(TAHMİNİ)
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ
I.
10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim
1- Bu Takvim, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3.
maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
2- 6271 sayılı Kanun'da yer alan süreler ile bu Kanun'un 5. maddesinin
ikinci fıkrasıyla göndermede bulunulan diğer kanunlarda öngörülen kimi
süreler kısaltılmıştır (6271/2-6).
3- Takvimde son günü gösterilen süreler aksine bir açıklama yoksa,
belirtilen gün saat 17.00’de sona erer.
NOT:
4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, tatil günleri
de seçim takvimi açısından resmî çalışma günleri gibi değerlendirilir.
5- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde
yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla
düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî
belgelerle belirlenir. Hangi resmî belgelerin kimlik belirlenmesinde kabul
edileceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilân
edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim
ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli
değildir.
1- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
2- Cumhurbaşkanı seçimine ait parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması,
3- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,
29 HAZİRAN 2014
PAZAR
4- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren
listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye
başlanması ve listelerin düzenlenmesi,
5- Cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak başvuruların
başlaması (6271/7-4).
30 HAZİRAN 2014
PAZARTESİ
Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca
tespit ve ilânı.
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,
Güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve
itirazların başlaması (Saat 08.00),
2 TEMMUZ 2014
ÇARŞAMBA
3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında www.ysk.gov.tr
adresinde ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),
4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina
bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00),
5- Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe
başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel
merkez yetkililerine elden teslimi.
3 TEMMUZ 2014
PERŞEMBE
Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü (Saat 17.00).
4 TEMMUZ 2014
CUMA
5 TEMMUZ 2014
CUMARTESİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılan Cumhurbaşkanı
adaylığı başvurularına ait bilgi ve belgelerin Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığına gönderilmesinin son günü (Saat 17.00) (6271/7-4).
1- Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulunca
incelenmesine başlanması ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına
ilişkin yazılı bildirimde bulunulması (6271/8-1),
2- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin tespit
edilmesi.
7 TEMMUZ 2014
PAZARTESİ
Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının
son günü (Saat 17.00).
8 TEMMUZ 2014
SALI
Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve
itirazların başlangıcı (Saat 08.00) (6271/9).
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,
Askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00),
9 TEMMUZ 2014
ÇARŞAMBA
3- İnternet ortamında ilân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilânının
sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen
Kütüğüne yapılacak itirazların sonu ((Türkiye saati ile 17.00),
4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina
bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat 17.00),
5- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü
(Saat 17.00),
6- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim
Kurulunca incelenmesine başlanması.
10 TEMMUZ 2014
PERŞEMBE
Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim
Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2).
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklu
ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara
bağlanmasının son günü (Saat 17.00),
11 TEMMUZ 2014
CUMA
2-Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı
geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve
ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının
oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94/A, 94/C, 94/E),
3- Gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanılması,
4- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması
(6271/10-2),
5- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13).
12 TEMMUZ 2014
CUMARTESİ
14 TEMMUZ 2014
PAZARTESİ
1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin
işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce
tamamlanmasının son günü (Saat 17.00),
2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin
nüfus müdürlüklerince tamamlanmasının son günü (Saat 17.00).
1- Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin
belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve
ilânı (6271/15),
2- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm süresi dâhil askı
süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı
listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp,
siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı
genel merkez yetkililerine elden teslimi,
b) Yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde meydana gelen seçmen
bilgi değişikliklerini içeren kütüğün, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden
teslimi,
Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 42, 123).
1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak
itirazların son günü (298/123),
15 TEMMUZ 2014
SALI
2- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı
temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy
pusulalarının basımına, basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde
dağıtımına başlanması,
3- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin belirlenmesine
yönelik çalışmalara başlanması (298/22, 23, 24).
16 TEMMUZ 2014
ÇARŞAMBA
1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak
itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü ve bu
kararlara karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların başlaması
(298/123),
2- Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin gönderilmesine
başlanması.
17 TEMMUZ 2014
PERŞEMBE
1- İlçe seçim kurullarınca 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü verilen
kararlara karşı, il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat
17.00),
2- İl seçim kurullarınca bu itirazların saat 23.59'a kadar kesin olarak karara
bağlanması.
18 TEMMUZ 2014
CUMA
1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel
Müdürünün 298 sayılı Kanun'un 122 ve 123. maddeleriyle, 124.
maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların,
Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son
günü (Saat 17.00),
2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim
Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),
3- İl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe
seçim kurulu kararlarının nüfus müdürlüklerince ve Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğünce işlenmesinin bitirilmesi.
20 TEMMUZ 2014
PAZAR
21 TEMMUZ 2014
PAZARTESİ
1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
2- Yurt içi sandık atama işlemlerinin yapılması,
1- Yurt dışı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet
adresinden oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeye başlamaları
(Türkiye saati ile 08.00),
2- Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı
sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm
kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği.
