане
-Ученици ће разликовати врсте улагања слободних средстава предузећа
НАСТАВА У БЛОКУ
број часова: 30 годишње
Задаци: Потребно је да ученици примене стечена теоријско-стручна знања у пракси
конкретног предузећа
Облици рада: индивидуални
Методе: решавање проблема, метода практичних радова
Активности ученика: посматрање, анализирање, описивање
Исходи:
-Ученици ће развити способности за повезивање теоријско стручних знања са праксом
конкретних привредних субјеката
-Ученици ће бити оспособљени за континуирано праћење и примену законских промена
-Ученици ће развијати мисаоно-интелектуалне вештине
-Ученици ће развијати практичне вештине
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
РЕЗРЕД: ТРЕЋИ
БРОЈ ЧАСОВА: 70 ГОДИШЊЕ И 2 ЧАСА НЕДЕЉНО
ЦИЉЕВИ: СТИЦАЊЕ ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА ИЗ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ МОНЕТАРНА
ЕКОНОМИЈА, БАНКАРСТВА, КРЕДИТНОГ СИСТЕМА,
ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА И БЕРЗИ.
ЗАДАЦИ: УПОЗНАВАЊЕ СУШТИНЕ, УЛОГЕ И ЗНАЧАЈА МОНЕТАРНЕ
ЕКОНОМИЈЕ, БАНАКА, КРЕДИТНОГ СИСТЕМА И ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА;
УПОЗНАВАЊЕ СУШТИНЕ НОВЦА, МОНЕТАРНО-КРЕДИТНЕ ПОЛИТИКЕ, БАНКАРСКОГ ПОСЛОВАЊА, КРЕДИТИРАЊА И ВРСТЕ КРЕДИТА, ФУНКЦИОНИСАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА И БЕРЗИ;
РАЗВИЈАЊЕ КОД УЧЕНИКА ОСОБИНЕ КАО ПРЕДУЗЕМЉИВОСТ,
КОМУНИКАТИВНОСТ И СИСТЕМАТИЧНОСТ У РАДУ;
УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА САВРЕМЕНИМ КРЕТАЊИМА И ПОТРЕБОМ СТАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У СТРУЦИ;
131
ОСПОСОБИТИ УЧЕНИКА ДА САМОСТАЛНО КОРИСТИ ЛИТЕРАТУРУ ИЗ СТРУКЕ И ДА СТЕЧЕНА ЗНАЊА ПОВЕЗУЈЕ СА ПРАКСОМ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ:
ФИНАНСИЈЕ И МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА (4 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА И
МОНЕТАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ТО ФИНАНСИЈЕ И ВРСТУ ФИНАНСИЈА, БАНКАРСТВА, ОСИГУРАЊАИ МОНЕТАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ
ЧИМЕ УЛАЗЕ У СУШТИНУ ПРЕДМЕТА И МОНЕТАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ:
НОВАЦ И НОВЧАНИ СИСТЕМ (20 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА, ИСТРАЖИВАЊЕ
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ СУШТИНУ И НАСТАНАК НОВЦА, НАЧИН НА КОЈИ СЕ
СТВАРА И ПОВЛАЧИ НОВАЦ И КАКО СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ МЕРЕ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ ВАЛУТЕ, ПОВЕЗИВАЊЕ СТЕЧЕНОГ
ЗНАЊА СА ТРЕНУТНОМ СИТУАЦИЈОМ И ИЗВРШИТИ АНАЛИЗУ
ИСТЕ У СМИСЛУ КРЕТАЊА КУРСА ДИНАРА У ОДНОСУ НА ЕВРО.
НАСТАВНА ОБЛАСТ:
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ И МОНЕТАРНО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА (9 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О СУШТИНИ И ЗНАЧАЈУ М-К ПОЛИТИКЕ.И
ИНСТРУМЕНАТА М-К ПОЛИТИКЕ КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШУ
САВРЕМЕНА КРЕТАЊАИ ПОВЕЗАТИ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ СА
ПРАКСОМ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКА ФУНКЦИЈА И ФИНАНСИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ (12 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ:КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ИГРАЊЕ УЛОГА, ИСТРАЖИВАЊЕ
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О МЕСТУ И УЛОЗИ ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ
У ПРЕДУЗЕЋУ, РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗИМЉИВОСТИ И ПОВЕЗИВАЊЕ
СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА СА ПРАКСОМ. ИСТРАЖИТИ САВРЕМЕНА КРЕТАЊА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СУШТИНА И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА
(25 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, САКУПЉАЊЕ, АНАЛИЗА, ИГРАЊЕ УЛОГА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ФУНКЦИОНИСАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ
ТРЖИШТА И БЕРЗИ. РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ И ПОВЕЗИВАЊЕ
ЗНАЊА СА ПРАКСОМ ТЕ СИМУЛИРАТИ РАД БЕРЗЕ. ИСТРАЖИТИ
САВРЕМЕНА КРЕТАЊА НА БЕРЗИ У ЗЕМЉИ И СВЕТУ КОРИШЋЕЊЕМ
РАЗНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И СРЕДСТАВА.
132
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД: ПРВИ ДО ЧЕТВРТИ
БРОЈ ЧАСОВА: 70 ГОДИШЊЕ У 1,2 И 3 РАЗРЕДУ И 64 У 4 РАЗРЕДУ
БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО: 2 ЧАСА
ЦИЉЕВИ: ОВЛАДАВАЊЕ ЗНАЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ КОЈЕ ИЗУЧАВА ОВАЈ
ПРЕДМЕТ, ПОВЕЗИВАЊЕ ПРЕДМЕТА СА ДРУГИМ НАУЧНИМ
ДИСЦИПЛИНАМА. УВЕСТИ УЧЕНИКЕ У ПОДРУЧЈЕ РАДА И
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЗА КОЈИ СУ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ, РАЗУМЕВАЊЕ ОСНОВНИХ ЕКОНОМСКИХ ПОЈМОВА ИЗ ПОСЛОВНЕ
ЕКОНОМИЈЕ.
ЗАДАЦИ: УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА ПРЕДМЕТОМ И ЦИЉЕВИМА ИЗУЧАВАЊА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ;
ПОВЕЗИВАЊЕ ПРЕДМЕТА СА ДРУГИМ НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА
КОЈЕ СЕ ИЗУЧАВАЈУ У ПОДРУЧЈУ ЕКОНОМИЈЕ;
ОВЛАДАВАЊЕ ПОЈМОВИМА: ПРЕДУЗЕЋЕ, СРЕДСТВА, ТРОШКОВИ,
ПРИНЦИПИ, РЕЗУЛТАТИ, ОРГАНИЗАЦИЈА, ФУНКЦИЈА, ПЛАНИРАЊЕ
КОНТРОЛА, УПРАВЉАЊЕ;
САМОСТАЛНА ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА, ШЕМА И ГРАФИКОНА;
РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДСТАВЕ О ЗНАЧАЈУ И УПОТРЕБИ ЕКОНОМСКИХ
ПОЈМОВА И ЊИХОВОЈ МЕЂУСОБНОЈ ПОВЕЗАНОСТИ РАДИ СТВАРАЊА СЛИКЕ О ПОСЛОВНОЈ ЕКОНОМИЈИ;
СТВАРАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЛОГИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА И ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧАКА НА ТЕМЕЉУ АНАЛИЗА И ЗНАЊА;
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГЕ СТРУЧНЕ
ЛИТЕРАТУРЕ.
ПРВИ РАЗРЕД (70 ЧАСОВА)
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УВОД У ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧАВАЊА
И ОДНОСОМ СА ДРУГИМ НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА
ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ. РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДСТАВЕ О
ЗНАЧАЈУ И УПОТРБИ ЕКОНОМСКИХ ПОЈМОВА. УПУЋИВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИИКА АЛИ И ДРУГЕ
СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ПРАЋЕЊЕ САВРЕМЕНИХ ДЕШАВАЊА У ПРИВРЕДИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: НОСИОЦИ ПРИВРЕЂИВАЊА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ, КРЕИРАЊЕ
ИСХОДИ: УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА НОСИОЦИМА ПРИВРЕЂИВАЊА.
ДА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО НАПРАВЕ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
УЧЕСНИКА ПРИВРЕЂИВАЊА.
133
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРЕДУЗЕЋЕ (20 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ, КРЕУРАЊЕ
ИСХОДИ: СХВАТАЊЕ СУШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ОД НАСТАНКА И ФУНКЦИОНИСАЊА ИСТОГ. ИЗРАДА ШЕМЕ РЕПРОДИКЦИЈЕ И ПОСМАТРАЊЕ РАДА ПРЕДУЗЕЋА КОМБИНАЦИЈОМ ЊЕГОВИХ ЕЛЕМЕНАТА.
СТЕЋИ ЗНАЊА О ВРСТАМА ПРЕДУЗЕЋА И АНАЛИЗИРАТИ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТКЕ СВАКОГ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О РЕЗУЛТАТИМА
РАДА И ЊИХОВОЈ РАСПОДЕЛИ. РАЗВИЈАЊЕ КОД УЧЕНИКА ЛОГИКУ
РАЗМИШЉАЊА И ДОНОШЕЊА ЗАКЉУЧАКА О ПРАВИЛНОМ РАДУ
ПРЕДУЗЕЋА И РАСПОДЕЛИ РЕЗУЛТАТА. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПРЕСТАНКУ РАДА ПРЕДУЗЕЋА И ПОВЕЗИВАТИ ГА СА ПРАКСОМ ТЕ
ДАТИ ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА НАШИХ ПРЕДУЗЕЋА И САМОСТАЛНО ДАТИ АНАЛИЗУ РАДА И ПРЕСТАНКА РАДА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: РАЗГРАНИЧАВАЊЕ УЛОГЕ ПОЈЕДИНАЦА У ПРЕДУЗЕЋУ
И ОПИСИВАТИ ЗАДАТКЕ КОЈЕ ОНИ ОБАВЉАЈУ ПА НА
ОСНОВУ ТОГА ГРАФИЧКИ ПРИКАЗАТИ ХИЈЕРАРХИЈУ
ПОДЕЛЕ ПОСЛОВА ПО ХОРИЗОНТАЛНОЈ И ВЕРТИКАЛНОЈ
ЛИНИЈИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СРЕДСТВА И ИЗВОРИ САРЕДСТАВА (12 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОВЛАДАВАЊЕ ПОЈМОМ СРЕДСТВА И ВРСТАМА СРЕДСТАВА И
НА ОСНОВУ ТОГА ДА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО НАВЕДУ СРЕДСТВА ИЗ ПРАКСЕ И ДА САМОСТАЛНО ПОВЕЗУЈУЋИ СТЕЧЕНА
ЗНАЊА У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ПРЕДУЗЕЋА НАВЕДУ СРЕДСТВА
КОЈА СЕ У ЊИМА КОРИСТЕ. РАЗВИЈАЊЕ ЛОГИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА
ПО ПИТАЊУ СОПСТВЕЊНИХ И ТУЂИХ СРЕДСТАВА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ,
ИСХОДИ: ОВЛАДАВАЊЕ ПОЈМОМ И ВРСТАМА ТРОШКОВА. НА ОСНОВУ
СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА САМОСТАЛАН ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА
ТРОШКОВА. СПОСОБНОСТ ЛОГИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА И ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧАКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА И ПОТРЕБИ ЗА ЕКОНОМИЧНОШЋУ. САМОСТАЛНА ИЗРАДА ЗАДАТАКА ОБРАЧУНА
ТРОШКОВА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТОКОВИ ВРЕДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ (12 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АМАЛИЗА
134
ИСХОДИ: ОВЛАДАВАЊЕ ПОЈМОМ АНГАЖОВАЊЕ. НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ
ЗНАЊА НАПРАВИТИ АНАЛИЗУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ЦИКЛУСА РЕПРОДУКЦИЈЕ И ЦИКЛУСА АНГАЖОВАЊА. РАЗВИЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ ПРОЦЕНЕ ВРЕМЕНА ВЕЗИВАЊА СРЕДСТАВА У ДРУГЕ
ОБЛИКЕ БЕЗ РИЗИКА ПО ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА (6 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНАВЉАЊЕ ЗНАЊА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСЛОВАЊА. СТИЦАЊЕ
ЗНАЊА О ПРАВИЛНОЈ РАСПОДЕЛИ РЕЗУЛТАТА. СТИЦАЊЕ ОСЕЋАЈА ОДГОВОРНОСТИ ПО ПИТАЊУ РЕЗУЛТАТА И КРАЈЊЕГ РЕЗУЛТАТА И ОДГОВОРНОСТИ ПАВИЛНЕ РАСПОДЕЛЕ ИСТОГ РАДИ
УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УГЛЕДА НА ТРЖИШТУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРИНЦИПИ И ОЦЕНЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
(6 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ:КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ОСНОВНИМ ЕКОНОМСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА
УСПЕШНОСТИ РАДА: ПРОДУКТИВНОСТ, ЕКОНОМИЧНОСТ И РЕНТАБИЛНОСТ. СПОЗНАЈА НЕОПХОДНОСТИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У ОДНОСУ НА ОКРУЖЕЊЕ И НА ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД РАДИ
СТИЦАЊА И ОЧУВАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ И УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ПРАКСЕ.
ДРУГИ РАЗРЕД (70 ЧАСОВА)
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА ФУНКЦИЈА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ СТЕЧЕНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЈАМ И ПОДЕЛА
ФУНКЦИЈА УЗ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ФУНКЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋУ (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА НАВЕСТИ НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ
ФУНКЦИЈЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА ПО ХОРИЗОНТАЛНОЈ ЛИНИЈИ
ДОНЕТИ САМОСТАЛНО ЗАКЉУЧАК О МОГУЋЕМ САМОСТАЛНОМ
ЕГЗИСТИРАЊУ НЕКЕ ОД ЊИХ. НАВЕСТИ УЧЕНИКЕ ДА СХВАТЕ
МЕЂУСОБНУ ПОВЕЗАНОСТ ФУНКЦИЈА.
135
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФУНКЦИЈА ПЛАНИРАЊА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОВЛАДАТИ ПОЈМОМ ПЛАНИРАЊЕ И ДА УЧЕНИЦИ НА ОСНОВУ
СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА СХВАТЕ НЕОПХОДНОСТ ПЛАНИТАЊА БИЛО
КОЈЕ АКТВНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЈА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА ОА ПОЈМУ ПРОИЗВОДЊА И НА ОСНОВУ ТОГА
САМОСТАЛНО ШЕМАТСКИ ПРИКАЗАТИ ТОК ПРОИЗВОДЊЕ. АНАЛИЗИРАТИ СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ ПРОИЗВОДЊЕ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О
ТИПОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ДАТИ ПРИМЕРЕ ЗА СВАКИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: НАБАВНА ФУНКЦИЈА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА СЕМАТСКИ ПРИКАЗАТИ НАБАВНУ ФУНКЦИЈУ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ВРСТАМА ЗАЛИХА
И АНАЛИЗИРАТИ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТКЕ СВАКЕ ОД ЊИХ.
СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ НАБАВНЕ ЦЕНЕ И САМОСТАЛАН
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ФОРМИРАЊА ИСТЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРОДАЈНА ФУНКЦИЈА (12 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА ШЕМАТСКИ ПРИКАЗАТИ ПРОДАЈНУ ФУНКЦИЈУ И АНАЛИЗИРАТИ РАД ИСТЕ. ДОВЕСТИ У ВЕЗУ
НАБАВКУ И ПРОДАЈУ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗАТИ ФОРМИРАЊЕ ИСТЕ. АНАЛИЗИРАТИ
СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СКЛАДИШНА ФУНКЦИЈА (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ВРСТАМА СКЛАДИШТА. НАВЕСТИ И
АНАЛИЗИРАТИ СВЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДИШТУ: ПРИЈЕМ, МАНИПУЛАЦИЈУ, ПОПИС, ОТПРЕМУ. ПОВЕЗАТИ СКЛАДИШТЕ СА НАБАВКОМ И ПРОДАЈОМ. АНАЛИЗИРАТИ ИСКРИШЋЕНОСТ СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА И РАСПОРЕД СМЕШТАЈА РОБЕ ГДЕ УЧЕНИЦИ
ТРЕБА ЛОГИЧКИ ДА РАЗМИШЉАЈУ. САМОСТАЛНО ПОПУЊАВАЊЕ СКЛАДИШНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
136
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНА ФУНКЦИЈА (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ ТРАНСПОРТ И О ВРСТАМА ТРАНСПОРТА. СХВАТАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ОВОМ ФУНКЦИЈОМ И ТЕСНУ ВЕЗУ
СА ОСТАЛИМ ФУНКЦИЈАМА. АНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА ВРСТЕ
ТРАНСПОРТА У ДАТОЈ СИТУАЦИЈИ ПОМОЋУ СИМУЛАЦИЈЕ
СЛУЧАЈА. АНАЛИЗА ИСКОРИШЋЕНОСТИ ТРАНСПОРТА И ТРОШКОВА ТРАНСПОРТА. САМОСТАЛНО РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА
УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УСПЕХА РАДА ДАТОГ ТРАНСПОРТА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНА ФУНКЦИЈА (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ЗАДАЦИМА ОВЕ ФУНКЦИЈЕ. КОРИШЋЕЊЕ ЗНАЊА ДРУГИХ ЕКОНОМСКИХ ДИСЦИПЛИНА САМОСТАЛНО ПОПУЊАВАЊЕ ФИНАНСИИЈСКИХ ДОКУМЕНАТА. РАЗВИЈАЊЕ КОД УЧЕНИКА ОСОБИНУ ПОШТЕЊА ОБЗИРОМ НА НОВАЦ
КОЈИМ ЋЕ У ПАКСИ РАСПОЛАГАТИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: КАДОВСКА ФУНКЦИЈА (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ:КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, ИГРА УЛОГА, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: КООРИШЋЕЊЕМ ВЕЋ ПОСТОЈЋЕГ ЗНАЊА ДАТИ ПРИМЕРЕ
ИГРОМ УЛОГА ЗА ТЕЗУ: ПРАВИ ЧОВЕК НА ПРАВО МЕСТО.
АНАЛИЗИРАТИ СЛУЧАЈЕВЕ ПОГРЕШНОГ ОДАБИРА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФУНКЦИЈА КОНТРОЛЕ ( 5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ВРСТАМА КОНТРОЛЕ
УЗ ОСВРТ НА ВЕЋ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ О КНТРОЛИ У
ПРОИЗВОДЊИ. АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ВРСТЕ КОНТОЛЕ
С ХОДНО ДАТОЈ ДЕЛАТНОСТ, УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНА ФУНКЦИЈА
(5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ЗНАЧАЈУ ФУНКЦЈЕ. ПОВЕЗИВАЊЕ ОВЕ ФУНКЦИЈЕ СА ПОЈМОМ КОНКУРЕНЦИЈА УЗ ДАВАЊЕ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКСЕ. ПОВЕЗИВАЊЕ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА
СА ПРАКСОМ.
137
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОПШТИ ПОСЛОВИ (3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ И ЗАДАЦИМА ФУНКЦИЈЕ. ОПИС
СВАКЕ ВРСТЕ ОВИХ ПОСЛОВА И АНАЛИЗА ПОТРЕБЕ У ДАТОМ
ПРЕДУЗЕЋУ, УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ.
ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД (70 ЧАСОВА)
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДЕФИНИСАЊЕ УПРАВЉАЊА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ ВЕЋ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА ДА УЧЕНИЦИ
ДЕФИНИШУ ПОЈАМ УПРАВЉАЊА ПРИ ЧЕМУ ОДГОВАРАЈУ НА ПИТАЊА КО УПРАВЉА? КАКО УПРАВЉА? ПОМОЋУ ЧЕГА УПРАВЉА?
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТЕОРИЈЕ И КОНЦЕПТИ УПРАВЉАЊА (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА РАЗНИМ ТЕОРИЈАМА УПРАВЉАЊА КРОЗ ИСТОРИЈУ РАЗВОЈА ЉУДСКОГ ДРУШТВА
УЗ ОСВРТ НА НАЈПОЗНАТИЈЕ ТЕОРЕТИЧАРЕ. АНАЛИЗА
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТАКА ОВИХ ТЕОРИЈА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЊА (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ОСНОВНИХ ЗНАЊА О АКТИВНОСТИМА УПРАВЉАЊА: ПЛАНИРАЊУ, ОРГАНИЗОВАЊУ, ВОЂЕЊУ И КОНТРЛИ О КОЈИМА ЋЕ БИТИ РЕЧИ ТОКОМ ГОДИНЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА
(15 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ПРОДУБЉИВАЊЕ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА О ПЛАНИРАЊУ. СТИЦАЊЕ
ЗНАЊА О НАЧЕЛИМА И МЕТОДАМА ПЛАНИРАЊА. АНАЛИЗА
138
ПОТРЕБЕ ПЛАНИРАЊА У СВИМ СЕГМЕНТИМА ПОСЛОВАЊА. САМОСТАЛНО ДАВАЊЕ ПРИМЕРА ПЛАНИРАЊА АКТИВНОСТИ
КОРИШЋЕЊЕМ НАЧЕЛА И МЕТОДА ПЛАНИРАЊА СА ОБАВЕЗОМ
ПРЕДВИЂАЊА ДОГАЂАЈА КОЈИ МОГУ УТИЦАТИ НА ТОК ОСТВАРЕЊА ПЛАНА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (15 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ ВЕЋ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО ДЕФИНИШУ ПОЈАМ ОРГАНИЗОВАЊЕ. СТИЦАЊЕ
НОВИХ ЗНАЊА О ДАТОЈ ОБЛАСТИ. УРАДИТИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЈЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ЊЕГОВИХ ЕЛЕМЕНАТА
И НА ТОМ ПРИМЕРУ ОБЈАСНИТИ ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА КОРИШЋЕЊЕМ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКСЕ НА ПРИМЕР ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА РЕСТОРАНА. АНАЛИЗИРАТИ УСПЕШНОСТ СИМУЛАЦИЈЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ВОЂЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (8 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА, ИГРАЊЕ УЛОГА
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА ДЕФИНИСАТИ ПОЈАМ
ВОЂА. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ВРСТАМА ВОЂА. НА ОСНОВУ
ЗНАЊА УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ УСПЕШНИХ ВОЂА И НА
ОСНОВУ ТОГА ДАЈУ САМОСТАЛНО ОДЛИКЕ КОЈЕ ВОЂА
ТРЕБА ДА ПОСЕДУЈЕ ДА БИ БИО УСПЕШАН У СМИСЛУ ДОБРЕ САРАДЊЕ СА ЗАПОСЛЕНИМА. ИГРАЊЕМ УЛОГА СИМУЛИРАТИ БРСТЕ ВОЂА: АУТОКРАТУ, ДИПЛОМАТУ, БИРОКРАТУ
И ДЕМОКРАТУ И АНАЛИЗИРАТИ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТКЕ
ОВИХ НАЧИНА ВОЂСТВА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ И КУЛТУРА
(10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО
ПОВЕЗУЈУ ПРЕДУЗЕЋЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ У КОЈЕМ ПОСЛУЈЕ
И АНАЛИЗИРАЈУ КАКО ОКРУЖЕЊЕ МОЖЕ УТИЦАТИ НА РАД
И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА. АНАЛИЗИРАТИ ИМЕ ПРЕДУЗЕЋА У СМИСЛУ ПРЕПОЗНАТЉИВОСТИ У ОДНОСУ НА ДРУГА ПРЕДУЗЕЋА
КОЈИ СУ КОНКУРЕНТИ. УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ.
КОРИСТИТИ ЗНАЊА О КОЛЕКТИВУ И ОПИСАТИ ПРОЦЕС УКЉУЧЕЊА РАДНИКА У КОЛЕКТИВ (ПРАВИ ЧОВЕК НА ПРАВО МЕСТО).
НАСТАВНА ОБЛАСТ: КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА (6 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
139
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО
ДЕФИНИШУ КОНТРОЛУ. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ВРСТАМА КОНТРОЛЕ
И НА ОСНОВУ ТОГА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО ДАЈУ ПРИМЕРЕ ИЗ
ПРАКСЕ ЗА ПРИМЕНУ СВАКЕ УЗ АНАЛИЗУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЊА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: НА ОСНОВУ СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ ДЕФИНИШУ ПОЈАМ
МЕНАЏЕР. АНАЛИЗА ОСОБИНА КОЈЕ МЕНАЏЕРИ МОРАЈУ ПОСЕДОВАТИ. УЧЕНИЦИ ДАЈУ ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ УСПЕШНИХ
МЕНАЏЕРА.
ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (64 ЧАСА)
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДИВЕРСИФИКАЦИЈА УПРАВЉАЊА (3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ИЗ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД. ДЕФИНИСАТИ ПОЈАМ
СТРАТЕГИЈЕ. ОДВОЈИТИ СТРАТЕГИЈСКО И ОПЕРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ. КОРИШЋЕЊЕМ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ
ДАЈУ ПРИМЕРЕ ЗА СТРАТЕГИЈЕ ПОЗНАТИХ ПРЕДУЗЕЋА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ (5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ ЗНАЊЕ О ПОЈМУ ПРОИЗВОДЊА, ЕЛЕМЕНТИМА
И ВРСТАМА ПРОИЗВОДЊЕ. УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО ИЗЛАЖУ
ЗАДАТКЕ ПРОИЗВОДНОГ МЕНАЏМЕНТА КОРИСТЕЋИ ПРИМЕР
ИЗ ПРАКСЕ. АНАЛИЗИРАТИ ПРИМЕРЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ (4 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ
ИСХОДИ: КОРИШЋЕЊЕМ ЗНАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА МАРКЕТИНГ УЧЕНИЦИ
САМОСТАЛНО ДЕФИНИШУ ПОЈАМ МАРКЕТИНГА И ОПИСУЈУ
ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ МАРКЕТИНГА. УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО
ДАЈУ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ПРОИЗВОДА
УЗ АНАЛИЗУ ИСТОГ. УЧЕНИЦИ НАВОДЕ САМОСТАЛНО ИНСТРУМЕНТЕ МАРКЕТИГ МИХА И ДАЈУ ЗНАЧАЈ СВАКОГ ОД ЊИХ. УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО АНАЛИЗИРАЈУ ШТА СВЕ И КАКО МОЖЕ
140
УТИЦАТИ НА ОДЛУКУ КУПЦА НА ВЕРНОСТ КУПОВИНЕ У ДАТОМ
ПРЕДУЗЕЋУ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ (15 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ О ПОЈМУ ФИНАНСИЈА. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ФИНАНСИЈСКОМ МЕНАЏМЕНТУ И ИНСТРУМЕНТИМА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА. ПОВЕЗИВАЊЕ ТЕОРИЈЕ
И ПРАКСЕ ГДЕ УЧЕНИЦИ РАЗВИЈАНЈЕМ ОСЕЋАЈА ОДГОВОРНОСТИ
ПРЕМА НОВЦУ ДАЈУ ПРИМЕРЕ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА НОВЦЕМ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (15 ЧАСОВА )
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ ТРГОВИНЕ КАО ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ И О ВРСТАМА ТРГОВИНЕ. УЧЕНИЦИ ДАЈУ ШЕМАТСКИ
ПРИКАЗ ТРГОВИНЕ КАО ПОСРЕДНИКА. УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО
ИСТИЧУ ЗНАЧАЈ ТРГОВИНЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ И ПОТРОШАЧЕ
АНАЛИЗИРАТИ ИНСТРУМЕНТЕ ТРГОВИНСКОГ МЕНАЏМЕНТА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ ( 6 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ ПРОЈЕКАТ, ЗАДАЦИМА И САДРЖИНИ
ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА. НА ОСНОВУ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ САМОСТАЛНО ДАЈУ ПРИМЕРЕ НЕКИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРАКСЕ УЗ АНАЛИЗУ ИСТИХ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (10 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ:ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: ОБНОВИТИ СТЕЧЕНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНЕ СНАГЕ. НА
ОСНОВУ ЗНАЊА УЧЕНИЦИ ДЕФИНИШУ ПОЈАМ МОТИВА И
АНАЛИЗИРАЈУ ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА АКТИВНОСТИ. ДЕФИНИСАТИ ПОЈАМ КОНФЛИКТ И КОРИШЋЕЊЕМ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКСЕ
УЧЕНИЦИ СИМУЛИРАЈУ КОНФЛИКТЕ. ДЕФИНИСАТИ ПОЈАМ
ГРУПА И КРОЗ ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ ИСТАЋИ ЊЕН ЗНАЧАЈ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА
(5 ЧАСОВА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ: ОПИСИВАЊЕ, ПОСМАТРАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПОЈМУ ИНФОРМАЦИЈА. УЧЕНИЦИ НА ОСНОВУ
ТОГА САМОСТАЛНО ИСТИЦУ ЗНАЧАЈ ИНФОРМАЦИЈА И ДАЈУ
ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ. УЧЕНИЦИ КРОЗ ПРИМЕР ПРИКАЗУЈУ УПРА141
ВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА.
NASTAVNI PREDMET: EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZECA
OBRAZOVNI PROFIL: KUVAR I KONOBAR; TURISTICKI TEHNICAR
RAZRED: DRUGI
NEDELJNI FOND CASOVA: 2
GODISNJI FOND CASOVA: 64
CILJ NASTAVE EKONOMIKE I ORGANIZACIJE PREDUZECA
Cilj progranma ovog predmeta je da ucenici shvate delovanje ekonomske zakonitosti i sagledavaju
osnovne elemente ekonomske i organizacione problematike preduzeca, kao i mesta i uloge preduzeca
u privatnom sistemu i celokupnim drustveno ekonomskim odnosima.
ZADACI NASTAVE EKONOMIKE I ORGANIZACIJE PREDUZECA
- Upoznavanje organizacije i poslovnih aktivnosti preduzeca.
- Osposobljavanje ucenika za uspesno i racionalno resavanje osnovnih ekonomskih i
organizacionih pitanja u preduzecu.
