T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-(154566)
SAYI :86555309.772.99/ 3694
KONU: Burs Başvuru
25.07.2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.07.2014 tarih ve 3124121 sayılı “Burs
Başvuru” konulu yazıları ekte gönderilmiş olup iş ve işlemlerin yazı doğrultusunda yapılması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
i
Mustafa KARASU
İlçe Milli Eğt. Müdür V.
Ek:
Yazı (1 Sayfa)
Dağıtım: Tüm Okullar
Reyhanlı İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü 31500 R eyh a n lı/H A TA Y
Tlf
: 326 413 10 5 6 -6 5 75
İrtibat
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
A.İSKİFOĞLU
1074
http//
reyhanli-meb.gov.tr
e-mail
[email protected]
T .C .
B A Ş B A K A N L IK
V ak ıflar G enel M üdürlüğü H atay B ölge M ü dürlüğü
Sayı
K onu
: 8 1 8 5 2 4 9 1 -1 1 0 .0 5 .0 3 .0 1 / __2 % 2_ 1
: Burs i (izm c'Jeri
2 /^ /0 7 /2 0 1 4
V A L İL İK M A K A M IN A
(İS M illi Eğitim M üdürlüğü)
HATAY
İLGİ
: V ak ıflar G enel M ü d ü rlü ğ ü n ü n 07.07.2014 tarih ve 13406 sayılı yazısı.
M azb u t vakıfların vakfiy elerin de yer alan h ay ır şartlarını verine g etirm ek üzere ihtiyaç
sahibi y ü k sek ö ğ ren im ö ğrencileri ile M illi Eğitim B ak an lığ ın a bağlı ilk ö ğ retim ve
ortaöğretim o k u lların d a ö ğ ren im gören öğrencilere V ak ıflar Y ö n etm en liğ i hüküm leri
d o ğ ru ltu su n d a V ak ıflar G enel M üdü rlüğünce burs verilm ektedir.
H er yıl o ld u ğ u gibi 2 0 1 4 -2 0 15 öğretim yılı içinde boş bulunan k o n ten ja n m iktarı
kadar (m ezun, ö ğ ren ciliğ i so n a eren, b aşarısız v.s. ö ğ rencilerin y erin e) eğitim yardım ı
verilecek ö ğ ren ciler b aşvurularını internetten yapabileceklerdir.
E ğitim yardım ı için b aşv u ru d a bulunm ak isteyen ö ğrenciler, b u rs başv u ru su n u ,
o k ulların açıldığı tarih ten itibaren b ir ay içerisinde, w\\ u.vHm.L’o v .ir in tern et adresinden.
H ay ır H izm etleri Ö n ü n e B aşvuru linkinden, burs b aşv u ru forrtıunu doldurarak
y apabileceklerdir.
B urs b aşv u ru su ile ilgili k o n unun ilinizde bulunan İlkokul, O rtao k u l ve L ise O kul
M üdürlüklerine d u y u ru lm ası hususunda gereğini arz ederim .
Dr. A li K A Y A
B ölge M üdürü
■
ı IIş l c i - i
¿ .t
Muuunuşu
iv,vraK
iv ra k K alc ım
Giüîceğ! Ver:
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Cumhuriyet M. Mustafa Sevgi C. No:l Amikya/HATAY
T elefon
: 0 326 216 06 26 (dahili 7551)
e -posta
: ı.;ıt:,ırıurk
</
t ; 'in ." in ır
Mud
Ayrıntılı biîgi içi» irtibat: Ilhun Akartürk
Huyır tfteri Servisi
i:aks
0-326 213 79 17
Elektronik Ağ : hatay.vgrn.gov İr
¿T
Download

Burs Başvuru - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü