rektorka
Plzeň 26. března 2014
ZCU 010085/2014
Rozhodnutí rektora č. 15R/2014
CENÍK PRACÍ A SLUŽEB
V souvislosti s výkonem celouniverzitních útvarů ZČU vydávám
s účinností od 1. 4. 2014
ceník prací a služeb ZČU uvedený v příloze.
Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí č. 65R/2011.
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Příloha
Ceník prací a služeb
Rozdělovník
- kolegium rektora
- kolegium kvestora
Vyřizuje: EO, č. tel. 377 631 141
1
Ceník prací a služeb platný od 1. 4. 2014
I. UNIVERZITNÍ KNIHOVNA (UK) – 94000 ................................................................ 2
1. Předmět činnosti: Knihovnické služby (hlavní i doplňková činnost) ................................. 2
2. Předmět činnosti: Služby oddělení tiskových služeb (hlavní a doplňková činnost) .......... 3
3. Předmět činnosti: Služby oddělení vydavatelství (hlavní činnost).................................... 5
II. CENTRUM INFORMATIZACE A VÝPOČETNÍ TECHNIKY (CIV) – 98000............. 6
1. Předmět činnosti: Služby CIV (hlavní činnost)................................................................. 6
2. Předmět činnosti: Služby oddělení audio-video prezentačních služeb
(hlavní i doplňková činnost) ................................................................................................ 7
III. PROVOZ A SLUŽBY (PS) – 82000 ....................................................................... 8
1. Předmět činnosti: Autodoprava (hlavní činnost) .............................................................. 8
2. Předmět činnosti: Řemeslnické práce ............................................................................. 9
3. Předmět činnosti: Služby oddělení správa a provoz budov, bytů a ubytoven .................. 9
4. Předmět činnosti: Využití sportovních zařízení (hlavní i doplňková činnost) .................. 10
5. Předmět činnosti: Pronájem ubytoven........................................................................... 11
6. Předmět činnosti: Pronájem garáží ............................................................................... 11
IV. SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ (SKM) - 81000 ......................................................... 12
1. Předmět činnosti: Stravování ........................................................................................ 12
2. Předmět činnosti: Hostinská činnost – doplňková činnost ............................................. 12
3. Předmět činnosti: Ubytování ve vysokoškolských kolejích (hlavní činnost) ................... 13
4. Předmět činnosti: Přechodné ubytování ve vysokoškolských kolejích
(doplňková činnost)........................................................................................................... 13
5. Předmět činnosti: Služby spojené s ubytováním – hlavní i doplňková činnost ............... 15
6. Předmět činnosti: Služby spojené se stravováním – doplňková činnost ........................ 15
7. Předmět činnosti: Ubytování a stravování ve školícím a ubytovacím zařízení
(hlavní i doplňková činnost) .............................................................................................. 16
V. FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) – 42000.......................................................... 18
1. Předmět činnosti: Pronájem sportovního vybavení (hlavní i doplňková činnost)............ 18
2. Předmět činnosti: Tisk na tiskárnách............................................................................. 18
VI. FAKULTA STROJNÍ (FST) – 21000 .................................................................... 20
1. Předmět činnosti: Pronájem sportovního vybavení (hlavní i doplňková činnost)............ 20
VII. ÚSTAV JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY (UJP) – 63000................................................. 21
1. Předmět činnosti: Překlady (hlavní i doplňková činnost)................................................ 21
2. Předmět činnosti: Korektury textů (hlavní i doplňková činnost)...................................... 21
3. Předmět činnosti: Poradenská činnost a výuka (hlavní i doplňková činnost) ................. 21
1
I. UNIVERZITNÍ KNIHOVNA (UK) – 94000
1. Předmět činnosti: Knihovnické služby (hlavní i doplňková činnost)
Druh služby
Cena služby (včetně DPH)
Vydání průkazů uživatelům
Pro studenty a zaměstnance ZČU s kartou JIS
Průkaz s čárovým kódem
Zdarma
100,- Kč / rok
Vystavení duplikátu průkazu s čárovým kódem
20,- Kč
Jednorázová návštěva
20,- Kč
Poplatky za rezervaci publikací
Oznámení zaslané poštou
13,- Kč
Oznámení zaslané interní poštou nebo elektronicky
Zdarma
Reprografické služby
Samoobslužné kopírování černobílé – použití karet JIS
nebo jednorázových nebo znovuobnovovatelných karet
Samoobslužné kopírování barevné – použití karet JIS
nebo jednorázových nebo znovuobnovovatelných karet
Zaměstnanci ZČU – samoobslužné kopírování z fondu UK
Záloha při používání znovuobnovovatelných karet
Jednostranné – 1,- Kč / A4
Oboustranné – 2,- Kč / A4
Jednostranné – 6,- Kč / A4
Oboustranné – 12,- Kč / A4
Zdarma
50,- Kč / karta
Meziknihovní výpůjční služba
Zaměstnanci a doktorandi
Vynaložené náklady dle
Externí uživatelé
ceníku dodávající knihovny
Studenti
Mezinárodní výpůjční služba
Tisk na tiskárnách
Jednostranný – 1,50- Kč / A4
Tisk – černobílý
Oboustranný – 3,- Kč / A4
Jednostranný – 6,- Kč / A4
Tisk – barevný
Oboustranný – 12,- Kč / A4
Práce s elektronickými informačními zdroji
Interní uživatelé
Zdarma
Externí uživatelé
50,- Kč / hod.
