APACHI DL-3
APACHI DL-4
KULLANMA KILAVUZU
1
BU ARAÇ KARAYOLLARINDA KULLANILMAZ
BU ARACIN ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.
ÖNSÖZ
Elektrikli engelli aracımızı satın aldığınız için teĢekkür ederiz. Elektrikli
engelli aracı kullanmak tehlikeli bir aktivite olabilir. Denge problemi ve kontrol kaybı
mümkün olabilmektedir. DüĢme veya ona benzer tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir.
Bu durumu ortadan kaldırmak için kullanım öncesi eğitim almak gerekir. Ağır
yaralanma ve ölüm gibi tehlikeli durumların önüne geçmek için aracı güvenlik
ekipmanları ile kullanınız. Aracı kendi riskinizi alarak sürün ve sağduyunuzu kullanın.
Bu kılavuzda birçok uyarı vardır. Elektrikli engelli aracınızı kullanırken bu
uyarılar sizin korunmanıza ve aracınızı düzgün bir Ģekilde kullanmanıza yardımcı
olacaktır. Çünkü herhangi bir olay ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden olabilir.
TAŞIMA
Orijinal ambalajıyla taşırken ters, yan ve dik taşımayınız. Teker aşağıda kalacak şekilde düz
taşıyınız. Aracı ambalajsız olarak taşırken de el frenini kilitleyiniz aracı sabit yerlere
bağlayarak hareket etmesini önleyiniz.
2
UYARI
Yağmurlu ve kötü hava şartlarında mümkünse araç
kullanmayınız. Kullanacaksanız çok dikkatli olunuz. Aksi halde
can güvenliğiniz tehlikeye girebilir.
BÖLÜM 1
HĠÇBĠR ZAMAN
*Alkollü iken araç kullanmayınız.
*Diğer vasıtalara emniyetsiz olacak Ģekilde fazla yaklaĢmayınız.
*Aracı kullanırken bol ve uzun giysiler giymeyiniz.
*Aracı kullanırken kamuflajlı ve koyu renkli elbiseler giymeyiniz
UYARI!
ARACINIZ İLGİ ÇEKEN BİR ARAÇTIR. BU SEBEPLE ÇALINMA VEYA
HERHANGİ BİR TEHLİKEYE KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALINIZ.
3
ÜRÜNÜN RESMĠ VE AÇIKLAMALARI
4
1.Hız Göstergesi
2.Ayna
3.Kontrol Paneli
4.Direksiyon Yekesi
5.Sepet
6.Ön Far
7.Sinyal Lambaları
8.Ön tampon
9.Kafa -Dayanağı
10.Kolçak
11.Koltuk
12.Koltuk Açısı
ayarlama kolu
13. Arka Stop Lambası
14. BoĢ Vites Modu Kolu
UYGUN KULLANIM
Bu kılavuz önemli güvenlik bilgileri içerir. Bu bilgileri gözden geçirmek sizin
sorumluluğunuzdadır. Tüm uyarı - talimat ve güvenlik konularını iyi bir Ģekilde
anladığınızdan emin olunuz. Her hangi bir sakatlanmayı önlemek için; güvenlik önlemlerini
kullanmadan önce okuyunuz.
-Sadece trafiğe kapalı alanlarda kullanınız.
5
-Her zaman etrafınızdaki engellere dikkat ediniz ( Ġnsanlar, arabalar, arazi ve hava durumuna )
-Kalabalık alanlarda aracınızı kullanırken, daha dikkatli olunuz
-Eğer doktor tarafından verilmiĢ reçeteli bir ilaç kullandıysanız, ilacın sizi fiziksel olarak
etkilemediğine emin olunuz. Bazı ilaçların yan etkileri olup,( halsizlik vs ), sürüĢe engel
olabilir.
-Alkollü iken aracınızı kullanmayınız
ARAÇ KULLANIM UYGULAMALARI
Aracınızı ilk kez kullanmadan önce; sürüĢ hâkimiyeti kazanmak için, açık bir arazide (park
gibi ) pratik yapınız.
Aracı kullanırken düĢmemek için, durma, kalkma, dönme, aĢağı ve yukarı yokuĢ çıkma gibi
teknikleri pratik yapınız.
-
Pratik yaparken düĢük hızla gidiniz.
Yanınızda biri mutlaka gözetimde olsun.
Aracınızı güvenli bir Ģekilde kullanabileceğinizden emin olduktan sonra hızınızı
artırınız.
6
Aracı Kullanırken
Günlük kontrollerinizi yapınız. SürüĢ halinde iken vücudunuzu ve uzuvlarınızı,
çevredeki engel ve araçlara çarpma ihtimaline karĢı araçtan dıĢarı uzatmayınız.
(çıkartmayın)
◆ Böyle bir hareket denge kaybına, düĢerek yaralanmanıza neden olabilir
◆ Elbiselerinizin tekerlere dolaĢmamasına özen gösteriniz.
Hemzemin geçitlerden geçerken
◆ Aracı tamamen durdurunuz. Aracın yolda sıkıĢmadan geçeceğine emin olursanız
geçiniz.
AĢağıdaki durumlarda aracınızı kullanmayınız
◆ Kalabalık trafikli yollarda, çamurda, çakılda, tümseklerde, kar ve buzda. Bu Ģartlar
7
aracınızın performansını etkileyerek, kaza ve yaralanmalara sebep olabilir.
Bariyersizsuyolu ve kanal olan yollarda, aracınızı daha dikkatli olunuz.
Aracınızın mahsur kalabileceği yer ve koĢullardan uzak durunuz.
◆ Aracınızı gece kullanmayınız. Aracınızı karda, yağmurda kullanmayınız. Bu tip
koĢullar sürüĢ yeteneğinizi azaltıp, kaza ve yaralanmalara sebep olabilir.
◆ Aracınız merdivenlerden çıkıp inemez. Böyle bir gereksinimde asansör ya da vinç
kullanınız.
Cep telefonu ve diğer elektronik aletler hakkında
◆ Aracınızı kullanırken, cep telefonu ya da diğer elektronik aletleri kullanmayınız.
◆ Cep telefonunuzu ve diğer elektronik cihazları; aracınızın aküsünden Ģarj etmeyiniz.
Rampa, yokuĢ ve iniĢler
◆ Aracı dik rampalarda kullanmayınız.
8
◆ YokuĢ bir yola geldiğiniz de, hızınızı azaltınız. Hız kadranı orta ayarda kullanınız. Ani
duruĢ ve kalkıĢlardan sakınınız. YokuĢ aĢağı inerken, hız kadranını düĢük ayarda
kullanınız.
◆ GeniĢ mazgalların (ızgara) üstünden geçmeyiniz, aracınızın takılmasına sebep olabilir.
◆ Rampa ve çakıllı yollarda ani dönüĢler yapmayınız.
◆ Aracınızın geçeceğinden Ģüphe duyduğunuz arazi ya da engellerden geçmeyiniz.
Kullanım
Panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hız kadranı
Korna düğmesi
Portbagaj Düğmesi
Sinyal Düğmesi
Anahtar deliği/Ön Far/Arka Far Düğme
Hız kontrol çubuğu
Batarya Kontrol Gösterge
9
Aracın kullanımı
- Güç Düğmesi
ON: Güç açıktır.
OFF: Güç kapalıdır.
LIGHT: Güç ve ıĢıklar açıktır
- Hız Kadranı
Sürücünün ileri ve geri viteste hızını ayarlamasını sağlar
- Ġleri, Geri ve Fren
Sağ elinizle hız kontrol çubuğunu aĢağı çekiniz, aracınız ileri doğru ilerleyecektir.
Sol elinizle hız kontrol çubuğunu aĢağı çekiniz, aracınız geri geriye ilerleyecektir.
Aracınız geriye doğru giderken ĠKAZ SESĠ gelir.
Ġleri ve geriye doğru giderken, hız kontrol çubuğunu bıraktığınız zaman, motordaki
elektromanyetik fren devreye girecek ve aracınız duracaktır.
-Sinyal Düğmeleri
Sinyal düğmeleri çalıĢırken ses çıkararak yanıp yanıp sönecektir.
Sol Sinyal Lambası
Sağ sinyal Lambası
10
◆ Korna
Korna butonuna bastığınızda çalıĢır.
◆ Anahtar deliği/Ön Far/Arka Far Düğme
Anahtarı On Konumuna getirdiğinizde araç çalıĢır; LIGHT konumunda ön ve arka
farlar çalıĢır.
◆ Fren
Elektro-manyetik Fren: Hız çubuğunu tamamen bıraktığınız; motorun içindeki
elektromanyetik fren devreye girer.
