AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
Teknik Bilgi Föyü
BAYCOFLOOR-LH300
(Eski adı: ASOFLOOR-300)
Çimento Esaslı Zeminler için Sıvı Yüzey Sertleştirici ve Parlatıcı
Tanım:
BAYCOFLOOR-LH300, çimento zeminlerde, yüzey
mukavemetini yükseltmek için kapiler etkili, kullanıma
hazır, renksiz bir kimyasal sıvı yüzey sertleĢtiricidir.
Uygulama Alanları:
BAYCOFLOOR-LH300 aĢınmaya karĢı direnci kalıcı
olarak arttırmak ve yüzeyin tozumasını önlemek için
yeni veya eski tüm çimento esaslı zeminlere uygulanır.
Ürün içeride ve dıĢarıda olan uygulamalar için
uygundur. ġiddetli/orta, Ģiddetli mekanik aĢınmalara
maruz kalacak bütün zeminler için uygundur. Bu
alanlar:
• Sanayi tesisleri, depolar,
• Hangarlar, rıhtımlar, açık ve kapalı otopark
alanları, mağazalar, alıĢveriĢ merkezleri,
• Yükleme-boĢaltma alanları,
• Uçak hangarları, helikopter pistleri,
• Yaya yolu ve kaldırımlar,
• Güç santralleri zeminleri,
• Konut, ticari ve endüstriyel bina döĢemeleri.
 Normal betonlara nazaran, uygulanma yapılan
betonların kimyasal dayanımları daha yüksektir.
Teknik Özellikler:
Esası:
Renk:
Yoğunluk:
Uygulama ısısı:
Min. sertleĢme ısısı:
Üzerinde yürüme:
Tam sertleĢme:
Deneyler:



Özellikler/Avantajlar:
Ġçinde bulunan katkılar sayesinde yüzeye nüfuz eder,
betonun bileĢiklerini bir
katı kütle halinde
bütünleĢtirerek sertleĢtirir. Uygulama sonucunda
betonun yoğunluğu artar, ömrü boyunca sertliğini
koruması ve neme karĢı koyması sağlanmıĢ olur.
 Betonu aĢınmaya karĢı dirençli yapar.
 Çiçeklenmeyi ve kılcal çatlakları engeller.
 Betonun donma-çözünme etkilerine karĢı korur.
 Suyun, yağın ve diğer yüzey kirlerinin betona
sızmasını engeller.
 Beton yüzeyine kesin tozumazlık kazandırır.
 Betona zamanla kalıcı bir parlaklık kazanır.
 Temizliği kolaylaĢtırır.
 Yüksek bakım maliyetlerinden kurtarır.
 Uygulaması kolay ve son derece ekonomiktir.
 BaĢka bir zemin kaplamasına gerek bırakmaz.
 Sararma yapmaz, renksiz ve kokusuzdur.
 Betonun içine mükemmel nüfuz eder.
 Uçucu organik madde ve toksik madde içermez.
 SertleĢme sırasında taze betonun su kaybını azaltır.
sodyum silikat
Ģeffaf
1,19 g/cm³ +23ºC de
+5ºC ila +50ºC
+5ºC
2 saat sonra 23ºC de
7 gün sonra 23ºC de