2
Vypracování rešerše
Zaměstnanci a doktorandi ZČU
Zdarma
UK poskytuje bezplatně
Studenti
metodickou pomoc
Ceny
se
individuálně
stanovují
na
základě
rozsahu a obtížnosti rešerše
Externí uživatelé
s ohledem
na
použité
informační
zdroje,
přičemž
jako výchozí pro stanovení
celkové
ceny
je
paušální
poplatek 200,- Kč a hodina
rešeršních prací 160,- Kč.
Elektronické informační zdroje vázané licenčními podmínkami jsou k dispozici pro samostatnou
práci a pro přípravu rešerší pouze ve smlouvě určeným uživatelům, tj. studentům a zaměstnancům ZČU.
Reprografické a tiskové služby formátu A3 jsou dvojnásobkem cen formátu A4.
Vyřizuje: UK, č. tel. 377 637 710
2. Předmět činnosti: Služby oddělení tiskových služeb (hlavní a doplňková
činnost)
Tiskové a reprografické služby
Ceny pro pracoviště ZČU- Kč/ks
hlavní činnost
A4 jednostr. čb.
A4 oboustr. čb.
A4 jednostr. bar.
A4 oboustr. bar.
1,50
3,8,16,-
Ceny pro externí subjekty- Kč/ks
vč. DPH
doplňková činnost
2,4,10,20,-
Tisk letáků, tiskopisů nad 150 ks
Ceny pro externí subjekty- Kč/ks
vč. DPH
doplňková činnost
A4 jednostr. čb.
1,50
1,80
A4 oboustr. čb.
1,80
2,80
Reprografické a tiskové služby formátu A3 jsou dvojnásobkem cen formátu A4.
Ceny pro pracoviště ZČU- Kč/ks
hlavní činnost
3
Lamino
Ceny pro pracoviště ZČU- Kč/ks
hlavní činnost
A4 jednostr.
A4 oboustr.
8,16,-
Ceny pro externí subjekty- Kč/ks
vč. DPH
doplňková činnost
10,20,-
Služby laminování formátu A3 jsou dvojnásobkem cen formátu A4.
Skenování
Ceny pro pracoviště ZČU- Kč/ks
hlavní činnost
A4
1,20
Ceny pro externí subjekty- Kč/ks
vč. DPH
doplňková činnost
1,50
Doplňkové práce
slistování
šití
lepení
kroužek vazba do 14 mm
kroužek vazba nad 16 mm
nasouvací hřbet+fol.kart
řezání, ořezávání
Ceny pro pracoviště ZČUKč/ks
hlavní činnost
0,10
0,20
5,20,25,15,1,-
Ceny pro externí subjekty- Kč/ks vč. DPH
doplňková činnost
0,20
0,40
10,25,30,20,2,-
Vazba vysokoškolských kvalifikačních prací
do 24 hodin
do 3 dnů
Ceny pro externí subjekty- Kč/ks vč. DPH
doplňková činnost
250,200,-
Vazba dokumentů souvisejících s činností pracoviště
do 24 hodin
do 3 dnů
•
•
•
Ceny pro pracoviště ZČU- Kč/ks
hlavní činnost
200,150,-
Tisk na barevný papír A4 + 60 Kč/ks, karton dle výběru 2,50 – 5 Kč/ks
Zhotovení a tisk vizitek 2,50 Kč/ks
Práce s předlohou mimo běžné kopírování + 20 Kč/5 minut
Vyřizuje: UK-TS, č. tel. 377 631 650
4
3. Předmět činnosti: Služby oddělení vydavatelství (hlavní činnost)
Služby při vydání titulu:
Cena
Režie Vydavatelství při vydání titulu
0,15 Kč / strana
100,- Kč / 1 autorský arch (1)
Platba za provedení korektur
Poplatek za přidělení ISBN, ISSN
1.000,- Kč
Vydání publikace on-line
250,- Kč / hod.
Poplatek za recenzní řízení odborné publikace
4.500,- Kč
(1)
Jedním autorským archem se rozumí u textu nebo tabulek 36 000 tiskových znaků včetně
mezer, tj. 20 normostránek formátu A4, přičemž jedna normostránka má 30 řádek a 60 znaků.
U obrázků, diagramů a grafů apod. 2 300 cm2 plochy, na které bude tento materiál otištěn.
Vyřizuje: UK-VYD, č. tel. 377 631 951
5
II. CENTRUM INFORMATIZACE A VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(CIV) – 98000
1. Předmět činnosti: Služby CIV (hlavní činnost)
IT služby
Cena (bez DPH)
Pronájem výpočetní techniky
8,- Kč / počítač / hod.
Instalační práce spojené s pronájmem počítače
500,- Kč / osoba / hod.
(nevztahuje se na běžné operace se stanicemi IS)
Nadstandardní práce s IT (1)
500,- Kč / osoba / hod.
Přístupová licence tenkého klienta
5.300,- Kč / licence
Reprografické služby
Cena (bez DPH)
Jednostranné – 1,- Kč / A4
Samoobslužné kopírování černobílé
Oboustranné – 2,- Kč / A4
Jednostranné – 6,- Kč / A4
Samoobslužné kopírování barevné
Oboustranné – 12,- Kč / A4
Tisk na tiskárnách
Cena (bez DPH)
Jednostranný – 1,50- Kč / A4
Tisk – černobílý
Oboustranný – 3,- Kč / A4
Jednostranný – 6,- Kč / A4
Tisk – barevný
Oboustranný – 12,- Kč / A4
Identifikační karty (IK)
Cena (včetně DPH)
Manipulační poplatek za vydání IK pro účastníky CŽV
Manipulační poplatek za výrobu nové IK v případě jejího
odcizení, poškození či ztráty
Cena za zpřístupnění služby Plzeňské karty – JIS-PK (2)
100,- Kč
100,- Kč
170,- Kč
Pozn.:
(1)
Nadstandardní práce s IT – tj. práce přesahující běžnou podporu. Běžná podpora pokrývá
kategorizované počítače podle vnitřní směrnice 3R/2006 a u ostatních případů práce přesahující 1 hodinu na řešení daného problému.
Reprografické a tiskové služby formátu A3 jsou dvojnásobkem cen formátu A4.
(2)
Při vydání nové IK se službou JIS-PK se hradí též poplatek za vydání nové IK – 100,- Kč.
Vyřizuje: SUP, č. tel. 377 632 836
6
2. Předmět činnosti: Služby oddělení audio-video prezentačních služeb (hlavní
i doplňková činnost)
Cena služby v hlavní
činnosti (1)
200,- Kč / hod.
Cena služby bez DPH
v DČ (2)
2.000,- Kč / den
Zpětný projektor kufříkový
30,- Kč / hod.
300,- Kč / den
Diaprojektor
30,- Kč / hod.
300,- Kč / den
Videorekordér
30,- Kč / hod.
300,- Kč / den
Televizor
30,- Kč / hod.
300,- Kč / den
Zesilovač + reprosoustavy
40,- Kč / hod.
400,- Kč / den
Bezdrátový mikrofon
50,- Kč / hod.
500,- Kč / den
Plátno
20,- Kč / hod.
200,- Kč / den
50,- Kč / hod.+DVD
100,- Kč / hod.+kazeta
200,- Kč / hod. + DVD
7,- Kč / min. + DVD
500,- Kč/hod.
500,- Kč/hod.
30,- Kč / ks+médium
30,- Kč / ks+médium
Druh služby
Dataprojektor
Přepis z videokazety na DVD bez úprav
Přepis z filmu 8 a 16 mm bez úprav
Natočení a zpracování záznamu
Kopie a potisk CD nebo DVD (bez obalu)
Pozn.:
(1)
Ceny uvedené v rámci hlavní činnosti neplatí pro výuku. AV služby jsou pro výuku zdarma,
objednatel hradí pouze případné materiální náklady (např. prázdné CD, kazety) a případnou
dopravu.
(2)
V rámci doplňkové činnosti jsou ceny pronájmu zařízení účtovány jednotně denní sazbou za
každý i započatý den, kdy bylo zařízení používáno.
V případě pronájmu mimo pracoviště ZČU je zařízení pronajato externím zákazníkům pouze
s obsluhou v hodnotě 250,- Kč/hod. Objednatel hradí i další případné výdaje s tím spojené.
Vyřizuje: AVS, č. tel. 377 631 981
7
III. PROVOZ A SLUŽBY (PS) – 82000
1. Předmět činnosti: Autodoprava (hlavní činnost)
Osobní vozy
Cena pro pracoviště ZČU
(Kč/km) - hlavní činnost
FIAT DUCATO s řidičem
12,-
FELICIE SEDAN (1)
8,50
FELICIE COMBI (1)
8,50
ŠKODA OCT. – TD I. (1)
9,50
ŠKODA OCT. – TD II. (1)
10,50
ŠKODA FABIA COMBI (1)
9,-
CITROEN BERLINGO
9,-
MAZDA / PEUGEOT s řidičem
12,-
ŠKODA SUPERB II. s řidičem
13,-
Nákladní vozy
RENAULT s řidičem
Cena pro pracoviště ZČU
(Kč/km) - hlavní činnost
13,-
FIAT SCUDO s řidičem
8,50
FIAT DOBLO s řidičem
12,-
FORD TRANSIT s řidičem
12,-
VW TRANSPORTER
s řidičem
Přívěs pro 16 lodí
200,- Kč/den
Přívěs pro 8 (12) lodí
150,- Kč/den
8,50
Pomocná síla (nakládka a vykládka při větším množství převáženého materiálu) – 100,- Kč/hod.