◆ Koltuk
1. Arka koltuk 45 derece yada 90 derece dönebilir.
11
2. Açıyı değiĢtirmek için arka koltuk ayarlama kolunu aĢağı itiniz.
 Batarya kontrol Gösterge
1. Anahtar ON konumda iken, batarya kontrol göstergesindeki 5 LED ıĢık kalan gücü
gösterir.
Bütün 5 LED ıĢık: Batarya tamamen dolu.
2. Batarya gücü kullanımı sürüĢ mesafesi ve zamanına bağlı olarak değiĢir.
Tekrarlanan yeniden çalıĢtırma,durdurma yada tırmanıĢlar, bataryanın gücünün
bitmesini hızlandırır.
3. DL-4 için: Ġki grup 12V 45AH olmak üzere koltukların altında bataryalar vardır. Ön
Koltuğun altındakibatarya boĢ ise, arka koltuğun altındaki düğmeye basınız, böylece
arka koltuktaki akü seti çalıĢacaktır.
- BoĢ vites modunu nasıl kullanabilirsiniz
1.SürüĢ Modu: Kolu tamamen aĢağı indiriniz, araç motor gücü ile gidecektir.
2.BoĢ Vites Modu: Kolu tamamen yukarı çekiniz, araç manüel olarak gidecektir.
12
◆Direksiyon yekesi ayarlaması
Direksiyon yekesi 0°-80° arası aĢağıdaki adımlar ile ayarlanabilir.
1. Direksiyon yekesinin üzerindeki ayarlama kolunu çekiniz.
2. Ġstenilen açıya getiriniz
3. Kolu bıraktığınızda, direksiyon yekesi otomatikman istenilen açıda ayarlanmıĢ
olacaktır
◆ ÇalıĢtırma ve Sürme
Koltuğun uygun monte olduğundan emin olunuz.
Direksiyon yekesinin uygun Ģekilde ayarlandığından emin olunuz.
Mümkünse kolçağın en aĢağı pozisyonda döndüğüne emin olunuz.
Anahtarı On konumuna getiriniz, gerekli ise ıĢıklarınızı yakınız.
Batarya göstergenizi kontrol ediniz. Yolcuğunuz boyunca size yetecek gücün
olmasına dikkat ediniz. Eğer yetmeyeceği yönünde Ģüpheniz var ise, Ģarj etmeden
yola çıkmayınız.
6. Uygun hızda kullanınız.
7. Ġleri/Geri hız kolunun çalıĢtığından emin olunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
13
8. Elektromanyetik frenin çalıĢtığından emin olunuz
- Kullanım Hızı Hakkında
Hız göstergesi hız kadran panelini üzerindedir, sıralama soldan (DüĢük Hız) sağa
(Yüksek Hız) Ģeklindedir.
- Durma
1. Hız kontrol çubuğunu tamamen bırakınız. Araç kendiliğinden fren yapıp,
duracaktır.
2. Anahtarı “OFF.” Konumuna getiriniz. Ve anahtarı delikten çıkarınız.
14
KONTROL VE BAKIM-Kullanmadan önceki aĢağıdakileri kontrol ediniz.
GÜNLÜK KONTROL
KONTROL ĠÇERĠĞĠ
Gidon
GevĢek mi? Sağa ve sola rahatça dönüyor mu?
Hız kontrol kadranı
Rahatça ayarlanabiliyor mu, görevini yapıyor mu?
Çubuk aĢağıda iken araç çalıĢıyor mu?
Çubuk bırakılınca araç duruyor mu?
Motordan gelen anormal bir ses var mı?
Elektromanyetik frenler uygun çalıĢıyor mu?
BoĢ vites modu kolu çalıĢıyor mu?
Güç açıkken ıĢık yanıyor mu?
Kalan güç, yolculuğunuz için yeterli mi?
Korna düzgün çalıĢıyor mu?
Sinyaller düzgün çalıĢıyor mu?
Ön far düzgün çalıĢıyor mu?
Arka stop lambası düzgün çalıĢıyor mu?
Koltuk dönebiliyor mu?
Aynalar düzgün mü, sağlam mı?
Lastik üzerinde herhangi bir yarık, çatlak yada hasar var mı? Yeterli
basınca sahip mi? Ayakla kontrol ediniz.
Herhangi bir anormal ses var mı? Yağ kaçırıyor mu?
Hız kontrol Çubuğu
Motor
BoĢ Vites Modu
Batarya Kontrol Göstergesi
Korna
Sinyaller
Ön Far
Arka Stop Lamba
Koltuk
Ayna
Lastikler
Diğerleri
15
ARIZA ARAMA-Aracınızla ilgili bir problem halinde, aĢağıdakileri kontrol ediniz.
Problem
Kontrol Edilmesi gerekenler
Güç düğmesi OFF konumunda mı?
ÇalıĢmaz ise
Bataryada hala güç yok mu?
Batarya gösterge ıĢığı yanıyor mu?
ġarj fiĢi aracın üstünde mi?
Gitmez ise
Yapılması gerekenler
ON konumuna getiriniz.
Bataryayı Ģarj ediniz.
ġarj aletini fiĢten çıkarınız
ve kabloyu baĢka bir yere
koyunuz.
BoĢ vites kolunun
tuttuğundan emin olunuz
16
KABUL EDĠLEBĠLĠR SÜRÜġ UYGULAMALARI, ġARTLARI VE UYARILAR
Her zaman kurallara ve genel yasalara uyun dikkatli kullanın. Aracı kullanırken karĢına çıkabilecek
potansiyel engellere karĢı dikkatli olun. Aracınız, kontrollü alanlarda ve trafik tehlikelerinden uzak
yerlerde kullanmak içindir. Umumi caddelerde ve kaldırımlarda kullanmak için değildir. Yayaların
veya vasıta trafiğinin mevcut olduğu alanlarda aracı kullanmayın.
Bu araçlar performans ve dayanıklılık için üretilmiĢtir fakat bu durum aracın
zarargörmeyeceği anlamına gelmez. Atlayarak ve agresif kullanımlar çevreye ve araca ciddi
zararlar verir. Dikkatli olun ve kullanım limitlerini bilin.
Aracı kullanırken direksiyonu bırakmayın ve asla yolcu taĢımayın.
Asla merdivenlerde ve yüzme havuzu gibi kaygan olabilecek zeminlerde aracı kullanmayınız.
Parmaklarınızı ve vücudunuzu aktarma zincirinden, tekerleklerden ve bütün hareketli
mekanizmalardan uzak tutunuz.
Aracı kullanırken asla cep telefonu kullanmayınız.
Aracı kullanırken asla baĢka bir araç çekmeye çalıĢmayınız.
17
Aracı ıslak ve buzlu havalarda kullanmayın ve asla elektrik motorunuzu suyun içine
sokmayın. Aracı suda kullanmak aracın elektrik ve sürüĢ bileĢenlerine zarar verir. Veya diğer
olası güvensiz koĢulların çıkmasına neden olabilir.
Engelli elektrikli aracınız düzgün zeminlerde kullanmak üzere tasarlanmıĢtır. Islak, kaygan,
iniĢli çıkıĢlı, pürüzlü yüzeyler çekiĢi etkileyebilir ve olası kazaların meydana gelmesine neden
olabilir. Aracınızı çamurda, buzda ve suda kullanmayın. YokuĢ aĢağı olan yerlerde aĢırı
hızdan kaçının.
Aracı gece veya görüĢ alanının kısıtlı olduğu zamanlarda kullanmayın.
UYGUN SÜRÜġ KIYAFETĠ
Her zaman uygun koruyucu güvenlik ekipmanları giyin. Örneğin; OnaylanmıĢ güvenli kask,
dirseklik ve dizlik güvenlik ekipmanlarından bazılarıdır. Bunun yanı sıra koruma özellikli
montlar tercih edilebilir. Üzerinizdeki kıyafetin bol olmamasına dikkat ediniz. Her zaman
spor ayakkabı giyiniz. Asla ayakkabısız veya sandaletle aracı kullanmayınız.
18
ġARJ ALETĠ KULLANIMI
ġarj aleti aracın bir parçasıdır. Herhangi bir hasara karĢı düzenli olarak fiĢi, kablosu ve
muhafazası kontrol edilmelidir. Eğer herhangi bir hasar oluĢmuĢsa sorun giderilmeden ya da
değiĢim yapılmadan kullanılmamalıdır.
Aracınızı Ģarj ederken sadece tavsiye edilen orijinal Ģarj aletini kullanınız. Farklı Ģarj
aletlerinin kullanılması aracınıza ve elektrik sisteminize zarar verebilir.