- Sticanje solidne osnove za razumevanje pojmova iz ekonomike preduzeca kao sto su: sredstva
preduzeca, troskopvi, razvoj itd.
- Osposobljavanje ucenika za koriscenje odgovarajucih metoda i tehnika rada kojima mogu da
resavaju konkretne poslovne probleme.
- Pripremanje ucenika da uocavaju cinjenice na osnovu kojih se definisu i donose upravljacke
odluke.
142
NASTAVNE OBLASTI
1. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZECA broj casova po temi 3; obrada 2; ostali 1
- Zadaci: U ovoj oblasti potrebno je upoznati ucenike sa predmetom i ciljem ekonomike i
organizacije preduzeca, kao i ukazati na neophodnost povezanosti ove discipline sa drugim naucnim
disciplinama.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje i komparacija
- Ishodi:
- Ucenici ce biti u stanju da razlikuju predmet i zadatke ekonomike i organizacije preduzeca
- Ucenici ce biti u stanju da uoce vezu izmedju ekonomike i organizacije preduzeca i drugih
naucnih disciplina
2. PEDUZECE I PRIVREDJIVANJE broj casova po temi 9; obrada 6; ostali 3
- Zadaci: Ovde je neophodno objasniti ucenicima sta je to preduzece kao i kako je ono nastalo i
koliko je vazno za privredjivanje. Potom je bitno naglasiti ciljeve i zadatke preduzeca pa tek onda
preci na upoznavanje sa vrstama preduzeca.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje, komparacija i analiziranje
- Ishodi:
- Ucenici ce znati da definisu pojam preduzeca
- Ucenici ce znati da navedu osnovne ciljeve i zadatke preduzeca
- Ucenici ce biti u stanju da razlikuju vrste i oblike preduzeca
- Ucenici ce biti osposobljeni da objasne nacine povezivanja preduzeca kao i da navedu razloge
zbog kojih moze doci do promene statusa i oblika preduzeca.
3. SREDSTVA PREDUZECA broj casova po temi 6; obrada 4; ostali 2
- Zadaci: Neophodno je poci od objasnjenja poslovnih sredstava i sredstava za posebne namene pa
tek onda dalje razradjivati podelu na osnovna, obrtna , sredstva rezervi i sredstva zajednicke
portosnje, kako bi ucenici bolje razumeli materiju.
- Oblici rada: frontalni i grupni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje, komparacija i analiziranje
- Ishodi:
- Ucenici ce praviti razliku izmedju poslovnih sredstava i sredstava za posebne namene
- Ucenici ce znati nauciti da definisu osnovna i obrtna sredstva kao i da nabroje sredstva koja
spadaju u ove grupe
- Ucenici ce znati da objasne sta je amortizacija a sta koeficijent obrta
- Ucenici ce biti u stanju da navedu sredstva rezervi i sredstva zajednicke potrosnje, kao i da uoce
razlike izmedju njih.
4. IZVORI SREDSTAVA broj casova po temi 4; obrada 2; ostali 2
- Zadaci: Povezati znaje iz predhodne oblasti kako bi ucenici uvideli da se sredstva nabavljaju iz
odredjenih izvora. Ti izvori mogu biti sopstveni i tudji i zato treba ukazati na karakteristike i jednih i
drugih.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje, komparacija i analiziranje
- Ishodi:
- Ucenici ce biti u stanju da razlikuju sopstvene od tudjih izvora sredstava preduzeca
- Ucenici ce znati da navedu sopstvene izvore sredstava preduzeca
- Ucenici ce znati da navedu tudje izvore sredstava preduzeca
5. TROSKOVI PREDUZECA broj casova po temi 11; obrada 6; ostali 5
- Zadaci: U ovoj oblasti je prvo neophodno objasniti ucenicima sta su utrosci i kako ih delimo, da bi
mogli da shvate sta su troskovi. Potom ukazati na razlicite vrste troskova i znacaj njihovog obracuna
za poslovanje preduzeca.
- Oblici rada: frontalni i grupni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
143
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje, komparacija i analiziranje
- Ishodi:
- Ucenici ce znati da definisu utroske kao i da nabroje osnovne vrste utrosaka
- Ucenici ce znati da definisu troskove kao i da navedu osnovne vrste torskova
- Ucenici ce biti u stanju da prave razliku izmedju utrosaka i troskova
- Ucenici ce biti u stanju da izvrse kalasifikaciju troskova prema osnovnim poslovnim funkcijama
i prema obimu proizvodnje(prometa)
- Ucenici ce znati da razlikuju mesta troskova od nosioca troskova
- Ucenici ce biti u stanju da definisu pojam kalkulacije i objasne njen znacaj
- Ucenici ce znati da razlikuju i navedu vrste i metode kalkulacija
- Ucenici ce uocavati specificnosti obracuna troskova u ugostiteljstvu i turizmu
6. REZULTATI RADA I RASPODELA broj casova po temi 7; obrada 4; ostali 3
- Zadaci: Objasniti ucenicima pojavne oblike rezultata rada kao i njihove specificnosti u
ugostiteljskoj delatnosti.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje, komparacija i analiziranje
- Ishodi:
- Ucenici ce znati da nabroje i definisu pojavne oblike rezultata rad u preduzecu(fizicki obim
proizvodnje i prometa, prihode i rashode, dobit)
- Ucenici ce se upoznati sa nacinom utvrdjivanja rezultata preduzeca kao i sa nacinom
rasporedjivanja dobitka
- Ucenici ce biti u stanju da prepoznaju osnove i merila za utvrdjivanje zarada
7. MERENJE POSLOVNOG USPEHA broj casova po temi 8; obrada 6; ostali 2
- Zadaci: Ovu oblast zapoceti objasnjavanjem faktora koji deluju na preduzece i njegov uspeh.
Potom poseban akcenat staviti na objasnjavanje i analizu osnovnih ekonomskih principa:
produktivnosti, ekonomicnosti i rentabilnosti.
- Oblici rada: frontalni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje, komparacija i analiziranje
- Ishodi:
- Ucenici ce znati da prepoznaju faktore koji uticu na poslovni uspeh preduzeca
- Ucenici ce biti u stanju da navedu osnovne pokazatelje poslovnog uspeha
- Ucenici ce znati da definisu i naprave razlike izmedju principa produktivnosti, ekonomicnosti I
rentabilnosti
8. ORGANIZACIJA POSLOVANJA PREDUZECA broj casova po temi 12; obrada 10; ostali 2
- Zadaci: Izvrsiti sistematizaciju predhodnih oblasti radi boljeg razumevanja organizacione strukture
i funkcija u preduzecu. Poseban akcenat staviti na specificnosti organizacije ugostiteljskih preduzeca i
turistickih agencija.
- Oblici rada: frontalni i grupni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje, komparacija i analiziranje
- Ishodi:
- Ucenici ce znati da nabroje najvaznije karakteristike preduzeca sa stanovista sistemskog pristupa
- Ucenici ce biti u stanju da definisu organizacionu strukturu preduzeca kao i da navedu osnovne
elemente strukture
- Ucenici ce se upoznati sa osnovnim ciljem organizacije kolektiva i njegovom optimalnom
strukturom
- Ucenici ce se upoznati sa organizacijom sredstava za rad, strukturom opreme i odrzavanjem
sredstava
- Ucenici ce biti u stanju da nabroje organe upravljanja u preduzecu
- Ucenci ce znati da objasne funkcije rukovodjenja i izvrsenja u preduzecu
- Ucenici ce znati da semacki prikazu organizacionu strukturu nekog preduzeca u ugostiteljstvu i
turizmu
9. INFORMACIONI SISTEM PREDUZECA broj casova po temi 4; obrada 2; ostali 2
- Zadaci: Semacki prikazati organizacioni sistem nekog preduzeca, kako bi ucenici bolje shvatili
144
informacione sisteme i podsisteme u preduzecu.
- Oblici rada: frontalni i grupni
- Metode: verbalna, tekstualna, graficka i interaktivna
- Aktivnosti ucenika: posmatranje, opisivanje, komparacija i analiziranje
- Ishodi:
- Ucenici ce biti u stanju da definisu pojam infornacionog sistema
- Ucenici ce razumeti cilj informacionog sistema
- Ucenici ce biti u stanju da navedu karakteristike informacionog sistema kao i da nabroje
informacione podsisteme u preduzecu.
|
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
НЕДЕЉНИ ФОН ЧАСОВА: 2
ГОДИШЊИ ФОН ЧАСОВА: 64
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: ЈАЊИЋ СРЂАНА
НАСТАВНА ОБЛАСТ: БАНКА И НАУКА О БАНКАРСТВУ
ЗАДАЦИ: упознавање ученика с појмом, настанком и развојем банке и банкарства,
те банкарских система у развијеним земљама
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање
ИСХОДИ: ученици треба да знају да дефинишу банку , да уоче значај банке и
банкарства као научне дисциплине уз неопходан предуслов стицања знања из других
предмета, те везу банкарства и других наставних предмета пре свега пословних
финансија, пословне економије и основа економије
145
НАСТАВНА ОБЛАСТ: БАНКАРСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
ЗАДАЦИ: упознавање ученика с историјским развојем банкарског система Србије,
те спознаја данашњег банкарског система код нас и његових основних карактеристика
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, посматрање
ИСХОДИ: ученици знају да дефинишу банкарски систем, разумевају структуру
нашег банкарског система данас, те уочавају разлику нашег и банкарских система
развијених земаља
НАСТАВНА ОБЛАСТ: НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
ЗАДАЦИ: ученици треба да схвате појам, задатке и функције централне банкарске
институције, да стекне знање о њеном конституисању, статусу, функцијама,
надлежностима и одговорностима, те организацији и управљању;
ученици треба да схватиеи разликују улогу и значај централне банке у вођењу
монетарно-кредитне политике земље, у регулчисању количине новца у оптицају, те у
регулисању ликвидности пословних банака и ликвидности у плаћањима према
иностранству;
ученици треба да разумеју суштину надлежности Народне банке Србије у вођењу
политике курса динара, те суштину настајања прихода и расхода Народне банке Србије
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, посматрање, праћење
ИСХОДИ: ученици су упознати са суштином и значајем постојања централне
банкарске институције у земљи;
на конкретним примерима из живота уочавају њена овлашчења у вођењу монетарнокредитне политике, те у регулисању количине новца у оптицају, ликвидности пословних
банака и ликвидности у плаћањима према иностранству, те тако повезује теорију са
праксом;
ученици схаватају неопходност постојања централне банке и уочавају њен значај у
банкарском систему земље
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПЛАТНИ ПРОМЕТ У ЗЕМЉИ
ЗАДАЦИ: ученици треба да примене стечена знања о платном промету из других
наставно-научних дисциплина ( појам, суштина, облици плаћања) како би спознали
начела одвијања платног промета у земљи, те његове учеснике и носиоце;
Ученици треба да схвате значај улоге платног промета у земљи, те да наслуте могуће
правце његова развоја у будућности
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту, писани радови
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, посматрање, праћење
ИСХОДИ: ученици разумеју суштину платног промета у земљи као „крвотока”
економије, те схватају неопходност анализе улоге платног промета и могућих праваца
развоја у будучности повезујучи теоретско знање са постојечим примерима из
свакодневног живота
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПОСЛОВНО БАНКАРСТВО СРБИЈЕ
ЗАДАЦИ: ученици треба да упознају појам и улогу пословне банке у нашем
банкарству, те основне организационе и управљачке процесе у пословним банкама код
нас;
ученици треба да разликују основне врсте банкарских послова, те да конкретне примере
послова из праксе самостално сврставају у поједине групе(пасивне, активне, неутралне,
сопствене);
146
ученици треба да науче да разликују финансијски од кредитниог потенцијала пословне
банке, те да стекну основна знања о самом појму, суштини и врстама кредита, као и
основним начелима банкарског пословања и модалитетима њиховог обезбеђивања
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту, писани радови
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, посматрање, праћење
ИСХОДИ: ученици стичу знања о пословним банакама код нас, те начину њихова
настанка и функционисања у банкарском систему;
ученици уочавају разлику између појединих врста банкарских послова, те умеју
конкретан посао да сврстају у групе банкарски послова;
ученици умеју да разликују финансијски од кредитног потенцијала банке, те схватају
значај форимирања фондова банке;
ученици умеју да објасне суштину кредитирања, те да конкретан кредит сврстају у групу
банкарских кредита по различитим критеријумима;
ученици сами знају да објасне начела банкарског пословања и модалитета њиховог
обезбеђивања на конкретном примеру банке
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ КРЕДИТНИМ ПОТЕНЦИЈАЛОМ –
БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ЗАДАЦИ: ученици стичу увид у суштину банкарског менаџмента, те уочавају
важност планирања и основа пословне и развојне политике банке;
ученици умеју да уоче разлику између кредитног, депозитног и акцијског потенцијала
банке;
ученици треба да усвоје начин на који се оцењује бонитет тражиоца кредита, како
извршити кредитну анализу, те како се обављају кредитни послови у банци
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту, писани радови
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, посматрање, праћење
ИСХОДИ: ученици уочавају важност управљања кредитним потенцијалом, те
стичу увид у основе кредитног, депозитног и акцијског потенцијала банке;
систематизацијом знања из других наставних предмета ученици ће уочити повезаност
банке са финансијским тржиштем и финансијским берзама
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ЗНАЧАЈ ИЗГРАДЊЕ САВРЕМЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА У БАНКАМА
ЗАДАЦИ: ученици треба да схавте суштину и потенцијал банкарског
информационог система, разумети његово функционисање са посебним нагласком на
потребу аутоматизације послова са становништвом;
ученици треба да уоче потребу повезивања банкарских и берзанских информационих
система, те потребу развоја информатике у банкама
ученици умеју да уоче разлику између кредитног, депозитног и акцијског потенцијала
банке;
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, посматрање
ИСХОДИ: користећи стечена знања из области информатике ученици схватају
значај информационог система у банкама;
ученици уочавају важност аутоматизације послова са становништвом, посебно у развоју
безготовинског и електронског плаћања;
ученици схватају неопходност повезивања банкарских и берзанских информационих
система, те основе концепције за развој информатике у банкама
147
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 58
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: СРЂАНА ЈАЊИЋ
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СПОЉНОТРГОВИНСКИ СИСТЕМ
ЗАДАЦИ: ученици упознају појам и основне карактеристике спољне трговине и
спољнотрговинског система;
ученици усвајају суштину садашњег спољнотрговинског система кроз анализу Закона о
спољнотрговинском пословању
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање
ИСХОДИ: ученици треба да знају да дефинишу спољну трговину и
спољнотрговински систем;
ученици треба да схвате суштину и функционисање спољнотрговинског система наше
земље кроз упознавање основних одредби важећег Закона о спољнотрговинском
пословању
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТЕХНИКА ПОСЛОВАЊА У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ
ЗАДАЦИ: стечено знање из других наставних предмета везано за појам и врсте
тржишта и трговине ученици примењују у дефинисању начина пословања у спољној
трговини;
упознавање ученика са врстама продаје робе у спољној трговини, начином уговарања
цене, те методама обраде и анализе понуде;
на конкретним примерима ученици треба схвате начин израде цена ,тј. врсте
калкулација у спољној трговини
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, описивање
ИСХОДИ: ученици треба да схвате начин успостављања везе између домаћег и
иностраног тржишта, те да овладају врстама продаје робе на иностраном тржишту кроз
конкретне примере познате из свакодневног живота;
ученици треба да схвате начин и значај израде спољнотрговинске калкулације, те да уоче
разлику калкулације цена на домаћем и иностраном тржишту
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПОСЛОВИ
ЗАДАЦИ: упознавање ученика са редовним извозом и увозом као најчешћим врстама
спољнотрговинских послова;
упознавање ученика у кратким размерама са специјалним спољнотрговинским
пословима (везани послови и посебни облици спољнотрговинских послова)
на конкретним примерима из туристичког подручја рада ученици треда да схвате
туристичке послове са иностранством
148
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, описивање
ИСХОДИ: ученици треба да овладају свим спољнотрговинским пословима и да на
конкретном примеру препознају врсту ових послова;
ученици треба да уоче разлику заступљености појединих врста послова у спољној
трговини;
ученици треба схвате суштину и значај туристичких послова са иностранством
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДЕВИЗНИ СИСТЕМ И ДЕВИЗНО ТРЖИШТЕ СРБИЈЕ
ЗАДАЦИ: ученици упознају појам и карактеристике девизног система и девизног
тржишта Србије кроз одредбе важећег Закона о девизном пословању;
ученици упознају карактеристичне периоде у развоју девизног система;
ученици треба да схвате појам јединственог девизног тржишта и курса динара;
ученици упознају основне институције девизног пословања (централна и пословне
банке) и девизну контролу
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, описивање, праћење
ИСХОДИ: ученици треба да овладају појмом девизног система и девизног
тржишта;
ученици схватају начин функционисања јединственог девизног тржишта и формирања
курса динара;
ученици стичу знање о основним институцијама девизног пословања кроз схватање рада
централне и пословних банака на девизном тржишту, те о девизној контроли и значају
њеног постојања
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И КАТЕГОРИЈЕ ДЕВИЗНОГ
ПОСЛОВАЊА
ЗАДАЦИ: стеченим знањем из наставних предмета претходних година ученици
дефинишу појам валутуе и девизе, те проширују знање дефинисањем валутног и девизног
система;
ученици треба да схвате разлику валуте и девизе, те да на примеру динара објасне појам
и врсте конвертибилност валуте;
ученици упознају реалан и равнотежни девизни курс, те фиксни и флексибилан девизни
курс, као и појам девалвације и ревалвације;
ученици упознају појам, суштину и начин формирања девизних резерви земље
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, описивање, посматрање
ИСХОДИ: ученици знају да дефинишу валуту и валутни систем, те девизу и
девизни систем, те уочавају разлику ових појмова;
на примеру динара ученици схватају и знају да објасне појам и врсте конвертибилности
валуте, те девалвацију и ревалвацију валуте;
ученици знају да објасне врсте и карактеристике девизних курсева посебно кроз примере
важећих девизних курсерва земаља бивше Југославије;
ученици схватају појам девизних резерви и занају да објасне начин њихова настајања и
значај постојања на примеру наше земље
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПЛАТНИ БИЛАНС И ЊЕГОВА РАВНОТЕЖА
ЗАДАЦИ: ученици се уводно упознају са појмом и структуром платног биланса, те
врстама биланса са иностранством;
ученици треба да схвате начин и узроке настајања неравнотеже платног биланса, те да
упознају методе којима се коригује дефицит платног биланса
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
149
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, описивање
ИСХОДИ: ученици знају да дефинишу платни биланс и да објасне његову
структуру, као и врсте биланса са иностранством
ученици схватају зашто и како платни биланс долази у неравнотежу, те знају да објасне
како се она коригује
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ИНСТРУМЕНТИ ПЛАЋАЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ
ЗАДАЦИ: ученици се уводно упознају са појмом и врстама инструмената за
плаћање са иностранством и то кроз систематизацију знања из овог наставног предмета о
међународним плаћањима;
ученици на примерима треба да упознају елементе, начин попуњавања и начин
коришћења најчешћих инструмената плаћања са иностранством (меница, чек, кредитна
картица, кредитно писмо, међународни документарни акредитив, међународна
банкарска дознака)
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА: дијалошка и монолошка, рад на тексту
АКТИВНОСТИ: анализирање, процењивање, описивање
ИСХОДИ: ученици знају да дефинишу појам и препознају на примерима основне
врсте инструмената за плаћање са иностранством;
ученици умеју да препознају врсте инструмената за плаћање са иностранством, те да
објасне начин њихова коришћења у примерима конкретних послова
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред:
Недељни број часова:
Годишњи број часова:
Пословна информатика
Економски техничар
Трећи
2
72
Циљеви и задаци: Упознавање и овладавање применом информационих система у пословању и то
посредством
1) MS Office Excel 2007 за Windows, апликацијом намењеном унакрсним израчунавањима тзв.
Spreadsheet програмом
2) Основним појмовима и техникама у области обраде слика
3) Power Point 2007 апликацијом за израду Desktop презентација као моћним алатом за
промовисање нових производа, приказивање резултата пословања, презентирање стручих и
научних радова, пословних планова, извештаја о резултатима пословања,
НАСТАВНА ОБЛАСТ: Рад са табелама
ЦИЉ: Упознавање са новим корисничким интерфејсом Excel-a 2007, уносом и брисањем података,
кретањем, сортирањем, форматирањем, примена знања из области исказне логике у раду са
150
изразима(формулама) и функцијама, упознавање са значајем визуелизације за ефикасну и успешну
анализу података.
ЗАДАЦИ: Проучавање основних појмова ( ћелија, радни лист, радна свеска, едитовање, копирање,
филтрирање, сортирање, претраживање, форматирање, рад са подручјима ћелија, валидација и
заштита података); и сложених појмова (логички операнди, основне, изведене и остале логичке
операције, синтакса израза(формуле), функције, апсолутна и релативна референца ) и њиховом
употребом у раду са комплексним табелама; и на крају финализацијом послова коришћењем алата за
испитивање формула, графикона, пивот табела и коначно штампањем.
ИСХОДИ: Да ученик овлада радом са ћелијама и њиховим садржајем, радним листом, изразима
умерене сложености и манипулацијом података путем пивот табела.
МЕТОДЕ: Хеуристички приступ (решавање проблема на рачунару)
ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални, индивидуални и групни
За ову наставну област је предвиђено 56 часова .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: Обрада слика
ЦИЉ: Упознавање са спољњим изворима података и техникама увоза у савремене апликације за
обраду слика као што су Adobe Photoshop и Macromedia Fireworks MX 2004
ЗАДАЦИ: Проучавање основних појмова који се тичу рада са Скенером, Дигиталним фотоапаратом и
Камером и начином повезивања са рачунаром у циљу преузимања садржаја, и проучавање опција које
омогућавају мењање основних атрибута слике као што су величина,резолуција, контраст и осветљај.
Снимање датотеке слике у различитим форматима BMP, GIF, PNG, TIFF, JPEG. . .
ИСХОДИ: Да ученик овлада u раду са скенером, дигиталним фотоапаратом и камером као и основним
опцијама које служе измени атрибута слике.
МЕТОДЕ: Комбиновани рад
ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални, индивидуални и групни
За ову наставну област је предвиђено 6 часова .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: Израда презентације
ЦИЉ: Стицање знања у раду са апликацијом за израду десктоп презентације и њеном применом у
савременом пословању
ЗАДАЦИ: Упознавање са новим корисничким интерфејсом Power Point-a 2007, проучавање основних
појмова који се тичу Објекта, форматирања и анимирање његовог садржаја; дефинисања дизајна,
израда позадине, редоследа и транзиције слајдова; и коначно снимање апликације у различитим
форматима и штампање.
ИСХОДИ: Да ученик овлада радом са објектима, позадином, слајдовима и штампом у различитим
форматима.
МЕТОДЕ: Демонстрација и практичан рад
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и групни
За ову наставну област је предвиђено 10 часова .
151
Наставни предмет:
Образовни профил:
Разред:
Недељни број часова:
Годишњи број часова:
Пословна информатика
Економски техничар
Четврти
2
66
Циљеви и задаци: Упознавање и овладавање применом информационих система у пословању и то
посредством
4) MS Office Access 2007 за Windows, апликацијом намењеном за рад са базама података тзв.
релационим системом за управљање базом података RDBMS(Relation DataBase Management
System)
5) Електронског пословања као основног предуслова укључивања наше земље на светско тржиште
НАСТАВНА ОБЛАСТ: Базе Података ( Data Base )
ЦИЉ: Упознавање ученика са основним појмовима који су предуслов за рад са базама података,
разликом између система заснованих на датотекама и система заснованих на базама података ,
логичком организацијом података, новим корисничким интерфејсом Access-a 2007, основним
појмовима и техникама нормализације, моделом ентитета – веза и највише радом са објектима и
изразима.
ЗАДАЦИ: Проучавање основних појмова (податак, информација, атрибут, ентитет, модел ентитета –
веза, типови података, својства поља); и сложених радњи ( нормализација, креирање и повезивање
табела и успостављање референцијалног интегритета, креирање израза (формула) у раду са
различитим врстама упита и рад са и функцијама, креирање формулара и подешавање својстава
контролних објеката, креирање подформулара и њихова намена, креирање извештаја и
макронаредби)
ИСХОДИ: Да ученик овлада радом са DBMS-oм и објектима базе података, да спретно креира изразе
умерене сложености и примењује на одговарајуће објекте базе.
МЕТОДЕ: Хеуристички приступ (решавање проблема на рачунару)
ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални, индивидуални и групни
За ову наставну област је предвиђено 56 часова .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: Електронско пословање (E-Business)
ЦИЉ: Упознавање ученика са основним појмовима који су предуслов за укључивање наше земље у
савремене тржишне токове на глобалном плану.
ЗАДАЦИ: Проучавање основних појмова у вези са компонентама за унапређење радног процеса, као и
основних појмова из области стандардизације (Стандарди, EDI технологија, Управљање квалитетом,
Just In Time поступак, Фузија технологија, Инвентивност и минимално време до производа, EDI
152
технологија, електронски трансфер новца и електронско банкарство и будућност криптографије) и
остварењу идеје о друштву без папира.
ИСХОДИ: Да ученик овлада основном терминологијом и знањима из области EDI технологије и схвати
да усвајање стандарда у области пословања мора постати превасходни циљ нас, наше привреде и
друштва.
МЕТОДЕ: Вербалне, дискусија
ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални, индивидуални и групни
За ову наставну област је предвиђено 10 часова .
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Смер: Економски техничар,трећи разред
Наставна целина
УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ
Исходи
На крају наставне целине ученик ће бити у стању да
-говори о основним појмовима друштва
-препозна и именује друштвене појаве
-уочи историјску димензију социологије као науке
-разуме методологију друштвених наука
-користи стручну терминологију
(специфичан социолошки језик)
-разуме потребу за теоретисањем,доказивањем и
предвиђањем друштвених појава
Садржаји
1.Функционална
компетенција
-самостално саставити план социолошког истраживања
-описати међусобно деловање друштвених појава
-анализирати текстове из уџбеника
-изразити своје мишљење
-описати и упоредити социолошке теорије
-идентификовати актуелне проблеме
153
2.Социокултурна
компетенција
-упознавање друштвено-културне средине у којој живимо
3.Психосоцијална
компетенција
-разумети однос појединац-друштвена група-друштво
-разумети и објаснити како на понашање појединаца утиче
присуство других људи
-објаснити утицај друштвених чинилаца на понашање људи
-препознати утицај психичких карактеристика људи на
друштвена догађања
-сагледавање утицаја појединаца на друштвене догађаје и
одговорности за последице сопственог понашања
-формирање позитивног односа према друштвеној
стварности
уџбеник
шеме са основним социолошким појмовима
текстови из уџбеника
Коришћени материјал
-
Укупан број часова
6
Распоређивање
градива
1. Шта је социологија и чему служи?
2. Предмет социологије
3. Метод и задаци социологије
4. Развој социологије
5. Социолошке теорије
6. Предмет социологије #
Наставне активности
-анализирати текст
-саставити план социолошког истраживања
-саставити основу за разговор и обавити исти
-одговорити на постављена питања
-разговарати о актуелним проблемима
-попунити табелу
Активности за
евалуацију
-одговорити на постављена питања
-тест
-разговарати и анализирати текст из уџбеника
154
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Смер:Економски-техничар,трећи разред
Наставна целина
ПРИРОДА,ЧОВЕК И ДРУШТВО
Исходи
На крају наставне целине ученик ће бити у стању да
- уочи разлику између појмова рад,друштвено деловање,
професија
- разуме закон поделе рада и наброји врсте поделе рада
- говори о друштвеној производњи,друштвеној репродукцији
- схвати значај и утицај новца у друштву
- говори о природној и друштвеној средини
- разуме популационо-развојне проблеме савременог света
- препозна еколошке проблеме
- разуме утицај технологије и научно-технолошке револуције
и промене у свакодневном животу
Садржаји
155
1.Функционална
компетенција
2.Социокултурна
компетенција
3.Психосоцијална
компетенција
Коришћени материјал
-разговарати о утицају новца на понашање људи
-дискутовати о популационом проблемима развијених и
неразвијених земаља света
-анализирати текстове из уџбеника
-изразити своје мишљење и виђење друштва будућности
-навести промене које изазива технологија
-идентификовати актуелне еколошке проблеме
-упознавање друштвено-културне средине у којој живимо
-сагледавања промена које изазива савремена технологија и
њихов утицај на развој друштва
-упознавање сa природном и друштвеном средином и
факторима који утичу на њихово мењање
-разумети однос појединац-природна средина-друштвена
средина
-разумети и објаснити како на понашање појединаца утиче
новац
-препознати утицај човека и његов однос према животној
средини у којој живи
-
уџбеник
шеме са основним социолошким појмовима
power point prezentacија
текстови из уџбеника
интернет
Укупан број часова
14
Распоређивање
градива
1. Рад и подела рада
2. Друштвена производња и њени чиниоци
3. Друштвена производња#
4. Производне снаге и производни односи
5. Друштвена репродукција и њене законитости
6. Робни облик друштвене производње;
роба и њена својства
7. Роба и робни облик друштвене производње #
8. Развој облика вредности-суштина и функције новца
9. Природна и друштвена средина
10. Друштво и становништо
11. Друштво и становништво #
12. Природа и човек у технолошком друштву
13. Еколошки проблеми савременог друштва
14. Природа,човек и друштво #
156
Наставне активности
-анализирати текст
-описати природну средину у којој живи
-описати еколошке проблеме места у коме живи
-саставити своју визију друштва будућности
-одговорити на постављена питања
-разговарати о актуелним проблемима
Активности за
евалуацију
-одговорити на постављена питања
-разговарати и анализирати текстове из уџбеника
-саставити визију друштва будућности
-тест
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Смер: Економски -техничар,трећи разред
Наставна целина
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
Исходи
На крају наставне целине ученик ће бити у стању да
-говори о основним појмовима друштва
-препозна и именује елементе друштвене структуре
-разуме значај друштвених група
-наведе врсте и главна обележја друштвених група
-препозна друштвене установе и организације
-схвати значај државе и права
-наброји политичке странке и покрете
Садржаји
1.Функционална
компетенција
-описати различите друштвене групе
-анализирати текстове из уџбеника
-изразити своје мишљење о политици и политичким
странкама
-уочити смисао функционисања друштвених установа
-упоредити мишљења и идеје
157
2.Социокултурна
компетенција
-упознавање друштвених група којима припадамо
3.Психосоцијална
компетенција
-разумети однос појединац-друштвена група-друштво
-разумети и објаснити формирање националне свести
-уочити значај унутрашње солидарности,осећање групне
припадности и културне блискости чланова групе
-објаснити утицај политичких чинилаца на понашање људи
Коришћени материјал
-сагледавање утицаја појединаца на друштвене групе и
преко њих на глобално друштво
-формирање позитивног односа према својој и другим
етничким заједницама
-
уџбеник
шеме са основним социолошким појмовима
текстови из уџбеника
интернет
Укупан број часова
15
Распоређивање
градива
1. Елементи друштвене структуре
2. Друштвене групе
3. Породица и брак
4. Друштвена структура и друштвене групе #
5. Професионалне,територијалне,религијске и друге
друштвене групе
6. Етничке заједнице
7. Етничке заједнице #
8. Насеља
9.Друштвено раслојавање(класе и слојеви)
10.Друштвене установе и организације
11.Друштвене установе и организације #
12.Држава,право,политика
13.Политика #
14.Систематизација градива
15.Закључивање оцена
Наставне активности
-анализирати текстове
-саставити скалу социјалне стратификације у друштву
-водити разговор о предностима и недостацима живота
у граду и селу
-дискутовати о политичком плурализму
-одговорити на постављена питања
-разговарати о актуелним проблемима места у коме живе
158
Активности за
евалуацију
-одговорити на постављена питања
-тест
-разговарати и анализирати текст из уџбеника
Смер-трговац
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ
РАЗРЕД: ДРУГИ
БРОЈ ЧАСОВА: 105 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, 3 ЧАСА НЕДЕЉНО
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: ХАЏИЋ СЛОБОДАНКА
ЦИЉЕВИ: Стицање знања о врстама, пореклу, асортиману, квалитету и очувању квалитету
робе
ЗАДАЦИ: -упознавање основих теоријских појмова из познавања робе
-оспособљавање ученика за идентификацију производа и истицање значаја
декларације
-развијање способности да стечена знања примене у пракси
159
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. УВОД (7 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање знања о појму, подели, квалитету, стандардима и осталим прописима о
квалитету робе, декларацији, знацима распознавања, амбалажи и складиштењу робе.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са појмом, поделом, квалитетом робе и њиховим најважнијим
физичким, хемијским, механичким,технолошким и органолептичким особинама. Посебно
истаћи важност амбалаче и услова складиштења у циљу очувања квалитета робе. Упознати
ученике са стандардима и осталим прописима о квалитету робе, декларацији и заштитиним
знацима.
