T.e.
REYHANLI
KA YMAKAMLIGI
ihye Milli Egitim Miidiirliigii
Say. :37788972/410.02/4033667
Konu :MTSK Direksiyon Uygulama Smavi
..............................................................
15/04/2015
MUDURLUGUNE
REYHANLI
Ekli gorev yazismda isimleri yazih okulunuz idareci/ogretmenleri
ilcemizde
faaliyetini surdurmekte olan Ozel Motorlu Tasit Suruculeri Kurslannda kayith kursiyerlerin
18 Nisan 2015 tarihinde yapilacak olan Direksiyon Egitimi Uygulama ve Degerlendirme
Smavmda gorevlendirilmislerdir.
Bilgilerinizi, gorevin ilgililere tebligini ve belirtilen gorev tarihinde saat 07:00'da
mudurlugumuzde hazir bulunmalannm saglanmasi hususunda geregini rica ederim.
Mehmet Ali ARSLAN
Mudur a.
i1ge Milli Egitim Sb.Mud.
EKLER
EK-l)
Ad.Gorev
YaZISI
DAGITIM:MTSK Direksiyon Uygulama Smavmda
Gorevlendirilen Ogrctmcnlcrin
Bulundugu Ok.Mud.
llce Milli Egitim Mudurlugu REYHANLI/HAT AY
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntrh bilgi icin: A.BiLEN (VHKi)
Tel: (0 326) 413 lO 56
Faks: (0 326) 413 3702
T.e.
REYHANLI KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say. : 37788972410.02/4029635
Konu: MTSK imtihan Komisyonu
15/04/2015
iL<;E MiLLi EGiTiM MDoDRLDGONE
llcemizde faaliyetini surdtirmekte olan Ozel Motorlu Tasit SUrUcU Kursunda
kayith kursiyerlerin 18 NisAN 2015 tarihinde yapilacak olan Direksiyon Egitimi Uygulama
ve Degerlendirme Smavi Mustafa Kemal Mahallesi Cemil Meric Anadolu Lisesinin bahcesi
baslangic noktasi olmak uzere, Eko Caddesinden Huseyin Sanverdi Caddesine, Cukobirlik
kavsagmdan Tayfur Sokmen Caddesine, daha once onayi almrms smav ve egitim
guzergahmm, Ertugrul Gazi Caddesi Kmkhan yol kavsagmdan baslayip, Cilvegozu
istikametine dogru, Cudeyde Mahallesi Yildmm Beyazrt Caddesi Kavalcik Guverada
Mahallesi kavsagma, donuste ise ayru guzergah takip edilip, Cemil Meric Anadolu Lisesi
bahcesine kadar gelinerek okul bahcesinin bitis ve park olarak kullamlmasi, asagida isimleri
yazih personellerin komisyon uyeleri olarak gorevlendirilmeleri dusunulmektedir.
Makamlanmzca da uygun goruldugu takdirde olurlanmza arz ve teklif ederim.
Mehmet Ali ARSLAN
ilc;eMilli Egitim Sube Muduru
iMTiHAN YURUTME KURULU
Mustafa KARASU
Mehmet Ali ARSLAN
Ismail
crv
ADI-SOYADI
ErkanDOGAN
E~refBERBEROGLU
Arif A<;IKALIN
Bugra KARACA
Erdal YILDIRIM
Ahmet BEZGiN
Fatih KALKAR
Ahmet <;AGLAR
Ahmet SARSAR
imtihan Yurutme Kurulu Baskaru
imtihan Yurutme Kurulu Uyesi
imtihan Yurutme Kurulu Uyesi
GOREVYERI
75.YIl Anaokulu
YatIlIBolge Ortaokulu
Fatih Ilkokulu
K.Ertugrul Gazi Ortaokulu
Toki S.A.Erkan Ilkokulu
Toki S.A.Erkan Ilkokulu
K.S.Uzunkoy ilkokulu
Gazi Mursel ilkokulu
R.imam Hatip Ortaokulu
ilge Mill Egitim Miidiirliigii Reyhanh/HATAY
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
GOREVTARiHI
18/04/2015
18/04/2015
18/0412015
18/04/2015
18/04/2015
18/04/2015
18/04/2015
18/04/2015
18/04/2015
Aynnttli bilgi icin: A.BiLEN(VHKi)
Tel: (0 326)413 10 56
Faks: (0 326) 4133702
Ahmet BiLGiLi
Ahmet Bi<;EN
Bozan oZ<;ELiK
Adnan SAPAR
Ferudun FARlMAZ
AhmetZELKA
KenanGOL
Deniz ORHAN
Galip KIRMAZ
Hasan Bi<;ER
Cumhuriyet Ilkokulu
18/04/2015
H.S.H.Bahadlrh Ilkokulu
18/04/2015
Jandarma Ilkokulu
18/04/2015
M.B.BiiYiikvelioglu Ilkokulu 18/04/2015
M.B.Biiyiikvelioglu Ilkokulu 18/04/2015
M.Akif Ersoy Ilkokulu
18/04/2015
Yatih B51ge Ortaokulu
18/04/2015
A.Evran Mes.ve Tek.And.Lis. 18/04/2015
YlldlZ Filiz Cahm ilkokulu
18/04/2015
Yunus Emre Ilkokulu
18/04/2015
OLUR
15/04/2015
Mustafa KARASU
i1ge Milli Egitim Muduru
il"e Mill Egitim Mildurltlgll Reyhanlt/HATAY
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntih bilgi icin: A.BiLEN(VHKi)
Tel: (0 326)413 10 56
Faks: (0 326) 413 3702
Download

Mtsk Direksiyon Sınavı