Pozn.: (1) - Cena uvedená v tabulce platí pouze pro referentské vozy. Pro vozy s řidičem platí
cena uvedená v tabulce s příplatkem 1,- Kč/km.
Jedno vozidlo ŠKODA SUPERB II s řidičem se vyčleňuje výhradně pro potřeby rektora za
paušální poplatek 2.000,- Kč/měsíc hrazený ze střediska 90110 ve prospěch střediska 82100.
Při jízdě do zahraničí jsou k ceníkové ceně připočteny cestovní náhrady řidiče a další poplatky.
Vyřizuje: PS-A, č. tel. 377 631 530
8
2. Předmět činnosti: Řemeslnické práce
Řemeslnické práce
Druh práce
Cena pro pracoviště ZČU –
Kč/hod.
hlavní činnost
Cena pro externí subjekty
Kč/hod. (bez DPH)
doplňková činnost
150,-
230,-
zámečnické, truhlářské,
elektro, instalatérské,
topenářské, brusičské,
zednické,obrábění kovů
Vyřizuje: PS-U, tel. 377 631 600
3. Předmět činnosti: Služby oddělení správa a provoz budov, bytů a ubytoven
Placené parkoviště – pouze zaměstnanci
Sazba
Denní
Univerzitní 8
hlídané (cena vč. DPH)
50,- Kč
Pololetní
260,- Kč
Celoroční
500,- Kč
Vyřizuje: PS-SP, č. tel. 377 631 700, 377 631 711
Použití technických prostředků (hlavní i doplňková činnost)
Cena (za 1 hod., tj. 60 minut)
včetně DPH
Druh technického prostředku
ZČU
(hlavní činnost) (1)
Externí subjekty
(doplňková činnost)
Mikrofon
30,- Kč
30,- Kč
Přenosný bezdrátový mikrofon
50,- Kč
50,- Kč
Zpětný projektor
30,- Kč
30,- Kč
Diaprojektor
30,- Kč
30,- Kč
Videoprojektor
60,- Kč
60,- Kč
Datový projektor
200,- Kč
200,- Kč
Ozvučovací technika
200,- Kč
200,- Kč
Náklady na obsluhu zařízení jedním pracovníkem ZČU
120,- Kč
250,- Kč
V sobotu a v neděli budou k uvedeným cenám účtovány
příplatky za služby vrátného a úklid.
9
90,- Kč/h – vrátný
110,- Kč/h – uklízečka
(1)
Ceny uvedené v rámci hlavní činnosti neplatí pro výuku. AV služby jsou pro výuku zdarma,
objednatel hradí pouze případné materiální náklady (např. prázdné CD, kazety) a případnou
dopravu.
Vyřizuje: PS-SP, č. tel. 377 631 855
4. Předmět činnosti: Využití sportovních zařízení (hlavní i doplňková činnost)
Pronájem tělocvičny (hlavní činnost)
Sportovní zařízení, adresa
Cena za 1 hod
(60 minut)
Ceny za 1 hod
(60 minut) SO+NE
700,- Kč (1)
Hala ZČU - Klatovská ul. 51 – KL 137
600,- Kč
800,- Kč
900,- Kč
(při obj. 1-3 hod.)
700,- Kč
Hala ZČU - Bolevecká ul. 30 – L1 051
500,- Kč
500,- Kč
Tělocvična - Univerzitní ul. 14 – UT 201
300,- Kč
400,- Kč
Tělocvična - Klatovská ul. 51 – KL 147
350,- Kč
450,- Kč
Tělocvična - Chodské nám. 1 – CH 120
300,- Kč
400,- Kč
Zrcadlový sál - Chodské nám. 1 – CH118
koberec
Zrcadlový sál taneční – Kollárova ul. 19 –
KO 137
Tělocvična malá – Bolevecká ul. 30 – L1 046
120,- Kč
220,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
Hala ZČU - Univerzitní ul. 14 – UT 123
(1)
V období duben – červen (po-pá) hala Univerzitní 14 – UT 123 cena 500,- Kč/hod.
Krátkodobé pronájmy (do 48 hod.) – ceny jsou uvedeny vč. DPH, dlouhodobé pronájmy (nad 48
hod.) – ceny jsou uvedeny bez DPH.