ИСХОДИ: Стечена знања примењивати у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
2. ПРЕХРАМБЕНА РОБА (36 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о правилној исхрани као и о храњивој и биолошкој врености
прехрамбених производа, врстама и квалитету појединих прехрамбених производа.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика о саставу и храњивој вредности животних намирница,
факторима кварења и конзервисања. Упознавање са производима животињнског и биљног
порекла.
ИСХОДИ: Стечена знања примењивати у пракси, знати препознати штетност појединих
прехрамбених производа на здравље људи (алхохол и дуван)
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
3. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – КОНСТРУКТИВНИ, ВЕЗИВНИ И ИЗОЛАЦИОНИ (11
ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање знања о врстама и квалитету грађевинских материјала и њиховој примени у
пракси.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са конструктивним везивним и изолационим материјалима
врстама, квалитету, паковању и складиштењу.
ИСХОДИ: Стечена знања знати применити у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
4. ТЕКСТИЛНА РОБА (34 ЧАСА)
ЦИЉ: Стицање знања о значају текстилних влакана у производњи финалних текстилних
производа.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са својствима и врстама текстилних влакана, пређама,
тканинама, трикотажи, конфекцији, командној роби и текстилним подним застирачима ручне и
машинске израде.
ИСХОДИ: Стечена знања знати применити у пракси .
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
5) ПРОИЗВОДИ ПРЕРАДЕ МАТАЛА ( 17 ЧАСОВА )
160
ЦИЉ: Стицање знања о полупроизводима и финалним производима од метала и основним
карактеристикама тих производа.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са појмом, поделом и својствима метала и легура, упознавање
са металом робом – лимови, профили, цеви, жице, ексери, вијчана роба, окови, арматуре,
кухињски прибор, ручни алат за пољопривреду и занате, возила и пољопривредне машине и
делови.
ИСХОДИ: Стечена знања знати применити у пракси .
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ
РАЗРЕД: ТРЕЋИ
БРОЈ ЧАСОВА: 96 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, 3 ЧАСА НЕДЕЉНО
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: ХАЏИЋ СЛОБОДАНКА
ЦИЉЕВИ: Стицање знања о врстама, пореклу, асортиману, квалитету и очувању квалитету
робе
ЗАДАЦИ: -упознавање основих теоријских појмова из познавања робе
-оспособљавање ученика за идентификацију производа и истицање значаја
декларације
-развијање способности да стечена знања примене у пракси
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ (23 ЧАСА)
ЦИЉ: Стицање знања о електричним проводницима и изолаторима, изворима електричне
енергије, електроинсталационим материјалима, електричним машинама и апаратима и
њиховим основним елементима квалитета.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са електроинсталационим материјалом електричним
бројилима, осигурачима, електричним изворима светлости, електротермичким апаратима,
комбинованим електричним апаратима, електроакустичким апаратима, аудиовизуелним
апаратима, фото и оптичким апаратима.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
2. ГОРИВА ( 6 ЧАСОВА )
ЦИЉ: Стицање знања о енергетским сировинама (угаљ, нафта, земни гас) и производима
њихове прераде
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са дрветом, угљем, сувом дестилацијом угља, нафтом и
производима прераде и гасовитим горивима.
ИСХОДИ: Ученик ће знати да наброји и разликује врсте угља, дрвета за огрев, производе
прераде нафте и гасовита горива
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
161
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање, упоређивање, анализа
3. ПРОИЗВОДИ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ (32 ЧАСА)
ЦИЉ: Стицање знања о појединим групама производа хемијске индустрије и њиховог значаја
у свакодневној употреби.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са средствима за прање и чишћење, парфимеријскокозметичким производима пластичним масама и производима од њих, гуми и производима од
гуме, стаклом и врстама, керамичким производима, вештачким ђубривима и средстава за
заштиту биља.
ИСХОДИ: Ученик ће знати да наброји и разликује врсте поједних група хемијских производа,
знати какав је њихов токсиколошки аспект на здравње људи и животну средину.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање, упоређивање, анализа
4) КОЖА И ПРОИЗВОДИ ОД КОЖЕ ( 18 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање знања о саставу и анатомији коже, преради коже, врстама и карактеристикама
финалних производа од коже.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са својствима грађом, конзервисањем и прерадом сирове коже,
врстама готових кожа, вештачким кожама, крзнима, обући, кожној галантерији и кожној и
крзненој конфекцији
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање, упоређивање, анализа
5. ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВЕТА (14 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о анатомији, техничким својствима и врстама дрвета,
полупроизводима механичке прераде дрвета и финалним производима.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са грађом и својствима дрвета, производима механичке
прераде дрвета, грађевинској столарији, намештају и добијању целулозе из дрвета.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање, упоређивање, анализа
6. КЊИЖАРСКА РОБА ( 9 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о сировинама и њиховом утицају на квалитет папира, врстама
папира и производима од папира.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са папиром-саставом, квалитетом и комерцијалним врстама,
папирном конфекцијим, школским и канцеларијским прибором и производима издавачке
делатности.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање, упоређивање, анализа
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
СМЕР К2,Ф2,Т21,Т22
162
ОБРАОВНИ ПРОФИЛ: К2,Ф2,Т21,Т22
РАЗРЕД: ДРУГИ
БРОЈ ЧАСОВА: 36, 1 ЧАСА НЕДЕЉНО
ЦИЉЕВИ:СХВАТИТИ ИСТОРИЈСКО-УМЕТНИЧКИ КОНТЕКС ДЕЛА, НАСТАЈАЊЕ У
ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ, ФОРМУ ИЗРАЖАВАЊА СОЦИЈАЛНИХ, ЕКОНОМСКИХ,
КУЛТУРНИХ ОСОБЕНОСТИ ЕПОХЕ У КОЈОЈ ЈЕ НАСТАЛО, РАЗВИЈАЊЕ МОЋИ
ЗАПАЖАЊА И УВИЂАЊЕ ЛИКОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА НА УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ,
УОЧАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ПОСТАВКЕ ТЈ. ЗАДАТЕ ТЕМЕ И ЊИХОВОГ ОДНОСА
(ПРОПОРЦИЈЕ,ДИМЕНЗИЈЕ И ЊИХОВОГ ОДНОСА) ПРИ ИЗРАДИ ЦРТЕЖА (РАДОВА
УЧЕНИКА).
ЗАДАЦИ:-УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА РАЗВОЈЕМ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ
-СТИЦАЊЕ ЗНАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО
УМЕТНОСТИ 20. ВЕКА
-РАЗВИЈАЊЕ ЉУБАВИ ПРЕМА ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА НАСТАЛИМ НА
ПРОСТУРУ НАШЕ ЗЕМЉЕ И СВЕТА
-РАЗВИЈАЊЕ СКЛОНОСТИ ПРАЋЕНА ДОГАЂАЊА НА ЛИКОВНОЈ СЦЕНИ
(ПОСЕТЕ ИЗЛИЖБИ,МУЗЕЈА, ГАЛЕРИЈА), КАО ДЕЛА РАЗВОЈА СВЕСТРАНООБРАЗОВАНЕ ЛИЧНОСТИ
-ПРАКТИЧКИ РАДОВИ –ИЗРАДА ЦРТЕЖА, РАДОВА РАЗЛИЧИТИМ
ТЕХНИКАМА
НАСТАВНА ОБЛАСТИ:ШТА ЈЕ УМЕТНОСТ?УМЕТНОСТ И ДРУШТВО (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА И ОСНОВНИХ ТЕОРИЈСКИХ ПОЈМОВА ИЗ ЛИКОВНИХ
УМЕТНОСТИ
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ ПОЧЕТКЕ РАЗВОЈА УМЕТНОСТИ, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОБЛИК: КОНСТРУКЦИЈА И ПРОПОРЦИЈЕ
(4 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: РАЗГОВОР, ПРАКТИЧАН РАД
АКТИВНОСТИ: ИЗРАДА РАДА НА ЗАДАТУ ТЕМУ (МРТВА ПРИРОДА) ТЕХНИКОМ
ЦРТЕЖА ОЛОВКОМ, ТЕМА- МРТВА ПРИРОДА
ИСХОДИ: ИЗРАДА ЦРТЕЖА КАО ЦЕЛИНЕ ПОЛАЗЕЋИ ОД КОМПОЗИЦИЈЕ,
ПРОПОРЦИЈА И ФОРМИРАЊА ЕЛЕМЕНАТА МРТВЕ ПРИРОДЕ ОД ОСНОВНИХ
ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ОБЛИКА.
НАСТАВНА ОБЛАСТИ: ПОЈАВА УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА. КАРАКТЕР
УМЕТНОСТИ ПРАИСТОРИЈЕ (1ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ ПОЧЕТКЕ РАЗВОЈА УМЕТНОСТИ,СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ УМЕТНОСТИ ПРАИСТОРИЈЕ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ ПРВИХ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ СТАРОГ ЕГИПТА, УМЕТНОСТ МЕСОПОТАМИЈЕ (1
ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ,ПИСАНИ РАД
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
163
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ ИСТОЧНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЈА, СХВАТИТИ
ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИСТОКА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ АНТИЧКЕ ГРЧКЕ, УМЕТНОСТ СТАРОГ РИМА (1+1
ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ АНТИЧКЕ ГРЧКЕ И РИМСКЕ УМЕТНОСТИ, СХВАТИТИ
ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ ПРАИСТОРИЈЕ,УМЕТНОСТ ИСТОЧНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЈА, ГРЧКЕ,РИМА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: МОНОЛОШКА,ПИСАНИ РАД
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УТВРДИТИ ЗНАЊА ИЗ УМЕТНОСТИ ПРАИСТОРИЈЕ И ИСТОЧНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЈА И АНТИЧКЕ ГРЧКЕ И РИМА, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ
ОВИХ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ЛИНИЈА, ТЕКСТУРА, ГРАФИКА
(4 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: РАЗГОВОР, ПРАКТИЧАН РАД
АКТИВНОСТИ: ИЗРАДА РАДА НА ЗАДАТУ ТЕМУ ТЕХНИКОМ ЛИНОРЕЗА, ИЗРАДА
СКИЦЕ, ТЕМА- СЛОБОДАН ИЗБОР (МРТВА ПРИРОДА, ПЕЈЗАЖ,, ПОРТРЕТ,ЖАНРСЦЕНА)
ИСХОДИ: ОВЛАДАВАЊЕ ТЕХНИКОМ ЛИНОРЕЗА ПРЕКО САМОСТАЛНО ОДАБРАНЕ
ТЕМЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: КАРАКТЕР СТАРОХРИШЋАНСКЕ УМЕТНОСТИ (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА И ЊЕНОГ ЗНАЧАЈА
ЗА РАЗВОЈ ЧОВЕЧАНСТВА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ, СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА
УМЕТНОСТ (3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ,ПИСАНИ РАД/УСМЕНИ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ СРЕДЊЕГ ВЕКА НА И ПОВЕЗАНОСТИ СА
ИСТОРИЈСКИМ НАСЛЕЂЕМ НАШЕГ ПРОСТОРА, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ
ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА ЛИКОВНИХ УМЕНТОСТИ, УПОЗНАТИ ВАЖНОСТ ОВОГ
ПЕРИОДА И ЊЕГОВОГ РАЗВОЈА У ИСТОРИЈСКОМ, ДРУШТВЕНОМ И НАУЧНОМ
ОКВИРУ.
164
НАСТАВНА ОБЛАСТ: КАРАКТЕРИСТИКЕ РОМАНИЧКЕ И ГОТИЧКЕ УМЕТНОСТ (1
ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ СРЕДЊЕГ ВЕКА, СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ
ДЕЛА .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ РЕНЕСАНСЕ У ИТАЛИЈИ И ЕВРОПИ (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ ОВЕ УМЕТНОСТИ , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ
ОВОГ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗ
РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ ВИЗАНТИЈЕ, РОМАНИКЕ, ГОТИКЕ, РЕНЕСАНСЕ (1
ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ, ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УТВРДИТИ И ОЦЕНИТИ ЗНАЊА ИЗ УМЕТНОСТИ ОВИХ ПЕРИОДА ,
СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СВЕТЛОСТ И СЕНКА. ВАЛЕР (3 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ, ПРАКТИЧАН РАД
МЕТОДЕ: РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ, ИНДИВИДУАЛАН РАД
АКТИВНОСТИ: ИЗРАДА РАДА НА ЗАДАТУ ТЕМУ (ПЕЈЗАЖ), НАПРАВИТИ СКАЛУ
ВАЛЕРА, ТЕХНИКА: ТЕМПЕРЕ
ИСХОДИ: ОВЛАДАВАЊЕ ТЕХНИКОМ ТЕМПЕРА ПРЕКО ЗАДАТЕ ТЕМЕ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: БОЈА (4 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ, ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ, ПРАКТИЧАН РАД
АКТИВНОСТИ: ИЗРАДА РАДА НА ЗАДАТУ ТЕМУ, МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА
РЕПРОДУКЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗ УЏБЕНИКА, КЊИГА ИЗ ИСТОРИЈЕ
УМЕТНОСТИ
ИСХОДИ: УПОЗНАВАЊЕ СА ХРОМАТСКИМ И АХРОМАТСКИМ БОЈАМА,
КАРАКТЕРИСТИКЕ БОЈА
НАСТАВНА ОБЛАСТ:БАРОКНА УМЕТНОСТ, НЕОКЛАСИЦИЗАМ, РОМАНТИЗАМ,
РЕАЛИЗАМ (1+1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ ОВИХ УМЕТНИЧКИХ ПЕРИОДА , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ И УТВРДИТИ ЗНАЊА ИЗ ОВИХ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ .
165
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПРОСТОР, ЛИНЕАРНА И ВАЗДУШНА ПЕРСПЕКТИВА (2 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: РАЗГОВОР, ПРАКТИЧАН РАД
АКТИВНОСТИ: ИЗРАДА РАДА НА ЗАДАТУ ТЕМУ ВОДЕЋИ РАЧУНА О ПЕРСПЕКТИВИ
И ЊЕНОМ ПРЕДСТАВЉАЊУ
ИСХОДИ: ОВЛАДАВАЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊЕМ ПЕРСПЕКТИВЕ,СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ ИЗ ОВЕ ОБЛАСТИ.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ИМПРЕСИОНИЗАМ, ПОСТИМПРЕСИОНИЗАМ (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УПОЗНАТИ РАЗВОЈ ОВИХ УМЕТНИЧКИХ ПЕРИОДА , СХВАТИТИ ОСНОВНЕ
ПОЈМОВЕ И УТВРДИТИ ЗНАЊА ИЗ ОВИХ ПЕРИОДА УМЕТНОСТИ .
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ 20. ВЕКА (2 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ
МЕТОДЕ: РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УСВОЈИТИ ЗНАЊА ИЗ УМЕТНОСТИ ОВОГ ПЕРИОДА , СХВАТИТИ
ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УМЕТНОСТ 19. И 20. ВЕКА (1 ЧАС)
ОБЛИК РАДА: ФРОНТАЛНИ, ИНДИВИДУАЛНИ
МЕТОДЕ: ДИЈАЛОШКА/РАЗГОВОР, ПОКАЗИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ: ПОСМАТРАЊЕ, ОПИСИВАЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, АНАЛИЗА
ИСХОДИ: УТВРДИТИ И ОЦЕНИТИ ЗНАЊА ИЗ УМЕТНОСТИ ОВИХ ПЕРИОДА ,
СХВАТИТИ ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ ИЗ УМЕТНОСТИ, ПРЕПОЗНАТИ ОДЛИКЕ
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА
РАЗРЕД : ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА : 1
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 32
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК : ЉИЉАНА БАНИЋ
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЦИЉ : Стицање знања о настанку и значењу уставности , о остваривању принципа уставности
и законитости , владавини права , о улози редовних судова , уставног суда , јавног тужилаштва
и јавног правобранилаштва .
166
ЗАДАТАЦИ : Проучавање релавантних појмова ( Устав , закон , уставност , законитост ,
владавина права ) , упознавање ученика са улогом и значајем редовних судова , уставног суда ,
јавног тужилаштва и јавног правобранилаштва .
ИСХОДИ : Да ученик разуме појам и значење Устава као основног правног акта , да увиди
повезаност владавине права и принципа уставности и законитости , да разуме који су послови
у надлежности уставног и редовних судова и шта се штити одлукама ових судова .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 8 часова .
2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗАМ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЦИЉ : Стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу сагледавање
појма суверености грађана , народа , анализа облика непосредне демократије , изборног
механизма , вишепартијског система , објашњење положаја скупштине као представничког
тела и других државних органа .
ЗАДАТАЦИ : Упознавање ученика са уставним правима и законом предвиђеним
инструментима који омогућавају грађанима да учествују у политичком процесу вршења власти
и политичком животу уопшта ( избори , бирачко право , вишепартијски систем , референндум )
.
ИСХОДИ : Да разуме устројство и функцију савремених политичких установа ( држава ,
парламент , изборни систем , политичке странке )
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 8 часова .
3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЦИЉ : Стицање знања о положају грађана у друштву и заштити људских права , упоређивање
међунаеодних конвенција о људским правима и позитивноправних прописа Републике Србије
о заштити гарантованих људских права . Подстицање ученика да закључује о степену заштите
људских права .
ЗАДАТАЦИ : Упознавање ученика са људским правима , односом међународних конвенција о
људским правима и позитивноправним прописима Републике Србије , начину заштите
људских права гарантованих Уставом Републике Србије.
ИСХОДИ : Оспособљавање ученика да користи могућности остваривања својих права , да
изграђује ставове и развија односе толеранције и уважавања различитости група које постоје у
окружењу .
МЕТОДА : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 8 часова .
4. РЕПУБЛИКА СРБИЈА КАО ДРЖАВА , АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ЦИЉ : Указивање на карактеристике развоја уставности у српској држави ( садашње стање и
традиција ) , доношење првог српског устава , стицање знања о облицима аутономије и
демократској локалној самоуправи .
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са основним обележјима уставности Србије , стицање опште
представе о уређењу Републике Србије . Упознавање ученика са облицима аутономије упоредо
са примерима у свету , са демократском локалном самоуправом .
ИСХОДИ : Да ученик уочи све карактеристике развоја уставности у српској држави (
традиција и садашње стање ) , да разуме и да зна да објасни облике аутономије и локалну
самоуправу .
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 8 часова .
167
NASTAVNI PREDMET: PRAKTICNA NASTAVA
OBRAZOVNI PROFIL: TRGOVAC
NEDELJNI FOND CASOVA: 5
GODISNJI FOND CASOVA: 175 + 60 BLOK
NASTAVNA OBLAST:UPOZNAVANJE KARAKTERISTIKA OBRAZOVNOG PROFILA
ZADACI: - Ucenik se upoznaje sa karakteristikama obrazovnog profila.
- Ucenik se upoznaje sa nacinom vodenja dnevnika prakticne nastave.
- Upoznavanje ucenika sa konkretnom prodavnicom gde ce obavljati praksu
OBLICI RADA: - Frontalni, individualni
METODE RADA: - Verbalna, metod pokazivanja (demonstracije), metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje
ISHODI: - Ucenik zna da definise karakteristike obrazovnog profila
- Zna kako se vodi dnevnik prakticne nastave
- Ume da opise prodavnicu i navede njene osnovne karakteristike
NASTAVNA OBLAST: DELATNOST PREDUZECA
ZADACI: - Ucenik se upoznaje sa delatnoscu preduzeca
- Upoznavanje ucenika sa radnim vremenom i radnom disciplinom, licnim izgledom.
- Ucenik se upoznaje sa radnom kulturom prodavnice i licnom kulturom pojedinca.
OBLICI RADA: Individualni, grupni
METODE: - Metod zive reci, metod pokazivanja (demonstracije), metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, pracenje.
ISHODI: - Ucenik zna da definise delatnost preduzeca
- Ucenik zna kada treba da dode na praksu, kakva je disciplina i kako treba da izgleda na
praksi
- Svojom licnom kulturom i ponasanjem uklapa se u radnu kulturu prodavnice
NASTAVNA OBLAST: ORGANIZACIJA RADA U PRODAVNICI
ZADACI: - Ucenik se upoznaje sa oblicima neposredne prodaje u prodajnom objektu
- Omogucavanje uceniku da stecena znanja u skoli o oblicima prodaje primeni u praksi
OBLICI RADA: - Individualni
METODE: - Metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik na osnovu znanja stecenog u skoli zna kako treba da se ponasa kod konkretnog
oblika
168
prodaje u prodavnici
NASTAVNA OBLAST: ZASTITA NA RADU
ZADACI: - Ucenik treba da se upozna sa duznostima i pravima radnika u prodavnici
-2–
OBLICI RADA: - Individualni, grupni
METODE: - Metod zive reci, metod prakticnih radova
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje.
ISHODI: - Ucenik na osnovu pravilnika o zastiti na radu, isti zna da primeni u prodavnici.
NASTAVNA OBLAST: SPOLJNA OBELEZJA PRODAVNICE
ZADACI: - Ucenik se upoznaje sa spoljnim obelezjem prodavnice
- Stecena znanja na casu o spoljnim obelezjima uocava na prodavnici gde obavlja praksu
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod zive reci, metod pokazivanja (demonstracije), metod prakticnih radova
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik sam uocava spoljna obelezja na prodavnici.
- Stice svest o tome da bez spoljnih obelezja prodavnica ne moze da funkcionise.
NASTAVNA OBLAST: UNUTRASNJE UREDENJE PRODAVNICE
ZADACI: - Ucenik se upoznaje sa unutrasnjim enterijerom prodavnice.
- Znanja koje je ucenik stekao na casu treba da primeni u konkretnoj prodavnici.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni
METODE: - Metod pokazivanja (demonstracije), metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje.
ISHODI: - Ucenik zna da opise unutrasnji enterijer prodavnice u kojoj obavlja praksu.
- Uocava koliko vaznu ulogu ima unutrasnji enterijer za bolji promet prodavnice.
NASTAVNA OBLAST: PRODAJNI PROSTOR PRODAVNICE
ZADACI: - Ucenik se upoznaje sa prodajnim prostorom prodavnice
- Ucenik treba da uoci u cemu se ogleda specificnost prodajnog prostora gde obavlja
praksu.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni
METODE: - Metod pokazivanja (demonstracije), metod prakticnih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, igranje uloga.
169
ISHODI: - Ucenik zna da opise prodajni prostor prodavnice.
- Ume da sagleda specificnost prodajnog prostora prodavnice gde obavlja praksu.
NASTAVNA OBLAST: POMOCNE PROSTORIJE PRODAVNICE
ZADACI: - Ucenik treba da se upozna sa pomocnim prostorijama prodavnice gde obavlja praksu.
- Ucenik treba da uoci u cemu se ogleda specificnost pomocnih prostorija prodavnice.
-3–
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod pokazivanja (demonstracije), metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik zna da nabroji pomocne prostorije prodavnice gde obavlja praksu.
- Uocava neophodnost i specificnost pomocnih prostorija prodavnice.
NASTAVNA OBLAST: OPREMA PRODAVNICE
ZADACI: - Ucenik treba da zna sta cini opremu prodavnice gde obavlja praksu.
- Ucenik mora da zna na koji nacin se odrzava namestaj prodavnice u cilju njegove
funkcionalnosti.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod pokazivanja ( demonstracije ), metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik zna sta cini opremu prodavnice gde on obavlja praksu.
- Zna na koji nacin se odrzava namestaj prodavnice u cilju sto druzeg trajanja i
funkcionalnosti.
NASTAVNA OBLAST: TEHNICKI UREDJAJI U PRODAVNICI
ZADACI: - Ucenik treba da nabroji tehnicke uredjaje univerzalne primene u prodavnici ( za
osvetljenje,
zagrevanje, ventilaciju, provetravanje).
- Ucenik treba da nabroji tehnicke uredjaje koji se primenjuju specificno, zavisno od robne
grupe.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod pokazivanja (demonstracije), metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik zna koji se tehnicki uredjaji univerzalne primene u prodavnici.
- Ucenik zna koji se tehnicki uredjaji primenju u njegovoj prodavnici zavisno od robne
grupe.
NASTAVNA OBLASTA: SREDSTVA ZA RAD, ALAT I PRIBOR U PRODAVNICI
170
ZADACI: - Ucenik treba da nabroji koja se sredstva za rad primenjuju u prodavnici.
- Mora da zna koji alat i pribor se koristi u prodavnici.
- Uociti specificnosti sredstava za rad, alata i pribora u prodavnici.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod pokazivanja (demonstracije), metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik zna koja se sredstva za rad primenjuju u prodavnici gde obavlja praksu.
- Zna koji se alat i pribor koriste u prodavnici.
- Sam ume da definise specificnosti sredstava za rad, alata i pribora u prodavnici.
-4–
NASTAVNA OBLAST: INSTRUMENTI ZA MERENJE
ZADACI: - Ucenik treba da nabroji vrste instrumenata za merenje, nacin cuvanja, odrzavanja.
- Ucenik treba da uoci nacin primene instrumenata za merenje u prodavnici.
- Mora da nabroji merne jedinice prema vrsti robe – osnovne i izvedene.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod pokazivanja ( demonstracije ), metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik zna da nabroji vrste instrumenata za merenje, nacin cuvanja i odrzavanja u
prodavnici.
- Sam uocava nacin primene instrumenata za merenje u prodavnici.
- Ume da primeni odgovarajucu mernu jedinicu u prodavnici gde obavlja praksu.
NASTAVNA OBLAST: ASORTIMAN ROBE U PRODAVNICI
ZADACI: - Ucenik mora da zna vrste robe u prodavnici gde obavlja praksu.
- Ucenik treba da zna dubinu, sirinu, slozenost asortimana u prodavnici.
- Ucenik treba da zna koja roba iz asortimana ima sezonski karakter.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod pokazivanja (demonstracije), metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik zna da nabroji vrste robe u prodavnici gde obavlja praksu.
- Ucenik zna dubinu, sirinu i slozenost asortimana u prodavnici.
- Ume da nabroji robu koja ima sezonski karakter u prodavnici.
NASTAVNA OBLAST: CUVANJE ROBE U PRODAVNICI
ZADACI: - Ucenik treba da zna kako se skladisti i cuva roba u prodavnici gde obavlja praksu.
- Ucenik mora da zna uslove koje treba ispuniti pre nego roba stigne u prodavnicu.
- Ucenik treba da zna koji tehnicki uredjaji postoje u prodavnici gde je na praksi.
171
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod pokazivanja (demonstracije), metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opsivanje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik zna kako se skaladisti i cuva roba u prodavnici gde obavlja praksu.
- Uocava uslove koje treba ispuniti pre nego roba stigne u prodavnicu.
- Zna da nabroji tehnicke uredjaje koje postoje u prodavnici gde je na praksi.
NASTAVNA OBLAST: GUBICI NA ROBI
ZADACI: - Ucenik treba da objasni kako mogu nastati gubici na robi i zasto nastaju.
- Mora da nabroji gubitke na robi u prodavnici gde obavlja praksu.
