AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
BAYCOFLEX-DD6030
Teknik Bilgi Föyü
(Eski adı: INDUFLEX-TM-D)
Polisülfit Esaslı Derz Dolgu Malzemesi
Tanım:
BAYCOFLEX-DD6030 polisülfit esaslı, iki bileĢenli, tam
elastik, yatay ve düĢey derzlere uygulanan bir derz
dolgu macunudur. Akıcı ve tiksotropik olmak üzere iki
ayrı tipi mevcuttur.
Kullanım Alanları:
 Yapılarda hareketli derzlerde; kapı, pencere
kenarları, teras döĢemeleri, parapet kenarları.
 Prefabrike elemanların derzleri.
 Su ve tasfiye derzleri.
 Sulu asit, kostik tankları ve mahalleri.
 Ġstinat duvarları, tüneller, köprüler.
 Otomotiv, gemi ve uçak sanayilerinde.
Özellikler/Avantajlar:
 BAYCOFLEX-DD6030 su geçirmemesi istenilen,
yatay ve düĢey derzlere uygulanır.
 Akaryakıt, yağ ve kimyasal maddelere, sulu asit ve
kostiklere dayanıklıdır.
 Betona mükemmel bir aderansla yapıĢır, tam
elastiktir.
 Uzun ömürlüdür, otuz sene evvel uygulanmıĢ tiyokol
esaslı macunlar hala mükemmeliyetlerini muhafaza
etmektedir.
 UygulanmıĢ olan macun -40ºC ila +90ºC
arasındaki ısı ve hava Ģartlarında özelliğini korur.
Teknik Özellikler:
Renk:
Yoğunluk:
Kür süresi:
Kap ömrü:
Uygulama ısısı:
Kopma uzaması:
gri, siyah
1,6 kg/l
24 saat
30-35 dak (20-23°C)
5°C ila 35°C
% 400
Ambalaj:
Dikey uygulamalar için: 4,0 kg set
Yatay uygulamalar için: 3,5 kg set
Depolama:
Dona maruz kalmadığı ve güneĢten korunduğu
takdirde, orijinal ambalajı açılmadan 6 ay saklanabilir.
Derz Faktörü:
Derz geniĢliği (cm)
Derz derinliği (cm)
0,5 – 1,0
0,5 – 1,0
1,0 – 2,0
1,0 – 1,5
2,5 – 5,0
1,25 – 2,5
Hiçbir koĢul altında derz derinliği derz geniĢliğini
aĢmamalıdır.
Yüzey Hazırlığı:
Uygulamadan önce, derz kuru ve temiz olmalı,
kenarları tel fırça, spiral veya kumlama yöntemi ile
temizlenmelidir. Derz boĢluğuna hava tutulması tavsiye
edilir, böylece derzler toz vb. maddelerden arındırılmıĢ
olur.
BAYCOFLEX-DD6030 uygulamasından önce, derz
kenarlarının BAYCOFLEX-PR230 ile astarlanması
tavsiye edilir. Ancak temiz yüzeylerde ve iyi bir
uygulama halinde astara ihtiyaç olmaz. Takiben derz
doldurma iĢlemine baĢlanır.
Malzemenin Hazırlanması:
BAYCOFLEX-DD6030 A ve B olmak üzere iki
bileĢenlidir. Ambalajlarında, iki bileĢen uygun
oranlarda ayarlanmıĢtır. Kullanmadan önce B bileĢeni,
A kutusuna boĢaltılarak düĢük devirli bir karıĢtırıcı ile
karıĢtırılır. Örneğin matkap motoru ucuna takılmıĢ bir
spiral iyi bir karıĢtırıcıdır. KarıĢtırma iĢlemi sonucunda
akıĢkan kıvamlı, homojen ve topak içermeyen bir
karıĢım elde edilir.
Uygulama Yöntemi:
Derz dibi, özel polietilen fitil ile beslenir. Böylece
macunun dibe yapıĢmaması veya gereğinden fazla
kullanılması
önlenmiĢ
olur.
Derz
yanlarının
kirlenmemesi için derzin iki yanı bantlanabilir. Derz
yüzeyi spatula ile de hafif iç bükey olacak Ģekilde
düzlenir.
Yatay uygulamalar hazırlanmıĢ malzemenin derze
dökülmesi suretiyle yapılır.
DüĢey uygulamalar spatula yardımıyla veya sosis
tabancası ile yapılır.
Hava sıcaklığının 5°C’nin altında olması halinde
uygulanmamalıdır.
Alet Temizliği:
ĠĢin bitiminde,
temizlenir.
bütün
takımlar
mazot
yardımıyla
Sağlık ve Güvenlik Önerileri:
Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz
ve sigara içmeyiniz, açık alevle yaklaĢmayınız.
Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve
deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su
ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile
yıkayınız ve hemen bir doktora baĢvurunuz. Çocukların
ulaĢamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
23/01/2014
Download

BAYCOFLEX-DD6030 (Eski adı: INDUFLEX-TM-D) - ab