AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
Teknik Bilgi Föyü
BAYCOTECH-122
Poliüre Esaslı, İki Bileşenli, Yüksek Elastikiyetli Su Yalıtımı Kaplaması
Tanım:
BAYCOTECH-122
bileĢenli, yüksek
özelliğine sahip,
geliĢtirilmiĢ, sıcak
membranıdır.
Teknik Özellikler:
poliüre esaslı, solventsiz, iki
elastikiyetli, çatlak köprüleme
özellikle büyük alanlar için
olarak püskürtülen su yalıtımı
Uygulama Alanları:
BAYCOTECH-122
genellikle
dıĢ
mekanlardaki
betonarme ve çelik yapı elemanlarının yüzeyine özel
püskürtme makinası ile uygulanır. Örneğin;
 Çatı teraslar, yeĢil çatılar
 Betonarme perdeler
 Yeraltı otoparkları, garajlar
 Su depoları, su kanalları
 Pis su arıtma tesisleri ve kanalizasyon yapılarında
 Boru hatlarının korozyona karĢı korunmasında
 Tüneller vb. yapıların su yalıtımında kullanılır.
 Havuzlarda dıĢtan, bina cephelerinde, temel altı su
yalıtımında ve asansör çukurlarında kullanılabilir.
Özellikler/Avantajlar:
















Su geçirimsizdir.
Yatay ve düĢey yüzeylere uygulanabilir.
Kenar, köĢe ve derz detaylarının çözümünde
kolaylık sağlar.
Uygulaması hızlıdır, çabuk kürlenir.
Yüksek elastikiyetlidir.
Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.
Yüksek aĢınma- ve darbe dayanımına sahiptir.
Yüksek çekme- ve mekanik dayanıma sahiptir.
Kimyasallara dayanıklıdır.
Yüksek sıcaklıklar altında geniĢ uygulama
imkanlarına sahiptir.
Kaçak akım izolasyonu oluĢturur.
Beton ve çeliğe mükemmel aderans sağlar. (astar
ile birlikte)
Her türlü hava Ģartına dayanıklıdır.
UV-ıĢınlarına dayanıklıdır.
Klor ve deniz suyuna dayanıklıdır.
VOC içermez.
Katı madde oaranı:
KarıĢım oranı:
KarıĢım yoğunluğu:
KarıĢım viskozitesi:
Shore A:
Shore D:
Çekme dayanımı:
Kopmada uzama:
Yırtılma dayanımı:
Sıcaklık dayanımı:
Uygulama sıcaklığı:
Uygulama basıncı:
Uygulanacak
yüzey sıcaklığı:
Kuruma süresi:
SertleĢme süresi:
Yaya trafiği:
Tam kuruma
(mekanik dayanıklılık):
%100
1:1 (hacimce)
1,1 g/cm³
90 mPa s (70 ºC)
95 (DIN 53505)
55 (DIN 53505)
15 MPa (DIN 53504)
> % 800
9,2 MPa (DIN 53504)
200 ºC
70 – 80 °C (depo ve hortum)
165 – 175 bar
Sarfiyat:
Tavsiye edilen
uygulama kalınlığı:
1,10 kg/m2/mm
min. +5 °C
10 s (20 ºC)
25 s (20 ºC)
15 dak (20 ºC)
1 saat (20 ºC)
min. 1,0 mm
Seyreltik asit ve alkalilere dayanıklıdır.
Ambalaj:
440 kg set (220 kg A-BileĢeni + 220 kg B-BileĢeni)
Depolama:
AçılmamıĢ orijinal ambalajında, kuru ve en az +10 °C
ila +30 °C ortamda 6 ay boyunca saklanabilir.
Yüzey Hazırlığı:
Çelik yüzeyler:
Uygulama yapılacak çelik yüzeyler SA 2.5 kumlama
standardına uygun olarak temizlenerek hazırlanmalıdır.
Hazırlık safhasından hemen sonra yapılacak
uygulamalar için astar gerekli değildir.
Çimeto esaslı yüzeyler:
Uygulama yapılacak çimeto esaslı yüzeyler;
 Kuru, sağlam, temiz ve pürüzlü olmalıdır.
 Toz, tortu, yağ, lastik izleri, boya kalıntıları vb. gibi
aderansı
olumsuz
etkileyecek
unsurlardan
arındırılmıĢ olmalıdır.
 Arka taraftan gelen neme karĢı korunmuĢ olmalıdır.
Gerekli olması halinde; yüzeyin durumuna göre uygun
bir iĢlem; örneğin taĢlama, freze, kumlama, basınçlı su
püskürtme, shot-blasting uygulanır.
Uygulama yapılacak yüzeyin aĢağıda belirtilen kriterlere
uygun olması gerekir:
Beton kalitesi:
PCC-harç:
Çekme dayanımı:
min. C 20 / 25
DIN EN 1504 e uygun
ortalama 1,5 N/mm2
min.
1,0 N/mm2
Önemli uyarı:
Yağlı yüzeyler sorun teĢkil ederler. Özel olarak
temizlenmeleri gerekir. Detaylı bilgi için teknik
departmanımıza danıĢınız.
Uygulama Yöntemi:
BAYCOTECH-122 uygulama iĢlemi sıcak püskürtme
yöntemiyle, iki-bileĢenli yüksek basınç üreten
ekipmanla yapılır. Uygun püskürtme makinaları,
örneğin;
 Graco Reactor E- veya H serisi,
 Gama Evolution serisi
Sarfiyat: 1,10 kg/m2 =>1,0 mm tabaka kalınlığı
Tabaka kalınlığı koĢullara uygun olarak saptanır.
Notlar:
 Nem ve kirlilik iki kat arasındaki aderansı olumsuz
etkiler.
 Bu Teknik Bilgi Föyünde açıkça izah edilmeyen
hususlar ile ilgili olarak teknik departmanımıza
danıĢınız.
Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:
BAYCOTECH-122 kürünü aldıktan sonra fizyolojik
olarak zararsızdır. Uygulama esnasında güvenlik
kurallarına uygun hareket edilmeli ve ambalaj üzerinde
tavsiyelere uyulmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakınız.
Malzeme Hazırlığı:
A-bileĢeni ve B-bileĢeni belirli karıĢım oranında
ambalajlanmıĢtır. (amin) ve B (iso) doğru oranda
sağlanır. Her iki bileĢen kullanımdan önce sallayarak
iyice karıĢtırılmalıdır. Çimento esaslı yüzeyler
BAYCOTECH-122
uygulamadan
önce
BAYCOFLOOR-EP1260 ile düzgün ve usulüne uygun
bir Ģekilde astarlanmalıdır.
Yüzey nemi > % 4 ise; astar olarak BAYCOFLOOREP1240 uygulanır.
BAYCOTECH-122 uygulaması için uzun ömürlü basınç
koĢulları ve uygun sıcaklık sağlayan profesyonel bir
makine ekipmanı, uygun elektrik bağlantıları ve uygun
çalıĢma koĢulları gereklidir. Ekipmanı kullanan kiĢi
yüksek performanslı polimerlerin sprey uygulamasına
muktedir olmalıdır.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
25/07/2014
Download

BAYCOTECH-122 - ab