AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
BAYCOLASTIC-RC 550
Teknik Bilgi Föyü
(Eski adı: ASOLASTIC-RC550)
Yüksek Elastikiyetli - Poliüretan Esaslı - UV dayanımlı
Su Yalıtımı Malzemesi
Ambalaj:
Tanım:
BAYCOLASTIC-RC 550 havadaki nem ile kürlenen, tek
bileĢenli, düĢük viskoziteli, poliüretan esaslı, UVdayanımlı, sıvı su yalıtımı malzemesidir.
Uygulama Alanları:
BAYCOLASTIC-RC 550 su yalıtımı amacıyla;
 Çatılar ve otopark üzerinde,
 Verandalar ve balkonlarda,
 Banyolarda,
 Hafif çatılarda,
 Asfalt membranlarda,
 EPDM membranlarda,
 Köprü platformlarında,
kullanılır.
Özellikler/Avantajlar:
 Kuruduğunda bir çok farklı yüzeye mükemmel
aderans sağlayan bir film tabakası oluĢturur.
 Elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme
özelliğine sahiptir.
 Ürün tamamiyle saf elastomerik hidrofobik
poliüretan reçine ve özel inorganik katkı maddeleri
içerir.
 Mekanik, kimyasal, ısı ve doğal unsurlara karĢı
mükemmel dayanım sağlar.
 Uygulaması kolaydır.
Teknik Özellikler:
Esası:
Renk:
Yoğunluk:
Viskozite:
Shore-A Sertliği:
Kopmada uzama:
Isı dayanımı:
Kopmada çekme
gerilmesi:
Yıpranma deneyi:
poliüretan esaslı reçine
gri, beyaz, kırmızı
1,30 g/cm³
3500-4500 (20ºC)
70 (DIN 53505)
min. %500 (23ºC)
-30ºC ila +60ºC
>4 N/mm² (23ºC)
(ASTM D412 / DIN 52455)
2000 saat (ASTM G53)
25 kg metal kova
Depolama:
AçılmamıĢ orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC
sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir.
Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.
Yüzey Hazırlığı:
Mümkünse yüzey “jet water” uygulaması ile
temizlenmelidir. Yağ, kir, parafin artıkları, vb. maddeler
yüzeyden uzaklaĢtırılmalıdır. Yüzey çimento artıkları,
gevĢek parçalar, küf, vb. maddelerden arındırılmalıdır.
Uygulamadan önce yüzey tamiratları ASOCRET-105
ve/veya ASOCRET-130 ile yapılmalıdır. Beton yüzeyler
aĢağıdaki standartlara sahip olmalıdır:
Beton yüzey durumu (standart):
• Sertlik: R28 = 15 Mpa
• Nem: W < 10%
• Sıcaklık: 5-35ºC
• Bağıl nem: < 85%
Malzeme Hazırlığı:
Uygulamadan önce 300 devir/dakika hızında uygun
bir karıĢtırıcı ile karıĢtırınız.
Uygulama Yöntemi/Sarfiyat:
Astarlama:
Uygulama yapılacak tüm yüzeylerde Teknik Bilgi
Föyü’ne uygun olarak BAYCOFLOOR-EP1260/-1261
uygulayınız.
Nemli yüzeylerde Teknik Bilgi Föyü’ne uygun olarak
BAYCOFLOOR-EP1240 uygulayınız.
Malzemenin uygulanması/Sarfiyat:
BAYCOLASTIC-RC550 püskürtme yöntemi, fırça veya
rulo ile 2 kat halinde toplam 1,5-1,8 kg/m² sarfiyatla
uygulanır. Katlar arasında 48 saatten fazla
beklemeyiniz.
Püskürtme
yöntemiyle
uygulama
yapılırken malzeme uygun inceltici madde ile
inceltilmelidir.
Alet Temizliği:
Aletleri öncelikle kağıt havlu ile siliniz. Daha sonra
aseton veya saf ksilen ile temizleyiniz.
Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:
Yanıcı maddeler içerir. Ġyi havalandırılan ve ateĢten
uzak yerlerde uygulayınız. Kapalı yerlerde uygulama
yapılırken maske giyiniz ve ortamı havalandırınız.
KürlenmemiĢ malzeme tahriĢ edici etkilerinden dolayı
cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde
hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora
baĢvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve
koruyucu gözlük takılmalıdır. KürlenmemiĢ malzemenin
gıdalara bulaĢmasından sakınılmalıdır. Uygulama
sahasına ateĢle yaklaĢmak tehlikelidir. Çocukların
eriĢemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için
malzemenin Güvenlik Bilgi Föyü (MSDS) teknik
departmanımızdan temin edilebilir.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
21/02/2014
Download

BAYCOLASTIC-RC 550 (Eski adı: ASOLASTIC - ab