Prof. Dr. Mehmet Demirci
1969 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat
Prof. Mehmet Demirci graduated from Ata-
Fakültesi’ni bitiren Mehmet Demirci, dok-
türk University, Faculty of Agriculture in
torasını 1975 yılında Almanya’daki Götti-
1969 and completed his PhD at Göttingen
gen Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye’ye
University (Germany) in 1975. He returned
döndükten sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat
to Turkey and was appointed as a doctor
Fakültesi Süt Teknolojisi Kürsüsüne doktor
assistant to the Atatürk University Faculty of
asistan olarak atanan Demirci, 1980 yılında
Agriculture Department of Dairy Technology.
Doçent, 1988 yılında Profesör unvanını aldı.
He received the title of associate professor in
1980 and professor in 1988.
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, ardından da
Prof. Dr. Mehmet Demirci was the head of
2006 yılında kuruluşundan bu yana Namık
Trakya University, Tekirdağ Faculty of Agri-
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda
culture, Department of Food Engineering until
Mühendisliği Bölümü başkanlığını yürü-
2006 and the head of Namık Kemal Univer-
ten Prof. Dr. Mehmet Demirci’nin, ulusal ve
sity, Faculty of Agriculture, and Department
uluslararası dergilerde yayınlanmış 200’e
of Food Engineering since 2006, the foun-
yakın bilimsel makalesi bulunmaktadır. Bu-
dation of Namık Kemal University. Demirci
güne kadar çoğunluğu sütçülük konusun-
has about 200 scientific articles published in
da pek çok bilimsel toplantının yanı sıra
national and international journals. He orga-
2010 yılında Tekirdağ’da “1. Uluslararası
nized many scientific meetings, most of them
Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gı-
about dairy, so far including the “1st Interna-
dalar Sempozyumu”nu, 2013 yılında da
tional Symposium on Traditional Foods from
Makedonya’nın Struga Şehrinde 2. Ulusla-
Adriatic to Caucasus” in 2010 Tekirdağ and
rarası Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel
“2nd İnternational Symposium on Traditional
Gıdalar Sempozyumu”nu organize eden
Foods from Adriatic to Caucasus” in 2013
Demirci’nin, Süt Bilimi ve Teknolojisi, Gıda
in the city of Struga in Macedonia. He also
Kimyası ve Beslenme konularında kitapları
has published books about Dairy Science
vardır.
and Technology, Food Chemistry and Nutrition. He is married with three children and 3
grandchildren.
Download

Prof. Dr. Mehmet Demirci