ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА ЛОВОСТАЈЕМ
ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ
Редни
број
ВРСТА
Српски назив
Дивокоза
1.
Муфлон
2.
Срна
3.
4.
ВРСТА
ПОЛ
Научни
ДИВЉАЧИ
назив
MAMMALIA- СИСАРИ
Rupicapra
дивојарац
rupicapra
дивокоза и
дивојаре
Ovis
муфлон
musimon
муфлонка и
муфлонско
јагње
Capreolus
срндаћ
capreolus
срна и лане
Јелен европски,
јелен обични
Cervus
elaphus
Јелен лопатар
Cervus dama
5.
6.
Јелен
вирџинијски
Оdocоileus
virginianus
јелен
кошута и
јеленско
теле
јелен
лопатар
кошута и
јеленче
јелен
вирџинијски
кошута и
јеленско
теле
вепар
крмача
назиме до
две године
старости
вук
вучица и
штене
1. 1. – 31.12.
Дивља свиња
Sus scrofa
Вук *
Canis lupus
Шакал
Canis aureus
Лисица
Vulpes
vulpes
Felis
silvestris
Martes foina
1. 1. – 31.12.
Martes
martes
1.10. – 28. 2.
7.
8.
9.
10.
Дивља мачка**
11.
Куна белица**
1. 7. – 28. 2.
1.10. – 28. 2.
12.
Куна златица
13.
ТРАЈАЊЕ
ЛОВНЕ
СЕЗОНЕ
1.7. – 31. 1.
1. 9. – 31. 1.
1.1. – 31.12.
1.10. – 31. 1.
15. 4. – 30. 9.
1. 9. – 31. 1.
1.8. – 15. 2.
1. 8. – 15. 2.
1.9. – 15. 2.
1. 9. – 15. 2.
1.9. – 15.2.
1. 9. – 15. 2.
1.1. – 31.12.
1. 7. – 31. 1.
1. 1. – 31.12.
1.1. – 31.12.
1. 7. – 28. 2.
14.
Јазавац**
Зец
Meles meles
Lepus
europaeus
1. 7. – 28. 2.
15.10. – 31.12.
Сиви пух
Glis glis
1. 8. – 31. 3.
Ондатра
Ondatra
zibethica
Sciurus
vulgaris
Nyctereutes
procyonoide
s
Myocastor
coypus
1. 1. – 31.12.
15.
16.
17.
Веверица
18.
Ракунолики пас
19.
Нутрија
20.
1.
2.
3.
4.
Дивља патка
кржуља, крџа
Дивља патка
звиждара
Дивља патка
глувара
10.
Дивља патка
пупчаница,
гроготовац
Дивља патка
риђоглава
Дивља гуска
лисаста
Дивља гуска
глоговњача
Шумска
шљука***
Дивљи голуб
гривнаш
Гугутка
11.
Грлица
12.
Препелица
5.
6.
7.
8.
9.
Пољска јаребица
13.
14.
Фазан из
слободне
1. 8. – 31. 3.
1. 1. – 31.12.
1. 1. – 31.12.
AVES - ПТИЦЕ
Anas crecca 1. 9. – 28. 2.
Anas
1. 9. – 28. 2.
penelope
Anas
1. 9. – 28. 2.
platyrhyncho
s
Anas
1. 9. – 28. 2.
querquedula
Aythya
1. 9. – 28. 2.
ferina
Anser
1.10. – 28. 2.
albifrons
Anser fabalis 1.10. – 28. 2.
Scolopax
rusticola
Columba
palumbus
Streptopelia
decaocto
Streptopelia
turtur
Coturnix
coturnix
Perdix
perdix
Phasianus
colchicus
1.10. – 31. 1.
1. 8. – 28. 2.
1. 8. – 28. 2.
1. 8. – 30. 9.
1. 8. – 30. 9.
15.10. – 30.11.
1.10. – 31.1.
природе
15.
Црна лиска
Fulica atra
1. 9. – 28. 2.
Барска кокица
Gallinula
chloropus
Garrulus
glandarius
Corvus
frugilegus
Phalacrocor
ax carbo
Accipter
gentilis
Ardea
cinerea
1.10. – 28. 2.
16.
Сојка
17.
Гачац
18.
19.
20.
21.
Велики
корморан****
Јастреб кокошар
****
Сива чапља ****
1. 8. – 28. 2.
1. 8. – 28. 2.
1. 1. – 31.12.
1. 1. – 31.12.
1. 1. – 31.12.
Напомена:
*врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи;
**врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи;
***врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи на подручјима до 500 m
надморске висине;
**** врсте које корисник ловишта може да лови искључиво ради спречавања штета у
ловиштима на површини регистрованог рибњака и у ловиштима, у складу са планским
документом корисника ловишта.
2. Групни лов дивљих свиња у отвореним ловиштима организује се у периоду од
1.октобра до 31. jaнуара. Изузетно, корисник ловишта може организовати групни лов
дивљих свиња у отвореним ловиштима и изван ловне сезоне само на основу налога
ловног инспектора. Корисник ловишта који је добио налог из претходног става ове
тачке мора да обавести ловног инспектора о вршењу групног лова на дивље свиње
најмање 48 сати пре почетка лова, ради надзора над организацијом групног лова
дивљих свиња, контроле излова и промета уловљене дивљачи и њених делова.
Корисник ловишта који је добио налог из става 2. тачке 2. овог прилога мора одмах по
извршеном групном лову дивљих свиња да обавести надлежну ветеринарску службу
ради ветеринарско-санитарног прегледа одстрељене дивљачи.
3. Групни лов вука, шакала и лисице организује се у периоду од 1. октобра до 28.
фебруара.
Download

Овде можете преузети ловни календар (pdf, 90KB)