SILEORMANlSLETMEMUDURL鵬U,NDEN
isletme Mudorl咽mnz,SahJ伽yOrmanlslemeSefIlgiAmenaimanPlan13mumaratlbmmcicer−Smdekalanve4,2913Haalamt周Iunan
IncekumCTIPiMesireYeriisletmehakklnlnlOy一日lksureicinklrayaVerllmes=Si・2886SaylllDevletIhaleKanunilebukanunhukumlerlne
gorehazlrIanan“DonerSemayeilKurulu担1haleYOnetmeligi”29−amaddesluyarlncaKapallTeklirUsuluileihaleedilecektirlhaleyelliskln
aypntlllbllgllerasaglda)Cralmaktadlr・
1.IDARENIN:
a)Adresl ;KumbabaMahallesiUygurCaddesiNO‘11−34980SILE/lSTANBUL
b)Telefonve細こSnumaraSl :02167112227−02167122325
C)Elektronlkpostaadresl :SllelSl@ogm・gOV・tr
2.1HALEYEKONUMESiREYERjNiNNiTELidi YERivEYUzOL
IsletmeHakklKiraSuresl
Oman(Devletlnhukumve
a)iimNrte‖軌Nev’iveMiktan岬izikl) :lAdetCTipiMes鵬Yenislemehakkmm,5192say血kanununmaddesliIede鵡ik
6831mumaranOrmmKanununun17.MaddesliLeaymkanunun4.maddesIilede彊ik,
683lSayILIOmanKanunununEk8.maddesigeregikirayaverilmesi
b)Tahmmedllen撮y‖iiIetmehakklkirabederl:15000,00TL
韮韮遺書mitdm 五500mTL(Tahmediknbedem%10’u)
a)YapIIacaglyer∴∴∴:軌IeOrman母etmeMudmuguidareBinasISatIiSalonu
b)T紺mve aa宜 :26m2/如15−14・00
5.isTEKLiLERiNiHALEYEKATILABiLMESARTLARIVEYETERLiKKRiTERLERiiLEtSTENILENBELGELER:
5.1.istekLilerinihaleyckatllatimeleriicin鵬ldasay−lanbilg−Vか光lgeleriteknnerikapsammdasunmaImgerekir;
a)YasaIyerleSimyerisahibiolmala叫
b)TebrigatieinTtlrkl〕nldeadresgOstemeleri,aynCaVarSairtibatieinteIcronnumarasIVe魚ksnumarasl(VarSa)bildimeleri,
C)Gereekk函lerinTC kimliknumarasm 仙Zelk雨leriniseverglkimliknumaraSmbiIdirmeleri,
d)iekLIV j9erigibuiartnamedebeLirlenengeeiciteminat.yatlm鴫01malan,
e)Seklivciel誼gibu的rtnamedebe間enenteklirmektubu
OKapalLTek間UsuruihaleSartnamesiveekler証n(medokumanlnln)satISbedelininOdenmes証muteakip,idaredenallnaCak
“ih山eDok批namSa鴫Belgesi”
g)GerCekkiiIOlmaslhaIinde,nOtertaSd剛imzabeyannamesi・
h)VekaietenihaheyekatIlmahalinde言StekuadlnakatIlankiSininnoter asdikIivekaletnames‖lenotertasdik旧mzabeyamamesi・
i)Ozelhukuktuzelk雨lerinin,yukaI高klt光lirtilens rtlardanaynoLarak,idaremcrkezherininbulunduguyermahkemesindenvfya
sICiIinekayJ血bulundugutlCaretVeyaSanayiodasmdanyah証benzerimeslekikurulustan,ihaleninyaphdlgIyl=9indeallnm崎Sicilkaylt
belgesiiletuzelkiiilikadlna肌aieyekatIlacakveyatekIiftebulunacakk函lerintOZelki河igitemsiletamyetkilioIduklarmgOsterir
noterIikee‖LSdik edi山高imza slrkulerim veyavckalemameyivemeleh;kamu tuzeIk函lerininise,yukaJrldakiのら(d),(e)ve(f)
bentIerIndebel証len糾tIardanayrIOlaraktuzelk雨撮adlmihaIeyekatllacakvcyatekmebuIunacakk函lerintuzelkisi鴫itemsik
yetkiliold鴫unubelirtJrbelgeyivermeleri,