AĢınma direnci: Uygulama yapılmamıĢ betona
göre, BAYCOFLOOR-LH300 uygulanmıĢ betonun
aĢınma direnci %30-35 artar. (C25 beton için)
Kür sırasında su kaybı: Ġlk 24 saat içinde yapılan
gözlemler sonucu normal beton, uygulama
yapılmıĢ betona göre yaklaĢık %90 daha fazla su
kaybetmiĢtir.
Mukavemet: Uygulandığında betonun 7 günlük
basınç değerlerinde yaklaĢık %35-40, 28 günlük
basınç değerlerinde ise yaklaĢık %33-40 oranında
bir artıĢ gözlenmiĢtir.
Çarpmaya direnç: Schmidt çekici ile yapılan
deneyler sonucunda, uygulama yapılmayan
betonlara göre dayanım yaklaĢık %10-15 artar.
Yüzey Hazırlığı:
BAYCOFLOOR-LH300 uygulanacak yüzeyler:
• Kuru/nemli, sert ve sağlam olmalıdır, su birikintisi
olmamalıdır.
• Toz, sıva artığı, yağ, lastik izi, boya artıkları gibi
ayırıcı ve aderansı engelleyici unsurlardan
arındırılmıĢ olmalıdır.
 Kimyasal bir iĢlem (nem bariyeri, kür malzemesi
vb. gibi) uygulanmamıĢ olmalıdır.
 Taze betonda yüzey hazırlığına gerek yoktur.
Üzerine basılabilir durumda olması ve üzerinde su
olmaması gerekir.
 Sağlam bir zemin oluĢması açısından betonun
yeterli basınç dayanımına sahip (en az C20) ve
kalınlığının da min. 10 cm olması tavsiye edilir.
Uygulama:
• Eski betonda veya taze betonda yüzey, üzerinde
gezilebilir duruma geldiğinde BAYCOFLOORLH300, püskürtme yöntemiyle veya doğrudan
yüzeye dökülerek ve fırça/süpürge kullanılarak
homojen Ģekilde dağıtılarak yüzeye uygulanır.
Yüzey üzerinde ıslak bir film tabakası oluĢana
kadar malzeme uygulanmalıdır. Malzemenin
yüzeyde ıslak bir tabaka oluĢturması önemlidir.
Bu, yüzeyin malzeme ile tam olarak doyurulmuĢ
olup olmadığını gözlemlemek için gereklidir.
• Ġlk uygulamadan sonra yüzey 30 dakika kadar
ıslak görünmelidir. Çabuk kuruma (zemin
tarafından çabuk emilme) malzemenin tekrar
uygulanmasını gerektirir.
• Daha sonra yaklaĢık yarım saat ( bu süre, hava
durumuna göre değiĢebilir) boyunca malzeme, jel
haline gelene değin yüzey temizleyici makine veya
yumuĢak kıllı süpürge/fırça ile iĢlenir. Bu iĢlem
zemin gerilmelerini azaltacak ve malzemenin
zemine daha iyi penetre etmesini sağlayacaktır.
• Malzeme jel duruma geldikten sonra yüzey ıslatılır
ve yine ince kıllı süpürge/fırça ile yüzey kaygan
veya tekrar jel kıvamına gelene kadar tekrar
iĢlenir. Bu iĢlemden sonra yüzey tekrar yıkanmalı
ve fazla malzeme yüzeyden uzaklaĢtırılmalıdır.
• Uygulama bittiğinde yüzeyde kaygan bir
nokta/bölge kalmamalıdır ve yüzey saf beton
durumunda olmalıdır. Eğer yüzeyde hala kaygan
bölgeler varsa, fazla malzeme buradan
uzaklaĢtırılamamıĢ anlamına gelir.
• BAYCOFLOOR-LH300 uygulanan yüzeyler 1-2
saat sonra kullanıma hazırdır. Bu süre ortam
sıcaklığından ve nemden etkilenecektir. Yeni
dökülmüĢ betonlarda ise, betonun normal kür
süresi beklenmelidir. Tam sertleĢme 7 gün sonra
meydana gelir, tam parlaklık ise yüzeyin
kullanımına göre 30-90 gün sonra oluĢur.
Sarfiyat:
Pürüzsüz yüzeylerde: 200-300 g/m² (*)
Pürüzlü yüzeylerde: değiĢken (*)
(*) Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emme derecesine göre
sarfiyat değerleri farklılıklar gösterebilir
Alet temizliği:
Uygulamada kullanılan araç ve gereçler kullanımdan
hemen sonra suyla yıkanmalıdır.
Ambalaj:
30 kg bidon
Depolama:
Orijinal ambalajları açılmaksızın +10°C üzerindeki
kuru ve serin ortamlarda, dondan korunarak 24 ay
süreyle saklanabilir.
Önemli Uyarılar:
• Yüksek ısılarda uygulama sırasında zeminin
tamamiyle
suya
doyurulması
gereklidir.
BAYCOFLOOR-LH300
uygulaması
zemin
nemliyken yapılmalı, ancak su birikintileri
olmamalıdır.
• Sıcak havalarda uygulamadan önce malzeme
serin yerde bir süre tutulmalıdır.
• BAYCOFLOOR-LH300 donmuĢ, kirli veya ıslak
yüzeylere uygulanamaz.
• Zeminin farklı emme dereceleri nedeniyle az
miktarda renk farklılıkları oluĢabilir.
• Hafif beton bloklar, yoğun hava kabarcığı içeren
gözenekli duvar ve zemin kaplamaları üzerine
kesinlikle uygulanmamalıdır.
• Daha önceden çeĢitli nedenlerle uygulanmıĢ bir
zemin
kaplama
malzemesi
ardından
uygulanacaksa, malzeme zeminden tamamiyle
soyulmalı ve sağlam beton yüzey elde edilmelidir.
• Uygulamadan sonra asitli temizlik malzemeleri
kullanılmamalıdır.
• Yüzeyin düzenli olarak temizlenmesi parlaklığını
arttırır.
• Homojen bir performans almak açısından, her
yere uygulandığından emin olunmalıdır.
• Kalıntı
ve
artık
malzeme
yüzeyden
uzaklaĢtırılmalıdır.
• Renkli beton üzerine, döĢeme tam olarak kürünü
tamamladıktan sonra uygulanabilir.
• Cam ve benzeri yüzeylere sürmeyiniz. Eğer bu tip
yüzeylere bulaĢma olursa, hemen su ile
yıkanmalıdır.
Sağlık ve Güvenlik Önerileri:
BAYCOFLOOR-LH300 sertleĢmeden sonra fizyolojik
açıdan tamamiyle zararsızdır. Ayrıntılar için lütfen
MSDS belgesine bakınız.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
27/02/2014
Download

BAYCOFLOOR-LH300 (Eski adı: ASOFLOOR-300) - ab