BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA
ANONĠM ġĠRKETĠ
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARĠHLERĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnotlar
Dönen Varlıklar
3
4
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
7
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Diğer Duran Varlıklar
5
6
TOPLAM VARLIKLAR
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
31 Mart 2014
Bağımsız
Ġncelemeden
GeçmemiĢ
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
156.617.084
125.783.259
123.243.946
30.194.149
30.194.149
3.178.989
122.848.887
2.934.372
332.467.033
326.703.224
255.224.602
77.242.431
-
239.450.598
87.205.291
47.335
489.084.117
452.486.483
Sayfa 6 ile 22 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
1
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARĠHLERĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KAYNAKLAR
Dipnotlar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Olmayan Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4
10
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
11
Cari Dönem
31 Mart 2014
Bağımsız
Ġncelemeden
GeçmemiĢ
Geçmiş Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1.182.218
1.732.760
84.486
78.222
6.264
798.281
798.281
299.451
76.345
52.745
23.600
785.312
725.662
59.650
871.103
9.926.856
9.136.469
83.563
76.737
83.563
9.843.293
76.737
9.059.732
477.975.043
441.617.254
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
28.125.000
675.000
28.125.000
675.000
142.469.051
156.920.314
7.985.695
123.709.408
18.090.575
133.544.213
147.723.098
7.985.695
91.868.885
31.695.363
TOPLAM KAYNAKLAR
489.084.117
452.486.483
Sayfa 6 ile 22 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
2
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT
KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
1 Ocak 2014 31 Mart 2014
1 Ocak 2013 31 Mart 2013
9
18.049.888
23.250.863
10
2.531.677
1.916.190
BRÜT KAR
20.581.565
25.167.053
Genel Yönetim Giderleri (-)
(2.265.392)
(1.833.770)
(235)
(8.164)
18.315.938
23.325.119
930.891
695.469
(684.623)
(726)
18.562.206
24.019.862
Dipnotlar
Temettü Gelirleri
Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatırımların
Kar / (Zarar)larındaki Paylar
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALĠYET KARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ
ÖNCESĠ KAR
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem Vergi Gideri
11
(400.185)
-
Ertelenmiş Vergi Gelir /(Gideri)
11
(71.446)
(32.916)
DÖNEM KARI/ZARARI
18.090.575
23.986.946
DÖNEM KARI
18.090.575
23.986.946
18.090.575
23.986.946
-
-
0,000643
0,000853
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden
Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları /
(Kayıpları)
9.069.998
17.976.064
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
11.149.606
5.727.038
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Diğer Kapsamlı
Gelirinden Kar/Zararda
Sınıflandırılacak Paylar
(1.952.390)
8.783.110
18.267.214
32.486.212
Dönem Karının Dağılımı
Ana ortaklık payları
Kontrol gücü olmayan paylar
Pay BaĢına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
12
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR
Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılacaklar
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
36.357.789
56.473.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Ana ortaklık payları
36.357.789
56.473.158
-
-
Kontrol gücü olmayan paylar
Sayfa 6 ile 22 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
3
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 VE 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AĠT
KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
ÖdenmiĢ
Sermaye
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
Toplam kapsamlı gelir
Yeniden değerleme fonundan geçmiş yıllar karına
yapılan transfer (ertelenmiş vergi netlenmiş)
Geçmiş yıl karına transferler
Temettüler
31 Mart 2013 itibarıyla bakiye
Pay Yeniden Değerleme ve Yabancı Para
Ġhraç
Sınıflandırma
Çevrim
Primleri
Kazanç/Kayıpları
Farkları
Kardan Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler
GeçmiĢ
Yıllar
Karları
Net
Dönem Karı
Özkaynaklar
28.125.000
675.000
145.257.725
74.124.749
7.224.180
77.602.263
34.094.580
367.103.497
-
-
28.432.273
4.275.667
-
-
23.986.946
56.694.886
-
-
(221.728)
-
-
-
221.728
34.094.580 (34.094.580)
-
-
28.125.000
675.000
173.468.270
78.400.416
7.224.180
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Pay Yeniden Değerleme ve Yabancı Para
Ġhraç
Sınıflandırma
Çevrim
Primleri
Kazanç/Kayıpları
Farkları
Kardan Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler
ÖdenmiĢ
Sermaye
1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye
BirikmiĢ Karlar
111.918.571
23.986.946
423.798.383
BirikmiĢ Karlar
GeçmiĢ
Yıllar
Net
Karları
Dönem Karı
Özkaynaklar
28.125.000
675.000
133.544.213
147.723.098
7.985.695
91.868.885
31.695.363
441.617.254
Toplam kapsamlı gelir
-
-
9.069.998
9.197.216
-
-
18.090.575
36.357.789
Yeniden değerleme fonundan geçmiş yıllar karına
yapılan transfer (ertelenmiş vergi netlenmiş)
Geçmiş yıl karına transferler
Temettüler
-
-
(145.160)
-
-
-
145.160
31.695.363 (31.695.363)
-
-
28.125.000
675.000
142.469.051
156.920.314
7.985.695
31 Mart 2014 itibarıyla bakiye
123.709.408
Sayfa 6 ile 22 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
