T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 04/11/2014
: Salı
: 14.00
: II.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI
TOPLANTISI II. BİRLEŞİM GÜNDEMİ
1- Yoklama ve Açılış.
2- Mülkiyeti idaremize ait olup, İlimiz Şarkikaraağaç İlçesinde tapunun 12 ada, 32 parselde kayıtlı
1.330,69 m2. arsanın Sosyal Güvenlik Merkezi İnşa edilmek üzere İl Genel Meclisinin 07.03.2012 tarih ve 0/3053 sayılı kararları gereğince 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Isparta Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne
tahsis edildiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat Emlak Daire Başkanlığınca yapılan değerlendirme
sonucunda, söz konusu arsanın SGM Hizmet Binası yapımına uygun olmadığının bildirildiği, bu nedenle İl
Genel Meclisinin 07.03.2012 tarih ve 3/3-053 sayılı kararının iptali ile, söz konusu taşınmazın Kaymakam
Lojmanı yeri olarak tahsis edilmesi hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali
Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 17.09.2014 tarih ve 10561 sayılı teklifi ile ilgili olarak
Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
3- İlimizde faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına “Miryokefalon Savaşı Tanıtım ve
Organizasyonu” konulu proje sunulması için idaremizden yetkilendirme yapılması gerekmekte olup, Ajansın
2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuru Rehberinde; başvuru sırasında sunulması gereken
destekleyici belgelerde İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi kararının sunulmasının gerektiği belirtilmiş olup, bu
nedenle söz konusu hazırlanan projelerde idaremizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansına proje sunulmasına ve sunulan projelerin başarılı olması durumunda
uygulanmasında İl Özel İdaresi Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Erkan ERTEKİN’in yetkilendirilmesi
hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Plan, Proje Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 17.09.2014 tarih ve 10701 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve
Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun
okunarak, konunun karara bağlanması.
4- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, İlimiz Uluborlu İlçesinde bulunan Muhlis TUNCAY Kiraz
Bahçesi İl Genel Meclisinin 01.03.2010 tarih ve 3/1-063 sayılı kararları gereğince, gerekli zirai bakımının
yapılması, kuruyan ağaçların yerine uygun olan kiraz fidanlarının dikilmesi, hasat mevsiminde meyvelerin
toplanması ve satış bedelinin paylaşımı şartıyla Uluborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 01.03.2010
tarihinde 5 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, 01.03.2015 tarihinde tahsis süresi sona erecek olan bahçenin tahsis
süresinin uzatılmasının düşünülmediği ve satışının idare yararına olacağı, bu nedenle idarece satışı düşünülen
kiraz bahçesinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (f) fıkrası gereğince satılıp satılmayacağı
hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 29.09.2014 tarih ve 11338 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım
ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara
bağlanması.
5-İlimiz Yalvaç İlçesi Kumdanlı Köyü Kayaktarlar Mevkiinde tapunun L25-B-24-B pafta, 7917 parselde
kayıtlı 4.600,00 m2 alan üzerinde Emre KARAALP tarafından yapılması planlanan “Soğuk Hava Deposu ve
Paketleme Tesisi” ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000
ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 26.09.2014 tarih ve
11206 sayılı teklifi ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma ortak
hazırlanan 31.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
6- İlimiz Senirkent İlçesi Yassıören Köyü Aşağı Mahalle Mevkiinde mevcut imar planı sınırları içerisinde
tapunun 30-L-1-b paftasında; 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 7045, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791,
5792 ve 5793 no.lu parsellerin bulunduğu adının imar planında mevcut durumunun ayrık nizamda (A-2, A-3)
yapılaşma olduğu, ancak söz konusu ada içerisinde bulunan Neslihan YILMAZ’a ait 180,00 m2’lik 5780 no.lu
parselin ayrık nizam (A-2, A-3) yapılaşma koşullarına uygun olmadığı için adanın yapılaşma durumunun bitişik
nizama (B-2, B-3) dönüştürülmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi (b)
fıkrası ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ( c ) fıkrası gereğince onaylamasına dair İl Özel
İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
29.09.2014 tarih ve 11310 sayılı teklifi ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan
31.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
7- İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Dedeçam Köyünde tapunun 25-L-II-d imar paftası sınırları içerisinde konut
alanı olarak planlanan 3581 parsel 5.075,00 m2 ve 3582 parsel 1.350,00 m2’lik İbrahim TURŞUCU’ya ait
taşınmazın bulunduğu imar adası kenarından geçen 12 m’lik yol ve konut adası içinden geçen 7 m’lik imar
yolunun kadastral durum dikkate alınarak, söz konusu yerleşim yerine ait Uygulama İmar Planındaki bahse
konu adadaki İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi (b) fıkrası ve 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ( c ) fıkrası gereğince onaylamasına dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 29.09.2014 tarih ve
11309 sayılı teklifi ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 31.10.2014 tarihli raporun
okunarak, konunun karara bağlanması.
8- 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince tüzel kişilikleri kaldırılarak köye
dönüştürülen Belediye Başkanlıklarına ait iken, söz konusu Kanunun geçici 1. maddesinin 1. fıkrası gereğince
Valilik Makamının 09.12.2013 tarih ve 5887 sayılı Olurları ile oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma
Komisyonu marifeti ile söz konusu belediyeler tarafından gönderilen bilgi ve belgelere göre tüzel kişiliği sona
eren belediyelerin taşınır–taşınmaz malları, iş makineleri…vs. teslim alınmış ve taşınmazlardan bir kısmı
idaremize, bir kısmı ilgili köy muhtarlıklarına bırakılmış ve Komisyon Kararı ile İl Özel İdaresine devredilen
taşınmazlardan bazılarının köy muhtarlıklarının ekonomik açıdan güçlendirilmesi, ortak ihtiyaçların giderilmesi
amacıyla ilgili köy tüzel kişiliklerine devredilmesi köy muhtarlıklarınca talep edilmiş olup, bu nedenle fiziki
durumları tespit edilerek, ekli listede belirtilen taşınmazların köy tüzel kişiliklerine tahsisi veya devredilmesi
hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 30.09.2014 tarih ve 11427 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca
hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
9- Mülkiyeti Eğirdir İlçesi Barla Belediyesine ait iken, 6360 sayılı yasa gereğince idaremiz adına tescil
edilen ve satılmasında sakınca olmadığı anlaşılan tapunun L25-C-2C-3-b/1 pafta, 5317 no.lu parselde kayıtlı
230,06 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (f) fıkrası gereğince
satışının yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali
Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 01.10.2014 tarih ve 11467 sayılı teklifi ile ilgili olarak
Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
10- Ülkemizin en büyük ikinci tatlı su kaynağı olup, İlimiz sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölünde 12
adet Su Ürünleri Kooperatifine kayıtlı 504 ruhsatlı tekne ve 1033 ruhsatlı balıkçının bulunduğu, tarihsel açıdan
bakıldığında Eğirdir Gölünün iç sularda avcılık açısından lokomotif bir göl konumunda bulunduğu, yıllara göre
üretim miktarlarına bakıldığında bu miktarlar her geçen gün azalmakta ve buradan geçimini sağlayan
balıkçıların ekonomik açıdan sıkıntı yaşadıkları gözlenmekte olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
ülkemizdeki iç sularda balıklandırma çalışmalarının yapıldığı, ancak mevzuat gereğince ticari avcılığın yapıldığı
yerlerde aşılama çalışmalarının yapılmadığı, Eğirdir Gölünde bu güne kadar yapılan balıklandırma
çalışmalarının İlçede bulunan Su Ürünleri Araştırma İstasyonu tarafından yapıldığı, kampus alanları içerisinde
yapılan kerevit kuluçkahanesi nedeniyle balık üretiminin yapılamadığı, ülkemizde sadece 4 merkezdeki kurum
alt yapısının larva üretimi açısından yeterli olduğu, ancak üretilen larvaların göle erken salınması nedeniyle
yaşama imkanı olmadığı gibi diğer balık ve canlılara yem olmaktan öteye gidemediği, bu nedenle Eğirdir
Gölünde balık popülasyonunu olumlu yönde etkileyerek balıkçılıkla geçinen hemşehrilerimizin ekonomik refah
düzeyinin artırılması amacıyla İlimiz Büyük Gökçeli Köyü Kavakdibi mevkiinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel
İdaresine ait araziler üzerinde doğal ortamı bozmadan balık havuzları inşa ederek Su Ürünleri Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü bünyesinde bir üretim projesi hazırlanması ve projenin desteklenme hususunda İl Genel
Meclis Üyeleri Mustafa BAŞ ve Mehmet SERT tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014
tarihli önerge ile ilgili olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi
Ticaret, Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun
okunarak, konunun karara bağlanması.
11- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Çaltı Köyü İçme suyu şebekesinin 1969 yılında yapıldığı, dolayısıyla içme
suyu borularının eskiyip yıprandığı, su kaçırdığı, vanalarının çürüdüğü, su kaybının meydana geldiği, bu
nedenle içme suyu hattının yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet ÇOŞKUN, Galip AKYOL
ve Hüseyin YILDIRIM tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili
olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun
okunarak, konunun karara bağlanması.
12- İlimiz Sütçüler İlçesi Beydilli Köyünün eski Beydilli Köyüne 12 km. uzaklıkta olduğu ve yolun köy
halkınca açıldığı, daha sonra Valiliğimiz ile diğer kurumlarca yapılan destek sonucu yolun kullanılabilir bir
duruma getirildiği, otantik görünümü ile turistlerin çokça uğradığı bir kültür köyü olduğu, ayrıca Kesme,
Çukurca ve diğer civar köyler ile İlçeye ulaşımın çok kısaldığı, Kesme köyü Sütçüler arasının 93 km, Çukurca
köyü Sütçüler arasının 102 km, olduğu, bu yolun faaliyete geçirilmesi halinde söz konusu yerleşim yerinin
ilçeye mesafesinin 30-40 km.ye düşeceği, diğer köylerimizin de bu yoldan faydalandığı düşünüldüğünde
mesafenin kısalması nedeniyle yöre halkına ekonomik katkıda bulunacağı, bu nedenle söz konusu yolun İl Özel
İdaresi yol ağına alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa ERENER ve Faik ÇIRAK tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu,
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm komisyonunca ortak hazırlanan
31.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
13- İlimiz Aksu İlçesine bağlı Katip köyü içme suyu şebekesinin 40 yıl önce yapıldığı, bu süre zarfında
suyun kaynağından köye geliş hattında ve köyün içerisindeki şebeke hattı ile depo içerisinde paslanma, delinme,
patlama nedeniyle su kaçaklarının oluştuğu, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için içme suyu hattının
yenilenmesinin gerektiği, bu nedenle şebekenin yapılması veya 2015 yılı bütçesine alınması hususunda İl Genel
Meclis Üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak
hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
14- İlimiz Aksu İlçesine Bağlı Yaka Köyü Tepe Mahallesinde kanalizasyonun bulunmadığı, mahallede
oturan vatandaşların kanalizasyonlarını evlerinin önüne kazdıkları kuyulara akıtmakta olduğu, bu kuyulardan
kanalizasyon sularının zamanla sızma ve taşma yaparak yollara ve evlerin önüne aktığı ve köylünün sağlığını
olumsuz yönde etkilediği, bu mağduriyetin giderilmesi için Yaka Köyü Tepe Mahallesine kanalizasyon sistemi
yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Konunun Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve
Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
15- 944 nüfusu ve 400 haneden ibaret olan İlimiz Yalvaç İlçesi Kuyucak Köyü halkının geçimini üzüm
yetiştiriciliğinden sağladığı,bu nedenle köyde üzüm yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla %50 İl Özel İdaresi
destekli proje hazırlanarak, Kuyucak köyüne üzüm fidanı desteği yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri
İrfan KORKMAZ ve M. Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014
tarihli önerge Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan
24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
16- 944 nüfusu ve 400 haneden ibaret olan İlimiz Yalvaç İlçesi Kuyucak beldesi 6360 sayılı yasa
gereğince tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülmüş olup, köyün içme suyu ishale hattının aspest boru ile
