1
“ I. Şiirini Al da Gel ” toplantılarına katılan dostlar
Ayhan ÇIKIN, Hakan TARTAN, Yılmaz SUNUCU, Sadun KOŞAY
Yılmaz SUNUCU ve Serdar KIZIK 1. Şiirini Al da Gel buluşmasında
B a s k ıT a r ih i : O c a k 2 0 1 5
D i z g i : S a s A j a n s v e B il g i s a y a r H iz m e t le r i
K a p a k v e İç D ü z e n l e m e : İ. Y I L M A Z
İletişim A ‐ e ‐p o s t a : y il m a z s u n u c u @ m y n e t .c o m
B ‐ T e le fo n : 0 5 3 6 3 3 0 6 2 6 2
2
D İZ İN
S a yfa N o
A b id in D A L
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle r… … … … … … … … … … … … … … … … … .
A d il U Y G U R
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … … .
A r z u m S U N U C U K E R İM O V A
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … …
E r şa n A L T Ü R K
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … ..
Dr. Hakan TA R TA N
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … …
M er ve NA R M A N
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … …
N ilg ü n Ö Z E L E R D E M
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … …
N ilg ü n Ş E N G Ü N O K U L D A Ş
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … … .
N ilg ü n Ö Z E L C E
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … …
N .T u r h a n T U N Ç E R
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nurhat DUM A N
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri… … … … … … … … … … … … … … … … ..
Y ek ta G ü n g ö r Ö Z D E N
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri … … … … … … … .… … … … … … … .… ..
Y ılm a z S U N U C U
Y a şa m Ö y k ü s ü v e Ş iirle ri … … … … … … … .… … … … … … .… .… .
* İs im le rin s ıra la m a s ı A B C s e ld ir.
3
3 .A R A S T A v e ŞİİR İN İ A L D A 5 ’ in D o ğu m G ü n ü
K u t la m a l a r ı il e “ K A D I N G Ö Z Ü İL E E V ” k o n u l u
Ö y k ü Y a r ışm a m ız s o n u ç a ç ık la m a s ı g ö r ü n t ü l e r i
2 .T e m m u z 2 0 1 4 g ü n ü V i ll a k e n t
C a m l ı K ö şk ’ te b i r g ru p a rk a d a şl a şii r
v e ö y k ü a d ın a b i rli k te o l d u k .
A ra m ız a V il la k e n t’ te n d e k a tıla n l a r
o ld u … … … … … … .p iy a n o s u il e ,
M u s ta f a K A Y T A N v e T a şk ın
A K T A Y a rk a d a şl a r b a ğl a m a l a rı i l e d iğe r a rk a d a şl a rd a k e n d i s e s l e ri n d e n o k u d u k la rı şi i rle ri v e
ö y k ü le ri i le b i rli k te l iğim i z e re n k k a ttıla r. E şi v e ç o c u k l a rı il e a ra m ız a k a tıla n
C o … … … … … … … … ..d a g ü n ü m ü z ü d e ğe rl e n d i rd i .
E tk in li k l e rle i lg il i g ö rs e l l e ri n tü m ü n ü w w w .y il m a z s u n u c u .c o m s i te s in d e n v e f a c e b o o k ta Y ıl m a z
S u n u c u s a y f a s ın d a n iz le y e b i li rs in iz :
4
İL K SÖZ
H e r u s t a n ın ilk a d ım ı ç ır a k lık la b a şla r .
Şiir Bahçes i şi ir a d ın a y ü r ü d ü ğü m ü z u z u n b ir
y o lu n ü r ü n ü .
B u y o lc u lu k t a b iz im le b ir lik t e y ü r ü y e n
U s t a la r d a o ld u .
Şiir adına yür üdüğümüz bu yol " Ş ii r İşliği ,"
o la r a k ç a lışt ı.
B u işlik t e t ü m ü m ü z b a z e n ö ğr e t m e n b a z e n
ö ğr e n c i o ld u k .
G ü z e llik le r e y ü r ü m e y e ç a lışt ık .
Şiir adına yür üdüğümüz bu yolu d o k u z u n c u
s a y f a d a a y r ın t ıla r ı ile o k u y a c a k s ın ız .
H e r k o n u d a g ü z e llik le r e y ü r ü y e n h e r k e s in
y o lu a ç ık o ls u n .
Y ılm a z S U N U C U
5
K A F A K A Ğ IDIM
B a n a gö re ben
Y ıl m a d ım ,
A d ım “ Y ılm a z ,” d ır .
H e p k o şt u r d u m
D ü ş k u r m a d ım .
B o ş d u r m a d ım .
Ö ğr e n d im , ö ğr e t t im h e p
ü r e t t im .
İyi yaşadım.
E l im l e d il im le
İyilikler sundum.
“ S u n u c u ,” y u m .
K o şa r a d ım d ü şü n d ü m
G e ç k a lm a d ım .
G e n ç k a l d ım .
K a r şıl ık s ız
S ev e sev e
Ö ğr e t t im , ö ğr e n d im .
“ Ö ğr e t m e n ,” im
D o s t l a r ım t a n ığım d ır .
Ç o k k o şt u r d u m .
Ç o k y o r u ld u m .
Y o r g u n l u k t a n y ıl g ın lık t a n s ö z
e t m e d im .
A y d ın lık iç in ,
A y d ın l a n m a k iç in ,
B e k l e n t is iz k o şt u r d u m
” V a t a n d a ş,” ım .
İnsanız.
K ız a n l a r k ü ç ü m s e y e n le r
o l m u şt u r .
D o k u z k ö y d e n k o v u lsa m d a ,
H e p d o ğr u l a r ı s ö y l e d im .
U ç m a d ım .
U ç u k b e k l e n t il e r im o l m a d ı.
B u l d u ğu m l a y e t in d im .
D o y u m s u z o lm a d ım .
” İn s a n ,” ım
B il e n l e r b il ir .
Y a şa n t ım
K a f a k a ğıd ım d ır .
Y ılm a z S U N U C U
6
7
H ü m a n is t D ü şü n c e D e rn e ği e tk in l ik l e rin d e n b iri o l a n
S a y ın M u a z z e z İl m iy e Ç IĞ ’ ın s ö y l e şis in d e n g ö rü n tü l e r…
Ç I Ğ ’ ın k ız ı v e Y ıl m a z S u n u c u S a y ın Ç I Ğ
s a h n e y e a lır la r k e n s a l o n d a k i k i t l e y e “ B u n la r
b e n i s a n ır ım y a şlı o la r a k
d ü şü n ü y o r la r d i y e şi k a y e t e t t i
H ü m a n is t D ü şü n c e D e r n e ği n in
k it le y e a ç ık t o p la n t ılar ı gecede
s a lt ü y e le r in e ö z g e y e m e k li o la r a k t a d e v e m e d iy o r d u . B u k e z y e m e k li
t o p la n t ım ız a k a t ıla n la r d a n ü y e le r im iz d e n P r o f .D r .O s m a n G Ö K Ç E D r .T ü la y G Ö K Ç E ,P r o f .D r .T .A y h a n Ç I K I N , A y şe n S U N U C U
Y ılm a z S U N U C U , P r o f .D r .S e z e n K O Ş A Y - P r o f .D r .S a d u n K O Ş A Y ,
M .İl m iy e Ç I Ğ ,D r .T ü r k e g ü l K O C A O Ğ L U ,M u s t a f a Ü N A L v e S a y ın Ç I Ğ ’ ın
k ız ı v e d iğe r a r k a d a şla r 4 .f o t o ğr a f t a g ö r ü lü y o r .
8
2 0 0 9 - 2 0 1 0 E T K İN L İK P R O G R A M I
7 A r a l ık 2 0 0 9
A ç ılış K o n u şm a s ı: D r . H a k a n T a r ta n K o n a k B e le d iy e B a şk a n ı
İl k D e rs K o n u : İn s a n ın to p l u m s a l s o ru m lu lu ğu S u n u m : P r o f . D r . T u r a n Ö r n e k
T a n ışm a K o k te y li
2 1 A r a lık 2 0 0 9 - 1 1 - 1 9
K o n u : K e n tl i lik b il in c i v e s o ru m lu lu ğu S u n u m . P r o f . D r . M e s u t A y a n
4 O ca k 2010
K o n u : T ü rk i y e E k o n o m is i N e re y e G id iy o r S u n u m : P r o f . D r . Y a şa r U y s a l
18 O cak 2010
K o n u : A n a y a s a l D e v le t S u n u m : D o ç . D r . M e lte m D ik m e n C a n ik lio ğlu
1 Şu b a t 2 0 1 0
K o n u : D ış P o li tik a S o ru n la rım ız v e S tra te j i m i z N e O l m a lı
S unum : B a n u A va r
1 5 Şu b a t 2 0 1 0
K o n u : S iy a s e t v e H u k u k S u n u m : P r o f . D r . S ü h e y l B a tu m
1 M art 2010
K o n u : D ış P o li tik a (B a şl ık K e n d i s i n e S o ru l a c a k ) S u n u m : P r o f . D r . Ş ü k r ü S in a G ü r e l
15 M art 2010
K o n u : T o p l u m s a l A y rışm a v e H o şg ö rü S u n u m : P r o f . D r . R u h i F ığla lı
5 N isa n 2 0 1 0
K o n u : K e n d i s in e S o ru la c a k S u n u m : P r o f . D r . B ir g ü l A y m a n G ü le r
1 9 N isa n 2 0 1 0
K o n u : B e li rs i z S u n u m : B e l i rs i z
3 M a y ıs 2 0 1 0
S o n D e r s v e D ip lo m a T ö r e n i
A k a d e m ik P r o g r a m S o r u m lu la r ı
D r . H a k a n T a r ta n
P r o f . D r . S a d u n K o şa y
K o n a k B e l e d i y e B a şk a n ı
H D D O n u rs a l B a şk a n ı
Y ıl m a z S u n u c u
H D D K ü l tü re l E tk in li k l e r
S o ru m l u s u
P r o g r a m la r a ö n k o şu ls u z h e r k e s k a tıla b ili r . K a tılım c ıla r ın d e v a m lılık la r ı s ü r e k li o l u r s a , e tk in lik le r e s o r u la r ıy la
v e k a tılım la r ıy la k a tk ıd a b u lu n u r la r s a s e n e s o n u n d a a k a d e m im izi n d ip lo m a s ı v e r ilir .
9
H A L K Ü N İV E R S İT E S İ,
ŞİİRİNİ AL DA GEL L ER...
AR ASTAL AR ,
Ö Y K Ü Y A R IŞM A L A R IM IZ
VE
ŞİİR BAHÇESİ ÜZERİNE.
1 9 9 6 y ılın d a n 2 0 1 2 y ılın a d e k İz m ir ' d e H ü m a n i s t D ü şü n c e D e r n e ği is im li
s iv il t o p lu m k u r u lu şu n u n y ö n e t im in d e y e r a ld ım .
H ü m a n is t D ü şü n c e D e r n e ği o la r a k İz m ir B ü y ü k şe h ir B e l e d iy e s i v e K o n a k
B e le d iy e s i s a lo n la r ın d a P a z a r t e s i g ü n le r i e k o n o m i d e n s a n a t a , s iy a s e t t e n
t o p lu m s a l o la y la r a , b ilim d e n s o s y a l k o n u la r a u z a n a n ç o k f a r k lı k o n u la r ı
u z m a n la r ın d a n d in le d ik . D i n le m e k le k a lm a d ık . K o n u y u k it le ile d e
t a r t ışt ık .
1 9 8 8 y ılın d a n 2 0 1 2 y ılın a d e k t e t o p la n t ıla r ım ız ın k o n u la r ın ı v e
k o n u şm a c ılar ı etkinlikler imizin başlama dönemi olan Ekim ayında kitleye
d u y u r d u k . B u y ılla r d a ç a lışm a la r ım ız ın a d ın a d a " H a lk Ü n iv e r s ite s i,"
d e d ik .
B u d ö n e m le r d e e t k in lile r im i z e k a t ılıp d ö n e m s o n u n d a " B e n b u r a d a k i
s u n u m la r d a n ç o k şe y le r ö ğr e n d im ," d iy e n le r d e n i s t e y e n le r e
e t k in lik le r im iz d e k o n u şm a c ıla r a s o r d u ğu s o r u la r a v e o k o n u la r a k a t k ıla r ın ı
d e ğe r le n d ir ip k o şu l s u z v e s ın a v s ız " H a lk Ü n iv e r s ite s i," d ip lo m a s ı v e r d ik .
H a f t a d a b ir k e z y a p t ığım ız b u t o p la n t ıla r ım ız a e k , a y d a b ir k e z d e
ü y e le r im iz e v e o n la r ın k o n u k la r ına açık yemekli toplantılar ımız var dı.
B u t o p la n t ıla r ım ız d a k o n u la r d a h a d a a k a d e m ik o lu y o r d u . Y e m e k li
t o p la n t ıla r ım ız d a s u n u m y a p a n d o s t la r ın is i m le r in e n o t la r ım a b a k m a d a n
b e lle ğim d e k a la n la r ı s ır a la r s a m ;
R a u f D E N K T A Ş , M u a z z e z İlm iy e Ç I Ğ , Y ılm a z K A R A K O Y U N L U , R e şit
S Ö N M E Z Ş ü k r ü S in a G Ü R E L d iy e s ır a la n ıp g id iy o r d u . B u n la r ın k im le r
o ld u ğu n u s ır a la m a k t a n s a ç a lışm a la r ım ız ın iç e r iği a ç ıs ın d a n b ilg i v e r m e s i
iç in * * * . S a y f a d a 2 0 0 9 - 2 0 1 0 y ılı e t k in lik p r o g r a m ım ız a b a k a r m ıs ın ız ? ..
B u d ö n e m le r d e y e m e k l i t o p la n t ılar ımızda bir ayr ıcalık yar attık.
T o p la n t ıla r ım ız ın b ir i n d e şii r e y e r v e r d ik . d e d ik
A d ın a d a " Ş ii r in i A l d a G e l,"
10
ŞİİRİNİ AL DA GEL DİZİM İZİN OL UŞUM U.
Şiir ini Al da Gel toplantılar ımızda herkes ya kendinden ya da sevdiği bir şair den şiir okudu.
D e r n e ği m i z i n y a şa n t ıs ın ı n o k t a l a d ık t a n s o n r a d a b u ç a lışm a la r ı b i r e y s e l o l a r a k s ü r d ü r d ü m .
T o p la n t ıla r ım ız d a k e n d i şii r l e r i n i o k u y a n d o s t l a r b i r s ü r e s o n r a b a n a k e n d i şii r l e r i n i n a s ıl
k i t a p l a şt ır a c a k la r ın ı s o r d u la r .
O n la r a o r t a k k i t a p y a p m a y ı ö n e r d i m .
" Ş iir in i A l d a G e l 1 ," 2 0 1 0 y ılın d a b u d ü şü n c e d e n d o ğd u .
Şiir ini Al da Gel 1," de ;
A li U Y S A L . A r z u m S U N U C U
K E R İM O V A , E r k a n Ş E M İN , E r s i n
K Ö S E O Ğ L U , D r .H a k a n T A R T A N .
H ü sa m e ttin K Ö S E O Ğ L U , H ü s e y in
Ö Z A L A Y , K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N ,
M a h ir e Y A Y L A L I ,
N .T u r h a n T U N Ç E R ,P r o f .D R O s m a n
G Ö K Ç E ,T .A y h a n Ç I K I N ,Y ıl m a z S U N U C U ’ d a n 9 1 şi ir y e r a l d ı.
Şiir ini Al da Gel 2’de;
A h m e t G Ü N B A Ş , A l i U Y S A L , A t ila E R ,
E b r u A Y K U T DÖ K M E T , E k b er E NV E R İ
,E r k a n Ş E M İN , H a k a n Ç E L İK , D r .
H a k a n T a r ta n , H ü sa m e ttin K Ö S E O Ğ L U ,
K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N , M u s t a f a
E M R E , P r o f .D r . O s m a n G Ö K Ç E , Ö z e n
K I R A Ç v e Y ıl m a z S U N U C U ’ d a n
8 0 şii r y e r a ld ı.
Şiir in i A l d a G e l 3 ’ t e
Y ıl m a z T U N C E R , A l i U Y S A L , A li Z iy a
Ö Ğ Ü T Ç E N , E r k a n Ş E M İN , D r . H a k a n
T A R T A N , H .Ş E N D A Y T U N C E R ,
K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N , N a z il e
ŞANL I TÜRK Y A Ş L I , P r o f .D r . O s m a n
G Ö K Ç E v e Y ıl m a z S U N U C U ’ d a n
7 1 şii r y e r a ld ı.
11
Şiir ini Al da Gel 4’te
A l i U Y S A L , Ç iğd e m S O F U O Ğ L U , F i li z
DOĞ A N, Dr. Hakan T A R T A N, H.
İ brahim ERK UŞ, D r . İsmail
B O D U R O Ğ L U , K e z b a n Ş A H İN
T A Y S U N . S u n er Y A Y G I N , Y ek ta
G ü n g ö r Ö Z D E N v e Y ıl m a z S U N U C U ’
dan
6 4 şii r y e r a ld ı.
Şiir ini Al da Gel 5 te;
A d i l U Y G U R , A l i R ıza ŞAHİ N, P r o f .D r .
A y şe n T Ü R K M A N , Ç i ğd e m S O F U O Ğ L U ,
E r şa n A L T Ü R K , D r . H a k a n T A R T A N ,
H ü ly a T U Ğ B A Y B A Ş A Ş A Ğ A Ç , N i lg ü n
E R D E M , N i lg ü n Ö Z E L C E , N i lg ü n Ş E N G Ü N
O K U L D A Ş, N u r iy e S e r m e t B Ü K E , Y e k ta
G ü n g ö r Ö Z D E N v e Y ıl m a z S U N U C U ’ d a n
7 4 şii r y e r a ld ı.
B u ç a l ışm a la r ım ız d a f a r k lı 3 7 i m z a d a n 3 8 0 şi i r i o k u y u c u la r ın b e ğe n il e r i n e s u n m u ş o l d u k .
B e li r l i b i r z a m a n d ili m i n d e n s o n r a d a y e d i a r k a d a şım ız k e n d i y a p ıt la r ın ı d a y a y ın l a y a n d o s t la r o l d u .
S I R A E L İN İZ D E K İ “ Şİİ R BAHÇESİ’NE ” G E L D İ
E li n iz d e k i Şiir Bahçesi “ Şiirini Al da G e l ,” i s i m l i b e ş y a p ıt t a şii r l e r i o la n
v e b u n l a r a e k b i z e y e n i k a t ıl a n d o s t la r ın şi i r l e r d e n o l u şt u .
U m a r ım b u r a d a k i şii r l e r i n t a d ın a v a r ır s ın ız .
A l t ı y ıl d ır s ü r d ü r d ü ğü m ü z b u u ğr a ş o z a m a n g ü z e l li k k a z a n ır . U ğr a şım ız d a
b o şa g i t m e m iş o l u r .
Şiir Bahçesi'nden sonrada şiir öykü ve diğer güzellikler de y o l u m u z a d e v a m
e d e c e ği z .
Çünkü;
B u b ir g ö r e v .
Şiir s e v d a lıl a r ı a d ın a ü r e t t iği m iz y a p ıt l a r ı g ö r e n ö y k ü e m e k ç is i d o s t la r ,
“ B i z d e b u r a d a y ız ,” d e d i le r .
12
Ö Y K Ü Y A R IŞM A L A R IM IZ IN
Y A ŞA M Ö Y K Ü S Ü
2 . A R A S T A da say fa
9 8 d e k i re s im b u ra y a
R E S İM A L T I Y A Z IS I
S e y r e k 1 9 9 2 y e d e k k ö y i d i .1 9 9 2 d e b e l e d iy e k u r u l d u . B e l d e
o ld u . B u d ö n e m d e S e y r e k ’ i n b i r b ö lü m ü n e 1 0 0 0 k o n u t l u k
b a h ç e li e v l e r y a p ıl d ı. S e y r e k ’ t e b a y a n la r a v e g e n ç l e r e y ö n e li k
y a p t ığım a l a n ç a l ışm a la r ın ı f a r k lı b i r b o y u t a t a şım a k
g e r e k iy o r d u . O n l a r ın o k u m a k y a z m a k v e k i t a p l a iç i ç e
S e y re k li b a y a n la r a y ıp v e g ü n a h
o l m a l a r ı iç i n S e y r e k B e le d i y e s i Ö y k ü Y a r ışm a s ı a ç m a y a
o ld u ğu i ç in d e ği l, s a l t
k a r a r v e r d im .
a l ışk a n l ık la rı n e d e n i il e K ö y
B u d ü şü n c e m i 2 0 0 6 y ılın d a y a şa m a g e ç i r d i k . H e r y ıl ö n c e d e n
M e y d a n ın d a n g e ç e m iy o rl a rd ı.
b e li r l e d iği m b ir k o n u d a ö y k ü y a r ışm a d ı d ü z e n l e m e y e
b a şla d ık . Y a r ışm a m ız ın s e s i y u r t d ışın a d e k u z a n d ı .Bir sür e
Ş i m d i e ği ti m ç a lışm a l a rı s o n u c u
s o n r a S e y r e k B e l e d i y e s i k a p a n d ı. Ç a lışm a m ız ı k i t l e h a r e k e t i
k e n d i i şy e rl e ri n d e İş K a d ın ı
o la r a k s ü r d ü r m e k is t e d i m . M u t l u l u k v e S a v a şın G e t i r d ik l e r i
o ld u l a r.
k o n u l u ö y k ü le r b u r a d a d o ğd u .S ır a “ K a d ın G ö z ü İl e E v ,”
k o n u l u y a r ışm a y a g e l d i . B u n u n d a k i t a p k a p a ğın d a n iç t a s a r ım ın a d e k t ü m h a z ır l ık la r ın ı
t a m a m la d ım .B e le d iy e k a p a n d ık t a n s o n r a d a i k i y ıl ç a lışm a l a r ım ız ı k i t a p l a şt ır d ık .Ö y k ü y a r ışm a s ı
s o n u ç la r ın ı a ç ık la y ın c a y a d e k t ü m b a s a m a k la r ı g e r ç e k l e şt i r m e m e k a r şın ü ç ü n c ü y ıld a “ K a d ın G ö z ü
İ le Ev,” konulu öykülerin basım giderlerini karşıla y a c a k b i r k u r u m a r a d ım . B u l a m a d ım . B u n u n d a
k i t a p l a r ın ı b a s t ır ıp d a ğıt m a d ışın d a s o n t ö r e n l e r i n i d e g e r ç e k l e şt ir d i m . B u a r a d a b i r s o n r a k i y ılın
ö y k ü y a r ışm a s ı k o n u s u n u d a “ B e k l e n t i ,” o l a r a k a ç ık la m ışt ım . B e k le n t i k o n u l u d o s y a la r d a g e l m e y e
b a şla d ı. B u d o s y a la r ın s e ç ic i k u r u lu m u z d a n g e l e n s o n u ç la r ın ı 3 .A r a s t a v e Ş ii r i n i A l d a G e 3 l 5 ’ i n
D o ğu m G ü n ü il e b i r li k t e k i t le y e a ç ık l a d ım . A r t ık b u şe k l i il e y a r ışm a m ız ı s ü r d ü r m e k iç in b a s ım
g id e r l e r i n i d e b e n i m k a r şıla m a m g e r e k iy o r d u .
B e n t o p l u m s a l ç a lışm a la r ın k i t l e h a r e k e t i o la r a k s ü r m e s i n i is t e r i m . B a s ım g i d e r l e r i n i d e b e n i m
k a r şıla m a m k e n d i m il e ç e li şk iy e d ü şm e k t i. B e k l e n t i k o n u s u n d a n s o n r a “ Ö n ü m ü z d e k i y ıl la r ın ö y k ü
y a r ışm a la r ın ın a ç ık la n m a s ı b i r s ü r e e r t e le n m iştir. Çalışm a la r ım ız a b a şl a d ığım ız a n k o n u k i t le y e
g e r e k e n il e t işi m a r a ç la r ı il e y e n i d e n d u y u r u la c a k t ır .”
K o n u ü z e r i n e b i lg i le r i v e g e li şm e l e r i s i t e m l e b i r li k t e g e r e k e n
2 .a ra s a ta 5 .s a y f a F o to
i le t işi m a r a ç l a r ı il e k it l e y e d u y u r d u m .
S e y r e k ’ t e b a şla t ıp S e y r e k B e l e d iy e s i k a p a n ın c a d a b ir s ü r e
s ü r d ü r d ü ğü m ö y k ü y a r ışm a m ız ın y a şa m ö y k ü s ü - b ö y l e
S e y r e k ’ t e y e n i y a p ıla n 1 0 0 0 k o n u t l u k y e r l e şi m a la n ı n e d e n i il e
R e s im a l tı y a z ıs ı
d e i l k y a r ışm a n ın k o n u s u n u “ D o s t l u k v e K o m şu l u k o la r a k
s a p t a m ışt ım.
S e y re k ’ i ta n ım a g e z il e rin e
g e l e n le re S e y re k li b a y a n la rd a n
H a s i b e H O Ş S O H B E T m u tf a k
ü rü n le rin i s u n a rla rk e n
13
D O S T L U K v e K O M ŞU L U K
D o s t l u k v e K o m şu l u k k o n u s u n a d o s y a g ö n d e r e n a r k a d a şla r d a n
S e v iy e M E R İH , H a l u k S Ö N M E Z , N a z m i B A Y R I , N il g ü n E R D E M , E r şe n
B İL A L , H a li l A Y A N , F a t m a K A R A M A N , K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N ,
H ü s n a Ş E K E R , Y ıl m a z S U N U C U , E z g i B İR O L , M u s t a f a T A N R I K U L U ,
E t h e m O R U Ç , N e s r i n A T A O Ğ L U , M e h m e t B A B A C A N n ın ö y k ü l e r i
k i t a p t a y e r a l m a y a d e ğe r g ö r ü l d ü . Y a y ın la n a n y a p ıt ı k a t ıl ım c ıl a r a v e
g e r e k e n y e r l e r e k a r şıl ık s ız d a ğıt t ık .
K A D IN
2 0 0 7 y ılın d a
k o n u y u “ K A D I N ” o l a r a k s a p t a m ışt ım .
S e y r e k ’ t e a y ıp v e y a g ü n a h o l d u ğu n d a n
d e ğil , a l ışk a n l ık la r ı n e d e n i il e k ü ç ü c ü k k ö y
m e y d a n ın d a n k a d ın la r g e ç e m iy o r la r d ı.
K a d ın la r v e g e n ç l e r l e y a p t ığım ız e ğit im
ç a l ışm a la r ı ile öykü yarışması da uyumlu
o l m a l ı diye düşündüm.
B u n e d e n l e y a r ışm a m ız ın k o n u s u n u K A D I N
o la r a k s e ç t i m .
D o s t l u k v e k o m şu l u k ö y k ü le r in i y a r a t a n d o s t la r
K a d ın k o n u l u ö y k ü y a r ışm a m ız a g e l e n d o s y a la r a r a s ın d a n d a ,
A y s u n S E Z E R , F i li z B İL G İN , H a n d e B A B A , Ö z le m G İR G İN A Y D I N ,
K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N , M e r i h D O ĞAN BAYSAL , O y a U S L U , A d i le
Ö N E R ; A .G Ü N E R T Ü M Ü K L Ü , B u k e t A K K A Y A , C e r e n A L P T Ü R K Ü N ,
D ü r s a liy e Ş A H A N , G ü l s e r e n M U N G A N , H a v v a a n a
B E K T A Ş O Ğ L U ,.Y I L M A Z S U N U C U , K e n a n D U M A N , L e y la A L T I N A Y ,
M u s t a f a S Ü N E R , M u z a f f e r Ç E L İK , N e s r i n A T A O Ğ L U , N i lg ü n E R D E M ,
O r h a n G Ü R Ç A Y I R , O s m a n A R ŞİN , R a m a z a n T E K İN E L , R u şe n E R G U N ,
S u z a n B İL G E N Ö Z G Ü N , S a z e r D A Ğ , Şerafettin DEM İ RK OL , T o l u n a y
S A N D I K O Ğ L U , Z e r r in D E D E ' n i n ö y k ü l e r i k i t a p t a y e r a l m a y a d e ğe r
g ö r ü ld ü .
B u ö y k ü l e r i d e k i t a p l a şt ır dık.
GÖÇ
2 0 1 1 y ılın ı k o n u s u n u
GÖÇ ÖY K ÜL E Rİ
o la r a k d u y u r d u m .
S e y r e k l il e r i n ü ç k u şa k
ö n c e s i S e la n i k ’ e
d a y a n ıy o r d u . K ıs a c a
S e y r e k S e la n i k ’ t e n g ö ç
14
s o n u c u k u r u l m u şt u . Ç e v r e s i n e d e y a p ıl a n 1 0 0 0 k o n u t l u k b a h ç e l i e v l e r e g e le n l e r d e b i r y e r le r d e n
b u r a y a g ö ç e t m iş o la n l a r d ı.G ö ç k o n u s u d a b u n e d e n le r le d o ğd u .
G ö ç k o n u l u d o s y a la r d a n d a ,
N i lg ü n E R D E M , H a t i c e U Y S A L , G ü l s e r e n M U N G A N , H a s a n T Ü R K S E L , E r k a n Ş E M İN , E r s i n
K Ö S E O Ğ L U , M e r a l D İN C E R , H a n d e B A B A , E m e l P O L A T , E r g ü l İL T E R , E m i n e E M İR A L , A li
U Y S A L , E r s o y A R S L A N ,Y ıL M A Z S U N U C U ,T a y f u n A K , H ü s a m e t t i n K Ö S E O Ğ L U , İ clal
K A N K A L E ,H a r u n B A R A N , A l p e r A K D E N İZ , Ö z e n K I R A Ç , S e v g i Y A R I M O Ğ L U , E r t u ğr u l
E R D O Ğ A N , G ü l şe n K A D I O Ğ L U , N u r a n T Ü R E M E N , S e r p i l E R D O Ğ A N , A .Y ıl m a z T U N C E R ,
B u j e t A K K A Y A , S o f y a K U R B A N , S a li m N İZ A M , A l p e r A Ş I K O Ğ L U , G ü l Y Ü C E L , S ü h a
P A R M A K S I Z , A .G ü n e r T Ü M Ü K L Ü şe k l in d e s ır a la n a r a k ö y k ü le r i y a y ın la d ığım ız k it a p t a y e r a l d ı.
M UTL UL UK
2 0 0 9 y ılın d a k o n u y u m u t lu lu k o l a r a k
duyurdum .
G ö ç ö y k ü le r i n i y a r a t a n d o s t la r
M u t l u l u k k o n u s u n d a g e le n d o s y a la r d a n
E r o l D U Y A R , M e r i h B A Y S A L , H a k k ı İN A N Ç ,Ü m i t A y k u t A K T A Ş ,
H a n d e B A B A , İ brahim ŞAŞM A, M ü b e c c e l Ü S K Ü D A R , H a n d a n
A C A R , V i d a n A Ç A R , E li f A K I N , B u k e t A K K A Y A , Z a h i d e
C A B B A R P U R , K a d r i y e C O Ş A R , Z e r r i n D E D E , Şer a f e t t i n
D E M İR K O L , Ö v ü n ç D Ü Z G Ü N Ç I N A R , N il g ü n E R D E M , C e r e n
A l p t ü r k ü n E R D İL , R u şe n E R G Ü N , M .S u a t G Ü L Ş E N , H a k a n
G Ü N G Ö R , Y ıl m a z G Ü R B Ü Z , E r g ü l İL T E R , G ü l şe n K A D I O Ğ L U ,
Y ılmaz SUNUCU, İclal K ANK AL E, A y şe K O R K M A Z , E r s i n
K Ö S E O Ğ L U , G ü ls e r e n M U N G A N , B e d ia Ü Z Ü M , M e h m e t Ö N D E R ,
Şahin ÖRGEL , S a li m N İZ A M , E r k a n Ş E M İN , M u s t a f a S Ü N E R ,
A .Y ıl m a z T U N C E R ,A .G ü n e r T Ü M Ü K L Ü , O y a U S L U , A li U Y S A L ,
O k a n Y Ü K S E L ’ i n ö y k ü l e r i s e ç i c i k u r u l u m u z c a y u k a r ıd a k i s ır a la m a
şeklinde k it a p t a y e r a l m a s ı u y g u n b u lu n d u .
S A V A Ş I N G E T İR D İK L E R İ
2 0 1 2 y ılın ın k o n u s u n u is e S a v a şın G e t i r d i k l e r i o l a r a k s a p t a d ım.
S a v a şın G e t i r d i k l e r i k o n u s u n a g e l e n d o s y a l a r d a n ,
15
F u l y a G E B E Ş O Ğ L U , İs m a il P İŞ E R , O ğu z h a n Y E ŞİL T U N A , H a t i c e U Y S A L , İb r a h i m Ş A Ş M A ,
G ü la y A T İK , L e y la T U N C E L , Ö v ü n ç D Ü Z G Ü N Ç I N A R , E r k a n Ş E M İN , O r h a n K A R S , E m i n e
E M İR A L , S u a t G Ü L Ş E N , Z e k e r iy a Y A V U Z , N u r a n T Ü R E M E N , Y ıl m a z S U N U C U , K e n a n
Ç E T İN K A Y A , G o n c a A N I L , T a y f u n A K , E d a İŞ L E R , T u b a K A R A G Ö L B E Z E K , A l i Y E T K İN ,
E r t u ğr u l E R D O Ğ A N , H a n d e B A B A , Y a s e m i n B O Z K U R T , V u r a l Y İĞİT , H .Ş E N D A Y T U N C E R ,
E r s i n K Ö S E O Ğ L U , A .G ü n e r T Ü M Ü K L Ü , A .Y ıl m a z T U N C E R , G ü lşe n K A D I O Ğ L U şe k l i n d e s e ç i c i
k u r u l d e ğe r le n d i r m e s in e g ö r e s ır a l a n a r a k k it a p t a y e r a l m ışla r d ır .
S a v a şın g e t i r d ik l e r in i y a r a t a n d o s t la r
K A D I N (A n n e ) G Ö Z Ü İL E E V (E v im )
K a d ın G ö z ü İl e E v K o n u s u n a g e le n d o s y a l a r a r a s ın d a n ;
A .Y ıl m a z T U N C E R , A li Y E T K İN , E d a İŞ L E R , E m i n e E M İR A L , E r k a n
ŞEM İ N, Ersin K ÖSEOĞL U, Gonca ANI L , Gülay ATİ K , Gülşen
K A D I O Ğ L U , H .Ş E N D A Y T U N C E R , H a n d e B A B A , H a t ic e U Y S A L ,
Y ıl m a z S U N U C U , İb r a h i m Ş A Ş M A , İs m a il P E K E R , K e n a n Ç E T İN K A Y A ,
L e y la T U N C E L , N u r a n T Ü R E M E N , O ğu z h a n Y E ŞİL T U N A , O r h a n
K A R S , Ö v ü n ç D Ü Z G Ü N Ç I N A R , S u a t G Ü L ŞE N , T a y fu n A K , T u b a
K A R A G Ö L B E Z E K , V u r a l Y İĞİT , Y a s e 3 m i n B O Z K U R T v e Z e k e r i y a
Y A V U Z ’ u n ö y k ü le r i k i t a p t a y e r a l m a y a d e ğe r b u l u n d u .
BE K L E NTİ
E r t e s i y ıl ın k o n u s u n u d a b e k l e n t i o la r a k s a p t a d ım .
B e k le n t i k o n u s u n a g e le n d o s y a la r a r a s ın d a d a ;
Z e k e r iy a Y A V U Z , S u a t G Ü L Ş E N , E r s in K Ö S E O Ğ L U , A .Y ılm a z T U N C E R , H a t i c e D Ö K M E N , M e h m e t
Ö N D E R , H a n d e B A B A , Y ılm a z S U N U C U , C e v a t E R D O Ğ A N , İb r a h im Ş A Ş M A , G ü lşe n K A D I O Ğ L U ,
B a h a r V A R D A R L I , H ü s e y in Ş E N O L , T a y f u n A K , Ç e t in T A R I ’ n ın ö y k ü le r i k i t a p t a y a y ın la n m a y a s e ç ic i
k u r u l u m u z c a u y g u n b u lu n d u .
16
A R A S T A ’L A R IN Y A ŞA M Ö Y K Ü S Ü
D o s t lu k v e K o m şu l u k ,
K a d ın ,
M u t l u lu k ,
G ö ç , S a v a şın G e t ir d ik le r i,
K a d ın G ö z ü İle E v ,
B e k le n t i şe k li n d e s ır a la n ıp g i d e n ö y k ü y a r ışm a m ız ın k o şu l la r ın ı … .. s a y f a d a o k u y a b ilir s in iz .
Y a r ışm a y a g e le n d o s y a la r d a n s e ç ic i k u r u lu m u z c a y a y ın la n m a y a d e ğe r b u l u n a n l a r ı b ir k it a p t a
y a y ın l ıy o r d u k . K it a p la r ım ız ı s e ç ic i k u r u l u n d e ğe r s ır a s ın a g ö r e y ü z t a n e d e n b e ş t a n e y e u z a n a n s a y ıla r d a
k it a p t a ö y k ü s ü b u lu n a n d o s t la r a v e g e r e k e n y e r le r e k a r şılık s ız d a ğıt t ık . Y a r ışm a m ız a k a t ıl a n d o s t la r ın
b ir b ir le r i ile t a n ışm a la r ı v e k e n d i s e s le r in d e n ö y k ü le r i n i d i n le m e k iç in F o ç a ’ d a b i r o t e ld e ik i g ü n b ir li k t e
o ld u k .
B u b ir lik t e li k le r im iz in g ö r s e lle r in i v e y a z a r la r ın k e n d i s e s le r in d e n ö y k ü le r i n i w w w .y ilm a z s u n u c u .c o m
s it e s in in v i d e o la r s a y f a s ın d a n iz le y ip d i n l e y e b ilir s in iz .
B u r a la r d a b ir lik t e o ld u ğu m u z d o s t la r y a r ışm a y a k a t ıla n ö y k ü le r in i n d ışın d a d iğe r ö y k ü le r in i d e
k it a p la şt ır m a k is t e d ile r .
O n la r la d a A R A S T A is im li ö y k ü y a p ıt la r ı d iz im iz i o l u şt u r d u m .
1 .A R A S T A ‘ d a
A y şe n T Ü R K M A N , E m i n e ŞİM Ş E K
E M İR A L E r k a n Ş E M İN , H a t ic e U Y S A L ,
K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N , N il g ü n E R D E M ,
Şe r a f e t t i n D E M İR K O L , T u ğb a K A R A G Ö L
BEZEK ,
Y ıl m a z S U N U C U , Z e k e r i y a Y A V U Z o t u z ü ç
ö y k ü s ü y le y e r a l d ı.
1.
A r a s t a ’ n ın d o ğu m g ü n ü
k u t la m a s ın a k a t ıla n d o s t l a r
2 .A R A S T A ’ d a ;
E r k a n Ş E M İN , E r s i n K Ö S E O Ğ L U ,K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N , L e y la
T U N C E L , M e r ih D O Ğ A N B A Y S A L , N e s r i n A T A O Ğ L U , N i lg ü n E R D E M ,
N u r a n T Ü R E M E N , S e n e m Ç a ğla B İL G İN , T a y f u n A K , v e Y ıl m a z S U N U C U ’
d a n o t u z y e d i ö y k ü y e r a ld ı.
3 .A R A S T A ’ d a ;
17
A d i l U Y G U R ,A l i R ız a Ş A H İN , A y şe n T Ü R K M A N , N e r m i n E R T E K İN , N u r a n T Ü R E M E N ,T a şk ın
A K T A Y v e Y ıl m a z S U N U C U ’ d a n o n y e d i ö y k ü y e r a l d ı.
2 0 1 5 y ılın ın b a şla r ın a 4 . A R A S T A ’ d a e li n i z d e o la c a k . S o n r a s ır a 5 . A R A S T A ’ y a g e l e c e k .
A R A S T A is i m li ö y k ü y a p ıt la r ım ız e li n i z e g e ç m e d i is e d iğe r t ü m y a p ıt l a r ım ız ö r n e ği A R A S T A ’ la r ı d a
w w w .y il m a z s u n u c u .c o m s i t e s i n d e n e - k i t a p o la r a k o k u y a b i li r s i n iz .
Şİİ Rİ Nİ AL DA GEL ve ARASTA’ları okuyan birlikteliklerimizi sitemizdeki videolardan yur t içi ve
y u r t d ışın d a n iz le y e n ö y k ü v e şii r d o s t l a r ı b e n i v e b i r b i r l e r i n i a r a y a r a k m u t lu l u k la r ın ı b e li r t i y o r la r .
“ Ö y k ü l e r i m i z i v e y a şii r l e r i m iz i n a s ıl k i t a p la şt ır ır ız ,” d iy o r la r d ı.
Şİİ Rİ Nİ AL DA GEL ’ l e r v e A R A S T A ’ la r y o la ç ık t ığım ız d o s t la r ın iç i n d e n b ü y ü k b i r k ıs m ın ın şi m d i
k e n d i ö y k ü v e şii r y a p ıt la r ın ı y a y ın la y a n l a r v a r .
H a t t a k e n d i y a p ıt la r ın ı y a y ın la y a n l a r ın iç i n d e ü ç ü n c ü v e y a d ö r d ü n c ü s ü n ü y a y ın la y a n la r ç ık t ı.
B e n b u o lu şu m la r a b a şl a r k e n “ B u r a s ı b ir o k u l ,” d e m işt i m .
T ü m ü m ü z ü n b u o k u l u n h e m ö ğr e n c is i h e m d e ö ğr e t m e n i o l d u ğu m u z u b e l ir t m i şt i m .
Şimdi her kes onu söylüyor .
“ B e n şu n d a n b u n u ö ğr e n d i m ,”
“ B e n b u n d a n şu n u ö ğr e n d i m ,” d iy e r e k .
N e g ü z el…
1 9 9 2 y ılın d a n b u y a n a s ın ıf i ç i ö ğr e t m e n liği m i s o n la n d ır ın c a y a p t ığım t ü m işle r i b i r y a n a b ır a k a r a k
b a n a s o r a n l a r a “ S o k a k t a k i ö ğr e t m e n im ,” d iy o r u m .
S o k a k la r d a n ö ğr e n e c e ği m iz v e s o k a k la r a ö ğr e t e c e ği m i z ç o k şe y l e r v a r .
B i r ü lk e n i n g ü z e l liği t a şının topr ağının ,sokaklarının ve in s a n la r ın ın g ü z e ll iğin e b a ğl ı.
G ü z e l li k l e r i y a r a t a n l a r d a b o z a n la r d a i n s a n la r …
D o ğa d e ğil …
S i z l e r i d e şii r a d ın a ö y k ü a d ın a y ü r ü d ü ğü m ü z b u y o l d a a r a m ız d a g ö r m e k is t e r iz .
U m a r ım b u y o l c u l u k b i z d e n s o n r a d a b a y r a ğı a lıp ö t e l e r e u la şt ır ıl a c a k d o s t la r l a d a s ü r d ü r ü l ü r .
G ü z e l li k l e r d i le ği m l e …
Y ıl m a z S U N U C U
18
S E Y R E K A N A M E V İ Ç A L I ŞM A G R U B U
Ö Y K Ü Y A R I ŞM A S I K O ŞU L L A R I
G e n e l K o şu l la r
1)
2 0 1 2 Y ılın ın K o n u s u , “ A n n e (K a d ın )G ö z ü il e E v (E v i m ) “ d i r.
2)
Y a ş, ü lk e , u ğra ş, c in s iy e t g ö z e til m e k s i z in d i l e y e n h e rk e s k a tıl a b ili r.
3)
K o m şu ü lk e (le r)d e n k a tıl a c a k l a r, ü rü n le rin i k e n d i d ill e rin d e g ö n d e re b il i rl e r.
4)
B il g is a y a r o rta m ın d a (T i m e s N e w R o m a n , 1 2 p u n to , 1 ,5 s a tır a ra lığı ö l ç ü le ri y l e ) y a z ıl a c a k .
A y rıc a ö y k ü l e rin u z u n lu ğu 3 s a y f a y ı g e ç m e m e li d i r.
5)
O n b e ş k o p y a o la ra k h a z ırl a n a c a k ö y k ü l e r a y rı a y rı s o l ü s t k ö şe s in d e n z ım b a l a n m a lıd ır. H e r
k a tılım c ı b i r ö y k ü il e y a rışm a y a k a tıl a b ili r. B i rd e n f a z l a ö y k ü g ö n d e re n l e rin d o s y a l a rı
d e ğe rl e n d i rm e y e a lın m a z .
6)
Ö y k ü l e rd e a ç ık a d y a d a i m z a k u ll a n ıl m a m a l ı, ü ç ra k a m v e ü ç h a rf te n o lu şa n (ö rn e ğin " 9 4 2
İY S " v b .) b i r ru m u z y a z ıl m a lıd ır. Ö y k ü c ü n ü n “ a d ı, s o y a d ı, a d re s v e te l e f o n l a rı, y a şa m ö y k ü s ü ,
k a tılım c ın ın f o to ğra f ı Ö y k ü n ü n C D ’ s i ile b i rl ik te a y rı b i r z a rf a k o n m a l ı, ö y k ü l e rd e k u l l a n ıla n
ru m u z b u z a rf ın ü z e rin e d e y a z ıl a ra k z a rf k a p a lı o l a ra k a y n ı z a rf ın iç in e k o n u lm a l ıd ır.
7)
Ö y k ü Y a rışm a s ı i ç in p o s ta y a s o n v e ril m e ta ri h i , 3 1 A ra l ık ’ tır.
8)
D e re c e y e g i re n v e ö v g ü y e d e ğe r b u lu n a n ö y k ü l e r b i r k ita p ta to p l a n a c a k tır. B u y a p ıt 1 0 0 0 a d e t
b a s tırıla c a k ; d e re c e y e g i re n le re , y a rışm a y a k a tıla n l a ra 2 3 N is a n 2 0 1 3 E k i m Ç o c u k
B a y ra m ı’ m ız ın a rk a s ın d a n g e le n c u m a rte s i v e p a z a r g ü n ü Ö y k ü G ü n l e ri şe k li n d e k u tl a n a ra k
k a tılım c ıla ra a rm a ğa n e d il e c e k . B u n u n d ışın d a k ü tü p h a n e v e k ita p lık l a ra , b a s ın a v e g e re k e n
y e rl e re u la ştırıl a c a k tır.
B a şv u r u ;
Ö y k ü l e r;
Y ıl m a z S u n u c u
Ö y k ü Y a rışm a s ı G e n e l Y ö n e tm e n i
P K : 6 6 B o rn o v a / İZ M İR a d re s i n e P T T i le g ö n d e ril m e li d i r.
A y r ın t ılı b il g i i ç i n :
T e l : 0 (5 3 6 ) 3 3 0 6 2 6 2 - 0 5 4 3 2 9 0 6 2 6 2 F a x : 0 (2 3 2 ) 4 4 5 6 3 6 7 v e
E - p o s ta : y il m a z s u n u c u @ m y n e t.c o m , d u y u ru l a r i ç in w w w .y i lm a z s u n u c u .c o m v e
w w w .u s a k b i lg ib a n k a s ı.c o m s ite s in d e n g e ç m i ş y ıl l a rın g ö rü n tü l e ri n e u la şa b il i rs in i z .
S e ç i c i K u r u l u m u z (S o y a d ı s ıra s ın a g ö re ):
1D o ğa n E R S O Y - D id i m S a n a t G a l e ri s i S a h i b i , 2 - P ro f . D r. E rg ü l E R S O Y - D id im S a n a t
G a l e ris i Y ö n e tm e n i , 3 - D r. H a k a n T A R T A N - G a z e te c i Y a z a r (İz m ir K o n a k B e l e d iy e
B a şk a n ı), 4 - K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N - A ra ştırm a M ü h e n d is i - Y a z a r 5 - A y te n N A Z A Ö ğre tm e n v e 6 - A .Z iy a Ö ğü tç e n - D ik il i E k in K u ru c u s u , Y a z a r d a n o lu şm a k ta d ır.
S e ç ic i k u ru l u m u z d a b a z ı y ıl l a r şu a n d a ışık o lu p a ra m ız d a n a y rıl a n
P ro f ..D r. S a d u n K O Ş A Y v e P ro f ..D r.T u rh a n Ö R N E K d o s tl a r d a y e r a ld ı.
B u n la rın d ışın d a b a z ı y ıl la rd a S e ç i c i K u ru lu m u z d a ; H a ti c e U Y S A L , E m in e
E M İR A L ,N ilg ü n Ö Z E L E R D E M , a rk a d a şl a rd a y e r a ld ıl a r.
Ö n S e ç ic i K u r u lu i s e
B o rn o v a ’ d a n E m in e A Y K U T , N u rşe n T Ü R K E L , N a z il e Ş A N L IT Ü R K , G a z i T Ü R K E L , K a rşıy a k a ’ d a n
S a m i y e M Ü L A Y İM , D r. M i rta y O N A Y , V il l a k e n t’ d e n A y şe n S U N U C U , S e v g i Z E N G İN , N i m e t
B A B Ü R O Ğ L U , N a i m .B A B Ü R O Ğ L U . S e y re k 'te n H a s i b e H O Ş S O H B E T ,P e ri h a n U Y S A L ,M u h te re m
Ö Z C A N U şa k ’ ta n Y u s u f B O D U R ,Z ü h a l B A Ş P IN A R U lu b e y ’ d e n M u s ta f a K A Y T A N v e D e n i z l i’ d e n
İb ra h i m N A Z A ’ d a n o l u ştu .
Ö d ü ll e r ;
B i r i n c i : P la k e t,1 0 0 a d e t y a rışm a k ita b ı İkinci: P la k e t, 5 0 a d e t y a rışm a k ita b ı Ü ç ü n c ü : P la k e t, 2 5 a d e t
y a rışm a k ita b ı.
K i t a p t a ö y k ü s ü y e r a la n t ü m y a z a r la r a 5 ’ e r a d e t k ita p v e tü m k a tıl ım b e l g e le ri s u n u l a ra k
S o n u ç la r ; F o ç a L e o n O te ld e k a tılım c ıl a rın k o n u ğu m u z o l a ra k k o n a k la m a s ı il e ö y k ü g ü n le ri şe k lin d e
a ç ık l a n a c a k tır.
Ö y k ü Y a r ışm a s ı K o şu lla r ı : H e r y ıl s a p ta n a n k o n u la r b i ld i ril e c e k ti r.
19
A b id in D a l
1 9 3 9 T a rs u s d o ğu m l u . E v l i, ü ç k ız ı b ir o ğl u v a r. Ç o c u k l a rın ın tü m ü
y ü k s e k ö ğre n im l e rin i ta m a m l a d ı. İş h a y a tın a e l e k trik ü z e rin e a tıl d ı.
M u h te l if şirk e tl e rd e ç a l ıştı. B ü y ü k b ir şirk e tin K a ra m ü rs e l ’ d e k i
N a to te s is l e rin d e ç a l ışırk e n 1 9 7 4 y ıl ın d a y ü k s e k b ir tra f o d a n
d ü şe re k b e l d e n a şa ğı f e l ç o l d u . O g ü n d e n b u y a n a te k e rl e k l i
s a n d a l y e y e b a ğl ı y a şıy o r. O k u m a y ı- y a z m a y ı- şiiri ç o k s e v iy o r.
A d re s :
A n ıt M a h .
K a l b u rc u S o k a k
N o : 7 /1
TA RSUS
T e l: 0 3 2 4 6 2 6 2 4 9 3
20
B İR D O S T A
K irp ik l e rin e ç ığ m ı d ü ştü
S e n in m i o n e m l i g ö z l e r
H e r s a b a h g ö ğe k a l k a n e l l e r
B u s a b a h k a l p a ğrıl a rın ı d in l e r
G ö z l e rin d e b u l u tl a rın re n g i
G ö n l ü n d e v a d il e rin s e s s i z l iği
E m e l l e rin s a b a h rü z g â rl a rı g ib i
Ü z m e d o s tu m k e n d in i
E rişil m e m iş te p e l e r g ib i
G ü z e l d ir g ö n l ü m .
GECELER
G e c e l e ri b il irim e rk e n o l u r s a b a h ı
G e c e l e ri b il irim s a rh o ş e d e r in s a n ı
G e c e l e ri b il irim k a p k a ra
T a h t k u rm a k is te rl e r ru h l a ra
R u h u m d a b u g ü n b ir e l e m v a r
G ö n l ü m d o l a şır b ir g e c e d e b in d iy a r
Y a şa m a k iç in te k ç a re h a tıra l a r
Ö l m e k iç in s e s a d e c e g e c e l e r v a r
21
Y OK SUL UN M UTL UL UĞ U
K im in e g ö re m u tl u l u k
B ir d a m , b ir a h ır
B ir ç if t ö k ü z , b ir te k in e k
B ir e v l e k ta rl a
Ve
B ir m e z a rl ık to p ra k tır
M u tl u l u k
Z a m a n o l u r b ir y a şa m ö y k ü s ü
A n g e l ir h e y e c a n d ır.
M u tl u l u k
G ü n o l u r s ırtın d a k i a b a s ı
A y a ğın d a b ir ç a rık
A ğıl ın d a b ir k a rık
S o ğa n ı s a rım s a ğıd ır.
K a p ıs ın d a k i iti
K o y n u n d a k i b itid ir m u tl u l u k
B ir d iğe ri iç in y e n i b ir g iy s id ir
B a z ıl a rı iç in b ir ta s ç o rb a
S ıc a k b ir d ö şe k
M u tl u l u k
Y o k s u l u n rü y a s ı
S ıc a k b ir e k m e k c o şk u s u
B ir a c ı b u ru k l u k o l u r
D u d a k l a rın d a m u tl u l u k
22
Y A L NIZ L IĞ IM
E L L E R V E B İZ
Y a l n ız l ığım b ir d a m ın
b a c a s ın d a
T ü te n d u m a n g ib id ir
Y a l n ız l ığım k a ra n l ık o d a l a rd a
Y a n a n k a n d il g ib id ir
B a z e n o c a k l a rd a y a n a n b ir
d a l o lur
B a z e n k a n d il l e rd e y a n a n b ir
f itil
B a z e n ta s ta iç il e n b ir s u o l u r
Y a n l ığım , y a l n ız l ığım …
R ü z g â r e s e r tü tm e z o l u r
K a ra n l ık ta y a n m a z o l u r
K a z m a k e s e r b itm e z o l u r
Y a l n ız l ığım , y a l n ız l ığım
O c a k l a rd a y a n m a y a n
K a n d il l e re k o n m a y a n
T a s l a rd a iç il m e y e n
B ir s u d u r y a l n ız l ığım .
E l o ğl u m e rd iv e n k u rm u ş
fezay a
A k ıl d a n , ç e l ik te n , ro k e tte n
D u rm a d a n ç ık a r h a ç ık a r.
B iz k u rm u şu z m e rd iv e n i
Y a l n ız te s p ih te n , s ö z d e
n u rd a n
D u rm a d a n d ü şe r h a d ü şe r.
E l o ğl u k e m e n t a tm ış
K ü re n in h e r y a n ın a
D a ğın a d e n iz in e , ç ö l ü n e
ç e l ik te n
D u rm a d a n ç e k e r h a ç e k e r.
B iz b a ğd a ş k u m u şu z s a y ım ız
ü s tü n e
G ö z l e rim iz b o şl u k ta , e l l e rs e
a ç ık .
H e p b e k l e m işiz b ir şe y o n d a n
bundan
D u rm a d a n , d il e n h a d il e n .
23
G E L İN B İR D Ü N Y A K U R A L I M
G e l in b ir d ü n y a k u ra lım
K e n d im iz e y a k ışa n
İç in d e b iz l e r o l a l ım
O nla r o lsun.
A y ırm a d a n b a şk a la rın ı
Y a şa n ır, s e v il e n …
D il e y e n d il e d iğin i d ü şü n e n
H e p in s a n la r o l s u n
A tl a r d a v a r o l s u n , te k m e le m e d e n .
K u rtla r d a v a r o l s u n , p a rç a la m a d a n .
H a tta k o y u n l a r, e şe k le r o l s a d a
O n l a r s a b ır a n a m ız .
B iz le re d e o n l a ra d a y e te r,
İh tiy a r d ü n y a m ız .
G e l in b ir d ü n y a k u ra lım
T a n rın ın y a rıs ı tü m in s a n la ra
B iz le r ö z g ü r d o ğa rk e n ,
V e re lim s a k ın m a d a n b a şk a la rın a d a
O nla r d a ö z g ür o ls un
K a n k o k m a s ın u z a n a n e ll e rim iz
K in k o k m a s ın b a k a n g ö z l e rim iz
U y g a r o l m a y ı d ü şü n s ü n b e y i n le ri m i z .
S e v g id e n y ü c e lm iş
S o y u tl a şm ış k ö tü lü k te n
T o p ra ğın b e re k e t
E m e ğin m u tl u l u k
S e v g in in b a rış
B a rın ö z g ü rl ü k
Ö z g ü rlü ğü n in s a n ı y a ra ttığı
G ü z e l b ir d ü n y a k u ra lım .
24
A N A L A R -B A C IL A R
A n a o l u r b ir k ü ç ü c ü k z e v k iç in
K ö l e o l u r b ir d il im e k m e k iç in
S e re rl e r a y a k l a rı a l tın a s ö z d e c e n n e ti
C e n n e tte n m a h ru m , s e v g id e n m a h ru m a n a l a r
İm b ik im b ik s ü z ü l ü r b ü tü n a c ıl a r
G ü n a h g ö l c ü ğü n d e b o ğm u ş h o c a l a r
S a tıl a n m a l g ib is in b a c ıl a r, a n a l a r.
S a ta n b e l l i, a l a n b e l l i b a c ıl a r.
B ir a c ı b u ru k l u k ta a y ü re k l e rin iz d e
Y a l n ız s a tıl ırs ın ız a l ın ırs ın ız b iz d e .
K a d e rin iz b e n z e r s a l k ım s ö ğü d e
E ğik b a şın ız , k ırık k o l u n u z
S a ç l a rın ız d e ğm iş s u l a ra
S ö ğü t s e n s in b a c ıl a r
S u l a r s e n s in a n a l a r.
K Ö R O L A S IN C E M R E L E R
D ü şe rk e n h a v a y a , h a v a l a r ta l a n
D ü şe rs in s u l a ra , s u l a r ta l a n .
G ire rs in to p ra ğa , to p ra k l a r ta l a n .
H a v a ta l a n , s u ta l a n …
T o p ra k ta l a n …
K ö r o l a s ın c e m re l e r
B iz e k a l a n s a k o c a b ir y a l a n .
B İR D Ü N Y A M İK İ K U L
25
Ç e l ik k a n a tl a r iç in d e k i in s a n
S abah R om a,
Ö ğl e L o n d ra
A k şa m P a ris
E k m e ği k a l d ırm ış s o f ra s ın d a
B o l p ro te in
B o l v ita m in
B ite k l e r, b o n f il e l e r, s a l a m l a r
U y g a rc a b ir y a şa m
U z u n b ir ö m ü r
O n l a r d a s e n in k u l l a rın
H e y h a t.
B ir ç if t ö k ü z ü n ç e k tiği k a ğn ı
Ü s tü n d e in s a n c ık l a r
V a rs a …
S a b a h ta rl a s ı
Ö ğl e k u y u s u ,
A k şa m , in in e
K ü ç ü c ü k b ir d ü n y a s ı
E k m e k s e b ü tü n rü y a s ı
B u l g u ru , b u l a m a c ı, ta rh a n a s ı
B o n f il e b if te k s a l a m
L ü k s o n u n iç in
B u n e d e n b ö y l e d ir
N iç in ? K ıs a ö m ü r, h a y v a n c a y a şa m
B u n l a r d a s e n in k u l l a rın
H ey hat
26
A D İL U Y G U R
1 9 3 8 y ıl ın d a C u m a o v a s ı, G ö re c e K ö y ü n d e d o ğd u . İl k o k u l u
G ö re c e k ö y ü n d e o k u d u .
D e n iz c il ik b a n k a s ın d a ç a l ışırk e n
d ışa rıd a n l is e b itirm e s ın a v l a rın a g ird i.
1 9 7 5 d e l is e d ip l o m a s ın ı a l d ı. 1 9 9 1 d e e m e k l i o l d u .
D ra m a v e re s im k u rs l a rın a k a tıl d ı. B irç o k şiiri v a r.
B ir şiiri h ic a z m a k a m ın d a b e s te l e n d i.
“ D e n iz v e B e n ” a d l ı ö y k ü s ü 1 9 7 4 y ıl ın d a D e n iz d e rg is in in h ik â y e
y a rışm a s ın d a ü ç ü n c ü o l d u .
B ir o ğl u , b ir k ız ı v a r. 1 9 6 5 y ıl ın d a b e ri İz m ir K a rşıy a k a ’ d a y a şıy o r.
A d re s : 1 7 0 3 S o k a k N o .7 9
B a h ç e l ie v l e r- K a rşıy a k a / İZ M İR
T e l: 0 5 4 2 6 9 2 1 0 4 9
27
IS S IZ T E P E L E R
A te şim in s ö n d ü ğü y e r
Is tıra b ım ın b ittiği y e r
G ö z y a şl a rım ın d in d iği y e r
Y e şil o tl u ıs s ız te p e l e r…
B e n im s ırrım ı s a k l a y a n
H ıç k ırık l a rım ı k a l b im d e
to p l a y a n
G a rip l e r o ta ğı, s e s s iz te p e l e r
T e p e y e o tu ru r b irin i b e k l e rim
Ö l d ü re c e k b e n i
İn s a f s ız k e d e rim
G ö z l e rim y o l l a rd a
U m u t d o l u k a l b im
G e l e c e k d iy e h e p o n u
b e k l e rim
G e l s e d e b ir g ü n
İtira f e d e m e m
“ S e n i s e v iy o ru m .” d iy e m e m .
A ğl a m a k y a z ım m ış
A rtık g ü l e m e m
S ırrım s ırd a şım
Is s ız te p e l e r.
M EK TUP
E z b e rl e y in c e y e k a d a r
O k u d u m m e k tu b u n u
S e l a m l a rın ı a l d ım
E şl e rin d o s tl a rın …
F a k a t…
G e l in o l d u ğu n u y a z m a n
D o ğru m u y d u ?
S a n a s o ra rım …
28
S İG A R A M
S ig a ra m d a s a n a
B e n z iy o r tıp k ı…
O n u n d a d u d a ğım ı y a k tığı
G ö z ü m ü y a şa rttığı o l u y o r
İç e rk e n h iç l iğin i,
A ta rk e n b ittiğin i,
H a tırl a tıy o r b a n a .
N e g a rip , şu ü ç k u ru şl u k
s ig a ra
N e k a d a r d a b e n z iy o r s a n a
Z e h irl iy o r…
B a z e n d e z e v k v e riy o r
in s a n a …
İL AHE
M e h ta p k a d a r g ü z e l s in
Y ıl d ız l a r k a d a r p a rl a k
N a s ıl d e s e m , n e d e s e m …
N a s ıl ta rif e ts e m ?
G ü l ü şü n …
B a k ışın …
Y ü rü y ü şü n …
S a n k i V e n ü s ’ ü n e şi,
A f ro d it’ in k a rd e şi…
D e s e m , y in e ta rif e d e m e m
G ö z l e rin …
E n d a m ın …
S e lv i b o y un…
S a n k i b ir il a h e s in …
29
PE NCE R E SOHB E T İ
S e n in l e b e n , u z a k ta n u z a ğa
B a k tık b a k ıştırd ık
E v l e rim iz k a rşı k a rşıy a
Y a ttığın y e r g ö rü n ü rd ü
odam dan
S e n ışığı s ö n d ü rd ü ğü n a n
B e n d e h e y e c a n b a şl a r
G ö z l e rim s in e m a m a k in e s i
D u v a rl a r p e rd e o l u r
S e n i c a n l a n d ırırd ı.
A y l a rd ır h e r g ü n h e r g e c e
E n ta tl ı a n ıl a rım d ü şü n m e k
S e n y a ta ğın d a y a s tığın a
s a rıl m ış,
B e n o d a m d a s e n in h a y a l in e
d a l m ış
U y k u s u z k a l d ığım tü m
g e c e le r
R ü y a l a rım ın p re n s e s i s e n s in
B e n d e s e n in b e y a z a tl ı
şe h z a d e n .
1 9 6 2 - A n k a ra
K A R A NL IK
G e n ç l iğim i ö l d ü re n o
k a ra n l ık l a r
R u h u m u k o rk u ta n y in e o n l a r
İs te m iy o ru m y a şa m a k
O l m a s ın g e c e …
K a l a y ım k im s e s iz b ir y e rd e
K im s e s ü rm e s in e l in i b a n a
G ü l m e s in y ü z ü m e
T a a k i b e n ö l ü n c e y e k a d a r.
D ü şm ü şü m b ir y a n l ış y o la
“ N e re y e y o l c u ? ” d iy e n y o k
G e n ç y a şım d a b e d b a h t o l u p
S a p l a n m ışım ç a m u ra
“ V e r e l in i… ” d iy e n y o k .
30
U Z U N S A Ç L IM
B a y ıl ırım u z u n s a ç l ı k ız l a ra
B ir d e m e h ta p l ı g e c e l e re …
S e n n e d e rs in b u n a ?
B e n im k in i g ö rs e n s e n d e
H a k v e rirs in b a n a …
H işt! B a k b e n im k i g e l iy o r…
B u ra d a o l d u ğu m u b il iy o r
B a k a m a ç a k tırm a .
N e g ü z e l y ü rü y ü şü v a r
H e l e s a ç l a rı…
B ir d e g ö z l e ri…
B itiriy o r b e n i m a n a l ı s ö z l e ri
G ü z e l a m a g u ru rl u
B a n a h iç p a s v e rm iy o r
“ S e v g il im … ” d e s e m g ü l ü y o r
A h ! B u g ü l ü şü b e n i
ö l d ü rü y o r.
A ŞK O Y U N U
S e v m e y e n b il m e z a şk ı
O n d a k i b ü y ü k ih tira s ı
G ö z g ö z e g e l in c e
D ü şü n c e l e r d e ğişir
T a tl ı b ir h e y e c a n b a şl a r
S o n ra b ir a n s ü k û t…
O rta l ık s e s s iz , d a im a d u rg u n
Y a v a ş b ir e l d o k u n u r
B ü tü n b e d e n i s a rs a r
Ş e h v e t d a m a rl a rı k a b a rır
G ö z le r k üç ülü r
İşte o a n d a
B ü tü n d ü n y a b ir y a n a
İk i s e v g il i b ir y a n a
P a ra , s a a d e t, v a rl ık
V e n a m u s v ız g e l ir
O h e p s in d e n ü s tü n
Ç ü n k ü o a şk tır
İra d e b il m e z a şk o y u n u
B itm e d e n y e n il m e z .
31
A R Z U M S U N U C U K E R İM O V A
Y A ŞA M Ö Y K Ü S Ü
1 9 7 3 y ıl ın d a U şa k ’ ta d o ğd u .
İl k , o rta , lis e ö ğre n im in i İz m ir’ d e ta m a m l a d ı.
A n k a ra H u k u k F a k ü lte s i’ n i b itird i.
İz m ir’ d e s e rb e s t a v u k a tlık y a p m a k ta d ır.
İletişim :
2 . B e y l e r A z iz H a n N o : 5 0 4 K o n a k
0532 774 02 44
a rz u m s u n u c u @ g m a il .c o m
32
33
SÖZÜM SÖZ
(B a b a m a m e k t u p )
Y a z m a k k o la y
Y a p m a k zor
S a h ip o ld u ğu n g e n le r i
K u lla n a c a ğım y a r ın la r v a r .
Y a p a c a ğım işle r
B e y n im d e v a r
G e n le r im d e v a r .
G ö k y ü z ü y ıld ız la r
G üneş a y
D ü nya v e ev r en
T ü r k iy e m
K oca m a n k osk oca m a n
Y ü r e ğim d e v a r o la n g ü z e llik le r
E v im iz s e v g im iz
T ü m ünd en d a h a k oca m a n
Y a p a c a ğım işle r .
G e n le r im d e v a r .
D ü şle r im d e v a r
S özü m söz
Y a p ıla c a k işle r i
Y o k o lm a d a n y a p m a k v a r .
A r z u m S U N U C U K E R İM O V A
34
E r şa n A L T Ü R K
1 9 8 1 İz m ir d o ğu m lu .
A n a d o lu Ü n iv e rs ite s i İİB F b itirm e s in e k a rşı b a n k a c ı v e y a m u h a s e b e c i
o lm a m a y a k a ra r v e rd iği g ü n d e n b u y a n a , b ilg is a y a r s e k tö rü n d e d e n e y im
k a z a n m a y a d e v a m e d iy o r.
W e b ta s a rım ı v e e - tic a re t y ö n e tim i a la n la rın d a ç e şitli f irm a la rd a g ö re v a ld ı.
" B a n a k ö y e n s titü le r i ile ilg ili n e d ü şü n d ü ğü n ü s ö y le , s a n a k im o ld u ğu n u
s ö y le y e y im " d iy e n S a b a h a t t in E y ü p o ğlu 'n u n b u s ö z ü n e s o n d e re c e h a k
v e re re k
“ K ö y E n s titü le r i'n in s o n te k n e k a zın tıla r ın d a n D e ğe r li Ö ğr e tm e n Y ılm a z
S u n u c u 'n u n " e tk in lik le rin in h t t p : //w w w .y ilm a z s u n u c u .c o m s a y f a s ı
ü z e rin d e n y a y ın la n m a s ın a y a rd ım c ı o lu y o r.
G ü n ü m ü z T ü rk iy e 's in in şa rtla rı iç in d e , u z u n e rim d e iy ile rin k a z a n a c a ğın a
o la n in a n c ıy la , k e n d i y a şa m s a v a şım ın ı s ü rd ü rü y o r.
İletişim;
e r s a n a l t u r k @ g m a il .c o m
35
R E NG A R E K A Y R IL IK
a y rıld ığım ız g ü n d e n b e ri
to p la d ığım g ö k k u şa k la rın d a n m ız ra k la r y a p ıy o ru m .
h e r b iri re n g a re n k , b in le rc e .
v e n e z a m a n y a ğm u rlu b ir h a v a d a b ir şa rk ı d in le s e m
f ırla tıp a tıy o ru m b irin i g ö k y ü z ü n e .
b e lk i b u lu r d iy o ru m s e n i,
s a p la n ıv e rir k a lb in e .
(1 0 .0 1 .2 0 1 0 )
Y A M R U Y U M R U B İR ŞİİR
S e n m i y a m u k d u rd u n d ü n y a m ı y a m u ld u ?
B ir g ö z lü k y a m u ld u d ü n y a y a m u ld u .
S en düny ay a uy dun, düny a da sana uy du.
D ü n y a z a te n y a m u k tu ,
H e rşe y y a m u ld u .
E r şa n A ltü k v e İlke r E ştü r k
(E s kişe h ir İzm ir o to b ü s y o lc u lu ğu e s n a s ın d a 2 0 0 2 )
36
N A Z İR E
B u h a lim i s e v iy o ru m ,
B ir k a d e h te b u h a le g e lm e y i
D a h a ç o k s e v iy o ru m .
Y itirilm iş a şk la r d ü şü n d ü rü r b u d iz e le ri.
A rtık k a d e h le rle ö p ü şm e y e b a şla rs ın .
S e n in ıs la k lığın ı v e rm e z d u d a k la rım a a m a ,
S e n i h a tırla tm a y a y e te r.
E .A (2 0 .0 6 .2 0 0 3 )
ŞAİR CEK ETL İ ÇOCUĞA...
N a z ım g ib i y a şa d ı K a z ım ,
K a z ım g ib i g ö ç tü N a z ım .
Ö y le b ir y a şa d ıla r,
Ö y le b ir ö ld ü le r k i;
B ile m e d ik .
K o y u n c u m u y d u N a z ım ?
H ik m e t m iy d i K a z ım ?
M a d e m N a z ım g ib i y a şa d ı K a z ım ,
V e K a z ım g ib i ö ld ü N a z ım .
N e f a rk e d e r k i b ilin s in ,
H a n g is i K a z ım ,
H a n g is i N a z ım ?
Ç ü n k ü N a z ım g ib i b iriy d i K a z ım
V e K a z ım g ib i b ilird i N a z ım .
İy i d e n e b ilird i k i N a z ım
D iy e d a h a f a z la k u rc a la m a y a lım .
Y o k s a b iz d e V A T A N H A İN İ o lu ru z .
N e m e la z ım ...
37
Dr. Hakan TA R TA N
1 9 6 1 d o ğu m lu H a k a n T a rta n , T e v f ik F ik re t
L is e s i v e D o k u z E y lü l Ü n iv e rs ite s i İk tis a d i
v e İd a ri B ilim le r F a k ü lte s i’ n d e n m e z u n o ld u .
A y n ı Ü n iv e rs ite ’ d e S o s y a l P o litik a , S o s y a l
D iy a lo g v e A B U y g u la m a la rı k o n u s u n d a
y ü k s e k lis a n s v e d o k to ra y a p tı. Ç e şitli
g a z e te le rd e m u h a b irlik , y ö n e tic ilik v e
y a z a rlık g ö re v le rin d e b u lu n a n T a rta n ’ ın 4 ’ ü
şiir o lm a k ü z e re 1 0 k ita b ı y a y ım la n d ı,
2 o y u n u D e v le t T iy a tro la rı’ n d a s a h n e le n d i.
H a k a n T a rta n , 1 9 9 2 ’ d e y e n id e n a ç ıla n
C H P ’ y e İz m ir’ d e k u ru c u
o ld u v e y ö n e tim d e y e r a ld ı. 1 9 9 5 v e 1 9 9 9 y ılla rın d a g e rç e k le şe n
g e n e l s e ç im le rd e ik i k e z İz m ir’ d e n m ille tv e k ili s e ç i ld i, T B M M İd a re
A m irliği v e İn s a n H a k la rı K o m is y o n u B a şk a n lık D iv a n ı Ü y e liği y a p tı.
5 6 . C u m h u riy e t H ü k ü m e ti’ n d e Ç a lışm a v e S o s y a l G ü v e n lik
B a k a n ı o ld u .
‘ İşç iy e c h e c k - u p ’ u y g u la m a s ın a , İz m ir’ in e ğitim , s a ğlık , u la ştırm a
a la n ın d a a lt y a p ıs ın ın g ü ç le n d irilm e s in e , o k u lla ra b ilg is a y a r a ğı
o lu ştu ru lm a s ın a , k ü ltü r v e e tk in lik m e rk e z le ri a ç ılm a s ın a , S o s y a l
G ü v e n lik R e f o rm u ’ n u n h a z ırla n m a s ın a v e S S K H a s ta n e le ri’ n in
a lty a p ıs ın ın g ü ç le n d irilm e s in e , s a ğlık s is te m in in g e n iş h a lk k e s im le rin e h ız lı
v e e tk in g ö tü rü lm e s in e , B u lg a ris ta n ’ la y a p ıla n k a rşılık lı s o s y a l g ü v e n lik
a n la şm a la rın a k a tk ı s a ğla d ı.
Ç e şitli ü n iv e rs ite le rd e d e rs le r v e re n D r. T a rta n , H a lk e v le ri a n la y ışı ile
h iz m e t v e re n T Ü L O V V a k f ın ın K u ru c u B a şk a n ı.
2 0 0 9 y ılın d a y a p ıla n y e re l s e ç im le rd e C H P ’ n d e n İz m ir K o n a k B e le d iy e
B a şk a n lığı’ n a s e ç ile n D r. H a k a n T a rta n e v li, ik i ç o c u k b a b a s ı, F ra n s ız c a v e
İn g iliz c e b iliy o r.
38
KARAMSARLIK
Karamsarlıkta kara var
Yara var
Karar yok
Yarar yok.
Yaşanan bir sonbahar var
Son var
Bahar yok
Umut yok.
KADIN
Kadın dediler,
sevmeye, öpmeye.
Kadın dediler,
koklamaya, okşamaya.
Bir gonca gülcesine.
Kadın dediler,
dövüşe, mücadeleye.
Kadın dediler
Halkıyla elele, gönül gönüle,
Ölümüne.
Kadın dediler,
Analık etsin,korusun.
Kadın dediler,
kendini tüketsin.
Bazen pisi pisine.
Kadın dediler,
verdiler.
Adem’in kaburga kemiğinden.
Kadın dediler,
sevmediler, sevdirmediler.
Üzdüler, bezdirdiler.
Yıllar geçtikçe
kadınlarımız da,
yaptıkları da
eskidiler
Sonbaharın sonu var da dünyanda
Baharı yok
Oysa
Sonbahardan sonra
Kış var
İlkbahar var
Yaz var.
Hepsinin üstünde yaşam
Bir yap-boz
Boz var
Bozma var sende
Oysa yap da var
Yaşamda.
39
SEN HANGİ ÇİÇEKSİN?
Önümde sarı pembe
çiçekler
Bir tanesi var ki
rengini bilemiyorum
Pembe desem
pembe değil
Erguvan hiç değil
Bulamıyorum
Kırmızı göz kırpıyor
“Bu benim açığım”
diyor
anlamıyorum
Yeşilin, sarının, pembenin
arasında o,
Hem özgür, hem güzel mi güzel
SENİN SESSİZLİĞİNİ DİNLEMEK
Senin sessizliğini
dinliyorum
Vivaldi’nin dört mevsimi bu
Minik serçenin sevgi çığlığı
Senin sessizliğini
dinliyorum
Gülün yaprağında yolculuk bu
Nehrin denize karışması
Senin sessizliğini
dinliyorum
Karlı dağlarda açan çiçek bu
Umutlarla beslenen yağmur
Senin sessizliğini
dinliyorum
Gümbür gümbür
Bangır bangır
Ve seni anlıyorum.
40
M e rv e N A R M A N
8 M a y ıs 1 9 9 1 ’ d e A n k a ra ’ d a d o ğd u . Y a l o v a ’ d a A ta tü rk İl k ö ğre tim
o k u l u n d a ö ğre n im in e b a şl a d ı. 1 7 A ğu s to s 1 9 9 9 d e p re m in d e n s o n ra
ö ğre n im in e 7 5 . Y ıl M e h m e t A k if E rs o y ilk ö ğre tim o k u lu n d a d e v a m e tti.
L is e ö ğre n im in i Ş e h it O s m a n A l tın k u y u A n a d o l u L is e s i’ n d e ta m a m l a y ıp
2 0 0 9 s e n e s in d e E g e Ü n iv e rs ite s i F e n F a k ü lte s i M a te m a tik b ö lü m ü n ü
k a z a n d ı. 2 0 1 1 s e n e s in d e A ta tü rk ç ü D ü şü n c e D e rn e ği ile ta n ıştı. 2 0 1 3 ’ d e
A ta tü rk ç ü D ü şü n c e D e rn e ği B o rn o v a Ş u b e s i G e n ç l ik K o l l a rı
y ö n e tim in d e ç a l ıştı. 3 1 E k im 2 0 1 4 ’ te A ta tü rk ç ü D ü şü n c e D e rn e ği
B o rn o v a Ş u b e s i G e n ç lik K o l u B a şk a n ı s e ç il d i. G ö re v in i h a l e n d e v a m
e ttirm e k te d ir.
41
42
N ilg ü n Ö Z E L E R D E M
İs ta n b u l’ d a d o ğd u . Ö ğre n im h a y a tın ı A n k a ra ’ d a
ta m a m la d ı. A .İ.T .İ.A M a li B il im le r v e M u h a s e b e Y .O .
m e z u n u . E v li, b ir k ız a n n e s i. 2 0 0 3 y ılın d a y a z m ış
o ld u ğu “ S e s s iz T u t k u ” a d lı ra d y o o y u n u ,
0 2 .0 1 .2 0 0 5 ta rih in d e , T R T R a d y o 1 ’ d e y a y ın la n d ı.
2 0 0 6 y ılın d a S e y re k B e ld e s i B e le d iy e B a şk a n lığın c a
d ü z e n le n e n “ D o s t lu k v e K o m şu lu k ” k o n u lu ö y k ü
y a rışm a s ın d a “ B e k le n m e y e n Ç a ğr ı” a d lı ö y k ü s ü ö v g ü
ö d ü lü a ld ı. Ö y k ü le rin e , Y a - B a E d e b iy a t, İz m ir İz m ir,
Ö y k ü T e k n e s i, B a tıs ö z d e rg ile rin d e y e r v e rild i. 2 0 0 9
y ılın d a K a n g u ru Y a y ın c ılığın d ü z e n le d iği, A y f e r Ö n e y s a n Ç o c u k Y a z ın ı
E d e b iy a t Ö d ü lü Y a rışm a s ın d a “ G e z e G e z e B it ir e m e d ik ” a d lı ö y k ü d o s y a s ı
ü ç ü n c ü o ld u . K ita b ı 2 0 0 9 E y lü l a y ın d a ç ık tı.
2 0 1 1 y ılın d a S e y re k A n a m E v i Ç a lışm a G ru b u ta ra f ın d a n d ü z e n le n e n “ G ö ç ”
k o n u lu ö y k ü y a rışm a s ın d a “ N a c iy e ’ n in Y a r ım K a la n A şk ı” a d lı ö y k ü s ü b irin c i
o ld u . 2 0 1 1 y ılı A ra lık a y ın d a “ B e n G e ld im İz m ir ” a d lı ç o c u k ö y k ü le ri k ita b ı
Y a k ın K ita b e v i Y a y ın la rın d a n ç ık tı. 2 0 1 2 y ılın d a S e y re k A n a m E v i Ç a lışm a
G ru b u n u n d ü z e n le d iği “ A n n e G ö z ü y le E v ” a d lı ö y k ü y a rışm a s ın ın s e ç ic i
k u ru lu n d a g ö re v a ld ı. İz m ir- K a rşıy a k a B e le d iy e s in in ç o c u k la r iç in h a z ırla d ığı,
“ K ü t ü p h a n e le r D e r g is i” n d e ç o c u k la r iç in y a z ıy o r. 2 0 1 2 y ılı O c a k a y ın d a
“ S e s s iz Ç ığlık ” a d lı ö y k ü k ita b ı Ş e n o c a k Y a y ın la rın d a n ç ık tı. 2 0 1 2 v e 2 0 1 3
y ılın d a Y ılm a z S u n u c u ta ra f ın d a n d e rle n e n A R A S T A a d lı o rta k k ita p la rd a
ö y k ü le ri y e r a ld ı. 2 0 1 4 O c a k a y ın d a F İL İZ L E N E N H A Y A T L A R a d lı ro m a n ı
K a n g u ru Y a y ın c ılık ta n ç ık tı.
İL E T İŞİM
C ep no: 0 5 4 2 2 5 5 3 7 5 6
e - p o s ta : e rd e m n il6 @ h o tm a il.c o m
43
K A R ŞIL A ŞM A
A n s ız ın ç ık tı k a rşım a
Ş ö y l e b ir b a k tı y ü z ü m e
T a n ım a d ı…
D ö n ü p g itti u m u rs a m a d a n
M e rh a b a d e d im
D u y m a d ı…
K o n u şs a y d ık y a b ira z
S e s in i d u y s a y d ım
A c e l e s i v a rd ı g a l ib a
N ey se…
Y in e g e ç e c e k s o k a ğım d a n
O n u te k ra r g ö re c e ğim
D ü şü n c e s i b il e y e te r
Ö z l e m im i d in d irm e y e …
N il g ü n E R D E M
2013
B İR İ V A R
B iri v a r b ir y e rl e rd e ,
Y ü z ü n ü g ö rm e d iğim ,
S e s in i d u y m a d ığım ,
A ra s ıra h a b e rin i a l d ığım .
İy i o l d u ğu n u b il m e k y e tiy o r b a n a
V a rs ın o n u n b e n d e n h a b e ri o l m a s ın .
M u tl u y s a , m u tl u y u m .
M u ts u z s a , m u ts u z u m …
D ü şl e rim d e g ü l ü m s ü y o r.
“ İy iy im … ” d iy o r.
M u tl u y u z …
44
A Y R IL IK
G e c e n in y a rıs ın d a
K a ra n l ık s u l a rd a
Işık a ra rk e n g ö z l e rim .
A k l ım d a s e n v a rs ın
G ü z e l şe h rim …
Ç o c u k l u ğu m , a n ıl a rım
G e l d im , g id iy o ru m .
Y ü re ğim in y a rıs ı s e n d e …
Y in e ö z l e y e c e ğim …
İl k a şk ım , s o n s e v g il im
İs ta n b u l ’ u m …
S e nle o lm uy o r
S e n s iz d e o l m u y o r.
LEY LAK LAR AÇTI
Y in e b a h a r g e l d i…
L e y l a k l a r a ç tı b a b a
S en y oksun…
L e y l a k l a r a ç tı a n n e
S en de y oksun…
O y s a n e g ü z e l d i ç o c u k l u ğu m
B a h ç e m iz d e a ç a rd ı l e y l a k l a r
K ıy a m a z d ık k o k l a m a y a
B irl ik te d ik tiğim iz a ğa ç l a rın g ö l g e s in d e
İç e rd ik ç a y ım ız ı.
G ü l e rd i y ü z l e rim iz
B a k a rk e n b irb irim iz e
E rk e n b ıra k ıp g ittin iz b e n i
S ırtım d a b in b ir y ü k l e …
Ş im d i l e y l a k ç a l ıy o ru m
Y a b a n c ı b a h ç e l e rd e n
K o k l u y o ru m s iz in y e rin iz e
B o şu n a k a n d ırıy o ru m k e n d im i
G e tirm iy o r k o k u n u z u b a n a
Y a b a n c ı b a h ç e l e rin l e y l a k l a rı
N il g ü n Ö Z E L E R D E M 2 0 1 2
Y A L NIZ L IK
G ö k y ü z ü d e n iz g ib i,
B u l u tl a r d a l g a d a l g a …
A y ’ ın y a n ın d a te k b a şın a b ir y ıl d ız …
B e n im g ib i, y a p a y a l n ız …
45
D E ĞİŞ M E D İM
D a l g ım d a l g ın y ü rü y o rd u m
A n ıl a rın c o şk u n s u l a rın d a
B ird e n ç ık tı k a rşım a …
U z u n u z u n b a k tı y ü z ü m e .
“ S e n … ” d e d i.
“ H iç d e ğişm e m işs in … “
“ E v e t… H iç d e ğişm e d i m . “
“ Ç ünkü sen y okken”
“ B e n y a şa m a d ım … ”
E l im i tu ttu …
“ G e l … G id e l im ” d e d i .
“ G e l e m e m d e d im .
Ç e k tim e lim i.
B e n s e n d e n g id e l i
S e n b e n d e n g id e l i…
Ç o k o ld u…
UZAK
U m u t y ü k l ü h a y a ll e rim v a rd ı
G ö rm e d e n ö n c e ih a n e ti
Y ıl d ız la ra y a z ılı
U m u tl a rım v a rd ı
Y a l a n l a rl a ta n ışm a d a n
Y ü re ğim d e y e r e tm e y i
H a k e tm e y e n le ri
S ilip a ttım y ü re ğim d e n
N e a d la rı k a l d ı, n e a n ıl a rı
Y a la nda n uz a k ,
İh a n e tte n u z a k
M u tl u y u m şim d i… 0 8 .0 7 .2 0 1 4
SEN
D ü şl e rim d e s e n
K a p ıç a lsa s e n
K u l a ğım d a s e s in
H ıç k ırık l a rla d o l u g ü n ü m
B its in b u ö z le m
H a y a l k u rm a k is te m iy o ru m a rtık
R e s m in e b a k ıp
İç ç e k m e k is te m iy o ru m
Ç ık ıp g e ls e n b ir g ü n
N e o l u r?
0 8 .0 7 .2 0 1 4
46
Y OK SUN
Y a n ım d a o l s a y d ın e ğe r
B o y num b ük ülm e z d i
H ü z ü n l e re d a l m a z d ım
İç im a c ım a z d ı
A ğl a m a z d ım h iç
Y a n ım d a o l s a y d ın e ğe r…
0 8 .0 7 .2 0 1 4
G İT
S o l d u ç iç e k l e r s u s u z l u k ta n
D ö k ü l d ü y a p ra k l a rı…
S o n b a h a rd a b ir k ü ç ü k k ız
Y o l k e n a rın d a k im s e s iz .
G it d e d i b a şım d a n g it
B a b a m a g id iy o rd u m
A ç a c a k tı ç iç e k l e r
S a rıl a c a k tım o n a
Y e tişe m e d im …
H a y a tın b a h a rın d a
B u l a m a d ım o n u
S o l d u g itti
T ü m ç iç e k l e r
0 8 .0 7 .2 0 1 4
B E K L E Y İŞ
S ev dam sus,
G ö z y a şım d u r…
A n l a tm a y ın o n u
H e r y e rd e o n u n s e s i
O nun kokusu
S a ç ın ın te l i y a s tığım d a
E l l e rim d o k u n a m ıy o r
U n u ta m a m k i…
N a s ıl u n u tu ru m ?
B a şk a s ın d a b u l a m a m o n u
İh a n e t e d e m e m s e v g im e …
B e k l e y e c e ğim ,
G e l m e y e c e ğin i b il e b il e …
0 8 .0 7 .2 0 1 4
47
Ö Z L E D İM
Y in e d a l s a m h a y a l le re
K o şa b il s e m s a n a rü y a l a rım d a
Ö p s e m e ll e rin i d o y a s ıy a
K ü ç ü k l ü ğü m d e k i g ib i
K o n u şa b il s e m s e n in l e
A v u n s a m s e v g in l e
A n l a ts a m d u rm a d a n
S e n s iz k a l m a d a n
G e c e g ü n d ü z s e n i s o rm a d a n
G e l e b il s e m s a n a …
H â l â s e v g in le a v u n u y o ru m b a b a …
T u t e l l e rim i…
Ç o k ö z le d im s e n i… 0 8 .0 7 .2 0 1 4
K IZ IM
S e n i g ö rm e k ,
D ü n y a n ın e n g ü z e l d o ğa h a rik a s ın ı g ö rm e k g ib i
S e s in i d u y m a k ,
D ü n y a n ın e n g ü z e l m e lo d is in i d in le m e k g ib i, s a n a d o k u n m a k ,
E n s o ğu k g ü n d e , g ü n e şi h is s e tm e k g ib i,
S eni sev m ek,
Y ü re ğim d e d ü n y a n ın e n b ü y ü k a şk ın ı y a şa m a k g ib i,
S e n in a n n e n o lm a k ,
D ü n y a n ın e n b ü y ü k m u tlu lu ğu …
S e n i n a s ıl s e v d iğim i a n la tm a k ,
D ü n y a n ın e n u z u n s o lu k lu ro m a n ı g ib i…
Y a z ıy o ru m , a n la tıy o ru m , b itire m iy o ru m .
A m a s e n b iliy o rs u n , a n lıy o rs u n
G ü lü şü n h iç s o lm a y a n ç iç e k o ls u n ,
D o ğu m g ü n ü n k u tlu o ls u n
M u tlu y a şa b e b e ğim
1 5 .0 1 .2 0 0 2 İZ M İR
48
N il g ü n Ö Z E L C E
E v l i v e b ir k ız ı v a r.
İz m ir C u m h u riy e t G ü z e l S a n a tl a r L is e s i R e s im b ö l ü m ü b itird i.
D a h a s o n ra E s k işe h ir A n a d o l u Ü n iv e rs ite s i E k o n o m i b ö l ü m ü n ü
ta m a m l a d ı..
K u rd u ğu işl e tm e d e tic a ri ç a l ışm a l a rın a d e v a m e d e rk e n , ö z l ü
s ö z l e r v e d e n e m e tü rü n d e d e rg il e re y a z ıl a r y a z d ı. B ir
y a n d a n d a re s im v e s o y u t h e y k e l ç a l ışm a l a rı y a p tı. S e rg il e r
a ç tı.
Ş u a n d a y a z ı y a z m a y a v e h e y k e l y a p m a y a il k g ü n k ü
ç o şk u s u y l a d e v a m e tm e k te d ir.
İl e tişim
C e p te l : 0 5 3 3 4 1 4 2 6 3 9
n il o z e l c e @ g m a il .c o m
49
S o n s u z l u ğu n m a v il iğin d e
Ç ığl ık ç ığl ığa
O y n u y o r ç o c u k l a r n e ş’ e y l e
D ü n y a ’ d a n h a b e rs i z
S a f v e te m iz h e p a n d a
D e rk e n in s a n o l u y o r in s a n
D ö k ü l ü p k ırıl ıy o r y a şa m
Y ü k s e l iy o r y ü re k l e rd e n h a y k ırış
B a z e n d ışta ... d a h a s ı iç te f e ry a t
N il g ü n Ö Z E L C E
Y A ŞA M A K
N e g ü z e l a ğl a y ıp a k m a k
Y a ğm u r y a ğm u r b a k m a k
H ü z ü n l e r s e v in ç l e r ıs l a k
D il d e s ö z l e r g ö z d e a n l a m ıs l a k
N e g ü z e l s ırıl s ık l a m y a şa m a k
N e g ü z e l a ğl a y ıp a k m a k
Y a ğm u r y a ğm u r b a k m a k
Ç ö l d e s e ra p g ö z d e u m u t ıs l a k
Y o rg u n a l ın te rin ıs l a k
N e g ü z e l k u ru m a d a n y a şa m a k
N il g ü n Ö Z E L C E
50
G İB İ
H e r şe y d e n h a b e rs iz
B ir z a m a n u y u r g ib i y a şa m a k
S e v in c e s e v il in c e
C o şa r g ib i y a şa m a k
D ü şü n ü p te b il in c e g ö rü r g ib i y a şa m a k
Ü z ü l ü p te k ü s ü n c e
K a ç a r g ib i y a şa m a k
G ü c ü n h a k ta n a l ın c a
H e r şe y e ra ğm e n y a şa m a k
N il g ü n Ö Z E L C E
K IL P A Y I
A k l ın y o l u b irm iş
D e l in in k i b in b ir
D e l iy l e a k ıl l ıy ı a y ıra n k ıl p a y ı b ir in c e te l d ir
G e c e y l e g ü n d ü z n e k a d a r f a rk l ı b irb irin d e n
Ö l ü m l e y a şa m m is a l i
M u tl u l u k l a m u ts u z l u k d a ö y l e
Y a şa m a k h ü n e r is te r in c e l ik is te r
K ıl d a n in c e k ıl ın ç ta n k e s k in
K ıl p a y ı m u ts u z l u ğa k ıl p a y ı ö l ü m e
Y a k ın te h l ik e l e r c a m b a z g ib i b ir te l ü s tü n d e g e ç e r g ü n l e r
B ir in c e te l l e a y rıl ır
G ü z e l l ik l e r ç irk in l ik l e r
G ü l e rk e n a ğl a m a k
S e v e rk e n n e f re t e tm e k
A k ıl l ıy k e n d e l irm e k
G e l ir m i a k l ın a te rs in i d ü şü n m e k
B il ip te o in c e te l i a şm a m a k g e re k
N il g ü n Ö Z E L C E
51
M E V S İM M E V S İM
S e v g il e r d e m e v s im m e v s im
B a z e n ıs ın ır b a z e n ü şü r i ç in
Y a n ın c a k a l b in d e rin
Y a z y a ğm u ru g ö z l e rin
G ö z y a şın l a iç in s e rin
S e v g il e r d e m e v s im m e v s im
H e p b a h a r o l m a z b il irs in
T itre r b a z e n ü şü r iç in
K a r f ırtın a s ı g ö z l e rin
S o l a r g ö n ü l ç iç e k l e rin
N il g ü n Ö Z E L C E
52
N u rh a t D u m a n
1 9 9 1 y ıl ın ın 1 5 K a s ım g ü n ü G ire s u n ’ d a d ü n y a y a g e l d i. G ire s u n ’ u n
B u l a n c a k il ç e s in e b a ğl ı K o v a n l ık B e l d e s i’ n d e il k ö ğre tim e ğitim in i
ta m a m l a d ı. A rd ın d a n 2 0 0 4 ’ d e B u l a n c a k L is e s i’ n e k a y d o l d u . 1 7
y a şın d a A ta tü rk ç ü D ü şü n c e D e rn e ği il e ta n ıştı. 2 0 0 9 d a D o k u z
E y l ü l Ü n iv e rs ite s i’ M a l iy e B ö l ü m ü ’ n ü k a z a n d ı. D a h a s o n ra
e ğitim in e a ra v e rd i. İk i y ıl G ire s u n ’ d a y a şa m ın ı g e ç ire n D u m a n ,
2 0 1 3 ’ te A d ıy a m a n Ü n iv e rs ite s i S o s y a l B il g il e r Ö ğre tm e n l iğin i
k a z a n d ı. İk i y ıl o ra d a o k u d u k ta n s o n ra E g e Ü n iv e rs ite s i S o s y a l
B il g il e r Ö ğre tm e n l iğin e g e ç iş y a p tı. H a y a tın ın a rk a d a şın ı
A ta tü rk ç ü D ü şü n c e D e rn e ği B o rn o v a Ş u b e s i’ n d e b u l a n D u m a n 1 0
M a y ıs 2 0 1 4 ’ te e v l e n d i.
53
54
N il g ü n Ş E N G Ü N O K U L D A Ş
M e h m e t v e G ü l iz a r Ş E N G Ü N 'ü n k ız l a rı o l a n N il g ü n Ş E N G Ü N
1 9 6 1 y ıl ın d a K o n y a - E re ğl i'd e d o ğd u .
E re ğl i'd e b a şl a d ığı e ğitim y a şa m ın ı İs ta n b u l 'd a s ü rd ü rd ü .
İs ta n b u l 'd a e ğitim in i ta m a m l a y ın c a a ta n d ığı V a n 'd a b ir k a m u
k u ru l u şu n d a y irm i ü ç y ıl s ü rd ü rd ü . 2 0 0 6 y ıl ın d a ç a l ışm a y a şa m ın ı
n o k ta l a y a ra k İz m ir'e y e rl e şti.
Ş u a n d a e şi Z a f e r O K U L D A Ş , k ız ı N il ü f e r v e o ğl u U tk u il e b irl ik te
İz m ir- K a rşıy a k a 'd a y a şa m ın ı s ü rd ü rü y o r. Y a z d ık l a rın ı şiir o l a ra k
d e ğil , d u y g u l a rın ın b ir y a n s ım a s ı o l a ra k d e ğe rl e n d iriy o r.
İl e tişim ;
Tel : 0533 658 73 45
e - p o s ta : l a f l e u r@ w in d o w s l iv e .c o m
55
O K A DIN
A ra b a d a s e y i r h a l in d e y iz e şi m le
K ü ta h y a G ö lc ü k ’ te
H a v a b u lu tlu h a f i f te n
Y a ğm u r ç i s e l iy o r
Y o l la r ji le t g i b i
B e ll i k i y e n i a s f a l t d ö şe n m i ş
Y o lu n ik i ta ra f ı ta m a m e n
Ç a m l ık v e a ğa ç l ık
K a s e tte M ü s lü m B a b a
“ K a d ın ım ” şa rk ıs ın ı s ö y lü y o r H ü z ü n lü
H ü z ü n l ü h a v a y a a rk a d a şlık e d e rc e s in e
“ K a d ın ım ” d iy o r
V e o anda
K a rşıd a n b i r k a d ın g e l iy o r
Y a şl ı
G ö re m iy o ru m y ü z ü n ü
Ç ü n k ü ik i b ü k lü m o l m u ş
S ırtın d a a ğır b i r f id a n b a ly a s ı
S a d e c e y ü rü y o r v e s a d e c e
D ü şü n ü y o r
A caba ney i
B e ll i k i e v i n e e k m e k g ö tü rm e ç a b a s ın d a
D u rm a d a n d in le n m e d e n v e y o ru l m a d a n
Y ü rü y o r
V e g i ttiği e v d e
K i m b i li r h a n g i i şle r b e k l iy o r
O nu
V e h a n g i s o ru m l u l u k l a r
O a n d a d ü şü n c e l e r g e ç iy o r
A k l ım d a n
İç i m d o lu y o r v e a ğl a m a y a b a şl ıy o ru m
S e s s iz c e
G ö z y a şl a rım s ü z ü lü y o r
Y a n a k la rım d a n
G ö rm e s in d i y e e şi m
G ü n e ş g ö z lü ğü m ü ta k ıy o ru m g ö z ü m e
B i lm e s i n a n la m a s ın b i r k a d ın i ç in a ğla d ığım ı
Ç ü n k ü b e n d e b i r k a d ın ım
K i m d i r O K A D IN
A y şe m i F a tm a m ı
B in n a z m ı S e lv i m i
Y o k s a A y s e l m i S e v in ç m i
S e v im m i E m i n e m i
Y a d a D u y g u A s e n a ’ n ın d e d iği g ib i
Y ü z le rc e b in l e rc e a m a
56
A d ı o lm a y a n b i r k a d ın m ı
H o ş o l s a d a a d ı n e f a rk e d e r
Y a şa d ığı y e rd e n d a h a f a rk l ı b i r d ü n y a y ı ta n ım ış m ıd ır Y a d a y a şa d ığın d a n d a h a f a rk l ı b i r h a y a l i v a r
m ıd ır H iç s e v m i ş m i d i r b i r e rk e ği
D e l ic e s i n e
T a tm ış m ıd ır a şk d e n i le n o l g u y u
E n s a f v e te m i z d u y g u la rl a
Y o k s a v e riv e rm i ş m i d i r b a şl ık p a ra s ı iç in b a b a s ı Z a m a n ı g e l m e d e n b i r e rk e ğe
H o y ra tc a s ın a
S o n ra k a rışm ış m ıd ır h iç b i r d u y g u
Y a şa m a d a n
Ç o l u k ç o c u ğa i şe a şa ta rl a y a ta p a n a
R ü z g a rın s ü rü k le d i ği y a p ra k g ib i
D u rm a d a n s a ğa s o l a s a v ru l m u ş m u d u r
O ra d a n o ra y a
O b i r k a d ın
O b i r A n a d o lu k a d ın ı
S a v a şta c e p h e y e m e rm i ta şıy a n
B a rışta y u v a s ın ın d i şi k u şu
D i k iş d ik e n ö rg ü ö re n e k m e k y a p a n
E şi n i e r y a p a n ç o c u ğu n u v a ta n a şe h it v e re n
E li ö pü le si
S a y g ıd u y u la s ı
B e n o k a d ın ın a d ın ı h iç b il m e y e c e ğim
O d a b e n i m o n u n i ç i n a ğla d ığım ı v e
O n u v e o n u n g ib il e ri n e k a d a r ç o k s e v d iği m i v e s a y d ığım ı A s la b il m e y e c e k
K a s e tte “ k a d ın ım ” şa rk ıs ı
G ö k y ü z ü n d e h a f i f te n ç i s e le y e n y a ğm u r
S ırtın d a b a l y a s ıy l a y a şl ı k a d ın
B i lin m e z k i
U m u ts u z l u k l a ra g e b e y itik y ü re ği n d e
U m u d a d o ğru Y Ü R Ü D Ü Ğ Ü N Ü ...
N il g ü n Ş E N G Ü N O K U L D A Ş
K ÖR DÜĞ ÜM
D u v a rd a s a rı
G ö n l ü m d e a y rıl ık
H e r h az an m e v s im ind e
S a ra rıp s o l a n y a p ra k la rla b e ra b e r
B i r d ü ş k ırık lığı y a şa r s e v d a l a rım
B e b e ğin y a n a ğın a
Ç o c u ğu n y a s tığa
A n a n ın y ü re ğe s ü z ü lü r
G ö z y a şl a rı d e rin d e n d e rin d e n
B i r d ö n m e d o l a p g ib i d ö n e r
D ü şü n c e le r u m u ts u z lu k g i rd a b ın d a
U m u tl a r d o l a şırk e n p e m b e d i y a rl a rd a
Ç a la r h e r b i ri m iz in k a p ıs ın ı m u ts u z lu k la r
57
N e s a rı b o y a s i lin i r d u v a rd a n
N e d e g ö ç ü p g i d e r u z a k la ra h ic ra n ım
N e b e b e ğin a ğla m a s ı b ite r
N e d e ü şü y e n ç o c u ğu n d u d a k la rın d a k i
A ç l ık
N e a n a n ın i s y a n l a k a rışık h a y k ırışı
D ine r
O l u m s u z l u k k u y tu l a rın d a
N e d e b e n i m k a ra n lığım ı ö rte r a y d ın lık la r
O Y ER
(Y E L K E N ,K Ö R F E Z V E B İZ )
, S o n s u z b i r s ü k u n e ti n o rta s ın d a y ım s a n k i
D e n iz b e rra k g ü n e şs e s ım s ıc a k v e y a k ıc ı
A l a b i ld iği n e b i r d in g in lik v a r b e ti m l e y e m e d iği m
V e m a rtı ç ığl ık la rın a i n a t a l a b il d i ği n e s e s s iz li k
T e k n e l e r v a r k ıy ıd a z e y ti n d a lı işle m e l i
G e l in k ız e d a s ıy la s ü z ü lü y o rl a r s ıra s ıra
V e s ıra s ıra tü m g ü z e l lik l e r d i z i l m iş s a n k i
İn c i r ç e k i rd e ği g ib i m u tlu lu k l a ra
N e p a ra n e p u l n e şö h re t n e k a riy e r
Y a l n ız b u ra s ı v a r b e n im d ü n y a m d a
N e d i r b e li rl e m e d iği m i ç i m d e k i c o şk u y u
A n l a m l ı k ıla n
E v re n i b u k a d a r g i z e m li y a p a n
B e n i b e n d e n a la n n e
T e n i m i y a k a n g ü n e şin s ıc a k lığı d e ğil
A s ıl ru h u m u y a k a n i s y a n l a r
V e b e n o i s y a n la rd a n k a ç a rk e n
B u l d u m b u ra y ı
S o n s u z b i r h u z u ra h a s re t y ü re ği m d e
B i r d o lu d e n s iz li k te n k a ç a rk e n k e şf e tti ği m
B i ril e rin i n g ö rd ü ğü a m a k a v ra y a m a d ığı
O y e ri
B i ra z d a n y o l a l a c a ğız
E rd e m h o c a , ta y f a s ı v e g e l in k ız ım ız la
Y o s unsu z d e niz e
O l s u n s e v e re k g id e c e ği z
S e l a m v e rip b ö rtü b ö c e ğe
E rd o ğa n u s ta y a e l s a l la y a c a ğız
A ç ılıp s o n ra u z a k la ra
D a l g a la rl a b o ğu şa c a ğız
B e lk i g e m i l e rl e k e s işe c e k ro ta m ız
K i m b i li r n e l e r ö ğre n e c e ği z h o c a m ız d a n
B i lin m e y e n le re d a i r
Y e l k e n i m i z a ç ılırk e n b u i lk s e f e rd e
Ç e k e c e ği z g ö k y ü z ü n ü iç i m i z e
Y u d u m y u d u m v e ö z g ü rl ü ğü
B e lk i b a ta c a ğız b e lk i ç ık a c a ğız a m a
Y ıl m a y a c a ğız
58
R u h u n u ç o k ta n s a tm ış
İn s a n lığın te ğe t b i l e g e ç m e d iği a s a l a k l a ra
K e re m E f e v e a rk a d a şl a rı
H e p b i r a ğız d a n
“ B İZ Ö L M E D İK Y A Ş IY O R U Z D İM D İK A Y A K T A Y IZ ” d iy e b a ğıra c a ğız
V e h e r şe y e
T ü m e n g e ll e re ra ğm e n
S e v e c e ğiz y ü re ği s e v g iy e a ç ık o la n l a rı
D a im a
“ B İR O K Y A N U S S O N S U Z L U Ğ U N D A ”
N i lg ü n Ş E N G Ü N O K U L D A Ş
Y A N S IM A
E y g ü z e l ç o c u k Ü şü s e d e a y a k l a rın
Ü şü s e d e e l le ri n
Ü şü s e d e te n i n
V e s o ğu k ta n ti r ti r titre s e d e d u d a k l a rın
G ö z le rin d e k i o s a f ışıltıy la
S e n a s lın d a te rte m i z v e s ım s ıc a k s ın
S e n k i k e n d i n i k a y b e tm iş b u i n s a n k a la b a l ığın d a
K ü rk ü n e b ü rü n m ü ş a m a iç i ü şü y e n le re in a t
K a r g i b i b e m b e y a z v e ç ıp l a k b e d e n in le
R u h u ta m a m ıy l a k ö tü l ü k l e rd e n u z a k
D ü n y a y a m e y d a n o k u y a n b i r y a n a r d a ğs ın
N il g ü n Ş E N G Ü N O K U L D A Ş
Z Ü B E Y D E H A N IM D A N A T A ’ Y A
Z a m b a k la r a ç a rk e n d o ğu rd u m 1 9 M a y ıs ’ ta s e n i e y o ğu l .
Ü z ü n tü d e n n a s ırl a şa n y ü re ği m in ü s tü n d e b i r ç iç e k g ib i a ç tın
B e l li y d i , g ö rd ü m , a n l a d ım k i , ta a ç o c u k g ö z l e ri n d e k i ışıltıd a n
E b e d i y y e n d e ği şti re c e k tin T ü rk iy e ’ n in g e l e c e k te k i k a d e rin i
Y a lın a y a k b il e o l s a , v a ta n v e m i ll e t iç in , y o l la ra d ü şe c e ğin
b e ll iy d i
D ü şm a n a , h a l k ın l a te k v ü c u t o lu p , a m a n v e rm e y e c e ğin b e l l iy d i.. E ll e ri m le g ö n d e rd i m s e n i i ç i m
y a n s a d a , s ız l a s a d a b ü tü n s a v a şl a ra ..
H a lk ım ız k u rtu l s u n is ti y o rd u n , k a v u şs u n y e te r k i b a ğım s ız lığın a , A h h o ğu l a h h h ! A n a y ım b e n n e
k a d a r ta ş b a s s a m d a b a ğrım a .. N e s l im i z i n b a h tı k a ra ç o c u k la rı g ü v e n l e y a şa s ın la r d i y e y a rın l a rd a
I s ırg a n v e y a k ıc ı e s e n rü z g a rın d a ğl a d ığı y ü re ği m , d e rin d e n k a n a s a d a ;
M u tl u o l s u n m il l e tim S in o p ’ ta n H a ta y ’ a v e E d i rn e ’ d e n K a rs ’ a .. A rd a h a n ’ a
N il g ü n Ş E N G Ü N O K U L D A Ş
59
N. Tu rh a n TU NÇ E R
YAŞAM ÖYKÜSÜ
A y d ın g ö rü şl ü b ir a il e n in ç o c u ğu o l a ra k
B a l ık e s ir’ d e d o ğd u m .
S a v a şte p e İl k ö ğre tm e n (K ö y ö ğre tm e n )
O k u l u n u b itird im .
G ire s u n - E s p iy e ’ y e y a y a n o n ik i s a a t
u z a k l ık ta k i A v l u c a k ö y ü n d e ö ğre tm e n l iğe
b a şl a d ım . A rs e n ik f a c ia s ı il e k a rşı k a rşıy a
k a l a n , d o ğa s ı te rte m iz , in s a n l a rı s e v e c e n ,
p a y l a şım c ı, ç il e k e ş, a y d ın D u l k a d ir k ö y ü n ü n
c a m i o d a s ın d a ç o c u k o k u ttu m , k a h v e l e rin d e ö ğre tm e n l ik y a p tım .
Ç a l ışırk e n o k ö y l e re b e n n e v e rd im b il e m e m :
A v l u c a – D u l k a d ir – K ö te y l i b e n im “ K ö y Ü n iv e rs ite l e rim ”
B u g ü n b u d ü şü n , a n l a tım d a v ra n ışl a rım a o n l a rın s a y e s in d e u l a ştım .
B e n b ir K ö y ö ğre tm e n iy i m .
B iz l e re , ö ğre tm e n o k u l u n d a ö ğre tm e n l e rim iz a l tı y ıl b o y u n c a ;
“ S iz l e r, k ö y ö ğre tm e n i o l a c a k s ın ız . B il g in iz , b e c e rin iz , s a b rın ız ,
ö z v e rin iz ta m o l m a l ı. S iz l e rin , b iz l e re b u g ü n l e ri b ıra k a n l a ra ,
y a rın l a rı b ıra k a c a k l a rın ız a b o rc u n u z v a r” d iy e re k y e tiştird il e r.
N e iy i e ttil e r.
K ırk y e d i y ıl l ık ö ğre tm e n l ik y a şa m ım d a b u s ö z l e r y o l g ö s te ric im ,
y a şa m b e l irl e y ic im o l d u .
B u n d a n s o n ra d a b o rç l u o l d u k l a rım ız ı y a z a ra k b o rc u m u ö d e m e y e
ç a l ışa c a ğım .
B e n im y e tişm e m d e e m e ği o l a n l a ra s e l a m o l s u n .
İletişim;
0 2 3 2 35 1 5 1 46
0 5 3 6 39 5 6 4 69
n.turhan.tuncer@ gm ail.com
60
K O R K A R IM
G e c e le r b o y u
ö rü m c e k d ü şü n c e l e r ö rü l ü r b e n l iğim d e ,
y a l n ız l ık s a ra r iç im i.
K o rk a rım .
Y a l n ız k a l m a k ta n ,
U y a n ıp ta s e n i b u l a m a m a k ta n
K o rk a rım .
G ö z l e rin g e l ir a k l ım a ,
g ö z l e rin e b a k a m a m a k ta n ,
K o rk a rım .
E l l e rin i d ü şü n ü rü m .
Y u m u şa c ık , p a m u k e l l e ri n i.
E l l e rin i tu ta m a m a k ta n ,
K o rk a rım .
G ü l ü şü n ,
a h o g ü l ü şü n .
İç im i ıs ıta n ,
g ö n l ü m ü c o ştu ra n ,
b e ni b e nde n alan
g ü l ü şü n g e l ir a k l ım a .
Ü rp e ririm .
G ü l ü şü n ü g ö re m e m e k te n
k o rk a rım .
T ü m k o rk u l a rı k o v a m a m a k ta n
S en – B en,
B en – S en,
B ir o l a m a m a k ta n
K o rk a rım .
N . T u rh a n T U N Ç E R
61
SUSTUĞ UM GÜN
S u s tu ğu m g ü n ,
bu g ün.
B e n im s u s tu ğu m g ü n ,
ışık s u s tu ,
g ö l g e d u rd u ,
u s b a k a k a l d ı.
G ö z l e r f ıl d ır f e ş,
k u l a k l a r p ü r d ik k a t,
d il k il itli.
İşte ,
O g ü n s u s tu m .
G ü n e şin a y d ın l ığı a ra d ığı,
G e c e n in z if iriy e k a rıştığı,
S ö z ü n b itip ,
B a k ışl a rın b a şl a d ığı y e rd e ,
S u s tu m b e n .
U s u m d il im e h ü k m e tm e z o l d u .
N u tk u m tu tu l d u .
S e n in g ittiğin y e rd e ,
B e n im s ö z e n e g e re k .
B u g ü n b u ra d a
s u s tu m b e n …
N . T u rh a n T U N Ç E R
62
63
Y ek ta G ü n g ör Ö Z D E N
1 9 3 2 T o k a t N ik s a r d o ğu m lu . H u k u k ç u .
B u g ö re v in i A n a y a s a M a h k e m e s i
B a şk a n lığın d a n
0 1 .0 1 .1 9 9 8
y ılın d a
y aş
n e d e n iy le e m e k li o la n a d e k s ü rd ü rd ü .
E m e k li o ld u k ta n s o n ra d a a y d ın s o ru m lu lu ğu
n e d e n iy le b a şta A ta tü rk ç ü D ü şü n c e D e rn e ğin in
v e C u m h u riy e tç i D e m o k ra s i P a rtis i G e n e l
B a şk a n lığı’ n ı ü s tle n d i. İlk v e o rta o k u lu
N ik s a r'd a , lis e y i S iv a s ’ ta b itird i. 1 9 5 6 y ılın d a
A n k a ra Ü n . H u k u k F a k ü lte s in i ta m a m la d ı.
A n k a ra B a ro s u , T ü rk H u k u k ç u la r B irliği v e T ü rk
H u k u k K u ru m u B a şk a n lığı g ib i g ö re v le rd e
b u lu n d u . İs m e t İn ö n ü , B ü le n t E c e v it v e A d n a n
Ö z tra k g ib i ö n e m li k işile rin a v u k a tlığın ı y a p tı. 1 1 O c a k 1 9 7 9 'd a C u m h u riy e t
S e n a to s u ta ra f ın d a n A n a y a s a M a h k e m e s i a s ıl ü y e liğin e s e ç ilip , 2 M a rt 1 9 8 8
ta rih in d e B a şk a n v e k illiğin e , 8 M a y ıs 1 9 9 1 'd e ilk o la ra k , 2 5 M a y ıs 1 9 9 5 'te d e
ik in c i k e z B a şk a n lığa s e ç ild i.. O D T Ü , M im a r S in a n Ü n ., İs ta n b u l Ü n .
A n k a ra Ü n . H a c e tte p e Ü n . E s k işe h ir A n a d o lu Ü n . G irn e Ü n iv e rs ite le rin c e
to p lu m a k a z a n d ırd ığı d e ğe rle r n e d e n i ile O n u rs a l D o k to r s ıf a tla rı v e ri ld i.
B u n la rın d ışın d a A ta tü rk ç ü d ü şü n c e y i y a y m a d a , y a z ıla rı v e o la y la r
k a rşıs ın d a tu tu m u n e d e n iy le k ırk ın ü z e rin d e k u ru m v e k u ru lu şla rc a o n u r
ö d ü lle ri ile ö d ü lle n d irild i.1 9 5 3 y ılın d a D İL E K is im li ilk şi ir k ita b ın ı
y a y ım la y a n ö z g ü r d ü şü n c e , h u k u k v e a y d ın la n m a in s a n ı o la n Y e k ta G ü n g ö r
Ö Z D E N ç e şitli k o n u la rd a 5 7 k ita p ta n s o n ra 2 0 1 2 y ılın d a k o n u y u g e n e şiire
g e tirip 5 8 . y a p ıt o la ra k E S K İ D E F T E R ’ i y a y ım la d ı.. K e n d i y a y ın la d ığı
y a p ıtla rın ı d o s tla rın a v e g e re k e n y e rle re k a rşılık s ız a rm a ğa n e tm e k te d ir.
T o p lu m s a l g ö re v i g e re ği A n k a ra U f u k Ü n iv e rs ite s i'n d e ö ğre tim ü y e liği
y a p m a k ta d ır.
64
İNSANLIK
Yaşam ağacının dallarından
Tutunup bakınca dünyaya,
Neler görülür yıkılıp yakılan
Yürek ister dayanmaya.
Yaygın, toplumsal deprem
Açlık, hastalık, yoksunluk,
Büyüyen acı
Yaşamaktan yorulduk.
Hangisi bağdaşır insanlıkla,
İnsanların birbirine ettiklerinin?
Doğuma yaraşmaz kötülükler
Nefret… Kin…
Yekta Güngör ÖZDEN
65
SAPKINLIK
Yarattığını
Durup Tutmayan
Tanrı olur mu hiç?
Savaşa olur veren,
Kan ırmaklarını
Yıkımları sürdüren
Güç kimdir,nedir?
Bir ölümcül yalnızlık
Bir acı karanlık
Düşüyor onuru insanlığın
Sapkınlık.
Çağrılar,çığlıklar,sövgüler,
Bozuldu doğanın dokusu
Birbirine kıyıyor insanlar
Karıştı,eğrisi doğrusu.
Herkes kendinin tanrısı
Acımasız,çılgın.
Tanımsız bir kötülük
Gittikçe büyüyor yangın.
Yekta Güngör ÖZDEN
66
DİRENİYORUM
Kıskaca alınan
Bedenim olsa yalnız
Aldırmam
Bir ağırlık var giderek büyüyen
Ruhumu karartan
Düşüncelerimi kemiren
Nereye yönelsem çözülme
Kimi arasam yorgun, bıkkın
Sorular yanıtsız yine.
Direniyorum
Kendime.
Yekta Güngör ÖZDEN
67
HATIRLA
Kuşların bulut bulut döndükleri bir akşam
Mahsun bakışlarını ıssız yollara çevir.
Pınarın türküsünden gönlüne dolarsa gam
Düşün istekle geçen günlerinizi bir bir. . .
Seni bir an hicranla yıkar mı hatıralar?
Vedasız gidişini bilmem hatırlar mısın ?
Arada karlı dağlar.geçilmeyen yollar var
Beni unutmuş musun,başkasına yar mısın?
Şu dönüşsüz yolları karartırken hırçın kar,
Kapıma yaprak gibi düştüğünü hatırla,
Ne bekleyen sevgili,ne bekleyen yolcum var,
Yıllar,yollar bitmiyor beklemekle, sabırla..
Yekta Güngör ÖZDEN
Dilek 1953 (Faruk ŞAHİN besteledi)
68
Y ılm a z S U N U C U
1 9 4 2 U şa k d o ğu m lu . Ö ğre tm e n .
Ö ğre tm e n liğin i 1 9 6 0 - 1 9 9 2 y ılla rı a ra s ın d a 3 2 y ıl
ilk ö ğre tim d e n y ü k s e k ö ğre n im e d e k e ğitim
d iz g e m iz in h e r a şa m a s ın d a s ü rd ü rd ü . Z a m a n
z a m a n b u k u ru m la rın e n ü s t d ü z e y in e d e k h e r
a şa m a s ın d a y ö n e tic ilik d e y a p tı.
E lin d e k i d ip lo m a ile ü n iv e rs ite le re g ire m e d iği
iç in U şa k L is e s in i d ışa rd a n b itird i. T ıp v e H u k u k
o k u d u . K ırk y a şın d a n s o n ra E g e Ü n iv e rs ite s i
B ilg is a y a r P ro g ra m c ılığın ı ta m a m la d ı.
E n ç o k ö ğre n c ile ri ile b i rlik te o lm a k ta n ,
ö ğre n m e k , ö ğre tm e k v e ü re tm e k te n m u tlu o ld u .
1 9 6 2 y ılın d a İz m ir’ in ilk S a h a f ’ ın ın a ç ılm a s ın ı s a ğla d ı.
S a m s u n O d a T iy a tro s u n u n v e U şa k H a lk e v i T iy a tro s u n u n k u ru c u lu ğu n u v e
o y u n c u lu ğu n u y a p tı. S a m s u n ’ d a E ğit im , U şa k ’ ta Y a r ın is im li d e rg ile r ç ık a ra ra k
g e n ç le ri y a z ım d ü n y a s ın a k a z a n d ırd ı.
1 2 M a rt v e 1 2 E y lü l’ d e n s o n ra D e v le t k u ru m la rın d a n u z a k la ştırıla n ö z e l s e k tö rd e d e
g ö re v v e rilm e y e n ö ğre n c ile rin in k e n d i işle rin i k u rm a la rın a o la n a k s a ğla d ı. B u n la rın
iç e ris in d e b u g ü n iç in tic a re tte , s a n a y id e v e s iy a s e tte ç o k b a şa rılı o la n la r v a r.
Ü lk e m iz d e D e m o k ra s in in d u ra k s a d ığı 1 2 M a rt v e 1 2 E y lü l s o n ra la rı ç o ğu k işile rin
s o k a ğa ç ık m a y a ç e k in d iği g ü n le rd e g e n ç le ri H a lk e v i iç in d e to p la y a ra k o n la rın tiy a tro
v e y a z ın s a n a tın a y ö n e lm e le rin i s a ğla d ı.
O g ü n le rd e k i “ H a şh a ş e k im y a s a ğın a ” k a rşı işç ile ri v e k ö y lü le ri H ü r E m e k is im li
k a lk ın m a k o o p e ra tif i iç in d e to p la d ı. Z a m a n ın B a şb a k a n ı B ü le n t E c e v it’ e 1 0 0 0 o rta k lı
H ü r - E m e k K o o p e r a t if i o la ra k a lk o lo id f a b r ik a s ın ı k u rm a y a v e b u n u n d ışın d a
S a y ın E c e v it’ in d e d ü şü o la n K ö y - K e n t p ro j e s in i y a şa m a g e ç irm e y e h a z ır o ld u k la rın ı
a n la ta n d o s y a s u n d u .
S a y ın E c e v it’ in s a n a y i b a k a n lığı h ü k ü m e tin d iğe r o rta ğı S a y ın E rb a k a n ’ d a o lm a s ı
n e d e n i ile k o n u y u S a y ın E rb a k a n ’ la g ö rü şm e m iz i ö n e rd i.
S a y ın E rb a k a n k o n u y a s ıc a k b a k m a d ı. B u ü z e rin e g ü n d e 2 0 0 0 0 e k m e k ü re te b ile n
H ü r - E m e k E k m e k F a b r ik a s ın ı k u ra ra k f ırın c ıla r ile U şa k B e le d iy e s i a ra s ın d a h e r
ü ç a y d a b ir ç ık a n e k m e k te g ra m a j s o ru n u n a ç ö z ü m g e tird i
K o n u s u k im y a o la n v e ü lk e m iz d e b e n z e rle ri a ra s ın d a ilk b e şin iç in d e y e r a la n b ir
s e k tö rd e a ltı y ıl f a b rik a m ü d ü rlü ğü , ö ğre n c ile riy le b irlik te k u rd u ğu b a s ın y a y ın
şirk e tin d e b e ş y ıl şirk e t m ü d ü rlü ğü n ü n y a n ın d a ç e şitli k u ru m la ra v e y e re l
y ö n e tim le re k ü ltü r d a n ışm a n lığı y a p tı.
U rla Z e y tin a la n 'd a k i Ç a ğd a ş E ğitim K o le j i’ n in k u ru c u s u o la n k o o p e ra tif in k u ru c u
b a şk a n lığın ı y a p tı. O k u lu n a rs a s ın ı o d ö n e m B e le d iy e B a şk a n ı o la n S a y ın B ü le n t
B a ra ta lı'd a n a lın m a s ın ı s a ğla d ı.
69
İz m ir’ d e a k a d e m is y e n le rin v e s a n a t ç e v re le rin in iç in d e b u lu n d u ğu H ü m a n is t
D ü şü n c e D e rn e ğin in ç a lışm a la rın ın H a lk Ü n iv e rs ite s in e d ö n ü şm e s in i s a ğla d ı. B u ra d a
k i ö ğre tile rin s o n u n d a g e re k e n le rin s ın a v s ız v e k o şu ls u z H a lk Ü n iv e r s it e s i
D ip lo m a s ı a lm a la rın ı s a ğla d ı.
S ö z lü ta rih i k a lıc ı k ılm a k iç in te le v iz y o n p ro g ra m la r y a p tı.
Ö y k ü , o y u n , şiir, d e n e m e , a ra ştırm a , d e rle m e v e o k u l k ita b ı tü rü n d e y e tm işin
ü z e rin d e y a y ın la n m ış y a p ıtı v a r. Y a p ıtla rın a e - k ita p o la ra k w w w .y ilm a z s u n u c u .c o m
s ite s in d e n u la şa b ilirs in iz .
1 9 9 2 ’ d e n b u y a n a ö ğre tm e n liğin i iç in d e b u lu n d u ğu k itle ö rg ü tle rin in v e y e re l
y ö n e tim le rin ç a lışm a la rın a k a tk ı k o y a ra k s ü rd ü rü y o r. A la n ç a lışm a s ı y a p tığı
y e rle şim b irim le rin d e g e n ç le rin , ö z e llik le b a y a n la rın iş v e m e s le k e d in m e le rin i
s a ğla d ı.
Y a z ın a la n ın d a u ğra şı o la n y a z ın e m e k ç ile rin in y o lla rın ı a ç m a k iç in ö y k ü y a rışm a la rı
d ü z e n le d i. Y a rışm a la r d ışın d a f a rk lı b ir ç a lışm a o la ra k o n la rla o rta k şiir v e ö y k ü
y a p ıtla rı ü re tti. E lin iz d e k i y a p ıt b u u ğra şın ın ü rü n ü .
B u ç a lışm a la rın iç in d e o la n la rın ın b irb irle ri ile ta n ışm a la rı iç in şiir ö y k ü v e s a n a t
b a şa t o la n y e m e k li v e y a tılı to p la n tıla r d ü z e n le d i.