4
18.090.575
477.975.043
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 2014 -
1 Ocak 2013 -
31 Mart 2014
31 Mart 2013
18.090.575
23.986.946
6.826
753.406
11.347
898.840
(930.891)
438.420
(20.231.289)
471.631
(2.806)
(715.412)
726
(44.192.688)
32.916
1.662.844
(1.404.128)
(18.314.481)
ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler
İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer cari olmayan / duran varlıklar
Diğer cari / dönen varlıklar ve diğer yükümlülükler, net
(4.367)
25.477
47.335
(989.149)
(15.485)
508
30.506
(1.358.054)
Ödenen faizler
Ödenen vergiler
(438.420)
(967.123)
(726)
-
(3.730.375)
(19.657.732)
930.891
930.891
715.412
715.412
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢları
-
-
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢları
-
-
(2.799.484)
(18.942.320)
3.194.543
19.025.635
395.059
122.848.887
123.243.946
83.315
105.686.935
105.770.250
A. ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit AkıĢları
Dönem karı
Dönem Net Karı Mutabakatı Ġle Ġlgili Düzeltmeler
KarĢılıklar Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı
Personel ve yönetim kurulu temettü karşılık gideri
Faiz Gelirleri ve Giderleri Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri
Faiz giderleri
ĠĢtiraklerin DağıtılmamıĢ Karları Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri Ġle Ġlgili Düzeltmeler
GerçekleĢmemiĢ Yabancı Para Çevirim Farkları Ġle Ġlgili
Düzeltmeler
ĠĢletme sermayesindeki değiĢim öncesi nakit akıĢları
Faaliyetlerden elde edilen nakit akıĢları
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢları
Alınan faiz
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akıĢları
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit
benzerlerindeki net artış (azalış)( A+B+C )
D. Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)( A+B+C+D )
E. Dönem baĢı nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri ( A+B+C+D+E )
Sayfa 6 ile 22 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
5
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 1 - ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) faaliyet konusu Borusan
Grubu’nun sınai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseselerini kurmak, mevcutlara iştirak
etmek veya devir almak, iştirak ettiği ve yönetimine katıldığı şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve
yönetim meselelerine çözüm getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımlarını korumak
ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmektir. Şirket, 1977 yılında kurulmuştur.
Şirket’in hisse senetleri 1996 yılından beri İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda işlem görmektedir. Şirket,
Türkiye’de tescil edilmiştir ve adresi aşağıdaki gibidir:
Merkez : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 37 Fındıklı – İstanbul
Şube
: Baltalimanı Cad. No:5 Rumelihisarı Sarıyer –İstanbul
Şirket’in en büyük ortağı Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. (“Borusan İstikbal”) olup, Borusan Holding A.Ş.
(“Borusan Holding”) ise nihai ana ortak konumundadır. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in %33,01
oranındaki hissesi halka açık durumdadır.
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla yasal sermaye yapısı
aşağıdaki gibidir :
Halka Açık (*)
Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.
Borusan Holding A.Ş.
Zeynep Hamedi
Nükhet Özmen
Nurhan Kocabıyık
Diğer
31 Mart 2014
TL
Pay (%)
3.329.527
11,83
8.104.744
28,82
10.129.118
36,01
1.518.967
5,40
1.453.142
5,17
1.498.079
5,33
2.091.423
7,44
28.125.000
100,00
31 Aralık 2013
TL
3.329.527
8.104.744
10.129.118
1.518.967
1.453.142
1.498.079
2.091.423
28.125.000
Pay (%)
11,83
28,82
36,01
5,40
5,17
5,33
7,44
100,00
(*)Borusan Holding A.Ş. 1 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 döneminde Şirket hisselerinin halka açık olan kısmından
ilave hisse alımı gerçekleştirmemiş olup Şirket’in sermayesindeki payı %36,01’dir. Ayrıca Ali Ahmet
Kocabıyık’a ait 221.110,25 adet (% 0,79), Nurhan Kocabıyık’a ait 267.610,50 adet (%0,95), Nükhet Özmen’e ait
221.110,25 adet (%0,79), Nükhet Özmen/Semih A. Özmen’e ait 100.000,00 adet (0,36%) ve Zeynep Hamedi’ye
ait 386.935,25 adet (%1,38) halka açık kısımdan ilave hisse alımları da bulunmaktadır.
6
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 1 - ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (devamı)
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin özsermaye metodu ile muhasebeleştirilen iştirakleri ve diğer finansal
varlıkları, bulundukları yer ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:
Faaliyet Konuları
ġirket Adı
Yer
Özsermaye metoduna göre muhasebeleĢtirilen:
Otomotiv
Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. (Borusan Otomotiv)
İstanbul/Türkiye
Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (Borusan Oto)
İstanbul/Türkiye
Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Borusan Otomotiv Pazarlama)
İstanbul/Türkiye
Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. (Borusan Otomotiv
Premium)
Satılmaya hazır finansal varlıklar (*):
Çelik
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. (BMBYH)
İstanbul/Türkiye
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. (Borçelik)
Gemlik/Türkiye
Lojistik
Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.
