T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 19/11/2014
: Çarşamba
: 14.00
: XV.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI
TOPLANTISI XV. BİRLEŞİM GÜNDEMİ
1- Yoklama ve Açılış.
2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun
31. maddesi gereğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 28.10.2014 tarih ve 12479 sayılı teklifi ekinde sunulan İl Özel İdaresi 2015 Yılı
Performans Programı Tasarısının müzakeresi.
3- İlimiz Sütçüler İlçesi Beydilli Köyünün eski Beydilli Köyüne 12 km. uzaklıkta olduğu ve yolun köy
halkınca açıldığı, daha sonra Valiliğimiz ile diğer kurumlarca yapılan destek sonucu yolun kullanılabilir bir
duruma getirildiği, otantik görünümü ile turistlerin çokça uğradığı bir kültür köyü olduğu, ayrıca Kesme,
Çukurca ve diğer civar köyler ile İlçeye ulaşımın çok kısaldığı, Kesme köyü Sütçüler arasının 93 km, Çukurca
köyü Sütçüler arasının 102 km, olduğu, bu yolun faaliyete geçirilmesi halinde söz konusu yerleşim yerinin
ilçeye mesafesinin 30-40 km.ye düşeceği, diğer köylerimizin de bu yoldan faydalandığı düşünüldüğünde
mesafenin kısalması nedeniyle yöre halkına ekonomik katkıda bulunacağı, bu nedenle söz konusu yolun İl Özel
İdaresi yol ağına alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa ERENER ve Faik ÇIRAK tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu,
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm komisyonunca ortak hazırlanan
31.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
4- İlimiz Aksu İlçesine bağlı Katip köyü içme suyu şebekesinin 40 yıl önce yapıldığı, bu süre zarfında
suyun kaynağından köye geliş hattında ve köyün içerisindeki şebeke hattı ile depo içerisinde paslanma, delinme,
patlama nedeniyle su kaçaklarının oluştuğu, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için içme suyu hattının
yenilenmesinin gerektiği, bu nedenle şebekenin yapılması veya 2015 yılı bütçesine alınması hususunda İl Genel
Meclis Üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak
hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
5- İlimiz Aksu İlçesine Bağlı Yaka Köyü Tepe Mahallesinde kanalizasyonun bulunmadığı, mahallede
oturan vatandaşların kanalizasyonlarını evlerinin önüne kazdıkları kuyulara akıtmakta olduğu, bu kuyulardan
kanalizasyon sularının zamanla sızma ve taşma yaparak yollara ve evlerin önüne aktığı ve köylünün sağlığını
olumsuz yönde etkilediği, bu mağduriyetin giderilmesi için Yaka Köyü Tepe Mahallesine kanalizasyon sistemi
yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
6- 944 nüfusu ve 400 haneden ibaret olan İlimiz Yalvaç İlçesi Kuyucak Köyü halkının geçimini üzüm
yetiştiriciliğinden sağladığı,bu nedenle köyde üzüm yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla %50 İl Özel İdaresi
destekli proje hazırlanarak, Kuyucak köyüne üzüm fidanı desteği yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri
İrfan KORKMAZ ve M. Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014
tarihli önerge ile ilgili olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak
hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
7- 944 nüfusu ve 400 haneden ibaret olan İlimiz Yalvaç İlçesi Kuyucak beldesi 6360 sayılı yasa
gereğince tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülmüş olup, köyün içme suyu ishale hattının aspest boru ile
döşeli olduğu, söz konusu içme suyu ishale hattının yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan
KORKMAZ ve M. Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli
önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan
24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
8- İlimiz Yalvaç İlçesi Ayvalı köyü içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kovalı Dere ishale hattının
yaklaşık 40 yıl önce yapılmış olduğu ve içme suyu akışının düzenli bulunmadığı, ayrıca köy içi içme suyu
şebeke hattının da çok eski olduğu, bu nedenle içme suyu ishale hattı ve köy içi içme suyu şebekesinin
yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M. Hakan YURTTADUR tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile
Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara
bağlanması.