YAĞIġLI HAVALARDA KULLANIM
Aracınız bir elektrik motor vasıtası ile çalıĢmaktadır. Elektrik motorunun zarar görmemesi
için su ile temas ettirmeyin, yağıĢlı havalarda kullanmayınız.
BAġLAMADAN ÖNCE
Aracın ambalaj kutusunun içindekileri çıkarın. Nakliye esnasında ürünün zarar görmemesi
açısından korumak için konulan ayırıcı köpükleri çıkartın. Nakliye esnasında ürüne herhangi
bir zarar gelip gelmediğini kontrol edin.
19
1 ) Elektrikli motor üzerindeki Ģarj noktasına Ģarj aleti fiĢini takın. ġarj aleti güç anahtarı ile
çalıĢır.
2 ) ġarj aletinin fiĢini prize takın.
ġarj aletinin üzerinde Ģarj durumunu gösteren LED ıĢıkları vardır. Bunlar sayesinde Ģarj
durumu kontrol edilebilir. ġarj aletinde bulunan kabloların ve fiĢlerin uygun Ģekilde sıralı
olarak takıldığından emin olun. BaĢka türlü kullanımlarda Ģarj iĢlemi gerçekleĢmez.
UYARI
Elektrikli motorunuzu sıvı ile temizlemeden önce Ģarj aletinin
Prize takılı olmadığından emin olun.
LASTĠKLERE HAVA BASIMI
Nakliyeden önce lastiklere hava basılmıĢtır. Fakat üretimden satıĢa kadar geçen zamanda lastik
basınçları değerlerini yitirebilir.
20
NOT Benzin istasyonlarından temin edilen hava basıncı, yüksek hacimli otomobil lastikleri
için tasarlanmıĢtır. Eğer böyle bir hava kaynağından yararlanmak istiyorsanız, ilk önce basınç
göstergesinin çalıĢtığından emin olun daha sonra doğru basınçla ĢiĢirmek için küçük hamleler
yapın. Farkında olmadan lastik aĢırı ĢiĢirilmiĢse, bisiklet pompası yardımıyla havasını salarak
lastik yanağındaki basınç miktarına getiriniz.
ġARJ ALETĠ
ġarj aleti herhangi bir arızaya karĢı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Eğer bir arıza varsa bu
arıza giderilmeden veya arızalı parça değiĢtirilmeden Ģarj edilmemelidir.
UYARI
Akünüzü şarj ederken orijinal şarj cihazı dışında başka bir
şarj cihazı kullanmayınız Aksi halde aracınız zarar görebilir.
Akünüzü rastgele şarj etmeyiniz.
21
TEKNĠK ÖZELLĠKLER
DL-4
DL-3
Model
Paketleme Ebatları
Tüm Yükseklik
Tüm Uzunluk
Tüm GeniĢlik
Motor Gücü
Batarya
Beyin
ġarj aleti
ġarj Süresi
Ön Teker
Arka Teker
195*72*87 cm
93cm
182cm
63cm
DC24V 800W
12V45AH*4Adet
24V110A
24V5A*2
6-8sa
4.10/3.50-4(10”)
4.10/3.50-4(10”)
132*72*87 cm
116cm
122cm
63cm
DC24V 800W
12V45AH*2Adet
24V110A
24V5A
9-10sa
4.10/3.50-4
3.0-8
Aks mesafesi
1412mm
820mm
Fren Sistemi
Akıllı yenilenebilir electromanyetik fren
Akıllı yenilenebilir elektromanyetik fren
Net Ağırlık
(batarya /koltuk ile)
155KG
108KG
Maksimum yükleme
182KG
130KG
TırmanıĢ açısı
15 derece
13 derece
22
Her Ģarjda mesafe
Maksimum Hız
60KM
1-9km/h (opsiyonel )
45KM
1-15km/h (opsiyonel )
Maksimum Geri Vites Hızı
1-6.6 km/h (opsiyonel )
1-6.6 km/h( opsiyonel )
DönüĢ Yarıçapı
Yerden Yükseklik
Fren Alanı
2100mm
100mm
<3.9m
2100mm
100mm
<4m
23
T.C.GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IġILDAR OTOMOTĠV ĠNġ.TUR.VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI
TĠC.LTD.ġTĠ.