İş Makinaları
Borusan Makina ve Güç Sistemleri San.ve Tic.A.Ş. (BMGS)
İstanbul/Türkiye
Otomotiv Yan Sanayi
Supsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Supsan)
İstanbul/Türkiye
Bilişim ve Telekomünikasyon
Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. (Borusan Teknoloji)
İstanbul/Türkiye
E-Ticaret
Borusan Elektronik Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti, İletişim ve Bilgi
Hizmetleri A.Ş. (Otomax)
Borusan Manheim Açık Arttırma ve Araç Pazarlama ve Ticaret
Ltd. Şti. (Borusan Manheim)
İstanbul/Türkiye
(Borusan Lojistik)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
(*) %20’nin altında iştirak edilen ve SPK Finansal Raporlama Standartları açısından satılmaya hazır finansal
varlıklar altında sınıflandırılan söz konusu varlıkların esasen Şirket tarafından satılması yönünde bir niyet
yoktur.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalışan ortalama personel sayısı
sırasıyla 14 ve 15’tir.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 8 Mayıs 2014 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul’un finansal tabloları
değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1.
Sunuma iliĢkin temel esaslar
2.1.1
Uygulanan muhasebe standartları
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013
tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine
istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş
olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara
ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Şirket, 31 Mart 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri:
XII, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara Dönem Finansal
Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK
tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek
sunulmuştur.
7
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.1.
Sunuma iliĢkin temel esaslar (devamı)
2.1.1.
Uygulanan muhasebe standartları (devamı)
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih
etmiştir.
Şirket’in ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama
ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile
beraber okunmalıdır.
Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını
esas almaktadır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal
varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. Ara dönem özet konsolide
finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun
yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Şirket’in fonksiyonel para
birimi ABD$ olup 31 Mart 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar Türk Lirası
olarak sunulmuştur.
2.1.2. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve finansal
tablolarını SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
2.1.3. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem özet konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
Şirket, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali
tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait ara dönem özet konsolide
finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki gerekli
sınıflandırmaları yapmıştır.
2.2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değiĢiklikler
a.
-
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar, değiĢiklikler ve yorumlar
TFRS 10 (değişiklik), “Konsolide Finansal Tablolar”, TFRS 12 ve TMS 27 “İştiraklerdeki Yatırımlar”,
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik ile birçok fon ve fon nitelikli şirketin iştirakleri konsolidasyondan hariç tutulacak, bunun
yerine, bu iştirakleri makul değişiklikleri gelir tablosuna yansıtılmak suretiyle izlenecektir. Değişiklik
iştiraklerdeki yatırımlar tanımlamasına giren şirketler için istisna getirmektedir. TFRS 12’ye de
iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
8
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değiĢiklikler (devamı)
2.2.
a.
1 Ocak 2014 tarihindeN itibaren geçerli olan yeni standartlar, değiĢiklikler ve yorumlar(devamı)
-
TMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile TMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum”
standardında bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık ve finansal yükümlülüklerin
netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla güncellenmiştir.
-
TMS 36 (değişiklik), “Varlıklarda değer düşüklüğü”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış
varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı baz alınarak hesaplanmış ise, geri
kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
-
TMS 39 (değişiklik), “Finansal Araçlar: muhasebeleştirilmesi ve ölçümü”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler türevlerin tecdidi
ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve
yönetmelikler sebebiyle türevlerin tecdit edilmesi durumunda finansal risklerden korunma
muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir.
-
TFRYK 21 “Zorunlu Vergiler”: Zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir.
b.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiĢ ve erken uygulanmaya konulmayan standartlar
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden
sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 “Finansal Araçlar” (1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için
geçerli olacaktır): Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırılması, ölçümü ve
muhasebeleştirilmesini ele alır. TFRS 9 Kasım 2009 ve Ekim 2010’da yayınlanmıştır. TMS 39’un
finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili olan bölümleri ile ilgili olan kısım
güncellenmiştir. TFRS 9, finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinden ve itfa edilmiş değerinden
muhasebeleştirilenler olmak üzere iki ölçüm kategorisinde sınıflandırılmasını gerektirir. Bu karar
varlığın ya da yükümlülüğün ilk muhasebeleştirilmesinde verilir. Sınıflandırma işletmenin finansal
araçlarını yönetim modeline ve finansal aracın sözleşmeye dayalı nakit akış özelliklerine bağlıdır.
Standart finansal yükümlülükler için TMS 39’un getirdiği düzenlemelerin çoğunu korur. Esas değişiklik
finansal yükümlülükler için gerçeğe uygun değer seçeneği uygulandığında, işletmenin kendi kredi
riskinden doğan gerçeğe uygun değer değişimlerinin bir muhasebe uyumsuzluğu yaratmadığı sürece
gelir tablosu yerine diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmesidir.
-
-
TFRS 9, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik TFRS 9 Finansal
Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski
yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
9
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değiĢiklikler (devamı)
2.2.
b.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiĢ ve erken uygulanmaya konulmayan standartlar (devamı)
-
TMS 19 (Değişiklik) “Tanımlanmış Fayda Planları” 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar
tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet
süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi;
durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
-
TFRS lerin geliştirilmesi kapsamında TFRS 1,2,3,8,9,13 ve TMS 16,39,40’a 2010, 2011, 2012 ve 2013
yıllarında geliştirilen değişiklikler 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerli olacaktır.
10
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 3 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
Kasa
Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Diğer Nakit Benzerleri
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
2.312
531
1.071.115
122.170.519
-
86.289
115.447.950
7.314.117
123.243.946
122.848.887
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla TL vadeli mevduatı yoktur (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TL mevduatı yoktur).
122.170.519 TL karşılığı tutarında vadeli ABD$ mevduatın efektif ağırlıklı ortalama faiz oranı ise yıllık %2,85
(31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 115.447.950 TL karşılığı tutarında vadeli döviz mevduatın efektif ağırlıklı
ortalama faiz oranı ise yıllık %3,42) olup vade tarihi aralığı 1 Nisan – 25 Nisan 2014’tür (31 Aralık 2013 vade
tarihi aralığı 2 Ocak – 31 Ocak 2014’tür).
31 Mart 2014 tarihi itibariyle portföy yönetimi şirketlerinin yönetimi için saklama hesaplarına ayrılmış tutar
bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013 itibarıyla portföy yönetim şirketlerinde yönetimi için saklama hesaplarına
ayrılan toplam varlığın güncel değeri 7.314.112 TL karşılığı olmuştur).
:
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
TL
Pay (%)
TL
Pay (%)
Yatırım Fonları
7.314.114
100
Nakit
3
0
0,00
7.314.117
100
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri içindeki para birimlerinin tutarları
aşağıda belirtildiği gibidir:
Döviz cinsi
ABD $
TL
31 Mart 2014
Döviz Tutarı
TL Tutarı
55.807.739
122.207.787
1.036.159
123.243.946
31 Aralık 2013
Döviz Tutarı
TL Tutarı
57.534.246
122.795.341
53.546
122.848.887
DĠPNOT 4 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
a)
ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar
BMGS(*)
Borçelik (*)
Borusan Otomotiv(*)
Borusan Oto(*)
Borusan Otomotiv Pazarlama(*)
(*) Temettü tahakkuklarından oluşmaktadır.
11
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
9.853.769
7.495.300
7.717.788
3.968.732
1.158.560
-
30.194.149
-
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 4 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
b)
ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
65.859
12.244
0
119
43.412
0
9.333
0
78.222
52.745
Borusan Holding
Borusan Otomotiv
Borusan Danışmanlık ve Ortak Hiz.A.Ş.
Borusan Sigorta A.Ş.
c)
ĠliĢkili Taraflarla ĠĢlemler
DanıĢmanlık Gideri
Borusan Holding
Borusan Birlik Danışmanlık ve Org.Hiz.A.Ş.
Kira Gideri
Borusan Holding
Borusan Otomotiv
Üst Düzey Yöneticilere
Sağlanan Faydalar
Maaş, prim ve benzeri ücretler
Taşıt araç ve diğer giderler
12
1 Ocak 2014 -
1 Ocak 2013 -
31 Mart 2014
31 Mart 2013
443.180
333.807
56.726
32.543
499.906
366.350
1 Ocak 2014 31 Mart 2014
1 Ocak 2013 31 Mart 2013
66.952
19.881
53.528
10.617
86.833
64.145
1 Ocak 2014 -
1 Ocak 2013 -
31 Mart 2014
31 Mart 2013
442.460
35.171
251.683
13.981
477.631
265.664
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla iştirakler ve satılmaya hazır finansal varlıkların listesi ve
Şirket’in bu iştiraklerdeki doğrudan ve nihai hisse oranları ile kontrol edilen hisse oranları aşağıdaki gibidir:
Borusan Yatırım ve Pazarlama
A.Ş.’nin Doğrudan Hisse Oranı
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
Borusan Yatırım ve Pazarlama
A.Ş.’nin Nihai Hisse Oranı
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
%
%
%
%
Çelik
Borçelik
BMBYH
13,87
12,36
13,87
12,36
13,87
12,36
13,87
12,36
Distribütörlük
BMGS
Borusan Oto (*)
Borusan Otomotiv (*)
Borusan Otomotiv Pazarlama (*)
Borusan Otomotiv Premium (*)
18,80
20,00
26,00
26,00
26,00
18,80
20,00
26,00
26,00
26,00
18,80
20,00
26,18
26,18
26,18
18,80
20,00
26,18
26,18
26,18
Diğer
Borusan Lojistik
Otomax
Supsan
Borusan Teknoloji
Borusan Manheim
18,07
18,17
10,02
15,21
9,50
18,07
18,17
10,02
15,21
9,50
18,07
20,36
10,02
15,35
9,50
18,07
20,36
10,02
15,35
9,50
(*) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıkları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
Finansal Yatırımlar
Borçelik
BMBYH
Borusan Lojistik
BMGS
Supsan
Borusan Manheim
1 Ocak 2014 - 31 Mart 2014
Yabancı Para
Cari Dönem
Cari Dönem
Çevrim
Değer
Hareketleri
Farkları ArtıĢı/(AzalıĢı)
Bilançoda
TaĢınan
Tutar
99.169.183
60.751.638
41.134.005
34.437.328
2.352.427
1.606.017
-
2.578.780
1.465.982
1.069.642
895.503
61.172
41.763
9.661.162
-
101.747.963
71.878.782
42.203.647
35.332.831
2.413.599
1.647.780
239.450.598
#REF!