Posilovny – vstupné (vedlejší činnost)
Sportovní zařízení, adresa
Posilovna – Univerzitní 14 – UT 107
Posilovna – Chodské nám. 1 – CH 116
Posilovna – Bolevecká ul. 30 – L1 053
Cena
za 1
hod
(60
min)
30,- Kč
-
Vyřizuje: PS-SP, č. tel. 377 631 855
10
Předplatné
měsíc
200,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
Předplatné
semestr
Předplatné
(únor –
akademický
červen,
rok
září – leden)
800,- Kč
600,- Kč
800,- Kč
1 400,- Kč
1 400,- Kč
5. Předmět činnosti: Pronájem ubytoven
Ubytovna, adresa
Plzeň, Máchova 16
(6 pokojů)
Typ pokoje
Dvoulůžkové pokoje určené pro 2 osoby
7 dvoulůžkových pokojů
4 jednolůžkové pokoje
1 třílůžkový pokoj
Ubytovny mají společné hygienické zařízení (chodbový systém)
Pozn.: Jde o dlouhodobé ubytování pro zaměstnance.
Cheb, Hradební 22
(12 pokojů)
(1)
Cena (vč. DPH)
2130,- Kč / lůžko /
měsíc (1)
150,- Kč/lůžko/den
Pokud ubytovaný požaduje samostatný pokoj, cena se stanoví za obě lůžka.
Vyřizuje: PS-SP, tel. 377 631 510
6. Předmět činnosti: Pronájem garáží
Garáže
(adresa)
Velikost
2
m
Kollárova
19,
14,65
700,- Kč/měsíc (vč. DPH)
1.000,- Kč/měsíc (vč. DPH)
Plzeň
29,15
1.100,- Kč/měsíc (vč. DPH)
1.500,- Kč/měsíc (vč. DPH)
Hradební 22,
Cheb
podle
2
m
500,- Kč/m /rok (vč. DPH)
Zaměstnanci ZČU
2
Vyřizuje: PS-SP, tel. 377 631 510
11
Ostatní
(externí nájemci)
2
500,- Kč/m /rok (vč. DPH)
IV. SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ (SKM) - 81000
1. Předmět činnosti: Stravování
Doplňková
činnost
Hlavní činnost
Druh ceny
Prodejní cena
za
jedno uvařené
jídlo
Prodejní cena
zchlazovaných
jídel - jednoporcovek
Studenti ZČU
Zaměstnanci
ZČU
X (1) + DPH (4)
(X (1) + 4,00 Kč (3))
+ DPH (4)
(X (1) + 3,50 Kč
+ 3,00 Kč (3))
+ DPH (4)
(X (1) + 3,50 Kč (2)
+ 7,00 Kč (3))
+ DPH (4)
(2)
Vnitroakce
externí strávníci
(vč. důchodců)
Dle jídelního
lístku
www.skm.zcu.cz
Dle jídelního
lístku
www.skm.zcu.cz
smluvní ceny
smluvní ceny
(1)
- skutečné ceny spotřebovaných surovin bez DPH na 1 uvařené jídlo
- cena obalu bez DPH
(3)
- režie na 1 uvařené jídlo bez DPH
(4)
- DPH ve výši platných právních předpisů
(2)
Vyřizuje: M, č. tel. 377 634 854
2. Předmět činnosti: Hostinská činnost – doplňková činnost
Druh
Cena (vč. DPH)
Jedna porce jídla
Dle jídelního lístku
www.skm.zcu.cz –
Při hromadných akcích (rauty, bankety, apod.) je možno dohodnout stravování dle požadavku zákazníka.
Vyřizuje: M, č. tel. 377 634 854
12
smluvní ceny
3. Předmět činnosti: Ubytování ve vysokoškolských kolejích (hlavní činnost)
Zkratka
Adresa
A1,A2,A3
Borská 53
Plzeň
B1
Máchova 14,16
Plzeň
B2
Máchova 20
Plzeň
B3
Baarova 36
Plzeň
L1,L2
V
K1
Bolevecká 30,32
Plzeň
Dyleňská 24
Cheb
Klatovská 200
Plzeň
Typ pokoje
Dvoulůžkový buňkový
Dvoulůžkový buňkový průchozí
Třílůžkový buňkový
Dvoulůžkový chodbový
Třílůžkový chodbový
Jednolůžkový chodbový
Dvoulůžkový buňkový
Dvoulůžkový chodbový
Třílůžkový buňkový
Jednolůžkový chodbový – studovna
Jednolůžkový chodbový
Dvoulůžkový buňkový
Dvoulůžkový chodbový
Třílůžkový buňkový
Jednolůžkový chodbový – studovna
Dvoulůžkový buňkový
Čtyřlůžkový chodbový
Jednolůžkový
Dvoulůžkový buňkový
Jednolůžkový chodbový
Dvoulůžkový chodbový
Třílůžkový chodbový
Třílůžkový buňkový bezbariérový
Čtyřlůžkový chodbový
Kolejné:
osoba/měsíc
(vč. DPH)
2.580,- Kč
2.230,- Kč
2.400,- Kč
2.230,- Kč
2.180,- Kč
2.510,- Kč
2.470,- Kč
2.120,- Kč
2.350,- Kč
2 070,- Kč
2.510,- Kč
2.470,- Kč
2.120,- Kč
2.230,- Kč
2 070,- Kč
2.580,- Kč
1.990,- Kč
2.710,- Kč
2.580,- Kč
2.620,- Kč
2.350,- Kč
2.400,- Kč
2.230,- Kč
2 070,- Kč
Při platbě kolejného platební kartou na dobu 3 měsíců předem – sleva 8 % z celkové ceny. Při
využití této slevy je kolejné nevratné.
