Karar No
:222
Karar Tarihi :09/12/2014
KONUSU:
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI
ç) DALAMAN ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2014 YILI MALĠ BÜTÇESĠNDE 5393 SAYILI
BELEDĠYE KANUNUN 18. MADDESĠ GEREĞĠNCE AKTARMA YAPILMASI
Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı Raporunda
Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Dalaman Belediyesi Meclisinin
25.11.2014 tarih ve 155 Sayılı meclis kararına istinaden 2014 Mali Yılı bütçesinde yapılan aktarma
Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 09/12/2014 tarihli toplantısında incelendi.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Dalaman Belediyesinin
2014 Bütçesinde yapmış olduğu aktarma komisyon kararımızın ekinde Dalaman Belediye
Meclisinin 155 nolu kararındaki şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüş olup;
Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir.
Burada yapılan aktarmalar Temsil Ağırlama bölümünden 20.000,00TL, Temsil Ağırlama
Bölümünden 50.000,00TL, Zabıta ve Hizmet Bölümünden 200.000,00TL Mali Hizmetler
Müdürlüğü yeni kurulacak Daireler ödeneklerinden 10.000,00TL alınarak, Zabıta Müdürü Maaş,
SGK ödemeleri 20.000,00 TL Zabıta Müdürü Ġşçi Maaş ödemeleri 50.000,00TL Fen Ġşleri
Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımları 70.000,00TL Fen Ġşleri Müdürlüğü araç ve tamir bakımı
70.000,00TL Fen Ġşleri Müdürlüğü Ġşçi Maaş ödemeleri 60.000,00TL Basın Yayın Halkla Ġlişkiler
Müdürlüğü Maaş Ödemeleri 4.000,00TL Basın Yayın Halkla Ġlişkiler Müdürlüğü SGK ödemeleri
1.000,00TL Basın Yayın Halkla Ġlişkiler Müdürlüğü Mal ve Hizmet Ödemeleri 4.000,00TL Basın
Yayın Halkla Ġlişkiler Hizmet ödemesi 1.000,00TL.
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;
Dalaman ilçe Belediyesinin 155 nolu meclis kararı ile 2014 Mali Yılı Bütçesinde yapılan ve
komisyonunca uygun görülen, ödenek aktarmalarının kabulüne; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARARVERİLDİ.
Sayfa 1 / 1
Download

KONUSU: ç) DALAMAN ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2014 YILI MALĠ