-
6.112.842
9.661.162
255.224.602
13
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR (devamı)
1 Ocak 2013 - 31 Mart 2013
1 Ocak 2013
Finansal Yatırımlar
Borçelik
BMBYH
Borusan Lojistik
BMGS
Supsan
Borusan Manheim
Cari Dönem
Cari Dönem Yabancı Para
Değer
Hareketleri Çevrim Farkları Artışı/(Azalışı)
82.827.618
70.344.005
27.895.230
28.762.583
1.964.783
1.341.370
-
213.135.589
-
1.212.723
1.029.944
408.429
421.128
28.767
19.640
3.120.631
18.922.173
18.922.173
Bilançoda
Taşınan
Tutar
84.040.341
90.296.122
28.303.659
29.183.711
1.993.550
1.361.010
235.178.393
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal yatırımları organize finansal piyasalarda aktif olarak işlem
görmediği için bir piyasa fiyatı olmadığından veya rayiç değeri alternatif değerleme yöntemleriyle süregelen
çevre şartlarında güvenilir bir şekilde belirlenemediğinden maliyet bedeli ile değerlenmiştir. Şirket, 2010,
2011,2012 ve 2013 yıllarında sözkonusu finansal varlıklarını muhafazakar bir yaklaşımla makul değer esası ile
değerlemiş, 2013 yılına ilişkin hareket tablosunda açılış değeri olarak 31 Aralık 2009 itibarıyla taşınan maliyet
değeri esas alınmıştır.
DĠPNOT 6 – ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
1 Ocak 2014 - 31 Mart 2014
1 Ocak 2014
Cari Dönem Yabancı Para
Özsermaye
Özsermaye
Çevrim
Yöntemi Sonrası Yöntemi Etkisi
Farkları
Borusan Oto
Borusan Otomotiv
Borusan Otomotiv Pazarlama
Borusan Otomotiv Premium
Bilançoda
TaĢınan
Tutar
55.864.674
19.876.438
2.836.298
8.627.881
(4.607.492)
(7.819.034)
(722.682)
918.678
1.452.696
516.861
73.755
224.358
52.709.878
12.574.265
2.187.371
9.770.917
87.205.291
(12.230.530)
2.267.670
77.242.431
1 Ocak 2013 - 31 Mart 2013
1 Ocak 2013
Cari Dönem
Özsermaye
Özsermaye
Yöntemi Sonrası Yöntemi Etkisi
Borusan Oto
Borusan Otomotiv
Borusan Otomotiv Pazarlama
Borusan Otomotiv Premium
Yabancı Para
Çevrim
Farkları
Bilançoda
Taşınan
Tutar
38.155.736
10.064.099
1.188.245
5.440.031
6.475.535
3.184.138
355.059
906.296
558.659
147.349
17.398
79.650
45.189.930
13.395.586
1.560.702
6.425.977
54.848.111
10.921.028
803.056
66.572.195
14
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 6 – ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (devamı)
Yukarıda belirtilen "özsermaye yöntemi etkileri", söz konusu iştiraklerin özsermaye metodu (özkaynaktan pay
alma metodu) kullanılarak Şirket finansal tablolarına dahil edilmelerinin etkilerini ifade etmektedir. Bu etkilerin
finansal tablo hesapları bazında kırılımı aşağıdaki gibidir:
Yansıtıldığı Hesap
31 Mart 2014
31 Mart 2013
Yeniden Değerleme Fonu
Kur Çevriminden Kaynaklanan Yedekler
Net Dönem Karı ve Birikmiş Karlar
(145.160)
(1.952.390)
(10.132.980)
10.234.481
(1.451.371)
2.137.918
Toplam Özsermaye Yöntemi Etkisi
(12.230.530)
10.921.028
Borusan Oto, Borusan Otomotiv, Borusan Otomotiv Pazarlama ve Borusan Otomotiv Premium’a 31 Mart 2014
finansal tabloları üzerinden özsermaye metodu uygulanarak, özsermayelerinden Borusan Yatırım’ın nihai
ortaklık payı dahilinde pay alınmak suretiyle finansal tablolara yansıtılmıştır.
Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Borusan Oto, Borusan Otomotiv Pazarlama ve Borusan Otomotiv
Premium’un intifa senedi sahiplerine ödeyeceği temettü düşüldükten sonraki karlarından nihai ortaklık payı
dahilinde elde edeceği geliri ara dönem özet konsolide finansal tablolarına yansıtmıştır.
Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin toplam aktif, yükümlülük, özsermaye, net satışlar ve
net dönem karı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Aktifler
Yükümlülükler
Özsermaye
Net Satışlar
Net Dönem Karı
Borusan Oto
573.888.240
310.000.916
263.887.324
198.443.420
(2.367.787)
Borusan Otomotiv
488.503.082
439.751.602
48.751.480
286.956.548
(1.355.493)
Borusan Otomotiv Borusan Otomotiv
Pazarlama
Premium
73.808.164
198.936.310
64.716.723
168.497.700
9.091.441
30.438.610
46.509.518
20.304.852
1.875.396
3.021.662
31 Aralık 2013
Aktifler
Yükümlülükler
Özsermaye
Borusan Oto
565.928.986
284.799.135
281.129.851
Borusan Otomotiv
306.644.462
224.633.086
82.011.376
Borusan Otomotiv
Pazarlama
68.828.189
56.777.009
12.051.180
Borusan Otomotiv
Premium
186.041.737
158.550.013
27.491.724
Borusan Otomotiv
Pazarlama
49.835.354
1.903.534
Borusan Otomotiv
Premium
20.605.015
3.455.743
1 Ocak 2013 - 31 Mart 2013
Net Satışlar
Net Dönem Karı
Borusan Oto
197.402.050
3.991.287
Borusan Otomotiv
227.877.809
(325.302)
15
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 7 – DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR
Devreden KDV
Gelecek dönemlere ait giderler
Diğer
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
3.145.739
28.041
5.209
2.926.021
8.351
3.178.989
2.934.372
DĠPNOT 8 – KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir:
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
D.Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup şirketleri Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
-
31 Aralık 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 Mart 2014
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31 Mart 2014 tarihi itibariyle % 0’dır
(31 Aralık 2013 tarihi itibariyle % 0).
DĠPNOT 9 – TEMETTÜ GELĠRLERĠ
Borçelik
Borusan Lojistik
BMGS
BMBYH
Supsan
16
1 Ocak 2014 -
1 Ocak 2013 -
31 Mart 2014
31 Mart 2013
7.809.307
10.240.581
-
7.649.465
2.006.442
10.848.412
2.631.940
114.604
18.049.888
23.250.863
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 10 – ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN
ZARARLARINDAN PAYLAR
Borusan Otomotiv Pazarlama
Borusan Oto
Borusan Otomotiv
Borusan Otomotiv Premium
1 Ocak 2014 -
1 Ocak 2013 -
31 Mart 2014
31 Mart 2013
626.845
(166.587)
1.110.026
961.393
398.470
700.744
(85.166)
902.142
2.531.677
1.916.190
DĠPNOT 11 – VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
1 Ocak 2014 31 Mart 2014
1 Ocak 2013 31 Mart 2013
Cari vergi gideri
Ertelenmiş vergi gelir / (gideri)
400.185
71.446
32.916
Toplam vergi gideri
471.631
32.916
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk
ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen
giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa
geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktadır.
2014 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2013: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında, kurum kazançları üzerinden
hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2013: %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir.
Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine
sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek değiştirilebilir.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
hariç olmak üzere, kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajı, 5520 sayılı Kanun’un 15 maddesinde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak
belirlenmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
Cari vergi yükümlülüğü:
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar
17
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
395.471
(96.020)
1.489.415
(618.312)
299.451
871.103
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 11 – VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)
31 Mart 2014ve 2013 tarihleri itibarıyla cari dönem vergi giderinin analizi aşağıdaki gibidir:
Yasal finansal tablolarda yansıtılan kar
Vergiden muaf kar (başlıca temettü geliri)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Diğer indirimler
Mahsup edilecek geçmiş yıl zararları
Türk vergi mevzuatına göre kurumlar vergisi matrahı
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Yabancı para çevrim farkı
Gelir tablosunda yansıtılan tutar
31 Mart 2014
31 Mart 2013
14.346.813
(12.845.080)
550.710
(75.087)
-
11.574.960
(11.060.468)
461.958
-
1.977.356
-
395.471
-
4.714
-
400.185
-
ErtelenmiĢ Vergi:
31 Mart 2014ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı (yükümlülüğü) dağılımı aşağıdadır:
Kümülatif
Geçici Farklar
31 Mart 2014 31 Aralık 2013
Finansal yatırımlar
Kıdem tazminatı karşılığı
Taşınan vergi zararı
Personele ödenecek temettü
karşılığı
Net ertelenmiĢ vergi
yükümlülüğü
Ertelenmiş Vergi
Varlığı / (Yükümlülüğü)
31 Mart 2014 31 Aralık 2013
(200.178.244)
83.563
-
(184.404.241)
76.737
-
(10.008.912)
16.713
-
(9.220.212)
15.347
-
744.532
725.662
148.906
145.133
(183.601.842)
(9.843.293)
(9.059.732)
,
(199.350.149)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Ertelenmiş vergi gideri
Yabancı para çevrim farkı
Doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen
31 Mart bakiyesi
18
2014
2013
(9.059.732)
(71.446)
(234.747)
(477.368)
(9.843.293)
(8.037.821)
(543.305)
(1.652.154)
1.173.548
(9.059.732)
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 12 – HĠSSE BAġINA KAZANÇ / (KAYIP)
Hisse başına kar cari yıl net karının yıl içerisinde dolaşımda olan hisse adetlerinin ağırlıklı ortalamasına
bölünmesiyle bulunur.