Vyřizuje: RKM, č. tel. 377 634 853
4. Předmět činnosti: Přechodné ubytování ve vysokoškolských kolejích (doplňková činnost)
Hotel
Hotel, adresa
(celoročně)
Typ pokoje
Cena lůžko/noc
(vč. DPH)
Bolevecká 30, 32
Dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním
zařízením, TV
Smluvní ceny dle
www.skm.zcu.cz
Bolevecká 32
Dvoulůžkové pokoje se společným sociálním
zařízením (buňka)
Smluvní ceny dle
www.skm.zcu.cz
13
Máchova 20
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje se společným
sociálním zařízením (buňka)
Dvoulůžkové buňkové pokoje se společným sociálním zařízením, nové vybavení, TV
Klatovská 200
Smluvní ceny dle
www.skm.zcu.cz
Třílůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením, kuchyňky, TV, internet
Kolej
Kolej, adresa
(celoročně)
Typ pokoje – se společným sociálním zařízením
Máchova 14, 16, 20
Jednolůžkový pokoj
Baarova 36
Jednolůžkový pokoj
Bolevecká 30, 32
Dvoulůžkový pokoj
Máchova 14, 16, 20
Dvoulůžkový pokoj
Baarova 36
Dvoulůžkový pokoj
Borská 53
Dvoulůžkový pokoj
Klatovská 200
Dvoulůžkový pokoj
Cheb, Dyleňská 24
Jednolůžkový pokoj
Cheb, Dyleňská 24
Dvoulůžkový pokoj
Cena lůžko/noc
(vč. DPH)
Smluvní ceny dle
www.skm.zcu.cz
Zlevněná cena
Zlevněná cena
lůžko / noc (vč.
DPH)
Druh ubytovaných
Studenti denního studia ZČU a programu Erasmus mimo výuku, návštěvy
200,- Kč
Studenti ZČU (mimo studentů denního studia), účastníci celoživotního
vzdělávání v rámci výuky, zaměstnanci a hosté ZČU, studenti (turisté,
270,- Kč
stážisté) – ISIC karta
Krátkodobé ubytování pro studenty s platnou JIS kartou (do 7 dnů / měsíc)
170,- Kč
V období července a srpna mohou studenti prezenční formy doktorského studia a zahraniční
studenti uzavřít s SKM smlouvu na celý měsíc za cenu dle tab. v bodu 3 – ubytování ve vysokoškolských kolejích v rámci hlavní činnosti.
Vyřizuje: K, č. tel. 377 634 876
14
5. Předmět činnosti: Služby spojené s ubytováním – hlavní i doplňková činnost
POSKYTOVANÉ SLUŽBY – KOLEJ
Druh služby
Cena (vč. DPH)
a) Přístroje a předměty zapůjčené SKM (vrátnice)
- vysavač, žehlička
5,- Kč / ks / den
- půjčovné za sportovní náčiní
10,- Kč / kus a den
20,- Kč / 1 hod.
- pračka nebo sušička v kolejní prádelně
(1)
30,- Kč / 2 hod.
40,- Kč / 4 hod.
b) Administrativní poplatky
- mimořádná výměna prádla
20,- Kč
- nevyužití přiděleného ubytování
100,- Kč
- užití sportoviště/hřiště cizí osobou mimo ZČU (Máchova, Bolevecká)
200,- Kč / hod.
- paušální popl. za vlastní elektrospotřebiče
50,- Kč / měsíc
- potvrzení (např. o složení kauce, pro ciz. policii apod.)
50,- Kč / ks
Pozn.:
(1)
V případě, že uživatel pračky nevrátí klíče od prádelny ve stanoveném termínu, tj. do 4 hodin
od jejich zapůjčení, je povinen zaplatit poplatek 10,- Kč za každou další započatou hodinu.
Vyřizuje: RKM, č. tel. 377 634 853
6. Předmět činnosti: Služby spojené se stravováním – doplňková činnost
Druh služby
Cena (vč. 20% DPH)
Předměty zapůjčené SKM (menzy) (1)
Desertní a mělké talíře
2,- Kč / ks / den
Šálky a podšálky
3,- Kč / ks / den
Mísy porcelánové
5,- Kč / ks / den
Mísy nerez
10,- Kč / ks / den
Vidličky, nože, lžíce, lžičky
2,- Kč / ks / den
Sklo na víno, nealko
2,- Kč / ks / den
Sklo džbán
8,- Kč / ks / den
15
Termoska
10,- Kč / ks / den
Ubrusy
10,- Kč / ks / den
Pozn.:
(1)
Při ztrátě nebo rozbití se platí plná pořizovací cena.