3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet
başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin
SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.
22 TEMMUZ 2014
SALI
24 TEMMUZ 2014
PERŞEMBE
1- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin SEÇSİS’e
girilmesinin başlanması,
2- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.
1- Yurt içi sandık kurulu oluşum çalışmaları ile gümrük sandık kurullarının
oluşum çalışmalarının tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu
hususun bildirilmesi (298/24),
2- Görevlendirilen bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanması.
1- Yurt dışı seçmenlerin oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemesinin
son günü (Türkiye saati ile 17.00) (298/94-C),
2- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilikte ve hangi günlerde
oy kullanacaklarına ilişkin sandık atamalarına başlanması,
25 TEMMUZ 2014
CUMA
3- Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek
çoğaltılmaya başlanması,
4- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için
başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak
temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin
Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).
26 TEMMUZ 2014
CUMARTESİ
1- GÜMRÜK
BAŞLANMASI,
KAPILARINDA
OY
VERME
İŞLEMİNE
2- Yapılan yurt dışı sandık atamalarının, Yüksek Seçim Kurulunun
www.ysk.gov.tr internet adresinden ilânı.
1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,
28 TEMMUZ 2014
PAZARTESİ
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve
gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme
torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68),
3- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının
radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve
zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kura
çekilmesi (298/54).
29 TEMMUZ 2014
SALI
Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitimine ve
seçim malzemelerinin dağıtımına başlanılması.
30 TEMMUZ 2014
ÇARŞAMBA
Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitiminin ve
seçim malzemelerinin dağıtımının tamamlanması.
1- SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARININ BAŞLANGICI
31 TEMMUZ 2014
PERŞEMBE
(298/49, 55/B-3, 64, 65, 66),
2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE
BAŞLANMASI.
3 AĞUSTOS 2014
PAZAR
1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),
2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE OY VERME İŞLEMİNİN
SONA ERMESİ.
1-Yurt içinde
tamamlanması,
4 AĞUSTOS 2014
PAZARTESİ
görevlendirilenlerle
ilgili
eğitim
çalışmalarının
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve
gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme
torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi,
3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve
dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi.
6 AĞUSTOS 2014
ÇARŞAMBA
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu
başkanlarına teslimi ve göreve hazır hale getirilmeleri.
8 AĞUSTOS 2014
CUMA
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilmesi ve
çoğaltılması.
9 AĞUSTOS 2014
CUMARTESİ
1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin
çoğaltma işleminin tamamlanması,
2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).
10 AĞUSTOS 2014
PAZAR
1-YURT İÇİ OY VERME GÜNÜ,
2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).
II.
İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde 24 Ağustos 2014
Pazar Günü Yapılacak Olan İkinci Oylamaya İlişkin Takvim
1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,
11 AĞUSTOS 2014
PAZARTESİ
2- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13),
3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına
yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00) (298/128),
4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat
23.59’a kadar karara bağlanması.
12 AĞUSTOS 2014
SALI
13 AĞUSTOS 2014
ÇARŞAMBA
1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim
kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),
2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca
en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.
1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek
Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),
2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve
değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,
diğer
görevlilerin
3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık
kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması.
14 AĞUSTOS 2014
PERŞEMBE
15 AĞUSTOS 2014
CUMA
İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın
Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.
1- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ
RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK
ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ,
2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda
değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev
alanlara Örnek: 142 düzenlenmesi,
3- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen
listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması.
1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve
gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme
torbalarının hazırlanmasına başlanılması,
17 AĞUSTOS 2014
PAZAR
18 AĞUSTOS 2014
PAZARTESİ
2- GÜMRÜK KAPILARINDA VE DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY
VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,
3- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için
başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday
veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcisinin
Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).
Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo
ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman
sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi
(298/54).
1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),
20 AĞUSTOS 2014
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması
sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren
torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,
ÇARŞAMBA
3- DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA
ERMESİ.
21 AĞUSTOS 2014
PERŞEMBE
İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu
22 AĞUSTOS 2014
CUMA
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet
başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin
SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması..
23 AĞUSTOS 2014
CUMARTESİ
1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin
çoğaltma işleminin tamamlanması,
başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.
2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).
24 AĞUSTOS 2014
PAZAR
OY VERME GÜNÜ,
Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).
1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,
25 AĞUSTOS 2014
PAZARTESİ
2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına
yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/128),
3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat
23.59’a kadar karara bağlanması.
26 AĞUSTOS 2014
SALI
27 AĞUSTOS 2014
ÇARŞAMBA
28 AĞUSTOS 2014
PERŞEMBE
1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim
kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/129),
2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en
geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.
İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim
Kuruluna yapılacak itirazın son günü.
1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan
itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
2- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ
RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK
ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ.
(TAHMİNİ SEÇİM TAKVİMİDİR)
Download

(TAHMİNİ) CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK SE Ç İ