ELEKTRĠKLĠ ENGELLĠ ARAÇ GARANTĠ BELGESĠ
Elektrikli engelli aracı
eksiksiz, sağlam çalıĢır
vaziyette kontrol ederek,
test sürüĢü yaparak ayıpsız
bir Ģekilde teslim aldım.
Bu belgeyi okudum.
MüĢteri Onay Adı/Soyadı Ġmza
24
BAKIMLARINIZI VAKTĠNDE,YETKĠLĠ SERVĠSLERĠMĠZE YAPTIRINIZ VE
ĠLGĠLĠ SERVĠSE KAġELETTĠRĠNĠZ.YETKĠLĠ SERVĠSÇE BAKIM YAPILMAYAN
VE KAġELENMEYEN GARANTĠ BELGESĠ GEÇERSĠZDĠR.CAN VE MAL
GÜVENLĠĞĠNĠZ ĠÇĠN KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUNUZ VE
TAVSĠYELERE UYUNUZ.AKSĠ HALDE HAYATINIZ TEHLĠKEYE GĠRER VE
HATALI KULLANIMDAN DOLAYI GARANTĠDEN YARARLANAMAZSINIZ.
GARANTĠ ġARTLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baĢlar ve süresi 2 yıldır.
2.Mamulün bütün parçaları dâhil olmak üzere fabrikasyon arızalara karĢı imalat, montaj ve
malzeme hatları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan
parçaların değiĢtirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek parçaların onarılıp
tekrar kullanılmasını kapsar. (Tamir edildiğinde tekrar kullanılacak parçaların yenisi ile
değiĢtirilme zorunluluğu yoktur.)
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirinde geçen süre Garanti,
süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iĢ gününü geçemez. Bu süre,mala iliĢkin
arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii,
acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine teslim tarihinden baĢlar.
25
Malın arızasının on iĢ günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı
malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip baĢka bir malı tüketicinin
kullanmasına tahsis etmek zorundadır..
4.Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iĢçilik gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde hiçbir ücret alınmayacaktır. ĠĢçilik masrafı değiĢtirilen parça bedeli
ücreti talep edilmeden yapılacaktır.
5.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
*Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak
kaydıyla bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından
belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,
*Tamiri için gerekli azami sürenin aĢılması,
*Firmanın, servis istasyonunun olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, Acentesi,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
Durumlarında tüketicinin malın ücretsiz değiĢtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında
onarım bedeli indirim talep edebilir.
6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dıĢındadır. Yine aĢağıda belirtilen hususlar da garanti kapsamı
dıĢındadır.
26
a) Yetkisiz müdahale sonucunda elektrik bağlantılarında oluĢan arızalar, GARANTĠ
KAPSAMI DIġINDADIR.
b) Lastikler, fren ve debriyaj parçaları, tahrik kayıĢı, zincir, kablolar, ampuller ve ledli
aydınlatmalar, rulmanlar gibi arızalanması ve aĢınması doğal olan parçalarla marĢ basma
dıĢında kullanılan aküler sınıfında olduğu için, aküler. Ayrıca bu akülerin yanlıĢ kullanım,
hatalı Ģarj (bozuk Ģarj cihazı, hatalı gerilim vb.) gibi nedenlerden kaynaklanan her türlü
arızasında, bu tür akülerin yakıt sıfatında olduklarından ötürü; aĢırı kullanım, aĢırı soğuğa ve
sıcaklığa maruz bırakılması, güneĢ altında uzun süreli bırakılması sonucunda oluĢabilecek her
türlü arızalarda aküler GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR
c) Motor, kontrol ünitesi (beyin) ve Elektrikli aksamların tümünün veya bir kısmının suya
sokulması, su altında bırakılması ve her ne sebeple olursa olsun su etkisine maruz bırakılması
ve suyla temas ettirilmesi sonucu oluĢabilecek her türlü arızalar GARANTĠ KAPSAMI
DIġINDADIR.
d) Garanti hakkının devam etmesi için ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların zamanında
yetkili servislerimize yaptırılması ve ilgili yerlere gerekli bilgilerin yazılması, kaĢelenip
imzalanması gerekir. Garanti süresi içinde arızalanması halinde tüketici, servis
istasyonlarımıza Garanti ve Bakım Kartı ile baĢvurmalıdır. Garanti Kartlarının kaybolması
sonucu oluĢacak garanti kayıplarından firmamız sorumlu değildir.
e) Her ne sebeple olursa olsun, arızalanan Ģarj cihazları (ġehir elektriği voltajının düĢmesi
veya çıkmasının sebep olduğu arızalar) GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR.