Pronájem prostor menzy
Cena (vč. DPH)
pro ZČU
Cena (vč. DPH)
pro externí subjekty
(trvání 1 akce max. 8 hodin)
Doba trvání akce
Doba trvání akce
1 – 3 hodiny
nad 3 hodiny
1 – 3 hodiny
nad 3 hodiny
M4, Univerzitní 12, celá menza
410,- Kč
820,- Kč
660,- Kč
1 320,- Kč
M4, Univerzitní 12, salonek
230,- Kč
460,- Kč
330,- Kč
660,- Kč
M4, Univerzitní 12, přední
část
230,- Kč
460,- Kč
330,- Kč
660,- Kč
M1, Kollárova 19, celá jídelna
410,- Kč
820,- Kč
660,- Kč
1 320,- Kč
M1, Kollárova 19, část jídelny
180,- Kč
360,- Kč
310,- Kč
620,- Kč
M1, Kollárova 19, salonek
210,- Kč
420,- Kč
330,- Kč
660,- Kč
Vyřizuje: M, č. tel. 377 634 854
7. Předmět činnosti: Ubytování a stravování ve školícím a ubytovacím zařízení
(hlavní i doplňková činnost)
Stravování
Doplňková
činnost
Hlavní činnost
Druh ceny
Studenti ZČU
Prodejní cena
za
jedno uvařené
jídlo
X (1) + DPH (3)
Zaměstnanci ZČU
Vnitroakce
externí strávníci
(vč. důchodců)
(X (1) + 4,00 Kč (2)) +
DPH (3)
Smluvní ceny
(snídaně, oběd,
večeře, polopenze, plná
penze, dětské
porce, minutky)
Smluvní ceny
(snídaně, oběd,
večeře, polopenze, plná
penze, dětské
porce, minutky)
(1)
– skutečné ceny spotřebovaných surovin bez DPH na 1 uvaření jídlo
– režie na 1 uvařené jídlo bez DPH
(3)
– DPH ve výši platných právních předpisů
(2)
16
Ubytování
Školicí zařízení
Typ pokoje
Dvoulůžkové pokoje, třílůžkové pokoje, čtyřlůžko-
Nečtiny
vý pokoj, šestilůžkové pokoje, osmilůžkové pokoje
chodbového typu
Cena lůžko/noc
(vč. DPH)
Smluvní ceny dle
www.skm.zcu.cz
V případě zrušení potvrzené objednávky storno poplatek ve výši 30% z dohodnuté ceny.
Pronájem prostor ve Školicím a ubytovacím zařízení
Školicí Pronájem zasedací místnosti Užití sportoviště
zařízení
vč. DPH
Nečtiny
6,- Kč / hod / židle
Kč 150,- / hod
Kč 760,- / den
Služby spojené s ubytováním
Druh služby
Cena (vč. DPH)
Praní prádla
15,- Kč / kus
Poplatek za neobsazené lůžko
100,- Kč / den
Poplatek za psa
50,- Kč / den
Vyřizuje: S – Nečtiny č. tel. 607 963 742
17
V. FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) – 42000
1. Předmět činnosti: Pronájem sportovního vybavení (hlavní i doplňková činnost)
A. Komerční i kurzovní použití (lyže, supershorties, SNB)
Cena v Kč (vč. DPH)
1 den 2 dny
další dny
Druh sportovního vybavení
carvingové lyže
(R 14 a méně)
carvingové lyže
(R 15 a více)
supershorties
(R 8)
SNB slalom
(pevné vázání)
200,-
350,-
50,- / den
100,-
150,-
50,- / den
50,-
100,-
50,- / den
50,-
100,-
50,- / den
B. Nekomerční využití (jen pro potřeby kurzovní výuky KTV FPE ZČU)
Druh sportovního vybavení
Kurz / počet dní
Lední hokej (kompletní výstroj)
Vodní turistika (set vodáckých potřeb: loď
C2, pádlo, vesta, přilba)
Kurz ledního hokeje
(5dní)
Kurz vodní turistiky
(5dní)
Cena v Kč
(vč. DPH)
200,500,-
Sportovní vybavení je určeno pro studenty a zaměstnance ZČU.
