t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2 - 3 0 1 . 0
Konu: Muratpaşa 46 ada 1 ve 8223 ada 8 parsel UİP.
3
-
f
o
2
^
f
V w 7
EXp^ Q16
01^/ 0^2014
7
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 92 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-3C, 19K-2B nolu imar paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 46 ada 1 ve 8223 ada 8
parsellerdeki yapıların Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak belirlenmesi ve
koruma alanı sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.
Faruk K A ^ Ç A Y
k
■ GeııeLSekreter V'M*-—
EK:
-Komisyon Raporu
-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-Kurul kararı.
-1/5000 ölçekli NİP. fot.
TÜREL
A n talya B üyükşehir B elediye B aşkanı
A d res: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
kalite@ antalva.bel.tr
|2 |
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
%m İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ (KURUL KARARI)
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 47. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 92 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20K-3C, 19K-2B nolu imar
paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 46 ada 1 ve 8223 ada
8 parsellerdeki yapıların Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlığı olarak belirlenmesi ve koruma alanı
sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 92 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20K-3C, 19K-2B nolu imar
paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 46 ada 1 ve 8223
ada 8 parsellerdeki yapıların Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlığı olarak belirlenmesi ve koruma alanı
sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğuna ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştum —
^
/
/
Oytmı EylertıvB€)ĞM<ÜŞ
İmar Kom. Üydlşi
ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ
İm a r v e b a y in d ir l ik k o m İs y o n u r a p o r u
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ (KURUL KARARI)
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 47. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 92 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20K-3C, 19K-2B nolu imar
paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 46 ada 1 ve 8223 ada
8 parsellerdeki yapıların Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlığı olarak belirlenmesi ve koruma alanı
sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 92 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20K-3C, 19K-2B nolu imar
paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 46 ada 1 ve 8223
ada 8 parsellerdeki yapıların Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlığı olarak belirlenmesi ve koruma alanı
sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğuna ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştum— ^
^
/
/
L
Oytu
İmar
/
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
03.03.2014 TARİH VE 92 SAYILI KARARI
Gündemin 23. Maddesi
Karar No. 92
Özü: 46 Ada 1 nolu parsel ile 8223 Ada 8 nolu
parselde hazırlanan plan değişikliği önerisinin
Planlama ve İmar Komisyonundan geldiği
şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 23. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisi'nin 13.11.2012 tarihli ve 578 sayılı kararı ile 46 Ada 1 parsel ile 8223 Ada 8
parselde yer alan yapıların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.08.2012
tarihli ve 862 sayılı kararı doğrultusunda "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak
belirlenmesi ve koruma alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 27.08.2012 tarihli ve 862 sayılı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin
13.11.2012 tarihli ve 578 sayılı kararları uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
plan değişikliği önerisi Planlama ve İmar Komisyonu’nun 11.02.2014 tarihli toplantısında
incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini
isteyen 25.02.2014 gün ve 1144 sayılı yazısı okundu.
Üye Şefik Atilla Temirhanoğullan söz alıp, komisyonda incelenip komisyon kararımız
olumludur başkanım, dedi.
Üye İbrahim Akkaya söz alıp, teşekkür ediyoruz komisyona katılıyoruz başkamm, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, bizde teşekkür ediyoruz efendim uygundur, dedi.
Üye Abdullah Işıkhan söz alıp, uygundur, dedi.
Üye Fırat Özen söz alıp, uygundur sayın başkanım, dedi.
Başkan, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
46 Ada 1 nolu parsel ile 8223 Ada 8 nolu parselde hazırlanan plan değişikliği önerisinin
Planlama ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Devlet İlk;
Divan
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR)
MURATPAŞA BELEDİYESİ
46 ADA 01 PARSEL,8223 ADA 08 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli,Muratpaşa İlçesi,Sinan Mahallesi, 19K-IIb ile 20K-IIIc nolu İmar Planı
Paftasında Recep Peker Caddesi güneyinde 1272 Sokak ile 1268 Sokak üzerindedir.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Sinan Mahallesi, 19K-IIb ile 20K-IIIc nolu İmar Planı
Paftasında bulunan özel mülkiyetteki 46 ada 01 parsel ile 8223 ada 08 parselde yer alan
yapılar 2863 sayılı yasanın 3.ve 6. Maddeleri uyarınca “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığı” olarak tescil edilmelerine,Koruma Alanının karar ekinde ölçekli paftada gösterildiği
şekliyle belirlenmesine 27.08.2012 tarih ve 862 sayılı Antalya Kültür Varlıklarım Koruma
Bölge Kurulu karan ile karar verilmiştir. Söz konusu yapılar Antalya Büyükşehir Belediye
meclisinin 13.11.2012 tarih ve 578 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına
işlenmiş olup, Tescilli yapılar ve Koruma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına
işlenmesi gerekmektedir.