27
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret bakanlığı
Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlüğü’ne baĢvurulabilir.
17
AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA
MAMÜLGARANTĠKAPSAMIDIġINDADIR
a)Orijinalolmayanyedekparçalarınkullanılması veyakullanmakılavuzundatavsiyeedilenlerin
aksikullanılmasısonucu ortayaçıkan arızalar,hertürlüyangınvekazalar.
b)Aracın amaca uygunolmayan Ģekilde kötükullanılması ve bu kötü kullanımdandolayı
meydana gelenarızalar.
c)AracaistiaphaddininüzerindeaĢırıyükkonulması.
d)Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluĢlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde
değiĢiklikyapılması, ilave ekipman ve aksesuar takılması (alarm, aydınlatma ve ses üniteleri ).
e)Aracınkiralama,ticarive/veyayarıĢamaçlı kullanılması
f)Aracın arızalanması durumlarında kullanıcı tarafından veya y e t k i l i o l m a ya n tamirciler
tarafındansökülmesivetamiredilmesi
g)Ġlkbakımveperiyodikbakımlarındistribütörünbelirttiğiyetkiliservislerdevezamanında
yaptırılmaması
28
h)Kullanmakılavuzundabelirtilenönerilereaykırı kullanımsebebiileoluĢacakarızalar.
ARAÇ TESLĠMġARTLARI
Aracınızıteslimalırkenaraçsahibinindikkatetmesigereken hususlar
a) Garantibelgesiningeçerliolabilmesiiçin, garantibelgesiüzerindedoldurulmasıgereken
yerlerbayitarafındantamveeksiksizolarakdoldurulmalıdır.
b) GarantibelgesininverilmesitüketicininaracıçalıĢır haldeteslimaldığıaraçla ilgilitüm
evraklarıtamveeksiksizaldığınıteyiteder.
c) Tümcıvatalarkontroledilip,gerekliolanlarsıkılmalıdır.
d)Lastiklereuygunmiktardahava basılmıĢolmalı
e)Araçlaenaz200mt.YetkiliservistarafındandenemesürüĢü yapılmalıdır.
MÜġTERĠLERĠMĠZĠN ELEKTRĠKLĠ SCOOTERTESLĠM
ALIRKENVEKULLANIMESNASINDADĠKKATEDĠLMESĠGEREKENHUSUSL
ARVEÖNERĠLER
1)Aracınızıbayiden teslimalırkenakününmutlakaĢarjedilmiĢhazırhalegetirilmiĢĢekilde
teslimalınız. ġarj edilmeden, motor çalıĢması kontrol edilmeden yapılan teslimatlar da
çıkabilecek her türlü arıza sorumluluğu alıcıya ait olup akü ve garanti kapsamında belirtilen
kısımlar garanti kapsamına girmemektedir.
2)Aracın 1 ay süreylekullanılmadığı durumlardaaküyleilgiliyapılmasıgerekenler:
29
a)AkükutupbaĢlarınısökün(SökerkenönceeksikutupbaĢlığınısonraartıkutupbaĢlığını,
takarken iseönce artıkutup,sonraeksikutupbaĢlığınıtakın)
b)Akütam Ģarjedilerekgölgede,serinvehavalandırmalıbiryerdeodasıcaklığında(20derece
gibi)bekletin.
18
UYARI!
I)09Eylül1995tarihlive23399sayılıResmiGazete’deyayınlananTRKGM95/116-117tebliğile
garantiyükümlülüklerimiziyerinegetirmeyi,yerinegetiremediğimiztaktirde isedurumun
G ü m r ü k ve TicaretBakanlığıTüketicininKorunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü’ncekamuoyunaduyurulmasını kabulvetaahhütederiz.
II)Tüketiciler, bakım onarımile ilgili servis istasyonlarıilearalarında meydana gelen
anlaşmazlık durumlarını,servisistasyonlarınınilgili olduğuimalatçı veyaithalatçı
kuruluşlaramektupveyatelefonla bildirmekdurumundadırlar.
III) Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
30
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü’nemüracaatedilmesigerekmektedir.Sorumluluğumuzyukarıdatarifi
yapılmışgarantikapsamıylabelirlenmiştir.
UYARI !
Kullanma kılavuzunda belirtilen teknik özellikler ve açıklamalar ve bilgilendirmelerde olası
baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir. IĢıldar Otomotiv ġirketi haber vermeksizin
ürün ve ürün özelliklerinde değiĢiklik yapma hakkını saklı tutar.
Değerli MüĢterimiz, garanti baĢlaması için bu belge araç alındıktan, 10 gün içinde
aĢağıdaki adrese iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir
BAKIMLARINIZI VAKTĠNDE, YETKĠLĠ SERVĠSLERĠMĠZE YAPTIRINIZ VE ĠLGĠLĠ SERVĠSE
KAġELETTĠRĠNĠZ. YETKĠLĠ SERVĠSÇE BAKIM YAPILMAYAN VE KAġELENMEYEN GARANTĠ
BELGESĠ GEÇERSĠZDĠR. CAN VE MAL GÜVENLĠĞĠNĠZ ĠÇĠN KULLANMA KLAVUZUNU MUTLAKA
OKUYUNUZ VE TAVSĠYELERE UYUNUZ. AKSĠ HALDE HAYATINIZ TEHLĠKEYE GĠRER VE
HATALI KULLANIMDAN DOLAYI GARANTĠDEN YARARLANAMAZSINIZ
31
GARANTĠ BAKIM KARTI
Garanti Belge No:
Garanti Onay Tarihi:
Fatura No ve Tarih:
MOTORUN
MODEL:
TĠPĠ:
ÜRETĠM NO:
ÜRETĠM TARĠH:
Teslim Tarihi:
MÜġTERĠNĠN
Adı Soyadı:
Adresi:
Tel:
SATICI FĠRMA
ĠLK MONTAJ YAPAN SERVĠS
Unvan:
Adres:
Unvan:
Adres:
Tel:
KaĢe-Ġmza-Tarih:
Tel:
KaĢe-Ġmza-Tarih:
32
1.Ay
3.Ay
5. Ay
7. Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
09.Ay
11.Ay
13.Ay
15.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
17.Ay
19.Ay
21.Ay
24.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
33
GARANTĠ KAPSAMINDA YAPILAN ONARIM VE DEĞĠġEN PARÇALAR
TARĠH
YAPILAN ONARIM
DEĞĠġEN PARÇALAR
BAYĠ ĠMZA VE KAġESĠ
34
Yetkili servis istasyonları
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UNVANI
IġILDAR MOTOR
OTOMOTĠV
MUSTAFA KIġ
USTA MOTOR
SELAHATTĠN YILDIRIM
YILDIRIM MOTOR
HĠZMET YERĠ ADRESĠ
GÖKYAZI MAH. YENĠ CAMĠ CAD.
KURT APT. NO. 25 DEMRE
SANAYĠ GĠRĠġĠ ġĠFA MAH.
KAVUKLAR ARKASI NO:12/12
DEMĠRTAġ MAH.PAZAR ÇIKMAZI
MURAT APT.NO:10
OSMAN NURĠ FĠLĠZ CAD. YENĠ
SANAYĠ SĠT. NO:3 HONAZ /DENĠZLĠ
PAZAR MAH. DOĞAN SOK. NO:16
SULUOVA
KANAL MAH.ANTALYA
BULV.NO:116
KANAL MAH.ANTALYA
BULV.NO:116
KEPENEK MAH. ġERĠF
KENDĠRCĠOĞLU CAD. NO: 38 /
MEHMET AKĠF ERSOY MAH. YENĠ
ATA SANAYĠ 30. SOK. NO: 12 SĠVAS
GÜVEN MOTOSĠKLET
TANER ETCĠ
ESKĠ SANAYĠ MAH. 3213 SOK. NO: 14
ISPARTA
ALĠ ÇETĠN
ALĠ EKBER EKĠCĠ
LĠDER MOTOSĠKLET
BATU MOTORSĠKLET
TAMĠRĠ BURAK B ATO
KARTAL MOTOR
ERCAN ÇELĠ K
ÇELĠK MOTORSĠKLET
IġILDAR OTOMOTĠV
TEL/FAKS
242 871 27 09
0 422 336 56 61
288 214 21 34
258 811 37 77
358 417 08 36
242- 331 30 30
242- 331 30 30
342-2250791
0346 223 28 58
0246 232 87 31
35
IġILDAR OTOMOTĠV
ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR
36
Download

DL-4 ve DL-3 KULLANMA