döşeli olduğu, söz konusu içme suyu ishale hattının yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan
KORKMAZ ve M. Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli
önerge Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli
raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
17- İlimiz Yalvaç İlçesi Ayvalı köyü içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kovalı Dere ishale hattının
yaklaşık 40 yıl önce yapılmış olduğu ve içme suyu akışının düzenli bulunmadığı, ayrıca köy içi içme suyu
şebeke hattının da çok eski olduğu, bu nedenle içme suyu ishale hattı ve köy içi içme suyu şebekesinin
yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M. Hakan YURTTADUR tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile
Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara
bağlanması.
Ek- 1 Mülkiyeti Keçiborlu İlçesi Kılıç Belediyesine ait iken, 6360 sayılı yasa gereğince idaremiz
adına tescil edilen ve satılmasında sakınca olmadığı anlaşılan tapunun 12369 parselinde kayıtlı 92,00
m2 yüzölçümlü taşınmazın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (f) fıkrası gereğince
satışının yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 30.10.2014 tarih ve 12550 sayılı
teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-2 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, İlimiz Aksu İlçesi Mirehor mahallesinde tapunun 268
ada, 2 parselde kayıtlı 3.164,25 m2. taşınmaz üzerine Aksu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı tarafından inşa edilen 100 kişilik örgenci yurdunun 6518 sayılı yasanın 34, 35, 36 ve ek geçici
maddelerine istinaden hazineye intikal ettiği, bu nedenle bahse konu öğrenci yurdu 268 ada, 2 parselde
kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunduğundan ve ileride yapılabilecek herhangi bir satış, kiralama, tahsis,
irtifak hakkı vb. işlemlerde sıkıntı çıkarmaması ve işlemlerin devamlılığının sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi için söz konusu arsanın hazine adına devrinin talep edildiği Aksu Kaymakamlığı
Malmüdürlüğünün 13.10.2014 tarih ve 603 sayılı yazılarından anlaşılmış olup, bu nedenle söz konusu
taşınmaz ve üzerindeki yurt binasının Aksu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Başkanlığına 25 yıl süre ile ücretsiz tahsisi ile ilgili İl Genel Meclisinin 07.09.2009 tarih ve 217 sayılı
kararının iptali ile, söz konusu yerde bulunan 3.164,25 m2. yüzölçüme sahip taşınmazın Maliye
hazinesine devredilip, devredilmeyeceği hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 30.10.2014 tarih ve
12549 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-3 Bir bölümü Isparta, bir bölümü Afyonkarahisar İl Özel İdarelerine ait olup, Keçiborlu,
Uluborlu, Senirkent ve Yalvaç karayolunu Dinar ve Çay karayoluna bağlayan İleydağı-Ergenli Köyleri
arasındaki yolun; Mevsimlik işçilerin geliş-gidişi, tarımsal mahsulün nakliyesi ve söz konusu
güzergahdaki ulaşım için önem arzetmekte olup, mevcut durumuyla yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle
yolun standardının yükseltilmesi amacıyla Karayolları yol ağına alınması için gerekli girişimlerin
yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Kadir HEYBELİ ve Recai KİRİŞ tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 03.11.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması
18- Aralık ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI