Eğitim. Liderlik. Hizmet.
St . Mic haels Univer sit y S c hool ’da, en
önemli der slerin birço ğunun - hem akademik hem
de kişisel - ö ğrencileri kendi konfor b öl gelerinin
dı şına ç ıkmaya zorladı ğına inanı yoruz. Kaps amlı
bir akademik progr am sunuyoruz ve her ö ğrenciyi,
çeşitli alanlarda p ot ansiyellerini keş fetmeleri için
teş vik ediyoruz; s anat, atletizm, liderlik, müzik ve
hizmet günlük hayatın parç alar ıdır. Biz, tutkuyla
ş ekillendirilmiş uluslar ar ası bir toplulu ğuz.
Sanat ve Müzik
1 3 m üzi k g r u b u
Ö ğ r e n c i T i y a t r o To p l u l u ğ u
S e n e l i k m üzi k p r o d ü k s i y o n u
Atletizm
2 5 s p o r t a k ı m ı ( go l f, k ü r e k
ç e k m e, t e n i s , v o l e y b o l v b.)
1 5’i ü n i v e r s i t e d üze y i n d e
(b a s ke t b o l , ​​r u g b y, f u t b o l v b.)
Ya t ı l ı o k u l ö ğ r e n c i l e r i i ç i n 1 2
okul içi program
Akademik faaliyetler
ve dahası
24 -2 8 İ l e r i Ye r l e ş t i r m e
(ü n i v e r s i t e y e h az ı r l ı k) k u r s u
6 0 ’ı n üze r i n d e a k t i v i t e v e ko n s e y
S e n e d e 1 2-1 5 u l u s l a r a r a s ı ge zi
Mezuniyet Sonrası
(5 Yıl İçinde)
10 m i l y o n (C A N) t u t a r ı n d a
b u r s k az a n ı l d ı
Ö ğ r e n c i l e r e, 2 5 0 0 ’ü n üze r i n d e
üniversiteye kabul teklifinde
bulunuldu
Har vard, McGill ve Ox ford
Ü n i v e r s i t e s i d e d a h i l 10 0 ’ü n
üze r i n d e ü n i v e r s i t e S M U S
m e zu n l a r ı n ı k a b u l e t m e k t e d i r.
Yatılı Okul (8-12. Sınıflar)
D ü ny a ge n e l i n d e 20 ’y i a ş k ı n
ü l ke d e n 2 5 0 ö ğ r e n c i
Her odada 2 ve her evde
44 öğrenci
Her yur t binası başına 6 -8
yetkili ebeveyn
İkinci Dil olarak İngilizce
(8-10. Sınıflar)
H e r s ı n ı f t a 1 2-1 5 ö ğ r e n c i
H e r b i r m e zu n i ç i n o r t a l a m a
5 üniversite kabul teklifi
SMUS’da bir gün
7:3 0
Diğer yatılı öğrencilerle k a hv a l t ı n ı n t a d ı n ı ç ı k a r
8:10 Orkes tr a 10 ’da mükemmel gitar solosu
9:1 5 S a n a t Ko n s e y i i l e
ko n s e r p l a n l a
9:3 0 A P B i y o l o j i 11’d e b i r d e n iz y ı l d ı z ı n ı ke s i p i n c e l e
10 :4 0 Ke n d i s ı n ı f ı n d a b i r yiyecek bağışı
o r g a n ize e t
11:1 5 D i j i t a l S a n a t 11’d e b i r poster tasarla
11: 5 0 E S L d e r s i n d e ö ğ l e
yemeği ye
1 3:1 5 İngilizce 10 ’da b ir İngilizce ş i i r i e zb e r e o k u
14:20 F izi k 11’d e b i r
mancınık yap
1 5:2 5 Fu t b o l a n t r e n m a n ı
17: 0 0 A k ş a m y e m e ğ i i ç i n uluslararası bir
yemek dene
1 9: 0 0 H az ı r l ı k z a m a n ı n ı
A P s ı n av ı n a ç a l ı ş m a k
için kullan
21: 0 0 S p o r s a l o n u n d a
e g ze r s iz y a p
21:3 0 Ev d e n a r k a d a ş l a r ı n a e-posta gönder
2 2:3 0 I ş ı k l a r ı k a p a t m a z a m a n ı
Daha fazla bilgi almak için:
1-250-370-6170 ya da www.smus.ca
Download

Eğitim. Liderlik. Hizmet. - St. Michaels University School