- Ucenik treba da objasni iz kojih razloga nastaju neopravdani gubici.
-5–
OBLICI RADA : - Individualni, grupni.
METODE: - Metod pokazivanja (demonstracije), metod prakticnih radova, metod pisanih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik zna kako nastaju gubici na robi i zasto nastaju.
- Ume da nabroji gubitke na robi u prodavnici gde obavlja praksu.
- Zna iz kojeg razloga nastaju neopravdani gubici na robi.
NASTAVNA OBLAST: AMBALAZA
ZADACI: - Ucenik treba da zna kako se zove ambalaza u kojoj roba stize od dobavljaca.
- Mora da zna za koju vrstu robe se evidentira ambalaza u prodavnici u kojoj je na praksi.
- Ucenik mora da zna koja se sredstva za pakovanje koriste u prodavnici.
- Mora da objasni reklamno svojstvo robe.
- Ucenik treba da na primeru robe objasni zasto se proizvodaci trude da stalno inoviraju
ambalazu.
OBLICI RADA: - Individualni, grupni.
METODE: - Metod pisanih i grafickih radova, metod prakticnih radova.
AKTIVNOSTI: - Posmatranje, analiziranje, opisivanje, igranje uloga.
ISHODI: - Ucenik tacno navodi amabalazu u kojoj stize roba od dobavljaca.
- Zna za koju vrstu robe se evidentira ambalaza u prodavnici gde obavlja praksu.
- Ume da nabroji sredstva za pakovanje koja se koriste u prodavnici.
- Zna da objasni reklamno svojstvo robe.
- Na primeru robe objasnjava zasto se proizvodaci trude da stalno inoviraju amabalazu.
172
Смер-кувар-конобар
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР
РАЗРЕД: ДРУГИ
БРОЈ ЧАСОВА: 64 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, 2 ЧАСА НЕДЕЉНО
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: ХАЏИЋ СЛОБОДАНКА
ЦИЉЕВИ: Оспособљавање ученика за правилно одабирање и руковање намирницама по
угоститељским узансама. То се пре свега, односи на познавање елемената и
процене квалитета уз могућност примене и пласмана.
ЗАДАЦИ:-стицање општих појмова о исхрани и њеном значају за појединца и друштво;
-упознавање животних намирница, њихове биолошке вредности, хемијског
састава и енергетске вредности;
-упонавање олкохолних и безалкохолних пића, манипулација њима и припрема за
трошење;
-упознавање нових прехрамбених производа и модерне технологије производње
јела и пића
-упознавање технолошких процеса приликом припремања јела и пића;
- упознавање поступака чувања намирница и њиховог рационалног трошења;
-повезивање научно техничких знања и њихова практична примена;
-развијање радних навика,аналитичког мишљења и формирање правилног
односа према раду.
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. РОБА И ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ (8 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о појму и подели робе квалитету, и прописима о квалитету
робе у промету, значају робе у угоститељству, амбалажи, манипулацији и складиштењу.
ЗАДАЦИ:Упознавање ученика са основним појмовима о роби, прописима о промету робе,
произвођачкој спецификацији и декларацији, квалитету и методама испитивања, амбалажи
манипилацији и ускладиштењу и складишном простору.
ИСХОДИ: Знати дефинисати основне појмове о роби и њеном значају у угоститељству, знати
препознати квалитет робе, врсту амбалаже и начин складиштења.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
2. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ИСХРАНИ (22 ЧАСА)
ЦИЉ: Стицање основних знања о потреби правилне исхране, храњивим састојцима, биолошкој
и енергетској вредности намирница и њихово конзервисање.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са исхраном и њеним значајем, рстама храњивих материја,
правилном исхраном, енергетском вредношћу хране, потребама за енергијом, принципима
рационалне исхране, микроорганизмима узрочницима кварења намирница и конзервисањем
животних намирница.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
173
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
3. ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА (14 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Оспособити ученике за правилно разликовање,одабирање и руковање нмирницама
биљног порекла по угоститељским узансама.
ЗАДАЦИ: Упознавање животних намирница биљног порекла (житарице, ињихове
прерађевине, воће, поврће и њихове прерађевине), њихове биолошке вредности хемијског
састава и енергетске вредности.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
4. ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА (20 часова)
ЦИЉ: Оспособити ученике за правилно разликовање,одабирање и руковање нмирницама
животињског порекла по угоститељским узансама.
ЗАДАЦИ: Упознавање животних намирница животињског порекла (месо и производи од меса,
јаја , млеко и њихови производи ), њихове биолошке вредности хемијског састава и енергетске
вредности.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР
РАЗРЕД: ТРЕЋИ
БРОЈ ЧАСОВА: 58 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, 2 ЧАСА НЕДЕЉНО
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: ХАЏИЋ СЛОБОДАНКА
ЦИЉЕВИ: Оспособљавање ученика за правилно одабирање и руковање намирницама по
угоститељским узансама. То се пре свега, односи на познавање елемената и
процене квалитета уз могућност примене и пласмана.
ЗАДАЦИ:-стицање општих појмова о исхрани и њеном значају за појединца и друштво;
-упознавање животних намирница, њихове биолошке вредности, хемијског
састава и енергетске вредности;
-упонавање олкохолних и безалкохолних пића, манипулација њима и припрема за
трошење;
-упознавање нових прехрамбених производа и модерне технологије производње
јела и пића
-упознавање технолошких процеса приликом припремања јела и пића;
- упознавање поступака чувања намирница и њиховог рационалног трошења;
-повезивање научно техничких знања и њихова практична примена;
-развијање радних навика,аналитичког мишљења и формирање правилног
односа према раду.
174
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. АЛКОХОЛНА ПИЋА ( 8 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Оспособити ученике за правилно разликовање,одабирање и руковање алкохолним
пићима по угоститељским узансама.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са појмом и поделом алкохолних пића, дејства алкохола на
организам, врсте алкохолних пића и процесом алкохолне ферментације и узроцима врења.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси и знати штетност алкохола на људски
организам
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
2. ВИНА (15 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Оспособити ученике за правилно разликовање,одабирање и руковање појединим
групама вина по угоститељским узансама.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са грожђем као сировином за производњу вина, производњом
белих, ружичастих и црних вина, специјалних и пенушавих вина, квалитета вина објективног и
субјективног испитивања, кварења и мана вина.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси и знати штетност алкохола на људски
организам
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
3. ПИВО (7 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Оспособити ученике за правилно разликовање,одабирање и руковање појединим
врстама пива по угоститељским узансама.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са јечмом као сировином за производњу пива, производња
јечменог слада и пивске сладовине, превирање пивске сладовине, сазревање младог пива,
филтрирање и пуњеље пива, квалитет пива, фактори који утичу на квалитет, испитивање
квалитета и точење пива.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси и знати штетност алкохола на људски
организам
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
4. ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА (15 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Оспособити ученике за правилно разликовање,одабирање и руковање појединим
врстама јаким алкохолним пићима по угоститељским узансама.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са природним ракијама, ароматизованим, вештачким ракијама,
жестоким алкохолним пићима (виски, вотка, рум) и ликерима.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси и знати штетност алкохола на људски
организам
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
5. БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (6 ЧАСОВА)
175
ЦИЉ: Оспособити ученике за правилно разликовање,одабирање и руковање појединим
врстама безалкохолним пићима по угоститељским узансама.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са безалкохолним пићима, манипулацијом и припремом за
трошење.Упознавање са воћним соковима, пенушавим безалкохолним освежавајућим пићима,
минералним водама и сода-водом.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси и позитивно деловање безалкохолних
пића на људски организам.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
6. СРЕДСТВА ЗА УЖИВАЊЕ (4 ЧАСА)
ЦИЉ: Оспособити ученике за правилно разликовање, одабирање и руковање појединим
врстама средстава за уживање по угоститељским узансама.
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са кафом, чајем и какаом и њиховим значајем у угоститељству
и начину складиштења.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси и позитивно деловање средстава за
уживање на људски организам.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
7. ЗАЧИНИ (3 ЧАСА)
ЦИЉ: Оспособити ученике за правилно разликовање, одабирање и руковање појединим
врстама зачина по угоститељским узансама
ЗАДАЦИ: Упознавање ученика са врстама (љути и миришљиви) зсчина и њиховог значаја у
припремању јела и пића.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси и позитивно деловање зачина на људски
организам.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР – КОНОБАР
БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО: 2
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 70
ЦИЉЕВИ: Упознавање основних елемената туризма и угоститељства у његовим оквирима.
Увођење ученика у сложену апаратуру туризма као делатности која је специфична по многим
делатностима.
ЗАДАЦИ: Упознавање развојних путева туризма, основних категорија и обележја ради лакшег
разумевања подстицајних фактора за предузимање туристичких путовања и повезаности са
мотивима. Развијање код ученика осећаја за утицаје туризма на природну и друштвену средину
и испољавања функција туризма на националну економију. Упознавање ученика са
савременим кретањима на међународном и домаћем туристичком тржишту и потребом доброг
кадра у струци. Развијање представе о угоститељству као услужној делатности и упознавање са
узансама које важе и примењују се у угоститељству.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: НАСТАНАК И РАЗВОЈ ТУРИЗМА (4 часа)
176
ОБЛИК РАДА: фронтални
МЕТОДЕ: комбиноване
АКТИВНОСТИ: посматрање, описивање
ЦИЉЕВИ: Стицање знања о епохама у развоју туризма и његовој развијености од
неорганизоване и појединачне појаве до појаве коју карактерише масовност и динамичност.
ИСХОДИ: Ученици су упознати са развојним путем туризма. Развијен им је осећај о туризму
и његовој развијености у масовну и динамичну појаву.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ОСНОВНЕ КАТЕГОРИЈЕ ТУРИЗМА (6 часова)
ОБЛИК РАДА: фронтални
МЕТОДЕ: дијалошка и монолошка
АКТИВНОСТИ: посматрање, описивање
ЦИЉЕВИ: Стицање представе о туристи као потрошачу у туризму, значају фактора који су
заступљени у туризму, потребама и туристичком промету.
ИСХОДИ: Оспособљени су ученици да разликују привременог посетиоца-туристу од
екскурзисте, научили су које особе се не сматрају туристима. Ученици увиђају значај
атрактивних, комуникативних и рецептивних фактора.Уочавају разлику између примарних и
секундарних потреба као и значај туристичке потрошње и промета.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: СПЕЦИФИЧНОСТИ ТУРИЗМА КАО ПРИВРЕДНЕ
ДЕЛАТНОСТИ (8 часова).
ОБЛИК РАДА: фронтални
МЕТОДЕ: метод живе речи
АКТИВНОСТИ: посматрање, описивање.
ЦИЉЕВИ: Стицање представе о туризму као специфичној привредној делатности упознајући
карактеристике које га чине специфичним.
ИСХОДИ: Ученик уочава зашто је туризам специфична привредна делатност. Увиђа значај
хетерогене структуре туризма и његовог сезонског карактера пословања. Стекао је знања о
карактеристикама туристичке тражње и понуде. Ученик је дошао до закључка о карактеру рада
туризма.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПОЈАМ И ВРСТЕ ТУРИСТИЧКИХ МОТИВА(6 часова)
ОБЛИК РАДА: фронтални
МЕТОДЕ: метод живе речи
АКТИВНОСТИ: посматрање, описивање, праћење
ЦИЉЕВИ: Указивање на значај туристичких мотива и њихову повезаност са туризмом.
ИСХОДИ: Ученик је упознат са туристичким мотивима као покретачима људског понашања.
Уочио је повезаност између атрактивних одлика и туристичких мотива. Упознат је са
мотивима туристичких путовања због постојања природних одлика и антропогених фактора.
Ученик је упознат са начином вредновања мотива код оцене туристичке дестинације.
177
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ФУНКЦИЈЕ ТУРИЗМА (4 часа)
ОБЛИК РАДА: фронтални, индивидуални
МЕТОД РАДА: метод живе речи, описивање
АКТИВНОСТИ: посматрање, описивање
ЦИЉЕВИ: Указивање на значај економских и последичних функција туризма и њихов утицај
на националну економију.
ИСХОДИ: Ученик је упознат са основним функцијама туризма. Схватио је значај директних,
индиректних, мултипликованих и конверзионих утицаја туризма на националну економију.
Уочио је важност последичних(неекономских) функција туризма.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ТУРИСТИЧКА КРЕТАЊА И ЗАШТИТА ПРИРОДНЕ И
ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ (4 ЧАСА)
ОБЛИК РАДА: фронтални, индивидуални
МЕТОД РАДА: метод живе речи, примери једног случаја.
АКТИВНОСТИ: посматрње, описивање, писани радови.
ЦИЉЕВИ: Указивање на начине заштите природне средине, друштвених и антропогених
фактора. Упознавање са могућностима неопходним за развој једне туристичке дестинације.
ИСХОДИ: Ученик схвата значај позитивних ефеката туризма на природно и друштвено
окружење. Уочава негативне ефекте које туризам може да проузрокује на датом подручју.
Научио је о туризму као „потрошачу простора“. Схватио је значај заштите споменика културе,
фолклора, обичаја, народне радиности. Научио је да дефинише туристичку дестинацију и
начине усклађивања развоја туризма у њој.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: САВРЕМЕНА КРЕТАЊА НА МЕЂУНАРОДНОМ И
ДОМАЋЕМ ТУРИСТИЧКОМ ТРЖИШТУ (4 часа).
ОБЛИК РАДА: индивидуални, групни.
МЕТОД РАДА: метод живе речи.
АКТИВНОСТИ: описивање, посматрање
ЦИЉЕВИ: Стицање знања о постојању савремених трендова на међународном и домаћем
туристичком тржишту као и о значају информационих система.
ИСХОДИ: Уочио је најважније правце усмеравања туристичке тражње. Упознат је са
савременим трендовима на тржишту: појавом потрошача старијег доба, дерегу-
-лацијом ваздушног саобраћаја, наутичким туризмом, потрошачима брзе хране, временским
закупом капацитета, стимулативним путовањима. Уочио је важност развоја информационих и
резервационих система на примени компјутерске технологије.
178
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УГОСТИТЕЉСТВО КАО УСЛУЖНА ПРИВРЕДНА
ДЕЛАТНОСТ (8 часова).
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални
МЕТОДЕ РАДА: комбиноване
АКТИВНОСТИ: описивање, праћење.
ЦИЉЕВИ: Стицање знања о угоститељству као услужној привредној делатности и битним
обележјима потребним за пружање квалитетних угоститељских услуга.
ИСХОДИ: Ученик је упознат са појмом угоститељства, његовим карактеристикама,
компонентама, карактером, задацима и значајем. Схватио је значај технолошких иновација и
компоненти поребних за квалитет угоститељских услуга.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ДЕФИНИСАЊЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ПРЕДУЗЕЋА
(6 часова).
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални
МЕТОДЕ РАДА: комбиноване
АКТИВНОСТИ: описивање, праћење.
ЦИЉЕВИ: Стицање знања о угоститељском предузећу и њиховом начину пословања у нашим
условима привређивања.
ИСХОДИ: Ученик је упознат са појмом, карактеристикама, органима и врстама угоститељског
предузећа у нашим условима привређивања. Научили су о начинима повезивања предузећа,
статусним променама и променама облика предузећа.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УГОСТИТЕЉСКЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ (6 часова).
ОБЛИК РАДА: фронтални.
МЕТОДЕ РАДА: комбиноване.
АКТИВНОСТИ: описивање, истраживање.
ЦИЉЕВИ: Стицање представе о постојању угоститељских пословних јединица, њиховом
значају за смештај, исхрану и пиће.Указивање на значај локације.
ИСХОДИ: Ученик разликује угоститељско предузеће од угоститељског објекта, угоститељске
пословне јединице за смештај од угоститељских пословних јединица за исхрану и пиће.
Упознат је са врстама и пословањем разних врста угоститељских пословних јединица за
смештај ( хотели, мотели, пансиони, преноћишта, кампови) и са пословањем разних
угоститељских пословних јединица за исхрану и пиће (ресторани, крчме, кафане, гостионице,
бифеи, барови). Схватио је значај локације за успешно пословање угоститељских пословних
јединица.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: КАПАЦИТЕТ УГОСТИТЕЉСКИХ ПОСЛОВНИХ
ЈЕДИНИЦА (2 часа).
ОБЛИК РАДА: фронтални
МЕТОДЕ РАДА: комбиноване.
АКТИВНОСТИ: истраживање, праћење.
179
ЦИЉЕВИ: Указивање на значај капацитета за успешно пословање угоститељских пословних
јединица са сталним и са сезонским начином пословања.
ИСХОДИ: Ученик је упознат са појмом, врстама и основним карактеристикама капацитета.
Оспособљен је да може квантитативно израчунати проценат коришћења капацитета у
угоститељско пословним јединицама за смештај са сталним и са сезонским пословањем и
проценат коришћења капацитета у угоститељско пословним јединицама за исхрану и пиће.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: РАД И КАДРОВИ У УГОСТИТЕЉСТВУ (4 часа).
ОБЛИК РАДА: фронтални.
МЕТОДЕ РАДА: комбиноване.
АКТИВНОСТИ: описивање, посматрање.
ЦИЉЕВИ: Стицање представе о значају рада у угоститељству као и о потреби постојања
квалитетног кадра.
ИСХОДИ: Схватају значај рада и његове карактеристике у угоститељству. Уочавају значај
квалификационе структуре и постојања доброг кадра у угоститељству.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У
УГОСТИТЕЉСТВУ ( 6 часова ).
ОБЛИК РАДА: фронтални.
МЕТОДЕ РАДА: комбиноване.
АКТИВНОСТИ: описивање, посматрање.
ЦИЉЕВИ: Указивање на значај и планирање организације посла, радних места и услова рада у
угоститељству.
ИСХОДИ: Упознати су са појмом и карактеристикама планирања. Оспособљени су да уоче
значај временских и пословних планова. Уочили су значај и суштину организације посла,
радних места и услова рада.
НАСТАВНА ОБЛАСТ: УЗАНСЕ У УГОСТИТЕЉСТВУ ( 2 часа ).
ОБЛИК РАДА: фронтални.
МЕТОДЕ РАДА: комбиноване.
АКТИВНОСТИ: описивање, посматрање.
ЦИЉЕВИ: Указивање на значај примене пословних обичаја (узанси) у угоститељству.
ИСХОДИ: Ученик је оспособљен да уочи примену узанси у угоститељству. Разликује узансе
везане за услуге смештаја од узанси везаних за услуге исхране и точења пића.
180
Смер-женски-мушки фризер
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР,МУШКИ ФРИЗЕР
РАЗРЕД: ПРВИ
БРОЈ ЧАСОВА: 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, 2 ЧАСА НЕДЕЉНО
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: ХАЏИЋ СЛОБОДАНКА
ЦИЉЕВИ: стицање неопходних знања о врстама, саставу, облицима, дејству, изради и
примени савремених препарата који се примењују у нези, заштити и декларацији косе, браде и бркова и коже, као и правилни избор препарата у зависности од
стања косе и коже
ЗАДАЦИ:-стицање знања о козметичким сировинама, њиховим особинама, дерматолошким
својствима и примени
-стицање знања о микро и макро дисперзним системима као козметичким
препаратима
-стицање знања о врстама стерилизације и механизму дејства хемиских дезинфекционих средстава
-стицање знања о особинама, саставу, дејству, изради и облицима препарата за
одржавање личне хигијене,
-стицање знања о препаратима за бријање
-стицање знања о препаратима за негу косе и косишта
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. УВОД (2 ЧАСА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са предметом изучавања и задацима, значају козметичких
препарата у нези косе, косишта, браде, бркова и изгледа коже.
ЗАДАЦИ: Стицање основних знања о предмету и значају козметичких препарата у
свакоднеевној нези.
181
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси и позитивно деловање препарата на
косу, косиште, браду бркове и изглед коже.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
2. КОЗМЕТИЧКЕ СИРОВИНЕ ( 15 часова )
ЦИЉ: Упознавање ученика са козметичким сировинама.
ЗАДАЦИ: Стицање основних знања о козметичким сировинама, њиховим особинама,
дерматолошким својствима и примени.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси , препозна и наброји козметичке
сировине.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
3.КОЗМЕТИЧКИ ПРЕПАРАТИ (17 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са облицима козметичкох препарата.
ЗАДАЦИ: Стицање основних знања о микро и макро дисперзним системима као козметичким
препаратима.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси, препозна поједине облике козметичких
препарата
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
4. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА (7 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са значајем и применом метода дезинфекције и стерилизације у
фризерској струци.
ЗАДАЦИ: Стицање основних знања о врстаама стерилизације и механизму дејства хемиских
дезинфекционих средстава.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
5. ПРЕПАРАТИ ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ (9 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Упознавање ученика о врстама, саставу, облицима, дејству, изреди и примени препарата
за личну хигијену.
ЗАДАЦИ: Стицање основних знања о особинама, саставу, дејству, изради и облицима
препарата за одржавање личне хигијене.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
6. ПРЕПАРАТИ ЗА БРИЈАЊЕ (4 ЧАСА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са врстама бријања и препаратима за бријање.
ЗАДАЦИ: Стицање основних знања о саставу, дејству, облицима и примени препарата за
бријање.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
182
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
7. ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГУ КОСЕ И КОСИШТА (16 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са структуром, хемијским саставом, физичким и физиолошким
особинама длаке као и појединим препаратима за негу косе и косишта.
ЗАДАЦИ: Стицање основних знања о врстама,особинама, начину израде и примене појединих
препарата за негу косе и косишта
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР,МУШКИ ФРИЗЕР
РАЗРЕД: ДРУГИ
БРОЈ ЧАСОВА: 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, 2 ЧАСА НЕДЕЉНО
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: ХАЏИЋ СЛОБОДАНКА
ЦИЉЕВИ: стицање неопходних знања о врстама, саставу, облицима, дејству, изради и
примени савремених препарата који се примењују у нези, заштити и декларацији косе, браде и бркова и коже, као и правилни избор препарата у зависности од
стања косе и коже
ЗАДАЦИ: -стицање знања о подели, врстама, саставу, особинама, облицима и механизму
дејства препарата за декорацију косе (учвршћивачи, ондулијарујаћа средства,
боје и средства за бељење косе).
-стицање знања о саставу, особинама, механизму деловања и примени препарата
за негу и заштиту коже, лица и руку,
-упознавање основних особина, дејства и примене дезодорантних и
антиперспирантних препарата,
-стицање знања о пореклу, особинама и дејству мирисних материја које се корсте за парфеме и колоњске боде,
-стицање знања о алергијским манифестацијама код појединих врста козметичких препарата,
-стицање навике за праћење стручне литературе као и за посете сајмовима козметике и презентацијама козметичких препарата.
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1. ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕКОРАЦИЈУ КОСЕ, БРАДЕ И БРКОВА (30 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са учвршћивачима за косу, препаратима за ондулацију косе,
препаратима за бојење и бељење косе.
ЗАДАЦИ: стицање знања о подели, врстама, саставу, особинама, облицима и механизму
дејства препарата за декорацију косе (учвршћивачи, ондулијарујаћа средства,
боје и средства за бељење косе).
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
183
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање, извођење и упоређивање.
2.ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГУ И ЗАШТИТУ КОЖЕ ЛИЦА И РУКУ (20 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са саставом, врстама дејством, израдом и применом појединих
препарата за негу и заштиту коже лица и руку.
ЗАДАЦИ: стицање знања о саставу, особинама, механизму деловања и примени препарата
за негу и заштиту коже, лица и руку.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање, извођење и упоређивање.
3. ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗНОЈЕЊА И НЕПРИЈАТНОГ МИРИСА (7 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са основним особинама, дејству и примени дезодорантних и
антиперсперантних препарата.
ЗАДАЦИ: Стицање знања о саставу зноја непријатном мирису, сировинском саставу,
дејству,облицима и примени дезодорантних и антиперспирантних препарата.
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање, извођење и упоређивање.
4. МИРИСНЕ МАТЕРИЈЕ (8 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са појмом, особинама, врстама и значају мирисних материја у
фризерским препаратима и упознавање са парфемима и клоњским водама.
ЗАДАЦИ: стицање знања о пореклу, особинама и дејству мирисних материја које се корсте за парфеме и колоњске боде,
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање, извођење и упоређивање.
5.ПРЕПАРАТИ СА НАЈЧЕШЋИМ АЛЕРГЕНИМ СВОЈСТВИМА (5 ЧАСОВА)
ЦИЉ: Упознавање ученика са сензибилушућим својствима сировина, високог и ниског пХ
и другим козметичким сировинама као алергенима.
ЗАДАЦИ: стицање знања о алергијским манифестацијама код појединих врста козметичких препарата,
ИСХОДИ: Знати да примени стечена знања у пракси.
МЕТОДЕ РАДА:Дијалошка и монолошка
ОБЛИК РАДА:Индивидуални и фронтални
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:Посматрање, описивање и упоређивање.
NASTAVNI PREDMET: PRAKTICNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM RADA
RAZRED: PRVI
184
NEDELJNI BROJ CASOVA: 5
GODISNJI FOND CASOVA: 175
NASTAVA U BLOKU: 60 CASOVA
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA MUSKI FRIZER
FORMIRANJE STRUCNOG ZNANJA BAZIRANOG NA SAVRMENIM DOSTIGNUCIMA NAUKE,TEHNOLOGIJE
I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE MUSKIH FRIZERSKIH PROCEDURA I
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKOH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU PRILIKOM
OBAVLJANJA ZADATAKA U PROFESIONALNOM OKRUZENJU.
 ZADACI NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA MUSKI FRIZER
-UPOZNAVANJE I UKAZIVANJE NA ZNACAJ FRIZERSKE STRUIKE
-FORMIRANJE ZNANJA O VRSTAMA,UPOTREBI I NACINU CUVANJA RADNIH SREDSTAVA
KARAKTERISTICNIH ZA PODRUCJE RADA
-OVLADAVANJE POSTUPCIMA RUKOVANJA I KORISCENJA APARATA,PRIBORA I FRIZERSKOG
MATERIJALA
-OVLADAVANJE POSTUPCIMA SPROVODJENJA SAVREMENIH FRIZERSKIH PROCEDURA
-OVLADAVANJE POSTUPCIMA IZVODJENJA PROCEDURA:BRIJANJE,SISANJE,OBLIKOVANJE BRADE I
BRKOVA,IZRADE FRIZURA,DEKOLORIZACIJA KOSE,RESTRUKTUIRANJE KOSE,REVITALIZACIJA KOSE
-OVLADAVANJE TEHNIKAMA MANUALNE I APARATURNE NEGE LICA I GLAVE
-FORMIRANJE,NEGOVANJE I RAZVIJANJE ESTETSKE KULTURE I SMISLA ZA PRIHVATANJE
SAVREMENIH DOSTIGNUCA U STRUCI
-FORMIRANJE NAVIKA ZA PRACENJE MODE U SVETU
-FORMIRANJE PROFESIONALNE KULTURA U OPHODJENJU SA STRANKAMA
-PODSTICANJE KOD UCENIKA INTERESOVANJA I POTERBE ZA PERMANENTNIM STRUCNIM
USAVRSAVANJEM
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
UPOZNAVANJE PODRUCJA RADA,USLOVA,USLOVA I ORGANIZACIJI RADA I
RADNE PTOSTORIJE (5)
-
PODRUCJE RADA FRIZERA ZA MUSKARCE
UNAPREDJIVANJE STRUKE OD PUTUJUCIH BERBERA DO FRIZERA ZA MUSKARCE
OPIS RADNE PROSTORIJE I RADNOG MESTA
PRIJEM,ISPRACAJ I OPHODJENJE SA STRANKOM
UCENIKE UPOZNATI SA SREDSTVIMA RADA,RADNIM MESTOM I ORGANIZACIJOM RADA U
PODRUCJU RADA FRIZER ZA MUSKARCE.
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
FRIZERSKI ALAT PRIBOR I ELEKTRICNI APARATI (25)
-
UPOZNAVANJE ALATA I PRAVILNO RUKOVANJE
UPOZNAVANJE PRIBORA I PRAVILNO RUKOVANJE
UPOZNAVANJE ELEKTRICNIH APARATA I PRAVILNO RUKOVANJE
OSPOSOBITI UCENIKE DA OVLADAJU TEHNIKU RUKOVANJA ALATA I POSTUPCIMA U
IZVODJENJU FRIZERSKIH PROCEDURA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
185
HIGIJENSKO-TEHNICKA ZASTITA (15)
-
ZASTITA NA RADU
SANITARNI PROPISI
PRIMENA SREDSTAVA ZA ODRZAVANJE CISTOCE ALATA,PRIBORA I RADNE PROSTORIJE
LICNA HIGIJENA
PREGLED KOSE I KOZE GLAVE (ALOPECIJA,PERUT)
PROFESIONALNA OBOLJENJA FRIZERA ZA MUSKARCE
UPOZNATI UCENIKE I UPUTITI NA LICNU HIGIJENU I HIGIJENU RADNOG MESTA I
PRIMENA DEZINFEKCIONIH SREDSTVA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
POTROSNI MATERIJAL (15)
-
VRSTE POTROSNIH MATERIJALA I NJIHOVA NAMENA
PRAVILNO DOZIRANJE RAZLICITIH POTROSNIH MATERIJALA
UPOZNATI UCENIKA SA SVIM VRSTAMA POTROSNOG MATERIJALA I I DEMONSTIRATI
PRAVILNO DOZIRANJE ISTIH
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
BRIJANJE GLAVE (40)
-
ALAT ZA BRIJANJE
PREGLAD KOZE LICE I GLAVE
PRIPREMA ZA BRIJANJE-OBAVEZNA UPOTREBA HIRIRSKIH RUKAVICA
DEZINFEKCIJA BRIJACA
SEMA BRIJANJA-NAJBITNIJE ZA DOBRO I USPASNO BRIJANJE
NEGA LICA POSLE BRIJANJA
U OVOJ TEMI TREBA OMOGUCITI OBUCAVANJE UCENIKA DA PRAVILNO PRIPREME
PRIBOR I KLIJENTA ZA BIJENJE,SAPUNJANJE BRADE,PRAVILNIM POTEZIMA BRIJATI
BRADU DO SAME NEGE POSLE BRIJANJA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
TEHNIKA PRANJA I SUSENJA KOSE (30)
-
PREGLED KOSE I KOZE GLAVE
PRIPREMA ZA PRANJE-ZASTITNA SREDSTVA
NANOSENJE
SAMPONA,TEHNIKA
PRANJA
I
KOSE,FORMIRANJE FRIZURE SA I BEZ RAZDELJKA
ISPIRANJA
KOSE,TEHNIKA
SUSENJA
UPOZNAVANJE SA PREGLEDOM KOSE I KOZE GLAVE,PRAVILNOG NANOSENJA
SAMPONA I ISPIRANJA DO SAMOG FORMIRANJA FRIZURE
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
186
MASAZA LICA I GLAVE (10)
-
ZNACAJ MASAZE ZA ZDRAVLJE KLIJENTA
MASAZNI HVATOVI I PRIMENA
RELAKSACIONA MASAZA
UPOZNATI IH SA ZNACAJEM MASAZE I TEHNIKOM MASIRANJA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
SISANJE KOSE (35)
-
VRSTE KOSE-KVALITET I GUSTINA
PREGLED KOSE-PRIPREMA ZA SISANJE
VRSTE SISANJA
RAZUMEVANJA ZELJE STRANKE
SEMA SISANJA-PODELA KOSE
UCENIKE UPOZNATI SA SVIM SEMAMA SISANJA I PODELE KOJA JE VEOMA BITNA
ZA RAZLICITA SISANJA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
NASTAVNI PREDMET: PRAKTICNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM RADA
RAZRED: DRUGI
NEDELJNI BROJ CASOVA: 11
187
GODISNJI FOND CASOVA: 385
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA MUSKI FRIZER
FORMIRANJE STRUCNOG ZNANJA BAZIRANOG NA SAVRMENIM DOSTIGNUCIMA NAUKE,TEHNOLOGIJE
I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE MUSKIH FRIZERSKIH PROCEDURA I
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKOH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU PRILIKOM
OBAVLJANJA ZADATAKA U PROFESIONALNOM OKRUZENJU.
