T.C.
T.C SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A ST A N E L E R İ K U R U M U
V iranşehir İlçe D evlet H astanesi
İhale Kodu : 00012
SAYI :
KONU: T ek lif M ektubu
|
PİY A SA A R A ŞT IR M A TEK LİF M E K T U B U
K a n n n . m n n ^ / T ' r n f 1^ 91^ 1110^ aŞaglda C' nS' Ve m İktan yazıh olan m alzem eler 4734 sayılı K am u İhale
K anununun 22/d (D oğrudan Tem in) yöntem i ile satın alınacaktır. K D V H ariç birim fiyatın hastanem iz
satınalm a birim ine gönderilm esini rica ederim.
T elefon : 0 414 511 3007
Fax
: 0 414 512 1236
S.No
Mal / Hizmet Adı
1
PORTABLE RÖNTGEN CİHAZI
ŞUTLAMA BUTONU(BMI JOKER
MARKA CİHAZINA UYUMLU
OLMALIDIR)
D r.İlhan ER K A N
H astan e Y öneticisi
Miktarı
Birimi
1
Birim Fiyat
ADET
Toplam
------- LFivat
İ I g w____
Genel
Toplam(KDV
Hariç):
Teklif Veren Fir marun
Adı
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Firma Yetkilisi
Kaşe ve imza
rr-------------------------------a
Not: Tekliflerde K aralam a ve D aksil K esinlikle O lm ayacaktır.
f U [ O o *«s
O o
U & r -
Download

f U [Oo*«s U & r - - Viransehir Devlet Hastanesi