Türkiye’de şirketler birikmiş karlarından veya yeniden değerleme fonlarından transfer yapmak yoluyla
sermayelerini arttırabilir ve bu sermaye artışı sebebiyle ortaklara payları nispetinde bedelsiz hisse verebilirler.
Hisse başına kar hesaplanırken bedelsiz hisseler temettü olarak dağıtılan hisseler olarak kabul edilmiştir.
Dağıtıldıkları anda şirket sermayesine eklenen temettüler de aynı şekilde temettü olarak dağıtılan hisseler olarak
kabul edilmiştir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplanırken bu tür hisselerin tüm yıl boyunca
dolaşımda olduğu kabul edilmiştir.
Bunlar dışında rapor tarihi itibarıyla ve ara dönem özet konsolide finansal tablolar hazırlanana kadar adi hisseleri
veya çıkarılması düşünülen adi hisseleri ilgilendiren bir işlem olmamıştır.
DĠPNOT 13 – FĠNANSAL ARAÇLAR
Kur riski
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket faaliyetlerinin ve
finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskini zaman zaman yaptığı vadeli döviz
işlem sözleşmeleri ile kontrol altına almaktadır.
Şirketin işlevsel para birimi ABD$ olarak takip edilmekte olup ABD$’ı dışındaki para birimleri yabancı para
birimi kabul edilmektedir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde yüksek getirili
enstrümanlardan faydalanmak için açılan pozisyonlar ve Şirketin temettü ödeme ve tahsilatları ile Şirket kur
riskine maruz kalmaktadır. Şirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerin denkleştirilmesinin yanı sıra
vadeli kur işlemleri ve opsiyonlar ile yönetmektedir. 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vadeli
döviz işlemi veya opsiyon sözleşmesi bulunmamaktadır.
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerin yabancı para dağılımı bir
sonraki sayfada verilmiştir:
19
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 13 – FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Kur riski (devamı)
31 Mart 2014
Döviz Pozisyonu
TL KarĢılığı
TL
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
1.036.159
3.178.989
4.215.148
1.036.159
3.178.989
4.215.148
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
-
-
4.215.148
4.215.148
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.486
299.451
383.937
84.486
299.451
383.937
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.926.856
9.926.856
9.926.856
9.926.856
10.310.793
10.310.793
-
-
-
-
(6.095.645)
652.222
(6.095.645)
652.222
-
-
-
-
9. TOPLAM VARLIKLAR
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
25. İhracat
26. İthalat
20
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 13 – FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Kur riski (devamı)
31 Aralık 2013
Döviz Pozisyonu
TL KarĢılığı
TL
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
53.546
2.934.372
2.987.918
53.546
2.934.372
2.987.918
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
47.335
47.335
47.335
47.335
3.035.253
3.035.253
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.345
59.650
135.995
76.345
59.650
135.995
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.136.469
9.136.469
9.136.469
9.136.469
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.272.464
9.272.464
-
-
-
-
-
-
(6.237.211)
(82.449)
(6.237.211)
(82.449)
-
-
-
-
9. TOPLAM VARLIKLAR
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe
uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
25. İhracat
26. İthalat
21
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DĠPNOT 13 – FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Kur riskine duyarlılık
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ABD$ Türk Lirası karşısında %10 oranında değer kaybetseydi/kazansaydı ve diğer
tüm değişkenler sabit kalsaydı, TL para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerde, kur değişimi neticesinde
oluşan farkın kar/zarara olan vergi öncesi etkisi 65.222 TL (31 Aralık 2013: (-)8.245 TL) daha yüksek veya
düşük olacaktı.
EK FĠNANSAL TABLOLAR
Ekte Şirket'in 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla özsermaye yöntemi ile iştiraklerinin özsermayelerindeki değişimden
pay almadan önceki bilançosu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosu bilgi amaçlı
olarak sunulmuştur. Bu finansal tablolarda özsermaye yöntemine tabi olan iştirakler maliyet değerlerinden
gösterilmiş, diğer iştirakler ise varsa ilgili değer düşüklüğü kayıtlara alınarak yansıtılmıştır. Bu finansal tablolar
özsermaye yöntemine göre düzenlenmiş finansal tabloların gerekli bir parçası değildir.