Y a şa m ın ın u z u n b ir d ilim in d e d ö rt k u şa k b ir a ra d a y a şa d ı. B ü y ü k le rin d e n d in le d iği
s ö z lü ta rih i y a z ılıy a d ö n ü ştü rm e k iç in d o ğu m y e ri o la n U şa k ü z e rin e f a rk lı
b a şlık la rd a o n k ita p y a z ıp y a y ın la d ı. Ş im d i b u n la rın tü m ü n ü te k k ita p ta to p la m a y a
ç a lışıy o r. N e iş y a p tığın ı s o ra n la ra ; “ S o k a k ta k i ö ğr e tm e n im “ d iy o r.
Ç a lışm a la rın ı y ü rü ttü ğü h e r e tk in lik g ib i, “ Ş iir B a h ç e s i“ in d e s ü rg it o lm a s ın ı
is tiy o r. O k u y o r, y a z ıy o r, k o şa r a d ım d ü şü n ü y o r.
G e re k tiği a n d ü şü n c e le rin i e y le m e d ö n ü ştü rü y o r. D ü şü n c e le rin i g e rç e k le ştirm e k iç in
z a m a n la y a rışıp , b ir g ü n n e d e n y irm i d ö rt s a a t d iy e k ız ıy o r.
İlk in i U şa k ’ ta n b a şla tm a y ı d ü şle d iği Y a r e n e v i d ü şü n ü n 3 4 a y g e c ik tire n le re in a t
b u d ü şü n ü n 1 0 T e m m u z 2 0 1 4 te te m e lin in a tılm a s ın ın v e b u d ü şü n ü n ç o k k ü ç ü k b ir
b a s a m a ğın ın S e y re k ’ te 2 0 1 3 y ılın d a y a şa m a g e ç ire re k b a rın m a s o ru n u o la n
ö ğre n c ile rin s o ru n u n u ç ö z m e n in m u tlu lu ğu n u y a şıy o r.
1 9 7 1 y ılın d a ö ğre tm e n A y şe n D E R E B A Y ’ la y a şa m y o lla rın ı b irlik te y ü rü m e y e
k a ra r v e re n Y ılm a z S U N U C U ’ n u n b irlik te y ü rü n e n e v lilik y o lu n d a 1 9 7 3 te A rz u m
is im l i şim d i a v u k a t o la n k ız la rı,1 9 7 6 y ılın d a d a F e rta n is im li şim d i e k o n o m is t
o ğla n la rı o n la ra k a tıld ı.
Y ılm a z S U N U C U g e re k tiği a n “ K r a l Ç ıp la k ,” d e m e k te n k a ç ın m ıy o r.
D ü şü n c e le rin i k itle ile p a y la şm a n ın m u tlu lu ğu n u y a şıy o r.
İletişim :
1 ) P .K . 6 6 B o r n o v a
2 ) y ilm a z s u n u c u @ m y n e t.c o m
3 ) T e le f o n : 0 5 3 6 3 3 0 6 2 6 2
4 ) W e p s a y f a s ı w w w .y ilm a z s u n u c u .c o m
70
Y A Ş A M Y O L D A Ş I M B E N İM
K AY A PARÇASI
İçimde özüm,
Y o lu m d a g ö z ü m ,
A sm a m d a ü züm ,
U ç m a d a k a n a d ım b e n im .
B e n k a y a p a r ç a s ıy ım .
K a y a l a r d a n k o p u p g e l d im .
S er t,
H a şin ,
M a n g a ld a k ö z ü m ,
D il im d e s ö z ü m ,
M e v s im d e y a z ım ,
Y a şa m d a a n l a m ım b e n im .
K ır ıl d ım ,
K ü ç ü ld ü m ,
K a y a p a r ç a s ıo ld u m .
S iv r i u ç lu .
T a r l a m d a b a şa k ,
B a h ç e m d e ç iç e k ,
S o f r a m d a iç e c e k ,
G ö n l ü m d e t o k l u ğu m b e n im .
B e n k a y a p a r ç a s ıy ım .
E ğilip b ü k ü lm e d im .
D a l g a la r la t a şın m a d ım .
A şın m a d ım .
Ö n ü m d e işim ,
S o f r a m d a a şım ,
G ö lg e d e g ü n e şim ,
G e c e m d e ışığım b e n im .
Y u s y u v a r la k ,
T o s to p a r la k ,
Ç a k ıl t a şı o la m a d ım .
G ö n l ü m d e g e n ç l ik ,
K o lu m d a g ü ç lü k ,
Y o k l u ğu n h iç lik ,
Y a şa m y o l d a şım b e n im .
B e n k a y a p a r ç a s ıy ım .
S ert ,
H a şin ,
S iv r i u ç lu .
Y ılm a z S U N U C U
G ö r d ü ğü n ü z g ib i… .
Y ılm a z S U N U C U
71
D Ü Ş G Ü N E ŞİM
G e c e z if ir i k a r a n l ık .
D ışa r d a r ü z g a r .
B ir s e n v a r s ın y a n ım d a
Ö z l e d iğim k a d a r .
K OL TUK SE VDASI
G e c e z if ir i k a r a n l ık .
Y a ğm u r d a y a ğıy o r .
A h ! ...
İçime yalnızlığın doluyor ,
I şığın k a d a r .
K o lt u ğu b ır a k m a .
K o lt u k s e n in .
T e le fo n u n d a v a r .
A y ıp o l u r .
G e c e z if ir i k a r a n l ık .
Y o l d a y ım y o l u n d a y ım .
B ir s e n i d ü şü n ü y o r u m .
D ü şl e r im k a d a r .
K o lt u ğu b ır a k m a .
K o lt u k s e n in .
K a r şı t e le f o n d a k i s e s ,
” B u y u r S a y ın B a şk a n ım ” d a n
s o n r a g e lir .
G e c e z if ir i k a r a n l ık .
G e c e n in e n k a r a n l ık a n ı.
K o lt u ğu b ır a k m a .
K o lt u k s e n in .
S a k ın h a ! ..
B ır a k m a y ın k o lt u ğu .
O k o lt u k ,
S iz in l e d e d e v r il ir
İçime sen doluyor sun,
G ü n e şim k a d a r .
Y ılm a z S U N U C U
Y ılm a z S U N U C U
72
KAVGA
K a v g a d e d iğin
S o p a ile o l u r ,
T a şl a o l u r ,
T ü f e k le o l u r .
DOSTL UK
M a v i.
D e n iz im d i b e n im .
D e r in liğim d i.
D ü ş d ü n y a m d ı.
K a v g a d e d iğin ,
K a f a il e o l u r ,
Y ü r e k le o lu r ,
B il e k l e o l u r .
Sarı
S o n b a h a r ım .
K a v g a d e d iğin ,
T ır n a k la o l u r ,
D işl e o l u r .
M a v i ile S a r ı
E v le n d ile r .
Y e şild e b u lu şt u la r .
K a v g a d e d iğin
K a v g a n ın n e d e n in i b ilm e k le
o lu r ,
D ü şm a n ın ı g ö r m e k le o lu r .
Y e şil y e şil ç o c u k la r ı o ld u
K a v g a d e d iğin ,
G e r e k ir s e ö lm e k le o lu r ,
Ö lü m e g ü le r e k g it m e k le o lu r .
M a v i ile s a r ı y e şili d o ğu r d u .
M a v i m a v iliğin i k o r u d u .
S a r ı b a şa k s a r ılığın ı.
R e n k le r in a n a s ı
G ü n e şin y e d i r e n g i.
B iliy o r m u s u n ?
K a v g a d e d iğin ,
G ü n o lu r ,
Ö lü m ü ö ld ü r m e k le o lu r .
E b e m k u şa ğı g ü n e şt e n d o ğd u .
D ü n y a y ı k u c a k la d ı.
A n lıy o r m u s u n ?
Y ılm a z S U N U C U
Y ılm a z S U N U C U
73
74
75
B İZ İM O ’ L A N T Ü R K Ü S Ü
“ B u tü r k ü h e r y e r le şim b ir im in d e
k e n d i m a k a m ın d a s ö y le n ir .”
B iz im k ö y ü n
B ir h a v a s ı v a r
B ir s u y u v a r
O h b e ! ..
N a s ıl a n la t a y ım .
B iz im k ö y ü n
B ir h a v a s ı v a r
B ir s u y u v a r a r k a d a ş
O h b e ! ..
Y a n g el y a t.
Y a k ın d a b iz im o ’ la n
M u h t a r d a o lu y o r
G e r is in i b o ş v e r
O h b e ! ..
D e ğm e k e y f im iz e
Y ılm a z S U N U C U
76
ÖZLEM
D ü n y a y ıö p m e y e
D u d a k is t e d im .
E v r e n s e l a şk a
K u c a k is t e d im .
S a ç m a la m ışım ,
G ü lü m s e d im .
PAR DON
Y ılm a z S U N U C U
ÇAĞ RI
G ö z le r in ç a ğr ı y o lla r d a
D ilin n iy e s u s a r ?
A n la t ım d a n y o k s u n s a
B ana.
D e ğils e ,
G ü n a h ı s e n in b o y n u n a .
Y ılm a z S U N U C U
S İN E K
D o s t b ilm iş b iz i y a v r u c u k .
K ondur uver d i
s u r a t ım ız a ö p ü c ü k
Ö pücük,
K a r ın
D o y u r m u y o r k i! . .
Y ılm a z S U N U C U
77
78
79
B İZ B İR E Y İZ B A Ş K A N
" T a b a n ıy o k s a y a n ,
kitle ö r g ü tü y ö n e tic ile r in e ."
B iz b ire y iz b a şk a n
G ü d ü lm e y iz
S e n işin e b a k
B iz b ire y iz b a şk a n
Z a m a n s e n i y itird i
S e n işin i y a p .
B iz b ire y iz b a şk a n
B ilg e le rd e n , k ita p la rd a n ö ğre n iriz .
H e r k o n u y a m a y d a n o z d e ğiliz .
B iz b ire y iz b a şk a n
K ita b ın n e o ld u ğu n u b ilir
İşle ri k ita b ın a u y d u rm a y ız .
B iz b ire y iz b a şk a n
B ir b ir g e liriz
B ile b ile g e liriz
B iz b ire y iz b a şk a n
B ire r b ire r g e lir, b in le r o lu ru z .
L id e rim iz i b u lu ru z .
B iz b ire y iz b a şk a n
B in le rc e y iz
S iz k a ç k işis in iz . . .
Y ılm a z S U N U C U
80
K AFAL ARA ÖVGÜ
A d a m ın k a f a s ı
K a rn ın d a y m ış
K a rn ı d o y m u ş
ÇOCUKLAR
YARINLARIMIZDIR
Gördüğümüzü görmeyin
Çocuklar...
A d a m ın k a f a s ı
K o m şu s u n d a y m ış
G ö z ü k a y m ış
Göreceklerinizi
Görün . . .
A d a m ın k a f a s ı
K a f a s ın d a y m ış
K a f a y o rm u ş
Yılmaz SUNUCU
A d a m ın k a f a s ı y o k m u ş
A d a m y e rin e k o n m u ş...
KÖPEĞİM
Y ılm a z S U N U C U
Hooşştt !..
Demiyorum köpeğime
Köpeğim
Benim bir parçam.
Köpeğim
Bahçemizin gülü.
ÜÇÜNCÜSÜ
İk i k işi
K a f a k a f a y a v e rd ile r
K a f a y o rd u la r.
Ü ç ünc üsünün
K a f a s ı y o k tu .
Y o ru lm a d ı.
Köpeğim
Köpek değil ki...
Y ılm a z S U N U C U
Bakınca gözlerine
Anlıyor beni.
S İL Y E N İ B A Ş T A N
B a şa g e ld i.
B a ş o ld u .
B a şı y o k tu .
Hooşştt!...
Güzel bir söz değil
Kullanmıyorum
Kullanmak istemiyorum.
S il y e n i b a şta n . . .
Köpekler olmasa....
Yılmaz SUNUCU
Y ılm a z S U N U C U
81
R E N K L E R İN D İL İ
R e n k le ri s e v iy o ru m
R e n k le rle re n k le n iy o ru m .
Y e d iv e re n g ü lle ri
G ü n e şin y e d i re n g i
M av i
S a rı
K ırm ız ı
T u ru n c u
M or
S iy a h
B eyaz
Ü lk e m in tü m re n k le ri...
T A ŞL A R B A ŞL A R V E
SÖZL ER
G Ö Z L E R ...
T a ş ü s tü n e ta ş k o y d u m
T a şla r işe y a ra s ın d iy e .
T a ş ü s tü n e ta ş k o y d u m
T a şla r y a p ıy a d ö n ü şs ü n d iy e .
Y o l ü s tü n d e n ta ş a ld ım
T a şla r a y a ğa b a tm a s ın d iy e .
K a ra y ı
K ız ılı
Y e şili s e v e n le r
D ü n y a m ı k a ra rtm a s a
G ö z ü m ü k a p a tm a s a
S ö z ü b u ld u m ö z ü a ld ım
S ö z le r a n la m k a z a n s ın d iy e .
S ö z ü s ü z d ü m ö z ü a ld ım
S ö z le r şiire d ö n ü şs ü n d iy e .
R e n k le ri s e v iy o ru m
R e n k le rle re n k le n iy o ru m .
S ö z ü s tü n e s ö z k o y d u m
B a şla r b a ş o ls u n d iy e .
Y ılm a z S U N U C U
S ö z ü s tü n e g ü ld ü m g e ç tim
G ö z le r g ö n ü lle r k o n u şs u n d iy e ...
Y ılm a z S U N U C U
82
E R K E K ADAM ( ! )
GÖZÜY L E
K ız ın ı d ö v m e y e n
D iz in i d ö v e r
T ö re m iz b u ...
E rk e k a d a m
A d a m g ib i o lu r.
K a rıs ın ın
K ız ın ın
M a h a lle n in
N a m u s u n u k o ru r.
YAKARI
Y a ğm u r
D o lu
K a r.
T ü m ü y a ğa r.
K ışın y a ğa r.
Y a z ın y a ğa r.
S a ç ıu z u n
A k lı k ıs a o la n
k a d ın la rım ız
k ız la rım ız
N a s ıl o lu rd a
B u n la rı b ilm e z le r . . .
Y a ğm u r
D o lu
K ar
Z a m a n lı d a y a ğa r,
Z a m a n s ız d a y a ğa r.
E rk e k a d a m
D ö v e rd e
S e v e rd e
N a m u s b e la s ın a
Ö ld ü rü rd e .
Y a ğ y a ğm u ru m y a ğ.
Z a m a n ın d a y a ğ.
D o lu d o lu y a ğ
D o y a d o y a y a ğ.
E rk e k a d a m e rk 'tir.
İs te d iğin i y a p a r.
İs te r ö p e r,
İs te r ö ld ü rü r...
K im e n e ? . .
Y a ğ y a ğm u ru m y a ğ.
Z a m a n ın d a y a ğ...
Y ılm a z S U N U C U
Y ılm a z S U N U C U
83
GÜZEL GÖZLER
" A lla h a ıs m a rla d ık ,"
d e m iy o ru m .
" G ü le g ü le ,"
d e m e m e n iz iç in .
P İŞ M A N O L M A
A dam ol
A dam san
A d a m g ib i d a v ra n .
K a lm a k is tiy o ru m .
k a la m ıy o ru m .
K a lm a k k o la y
G ü lm e k z o r.
A dam ol
A dam ı
A d a m y e rin e k o y .
A dam ol
Ö nc e
A d a m lığın ı o rta y a k o y
M u tlu lu k
K ü ç ü k b ir g ü lü ş.
M u tlu lu k
B ir b a rd a k s u s u n u ş,
G ü lm e k d e ğil
G ü lü m s e m e k .
G ö z le rle g ü lm e k
N e güzel
G ü z e lliği g ö z le rd e g ö rm e k
E n güzel
Y ılm a z S U N U C U
ÜÇ K AFADAR
K afa v ar
A k ıllı u s lu
A ln ı ö p ü le c e k .
B iz
S iz
K afa v ar
S a ç lı s a k a llı
T ıra ş e d ile c e k .
O n la r.
T ü m in s a n la r
G ö z le rim iz le g ü le lim
Emi . . .
K afa v ar
E li tü f e k li
E ğitile c e k ...
Y ılm a z S U N U C U
Y ılm a z S U N U C U
84
A D I N I S İZ K O Y U N
(A şk m ı? ... Ö zle m m i? ..
Y a şa m y ü kü m ü ? ..)
S e n i ilk k e z b e n g ö rd ü m .
B e n s e v d im .
G ö z le rim le g ö z ü n d e n .
K ABAK TARL ASI
H e r k a rığa b o lc a to h u m d ö k tü m .
T a rla y a k a b a k e k tim .
B a k tım ,
B e lle d im ,
S u la d ım ,
T ü m ü d e ç ık tı.
B üy üdü.
Ç a p a la d ım .
F a z la s ın ı y o ld u m .
İy i o ld u .
K a la n la r g ü z e l b ü y ü d ü .
B o lc a d a k a b a k v e rd i.
İşe y a ra d ı.
" Ü ç ç o c u k y a p ın ,
g e re k irs e
d ö rt b e ş,"
d iy o r b ü y ü k le rim iz .
Ç o c u k la r k a b a k m ı?
F a z la s ın ı ç a p a la y a lım ...
S a n a ilk k e z b e n s ö v d ü m
B en döv düm .
D ille rim le d ilin d e n ...
S e n i s o n k e z b e n ö ld ü rd ü m .
S ila h s ız b ıç a k s ız
S ö z le rim le s ö z ü n d e n .
S e n i b e n s ö k tü m
K e s e rs iz k e rp e te n s iz .
Y ü re k s iz y ü re ğin d e n ...
Y ılm a z S U N U C U
Y ılm a z S U N U C U
85
BÜY ÜK L E R DE N
ÖĞ ÜTL ER . . .
E v la d ım ...
A c e le e tm e ,
Y a şın k a ç , b a şın k a ç .
A y ıp d e ğil m i?
Ö n d e b ü y ü k le rin v a r.
G ü z e l k ız ım .
D u r b a k a lım .
H a n ım h a n ım c ık o tu r.
H a m u r y o ğu r, ç o c u k d o ğu r,
G e ris i a y ıp o lu r.
S e v g ili A rk a d a şla r ! ..
S e ç tin iz g ö re v v e rd in iz .
G ü n o ld u " S a y ın B a şk a n ım ," d e d in iz .
B iz le ri y o k m u s a y ıy o rs u n u z .
H e r şe y in y o lu v a r, y o rd a m ı v a r.
S e v g ili S e ç m e n le rim ! ..
D ü n b ir, b u g ü n ik i.
A c e le y e n e g e re k v a r.
B u işi k o la y m ı s a n ıy o rs u n u z .
Ö n ü m ü z d e n e le r v a r, n e le r....
Y ılm a z S U N U C U
K İŞİ
K işi
K ö y d e m u h ta r o lm a y ı d ü şü n ü r
K azada
K ay m akam
İld e V a li.
B a k a lım n e re y e v a ra c a k
M e m le k e tin h a li…
Y ılm a z S U N U C U
86
Y IL DIR IM T E L
“ M u sta fa K e m a l A ta tü r k ,
A n ıt k a b ir /
A NK A R A ”
A ta m ! ..
K a lk ! ..
N e o lu r b ir b a k
S e n ö ld ü n
Ö lü m s ü zlü ğe g ö m ü ld ü n
Y e n id e n ö ld ü r d ü le r
sen i h er gü n
R a h a t u yu
B iz ö lm e d ik
İmza – G e n ç lik
Y ılm a z S U N U C U
87
B İL İY O R U M K O L A Y D E ĞİL ...
B iliy o ru m k o la y d e ğil
D in im e im a n ım a b iliy o ru m .
Y a şa rk e n ö lm e k
Ö lü m ü n e y a şa m a k
K o la y d e ğil...
D ay an o zam an
D a y a n ! ..
D a y a n a b ild iğin k a d a r.
B iliy o ru m k o la y d e ğil.
D in im e im a n ım a b iliy o ru m .
S ö y le m le r m id e ü z e rin e .
A ç lık b ilin ç ü z e rin e ...
B iliy o ru m .
A ç lık s ö y le m le ri k o la y ...
A ç a ç ık k a lm a k k o la y d e ğil...
B iliy o ru m .
B u y o k s u llu k .
B u g ö z y a şı.
B u a lın te ri.
A lın te ri d e m e k k o la y .
T e rle m e k k o la y d e ğil...
D ay an o zam an.
D a y a n ! ..
D a y a n a b ild iğin k a d a r.
88
B iliy o ru m .
B u u m u t.
B u em ek.
B u e k m e k s e n in .
B iliy o ru m .
D in im e im a n ım a b iliy o ru m .
" H ö ö ö ttt! .." d e s e n a la c a k s ın .
E k m e k a s la n ın a ğz ın d a d e ğil...
B iliy o ru m .
B u işk e n c e .
B u y o k s u llu k .
B u ç o c u k la r...
D in im e im a n ım a b iliy o ru m .
O n la rı d a b iliy o ru m .
O n la rın a ç lığı k o la y d e ğil...
B iliy o ru m k o la y d e ğil.
B u zam .
B u z u lü m .
B u işk e n c e .
B u h a s re t.
B u y o k s u llu k
B u g ö z a ltı.
B u tu tu k e v i.
B u h ü c re .
B u y a rg ıs ız in f a z ...
D in im e im a n ım a b iliy o ru m .
O n la rı d a b iliy o ru m .
S en sok,
s o k e lin i a s la n ın a ğz ın a .
" H ö ö ö ttt! " d e s e n a la c a k s ın .
A rtık o a s la n .
B ild iğin a s la n d e ğil...
Y ılm a z S U N U C U
89
PATL AM A NOK TA SI
( l .S e s S e r t v e k a r a r a lı… )
S u s ! ..
S u s u n ! ..
S u s a lım ! ..
S u s s u n h e rk e s .
H e r k a f a d a n b ir s e s ç ık m a s ın ,
O rta lık k a rışm a s ın …
S u s ! ..
S u s u n ! ..
S u s a lım ! ..
S u s s u n h e rk e s .
A y ıp d e ğil m i?
B a şta b ü y ü k le r k o n u şu rk e n .
S u s ! ..
S u s u n ! ..
S u s a lım ! ..
S u s s u n h e rk e s .
S e s s iz b ir d ü n y a iç in ,
S a k in b ir d ü n y a iç in .
( II. S esA la y c ı v e g ü lü m s e y e n b ir s e s le )
S u s ! ..
S u s u n ! ..
S u s a lım ! ..
S u s s u n h e rk e s .
T a ts ız b ir d ü n y a iç in ,
T u z s u z b ir d ü n y a iç in .
Y ılm a z S U N U C U
90
91
SÜNNE T M İ?
FARZ M I ?
1 9 5 5 M u h a c iri Ş irz a t'ın
S ü n e ts iz o ld u ğu n u
1 9 9 9 d a a n la d ı
Ş irz a t'ı s a la c a k ta y ık a y a n im a m .
İç in , iç in
" G a v u ru n D ö lü , " " G a v u ru n D ö lü , " d iy e d iy e
A la c a ğı p a ra y ı d ü şü n e re k
Y ık a d ı y ü d ü s e s in i ç ık a rm a d a n .
Y e d i m e v lid in d e
A ld ığı p a ra y ı a z b u lu n c a
A ç ık la y ıv e rd i b ild iğin i.
O y sa ki
1 9 4 5 'te
T a m s ü n n e t o la c a k k e n Ş irz a t.
Y a s a k la n m ıştı
D ü ğü n le r,
B a y ra m la r.
S ü n n e tle r,
S u y u n ö te y a k a s ın d a
Ş irz a t'ın k ö y ü n d e .
1 9 4 7 'd e ö le n
Ş irz a t'ın d u l a n a s ı Ş a z im e n t
V e de
1 9 5 5 m u h a c iri
1 9 5 9 d a k a rıs ı o la n K ıs m e t,
Y a şa m ışla rd ı
S u y u n ö te y a k a s ın d a
y a s a k la rı.
92
1 9 5 4 s e ç im le rin d e n s o n ra
Ö z e l y a s a ile g e lm işle rd i
A n a v a ta n 'a
A n a v a ta n 'd a
Ş irz a t'ın d ü ğü n ü n d e n
D ö rt y ıl ö n c e k i to p lu s ü n n e tte
O n d o k u z y a şın d a k i Ş irz a t
" B e n d e s ü n n e ts iz im , "
D iy e m e d i.
1 9 6 0 ta k a rıs ı o la n K ıs m e t
H iç b ir z a m a n
H iç b ir y e rd e
A n la ta m a d ı ö y k ü n ü n a s lın ı
U ta n c ın d a n .
S o n y o lc u lu ğu n d a
S o n k e z y ık a y a n im a m a g ö re
" G a v u r, " o la n
Ş irz a t.,
S ü n n e ts iz d o ğd u ,
S ü n n e ts iz ö ld ü .
S ü n n e t m i,
F a rz m ı ? . . .
H e r b ild iğin i
T a m b ilm e d e n
A ç ık la m a k . . . .
Y ılm a z S U N U C U
93
A n a s ın ın ;
“ K a h r a m a n a s ke r im … M e m e d im ! ...
Ü ç kızı g ö n lü m d e n g e ç ir iy o r u m . T e s ke r e n d e n s o n r a b ir b ir in izi g ö r ü p , b ir b ir in izi
b e ğe n ir s e n iz n işa n la n m a n ız iç in . . .”
d iy e m e k tu p y a z a n a n a s ın a M e m e d ’ in y a k tığı tü rk ü .
K A H R A M A N A S K E R M E M E D ’ İN
TE SK E R E TÜR K ÜSÜ
“ A n a s ın ı s a ta y ım ! ”
O tu z ü ç g ü n k a ld ı
A n a m ı g ö rm e y e
E lin i ö p m e y e .
B u g ün.
Y a rın .
Ö bür gün.
O n kez say sam .
Ü ç g ü n k a lır.
“ A n a s ın ı s a ta y ım ! ”
A n a m ı g ö rm e y e .
E lin i ö p m e y e
O tu z ü ç g ü n k a ld ı.
B ir.
İk i.
Ü ç.
İn a n ın ç o k g ü ç .
H a v a ç o k s o ğu k .
H e r y a n ım k a r…
“ A n a s ın ı s a ta y ım ,”
S ın ırın ö te y a n ı d ü şm a n .
S ın ır n e re s i? . .
D ü şm a n k im ? . .
K im ç iz d i b u s ın ırla rı K im ? . .
94
D ö rt y a n ım k a r.
H ani y ar ? . .
K im k o y d u b u k u ra lla rı k im ? . .
“ A n a s ın ı s a ta y ım ,”
O tu z ü ç g ü n k a ld ı.
A n a m ı g ö rm e y e .
Y a rim i b u lm a y a .
B ir.
İk i.
Ü ç.
G ü n le ri s a y m a k ,
in a n ın ç o k g ü ç ! . .
(Ü ç d a kika s o n r a )
D aaann ! . .
D aaannn ! . .
D annnn ! . .
Ü ç ü n c ü k u rşu n u n ,
S e s in i d u y a m a d ı ,
K a h ra m a n . . .
Y ılm a z S U N U C U
95
96
97
98
E M E ĞİN Ö Z G Ü R L Ü Ğ Ü
M ily a rla rc a y ıllık y e ry ü z ü n d e
D e ğişm e y e n k u ra lla ra
K ra lla ra
K a ra ra n g ü n e in a t
G ü ç le r b irle şip
Y ü c e g ü ç o lu r.
İn d iriv e rirle r
Y e d i k a t g ö k y ü z ü n d e k i g ö rü m s ü z le ri.
Ö lü m s ü z le ri.
S en
Y e d i k a t y e r a ltın d a k i m a d e n işç is i
S en
G ö k d e le n le rin ü z e rin d e k i k a lıp u s ta s ı.
İşç is i
K ö y lü s ü
K a f a v e k o l e m e k ç is i
T ut
T u t k i e lle rin iz d e n
Y ü c e ltin e m e ğin iz i
Z a m a n s ız y a ğa n y a ğm u ra in a t
K o r g ö n lü n ü z e s e rp işin b irb irin iz in .
E m e ği y ü c e ltip ,
D o ğa y ı ışıtın .
Ve
K işiy i m u tlu k ılın .
Y ık ıld ı k u ra lla r.
E k m e k a s la n ın a ğz ın d a d e ğil.
Y ık ıld ı k u ra lla r.
E k m e k e l k a p ıs ın d a d e ğil.
K ra lla r ö ld ü .
K u ra lla rd a ö ld ü .
G e le n k u ra lla r b iz im d ir.
Y a şa s ın e k m e k
Y a şa s ın ö z g ü r e m e k
Y ılm a z S U N U C U
99
N E C E B İM D E Ü Z Ü M V A R ,
N E D E Y Ü R E ĞİM D E M U T L U L U K
D ö rt y a şım d a
A n n e m ü z ü m d o l d u rd u c e b im e .
S o k a k l a r b e n im d i.
Y ü re ğim d e m u tl u l u k .
A l tı y a şım d a
Ç a rşın ın y o l u n u b u l d u m .
C e b im d e ü z ü m
E l im d e a rk a d a şım ın e l i.
B abam dan önce
L e b l e b ic i a m c a k a rşıl a d ı b iz i
C e b im d e k i ü z ü m l e r k a rıştı l e b l e b iy e .
Y irm i y a şım d a
İs ta n b u l ’ d a B a y a z it M e y d a n ın d a
A h m e t’ i b u l d u m d ü şü n c e l e r d e n iz in d e .
Y o l p a ra s ı y o k m u ş.
G id e m iy o rm u ş m e m l e k e tim iz U şa k ’ a
B ö l ü ştü k ü z ü m l e b l e b i ö rn e ği.
C e b im d e k i p a ra y ı.
O tu z y a şım d a
N u ra n ’ l a ta n ıştım B o rn o v a ’ d a
C e b im d e ü z ü m , e l im d e a rk a d a şım o l a n k ız m ış.
A m c a s ı A h m e t a n l a tm ış b u n l a rı.
Y e tm iş y a şım d a
N u ra n ’ l a k a rşıl a ştım y e n id e n .
G e ç m işin i a n l a ttı b u k e z .
100
A s l ın d a ;
A n a s ın ın a d ı R o j in ,
B a b a s ın ın a d ı B a ra n ’ m ış.
Y ıl a rc a s a k l a m ışl a r b u n u .
K e n d is i d e d e ğiştirm iş is m in i.
B e rf u o l m u ş…
E s e n l e ştik .
A y rıl d ık .
N e c e b im d e ü z ü m v a rd ı,
N e d e y ü re ğim d e m u tl u l u k .
Y ılm a z S U N U C U
101
B ÖL Ü K P ÖR ÇÜ K A N IL A R D A 12 M A R T
VE YA
1 2 E Y L Ü L ,"
İSİM L İ ŞİİR İM İN T O P L U M S A L A N A T O M İS İ . . .
A NI:
B İR
......s a y f a d a o k u y a c a ğın ız şiirim i ö n c e “ Ş iir im izd e Ö ğr e tm e n ,” is im li a ltı
c iltlik şiir to p la şm a m d a , s o n ra d a
" M e m le k e t T ü r k ü s ü ," is im li şiir
k ita b ım d a y a y ın la m ıştım . A y n ı o k u ld a ç a lıştığım ız e d e b iy a t ö ğre tm e n i b ir
a rk a d a ş;
" D iğe r şiir le r in iz a r a s ın d a b u şiir in ize n iç in y e r v e r d in iz ? .. B u n u n h iç b ir
şiirsel yanı yok," d e d i.
B ende;
“ O g ö r ü ş s izin a ç ın ızd a n s ize g ö r e d o ğr u d u r . S a y g ı d u y a r ım . " d e d im .
İk im iz d e k a rşılık lı y e n i b ir d e ğe rle n d irm e y a p m a d ı
A NI:
İK İ
1 9 9 5 y ılın a İz m ir- K a rşıy a k a B e le d iy e B a şk a n ı S a y ın K e m a l B a y s a k
y e n i y a p ıla n Z iy a G ö k a lp K ü ltü r M e rk e z in d e D ıg ıl S a n a t M e rk e z i
Y ö n e tic ile rin d e n N ü k e t- T a y f u n P E Z E K ’ le rin k a tk ıla rı il e b ir d iz i e tk in lik le r
b a şla ttı. K ö y E n s titü le ri ü z e rin e y a p ıla n e tk in lik te F a k ir B a y k u rt, C a n Y ü c e l,
T a lip A p a y d ın v e b e n v a rd ım . K o n u şm a m ın b ir y e rin d e b e n ; " B u e tkin likle r ,
b u kü ltü r m e r ke zi g ü ze l... A m a y e r v e za m a n n e d e n li d e ğişir s e d e ğişs in
b ö y le y e r le r d e ko n u şm a c ıla r d a , d in le y ic ile r d e b e lir li b ir s a y ıd a a y n i
kişile r d e n o lu şu y o r . S a n ki b in d ir ilm iş b ir likle r ö r n e ği… E tkin lik b u ko n u y u
g ö r e v b ilm iş a r ka d a şla r la g e r ç e kle şiy o r . K ıs a c a ke n d im iz ko n u şu p ke n d im iz
d in liy o r u z. K ö y E n s titü le r i b ir m a s a ld ı g e ld i g e ç ti. Şim d i fa r klı şe y le r
y a p m a lıy ız. K e n t E n s titü le r i o lu ştu r u p ö ze llikle ke n a r m a h a lle le r d e ki
v a ta n d a şla r ın sorunların dinleyerek onlarla birlikte b ir şe y le r y a p m a lıy ız,"
d e d im .
B ir s ü re s o n ra S a y ın K e m a l B a y s a k k e n a r m a h a lle le rd e y e n i y e n i
o lu ştu rd u ğu K ü ltü r M e rk e z le rin i ta n ıtm a g e z ile ri d ü z e n le d i. Ç a ğrıla n K ö y
E n s titü lü a rk a d a şla rın b e n d e v a rd ım . B u ra la rın y o lla rı v e ç e v re
d ü z e n le m e le ri d a h a b itm e m işti. S e v g ili b ü y ü ğü m ü z S a y ın F e r it O ğu z B a y ır
b a n a " K ö y E n s titü le r in in te k n e k a zın tıs ı," d e rd i. T a n ıtım g e z is in e k a tıla n
K ö y E n s titü lü a ğa b e y le rim iz in iç in d e e n k ü ç ü ğü b e n d e n e n a z o n y a ş
102
b ü y ü k tü . İç le rin d e n b iri a ra b a d a n in ip k ü ltü r m e rk e z le rin e d o ğru ile rle rk e n
ç u k u rla rı g e ç m e k , te p e le ri tırm a n m a k ta b e n i s ü re k li k o ru m a s ın a a lıy o rd u .
B e n u ta n ıy o rd u m . E n s o n u n d a s o rd u m .
" S e v g ili A ğa b e y im , n iç in b e n i ko r u m a y a ç a lışıy o r s u n ? B e n u ta n ıy o r u m .
B e n im s izi ko r u m a m g e r e k d e ğil m i? ," d e d im .
O ; " S e n b ize b e n d e n ç o k g e r e klis in ," d e d i. G e re k ç e s in i s o rd u m . B a şın ı
s a lla d ı. O a n h iç b ir şe y s ö y le m e d i. S o n ra b ir a ra k ü ltü r m e rk e z in in iç in d e b ir
m a s a e tra f ın d a k a rşı k a rşıy a o tu rd u k . C e b in d e n b ir k a ğıt ç ık a rd ı. B u y a p ıtta
o k u y a c a ğın ız şiirim i o k u m a y a b a şla d ı. S o n ra d a s o rd u . " B u şiir i n a s ıl
y a zd ın ? B u şiir d e s e n b e n i a n la tm ışs ın . B e n im y a şa d ıkla r ım ı n a s ıl
b iliy o r s u n ," d e d i. O a n d a g ö z le rin d e o lu şa n b u ğu la n m a g ö z y a şın a
d ö n ü şm ü ştü . B a şk a k o n u şm a d ık . İk im iz d e g ö z le rim iz d e k i y a şla rı s ild ik .
A y a ğa k a lk tık b irb irim iz e s a rıld ık ... S a rıld ık .... S a rıld ık ...
A NI;
ÜÇ
1 9 9 4 y ılın d a U şa k v e E şm e 'd e n A ta tü rk ç ü D ü şü n c e D e rn e ği v e
Ö ğre tm e n Ö rg ü tü n d e n o rta k ç a ğrı a ld ım . Ö n c e U şa k 'ta s ö y le ştik . E rte s i g ü n
E şm e 'y e g e ç tik . E şm e 'd e k o n u şm a m a m a s a n ın b a şın d a o tu ra ra k d e ğil a y a ğa
k a lk ıp .....s a y f a d a k i şiirim i tiy a tra l b ir şe k ild e o k u d u m . Ü ç y ıl s o n ra
M a h m u t M a k a l, M u s ta f a B e y k ö y lü v e b e n y e n id e n E şm e 'd e id ik . E tk in lik
b a şla m a d a n ö n c e d in le y ic ile rd e n b iris i b a n a ;
" Şiir o ku y a c a k m ıs ın ? " d e d i . " O ku r u m ," d e d im .
B u k e z f a rk lı b ir şiirim i o k u d u m . T o p la n tı s o n u n d a k a tılım c ıla rd a n A li
ŞİŞ M A N is im li a rk a d a ş ; " B e n 8 0 K m ö te d e n K u la ’ d a n s izi g e ç e n
g e lişin izd e ki o şiir in izi o ku r s u n u z d iy e g e lm iştim , O ku m a d ın ız," d iy e s ite m
e tti.
A NI;
DÖR T
1 9 9 0 lı y ılla rd a B o rn o v a B e le d iy e s i “ E d e b iy a t G ü n le r i” d ü z e n le rd i. E n a z
ü ç g ü n s ü re n b u e tk in lik le rin a ra la rın d a iz le y ic ile r ö b e k le r şe k lin d e b irb irle ri
ile s ö y le şip ta n ışırla rd ı. Y ılla rd ır g ö rm e d iğim S a v a şte p e ’ d e n b e n d e n b ir a lt
s ın ıf ta o la n H a li l ŞAHAN a rk a d a şı g ö rd ü m . T a n ıd ım . O b e n i ta n ım a d ı.
O n la ra y a k la ştım M a n is a ’ d a n g e lm işle rd i. B irb irle rin i ta n ıy o rla rd ı.
E tk in liğin d e ğe rle n d irm e s in i y a p ıy o rla rd ı. O n la r s ö y le şirk e n b e n d in le y ic i
d u ru m u n d a k a ld ım . S ö z le rin in b itm e s in i, s ıra n ın b a n a g e lm e s in i
103
b e k liy o rd u m . İç le rin d e n b iri k o n u y u ö ğre tm e n ö rg ü tle rin d e n b irin in b ir k a ç
a y ö n c e C u m h u riy e t G a z e te s in d e y a y ın la d ık la rı e tk in lik d u y u ru la rın d a k i
d iz e le rd e n s ö z e d ip o şiiri h a n g i k ita p ta b u la b ile c e ğin i s o rd u .
B ir b a şk a s ı; “ O n u b u ls a n b u ls a n y a y a za r ın ke n d is in d e n , y a d a ö ğr e tm e n
a r ka d a şla r ın ın b ir in d e n y a d a K ita p ç ı Bahattin’den bula b ilir s in ; ” d e d i. O
a n d a ta m b e n s ö z e g ire c e k k e n iç le rin d e e n u z u n b o y lu s u b a n a d ö n e re k ;
“ A r ka d a ş n e ko n u şu y o r s u n n e d e b izim ko n u şm a la r ım ız
d ü şü n c e le r in i s ö y lü y o r s u n . M İT ’ te n m is in , n e s in ? ” d e d i.
ü ze r in e
G ü ld ü m v e e k le d im ;
“ K o n u şm a s ır a s ı b a n a g e lm e d iği iç in s a lt d in le m e y i y e ğle d im ,” d e d im .
A d ım ı s o rd u la r. S ö y le d im .
B u k e z a y n i a rk a d a ş;
“ Y ılm a z
S u n u c u ! ...Y ılm a z
S u n u c u ! ... İs m a il Y ılm a z
S u n u c u ! ...” d e m e y e b a şla d ı.
B a n a s a rıld ı. K e n d in i ta n ıttı
. M e h m e t Y a şa r B İL E N
im iş. M e h m e t Y a şa r B İL E N
ile y ıl la r ö n c e S a m s u n ’ d a
E ĞİT İM , U şa k ’ ta Y A R IN
is im li d e rg iy i ç ık a rd ığım
g ü n le rd e s ü re k li y a z ışa n
m e k tu p
a rk a d a şı id ik .
M .Y a şa r B İL E N ü re tk e n v e
iy i b ir e le ştirm e n d i
M e h m e t Y a şa r B İL E N
C u m h u riy e t G a z e te s i’ n d e k i
ik i d iz e n in d e v a m ın ı a ra y a n
a rk a d a şa
d ö n e re k ;
“ A r a d ığın
o
şiir
bu
a r ka d a şın ka le m in d e n v e
y ü r e ğin d e n d o ğd u .” d e d i.
A rk a s ın d a n e k le d i. “ K ita p ç ı
B a h a ttin ’ d e kita p a r a m a n a
g e r e k y o k. Şiir in ke n d is in i o
şiiri yaratan bu arkadaşta
b u la b ilir s in ,”
d iy e re k
s ö z ü n ü ta m a m la d ı. K ita p ç ı
104
B a h a ttin ’ i şim d i d e b e n s iz e a n la ta y ım ;
K ita p ç ı B a h a ttin İz m ir’ in i lk s a h a f ı o la ra k S A H A F k a v ra m ın ı İz m ir’ e
a rm a ğa n e d e n k işid ir.
1 9 6 0 y ılın d a n s o n ra İs ta n b u l’ d a ö ğre n c iliğim y ılla rın d a ö ğre n d iğim
b ilg ile rle B a h a ttin A ğa b e y im i s a h a f lığa b e n b a şla ttım .. B a h a ttin a ğa b e y im
işin i d iğe r a ğa b e y im d e n a y ırın c a A n a f a rta la r C a d d e s i 7 2 4 n o lu d ü k k a n d a
m a rk e t a ç m a y a k a ra r v e rd i. A ç ıla n m a rk e t b ir s ü re ç a lışs a d a v e rim li o lm a d ı.
O y ılla r k a ğıd ın , k ita b ın , y a ğın , g a z ın z o r b u lu n d u ğu y ılla rd ı. B ir s ü re s o n ra
A n a f a rta la r C a d d e s i 7 2 4 n o lu d ü k k a n d a o k u lla r k a p a n ın c a y a z a y la rın d a
ö ğre n c ile rd e n a ld ığım ız k ita p la rı d ü z e n le y ip s ıra la d ık . Y o k lu k y ılla rı n e d e n i
ile a ra d ığı k ita b ı b u la m a y a n ö ğre n c ile rin o k ita p la rı e k o n o m ik şe k ild e
e d in m e le rin i s a ğla d ık . B u k o n u B a h a ttin A ğa b e y im e d a h a ç e k ic i g e ld i.
B u ra s ı o k u l k ita p la rın ın
d ışın d a b ilim s e l
k a y n a k la ra , s a n a t , ta rih ,
tu riz m g ib i f a rk lı
k o n u la rd a k a y n a k k ita p
a ra y a n la rın ç ö z ü m
n o k ta s ı o ld u . Z a m a n
iç in d e b u u ğra ş e s k i
k ita p ç ılık ta n ö te
s a h a f lığa d ö n ü ştü .
.....s a y f a d a k i re s im d e
te n e k e c i, le h im c i
d ü k k a n ı ik e n k a p a tıla n
o y e rin B a h a ttin
A ğa b e y im v e b e n im
y e n id e n y a p ılışın ı
iz le y işim iz i
g ö rd ü ğü n ü z H a tu n iy e
C a m is in in k a rşıs ın d a k i
b u d ü k k a n y e tm e d i.
A rk a s o k a k ta ik in c i
d ü k k a n d a k ira la n d ı. O
d a y e tm e d i ü ç ü n c ü s ü d e k ira la n d ı. B u ü ç d ü k k a n ta v a n la rın a d e k ç e şitli
k o n u la rd a k ita p la rla d o ld u .
105
( A r a d a şu n u a n la ta y ım . 1 9 6 7 y ılın d a a r a ştır m a c ı y a za r B e zm i N u s r e t
K a y g u s u z’ u n ö lü m ü n e d e n i ile ka lıtc ıla r ın d a n kita p lığın ı s a tın a ld ığım ız
kita p la r ın ın a r a s ın d a n ç ıka n Şe y h B e d r e ttin in iki ç u v a l V a r id a t’ ın ı
S e ka ’ y a g itm e kte n ku r ta r d ık)
K ita p ç ı B a h a ttin a rtık İz m ir’ d e b u işi y a p m a y a s o y u n a n la rın , y u rd u n ç e şitli
y e rle rin d e n k ita p a ra y a n k ita p
d o s tla rın ın s o ru n la rın ın ç ö z ü m
n o k ta s ı o ld u .
S iz y ıla rd ır a ra d ığın ız b ir k ita b ı
s a h a f la rın b irin d e b u lu n c a b u k ita b ı
k o k la r m ıs ın ız ? .. O k o k u n u n b a şk a
b ir ta d ı o ld u ğu n u b ilir m is in i z ?
Ş im d i a rtık e - p o s ta la r v e e - k ita p la r
v a r, d e ğil m i? ...
Y o k s a s iz “ S a h a f ” ı h a la ” E s k i
K ita p ç ı,” m ı s a n ıy o rs u n u z .
S a h a f ın n e o ld u ğu n u , n e işe
y a ra d ığın ı b ile n b ilir...
Günaydın, 11 Ekim 1986
ANI ;
BEŞ
C u m h u riy e tim iz k ıs a y a şa n tıs ın d a
d e m o k ra s im iz ç o k d u ra k s a m a la r
g e ç ird i. B u d u ra k s a m a la r b e n im
y a şa n tım a d a g ird i. D u ra k s a m a la rın
y ü k ü n ü d e ç e k tim .
D e m o k ra s i a d ın a C u m h u riy e tim iz e y a p ıla n d u ra k s a m a la rı s ıra la rs a m ;
2 7 M a y ıs 1 9 6 0 ; 1 2 M a rt 1 9 7 2 ; 1 2 E y lü l 1 9 8 0 o lm a k la b irlik te a ra d a
to p lu m a y a n s ım a y a n b e lk i d e u n u tu la n T a la t A y d e m ir’ in 2 1 Ş u b a t v e 2 1
M a y ıs e y le m le ri d e v a r.
B ir d e b u g ü n iç in g ü n d e m i d o ld u ra n 2 8 Ş u b a t ? ...
2 8 Ş u b a t ....... v a r a m a 2 8 N is a n 1 9 6 0 ı h iç k im s e g ü n d e m e g e tirm iy o r.
T o p lu m u n b ü y ü k b ir k e s im i 2 8 N is a n 1 9 6 0 ’ ın n e o ld u ğu n u b ilm iy o r.
D e m o k ra s i a d ın a b u d u ra k s a m a la rın h e r d ö n e m in d e y ü k ü n ü ç e k e n le r o ld u .
Y ü k ü n ü ç e k e n le rin in y a n ın d a o g ü n le rd e e rk i e lin d e b u lu n d u ra n la ra şirin
g ö rü n m e k is te y e n le r d e ç ık tı.
106
B u ö rn e k le ri k e n d i y a şa n tım d a n a k ta ra y ım . Y a z ı u z a y a c a k a m a b a z ı k o n u la rı
y in e le m e k te y a ra r v a r.
S a n a y i d e v rim in e g e ç işi z o rla y a n to p lu m la r g e lişm iş ü lk e le r iç in e n k o la y
p a z a rd ır. B u ü lk e le rin s a n a y i ü rü n le rin i p a z a rla m a la rı iç in ç e şitli y ö n te m le ri
v a rd ır. D o ğa l k i b u y ö n te m le r ü lk e m iz d e d e k u lla n ıld ı. B ö y le c e s a n a y i
d e v le rin e y e n i p a z a rla r a ç ıld ı.
Ü lk e m iz d e o to m o tiv s a n a y i 1 9 6 5 ’ te n s o n ra b in e k a ra b a la rın m o n ta j s a n a y i
ile b a şla d ı. G a z e te le r ö n ö d e m e le r v e k u p o n to p la m a y ö n te m le ri ile , ç e şitli
g a z o z m a rk a la rı k e n d i p a z a rla rın ı d a a rtırm a k iç in k a p a k to p la tıp ç e k iliş
y ö n te m le ri ile b u a ra b a p a z a rla d ıla r.
Ö n ö d e m e y ö n te m i ile b e n d e ü lk e m iz d e k i ilk b in e k a ra b a s ın d a n e d in m e
s e v d a s ın a k a p ıld ım .
B u a ra d a b u lu n d u ğu m k e n tin M illi E ğitim M ü d ü rlü ğü iç in a d ım ilk s ıra d a
g e ç m e y e b a şla d ı. G e rç e k le şti d e . O la y la r h ız la g e lişti. S o k a k ta v e y a
ö ğre tm e n lo k a lin d e k a rşıla ştığım ız d a z o ru n lu o lm a d ık ta n s o n ra
s e la m la şm a d ığım ız k işile r m e tre le rc e ö te le rd e n b e n im le s e la m la şm a y a
b a şla d ıla r.
A ra b a m la g id e rk e n b ile iç in d e k i b a n a s e la m v e riy o rla rd ı.
B a z e n b u o la y ç o k g ü lü n ç te o lu y o rd u .
G ü lü n ç o la n ın a g e lin c e ;
G ü n le rd e n b ir g ü n k e n tim iz in e n k a la b a lık c a d d e n in s a ğ k a ld ırım ın d a
y ü rü y o rd u m . A ra b a m d a o a n la rd a k a y ın b ira d e rim d e id i. C a d d e n in
ö te le rin d e n k a y ın b ira d e rim a ra b a m la g e ld iğin i g ö rd ü m . K a rşı k a ld ırım d a n d a
ç o k a z s e la m la ştığım ız b ir g ru p a rk a d a ş g e liy o rd u . O n la r a ra b a m a d a h a
y a k ın d ıla r. A ra b a m ı g ö rü n c e k ıp ırd a n m a y a b a şla d ıla r. K a ld ırım ın k e n a rın a
d o ğru y a k la ştıla r. H a z ır o la g e ç tile r. İç le rin d e ik is i c e k e tle rin i ilik le d i. İç in d e
b e n o lm a y a n a ra m a s e la m v e rd ile r. B e n k a rşı k a ld ırım d a id im . K a la b a lık ta n
v e b ira z u z a k ta o ld u ğu m d a n b e n i g ö rm e d ile r.
O a n u z u n u z u n d ü şü n d ü m .
İç in iç in d e g ü ld ü m ...
G ü n le r g e ç ti ü lk e m iz d e 1 2 M a rt o lu ştu . O n y ıl s o n ra d a 1 2 E y lü l... B u
g ü n le rd e b a z ı k işile re s u ç y a ra tılıp o s u ç la r y ü k le n d i. O k u d u ğu g a z e te v e y a
k ita p la r s u ç lu o lm a la rın a y e tti. S u ç y a ra tılm a d a n ö n c e g ö z a ltın a a lın d ıla r.
S o n ra d a s u ç d o s y a la rı h a z ırla n d ı.
107
A z iz N e s in ’ in F il H a m d i is im li g ü lm e c e ö y k ü s ü ö rn e ği. H e r y e rle şim
b irim in d e b a z ı k işile r to p la n m a y a b a şla d ı. B u o lu şu m u z d a n k e n tim iz d e
p a y ın a d ü şe n i a ld ı. K e n tim iz d e d e g ö z a ltıla r b a şla d ı.
B a n a g ö re b e n ilk s ıra la rd a id im .
Ö y le d e o ld u . S ıra b a n a g e ld i. A ld ıla r b e n i, ö n c e b irin c i şu b e m ü d ü rü n ü n
o d a s ın d a b ir s a n d a ly e ü z e rin d e s a a tle rc e o tu rttu la r. K a p ın ın a ra lığın d a n
k o rid o ru g ö rü y o ru m . K o rid o ru n s o n u n d a N ü f u s M ü d ü rlü ğü v a r. B ir a ra
N ü f u s M ü d ü rlü ğü n e d o ğru b ir g ru p ile rliy o rd u . B u n la rın a ra s ın d a c e k e tin i
ilik le y ip h a z ır o la g e ç ip , iç in d e b e n o lm a y a n a ra b a m a s e la m v e re n a rk a d a şta
v a r. K a p ı a ra lığın d a n o n u g ö rd ü m . O d a b e n i g ö rd ü . B e n i g ö rd ü ğü a n ç o k
k o rk tu . K a f a s ın ı v e y ö n ü n ü ö te y a n a h ız la ç e v irip ö y le b ir u z a k la ştı k i o
k işin in y ü z ü n d e k i k o rk u y u b u te p k is in i g ö rm e n iz i is te rd im .
A z iz N e s in ’ in F il H a m d i ö y k ü s ü ö rn e ği k e n tle rd e n to p la n a n b iz le ri o a n d a
e rk i e lin d e b u lu n d u ra n la rd a n e y a p a c a k la rın ı b ilm iy o rla rd ı. O n e d e n le e n
y a k ın s ık ı Y ö n e tim M a h k e m e le rin e g ö n d e riliy o rd u .
B u g ö n d e rm e le r ç o ğa lın c a ;
S a y ın İsmet İnö n ü ’ n ü n ,
“ B u ka d a r kişile r in s u ç la r ın ı s a p ta m a d a n b u n la r ı fu tb o l s a h a la r ın a m ı
d o ld u r a c a ks ın ız ,” şe k lin d e k i d e m e c i b a s ın d a y a y ın la n ın c a o a n d a S ık ı
Y ö n e tim M a h k e m e le rin e g ö n d e rile n le r y a rı y o ld a n g e ri g e tiril ip s e rb e s t
b ıra k ıld ı.
B u d e m e ç te n ö n c e iç e riy e a lın a n la rın d e rtle rin i a n la tm a la rı a y la r, y ılla r a ld ı.
K o n u y u n e d e n u z a ta ra k a n la ttığım a g e lin c e ;
9 6 2 - 1 9 8 0 y ılla rı a ra s ın d a Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n is im li ö ğre tm e n lik ü z e rin e
y ü z le rc e şiiri iç in e a la n a ltın c iltlik to p la şm a y a y ın la d ım . B a n a v e y a p ıtım a
d a h a ö n c e ö v g ü le r s ö y le y e n b ir a rk a d a şa 1 2 M a rt’ ta n s o n ra o k u l y ö n e tic iliği
ö n e rilm iş. O d a k e n d is in i a ta y a c a k e rk e şirin g ö rü n m e k iç in b e n im iç in
s a v c ılığa şik a y e tte b u lu n m u ş. S a v c ılığa s u n d u ğu d ile k ç e d e ; “ S o l g ö r ü şlü d ü r .
Ç e v r e s in e s o lc u kita p la r o ku n m a s ın ı ö n e r ir . Ö n e r m e kle ka lm a z ke n d i d e s o l
iç e r ikli y a zı v e şiir le r y a zıp kita p la r y a y ın la r ,” d iy e a n la tm ış. D ile k ç e s in e d e
b e n im y a y ın la d ığım Şiir imizde Öğr etmen k ita p la rım ı iliştirm iş. D ö n e m
C u m h u riy e tim iz in d u ra k s a d ığı, d e m o k ra s iy e şa l ö rtü ld ü ğü d ö n e m o ls a d a b u
d ö n e m le rd e d e b ilim in v e h u k u k u n k u ra lla rın ı k e n d i iç s e s in d e d e d u y a ra k
k a ra r v e re n s a v c ıla r d a v a rd ı.
108
S u ç o la ra k s a v c ılığa şik a y e t
d ile k ç e s in in e k in d e s u n u la n
y a p ıtım a S a v c ı;
“ Ö ğr e tm e n liğin k u ts a llığı v e
f e d a k a r lığı a n la tıla n b u y a p ıt h e r
ö ğr e tm e n in k ita p lığın d a
b u lu n m a lı ,”
a n la m ın d a k i k a ra rı ile a k la d ı.
N e d iy e lim .
H e r y ö n lü e rk i e lin d e
b u lu n d u ra n la rı d a ta rih k e n d i a k ışı
iç in d e k e n d is i y a rg ıla y a c a k .
Y a rg ılıy o r d a ...
U n u tm a y a lım .
G a llile o “ D ü n y a d ö n ü y o r ,”
d e d iği iç in g iy o tin e g itm işti.
G id e rk e n ;
“ S iz n e k a r a r v e r ir s e n iz v e r in
d ü n y a d ö n ü y o r ,” d e m işti...
B u g ü n iç in G a lila o ’ n u n a d ın ı
ilk o k u l ö ğre n c ile ri b ile b iliy o r.
S a y g ı ile d e a n ıy o r.
G a lila o ’ y u g iy o tin e g ö n d e re n
y a rg ıc ın a d ın ı s iz b iliy o r m u s u n u z .
B ilm e n iz e d e g e re k y o k ...
İs m in i şu a n d a a n ım s a m a d ığın ız o
y a rg ıç şim d i T a rih D e d e n in e n
d e rin n e f re t ç u k u ru n d a .
O y a rg ıc ın a d ın ı a n ım s a m a y a n e
g e re k v a r. . .
A NI;
ALTI
A ltıc ı a n ıy ı d a şiiri o k u d u k ta n
s o n ra s iz y a z a r m ıs ın ız ? ...
109
B Ö L Ü K P Ö R Ç Ü K A NIL A R D A
12 M A R T V E Y A 12 E Y L ÜL . . .
" Ö zg ü r lü k a d ın a ö zg ü r lü ğü m ü zü y iy e n
‘ Şa llı D e m o kr a s i’ b u lu c u la r ın a ..."
S a b a h ın
A la şa f a ğın d a
K a p ın ın z ilin i ç a lm ışla r.
A n a m a ç m ış k a p ıy ı.
K a rşıs ın d a b ir k a ç a d a m ;
- B u y u ru n ...
- K im i a ra d ın ız ? ...
- Ö ğre tm e n b e y le g ö rü şe c e k tik .
- B ir şe y m i v a r? ..
" Ç o k k ib a rla r "
- H a y ır…
A rk a d a şıy ız ....
A n a m ın s e s in e k a lk tım .
K a p ıd a
“ T a n ım a d ığım b irk a ç y ü z ”
S o rd u m ö n d e k in e ;
- B ir şe y m i d iy e c e k tin iz ? ...
S ö y le d i s e rtç e ;
- H a y ır! ...
K a ra k o la k a d a r g id e c e ğiz ...
“ - İz in v e rin b ir d a k ik a
K a rım la k o n u şa y ım .
D ö n e b ilir m iy im a k şa m a ...”
“ B iz n e b ile lim H o c a m ! ...
B iz e e m ir v e re n le r,
E lim iz e a d re s in iz i v e rd ile r
A lın g e tirin d e d ile r.”
110
K a rım
Ama
Ç o c u k la rım ın a n a s ı
B ir e lm a n ın d iğe r y a rıs ı
Ş im d ilik h o şç a k a l
K ız ım a b ir şe y s ö y le m e
G e lirim b e lk i a k şa m a
G e le m e z s e n y a la n s ö y le
S a n a b ir şe y le r a lm a y a g itti d e k o m şu k e n te
O T a n rı
B iz im d e T a n rım ız d ır.
Y a la n a
“M ubah”
d e m e m iş m iy d i y e rli y e rin d e ...
G e le m e z s e m
H e m d e h iç g e le m e z s e m
Ş im d i y a şa m ı to z p e m b e g ö re n K ız ım a
B a b a b ile d iy e m e y e n O ğlu m a
Y a la n
S ö y le m e ...
K ırk g ü n e d e k d ö n m e z s e m .
G ü n o lu r b e n i a n ım s a rs a n ız
Ve
S en.
Ve
A nam .
O g ü n e d e k k a h rın ız d a n ö lm e z s e n iz
A ğla m a y ın h iç
G ö z y a şı d ö k m e y in .
” A ld ıla r g ö tü rd ü le r,
D ü n y a y ı b u rn u m d a m g e tird ile r”
d e m e y in ...
111
Ama
B a n a s o ra rs a n ız
“ A ld ıla r g ö tü rd ü le r,
D ü n y a y ı b u rn u m d a n g e tird ile r...”
B irk a ç re s im g ö s te rd ile r.
S o rd u la r.
- T a n ıy o r m u s u n ?
T a n ıs a n
S uç…
T a n ım a s a n
S uç
ü s tü
suç.
“ A ld ıla r g ö tü rd ü le r
D ü n y a y ı b u rn u m d a n g e tird ile r...”
“ R e s im le ri
G ü n lü k G ü n c e le rd e g ö rd ü m ,”
d e rs e n
“ U y u tm a b iz i,”
“ H iç g ö rm e d im ,”
d e rs e n ,
“ K a h k a h a ile g ü le rle r… ”
“ G ü n lü k G ü n c e le r
B o y - b o y v e rd i re s im le rin i.
O n b e şlik
Y irm ilik
O tu z lu k
B a c ıla r...
K ırk lık
E llilik
A ltm ışlık
A n a la r...
d e rle r…
112
Y e tm işlik ,
S e k s e n lik
D o k s a n lık
N in e le r...
R e s im le rin e a ğla d ıla r.
F id a n g ib iy m iş...
C iv a n g ib iy m iş...
T u u u ! .. T u ,T u u u u h h h ! ...
M a n şa lla h ...
E le m te re k e y f e
f iş,
K e m g ö z le re şiş,”
d e d ile r .
d e y e m e z s in …
“D e de
G ö re y im s e n i.”
“ S e n b e lle tm işs in d ir...
S e n ö ğre tm işs in d ir… ”
d e rle r…
" A lırla r g ö tü rü rle r
D ü n y a y ı b u rn u n d a n g e tirirle r"
“ D ü n y a n e d e n li b ü y ü k o lu rs a o ls u n .
G e lirs e b ir k e z g e lir b u ru n d a n .
D e ! ..
D e ! .. u la n b ild iğin i
Ö lü rs e n
B ir k e z ö lü rs ü n , d e d im ,”
k e n d im e …
Ve
D e d im .
- T a n ıy o ru m ,
- N e re d e n ?
- İşte ,
Ş u rd a n – B u ra d a n .
113
S a y d ım b irk a ç g ü n lü k g ü n c e is m i.
“ D E M E K O N L A R H A A A ! ..."
Ş a k ır! ..Ş a k ır! ..d a şa k ır! ..şa k ır! ..
T a k ır! ..T a k ır! .. d a ta k ır! .. ta k ır! ..
D a k tilo ile y a z ılır.
A d ın a b ir d o s y a a ç ılır...
D e de
g ö re y im s e n i..
“ O g ü n c e le r h e r y e rd e b u lu n u r.
G ü n d e ü ç d ö rt b ir s a tılır,"
d e y e m e z s in ...
" A lırla r g ö tü rü rle r”
D ü n y a y ı b u rn u n d a n g e tirirle r..."
“ D üny a
N e d e n li b ü y ü k o lu rs a o ls u n .
D e ! ...
De
u la n b ild iğin i.
ö lü rs e n ,
b ir k e z ö lü rs ü n , d e d im ,”
k e n d im e
Y ü z ü m e b a k tıla r
S a n ırız k o n u şa c a k s ın d e d ile r.
" A ld ıla r g ö tü rd ü le r.”
D ü n y a y ı b u rn u m d a n g e tird ile r."
“ O g ü n lü k g ü n c e le ri o k u m a k s u ç m u ? "
d e d im .
114
“ S o rm a d ık s a n a ,”
d e d ile r.
“ Ö y le is e s u ç u m n e ? ”
d e d im .
“ G ü ld ü rm e b iz i,”
d e d ile r.
" A ld ıla r g ö tü rd ü le r,”
D ü n y a y ı b u rn u m d a n g e tird ile r.”
“ A m a d ü n y a n e d e n li b ü y ü k o lu rs a o ls u n .
G e lirs e b ir k e z g e lir b u ru n d a n
Ö lü rs e m
B ir k e z ö lü rü m ,
d e d im ,”
k e n d im e ,
S ö y le d im b ild ik le rim i.
S u ç u m u s o rd u m .
S Ö Y L E Y E M E D İL E R
“ A ld ıla r g ö tü rd ü le r”
D ü n y a y ı b u rn u m d a n g e tird ile r”
S U Ç U M N E Y D İ? ...
S U Ç U M N E Y D İ? ..
S U Ç U M N E Y D İ? . S U Ç U N N E Y D İ? ...
YIL M A Z S U NU CU
115
G Ü Z E L L İĞİN Ö L Ç Ü S Ü ,
Y A Ş A M I M B İR P A R Ç A S I O L A N ŞİİR
VE
ŞİİRİM İZDE ÖĞRETM ENL ERİN YAŞAM ÖYK ÜSÜ
1 9 6 0 ö n c e s i S a v a şte p e ’ d e k i ö ğre n c il iğim d e
k u tl a m a l a r v e e tk in l ik l e r d e rs l e rd e n ö n c e
g e l ird i. B u ö n c e l ik d e rs l e ri a k s a tm a z d ı. A k şa m
y e m e k l e rin d e n s o n ra o l u rd u . P ro g ra m l a rın
iç in d e şiir v e m ü z ik b a şa ttı. P ro g ra m l a rd a
s u n u l a c a k y e n i b ir şiir b u l m a k iç in tü m
k a y n a k l a rı ta ra m a k g e re k iy o rd u . O d a z a m a n
a l ıy o rd u . Ö ğre tm e n l iğim e b a şl a y ın c a b u
k o n u d a k a y n a k o l a c a k b i r y a p ıt h a z ırl a m a y a
k a ra r v e rd im . Y a y ın l a rın ta ra y a ra k g a z e te l e rd e
ç a ğrıl a r y a y ın l a y a ra k ö ğre tm e n l ik ü z e rin e
y a z ıl a n şiirl e ri to p l a d ım . B u k o n u d a ışık l a r iç in c e o l s u n l a r.
C u m h u riy e t G a z e te s in d e S a y ın N a d ir N A D İ’ n in ,M il l iy e t
G a z e te s in d e S a y ın A b d i İP E K Ç İ’ n in d u y u ru l a rım ın k itl e y e
u l a şm a s ın d a ç o k k a tk ıl a rı o l d u .1 9 6 3 y ıl ın d a S a m s u n ’ d a g ö re v
y a p a rk e n ŞİİR İM İZ D E Ö Ğ R E T M E N I ‘ i y a y ın l a d ım . A n k a ra ’ d a
b ir d a ğıtım c ıy a g ittim . A m a c ım ı
a n l a ttım .D a ğıtım c ı e l im d e n k ita b ım ı a l d ı. Ş ö y l e
b ir b a k tı. K a ra rın ı s ö y l e d i;
“ B u n u y a y ın la y a n s iz d e ğil d e … … … … ..( O
za m a n iç in g ü n d e m d e o l a n ke n d i şiir le r in d e n
b a şka ç e şitli ko n u la r d a to p la şm a şiir kitapları
y a y ın la y a n ü ç is im li b ir şa ir in is m in i s ö y le d i .)
o ls a y d ı d a ğıtm a k iç in a lır d ım . S izi kim ta n ıy o r
ki b e n b u n u kim e s a ta y ım . İç e r iği y a r a r lı v e
g ü ze l o la b ilir . B e n a ld ığım b ir ü r ü n ü n s a tış
s a n s ın a b a ka r ım .” d O y ıll a rd a T ü rk iy e
Ö ğre tm e n D e rn e k l e ri M il l i
116
F e d e ra s y o n u (T .Ö .D .M .F ) is im l i y a y g ın v e g ü ç l ü b ir ö ğre tm e n
ö rg ü tü v a rd ı O n u n s a m s u n Ş u b e B a şk a n ı id im .1 9 6 5 ’ te d e T ü rk iy e
Ö ğre tm e n l e r S e n d ik a s ı (T Ö S ) k u ru l d u .T Ö S ’ ü n d e B u k u ru l u şu n d a
iç in d e o l d u m . S a m s u n şu b e b a şk a n l ığın a s e ç il m iştim . O y ıl l a rd a
to p l u m , ö z e l l ik l e ö ğre tm e n l e r ü l k e s o ru n l a rı il e k ita p il e iç iç e id i.
D a ğıtım c ı k o n u y a s ıc a k b a k m a y ın c a Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n y a p ıtım
k itl e y e ö rg ü tü m ü z e l iy l e u l a ştı.1 9 6 6 d a Y e d e k S u b a y l ığım d a d a
z a m a n ım ı d e ğe rl e n d irip Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n II’ y i y a y ın l a d ım .
Y e d e k S u b a y l ığım d a n s o n ra K ırşe h ir’ e a ta n d ım . B u ra d a s ıra
Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n III ’ e g e l d i. A rk a s ın d a n d a Ş iirim iz d e
Ö ğre tm e n IV ‘ e s ıra g e l d i o n u y a y ın l a d ım . O y ıl l a rd a ö rg ü tü m ü z ü n
k u ru l ta y l a rın d a n b iri d e K a y s e ri d e y a p ıl a c a k tı. D o s tl a r K a y s e ri d e
b ir k ita p ç ı ta n ıd ık l a rın d a n s ö z e ttil e r. Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n ’ l e rd e n
o n a g ö n d e rirs e m o n u n K a y s e ri’ y e g e l e c e k o l a n ö ğre tm e n l e re
k o l a y l ık l a u l a şa c a ğın d a n s ö z e ttil e r. K ita p ç ın ın b il g is in e
b a şv u rd u m . B a n a g ö n d e re b il e c e ğim d e n l i k ita p g ö n d e rm e m i, s a tış
e d e ri ü z e rin d e n y ü z d e s in i a l ıp k a l a n k ita p l a rı v e s a tış tu ta rın ı
y o l l a y a b il e c e ğin i y a z d ı. K a y s e ri’ d e k i T o k K ita b e v in e b in d e n f a z l a
k ita p g ö n d e rd im . A rk a d a şl a r k u ru l ta y ö n c e s i k ita p l a rım ın b ü y ü k
b ir ç o ğu n l u ğu n u n s a tıl d ığın d a n s ö z e ttil e r. K u ru l ta y s ü re rk e n b a z ı
ö n y a rg ıl ı k işil e r s o k a k ta k i b a y a n b ir ö ğre tm e n e g iy im in i
k ın a y a ra k s a l d ırm a y a b a şl a m ışl a r. S a l d ırı
ö ğre tm e n in ü z e rin d e k i g iy s il e ri y ırtm a y a
d e k v a rm ış. B a z ı e rd e m l i k işil e rin ö n g ö rü s ü
il e ö ğre tm e n s a l d ırg a n l a rın e l in d e n a l ın ıp
y a k ın b ir ç a y b a h ç e s in d e k i m a s a ö rtü s ü il e
ö rtü n ü p b ir f a y to n a b in d i ril e re k o te l in e
g itm e s in i s a ğl a m ışl a r.
K u ru l ta y b a şl a m a d a n k u ru l ta y ın y a p ıl a c a ğı
s in e m a n ın iç in d e k i s a n d a l y e l e rin a l tın a iç i
b e n z in d o l u g a z o z şişe l e ri s ıra l a m ışl a r.
K u ru l ta y b a şl a d ığı a n d a s o k a k ta k i
ö ğre tm e n e s a l d ırıl a rd a n s o n ra s in e m a y a v e
117
k ita p l a rım ı g ö n d e rd iğim T o k K ita p E v in e e l l e rin d e k i m o l o to f
k o k te y l l e ri il e s a l d ırıl a rın ı s ü rd ü rd ü l e r. İç e rid e k i b in d e n f a z l a
ö ğre tm e n k a p ıl a rın a rk a s ın a s a n d a l y e l e ri y ığa ra k i ç i b e n z in d o l u
şişe l e ri to p l a y a ra k s a n g ın ı s ö n d ü rm e y e ç a l ıştıl a r. K u ru l ta y b ir y a n a
k a l d ı. Ö n c e l ik c a n g ü v e n l ik l e rin d e id i. Ü l k e h ız l a 1 2 M a rt’ a d o ğru
s ü rü k l e n iy o rd u . B ir s ü re s o n ra d a 1 2 M a rt g e l d i… O n ik i M a rt b e n i
K ırşe h ir’ d e y a k a l a d ı. K ırşe h ir d e e v im a ra n ın c a “ S o l g ö r ü şlü b ir
ö ğr e tm e n in e v in d e b in le r c e s o l y a y ın y a ka la n d ı,” d iy e b a s ın d a y e r
a l d ı.. S ö z ü e d il e n s o l y a y ın l a r b a s k ıd a n a l d ığım Ş iirim iz d e
Ö ğre tm e n k ita p l a rım d ı. K o n u ü z e rin e y a rg ı k a ra rl a rın ı k ita b ım ız ın
… .. s a y f a d a o k u d u n u z .
1 2 M a rt’ ta n s o n ra is te m in d ışı U şa k ’ a a ta n d ım . B ir s ü re s o n ra
K a y s e ri d e k ita p ç ıd a n k ü ç ü k b ir k o l i a l d ım . İç in d e y a rıs ı y a n m ış
v e y a y ırtıl m ış Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n k ita p l a rım a e k b ir n o t ç ık tı.
N o tta ; “ O la y la r ı b iliy o r s u n u z. K o n u y u y a s a l y o lla r d a n
ç ö zü m le m e y e ç a lışıy o r u m . T a zm in a t D a v a s ı a ç tım . K e n d im d e zo r
d u r u m d a y ım . T a zm in a tım ı a lın c a s ize o la n b o r c u m u
ö d e y e c e ğim .” y a z ıy o rd u .
A ra d a n b e l irl i b ir z a m a n g e ç in c e a rk a d a şl a r K a y s e ri d e k i
k ita p ç ın ın ta z m in a t d a v a s ın ı k a z a n ıp p a ra s ın ı a l d ığın d a n s ö z e ttil e r.
B e n im d e k ita p l a rım d a n o l a n a l a c a ğım ı
is te m e m i s ö y l e d il e r.
K ita p ç ıy a y a z d ım . K o n u y u a n l a ta ra k
a l a c a ğım o l a n p a ra y ı is te d im .
B ana;
“ K o n u ile v e T o k K ita p e v i ile b izim h iç
b ir ilişk im iz y o k tu r . Y a s a l y o lla r ı
ta m a m la y a r a k b u r a y ı b iz d e v r a ld ık .
O la y ı k ita p la r ın ızı g ö n d e r d iğin iz k işi ile
ç ö zü m le y in .”
İç e riğin d e y a n ıt g ö n d e rd i l e r.
K ita p l a rım b in d e n f a z l a ö ğre tm e n
a rk a d a şa u l a ştı. K ita p e v i y a k ıl a n k ita p ç ı
118
D a n ışta y a a ç tığı d a v a y ı k a z a n a ra k D e v l e tte n p a ra s ın ı a l d ı.
B a n a d a işin y ü k ü n ü ç e k m e k k a l d ı.
1 2 E y l ü l ’ d e n s o n ra tü m ö ğre tm e n ö rg ü tl e ri k a p a tıl m ıştı.
M e m u rl a rın v e ö ğre tm e n l e rin s e n d ik a v e ö rg ü t k u rm a l a rı
y a s a k l a n m ıştı. T o p l u m y ö n te m in i b u l d u . Ö n c e e m e k l i ö ğre tm e n l e r
E ğit- D e r’ i k u rd u l a r. A rk a s ın d a n d a T Ö B - D e r k u ru l d u . T ü m b u
o l u m s u z l u k l a ra k a rşın y e r y e r b e n d e n Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n
is te n d iği g ib i, y e n i y e n id e şiirl e r d e g e l iy o rd u . E l i m e y e te rin c e şiir
g e l in c e s ıra n ın “ Şiir im izd e Ö ğr e tm e n IV ‘ e ,” g e l d iğin i d ü şü n d ü m .
O n u d a y a y ın l a d ım . B u y a p ıtl a rım ın g e l irin i d e T Ö B - D E R ’ e
b ıra k tığım ı y a p ıtl a rın il k s a y f a s ın d a k itl e y e d u y u rd u m . B ir s ü re
s o n ra s a ğd a v e s o l d a to p l u m d a k i s o s y a l s o ru n l a ra b a k ış a ç ıs ın d a
b ö l ü n m e d ö n e m i g e l d i. B u d ö n e m l e rd e k ita p l a r d e ğil , s o s y a l
o l a y l a ra b a k ış a ç ıs ı f a rl ı o l a n g ru p l a rın k e n d i y a y ın l a rı b a şa t o l d u .
Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n d e ğil , şiir v e ö y k ü ç o k a rk a l a rd a k a l d ı.
B ir d ö n e m s o n ra d a d e m o k ra s im iz 1 2 E y l ü l M u h tıra s ı il e ta n ıştı. 1 2
E y l ü l d e n ö n c e b u l u n d u ğu m k e n tte h e r g ü n to p l u m s a l o l a y l a rd a b ir
c a n y itiy o rd u . E rte s i g ü n d e k a rşı o l a y l a r b a şl ıy o rd u . B u l u n d u ğu m
k e n t y a şa n a m a z d u ru m a g e l d i. Y a
ö ğre tm e n l iğim i n o k ta l a y a c a k tım , y a d a
y a şa m ım ı n o k ta l a y a c a k l a rd ı. A ta n m a m
y a p ıl m a d a n İz m ir’ e g e l d i m .
B ö y l e c e Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n d iz is in in d e
y a şa m ı n o k ta l a n d ı.
1 2 E y l ü l ’ d e n s o n ra B o rn o v a id im .
B o rn o v a o y ıl l a rd a k ü ç ü k b ir k a s a b a id i.
B ir s ü re s o n ra E g e Ü n iv e rs ite s in in iç in d e 9
E y l ü l Ü n iv e rs ite s i a ç ıl d ı. H e r y ıl a rta n
ö ğre n c i s a y ıs ı B o rn o v a ’ n ın s o s y a l y a p ıs ın ı
d a d e ğiştird i. B u y ıl l a rd a ö ğre n c il e rim
k e n d il e ri il e b irl ik te b a s ın - y a y ın şirk e ti k u rm a m ız a z o rl a d ıl a r.
119
Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n ’ n i n d ö rt c il d in d e n s e ç m e l e rl e y a p a ra k
Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n 5 v e Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n 6 ’ y ı y a y ın l a d ım .
2 0 1 0 y ıl ın d a d a K o n a k B e l e d iy e B a şk a n ı H a k a n T a rta n ’ ın
is te m iy l e y e n id e n s e ç m e l e rl e y e n i b ir Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n d a h a
y a y ın l a n m ış o l d u . B ö y l e c e d ö rt c il t Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n v e ü ç
c il tte Ş iirim iz d e Ö ğre tm e n l e rd e s e ç m e l e r y a y ın l a n m ış o l d u .
B u d a y e tm e d i. K a y s e ri ’ d e n g e l e n y a rıs ı y ırtık k ita p l a rın u ç u n d a
y a n ık iz i o l a n l a rın ın iç in d e y ü z ta n e s in i s e ç ip il k d ö rt c il d i b ir
a ra d a c il tl e y ip o y l u m l u b ir şe k il a l a n b u y ü z a d e d i k ita p l ık l a rın d a
b u l u n m a s ı g e re k e n d o s tl a ra a rm a ğa n e ttim . B ö y l e c e y a y ın l a d ığım
ŞİİR İM İZ D E Ö Ğ R E T Y M E N s a y ıs ı d a y e d iy e u l a ştı.
1 2 E y l ü l d e n s o n ra y a p ıl a n s e ç im l e rd e B o rn o v a ’ d a S a y ın A l i
S Ö Z E R B o rn o v a B e l e d iy e B a şk a n ı o l d u . S a y ın A l i S ö z e r’ l e y a z ın
a d ın a s a n ’ a t a d ın a n e l e r y a p a b il e c e ğim iz i k o n u ştu k . B a şta A z iz
N E S İN o l m a k ü z e re o n l a rc a y a z a rı B o rn o v a ’ d a k o n u k e d e re k
ö n c e l ik l e ö ğre n c il e ri v e k itl e y i y e n id e n e d e b iy a t ü rü n l e ri il e
ta n ıştırd ık .
B ö y l e c e Ş iir v e s a n a t B o rn o v a ’ d a s o k a k l a ra ta şın c a P T T ö n ü n d e k i
S o k a k v e K ü ç ü k P a rk ç e v re s i S a n a t S o k a ğın a d ö n ü ştü rü l d ü . B u
d ö n e m d e B o rn o v a K ü ç ü k P a rk ta S a n a t
K a f e a ç m ış o l a n N ü k e t- T a y f u n P E Z E K
a rk a d a şl a rl a ta n ıştım . N ü k e t v e T a y f u n
P E Z E K a rk a d a şl a rın e k in v e y a z ın a d ın a
b ir a ra y ış iç in d e o l d u k l a rın ı s e z in l e y in c e
o n l a rın D ığıl K a f e l e rin d e h a f ta d a ik i, ü ç
g ü n e tk in l ik l e r b a şl a ttık . B u d ö n e m l e rd e
b ir ç o k a rk a d a şl a rl a ta n ışm a m l a b irl ik te
T ü ra b i D E Ğ E R L İ v e V e y s e l G Ü L T A Ş
is im l i a rk a d a şl a rl a ta n ıştım . G ü n l e rd e n b ir
g ü n V e y s e l G Ü L T A Ş a rk a d a ş e şi il e
ta n ıştırm a k iç in e v in e g itm e m iz i ö n e rd i.
T ü ra b i D E Ğ E R L İ il e b irl ik te s a y ın V e y s e l G ü l ta ş’ l a ra g ittik . E v in
iç in e g ird ik . V e y s e l a rk a d a ş Ö ğre tm e n o l a n e şi S a y ın … … … . İl e
120
b e n i ta n ıştırm a k is te rk e n V e y s e l b e y d e n ö n c e … … … . H a n ım s ö z ü
b a ğl a d ı.
“ B e n Y ılm a z b e y i ta n ıy o r u m ,” d e d i. Ş a şırd ım . N e re d e n o l d u ğu n u n
s o rd u m .
B a şl a d ı a n l a tm a y a ;
” B e n s izin Şiirimizde Ö ğr e tm e n is im li y a p ıtım ızd a n d e r s le r im in
ko n u s u ile ç a kışın c a ç o k y a r a r la n d ım . Ö ğr e n c ile r i m b ir y e r d e şiir i
s izin kita p ta ki şiir le r i o ku y a o ku y a s e v d ile r ,” d e d i
Y ıl l a r g e ç ti. İk i b in l i y ıl a rd a H ü m a n is t D ü şü n c e D e rn e ği’ n in
ç a l ışm a l a rın ın b irin in iç in d e o l m a s ı iç in S a y ın M e h m e t Ş a k ir Ö rs ’ e
k o n u y u a n l a tm a k iç in b u l u ştu k . E s e n l e ştik te n s o n ra k o n u y u
a n l a tm a k is te d ik ç e S a y ın Ö rs ü z e rin d e k o n u şa c a ğım ız k o n u d a n
ö te o g ü n c e l k o n u l a rın ü z e rin d e d u ru y o rd u .
S o n u ç ta ;
S a y ın Ö r s ö n c e b e n ke n d im i v e ko n u m u zu s ize a n l a ta y ım ” d e y in c e ;
“ Y ılm a z b e y b e n s izi ç o k iy i ta n ıy o r u m . L is e d e ö ğr e n c iliğim
y ılla r ın d a şiir o ku m a n ın m u tlu lu ğu n u s izin Şiir im izd e Ö ğr e tm e n ’
d e ki şiir le r i o ku y a r a k v a r d ım . H e m s iz b ile m e zs in iz. G e n e lis e
y ılla r ım d a b e n im ilk şiir im s izin U şa k’ ta ç ıka r d ığın ız Y A R IN is im li
d e r g id e y a y ın la n d ı. S iz ke n d in iz v e y a p a c a kla r ın ızı d e ğil, b e n im
s izin y a p tıkla r ın ıza n e şe kild e ka tkıla r ım o ls u n o n u ko n u şa lım ,”
d e d i.
Ü ç ü n c ü v e u ç n o k t a d a k i a n ıy a g e l in c e ;
K o n u s u k im y a o l a n b ir f a b rik a d a
y ö n e tic il i y a p tığım d ö n e m d e
A l i O s m a n is im l i b ir a rk a d a şl a ta n ıştım .
A l i O s m a n a rk a d a ş k ü ç ü k ç a p ta b in a
y a p ım s e k tö rü n d e iş y a p ıy o rd u .
F a b rik a n ın b in a iç i d ışı y a p ım b a k ım v e
o n a rım işe rin i s ü re k l i o n a v e rm e y e
b a şl a d ım . B ir s ü re s o n ra A l i O s m a n
a rk a d a ş b e n im l e ö ğre tm e n l ik ü z e rin e v e
121
ö ğre tm e n l e rin s o ru n l a rı ü z e rin e k o n u şm a y a b a şl a d ı. B e n d e o n a
ta k ıl d ım ;
“ Ö ğr e tm e n le r d e n s a n a n e ? ... S e n ö n ü n d e ki işle r i g ü ze l v e d o ğr u
y a p m a y a ç a lış. H e r ke s ke n d i g ö r e v in i d o ğr u y a p s ın ” d e y in c e ,
B ana;
“ Y ılm a z a ğa b e y s iz ö ğr e tm e n d e ğil m is in iz,” s o ru s u n u y ö n e l tti.
,B e n im ö ğre tm e n o l d u ğu m u n e re d e n b il d iğin i s o rm a d ım . G e n e
k o n u şm a m ı s ü rd ü rd ü m ;
“ O za m a n ko n u n u n s o r u m lu s u b e n o la y ım .B u ko n u la r ı b e n
ko n u şa y ım ,” d e y in c e ;
“ T o p lu m d a ki h iç b ir s o r u n b a şka b ir s o r u n d a n ko p u k o la m a z. S iz
Şiirimizde Öğretmen’in ba şın d a y a zd ığın ız y a zıd a v e iç in d e ki
şiirlerde öyle söylemiyorsunuz ama,” d e d i.
Ş a şırd ım .
S o ru m u s ü rd ü rd ü m .
“ S e n b u n la r ı n e r e d e n b iliy o r s u n ,” s o ru m a ,
“ B e n B e şikd ü zü Ö ğr e tm e n O ku lu n u b itir d im . Ö ğr e tm e n lik
y a p a m a d ığım iç in ç o c u klu ğu m d a b a b a m ın y a n ın d a ç a lışırken
ö ğr e n d iğim b u işi y a p ıy o r u m . B u n u d ışın d a ü lke m i, y a p tığın işi
s e v m e y i Şiirimizd e Ö ğr e tm e n ’ d e ki şiir le r i o ku y a o ku y a
ö ğr e n d im ,” d e m e z m i? ...
B a n a s u s m a k d ü ştü .
S u s tu m …
B a n a g ö re ,
Ş iir g ü z e l l ik tir.
G ü z e l l iğin ta n ım ıd ır.
G ü z e l b ir n e s n e g ö rd ü ğü m ü z d e ,
“ Ş iir g ib i,”
D e m e z m iy iz …
122
Şimdi sıra Şiirimizde Öğretmen dizimde ki şiirlerden oluşturduğum uzun soluklu kolaj bir şiire ve
K ö y E n s titü le r i ü ze r in e d iğe r b ir şiirime gelsin.
T ü m in s a n la r a “ Şiir g ib i B ir D ü n y a ” d ile ği ile …
Ö Ğ R E T M E N L İK D E S T A N I
T o k S o lo –
“ E ğe r A lla h g ö kte n y e r e in ip te b ir m e s le k s e ç s e y d i ke s in likle
ö ğr e tm e n o lu r d u . Ö ğr e tm e n lik h e r şe y d e n ö n c e b ir T a n r ı s a n a tıd ır .”
K a l ın S e s l e r K o r o s u V e r v e r h iç a l m a ,
B ö y l e d ir k a n u n u b u m e s l e ğin .
G ü n o l u r s e n i a ra rl a r a m a
K a n a d ın d a o l a c a k s ın m e l e k l e rin .
1 .S o l o U z a k b ir d a ğ k ö y ü n d e s in .
Y ü rü m e z d u rm u ş z a m a n
Ç e v re y a n ın d a y o b a z k a ra n l ığı
A ğa l a r n a m l u d a y a m ış y ü re ğin e .
K oroÇ a re y o k d a y a n a c a k s ın .
2 .S o l o K a ğn ıl a r a ğl a r g e c e l e r b o y u .
Ç a ğrışır y a ra l ı h a s ta ç o c u k l a r.
M e şe l e rd e n g e ç e r k a n a b o y a n ır D ö n e ,
Ü s te l ik o k u l u n to p ra k b ir d a m d a n .
K oroÇ a re y o k d a y a n a c a k s ın .
3 .S o l o G ü n l e r b e z d i rir k a h re d e r in s a n ı
M e k tu p b e k l e rs in k e ç i y o l l a rın d a n
C a n ın g a z e te l e r g ö z ü n d e tü te r
A ğıtl a r c a y ır c a y ır y a k a r iç in i
123
K oroÇ a re y o k d a y a n a c a k s ın
4 .S o l o B u k e rv a n b ö y l e y ü rü r h e m şe rim .
Işık l a r b ö y l e y a n a r d a ğ k u c a k l a rın d a
G ö z l e r b ö y l e a ç ıl ır b ö y l e b a şl a r b a şl a r s a n c ıl a r
V e h a l k b ö y l e k a v u şu r ç a ğın a .
K oroÇ a re y o k d a y a n a c a k s ın .
İnce Sesler K or osuB ö y l e d e ğil e l b e t a l ın y a z ım ız
K ırıl m a d ı u m u d u m u z g ü v e n im iz
C a h il l ik te n f a k irl ik te n
U s a n d ık h e p im iz
G ü n l e r v a r ö ğre tm e n im
T a n rıy a y a k a rır g ib i
S a n a u z a n m ış e l l e rim iz .
K a l ın S e s l e r K o r o s u V e r v e r h iç a l m a
B ö y l e d ir k a n u n u n b u m e s l e ğin
G ü n o l u r s e n i a ra rl a r a m a
K a n a d ın d a o l a c a k s ın m e l e k l e rin
İnce Sesler K or osu
G e c e n in o rta s ın d a
B ir d ü şe g ö m ü l m ü şü m
B u d ü ş k ö tü ö ğre tm e n im
B il g is iz l ik k a p l a m ış h e r y a n ım ı
A y rık o tl a rı ö rn e ği
E v re n im k a p k a ra n l ık k u p k u ru
S a b a h ı y o k g e c e l e rin
B ir y u d u m ışık d iliy o ru m
T ü m in s a n l a rd a n
Y o k ç a ğrım ı d u y a n
124
A y şe y in e n ,F a d im e y n e n ,V e l iy n e n
T o p l a n ıy o k a h a şu m e y d a n d a
K a l e m s iz iz k ita p s ız ız
Işık s ız ız m u m s u z u z
K a ra g ü n l e r k a l d ırm ış b a l ta s ın ı
K ıl d a n in c e b o y n u m u z
B u d ü ş k a tı ö ğre tm e n im
T e rl e r b o şa n ıy o r h e r y a n ım d a
B o ğu l a c a k g ib iy im
B ir e l d e ğiy o r a n l ım a
K a ra d ü şü n b u ra s ın d a
P ırıl p ırıl d ü n y a l a rd a n
M u tl u l u k g e tire n b ir e l
S e v g i d o l u s ım s ıc a k
S e n in e l l e rin ö ğre tm e n im
S e n in e l l e rin g ü n l e rim i ışıta c a k .
K a l ın S e s l e r K o r o s u V e r v e r h iç a l m a
B ö y l e d ir k a n u n u b u m e s l e ğin
G ü n o l u r s e n i a ra rl a r a m a
K a n a d ın d a o l u rs u n m e l e k l e rin .
2 . İn c e S e s l e r K o r o s u
E l l e rim iz in n a s ırı, a y a k l a rım ız ın n a s ır y a ra s ı
Ç a l ışm a m ız a ta n ık
Y a z ın s u s u z to z l u k ışın ç a m u rl u y o l l a rd a
T ü k e n ir ö m rü m ü z y a rı u y a n ık
Y o l u m u z u ışıtıp ö ğre tm e n im
D u a s ın ı a l ın n a s ırl ı e l l e rin .
1 .v e 2 . İn c e S e s l e r K o r o s u
B ö y l e d e ğil e l b e t a l ın y a z ım ız
K ırıl m a d ı u m u d u m u z g ü v e n im iz
C a h il l ik te n f a k irl ik te n
U s a n d ık h e p im iz
125
G ü n l e r v a r ö ğre tm e n im
T a n rıy a y a k a rır g ib i
S a n a u z a n m ış e l l e rim iz .
5 . S o lo
B il irim ç o c u k l a rım ın tu tu n a c a ğı te k d a l b e n im
S ın ıf ın s a y ıs ın c a b ö l ü k b ö l ü k y ü re ğim
D u y a rım s ö y l e m e s e l e r d e
Ç a re a ra rım g e c e l e r b o y u
6 .S o l o B e n b ir d e rt d o l u ö ğre tm e n im a m a
K ıs a b ir y o l b il irim g ü n e şe a y a
B ir y o l b il irim
H ıç k ırık ta n k a h k a h a y a
Y ıl a rd a n b e rid ir
H a m a m d a tü rk ü s ö y l e r g i b i
E n g ü z e l d e rs l e rim i
G e c e l e ri v e ririm rü y a l a rım d a
Y u m u rc a k l a rım b e n i d in l e r u z a ğım d a
H e p s i k u l a k k e s il m iş
S ın ıf a l a b il d iğin e g e n iş m i g e n iş
G e c e l e r b e n im k a ra ta h ta m d ır
P a rm a k l a rım te p e şir
B e n b ir z a v a l l ı ö ğre tm e n i m a m a
F e c rim d e d e v l e r g ü re şir
K ıs a b ir y o l b il irim g ü n e şe
K ıs a b ir y o l b il irim a y a
B ir y o l b il irim
H ıç k ırık ta n k a h k a h a y a
T o k S o lo S e n ç o c u ğu m n iy e h e p c a m d a n b a k ıy o rs u n ?
1 .S e s A n n e m b a b a m h a l a k a v g a e d iy o rl a r m ı d iy e ö ğre tm e n im
126
T o k S o lo S e n ç o c u ğu m … N iy e h e p g ö z l e rin i o ğu ştu ru y o rs u n ?
2 .S e s G a z l a m b a s ın d a n a l ıştım ö ğre tm e n im .
T o k S o lo S e n ç o c u ğu m , n iy e k ö şe y e s a k l a n ıy o rs u n ?
3 .S e s K a rd e şim ç o k a ğl a d ı ç a l ışa m a d ım ö ğre tm e n im .
T o k S o lo S e n ç o c u ğu m … N iy e e l l e rin i y ık a m a d ın ?
4 .S e s K o v a d a k i s u d o n m u şta , k ıra m a d ım ö ğre tm e n im .
T o k S o lo S e n ç o c u ğu m … N iy e h e p k a şın ıy o rs u n ?
5 .S e s Ü z e rim d e ö c ü l e r d o l a şıy o r ö ğre tm e n im .
T o k S o lo S e n ç o c u ğu m … N iy e h e p k u l a k l a rın ı k a p ıy o rs u n ?
6 .S e s A b l a m ın ö k s ü rü k s e s l e ri g e l iy o r ö ğre tm e n im .
K oroD e rd im iz i d e d ik s a n a , d e rt e ttin ö ğre tm e n im .
B il iriz y ü re ğin a c ı a c ı b u rk u l u r
Ç a re s iz l ik b ıra k m a z y a k a n ı
A l d ırm a y o k s u l l u ğa ö ğre tm e n im
P a ra n o l m a s ın v a rs ın c e b in d e
H e r g ü n b ira z d a h a
K a ra n l ık l a r d e l in iy o r g itg id e
G üç lüs ün,
Y ü c e s in M u s ta f a K e m a l l e rc e …
V e A ta tü rk g ü l ü m s e r ö ğre tm e n im ,
S e n s ın ıf a g irin c e ..
127
7 .S o l o D ü n y a n ın b ü tü n ç iç e k l e rin i d iy o ru m
B e n b ir k ö y ö ğre tm e n iy im , b ir b a h ç ıv a n ım
B e n b ir b a h ç e s u l u y o ru m g ö n l ü m d e
K im s e b il m e z , k im s e a n l a m a z d il im d e n
V e g ü l l e r f ışk ırır ç i ç e k l e rim d e n
K a n d ır, h a y a ttır ,e m e k ta r b e n im g ü l l e rim .
B ir ç iç e k g e tirin , y a l n ız ç iç e k g e tirin
K a l ın S e s l e r K o r o s u D ü n y a n ın b ü tü n ç iç e k l e rin i is tiy o ru m
E n g ü z e l l e rin i s a y m a d a n ç iç e k l e rin ,
Ç o c u k l a rım ı ö ğre n c il e ri m i is tiy o ru m .
Y a l n ız v e ç il e l i h a y a tın ç iç e k l e rin i
K ö y o k u l l a rın d a a ç a n g iz l i v e s e s s iz .
O b a k ım s ız a m a k o k u s u e s s iz ç iç e k .
K im s e b il m e y e c e k s e n i, b e n i, k im s e b il m e y e c e k .
S e n i a rtık y a l n ız l ık ö rte c e k ,y a l n ız l ık ö rte c e k .
T o k S o lo ;
D ü n y a n ın b ü tü n ç iç e k l e rin i d iy o ru m
O k u l u n d u v a rı ç ö k tü , a l tın d a k a l d ım .
A m a b e n d ü n y a ü s tü n d e y im ,to p ra k ta
Ç il e ç e k tim ,y a l n ız k a l d ım a m a y a şa d ım .
B u n u b il ir b a h ç e l e r d a ğl a r b il ir…
Ş im d i s u s tu m ö rtü n b e n i y a tırın b u ra y a
D ü n y a n ın b ü tü n ç iç e k l e rin i g e tirin b u ra y a .
K a l ın S e s l e r K o r o s u ;
V e r v e r h iç a l m a
B ö y l e d ir k a n u n u b u m e s l e ğin
G ü n o l u r s e n i a ra rl a r a m a
K a n a d ın d a o l u rs u n m e l e k l e rin .
128
K oro;
K e n tl e rd e n k ö y l e re ışık tu ttu n u z b ir b a şın ız a
A ç a r y u rd u m u n b ü tü n ç iç e k l e ri s iz d o k u n u n c a
S iz in l e u y a n d k ,s il d ik g ö z l e rim iz d e k i k a ra n l ık k irl e ri.
U s u n b il in c in y e şe rttiği to p ra k l a rd a s a v a ştık
D a ğ d e v ire n g ü c ü n ü z l e a y d ın l a n d ı iç im iz , g ü n e ş ışığın d a n y o k s u n .
S iz d o ğru y u g e rç e ği ö ğre tt,ik ç e m u tl u y u z .
S iz in T a n rıs a l ışığın ız a z a l m a s ın ü s tü m ü z d e n .
D ik e n l i, k ıra ç to p ra k l a rd a n a s ıl y a şa n ır ö ğre n d ik .
E z il d in iz a m a y ü c e şttin iz .
T o p l u m l a r s iz in l e u y a n ır tü m z a m a n l a r b o y u n c a .
S iz in l e y ık a n ır il k e l v a rl ığım ız .
Ö rü m c e k l i y a b a n d ü şü n c e l e r s iz in l e a y ık l a n ır.
T u ts a k l ık h a l k a l a rın ı k ıra n s iz in u s u n u z h e r ç a ğ.
S iz s iz ö z g ü rl ü k d ü şü n ü l e m e z .
F ışk ırır g ö z l e rin iz d e n M u s ta f a K e m a l ’ in ışığı.
K a l ın S e s l e r K o r o s u ;
V e r v e r h iç a l m a .
B ö y l e d ir k a n u n u b u m e s l e ğin .
G ü n o l u r s e n i a ra rl a r a m a
K a n a d ın d a o l a c a k s ın m e l e k l e rin .
8 . S o lo ;
K e d e rin l e s e v in c in l e b iz d e n d in .
T ü m s e v il e rin b iz l e re v e rd in .
D e f te rim d e k ita b ım d a
B a y ra k b a y ra k a ç ıl d ı m e m l e k e tim .
B e n d e s a n a v e rs e m d e rim .
A m a y o k k i b ir şe y im .
B e n im h e r şe y im
Ş u k ü ç ü c ü k y ü re ğim
A l ır m ıs ın ö ğre tm e n im ?
129
K oro;
Y ü c e a y d ın l ığın d a te rte m iz e l l e rim iz ,
S a n a y a l v a rıy o ru z ta n rım ! ..
İnce Sesler K or osu;
Işık v e rd iğin b u u f a c ık y ü z l e ri k irl e tm e .
B u e l l e ri, h e p b ö y l e te m iz tu t.
T e b e şirl e rl e b ü y ü y e n a k l ığı k o ru .
Ç o c u k l a rım ız ı iy i rü y a l a rl a u y u t…
B il irs in n e d e n y a şa d ığım ız ı
T ü rk ü m ü z n e d e n b u k a d a r g ü z e l b il irs in .
“ B ir d e m e t p a p a ty a … b ir d e s te g ü l … ”
Ü z e rl e rin e s e rp iy il ik to h u m l a rın ı
V a rs ın ç o c u k l a rım ız m u tl u l u k ta n d e l irs in …
K oro;
Y ü c e a y d ın l ığın d a te rte m iz e l l e rim iz .
S a n a y a l v a rıy o ru z T a n rım ! ..
Y ılm a z S U N U C U
B u d e s ta n “ Ş iir im izd e Ö ğr e tm e n ,” is m i ile y a y ın la d ığım d ö r t
y a p ıtım d a y e r a la n şiir le r d e n k o la j o la r a k u y a r la n m ıştır .
“ B u d e s t a n s a h n e y e u y a r la m a la r ın d a ;
1 .- 2 .- 3 .- 4 .- 5 .- 6 .- 7 . S o lo la r a y r ı a y r ı ö ğr e t m e n l e r i n v e y a
İki üç öğretmeni n 8 . S o lo b i r ö ğr e n c i n i n İn c e S e s l e r K o r o s u ö ğr e n c i le r in , K a l ın S e s le r K o r o s u
ö ğr e t m e n le r i n u s la r ı, T o k S o lo , b i r ö ğr e t m e n i n ö ğr e n c il e r i n e s o r d u ğu s o r u la r , 1 .- 2 .- 3 .- 4 .- 5 .- 6 .
S e s l e r ö ğr e n c i le r i n v e r m i ş o l d u ğu y a n ıt la r o l d u ğu y a r a t ıl m a y a ç a lışıl m ışt ır .”
130
* 1 7 N İS A N D E S T A N I
U tk u m u ?
A h a ! ...
T u tk u m u ?
A h a ! ..
B ir d a h a
B ir d a h a
B a şt a T o n g u ç B a b a
Y ir m i b ir K ö y E n s t it ü s ü
Y ir m i b ir b ü y ü k k a l e .
Y ir m i b ir b ü y ü k k a l e d e
K ız e r k e k
Ö ğr e t m e n ö ğr e n c i
D a v r a n d ıl a r g e ç k a l m a k k o r k u s u y l a
O m u z om u za
G e r ç e ğin ,
B il im in g ö s t e r d iği y o l l a y ö n t e m l e
Y o l a n d ıl a r k ö y l e r e b ir b ir .
I şık o l d u l a r
1942 de
Y o l l a r ı y ık a n d ı
1946 da
Amma
Y ü c e l t t il e r .
H or oz ötü m ü n d en
Şafak atılımdan önce
S a b a h ın a l a şa f a ğın d a
* 1 7 N is a n 1 9 4 2 K ö y E n tiy ü le r in in k u r u lu ş G ü n ü d ü r . 1 7 N is a n b u n c a y ıld ır b a z k u r u lu şla r c a
g ö r k e m le k u tla n m a k ta d ır .
131
B e şik d ü z ü l ü ’ l e r
H o r o n la ,
K a s ta m o n u lu ’ la r
S e p e t ç i o ğl u y l a ,
A y d ın l ı’ l a r
H a r m a n d a l ıy l a ,
U y a n d ıl a r
U y u y a n g ü n e k a r şı…
K ö y k e n t g e r in d i,
S il k in d i,
Y ir m i b ir k a l e y l e e l e l e
Y ır t t r ıl a r
G e r i k a l m ışl ığın
K a r a n l ığın
K a r a n l ık p e r d e l e r in i,
B ir b ir …
B ir l iğin
B e r a b e r l iğin v e r d iği
U m u tla
G ü ç le … .
H o r o n te p e n a y a k la r
K a le m tu ta n e lle r
S a b a n ı k a v r a d ı Ü s e n D a y ıy l a t a r l a d a .
“Daha da
Daha da
D a h a b ir ışık
D a h a d a b ir a y d ın l ık ,” d e d il e r
G ö n ü l g ö n ü le …
132
O r t a ç a ğın k a r a n l ık l a r ın a
K e n t l e r in O s m a n l ıl a r ın a
K ö y l e r in a ğa l a r ın a k a r şı
Y ır t t ıl a r
K a r a n l ık l a r ın
K a r a n l ık l a r ın K a r a n l ık l a r ın
K a r a n l ık p e r d e l e r in i
B ir b ir …
B il im in t e k n iğin g ö s t e r d iği
Y o l l a y ö n t e m l e ..
D a h a d a b ir ışık
D a h a d a b ir ışık
D a h a d a b ir ışık
D a h a d a b ir a y d ın l ık d e d il e r
G ö n ü l g ö n ü le …
S e n ! ..
B e şik d ü z ü l ü m …
S e n ! ..
K e p ir t e p e l im …
S e n ! ..
E r c is l im …
S a b a n ı a t ıp
P u l l u ğu a l a n
O n u n l a t o p r a ğı y a r a n
T r a k t ö r ü n ö z l e m in i, d u y a n
O ğl u n u iz l e m e d in m i?
S e n ! ..
O r t a k l a r l ım .
S e n ! ..
S a v a şt e p e l im .
133
S e n ! ..
P a z a r ö r e n l im .
T ohu m ek en.
H a s a t b iç e n
K a z m a s a lla y a n
Ö ğr e t m e n g ö r m e d in m i?
S e n ! ..
G ö lk ö y lü m .
S e n ! ..
H a s a n o ğl a n lım .
S e n ! ..
A k p ın a r l ım .
T a r l a n d a b a c ın l a
B a h ç e n d e a n a n la
Y a n y a n a ç a l ışm a d ın m ı?
S en
G ö n e n k ö y lü m ! ..
S e n ! ..
H a r u n iy e l im .
S en!
P a m u k p ın a r l ım .
S u ç l a d ıl a r b iz i,
S u ç l a d ıl a r .
S u ç l a r ın e n b ü y ü ğü
S u ç l a r ın e n ç ir k in i
K o s k o c a b ir s u ç l a
B il e m e d in m i?
B iz
L a d ik li
B iz
U şa k l ı
134
B iz
B o lu lu
V e tü m A n a d o lu lu
A h m e t l e r ,M e h m e t l e r ,
Z e y n e p l e r ,A y şe l e r
K a r d e ş b il d ik b ir b ir im iz .
G e l d ik b iz y a y l a l a r d a n
G e l d ik b iz o v a l a r d a n
Ö z g ü r l ü ğü n , k a r d e şl iğin
T a … iç in d e n .
K a le m tu ttu k
A k k a ğıd a
Çapa vurduk
K a r a t o p r a ğa
U m u t b a ğl a d ık
Y a r ın l a r a .
A h a ! ..
D e d ik .
A h a ! ..
D e d a v r a n ! ..
N ed en se
G o c u n d u la r
K ö y d e n g e l işim iz d e n .
N ed en se
G o c u n d u la r
Y e n id e n k ö y e d ö n ü şü m ü z d e n .
K a le m tu tu p ,
Ç if t e g id işim iz d e n .
K ö y e il k d ö n ü şü m d e
A h a ! ..
135
B ir ışık
D ed i a na m .
G o c u n d u la r a n a m d a n .
D a h a b ir ışık
D ed i b a b a m .
G o c u n d u la r b a b a m d a n .
B a b a m İs m a il A m c a
Y e m in e t t i.
M a h a l l e M e k t e b in d e n a l d ı,
A ğa m İb r a m ’ ı
G oca M üd üre
T e s l im e t t i.
“ D a h a d a y o lla c e m v a lla
D a h a d a y o lla c e m .
S ü r ü y e g ü ç c ü ğü n
T a ’ l a y a b ü y ü ğü n y e r in e
B e n g it c e m
Ü ç b e ş y ıl d a h a ,”
D e d i.
N ed en se
G o c u n d u la r b a b a m d a n .
N ed en se
G o c u n d u la r
M a h a l l e M e k t e b in d e n s o n r a
E n s t it ü y e g id e n ,
G a r a D a v u t’ ta n son r a
T a r ih i ö ğr e n e n a ğa m d a n .
136
“ A ğa m İb r a m ;
D a h a d a b ir ışık
D a h a d a b ir ışık
D a h a d a b ir ışık
A s g e r o lc e m
H e r ç e şit g a v u r a k a r şı,” d e d i.
N ed en se;
G o c u n d u l a r a ğa m d a n …
O k u y a n la r ,
Y ir m i b ir K ö y E n s t it ü s ü n d e o k u d u l a r
K u şk u s u z .
N ed en se,
D u r a n la r
K e n tle r d e
D u r d u la r
N ed en se
V u r a n la r
C a n e v in d e n
V u r d u la r ! ..
Y ir m i b ir
A k G ü v e r c in im iz i
A c ım a s ız
137
Y ılm a z S U N U C U
D O S T L A R D A N D E Ğ E R L E N D İR M L E R
138
E T K İN L İK L E R İM İZ İN D O S T L A R C A
D E Ğ E R L E N D İR İL M E L E R İ
Ö n c e l ik l e A ra s ta ’ n ın ü l k e y a z ın ın a e k l e n m e s in d e n d o l a y ı, S n . Y ıl m a z S U N U C U ’ y u v e
S n . N u rg ü l U Ç A R ’ ı k u tl a m a k is te rim . O n l a r, a y d ın lığa u l a şm a n ın v e k ü l tü re l d e ğişim in
y o l l a rın ı g ö s te rm e d e iy i b ire r ö rn e k o l d u l a r b iz e . 2 0 0 5 y ıl ın d a n b e ri, S e y re k ’ te k i
d e ğişim in h e m ta n ığı h e m d e y a şa y a n b ir p a rç a s ıy ım . A y n ı z a m a n d a S e y re k ’ in ü l k e
y a z ın ın a k a z a n d ırd ığı k a l e m k itl e n in iç in d e y e r a l m a k ta y ım . Ş ö y l e k i; ö y k ü y a z m a y a il k
b a şl a d ığım d ö n e m l e rd i. B ir g ü n , b ir g a z e te d e “ K o m şu l u k ” k o n u l u S e y re k B e l d e s i Ö y k ü
Y a rışm a s ı b a şl ık l ı b ir d u y u ru g ö rd ü m . Y a rışm a k o n u s u o l d u k ç a a n l a m l ı g e l d i b a n a . B u
şe k il d e y a z d ığım il k ö y k ü y a rışm a n ın k ita p s e ç k is in d e “ y a y ın l a n m a y a d e ğe r” g ö rü ld ü .
B u , b e n i b a şk a ö y k ü l e r y a z m a k v e k a l e m im i g e l iştirm e k k o n u s u n d a y ü re k l e n d ird i. A rd ı
s ıra k a tıl d ığım u l u s a l v e u l u s l a ra ra s ı ö y k ü v e şiir y a rışm a l a rın d a ç o k s a y ıd a d e re c e l e rim
o l d u . B u y a rışm a l a r, a y n ı z a m a n d a p e k ç o k y a z a n in s a n ı b ira y a g e tird i. İl e rl e y e n z a m a n
iç in d e , S e y re k Y a rışm a l a rın d a b ir y a rışm a c ı o l a ra k d e ğil , s e ç ic i k u ru l ü y e s i o l a ra k
b u lu n d u m . Ç o k y ö n l ü b ir in s a n o l a n E ğitim c i- Y a z a r Y ıl m a z S U N U C U , b ir b e l d e d e
d e ğişim y a ra tm a d a , ö z v e rili v e ç a l ışk a n tu tu m u y l a g ü n ü m ü z d e p a rm a k l a g ö s te ril e c e k
k a d a r a z o l a n s a y ıl ı e ğitim c id e n b irid ir. N ite k im “ Şiir in i A l d a G e l 1 - 2 - 3 ” e tk in lik l e ri v e
k ita p l a rıy l a d a y in e b ir d e ğişim in iç in d e o l d u ğu n u k a n ıtl a m ıştır. K e n d i d e y im iy l e
“ S o k a k ta k i Ö ğre tm e n ” , y e d id e n y e tm işe h e r k ü l tü rd e in s a n l a k o l a y il e tişim k u ra n ,
y u rd u m in s a n ı S n . Y ıl m a z Ö ğre tm e n im e , g ü z e l l ik l e rl e d o l u n ic e y ıl l a r v e n ic e k ita p l a r
d il iy o ru m . O n u n d e rl e d iği v e d ü z e n l e d iği b u im e c e d e b irk a ç ö y k ü m l e b u l u n m a k ta n
d o l a y ı m u tlu y u m . A y d ın l ığın iç in d e b u l u n m a n ın c o şk u s u y l a …
K e zb a n Ş A H İN
TAYSUN
A r a ştır m a c ı M ü h e n d is - Y a za r
ARASTA
S a y ın Y ıl m a z S u n u c u ’ n u n ö n d e rliğin d e “ S e y re k A n a m E v i Ç a l ışm a G ru b u ” n u n
d ü z e n l e d iği N is a n /2 0 1 2 F o ç a ö y k ü g ü n l e rin d e ta n ıştığım y ü re ği s e v g iy l e d o lu ö y k ü
d o s tl a rıy l a b irlik te o l a b ild iğim iç in ç o k m u tlu y u m .
A te şb ö c e ği g ib i k a ra n l ığı d a ğıtm a k e re ğiy l e b irik im l e rim i y a z m a k ta n k e n d im i
a l a m ıy o ru m . İğn e o y a s ı y a p a r g ib i ö ğre n d ik ç e d a h a g ü z e l ö y k ü l e r y a z a b il e c e ğim e ,
ö n e m l i o l a n ın d a h a ç o k o k u y u p y a z a ra k ö z g ü n e s e rl e r o rta y a ç ık a ra b il m e k o ld u ğu n a
in a n ıy o ru m . “ A R A S T A ” tü m u s ta l a rın b ir z a m a n l a r ç ıra k o l d u ğu , h e r g ü z e l m e s l e k iç in
ç a l ışm a k g e re k tiği a lg ıs ın ı y a ra ttı, ç o k b e ğe n d im .
K ita b ın a rk a d a şl a rım ız ın ç a l ışm a l a rın ı ta n ıtıc ı, b u n d a n s o n ra y a z a c a k l a rın ın m u ştu c u s u
o l m a s ın ı d il iy o r, e m e ği g e ç e n l e re s e v g i v e s a y g ıl a rım ı s u n u y o ru m .
E m in e ŞİM Ş E K E M İR A L
1 0 .0 7 .2 0 1 2
139
E T K İN L İK L E R İM İZ İN D O S T L A R C A
D E Ğ E R L E N D İR İL M E S İ
DOSTL UĞ UN TA DI
B ir a rk a d a şım ın ö n e ris iy l e k a tıl m ıştım S e y re k B e l e d iy e s in c e d ü z e n le n e n ilk y a rışm a y a . O ra d a
k u tl a n m a n ın ta d ın a v a rd ım v e s o n ra k i y a rışm a la ra d a ö y k ü g ö n d e rd im . E d e b iy a t d o s tla rı
g ru b u n u o l u ştu rd u k . Y ıl m a z S u n u c u v e N u rg ü l U ç a r h a n ım e f e n d iy i ta n ıd ık . B a şa rıl ı,
d o n a n ım lı v e ö z v e ril i o in s a n l a rın e m e k le ri s a y e s in d e y e n i k a le m le rin y o lu a ç ıld ı. K a tıl ım c ıla r
d a h a s o n ra b a şk a a l a n la rd a d a b a şa rı e ld e e tti. Ş im d i y a rışm a c ı o l a ra k k a tıl m a s a m d a E d e b iy a t
D o s tla rı’ n ın b irl ik te l ik le rin d e y a n la rın d a o l m a y a ç a lışıy o ru m . O k u m a n ın , y a z m a n ın ,
e d e b iy a tın ta d ın ı y a şıy o ru m .
S a y ın Y ıl m a z S u n u c u v e S a y ın N u rg ü l U ç a r’ a b u ç a l ışm a la rı iç in n e k a d a r te şe k k ü r e ts e k a z
o l u r. Y ıl d a b ir k e z d e g ö rü şs e k o n l a rın v a rlığın ı b il m e k b ile u m u tla n m a y a y e tiy o r. B u g ü z e l
ö y k ü v e şiir d o lu b irl ik te l ik le r b itm e s in d iliy o ru m . S a y g ıla rım l a …
N ilg ü n E R D E M
S a y ın Y ılm a z S U N U C U
K o l a y g e l s in . E m e k l e rin iz iç in y a p tık la rın ız iç in v a r o lu n .
F o ç a 'd a
" S a v a şın
G e tird ik le ri,"
ö y k ü l e rin in
d e ğe rle n d irm e
to p l a n tıs ın ın C D ’ s in iw w w .y il m a z s u n u c u .c o m s ite s in d e n s e y re d e rk e n b ir k e z d a h a o g ü n le ri v e
d o s tlu k l a rı g ö rd ü m . E l in iz e e m e ğin iz e s a ğl ık . G e rç e k te n ç o k h o ş o l m u ş. Y e n i ç a lışm a n ız , ö y k ü
b irl ik te l iğin e v e rm iş o ld u ğu n u z A R A S T A is m in i ç o k b e ğe n d im . M u tl a k a iç e riği d e g ü z e l d ir
b u n d a n e m in im . B u n d a n s o n ra k i ç a l ışm a d a , g ü c ü m y e te r is e b e n d e y e r a l m a y ı is te rim . T a b ii
k i s iz l e r d e u y g u n g ö rü rs e n iz . Ç a l ışm a la rın ız d a b a şa rıl a r d ile rim . G ö rü şm e k d ile ğiy le .
T a y f u n A K - E s k işe h ir
G ü n a h Y a zm a A lla h ım v e M e n d e r e s in D e v e le r i kita p la r ın ı o ku d u n u z m u ? B e n o ku d u m .
Y ılm a z S U N U C U ’ n u n ka le m in d e n b a l d a m lıy o r .
Y a şa m ın g e r ç e kle r in i e n y a lın şe kild e a n la tm ış. S izd d e o ku r m u s u n u z? …
E m . Y a r g ıç C a v it C A N V illa k e n t- M E N E M E N
F A R K L I B İR B A K I Ş A Ç I S I
O rta ğı o ld u ğu m k o o p e ra tif in 1 0 N is a n 2 0 1 1 ta rih l i g e n e l k u ru l u n d a ;
E g e - K o o p G e n e l B a şk a n ı S a y ın H ü s e y in A S L A N ’ a ;
“ K o o p e r a t if im iz in s o r u n l a r ı y ığıl m ışk e n ‘ s o s y a l s o r u m l u l u k ,’ a d ı a l t ın d a k e n d in iz i
a n l a t a n y a z ıla r ı k it a p la şt ır a r a k o n l a r ı k it l e y e k a r şıl ık s ız d a ğıt m a n ın k o o p e r a t if c il ik le
il işk is i n e d ir ? ” s o ru m a y a n ıt v e rm e s i g e re k irk e n k a ç a rc a s ın a g e n e l k u ru l u b ıra k ıp g id e n S a y ın
H ü s e y in A S L A N b e n im d ışım d a tü m k o o p e ra tif ü y e le rin e E k 0 1 /1 4 1 s a y ı v e 1 9 N is a n 2 0 1 1
ta rih l i re s m i ta h a h ü tl ü y a z ı g ö n d e re re k y a z ıs ın ın b ir b ö lü m ü n d e b e n i;
“ S ö z ü m o n a k e n d is in i e d e b iy a t ç ı, şa ir v e y a z a r o l d u ğu n u id d ia e d e n k işi,” d iy e
d e ğe rle n d irm iş.B u d e ğe rle n d irm e y i h u k u k k u ru m la rın a ta şım a m ı ö n e re n l e r o ld u .“ D e ğm e z,”
d e d im . N e d e rs in iz ? K a ra r s iz in …
Y ıl m a z S U N U C U
140
E T K İN L İK L E R İM İZ İN D O S T L A R C A
D E Ğ E R L E N D İR İL M E S İ
“ Ş iirin i a l d a g e l ” e tk in l iğin d e b u l u n m a k ta n b ü y ü k k e y if a l d ım . Y a z a r Y ıl m a z
S U N U C U ’ n u n ö n d e rl iğin d e , şiire g ö n ü l v e rm iş in s a n l a r b ir a ra d a y d ı. B a k ışl a rd a k i
iç te n l ik v e p a rl a k l ık ç o k a n l a tıy o rd u . Ş iirl e r y ü re k l e re d e ğiy o r v e y e n i d o s tlu k l a r
d o ğu y o rd u . İl k k e z k a tıl d ığım b u e tk in l ik te , şiir g ib i y a şa m a y ı b a şa ra b il e n in s a n l a rın
a ra s ın d a b u l u n d u ğu m u f a rk e ttim . Ş iir ü z e rin e y a p ıl a n y o ru m l a r d a , o k u n a n şiirl e r k a d a r
d o k u n a k l ıy d ı. G ü z e l l ik l e re v e z a m a n a y o l c u lu k l a r y a p tıra n d iz e l e rin g ü c ü n ü b ir k e z d a h a
y ü re ğim d e d u y u m s a d ım . B ir d a h a k i “ Ş iirin i a l d a g e l ” e tk in l iğin in g e l m e s in i d ö rt g ö z l e
b e k l iy o ru m . B a şta Y a z a r Y ıl m a z S U N U C U o l m a k ü z e re , e m e ği g e ç e n h e rk e s e ç o k
te şe k k ü rl e r. Ş iirin b ü y ü s ü n d e n ic e g ü z e l l ik l e rd e b u l u n m a k d il e ği ile .
K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N
“ ŞİİR İN İ A L D A G E L ” G Ü R E - H A T T U Ş A ’ D A Y D I
“ Ş iirin i A l D a G e l ” p ro j e s in in m im a rı, ta k ım k a p ta n ım ız , y o l a rk a d a şım ız , K u z e y
Y ıl d ız ı’ m ız S e v g ili Y ıl m a z S u n u c u b u k e z b iz l e ri G ü re , H a ttu şa T e rm a l T e s is l e ri’ n d e b ir
a ra y a g e tird i. Ş iir, m ü z ik , d o s tlu k ta n o l u şa n a k şa m m e n ü s ü “ 1 M a y ıs ” ö n c e s i h e p im iz i
b irb irim iz e k e n e tl e d i. N a z ım ’ l a rı, A ttil â İl h a n ’ l a rı, N e ru d a ’ l a rı, Ö z d e m ir A s a f ’ l a rı,
M u ra th a n M u n g a n ’ l a rı, C a n Y ü c e l ’ l e ri, İl h a n B e rk ’ l e ri, B e d ri R a h m i’ l e ri, C e m a l
S ü re y a ’ l a rı, A ta o l B e h ra m o ğlu ’ la rın ı, B e h ç e t A y s a n ’ l a rı… a ğırl a d ık . E l l e rin d e n ö p tü k
b ü y ü k u s ta l a rın . K a l e m l e rin d e n a k a n n e h irl e rin d e y u n d u k . K e n d i g ö n ü l b a h ç e l e rim iz d e n
d e rl e d iğim iz şiirl e rim iz i d e s u n d u k d o s tlu k l a . D ü n l e ri b u g ü n e , b u g ü n ü y a rın l a ra
u l a ştırd ık . D iz e l e rl e h ü z ü n l e n d ik , d ö rtlü k l e rl e k a h k a h a l a rım ız ı ç ın l a ttık . A l i Z iy a
Ö Ğ Ü T Ç E N , E y ü p G Ö K S U , A rif D O Ğ R A M A C I, E n g in Ç IR , M e h m e t - G ü l şe n
Ö Z K A R A , H a l it B İL E N , K e z b a n Ş A H İN T A Y S U N , S a m iy e - İb ra h im M Ü L A Y İM ,
B e tü l - Ş e k ip K U T , H a c e r- T u ra n T U N Ç E R , E rs in - H ü s a m e ttin K Ö S E O Ğ L U , Y a ğm u r U ğu r K Ö S E O Ğ L U , A y şe n - Y ıl m a z S U N U C U , F e rta n S U N U C U , A y f e r
K Ü Ç Ü K İB R A H İM O Ğ L U , G ü rc a n K O Ş A R (H a ttu şa Y ö n e tic is i), E l if D E M İR C İ
(H a ttu şa G ö re v l is i) “ Ş iirin i A l D a G e l ” e şiirl e riy l e , n e şe l e riy l e , a n ıl a rıy l a , şa rk ıl a rı v e
d a n s l a rıy l a , e n s trü m a n l a rıy l a re n k k a ttıl a r. A y rıl ık ç o k z o r o ld u . Y e n i b irl ik te lik l e re , y e n i
3 0 N is a n ’ l a ra k a v u şm a y ı d il e d ik . İn a n ıy o ru z k i, e v in e d ö n e rk e n h e rk e s , b u g e c e d e n , z o r
g ü n l e rin d e y a şa m a d ire n m e k iç in d a ğa rc ığın d a b irk a ç d iz e g ö tü rd ü .
B ir d a h a k i “ Ş iirin i A l D a G e l ” d e y e n i d o s tl a rı, y e n i şiirs e v e rl e ri d e a ra m ız d a g ö rm e k
d il e ğiy l e …
H Ü S A M E T T İN K Ö S E O Ğ L U /3 0 N is a n 2 0 1 1
141
U ŞA K A Ğ Z I S Ö Z L Ü Ğ Ü
E k l e r iy le 5 .b a s k ıs ı t a m a m la n d ı. w w w .y il m a z s u n u c u .c o m
s i t e s i n d e n b a s k ı g i d e r l e r i n e k a t k ı k o y a n la r ı
ö ğr ener ek onlar dan, yazar ın
k e n d is in d e n ,
U şa k ’ t a Ö Z E N P A S T A N E S İ V E
T A R H A NA B A B A ’DA N,
İZM İR K ARŞI YAK A’DA
D I G I L S A N A T K A H V E S İN D E N ,
Y A R E N E V İ D Ü Ş Ü N E 2 0 T L k a t k ık o y a r a k e d in ip ,
D o s t la r ın ız a ;
" Ç İÇ E K Y E R İN E K İT A P "
s u n a b il ir s i n iz .
M E N D E R E S İN D E V E L E R İ
K ö y E n s t it ü le r i'n d e n g ü n ü m ü z e E ğit im
k u r u m la r ı g e r ç e ği.
1 1 .b a s k ıs ın ı
Ç İÇ E K Y E R İN E K İT A P D O S T L A R I
g e r ç e k le şt ir d i.
h t t p : //w w w .y ilm a z s u n u c u .c o m
s it e s in d e n k o n u ü z e r in e b ilg ile r e
u la şa b ilir s in iz
G Ü NA H Y A Z M A A L L A H IM
K ö y E n s t it ü le r in d e n g ü n ü m ü z e
ü lk e m iz in d in s e l y a p ıla n m a g e r ç e ği...
Ç iç e k y e r in e k it a p d o s t la r ı g e r ç e k le şt ir d i. K o n u
ü z e r in e b ilg iy e ;
w w w .y ilm a z s u n u c u .c o m s it e s in d e n
u la şa b ilir s in iz . H e r ik i k it a b ı Y ar e n e v i
ü t o p y a m a 1 0 a r T l k a t k ık o y a r a k
e d in e b ilir s in iz .
142
143
144
145
Y I L M A Z S U N U C U ’ N U N Y A P I T L A R I Ü Z E R İN E B A S I N D A Ç I K A N L A R
146
Y I L M A Z S U N U C U ’ N U N D İĞ E R Y A P I T L A R I
147
Download

Şiir Bahçesi - Yılmaz Sunucu