3.BUGÜNKÜ
ARAZİ KULLANIMI VE DURUM
Tescilli yapılar İmar adası içerisinde kalmaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durumu
4. PLANLAMA KARARLARI
Muratpaşa ilçesi, Sinan Mahallesi, 19K-Ilb ile 20K-IIIc nolu İmar Planı Paftasında
bulunan özel mülkiyetteki 46 ada 01 parsel ile 8223 ada 08 parselde yer alan yapılar 2863
sayılı yasanın 3.ve 6. Maddeleri uyarınca “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı”
olarak tescil edilmelerine,Koruma Alanının karar ekinde ölçekli paftada gösterildiği şekliyle
belirlenmesine 27.08.2012 tarih ve 862 sayılı Antalya Kültür Varlıklarım Koruma Bölge
Kurulu kararı ile karar verilmiştir. Söz konusu yapılar Antalya Büyükşehir Belediye
meclisinin 13.11.2012 tarih ve 578 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına
işlenmiş olup, Tescilli yapılar ve Koruma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına
işlenmiş 8223 ada 8 parselde bulunan tescilli yapının güney ve doğu cephesi imar adası
dışında kalması nedeniyle bu parselin güney ve doğu cephesinde imar adası düzenlemesi
yapılarak,yoldan ihdas yapılacaktır.
J
M UR A TP AŞA BELEDİYESİ
AIWPA»Ua NO: 4CT, . 822İ-8
PAFTA N020 K -J C .I9 K-J-fl
MFVCMJT P ! AN
M EVgU I.ELAM
B ü m a n /re ;
a ç a .- ınsoo
UYGULAMA
p
ü
PLANJ DE6İŞKUG!
ÖNERİ PLAN
!
- fp O
1 OOSTOBM (IEJAKO)
Şekil 3. Plan Örneği
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
İm a r ve şe h İrc îlİK m ü d ü rlü ğ ü
S e f i l GÖL
Ş e ftir P | j « w s ı
2
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve N o .: 27.08.2012/27
Karar Tarihi ve No. : 27.08.2012/862
Toplantı Yeri
ANTALYA
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Sinan Mahallesinde özel mülkiyette 46 ada 1 ve 2
parsellerde bulunan yapıların incelenerek “kültür varlığı” olarak tescil edilmesine ilişkin Ülkü
Daruga’nın 13.06.2012 tarihli başvuru dilekçesi ve ekleri, 46 ada 1 parsel ile 8223 ada 8
parselde bulunan yapıların “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil
edilmeleri, yapı gruplarının ve koruma alanlarının belirlenmesi konusunun kurul gündeminde
değerlendirilmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
uzmanlarının 21.06.2012 tarih ve 798 kayıt numaralı yerinde inceleme raporu ve ekleri,
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.07.2012 tarih ve 727 sayılı kararı,
Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve
Tasarım Şube Müdürlüğü’nün 17.07.2012 tarih ve 21005 sayılı yazısı, Antalya Muratpaşa
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.07.2012 tarih ve 23278 sayılı yazısı okundu,
dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Sinan Mahallesinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan, özel mülkiyetteki 46 ada 1 parsel ile
8223 ada 8 parselde yer alan yapıların Kurulumuzun 02.07.2012 tarih ve 727 sayılı kararı
gereği iletilen Belediyelerinin olumlu görüşleri de dikkate alınarak 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3. ve 6. maddeleri uyarınca “Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmelerine, koruma alanlarının kararımız eki 1/2000
ölçekli paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, koruma alanları içinde 2863 sayılı
Yasanın 8. maddesi uyarınca Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai
uygulamada bulunulmamasına, koruma alanı sınırının imar planı paftalarına işlenerek
kurulumuza iletilmesine, 46 ada 2 parselde tespit edilen ev duvarı kalıntılarının niteliğini
kaybettiği ve yapı bütününe ilişkin yeterli veriye sahip olmadığı Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporundan anlaşıldığından bu kalıntının
tesciline gerek görülmediğine karar verildi.