 ZADACI NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA MUSKI FRIZER
-UPOZNAVANJE I UKAZIVANJE NA ZNACAJ FRIZERSKE STRUIKE
-FORMIRANJE ZNANJA O VRSTAMA,UPOTREBI I NACINU CUVANJA RADNIH SREDSTAVA
KARAKTERISTICNIH ZA PODRUCJE RADA
-OVLADAVANJE POSTUPCIMA RUKOVANJA I KORISCENJA APARATA,PRIBORA I FRIZERSKOG
MATERIJALA
-OVLADAVANJE POSTUPCIMA SPROVODJENJA SAVREMENIH FRIZERSKIH PROCEDURA
-OVLADAVANJE POSTUPCIMA IZVODJENJA PROCEDURA:BRIJANJE,SISANJE,OBLIKOVANJE BRADE I
BRKOVA,IZRADE FRIZURA,DEKOLORIZACIJA KOSE,RESTRUKTUIRANJE KOSE,REVITALIZACIJA KOSE
-OVLADAVANJE TEHNIKAMA MANUALNE I APARATURNE NEGE LICA I GLAVE
-FORMIRANJE,NEGOVANJE I RAZVIJANJE ESTETSKE KULTURE I SMISLA ZA PRIHVATANJE
SAVREMENIH DOSTIGNUCA U STRUCI
-FORMIRANJE NAVIKA ZA PRACENJE MODE U SVETU
-FORMIRANJE PROFESIONALNE KULTURA U OPHODJENJU SA STRANKAMA
-PODSTICANJE KOD UCENIKA INTERESOVANJA I POTERBE ZA PERMANENTNIM STRUCNIM
USAVRSAVANJEM
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
PRIPREMA PREPARATA ZA NEGU KOSU (11)
-UPOZNAVANJE PREPARATA ZA NEGU KOSU
-UTVRDJIVANJE KVALITETA I STEPENA OSTECENOSTI KOSE
-IZBOR SAMPONA ZA PRANJE KOSE
-DEJSTVO PREPARATA ZA NEGU KOSE
UCENIKA UPOZNATI SA RAZNIM VRTAMA PREPARATA ZA NEGU KOSE
(KREME,ULJA...),OBJASNITI MU ZASTO JE BITAN IZBOR SAMPONA PREMA TIPU KOSE
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
BRIJANJE I IZBRIJAVANJE BRADE I GLAVE (22)
-POSTUPCI ZA BRIJANJE I IZBRIJAVANJE GRADE
-BRIJANJE GLAVE
-NEGA KOZE LICA I GLAVE POSLE BRIJANJA I IZBRIJAVANJA
UPOZNAVANJE SA PRAVILNIM POSTUPKOM BRIJANJA I RUKOVANJA ALATOM I SAME
NEGE POSLE BRIJANJA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
MASAZA LICA I GLAVE (11)
188
-VRSTE MASAZA – PRSTIMA,APARATOM
-ZNACAJ MASAZE LICA I GLAVE
-UPOTREBA TOPLIH I HLDNIH OBLOGA (KOMPRESA)
UCENIKU OBJASNITI ZNACAJ MASAZE I DEMONSTRIRATI UPOTREBU OBLOGA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
OBLIKOVANJE BRADE I BRKOVA (22)
-OBLICI BRADE I BRKOVA
-TEHNIKA OBLIKOVANJA
-MODA I ESTETSKO OBLIKOVANJE
-OBLIKOVANJE BRADE I BRKOVA PO ZELJI STRANKE
UCENIKU OBJASNITI I POKAZATI KAKVI OBLICI BRADE I BRKOVA POSTOJE
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
KLASICNO SISANJE SUVE I MOKRE KOSE (99)
-VRSTE SISANJA
-SKRACIVANJE I PROREDJIVANJE KOSE
-TEHNIKA IZRADE PRELAZA NA VRATU
-OBRADA ZULUFA I FAZONA OKO USIJU
-SISANJE PREMA KVALITETU KOSE I OGLIKU GLAVE
-SISANJE SUVE KOSE
-SISANJE MOKRE KOSE
-IZBOR VRSTE SISANJA PREMA ZAHTEVU STRANKE
U OVOJ TEMI SE JE VAZNO DA SE ZNANJE VRSTA KLASICNOG SISANJA,OBRATITI
PAZNJU NA KVALITET KOSI I OBLIK GLAVE STRANKE
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
SISANJE BRIJACEM (22)
-ISTORIJAT SISANJA BRIJACEM
-ZNACAJ PRAVILNE OBRADE KOSE BRIJACEM
-PRAVILNA PODELA I OBRADA KOSE BRIJACEM
-PREDNOST SISANJA BRIJACEM PRI IZRADI FRIZURE
UCENIKA UPOZNATI SA ZNACAJEM PRAVILNE OBRADE KOSE SA BRIJACEM I
KOJE SU PREDNOSTI
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
189
OBLIKOVANJE KLASICNIH FRIZURA (99)
-OBLIKOVANJE FRIZURE PREMA MODI,ESTETSKOM IZGLEDU I KVALITETU KOSE
-FORMIRANJE SVIH VRSTA RAZDELJAKA
-OBLIKOVANJE FRIZURE PREMA ZAHTEVU STRANKE
-UPOTREBA UCVRSCIVACA ZA KOSE
-ZAVRSNI DEO CESLJANJA I LAKIRANJE KOSE
UCENIKU JE BITNO DA PRATI MODU,DA RASPOZNA KVALITET KOSE.PRAVILNO
NANOSENJE UCVRSCIVACA ZA KOSU I PRAVILNO LAKIRANJE ZA ZAVRSNI DEO
FORMIRANJA FRIZURE
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
IZRADA TALASA PRSTIMA I FENOM (11)
-FORMIRANJE TALASA PRSTIMA
-FORMIRANJE TALASA BEZ RAZDELJKA FENOM
UCENIKA UPOZNATI SA TEHNIKOM IZVODJENJA TALASA NA KOSI
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
RESTRUKTUIRANJE KOSE (33)
-SREDSTVA ZA RESTRUKTUIRANJE KOSE
-VRSTE PREPARATA
-NEUTRALIZATORI ZA KOSU
-PRAVILNA PODELA KOSE ZA RESTRUKTURIRANJE
UCENIKA UPOZNATI SA VRSTAMA PREPARATA I PRAVILNOM PODELOM KOSE
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
BOJENJE KOSE,BRADE I BRKOVA (22)
-KATALOG BOJA
-SREDSTVA ZA BOJENJE KOSE
-PODELA KOSE ZA BOJENJE
-PRAVILAN POSTUPAK KOD BOJENJA KOSE,BRADE I BRKOVA
UPOZNATI UCENIKE SA VRSTAMA BOJA ZA KOSU I NJIHIVO PRAVILNO
KORISCENJE
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
DEKOLORIZACIJA KOSE (33)
-SREDSTVA ZA DEKOLORIZACIJU KOSE
-POSTUPAK KOD DEKOLORIZACIJE
-TEHNIKE DEKOLORIZACIJE
190
UPOZNAVANJE SREDSTAVA ZA DEKOLORIZACIJU I NJIHOVA PRAVILNA
UPOTREBA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
NASTAVNI PREDMET: PRAKTICNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM RADA
RAZRED: TRECI
NEDELJNI BROJ CASOVA: 15
GODISNJI FOND CASOVA: 450
NASTAVA U BLOKU: 120 CASOVA
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA MUSKI FRIZER
FORMIRANJE STRUCNOG ZNANJA BAZIRANOG NA SAVRMENIM DOSTIGNUCIMA NAUKE,TEHNOLOGIJE
I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE MUSKIH FRIZERSKIH PROCEDURA I
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKOH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU PRILIKOM
OBAVLJANJA ZADATAKA U PROFESIONALNOM OKRUZENJU.
 ZADACI NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA MUSKI FRIZER
-
-
UPOZNAVANJE I UKAZIVANJE NA ZNACAJ FRIZERSKE STRUIKE
FORMIRANJE ZNANJA O VRSTAMA,UPOTREBI I NACINU CUVANJA RADNIH SREDSTAVA
KARAKTERISTICNIH ZA PODRUCJE RADA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA RUKOVANJA I KORISCENJA APARATA,PRIBORA I FRIZERSKOG
MATERIJALA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA SPROVODJENJA SAVREMENIH FRIZERSKIH PROCEDURA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA IZVODJENJA PROCEDURA:BRIJANJE,SISANJE,OBLIKOVANJE BRADE I
BRKOVA,IZRADE FRIZURA,DEKOLORIZACIJA KOSE,RESTRUKTUIRANJE KOSE,REVITALIZACIJA
KOSE
OVLADAVANJE TEHNIKAMA MANUALNE I APARATURNE NEGE LICA I GLAVE
FORMIRANJE,NEGOVANJE I RAZVIJANJE ESTETSKE KULTURE I SMISLA ZA PRIHVATANJE
SAVREMENIH DOSTIGNUCA U STRUCI
FORMIRANJE NAVIKA ZA PRACENJE MODE U SVETU
FORMIRANJE PROFESIONALNE KULTURA U OPHODJENJU SA STRANKAMA
PODSTICANJE KOD UCENIKA INTERESOVANJA I POTERBE ZA PERMANENTNIM STRUCNIM
USAVRSAVANJEM
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE
ISHODI: ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
SISANJE U TRENDU (120)
-
SEMA SISANJA
SISANJE U TRENDU
SISANJE PREM KVALITETU KOSE
PRIMENA RAZNIH TEHNIKA SISANJA
OBRADA KOSE MAKAZAMA
OBRADA KOSE MAKAZAMA SA MIKROZUBICIMA
PROREĐIVANJE KOSE EFILIR MAKAZAMA
OBRADA KOSE BIJAČEM
UPOTREBA ELEKTRIČNE MAŠINE
TAKMIĆARSKA ŠIŠANJA
191
-
REVIJALNA ŠIŠANJA
TEHNIKE ŠIŠANJA
UPOZNATI UCENIKA SA RAZNIM STILOVIMA SISANJA I TEHNIKAMA OBLIKOVANJA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
IZRADA FRIZURE U TRENDU(120)
-
VRSTE FRIZURA
TEHNIKA RADA FENIRANJA I ZAVRŠNOG ČEŠLJANJA
IZRADA FRIZURE PREMA ZAHTEVU STRANKE
IZRADA FRIZURE PREMA VRSTI ŠIŠANJA I KVALITETU KOSE
IZRADA FRIZURE PREMA MODI I ESTETSKOM IZGLEDU
UPOTREBA RAZNIH UĆVRŠČIVAČA ZA KOSU
UPOTREBA RAZNIH KREMA ZA KOSU
IZRADA TAKMIČARSKIH FRIZURA
IZRADA REVILJANIH FRIZURA
UVESTI UCENIKA U RAZNE TEHNIKE FENIRANJA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
ISPRAVLJANJE KOVRDŽAVE KOSE(15)
-
ISPRAVLJANJE PRIRODNIH KOVRDŽA FENOM
ISPRAVLJANJE PRIRODNIH KOVRDŽA HEMIJSKIM PREPARATOM
UPOZNATI UCENIKA SA RAZNIM HEMIJSKIM PREPARATIMA ZA ISPRAVLJANJE PRIRODNIH
KOVRDŽA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
RESTRUKTUIRANJE KOSE(30)
-
VRSTE MINIVALA
PRIPREMA ZA RESTRUKTUIRANJE KOSE
TEHNIJKE NAMOTAVANJA KOSE I NANOŠENJE PREPARATA
NEUTRALIZACIJA KOSE
NEGA RESTRUKTUIRANE KOSE
UPOZNATI UCENIKA SA RAZNIM TEHNIKAMA NAMOTAVANJA KOSE I PRAVILNO NANOŠENE
PREPARATA ZA RESTRUKTUIRANJE KOSE
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
192
BOJENJE KOSE, BRADA I BRKOVA(45)
-
ANALIZA KOSE(STUKTURA DLAKE, OSOBINE, PIGMENT, RAST DLAKE)
KATALOG BOJA
VRSTE BOJA
PRIPREMA ZA BOJENJE I UTVRĐIVANJE RECEPTURE
BOJENJE IZRASTKA
BOJENJE CELE DUŽINE KOSE
PRAĆENJE I PREGLED DELOVANJA BOJE
PRANJE I NEGA OBOJENE KOSE
TEHNIKA BOJENJA BRADE I BRKOVA
UPOZNATI UCENIKA SA KATALOGOM BOJA, DEMOSTRIRATI NANOŠENJE BOJA NA RAZNIM TIPOVIMA
I DUŽINAMA KOSE.
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
KOLORIZACIJA KOSE(30)
-
KOLORIZACIJA I VREME DELOVANJA KOLOR ŠAMPONA
UPOZNATI UCENIKA SA VRSTAMA I UPOTREBOM KOLOR ŠAMPONA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
DEKOLORIZACIJA KOSE(45)
-
VRSTE DEKOLORANATA
PRIPREMA ZA DEKOLORISANJE I UTVRĐIVANJE PROCEDURE
TEHNIKE IZVOĐENJA(CELE DUŽINE, PRAMENOVA, IZRASTAKA)
PRAĆENJE I PREKID DELOVANJA DEKOLORANATA
PRANJE I NEGA DEKOLIRISANE KOSE
UPOZNATI UCENIKA SA PREPARATIMA ZA DEKOLORIZACIJU NAČINOM APLIKACIJE I VREMENOM
DELOVANJA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
NEGA ZDRAVE I OŠTEĆENE KOSE(15)
-
PIRMENA SREDSTAVA NA ZDRAVOJ I OŠTEĆENOJ KOSI
UPOTREBA SREDSTAVA ZA REVITALIZACIJU
UPOZNATI UCENIKA SA RAZNIM KREMAMA ULJIMA I DRUGIM SREDSTVIMA ZA NEGU ZDRAVE I
OŠTEĆENE KOSE
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
MODA I ESTETSKO OBLIKOVANJE BRADE I BRKOVA(30)
193
-
OBLICI BRADE I BRKOVA
MODA I ESTETSKO OBLIKOVANJE BRADE I BRKOVA
NAČIN PRANJA I NEGA BRADE I BRKOVA
TEHNIKE OBLIKOVANA BRADE
UCENIK MORA DA PRATI MODU I RAD LAKŠEG ESTETSKOG OBLIKOVANJA BRADE I BRKOVA
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
PRAKITČNA NASTAVA U BLOKU(120)
-
U TREĆEM RAZREDU ORGANIZACIJA RADA U BLOKU OMOGUĆAVA UČENIKU DA SE
PROFESIONALNO OSPOSOBI I OSTVRAI NASTANE SADRŽAJE U REALNOM OKRUŽENJU
MODA I ESTETSKO OBLIKOVANJE BRADE I BRKOVA(15)
-
ESTETSKO OBLIKOVANJE BRADE I BRKOVA
NAČIN PRANJA I NEGA BRADE I BRKOVA
TEHNIKE OBLIKOVANA BRADE I BRKOVA
KLASIČNA ŠIŠANJA(15)
-
UVEŽBAVANJE SVIH VRSTA KLASIČNIH ŠIŠANJA( SREDNJE, NIKSO, VISOKO)
ŠIŠANJE U TRENDU(15)
-
UVEŽBAVANJE SVIH VRSTA (TEHNIKA) ŠIŠANJA
BRIJANJE I IZBRIJAVANJE BRADE I GLAVE(15)
-
BRIJANJE SA IZBRIJAVANJEM
BRIJANJE GLAVE
RESTRUKTUIRANJE KOSE(15)
-
IZRADA SVIH VRTA MINIVALA
BOJENJE KOSE, BRADA I BRKOVA(15)
-
BOJENJE KOSE U SVE NIJANSE
BOJENJE BRADE I BRKOVA
DEKOLORIZACIJA KOSE(15)
-
DEKOLORIZACIJA(IZRASTAKA,CELE DUŽINE, PRAMENOVA)
NEGA ZDRAVE I OŠTEĆENE KOSE(15)
-
PRIMENA SREDSTAVA ZA REVITALIZACIJU
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
194
NASTAVNI PREDMET: PRAKTICNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM RADA
RAZRED: PRVI
NEDELJNI BROJ CASOVA: 5
GODISNJI FOND CASOVA: 175
NASTAVA U BLOKU: 60 CASOVA
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER



STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
ZADACI NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER
FORMIRANJE SVESTI UCENIKA O ZNACAJU FRIZERSKE STRUKE
STICANJE ZNANJA O UPOTREBI I NACINU CUVANJA RADNIH SREDSTAVA KARAKTERISTICNIH ZA
PODRUCJE RADA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA RUKOVANJA I KORISCENJE ALATA,PRIBORA,APARATA I FRIZERSKOG
MATERIJALA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA PRANJA I OBLIKOVANJA KOSE MAKAZAMA,OBLIKOVANJE FRIZURE
RAZLICITIM VRSTAMA NAMOTACA,IZRADA
RAZNOVRSNIH BOJENJA Ž,NIJANSIRANJA
I
IZBELJIVANJA,PREPARIRANJA KOSE,NADOGRADNJA KOSE I HIGIJENSKO ESTETSKE NEGE KOSE I
KOSISTA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA I PRIMENA SAVREMENIH FRIZERSKIH PROCEDURA
OSPOSOBLJAVANJE UCENIKA ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE PROFESIONALNIH PADNIH ZADATAKA
STICANJE PRAVILNIH RADNIH NAVIKA I FORMIRANJE PROFESIONALNE KULTURE U OPHODJENJU SA
STRANKAMA I PRUZANJU USLUGA
NEGOVANJE I RAZVIJANJE ESTETSKE KULTURE
RAZVIJANJE INTERESOVANJA ZA PERMANENTNIM STRUCNIM USAVRSAVANJEM I PRIMENOM
SAVREMENIH DOSTIGNUCA U STRUCI
FORMIRANJE KREATIVNOG ODNOSA PREMA RADU
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
NACIN OSTVARIVANJA PROGRAMA (ISHODI)
NASTAVNA OBLAST
ZANIMANJE FRIZER (4)
- POJAM MODERNOG I LEPOG
- PODUCJE RADA ZENSKIH FRIZERA- SALON
- PROFESIONALNA KULTURA:PROFESIONALNE KOMUNIKACIJE (TERMINOLOGIJA)
U OVOJ TEMI VAZNO JE POMOCI UCENICIMA DA UPOZNAJU PODRUCJE RADA,RAZVITI IM POTREBU
PRACENJE MODE U SVETU I INOVACIJA U SVOJOJ DELATNOSTI.RAZVITI IM PROFESIONALNI ODNOS
U KOMUNIKACIJI SA STRANKAMA.
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER

STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
195

FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
RAZVOJ FRIZURE KROZ VEKOVE (1)
-
PRVOBITNE USLUGE I ALATI
USAVRSAVANJE STRUKE I PRILAGODJAVANJE POTREBAMA KROZ VEKOVE
UCENIKA UPOZNATI SA PRVOBITNIM ALATOM I KARAKTERISTIKAMA TADASNJE MODE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
RUKOVANJE IALATOM,PRBOROM I MATERIJALOM (25)
-
UPOZNAVANJE I RUKOVANJE ALTOM,PRIBOROM I APARATIMA
UCENIKA OSPOSOBITI DA PRAVILNO RUKUJU I ODRZAVAJU ALAT,PRIBOR,APARATE I
MATERIJALE KOJE KORISTE U FRIZERSKOM RADU
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
HIGIJENSKO TEHNICKA ZASTITA (12)
-
-
DEFINICIJA SREDSTAVA:
1..ALKOHOL
2. ASEPROL
STERILIZACIJA-VRSTE I PRIMENA
PROFESIONALNA OBOLJENJA FRIZERA
UCENIKA OSPOSOBITI DA REDOVNO KORISTI HIGIJENSKO-TEHNICKE I ZASTITNE
MERE U RADU,ODRZAVANJU LICNE HIGIJENE I HIGIJENE RADNOG MESTA
196
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
ANALIZA KOSE (10)
-
DLAKA-KOSA
STRUKTURA DLAKE
OSOBINE-PIGMENT-RAST DLAKE
DIJAGNOSTIKA KOSE:
HEMIJSKI TRETIRANA KOSA
OSTECENA KOSA
PRIRODNA KOSA
SEDA KOSA
UCENIKA UPOZNATI SA OSNOVNIM ODLIKAMA KOJE ODREDJUJU KVALITET KOSEANALIZA KOSE(STRUKTURA DLAKE,DIJAGNOSTIKA KOSE)
OSPOSOBITI DA ODREDE KVALITET KOSE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
HIGIJENA I NEGA KOSE-VRSTE REVITALIZACIJE KOSE I TEHNIKA PRAVA (25)
-
-
-
PROMENA NA KOZI GLAVE I KOSI
VASLJIVOST
GLJIVICNA OBOLENJA KOZE GLAVE I DLAKE
SABOREA
ALOPECIJA
1.TIPOVI KOSE I KOZE
2. ADEKVATNI SAMPONI PREMA TIPU KOZE I KOSE
TEHNIKA PRANJA KOSE
1. DUBINSKO PRANJE KOSE I KOZE GLAVE
2. KRUZNO PRANJE(LAGANO KRUZNO KRETANJE)
3. MASAZA GLAVE
NEGA KOSE :
1. REVITALIZACIJA KOSE:
POVRSINSKA NEGA
DUBINSKA NEGA (MULTIAKTIVNI PREPARATI PROVITAMINSKOG SADRZAJA)
2. KONDICIONERI-MASKE,KREME
UPOZNATI UCENIKA DA RASPOZNA VRSTE OBOLJENJA NA KOZI GLAVE I KOSI,DA
ODREDI ADEKVATAN SAMPON PREMA TIPU KOSE
197
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
OBLIKOVANJE KOSE SISANJEM (20)
-
VRSTE PRIBORA I ALATA
STIL SISANJA-KLASICAN I MODERAN
ESTETSKO OBLIKOBANJE KOSE(PREMA OBLIKU LICA I GLAVE)
TEHNIKA SISANJA
FAZE SISANJA(DUZINA,OBLIK FRIZURA)
LINIJA SISANJA(GRADACIJA-UGAO)
UPOZNATI UCENIKA SA STILOVIMA SISANJA I TEHNIKOM OBLIKOVANJA KOSE
SISANJEM
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
TRANSFORMACIJA KOSE (8)
-
TEHNIKA RADA
ESTETSKO OBLIKOVANJE FRIZURE-IZRADA FRIZURE (VODENA)
HEMIJSKI PROCESI- TRETMANI (MINI VAL,BOJENJE,IZBELJIVANJE,NIJANSIRANJE)
VRSTA PREPARATA I NJIHOVA PRIMENA
UTICIAJ FRIZERSKIH PREPARATA NA KOSI
UCENIKA UPOZNATI O VRSTI I NACINU TRANSFORMACIJE.
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
TRAJNA ONDULACIJA-MINI VAL (35)
-
PROCENA STANJA I DEBLJINE DLAKE
IZBOR NAMOTACA
198
- IZBOR PREPARATA
- PRIPREMA KOSE ZA IZRADU MINI VALA
- TEHNIKA RADA:
1.KLASICNO(HORIZONTALNO UVIJANJE)
2.MODERNO
3.KRUZNO(OVALNO)
4.PARCIJALNO UVIJANJE(VERTIKALNO)
5.KOMBINOVANO UVIJANJE
UPOZNATI UCENIKA KAKO DA OVLADA TEHNIKU UVIJANJA KOSE I IZBOROM VRSTEPREPARATA
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
OBLIKOVANJE FRIZURA PO STILU I NAMENI(VODENA)(35)
-
OBLIKOVANJE FRIZURE PO STILU:
KLASICAN STIL
PODELA FRIZURA PO NAMENI:
DNEVNA FRIZURA
VECERNJA FRIZURA
FANTAZIJA
RAZLICITE TEHNIKE IZRADE FRIZURA
UPOZNATI UCENIKA KAKO DA RASPOZNA RAZLIKE U FRIZURAMA ZA ODREDJENE
NAMENE I OVLADAJU TEHNIKOM IZRADE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
PRAKTICNA NASTAVA U BLOKU(60)
-
PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA-TERMINOLOGIJA
RUKOVANJE ALATOM PRIBOROM I APARATIMA
TEHNIKA PRANJA I NEGA KOSE
TEHNIKA UVIJANJA KOSE:VODENA,MINIVAL
TEHNIKA APLIKACIJE BOJE NA KOSU
NASTAVNI PREDMET: PRAKTICNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM RADA
RAZRED: DRUGI
NEDELJNI BROJ CASOVA:11
199
GODISNJI FOND CASOVA: 385

CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER

STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE FRIZERSKIH
PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAKA


ZADACI NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER
FORMIRANJE SVESTI UCENIKA O ZNACAJU FRIZERSKE STRUKE
STICANJE ZNANJA O UPOTREBI I NACINU CUVANJA RADNIH SREDSTAVA KARAKTERISTICNIH ZA
PODRUCJE RADA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA RUKOVANJA I KORISCENJE ALATA,PRIBORA,APARATA I FRIZERSKOG
MATERIJALA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA PRANJA I OBLIKOVANJA KOSE MAKAZAMA,OBLIKOVANJE FRIZURE
RAZLICITIM VRSTAMA NAMOTACA,IZRADA
RAZNOVRSNIH BOJENJA Ž,NIJANSIRANJA
I
IZBELJIVANJA,PREPARIRANJA KOSE,NADOGRADNJA KOSE I HIGIJENSKO ESTETSKE NEGE KOSE I
KOSISTA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA I PRIMENA SAVREMENIH FRIZERSKIH PROCEDURA
OSPOSOBLJAVANJE UCENIKA ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE PROFESIONALNIH PADNIH ZADATAKA
STICANJE PRAVILNIH RADNIH NAVIKA I FORMIRANJE PROFESIONALNE KULTURE U OPHODJENJU SA
STRANKAMA I PRUZANJU USLUGA
NEGOVANJE I RAZVIJANJE ESTETSKE KULTURE
RAZVIJANJE INTERESOVANJA ZA PERMANENTNIM STRUCNIM USAVRSAVANJEM I PRIMENOM
SAVREMENIH DOSTIGNUCA U STRUCI
FORMIRANJE KREATIVNOG ODNOSA PREMA RADU
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE
ISHODI: ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
NACIN OSTVARIVANJA PROGRAMA (ISHODI)
KLASICNO SISANJE(22)
-
RAVNO SISANJE
BUBIKOPF SISANJE
PAZ-OVALNO SISANJE
ESTETSKO OBLIKOVANJE KOSE
UCENIKA UPOZNATI SA OVLADJIVANJEM POSTUPAKA OBLIKOVANJA KOSE SISANJEM
RAZLICITIM TEHNIKAMA I LINIJAMA
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
MODERNO SAVREMENO SISANJE(32)
-
TEHNIKA SISANJA:
1.RAVAN REZ
2.UBODNO SISANJE
200
-
3.KLIZNO SISANJE(PROREDJIVANJE KOSE)
LINIJA FRIZURE-SISANJE(GRADACIJA KOSE)
1.STEPENASTO
2.GEOMETRIJSKA
3.ASIMETRICNA
UPOZNATI UCENIKA SA TEHNIKOM MODERNOG SISANJA I SAVREMENIH NACINA
OBLIKOVANJA KOSE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
SISANJE KOSE KOD DECE(22)
-
SAVREMENA LINIJA SISANJA
UPOZNATI UCENIKA SA NACINOM SISANJA KOSE KOD DECE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
OSNOVA KLASICNE FRIZURE-IZRADA TALASA(43)
-
IZRADA TALASA PRSTIMA
IZRADA TALASA OD SESTICA SA I BEZ RAZDELJKA
IZRADA TALASA IZ NAMOTACA
IZRADA TALASA CETKOM I FENOM
UCENIKA NAUCITI KAKO DA OVLADA TEHNIKU IZRADE TALASA NA VISE NACINA
OBLIKOVANJE KLASICNIH DNEVNIH FRIZURA(44)
-
PRPREMA KOSE (PRANJE KOSE-NORMALNE I BOJENE,PRIMENA SREDSTAVA ZA
REVITALIZACIJU KOSE)
ESTETSKO OBLIKOVANJE FRIZURA
TEHNIKA IZRADE FRIZURE(UVIJANJE,CESLJANJE) NA RAZLICITOJ DUZINI KOSE
IZRADA KLASICNE FRIZURE FEN APARATOM
UCENIKA UPOZNATI SA RAZLICITIM TEHNIKAMA IZRADE I ESTETSKOG OBLIKOVANJA
MODERNIH LINIJA DNEVNIH FRIZURA CETKOM I FENOM
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER

STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
201

FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
TRANSFORMACIJA KOSE POSTUPKOM TRAJNE ONDULACIJE(54)
-
NA ZDRAVOJ KOSI
NA HEMISKI TRETIRANOJ KOSI
ANALIZA KOSE
PRANJE KOSE
PRIPREMA PRIBORA,ALATA I MATERIJALA
ODREDJIVANJE TEHNIKE UVIJANJA KOSE (VERTIKALNO,HORIZONTALNO UVIJANJE-KLASICNO I
MODERNO)
VRSTE NAMOTACA(PO OBLIKU I VELICINI)
PROVERA DELOVANJA PREPARATA I NEUTRALIZACIJA KOSE
UPOZNATI UCENIKA SA POSTUPKOM TRANSFORMACIJE KOSE KOD TRAJNE
ONDULACIJE:PRIMENA ODGOVARAJUCEG PREPARATA NA RAZLICITOJ STRUKTURI KOSE
DA KORISTI RAZNE VRSTE NAMOTACA I TEHNIKE UVIJANJA
OBLIKOVANJE MODERNE (SAVREMENE) DNEVNE FRIZURE(23)
-
-
LINIJA FRIZURE:
1.STEPENASTO
2.ASIMETRICNA
3.RAVNA-GEOMETRIJSKA
ESTETSKO OBLIKOVANJE FRIZURE
TEHNIKA IZRADE FRIZURE(FENOM I CETKOM)
UPLITANJE KOSE
UCENIKA UPOZNATI SA TEHNIKOM IZRADE I ESTETSKOG OBLIKOVANJA MODERNIH
LINIJA DNEVNIH FRIZURA
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
BOJA I BOJENJE KOSE(4)
-
VRSTE PIGMENTA U KOSI
SPEKTAR BOJA(OSNOVNE,IZVEDENE I KOMPLEMENTARNE BOJE)
KATALOG BOJENJA(DUBINA TONA I NIJANSI)
UPOZNAVANJE UCENIKA SA VRSTAMA PIGMENATA U KOSI,SPEKTROM BOJA I PRIMENOM
KATALOGA
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
202
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
KORISCENJE HIDROGENA U FRIZERSKOJ STRUCI(17)
-
-
PROCESI BOJENJA (POVRSINSK I DUBINSKO BOJENJE KOSE HEMISKIM POSTUPKOM)
KVALIFIKACIJA BOJA I PRIMENA POSTUPKA:
1.PRIVREMENE BOJE
2.POLUTRAJNE
3.TRAJNE
4.DEKOLORIZACIJA KOSE(POSTUPNO OSVETLJIVANJE KOSE)
5.IZBELJIVANJE
VRSTE OKSIDANATA:
1.10 VOL.(3%)
2.20 VOL(6%)
3.30 VOL(9%)
4.40 VOL(12%)
5.RAZVIJACI:
1,3-1,9
2,5-4,5
UCENIKA UPOZNATI SA VRSTAMA BOJA I VRSTAMA OKSIDANATA ,ODNOS BOJE I
HIDROGENA I NJIHOVO DELOVANJE NA KOSI
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
BOJENJE KOSE U PRIRODNE KOSE I NIJANSE(63)
-
KOMBINOVANJE BOJA IZ ISTE SERIJE
BOJENJE KOSE PRIRODNE GRUPE TONOVA (OD BROJA 1-10)
BOJENJE KOSE U OSTALE TONOVE:PEPELJASTI TON,KESTEN,BAKAR,CRVENI
TON,LJUBICASTI,PLAVI I SPECIJALNO PLAVI TON
METODE RADA:
1.IZRASTAK KOSE
2.CELA DUZINA
3.PRODUZENI IZRASTAK
4.PREBOJAVANJE KOSE
UCENIKA UPOZNATI SA RAZLICITIM TEHNIKAMA APLIKACIJAMA BOJE NA KOSU.