Vyřizuje: KTV, č. tel. 377 636 400
2. Předmět činnosti: Tisk na tiskárnách
Tiskárna CANON BJ-i990
Cena (vč. DPH) pro
studenty
a zaměstnance
Cena (bez DPH) pro
pracoviště ZČU
Druh tisku
Jednotka
Černobílý tisk - jednostranný
1 list A4
1,50 Kč
1,30 Kč
Černobílý tisk - oboustranný
1 list A4
3,- Kč
2,50 Kč
Barevný tisk - 5 % bar. plochy
1 list A4
2,30 Kč
1,90 Kč
Barevný tisk - 50 % bar.
plochy
Barevný tisk - 100 % bar.
plochy
1 list A4
15,40 Kč
12,90 Kč
1 list A4
29,80 Kč
25,- Kč
18
Tiskárna HP 4700
Cena (vč. DPH) pro
studenty
a zaměstnance
Cena (bez DPH) pro
pracoviště ZČU
Druh tisku
Jednotka
Barevný tisk - 5 % bar. plochy
1 list A4
3,60 Kč
3,- Kč
1 list A4
11,90 Kč
10,- Kč
1 list A4
20,- Kč
16,80 Kč
Barevný tisk - 50 % bar.
plochy
Barevný tisk - 100 % bar.
plochy
Vyřizuje: SSPO, tel. 377 636 446
19
VI. FAKULTA STROJNÍ (FST) – 21000
1. Předmět činnosti: Pronájem sportovního vybavení
Cena v Kč (vč. DPH)
1den
2 dny
3 dny
4 dny
5 dnů
6–8
dnů
Za 9.
a
každý
další
den
Lyže carving komplet (lyže, hole,
boty)
Lyže carving
120,-
200,-
260,-
310,-
350,-
400,-
50,-
100,-
150,-
200,-
240,-
270,-
300,-
30,-
Boty lyžařské, sjezdové
40,-
70,-
90,-
100,-
110,-
120,-
10,-
Lyže běh NNN komplet (lyže, hole,
boty)
Boty na lyže běh NNN
80,-
130,-
180,-
220,-
250,-
270,-
20,-
40,-
70,-
90,-
100,-
110,-
220,-
10,-
Lyže běh 75 komplet (lyže, hole,
boty)
Boty na lyže běh 75
40,-
70,-
90,-
100,-
110,-
220,-
10,-
20,-
30,-
35,-
40,-
45,-
50,-
5,-
Hole (sjezdové, běžecké)
20,-
30,-
35,-
40,-
45,-
50,-
5,-
Snowboard komplet (prkno, boty)
120,-
200,-
260,-
310,-
350,-
400,-
50,-
Snowboard (prkno)
100,-
150,-
200,-
240,-
270,-
300,-
30,-
Snowboard (boty)
40,-
70,-
90,-
100,-
110,-
120,-
10,-
Obal na snowboard / lyže
20,-
30,-
35,-
40,-
45,-
50,-
5,-
Miniski (80/100 cm)
80,-
130,-
180,-
220,-
250,-
270,-
20,-
Přilba
40,-
60,-
70,-
80,-
90,-
100,-
10,-
IN - LINE Brusle
100,-
150,-
200,-
240,-
270,-
300,-
30,-
150,-
280,-
360,-
440,-
520,-
600,-
60,-
40,-
70,-
100,-
120,-
140,-
160,-
20,-
Pádlo
10,-
20,-
30,-
40,-
50,-
60,-
10,-
Barel
10,-
20,-
30,-
40,-
50,-
60,-
10,-
Vesta
10,-
20,-
30,-
40,-
50,-
60,-
10,-
Druh sportovního vybavení
kanoe plast „Noah“, Vydra, Tydra
+ 2 pádla
Vak na kolo
Pozn.:
Při převzetí sportovního vybavení po 10:00 hod. a vrácení do 10:00 hod. se den převzetí a vrácení nepočítá do doby pronájmu.
Sportovní vybavení je určeno pro studenty a zaměstnance ZČU.
KTS negarantuje odborný servis a seřízení vypůjčeného vybavení.
Vyřizuje: KTS, č. tel. 377 638 610
20
VII. ÚSTAV JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY (UJP) – 63000
1. Předmět činnosti: Překlady (hlavní i doplňková činnost)
Překlad z češtiny do cizího jazyka
Druh textu
Cena (bez DPH)
Obecný jazyk
450,- Kč/NS (1)
Odborný jazyk
500,- Kč/NS (1)
Překlad z cizího jazyka do češtiny
Druh textu
Cena (bez DPH)
Obecný jazyk
400,- Kč/NS (1)
Odborný jazyk
450,- Kč/NS (1)
2. Předmět činnosti: Korektury textů (hlavní i doplňková činnost)
Druh textu
Cena (bez DPH)
Český jazyk
80,- Kč/NS (1)
Cizí jazyk
150,- Kč/NS (1)
3. Předmět činnosti: Poradenská činnost a výuka (hlavní i doplňková činnost)
Druh činnosti
Cena (bez DPH)
Jazyková pomoc s přípravou prezentace
350,- Kč/vyuč. hod.
Jazyková výuka
500,- Kč/vyuč. hod.
Pozn.:
(1)
NS = normostrana vel. A4
Při požadavku na zpracování překladu do druhého dne, může UJP požadovat příplatek 50% ke
stanovené ceně.
Vyřizuje: UJP-S, č. tel. 377 635 200
21
Download

15R-2014-Ceník prací a služeb 2014