BAŞKAN YARDIMCISI
H.Bülent BAYKAL
İMZA
BAŞKAN
Prof.Dr. Nevzat ÇEVİK
İMZA
Üye
Prof.Dr. Ziya GENÇEL
İMZA
Üye
Yrd.Doç.Dr.İbrahim BAKIR
İMZA
Üye
Seçil GÖL
Ant.Muratpaşa Bld.Tem
İMZA
Uy e
Doç.Dr.H.Sabri ALANYALI
(BULUNMADI)
Üye
Yrd.Doç.Dr.İsmail DEMİR
İMZA
Üye
Uye
Yrd.Doç.Dr.Zekeriya ŞİMŞİR
İMZA
Üye
Aysun ÖZTÜRK
Ant.Büyükşehir Bld.Tem.
İMZA
Üye
A V R U P A K O N SE Y İ
T Ü R K İY E
KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUM A ENVANTERİ
K.V.K.E.
KULTUR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL M UDURLUĞ U
ILI: AN TA LY A
İLÇE: M URATPAŞA
ENVANTER NO:
A N IT
H ARİTA N o.
MAHALLE V E KÖY: Sinan Mahallesi
SOKAK VE KAPI NO: 1258 Sokak
KADASTRO:
ADI:
K onut
YAPTIRAN:
YAPAN:
YAPIM TAR:
KİTABE:
PAFTA
ADA
8223
I. GRUP
YAPI
G RUBU
PARSEL
8
MİMARI ÇAĞI:
II. GRUP
VAKFİYE:
GENEL TANIM: Zemin + 1 katlı, dış cephesi sıvalı ve boyalı olan yapının çatısı kırma çatı olup, çatı örtüsü marsilya kiremittir.
KORUM A
DU R U M U
A
B
iy i
TAŞIYICI
ORTA
FENA
C
VA ZIYET PLANI
A
B
C
DIŞ
YAPI
A
B
C
UST
YAPI
A
B
C
A
B
C
IÇ
YAPI
SÜSLEME
ELEMANLARI
A
B
C
TEKNİK
BİLGİLER
SU
RU TUBET
A
B
C
FOTOĞRAF
GÖZLEMLER: Yapının bahçeye bakan cephesinde bir takım
betonarme eklentilerin yapıldığı, kullanımı devam ettiği için de yapının
fiziksel olarak iyi durumda olduğu görülmüştür.____________________
BU G U N K U SAHİBİ:
BAK IM IN DAN SORUMLU OLAN:
Ö zel Mülkiyette
Sahibi
YA PILAN ONARIM LAR: Yapının bahçeye bakan cephesine bir takım betonarme eklentiler
yapıldığı, batı cephesinde duvarın bir kısm ının tuğla kullanılarak onanldığı, bunun dışında
bakım dışında bir onarım yapılmadığı, genel olarak yapının özgünlüğünü koruduğu, kullanımı
devam ettiği için de fiziksel olarak iyi durumda olduğu görülmüştür.
AYRINTILI TANIM: Zemin + 1 katlı, cephesi stva v e boyalı olan yapının çatı örtüsü marsilya
kiremitidir.. Yapının ana girişi 1268 Sokaktan iki kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmakta olup,
Hynı sokak cephesinde zemin katta giriş kapısının solunda iki adet 1/2 oranlı dikdörtgen
aklinde demir şebekeli pencere ve sağında bir adet dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır.