Ek 1- Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan öğrenci sayısının her geçen gün artmakta olduğu ve
barınma hususunda çok ciddi sıkıntıların yaşandığı, bu nedenle mülkiyeti İdaremize ait olup, İlimiz Çünür
mahallesinde tapunun 63-64 pafta, 5379 parselde kayıtlı 100.179,60 m2’lik alana yüksek öğrenim yurdu
yapılması için ilgili taşınmazın tamamının veya bir kısmının satılması, tamamında veya bir kısmında irtifak
hakkı tesisine, yada 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 13.11.2014 tarih ve 13379 sayılı
teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
Ek 2- Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait olup, tapunun 28/A pafta, 702 ada, 746 parselde kayıtlı
11.795,00 m2 taşınmaz üzerinde bulunan bodrum + zemin kattan oluşan Süleyman Demirel Kongre ve Sergi
Sarayı İl Encümeninin 18.01.2005 tarih ve 009 sayılı kararı gereğince Uludağ Petrol ve Dinlenme Tesisleri
Tic.San.Ltd.Şti.’ne kiralanmış olup, kira süresi 13.02.2015 tarihinde sona erecektir. Kira süresi sonunda
İdaremiz tarafından teslim alınacak olan Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayının 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanununun 10. Maddesi (f) fıkrası gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 13.11.2014 tarih ve 13378 sayılı
teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
Ek 3- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 04.04.2012 tarihli ve
6289 sayılı kanunla değişik “ Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32.maddesinde; 27.6.1989
tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde Sosyal Denge
Tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, İl Özel
İdarelerinde Valinin teklifi üzerine İl Genel Meclisince karar verilmesi halinde sözleşme döneminde sosyal
denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idare de en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı
veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilci ile Belediyelerde Belediye Başkanı, İl
Özel İdaresinde Vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen 3 ay içerisinde sözleşme
yapılabilir. Bu sözleşme bu kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu
Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak ve
sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen Mahalli İdareler Genel Seçimi tarihini geçemez. Mahalli İdareler Genel
Seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı kalmak üzere sözleşme yapılabilir.
Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. Hükmü yer almaktadır. Bu nedenle İl
Özel İdaresinde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek miktarın
belirlenmesi için yetkili memur sendikası Bem-Bir Sen ile görüşme yapmak ve sosyal denge tazminatı sözleşme
metnini imzalamak üzere İl Genel Meclisince İl Valisine yetki verilmesi adı geçen sendika başkanlığının
İdaremize vermiş olduğu 20.10.2014 tarihli dilekçeleri ile talep edilmekte olup, İl Özel İdaresinde görev yapan
kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi hususunda ki talebin görüşülerek karara bağlanmasına
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca
havaleli 13.11.2014 tarih ve 13377 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması
Ek-4 İlimiz Gelendost İlçesi Afşar Köyü sınırları içerisinde tapunun 4 pafta, 423 no.lu parselde bulunan
Akaryakıt İstasyonu kullanımlı mevcut imar planına, LPG istasyonu yapılması amacıyla tapunun 4 pafta, 424
no.lu parselin ilave edilmek suretiyle yapılması planlanan Akaryakıt ve LPG İstasyonu ile ilgili olarak Şehir
Plancısı Hüseyin YILDIZHAN tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planının onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 13.11.2014 tarih ve 1732 sayılı teklifinin görüşülerek karara
bağlanması.
Ek-5 6 okul ve 6 öğrenci pansiyonunun bulunduğu İlimiz Süleyman DEMİREL Eğitim Kompleksine
ayrı ayrı dört noktadan girişin olduğu, bundan dolayı öğrencilerin farklı kapılardan giriş-çıkış yapmaları
nedeniyle huzur ve güvenliğin sağlanmasında güçlüklerin yaşandığı, bu nedenle İlimiz Süleyman DEMİREL
Eğitim Kompleksi içinde bulunan okul ve pansiyonların güvenliğinin sağlanması için Özel Güvenlik Personeli
çalıştırılması hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Plan, Proje, Yatırım ve
İnşaat Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 17.11.2014 tarih ve 13495 sayılı teklifinin görüşülerek
karara bağlanması.
9- Aralık ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI