ÖZEL AKASYA İLKOKULU
2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
4.SINIFLAR HAFTALIK DERS PLANI
5.hafta
13-17 EKİM
SOSYAL BİLGİLER
FEN BİLİMLERİ
MATEMATİK
TÜRKÇE
Öğrenme Alanı:
KÜLTÜR VE MİRAS
Üni te:GEÇMİŞİMİ
ÖĞRENİYORUM
Konu:MİLLİ
KÜLTÜRÜMÜZ
*Ai l esindeki ve
çevres indeki milli kültürü
ya ns ıtan öğeleri fark eder.
Öğrenme Alanı:
CANLILAR VE HAYAT
Üni te:VÜCUDUMUZ
BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
Konu:KANIN VÜCUTTA
DOLAŞIMI
*Ka nın vücutta dolaşımını
s a ğlayan ya pı ve organları
bel irler.
Öğrenme Alanı:
GEOMETRİ
Üni te:AÇILAR,ÜÇGEN,KA
RE VE DİKDÖRTGEN
Tema :ATATÜRK
Konu:ATATÜRK
*Açıl a rına ve kenarlarına
göre üçgenleri bilir.
*Üçgenin iç a çılarının
topl amını bilir.
*Eş a nl amlı kelimeleri
bi l ir.
*Sebep- Sonuç ilişkisini
bi l ir.
*Sözl ü tarih yöntemi
kul lanarak ve nesneler
da ya narak aile tarihi
ol uşturur.
*Ka l p ta rafından
pompalanan kanın vücutta
da marlar i çinde dolaştığını
i fa de eder.
Üçgenin verilmeyen
a çıl arını belirler.
*Okuduğunu anlar(5 N
1K).
*Ha ri ta ve krokileri
a nl ar ve yorumlar.
*Kül tür öğelerinin
geçmi şten bugüne
deği şerek taşındığına
i l işkin ya kın çevresinden
ka nıtlar gösterir.
*Ka nın vücutta maddeleri
ta şıma k amacıyla dolaştığını
bel irtir.
*Kendisinin ve bir
ba şkasının nabzını s ayar.
*Ka l binin s esini dinlemek
a ma cıyla basit bir steteskop
ya pa r.
*Ka re ve di kdörtgenin
kenar ve a çı özelliklerini
bel irler.
*Açıöl çer,gönye veya
cetvel kullanarak fa rklı
üçgen çeşitleri çi zer.
*Yeni öğrendiği
kel imeleri ya zılarında
kul lanır.
*İml a kurallarını
uygul ar.
*Nokta lama i şaretlerini
doğru ve yeri nde
kul lanır.
DERS SAATİ:
3 ders s a a ti
4 ders s a a ti
5ders s a a ti
8 ders s a a ti
DERS KİTABI
SAYFA ARALIĞI:
30-31-32-33-34-35
29-30-31-32
24-25-26-27-28-29-30-31
26-27
ÇALIŞMA KİTAP
SAYFA ARALIĞI:
24-25-26-27
21-22
17-18-19-20
31-32-33-34-35
YARDIMCI KİTAP
SAYFA ARALIĞI:
34-35-36-37-38-39
22-23-24-25
18-27 a ra l ığı
38-39-40-41-42-43-44
KULLANILACAK
ARAÇ VE
GEREÇLER:
Ders ki ta bı,Ça l ışma
ki ta bı,Kül türel öğel er
Y borus u,huni , 2 a det 35
cm’l i k hortum,1 a det 10 cm
‘l i k hortum
Açıöl çer,gönye,cetvel
Ders ki ta bı,ka yna k
ki ta pl a r,s özl ük
-Soy Ağa cımız
-Röporta j
-Stetes kop Ya pma
-6 Şa pka Tekni ği
-Çokta n s eçmel i tes tl er
-Ça l ışma ka ğıtl a rı
-Ka vra m ha ri ta s ı
-Çokta n s eçmel i tes t
KONU:
BİLMEK:
ANLAMAK:
YAPMAK:
YAPILACAK
ETKİNLİK:
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
4-A SINIF ÖĞRETMENİ
AYŞE GÜRGEN
4-B SINIF ÖĞRETMENİ
NEBİLE DOYAR
-İç Açıl a rına Göre
Üçgenl er
-Kena rl a r ve Açıl a r
-Üçgenden Ka re ve
Di kdörtgene
-Çokta n Seçmel i Tes tl er
-Ça l ışma Ka ğıtl a rı
OKUL MÜDÜRÜ
ŞİRİN AKLEN
Meti n değerl endi rme
etki nl i kl eri
-Ça l ışma Ka ğıtl a rı
Download

5. hafta - Akasya Koleji