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
203
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
NIJANSIRANJE KOSE PRELIVIMA I BOJOM(40)
-
-
VRSTE BOJA
POLU-PERMANENTNE BOJE
KOLOR SAMPONI
TON NA TON
TEHNIKA NIJANSIRANJEA BOJOM I SATIRANJA SREDSTVIMA ZA DEKOLORIZACIJU
1.U OBLIKU TROUGLA
2.U OBLIKU ROMBOIDA
3.CIK-CAK NIJANSIRANE
4.PLOCASTO NIJANSIRANJE
NACINI NIJANSIRANJA BOJOM I SREDSTVIMA ZA DEKOLORIZACIJU:
1.FOLIJOM
2.CESLJEM
3.KAPOM
UCENIKA UPOZNATI SA OVLAVADAVANJEM RAZLICITIM NACINIMA I TEHNIKAMA
NIJANSIRANJA BOJOM I SREDSTVIMA ZA DEKOLORIZACIJU
NEGA OSTECENJE KOSE(17)
-
REGENERACIJA KUTIKULE I KORTEKSA DLAKE
MULTIAKTIVNI TRETMANI-DUBINSKA NEGA KOSE
TRETMAN HIDRATACIJE KOSE
KONDICIJONERI(KREME,MASKE,PILING,SERUM)
UCENICKE UPOZNATI SA PRIMENOM ODGOVARAJUCEG SREDSTVA ZA NEGU
TRETIRANE KOSE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
TRETMANI PRILIKOM PATALOSKIH PROMENA KOSE I KZE GLAVE(4)
-
PREPOZNAVANJE PATALOSKIH PROMENA KOSE I KOZE GLAVE
TRETMANI-NEGA
UCENICI CE PREPOZNATI PATOLOSKE PROMENE KOSE I KZE GLAVE I PRITOM
UPOTREBITI ODGOVARAJUCE PREPARATE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER

STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
204

FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
NASTAVNI PREDMET: PRAKTICNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM RADA
RAZRED: TRECI
NEDELJNI BROJ CASOVA:15
GODISNJI FOND CASOVA: 450
NASTAVA U BLOKU:120
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAKA
 ZADACI NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER
FORMIRANJE SVESTI UCENIKA O ZNACAJU FRIZERSKE STRUKE
STICANJE ZNANJA O UPOTREBI I NACINU CUVANJA RADNIH SREDSTAVA KARAKTERISTICNIH ZA
PODRUCJE RADA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA RUKOVANJA I KORISCENJE ALATA,PRIBORA,APARATA I FRIZERSKOG
MATERIJALA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA PRANJA I OBLIKOVANJA KOSE MAKAZAMA,OBLIKOVANJE FRIZURE
RAZLICITIM VRSTAMA NAMOTACA,IZRADA
RAZNOVRSNIH BOJENJA Ž,NIJANSIRANJA
I
IZBELJIVANJA,PREPARIRANJA KOSE,NADOGRADNJA KOSE I HIGIJENSKO ESTETSKE NEGE KOSE I
KOSISTA
OVLADAVANJE POSTUPCIMA I PRIMENA SAVREMENIH FRIZERSKIH PROCEDURA
OSPOSOBLJAVANJE UCENIKA ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE PROFESIONALNIH PADNIH ZADATAKA
STICANJE PRAVILNIH RADNIH NAVIKA I FORMIRANJE PROFESIONALNE KULTURE U OPHODJENJU SA
STRANKAMA I PRUZANJU USLUGA
NEGOVANJE I RAZVIJANJE ESTETSKE KULTURE
RAZVIJANJE INTERESOVANJA ZA PERMANENTNIM STRUCNIM USAVRSAVANJEM I PRIMENOM
SAVREMENIH DOSTIGNUCA U STRUCI
FORMIRANJE KREATIVNOG ODNOSA PREMA RADU
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI
UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE
ISHODI: ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
NACIN OSTVARIVANJA PROGRAMA (ISHODI)
SISANJE SAVREMENE LINIJE(51)
-
KOMBINOVANJE RAZLICITIH TEHNIKA RADA
UCENIKA UVESTI U SISANJE RAZLICITIM TEHNIKAMA
OBLIKOVANJE VECERNJIH FRIZURA(46)
-
OBLIKOVANJE UMETNICKIH(FATAZIJA)FRIZURA NA RAZLICITOJ DUZINI KOSE
OBLIKOVANJE ALTERNATIVNIH FRIZURA
205
UCENIKA TREBA DA RASPOZNAJE VECERNJE FRIZURE OD DNEVNIH
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
BOJENJE KOSE U RAZLICITE TONOVE I NIJANSE(122)
-
-
BOJENJE U PEPELJASTI TO,BISERNI TON,PLAVI,MAHAGONI,BAKAR,KESTEN,CRVENI TON
POSTUPCI BOJENJA:
1.BOJENJE OSTECENE KOSE(POLU-PERMANENTNOM BOJOM,TON NA TON
2.PROMENA TONA(DVE DO TRI NIJANSE)
3.UKLANJANJE NEZELJENIH TONOVA(PEPELJASTIH I CRVENIH
PREBOJAVANJE IZ TAMNIH NIJANSI U SVETLO
POSVETLJIVANJE VEC OBOJENE KOSE
TAMNJENJE VEC OBOJENE KOSE
KOREKCIJA BOJE(POSVETLJAVANJE ,TAMNJENJE ,PROMENA NIJANSI)
NEGA BOJENE KOSE
UPOZNAVANJE UCENIKA SA KATALOGOM, VRSTAMA PIGMENATA U KOSI,SPEKTROM
BOJA I PRIMENOM
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
IZBELJIVANJE KOSE(46)
-
DEKOLORIZACIJA KOSE(NIVOI):
1.BLAGA OD 1-3 TONA-SKIDANJE TONOVA ,KOLOR KREMA ZA POSVETLJIVANJE KOSE,ULJE ZA
-
IZBELJIVANJE KOSE
2.INTENZIVNA DEKOLORIZACIJA(BELJENJE KOSE DO 7 TONOVA)
VRSTE OKSIDANATA:10 VOL,20 VOL,30 VOL I 40 VOL
METODE IZBELJIVANJA:
1.IZRASTKA
2.PRODUZENI IZRASTAK
3.CELA DUZINA
4.RAZLICITA STRUKTURA KOSE
5.PRIRODNI PIGMENTI
KOLORISANJE BELJENE KOSE:
1.POLUPERMANENTNO, BOJOM
2.PRELIVI TON NA TON
KOREKTURA –PREDPIGMENTACIJA KOSE.
-
206
UPOZNAVANJE UCENIKA SA IZBELJIVACIMA ZA KOSU KAKO IH PRIMENJIVATI NA
RAZLICITIM TIPOVIMA KOSE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
BOJENJE 100%SEDE KOSE(60)
-
BOJENJE U SVETLE I TAMNE TONOVE
ODNOS BOJE I HIDROGENA
TEHNIKA RADA-PREDPIGMENTACIJA ZELJENOM BOJOM
POSTUPAK BOJENJE OD KORENA DO SPICA
NIJANSIRANJE U PRIRODNE TONOVE
UPOZNATI UCENIKA SA SEDOM DLAKOM I KAKVA MODU DA SE DESE NEZELJENA
DEJSTVA KOD BOJENJA I OBJASNITI IM PROCEDURU PREDPIGMENTACIJE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
MINIVAL NA HEMIJSKI TRETIRANOJ KOSI (94)
-
BOJENA KOSA –
NIJANSIRANA
RAZLICITA STRUKTURA KOSE
PRIPREMA KOSE,REVITALIZACIJA (PREVENTIVA DUBINSKA NEGA KOSE PROVITAMINSKIM
TRETMANOM)
SISANJE SPICEVA-KRAJEVA KOSE
ODREDJIVANJE TEHNIKE UVIJANJA KOSE
UCENIKA UPOZNATI SA RAZNIM VRSTAMA KVALITETA KOSE I DA ODREDI KOJ
I PREPARAT DA KORISTI NA ODREDJENOJ KOSI
PROBLEMI PRI HEMISKIM PROCESIMA( 3)
-
BOJENJA KOSE
BELJENJA KOSE
MINIVALA
POSTUPAK RESAVANJA PROBLEMA PRI HEMIJSKIM PROCESIMA
RESAVANJE PROBLEMA IZAZVANIH HEMIJSKIM PROCESIMA NA KOSI
207
UPOZORITI UCENIKA NA NEZELJENE EFEKTE KOJI SE DESAVAJU PRI HEMIJSKI
TRETIRANOJ KOSI I KAKO DA SPRECI DA SE TO ISTO DESI
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
NADOGRADNJA KOSE(28)
-
VRSTE NADOGRADNJE KOSE
NADOGRADNJA KERATINOM(LEMILICOM)
NADOGRADNJA MIKROGRANULAMA(KLESTIMA ZA NADOGRADNJU
KOREKCIJA I SKIDANJE NADOGRADNJE
UPOZNATI UCENIKE SA RAZNIM TEHNIKAMA NADOGRADNJE KOSE
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
PRAKTICNA NASTAVA U BLOKU(120)
OBLIKOVANJE UMETNICKIH I ALTERNATIVNIH FRIZURA
BOJENJE KOSE U RAZLICITE TONOVE I NIJANSE
IZBELJIVANJE KOSE-BLAGA I INTENZIVNA DEKOLORIZACIJA
SISANJE SAVREMENE LINIJE KOMBINOVANJEM RAZLICITIMH TEHNIKA RADA
BOJENJE 100% SEDE KOSE-PREDPIGMENTACIJA
MINIVAL NA HEMIJSKI TRETIRANOJ KOSI(DUBINSKA NEGA KOSE PROVITAMINSKIM TRETMANOM)
NADOGRADNJA KOSE RAZLICITIM TEHNIKAMA
 CILJ NASTAVE OBRAZOVNOG PROFILA ZENSKI FRIZER


STICANJE STRUCNOG OBRAZOVANJA BAZIRANOG NA SAVREMENIM DOSTIGNUCIMA
NAUKE,TEHNOLOGIJE I PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO IZVODJENJE
FRIZERSKIH PROCEDURA.
FORMIRANJE POZITIVNIH STRUCNO-ETICKIH I ESTETSKIH STAVOVA U PONASANJU,PRILIKOM
OBAVLJANJA PROFESIONALNIH ZADATAK
OBLICI RADA: FRONTALNI,GRUPNI I INDIVIDUALNI
METODE: VERBALNE,DEMONSTRACIJE,KOMBINOVANI RAD,UCENJE PUTEM OTKRICA
AKTIVNOSTI UCENIKA:
POSMATRANJE,ANALIZIRANJE,PROCENJIVANJE,PRACENJE,EKSPERIMENTISANJE,KREIRANJE ISHODI:
ZNANJA,VESTINE,STAVOVI I VREDNOSTI UCENIKA NAKON REALIZOVANOG PROGRAMA
208
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
РАЗРЕД : ПРВИ
НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА : 0 + 2
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 70
ЦИЉ НАСТАВЕ
 Стицање основне рачунарске писмености .
 Оспособљавање ученика за коришћење рачунара у даљем школовању и будућем раду.
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ
 упознавање ученика са унутрашњом организацијом рачунарских система;
 упознавање и оспособљавање ученика за коришћење оперативних система ;
 упознавање и оспособљавање ученика за коришћење програма за обраду текста;
 упознавање и оспособљавање ученика за коришћење мултимедијалних апликација;
 стицање слике код ученика о могућностима примене рачунарских система.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се реализује у кабинету за рачунарство и информатику. При реализацији садржаја
програма овог предмета, одељење се дели у две групе, тако да наставник сваке недеље са
сваком групом реализује по два везана часа. Број ученика за једним рачунаром је највише два.
На почетку програма, ученике треба упознати са циљем/циљевима и исходима, планом и
начинима оцењивања. У уводном делу двочаса, наставник истиче циљ и задатке одговарајуће
наставне јединице, затим реализује теоријски део неопходан за рад ученика на рачунарима.
Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје најдуже 30
минута. За време рада наставник ће водити рачуна о стеченом знању из рачунарске технике
сваког ученика. Ученицима који брже савладавају постављени циљ и задатке предвиђене за
двочас, треба дати сложеније примере везане за обрађивану наставну јединицу.
209
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
7. Рачунасртво и информатика (2 часа) – предмет изучавања и информатика и друштво.
8. Рачунарски системи (14 часова) – структура рачунарског система, хардвер, софтвер,
однос хардвера и софтвера, процесор, радна меморија, интерфејс и периферијски
уређаји, архитектура PC рачунара, структура софтвера, оперативни системи, развојни
софтвер, кориснички софтвер, лиценце, заштита софтвера и хардвера, начин
функционисања процесора, подизање рачунсрког система, улога ROM-a, покретање
оперативног система, улога оперативног система, прекид рада.
9. Оперативни системи (14 часова) – основни појмови (датотека, фасцикла, пречица,
икона, прозор, мени), употреба миша и тастатуре, покретање апликација оперативног
система, рад са прозорима, компоненте прозора и њихова улога, организација података
на диску, покретање програма, рад са датотекама и фасциклама, коришћење додатних
програма, рад са спољашњим меморијама, подешавање параметара радног окружења,
одржавање система.
10. Обрада текста (20 часова) – основни појмови (пасус, маргина, заглавље, подножје),
структура текста, подешавање радног окружења, уношење текста, чување документа,
затварање документа, учитавање документа и измене у документу, рад са блоковима
(означавање, копирање, исецање, лепљење), рад са више докумената, набрајање у
тексту, рад са табелама, уметање слика у текст, обележавање страница, креирање
заглавља и подножја, фусноте, обликовање документа, стилови, штампање документа.
11. Рачунарске комуникације (14 часова) – начини комуникације између рачунара, појам
рачунарске мреже, интернет и интранет, повезивање рачунара и интернета, сервиси
интернета (www, e-mail, FTP...), рад са читачима интернета, отварање Web страна,
коришћење претраживача, снимање Web страна, снимање слика, пребацивање садржаја
Web странице у текст процесор, штампање, електронска пошта (покретање програма,
постављање електронске адресе, пријем и слање електронске поште, прављење и
коришћење адресара), рад у мрежи.
12. Мултимедијске апликације (6 часова) – основне функције апликација за рад са
мултимедијом, организација мултимедијалних садржаја, примена мултимедије у
настави, коришћење cd-a и dvd-a са аудио и видео садржајима, књигама,
енциклопедијама и атласима.
ИСХОДИ – по завршетку програма, ученик ће бити у стању да :
 наброји и препозна основне елементе рачунарског система, да схвати улогу
периферијских уређаја, да наброји задатке појединих елемената система и да
разуме архитектуру PC рачунара;
 схвати улогу и значај програма, да разуме функције и карактеристике
оперативних система, апликативних програма, услужних програма,
лиценцираних програма
 разуме улогу заштите програма и података
 разуме како ради рачунар, како рачунар прима информацију од корисника,
обрађује је и бележи резултат,
 се правилно користи тастатуром, мишем
 покрене програм
 разуме организацију података на диску
 користи медијуме за складиштење података и програма
 уочи структуру текста
 користи програме за уношење текста, подеси радно окружење и изврши
потребне припреме за уношење текста
 разуме принцип рада у графичком окружењу
 уноси текст, врши измене у тексту, снима и штампа документ
 познаје рад са табелама
 уобличава текст и слику
 претражује садржаје на интернету коришћењем различитих претраживача
 сними пронађене садржаје или програме на неки од медијума за складиштење
210


користи електронску пошту (поставља електронску адресу, врши пријем и слање
електронске поште, креира адресар)
користи програме за рад са мултимедијом.
Смер-техничар-моделр одеће
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Смер: Техничар-моделар,трећи разред
Наставна целина
ПРИРОДА,ЧОВЕК И ДРУШТВО
Исходи
На крају наставне целине ученик ће бити у стању да
211
- уочи разлику између појмова рад,друштвено деловање,
професија
- разуме закон поделе рада и наброји врсте поделе рада
- говори о друштвеној производњи,друштвеној репродукцији
- схвати значај и утицај новца у друштву
- говори о природној и друштвеној средини
- разуме популационо-развојне проблеме савременог света
- препозна еколошке проблеме
- разуме утицај технологије и научно-технолошке револуције
и промене у свакодневном животу
Садржаји
1.Функционална
компетенција
-разговарати о утицају новца на понашање људи
2.Социокултурна
компетенција
-упознавање друштвено-културне средине у којој живимо
3.Психосоцијална
компетенција
-разумети однос појединац-природна средина-друштвена
средина
-разумети и објаснити како на понашање појединаца утиче
новац
-препознати утицај човека и његов однос према животној
средини у којој живи
Коришћени материјал
Укупан број часова
-анализирати текстове из уџбеника
-изразити своје мишљење и виђење друштва будућности
-навести промене које изазива технологија
-идентификовати актуелне еколошке проблеме
-сагледавања промена које изазива савремена технологија и
њихов утицај на развој друштва
-упознавање сa природном и друштвеном средином и
факторима који утичу на њихово мењање
-
уџбеник
шеме са основним социолошким појмовима
power point prezentacija
текстови из уџбеника
интернет
14
212
Распоређивање
градива
1. Рад и подела рада
2. Друштвена производња и њени чиниоци
3. Друштвена производња #
4. Производне снаге и производни односи
5. Друштвена репродукција и њене законитости
6. Робни облик друштвене производње;
роба и њена својства
7. Робна производња #
8. Развој облика вредности-суштина и функције новца
9. Природна и друштвена средина
10. Друштво и становништво
11. Друштво и становништво #
12. Природа и човек у технолошком друштву;
13. Еколошки проблеми саврененог друштва
14. Природа,човек и друштво #
Наставне активности
-анализирати текст
-описати еколошке проблеме места у коме живи
-саставити своју визију друштва будућности
-одговорити на постављена питања
Активности за
евалуацију
-одговорити на постављена питања
-разговарати и анализирати текстове из уџбеника
-саставити визију друштва будућности
-тест
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Смер: Техничар-моделар,трећи разред
213
Наставна целина
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
Исходи
На крају наставне целине ученик ће бити у стању да
-говори о основним појмовима друштва
-препозна и именује елементе друштвене структуре
-разуме значај друштвених група
-наведе врсте и главна обележја друштвених група
-препозна друштвене установе и организације
-схвати значај државе и права
-наброји политичке странке и покрете
Садржаји
1.Функционална
компетенција
2.Социокултурна
компетенција
3.Психосоцијална
компетенција
Коришћени материјал
Укупан број часова
-описати различите друштвене групе
-анализирати текстове из уџбеника
-изразити своје мишљење о политици и политичким
странкама
-уочити смисао функционисања друштвених установа
-упоредити мишљења и идеје
-упознавање друштвених група којима припадамо
-сагледавање утицаја појединаца на друштвене групе и
преко њих на глобално друштво
-формирање позитивног односа према својој и другим
етничким заједницама
-разумети однос појединац-друштвена група-друштво
-разумети и објаснити формирање националне свести
-уочити значај унутрашње солидарности,осећање групне
припадности и културне блискости чланова групе
-објаснити утицај политичких чинилаца на понашање људи
-
уџбеник
шеме са основним социолошким појмовима
текстови из уџбеника
интернет
16
214
Распоређивање
градива
1. Елементи друштвене структуре
2. Друштвене групе
3. Породица и брак
4. Друштвене групе #
5. Етничке заједнице
6. Насеља
7. Етничке заједнице #
8. Друштвено раслојавање(класе и слојеви)
9. Друштвене установе и организације
10. Друштвене установе и организације #
11. Политика
12. Систематизација градива
13. Закључивање оцена
14.Држава и право
15.Политичке партије и покрети
16.П олитика #
Наставне активности
-анализирати текстове
-водити разговор о предностима и недостацима живота
у граду и селу
-одговорити на постављена питања
-разговарати о актуелним проблемима места у коме живе
Активности за
евалуацију
-одговорити на постављена питања
-разговарати и анализирати текст из уџбеника
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ПРИМЕНА РАЧУНАРА III ТЕОРИЈА
РАЗРЕД : ТРЕЋИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА : 1
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 35
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК : Татјана Ковачевић
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
I ОСНОВНИ ПОЈМОВИ – ОБРАДА ЦРТЕЖА НА РАЧУНАРУ
ЦИЉ : Стицање знања о функционисању и коришћењу рачунара, упознавање основних
појмова који дефинишу графички цтреж
ЗАДАЦИ: упознавање са оснавним графичким алаткама, упоѕнавање радног окружења,
припрема за цртање
ИСХОДИ : Да ученик разуме појам и функционисање у примени основних графичких алатки
МЕТОДЕ : Дијалошка и демонстрација
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 8 часова .
II
ЦРТАЊЕ ОСНОВНИХ ГРАФИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА
215
ЦИЉ : Стицање рутине у цртању основних графичких облика као што су круг , овал,
правоугаоник, квадрат, полигон, мрежа , многоугао, као и чување креираних докумената у
датотеку.
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са могућностима разних примена одређених визуелних
ефеката као што су контуре, боје, сенке, специјални ефекти и сл.
ИСХОДИ : Да ученик развија визуелно-креативне способности
МЕТОДЕ : Дијалошка, монолошка, практичан рад
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 14 часова .
III МАНИПУЛАЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА ОБЈЕКАТА
ЦИЉ : Стицање знања о могућностима комбиновања више објеката, о промени њиховог
међусобног положаја и примени разних ефеката на објекте
ЗАДАЦИ : примена употребе алатки на конкретне ситуације као што су: логотипи, идејна
решења за тепихе, тапете, керамичке плочице, салвете и сл.
ИСХОДИ : Оспособљавање ученика да користећи машту и креативност увиде позитивне
стране у практичној примени овог програма
МЕТОДА : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 6 часова .
IV
КОРИШЋЕЊЕ ТЕКСТА
ЦИЉ : Упознавање са још једном аспектом програма који је неизбежан када су у питању
публикације, новинарство и издаваштво.
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са коришћењем текста када се он обрађује и приказује као
уметнички тексти или параграф текст који је користи за новинарске текстове, оријентација и
међусобни однос објеката и текста на папиру, као и стампање текста
ИСХОДИ : Да се ученик оспособи како би био у могућности да примени знање на конкретну
ситуацију нпр. Дизајн насловне стране књиге или новина итд...
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 7 часова .
СРЕДЊА ШКОЛА ,, ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ “ ИНЂИЈА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ПРИМЕНА РАЧУНАРА III ВЕЖБЕ
РАЗРЕД : ТРЕЋИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА : 2
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 70
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК : Татјана Ковачевић
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
I ОСНОВНИ ПОЈМОВИ – ОБРАДА ЦРТЕЖА НА РАЧУНАРУ
ЦИЉ : Упознавање основних појмова који дефинишу графички цтреж, покретање Corel Draw-a
ЗАДАЦИ: упознавање са радним окружењем, оријентацијом папира, мерним јединицама,
помоћним линијама и сл
ИСХОДИ : Да ученик апсолвира основне појмове и функције алатки како би их даље успешно
примењивао
МЕТОДЕ : Дијалошка и демонстрација
216
ОБЛИЦИ РАДА : Групни и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 16 часова .
II ЦРТАЊЕ ОСНОВНИХ ГРАФИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА
ЦИЉ : Стицање рутине у цртању основних графичких облика као што су круг , овал,
правоугаоник, квадрат, полигон, мрежа , многоугао, као и чување креираних докумената у
датотеку.
ЗАДАЦИ : Примена основних графичких облика на дизајн и идејна решења најразличитијих
конкретних практичних ствари у свакодневном животу: логотипи, теписи, тапете, и сл
ИСХОДИ : Да ученик развија визуелно-креативне способности
МЕТОДЕ : Дијалошка, монолошка, практичан рад
ОБЛИЦИ РАДА : Групни и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 28 часова .
III МАНИПУЛАЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА ОБЈЕКАТА
ЦИЉ : Стицање знања о могућностима комбиновања више објеката, цртање разних врста
линија, њихова трансформација, цртање једноставнијих цртежа, промена међусобног положаја
објеката и примени разних ефеката на њих
ЗАДАЦИ : примена употребе алатки на конкретне ситуације као што су: логотипи, идејна
решења за тепихе, тапете, керамичке плочице, салвете и сл.
ИСХОДИ : Оспособљавање ученика да користећи машту и креативност увиде позитивне
стране у практичној примени овог програма
МЕТОДА : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Групни и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 12 часова .
IV
КОРИШЋЕЊЕ ТЕКСТА
ЦИЉ : Упознавање са још једном аспектом програма који је неизбежан када су у питању
публикације, новинарство и издаваштво, примена и значај употребе фонтова, њихово
препознавање и карактеристике
ЗАДАЦИ : Упознавање ученика са коришћењем текста када се он обрађује и приказује као
уметнички тексти или параграф текст који је користи за новинарске текстове, оријентација и
међусобни однос објеката и текста на папиру, као и стампање текста
ИСХОДИ : Да се ученик оспособи како би био у могућности да примени знање на конкретну
ситуацију нпр. Дизајн насловне стране књиге или новина итд...
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Групни и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 14 часова .
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА(ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС)
РАЗРЕД: ПРВИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 37
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: НИКОЛИНА БИРИШИЋ
217
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ:
1. УВОД
ЦИЉ: Циљ наставе у првом разреду средње школе јесте да се код ученика изгради свест о
томе да је Хришћанство Црква, тј, конкретна Литургијска заједница, као и да се ученицима
скрене пажња на ти да је појам личности кључни појам без кога се Хришћанство не може
разумети. Без правилног схватања појам личности се неможе појмити то да је хришћанска
вера у Бога живот, а не академска доктрина.
ЗАДАЦИ: Да изгради свест код ученика о основним појмовима Хришћанства: личност,
слобода и љубав.
ИСХОДИ: Ученик има свест о Хришћанству као о Цркви, тј, конкретној Литургијској
заједници.
МЕТОДЕ: вербална
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални
За ову наставну област је предвиђен 1 час.
2. ХРИШЋАНСТВО ЈЕ ЦРКВА(заједнички Литургијски живот као израз вере и Бога)
ЦИЉ: Објаснити да је Литургијско искуство подллога и оквир на коме се темељи и у
коме се пројавлјује целокупна православна теологија.
–Литургија је догађај Цркве у коме се практично изражава православно богословље.
–Литургија је догађај којим Бог присуствује у свету и истовемено је откривање
истинског начина постојања човека и природе.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да спознају:
-да је Хришћанство живот у Литургијској заједници и живот за Литургијску заједницу.
ИСХОДИ: Ученик зна да је:
-Литургија догађај Цркве у коме се практично изражава православно богословље.
-Хришћанство живот у литургијској заједници и живот за литургијскку заједницу.
МЕТОДЕ: вербална
ОБЛИЦИ РАДА: индивидуални, фронтални
За ову наставну облас предвиђено је 4 часа.
3. ПОЈАМ О БОГУ У ХРИШЋАНСТВУ
ЦИЉ: Развити свест код ученика о богу као о слободној личности, а ово довести у везу
са тим да човек, зато што је личност има појам о Богу и потребу за Њим. Закључити да
атеизам као појава јесте негирање постојања конкретног Бога.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да уоче :
-да је личност кључни појам у разумевању хришћанског учења о Богу и човеку.
ИСХОДИ: Ученик је уочио да је личност кључни појам у разумевању хришћанског
учења о Богу и човека.
МЕТОДЕ: вербална, демонстративна, текстуална
ОБЛИЦИ РАДА: индивидуална и фронтална
За ову насавну област је предвиђено 2 часа.
4. БОГОПОЗНАЊЕ И ПОЗНАЊЕ БОГА КРОЗ ИСУСА ХРИСТА У ЦРКВИ
ЦИЉ: Упознавање ученика са појмом љубави, наиме личност се може познати само ако
остваримо са њом заједницу слободе, љубави.Свако познање личнности изван
овог искуства негира личност и своди је на ствар.
ЗАДАЦИ: да науче да је Бог личност и да се само у заједници личности открив
ИСХОДИ: има свест о Богу као слободној личности и да се личност само захедници открива
МЕТОДЕ: вербална, демонстративна, текстуална
ОБЛИЦИ РАДА: индивидуални, фронтални
За ову наставну област је предвиђено 3 часа
.
218
5. КРШТЕЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА ХРИСТОМ У
ЛИТУРГИЈИ
ЦИЉ: Стицање знања о светим тајнам крштења и рукоположења онако како се
врше у Православној Цркви у саставу Литургије .
Подстицање ученика на следећи закључак:
-Бог је личност по природи несхватљив, несазнајан,Њега апсолутно неможемо
познати на други начин осим у личној заједници. Таква се заједница остварује на
Литургији кроз епископа као човека у Исусу Христу, јер се Бог једино преко
човека открива.
ЗАДАЦИ: Да уоче да је подвиг неопходно средство за остварење личне заједнице
са Богом у Христу у којој ће Бог бити извор нашег вечног постојања и личног
индетитета.
ИСХОДИ: Закључује да је Бог по природи несхватљив, несазнајан, и да га не
можемо познати на други начин осим у личној заједници. Таква се заједница
остварује на Литургији.
Уочава да је подвиг неопходно средство за остварење личне заједнице са Богом.
МЕТОДЕ: вербалан, демонстративна, текстуална
ОБЛИЦИ РАДА: индивидуални и фронтални
За ову наставну област је предвиђено 20 часова.
6. СЛИКАРСТВО КАО ИЗРАЗ ЧПВЕКОВОГ ОДНОСА ПРЕМА БОГУ И СВЕТУ
КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ (разлика између Црквеног сликарства-иконографије и
световног сликарства)
ЦИЉ: Указивање на разлике које постоје у световној уметности и црквеној
уметности. Истинска црквена уметност за разлику од световне препознаје се и на
основу тога што се слобода уметника изражава као љубав према бићу. Зато црквени
сликар изображава будуће Царство Божије. Световни изолује биће од других и
упућује га на самог себе и то доводи до ништавила.
ЗАДАЦИ: да ученици уоче разлике између црквеног и световног сликарства
ИСХОДИ: уочава разлике које постоје између црквеног и световног сликарства
МЕТОДЕ: вербална, демонстративна, текстуална
ОБЛИЦИ РАДА: индивидуални и фронтални
За ову наставну област је предвиђено 7 часова.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА(православни катихизис)
РАЗРЕД: ДРУГИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 35
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: НИКОЛИНА БИРИШИЋ
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ :
1. УВОД
ЦИЉ: Настава 2. разреда представља рекапитулације градива предходних разреда с
посебним нагласком на хришћанској онтологији, која се темељи на учење о једном Богу
који је Света Тријица.
ЗАДАЦИ: Упознавање садржаја и начина рада.
ИСХОДИ: Схватање наставних области.
МЕТОДЕ: Дијалошка, демонстративна, разговор.
219
2.
3.
4.
5.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђен 1 час.
СВЕТА ТРОЈИЦА ЈЕДАН БОГ(Бог као бице заједнице, слободе, љубави )
ЦИЉ: Развијање свести ученика о појмовима: личност, слобода, љубав. Изложити
православно учење о Богу који је Света тројица , с посебним нагласком да је посебни
носилац постојања у Богу личност , а не природа и да је личност заједница слободе с
другом личношћу.
ЗАДАЦИ: Ученици
треба да правилно науче и дефинишу појмове: личност, слобода, љубав- на основу
православног учења о Светој Тројици.
ИСХОДИ: Ученик
зна да дефинише појмове: личност, слобода, љубав – на основу православног учења о
Св. Тројици.
МЕТОДЕ:
Дијалошка, демонстративна, рад на тексту.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 4 часа.
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВ.ТРОЈИЦУ КАО ЈЕДНОГ БОГА
ЦИЉ: Развијање свести код ученика о појмовима: личност, слобода, љубав.Изложити
православно учење о Богу који је Света Тројица са нагласком да је носилац постојања у
Богу личност а не природа и да је личност заједница слободе с другом личношћу.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да прихвате православно учење о Богу који је Свети Тројица
конкретна личност.Појам личности као носиоца постојања за разлику од природе која то
није.
ИСХОДИ:
Прихвата,разуме учење о Богу као о Св. Тројици Разликује појмове личности и природа.
Зна да је носилац постојања личност а не природа.
МЕТОДЕ: Дијалошка, демонстративна, рад на тексту.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 13 часа.
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (узрок посстојања света јесте Бог као личност ,
Божија слобода)
ЦИЉ: Стицање знања о томе да је по хришћанском учењу свет створен ни из чега.
Извођење закључка:
- да је Бог апсолутно слободан у свом постојању у односу на свет
- да постојање створене природе зависи од воље Божије а не од ње саме
- да су створна бића подложна смрти зато што су створена ни из чега.
ЗАДАЦИ: Ученик трба да зна да је по хришћанском учењу свет створен ни из чега. – Да
је Бог апсолутно слободан у свом постојању у односу на свет. – Да постојње створене
природе зависи од воље Божије,а не од ње саме.
ИСХОДИ:
Зна да је по Хришћанском учењу свет створен ни из чега.Зна да је Бог апсолутно
слободан у свом постојању у односу на свет. Зна да постојање створене природе зависи
од воље Божије, а не од ње саме.
МЕТОДЕ:
Дијалошка,демонстративна, рад на тексту.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 6 часова.
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
ЦИЉ: Прихватање уверења које произилази хришћанског схватања да је свет створен
ни из чега и да стварност света указује на то да је његова природа подложна смрти, јер
је небиће суштина његове природе .Својства створене природе су смртност, трулежност,
прпадљивост.
ЗАДАЦИ: Ученици
треба да прихвате да је свет створен ни из чега и да стварност света указује на то да је
његова природа подложна смрти , јер је небиће суштина његове природе. Да зна да су
својства створене природе смртност, трулежност. Ученици треба да уоче да је човек као
икона Божија личност и да је он једино биће које је у личним односима, односима
слободе, љубави према другом бићу, способно да уочи ограниченост природе и њену
угроженост од небића.
ИСХОДИ: Зна да су својства створене природе смртност, трулежност. Прихвата да је
свет створен ни из чега и да створеност света указује на то да је његова природа
подложна смрти,јер је небице суштина његове природе. Уочио је да је човек као икона
220
Божија личност и да је он једино биће које је у личним односима слободе, љубави према
другом бићу.
МЕТОДЕ: Дијалошка,
демонстративна, рад на тексту.
ОБЛИЦИ
РАДА: Индивидуална и фронтална.
За ову наставну област је предвиђено 2 часа.
6. СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА ПО'' ИКОНИ И ПОДОБИЈУ БОЖИЈЕМ'' (антрополошке
последице вере у Бога који је Св. Тројица)
ЦИЉ: Прихватање истине да је човек створен по ''икони и подобију Божијем'' што
треба да укаже на то да је човек створен с посебним задатком у природи.Ученицима
скренути пажњу на то да се слобода личности у Бога изражава као љубав према другој
личности, што значи да и ми своју слободу треба да изражавамо као љубав према
другој личности да бисмо били иконе Божије.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да прихвате појмове икона и подобије. Да науче да се слобода
личности изражава као љубав према другој личности, што значи да и ми треба да своју
љубав изражавамо према другој личности да бисмо били иконе Божије.
ИСХОДИ: Зна да се слобода личности у Богу изражава као љубав према другој
личности. Што значи да и ми треба своју љубав да изражавамо према другој личности
да бисмо били иконе Божије.
МЕТОДЕ: Дијалошка, демонстративна.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову насставну област је предвиђено 4 часа.
7. ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ЦИЉ: Ученицима скренути пажњу на два момента:
-да само давање заповести првом човеку од стране Бога указује на то да је човек био
слободан и да је могао да је испуни или не испуни, и да смрт која је наступила после
прекршаја заповести није накнадно уведена у природу као казна Божија за грех, већ да
је последица погрешног изражавања слободе од стране првог човека.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да науче кој су последице првородног греха. Да смрт која је
наступила после првог прекршаја није казна већ последица погрешног изражавања
слободе од стране првог човека.
ИСХОДИ: Зна последице првородног греха. Уочио је да је смрт насстала после
првородног греха као последица погрешног изражавања слободе од стране првог
човека.
МЕТОДЕ: Дијалошка, демонстративна, рад на тексту.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и Фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 3 часа.
8. ПРОБЛЕМ СМРТИ (виђење овог проблема из перспективе личности)
ЦИЉ: Схватање смрти на основу свељудског искуства, које указује на то да је смрт
трагедија само онда када је посматрамо из перспективе личности ,тј. када умре неко
кога волимо.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да уоче да је смрт трагедија само онда када је посматрамо из
перспективе личности,тј. када умре неко кога волимо.
ИСХОДИ: Ученици су уочили да је смрт трагедија само када је посматрамо из
перспективе личности.
МЕТОДЕ: Дијалошка, демонстративна.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални, фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 2 часа.
221
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА(православни катихизис)
РАЗРЕД: ТРЕЋИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: НИКОЛИНА БИРИШИЋ
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ :
1. УВОД
ЦИЉ: Циљ наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да
је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је само у његовој личности
истварена заједница тварне природе са Богом.
ЗАДАЦИ: Упознавање начина и садржај рада.
ИСХОДИ: Схватање садржаја рада.
МЕТОДЕ: Дијалошка,демонстративна, разговор.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну јединицу је предвиђен 1 час.
2. ТАЈНА ХРИСТОВА-ЈЕДИНСТВО БОГА И ЧОВЕКА КАО ЦИЉ ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ
БОГ СТВОРИО СВЕТ
ЦИЉ: Предочити одлуке 1. и 2. Васељенског сабора, и са тим у вези прихватање
следећих чињеница:
да је Христос потпуни човек и потпуни Бог
-да су у Његовој личности поново сједињене, човечанска стварна природа и нетварна
божанска природа
-да се у остварењу тајне Христове пројављује слобода како Божија у односу на човека и
обрнуто.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да схвате да је Исус потпуни човек и потпуни Бог.Треба да
стекну свест да је Тајна Христова циљ стварања света, и да су у Његовој личности
поново сједињене човечанска стварна природа и божанска нетварна природа.
ИСХОДИ: Ученик је стекао свест отоме да је Тајна Христова циљ стварања света и
прихватио чињеницу да је Исус потпуни Бог и потпуни човек.Такође да су у Његовој
личности спојене човечанска стварна и божанска нетварна природа.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна, текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 2 часа.
3. ХРИСТОВО ОВАПЛОЋЕЊЕ И СТРАДАЊЕ, СМРТ КАО ПОСЛЕДИЦА ГРЕХА
ПРВИХ ЉУДИ
ЦИЉ:
Разумевање Христовог оваплоћења, страдања и смрти на основу описа Светог Писма
НЗ, с посебним освртом на следеће:
- да
Христово оваплоћење не подразумева истовремено и смрт као код нас људи, који
почињемо да умиремо када се родимо
- Христос није рођен на исти начин као и ми људи,Он је Син Божији који се слободно
рађа као човек и слпободно страда и то ради нашег спасења
- у Христу је откривен циљ због кога је Бог створио освет да се сједини са њим кроз
човека и тако постоји вечно
- да смрт није саставни део првобитног Божијег плана о свету, већ да је она последица
греха првог човека Адама.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да примете да је првородни грех променио начин остварења
циља због кога је свет створен, али не и сам сиљ.
ИСХОДИ: Уочио да је првородни грех промени начин остварења циља због кога је свет
створен, али не и сам циљ.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна, текстуална.
222
4.
5.
6.
7.
8.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 4 часа.
БОГ ЈЕ ВАСКРСАО ХРИСТА ИЗ МРТВИХ ДУХОМ СВЕТИМ (превазилажење
смрти за створену природу као плод слободне личне заједнице Бого и човека у
Христу)
ЦИЉ:
Указивање на то да је Бог васкрсао Христа из мртвих Духом Светим, јер превазилажење
смрти за природу није мехенички процес већ ствар Божије слободе и да се оно
пројављује као нови начин постојања створене природе, као Литургијска заједдница.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да уоче да је Бог васкрсао Христа из мртвих духпм Светим је
превазилажење смрти за природу није механичкок процес већ ствар божије слободе.
ИСХОДИ: Уочио је да је Бог васкрсао Христа иѕ мртвих Духом Светим, јер
превазилажење смрти за природу није механички процес већ ствар Божије слободе.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна, текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални, фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 4 часа.
ИСУС ХРИСТОС КАО НОВИ АДАМ И НАЧЕЛНИК СВЕ ТВАРИ
ЦИЉ: Стварање уверења да је Исус Христос савршен човек и да се једино у
заједници са Њим остварује заједница са Богом. Ту заједницу са Христом
људи могу да остваре једино посредством Духа Светога кроз крштење у ком
се показује наша слободна опредељеност за Христа.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да стекну уверење да је Исус Христос савршен
Човек и да се једино у заједници са Њим остварује заједница са Богом.
ИСХОДИ: Стекао уверење да је Исус Христос савршен човек и да се једино
у заједници са Њим остварује заједница са Богом.
МЕТОДЕ: Вербалана, демонстративна, текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну јединицу је предвиђено 4 часа.
УЛОГА ДУХА СВЕТОГА У СЈЕДИЊЕЊУ ЉУДИ И СТВОРЕНЕ
ПРИРОДЕ СА ХРИСТОМ(Дух Свети конституише Цркву као конкретну
Литургијску зајдницу кроз Крштење, Миропомазање, Рукоположење)
ЦИЉ: Стварање уверења да је Исус Христос савршен човек и да се једино у заједници
са Њим остварује заједница са Богом. Ту заједницу са Христом људи могу да остваре
једино подсретством Духа Светог кроз Крштење у коме се показује наша слободна
опредељеност за Христа.
ЗАДАЦИ:
Ученици треба да стекну уверење да је Исус Христос савршен човек и да се једино у
заједници са Њим остварује заједница са Богом.
ИСХОДИ: Стекао уверење да је Исус Христос савршен човек и да се једино у
заједници са Њим остварује заједница са Богом.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна, текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА : Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 5 часа.
ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА ИСТИНСКОГ ПОСТОЈАЊА СВЕТАЦАРСТВА
БОЖИЈЕГ(спасење света заједничко дело Свете Тројице и људи; разлика између
Бога и људи али не и одаљеност)
ЦИЉ: Указивање на индетичност структуре Царства Бижијег и Литургије. Упућивање
ученика на то да је Литургија икон будућег Царства Божијег а не слика прошлости.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да схвате идентичност структуре Царства Божијег и
Литургије као и да је Литургија икона будућег Царства Божијег, а не слика прошлости.
ИСХОДИ : Схватио идентичност Царства Божијег и Литургије као и да је Литургија
икона будућег Царства Божијег а не слика прошлости.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна, текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 6 часа.
АПОСТОЛСКО ПРИЈЕМСТВО( епископ као икона Христа,
свештеници
иконе апостола, Литургија као икона будућег века)
223
ЦИЉ: Схватање појма Апостолко пријемство не на основу прошлости преко којег се
Црква конституише већ на основу Будућности.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да уоче да Апостолским пријемством, посредством Духа
Светога, преко Литургије и као Литургија, Будуће Царство Божије улази у историју.
ИСХОДИ: Уочио да Апостолким пријемством,посредством Духа Светога преко
Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју.
МЕТОДЕ: Вербална,Демонстративна, текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је превиђено 6 часа.
9. РАСПЕЋЕ И ВСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО У ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ
ЦИЉ: Разумевање иконографског приказивања Тајне Христове, односно
оваплоћења, страдања, Васкрења, Вазнесења, као и слика св. Духа на апостоле.Указивање на Литургијси оквир ових тема,тј, на однос у којем ови
догаћаји стоје с будућим Царством божијим.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да запазе разлику између иконографског приказивања распећа и Васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицицији.
ИСХОДИ: Запазио разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења у
православној и ренесансној традицији.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна, текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 4 часа.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА( православни катихизис)
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 32
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: БИРИШИЋ НИКОЛИНА
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ:
1. УВОД
ЦИЉ: Циљ наставе у 4.разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже на то
да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у томе да створени свет постане Царство
Божије, односно превазиће смрт.
ЗАДАЦИ: Упознавање садржаја програма начина рада
ИСХОДИ: Схватање програма и начин рада.
МЕТОДЕ: Вербална
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђен 1 час.
2. ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ ИСТОРИЈЕ(старојелинско и савремено схватање
историје без Бога)
ЦИЉ: Разумевање историје као процеса који води ка остварењу конкретног циља, односно да
историја има почетак и да иде ка конкретном циљу.
Прихватање хришћанског становишта да је циљ историје,остварење Царства Божијег као
победе над смрћу и вечни живот створене природе.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да уоче да историју ствара човек као слободно биће са једним
конкретним циљем.Испитујући конкретне догађаје проникну њихов крајни смисао.
ИСХОДИ: Разуме историју као процес који води ка остварењу конкретног циља,односно да
историја има почетак и да иде ка конкретном циљу.Прихватање хришћанског становишта да је
циљ историје, остварење Царства Божијег.
224
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна и текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 4 часа.
3. ЕСХАТОН БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ КАО УЗРОК ЦРКВЕ И ИСТОРИЈЕ
(последњи догађај, догађај Царства Божијег даје валидност и постојање историјским
догађајима)
ЦИЉ: Разумевање историје као процеса који води ка остварењу конкретног циља, односно да
историја има почетак и да иде ка конкретном циљу. Прихватање хришћанског становишта да
је циљ историје, остварење Царства Божијег као победе над смрћу и вечни живот створене
природе.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним
животом. Науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан
одговор превазижења смрти у природи и слободног постојања човека као личности.
ИСХОДИ: Разуме да историја има почетак и да иде ка конкретном циљу. Прихватање
хришћанског становишта да је циљ историје, остварење Царства Божијег.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна и рад на тексту.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 3 часа.
4. СМРТ ПРИРОДЕ КАО РАЗЈЕДИЊЕЊЕ, РАСПАДАЊЕ И СМРТ ЛИЧНОСТИ КАО
ШРЕКИД ЗАЈЕДНИЦЕ СА ЛИЧНОШЋУ ЗА КОЈУ СМО БИЛИ ВЕЗАНИ, КОЈУ СМО
НАЈВИШЕ ВОЛЕЛИ
ЦИЉ: Прихватање констатације да смрт постоји у природи. Разумевање разлика између
доживљавања смрти у контексту природе и личности. Смрт као јединствен феномен је за
природу нешто позитивни, док је она виђена из перспективе личности '' последњи и најгори
непријатељ постојења.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да прихвате констатацију да смрт постоји у природи и да разумеју
разлику у доживљавању смрти у контексту природе личности.
ИСХОДИ: Разуме разлику између доживљавања смрти у контексту природе личности. Смрт
природе је разједињење, распадање, а смрт личности је прекид заједнице са личношћу коју смо
највишеволели.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна и текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 4 часа.
5. ЛИТУРГИЈА НАМ ОТКРИВА И ЦИЉ ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ СТВОРИО СВЕТ И
ЉУДЕ( да свет постане Царство Божије у коме неће бити смрти)
ЦИЉ: Прихватање става о могућности превазилажења смрти у контексту Литургијског
постојања људи и природе, односно у контексту Будућег Царства Божијег као личне слободне
заједнице, тј. јединства Божанске и човечанске природе с посебним освртом на то да се у овом
јединству чува неповредивост створене природе као и конкретност сваког бића и личности.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да упореде Литургију и литургијски начин постојања света са
истином која подразумева превазилажење смрти и постојања човека као личности, као
апсолутног и не поновљеног бића.
ИСХОДИ: Разуме Литургијски начин постојања света. Зна циљ због којег је Бог створио
човека и свет, и начин на који је могуће остварити тај циљ.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна и текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 2 часа.
6. ПОМЕСНА И ВАСЕЉЕНСКА ЦРКВА, ЊИХОВ ОДНОС
ЦИЉ: Упознавање са чињеницом да је свака литургијска заједница под једним епископом
пуна Црква, али само када је у заједници са свим осталим Црквама.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да се упознају са чињеницом да је свака литургијса заједница под
једним еписком пуна Црква, али само када је у заједници са осталим Црквама.
ИСХОДИ: Разликује појмове Васељенска Црква, конкретна литургијска заједница.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна и текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову нставну област је предвиђено 4 часа.
225
7. ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ НА ПОМЕСНОМ И ВАСЕЉЕНСКОМ НИВОУ
ЦИЉ: Упознавање са чињеницом да када се говори о Цркви, не полази се од универзалне,
безличне Цркве већ од конкретне литургијске заједнице под једним епископом,која тада
представља заједницу са свим осталим Црквама.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да знају да када се говори о Цркви, не полази се од универзалне,
безличне Цркве већ од конкретне литургијске заједнице под једним епископом.
ИСХОДИ: Разликује појмове васељенска Црква, конкретна литургијска заједница.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна, рад на тексту.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 6 часа.
8. ТЕОЛОГИЈА ПРАВОСЛАВНЕ УМЕТНОСТИ( књижевности, сликарства,
архиктетуре, музике )
ЦИЉ: Сагледавање оних аспеката, у конкретним Црквеним уметничким делима, који указују
на будуће Царство Божије и на стање створених бића у њему. То стање треба да се тиче новог
начина постојања природе, какав је он у Христу, литургијској заједници.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је
сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем царству.
ИСХОДИ: Уочио да православна уметност приказује свет онаквим каквим це бити у будућем
Царству.
МЕТОДЕ: Вербална, демонстративна, текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фроонтални.
За ову наставну област је предвиђено 6 часа.
9. ЦРКВА И СВЕТ( њихов однос)
ЦИЉ: Прихватање става да Црква и свет нису два сета, међусобно неспојива, већ да је Црква
један посебан начин постојања тог истог света кога у коме свет остварује тежњу за
превазилажењем смрти и остварењем вечног живота.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету
и да постоји ради спасења света.
ИСХОДИ: Стекао свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји
ради спасења света. Прихвата став да је Црква један посебан начин постојања света у коме свет
остварује своју тежњу за превазилажењем смрти и остварењем вечног живота.
МЕТОДЕ: Вербална , демонстративна, текстуална.
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални и фронтални.
За ову наставну област је предвиђено 2 часа.
226
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД : ПРВИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:70
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ:ВЕРИЦА ВОЈНОВИЋ,ЉИЉАНА ЖИЖИЋ,
МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ
1.УВОД
ЦИЉ : Увођење ученика у наставне садржаје почиње дефинисањем предмета
прочавања,поделе и значаја друштвене географије као и њеним местом у систему наука.
ЗАДАЦИ : Ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања о основним
појавама,појмовима и процесима из области друштвене географије
ИСХОДИ : Ученици разумеју појам друштвене географије и процесе који се дешавају.
МЕТОДЕ : Дијалошка и монолошка
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 2 часа
2.СТАНОВНИШТВО,РЕЛИГИЈА,КУЛТУРА
ЦИЉ : Указивање на најважније демографске проблеме савременог света.да се ученици
сналазе у институцијама које пружају информације (архиви,музеји,библиотеке,статистички
заводи…), да препознају чиниоце континуитета и промена друштвених и културних појава, да
процењују културно и опште друштвено богатство света и наше земље.
227
ЗАДАЦИ : Упознавање са различитим облицима људске заједнице, са порастом или
смањивањем , односно кретањима и територијалном размештају становништва
ИСХОДИ : Ученици имају ставове и вредности о једнаким правима људи без
обзиора на расну, националну, верску и другу припадност, о поштовању историје, традиције,
језика , културе и уметности свог и других народа.Разумеју последице високог и ниског
(негативног ) природног прираштаја
МЕТОДЕ : Дијалошка , монолошка , рад са табелама
ОБЛИЦИ РАДА : Фронтални и индивидуални
За ову наставну област је предвиђено 20 часова
3.НАСЕЉА
ЦИЉ :Стицање нових знања о утицају фактора природне средине на постанак,
распрострањеност и изглед насеља, функционалну поделу насеља, урбанизацију као светски
процес и њене последице.
ЗАДАЦИ :Упознавање ученика са трендовима и факторима раста градова , указивати на
просторну диференцираност и специфичност појединих делова света и на тенденцију развоја
насеља у свету и у Србији.
ИСХОДИ :Ученици уочавају разлику између руралне и урбане средине, њихову
међузависност, позитивне и негативне карактеристике истих, уочавају проблеме урбанизације.
МЕТОДЕ :Дијалошка, монолошка, рад са картом (просторно приказивање)
ОБЛИЦИ РАДА :Фронтални и индивидуални
За ову наставну област предвиђено је 8 часова.
4.ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА
ЦИЉ :Ученици развијају знања о позитивним и негативним утицајима човека на природну
средину на глобалном и локалном нивоу, о међународним односима и о глобалној
међузависности у савременом свету
ЗАДАЦИ : Ученике упознајемо са развојем , размештајем и организацијом производње
највећих мултинационалних компанија,објаснити њихов политички и економски утицај на
мање развијени део света, нагласити проблеме исхране светског становништва и потребе за
храном и водом растућег броја становника.
ИСХОДИ :Ученици имају ставове о географској средини , њеним елементима и њиховој
међузависности, ученици разумеју чиниоце који су повезивали и повезују различите
друштвене и културне заједнице ( производња , трговина, саобраћај и комуникације и друго),
ученици схватају утицај научних достигнућа и технолошког напретка на друштвене промене у
свету, процењују културно и опште друштвено богатство света и наше земље.
МЕТОДЕ :Дијалошка, монолошка, просторног приказивања (карта) ,
ОБЛИЦИ РАДА :Фронтални и индивидуални
За ову наставну област предвиђено је 40 часова
228
Nastavni predmet: Ekologija
Razred: I
Obrazovni profil: Ekonomski tehnicar
Nedeljni fond časova 2
Godišnji fond časova 74
Predmetni nastavnik: Svetlana Pesut
Nastavne oblasti:
1.Karakteristike života – 3 časa
Cilj - Sticanje znanja o organizaciji živog sveta i svim bitnim karakteristikama živih bića,sličnostima
i razlikama,na osnovu čega je izvršena podela u biološke sisteme i koji sve sistemi postoje.
Zadaci - Proučavanje relevantnih pojmova (živo biće,postanak života,biološki sistemi) upoznavanje
učenika sa ulogom i značajem života u svim oblicima na planeti,koje su zakonitosti po kojima je
nastao,kako se živa bića organizuju u biološke sisteme.
Ishodi – Da učenik razume kako se život organizuje na planeti,da stekne znanje o karakteristikama
živih bića i bioloških sistema, da izvodi samostalne zaključke sa mogućnošću primene.
Metode rada: kombinovane,grupne...
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza
2.Virusi – 2 časa
Cilj – Sticanje znanja o mikro bićima – virusima, njihovom značaju,uticajima,posledicama,merama
borbe,preventive.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova-vurus,benigno
maligno,zaraza,epidemijapandemija,preventiva.
-upoznavanje učenika sa značajem virusa i mogućnosti povezivanja teme sa drugim naučnim
disciplinama.
Ishodi – Da učenik razume značaj virusa uopšteno u i u svakodnevnom životu da stiče znanja o
mogućnostima zaraze preventive da izvodi samostalne zaključke sa mogućnošću primene.
Metode rada: Monološke,dijaloške,kombinovane
Oblici rada: frontalni,grupni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza
3.Bakterije – 2 časa
Cilj – Sticanje znanja o mikrobićima-bakterijama,njihovom značaju,posledicama,merama
borbe,preventive.
