T.C.
KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI
Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
Konu
:99433259.330/ 17019
:Yıldız Erkekler Voleybol
Đl Finalleri
30/12/2014
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Đlgi
: Mardin Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2014 tarihli duyuru yazısı.
Yıldız Erkekler Voleybol Đl Finalleri ile ilgili Mardin Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi
duyuru yazısı ile ekindeki fikstür ekte gönderilmi tir.
Gereğini ve ilgili beden eğitimi öğretmenlerine tebliğ edilmesini rica ederim.
Yusuf SARIYILDIZ
Müdür a.
ube Müdürü
Ekler:
12-
Duyuru yazısı. (1 sayfa)
Fikstür (1 sayfa)
Dağıtım:
Tüm okullara yazıldı.
30/12/2014 V.H.K.İ. Z.DİLEN 30/12/2014 Şef M.İLHAN
Kızıltepe Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
PTT Caddesi Halk Eğitim Merkezi. Md. Yanı 47400 Kızıltepe MARDĐN
Telefon : (0 482) 312 47 82, (0 482) 312 19 64 Fax : (0 482) 312 41 80
E-Posta: : [email protected] Web: http://kiziltepe.meb.gov.tr
DUYURU
İLÇELERİN DİKKATİNE
İLİMİZ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
BAĞLI ATATÜRK SPOR SALONUNUN TADİLATI BİTTİĞİNDEN
DOLAYI 31 ARALIK 2014 VE 2 OCAK 2015 TARİHLERİNDE,
ARTUKLU İMKB. SOSYAL BİLİMLER LİSESİNDE OYNANMASI
GEREKEN YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOL MÜSABAKALARI,
TEKRAR ATATÜRK SPOR SALONUNA ALINMIŞTIR.
OKULUNUZDA
BULUNAN
BEDEN
EĞİTİMİ
ÖĞRETMENLERİNE GEREKLİ DUYURUNUN YAPILMASINI RİCA
EDERİM
HÜSEYİN AKDAĞ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YRD.
,
I,
(>lITc;->lIT~) !81lV8 6vlt'lJ'g~-18I1'v'8 6'v'VIJ'H
(>lOTv->lOT£) n8n1~'v'1III 6'1l1li's ~- n8n1~'v'1III6'v'IIII'H
IS'Z n8n~8 'v'- IS' ~ n8n~8 8
IS'Z n8n~8 8 - IS' ~ n8n~8 'v'
mnxo vrso ZnA'v'l>l.l1638~'v'O - HI1V.:Jmxrusv
- '~ NI8A.'v'SnN
- n1n>lO 'v'1~0 ZnAV1>llI638~'v'O
18V810A..l'v'A.VOIl1li- HI1V.:Jmxrusv
mnxo V1~0 >lVAV>l8V8 ~nAVS - OIIlllVH''v'rrrxruav
.rso 1>l0.l rnxruav - 'V.l~O N'v'8~3Z 3d3111ZI>I
18V810A.1VA.VOllJlJ
'~ NI8A.VSnN - mnxo viae ZnA'v'l>l.l1638~VO
.iao 1>101mxruav
- mnxo vrso >I'v'AV>l8V8~nA'v'S
OIIlll'v'H'V mxrusv - viae N'v'8~3Z 3d3111ZI>I
'~ NI8A.VSnN - 18V810A.1VA.VOllJlJ
HI1V.:J
OIIlllVH'V mxruav
- .iso 1>101mxrusv
mnxo V1~0 >lVAV>l8V8 ~nAVS - 'V1~0 N'v'8~3Z 3d3111ZI>I
HI1V.:Jn1>ln.l~'v'-'~ NI8A.VSnN
n1n>lO V1~0 ZnAV1>llI638~'v'O - 18V810A.1VA.VOIIIII
mxrusv-
~V1WI}nfl
~
9~-L ~
9~-H
Z'v'- ~8
Z8-~V
VV-£'V'
9'v'-Z'v'
9V-vV
~v-£v
v8-£8
Z8-~8
~'v'-9V
ZV-VV
Z8-V8
£8-~8
ZV-~V
£'1-9'1
£8-Z8
v8-~8
£V-ZV
vV-~V
O£:£~
OO'Z~ 9~OZ' ~O'£~
O£:£~
OO'Z~ 9~OZ'~O'Z~
O£:£~
OO'Z~
O£:O~
00'60 9~OZ'~0 so
O£:£~
OO'Z~
ocor
II
II
II
II
II
II
II
II
00'60 9~OZ'~O'90
O£:£~
OO'Z~
O£:O~
00'60 9~OZ'~O'ZO
O£:£~
OO'Z~
O£:O~
00'60 V~OZ'Z~ '0£
II
II
II
II
II
II
OlS}t! lWS
H!~Vl
f-....t-J U
mnxo viao
>I'v'/W>lS'v'8
~njWS -v
-£
OIIlllVH'V mxruav
.rso 1>l0.l mxrusv -Z
'V.l~0 Nvb~3Z 3d3111ZI>I -~
n8n~8 8
rnnxo V'UIOZnAI;fl>llI638~V'O
OZ
6~
g~
H
9~
9~
v~
£~
U
~~
O~
6
9
L
9
9
V
£
Z
~
~
sg
-9
-v
mxrusv
-£
HI1V.:J
'~ NI8A.'v'SnN -Z
18'v'810A..lVA.VOIIIII -~
n8n~8 'v'
nN01VS ~OdS}t~Ol V1V N!a~VW:~3A
O~OlS}t!.:I!1VN!.:I1! ~31}t3}t~3 ZIa11A108A310/\ ISV~V~V11n}t0S~O~-p~O~
Download

v - Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü