AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
Teknik Bilgi Föyü
BAYCOTECH-130
Ağır Trafiğe Dayanıklı, İki Bileşenli, Poliüre Esaslı Su Yalıtımı Kaplaması
Tanım:
BAYCOTECH-130 poliüre esaslı, solventsiz, iki
bileĢenli, yüksek elastikiyetli, çatlak köprüleme
özelliğine sahip, ağır trafiğe dayanıklı, sıcak olarak
püskürtülen su yalıtımı membranıdır.
Uygulama Alanları:
BAYCOOTECH-130 genellikle dıĢ mekanlardaki
betonarme ve çelik yapı elemanlarının yüzeyine özel
püskürtme makinası ile uygulanır. Örneğin;
 Çatı teraslar
 Betonarme perdeler
 Otoparklar, garajlar
 Su depoları, su kanalları
 Tüneller vb. yapıların su yalıtımında kullanılır.
 Havuzlarda dıĢtan, bina cephelerinde, temel altı su
yalıtımında ve asansör çukurlarında kullanılabilir.
Özellikler/Avantajlar:











Su geçirimsizdir.
Yatay ve düĢey yüzeylere uygulanabilir.
Kenar, köĢe ve derz detaylarının çözümünde
kolaylık sağlar.
Uygulaması hızlıdır, çabuk kürlenir.
Yüksek elastikiyetlidir.
Yüksek aĢınma- ve darbe dayanımına sahiptir.
Kimyasallara dayanıklıdır.
Ağır trafiğe dayanıklıdır.
Kaçak akım izolasyonu oluĢturur.
Beton ve çeliğe mükemmel aderans sağlar.
Her türlü hava Ģartına dayanıklıdır.
Teknik Özellikler:
KarıĢım oranı:
Shore A:
Shore D:
Çekme dayanımı:
Kopmada uzama:
Uygulama sıcaklığı:
Uygulama basıncı:
Uygulanacak
yüzey sıcaklığı:
1:1 (hacimce)
95
55
30 MPa
% 330 – 350
70 – 80 °C (depo ve hortum)
165 – 175 bar
min. +5 °C
Üzerinin kaplanabilme
süresi:
yaklaĢık 40 san. (+20 °C de)
Sarfiyat:
1,10 kg/m2/mm
Tavsiye edilen
uygulama kalınlığı:
min. 1,0 mm
Ambalaj:
400 kg set (200 kg A-BileĢeni + 200 kg B-BileĢeni)
Depolama:
AçılmamıĢ orijinal ambalajında, kuru ve en az + 10 °C
ortamda 6 ay boyunca saklanabilir.
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzeyler;
 Kuru, sağlam, temiz ve pürüzlü olmalıdır.
 Toz, tortu, yağ, lastik izleri, boya kalıntıları vb. gibi
aderansı
olumsuz
etkileyecek
unsurlardan
arındırılmıĢ olmalıdır.
 Arka taraftan gelen neme karĢı korunmuĢ olmalıdır.
Gerekli olması halinde; yüzeyin durumuna göre uygun
bir iĢlem; örneğin taĢlama, freze, kumlama, basınçlı su
püskürtme, shot-blasting uygulanır.
Uygulama yapılacak yüzeyin aĢağıda belirtilen kriterlere
uygun olması gerekir:
Beton kalitesi:
PCC-harç:
Çekme dayanımı:
min. C 20 / 25
DIN EN 1504 e uygun
ortalama 1,5 N/mm2
min.
1,0 N/mm2
Önemli uyarı:
Yağlı yüzeyler sorun teĢkil ederler. Özel olarak
temizlenmeleri gerekir. Detaylı bilgi için teknik
departmanımıza danıĢınız.
Malzeme Hazırlığı:
A-bileĢeni ve B-bileĢeni belirli karıĢım oranında
ambalajlanmıĢtır. Her iki bileĢen kullanımdan önce
sallayarak iyice karıĢtırılmalıdır. Çimento esaslı yüzeyler
BAYCOTECH-130 uygulamadan önce BAYCOPURPR60 ile düzgün ve usulüne uygun bir Ģekilde
astarlanmalıdır.
Yüzey nemi > % 4 ise; astar olarak INDUFLOORIB1240 uygulanır.
BAYCOTECH-130 uygulaması için uzun ömürlü basınç
koĢulları ve uygun sıcaklık sağlayan profesyonel bir
makine ekipmanı, uygun elektrik bağlantıları ve uygun
çalıĢma koĢulları gereklidir. Ekipmanı kullanan kiĢi
yüksek performanslı polimerlerin sprey uygulamasına
muktedir olmalıdır.
Notlar:
 Nem ve kirlilik iki kat arasındaki aderansı olumsuz
etkiler.
 Bu Teknik Bilgi Föyünde açıkça izah edilmeyen
hususlar ile ilgili olarak teknik departmanımıza
danıĢınız.
Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:
BAYCOTECH-130 kürünü aldıktan sonra fizyolojik
olarak zararsızdır. Uygulama esnasında güvenlik
kurallarına uygun hareket edilmeli ve ambalaj üzerinde
tavsiyelere uyulmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakınız.
Uygulama Yöntemi:
BAYCOTECH-130 uygulama iĢlemi sıcak püskürtme
yöntemiyle,
iki-bileĢenli
yüksek
basınç
üreten
ekipmanla yapılır.
Sarfiyat: 1,10 kg/m2 =>1,0 mm tabaka kalınlığı
Tabaka kalınlığı koĢullara uygun olarak saptanır.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
18/01/2014
Download

BAYCOTECH-130 - ab