j)isteklininiSOrtakhg101mas=mlinde,buSartnameekiOmegeuygun,nOtertaSdikli高OItakllgIbeyannamesi・
k)isteklininiSOrtakIlg101maslhaLLnde,(a),(c)¢),Ve(1)bentlerin(kyeralanbelgelerinherbirortakeaayrIayr.Verihesizorunludur・
5.2.istekIiler,yul聞dasayhanbelgelerlnaSl日日VeyanOter宜LSdiklisuretinivemekzomndadm
6.YETERLiK:
a)istek”lerm,ihaleyekat11mayayeterIikalmak言qnYukardaklBelgelerlSileOmanlsletmeMud咽,IdaneninadresindekiihaleKomisyon
BaSkanllgma26.022015tanh13:00saat’ekadarOmekdilekeeileteslmctmekzomndad∬・
b)ihaleyekatIhbihekiclnlstekilerInyeterllkpuanlamas…aeaSkrlterlerdentoplamlOOpuantlzermdenenaz80(Seksen)puanalmasl aJrttlr・
7.1IlALEYEAnlSARTNAMEVEEKLERilmALEDOKuMANn:
ihaleSaJtnameSiveekLl誼(ihaはd kumanl)idarenmadresindekiihaleBirimmdegtimlebⅢvelOOTLkかrSlllglaynladrestenteminedilebillr
maleyeteklifverecekolanJa…,fhalcSartnamesIVeeklerini(1haredoktlmanl)satmalmalanzomluduristekmer,ihak,d9ktlmanmmsatLS
bedelm,帥eOman国etmeMtld咽’n肌VeZneSmeyadaSileOmankletmeMud咽’nmT・C・ZimatBankas・SileSubesi’ndekilBAN
TR630001000462056550295001numarallhesablnayatlracakmr.
8.TEKl,iFLERiNSUNULMASEKLi:
a)TeknfleryazlllOlaJakyap血TcklIfmektubu.b証zarrakonulupkapatlId蘭ansonrazarfLntlzerineisteklininadLSOyadlVeteb=gataeas
olarakgOsterecegiaeIkadresIyaZlllT Zarmyap1両ycnistek”tarahndanimzalawveyakaSelenir/m肌OrlenIr・Buzarfgeciciteminataait釦e
OrmaniiletmeMddWlugtlDOm汀SemayeSaymaT血glBirimialmdlmkbuzmveyabar撮ateminatmektubuikihaleyekatllabiIme鋒rt101arak
yeterm日光1gesiikmcizaJrfa(DniZarf)konularakkapatlnr・D・SZamnOZcrmeisteklimnadlVeSOyadlVeya仙Zelk函mvan可teb‖gataesasolarak
gOsterecegiaqkadresi,te畑finhangilSealtOlduguyazln,・ZamnyapJStlnlanyeriistekI.taranndanimzala…VeyakaSelenirmmrlenir
b)Tek間er,26/02/2015Persembe gunu ain13.00’e kadar sm numarallallndnar karSlllgmda,idaremadresindekilhak KomlSyOnu
Bamll蘭nateslimed臨AlindlnunlanaSIZarfhuzelrLneyaZnlr BusaattnsonraverIlentekl肘erkabuILfねiimezveacdmadanistckliyeiakeilir
c)TeknnerladentaahhOmoLarakpostaiJedeg的derllebiLIr.ButaJ妃irde点ILSZarnnuZerinekomlSyOnb軸lnadresIiLehanglricait
oidugu,isteklininadLVeSOyadiilcaCIkadreslyaZ・hr Postaik:g肌dernecektek間emihaled品田manlndi日光1irtllentek間ermveTndiglSaatekadar
jImleKomlSyOnuB函1LgInauiasmasJSarttlrPostadaklgeCikmenedeれiyk函emekonulmayacakolantek胤ermallmiZam紬lbIrtutallakLatesplt
ediLLrVede eIlendImeyeallnnlaZ
d)istekmertek間erlni,TahminediIenilkyn函etmehakklkmbedeIi”uzermdenartmnayapmaksuretiyIeverecekIerdir・Buihaledeuyg…
bedel,Tahmincdilen撮yILLi厄tmehakkIklrabedelindenaSag101mamakuzcre,teknfednmbedellermenyuksegidm
,.端嵩i悪霊窪藍器露藍瑠恥鵬yi沖凝
Download

ştLE oRMAN işLETME MÜDÜRLÜĞÜ`NDEN işletme Müdürlüğümüz