DĠPNOT 14 – BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
18 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2013 yılı karından I. Tertip Yasal Yedek
Akçe ve ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; 15.150.000,00 TL (1,00 TL'lik hisse
başına 0,5387 TL, sermaye üzerinden brüt % 53,87), (1,00 TL'lik hisse başına 0,4579 TL, sermaye üzerinden
net % 45,79) ortaklara nakden, % 5’ine kadarının intifa senedi sahiplerine, 350.000,00 TL’nin yönetim kurulu
üyelerine, 700.000,00 TL’nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket esas
sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Ortaklara
dağıtılacak temettünün 30 Nisan 2014 tarihinden itibaren ödenmesine, oy birliği ile karar verildi. (31 Aralık
2013 : Yoktur).
22
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
EK FĠNANSAL TABLOLAR
31 Mart 2014
Özsermaye Yöntemi
UygulanmamıĢ
Finansal Tablolar
2013 ve Önceki
Yıllar
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
2013 ve Önceki
Yıllar
Ayrılan Değer
DüĢüklüğü
KarĢılığı
2014
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
31 Mart 2014
Özsermaye Yöntemi
UygulanmıĢ
Finansal Tablolar
156.617.084
-
-
-
156.617.084
123.243.946
30.194.149
30.194.149
3.178.989-
-
-
-
123.243.946
30.194.149
30.194.149
3.178.989-
272.857.680
84.645.301
(12.805.418)
(12.230.530)
332.467.033
5
255.224.602
-
-
-
255.224.602
6
17.633.078
84.645.301
(12.805.418)
(12.230.530)
77.242.431
429.474.764
84.645.301
(12.805.418)
(12.230.530)
489.084.117
BĠLANÇO
Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Alacaklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
3
4
10
7
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımlar
TOPLAM VARLIKLAR
23
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
EK FĠNANSAL TABLOLAR
BĠLANÇO
Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Olmayan Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm
Kazanç/Kayıpları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
TOPLAM KAYNAKLAR
4
10
10
2013 ve Önceki
Yıllar
Ayrılan Değer
2014
DüĢüklüğü
Özsermaye
KarĢılığı Yöntemi Etkisi
31 Mart 2014
Özsermaye Yöntemi
UygulanmamıĢ
Finansal Tablolar
2013 ve Önceki
Yıllar
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
1.182.218
84.486
78.222
6.264
798.281
798.281
299.451
9.926.856
-
-
-
1.182.218
84.486
78.222
6.264
798.281
798.281
299.451
9.926.856
83.563
9.843.293
418.365.690
28.125.000
675.000
84.645.301
-
(12.805.418)
-
(12.230.530)
-
83.563
9.843.293
477.975.043
28.125.000
675.000
19.653.903
122.960.308
-
(145.160)
142.469.051
236.387.117
7.985.695
97.170.260
28.368.715
(77.514.413)
39.199.406
-
(12.805.418)
-
(1.952.390)
145.160
(10.278.140)
156.920.314
7.985.695
123.709.408
18.090.575
429.474.764
84.645.301
(12.805.418)
(12.230.530)
489.084.117
24
31 Mart 2014
Özsermaye Yöntemi
UygulanmıĢ
Finansal Tablolar
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
EK FĠNANSAL TABLOLAR
31 Mart 2014
Özsermaye Yöntemi
UygulanmamıĢ
Finansal Tablolar
2013 ve Önceki
Yıllar
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
2013 ve Önceki
Yıllar
Ayrılan Değer
DüĢüklüğü
KarĢılığı
2014
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
2014
Yılı
Ayrılan
KarĢılık
31 Mart 2014
Özsermaye Yöntemi
UygulanmıĢ
Finansal Tablolar
9
30.859.705
-
-
(12.809.817)
-
18.049.888
10
-
-
-
2.531.677
-
2.531.677
BRÜT KAR
30.859.705
-
-
(10.278.140)
-
20.581.565
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(2.265.392)
(235)
-
-
-
-
(2.265.392)
(235)
ESAS FAALĠYET KARI
28.594.078
-
-
(10.278.140)
-
18.315.938
930.891
(684.623)
-
-
-
-
930.891
(684.623)
28.840.346
-
-
(10.278.140)
-
18.562.206
(400.185)
(71.446)
-
-
-
-
(400.185)
(71.446)
28.368.715
-
-
(10.278.140)
-
18.090.575
GELĠR TABLOSU
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
Temettü Gelirleri
Özkaynak Yöntemi ile
Değerlenen Yatırımların
Kar / (Zarar)larındaki Paylar
Notlar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
VERGĠ ÖNCESĠ KARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)
DÖNEM KARI
11
11
25
Download

Borusan Yatırım ve Pazarlama