T.C.
T.C SA Ğ L IK BA K A N LIĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A ST A N E L E R İ K U R U M U
V iranşehir İlçe D evlet H astanesi
İhale Kodu : 00037
SA Y I :
K O NU: T ek lif M ektubu
PİY A SA A R A ŞT IR M A T E K L İF M E K T U B U
H astanem izin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve m iktarı yazılı olan m alzem eler 4734 sayılı K am u İhale
K anununun 22/d (D oğrudan Tem in) yöntem i ile satın alınacaktır. K D V H ariç birim fiyatın hastanem iz
satm alm a birim ine gönderilm esini rica ederim .
T elefon : 0 414 511 3007
Fax
: 0 414 512 1236
Dr.İlhan ER K A N
Hastanef'Yön/eticisi
S.No
Mal / Hizmet Adı
1
AMBU SETİ YETİŞKİN
Miktarı
10
Teklif Veren Fir marıın
Adı
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Birimi
Birim Fiyat
ADET
Genel
Toplam(KDV
Hariç):
Firma Yetkilisi
; |
Kaşe ve imza
Not: T ekliflerde K aralam a ve D aksil K esinlikle O lm ayacaktır.
\
tO'û.'T Î_
r>
} )_ .© 'i' O-o V S
W.
S
VrsO-yva.
V<£_e?
.
Toplam
Fiyat
AMBU(ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ
s : : “ "i t ^ ve^ ~ —■- - — -
^ “
s S
s
E
S
t
r
^
' 7
i :
"
^
o o /i3 S
sfere veren basmç raha,lama vaiflne sawp * - ■
kolayca ayr"mama" 'bunu" blr konnek,ör ile ,espı,i saaıanm a" ■Temi«
Erişkin arnbularında rezervuarın aitmrio
l
,
32'SS!l,t'— ^ S&ST9,riş
a e :<
•P
n ^r
H
D
D3
•«ı;
cC
o
-" ~
>
C3«ac
^ O r* q
Q.cöS»3?
-t* py —
,
p f f "
N
“3 3
—i 5 5
lifs
Download

tO`û.`T Î_ W. S VrsO-yva. . - Viransehir Devlet Hastanesi