Zadaci – Proučabanje relevantnih pojmova – bakterije,zaraza pandemija,preventiva – upoznavanje
učenika sa značajem bakterija i mogućnošću povezivanja teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenik razume značaj bakterija uopšteno i u svakodnevnom životu da stiče znanja o
koristi bakterija u raznim granama privrede ali i o mogućnosti zaraze i preventive. Da izvodi
samostalne zaključke sa mogućnošću primene u praksi.
Metode rada: monološke,dijaloške,kombinovane
Oblici rada: frontalni,grupni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
4.Biologija ćelije – 9 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za osobine ćelije,građu,deobu što je vrlo bitno i za nastavak
školovanja. Razvijanje mentalnih sposobnosti učenika,pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda
na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (ćelija,deoba,sastav)
-doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,radnom obrazovanju,razvoj
sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne materijale i povezivanje teme
sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju ćeliju kao osnovni nivo na kome se pojavljuje život,da je u sastavu
živih bića,načine reprodukcije,da samostalno izvode zaključke i dokaze.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstrativne
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
229
Aktivnostirednja šk: posmatranje,opisivanje,analiza
5.Biologija razvića – 14 časova
Cilj
–
Sticanje
znanja
i
umenja
u
okviru
biologije
tazvića
–
gametogeneze,oplođenje,organogeneze,rasta,razvoja,smrti. Ta znanja su bitna u svakodnevnom životu
i u nastavku školovanja,razvoju mentalnih sposobnosti učenika,pozitivnih osobina i naučnog pogleda
na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (gametogeneza,embriogeneza,organogeneza,postnatalni
period)
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,radnom
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi
–
Da
učenici
razumeju
postanak
novog
živog
bića
kroz
procese
gametogeneze,oplođenja,organogeneze. Da svako živo biće raste,reprodukuje se,stari i umiru.
Samostalno
izvođenje
zaključaka
kroz
koje
dolazi
do
izražaja
njihova
veština,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
6.Osnovni principi nauke o nasleđivanju – Genetika – 10 časova
Cilj – Sticanje znanja i učenja vezanih za genetiku – nasleđivanje,građa gena i hromozoma,uticaji iz
spoljašnje sredine,biotehnologija i genetičko inžinjerstvo nasledne bolesti,planiranje porodice. Ta su
znanja bitna u svakodnevnom živozu i za kasnije školovanje,za razvoj mentalnih sposobnosti
učenika,pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova
(nasleđivanje
biosinteza,geni,genotip,hromozomi,promene broja hromozoma,biotehnologija,genetičko inženjerstvo)
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,radnom
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne mehanizme nasleđivanja,promene koje utiču na naslednu
osnovu bolesti kao posledicu negativnih uticaja,načine selekcije i oplemenjivanja kao i pravi način za
planiranje porodice. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština
učenika,mišljenje znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
7.Osnovni pojmovi i principi ekologije – 15 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za osnovne pojmove i principe ekologije- ekoloških
faktora,adaptacije biotopa,biocenoze,ekosistema,biosfere i životnij oblasti. Ova znanja su veoma bitna
u svakodnevnom životu kao i za nastavak školovanja,razvijaju mentalne sposobnosti
učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova
(ekološki
faktori,adaptacija,biotope,biocenoza,ekosistem,biosfera,oblasti za život) doprinos formiranju i
razvijanju naučnog pogleda na svet,random obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na
korišćenje stručne dodatne literature kao i povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne pojmove i principe ekologije,uticaje ekoloških faktora,načine
adaptacije,organizaciju biotope,biocenoze i ekosistema,Biosferu i podelu kroz koje dolazi do izražaja
veština učenika ,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
8.Zaštita i unapređenje životne sredine – 15 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za zaštitu i unapređenje životne sredine: zagađenje
vazduha,vode,zemljišta,hrane i radioaktivno zagađivanje,načini zaštite,posledice buke i monitoring
230
system. Ova znanja su veoma bitna u svakodnevnom životu kao i u nastavku školovanja,razvijanju
mentalne sposobnosti učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (aerozagađenje,hidrozagađenje,radijacija,zagađenje hrane
i zemljišta,buka,monitoring) – doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,random
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne i najveće negativne uticaje na prirodu koje dovode do
zagađenja,metode i oblike zaštite kao i system praćenja monitoring kao preventive. Samostalno
izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština učenika.mišljenje,znanje,zastupanje i
odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
9.Zaštita prirode – 4 časa
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za zaštitu prirode –revitalizaciju,rekultivaciju,poznavanje
nacionalnih parkova i rezervata kao i zaštićenih vrsta. Ova znanja predstavljaju opštu kulturu i
bogatstvo jedne osobe i zemlje i veoma su bitna u daljem školovanju,razvijaju mentalne sposobnosti
učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (revitalizacija,rekultivacija,park,rezervat,zaštita),
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,random
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju značaj revitalizacije,rekultivacije kao i zaštite nacionalnih parkova i
rezervata uz metode zaštite ugroženih vrsta. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do
izražaja veština učenika,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje i analiza.
Nastavni predmet: Biologija
Razred: I
Obrazovni profil: Tehnicar modelar odece
Nedeljni fond časova 2
Godišnji fond časova 70
Predmetni nastavnik: Svetlana Pesut
Nastavne oblasti:
1.Karakteristike života – 1 čas
Cilj - Sticanje znanja o organizaciji živog sveta i svim bitnim karakteristikama živih bića,sličnostima
i razlikama,na osnovu čega je izvršena podela u biološke sisteme i koji sve sistemi postoje.
Zadaci - Proučavanje relevantnih pojmova (živo biće,postanak života,biološki sistemi) upoznavanje
učenika sa ulogom i značajem života u svim oblicima na planeti,koje su zakonitosti po kojima je
nastao,kako se živa bića organizuju u biološke sisteme.
Ishodi – Da učenik razume kako se život organizuje na planeti,da stekne znanje o karakteristikama
živih bića i bioloških sistema, da izvodi samostalne zaključke sa mogućnošću primene.
Metode rada: kombinovane,grupne...
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza
2.Virusi – 2 časa
Cilj – Sticanje znanja o mikro bićima – virusima, njihovom značaju,uticajima,posledicama,merama
borbe,preventive.
231
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova-vurus,benigno
maligno,zaraza,epidemijapandemija,preventiva.
-upoznavanje učenika sa značajem virusa i mogućnosti povezivanja teme sa drugim naučnim
disciplinama.
Ishodi – Da učenik razume značaj virusa uopšteno u i u svakodnevnom životu da stiče znanja o
mogućnostima zaraze preventive da izvodi samostalne zaključke sa mogućnošću primene.
Metode rada: Monološke,dijaloške,kombinovane
Oblici rada: frontalni,grupni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza
3.Bakterije – 2 časa
Cilj – Sticanje znanja o mikrobićima-bakterijama,njihovom značaju,posledicama,merama
borbe,preventive.
Zadaci – Proučabanje relevantnih pojmova – bakterije,zaraza pandemija,preventiva – upoznavanje
učenika sa značajem bakterija i mogućnošću povezivanja teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenik razume značaj bakterija uopšteno i u svakodnevnom životu da stiče znanja o
koristi bakterija u raznim granama privrede ali i o mogućnosti zaraze i preventive. Da izvodi
samostalne zaključke sa mogućnošću primene u praksi.
Metode rada: monološke,dijaloške,kombinovane
Oblici rada: frontalni,grupni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
4.Biologija ćelije – 8 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za osobine ćelije,građu,deobu što je vrlo bitno i za nastavak
školovanja. Razvijanje mentalnih sposobnosti učenika,pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda
na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (ćelija,deoba,sastav)
-doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,radnom obrazovanju,razvoj
sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne materijale i povezivanje teme
sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju ćeliju kao osnovni nivo na kome se pojavljuje život,da je u sastavu
živih bića,načine reprodukcije,da samostalno izvode zaključke i dokaze.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstrativne
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
5.Metabolizam – 3 časa
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za metaboličke procese,enzime,ćelijsko
disanje,vrenje,ishranu,fotosintezu i homosintezu. Sva ta znanja su bitna za nastavak školovanja,razvoj
mentalnih sposobnosti,pozitivnih osobima ličnosti i naučnog pogleda na svet.
Zadaci - Proučavanje relevantnih pojmova (metabolizam,fermenti,fermentacija,foto i homosinteza).
Doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,radnom obrazovanju,razvoju
sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne materijale i povezivanje teme
sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju značaj metabolizma i svih drugih procesa u okviru njega. Da zastupaju
svoje stavove i kroz samostalno izvođenje zaključaka i veštine i odbranu stavova,mišljenja,znanja.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstrativne
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
6.Životni fenomeni koji proističu iz metaboličkih procesa – 2 časa
Cilj – Sticanje znanja i umenja vazanih za životne fenomene koji proizalaze iz metaboličkih procesa.
Oba znanja su vrlo bitna za nastavak školovanja koi i razvoj mentalnih sposobnosti učenika,pozitivnih
osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (mišićni i nervni sistem u procesu rada,biološka ritmika
različitih perioda) doprinos formiranju i razvoju naučnih pogleda na svet,radnom
232
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne aparature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne životne fenomene proizišle iz metaboličkih procesa kao i
postojanje različitih bioloških ritmika . Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja
njihova veština,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stava.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Obkici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
7.Osnovni principi nauke o nasleđivanju – Genetika – 17 časova
Cilj – Sticanje znanja i učenja vezanih za genetiku – nasleđivanje,građa gena i hromozoma,uticaji iz
spoljašnje sredine,biotehnologija i genetičko inžinjerstvo nasledne bolesti,planiranje porodice. Ta su
znanja bitna u svakodnevnom živozu i za kasnije školovanje,za razvoj mentalnih sposobnosti
učenika,pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova
(nasleđivanje
biosinteza,geni,genotip,hromozomi,promene broja hromozoma,biotehnologija,genetičko inženjerstvo)
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,radnom
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne mehanizme nasleđivanja,promene koje utiču na naslednu
osnovu bolesti kao posledicu negativnih uticaja,načine selekcije i oplemenjivanja kao i pravi način za
planiranje porodice. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština
učenika,mišljenje znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
8.Osnovni pojmovi i principi ekologije – 16 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za osnovne pojmove i principe ekologije- ekoloških
faktora,adaptacije biotopa,biocenoze,ekosistema,biosfere i životnij oblasti. Ova znanja su veoma bitna
u svakodnevnom životu kao i za nastavak školovanja,razvijaju mentalne sposobnosti
učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova
(ekološki
faktori,adaptacija,biotope,biocenoza,ekosistem,biosfera,oblasti za život) doprinos formiranju i
razvijanju naučnog pogleda na svet,random obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na
korišćenje stručne dodatne literature kao i povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne pojmove i principe ekologije,uticaje ekoloških faktora,načine
adaptacije,organizaciju biotope,biocenoze i ekosistema,Biosferu i podelu kroz koje dolazi do izražaja
veština učenika ,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
9.Zaštita i unapređenje životne sredine – 16 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za zaštitu i unapređenje životne sredine: zagađenje
vazduha,vode,zemljišta,hrane i radioaktivno zagađivanje,načini zaštite,posledice buke i monitoring
system. Ova znanja su veoma bitna u svakodnevnom životu kao i u nastavku školovanja,razvijanju
mentalne sposobnosti učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (aerozagađenje,hidrozagađenje,radijacija,zagađenje hrane
i zemljišta,buka,monitoring) – doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,random
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne i najveće negativne uticaje na prirodu koje dovode do
zagađenja,metode i oblike zaštite kao i system praćenja monitoring kao preventive. Samostalno
233
izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština učenika.mišljenje,znanje,zastupanje i
odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
10.Zaštita prirode – 3 časa
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za zaštitu prirode –revitalizaciju,rekultivaciju,poznavanje
nacionalnih parkova i rezervata kao i zaštićenih vrsta. Ova znanja predstavljaju opštu kulturu i
bogatstvo jedne osobe i zemlje i veoma su bitna u daljem školovanju,razvijaju mentalne sposobnosti
učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (revitalizacija,rekultivacija,park,rezervat,zaštita),
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,random
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju značaj revitalizacije,rekultivacije kao i zaštite nacionalnih parkova i
rezervata uz metode zaštite ugroženih vrsta. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do
izražaja veština učenika,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje i analiza.
Nastavni predmet: Ekologija i zaštita životne sredine
Razred I
Obrazovni profil: muski I zenski frizer
Nedeljni fond časova: 2
Godišnji fond časova: 70
Predmetni nastavnik –Svetlana Pesut
Nastavne oblasti:
1.Osnovni pojmovi i principi ekologije – 14 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za osnovne pojmove i principe ekologije- ekoloških
faktora,adaptacije biotopa,biocenoze,ekosistema,biosfere i životnij oblasti. Ova znanja su veoma bitna
u svakodnevnom životu kao i za nastavak školovanja,razvijaju mentalne sposobnosti
učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova
(ekološki
faktori,adaptacija,biotope,biocenoza,ekosistem,biosfera,oblasti za život) doprinos formiranju i
razvijanju naučnog pogleda na svet,random obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na
korišćenje stručne dodatne literature kao i povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne pojmove i principe ekologije,uticaje ekoloških faktora,načine
adaptacije,organizaciju biotope,biocenoze i ekosistema,Biosferu i podelu kroz koje dolazi do izražaja
veština učenika ,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
2.Zaštita i unapređenje životne sredine – 44 časa
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za zaštitu i unapređenje životne sredine: zagađenje
vazduha,vode,zemljišta,hrane i radioaktivno zagađivanje,načini zaštite,posledice buke i monitoring
system. Ova znanja su veoma bitna u svakodnevnom životu kao i u nastavku školovanja,razvijanju
mentalne sposobnosti učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (aerozagađenje,hidrozagađenje,radijacija,zagađenje hrane
i zemljišta,buka,monitoring) – doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,random
234
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne i najveće negativne uticaje na prirodu koje dovode do
zagađenja,metode i oblike zaštite kao i system praćenja monitoring kao preventive. Samostalno
izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština učenika.mišljenje,znanje,zastupanje i
odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza
3. Zaštita prirode – 3 časa
Cilj – Sticanje znanja i umenja u oblasti zaštite prirode – revitalizaciju,rekultivaciju,poznavanje
nacionalnih parkova i rezervata kao i zaštićenih vrsta. Ova znanja su predstavljaju opštu
kulturu,bogatstvo jedne osobe i čitave zemlje i veoma su bitna u daljem obrazovanju,razvijaju
mentalne sposobnosti učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (revitalizacija,rekultivacija,park,rezervat,ugroženost
vrsta)
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,radnom
obrazovanju,odgovornosti,sistematičnosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.Shvatiti vaznost monitoringa i najcesce i
najjednostavnije metode pracenja i analize stanja u zivotnoj sredini,kao i razlicite metode i nacine
unapredjenja zivotne sredine.Proveriti kod ucenika nivo njihove opste informisanosti o zagadjivanju i
unapredjenju zivotne sredine ,kao i informisanost o aktuelnom stanju i desavanjima u svetu u vezi
stanja zivotne sredine putem medija.
Ishodi – Da učenici razumeju značaj revitalizacije,rekultivacije kao i zaštite nacionalnih parkova i
rezervata prirode,kao i metode zaštite ugroženih vrsta. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje
dolazi do izražaja veština učenika,mišljenja,znanje,zastupanje i argumentovanje stavova,njihova
informisanost ,kao vazan faktor opste kulture.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
Nastavni predmet: Biologija
Razred: I
Obrazovni profil: Kuvar,konobar,turistički tehničar
Nedeljni fond časova 2
Godišnji fond časova 70
Predmetni nastavnik: Milica Petrović
Nastavne oblasti:
1.Karakteristike života – 3 časa
Cilj - Sticanje znanja o organizaciji živog sveta i svim bitnim karakteristikama živih bića,sličnostima
i razlikama,na osnovu čega je izvršena podela u biološke sisteme i koji sve sistemi postoje.
Zadaci - Proučavanje relevantnih pojmova (živo biće,postanak života,biološki sistemi) upoznavanje
učenika sa ulogom i značajem života u svim oblicima na planeti,koje su zakonitosti po kojima je
nastao,kako se živa bića organizuju u biološke sisteme.
Ishodi – Da učenik razume kako se život organizuje na planeti,da stekne znanje o karakteristikama
živih bića i bioloških sistema, da izvodi samostalne zaključke sa mogućnošću primene.
Metode rada: kombinovane,grupne...
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza
235
2.Virusi – 2 časa
Cilj – Sticanje znanja o mikro bićima – virusima, njihovom značaju,uticajima,posledicama,merama
borbe,preventive.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova-vurus,benigno
maligno,zaraza,epidemijapandemija,preventiva.
-upoznavanje učenika sa značajem virusa i mogućnosti povezivanja teme sa drugim naučnim
disciplinama.
Ishodi – Da učenik razume značaj virusa uopšteno u i u svakodnevnom životu da stiče znanja o
mogućnostima zaraze preventive da izvodi samostalne zaključke sa mogućnošću primene.
Metode rada: Monološke,dijaloške,kombinovane
Oblici rada: frontalni,grupni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza
3.Bakterije – 3 časa
Cilj – Sticanje znanja o mikrobićima-bakterijama,njihovom značaju,posledicama,merama
borbe,preventive.
Zadaci – Proučabanje relevantnih pojmova – bakterije,zaraza pandemija,preventiva – upoznavanje
učenika sa značajem bakterija i mogućnošću povezivanja teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenik razume značaj bakterija uopšteno i u svakodnevnom životu da stiče znanja o
koristi bakterija u raznim granama privrede ali i o mogućnosti zaraze i preventive. Da izvodi
samostalne zaključke sa mogućnošću primene u praksi.
Metode rada: monološke,dijaloške,kombinovane
Oblici rada: frontalni,grupni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
4.Biologija ćelije – 13 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za osobine ćelije,građu,deobu što je vrlo bitno i za nastavak
školovanja. Razvijanje mentalnih sposobnosti učenika,pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda
na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (ćelija,deoba,sastav)
-doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,radnom obrazovanju,razvoj
sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne materijale i povezivanje teme
sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju ćeliju kao osnovni nivo na kome se pojavljuje život,da je u sastavu
živih bića,načine reprodukcije,da samostalno izvode zaključke i dokaze.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstrativne
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
5.Metabolizam – 6 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za metaboličke procese,enzime,ćelijsko
disanje,vrenje,ishranu,fotosintezu i homosintezu. Sva ta znanja su bitna za nastavak školovanja,razvoj
mentalnih sposobnosti,pozitivnih osobima ličnosti i naučnog pogleda na svet.
Zadaci - Proučavanje relevantnih pojmova (metabolizam,fermenti,fermentacija,foto i homosinteza).
Doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,radnom obrazovanju,razvoju
sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne materijale i povezivanje teme
sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju značaj metabolizma i svih drugih procesa u okviru njega. Da zastupaju
svoje stavove i kroz samostalno izvođenje zaključaka i veštine i odbranu stavova,mišljenja,znanja.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstrativne
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
6.Životni fenomeni koji proističu iz metaboličkih procesa – 3 časa
236
Cilj – Sticanje znanja i umenja vazanih za životne fenomene koji proizalaze iz metaboličkih procesa.
Oba znanja su vrlo bitna za nastavak školovanja koi i razvoj mentalnih sposobnosti učenika,pozitivnih
osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (mišićni i nervni sistem u procesu rada,biološka ritmika
različitih perioda) doprinos formiranju i razvoju naučnih pogleda na svet,radnom
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne aparature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne životne fenomene proizišle iz metaboličkih procesa kao i
postojanje različitih bioloških ritmika . Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja
njihova veština,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stava.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Obkici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
7.Biologija razvića – 15 časova
Cilj
–
Sticanje
znanja
i
umenja
u
okviru
biologije
tazvića
–
gametogeneze,oplođenje,organogeneze,rasta,razvoja,smrti. Ta znanja su bitna u svakodnevnom životu
i u nastavku školovanja,razvoju mentalnih sposobnosti učenika,pozitivnih osobina i naučnog pogleda
na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (gametogeneza,embriogeneza,organogeneza,postnatalni
period)
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,radnom
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi
–
Da
učenici
razumeju
postanak
novog
živog
bića
kroz
procese
gametogeneze,oplođenja,organogeneze. Da svako živo biće raste,reprodukuje se,stari i umiru.
Samostalno
izvođenje
zaključaka
kroz
koje
dolazi
do
izražaja
njihova
veština,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
8.Osnovni principi nauke o nasleđivanju – Genetika – 25 časova
Cilj – Sticanje znanja i učenja vezanih za genetiku – nasleđivanje,građa gena i hromozoma,uticaji iz
spoljašnje sredine,biotehnologija i genetičko inžinjerstvo nasledne bolesti,planiranje porodice. Ta su
znanja bitna u svakodnevnom živozu i za kasnije školovanje,za razvoj mentalnih sposobnosti
učenika,pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova
(nasleđivanje
biosinteza,geni,genotip,hromozomi,promene broja hromozoma,biotehnologija,genetičko inženjerstvo)
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,radnom
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne mehanizme nasleđivanja,promene koje utiču na naslednu
osnovu bolesti kao posledicu negativnih uticaja,načine selekcije i oplemenjivanja kao i pravi način za
planiranje porodice. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština
učenika,mišljenje znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
Nastavni predmet: Biologija
Razred: II
237
Obrazovni profil: turistički tehničar
Nedeljni fond časova: 2
Godišnji fond časova: 68
Predmetni nastavnik: Milica Petrović
Nastavne oblasti:
1.Raznovrsnost živog sveta – 1 čas
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za raznovrsnost živog sveta i njihovu nomenklaturu kao i
zajedničke osobine koje odlikuju živa bića. Ova znanja predstavljaju opštu kulturu i bitna su u daljem
školovanju,razvijanju mentalne sposobnosti učenika i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (osobine živih bića,sistematika i nomenklatura) doprinos
razvijanju
i
formiranju
naučnog
pogleda
na
svet,radnom
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,kao i navođenje na korišćenje dodatne stručne
literature,povezivanje sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da u čenici shvate koje su to zajedničke osobine živih bića,značaj sistematike i
nomenklature. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština
učenika,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stava.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demostracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
2.Raznovrsnost biljnog sveta – 19 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za biljno carstvo – floru,građu biljnih organa,razmnožavanje
biljaka i njihovu podelu. Ova znanja predstavljaju opštu kulturu i bitna su u daljem
školovanju,razvijanju mentalnih sposobnosti učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na
svet.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova
(flora,vegetativni
i
reproduktivni
organi,reprodukcija,nomenklatura biljaka) doprinos formiranju i razvijanju naučnog pogleda na
svet,radnom obrazovanju,odgovornosti,sistematičnosti kao i navođenje na korišćenje dodatne stručne
literature i povezivanje sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici shvate značaj postojanja biljnog carstva,građu biljaka,oprašivanje i podelu
biljaka. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština
učenika,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
3.Raznovrsnost životinjskog sveta – 13 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za životinjsko carstvo – faunu,građu životinjskih
organa,razmnožavanje životinja,podelu,ulogu i značaj životinja. Ova znanja predstavljaju opštu
kulturu i bitna su u daljem školovanju,razvijaju mentalne sposobnosti učenika,pozitivne osobine
ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (fauna,životinjski organi,reprodukcija,nomenklatura
životinja)
doprinos
formiranju
i
razvijanju
naučnog
pogleda
na
svet,radnom
obrazovanju,odgovornosti,sistematičnosti kao i navođenje učenika na korišćenje dodatne stručne
literature i povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici shvate značaj postojanja životinjskog carstva,građu životinja,reprodukciju i
podelu životinja kao i njihov značaj i ulogu. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do
izražaja veština učenika,mišljenje,znanje i zastupanje sopstvenih stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
4.Osnovni pojmovi i principi ekologije – 16 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za osnovne pojmove i principe ekologije – ekoloških
faktora,adaptacije,biotopa,biocenoze,ekosistema,biosfere i životnih oblasti. Ova znanja su veoma
238
bitna u svakodnevnom životu kao i za nastavak školovanja,razvijaju mentalne sposobnostu
učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova
(ekološki
faktori,adaptacija,biotop,biocenoza,ekosistem,biosfera,životne oblasti) doprinosi formiranju i razvoju
naučnog pogleda na svet,radnom obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje
dodatne stručne literature kao i povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne pojmove i principe ekologije,uticaje ekoloških faktora,načine
adaptacije,organizaciju biotopa,biocenoze,ekosistema. Biosfera i podela na životne oblasti,samostalno
izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština učenika,mišljenje,znanje,zastupanje i
odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
5.Zaštita i unapređenje životne sredine – 16 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine:
aerozagađenje,hidrozagađenje,zagađenje hrane,zemljišta,radijacija,energijom-buka-načini zaštite i
monitoring sistem. Ova znanja su veoma bitna u svakodnevnom životu kao i za dalje
obrazovanje,razvijaju mentalne sposobnosti učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na
svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (aerozagađenje,hidrozagađenje,radijacija,zagađenje hrane
i zemljišta,buka,monitoring) doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,radnom
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da se učenicima razvije svest o posledicama zagađivanja,da razumeju šta ostavlja najteže
posledice ba prirodu a samim tim i na čoveka.
-da znaju odlike i metode zaštite,upotrebu monitoring sistema i neophodnost preventivnih mera.
Samostalno
izvođenje
zaključaka
kroz
koje
dolazi
do
izražaja
veština
učenika,znanje,mišljenje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
6. Zaštita prirode – 3 časa
Cilj – Sticanje znanja i umenja u oblasti zaštite prirode – revitalizaciju,rekultivaciju,poznavanje
nacionalnih parkova i rezervata kao i zaštićenih vrsta. Ova znanja su predstavljaju opštu
kulturu,bogatstvo jedne osobe i čitave zemlje i veoma su bitna u daljem obrazovanju,razvijaju
mentalne sposobnosti učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (revitalizacija,rekultivacija,park,rezervat,ugroženost
vrsta)
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,radnom
obrazovanju,odgovornosti,sistematičnosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju značaj revitalizacije,rekultivacije kao i zaštite nacionalnih parkova i
rezervata prirode,kao i metode zaštite ugroženih vrsta. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje
dolazi do izražaja veština učenika,mišljenja,znanje,zastupanje i argumentovanje stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
Nastavni predmet: Ekologija i zaštita životne sredine
Razred I, II
Obrazovni profil: trgovac i kuvar (II godina) I konobar (I godina)
239
Nedeljni fond časova: 1
Godišnji fond časova: 35
Predmetni nastavnik – Milica Petrović
Nastavne oblasti:
1.Osnovni pojmovi i principi ekologije – 16 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za osnovne pojmove i principe ekologije- ekoloških
faktora,adaptacije biotopa,biocenoze,ekosistema,biosfere i životnij oblasti. Ova znanja su veoma bitna
u svakodnevnom životu kao i za nastavak školovanja,razvijaju mentalne sposobnosti
učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci
–
Proučavanje
relevantnih
pojmova
(ekološki
faktori,adaptacija,biotope,biocenoza,ekosistem,biosfera,oblasti za život) doprinos formiranju i
razvijanju naučnog pogleda na svet,random obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na
korišćenje stručne dodatne literature kao i povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne pojmove i principe ekologije,uticaje ekoloških faktora,načine
adaptacije,organizaciju biotope,biocenoze i ekosistema,Biosferu i podelu kroz koje dolazi do izražaja
veština učenika ,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni,individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
2.Zaštita i unapređenje životne sredine – 16 časova
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za zaštitu i unapređenje životne sredine: zagađenje
vazduha,vode,zemljišta,hrane i radioaktivno zagađivanje,načini zaštite,posledice buke i monitoring
system. Ova znanja su veoma bitna u svakodnevnom životu kao i u nastavku školovanja,razvijanju
mentalne sposobnosti učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (aerozagađenje,hidrozagađenje,radijacija,zagađenje hrane
i zemljišta,buka,monitoring) – doprinos formiranju i razvoju naučnog pogleda na svet,random
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju osnovne i najveće negativne uticaje na prirodu koje dovode do
zagađenja,metode i oblike zaštite kao i system praćenja monitoring kao preventive. Samostalno
izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do izražaja veština učenika.mišljenje,znanje,zastupanje i
odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje,analiza.
3.Zaštita prirode – 3 časa
Cilj – Sticanje znanja i umenja vezanih za zaštitu prirode –revitalizaciju,rekultivaciju,poznavanje
nacionalnih parkova i rezervata kao i zaštićenih vrsta. Ova znanja predstavljaju opštu kulturu i
bogatstvo jedne osobe i zemlje i veoma su bitna u daljem školovanju,razvijaju mentalne sposobnosti
učenika,pozitivne osobine ličnosti i naučni pogled na svet.
Zadaci – Proučavanje relevantnih pojmova (revitalizacija,rekultivacija,park,rezervat,zaštita),
doprinos
formiranju
i
razvoju
naučnog
pogleda
na
svet,random
obrazovanju,sistematičnosti,odgovornosti,navođenje na korišćenje dodatne stručne literature kao i
povezivanje teme sa drugim naučnim disciplinama.
Ishodi – Da učenici razumeju značaj revitalizacije,rekultivacije kao i zaštite nacionalnih parkova i
rezervata uz metode zaštite ugroženih vrsta. Samostalno izvođenje zaključaka kroz koje dolazi do
izražaja veština učenika,mišljenje,znanje,zastupanje i odbrana stavova.
Metode rada: verbalne,kombinovane,demonstracione
Oblici rada: frontalni,grupni i individualni
Aktivnosti: posmatranje,opisivanje i analiza.
240
241
У Инђији,
Председник Школског одбора
________________________
242
Download

File - Средња школа "Др Ђорђе Натошевић"