Ü st katında; ön cephelerinde iki, yan cephelerinde birer adet 1/2 oranlı dikdörtgen şeklinde
giyotin tipinde penceresi olan iki adet cumbası vardır. Zemin kat ile üst katı birbirinden ayıran
ahşap silme ile birlikte köşe silmeleri bulunmaktadır. Binanın 1258 Sokağına bakan
cephesinde; zemin katta ikisi dikdörtgen formlu giyotin tipinde biri 1/2 oranlı dikdörtgen
şeklinde çift kanatlı demir şebekeli, 1. Katta dördü 1/2 oranlı dikdörtgen şeklinde giyotin
tipinde, biri dikdörtgen formunda olmak üzere sekiz pencere bulunmaktadır. Binanın testere
dişli iki çıkması bulunmakta olup, bahçe cephesinde ve arka cephesinde farklı malzem e ile
onarım yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
ELEK.
ISIT.
Y A Y IN DİZİNİ:
UYGUM BULUNDU
..
EKLER
RAPOR
FOTOĞRAF
ROLOVE PROJESİ
HARİTA
KROKİ
KİTABE
VAKFİYE
DİĞER
Konut
BUGUNKU KULLANIMI:
Konut
ÖNERİLEN KULLANIMI:
Konut
HAZIRLAYAN
Emine BARBAROS A K A.Y
x / Mimaı
M im a r ■ t/'" ?
A ysel ÖZTÜRK / Mimar
KURUL
'(AYI
X
X
KANAL.
ORİJİNAL KULLANIMI:
KONTROLEDEN
Melike GÜL / B ölge Kurulu Müdürü
27M?CI?
YOK
IZI VAR
ÖNEMLİ
î GTv
İZYON
184/
L37
\
_\
.-A 19 9 '
—|
194
78
3 U
\
26
, 125B9
24/
/
\
3 \
4
>
/
31~9
8
25
1 1 0479
3\4
14
157
m
V
7
\
16898Q
07Q J2- t----
3v
\ lr
l\
9
4234
t
3\
\
20 E
21*
1. —
L----- -
5?/
1505
\ \
\ \
1IV\
8223
TT
10
6\ 5\ '
\
10
13
\
12
11!
m
2
1
695
9
2d
28 \
381
10
3
16
12769
9
2
1
3
3 5 36
3&
: 37 \
34'
\
33
1
. 53: 1
4
?4
_
G Ö S T E R İM
/
/
j
I
jA'
/
1
11
2
3
S IT DURUMU:
PAFTA NO:
4
- J928
11
ıol
o - o —o - o
KO RUM A ALA N I
025-a-15-a-3
PROJEKSİYON :
U.T.M.
DATUM:
E D 50
DİLİM GENİŞLİĞİ:
3
D.O.M.:
30
1/2000
ÖLÇEK:
KORUMA ALANI SINIR KOORDİNATLARI
/
/ ® î
NoktaNo
/ «
63
'16/
11
10
18,
t
112
H a îr
ıdiâU o |
17
23
Antaivâ r .
•%<wta SöHj
<?7<P8.cÖ£.... .
19
r-I
39
•’«' ■
106
4
KA1
KA2
KA3
KA4
KA5
KA6
KA7
KA8
KA9
KA10
KA11
KA12
KA13
KA14
KA15
KA16
KA17
KA18
KA19
KA20
KA21
KA22
KA23
KA24
KA25
KA26
KA27
KA28
KA29
Y
563578.693
563578.693
563578.636
563578.693
563579.440
563579.540
563580.617
563581.146
563581.346
563579.821
563579.390
563578.391
563575.517
563574.576
563553.709
563534.169
563531.270
563514.178
563516.988
563519.754
563519.172
563519.730
563520.569
563520.306
563520.100
563519.933
563530.830
563535.460
563547.617
X
4084130.210
4084156.114
4084167.064
4084168.884
4084176.041
4084176.052
4084184.480
4084186.624
4084188.636
4084198.806
4084201.633
4084201.395
4084226.216
4084234.460
4084229.694
4084228.150
4084227.928
4084226.631
4084192.949
4084184.365
4084164.722
4084157.998
4084151.152
4084142.036
4084134.857
4084129.055
4084129.506
4084129.700
4084130.210
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 46/1 , 8223/8
PAFTA N0:20 K-3-C , 19 K-2-B
PLAN NOTLARI:
K■
ÖLÇEK: 1/1000
MEVCUT PLAN
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 41.Maddesi - Antalya Belediyesi