Karar No
:215
Karar Tarihi :09/12/2014
KONUSU:
DEVĠR TASFĠYE VE PAYLAġTIRMA KOMĠSYONU TARAFINDAN KAPANAN KÖY VE BELDE
BELEDĠYESĠ
TÜZEL
KĠġĠLĠKLERĠNE
AĠT
PAYLAġIMA
KONU
EDĠLEN
VEYA
DEĞERLENDĠRĠLMEYEN TAġINMAZLARIN TAKSĠM LĠSTESĠ KAPSAMINDA MUĞLA
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TÜZEL KĠġĠLĠĞĠ ĠLE MARMARĠS BELEDĠYESĠ TÜZEL KĠġĠLĠĞĠ
ADINA MEDENĠ KANUNUN 698. VE 699. MADDELERĠ GEREĞĠNCE PAYLAġILMASI
Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı’nın 04/12/2014 tarih ve 47720051 –301.01/ 32898
sayılı yazısında;
6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluĢturulan Devir Tasfiye ve PaylaĢtırma Komisyonu
Kararları gereğince kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel KiĢiliklerine ait paylaĢıma konu edilen
veya değerlendirilmeyen taĢınmazların taksimlerinin yapılması; 5393 sayılı kanunun 15. maddesi
uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde BaĢkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.
Makamınızca uygun görülmesi halinde;
Devir Tasfiye ve PaylaĢtırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel
KiĢiliklerine ait paylaĢıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taĢınmazların ekte sunulan Taksim
Listesi kapsamında Muğla BüyükĢehir Belediyesi Tüzel KiĢiliği ile Marmaris Belediyesi Tüzel
KiĢiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, ekte sunulan Taksim Listesi
kapsamında paylaĢılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar
alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Meclisimizce yapılan görüĢme sonucunda;
Devir Tasfiye ve PaylaĢtırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel
KiĢiliklerine ait paylaĢıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taĢınmazların müzekkere yazı
ekinde sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla BüyükĢehir Belediyesi Tüzel KiĢiliği ile
Marmaris Ġlçe Belediyesi Tüzel KiĢiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince
paylaĢılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Sayfa 1 / 1
Download

tıklayınız! - Muğla Belediyesi